HG 1218 din 2006

HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.

Art. 2
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3
În cazul prezenţei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Art. 4
(1)Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.
(2)La transportul agenţilor chimici periculoşi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în muncă din legislaţia naţională armonizată cu:
a)Directiva 96/49/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2006; şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;
b)Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire şi de informarea traficului navelor şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat;
c)Directiva 94/55/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
d)codul IMDG – codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC – lista internaţională a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC – lista internaţională a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;
e)Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;
f)instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, emise de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 5
În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1.agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
2.agent chimic periculos:
a)orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie că acea substanţă este clasificată în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase pentru mediu;
b)orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, fie că acel preparat este clasificat în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia acelor preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu;
c)orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;
3.activitate care implică agenţi chimici – orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;
4.valoare limită de expunere profesională – dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentraţiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referinţă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;
5.valoare limită biologică – limita concentraţiei, în mediul său biologic de referinţă, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului;
6.supraveghere a sănătăţii – evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în muncă;
7.pericol – proprietatea intrinsecă, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;
8.risc – probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.

Art. 6
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referinţă privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.

SECŢIUNEA 3: Valori limită de expunere profesională şi valori limită biologice

Art. 7
(1)Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referinţă privind expunerea profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională, ţinând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar.
(2)Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională corespondentă, ţinând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăşi.
(3)Valorile limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 8
(1)Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie naţională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depăşească.
(2)Valorile limită biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 9
În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită naţionale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 şi 8, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre despre acest lucru şi despre datele ştiinţifice şi tehnice relevante.

Art. 10
Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentraţiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1: Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculoşi

Art. 11
(1)În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implică agenţi chimici periculoşi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1) -(3) din Legea nr. 319/2006, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.
(2)Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr. 1, şi valorile limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.
(3)Valorile limită prevăzute la alin. (1) reprezintă valori maxime admise.

Art. 12
(1)Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite în art. 7 alin. (4) şi în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.
(2)În cazul în care se constată prezenţa agenţilor economici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, care decurge din prezenţa acestor agenţi chimici, luând în considerare:
a)proprietăţile lor periculoase;
b)informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c)nivelul, tipul şi durata expunerii;
d)condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
e)valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naţionale;
f)efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;
g)concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.
(3)Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculoşi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizată cu legislaţia comunitară cu privire la agenţii chimici.

Art. 13
Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

Art. 14
(1)Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.
(2)Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.
(3)În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibilă apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.
(4)În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.

Art. 15
În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

Art. 16
Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.

SECŢIUNEA 2: Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc

Art. 17
Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, în special prin:
a)proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;
b)dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;
c)reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
d)reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere;
e)măsuri corespunzătoare de igienă;
f)reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;
g)proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.

Art. 18
(1)Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 şi la art. 38-42 din prezenta hotărâre.
(2)Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 38-42 nu se aplică.

SECŢIUNEA 3: Măsuri specifice de protecţie şi prevenire

Art. 19
Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

Art. 20
(1)În aplicarea art. 9 se recurge de preferinţă la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.
(2)Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 12 – 16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire.
(3)În ordinea priorităţii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:
a)proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;
b)aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare;
c)aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.
(4)Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.

Art. 21
Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.

Art. 22
Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională.

Art. 23
(1)În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinţă, din acestea, angajatorul ţine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22.
(2)În situaţia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.

Art. 24
(1)Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 şi la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.
(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:
a)a preveni prezenţa la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;
b)a evita prezenţa surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substanţele chimice instabile ori amestecurile de substanţe să genereze efecte fizice dăunătoare; şi
c)a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.
(3)Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.
(4)Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare şi să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.
(5)Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.

SECŢIUNEA 4: Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgenţe

Art. 25
În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.

Art. 26
(1)În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi.
(2)Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie:
a)să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cât mai rapid posibil;
b)să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.

Art. 27
(1)Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situaţia se menţine.
(2)Situaţia prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă.
(3)Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

Art. 28
Cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.

Art. 29
(1)Angajatorul asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculoşi.
(2)Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenţă au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3)Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:
a)notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;
b)măsurile de identificare a pericolelor;
c)măsurile de precauţie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenţă să îşi poată pregăti propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie; şi
d)toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenţă;
e)informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.

SECŢIUNEA 5: Informarea şi instruirea lucrătorilor

Art. 30
(1)Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează:
a)datele obţinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
b)informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limită de expunere profesională, şi prevederi legale;
c)instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă;
d)acces la orice fişă tehnică de securitate, asigurat de către furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003.
(2)Angajatorul se asigură că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este:
a)furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);
b)actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.

Art. 31
În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculoşi folosiţi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia naţională privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute în legislaţia menţionată, ia măsuri astfel încât conţinutul containerelor şi conductelor, precum şi natura acestui conţinut să poată fi identificate clar.

Art. 32
Angajatorii pot obţine, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care deţine legal, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi, necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevăd obligaţia de a asigura informaţii.

Art. 33
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III: Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate

SECŢIUNEA I: Interdicţii

Art. 34
Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiţi agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implică agenţi chimici.

Art. 35
(1)Se pot permite exceptări de la cerinţele art. 34 în următoarele situaţii:
a)pentru scopul exclusiv al cercetării ştiinţifice şi testării, inclusiv al analizării;
b)pentru activităţile menite să elimine agenţii chimici care sunt prezenţi sub formă de produse secundare sau deşeuri;
c)pentru producerea agenţilor chimici prevăzuţi la art. 34 pentru a fi folosiţi ca produse intermediare şi pentru utilizarea lor în acest mod.
(2)Expunerea lucrătorilor la agenţii chimici prevăzuţi în art. 34 trebuie să fie prevenită, în special prin măsuri care prevăd că producerea şi cea mai rapidă utilizare a acestor agenţi chimici ca produse intermediare trebuie să aibă loc într-un sistem închis unic, din care agenţii chimici respectivi pot fi scoşi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau întreţinerea sistemului.

Art. 36
Când se permit derogări în temeiul art. 34, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cere angajatorului să prezinte următoarele date:
a)motivul pentru care se solicită derogarea;
b)cantitatea de agent chimic ce va fi folosită anual;
c)activităţile şi/sau reacţiile sau procesele implicate;
d)numărul lucrătorilor care pot fi implicaţi;
e)măsurile de persecuţie prevăzute pentru a se proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor implicaţi;
f)măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru a preveni expunerea lucrătorilor.

Art. 37
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice pot fi iniţiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicţiilor prevăzute la art. 34, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii stabilite de Consiliul Uniunii Europene.

SECŢIUNEA 2: Supravegherea stării de sănătate

Art. 38
(1)Cu respectarea prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele de sănătate şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.
(2)Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a)expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii;
b)există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului;
c)tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.
(3)Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.
(4)În situaţia în care este stabilită o valoare limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă.
(5)Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu cerinţa prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art. 39
(1)Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb – ceruză, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenţi este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. în aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenţi vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.
(2)Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.
(3)Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi.

Art. 40
Ministerul Sănătăţii Publice stabileşte măsurile necesare pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 38.

Art. 41
(1)Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.
(2)Monitorizarea biologică şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.
(3)Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie ţinute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii.
(4)Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(5)Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal.
(6)În cazul în care o întreprindere îşi încetează activitatea, dosarele medicale de sănătate şi expunere sunt puse la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 42
(1)Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizându-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:
a)un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic sau un specialist în medicina muncii îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau
b)a fost depăşită o valoare limită biologică obligatorie.
(2)În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:
a)revizuieşte evaluarea riscului efectuată în baza art. 12;
b)revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) şi art. 17-24;
c)ţine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;
d)continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. în astfel de cazuri, medicul competent sau specialistul în medicina muncii ori autoritatea teritorială de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.

Art. 43
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 şi la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 44
(1)Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii chimici, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care există, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită şi ghidurile necesare în utilizare se stabilesc şi, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de către acestea, după caz.
(2)Comisia prevăzută la alin. (1) îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
(3)Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.

Art. 45
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice asigura elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.

Art. 46
(1)Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.
(2)Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană la fiecare 5 ani fn legătură cu implementarea prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale angajatorilor şi ale lucrătorilor.

Art. 47
Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
– Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:
a)Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;
b)Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;
c)Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;
d)Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1: VALORI LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE de expunere profesională ale agenţilor chimici

NOTĂ:
Substanţele cu indicativul pC sunt potenţial cancerigene şi/sau mutagene, iar substanţele cu indicativul C au acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificată clasificarea ca substanţă cancerigenă şi/sau mutagenă, conform definiţiei agentului cancerigen şi, respectiv, agentului mutagen din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.
Substanţele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanţe trebuie practic exclusă.
Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.

ANEXA Nr. 2: VALORI LIMITĂ BIOLOGICE

1.Plumbul şi compuşii săi ionici
1.1.Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.
Valorile biologice limită cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexe, la poziţia 43:
Valoarea biologică de 70g Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.
1.2.Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:
– expunerea implică o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau
– un nivel al plumbului în sânge de peste 40 g Pb/100 ml snge este constatat la lucrători.
1.3.Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologică şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 43 şi 44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologică.
2.VALORI LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)

C – creatinină
ALA-u – acid delta-amino levulinic urinar
CP-u – coproporfirine urinare
PEL – protoporfirine eritrocitare

ANEXA Nr. 3: INTERDICŢII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implică. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deşeu, dacă valoarea concentraţiei sale este mai mică decât valoarea limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 octombrie 2006