NSSM 10

NSSM 10 – Norme de securitatea muncii privind montarea, exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii care cuprind prevederile de protecţie a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, speci-fice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protectia muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul : omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de munca : totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de productie : totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de munca: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitatea muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

In contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă”, au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.

Pe lângă prevederile specifice de securitate a muncii pentru montarea, exploatarea şi repararea transportoarelor cu bandă, normele mai cuprind un capitol în care au fost tratate prevederi şi pentru prevenirea incendiilor. La baza întocmirii acestui capitol, au stat datele cuprinse în standardele româneşti şi internaţionale în vigoare.

De asemenea, normele mai cuprind un capitol de prevederi, care vor fi respectate la proiectarea transportoarelor cu bandă, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standardele în domeniu.

In acelaşi timp, pentru terminologia de specialitate şi de securitate a muncii, utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare şi pentru a fi conform altor acte legislative şi normative , s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

Clasificarea transportoarelor cu bandă

1. După modul de fixare:
– transportoare fixe;
– transportoare mobile.

2. După banda de transport utilizată:
– cu bandă din cauciuc;
– cu bandă din material plastic;
– cu bandă din material textil.

3. După numărul de transportoare cu bandă utilizate pentru o linie de transport:
– un transportor;
– două sau mai multe transportoare cu bandă montate în cascadă.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art. 1
Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, la montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de transport cu bandă din cauciuc, material plastic, pânză sau materiale similare.

Scop

Art. 2
Scopul prezentelor norme, este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente în cadrul activităţii, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă : executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă.

Domeniu de aplicare

Art. 3
Prezentele norme sunt destinate personalului de exploatare definit conform Anexei 2, precum şi personalului ce execută lucrări de montare, reglare, întreţinere şi reparaţii la transportoarele cu bandă.

Art. 4
Persoanele care prin funcţia lor nu au sarcini care să le impună apropierea de transportoare, trebuie să se supună interdicţiilor de acces în zona acestor utilaje.

Art. 5
Intregul personal al unităţii în care se găsesc instalaţii de transport cu bandă, trebuie să fie instruit în legătură cu riscurile de accidentare la transportoarele cu bandă.

Art. 6
Prezentele norme, nu se aplică la transportoarele cu bandă utilizate în minerit, precum şi la cele înglobate într-un echipament tehnic.

Art. 7
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile normelor prezentate în Anexa 1.

Art. 8
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă tehnică şi de standardizare etc., survenite la nivel naţional.

2.Prevederi de securitate a muncii la montarea transportoarelor cu banda

Art. 9
Se interzice montarea instalaţiilor de transport cu bandă de către persoane necalificate. Operaţiunile de montaj vor fi executate numai de personal instruit şi sub conducerea unui şef de echipă.

Art. 10
Montarea transportoarelor cu bandă trebuie să se facă numai pe baza unor proiecte de amplasare, precum şi a procesului tehnologic de montare elaborate de către proiectant.

Art. 11
Intinderea benzii pentru montare, se va face numai cu dispozitive speciale pentru derulare.

Art. 12
Inainte de montare, echipamentul electric se va verifica pentru a corespunde gradelor de protecţie precizate în documentaţia tehnică.

Art. 13
După montarea definitivă a transportorului cu bandă, trebuie să se efectueze probe de mers în gol şi probe de mers în sarcină.

Art. 14
Se interzice darea în exploatare a unui transportor cu bandă care nu are rezultatele probelor conform cu proiectul de execuţie şi cartea tehnică a transportorului.

3.Prevederi de securitate a muncii la punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea transportoarelor cu banda

Punerea în funcţiune

Art. 15
Inaintea primei probe, în vederea punerii în exploatare, se verifică:
– dacă transportorul a fost ansamblat şi montat conform proiectului;
– dacă banda este aşezată corect pe role;
– dacă banda nu vine în contact cu alte piese metalice fixe;
– dacă transportorul este legat corect la priza de pământ;
– dacă racordarea motoarelor şi a echipamentul electric este corect efectuată;
– dacă toate echipamentele de siguranţă şi mijloacele de protecţie sunt montate şi funcţionează în mod corespunzător;
– dacă funcţionează întrerupătorul de oprire de urgenţă, montat în lungul transportorului;
– dacă trecerile peste sau pe sub transportor sunt executate corect;
– dacă parapeţii sunt executaţi conform reglementărilor în vigoare;

Art.16
Este interzisă punerea în funcţiune a transportoarelor cu bandă care nu corespund verificărilor de la art.13.

Receptia transportoarelor cu bandă

Art.17
Punerea în funcţiune a transportoarelor se va putea face numai pe baza unei recepţii interne efectuate de o comisie numită de conducerea unităţii care în procesul verbal întocmit cu această ocazie, va menţiona că transportorul îndeplineşte toate măsurile de securitate a muncii şi a fost dotat cu toate dispozitivele de securitate prevăzute în cartea tehnică a instalaţiei şi în normele specifice de securitate a muncii.
Nu se admite recepţia şi punerea în funcţiune a transportorului sub rezerva completării ulterioare a măsurilor de securitate a muncii.

Semnalizarea pornirii şi opririi

Art.18
Fiecare deţinător de transportoare cu bandă va elabora un cod de semnalizare acustic şi/sau optic privind pornirea sau oprirea transportorului, precum şi avertizarea personalului de exploatare asupra intenţiei de pornire.

Art.19
Codul de semnalizare va trebui să conţină în mod obligatoriu următoarele:
– semnale de anunţare, care trebuie emise înainte de pornirea sau oprirea utilajului de transport;
– procedura de semnalizare şi de avertizare a pornirilor sau opririlor;
– procedura de confirmare a recepţionării semnalelor de avertizare;
– precizarea duratei semnalului de avertizare care trebuie să fie de minim 30 secunde.

Art.20
Sistemul de semnalizare trebuie să funcţioneze în ambele sensuri atunci când supraveghetorul de bandă nu poate să observe în totalitate transportorul.

Art.21
În condiţii normale de exploatare pornirea sau oprirea transportoarelor cu bandă trebuie să se facă numai de către supraveghetorul de bandă, potrivit codului de semnalizare afişat la punctul de comandă.

Rodajul transportoarelor cu bandă

Art.22
Inainte de darea în exploatare, se va efectua rodajul în gol timp de 8 ore, când se va urmări ca:
– transportorul să aibă o funcţionare liniştită;
– să nu existe pierderi de lubrifianţi;
– să nu apară supraîncălziri periculoase;
– banda transportoare să fie întinsă şi aliniată;
– motoarele, reductoarele şi cuplajele hidraulice să nu se încălzească peste limitele permise;
– tamburii şi rolele să se învârtească;
– ştergătoarele de bandă să aibă contact cu banda pe toată lăţimea ei;
– jgheabul de alimentare să fie amplasat corect.

Exploatarea transportoarelor cu bandă

Art. 23
Este interzisă staţionarea, odihna şi transportul persoanelor pe banda transportoare. In acest sens se vor monta plăci avertizoare.

Art. 24
Se interzice orice intervenţie la transportoarele cu bandă în timpul funcţionării acestora.

Art. 25
Se interzice utilizarea transportoarelor cu bandă dacă nu este asigurat un iluminat corespunzător atât în lungul transportorului cât şi la grupurile de acţionare, întoarcere şi întindere.

Art. 26
Se interzice traversarea peste şi pe sub transportoarele cu bandă dacă nu sunt amenajate treceri conform prevederilor prezentei norme.

Art. 27
Nu se admite folosirea transportoarelor cu bandă care prezintă defecţiuni.

Art. 28
Este interzis să se ia obiectele transportate direct de pe banda transportoare dacă:
– nu sunt prevăzuţi protectori de izolare a zonelor periculoase (la role, suporţi – role, tamburi de acţionare, tamburi de întoarcere);
– viteza transportorului cu bandă este mai mare de 0,3 m/s;
– masa obiectelor transportate este mai mare de 6 kg.

Art. 29
Se interzice modificarea unghiului de înclinare al transportorului cu bandă în timpul funcţionării acestuia.

Art. 30
La înclinarea transportoarelor cu bandă se va avea în vedere ca materialul să nu alunece pe bandă în sens invers faţă de mişcarea benzii.

Art. 31
Este interzisă descărcarea materialului din cupa excavatorului direct pe banda transportoare .
Incărcarea transportoarelor se va face numai prin intermediul unui siloz (buncăr) de alimentare.

Art. 32
In timpul iernii, la temperaturi scăzute, banda trebuie să fie curăţată de zăpadă, ghiaţă sau de material îngheţat, ori de câte ori este nevoie.
Pentru dezgheţarea materialelor aflate pe transportoarele cu bandă de cauciuc se folosesc mijloace de încălzire locală cu apă caldă, abur sau aer cald, fiind interzisă folosirea focului deschis.
Se va îndepărta apa adunată pe benzi, rezultată din ploi sau din topirea zăpezilor.

Art. 33
Se interzice încărcarea benzii transportoare cu materiale, în timp ce aceasta este oprită.

Art. 34
Nu se admite utilizarea în timpul funcţionării transportorului a uneltelor sau a altor obiecte în scopul îndepărtării materialelor adunate sub tamburul de întoarcere a benzii. Indepărtarea materialelor se va face, numai în timpul opririi transportorului cu bandă.

Art. 35
Este interzisă folosirea de bitum, nisip etc. împotriva patinării benzii de transport pe tambur.

Art. 36
Este interzisă intervenţia la banda transportoare, pentru remedierea defecţiunilor, în timpul funcţionării acesteia. Remedierea defec-ţiunilor se va face de către personalul de întreţinere numai după oprirea funcţionării transportorului cu bandă, blocarea întrerupătorului şi montarea plăcuţelor avertizoare.

Art. 37
Supraveghetorul de bandă şi personalul de întreţinere, nominalizat în scris, vor fi instruiţi şi examinaţi asupra exploatării, întreţinerii şi verificării transportoarelor cu bandă.

Art. 38
Se interzice funcţionarea transpor-toarelor la care banda prezintă fisuri, ruperi, îmbinări deteriorate sau se constată săgeţi de încovoiere la scheletul metalic de susţinere.

Art. 39
Supraveghetorul de bandă va urmări direct funcţionarea transportorului cu bandă, neavând voie să părăsească instalaţia aflată în funcţiune.
Supraveghetorul de bandă va opri imediat trans-portorul, în cazul ivirii unor defecţiuni sau părăsirii locului de muncă.

Art. 40
Ungerea transportorului cu bandă se va face conform schemei de ungere prevăzută în cartea tehnică a utilajului.

Art. 41
In tot timpul lucrului, personalul va folosi echipament de protecţie, în conformitate cu “Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” – 1991 –

Pornirea şi oprirea transportoarelor montate în cascadă

Art. 42
Pornirea transportoarelor cu bandă montate în cascadă se va face începând cu ultimul transportor din aval.

Art. 43
Oprirea transportoarelor montate în cascadă se va face începând cu primul transportor din amonte.

Exploatarea transportoarelor cu bandă mobile

Art. 44
Se interzice utilizarea transportoarelor cu bandă mobile, fără panouri de îngrădire, în zonele în care circulă mijloacele de transport.

Art. 45
Se interzice amplasarea în spaţii de circulaţie a transportoarelor cu bandă mobile fără ca acestea să fie semnalizate cu ochi de pisică sau lumină intermitentă sau elemente reflectorizante pe timp de noapte.

Art. 46
Toate pneurile transportoarelor mobile pe roţi vor avea aceeaşi presiune, conform cu prevederile din cartea tehnică a utilajului.

Art. 47
In poziţia de lucru, transportorul mobil va fi blocat cu ajutorul dispozitivului de siguranţă care va împiedica orice deplasare a sistemului de rulare.

Art. 48
Urcarea şi coborârea transportoarelor mobile pe rampe, eşafodaje, etc. se va face numai cu ajutorul troliilor şi planurilor înclinate, sub conducerea şefului de echipă. In cursul acestei operaţii, după fiecare oprire, sub roţile transpor-torului se vor aşeza pene care să împiedice alunecarea acestuia.

Art. 49
Este interzisă deplasarea transpor-toarelor mobile având motorul de acţionare sub tensiune. Mutarea transportoarelor mobile trebuie efectuată sub supravegherea celui ce conduce procesul de muncă.

Art. 50
Eşafodajele, schelele etc. pe care circulă sau funcţionează transportorul mobil, trebuie să fie executate din materiale rezistente la greutatea transportorului mobil, să nu cedeze şi să nu permită balansarea acestuia.

Art. 51
In timpul transportului trebuie să se menţină echilibrul stabil al transportorului cu bandă mobil. Pentru transport, suportul benzii trebuie adus în poziţia cea mai de jos.

Art. 52
In timpul transportului, deplasării sau rotirii nu se admite urcarea muncitorilor pe transportor. Se interzice contrabalansarea transportorului mobil în timpul funcţionării acestuia.

Art. 53
Inainte de deplasarea În alt loc de muncă a transportoarelor cu bandă mobilă se va întrerupe alimentarea cu energie electrică şi se va strânge cablul electric pentru evitarea strivirii sau distrugerii izolaţiei.

Intreţinerea transportoarelor cu bandă

Art. 54
Pentru menţinerea în bune condiţii de securitate a muncii a transportorului cu bandă în timpul exploatării, se vor efectua de către fiecare deţinător următoarele lucrări:
– verificarea strângerii şuruburilor şi a asigurării lor;
– gresarea mecanismelor;
– înlocuirea integrală a lubrefianţilor;
– verificarea etanşeităţii reductoarelor;
– verificarea funcţionării ştergătoarelor;
– verificarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă şi protecţie.
De asemenea se pot efectua şi alte lucrări de întreţinere considerate necesare de către deţinători.

Art. 55
Inainte de pornirea transportoarelor cu bandă care au fost oprite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, supraveghetorul de bandă va lua măsuri de a îndepărta toate obiectele străine de pe utilaje; scule, bucăţi de lemn, de fier, şuruburi, etc. care după pornire, pot produce accidente.

Repararea transportoarelor cu bandă

Art. 56
Fiecare deţinător de transportoare cu bandă va întocmi un grafic din care să rezulte intervalele de timp la care se vor efectua reparaţiile periodice şi capitale, conform cu cartea tehnică a utilajului.

Art. 57
Repararea transportoarelor cu bandă va fi efectuată de personal calificat.

Art. 58
Se interzice efectuarea oricăror lucrări de reparaţii a benzilor transportoare şi distribuitoarelor de încărcare, a cărucioarelor de alimentare etc. în timpul funcţionării. Ele se vor efectua numai cu instalaţia oprită, scoasă de sub tensiune, pe baza autorizaţiei de lucru sau a instrucţiunilor tehnice interne.
In funcţie de distanţă, de poziţia de lucru, de starea căii de rulare, etc. se va stabili numărul lucrătorilor care concură la repararea transportoarelor cu bandă.

Art. 59
Reparaţiile curente şi capitale se execută în conformitate cu prevederile instruc-ţiunilor din cartea tehnică a utilajului.

Art. 60
După reparaţii se vor efectua probele şi rodajul transportorului cu bandă prevăzute în art.15 şi art.22.

Art. 61
Este interzisă darea în folosinţă a transportoarelor cu bandă care nu au efectuate toate verificările în conformitate cu cele prevăzute la art. 15 şi art.22.

Art. 62
Pentru prevenirea accidentelor de muncă la montare, recepţie, reparare precum şi la utilizarea în condiţii de securitate a muncii a transportoarelor cu bandă, se vor respecta şi regulile specifice de securitate a muncii notificate în cartea tehnică a acestora.

Art. 63
La montarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă, utilizatorul va asigura dotarea şi cu indicatoare de securitate, în conformitate cu standardele în vigoare.

4.Prevederi de proiectare a transportoarelor cu banda , fixe sau mobile

Art. 64
La proiectarea de noi transportoare cu bandă, unităţile de cercetare – proiectare trebuie să adopte soluţii stabilite conform prevederilor standardelor în vigoare.
Dispozitive de siguranţă cu care trebuie dotate transportoarele cu bandă, fixe sau mobile

Art. 65
Fiecare transportor cu bandă, trebuie să fie dotat cu:
a)Dispozitiv de blocare a deplasării în sens invers al benzii transportoare sub acţiunea sarcinii transportate la oprirea transportorului cu bandă, atunci când este utilizat la o înclinare mai mare de 18 0;
b)Sesizor de descentrare a benzii (traductor pentru ieşirea benzii din aliniament), pentru benzi cu lungimi mai mari de 25 m;
c)Supraveghetor de viteză (traductor inductiv de viteză);
d)Dispozitiv de semnalizare acustică şi/sau optică a pornirii sau opririi pentru transportoarele cu bandă de lungimi mai mari de 15 m instalate în linie dreaptă şi pentru transportoarele de orice lungime, când supraveghetorul de bandă nu are vizibilitate asupra funcţionării instalaţiei de transport cu bandă;
e)Intreruptor de oprire în caz de urgenţă, montat în lungul benzii transportoare (dispozitiv cu cablu de oprire a benzii de pe traseu, din orice punct);
f)Dispozitiv de protecţie la grupul de acţionare;
g)Dispozitiv de protecţie la grupul de întindere;
h)Dispozitiv de protecţie la grupul de întoarcere;
i)Protector la părţile în mişcare prevăzut cu microîntreruptoare care întrerup alimentarea cu energie electrică a motoarelor de acţionare în cazul îndepărtării lui;
j)Dispozitive de curăţire (plug diagonal sau triunghiular) a benzii transportoare la staţia de întoarcere;
k)Pâlnii de deversare cu carcase de protecţie, legate de instalaţia de desprăfuire pentru transportoarele cu bandă, pentru materiale pulverulente;
l)Dispozitive pentru prevenirea incendiilor conform prevederilor din prezenta normă;
m)Alte dispozitive de siguranţă sau protecţie considerate necesare de către proiectant sau beneficiar;
n)Dispozitive de siguranţă contra deplasării accidentale a sistemului de rulare la transportoarele mobile (în plus faţă de cele arătate la art. 65a…m).
La transportoarele cu bandă utilizate în atmosfere potenţial explozive (industria textilă, alimentară, etc.) se vor utiliza benzi antistatizate;

Art. 66
In funcţie de locul unde este montat transportorul cu bandă, proiectantul va prevedea gradul de protecţie corespunzător instalaţiei electrice conform standardelor în vigoare.

Art. 67
Se interzice montarea transportoarelor cu bandă generatoare de sarcini electrostatice rezultate prin frecare, în medii potenţial explo-zive.

Art. 68
Dispozitivele de protecţie (apărători, îngrădiri, etc.) vor fi astfel fixate încât să nu poată fi îndepărtate decât după oprirea instalaţiei.

Art. 69
Dispozitivele de protecţie trebuie să reziste la şocuri, foc, coroziune şi să poată fi utilizate atât cât durează şi piesele sau subansamblele pe care le protejează şi să necesite minimum de întreţinere.

Art. 70
Dispozitivele de protecţie de la capetele de acţionare, de întoarcere şi întindere, trebuie astfel concepute încât să nu permită introducerea mâinilor sau degetelor în zona periculoasă.

Spaţiul de circulaţie şi de muncă

Art. 71
a)Montarea transportoarelor cu bandă trebuie să se facă astfel încât pe ambele părţi ale acestuia să se asigure spaţiul de circulaţie de minim 0,8 m;
b)Dacă spaţiul de montare nu permite îndeplinirea condiţiei de la art. 71 alin. “a”, transportoarele cu bandă se pot monta paralel cu un perete al clădirii micşorând sau anulând spaţiul de circulaţie pe o parte, în care caz se va asigura un spaţiu de circulaţie de minim 0,8 m numai pe o parte;
c)Admiterea montării conform art.71 alin. “b” se face numai cu condiţia ca prin spaţiul redus între transportorul cu bandă şi perete să nu se permită circulaţia personalului, prin utilizarea de îngrădiri de protecţie şi a indicatoarelor de interzicere a accesului în zona periculoasă.

Art. 72
In zonele în care sunt necesare periodic lucrări de reparaţii la transportoarele cu bandă (grup de acţionare, etc.) spaţiul de muncă trebuie să fie minim de 1,2 m.

Art. 73
Trecerea pe sub benzile transportoare trebuie să se facă numai prin locuri de trecere special amenajate şi protejate cu plase de sârmă montate sub benzi.
Plasele de sârmă, dimensionate în funcţie de materialul transportat, trebuie să depăşească marginile benzilor cu cel puţin 50 cm şi să fie îndoite în sus cel puţin 30 cm, pentru a preveni căderea rolelor sau a materialelor de pe bandă pe zonele de circulaţie.

Art. 74
Trecerile peste benzile transportoare trebuie să se facă numai pe podeţe special amenajate, dotate cu scări fixe cu balustrade.

Art. 75
Benzile transportoare aflate la nivelul solului vor fi prevăzute cu plăcuţe avertizoare din care să rezulte interdicţia accesului persoanelor.

Art. 76
Benzile transportoare aflate în canale se vor acoperi cu podeţe sau îngrădiri cu balustrade.

Art. 77
Nu se admite montarea contragreutăţilor deasupra drumurilor, trecerilor şi a locurilor de muncă.
Dacă situaţia locală nu permite acest lucru, este obligatorie luarea unor măsuri de protecţie, după cum urmează:
– abaterea circulaţiei în punctele respective;
– împrejmuirea zonei cu plasă de sârmă fixată pe un cadru metalic;
– realizarea unei platforme de siguranţă care să preia contragreutăţile, în cazul ruperii sistemului de susţinere.
In toate cazurile, sistemul de susţinere trebuie să fie prevăzut şi cu un lanţ de siguranţă.

Art. 78
Transportoarele cu bandă mobile amplasate în zone în care circulă mijloacele de transport, trebuie să fie îngrădite cu panouri.

Art. 79
In cazul în care transportorul cu bandă se încarcă prin intermediul unei pâlnii, aceasta se va monta la o înălţime de cel puţin 30 cm măsurată de la suprafaţa benzii de transport.

Art. 80
In cazul în care un transportor traversează două sau mai multe nivele ale unei clădiri sau construcţii metalice, este obligatoriu ca golul de traversare din planşeul dintre două nivele consecutive să fie protejat prin parapeţi împotriva căderii accidentale.

Art. 81
Este obligatorie montarea de parapeţi în lungul instalaţiei de transport cu bandă, în cazul când aceasta este folosită pentru transportarea baloturilor, sacilor, etc.
Inălţimea acestor parapeţi trebuie să fie egală cu cel puţin jumătate din înălţimea obiectelor transportate.

Art. 82
Sistemele de semnalizare auditive se vor monta la toate punctele în care personalul de întreţinere şi supraveghere are acces pentru diferite lucrări: (revizie, ungere, curăţire, etc.) precum şi la panoul de comandă.

Cabluri electrice

Art. 83
Cablurile de alimentare cu energie electrică a motoarelor trebuie să aibă izolarea nedeteriorată.
Ele vor fi suspendate pe suporţi ficşi, iar îmbinările protejate cu manşoane.

Echipamentul electric

Art. 84
Echipamentul electric aferent transportoarelor cu bandă trebuie să funcţioneze în condiţiile de mediu ambiant (temperatură, umiditate) prescrise în documentaţia tehnică.

Art. 85
Echipamentul electric al instalaţiei de transport cu bandă trebuie să fie legat la conductorul de nul de protecţie şi la instalaţia de legare la pământ.

Dispozitive pentru prevenirea incendiilor

Art. 86
Pentru prevenirea incendiilor, instalaţiile de transport cu bandă vor fi dotate cu:
a)dopuri fuzibile la cuplaje hidraulice care să permită scurgerea uleiului din cuplaj atunci când temperatura fluidului depăşeşte temperatura maximă admisă;
b)releu inductiv de viteză care să oprească instalaţia de transport continuu în cazul în care banda patinează pe tamburul de acţionare;
c)benzi de cauciuc greu combustibile.

Art. 87
La transportul materialelor fierbinţi, transportoarele cu bandă vor fi dotate cu instalaţii de stropire pentru preîntâmpinarea aprinderii covorului de cauciuc, iar în zona de funcţionare a acestora să existe materiale necesare stingerii incendiilor în cazul aprinderii covorului de cauciuc.
-****-
ANEXA 1: Norme de securitate a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă, vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
Norme generale de protecţie a muncii;
Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie;
Norme de securitate a muncii la transportul intern;
Norme P.S.I.
——————————–
NOTA : Intrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica după caz, normele departamentale referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii privind montarea, exploatarea si repararea transportoarelor cu banda

1.Accident de muncă
Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Condiţii normale de exploatare
Condiţii de lucru prevăzute în cartea tehnică a transportorului cu bandă.
3.Dispozitiv de protecţie
Dispozitiv care reduce sau elimină singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament tehnic
Orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau instalaţie etc. utilizate În timpul muncii.
5.Factori de risc
Factor (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă, ce caracterizează riscurile proprii acestor elemente şi care conducând la o disfuncţiune a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
6.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii
Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi: elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale sau specifice de securitate nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
7.Personal de exploatare
Supraveghetori de bandă şi încărcători de materiale.
8.Risc mecanic
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie în care o persoană este expusă uneia sau mai multor pericole, determinată de elementele mecanice a echipamentului de muncă.
9.Spaţiu de circulaţie
Spaţiul limitat între instalaţia de transport cu bandă şi părţile fixe ale construcţiei clădirii sau ale obiectelor existente în care are acces personalul de exploatare şi în care nu sunt executate lucrări speciale de reparare şi întreţinere.
10.Supraveghetor de bandă
Persoana însărcinată cu exploatarea utilajului de transport.
11.Transportor cu bandă
Utilaj fix sau mobil de transport continuu ce are ca organ de transport pentru materiale, banda de cauciuc, material plastic, pânză sau similare.
12.Spaţiu de muncă
Spaţiul limitat între instalaţia de transport cu bandă şi părţile fixe ale construcţiei clădirii sau ale obiectelor existente în care este necesară efectuarea unor lucrări de demontare – montare la reparaţii şi întreţinere.
13.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic
Orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.

ANEXA 3: Standarde de referinta
1. STAS 9876-87
Transportoare – Prescripţii generale de securitate.
2. STAS 9878-74
Transportoare la sol pentru antrenarea cărucioarelor. Prescripţii speciale de securitate.
3. STAS 9879-74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.
4. STAS 9880 – 89
Transportoare cu plăci metalice. Prescripţii speciale de securitate.
5. STAS 6788/1-91
Transportoare cu bandă de cauciuc, de uz general. Suporturi de role. Tipuri şi dimensiuni.
6. STAS 6788/2-91
Transportoare cu bandă de cauciuc, de uz general. Role de susţinere. Tipuri şi dimensiuni.
7. STAS 7540-86
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general. Tambure libere. Tipuri şi dimensiuni principale.
8. STAS 7541-86
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general. Tambure de antrenare. Tipuri şi dimensiuni.
9. STAS 9376 – 82
Transportoare cu bandă de cauciuc, de uz general. Transportoare staţionare. Condiţii tehnice generale de calitate.
10. STAS 9799 – 87
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general.Jocuri laterale minime pentru benzile de transport.
11. STAS 11666 – 86
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general. Descărcătoare cu plug. Tipuri şi dimensiuni principale
12. STAS 11667 – 86
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general. Capete de întindere cu şurub. Dimensiuni principale.
13. STAS 11670 – 86
Transportoare cu bandă de cauciuc pentru uz general.Intinzătoare verticale. Tipuri şi dimensiuni principale.
14. STAS 12135 – 82
Transportoare. Clasificarea şi simbolizarea materialului în vrac.
15. STAS 2077/1-83
Benzi de transport cu inserţii textile de uz general.
16. STAS 2077/2-79
Benzi de transport cu inserţii textile rezistente la flacără.
17.STAS 2077/4-76
Benzi de transport. Benzi de transport din cauciuc cu inserţii textile rezistente la temperaturi înalte.
18. STAS 2077/5-83
Benzi de transport cu inserţii textile pentru industria alimentară.
19. STAS 297/2 – 80
Indicatoare de securitate. Reprezentări.