HG 537 din 2004

HOTĂRÂRE nr.537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.25/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.25/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătăţii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Art. 1
Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii în vederea aplicarii unitare a masurilor de protectie a maternitatii pentru femeile încadrate cu contract individual de munca sau functionari publici, denumite în continuare salariate, prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.25/2004, denumita în continuare ordonanta de urgenta.

Art. 2
În vederea aplicarii prevederilor ordonantei de urgenta se parcurg în mod obligatoriu urmatoarele etape:
a)salariata gravida efectueaza consultatii prenatale la medicul de familie si, dupa caz, la medicul specialist, în vederea atestarii starii sale fiziologice de graviditate, în conformitate cu art.2 lit.c) din ordonanta de urgenta;
b)medicul de familie si/sau, dupa caz, medicul specialist completeaza Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei pentru atestarea fie a starii fiziologice de graviditate, fie a faptului ca salariata a nascut recent sau ca alapteaza, în conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr.12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 22 ianuarie 2004;
c)salariata înstiinteaza angajatorul, depunând, în copie, Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unitatii, însotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare la starea proprie de maternitate, în conformitate cu art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta, si, dupa caz, solicitarea de a i se aplica masurile de protectie prevazute de aceasta;
d)angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariata, în termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii lor, medicului de medicina muncii, care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea;
e)angajatorul împreuna cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, întocmesc si semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, denumit în continuare Raport de evaluare, întocmit conform art.5 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
f)în baza Raportului de evaluare, angajatorul înstiinteaza salariata, în termenul prevazut la art.9 alin.(3), despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atât angajatorul, cât si salariata prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca, întocmita potrivit modelului prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
g)salariata ia cunostinta de continutul Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca si, daca este cazul, solicita concediu de risc maternal, în conditiile prevazute la art.5, 6 si 7;
h)inspectoratul teritorial de munca, în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii documentelor, efectueaza o verificare a conditiilor de munca ale salariatei pentru a verifica modul în care se respecta prevederile ordonantei de urgenta si ale prezentelor norme metodologice. Rezultatele controlului vor fi înaintate în scris angajatorului, iar în cazul constatarii neîndeplinirii unor masuri vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege.

Art. 3
(1)Salariata care a nascut recent, definita la art.2 lit.d) din ordonanta de urgenta, este femeia care revine în unitate si îsi reia activitatea dupa efectuarea concediului de maternitate, respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau, dupa caz, a numarului total de 63 de zile ale concediului de lauzie, prevazut în Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Salariata prevazuta la alin. (1) poate solicita, pe baza documentului medical eliberat de medicul de familie, masuri de protectie corespunzatoare, în termen de 6 luni de la data la care a nascut.

Art. 4
(1)Concediul postnatal obligatoriu, prevazut la art.2 lit.g) din ordonanta de urgenta, cuprinde perioada primelor 42 de zile calendaristice dupa data nasterii copilului, din timpul concediului de sarcina si lauzie, acordat conform prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Pe perioada concediului postnatal obligatoriu, mama beneficiaza de indemnizatie pentru maternitate, acordata în conditiile Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza certificatului de concediu medical eliberat conform reglementarilor legale în vigoare.
(3)Pentru protectia sanatatii mamei si a copilului este interzis angajatorilor sa permita salariatelor sa revina la locul de munca în cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.

Art. 5
(1)Concediul de risc maternal, definit la art.2 lit.h) din ordonanta de urgenta, este concediul pe care poate sa îl solicite o salariata care se afla în una dintre situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta, în cazul în care angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate în mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si/sau a fatului ori a copilului.
(2)Concediul de risc maternal se solicita de catre salariata prevazuta la alin.(1) ca urmare a primirii Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca, prevazuta la art.2 lit.f).

Art. 6
(1)Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist care atesta faptul ca o salariata se afla în una dintre situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta este fie adeverinta medicala-tip aprobata de Ministerul Sanatatii, fie Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei în conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr.12/2004.
(2)Documentul medical mentionat la alin.(1) trebuie sa contina constatarea starii fiziologice de sanatate a salariatei si recomandari privind protectia acesteia la locul de munca.
(3)În cazul salariatei gravide, documentul medical trebuie sa contina data prezumtiva a nasterii, precum si recomandari privind capacitatea de munca a acesteia pe timp de zi sau, daca este cazul, pe timp de noapte, precum si în conditii de munca definite în prezentele norme metodologice ca insalubre sau greu de suportat.
(4)În cazul salariatei care a nascut recent si/sau alapteaza, documentul medical trebuie sa contina datele privind începutul si sfârsitul prezumtiv al perioadei vizate si recomandari privind capacitatea de munca a acesteia.
(5)Consultatiile postnatale efectuate de salariata pe o perioada de 6 luni dupa nastere vor lua în considerare eventualele modificari ale capacitatii de munca a salariatei si vor contine recomandari corespunzatoare.
(6)Salariata va prezenta angajatorului, în copie, documentul medical mentionat la alin.(1), în maximum 5 zile lucratoare de la data eliberarii.

Art. 7
(1)Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime sau fractionat, în functie de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului privind perioada posibila de eliminare a riscurilor de la locul de munca, pentru sanatatea sau securitatea ei.
(2)Angajatorul aproba solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai daca solicitarea este însotita de documentul medical prevazut la art.6.
(3)Concediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:
a)integral sau fractionat, pâna în a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv anterioara datei intrarii în concediul de maternitate;
b)integral sau fractionat, dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu si, daca este cazul, pâna la data intrarii în concediul pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la 3 ani;
c)integral sau fractionat, înainte sau dupa nasterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineste conditiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 8
(1)Evaluarea riscurilor prevazuta la art.5 alin.(1) din ordonanta de urgenta este de natura particulara, în raport cu evaluarea care se realizeaza în cazul oricarui alt salariat aflat la acelasi loc de munca, deoarece stabileste riscurile specifice datorate agentilor, proceselor si conditiilor existente la locul de munca, la care este supusa salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza si, dupa caz, fatul sau copilul, de-a lungul unui proces evolutiv, respectiv sarcina, lauzie sau alaptare.
(2)Evaluarea riscurilor prevazuta la alin.(1) se efectueaza de catre angajator:
a)în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru toate salariatele care se afla în situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta;
b)dupa expirarea termenului prevazut la lit.a), în termen de 10 zile de la data informarii în scris a angajatorului de catre salariata sau concomitent cu evaluarea riscurilor pe care angajatorul o realizeaza ca urmare a îndeplinirii obligatiilor care îi revin potrivit prevederilor art.11 lit.b) din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr.508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.880 din 6 decembrie 2002.
(3)Evaluarea riscurilor pentru salariata care se afla în una dintre situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta se evidentiaza într-un capitol special al documentului pe care angajatorul îl întocmeste potrivit obligatiilor ce îi revin, stabilite de prevederile art.11 lit.b) din Normele generale de protectie a muncii, cu respectarea art.5 alin.(2) din ordonanta de urgenta.

Art. 9
(1)Raportul de evaluare, întocmit potrivit prevederilor art.5 alin.(2) din ordonanta de urgenta, va fi semnat de catre toti cei implicati si va fi structurat astfel:
a)descrierea procesului, a tehnologiei, a activitatii supuse evaluarii;
b)lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru care sunt identificate drept pericole pentru sanatatea salariatei gravide, care a nascut recent si, respectiv, fatului, copilului nascut si, dupa caz, salariatei care alapteaza.
(2)Pentru fiecare element din lista prevazuta la alin.(1) lit.b) trebuie mentionate urmatoarele:
a)justificarea utilizarii si alegerii agentului, procedeului sau conditiilor de lucru; în cazul în care informatiile sunt confidentiale, este necesar sa se indice posibilitatile de eliminare sau de diminuare a riscului;
b)durata, intensitatea, frecventa si natura expunerii la agenti a salariatei la locul de munca;
c)masurile de prevenire care trebuie aplicate în vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil;
d)recomandarea medicului de medicina muncii cu privire la schimbarea locului de munca, de la început sau dupa o anumita perioada;
e)concluzia evaluarii: daca salariata poate ramâne sau nu la locul ei de munca. Daca este necesara schimbarea locului de munca, vor fi indicate locurile de munca unde poate fi repartizata, pe baza evaluarii riscurilor.
(3)Angajatorul este obligat sa transfere salariata vizata la un nou loc de munca daca se recomanda aceasta prin concluzia raportului mentionat la alin.(1), în cel mult 15 zile lucratoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.
(4)Face exceptie de la prevederile alin.(3) situatia prevazuta la art.8 alin.(2) lit.a), pentru care schimbarea se va face la cel mult 5 zile lucratoare de la data încheierii Raportului de evaluare.
(5)În termen de 5 zile lucratoare de la data întocmirii, Raportul de evaluare se înainteaza dupa cum urmeaza:
a)medicului de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala;
b)inspectoratului teritorial de munca;
c)în unitate, dupa caz, Comitetului de securitate si sanatate în munca, Compartimentului de protectie a muncii sau responsabilului cu protectia muncii desemnat de angajator;
d)celor prevazuti la art.6 alin.(1) din ordonanta de urgenta.

Art. 10
Medicul de medicina muncii sau medicul cu competenta în medicina de întreprindere, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii, care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor, va dispune efectuarea de examene paraclinice si de laborator, dupa caz, în functie de noxele constatate la locurile de munca, cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii, pentru a se stabili influenta acestora asupra starii de sanatate a salariatelor.

Art. 11
Medicul de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala si inspectoratul teritorial de munca, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data informarii acestora de catre angajator, efectueaza verificarea conditiilor de munca ale salariatei care a anuntat angajatorul în scris ca se afla în una dintre situatiile prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta.

Art. 12
Medicul de medicina muncii din cadrul directiei de sanatate publica împreuna cu inspectoratul teritorial de munca vor efectua periodic un control la locurile de munca din unitatea la care lucreaza salariata prevazuta la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta, pentru a verifica modul în care se respecta masurile stabilite. Rezultatele controlului vor fi înaintate în scris angajatorului, iar în cazul constatarii neîndeplinirii unor masuri vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege.

Art. 13
(1)Daca în urma efectuarii controalelor medicale periodice se constata modificari ale starii de sanatate a salariatei, în conditiile în care buletinele de analiza dovedesc ca nu au existat depasiri ale valorilor limita de expunere profesionala la agenti în cadrul locului de munca al salariatei, atunci angajatorul va aplica prevederile art. 9 din ordonanta de urgenta, la recomandarea medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(2)Angajatorul va aplica prevederile art.9 si, dupa caz, prevederile art.10 din ordonanta de urgenta în cazul salariatelor care se încadreaza la art.14 din ordonanta de urgenta.

Art. 14
Amenajarile pentru repaus si încaperile speciale pentru alaptat destinate femeilor gravide sau care alapteaza, potrivit art. 12 alin.(1) si art.17 alin.(4) din ordonanta de urgenta, trebuie sa îndeplineasca toate conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare si cerintelor prevazute la cap.IV titlul IV din Normele generale de protectie a muncii în vigoare.

Art. 15
Daca locul de munca în care îsi desfasoara activitatea salariatele prevazute la art.2 lit.c)-e) din ordonanta de urgenta este încadrat în conditii deosebite, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, sau în conditii speciale, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale, în mod obligatoriu se vor aplica masurile de protectie prevazute la art.9 sau, dupa caz, la art.10 din ordonanta de urgenta.

Art. 16
În toate cazurile, indiferent daca salariata este trecuta sau nu la alt loc de munca, se vor respecta prevederile legale în vigoare privind securitatea si sanatatea în munca.

Art. 17
(1)Potrivit art.10 si 11 din ordonanta de urgenta, pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal care se suporta din bugetul asigurarilor sociale, platita de angajator.
(2)Indemnizatia de risc maternal se plateste salariatei, la cerere, pe baza certificatului medical care se elibereaza de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.
(3)Dupa caz, certificatul medical va fi însotit de certificatul de nastere al copilului.
(4)Certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal se va completa pe formularul cu regim special – tipizat, utilizat la plata indemnizatiilor de asigurari sociale reglementate de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, fara înscrisuri privind:
a)codul diagnosticului;
b)codul indemnizatiei;
c)elementele de identificare a cauzelor incapacitatii temporare de munca;
d)avize privind prelungirea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca;
e)orice alte date specifice indemnizatiilor de asigurari sociale reglementate de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5)În caseta „Cod diagnostic” se va înscrie „Concediu de risc maternal”.
(6)Indemnizatia de risc maternal se plateste cu conditia ca, prin grija angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea prevazuta la art.5 din ordonanta de urgenta sa vizeze certificatul medical, în caseta „Cod diagnostic”, sub semnatura, parafa si stampila, cu privire la imposibilitatea îndeplinirii de catre angajator a obligatiilor prevazute de lege si la motivul pentru care nu a putut fi evitata acordarea acestei prestatii.
(7)Nerespectarea prevederilor alin.(6) atrage raspunderea angajatorului, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.
(8)Controlul corectitudinii completarii certificatelor medicale pentru concediu de risc maternal se efectueaza de serviciile specializate sau de persoanele împuternicite din directiile teritoriale de sanatate publica.

Art. 18
(1)Baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal se constituie din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare primei zile înscrise în certificatul medical, pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale, conform prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)În cazul în care concediul de risc maternal se acorda în cursul lunii, intervalul celor 10 luni din care se determina baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal cuprinde 9 luni si 2 fractiuni de luna, respectiv luna în care începe si luna în care se sfârseste perioada din care se stabileste baza de calcul a drepturilor.
(3)În situatia în care, în una sau mai multe dintre lunile ori, dupa caz, în una sau în ambele fractiuni de luna din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal, numarul de zile pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale este mai mic decât numarul de zile lucratoare legale, perioada respectiva se întregeste cu numarul corespunzator de zile lucratoare.
(4)Pentru perioadele în care s-a întregit numarul de zile lucratoare prevazute la alin.(3), în calculul indemnizatiei de risc maternal se ia în considerare salariul minim brut pe tara, corespunzator numarului de zile lucratoare creditate.

Art. 19
(1)Media zilnica a indemnizatiei de risc maternal se determina prin raportarea sumei veniturilor salariale pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale si/sau a salariului minim brut pe tara la numarul total de zile lucratoare legale existente în perioada din care se constituie baza de calcul a dreptului.
(2)În fiecare dintre lunile sau, dupa caz, fractiunile de luna din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal veniturile salariale pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale cumulate cu salariul minim brut pe tara nu pot depasi plafonul prevazut la art.23 alin.(3) din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiei de risc maternal cuvenite persoanelor care realizeaza venituri exprimate în moneda altor tari, se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a României, din data stabilita pentru plata drepturilor salariale.

Art. 20
(1)Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75 % din baza de calcul determinată potrivit art. 18 şi 19.
(2)Indemnizatia de risc maternal se plateste pentru numarul de zile lucratoare din durata calendaristica a concediului de risc maternal.

Art. 21
(1)Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu un concediu medical sau cu concediul pentru cresterea copilului, acordate conform Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se efectueaza lunar de catre angajator, cel mai târziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acorda concediul de risc maternal.
(3)Sumele reprezentând indemnizatii de risc maternal platite de angajator se deduc de catre platitori din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.

Art. 22
(1)Pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat.
(2)La stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
(3)Durata concediului de risc maternal reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 23
Sumele reprezentând indemnizatii de risc maternal cumulate cu sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator, care depasesc contributiile datorate în luna respectiva, se recupereaza de catre platitori de la casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare.

Art. 24
Potrivit art.17 alin.(3) din ordonanta de urgenta, pauzele pentru alaptare sau reducerea duratei normale a timpului de munca prin comasarea acestor pauze, se includ în timpul de munca, nu afecteaza drepturile salariale si nu diminueaza stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 25
În Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta la art.6 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, toate datele privind salariata care beneficiaza de indemnizatie de risc maternal vor fi înscrise de angajatori în acelasi mod ca cel pentru asiguratii care beneficiaza de prestatii de asigurari sociale în temeiul Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 26
În întelesul art.20 din ordonanta de urgenta, munci în conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt urmatoarele:
a)colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere;
b)igienizarea grupurilor sanitare;
c)sapatul santurilor;
d)încarcatul sau descarcatul cu lopata al diverselor produse;
e)ridicarea unor greutati mai mari de 10 kg;
f)munca în conditii de expunere la temperaturi extreme, definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca, aprobata prin Legea nr.436/2001.

Art. 27
Angajatorii au obligatia ca, în termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice sa le aduca la cunostinta salariatelor, în scris, cu confirmare de luare la cunostinta.

ANEXA: INFORMARE privind protectia maternitatii la locul de munca
Antetul unitatii
Nr. ….. data ……..
(model)*)
Prin prezenta, în conformitate cu art.6 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunostinta doamnei ………………., nascuta la data de …………, având CNP ………, cu domiciliul în judetul …………, localitatea ………….., str. …………. nr. ….., având profesia de ………….., angajata în unitatea noastra în functia de …………. si care ocupa locul de munca ……………… din sectia (atelier, compartiment etc.) ……………., faptul ca în urma evaluarii locului sau de munca au fost constatate urmatoarele:
1.la locul dumneavoastra de munca, si anume ……………., exista/nu exista riscuri pentru sanatatea sau securitatea dumneavoastra în perioada de maternitate;
2.riscul este scazut/mediu/crescut, fiind reprezentat de:
– agenti fizici, biologici, chimici, procedee, conditii de munca ……………………………………………
3.conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. ……. din data de …………, riscul existent poate/nu poate aduce prejudicii evolutiei sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza;
4.perioada de sarcina în care supunerea la risc este total interzisa este:
– în primele saptamâni |_| ………….
– în ultimele luni |_| …………………..
– sau ……………………………………;
5.în vederea protectiei sanatatii si securitatii dumneavoastra:
– au fost luate urmatoarele masuri suplimentare: ……………………………………….. (se vor enumera în ordinea prioritatii);
– dumneavoastra aveti obligatia de a îndeplini urmatoarele: …………………………. (se vor enumera în ordinea prioritatii);
6.pentru protectia sanatatii si securitatii dumneavoastra la locul de munca în perioada de maternitate vi se vor modifica:
a)programul de munca: ………………………………………………..;
b)conditiile de munca: ………………………………………………….;
c)locul de munca, fiind repartizata la ……………………………….;
7.mentionam ca nu este posibil ca pentru protectia sanatatii si securitatii sa fie efectuata nici o schimbare mentionata la pct. 6, din urmatoarele motive: ………
8.având în vedere cele mentionate la pct.1-7, medicul de medicina muncii recomanda/nu recomanda concediu de risc maternal pe o perioada de …………, pâna la eliminarea riscului existent pentru evolutia sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza.
Semnatura angajatorului si stampila unitatii

……………………….
Semnatura si parafa medicului

……………………….

Data ……………….
Data ……………….

Am primit,
Semnatura salariatei …………………….
Data ………………
_____
*) Se completeaza de catre angajatori pe documente proprii, întocmite conform modelului.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 378 din data de 29 aprilie 2004

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.