HG 1014 din 2015

HOTĂRÂRE nr.1014 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.29 alin. (11) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre.
(2)Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.
(3)Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2018.

Art. 2
(1)Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, în baza următoarelor documente:
a)solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit prevederilor art.5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările ulterioare, însoţită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, şi, după caz, de autorizaţia de utilizare eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, valabilă pentru perioada solicitată;
b)buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi;
c)planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, în scopul încadrării locurilor de muncă în condiţii normale;
d)raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc;
e)dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă, până la data de 31 decembrie 2015.
(2)Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin.(1) lit.c) conţine măsurile aferente anului 2015, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările prevăzute la alin.(1) lit.d).
(3)Documentele de control prevăzute la alin.(1) lit.a) fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2015.
(4)Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezenţa inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă.
(5)Documentele prevăzute la alin.(1) pot fi depuse la Inspecţia Muncii sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(6)Inspecţia Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii prevăzute la alin.(1).
(7)Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al documentului prevăzut la art.2 alin.(1) lit.c), vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
(8)Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(5) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Art. 3
Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite emise de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare se acordă de către această instituţie în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 4
Angajatorii care nu au obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 5
Cheltuielile necesare obţinerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se suportă de către angajator.

Art. 6
(1)Semestrial, pe perioada valabilităţii avizului, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute la art.2 alin.(1) lit.c) în vederea normalizării condiţiilor de muncă.
(2)Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art.1 alin.(3).
(3)În baza raportărilor prevăzute la alin.(1), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.

Art. 7
Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

Art. 8
Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

Art. 9
Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

Art. 10
Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestor situaţii.

Art. 11
Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligaţi, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.

Art. 12
Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii, documentul prin care se dovedeşte reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

Art. 13
(1)Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, sau pe baza unei adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv.
(2)Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat iniţiale sau rectificative.
(3)În cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiţii deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească.
(4)Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.

Art. 14
(1)Constituie contravenţie nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie prevăzut la art.2 alin.(1) lit.c) şi se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariaţi;
b)cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puţin 50 de salariaţi.
(2)În situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei prevăzute la alin.(1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecţiei Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.
(3)În cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, Inspecţia Muncii va înştiinţa despre această măsură şi casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.
(4)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art.6 alin.(1).
(5)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
(6)Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15
Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura prevăzută de prezenta hotărâre numai pentru locurile de muncă existente pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiţii deosebite, reînnoit.

Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia art.14 care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015

Forma sintetică la data 17-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.