LEGE 126 din 1995

LEGE nr.126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive*) – Republicată

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul ţării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piaţă, depozitarea, încărcarea, încartuşarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea şi folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
(2)În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.
(3)Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr.207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr.612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

Art. 2
Producerea şi procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Art. 3
(1)Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucţiunilor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii elaborate în acest sens.
(2)Materiile explozive noi cu destinaţie militară, indiferent de provenienţă, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4
(1)Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligaţia de a garanta materiile explozive şi de a inscripţiona ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.
(2)Termenul de garanţie poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.

Art. 5
(1)Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisă numai în condiţiile în care acestea respectă cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmăreşte să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului.
(2)La introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr.1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 396 din 30 decembrie 2006, şi prevederile Regulamentului (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 353 din 31 decembrie 2008.

Art. 6
Prin deţinător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoană juridică sau fizică în posesia sau detenţia căreia se află, licit, astfel de materii.

Art. 7
(1)Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.
(2)Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
a)persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1;
b)persoanele care au vârsta peste 15 ani şi care urmează cursuri de formare în învăţământul de specialitate pot avea la dispoziţie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.

CAPITOLUL II: Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive

Art. 8
(1)Pentru a putea prepara materii explozive, persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societăţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.
(2)Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.
(3)Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.
(4)Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.
(5)Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă.

Art. 9
(1)Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.
(2)Depozitele de materii explozive construite şi amenajate în condiţiile alin. (1) pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.
(3)Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deţinerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.
(4)În autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit se stabileşte capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.
(5)Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc şi la unităţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice.
(6)Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depăşirea temporară a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.
(7)Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depăşirea capacităţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Art. 10
În situaţia în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulţi operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidenţele se păstrează separat pentru fiecare operator economic.

Art. 11
(1)Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratul judeţean de poliţie poate, după caz, suspenda sau restrânge activităţile pentru producere, preparare, deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizaţiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.
(2)Retragerea autorizaţiei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice şi fizice de a mai efectua activităţile pentru care aceasta a fost acordată.
(3)La încetarea activităţii este obligatorie predarea autorizaţiei, în termen de 15 zile, instituţiei care a emis-o.

Art. 12
(1)Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.
(2)Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizaţie titularului, care face cunoscute:
a)schimbarea denumirii sau a sediului;
b)deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei;
c)completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.

Art. 13
Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorări geologice sau în cadrul intervenţiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunţe inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în raza cărora se află localităţile unde îşi vor desfăşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.

CAPITOLUL III: Operaţiuni cu materii explozive şi evidenţa acestora

Art. 14
Transportul şi mânuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia articolelor pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.

Art. 15
(1)Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare şi semnate de cei în drept.
(2)Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiaşi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 16
(1)Încărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.
(2)Fac excepţie transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum şi cele executate în cadrul aceluiaşi amplasament.

Art. 17
(1)Transferul sau transportul în acelaşi mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum şi accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte transferul sau transportul respectiv sunt interzise.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, căi ferate şi poduri sau intervenţii antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.

Art. 18
Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condiţiile stabilite în anexa la prezenta lege.

Art. 19
(1)Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.
(2)Pentru transferul de materii explozive şi subansambluri explozive utilizate la intervenţiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în acelaşi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii.
(3)Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligaţi să anunţe în prealabil organul de poliţie pe teritoriul căruia se efectuează transferul.
(4)Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile şi expediţiile internaţionale de mărfuri periculoase.
(5)Paza transferurilor şi transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară, pe teritoriul României, se asigură de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 20
Asupra amplasamentului şi cantităţii maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distracţie, pistoale pentru împlântat bolţuri, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR şi capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 21
(1)Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-zişi.
(2)Fac excepţie depozitele de la suprafaţă cu capacităţi până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clădire cu explozivii propriu-zişi, însă în încăperi separate.

Art. 22
Terenul aferent depozitelor de suprafaţă sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reţeaua minei, precum şi depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.

Art. 23
Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurată permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei.

Art. 24
(1)Accesul în depozit este permis, în prezenţa gestionarului sau a înlocuitorului său, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, mânuire şi control asupra materiilor explozive.
(2)În timpul nopţii este interzis accesul în depozit.
(3)Se exceptează de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unităţilor în care se lucrează şi în schimburi de noapte.

Art. 25
(1)La toate depozitele se ţine o evidenţă strictă a intrării, ieşirii şi consumurilor de materii explozive.
(2)Registrele de evidenţă de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive – intrări, ieşiri, consum – au caracter de documente cu regim special.
(3)Orice lipsă de materii explozive trebuie anunţată imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 26
(1)Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de conducătorul unităţii deţinătoare din rândul artificierilor autorizaţi şi răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredinţată.
(2)Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum şi înlocuitorii acestora sunt desemnaţi de conducătorii unităţii deţinătoare numai din rândul pirotehniştilor care cunosc şi îşi asumă în mod liber riscurile la care sunt supuşi în operaţiunile de mânuire şi depozitare a materiilor explozive.

Art. 27
(1)Lucrările de împuşcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 26.
(2)Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal:
a)personalul calificat care produce, verifică şi experimentează materii explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;
b)personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive la activităţi specifice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii;
c)personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere.

Art. 28
Condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea calităţii de artificier şi de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.*)
______
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29
(1)Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nicio împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operaţiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
(2)Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să îi indice locul în care se află, pentru ca acesta să procedeze de îndată la ridicarea lor.
(3)Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. (2) constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmând a se pronunţa, după caz, procurorul sau instanţa judecătorească.
(4)Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de împuşcare se predau artificierului.

Art. 30
Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice şi instrucţiunile producătorului.

Art. 31
(1)Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.
(2)Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca, la solicitarea justificată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate.

Art. 32
(1)Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.
(2)Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art.28.

Art. 33
Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.

Art. 34
(1)Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.
(2)Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:
a)între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b)la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c)la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d)la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e)în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f)pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
g)la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
(3)Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Art. 35
Comercializarea materiilor explozive se face numai după înscrierea acestora în registrul prevăzut la art.25 alin. (2) de către operatorii economici autorizaţi implicaţi.

Art. 36
Condiţiile în care persoanele fizice şi juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori care sunt stabilite într-unul sau mai multe dintre aceste state, în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010, pot să presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art.28.

CAPITOLUL IV: Infracţiuni şi contravenţii

Art. 37
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a)orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b)comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
c)comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Art. 38
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a)nerespectarea prevederilor art.11 alin.(2), art.15, 20, 22, 24, art.25 alin.(1) şi (2), art. 26, 28*) şi art.29 alin.(2) şi (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
______
*) În prezent art.28 are un conţinut diferit faţă de ultima configuraţie dată prin Legea nr.262/2005, în sensul că acesta nu are în vedere o faptă care poate constitui o contravenţie sancţionată cu amendă.
b)nerespectarea prevederilor art.8, art.11 alin.(3), art.12, 13, 14, 21, 30 şi 35, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
c)nerespectarea prevederilor art.34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;
d)nerespectarea prevederilor art.3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art.25 alin.(3), art.27 alin.(1) şi art.31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.
(2)Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(1) se majorează cu 100%.

Art. 39
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către poliţişti.
(2)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 40
Contravenţiilor prevăzute la art.38 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 41
(1)Controlul privind respectarea obligaţiilor tehnice, precum şi respectarea măsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, deţinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea şi transportul materiilor explozive se exercită de către personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspecţiei Muncii şi persoanele special desemnate de către conducerile unităţilor care folosesc materii explozive.
(2)Controlul privind transferurile de materii explozive, precum şi cel privind modul cum sunt asigurate cerinţele de siguranţă în cadrul acestor transferuri se exercită de către personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 42
Ministerul Apărării Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi mânuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de către Ministerul Afacerilor Interne sau de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la cererea acestora.

Art. 43
(1)Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.
(2)Normele tehnice prevăzute la alin.(1) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).
______
**) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din finalul art.28.
(3)Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 44
Prezenta lege nu se aplică armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari.

Art. 45
(1)Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României***).
______
***) Legea nr.126/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.298 din 28 decembrie 1995.
(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr.297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr.367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abrogă.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art.248 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 126/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.660 din 15 septembrie 2011.

ANEXĂ: Diferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun
(1)_
a)explozivii cu conţinut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mare de 6%, împreună cu explozivii de siguranţă (antigrizutoşi), cu condiţia să fie depozitaţi pe rafturi separate;
b)hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul şi amestecurile făcute cu trotil sau cu aceştia;
c)trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
d)pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lentă şi degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de cloraţi şi percloraţi;
e)pulberile coloidale fără fum;
f)capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante şi sistem de iniţiere „Nonel”;
g)fitilele detonante pe bază de pentrită, împreună cu explozivii prevăzuţi la lit.b) şi c), iar cele pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit.b);
h)încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sondă, folosite de echipele de perforare la sondă.
(2)_
Fitilele cu ardere lentă se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuţi la lit.a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materialele explozive, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la lit.a), d) şi e) de mai sus.
Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-zişi de la depozit la locul de muncă de către artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.
Excepţii de la prevederile de mai sus privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite sunt admise numai în:
– depozitele de consum şi cele temporare sau de scurtă durată cu capacităţi până la maximum 200 kg de explozivi;
– camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămaşi nefolosiţi de către artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 177 din data de 12 martie 2014

Forma sintetică la data 17-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.