HG 601 din 2007

HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8
Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării şi monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii – varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor – şi gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest.”
2.La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9
(1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 şi ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:”
3.Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.
4.Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligaţia să solicite informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune că ar putea conţine azbest.”
5.Alineatul (4) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, angajatorul trebuie să transmită planul prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor.”
6.Alineatele (1), (2) şi (6) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 36
(1) Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, cu excepţia celor prevăzute la art. 9, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru şi/sau echipament individual de protecţie adecvat.
(2) Angajatorul trebuie să asigure ca îmbrăcămintea de lucru şi/sau echipamentul individual de protecţie, prevăzute la alin. (1), în niciun caz să nu fie scoase în afara întreprinderii.
……………………………………………………
(6) Angajatorul trebuie să asigure ca echipamentele individuale de protecţie prevăzute la alin. (1) să fie plasate într-un loc bine definit şi să fie verificate şi curăţate după fiecare utilizare.”
7.Alineatul (2) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Medicul de medicină a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate are acces la registrul prevăzut la alin. (1).”
8.Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45
(1) Registrul operativ naţional al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza şi mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti.
(2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.”
9.Alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46
(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.”
10.După alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7).”

Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice incluse în prezenta hotărâre.”
2.Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6
(1) Pentru vibraţiile transmise întregului corp:
a) valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată la o perioadă de referinţă de 8 ore, trebuie să fie de 1,15 m/s2;
b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanşează acţiunea, calculată la o perioadă de referinţă de 8 ore, trebuie să fie de 0,5 m/s2.”
3.Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7
(1) În executarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de vibraţii mecanice la care sunt expuşi lucrătorii.”
4.Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9
(1) Evaluarea şi măsurarea prevăzute la art. 7 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente, la intervale corespunzătoare, ţinându-se seama de prevederile art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la competenţele serviciilor de protecţie şi prevenire şi ale lucrătorilor desemnaţi, cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.”
5.Alineatele (1) şi (2) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 11
(1) Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate potrivit prevederilor art. 12-17 din prezenta hotărâre.
(2) Evaluarea riscurilor trebuie înregistrată pe un suport material şi poate include o justificare a angajatorului potrivit căreia natura şi amploarea riscurilor legate de vibraţiile mecanice nu necesită efectuarea unei evaluări mai detaliate a acestora.”
6.Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Reducerea riscurilor prevăzute la alin. (1) se întemeiază pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006.”
7.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16
Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta secţiune la necesităţile lucrătorilor expuşi la riscuri specifice.”
8.Alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 17
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucrătorii expuşi riscurilor generate de vibraţii mecanice la locul de muncă şi/sau reprezentanţii acestora să beneficieze de informaţii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7 şi de o formare corespunzătoare.”
9.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora, în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”
10.Alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice adoptă dispoziţii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7, dacă acesta indică un risc pentru sănătatea lor.”
11.Alineatul (2) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatele supravegherii medicale făcute potrivit prevederilor art. 25 trebuie să fie luate în considerare la aplicarea măsurilor de prevenire la un loc de muncă specific.”
12.La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) să ţină seama de recomandările medicului de medicină a muncii sau ale autorităţilor judeţene de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti, pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a a cap. II; inclusiv să aibă în vedere posibilitatea de a atribui lucrătorului un alt post de lucru unde nu există riscuri de expunere;”
13.Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul echipamentelor utilizate în agricultură şi silvicultură, termenul până la care acestea pot fi utilizate, prin excepţie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.”
14.Articolele 27, 28 şi 29 se abrogă.

Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.”
2.Partea introductivă a articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 51
Încă din faza de concepţie, studiu şi elaborarea proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul şi, atunci când este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate prevăzute în Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveşte:”
3.Partea introductivă a articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 56
Pe toată durata realizării lucrării, angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie să respecte obligaţiile generale ce le revin, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveşte:”
4.Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62
Punerea în aplicare a prevederilor art. 54, 58 şi 60 nu aduce atingere principiului răspunderii angajatorilor, prevăzut în Legea nr. 319/2006.”
5.La articolul 65, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006;”
6.Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 68
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind prevederile art. 56, 58 şi 63 trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”
7.După capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul IX1, intitulat „Sancţiuni”, cuprinzând articolul 701, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL IX1: Sancţiuni
Art. 701
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea art. 6, 7, art. 9 lit. d), art. 10, 42, 47 şi 48.
(2) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de inspectorii de muncă.”
8.La anexa nr. 2, punctele 3 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„3. Lucrări cu expunere la radiaţii ionizante pentru care prevederile legale aplicabile obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate.
……………………………………………………
7. Lucrări cu recipiente cu aer comprimat”
9.La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:
„71. Lucrări desfăşurate de persoane care utilizează sursă de alimentare cu aer pentru protecţia respiratorie; lucrări realizate în imersie cu protecţie respiratorie”
10.La anexa nr. 4, punctele 3.4, 4.4 şi 13.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„3.4. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.
4.4. Acestea trebuie să fie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.
Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.
……………………………………………………
13.4. Aceste spaţii trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.”

Art. IV
Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate activităţilor prevăzute la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotărâre.”
2.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8
(1) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii.
(2) Pentru evaluarea riscului prevăzut la alin. (1) se va ţine seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită, prevăzute în anexă.”
3.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12
Evaluarea şi măsurarea prevăzute la art. 8 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente la intervale adecvate, acordând o atenţie deosebită prevederilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006 referitoare la serviciile de prevenire şi protecţie sau la persoanele competente necesare.”
4.Partea introductivă a articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde atenţie deosebită următoarelor elemente:”
5.Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16
(1) Angajatorul trebuie să deţină o evaluare a riscurilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006 şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor potrivit prevederilor art. 6-11 din aceeaşi lege.”
6.Partea introductivă a articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18
Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, luându-se în considerare, în special, următoarele:”
7.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22
Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta secţiune la nevoile lucrătorilor care aparţin grupurilor sensibile la riscuri specifice.”
8.Partea introductivă a articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23
În situaţia în care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie mijloace individuale de protecţie auditivă, adecvate şi corect ajustate, pe care să le utilizeze potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă şi ale art. 23 din Legea nr. 319/2006, în următoarele condiţii:”
9.Partea introductivă a articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28
Fără a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucrătorilor expuşi la locul de muncă la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la care se declanşează acţiunea şi/sau a reprezentanţilor acestor lucrători privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în special în ceea ce priveşte următoarele:”
10.Partea introductivă a articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 29
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăşoare potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 şi trebuie să se refere în special la următoarele:”
11.Alineatul (1) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30
(1) Ţinând seama de prevederile art. 24 şi 25, în situaţia în care rezultatele evaluării şi măsurării prevăzute la art. 8 indică un risc pentru sănătatea lucrătorilor, Ministerul Sănătăţii Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvată a sănătăţii acestora, în concordanţă cu Legea nr. 319/2006.”
12.Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 se completează cu anexa „Limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită”, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. V
Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, şi Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXĂ: LIMITELE MAXIME admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită (atenţie, responsabilitate, decizie, constrângere temporală)
– Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 493/2006

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 470 din data de 12 iulie 2007

Forma sintetică la data 12-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.