HG 1876 din 2005

HOTĂRÂRE nr.1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Obiectivul şi domeniul de aplicare

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care apar sau pot să apară datorită expunerii la vibraţii mecanice.

Art. 2
Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităţilor în exercitarea cărora lucrătorii sunt sau este posibil să fie expuşi la riscuri generate de vibraţii mecanice în timpul activităţii.

Art. 3
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice incluse în prezenta hotărâre.

Art. 4
Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a)vibraţie transmisă sistemului mână-braţ – vibraţia mecanică, în cazul în care este transmisă sistemului uman mână-braţ, care generează riscuri pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, în special afecţiuni vasculare, leziuni osoase sau articulare, afecţiuni neurologice sau musculare;
b)vibraţie transmisă întregului corp – vibraţia mecanică, în cazul în care este transmisă întregului corp, care generează riscuri pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, în special lombalgie şi traumatisme ale coloanei vertebrale.

SECŢIUNEA 2: Valori limită de expunere şi valori de expunere de la care se declanşează acţiunea

Art. 5
(1)Pentru vibraţiile transmise sistemului mână-braţ:
a)valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată pentru o perioadă de referinţă de 8 ore, este de 5 m/s2;
b)valoarea expunerii zilnice de la care se declanşează acţiunea, calculată pentru o perioadă de referinţă de 8 ore, este de 2,5 m/s2.
(2)Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ este evaluată sau măsurată potrivit dispoziţiilor pct. 1 din partea A a anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6
(1)Pentru vibraţiile transmise întregului corp:
a)valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată la o perioadă de referinţă de 8 ore, trebuie să fie de 1,15 m/s2;
b)valoarea expunerii zilnice de la care se declanşează acţiunea, calculată la o perioadă de referinţă de 8 ore, trebuie să fie de 0,5 m/s2.
(2)Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise întregului corp trebuie să fie evaluată sau măsurată potrivit dispoziţiilor pct. 1 din partea B a anexei.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1: Stabilirea şi evaluarea riscurilor

Art. 7
(1)În executarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de vibraţii mecanice la care sunt expuşi lucrătorii.
(2)Măsurarea se efectuează în conformitate cu partea A pct. 2 sau cu partea B pct. 2 din anexă, după caz.

Art. 8
(1)Nivelul de expunere la vibraţia mecanică poate fi evaluat prin intermediul observării practicilor de lucru specifice şi prin trimiterea la informaţiile relevante cu privire la magnitudinea probabilă a vibraţiilor corespunzătoare echipamentelor sau tipurilor de echipamente utilizate în condiţiile specifice de utilizare, inclusiv informaţiile de această natură furnizate de producătorul echipamentului.
(2)Operaţia prevăzută la alin.(1) se deosebeşte de măsurare, care necesită utilizarea unei aparaturi specifice şi a unei metodologii corespunzătoare.

Art. 9
(1)Evaluarea şi măsurarea prevăzute la art. 7 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente, la intervale corespunzătoare, ţinându-se seama de prevederile art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la competenţele serviciilor de protecţie şi prevenire şi ale lucrătorilor desemnaţi, cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2)Datele obţinute din evaluarea şi/sau măsurarea nivelului de expunere la vibraţii mecanice se păstrează într-o formă adecvată pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.

Art. 10
La evaluarea riscurilor angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor elemente:
a)nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibraţii intermitente sau la şocuri repetate;
b)valorile limită ale expunerii şi valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea, prevăzute la art.5 şi 6;
c)orice efecte asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi la riscuri deosebite;
d)orice efecte indirecte asupra securităţii lucrătorilor, care rezultă din interacţiunile dintre vibraţiile mecanice şi locul de muncă sau alte echipamente de lucru;
e)informaţiile furnizate de producătorii echipamentelor de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare;
f)existenţa echipamentelor similare, proiectate astfel încât să reducă nivelurile de expunere la vibraţiile mecanice;
g)prelungirea expunerii la vibraţii transmise întregului corp în afara programului de lucru normal, sub responsabilitatea angajatorului;
h)condiţiile de muncă specifice, cum ar fi temperaturile scăzute;
i)informaţiile corespunzătoare obţinute din supravegherea sănătăţii, inclusiv informaţiile publicate, în măsura în care este posibil.

Art. 11
(1)Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate potrivit prevederilor art. 12-17 din prezenta hotărâre.
(2)Evaluarea riscurilor trebuie înregistrată pe un suport material şi poate include o justificare a angajatorului potrivit căreia natura şi amploarea riscurilor legate de vibraţiile mecanice nu necesită efectuarea unei evaluări mai detaliate a acestora.
(3)Evaluarea riscurilor trebuie să fie actualizată periodic, în special dacă s-au produs schimbări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii sănătăţii arată că este necesară.

SECŢIUNEA 2: Evitarea sau reducerea expunerii

Art. 12
(1)Riscurile care decurg din expunerea la vibraţiile mecanice trebuie să fie eliminate la sursă sau reduse la minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de reducere a riscului la sursă.
(2)Reducerea riscurilor prevăzute la alin. (1) se întemeiază pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006.

Art. 13
Pe baza evaluării riscurilor prevăzute în secţiunea 1 din prezentul capitol, din momentul în care valorile de expunere la care se declanşează acţiunea, prevăzute la art.5 alin.(1) lit. b) şi la art.6 alin.(1) lit. b), sunt depăşite, angajatorul trebuie să instituie şi să pună în aplicare un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice menite să reducă la minimum expunerea la vibraţii mecanice şi riscurile legate de aceasta, ţinând seama în special de:
a)alte metode de lucru care implică o expunere mai scăzută la vibraţii mecanice;
b)alegerea echipamentelor de muncă adecvate, proiectate corespunzător din punct de vedere ergonomie, care să producă cele mai puţine vibraţii posibile, ţinând seama de activitatea pentru care sunt destinate;
c)furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibraţii, cum ar fi scaunele care atenuează efectiv vibraţia întregului corp şi mânerele care reduc vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;
d)programe corespunzătoare de întreţinere pentru echipamentele de muncă, locul de muncă şi sistemele de la locul de muncă;
e)proiectarea şi amplasarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru;
f)informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor în vederea utilizării corecte şi sigure a echipamentelor de muncă, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibraţiile mecanice;
g)limitarea duratei şi intensităţii expunerii;
h)programe de lucru corespunzătoare cu perioade de odihnă adecvate;
i)furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea împotriva frigului şi umezelii a lucrătorilor expuşi.

Art. 14
Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi în nici o situaţie la niveluri superioare valorii limită a expunerii.

Art. 15
(1)Dacă valoarea limită a expunerii este depăşită, în ciuda măsurilor luate de către angajator pentru a respecta prevederile prezentei hotărâri, acesta trebuie să ia imediat măsuri pentru a reduce expunerea sub valoarea limită a expunerii.
(2)Angajatorul trebuie să identifice motivele pentru care valoarea limită a expunerii a fost depăşită şi, în consecinţă, trebuie să îmbunătăţească măsurile de protecţie şi prevenire pentru a preveni o nouă depăşire a acesteia.

Art. 16
Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta secţiune la necesităţile lucrătorilor expuşi la riscuri specifice.

SECŢIUNEA 3: Informarea şi formarea lucrătorilor

Art. 17
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucrătorii expuşi riscurilor generate de vibraţii mecanice la locul de muncă şi/sau reprezentanţii acestora să beneficieze de informaţii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7 şi de o formare corespunzătoare.
(2)Informarea şi formarea prevăzute la alin.(1) trebuie să se refere în special la:
a)măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri pentru a elimina sau reduce la minimum riscurile datorate vibraţiilor mecanice;
b)valorile limită ale expunerii şi valori de expunere de la care se declanşează acţiunea;
c)rezultatele evaluărilor şi ale măsurărilor vibraţiilor mecanice efectuate potrivit secţiunii 1;
d)leziunile care ar putea fi produse de echipamentele de lucru utilizate;
e)cum şi de ce trebuie detectate şi raportate semnele de leziune;
f)condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii;
g)practici de lucru sigure pentru minimizarea expunerii la vibraţii mecanice.

SECŢIUNEA 4: Consultarea şi participarea lucrătorilor

Art. 18
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora, în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III: Supravegherea sănătăţii

Art. 19
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice adoptă dispoziţii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7, dacă acesta indică un risc pentru sănătatea lor.
(2)Rezultatele supravegherii medicale făcute potrivit prevederilor art. 25 trebuie să fie luate în considerare la aplicarea măsurilor de prevenire la un loc de muncă specific.

Art. 20
(1)Supravegherea sănătăţii trebuie să contribuie la prevenirea şi diagnosticarea rapidă a oricărei afecţiuni legate de expunerea la vibraţii mecanice.
(2)Rezultatele supravegherii medicale trebuie să fie luate în considerare la aplicarea măsurilor de prevenire la un anumit loc de muncă.

Art. 21
Trebuie să se asigure supravegherea medicală corespunzătoare atunci când:
a)expunerea lucrătorilor la vibraţii este de aşa natură încât poate fi stabilită o legătură între această expunere şi o boală identificabilă sau efecte dăunătoare asupra sănătăţii;
b)este probabil ca afecţiunea sau efectele să apară în condiţiile de lucru specifice ale unui anumit lucrător;
c)există tehnici testate pentru detectarea afecţiunii sau a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii.

Art. 22
Lucrătorii expuşi la vibraţii mecanice superioare valorilor prevăzute la art.5 alin.(1) lit. b) şi la art.6 alin.(1) lit. b) au dreptul la o supraveghere corespunzătoare a sănătăţii în orice situaţie.

Art. 23
(1)Fiecare lucrător supus supravegherii sănătăţii potrivit art.19-22 trebuie să aibă un dosar medical individual.
(2)Medicul de medicina muncii trebuie să actualizeze dosarele medicale prevăzute la alin.(1).
(3)Dosarele medicale prevăzute la alin.(1) trebuie să cuprindă un sumar al rezultatelor supravegherii sănătăţii realizate.
(4)Dosarele medicale prevăzute la alin.(1) trebuie să fie păstrate într-o formă adecvată pentru a permite orice consultare ulterioară, ţinându-se seama de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical.
(5)Copii ale dosarelor medicale prevăzute la alin.(1) pot fi furnizate, la cerere, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(6)Lucrătorul trebuie să aibă acces, la cerere, la propriul său dosar medical.

Art. 24
Atunci când, în urma supravegherii stării de sănătate, se constată că un lucrător suferă de o anumită boală sau de efecte negative asupra sănătăţii, pe care un medic sau un medic de medicina muncii le consideră a fi rezultatul expunerii la vibraţii mecanice la locul de muncă, lucrătorul trebuie:
a)să fie informat de către medic sau de medicul de medicina muncii cu privire la rezultatul care îl priveşte personal;
b)să primească informaţii şi sfaturi cu privire la orice supraveghere a sănătăţii la care trebuie să se supună după încheierea perioadei de expunere.

Art. 25
(1)Atunci când, în urma supravegherii sănătăţii, se constată că un lucrător suferă de o boală identificabilă sau manifestări ale efectelor adverse asupra sănătăţii, pe care un medic sau un medic de medicina muncii le consideră a fi rezultatul expunerii la vibraţii mecanice la locul de muncă, angajatorul trebuie:
a)să fie informat cu privire la orice rezultate semnificative ale supravegherii sănătăţii, cu respectarea secretului medical;
b)să revizuiască evaluarea riscului efectuată potrivit secţiunii 1 din cap. II;
c)să revizuiască măsurile prevăzute pentru eliminarea sau reducerea riscurilor, potrivit secţiunii a 2-a din cap. II;
d)să ţină seama de recomandările medicului de medicină a muncii sau ale autorităţilor judeţene de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti, pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a a cap. II; inclusiv să aibă în vedere posibilitatea de a atribui lucrătorului un alt post de lucru unde nu există riscuri de expunere;
e)să asigure supravegherea continuă a sănătăţii şi să ia măsuri pentru a fi reexaminată starea de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în mod similar.
(2)În situaţia prevăzută la alin.(1) lit.e) medicul de medicina muncii sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pot propune ca persoanele expuse să fie supuse unui control medical.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 26
(1)Echipamentele de muncă ce au fost sau sunt puse la dispoziţia lucrătorilor înainte de data de 1 iulie 2007 şi care nu permit respectarea valorilor limită ale expunerii, ţinându-se seama de ultimele progrese tehnice şi/sau de măsurile organizatorice luate, pot fi utilizate până la data de 1 iulie 2010.
(2)În cazul echipamentelor utilizate în agricultură şi silvicultură, termenul până la care acestea pot fi utilizate, prin excepţie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.

Art. 30
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 177/2002.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Andrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXĂ: VIBRAŢII MECANICE
(A)VIBRAŢII TRANSMISE SISTEMULUI MÂNĂ-BRAŢ
1.Evaluarea expunerii
Evaluarea nivelului de expunere la vibraţii transmise sistemului mână-braţ se bazează pe calcularea valorii expunerii zilnice pentru o perioadă de referinţă de 8 ore A(8), exprimată ca rădăcina medie pătratică (rms) (valoare totală) a valorilor acceleraţiei ponderate în frecvenţă, determinate pe axele ortogonale ahwx, ahwy, ahwz, definite în cap. 4 şi 5 şi în anexa A la standardul SR EN ISO 5349-1:2003.
Evaluarea nivelului de expunere poate fi făcută pe baza unei estimări realizate în funcţie de informaţiile furnizate de producători cu privire la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate, precum şi pe baza observării practicilor de lucru specifice sau a unor măsurări.
2.Măsurare
Când se efectuează o măsurare în conformitate cu art.7 din hotărâre:
a)metodele utilizate pot include eşantionarea care trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a unui lucrător la vibraţiile mecanice în cauză;
b)metodele şi aparatura utilizate trebuie adaptate la caracteristicile particulare ale vibraţiilor mecanice care urmează a fi măsurate, la factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de măsurare, în conformitate cu standardul SR EN ISO 5349-2:2003;
c)în cazul dispozitivelor care trebuie ţinute cu ambele mâini, măsurările trebuie efectuate pentru fiecare mână. Expunerea este determinată în raport cu valoarea cea mai ridicată dintre cele două; se dau, de asemenea, informaţiile pentru cealaltă mână.
3.Interferenţe
Prevederile art.10 lit.d) din hotărâre se aplică în special când vibraţiile mecanice interferează cu manipularea corectă a comenzilor sau cu citirea indicatoarelor.
4.Riscuri indirecte
Prevederile art.10 lit.d) din hotărâre se aplică în special când vibraţiile mecanice interferează cu stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulaţiilor.
5.Echipamente individuale de protecţie
Echipamentele individuale de protecţie împotriva vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ pot fi prevăzute în programul de măsuri la care s-a făcut referire în art.13 din hotărâre.
(B)VIBRAŢII TRANSMISE ÎNTREGULUI CORP
1.Evaluarea expunerii
Evaluarea nivelului de expunere la vibraţii se bazează pe calcularea expunerii zilnice A(8), exprimată ca acceleraţie continuă echivalentă pe o perioadă de 8 ore, calculată ca cea mai ridicată valoare (rms) sau ca cea mai ridicată valoare a dozei de vibraţii (VDV) a acceleraţiilor ponderate în frecvenţă, determinate pe cele trei axe ortogonale (1,4awx, 1,4awy, awz pentru un lucrător aşezat sau în picioare), în conformitate cu cap. 5, 6 şi 7 din anexa A şi din anexa B la standardul SR ISO 2631-1:2000.
Evaluarea nivelului de expunere poate fi făcută pe baza unei estimări realizate în funcţie de informaţiile furnizate de producători, cu privire la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate şi pe baza observării practicilor de lucru specifice sau a unor măsurări.
În cazul transportului maritim se pot lua în consideraţie numai vibraţiile cu o frecvenţă mai mare de 1 Hz.
2.Măsurare
2.1.Când se realizează o măsurare în conformitate cu art.7 din hotărâre, metodele utilizate pot include eşantionarea care trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a unui lucrător la vibraţia mecanică în cauză.
2.2.Metodele utilizate trebuie adaptate la caracteristicile specifice ale vibraţiilor mecanice ce urmează a fi măsurate, la factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de măsurat.
3.Interferenţe
Prevederile art.10 lit.d) din hotărâre se aplică în special când vibraţia mecanică interferează cu manipularea corespunzătoare a comenzilor sau cu citirea indicatoarelor.
4.Riscuri indirecte
Prevederile art.10 lit.d) din hotărâre se aplică în special când vibraţiile mecanice interferează cu stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulaţiilor.
5.Amploarea expunerii
Prevederile art.10 lit.g) din hotărâre se aplică în special când, datorită naturii activităţii, un lucrător beneficiază de încăperi pentru odihnă asigurate de către angajator.
Expunerea întregului corp la vibraţii în aceste încăperi trebuie redusă la un nivel compatibil cu funcţiile şi condiţiile lor de utilizare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 81 din data de 30 ianuarie 2006

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.