HG 409 din 2016

HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor limite de tensiune.

Art. 2
(1)Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 şi 1.000 V pentru curentul electric alternativ şi între 75 şi 1.500 V pentru curentul electric continuu, denumite în continuare echipamente electrice.
(2)Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor echipamente electrice şi fenomene:
a)echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv;
b)echipamente electrice pentru radiologie şi alte scopuri medicale;
c)piese electrice pentru ascensoare de materiale şi de persoane;
d)contoare de electricitate;
e)fişe şi prize de uz casnic;
f)regulatoare pentru împrejmuiri electrice;
g)perturbaţii radioelectrice;
h)echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate, care respectă dispoziţiile privind securitatea stabilite de către organismele internaţionale la care participă România;
i)trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniştilor pentru a fi utilizate exclusiv în spaţii dedicate cercetării şi dezvoltării în aceste scopuri.

Art. 3
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1.distribuitor – orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune echipamente electrice la dispoziţie pe piaţă;
2.evaluare a conformităţii – procesul prin care se demonstrează îndeplinirea obiectivelor privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1, referitoare la echipamentele electrice;
3.introducere pe piaţă – prima punere la dispoziţie de echipamente electrice pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
4.importator – orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi care introduce echipamente electrice dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
5.legislaţie de armonizare a Uniunii Europene – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
6.marcaj CE – un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentele electrice sunt în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
7.operatori economici – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;
8.operator de distribuţie – potrivit definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 39 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
9.organism naţional de acreditare – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
10.producător – o persoană fizică sau juridică ce produce echipamente electrice sau pentru care se proiectează sau se produc echipamente electrice şi care comercializează echipamentele în cauză sub denumirea sau marca sa comercială;
11.punere la dispoziţie pe piaţă – orice furnizare de echipamente electrice pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
12.rechemare – orice măsură cu scopul de a returna echipamente electrice care au fost puse deja la dispoziţia utilizatorului final;
13.reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
14.retragere – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unor echipamente electrice din lanţul de furnizare;
15.specificaţie tehnică – un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice;
16.standard armonizat – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Art. 4
(1)Echipamentele electrice pot fi puse la dispoziţie pe piaţă doar în cazul în care sunt construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de siguranţă în vigoare în Uniunea Europeană şi nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor atunci când sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi sunt folosite în scopul pentru care au fost create.
(2)Elementele principale ale obiectivelor privind securitatea sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5
Punerea la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României a echipamentelor electrice care respectă prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.

Art. 6
Se interzice operatorilor de distribuţie a energiei electrice să impună echipamentelor electrice cerinţe mai stricte privind securitatea decât obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1, pentru conectarea la reţea sau pentru alimentarea cu electricitate a utilizatorilor de echipamente electrice.

CAPITOLUL II: Obligaţiile operatorilor economici

Art. 7
(1)În situaţia în care introduc echipamentele electrice pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1.
(2)Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în anexa respectivă sau dispun efectuarea acestei proceduri.
(3)Producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE în cazul în care au demonstrat conformitatea echipamentului electric cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1, prin procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la alin. (2).
(4)Producătorii păstrează documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după ce echipamentul electric a fost introdus pe piaţă.
(5)În aplicarea prevederilor art. R2 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, producătorii trebuie să se asigure că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prevederile prezentei hotărâri.
(6)Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului şi modificările standardelor armonizate prevăzute la art. 13, ale standardelor internaţionale sau naţionale prevăzute la art. 14 şi 15 sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător.
(7)În cazul în care este justificat de riscurile prezentate de echipamente electrice, producătorii testează prin eşantionare echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, investighează şi, după caz, ţin un registru de reclamaţii al echipamentelor electrice neconforme, precum şi al celor rechemate şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(8)Producătorii trebuie să se asigure că pe echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă sunt prevăzute tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv.
(9)Producătorii trebuie să indice pe echipamentele electrice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate în limba română.
(10)Producătorii trebuie să se asigure că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, redactate în limba română. Astfel de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi indelebile.
(11)În aplicarea prevederilor art. R2 alin. (8) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. În cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(12)Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităţi de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, în limba română, toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prevederile prezentei hotărâri. Aceştia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă.

Art. 8
(1)Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 7 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
(2)Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
a)să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice;
b)la cererea motivată a unei autorităţi de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice;
c)să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Art. 9
(1)Importatorii introduc pe piaţă numai echipamente electrice conforme.
(2)În aplicarea prevederilor art. R4 alin. (2) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE şi sunt însoţite de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (8) şi (9). În situaţia în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei în acest sens.
(3)Importatorii indică pe echipamentele electrice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv. Datele de contact sunt comunicate în limba română.
(4)Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea redactate în limba română.
(5)Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1.
(6)În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează prin eşantionare echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, investigând şi, după caz, ţinând un registru de reclamaţii al echipamentelor electrice neconforme, precum şi al celor rechemate, şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(7)În aplicarea prevederilor art. R4 alin. (7) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(8)Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestora, la cerere.
(9)Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, toate informaţiile şi documentaţia necesară, în limba română, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă.

Art. 10
(1)Distribuitorii care pun la dispoziţie echipamente electrice pe piaţă trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei hotărâri.
(2)Înainte de a pune la dispoziţie echipamente electrice pe piaţă, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoţite de documentele necesare şi de instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (8) şi (9) şi, respectiv, la art. 9 alin. (3). În aplicarea prevederilor art. R5 alin. (2) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziţie echipamentele electrice pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3)Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1.
(4)În aplicarea prevederilor art. R5 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind informaţii în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(5)Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.

Art. 11
Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 7 atunci când introduce pe piaţă echipamente electrice sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele electrice deja introduse pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri.

Art. 12
(1)Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:
a)oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente electrice;
b)oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente electrice.
(2)Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice şi pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.

CAPITOLUL III: Conformitatea echipamentelor electrice

Art. 13
(1)Se consideră că echipamentele electrice respectă obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.
(2)Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14
(1)În cazul în care standardele armonizate prevăzute la art. 13 alin. (1) nu au fost elaborate şi publicate, se consideră că echipamentele electrice, puse la dispoziţie pe piaţă în temeiul art. 4 şi având în vedere libera circulaţie definită la art. 5, sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1 dacă sunt fabricate în conformitate cu dispoziţiile privind securitatea din standardele internaţionale stabilite de Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC) care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)În cursul derulării procedurii de publicare a standardelor prevăzute la alin. (1), la solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri comunică Comisiei Europene, în termen de trei luni de la notificare, obiecţiile referitoare la prevederile privind securitatea, indicând motivele de securitate pe baza cărora prevederile în cauză nu ar trebui să fie recunoscute.

Art. 15
În cazul în care nu există standardele armonizate sau standardele internaţionale, prevăzute la art. 13 şi respectiv art. 14 alin. (1), în scopul introducerii pe piaţă şi al asigurării liberei circulaţii se consideră că echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 4, dacă sunt fabricate conform prevederilor de securitate cuprinse în standardele române sau în standardele în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului, dacă acestea asigură un nivel de securitate echivalent cu cel din România.

Art. 16
(1)Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea obiectivelor privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1.
(2)Declaraţia UE de conformitate se redactează după modelul prevăzut în anexa nr. 3, conţine elementele prevăzute în modulul A din anexa nr. 2 şi se actualizează ori de câte ori este cazul. Pentru echipamentele electrice introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România aceasta se elaborează sau se traduce în limba română.
(3)În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
(4)Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 17
Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 18
(1)Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe echipamentele electrice. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
(2)Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piaţă.
(3)Se interzice aplicarea pe echipamentul electric a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare autoritatea de supraveghere a pieţei sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric, pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare sau pe documentele de însoţire cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie diminuate.

CAPITOLUL IV: Supravegherea pieţei şi procedura de salvgardare

Art. 19
Echipamentelor electrice li se aplică prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 20
(1)În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanţi cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar.
(2)Autoritatea de supraveghere a pieţei realizează evaluarea prevăzută la alin. (1) pe baza rapoartelor de încercare emise de laboratoare acreditate faţă de standardul EN ISO/CEI 17025 pentru încercările specifice, aferente echipamentelor electrice de joasă tensiune, de către un organism naţional de acreditare astfel cum este definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru domeniul respectiv, atunci când sunt necesare verificări fizice şi încercări de laborator.
(3)În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că echipamentele electrice nu sunt conforme cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu respectivele cerinţe, să retragă echipamentele electrice de pe piaţă sau să le recheme în decursul unei perioade de timp rezonabile, proporţională cu natura riscului, stabilită de aceasta. Acestor măsuri li se aplică prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(4)În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul României, aceasta informează Comisia Europeană, autoritatea competentă şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.
(5)Operatorul economic ia toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene.
(6)În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie a echipamentelor electrice pe piaţa naţională sau pentru a retrage sau a rechema echipamentele electrice de pe piaţă.
(7)Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia şi celelalte state membre cu privire la măsurile respective.
(8)Informaţiile prevăzute la alin. (7) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii:
a)nerespectarea de către echipamentele electrice a obiectivelor privind securitatea prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 1 legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau
b)deficienţe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 13 sau ale standardelor internaţionale sau române prevăzute la art. 14 şi 15 care conferă prezumţia de conformitate.
(9)Atunci când procedura este iniţiată de un alt stat membru, autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate şi informaţiile suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea echipamentelor electrice în cauză şi, în caz de dezacord cu măsura notificată de acel stat membru, îşi prezintă obiecţiile.
(10)În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (7), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată.
(11)Autoritatea de supraveghere a pieţei ia fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu echipamentele electrice în cauză, cum ar fi retragerea de îndată a echipamentelor electrice de pe piaţă.

Art. 21
(1)În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 20 alin. (5)-(7), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine legislaţiei Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene, autoritatea competentă şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura naţională.
(2)În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei ia măsurile care se impun pentru a se asigura că echipamentele electrice neconforme sunt retrase de pe piaţă şi informează Comisia Europeană şi autoritatea competentă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieţei retrage măsura respectivă.

Art. 22
(1)În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un echipament electric este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a retrage echipamentul electric de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(2)Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
(3)Autoritatea de supraveghere a pieţei informează imediat Comisia Europeană, autoritatea competentă şi celelalte state membre cu privire la măsurile corective luate. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.

Art. 23
(1)Fără a aduce atingere art. 20, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformităţii constatate, în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:
a)marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 18 din prezenta hotărâre;
b)marcajul CE nu a fost aplicat;
c)declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită;
d)declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
e)documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
f)informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (5) sau la art. 9 alin. (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;
g)nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 7 sau la 9.
(2)În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piaţă.

CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24
(1)Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
(2)Autorităţile de supraveghere a pieţei care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri sunt Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele electrice destinate consumatorilor casnici şi Inspecţia Muncii pentru echipamentele electrice cu destinaţie industrială.

Art. 25
(1)Încălcarea prevederilor prezentului act normativ constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art. 4;
b)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 6;
c)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (1) sau (2);
d)cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor neconforme până la eliminarea neconformităţilor în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (7)-(10), art. 9 alin. (3)-(5) şi art. 10 alin. (2);
e)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (3)-(5) sau (6), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), alin. (6)-(8) şi art. 10 alin. (3);
f)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (12), art. 9 alin. (9) şi art. 10 alin. (4);
g)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 12;
h)cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor în cazul nerespectării prevederilor art. 16 alin. (2) sau (3);
i)cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect în cazul nerespectării prevederilor art. 17 sau 18.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor şi măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspecţiei Muncii, conform domeniilor de competenţă prevăzute la art. 24 alin. (2).
(3)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4)Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către autorităţile de supraveghere a pieţei, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a echipamentelor electrice, va menţiona:
a)temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b)căile de atac împotriva deciziei;
c)termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.
(5)Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.
(6)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26
Echipamentele electrice introduse pe piaţă până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi puse în continuare la dispoziţie pe piaţă.

Art. 27
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 28
(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(2)Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.
-****-
PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

ANEXA nr. 1: ELEMENTELE PRINCIPALE ale obiectivelor privind securitatea pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
CAPITOLUL 1: Condiţii generale:
a)caracteristicile esenţiale, ale căror recunoaştere şi respectare vor asigura utilizarea în securitate a echipamentelor electrice şi pentru scopurile pentru care au fost create, sunt înscrise pe echipamentele electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele însoţitoare;
b)echipamentele electrice, împreună cu părţile lor componente, sunt fabricate astfel încât să asigure că pot fi asamblate şi conectate în securitate şi în mod corespunzător;
c)echipamentele electrice sunt proiectate şi fabricate astfel încât să se asigure protecţia împotriva pericolelor prevăzute la pct. 2 şi 3, cu condiţia ca echipamentul să fie folosit la aplicaţiile pentru care a fost construit şi să fie întreţinut în mod corespunzător.
CAPITOLUL 2: Protecţia împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice
Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite potrivit prevederilor pct. 1, pentru a se asigura că:
a)persoanele şi animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect;
b)nu se produc temperaturi, arcuri sau radiaţii care ar putea constitui un pericol;
c)persoanele, animalele domestice şi bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experienţă;
d)izolaţia este adaptată condiţiilor previzibile.
CAPITOLUL 3: Protecţia împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influenţe externe asupra echipamentului electric
Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite potrivit prevederilor pct. 1, pentru a se asigura că echipamentele electrice:
a)satisfac cerinţele mecanice preconizate, astfel încât persoanele, animalele domestice şi bunurile să nu fie puse în pericol;
b)sunt rezistente la influenţele nemecanice în condiţii de mediu previzibile, astfel încât persoanele, animalele domestice şi bunurile să nu fie puse în pericol;
c)nu pun în pericol persoanele, animalele domestice şi bunurile, în condiţii previzibile de suprasarcină.

ANEXA nr. 2: MODULUL A
CAPITOLUL 1: Controlul intern al producţiei
1.Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerinţele prezentei directive, care li se aplică.
CAPITOLUL 2: Documentaţia tehnică
Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentelor electrice. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
a)o descriere generală a echipamentelor electrice;
b)desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
c)descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării echipamentelor electrice;
d)o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaţionale sau naţionale prevăzute la art. 14 şi 15 din hotărâre, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaţionale sau naţionale nu au fost aplicate, descrierile soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea prevăzute de prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaţionale sau naţionale prevăzute la art. 14 şi 15 din hotărâre aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
e)rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;
f)rapoartele de încercare.
CAPITOLUL 3: Fabricaţia
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele prezentei hotărâri care se aplică acestora.
CAPITOLUL 4: Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
4.1.Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta hotărâre.
4.2.Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model de produs şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere a pieţei timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului electric. Declaraţia UE de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită.
O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, la cerere.
CAPITOLUL 5: Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului, prevăzute la pct. 4, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

ANEXA nr. 3: DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXXX)(1)
(1)Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.
1.Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie):
2.Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:
3.Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4.Obiectul declaraţiei (identificarea echipamentului electric permiţând trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric):
5.Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii:
6.Referinţele standardelor armonizate relevante folosite sau referinţele la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
7.Informaţii suplimentare:
Semnat pentru şi în numele:
………………………
(locul şi data emiterii)
………………………
(numele, funcţia) (semnătura)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 448 din data de 15 iunie 2016

Forma sintetică la data 17-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.