HG 1092 din 2006

HOTĂRÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca obiect protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici în cursul activităţii, precum şi prevenirea acestor riscuri.
(2)Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerinţe minime în acest domeniu.

Art. 2
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

Art. 3
Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

CAPITOLUL II: Definiţii şi clasificare

Art. 4
În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a)agenţi biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparaziţii umani, care sunt susceptibile să provoace infecţie, alergie sau intoxicaţie;
b)cultură celulară – creşterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
c)microorganism – o entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic.

Art. 5
Agenţii biologici sunt clasificaţi în 4 grupe de risc, în funcţie de importanţa riscului de infecţie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:
a)grupa 1 – agenţi biologici care nu sunt susceptibili să provoace o boală la om;
b)grupa 2 – agenţi biologici care pot provoca o boală omului şi constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabilă; există, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;
c)grupa 3 – agenţi biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar există în general o profilaxie sau un tratament eficace;
d)grupa 4 – agenţi biologici care pot provoca boli grave omului şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate şi nu există în general o profilaxie sau un tratament eficace.

Art. 6
Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor

SECŢIUNEA 1: Domeniul de aplicare

Art. 7
Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activităţile în care lucrătorii, datorită activităţii profesionale, sunt expuşi sau riscă să fie expuşi la agenţi biologici.

Art. 8
(1)Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul şi durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.
(2)Pentru toate activităţile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenţi biologici aparţinând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toţi agenţii biologici periculoşi prezenţi.
(3)Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor şi, în orice caz, la orice modificare a condiţiilor de lucru care pot să determine expunerea lucrătorilor la agenţi biologici, precum şi atunci când creşte numărul bolilor profesionale pe care Ie-a înregistrat.
(4)Angajatorul trebuie să furnizeze autorităţii de sănătate publică sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.

SECŢIUNEA 2: Identificarea şi evaluarea riscurilor

Art. 9
Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informaţiilor existente şi, mai ales, pe baza:
a)clasificării agenţilor biologici, prevăzută la art. 5 şi 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;
b)recomandărilor emise de inspectorii de muncă şi/sau de inspectorii autorităţilor de sănătate publică, ce indică necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuşi acestui agent biologic, în cursul activităţii lor;
c)informaţiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activităţi profesionale a lucrătorilor;
d)efectelor alergice şi toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activităţii lucrătorilor;
e)faptului că un lucrător suferă de o boală legată direct de munca sa.

Art. 10
(1)Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 şi 9, pentru activităţile care implică o expunere la agenţi biologici arată că expunerea şi/sau potenţiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11 -34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate şi de igienă la locul de muncă.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.
(3)Dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că activitatea nu implică o intenţie deliberată de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activităţi a căror listă figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 şi 21-31.

CAPITOLUL IV: Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1: Înlocuirea şi reducerea riscurilor

Art. 11
Dacă natura activităţii o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, înlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcţie de condiţiile de utilizare şi de stadiul actual al cunoştinţelor, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.

Art. 12
(1)Dacă rezultatele evaluării relevă existenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitată.
(2)Când acest lucru nu este tehnic posibil, ţinând seama de activitate şi de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea şi securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:
a)limitarea, la un nivel cât mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
b)conceperea proceselor de muncă şi a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenţilor biologici la locul de muncă;
c)măsuri de protecţie colectivă şi/sau măsuri de protecţie individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace;
d)măsuri de igienă adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminării accidentale a unui agent biologic în afara locului de muncă;
e)utilizarea panourilor care semnalizează pericolul biologic, conform anexei nr. 2, şi a altor semne de avertizare relevante;
f)elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implică prezenţa agenţilor biologici;
g)dacă este necesar şi tehnic posibil, detectarea în afara izolării fizice primare a prezenţei agenţilor biologici utilizaţi în procesul de muncă;
h)utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor în deplină securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, uşor identificabile;
i)măsuri care să permită manipularea şi transportul fără risc ale agenţilor biologici la locul de muncă.

SECŢIUNEA 2: Informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente

Art. 13
Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale relevă existenţa unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia inspectorului de muncă şi a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informaţii privind:
a)rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
b)activităţile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expuşi la agenţi biologici;
c)numărul de lucrători expuşi;
d)numele şi competenţa persoanei responsabile cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
e)măsurile de protecţie şi de prevenire luate, inclusiv procedeele şi metodele de lucru;
f)un plan de urgenţă pentru protecţia lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectări a izolării fizice.

Art. 14
(1)Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi medicul de medicina muncii cu care are relaţie contractuală despre orice accident sau incident care ar putea să provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infecţie şi/sau o boală gravă.
(2)Lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici, menţionată în art. 22 alin. (1), precum şi dosarul medical al fiecărui lucrător sunt puse la dispoziţia autorităţii de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti, atunci când întreprinderea îşi încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA 3: Măsuri de igienă şi protecţie individuală

Art. 15
Pentru toate activităţile în care se utilizează agenţi biologici ce constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:
a)să asigure condiţiile corespunzătoare ca lucrătorii să nu servească masa şi să nu bea în zonele de lucru unde există riscul de contaminare cu agenţi biologici;
b)să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;
c)să asigure lucrătorilor spaţii dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate, care pot include soluţii/picături pentru ochi şi/sau substanţe antiseptice pentru piele;
d)să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecţie să fie:
1.aşezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;
2.verificat şi curăţat, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare;
3.reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defecţiuni;
e)să stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea şi tratarea eşantioanelor de origine umană sau animală.

Art. 16
(1)Îmbrăcămintea de lucru şi echipamentele de protecţie, inclusiv îmbrăcămintea de protecţie prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenţi biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăseşte zona de lucru şi trebuie păstrate separat de altă îmbrăcăminte.
(2)Angajatorul trebuie să aibă grijă ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) şi echipamentul de protecţie să fie dezinfectate şi curăţate sau, la nevoie, distruse.

Art. 17
Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suportă de angajator.

SECŢIUNEA 4: Informarea, pregătirea şi consultarea lucrătorilor

Art. 18
Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, sub formă de informări şi instructaj, o instruire suficientă şi adecvată, bazată pe toate informaţiile disponibile privind:
a)eventualele riscuri pentru sănătate;
b)măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
c)prescripţii aplicabile din domeniul igienei;
d)purtarea şi utilizarea echipamentelor şi îmbrăcămintei de protecţie;
e)măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente şi/sau incidente periculoase, precum şi măsurile de prevenire a acestora.

Art. 19
Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activităţi care implică contactul cu agenţi biologici, adaptată la apariţia unor noi riscuri sau în cazul evoluţiei riscurilor şi repetată periodic dacă este necesar.

Art. 20
(1)Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucţiuni de securitate scrise şi, după caz, afişe privind procedura de urmat în caz de:
a)accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;
b)manipularea unui agent biologic din grupa 4.
(2)Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implică manipularea unui agent biologic.
(3)Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic şi care este susceptibil să producă la om infecţii şi/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cât mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum şi despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situaţia.
(4)Fiecare lucrător trebuie să aibă acces la informaţiile conţinute în lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici prevăzută la art. 22 şi care îl privesc personal.
(5)Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să aibă acces la informaţiile colective anonime.
(6)Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor, la cererea acestora, informaţiile prevăzute la art. 13.

Art. 21
Angajatorul trebuie să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate şi securitate în muncă în cazul expunerii la agenţi biologici în timpul activităţii, în conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

SECŢIUNEA 5: Lista lucrătorilor expuşi şi notificarea activităţilor care implică agenţi biologici

Art. 22
(1)Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 care indică activitatea efectuată şi, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expuşi şi, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente şi incidente.
(2)Lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 este păstrată timp de cel puţin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3)Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile să antreneze infecţii:
a)produse de agenţi biologici despre care se ştie că pot provoca infecţii persistente sau latente;
b)care, ţinând seama de stadiul actual al cunoştinţelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanşeze, mulţi ani mai târziu;
c)a căror perioadă de incubaţie prealabilă declanşării bolii este deosebit de lungă;
d)care produc boli ce pot prezenta recrudescenţă după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
e)care pot lăsa sechele grave pe termen lung.
(4)Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi orice altă persoană responsabilă cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).

Art. 23
(1)Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autorităţii de sănătate publică judeţene şi inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima dată a agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii. Sub rezerva alin. (2), se notifică, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima dată a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum şi utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.
(2)Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenţii biologici din grupa 4 trebuie doar să notifice intenţia lor.
(3)De fiecare dată când procedeele şi/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, trebuie efectuată o nouă notificare.
(4)Notificarea prevăzută la alin. (1) -(3) va conţine:
a)denumirea şi adresa întreprinderii şi/sau unităţii;
b)numele şi competenţele lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă;
c)rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
d)specia agentului biologic;
e)măsurile de protecţie şi de prevenire avute în vedere.

SECŢIUNEA 6: Supravegherea medicală a lucrătorilor

Art. 24
(1)Ministerul Sănătăţii Publice elaborează măsurile necesare pentru desfăşurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 şi 9 relevă un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.
(2)Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrător să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională şi, în continuare, periodic, făcând astfel posibilă aplicarea directă a măsurilor de medicină generală şi de medicina muncii.
(3)Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 şi 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecţie speciale.
(4)Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceştia nu sunt încă imunizaţi împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expuşi. Atunci când angajatorii pun la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să ţină seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 25
În cazul în care se confirmă că un lucrător prezintă o infecţie şi/sau o boală care ar fi putut rezulta din expunerea la agenţi biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie să propună şi celorlalţi lucrători care au fost expuşi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.

Art. 26
Toate datele obţinute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrător trebuie ţinute şi/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puţin 10 ani după încetarea expunerii.

Art. 27
În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desfiinţează sau lucrătorul îşi schimbă locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se află întreprinderea şi/sau unitatea respectivă sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.

Art. 28
Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie:
a)să propună măsuri de protecţie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrător;
b)să dea informaţii şi sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuşi după ce a încetat expunerea la agenţi biologici.

Art. 29
(1)Lucrătorii în cauză trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
(2)Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
(3)Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de către solicitant.

Art. 30
(1)Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.
(2)Toate cazurile de boală sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenţi biologici se declară, se înregistrează şi/sau se notifică conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.

CAPITOLUL V: Dispoziţii pentru locuri de muncă în care există un risc crescut de contaminare

SECŢIUNEA 1: Servicii medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

Art. 31
(1)Serviciile medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:
a)incertitudinile legate de prezenţa agenţilor biologici în organismul pacienţilor sau al animalelor, precum şi în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceştia;
b)pericolul pe care îl constituie agenţii biologici care sunt sau ar putea fi prezenţi în organismul pacienţilor ori la animale, precum şi în probele prelevate de la aceştia;
c)riscurile inerente datorate naturii activităţii.
(2)În serviciile medicale şi veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecţia sanitară şi securitatea lucrătorilor respectivi.
(3)Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale şi veterinare cuprind:
a)specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare şi de dezinfecţie;
b)punerea în practică a procedeelor care permit manipularea şi eliminarea fără riscuri a deşeurilor contaminate.

Art. 32
În serviciile de izolare sau în secţiile de carantină unde se găsesc pacienţi umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminaţi cu agenţi biologici din grupele 3 şi 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infecţie.

SECŢIUNEA 2: Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor şi încăperilor pentru animale

Art. 33
(1)În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic şi în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenţi, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:
a)în laboratoarele care efectuează activităţi ce implică manipularea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învăţământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infecţie;
b)în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizică necesară pentru agenţii biologici, în funcţie de gradul de risc pe care aceştia îl prezintă, stabileşte măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activităţile care implică manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
1.numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
2.numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;
3.numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
c)în laboratoarele în care se manipulează materiale despre care există incertitudini legate de absenţa agenţilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenţii biologici ca atare, şi anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puţin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se ştie sau se presupune că ele sunt necesare, în afara situaţiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică şi/sau inspectoratul teritorial de muncă indică, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.
(2)Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4:
a)principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;
b)în funcţie de evaluarea riscului legat de utilizarea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, autoritatea de sănătate publică judeţeană şi/sau inspectoratul teritorial de muncă pot să decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industrială a agenţilor biologici.

Art. 34
Toate activităţile menţionate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludentă a unui agent biologic, dar se presupune că utilizarea acestuia ar putea să reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfăşoare doar în spaţii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puţin nivelului nr. 3.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 35
Studiile efectuate de instituţiile cu atribuţii în domeniu, pe baza informaţiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene.

Art. 36
(1)Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor la prezenta hotărâre se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.

Art. 37
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi biologici în muncă (a şaptea directivă specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA nr. 1: LISTA INDICATIVĂ a tipurilor de activităţi profesionale
1.Activităţi în instalaţiile de producţie alimentară
2.Activităţi în agricultură
3.Activităţi profesionale în care există contact cu animale şi/sau produse de origine animală
4.Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi examinare post-mortem
5.Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic
6.Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor
7.Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate.

ANEXA nr. 2: SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

ANEXA nr. 3:
I.CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI
Notă introductivă
1.Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut că pot infesta fiinţele umane.
Dacă este cazul, se adaugă indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.
Nu au fost luaţi în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului.
La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificaţi nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.
2.Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sănătoşi.
Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitate deficitară, sarcină sau alăptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.
Riscul suplimentar la care sunt expuşi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.
Orice măsură de precauţie tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.
3.Agenţii biologici care n-au fost clasificaţi în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.
În cazul agenţilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arată că alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.
Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit că speciile şi tulpinile (suşele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.
4.Atunci când o tulpină (suşă) este atenuată sau când şi-a pierdut genele de virulenţă, izolarea cerută prin clasificarea suşii sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de suşă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactică ori terapeutică.
5.Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificări reflectă şi respectă ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale.
6.Lista agenţilor biologici clasificaţi reflectă stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoştinţelor.
7.Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în această anexă trebuie să fie clasificate cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.
8.Anumiţi agenţi biologici clasificaţi în grupa 3 şi marcaţi în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infecţie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infecţioşi pe cale aerogenă.
Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.
9.Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziţilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţă al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecţioase pentru om la locul de muncă.
10.Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili să provoace reacţii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuşi.
Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:
– A: Posibile reacţii alergice
– D: Lista lucrătorilor expuşi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute
– T: Producere de toxine
– V: Vaccin eficace disponibil.
Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

II.BACTERII şi organisme înrudite
NB: pentru agenţii biologici din prezenta listă, menţiunea “spp.” se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.

(**) Vezi nota introductivă 8

III.
1.VIRUSURI (*)

(*) Vezi nota introductivă 7
(**)Vezi nota introductivă 8
(a)Encefalita căpuşei.
(b)Virusul hepatitei D necesită o infecţie simultană sau secundară celei declanşate de virusul hepatitei B pentru a-şi exercita puterea patogenă asupra lucrătorului. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectaţi cu virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta).
(c)Numai în ceea ce priveşte tipurile A şi B.
(d)Recomandat pentru muncile care implică un contact cu agenţii.
(e)Două virusuri pot fi identificate la această rubrică unul gen “Buffalopox” şi o variantă a virusului “Vaccinia”.
(f)Variantă a “Cowpox”.
(g)Variantă a “Vaccinia”.
(h)Nu există momentan nici o dovadă a bolii la om datorată altor retrovirusuri de origine. simiană. Ca măsură de precauţie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri.
(i)Nu există dovezi în ceea ce priveşte existenţa la om a infecţiilor datorate agenţilor responsabili de alte EST-uri animale. Totuşi, se recomandă măsurile de izolare pentru agenţii clasificaţi în grupa de risc 3(**) ca precauţie pentru lucrările de laborator, cu excepţia lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.

2.PARAZIŢI

(**) Vezi nota introductiva 8

IV.CIUPERCI

ANEXA nr. 4: RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea medicală a lucrătorilor
1.Medicul şi/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la agenţi biologici trebuie să cunoască bine condiţiile sau circumstanţele de expunere a fiecărui lucrător.
2.Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor şi principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puţin următoarele măsuri:
a)înregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrător;
b)o evaluare personalizată a stării de sănătate a lucrătorilor;
c)dacă este cazul, o supraveghere biologică pentru depistarea efectelor precoce şi reversibile.
Se pot dispune şi alte teste pentru fiecare lucrător supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoştinţe ale medicinei muncii.

ANEXA nr. 5: INDICAŢII privind măsurile şi nivelurile de izolare
Notă preliminară
Măsurile conţinute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător şi natura agentului biologic implicat.

ANEXA nr. 6: IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
1.Agenţi biologici din grupa 1
Pentru activităţile care implică utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securităţi şi ale unei bune igiene a muncii.
2.Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4
Poate fi util să se selecţioneze şi să se combine exigenţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

ANEXA nr. 7: COD DE CONDUITĂ recomandat pentru vaccinare
1.Dacă evaluarea relevă existenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenţi biologici contra cărora există vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.
2.Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice.
Lucrătorii trebuie să fie informaţi despre avantajele şi inconvenientele atât ale vaccinării, cât şi ale absenţei acesteia.
3.Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.
4.Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv şi, la cerere, autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 7 septembrie 2006