HG 580 din 2000

HOTARARE nr.580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

În temeiul art.107 alin.(1) şi (2) din Constituţia României şi al art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, ministrul sănătăţii,

Hajdu Gabor

Ministrul funcţiei publice,

Vlad Roşca

ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2000 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Art. 1
Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se aplică pentru protecţia persoanelor încadrate, cu contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege la angajatori persoane juridice sau fizice.

Art. 2
În sensul prevederilor ordonanţei de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)temperatura exterioară a aerului reprezintă gradul de încălzire a aerului atmosferic;
b)umiditatea este umiditatea relativă şi reprezintă proporţia de vapori de apă existenţi în aer faţă de cantitatea maximă posibilă, exprimată în procente;
c)vântul intens este vântul a cărui viteză depăşeşte 10 metri pe secundă;
d)temperatura echivalată ridicată este temperatura exterioară a aerului, corelată cu umiditatea relativă şi exprimată printr-o mărime derivată, respectiv indicele temperatură-umiditate;
e)temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste 370 C sau când indicele temperatură-umiditate depăşeşte pragul valoric de 80;
f)temperatura echivalată scăzută este temperatura exterioară a aerului corelată cu viteza vântului şi exprimată printr-o mărime derivată, respectiv indicele de răcire;
g)temperaturi scăzute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 200C sau când indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32.

Art. 3
(1)În sensul prevederilor art.2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie are obligaţia de a comunica, prin mijloacele de comunicare în masă, zonele în care temperatura, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, atinge pragurile valorice menţionate la art.2 lit.e) şi g) din prezentele norme metodologice, precum şi zonele pentru care se prognozează atingerea sau depăşirea acestor praguri, după cum urmează:
a)centrele regionale meteorologice vor comunica comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, din teritoriul pe care îl monitorizează, valorile temperaturii, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, avertizările privind evoluţia acestor parametri în următoarele 48 de ore, precum şi zonele în care aceşti parametri se înregistrează;
b)Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie va comunica posturilor centrale de radio şi televiziune, precum şi organelor centrale ale administraţiei publice valorile temperaturilor, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, şi avertizările privind evoluţia acestora în următoarele 48 de ore, la nivel naţional.
(2)Transmiterea datelor şi informaţiilor prevăzute la alin.(1) se va face din 6 în 6 ore pe toată perioada, începând de la prima avertizare vizând atingerea valorilor extreme ale parametrilor prevăzuţi la art.2 lit.e) şi g) din prezentele norme metodologice şi până la revenirea într-un regim normal de temperatură.

Art. 4
(1)Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor vor transmite posturilor locale de radio şi televiziune comunicările primite de la centrele regionale meteorologice, pentru a fi făcute publice, precum şi comisiilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor.
(2)Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor vor stabili, potrivit legii, măsurile adecvate de înlăturare sau de limitare a apariţiei unor efecte ale temperaturilor extreme şi vor urmări aplicarea acestora de către comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale, de apărare împotriva dezastrelor, precum şi de către agenţii economici.

Art. 5
Consiliul Naţional al Audiovizualului va lua măsuri ca posturile de radio şi de televiziune naţionale şi locale să facă publice, în termen de cel mult o oră de la primire, precum şi în emisiunile informative, comunicările Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi ale centrelor regionale meteorologice.

Art. 6
În sensul prevederilor art.4, 5, 6 şi 7 din ordonanţa de urgenţă, prin angajatori se înţelege conducerea unităţii, care trebuie să asigure aplicarea măsurilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Art. 7
(1)Angajatorii au obligaţia să ia cunoştinţă direct sau prin personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii că temperatura, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, a atins sau se prognozează să atingă valorile extreme.
(2)Personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii poate să propună măsuri de protecţie a salariaţilor potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă, care vor fi discutate şi adoptate de comun acord de către angajator cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor.

Art. 8
Măsurile prevăzute la art.6 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă se adoptă şi în cazul în care angajatorul constată că, prin condiţiile pe care le asigură, nu poate menţine un randament corespunzător în muncă sau că acestea sunt insuficiente pentru prevenirea îmbolnăvirii salariaţilor.

Art. 9
În sensul prevederilor art.6 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă, prin menţinerea temperaturilor extreme pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv se înţelege atingerea sau depăşirea în fiecare dintre cele două zile a valorilor temperaturii, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, menţionate la art.2. lit.e) şi g) din prezentele norme metodologice.

Art. 10
(1)În sensul prevederilor art.7 lit.a) din ordonanţa de urgenţă, prin drepturi salariale avute anterior se înţelege drepturile salariale din luna anterioară întreruperii lucrului, stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.
(2)Dacă salariatul lucrează în acord, în perioada de recuperare i se vor deduce din drepturile salariale realizate drepturile salariale acordate în perioada de întrerupere a activităţii.

Art. 11
(1)În vederea acordării primului ajutor salariaţilor care au manifestări clinice determinate de temperaturile extreme, angajatorii trebuie să asigure o încăpere climatizată adecvat, dotată cu medicamente şi mijloace specifice asistenţei de urgenţă pentru aceste cazuri, în special săruri de rehidratare orală, apă minerală, respectiv ceaiuri calde.
(2)Trecerea în alt loc de muncă sau reducerea programului de lucru se va face la cererea salariaţilor care au afecţiuni cronice cu contraindicaţii pentru munca la temperaturi extreme, prevăzute în anexele la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/1982 pentru aprobarea normelor de examinare medicală la angajare şi control periodic.

Art. 12
Angajatorii vor putea lua orice măsuri, altele decât cele prevăzute în ordonanţa de urgenţă, pentru protecţia persoanelor care lucrează în condiţii de temperaturi extreme.

Art. 13
Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii, prin ordin comun, pot emite precizări în aplicarea ordonanţei de urgenţă şi a prezentelor norme metodologice.

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 7 iulie 2000