HG 1051 din 2006

HOTĂRÂRE nr.1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Art. 2
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art.1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3
În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor

Art. 4
Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.

Art. 5
În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare, să utilizeze mijloace adecvate sau să furnizeze lucrătorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor mase, luând în considerare elementele de referinţă prevăzute în anexa nr.1.

Art. 6
În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate, fiind obligat de asemenea:
a)să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi să examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr.1;
b)să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele activităţii, potrivit prevederilor anexei nr.1.

Art. 7
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.7 alin.(4) lit.c), art.24, 25 şi 35 din Legea nr.319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr.2.

CAPITOLUL III: Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

Art. 8
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art.16 şi 17 din Legea nr.319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi despre toate măsurile ce trebuie puse în practică în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii.
(2)Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire la:
a)greutatea maselor;
b)centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric.

Art. 9
Fără a aduce atingere prevederilor art.20 şi 21 din Legea nr.319/2006, angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr.1 şi 2.

Art. 10
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art.18 şi 19 din Legea nr.319/2006.

CAPITOLUL IV: Sancţiuni

Art. 11
Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr.319/2006.

Art. 12
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 13
– Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 15
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1: ELEMENTE DE REFERINŢĂ1) [art.5, art.6 lit.a) şi b) şi art.9 din hotărâre]
1.Caracteristicile masei
Manipularea manuală a maselor poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă masa este:
– prea grea sau prea mare;
– greu de mânuit şi de prins;
– instabilă sau cu un conţinut ce riscă să se deplaseze;
– poziţionată astfel încât necesită susţinerea sau manipularea ei la distanţă faţă de trunchi sau cu flexia ori răsucirea trunchiului;
– susceptibilă să producă leziuni lucrătorilor, din cauza marginilor şi/sau consistenţei sale, în special în cazul unei coliziuni.
2.Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:
– este prea intens;
– nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului;
– poate să antreneze o deplasare bruscă a masei;
– este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă.
3.Caracteristicile mediului de muncă
Caracteristicile mediului de muncă pot determina o creştere a riscurilor, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:
– nu există suficient spaţiu liber, în special pe verticală, pentru realizarea activităţii;
– solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălţămintea lucrătorului;
– locul de muncă sau mediul de muncă nu permite lucrătorului manipularea manuală a maselor la o înălţime sigură sau într-o poziţie de lucru confortabilă;
– solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea masei la diferite niveluri;
– solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
– temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului este necorespunzătoare.
4.Cerinţe ale activităţii
Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă implică una sau mai multe dintre următoarele cerinţe:
– efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicită în special coloana vertebrală;
– perioadă insuficientă de repaus fiziologic sau de recuperare;
– distanţe prea mari pentru ridicare, coborâre sau transport;
– ritm de muncă impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrător.
_____
1) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luaţi în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr. 1 şi 2.

ANEXA Nr. 2: FACTORI INDIVIDUALI DE RISC1) [art.7 şi 9 din hotărâre]
Lucrătorul este expus unor riscuri dacă:
– este necorespunzător din punct de vedere fizic să execute sarcina de muncă respectivă;
– poartă îmbrăcăminte, încălţăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;
– nu are cunoştinţe sau instruire suficientă ori adecvată.
_____
1) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luaţi în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr.1 şi 2.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 713 din data de 21 august 2006

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.