HG 1058 din 2006

HOTĂRÂRE nr.1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.51 alin.(1) lit.b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive, definite conform art.3.

Art. 2
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi ale hotărârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului menţionat la art.1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3
În sensul prezentei hotărâri, atmosfera explozivă este definită conform art.2 alin.(1) lit.B din Hotărârea Guvernului nr.752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

Art. 4
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru:
a)zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentelor medicale ale pacienţilor;
b)utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată;
c)producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;
d)industriile extractive reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.1.050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj sau prin Hotărârea Guvernului nr.1.049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran;
e)utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cuprinse în dispoziţiile adecvate ale acordurilor internaţionale şi în legislaţia naţională care transpune directivele care aplică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în atmosferă potenţial explozivă nu sunt excluse.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorului

Art. 5
(1)În vederea prevenirii, conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 şi a asigurării protecţiei împotriva exploziilor, angajatorul trebuie să ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, în ordinea priorităţilor şi respectând următoarele principii de bază:
a)prevenirea formării atmosferelor explozive; sau
b)acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; şi
c)limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
(2)Acolo unde este cazul, măsurile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie combinate şi/sau suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor şi trebuie revizuite periodic şi, în orice caz, când se produc schimbări semnificative.

Art. 6
(1)În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prevederile art.7 alin.(4) şi ale art.12 alin.(1) din Legea nr.319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel puţin:
a)probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive;
b)probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice şi a declanşării incendiului;
c)utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;
d)dimensiunile efectelor anticipate.
(2)Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(3)La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea atmosfere explozive.

Art. 7
Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor şi cele prevăzute la art.5, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare astfel încât:
a)acolo unde se pot forma atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau a celorlalţi, mediul de lucru să fie de aşa natură încât procesul muncii să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă;
b)să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenţei lucrătorilor la locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.

Art. 8
(1)Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.
(2)Fără a aduce atingere responsabilităţii individuale a fiecărui angajator conform prevederilor Legii nr.319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiei trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare în documentul privind protecţia împotriva exploziilor, prevăzut la art. 10, scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare adoptate.

Art. 9
(1)Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr.1.
(2)Angajatorul trebuie să asigure îndeplinirea unui minim de cerinţe stabilite în anexa nr. 2 în locurile prevăzute la alin.(1).
(3)Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea atmosfere explozive în concentraţii în cantităţi susceptibile de a pune în pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr.3.

Art. 10
(1)În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite în art.7, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea unui document, numit în continuare document privind protecţia împotriva exploziilor.
(2)Documentul privind protecţia împotriva exploziilor demonstrează, în special, că:
a)au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;
b)se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri;
c)care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr.1;
d)care sunt locurile cărora li se aplică cerinţele minime stabilite în anexa nr.2;
e)locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;
f)s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.
(3)Documentul privind protecţia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi actualizat de angajator când locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.
(4)Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispoziţii ale legislaţiei naţionale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

Art. 11
(1)Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost dat în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească până cel târziu la data de 31 decembrie 2006 cerinţele minime stabilite în partea A din anexa nr.2, dacă nicio altă dispoziţie a legislaţiei naţionale care transpune o directivă europeană nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parţial.
(2)Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească cerinţele minime stabilite în părţile A şi B din anexa nr.2.
(3)Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002 îndeplinesc cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.
(4)Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date în folosinţă în întreprindere sau instituţie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002 vor îndeplini cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre până cel târziu la data de 31 decembrie 2006.
(5)Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele minime stabilite în prezenta hotărâre.

CAPITOLUL III: Dispoziţii finale

Art. 12
În ceea ce priveşte politicile naţionale cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ia în considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeană, referitoare la dispoziţiile art.5-10, anexei nr. 1 şi ale părţii A din anexa nr.2.

Art. 13
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie să pună la dispoziţia angajatorilor, la cerere, informaţii relevante, în conformitate cu art.12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.

Art. 14
(1)În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va adopta, după caz, noi dispoziţii necesare în vederea conformării cu prevederile prezentei hotărâri.
(2)Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 15
Adaptările de natură strict tehnică a prevederilor anexelor nr.1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în funcţie de:
a)adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică şi standardizarea în domeniul protecţiei împotriva exploziilor; şi/sau
b)progresul tehnic, schimbările din reglementările sau specificaţiile internaţionale şi noi cunoştinţe privind prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor.

Art. 16
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în practică a dispoziţiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 17
Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 99/92/CE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive [a 15-a directivă specifică în sensul art.16 alin.(1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1: CLASIFICAREA locurilor unde pot să apară atmosfere explozive
Notă introductivă
Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precauţie conform art.5, 6, 9 şi 10 din hotărâre.
1.Locuri unde pot apărea atmosfere explozive
Un loc în care pot apărea atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat periculos în sensul hotărârii.
Un loc în care nu pot apărea atmosfere explozive în concentraţii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat lipsit de pericol în sensul hotărârii.
Substanţe inflamabile şi/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se cazul în care o analiză a proprietăţilor lor relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.
2.Clasificarea locurilor periculoase
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive.
Gradul măsurilor luate în conformitate cu partea A din anexa nr.2 este stabilit de această clasificare.
Zona 0
Un loc în care este prezentă permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.
Zona 1
Un loc în care este probabil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.
Zona 2
Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.
Zona 20
Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.
Zona 21
Un loc în care este posibil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.
Zona 22
Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer, în operaţii normale, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.
NOTĂ:
1) Straturile, depunerile şi grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera o atmosferă explozivă.
2) Operaţie normală reprezintă situaţia în care instalaţiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.

ANEXA Nr.2:
(A)CERINŢE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROTECŢIEI SĂNĂTĂŢII Şl SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR AFLAŢI ÎN POTENŢIAL PERICOL ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE
Notă introductivă
Obligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică:
– locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotărâre ori de câte ori este impusă de caracteristicile locurilor de muncă, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substanţele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere explozive;
– echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea în siguranţă a echipamentului aflat în locuri periculoase.
1.Măsuri organizatorice
1.1.Instruirea lucrătorilor
Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot apărea atmosfere explozive o instruire corespunzătoare şi suficientă cu privire la protecţia împotriva exploziilor.
1.2.Indicaţii scrise şi permise de lucru
Acolo unde este cerut de documentul privind protecţia împotriva exploziilor:
– munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectându-se instrucţiunile scrise emise de angajator;
– trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini şi activităţile periculoase şi pe cele care pot interacţiona cu alt gen de activitate, producând pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de o persoană cu responsabilitate în acest domeniu.
2.Măsuri de protecţie împotriva exploziilor
2.1.Orice scurgere şi/sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceaţă sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată ori îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în condiţii de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.
2.2.Dacă o atmosferă explozivă conţine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi inflamabile şi/sau combustibile, măsurile de protecţie trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.
2.3.Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotărâre trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acţionează ca purtători ori producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.
2.4.Instalaţia, echipamentul, sistemele de protecţie şi toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în funcţiune doar dacă documentul privind protecţia împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranţă în atmosferă explozivă. Aceasta se aplică şi echipamentului de muncă şi dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecţie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, dacă încorporarea lor într-o instalaţie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.
2.5.Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de muncă şi toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispoziţie lucrătorilor, să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreţinute şi utilizate astfel încât să reducă la minimum pericolul de explozii şi, dacă se produce o explozie, să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă şi/sau la echipamentul de muncă. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.
2.6.Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizaţi prin semnale optice şi/sau acustice şi retraşi înainte să se atingă condiţiile de explozie.
2.7.Acolo unde este prevăzut în documentul privind protecţia împotriva exploziilor, trebuie asigurate şi întreţinute ieşiri de siguranţă pentru a face posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede şi în securitate, a locurilor aflate în pericol.
2.8.Înainte ca un loc de muncă unde pot apărea atmosfere explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranţa sa globală faţă de explozii. Trebuie menţinute toate condiţiile necesare pentru asigurarea protecţiei împotriva exploziilor.
Aceste verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în domeniul protecţiei împotriva exploziilor, care au experienţă şi/sau pregătire profesională.
2.9.Acolo unde evaluarea riscurilor arată că este necesar:
– trebuie să fie posibilă menţinerea echipamentului şi a sistemelor de protecţie în stare sigură de funcţionare, independent de restul instalaţiei, acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole adiţionale;
– trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalaţiei, cu condiţia ca aceasta să nu compromită siguranţa echipamentului şi a sistemelor de protecţie implicate în procese automate care deviază de la condiţiile de lucru dorite. Numai lucrătorii competenţi pot efectua intervenţiile de acest tip;
– la oprirea în caz de urgenţă, energia acumulată trebuie disipată cât mai repede şi mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie o sursă de pericol.
(B)CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Şl A SISTEMELOR DE PROTECŢIE
Dacă documentul privind protecţia împotriva exploziilor în baza unei evaluări a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul şi sistemele de protecţie pentru toate locurile în care pot apărea atmosfere explozive trebuie alese în funcţie de categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr.752/2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. în special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu condiţia ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceţei şi/sau pulberilor, după cum urmează:
– în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;
– în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;
– în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

ANEXA Nr. 3: INDICATOARE DE AVERTIZARE pentru locuri unde pot apărea atmosfere explozive, conform art. 9 alin. (3) din hotărâre

Trăsături caracteristice:
– formă triunghiulară;
– litere negre pe fond galben, cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel puţin 50% din suprafaţa indicatorului). Se pot adăuga alte date explicative.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 737 din data de 29 august 2006

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.