NSSM 12

NSSM 12 – Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime

CAPITOLUL 0: Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspunderi pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate.
– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează .

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii, pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc.
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
– Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii, la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcina de muncă – mijloacele de producţie – mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

Norma specifică de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime se va aplica, de la caz la caz, în funcţie de domeniul de activitate, cumulat cu normele specifice de securitate a muncii ale activităţilor domeniului de activitate respectiv.

De asemenea, aplicarea normei specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime trebuie să se facă complementar cu specificaţiile standardelor de securitate a muncii de referinţă în domeniul de activitate abordat.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut
(1)Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime cuprind prevederi şi reglementări de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă specifice lucrului la înălţime.
(2)Prin “lucrul la înălţime” se înţelege activitatea desfăşurată la minim 2 m, măsurat de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, baza faţă de care nu există pericolul căderii în gol.
(3)Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 m se consideră “lucrul la înălţime mică”, la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.

Art. 2: Scop
Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici lucrului la înălţime precum şi a accesului la şi de la locul de muncă amplasat la înălţime, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă) .

Art. 3: Domeniu de aplicare
Prezentele norme au un caracter naţional şi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi în locuri de muncă amplasate la înălţime şi la înălţime mică, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi/sau de modul lor de organizare.

Art. 4
(1)Prevederile prezentelor norme specifice se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare lucrului la înălţime se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în Anexa 1;
(3)Pentru activităţile şi tehnologiile complexe care vor apare, necuprinse în prezentele norme, persoanele juridice sunt obligate să întocmească şi să aplice instrucţiuni specifice de securitate a muncii, ţinând cont de prezentele norme şi de normele complementare, corespunzătoare domeniului respectiv.

Art. 5: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice şi fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune pentru lucrul la înălţime

Art. 6: Condiţii generale pentru lucrul la înălţime
Pentru executarea lucrărilor la înălţime, în orice domeniu de activitate, trebuie să se ţină seama de următoarele trei principii general-valabile şi obligatorii:
(1)Organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime prin realizarea tuturor condiţiilor de asigurare colective, în funcţie de specificul locului de muncă, pentru toată durata de desfăşurare a lucrărilor. Organizarea prealabilă a lucrărilor şi a locului de muncă se va realiza conform prevederilor cuprinse în cap.2, subcap.2.4. şi în cap.3.
(2)Dotarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu condiţiile concrete ale locului de muncă, astfel să fie asigurată securitatea executantului. Criteriile şi modul de dotare sunt cuprinse în prevederile din cap.2, subcap.2.3. şi în cap.5.
(3)Obligativitatea instruirii, antrenării şi a utiliză-rii dotărilor colective şi individuale, corespunzătoare riscurilor locului de muncă şi a lucrărilor respective. Prevederile referitoare la instruire şi utilizare sunt cuprinse în cap.2, subcap.2.2 şi în cap.5.

SUBCAPITOLUL 1: 2.1. Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locul de muncă

Art. 7
Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor pentru lucrul la înălţime se fac pe baza avizului medical eliberat în urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile şi capacităţile neuropsihice necesare lucrului la înălţime.

Art. 8
În cazul tehnologiilor şi a unor condiţii de muncă ce se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru, se vor repartiza numai lucrători selecţionaţi în condiţiile art.6 şi numai aceia care nu au încălcat anterior disciplina tehnologică şi prevederile normelor de securitate a muncii.

Art. 9
Avizul medical la încadrare se dă numai de către medic (al persoanei juridice care angajează sau al circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-funcţionale şi de laborator.

Art. 10
Persoana juridică care angajează este obligată să elibereze lucrătorilor care solicită angajarea “Fişă medicală de angajare”- tip, emisă de către Ministerul Sănătăţii.

Art. 11
Persoana juridică ce angajează are obligaţia de a preciza locul de muncă la care va fi angajat lucrătorul pentru avizul medical. Lucrătorii vor fi admişi pentru lucrări la înălţime numai dacă au viza medicală cu menţiunea expresă “apt pentru lucrul la înălţime”, menţiune ce va fi înscrisă în fişa individuală de instructaj.

Art. 12
Toţi lucrătorii care lucrează la înălţime vor fi supuşi examenului medical periodic. Periodicitatea şi examinările clinico – funcţionale vor fi stabilite de către Ministerul Sănătăţii în funcţie de caracteristicile locului de muncă.

Art. 13
Persoanele sub 18 ani şi cei care au depăşit vârsta de 55 ani nu vor fi admişi pentru lucrul la înălţime.

SUBCAPITOLUL 2: 2.2. Instruirea lucrătorilor

Art. 14
Instructajul de securitate a muncii trebuie făcut pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii în vigoare.

SUBCAPITOLUL 3: 2.3. Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP)

Art. 15
Toţi cei care lucrează în condiţiile lucrului la înălţime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protecţie, specific eliminării pericolului căderii în gol.

Art. 16
Componenţa echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la înălţime se va stabili şi se va acorda în funcţie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul condiţiilor de muncă şi de recomandările “Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru”, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 17
Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele de echipamente de protecţie în vigoare.

Art. 18
Echipamentul individual de protecţie specific eliminării pericolului căderii în gol trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu echipament individual de protecţie pentru combaterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale, specific activităţilor desfăşurate la înălţime.

Art. 19
Pentru lucrul la înălţime mică, echipamentul individual de protecţie trebuie acordat în funcţie de gradul de periculozitate al activităţii depuse şi de condiţiile concrete de muncă, respectându-se art.16 şi art.17.

Art. 20
Persoana juridică ce acordă echipament de protecţie este obligată să-l întreţină în perfecte condiţii de utilizare, prin păstrare, curăţare şi reparare corespunzătoare.

Art. 21
Lucrătorii sunt obligaţi să folosească echipamentul individual de protecţie a muncii pe timpul lucrului precum şi la accesul la şi de la locul de muncă şi să-l păstreze în condiţii bune de utilizare.

SUBCAPITOLUL 4: 2.4. Organizarea locului de muncă

Art. 22
Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor.

Art. 23
În cazul tehnologiilor şi al lucrărilor cu caracter de unicat, proiectul tehnic de amenajare a lucrului la înălţime va fi aprobat de către organele abilitate din domeniul securităţii muncii.
În funcţie de evaluarea pericolelor de accidentare posibile şi a factorilor de risc existenţi la aplicarea acestor tehnologii sau lucrări cu caracter de unicat, organele abilitate din domeniul securităţii, pot fi din componenţa persoanei juridice (agentului economic) , din cadrul Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii sau, în cazuri deosebite, din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 24
Accesul la şi de la locurile de muncă amplasate la înălţime trebuie asigurat împotriva căderii în gol a lucrătorilor.

Art. 25
Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de pericol existent şi de condiţiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de muncă trebuie să fie făcută luându-se toate sau numai o parte din măsurile tehnico-organizatorice prevăzute pentru lucrul la înălţime, astfel ca pericolul căderii în gol a lucrătorilor să fie eliminat.

Art. 26
La organizarea locului de muncă amplasat la înălţime trebuie respectate şi aplicate şi prevederile şi reglementările de securitate a muncii în vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse în acel loc de muncă, altele decât pericolul căderii lucrătorilor în gol.

Art. 27
Lucrul la înălţime trebuie să se desfăşoare numai sub supraveghere. În funcţie de complexitatea lucrărilor şi a gradului de periculozitate existent, persoana desemnată pentru supraveghere este conducătorul locului de muncă sau conducătorul lucrărilor respective, sau altă persoană desemnată, echivalentă ca funcţie.

Art. 28
Înainte de începerea lucrului, persoana desemnată cu supravegherea activităţii trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării şi îmbolnăvirii lucrătorilor.

Art. 29
Dacă în timpul lucrului la înălţime se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice sau inflamabile) , lucrările trebuie oprite imediat, iar lucrătorii trebuie evacuaţi, luându-se toate măsurile de evitare a accidentelor şi a incendiilor, până la îndepărtarea cauzelor care au provocat apariţia emanaţiilor.

Art. 30
Locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de muncă, trebuie marcate şi semnalizate atât ziua cât şi noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. Din zona de siguranţă, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălţime.

SUBCAPITOLUL 5: 2.5. Manipulare, transport, depozitare

Art. 31
Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare, în condiţiile lucrului la înălţime, trebuie numit un conducător al locului de muncă, care conduce operaţiile, stabileşte măsurile de securitate necesare şi supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normei specifice de securitate a muncii privind manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.

Art. 32
Dacă în timpul efectuării operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare se produc modificări privind condiţiile de muncă, conducătorul locului de muncă este obligat să facă lucrătorilor un nou instructaj de lucru şi de protecţie a muncii, corespunzător noilor condiţii.

Art. 33
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legată de această activitate la locul de manipulare a materialelor.

Art. 34
Grinzile şi planele înclinate precum şi podeţele utilizate la manipularea materialelor trebuie să fie rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulată să nu fie vizibilă.

Art. 35
Grinzile, planele înclinate, podeţele etc. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare sigură, fiind interzisă orice deplasare a lor în timpul lucrului.

Art. 36
Pentru manipularea materialelor tip ţeavă, cherestea etc. trebuie întocmite instrucţiuni de securitate a muncii proprii, în funcţie de condiţiile concrete şi de configuraţia locurilor de muncă amplasate la înălţime. Aceste manipulări se execută numai sub supravegherea permanentă de către conducătorul locului de muncă.

CAPITOLUL 3: Mijloace colective de protecţie (schele, eşafodaje, cofraje, cintre, podine de lucru)

Art. 37
Pentru folosirea schelelor, eşafodajelor, cofrajelor şi cintrelor se vor aplica şi respecta prevederile cuprinse în “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje”.

Art. 38: Podine de lucru (podine auxiliare)
Calitatea materialului lemnos, întrebuinţat la confecţionarea podinelor, trebuie să corespundă proiectului de execuţie. Pentru podinele executate din metal se va utiliza tablă expandată sau nervurată.

Art. 39
Înainte de utilizare, podinele auxiliare, aşezate pe sol, pe calupuri de lemn, se supun unei încercări statice, duble faţă de încărcătura preconizată.

Art. 40
Podinele de lucru trebuie să aibă suprafaţa continuă. Rosturile între panourile sau dulapii podinei nu trebuie să fie mai mari de 10 mm. Pe suprafaţa podinelor în pantă sau în curbă se fixează şipci împotriva alunecării la distanţe de 300-400 mm.

Art. 41
Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcută astfel încât să fie exclusă posibilitatea deplasării sau alunecării ei.

Art. 42
Se interzice aşezarea podinei în consolă.

Art. 43
Urcarea şi coborârea pe şi de pe podinele de lucru trebuie să se facă numai pe rampe şi scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent, fără a se alerga şi a se produce balansuri sau şocuri.

CAPITOLUL 4: Rampe de acces şi scări rezemate

Art. 44
Pentru evitarea deplasărilor longitudinale şi transversale, rampele de acces trebuie fixate pe reazeme special prevăzute.

Art. 45
În cazul în care rampele de acces trec peste goluri, trebuie să aibă obligatoriu balustrade solide, bine fixate pe podină, pe ambele părţi ale rampei (fig.1) .

Fig. 1
Rampe de acces pentru zone periculoase

Art. 46
Este interzisă blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte. Rampele trebuie întreţinute şi curăţate în permanenţă.

Art. 47
Scările rezemate trebuie să fie rezistente şi uşoare, conform standardelor în vigoare. Pentru cele executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte şi fără defecte.

Art. 48
Lungimea totală a scării trebuie stabilită astfel încât să dea posibilitatea lucrătorului să lucreze stând pe o treaptă care se află la o distanţă de cel puţin 1 m de la capătul superior al scării.

Art. 49
Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor şi căderea lucrătorului.

Art. 50
În cazul în care condiţiile de lucru permit fixarea scării sus , atunci se fixează cârlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale .

Art. 51
Pentru ca scara să nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboţi metalici cu capete ascuţite sau cu saboţi de cauciuc.

Art. 52
Scările duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lanţ care să nu permită desfacerea lor accidentală în timpul lucrului.

Art. 53
Când se lucrează la o înălţime mai mare de 2m, în locurile cu circulaţie intensă sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care va asigura stabilitatea scării. La sol se va asigura o zonă de protecţie, avertizată vizibil, cu o suprafaţă stabilită în funcţie de înălţimea maximă de lucru, accesul oricărei persoane străine în zonă fiind interzis.

CAPITOLUL 5: Echipamente individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime

SUBCAPITOLUL 1: 5.1. Alegerea echipamentelor individuale de protecţie (EIP)

Art. 54
Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcută luând în consideraţie, în mod obligatoriu, situaţia de lucru la înălţime, echivalentă cu una din cele trei situaţii în care EIP are rolul de:
a)poziţionarea lucrătorului în timpul lucrului;
b)limitarea deplasării lucrătorului în direcţia sursei de accidentare prin cădere de la înălţime;
c)poziţionarea şi suspendarea lucrătorului în timpul lucrului.

Art. 55
EIP corespunzătoare situaţiilor nominalizate la pct. a) , b) şi c) din art.53 se utilizează numai pentru prevenirea accidentării lucrătorului prin cădere de la înălţime.

Art. 56
Dacă în cazul utilizării EIP există, în continuare, pericolul căderii în gol datorită unor factori de risc ce nu pot fi eliminaţi, mijlocul individual de protecţie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protecţie pentru oprirea căderii.

SUBCAPITOLUL 2: 5.2. Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP)

SECŢIUNEA 0: _

Art. 57
Este interzisă utilizarea EIP nestandardizate.

Art. 58
Este interzisă utilizarea EIP importate, dacă acestea nu sunt certificate din punct de vedere al protecţiei muncii conform legislaţiei în vigoare.

Art. 59
Lucrătorii din domeniile construcţiilor şi montărilor de echipamente tehnice trebuie să utilizeze, pentru lucrul la înălţime, “Centura de siguranţă pentru constructori şi montatori”, conform standardelor în vigoare.

Art. 60
Lucrătorii din cariere sau similar trebuie să utilizeze, pentru lucrul la înălţime, “Centura de siguranţă pentru muncitorii de la cariere”, conform standardelor în vigoare.

Art. 61
Lucrătorii din domeniul telecomunicaţiilor sau similar, trebuie să utilizeze, pentru lucrul la înălţime, “Centura de siguranţă pentru muncitorii din telecomunicaţii”, conform standardelor în vigoare.

Art. 62
Este interzisă înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum şi repararea acestora. Aceste operaţii trebuie executate exclusiv de către producătorii de EIP autorizaţi.

Art. 63
Utilizarea EIP trebuie să se facă conform instrucţiunilor de utilizare emise de către producător şi prevederilor acestei norme.

Art. 64
Este interzisă utilizarea EIP care nu sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare.

Art. 65
Conducătorii locului de muncă sunt obligaţi să completeze instrucţiunile de utilizare a EIP cu prevederile care se impun datorită caracteristicilor concrete ale fiecărui loc de muncă respectiv.

Art. 66
Indiferent de domeniul de activitate şi de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales încât zona de prindere a lucrătorului de acesta să fie sub cota locului de ancorare pe toată perioada lucrului.
Rezistenţa minimă a locului de ancorare trebuie să fie conform standardelor în vigoare.

Art. 67
Frânghiile de siguranţă (frânghii, cabluri, lanţuri) denumite şi mijloace de legătură trebuie să aibă o lungime maximă desfăşurată de 2m.

Art. 68
Reglarea frânghiilor de siguranţă se face astfel ca, după petrecerea peste elementul de construcţie (stâlp, cheson, profil metalic) distanţa dintre bustul lucrătorului şi elementul de construcţie să fie de maximum 0,5m.

SECŢIUNEA 1: 5.2.1. Utilizarea EIP ca sistem pentru poziţionarea lucrătorului în timpul lucrului la înălţime

Art. 69
Dacă pe stâlpul (sau similar) pe care se lucrează există un element fixat rigid, este obligatoriu ca frânghia de siguranţă (breteaua) să fie petrecută astfel ca ea să înconjoare stâlpul deasupra acestui element fixat rigid (fig.2) .

Fig. 2
Prinderea frânghiei de siguranţă peste elementul fixat rigid

Art. 70
În lipsa unui element rigid pe stâlp (sau similar) , EIP trebuie completat cu a doua frânghie de siguranţă prinsă pe frânghia de acces (ca suport de ancorare) prin intermediul unui opritor de cădere alunecător (fig.3) .

Fig. 3
Utilizarea frânghiei de acces, cu opritor de cădere alunecător, în lipsa elementelor fixe de pe stâlp

Art. 71
În cazul transbordării din cabina de urcare pe stâlpii de înaltă tensiune, lucrătorii trebuie să poarte EIP cu două frânghii de siguranţă (bretele) pe care le folosesc alternativ la trecerea din cabină pe stâlp şi invers.

Art. 72
În condiţiile art.69, EIP trebuie să aibă centura propriu-zisă (talia) cu bretele pentru umăr, pentru ambele picioare şi pentru şezut.

SECŢIUNEA 2: 5.2.2. Utilizarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasării lucrătorului în direcţia sursei de accidentare prin cădere de la înălţime

Art. 73
În cazul în care configuraţia locului de muncă prezintă o zonă în care pericolul căderii în gol se poate manifesta prin intrarea lucrătorului în acestă zonă, este obligatorie purtarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasării (fig.4) .

Fig. 4
Prinderea centurii de siguranţă pentru limitarea zonei de deplasare a lucrătorului

Art. 74
Utilizarea EIP este permisă numai prin prinderea sa sigură de un loc de ancorare (fix sau mobil) .

Art. 75
În cazul utilizării EIP, în condiţiile art.72 şi ale locului de ancorare mobil, acesta trebuie să aibă asigurat un traseu continuu, fără întreruperi , aceiaşi parametrii de rezistenţă pe toată lungimea lui şi să asigure acelaşi grad de securitate faţă de zona de pericol de accidentare prin cădere în gol (fig. 5,6,7) .

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
Fig. 5, 6, 7 – Asigurarea gradului de securitate pe tot traseul de acces şi de lucru

Art. 76
În cazul în care configuraţia locului de muncă şi/sau sarcina de muncă nu permit eliminarea pericolului de cădere în gol a lucrătorului, EIP trebuie să aibă în sistemul de limitare al deplasării un absorbator de energie sau un opritor de cădere (fig.8,9) .

Fig. 8 Fig. 9
Fig. 8, 9 – Utilizarea absorbatorului de energie şi a opritorului de cădere

SECŢIUNEA 3: 5.2.3. Utilizarea EIP ca sistem pentru poziţionarea şi suspendarea lucrătorului în timpul lucrului

Art. 77
Lucrul la înălţime pe o suprafaţă înclinată sau foarte înclinată este permis dacă lucrătorul este dotat cu EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umăr şi picioare, frânghie de acces, utilizată ca loc (suport) de ancorare mobil şi coborâtor manual (fig.10) .

Fig. 10
Utilizarea frânghiei de acces şi a dispozitivului de coborâre manual

Art. 78
Dacă pentru lucrul pe suprafeţe înclinate sau foarte înclinate nu se pot elimina riscurile deteriorării accidentale a EIP datorate unor suprafeţe rugoase, muchii tăietoare, agenţi chimici agresivi etc., EIP se completează cu un sistem suplimentar de siguranţă format dintr-un loc de ancorare (altul decât cel utilizat pentru frânghia de acces) , frânghia de siguranţă şi a doua prindere de centura propriu-zisă. Acest sistem suplimentar trebuie dotat, acolo unde este cazul, cu opritor cu poziţia de amplasare reglabilă.

Art. 79
Pentru lucrul pe suprafeţe înclinate sau foarte înclinate este obligatoriu ca reglarea EIP, atât pentru accesul la şi de la locul de muncă cât şi pentru lucrul propriu-zis, să se facă astfel ca în cazul pierderii contactului cu suprafaţa respectivă, lucrătorul să nu cadă mai mult de 0,5m.

SECŢIUNEA 4: 5.2.4. Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea căderii de la înălţime

Art. 80
EIP ca sistem de oprire a căderii de la înălţime trebuie să aibă centura propriu-zisă prevăzută cu bretele pentru umăr, picioare şi şezut.

Art. 81
Frânghia de siguranţă se prinde fie de centura propriu-zisă, fie de bretelele de umăr de pe spatele lucrătorului şi de locul de ancorare prin intermediul unui opritor (fig.11,12) .

 

Fig. 11 Fig. 12
Fig. 11, 12 – Prinderea frânghiei de siguranţă de spatele lucrătorului prin utilizarea bretelelor centurii de siguranţă

Art. 82
Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie să acţioneze astfel ca lucrătorul să nu cadă mai mult de 0,5m.

Art. 83
În cazul lucrului cu un sistem de oprire a căderii, trebuie asigurat un spaţiu de cădere sub cota locului de muncă de minimum 1m fără proeminenţe , muchii sau alte obstacole.

SUBCAPITOLUL 3: 5.3. Casca de protecţie

Art. 84
Pentru lucrul la înălţime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea căştii de protecţie.
Persoanele care coordonează, controlează şi îndrumă procesul de muncă vor purta obligatoriu casca de protecţie atunci când îşi desfăşoară activitatea în condiţiile lucrului la înălţime.

Art. 85
Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de periculozitate şi în condiţiile concrete de muncă, lucrătorii trebuie dotaţi cu cască de protecţie.

Art. 86
Dacă se lucrează la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de muncă amplasat la înălţime mică , se va asigura un spaţiu de siguranţă lateral, stânga-dreapta, proporţional cu înălţimea maximă de lucru şi se va purta obligatoriu casca de protecţie (fig.13) .

Fig. 13
Purtarea căştii de protecţie la înălţime mică atunci când la cotele superioare se lucrează

Art. 87
La locurile de muncă cu temperaturi scăzute, casca de protecţie trebuie purtată peste un capişon călduros.

Art. 88
Înainte de începerea lucrului, este obligatorie verificarea de către lucrător a integrităţii căştii de protecţie, a sistemului de amortizare şi a posibilităţii de reglare a acestuia şi a curelelor de prindere.
Casca de protecţie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.

Art. 89
Este interzisă folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri ale calotei, defecţiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defectă trebuie scoasă imediat din uz.

SUBCAPITOLUL 4: 5.4. Centura de siguranţă

Art. 90
Pentru lucrul la înălţime, purtarea centurilor de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile integrate de amenajare şi de dotare a locurilor de muncă nu elimină pericolul căderii în gol.

Art. 91
Dacă în configuraţia unui loc de muncă amplasat la înălţime există o zonă în care pericolul de cădere în gol se poate manifesta, lucrătorii trebuie să poarte obligatoriu centura de siguranţă împreună cu frânghia de siguranţă care vor împiedica accesul lucrătorului în zona cu pericol, pe toată perioada lucrului.

Art. 92
Dacă locul de muncă amplasat la înălţime nu poate fi amenajat sau dotat prin măsuri integrate pentru eliminarea pericolului de cădere în gol, lucrătorii trebuie să poarte centura de siguranţă de tipul şi în componenţa specifică fiecărui domeniu de activitate.

Art. 93
Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecţie prin suspendarea împotriva căderii în gol, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată.

Art. 94
Lucrătorii trebuie să folosească centurile de siguranţă şi accesoriile lor numai în cadrul lucrărilor pentru care au fost dotaţi cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie să le predea conducătorului locului de muncă.

Art. 95
Înainte de utilizare, centura de siguranţă şi accesoriile trebuie verificate în mod obligatoriu.
Prin examinarea cu atenţie se verifică cusăturile, cordoanele părţilor metalice, frânghiile, cârligele de siguranţă, niturile etc.

Art. 96
Este interzisă utilizarea centurilor de siguranţă care:
a)prezintă rupturi, pete, destrămări, nituri lipsă sau slăbite, catarame defecte, răscoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosături etc.;
b)au fost odată solicitate dinamic (suspendarea corpului lucrătorului căzut de la înălţime) ;
c)au fost scurtate prin coasere (bucle) .

Art. 97
Centurile de siguranţă şi frânghiile acestora (cordoanele de legătură) trebuie păstrate la loc uscat, fără umezeală sau temperaturi excesive, respectând instrucţiunile producătorului.

Art. 98
Centurile de siguranţă şi frânghiile acestora păstrate în magazii o perioadă mai mare (peste 1 an) , înainte de folosire, se supun la încercări dinamice conform instrucţiunilor producătorului.

SUBCAPITOLUL 5: 5.5. Echipamente individuale de protecţie, altele decât cele specifice lucrului la înălţime

Art. 99
Dacă, în timpul lucrului la înălţime, există pericole de accidentare, altele decât pericolul căderii în gol, lucrătorii trebuie să poarte EIP specifice acestor pericole.

Art. 100
Conducătorii locului de muncă trebuie să identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta şi să doteze lucrătorii cu EIP capabile să elimine aceste pericole.

Art. 101
Purtarea EIP, altele decât cele specifice pericolului căderii în gol, nu trebuie să influenţeze în nici un fel capacitatea de protecţie a EIP specifice pericolului căderii în gol.

Art. 102
În funcţie de natura pericolului existent la lucrul la înălţime, altul decât cel de cădere în gol (de ex.: mecanic, electric, chimic) trebuie ales EIP în conformitate cu prevederile normelor specifice conexe şi ale “Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie şi de lucru ” (fig.14) .

Fig. 14
Completarea EIP cu echipament specific lucrării respective) masca de sudură, mănuşi şi încălţăminte electroizolante

Art. 103
Lucrătorii trebuie instruiţi în funcţie de natura pericolului existent, privind modul de purtare a EIP în condiţiile specifice lucrului la înălţime (de ex.purtarea măştii de gaze, măştii cu aducţiune de aer etc.)

Art. 104
În cazul unor tehnologii tip unicat, conducătorul lucrărilor trebuie să detalieze instrucţiunile de utilizare a EIP pentru fiecare fază tehnologică, în special acolo unde condiţiile de lucru se pot schimba într-un timp scurt şi să verifice însuşirea şi respectarea de către lucrători a acestor instrucţiuni.

CAPITOLUL 6: Instalaţii, dispozitive şi scule pentru lucrul la înălţime

SUBCAPITOLUL 0: _

Art. 105
Utilizarea instalaţiilor, dispozitivelor şi sculelor pentru lucrul la înălţime este permisă numai dacă instrucţiunile de lucru şi de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la condiţiile concrete ale locului de muncă respectiv.

Art. 106
Conducătorul lucrărilor trebuie să asigure alegerea şi funcţionalitatea optimă a instalaţiilor şi dispozitivelor necesare fiecărei faze tehnologice sau fiecărei operaţii specifice.

Art. 107
Conducătorul locului de muncă trebuie să verifice zilnic integritatea şi starea de funcţionare a instalaţiilor , dispozitivelor şi sculelor folosite pentru lucrul la înălţime precum şi modul de asigurare a lucrătorilor de a nu cădea în gol în timpul lucrului. Pentru orice defecţiune sau lipsă constatată trebuie să oprească lucrul şi accesul lucrătorilor şi să asigure remedierea celor constatate.

Art. 108
Lucrătorii trebuie instruiţi şi verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor, dispozitivelor şi sculelor în condiţiile lucrului la înălţime.

SUBCAPITOLUL 1: 6.1. Dispozitive şi scule pentru lucrul la înălţime pe stâlpi (de lemn, beton sau metalici)

SECŢIUNEA 1: 6.1.1. Cârlige pentru urcarea-coborârea pe stâlpi

Art. 109
Utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi de lemn sau beton este permisă numai dacă deschiderea (mărimea) cârligelor corespunde cu diametrul exterior al stâlpului.

Art. 110
Este interzisă mărirea sau micşorarea deschiderii cârligelor de către utilizatori.

Art. 111
Este interzisă utilizarea cârligelor pentru urcarea- coborârea pe stâlpii de lemn dacă acestea nu au ghearele de prindere ascuţite corespunzător unei fixări sigure pe stâlp.

Art. 112
Este interzisă utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpii din beton centrifugat dacă manşoanele de cauciuc sunt uzate, rupte sau subdimensionate.

Art. 113
Este interzisă utilizarea cârligelor de urcare-coborâre pe stâlpi de lemn sau beton dacă curelele de prindere sunt rupte, uscate (îmbătrânite) sau înnădite.

Art. 114
Este interzisă utilizarea cârligelor de urcare-coborâre pe stâlpi de lemn sau beton, dacă tălpile metalice ale acestora sunt deformate, prezintă fisuri sau rupturi.

Art. 115
Este permisă utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi numai dacă aceştia provin de la un producător autorizat şi dacă sunt certificaţi conform reglementărilor în vigoare.

Art. 116
Orice reparaţie necesară cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi trebuie executată de către o întreprindere autorizată, de regulă, de către producătorul acestora.

Art. 117
Conducătorul locului de muncă este obligat să asigure tipo-dimensiunea necesară pentru cârlige în funcţie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra.

Art. 118
După utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integrităţii acestora şi a dimensiunilor lor prin compararea cu un şablon etalon.

Art. 119
La urcarea-coborârea pe stâlpii de lemn cu cârligele, trebuie evitate: zonele cu aşchii desprinse, putrede, conductoarele de legare la pământ, cablurile etc.

Art. 120
Se interzice urcarea cu cârligele pe stâlpii de beton dacă suprafaţa acestora este pătată cu grăsimi, prezintă zone umede, este încărcată cu praf aderent sau este acoperită cu gheaţă.

SECŢIUNEA 2: 6.1.2. Scări, autoscări, autotelescoape

Art. 121
Utilizarea scărilor din lemn este permisă la o sarcină maximă de 1,5 kN şi numai de către un singur lucrător.

Art. 122
Lungimea maximă a unei scări din lemn cu trepte late nu trebuie să depăşească 5m, dacă este folosită ca suport al locului de muncă pentru lucrător.

Art. 123
Lungimea scării trebuie să permită lucrul de pe o treaptă aflată la o distanţă minimă de 1m faţă de capătul superior al scării (fig.15) .

Fig. 15
Utilizarea corectă a scării rezemate

Art. 124
Se interzice lucrul de pe primele două trepte superioare ale scărilor simple sau duble.

Art. 125
Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie.

Art. 126
Se interzice utilizarea scărilor care au trepte lipsă sau sunt reparate provizoriu.

Art. 127
Lucrătorii care folosesc scările trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării.

Art. 128
Este interzisă executarea de lucrări de pe scările extensibile. Aceste scări trebuie folosite numai la urcarea-coborârea de pe stălpi (sau similar) .

Art. 129
Conducătorul locului de muncă trebuie să verifice integritatea scării înaintea fiecărei montări (utilizări) . Sistemul de îmbinare trebuie să fie sigur şi rigid.

Art. 130
Este interzis ca pe scara extensibilă să se urce mai mult de un lucrător pentru accesul la şi de la locul de muncă.

Art. 131
Trecerea de pe scara extensibilă pe platforma (consola) locului de muncă este permisă numai după ce lucrătorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de siguranţă pe după stâlp, deasupra platformei (fig.16) .

Fig. 16
Asigurarea lucrătorului, cu centura de siguranţă la trecerea de pe scară pe platforma de lucru

Art. 132
Este interzisă repararea scărilor extensibile de către utilizatori. Reparaţiile trebuie executate numai de către unităţi specializate, de preferinţă de către producători.

Art. 133
Scările pe pneuri trebuie utilizate conform instrucţiunilor producătorilor.

Art. 134
Înainte de ridicare, scările mecanice pe pneuri, trebuie să fie verificate şi calate pe un teren plan, compact.

Art. 135
Este interzisă utilizarea scărilor mecanice pe pneuri la înălţimea maximă, dacă vârful scării nu este rezemat (sprijinit) .

Art. 136
Este interzisă deplasarea scărilor pe pneuri atunci când pe ele se află lucrători.

Art. 137
Este interzisă întinderea de conductoare sau ridicarea de greutăţi cu ajutorul scărilor.

Art. 138
Utilizarea platformelor telescopice hidro-mecanice, autoscărilor mecanice, autotelescoapelor cu coş cu acţionare hidromecanică, platformelor ridicătoare cu braţe articulate precum şi altor utilaje asemănătoare este permisă numai în cazul aplicării stricte a instrucţiunilor de lucru emise de către producători şi a instrucţiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul fiecărui domeniu de activitate şi fiecărui loc de muncă.

Art. 139
Lucrătorii care utilizează maşinile şi instalaţiile nominalizate în art.137 trebuie să fie instruiţi în acest scop, asupra condiţiilor lucrului la înălţime.

Art. 140
În coşul, nacela sau pe platforma utilajului este permisă prezenţa a cel mult doi lucrători, care împreună cu sculele şi materialele necesare nu trebuie să depăşească sarcina maximă admisibilă a utilajului respectiv.

Art. 141
Manevrantul utilajului, desemnat în acest scop, trebuie să supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv şi să asigure măsuri împotriva deplasării accidentale a acestuia.

Art. 142
Toate manevrele sau deplasările utilajului trebuie executate numai la comanda conducătorului locului de muncă, comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantul acestuia.

Art. 143
Este interzis lucrul pe autoscări, autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a căror înclinare este mai mare de 100 faţă de planul orizontal al utilajului.

Art. 144
Este interzisă solicitarea laterală (tragere orizontală, întindere de conductoare) a coşului, nacelei sau platformei utilajului.

Art. 145
Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisă numai după coborârea coşului, nacelei sau platformei şi fără lucrători pe utilaj.

CAPITOLUL 7: Lucrul la înălţime efectuat pe construcţii tip stâlp

Art. 146
În timpul lucrului la înălţime se vor respecta următoarele:
a)în toate cazurile, lucrătorul trebuie să fie asigurat, bine rezemat pe cârlige, zăbrele, platformă, scară sau scăunel suspendat;
b)pe tot timpul lucrului, cordonul centurii de siguranţă trebuie legat la un element rigid component al stâlpului, deasupra punctului de lucru, în aşa fel, încât să nu fie stânjenite mişcările lucrătorului;
c)trebuie să se evite lucrul în poziţii etajate a doi sau mai mulţi lucrători pe acelaşi stâlp;
d)este interzisă executarea oricărei lucrări la fundaţia stâlpilor;
e)lucrătorii, inclusiv manevranţii autoutilajelor şi organele de control trebuie echipaţi tot timpul lucrului şi cu cască de protecţie.

Art. 147
Urcarea pe stâlpi, indiferent de materialul din care sunt construiţi este permisă numai după verificarea prealabilă a acestora la bază şi pe tot parcursul urcării. Verificarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile fişei tehnologice a lucrării sau a instrucţiunilor tehnice proprii.

Art. 148
Înainte de urcarea pe stâlpi (din lemn sau din metal) trebuie verificat gradul de putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solului la fundaţiile aparente.

Art. 149
Înainte de urcarea pe stâlpii din beton trebuie efectuat un control vizual în zona fundaţiei şi a consolelor pentru verificarea integrităţii acestora.

Art. 150
Pentru urcarea şi lucrul la înălţime trebuie folosite următoarele mijloace certificate, în conformitate cu prevederile fişelor tehnologice sau a normelor tehnice:
– scări din lemn sau metalice simple, duble sau extensibile;
– cârlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton;
– utilaje speciale (autoscări mecanice, platforme telescopice hidromecanice, autotelescoape cu coş, platforme ridicătoare cu braţe articulate etc.) ;
– construcţii definitive ale stâlpilor adecvate operaţiilor de urcare şi lucrului la înălţime;
– dispozitive de lucru la înălţime (platforme, scări, dispozitive pentru schimbarea elementelor din lanţurile de izolare, cărucior, păşitor etc.) .

Art. 151
La locul de muncă aflat la înălţime, trebuie ridicate numai materialele strict necesare. Sculele necesare executării diferitelor operaţii trebuie păstrate în buzunare speciale sau teci prinse în centura de siguranţă.
Sculele şi materialele trebuie să fie urcate şi coborâte pe măsura necesităţilor cu funie de ajutor, interzicându-se aruncarea acestora de la sol la poziţia de lucru sau invers.
Aşezarea chiar temporară a sculelor, dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe elementele stâlpilor liniilor electrice aeriene este interzisă.

Art. 152
Pe stâlpii metalici cu zăbrele urcarea şi coborârea se fac utilizând tehnologia alpinismului utilitar, prin asigurarea personalului executant în trei puncte (ambele mâini şi un picior sau ambele picioare şi o mână) . Asigurarea cu unul din cordoanele centurii de siguranţă este obligatorie în cazuri deosebite (stâlp acoperit cu chiciură sau zăpadă) precum şi în cazul opririlor pentru odihnă sau trecerea peste obstacole.

Art. 153
Se interzice urcarea şi coborârea directă pe stâlpi de beton acoperiţi cu polei.

CAPITOLUL 8: Lucrul la înălţime utilizând tehnologia alpinismului utilitar

Art. 154
Lucrul la înălţime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU) , numai în situaţiile de lucru în care toate celelalte tehnologii de lucru la înălţime nu se pot aplica din motive de siguranţă a lucrătorilor.

Art. 155
Tehnologia alpinismului utilitar (AU) se aplică, obligatoriu, numai în cadrul unei echipe constituite după criterii ferme şi sub supraveghere de specialitate perma-nentă, respectându-se prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar.

CAPITOLUL 9: Prevederi de proiectare privind lucrul la înălţime

SUBCAPITOLUL 1: 9.1. Organizarea locului de muncă

Art. 156
Indiferent de domeniul de activitate, amenajările şi dotările locului de muncă amplasat la înălţime trebuie realizate obligatoriu după un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate (ex. comisia CTE) al executantului şi de către beneficiar.

SUBCAPITOLUL 2: 9.2. Manipulare, transport, depozitare

Art. 157
Grinzile şi planele înclinate trebuie să aibă o pantă maximă de 20%. Lăţimea minimă a planelor înclinate şi a podeţelor este de 1m pentru circulaţia într-un singur sens.

Art. 158
Planele înclinate şi podeţele utilizate la înălţimi peste 0,7 m , faţă de sol sau faţă de o bază de referinţă artificială, trebuie prevăzute cu balustrade înalte de 1m cu legături intermediare şi cu borduri laterale de 10-15cm (denumite în contextul normei: “balustrade de protecţie” sau “balustrade”) .

Art. 159
În cazul în care transportul materialelor se face manual, fără mijloace ajutătoare, planele înclinate trebuie prevăzute cu şipci transversale fixate la distanţe de 20-40 cm.

SUBCAPITOLUL 3: 9.3. Mijloace colective de protecţie

Art. 160
Platforma de lucru trebuie prevăzută cu balustrade pe cele trei laturi exterioare, formate din minimum două elemente paralele dintre care primul montat la 1m de suprafaţa platformei prinse de bare verticale prevăzute la distanţe maxime de 1,5 m. Barele verticale şi bordurile (scânduri de 10-15 cm lăţime) se montează la nivelul suprafeţei platformei în suporţi speciali prevăzuţi în acest scop. Balustrada (elemenţii orizontali şi barele verticale) trebuie să reziste la o forţă orizontală de 80 daN aplicată la jumătatea distanţei dintre două bare verticale sau la o forţă dinamică de 50 daN aplicată în acelaşi punct fără ca săgeata să depăşească 30 mm.

Art. 161
Este interzisă înclinarea scărilor (altele decât cele fixate) peste 600. Intre 600-800 înclinare, trebuie folosite scări fixe, cu balustrade, iar peste 800 înclinare, scările fixe trebuie prevăzute cu apărători tip colivie şi cu întreruperi pentru odihnă la maximum 4 m.

Art. 162
Atât la scările de lemn fixe, cât şi la cele portative, treptele trebuie încastrate în ramele longitudinale şi dotate cu prag de minimum 2 cm.

Art. 163
Rampele de urcare trebuie montate cu o înclinare de cel mult 1:3, iar la fiecare 30-40 cm, trebuie bătute şipci transversale cu o secţiune de 4×6 cm2, pe toată lăţimea rampei.

Art. 164
Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri, luminatoare etc., trebuie să aibă o lăţime minimă de 0,6 m. Trebuie asigurate măsuri speciale împotriva alunecării.

Art. 165
Scările rezemate pe perete trebuie să aibă lăţimea treptei inferioare de cel puţin 50 cm, pentru realizarea unei bune stabilităţi.

Art. 166
Platformele trebuie să se realizeze astfel încât să permită accesul, lipsit de pericole, la toate subansamblele situate la nivelul respectiv.

Art. 167
Podinele trebuie dimensionate la sarcina maximă dată de greutatea lucrătorilor care lucrează pe ele şi a materialelor ce se folosesc în timpul lucrului.

Art. 168
Rampele de acces pentru circulaţia lucrătorilor trebuie confecţionate numai din panouri bine legate între ele, cu o lăţime de cel puţin 1 m, dacă se circulă într-un sens şi de cel puţin 1,5 m, dacă se circulă în ambele sensuri.

Art. 169
Grosimea dulapilor din care se confecţionează podina trebuie să fie de cel puţin 6 cm, iar în cazul în care se transportă materiale grele, grosimea trebuie determinată prin calcul.

Art. 170
Locurile de primire a materialelor necesare desfăşurării activităţii vor fi amenajate conform proiectului tehnic elaborat în funcţie de configuraţia locului de amplasare şi necesarul de materiale. Proiectul tehnic va fi aprobat de persoana juridică în drept şi va fi adaptat ori de câte ori condiţiile de muncă se vor modifica.
-****-
ANEXA nr. 1: Norme specifice de securitate a muncii complementare prezentei norme

Norma specifică de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime se aplică în completare cu următoarele norme specifice de securitate a muncii, în funcţie de natura domeniului de activitate al economiei:
1
Norme specifice de securitate a muncii pentru minele de cărbuni, şisturi şi nisipuri bituminoase.
2
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor.
3
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de foraj cu sonde pentru hidrocarburi.
4
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de foraj pe platforme marine.
5
Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
6
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire.
7
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.
8
Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi precomprimat.
9
Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea construcţiilor înalte (inclusiv glisări şi liftări) .
10
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii.
11
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorozive.
12
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire.
13
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de montaj utilaj tehnologic şi construcţii metalice.
14
Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile.
15
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri.
16
Norme specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar.
17
Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.
18
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje.

ANEXA nr. 2: Standarde de referinţă

1-STAS 3375-77
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii din telecomunicaţii.
2-STAS 12791-89
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru constructori, muncitori montatori.
3-STAS 5920-89
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru pompieri.
4-STAS 8292-87
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii de la cariere.
5-STAS 6787/1-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Condiţii tehnice generale de calitate.
6-STAS 6787/2-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Inele de prindere. Condiţii tehnice de calitate.
7-STAS 6787/3-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Suport pentru cleşte. Condiţii tehnice speciale de calitate.
8-STAS 6787/4-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Catarame. Condiţii tehnice de calitate.
9-STAS 6787/6-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Ochet pentru frânghie. Condiţii tehnice speciale de calitate.
10-STAS 6787/8-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Dispozitiv de suspendare. Condiţii tehnice speciale de calitate.
11-STAS 6646-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie.

ANEXA nr. 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii privind lucrul la înălţime

1.Lucrul la înălţime: prin lucrul la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.
2.Înălţime mică: înălţimea de maximum 2 m de amplasare a locurilor de muncă, măsurată de la o bază de referinţă.
3.Bază de referinţă artificială: loc amenajat cu măsuri de securitate a muncii integrate unde nu mai există pericolul căderii în gol.
4.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat lucrătorul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă şi a accesului la şi de la locul de muncă, în vederea asigurării protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.
5.Persoana juridică: în contextul prezentei norme prin persoană juridică se înţelege agent economic şi organizaţie cooperatistă inclusiv cu capital străin, autorităţi şi instituţii publice, asociaţii şi organizaţii nonprofit, ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României, precum şi agenţi economici români care efectuează lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări.
6.Securitatea muncii: situaţie, stare caracterizată prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, în sistemele de muncă.
7.Echipamente tehnice: în contextul prezentei norme specifice, prin echipamente tehnice se înţelege mijloacele de producţie, adică totalitatea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, dispozitivelor de lucru care concură la executarea sarcinii de muncă.
8.Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
9.Conducătorul lucrărilor: în contextul prezentei norme specifice, conducătorul lucrărilor este echivalentul conducătorului agentului economic, patronului, inginerului şef, şefului de şantier (brigadă) , inginerului şef-punct de lucru.
10.Conducătorul locului de muncă: în contextul prezentei norme specifice, conducătorul locului de muncă este echivalentul tehnicianului, maistrului, şefului de echipă, responsabilului desemnat (numit) .
11.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
12.Boală profesională: afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
13.Dispozitiv de protecţie: dispozitivul care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
14.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
15.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are drept scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
16.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi.
17.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi necesare asigurării securităţii muncii.
18.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
19.Factori de risc: factorii (însuşiri. stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, şi care conduc la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor şi bolilor profesionale.
20.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 22 septembrie 1995