ORD 2712 din 2010

ORDIN nr. 2712 din 24 octombrie 2010 pentru completarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei nr. 242/2007

Având în vedere:
– prevederile art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
– prevederile art. 55 lit. b) şi ale art. 59 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I
Regulamentul privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile,aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 242/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007, se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e)curs de actualizare a formării specifice de coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului/realizării lucrării – cursul organizat de furnizorii de formare profesională care au fost/sunt autorizaţi în conformitate cu prevederile legale pentru programe de formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate, prin care se asigură actualizarea cunoştinţelor dobândite în urma procesului de formare.”
2.După articolul 15 se introduc cinci noi articole, articolele 151-155, cu următorul cuprins:

„- Art. 151
Pot urma cursul de actualizare a formării specifice de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului/realizării lucrării, denumit în continuare curs de actualizare, absolvenţii programelor de formare specifică care au obţinut certificate de absolvire pentru ocupaţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Art. 152
(1)Cursul de actualizare are o durată minimă de 40 de ore.
(2)Lista neexhaustivă a subiectelor pe care trebuie să le dezvolte cursul de actualizare este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

– Art. 153
În vederea înscrierii la cursul de actualizare, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului de formare un dosar cu următoarele documente:
a)cerere de înscriere la cursul de actualizare;
b)copii de pe certificatul de naştere şi de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care să dovedească identitatea;
c)copie de pe certificatul de absolvire a programului de formare profesională pentru ocupaţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate, eliberat de un furnizor de formare profesională autorizat potrivit prevederilor legale, însoţit de suplimentul descriptiv al acestuia;
d)copie de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ.

– Art. 154
(1)Cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului de actualizare, furnizorul de formare are obligaţia să transmită o notificare comisiei de autorizare din cadrul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi va desfăşura activitatea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.
(2)La începerea cursului de actualizare, furnizorul de formare trebuie să comunice participanţilor orarul de desfăşurare al acestuia, precum şi data estimată pentru susţinerea examenul de absolvire.
(3)Examenul de absolvire constă în susţinerea unui proiect care conţine un exemplu de bună practică din cadrul activităţii din domeniul şantierelor temporare sau mobile şi este notat cu calificativul admis/respins.
(4)Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care un specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru domeniul construcţiilor, din afara furnizorului”, şi 2 specialişti care reprezintă furnizorul organizator al cursului.
(5)Participanţii al căror proiect este respins sau cei care din motive obiective nu pot susţine proiectul la data stabilită se pot prezenta la o dată ulterioară, atunci când furnizorul organizează examenul de absolvire, sau, dacă furnizorul nu mai organizează un alt examen de absolvire, se pot prezenta la examenul organizat de un alt furnizor de formare.

– Art. 155
(1)Furnizorul de formare eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire certificatul de participare.
(2)Modelul certificatului de participare este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.
(3)Certificatul de participare se tipăreşte de către furnizorul de formare care organizează cursul de actualizare.
(4)Evidenţa eliberării certificatelor de participare pentru persoanele cuprinse la cursul de actualizare se ţine prin următoarele documente:
a)registrul matricol general, în care se menţionează: numele şi prenumele participantului şi numele după căsătorie, dacă este cazul, codul numeric personal, data şi locul naşterii, domiciliul, perioada desfăşurării cursului, data susţinerii examenului de absolvire şi calificativul obţinut;
b)catalogul participanţilor la examenul de absolvire, care cuprinde: numele şi prenumele absolventului, titlul proiectului şi calificativul obţinut;
c)procesul-verbal al comisiei de examinare, întocmit în două exemplare, va conţine şi lista participanţilor la examenul de absolvire, precum şi calificativele obţinute;
d)registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de participare, în care se vor menţiona: numele şi prenumele absolventului, perioada desfăşurării cursului de actualizare, calificativul obţinut, numărul certificatului de participare, data eliberării, semnătura de primire, numele şi semnătura persoanei care eliberează certificatul şi menţiuni.
(5)Furnizorii de formare pot folosi şi modelele documentelor care se află în anexele Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (4) lit. c) trebuie transmis, de către furnizorul de formare, comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, în maximum 10 zile de la încheierea examenului de absolvire.”
3.După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 19, cu următorul cuprins:
„- Art. 19
Persoanele care nu mai desfăşoară activitate în cadrul Inspecţiei Muncii sau inspectoratelor teritoriale de muncă, dar care au exercitat funcţia de inspector de muncă în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă minimum 5 ani. având în întreaga perioadă calificativul «foarte bine» şi fac dovada, pe baza unei adeverinţe/fişa postului, că au controlat domeniul construcţiilor, pot avea calitatea de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării în şantiere temporare ori mobile, fără restricţii privind pregătirea de bază prevăzută la art. 8.”
4.După anexa nr. 2 la regulament se introduc trei noi anexe, anexele nr. 3-5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

-****-

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu

ANEXA Nr. 1:
(- Anexa nr. 3 la regulament)
LISTA neexhaustivă a subiectelor pe care trebuie să le dezvolte cursul de actualizare
Cursul de actualizare trebuie să cuprindă subiecte referitoare la:
1.Analiza realizată prin prisma principalelor cauze de producere a evenimentelor cauzatoare de accidente de muncă efectuată asupra următoarelor prevederi legale:
– Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
-Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Vor fi incluse în tematică, după caz:
2.1.discuţii/bune practici privind problemele apărute în aplicarea prevederilor legale;
2.2.prezentarea statistică şi cazuistica unei cauze principale de producere a accidentelor în activitatea de construcţii, precum şi a măsurilor efective necesar a fi luate în vederea eliminării sau diminuării riscului de producere a evenimentelor:
a)căderi de la înălţime;
b)surpări de maluri;
c)electrocutări;
d)căderi de materiale, unelte provocate în principal de:
– amenajări colective de protecţie necorespunzătoare;
– neacordarea şi/sau nepurtarea echipamentului individual de protecţie adecvat;
– neasigurarea împământării echipamentelor de muncă;
– instruire necorespunzătoare;
– lipsa sau neconformitatea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
– neasigurarea mentenanţei echipamentelor de muncă;
– lipsa coordonării activităţilor între angajatori;
– indisciplina tehnologică;
– indisciplina organizatorică;
– pregătirea profesională a lucrătorilor neadecvată;
– starea de sănătate a lucrătorilor necorespunzătoare sarcinii de muncă.

ANEXA Nr. 2:
(- Anexa nr. 4 la regulament)

NOTIFICARE

Nr……/……………………

Către

COMISIA DE AUTORIZARE în atenţia domnului/doamnei preşedinte

……………………………………………………………………………..

(denumirea furnizorului de formare)

Cu sediul în localitatea……………., str……………nr……………, cod poştal…………………

sectorul/judeţul………….., ţara………………cod unic de înregistrare…………, cod fiscal…………………….

cont…………………………………………………. deschis la…………………………..reprezentata prin…………………………………………….

având funcţia de…………………………menţionez că începând cu data de……………………….vom desfăşura următorul program:

1.Denumirea ocupaţiei:.

2.Tipul programului: curs de actualizare

3.Durata cursului: 40 de ore

4.Locul de desfăşurare a programului:

Localitatea…………………………str…………nr………….cod poştal………….sectorul/judeţul………………..

Data

Semnătura reprezentantului legal

……………….

LS

ANEXA Nr. 3:
(- Anexa nr. 5 la regulament)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 734 din data de 31 octombrie 2012