NSSM 15

NSSM 15 – Norme specifice de securitatea muncii pentru industria celulozei şi hârtiei

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă de răspundere pe cei ce desfăşoară aceste activităţi dacă nu au prevăzut alte măsuri necesare asigurării securităţii muncii în condiţiile locale de desfăşurare a activităţii. Aceste măsuri se regăsesc în instrucţiunile de protectia muncii elaborate de către agenţii economici.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind securitatea muncii care cuprinde:
-Norme generale de protectia muncii cuprinzând prevederile de securitate şi de medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
-Norme specifice de securitate a muncii cuprinzând prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi, altele decât cele stipulate în “Normele generale de protectia muncii”.

Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ şi au valabilitate indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activităţile.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitatea muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii practicată în cadrul normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi, în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive unelte etc) şi a obiectelor muncii, (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitatea muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă – propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile normelor specifice de securitatea muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, bază pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de securitatea muncii pentru industria celulozei şi hârtiei au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de procedee de fabricare a celulozei, hârtiei, cartonului şi confecţiilor din hârtie şi carton, pentru fiecare tip de procedeu prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

În acelaşi timp, pentru terminologia de specialitate şi de securitate a muncii utilizată la elaborarea normelor este inclusă o anexă în care sunt explicitaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi ca formă de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică uşurând astfel utilizatorilor înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut, scop

Art.1
(1)Normele specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei şi hârtiei, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţilor ce se desfăşoară în industria celulozei, hârtiei, cartoanelor şi confecţiilor din hârtie şi cartoane.
(2)Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.2
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitatea de fabricare a celulozei, hârtiei, cartoanelor, confecţiilor din hârtie şi cartoane, indiferent de forma de proprietate a capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Relaţia cu alte acte normative

Art.3
(1)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile “Normelor generale de protecţie a muncii”.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de fabricare a celulozei, hârtiei, cartoanelor, confecţiilor din hârtie şi cartoane, dar care se regăsesc în unităţile de celuloză şi hârtie, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate În anexa nr.1.

Revizuirea normelor

Art.4
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

2.Fabricarea celulozei, hârtiei, cartoanelor şi confecţiilor din hârtie şi carton

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.5
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se vor face conform prevederilor “Normelor generale de protecţie a muncii”.

Art.6
Este interzisă participarea lucrătorilor din depozit la legarea şi dezlegarea ceamurilor la cheu precum şi la manevrele de acostare.

Art.7
Conducerea buldozerului din halda de tocătură se va încredinţa numai persoanelor care posedă permis de exploatare pentru acest tip de utilaj (autorizaţie şi instructaj de protecţie a muncii).

2.2.Instruirea personalului

Art.8
Instruirea personalului din activitatea de fabricare a celulozei şi hârtiei, în domeniul protecţiei muncii, se face conform prescripţiilor “Normelor generale de protecţie a muncii”.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.9
Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face conform “Normativului cadru de acordarea şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”. În baza lui, persoanele juridice vor întocmi pentru fiecare loc de muncă liste interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate.

2.4.Fabricarea celulozei şi semicelulozei

2.4.1.Prepararea materiei prime: lemn, stuf, paie, cârpe

Art.10
Pornirea instalaţiilor se va face numai dacă toţi lucrătorii de la instalaţia respectivă sunt la locurile lor de muncă.
La fiecare pornire a utilajelor se va verifica dacă lângă aceste utilaje nu sunt şi alte persoane (mecanici, electricieni etc.) care ar putea fi accidentate.

Art.11
Comunicarea între lucrătorii de la locurile de muncă apropiate se va face prin semnale sonore convenţionale, cunoscute de personalul din sectorul respectiv.

Art.12
Orice scoatere a lemnului din/de pe utilaj se va face numai după oprirea utilajului.

Art.13
Pe transportoarele care deplasează buştenii de la o instalaţie la alta, aceştia se vor aşeza astfel încât să nu depăşească marginile transportoarelor.

Art.14
Transportoarele vor fi prevăzute cu plasă de protecţie în jurul tamburilor de antrenare, întoarcere şi întindere pentru a se evita accidentele provocate de prinderea hainelor sau a corpului.

Secţionarea lemnului

Art.15
Înainte de începerea lucrului, pânza ferăstrăului circular trebuie verificată, pentru a nu prezenta defecte (fisuri, dinţi rupţi etc.).

Art.16
În timpul lucrului braţul basculant al secţionatorului pendular va fi asigurat limitându-i cursa maximă cu un cablu sau lanţ, astfel încât, la capătul cursei să nu depăşească muchia anterioară a mesei.

Art.17
Este interzisă introducerea sub pânza ferăstrăului a lemnelor cu sârme sau corpuri străine (metal, pietriş etc.).
Suprafaţa de deservire a utilajelor va fi acoperită cu rumeguş pentru a evita alunecările.

Art.18
Acţionarea pendulei se va face numai din partea laterală a pânzei. Tragerea şi împingerea discului tăietor al pendulei se va face cu ajutorul unui mâner fixat pe braţul oscilant, care va fi învelit în piele sau cauciuc pentru a evita alunecarea mâinilor.

Art.19
Rumeguşul produs în procesul de secţionare, în timpul funcţionării utilajului, se va îndepărta numai cu ajutorul ventilatoarelor.

Art.20
Capătul buşteanului va fi bine fixat cu ţapina înainte de a fi retezat, evitându-se căderea lui necontrolată după secţionare.

Art.21
Se interzice forţarea pânzei în lemn. Secţionarea se va face în mod progresiv.

Art.22
În timpul lucrului pÂnza va fi supravegheată în permanenţă iar dacă apar defecţiuni, maşina se opreşte imediat. Piuliţele de montaj ale pânzei vor fi bine strânse pe flanşele de fixare.

Art.23
În timpul tăierii manuale cu joagărul, ferăstrăul electric sau mecanic cu lanţ, buşteanul va fi asigurat cu scoabe contra rostogolirii.

Art.24
Partea de sub masa discului circular se va acoperi cu plasă de protecţie, pânza circularului fiind acoperită 70% din suprafaţa ei.

Art.25
Este interzis a se forţa pornirea circularului prin rotirea cu mâna a discului sau frânarea manuală a acestuia. Pornirea nu se va face în sarcină, iar pentru oprire se va utiliza dispozitivul de frânare a utilajului.

Art.26
Transportul pânzelor circulare se va face de către doi lucrători care introduc o tijă metalică pe orificiul central al pânzei şi apoi se deplasează paralel, unul faţă de celălalt.

Art.27
Ridicarea pânzelor pe masa secţionatorului se va face cu ajutorul troliului.
Pentru schimbarea pÂnzelor circulare se vor utiliza dispozitive speciale În conformitate cu instrucţiunile de lucru.

Art.28
(1)La mesele de alimentare cu secţionator, este interzisă intrarea pe sau/sub masa transportoare (inclusiv alimentator, aliniator) şi în zona circularelor, în timpul funcţionării acestora.
(2)Este interzisă scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de siguranţă (limitatoare de cursă) cu care sunt prevăzute uşile de acces în zona pânzelor circulare.

Art.29
Se interzice părăsirea locului de muncă şi lăsarea instalaţiei de secţionare în funcţiune.

Art.30
Se interzice deplasarea sau staţionarea pe podeste şi pe scările de deservire ale meselor de alimentare cu secţionator şi în general în spaţiul de sub podurile rulante cu graifăr, aflate în funcţiune. În timpul funcţionării podului rulant, operatorul va sta în cabina special construită, pentru comanda mesei de alimentare cu secţionator.

Art.31
Pasarela de deservire din jurul mesei de alimentare se va menţine permanent curată, liberă de sârmă, lemne, zăpadă pe timp de iarnă etc. permiţând o circulaţie normală şi în siguranţă a personalului.

Art.32
Este strict interzis accesul persoanelor în zona secţionatorului.

Despicarea buştenilor cu despicătorul hidraulic

Art.33
Înainte de începerea lucrului se vor verifica: starea cablului electric, apărătorii de protecţie şi cuplajul, după care despicătorul va funcţiona în gol 2-3 minute.

Art.34
Nu se va începe lucrul decât după eliberarea pe o rază de cel puţin 2 m distanţă a spaţiului din jurul despicătorului, prin îndepărtarea butucilor, sârmelor sau a altor corpuri ce stÂnjenesc activitatea.

Art.35
Lemnul introdus la despicat se va aşeza în mod obligatoriu longitudinal pe masa despicătorului şi nu va avea lungimea mai mare de 1 m. Manipularea buştenilor se va face cu atenţie folosind cârlige şi ţapine.

Art.36
După despicare, lemnul se va îndepărta la cel puţin 3 m de despicător şi se va aşeza ordonat în stivă sau direct pe transportorul cu bandă de alimentare a tocătorului.

Cojirea lemnului (În cojitoare tip tambur)

Art.37
Manipularea lemnului la intrarea sau ieşirea din tamburul de cojire se va face numai cu ţapina, operatorul stând pe podestul de lemn special construit la aceste locuri de muncă.

Art.38
Se va urmări cu atenţie deplasarea lemnului pe transportorul cu racleţi de la alimentarea cojitorului sau pe jgheabul de evacuare, deoarece există pericolul ca lemnul să se blocheze la tamburul de acţionare al transportorului sau să sară peste parapet, în special pe timp de iarnă, când suprafaţa buşteanului este acoperită de gheaţă, zăpadă sau este verde.

Art.39
În timp ce instalaţia funcţionează, sunt interzise:
– urcarea pe transportoare sau jgheaburi pentru deblocarea lemnului;
– intrarea sub tamburii cojitorului pentru curăţire/deblocare a jgheabului sau a transportorului de colectare a cojii;
– îndepărtarea anumitor obiecte ce împiedică desfăşurarea normală a lucrului din gospodăria de coajă, ungerea etc;
– deblocarea lemnului de pe transportoare, rolele de alimentare a tocătorului sau din grupa de alimentare a acestuia;
– Întinderea curelei de transmisie dintre motor şi tocător.

Art.40
Sub transportoare şi deasupra zonelor de circulaţie se va monta o plasă metalică de protecţie pentru reţinerea lemnelor.

Art.41
Se va asigura ritmicitatea la evacuarea lemnului din cojitor pentru a nu se crea aglomerări de lemn care împiedică o funcţionare normală a tocătorului.

Art.42
(1)Pornirea şi oprirea instalaţiilor se va face sub supravegherea persoanei cu atribuţii în acest sens.
(2)Înainte de pornire, acesta controlează dacă nu există lucrători, electricieni sau lăcătuşi de întreţinere în apropiere (pe transportoare, pe tambur, sub tambur, la rolele de sprijin, grupuri de acţionare sau transportoare). După ce se convinge că nu există nici un pericol, va da semnalul de pornire, va aştepta cca. 1 minut şi neexistând nici o avertizare din partea personalului, va porni grupurile de acţionare ale cojitorului. Este interzisă pornirea instalaţiei fără avertizare sonoră.

Art.43
(1)În cazul aglomerării lemnului pe jgheabul de evacuare a lemnului din cojitor sau pe transportorul de lemn cojit, se va închide imediat poarta de ieşire a lemnului din cojitor şi se va proceda la deblocarea utilajelor.
(2)Deschiderea porţilor cojitorului se va face treptat evitându-se deversarea unei cantităţi mari de lemn peste transportor sau în afara acestuia.

Art.44
Pornirea şi oprirea pompelor de recirculare a apei se vor face numai de către conducătorul cojitorului, iar în lipsa acestuia de către o persoană numită a efectua această operaţie.

Art.45
Operatorul care deserveşte instalaţia de preparare a cojii, va interveni cu atenţie când este necesar a se îndepărta de pe transportor capetele de lemn mai lungi.

Art.46
La creşterea nivelului apei în bazinul de sub tamburul separator, se va opri instalaţia şi se vor lua măsuri de curăţare a orificiilor şi sitei de reţinere de la evacuarea apei din bazin.

Tocarea lemnului

Art.47
Este interzisă desfacerea capotei tocătorului sau deschiderea ferestrei de vizitare a cuţitelor, înainte de oprirea completă a rotorului, respectiv a volantei port cuţite, decuplarea de la instalaţia electrică şi montarea plăcuţelor avertizoare.

Art.48
(1)Se va controla permanent funcţionarea normală a detectorului de metale.
(2)Este interzisă introducerea în tocător a lemnelor cu corpuri metalice.

Art.49
Este interzisă pornirea tocătorului fără a se verifica:
– montarea corectă a cuţitelor;
– starea cuţitelor;
– modul de fixare a capacului rotorului;
– dacă apărătorile de protecţie la grupul de acţionare şi la transportorul de alimentare sunt bine montate;
– dacă fereastra de vizitare a cuţitelor este bine închisă.

Art.50
Pornirea tocătorului se va face în gol, iar alimentarea cu material se va face numai după atingerea turaţiei normale de lucru.

Art.51
(1)Se interzice utilizarea cuţitelor cu defecte (fisuri, ştirbiri) şi lăţimi care nu asigură funcţionarea în condiţii de securitate.
(2)Vor fi scoase din uz şi înlocuite şuruburile şi dispozitivele deteriorate folosite la fixarea cuţitelor.

Art.52
Este interzis a se interveni pentru oprirea mai rapidă a discului portcuţite, cu diferite obiecte. Pentru aceasta se va folosi numai sistemul de frânare al maşinii.

Art.53
Nu se va staţiona în planul de rotire al discului portcuţite sau al volantei tocătorului.

Art.54
Alimentarea tocătorului cu material se va face uniform pentru a se evita aglomerarea şi blocarea maşinii. La alimentarea manuală a tocătorului, poziţia muncitorului, care introduce lemnul în tocător, trebuie să fie laterală, pentru a evita accidentarea cu lemnele proiectate în afară pe jgheabul tocătorului.

Art.55
Manipularea cuţitelor de la un loc de muncă la altul se va face în suporturile lor pe cărucioare.

Art.56
(1)Schimbarea cuţitelor, contracuţitului şi reglarea distanţei între cuţite şi contracuţitul tocătorului se va face sub supravegherea unei persoane competente, după scoaterea siguranţelor electrice de la tabloul de comandă al utilajului şi montarea plăcuţelor avertizoare.
(2)Înainte de pornirea tocătorului se vor efectua 3-4 rotiri manuale ale discului, cu ajutorul unei răngi, pentru a observa dacă cuţitele sunt egal distanţate de contracuţit.

Art.57
Orice zgomot neobişnuit produs în instalaţia de tocare, trebuie să conducă la oprirea imediată şi la controlul utilajelor din punct de vedere tehnic.

Art.58
În timpul desfundării sortizoarelor de tocătură, precum şi în timpul reviziei acestora, este obligatorie scoaterea siguranţelor de la tabloul electric.

Art.59
(1)Este interzisă intrarea în ciclonul de dezaerare a tocăturii sau în orice buncăr pentru tocătură, cu instalaţia de alimentare a acestora, în funcţiune.
(2)Desfundarea lor se va face cu instalaţia în stare de repaus, cu ajutorul unei tije sau cârlig.
(3)Repornirea se face numai după montarea corectă a capacelor de vizitare.

Art.60
Îndepărtarea lemnului cu conţinut de metal de pe transportorul de alimentare al tocătorului se face numai cu utilajul oprit şi cu ajutorul ţapinei. Nu se va interveni cu mâna.

Art.61
Este interzisă apropierea de sortizorul de tocătură în funcţiune deoarece există pericolul de accidentare datorită oscilaţiilor acestuia.

Art.62
Sitele sortizorului se vor schimba sau se vor desfunda numai cu utilajul în stare de repaus şi cu siguranţele de la tabloul electric scoase.

Art.63
Se interzice orice intervenţie la tocătorul în funcţiune.
Tocarea plantelor anuale (stuf şi paie)

Art.64
Sârma de la legăturile de stuf şi paie va fi extrasă prin tăiere şi reţinere manuală, operaţiunea efectuându-se de la distanţa de cel puţin 1 m faţă de valţurile dinţate ale dispozitivului de alimentare al tocătorului.

Art.65
Tragerea şi aranjarea baloţilor pe bandă se va face numai cu cârlige speciale.

Art.66
Tăierea sârmelor baloţilor, precum şi colectarea lor se va face din poziţia laterală.

Art.67
Se interzice cu desăvârşire împingerea cu mâna a baloţilor pe banda transportoare în apropierea cuţitelor tocătoarelor, antrenarea acestora făcându-se doar cu dispozitivele cu care este prevăzută instalaţia de alimentare.

Art.68
În cazul înfundării tocătoarelor, după oprirea utilajelor şi înainte de desfundarea lor se vor lua următoarele măsuri:
– se vor deconecta siguranţele electrice de la motorul de acţionare a tocătorului;
– se vor deconecta siguranţele motorului de acţionare a suflantei (ventilatorului).
– se vor monta plăcuţe avertizoare.

Art.69
Curăţirea electromagneţilor de obiecte metalice este permisă numai după oprirea benzii transportoare pe care sunt montaţi.

Art.70
Se interzice intrarea în cicloane fără luarea măsurilor de menţinere în stare de repaus a instalaţiei pneumatice respective, fără permis de lucru.

Art.71
Zilnic se vor curăţa depunerile de praf de pe instalaţii.

Art.72
Reglarea debitului de aer pe tubulatura de absorbţie a tocăturii se va face de către o persoană desemnată a efectua această operaţie.

Art.73
Curăţarea desprăfuitoarelor se va face pe fiecare schimb de lucru, după ce linia a fost oprită şi siguranţele de la tablou deconectate.

Art.74
(1)Intrarea în desprăfuitor, pentru reglarea periilor se face numai cu utilajele oprite pe baza permisului de lucru.
(2)Lucrătorii vor folosi centurile de siguranţă şi vor fi ancoraţi într-un loc sigur, la partea superioară a utilajului, întrucât există pericol de cădere a lucrătorului în închizătorul celular, situat la partea inferioară a desprăfuitorului.

Art.75
(1)La exhaustoare este interzis a se deschide vreun capac în timpul funcţionării.
(2)Intervenţia la rotoarele ventilatoarelor se va face numai după scoaterea motoarelor de sub tensiune şi aplicarea plăcuţelor avertizoare.

Tocarea şi desprăfuirea deşeurilor textile

Art.76
Transportul baloţilor de textile, din magazie la tocător, se va face cu ajutorul cărucioarelor manuale.

Art.77
(1)Introducerea deşeurilor în tocător se va face cu atenţie, verificându-se dacă nu conţin corpuri străine (benzi de oţel, pietre etc.).
(2)În timpul introducerii deşeurilor nu se vor apropia mâinile de valţurile de antrenare din faţa tocătorului.

Art.78
Schimbarea cuţitelor la tocătoare se va face numai după ce s-a asigurat imposibilitatea pornirii lor. În acest scop se vor deconecta siguranţele de la tabloul de pornire-oprire a utilajului şi se vor monta plăcuţe avertizoare.

Art.79
Controlul cuţitelor se va face numai cu utilajul în stare de repaus.

Art.80
Scoaterea cârpelor din scuturător se va face cu dispozitive manuale de extragere.

Art.81
Sistemul de absorbţie a prafului de la mesele de sortare a cârpelor se va verifica zilnic pentru a se asigura permanent, o funcţionare normală a acestuia.

Art.82
Pe mesele de alegere, cârpele nu se vor aşeza pe întreaga suprafaţă pentru a lăsa libere suprafeţele necesare absorbţiei prafului.

Art.83
Este interzisă introducerea manuală a cârpelor în tocător. Alimentarea se va face numai cu ajutorul benzii transportoare.
Depozitarea şi transportul tocăturii de lemn

Art.84
Înainte de pornirea suflantei pentru transportul pneumatic al tocăturii se va verifica starea tehnică a acesteia şi a filtrelor pentru a evita înfundarea lor.

Art.85
(1)În timpul funcţionării instalaţiei pneumatice toate capacele de vizitare şi control vor fi închise etanş pentru a se evita pierderile de praf în exterior.
(2)În cazul ivirii unor neetanşeităţi la conductele de transport pneumatic, rezultând praf în zona de lucru, instalaţia se va opri imediat şi defecţiunile vor fi remediate de personalul de specialitate.

Art.86
Se interzice cu desăvârşire desfundarea conductelor de transport pneumatic prin ridicarea presiunii de aer peste limitele admise în exploatarea normală, presiune indicată în cartea tehnică a suflantei. Se demontează tronsonul în cauză şi se desfundă.

Art.87
Controlul interior al silozului de tocătură se va face periodic, pa baza permisului de lucru.

Art.88
(1)Este interzisă intrarea persoanelor în silozuri pentru dărâmarea pereţilor de tocătură sau spargerea tocăturii.
(2)Aceste operaţii se vor face din exterior cu ajutorul răngilor metalice, prin găurile practicate în acest scop în pereţii silozului.

Art.89
La orice oprire, pentru intervenţie la unul din transportoarele din traseul spre fierbere, se va anunţa operatorul de la fierbătorie, care va lua măsurile necesare ca pe timpul intervenţiei, utilajele să nu fie repornite. La butonul de pornire se va aplica plăcuţa avertizoare NU PORNI, SE LUCREAZĂ .

Art.90
Nu se va circula cu buldozerul peste cablurile electrice căzute la pământ şi nici nu se va urca cu buldozerul pe halda de tocătură la mai puţin de 3 m sub conductorii electrici aerieni.

Art.91
(1)În timpul lucrului se interzice conducătorului de buldozer să primească persoane străine în cabina utilajului, în zona de lucru, sau pe haldă.
(2)Pentru nivelarea tocăturii se va lucra cu lama buldozerului luând câte puţin material lemnos şi se va lucra pe direcţia de înaintare, tangentă la baza conului de tocătură.

Art.92
(1)Se va evita coborârea bruscă a buldozerului pe taluzul haldei, pentru a evita pericolul de răsturnare.
(2)La formarea haldei se va avea în vedere ca una din laturi să aibă o pantă lentă (maximum 300) pe unde să poată urca şi coborî buldozerul.

Art.93
Halda de tocătură nu va depăşi platforma betonată de depozitare.

Art.94
La apariţia unor defecţiuni tehnice sau la controlul pe timp de noapte al buldozerului se va folosi numai lanterna. Se interzice folosirea focului deschis pentru iluminarea utilajului sau a zonei de lucru.

Art.95
Nu se va încredinţa buldozerul pentru conducere altor persoane, chiar dacă au permis de conducere dacă nu au fost instruite şi autorizate să lucreze pe haldă.

Art.96
Nu se vor efectua cu buldozerul operaţiile pentru care conducătorul utilajului nu are instructajul necesar.

Art.97
În cazul surpării haldei de tocătură peste buldozer, buldozierul va opri motorul, va închide geamurile şi va aştepta să fie degajat de personalul din exterior.

Art.98
Este interzisă alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi precum şi repararea sau mica întreţinere a buldozerului pe halda de tocătură sau în apropierea ei.

Art.99
Buldozerul se va menţine în stare perfectă de curăţenie, fără scurgeri de ulei sau combustibil şi cu parascântei la toba de eşapament .

Art.100
Căile de acces şi tunelul de tocătură vor fi menţinute curate, libere şi iluminate corespunzător pentru deplasarea şi intervenţia în siguranţă.

2.4.2.Prepararea şi concentrarea soluţiilor bisulfitice

Art.101
Se vor corela instalaţia de ardere a sulfului şi instalaţia de absorbţie a gazelor, atât la pornire cât şi la oprire.

2.4.3.Fierberea celulozei şi a semicelulozei

Art.102
La fierberea celulozei şi a semicelulozei se vor respecta parametrii de lucru (graficul de fierbere, regimul de presiune etc) precum şi regulamentul de exploatare şi întreţinere a instalaţiei.

Art.103
Fierbătoarele staţionare care necesită presarea tocăturii prin batere cu abur vor fi prevăzute cu aparate de batere montate în interiorul gurii de alimentare cu tocătură.

Art.104
Încărcarea cu tocătură a fierbătoarelor se va efectua după verificarea vizuală a interiorului acestora, respectiv a căptuşelii la fierbătoarele sulfit înzidite, starea sitelor etc., folosind în acest scop lampa portabilă alimentată la o tensiune nepericuloasă.

Art.105
Nu se admite intrarea lucrătorilor în silozul de deasupra fierbătorului pentru spargerea “bolţilor” în timpul încărcării fierbătorului cu tocătură. Se vor folosi exclusiv mijloacele mecanice în acest scop.

Art.106
Intrarea în silozul de tocătură de deasupra fierbătorului este permisă numai în cazul în care silozul este închis la partea de jos, iar lucrătorul va folosi centura de siguranţă şi va fi supravegheat din exterior.

Art.107
În cazul spargerii garniturii la capacul fierbătorului, la ventilul de golire etc. se opreşte încălzirea fierbătorului, se reduce presiunea prin găzuire şi se scurge lichidul de firbere, iar după eliminarea totală a presiunii din fierbător se remediază deficienţa tehnică.

Art.108
Presiunea din fierbător se urmăreşte cu ajutorul a cel puţin două manometre verificate şi sigilate.

Art.109
La golirea fierbătoarelor, şuruburile de la capace vor fi desfăcute numai atunci când manometrele vor indica presiunea zero şi a fost deschis ventilul de pe conducta de aerisire.

Art.110
Fierbătoarele vor fi prevăzute cu ventile de reducere automată a suprapresiunii şi cu supapa de siguranţă.

Art.111
Golirea fierbătoarelor în putini, difuzoare sau tancuri de golire se va face numai după verificarea instalaţiilor şi luarea măsurilor de securitate.

Art.112
La scoaterea capacelor fierbătoarelor rotative se vor respecta instrucţiunile de lucru.

Art.113
(1)Este interzisă staţionarea personalului lângă gura de încărcare-golire a fierbătorului în timpul ridicării sau coborârii capacului precum şi în timpul introducerii tocăturii şi leşiei.
(2)Este interzisă aplecarea peste gura de încărcare a fierbătorului şi controlul vizual al acestuia , fără utilizarea centurii de siguranţă.

Art.114
Pentru a evita şocurile de presiune în alimentator şi în circuitul de evacuare din acesta, se verifică temperatura circuitului şi nivelul în tubul de legătură.

Art.115
(1)Pentru golirea separatorului de metal din tubul de legătură, sunt prevăzute ventile telecomandate şi interblocate.
(2)Este interzisă funcţionarea fără aceste ventile sau cu ele defecte.
(3)Purjarea leşiei cu impurităţi se va face numai în containere sau în canal.

Art.116
Este strict interzisă funcţionarea instalaţiei fără sistemul de siguranţă, fără presostatele montate pe impregnator şi fierbător şi fără interblocările cu care aceasta este echipată.

Art.117
Este interzisă pornirea rafinorului cu supapa de siguranţă a agregatului hidraulic neajustată şi cu filtrele de ulei murdare.

Art.118
La pătrunderea unor fragmente metalice între discurile rafinorului, este obligatorie separarea imediată a acestora, oprirea maşinii şi centrarea agregatului rafinor-electromotor.

Art.119
Este interzisă funcţionarea instalaţiei atunci când apa de răcire şi etanşare a utilajelor nu are debitele şi presiunile prescrise.

Art.120
Fierbătorul tip Pandia se va încălzi încet evitându-se dilatările rapide şi deteriorarea garniturilor de la presetupele şnecurilor interioare.

Art.121
În cazul înfundărilor repetate a tubului de impregnare cu tocătură se va proceda în felul următor:
– se va opri motorul de acţionare a impregnatorului;
– desfundarea se va face cu scule mecanice (de tragere a tocăturii) prin gura de vizitare a impregnatorului, muncitorul stând în poziţie laterală.

Art.122
Instalaţiile de firbere tip Pandia se vor revizui lunar, o atenţie deosebită acordându-se centrării supapei care închide gura de alimentare a fierbătorului.

Art.123
În caz de spargere a “dopului” continuu de tocătură introdus în fierbător, urmată de suflarea inversă din fierbător a conţinutului acestuia, se va acţiona cu promptitudine asupra supapei de închidere. Personalul va părăsi zona din imediata apropiere a utilajului în care are loc fenomenul de “răbufnire”.

Art.124
În cazurile dese de blocare a presei cu şurub care alimentează fierbătorul cu tocătură şi în caz de blocare sau de descentrare a supapei de închidere, se trece la remediere numai după ce s-au luat următoarele măsuri:
– se scoate de sub tensiune cupla electromagnetică şi motorul de acţionare a presei de alimentare;
– se evacuează presiunea din fierbător până la zero atmosfere (presiunea la manometre) şi se deschide ventilul de aerisire.

Art.125
În cazul spargerii garniturilor la presetupele organelor în mişcare ale fierbătorului sau a altor defecţiuni mecanice la piesele din interiorul acestuia se vor lua următoarele măsuri:
– se opreşte alimentarea fierbătorului cu tocătură şi soluţie de fierbere;
– se continuă alimentarea cu abur şi evacuarea materialului fiert din fierbător;
– se reduce presiunea din fierbător la zero atmosfere după care se răceşte cu apă interiorul acestuia.

Art.126
În cazul înfundării descărcătorului de la fierbător, desfundarea se va efectua cu respectarea instrucţiunilor de lucru.

Art.127
Când se defectează supapa de închidere a alimentării cu tocătură sau aceasta închide cu întârziere şi este pericol de a sufla invers din fierbător, se închide în primul rând ventilul pneumatic de admisie a aburului apoi ventilul manual.

Art.128
Instalaţia de fierbere tip Defribator se va revizui lunar, o atenţie deosebită acordându-se alimentatorului şi sistemului de închidere a gurii de alimentare cu tocătură.

Art.129
În cazul blocării alimentatorului cu şurub, de defectare a sistemului de închidere a gurii de introducere a tocăturii în fierbător, de defectare a melcilor verticali sau a sistemului de extracţie şi de defibrare se trece la remediere, după luarea următoarelor măsuri:
– se opreşte alimentarea fierbătorului;
– se continuă fierberea şi golirea fierbătorului;
– se reduce la zero presiunea în fierbător şi se răceşte interiorul acestuia prin introducerea de apă.

Art.130
Deschiderea ventilelor de abur pentru alimentarea calorizatoarelor sau direct a fierbătoarelor se va face treptat, pentru a evita şocurile şi accidentele din această cauză.

Art.131
Conductele de abur vor fi purjate şi aerisite înainte de orice repornire, după o stagnare mai mare de 30 minute, iar instalaţiile de condensare vor asigura evacuarea acestuia.

Art.132
Se vor lua măsuri de evitare a deschiderii accidentale a capacelor de la fierbătoarele discontinui.

Art.133
Intrarea în fierbătoare şi în rezervoare va fi posibilă numai pe baza permisului de lucru.

2.4.4.Spălarea celulozei

Spălarea celulozei obţinută prin procedeul sulfit discontinuu

Art.134
Personalul din instalaţia de spălare va ţine în permanenţă legătura cu personalul ce deserveşte instalaţia de fierbere, golire, sortare etc.

Art.135
În timpul golirii fierbătoarelor sulfit prin suflarea în putini (căzi), se vor respecta instrucţiunile de lucru privind această operaţie.

Art.136
După golirea fierbătorului conducătorul de formaţie aşteaptă cca. 10 minute până la dispariţia vaporilor, verifică starea capacelor, a căptuşelii de scândură, a compartimentului etc., după care admite accesul operatorilor.

Art.137
Accesul în putinile de spălare sau colectare a soluţiei, pentru reparaţii sau spălări se face pe baza permisului de lucru.

Art.138
Spălarea celulozei în rezervoarele filtrante se face cu furtunul de apă, ancorat într-un dispozitiv care permite proiectarea jetului în toate direcţiile.

Spălarea continuă a celulozei pe filtre

Art.139
Se interzice introducerea mâinii sau a obiectelor ţinute în mână la distribuitoarele filtrelor, sub valţurile de preluare precum şi la cuplele motoarelor în funcţiune.

Art.140
Desfundarea distribuitoarelor şi destrămătoarelor de material de la filtrele de spălare se face numai cu jet de apă sub presiune. Se interzice desfundarea manuală a acestora.

Art.141
În timpul funcţionării filtrelor de spălare se interzice demontarea sau deschiderea capacelor de vizitare, a gurilor de golire de pe carcasa de protecţie, evitându-se stropirile accidentale cu leşie sau soluţie reziduală.

Art.142
Se interzice preluarea manuală a probelor de celuloză de pe valţul de preluare.

Art.143
Nu se admite funcţionarea instalaţiei de spălare cu site deteriorate, chingi rupte sau slăbite, spriţuri sau ventile distribuitoare defecte.

Art.144
Operaţia de schimbare a sitei de pe tamburul filtrului de spălare se va face numai de persoana desemnată pentru a efectua aceste operaţii pe baza instrucţiunilor de lucru.

Art.145
(1)Pe fiecare schimb este obligatorie verificarea tuturor racordurilor flexibile la şpriţurile de spălare pentru leşie, soluţie reziduală sau apă caldă şi înlocuirea celor defecte sau uzate.
(2)Instalaţiile care se află sub presiune sunt supuse verificării conform instrucţiunilor ISCIR.

Art.146
Curăţarea, de depuneri, a cuvelor de la filtrele rotative, se face cu ajutorul unui furtun cu apă, având agitatorul pornit. Nu se permite curăţarea sau împingerea depunerilor cu diverse scule (lopeţi, scânduri, şpacluri etc.).

Art.147
Curăţarea manuală a cuvei filtrelor rotative se execută pe baza permisului de lucru.

Art.148
Sunt interzise intervenţiile în jgheabul şnecului transportor al materialului filtrant, când acesta este în funcţiune.

Art.149
Este interzisă intervenţia pentru reparaţii sau remedieri la recipientele aflate sub vid. Accesul interior este posibil numai pe baza permisului de lucru.

Art.150
Este obligatorie funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie la hotele filtrelor pentru absorbţia aburului secundar şi a gazelor cu conţinut de hidrogen sulfurat, la spălarea celulozei sulfat, respectiv cu bioxid de sulf şi amoniac la spălarea celulozei sulfit.

2.4.5.Sortarea celulozei nealbite şi prelucrarea refuzurilor de la sortare

Art.151
Înainte de pornirea rafinoarelor sau a altor tipuri de utilaje pentru măcinarea nodurilor şi a refuzurilor de la sortarea celulozei se va verifica şi se va asigura distanţa necesară dintre discuri (organe de lucru).

Art.152
Este intezisă pornirea în gol (fără pastă celulozică) a rafinoarelor sau a altor utilaje de măcinare dacă nu sunt pe poziţia “depresat”.

Art.153
Operaţia de oprire a rafinoarelor sau a altor utilaje de măcinare a refuzurilor se va efectua în ordinea inversă de pornire a acestora, respectiv:
– se va depresa rafinorul sau utilajul de măcinare;
– se va opri alimentarea rafinorului sau în general a utilajelor de măcinare;
– se va opri rafinorul sau utilajul de măcinare;
– se vor lua măsuri care să evite pătrunderea în rafinor sau în alte aparate de măcinare, în utilaje cu agitatoare şi în pompe a unor corpuri grele, tari (metale, pietre) care pot avaria utilajele şi accidenta personalul.

2.4.6.Albirea şi sortarea celulozei albite

Art.154
Admisia aburului în holendru, în amestecătorul încălzitor, în schimbătoarele de căldură, în evaporatoarele de clor şi bioxid de sulf, se face deschizând treptat ventilul şi numai din poziţie laterală.

Art.155
În timpul funcţionării filtrelor de spălare se interzice introducerea mâinii sau a altor obiecte ţinute în mână în cuva destrămătorului sau la valţurile de presare şi preluare, iar luarea probelor pentru laborator se face numai de către operatorul instruit în acest sens.

Art.156
Pentru manevrarea ventilelor de la duzele de diluţie, de spălare, de la baza turnurilor de reţinere şi tratare cu bioxid de sulf, nu se vor utiliza platforme şi scări improvizate.

Art.157
Intrarea în turnurile de reacţie, rezervoare, holendre, se face pe baza permisului de lucru.

Art.158
La sortarea celulozei albite se vor respecta prevederile subcapitolului 2.4.5. privind instalaţia de sortare a celulozei nealbite.

2.4.7.Prepararea agenţilor de albire

Prepararea hipocloritului de sodiu şi calciu

Art.159
Înainte de începerea operaţiei de introducere a clorului în vasul de preparare a hipocloritului se anunţă lucrătorul de la depozitul de clor să deschidă traseul de clor lichid de la recipientul de consum.

Art.160
(1)Clorul se introduce în vasul de preparare a hipocloritului numai după ce acesta este umplut cu soluţie de hipoclorit de sodiu şi s-a pornit pompa de recirculaţie.
(2)Debitul de clor introdus în soluţie va fi astfel reglat încât să nu apară degajări de clor prin formarea bulelor la suprafaţa lichidului din reactorul de clorurare, iar durata de clorurare a şarjei să fie cea indicată în procesul tehnologic.

Art.161
Este interzisă deschiderea bruscă a ventilului de clor, manevra făcându-se treptat, existând control prin intermediul AMC-urilor, toate manevrele fiind executate de persoane desemnate.

Art.162
În cazul opririi alimentării cu abur a evaporatorului de clor se va întrerupe aducţiunea clorului lichid la serpentina din reactor şi din evaporatorul de clor.

Art.163
Intervenţia în reactoarele de clorurare se va face numai pe baza permisului de lucru.

Art.164
Se interzice funcţionarea instalaţiei dacă traseul de conducte şi armăturile nu sunt în perfectă stare. În cazul scăpărilor de clor în instalaţie, se va închide ventilul de la distribuitor şi se anunţă personalul depozitului de clor. Se vor respecta prevederile de securitate a muncii privind utilizarea şi transportul clorului.

Art.165
Aparatura de alarmare şi cea de măsură şi control aflate în dotarea instalaţiei vor fi verificate pe fiecare schimb deoarece din cauza coroziunii mediului ar putea fi dereglate sau blocate.
Prepararea bioxidului de clor pentru obţinerea cloratului de sodiu

Art.166
Este obligatorie verificarea întregului traseu de conducte ce urmează să fie folosite pentru circulaţia cloratului, pentru evitarea scurgerii de clorat prin neetanşeităţi sau fisuri ale conductelor.

Art.167
Ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat trebuie să funcţioneze continuu, evitându-se astfel explozia ce ar putea avea loc datorită creşterii concentraţiei de hidrogen antrenat din celule odată cu soluţia de clorat.

Art.168
Pentru evitarea exploziei care ar putea să aibă loc în ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat, datorită antrenării eventualelor cristale de clorat, aceste ventilatoare se vor spăla cel puţin o dată pe săptămână.

Art.169
Pentru a preveni acumularea de oxigen În gazele de celulă cu pericol de explozie, instalaţia trebuie prevăzută cu un aparat automat, înregistrator pentru analiza gazelor din celulele cu contact de maximum sau se vor face analize orare.

Art.170
Se interzice cu desăvârşire introducerea focului deschis sau executarea de lucrări ce ar putea produce scântei în instalaţie, întrucât se pot produce explozii datorită prezenţei hidrogenului.

Art.171
Echipamentul de lucru stropit accidental cu soluţie de clorat se va îndepărta imediat, folosindu-se costumul de rezervă.

Art.172
Pentru a nu se realiza o concentraţie periculoasă cu caracter exploziv (peste 18% bioxid de clor în aer) în reactoarele cascadă sau turnul de reacţie, este obligatorie funcţionarea sistemelor de vacuum (ejectoare) care asigură un tiraj în întregul sistem de producere a bioxidului de clor gazos.

Art.173
În cazuri de forţă majoră, când acest parametru poate fi depăşit, se întrerupe imediat adaosul de acid clorhidric în reactorul 1, cu ajutorul ventilului de dozare, precum şi admisia de abur în reactoare, deschizÂnd apoi ventilele de la fundul acestora pentru golirea lor.

Art.174
Debitele de alimentare a reactoarelor cascadă sau a turnului de reacţie cu soluţie de clorat şi de acid clorhidric se vor menţine la valorile stabilite prin reglarea nivelului soluţiilor respective în rezervoarele de alimentare. Soluţiile de clorat de sodiu şi acid clorhidric trebuie să fie bine filtrate.

Art.175
Se vor respecta cu stricteţe temperaturile soluţiei de clorat de sodiu şi acid clorhidric la intrare în reactorul cascadă sau turnul de reacţie precum şi valorile stabilite pentru temperaturi în cascada de reactoare, respectiv în fiecare nivel al turnului de reacţie.

Art.176
Se vor evita şocurile mecanice în instalaţie întrucât acestea duc la explozie.

Art.177
Este strict interzisă folosirea garniturilor de cauciuc pe conductele instalaţiei – pericol de explozie.

Art.178
În fiecare schimb se vor controla şi remedia neetanşeităţile la conducte şi utilaje.

2.4.8.Deshidratarea, uscarea, tăierea şi ambalarea celulozei

Art.179
Este interzis a se trece în zona sitei, a preselor umede şi a părţii uscătoare, de pe o parte a maşinii pe alta, prin alte locuri decât pe podestele prevăzute în acest scop.

Art.180
Platformele de deservire, treptele scărilor şi podestele de trecere din zonele umede vor fi astfel confecţionate încât să se evite alunecarea personalului.

Art.181
Pornirea instalaţiei se face la viteza redusă, numai de către o persoană avizată, după anunţarea printr-un semnal acustic bine cunoscut de întregul personal şi numai după ce s-a convins că nici o persoană nu lucrează lângă organele în mişcare ale maşinii.

Art.182
Este interzisă intrarea sub maşină, între postavuri (flanele) sau între cilindrii uscători, pentru control sau îndepărtarea bracului în timpul funcţionării lor. Trecerea pe sub maşină se va face numai prin locurile special amenajate şi indicate prin tăbliţe.

Art.183
Este obligatorie anunţarea întregului personal de orice intrare sub maşină, între postavuri (flanele) sau între cilindrii uscători pentru reparaţii, chiar dacă maşina este oprită iar alimentarea cu energie electrică întreruptă.

Art.184
La scoaterea din funcţiune a instalaţiei de deshidratare, pentru revizii, se va pune la dispozitivele de pornire un indicator de avertizare cu restricţia “NU PORNI, SE LUCREAZĂ”.

Art.185
Destrămătorele şi hidrapulperele vor fi prevăzute cu grătare şi apărători, pentru a evita accidentarea personalului prin cădere.

Art.186
Pentru evitarea accidentării personalului prin prinderea mâinii la conducerea benzii de celuloză de la sită, de la prima presă umedă, între prese şi de la prese, prin partea uscătoare, se vor respecta următoarele:
– prelucrarea celulozei de pe sită se va face numai prin tăierea cu jetul (cuţitul) de apă a unei benzi înguste de 12-20 cm, care după desprinderea cu jet de aer comprimat va fi condusă mai departe de presele umede;
– la maşinile fără postavuri purtătoare, trecerea manuală a benzii umede înguste de la sită, la presele umede şi apoi de la o presă la alta se va face numai de personalul desemnat pentru a efectua această operaţie, folosind mişcarea de “aruncare”, prin poziţie laterală.

Art.187
Presele vor fi prevăzute lateral cu apărători care să împiedice pătrunderea mâinii în zona de presare.

Art.188
În cazul curăţării sitei şi postavurilor cu ajutorul aburului se va folosi furtun pentru presiune, la care ştuţul se va fixa prin brăţări.

Art.189
Este interzisă atingerea sau îndreptarea cu mâna a postavurilor în mişcare. Asemenea operaţii se pot face cu respectarea instrucţiunilor de lucru.

Art.190
Curăţarea şabărelor se va face numai cu peria sau cu alte dispozitive de curăţare sigure.

Art.191
Înainte de schimbarea sitei şi a postavurilor se va spăla locul de deservire a maşinii şi pardoseala pentru evitarea accidentelor prin alunecare, de către persoane desemnate special.

Art.192
Se vor respecta strict instrucţiunile de introducere a aburului în cilindrii uscători, după ce aceştia au fost puşi în mişcare, iar închiderea aburului se va face înaintea opririi lor.

Art.193
La maşinile cu parte uscătoare se vor lua măsuri pentru a se evita aburirea şi reducerea vizibilităţii încăperii în perioada sezonului rece.

Art.194
Se interzice urcarea sau trecerea peste plasele transportoarelor în dulapul uscător. Se interzice intrarea în dulapul uscător în timpul funcţionării.

Art.195
Înainte de începerea oricărei intervenţii în dulapul uscător, se va închide ventilul de admisie a aburului pe care se va instala o plăcuţă avertizoare “NU DESCHIDE, SE LUCREAZĂ”.

Art.196
Se interzice orice fel de intervenţie la instalaţia de tăiere în coli şi ambalare a celulozei înainte de oprirea acesteia.

Art.197
Presa de compactare a colilor de celuloză supuse ambalării va fi prevăzută cu dispozitiv de limitare a cursei.

Art.198
La presa de compactare a colilor de celuloză în baloţi, vor fi prevăzute apărători laterale pentru a se împiedica introducerea mâinilor în zona de presare.

Art.199
Tamburul desfăşurător cu sârmă pentru legarea baloţilor va fi prevăzut cu apărătoare de protecţie deoarece desfăşurarea necontrolată a sârmei duce la formarea de bucle (lanţuri) care pot prinde mâinile, picioarele etc. operatorilor iar la întinderea bruscă pot provoca accidente prin “forfecare”.

Art.200
Se interzice funcţionarea instalaţiei de tăiere şi ambalare a celulozei fără apărători de protecţie la toate dispozitivele în mişcare. Vor fi prevăzute apărători laterale în zona cuţitului transversal, care să nu permită introducerea mâinii în zona periculoasă.

2.4.9.Evaporarea soluţiilor reziduale: leşie neagră, soluţie de sulfit şi borhot

Art.201
Se vor respecta parametrii de lucru şi în mod deosebit regimul de spălări preventive pentru evitarea depunerii crustei.

Art.202
Operaţia de curăţare în interiorul corpurilor de evaporare se va face pe baza permisului de lucru. Se recomandă curăţarea cu jet de apă de la o pompă de 70-120 at respectându-se instrucţiunile de lucru pentru aceste utilaje.

Art.203
(1)În cazul pornirii instalaţiei din stare rece sau după o oprire mai îndelungată, persoanele cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă anunţă toate secţiile de care este legată tehnologic şi energetic instalaţia de evaporare.
(2)Pentru oprire de scurtă durată în vederea efectuării unor mici remedieri se vor anunţa persoanele cu atribuţii în oprirea alimentării cu abur şi soluţie reziduală, punându-se şi plăcuţe avertizoare.

Art.204
Deschiderea ventilelor de la sticlele de nivel, de la pompe şi de pe conductele de abur viu, se va face cu atenţie pentru a se evita opărirea cu condens şi leşie sau pentru a nu se produce şocuri de presiune.

Art.205
Se interzice deversarea apelor de la condensatoarele şi pompele de vacuum din instalaţiile de evaporare cu conţinut ridicat în mercaptane şi hidrogen sulfurat , în canalizarea interioară.

2.4.10. Arderea leşiilor şi a soluţiilor reziduale de fierbere

Art.206
(1)Se vor respecta normele de securitate a muncii pentru producerea de energie termică, indicate în anexa 1.
(2)Se interzice funcţionarea cazanelor de regenerare în cazul că armăturile nu sunt în perfectă stare şi dacă indicatoarele de nivel nu prezintă siguranţă.

Art.207
Se va urmări în permanenţă menţinerea nivelului stabilit al apei în cazan. Dacă nu se ştie unde este nivelul apei în cazan trebuie imediat oprită alimentarea cu apă, iar cazanul oprit în mod forţat, deoarece există pericolul ca unele suprafeţe ale ţevilor să fie supraîncălzite, iar la contactul cu apa, în cazul că se continuă alimentarea, să explodeze cauzând pătrunderea apei în focar.

Art.208
Când se execută suduri la ţevile de apă ale cazanelor se va acorda multă atenţie pentru a nu se strangula secţiunea de trecere, deoarece în acest caz înrăutăţeşte circulaţia apei în ţeava respectivă, aceasta putând să se ardă şi să producă explozie.

Art.209
Se va urmări în permanenţă calitatea apei de alimentare a cazanului şi se va menţine în limitele prescrise, în scopul evitării formării crustelor care favorizează supraîncălzirea ţevilor şi explozia acestora.

Art.210
Dacă în camera focarului pătrunde apa, se va proceda la oprirea forţată a cazanului.

Art.211
Oprirea forţată a cazanului se execută respectând strict instrucţiunile pentru această operaţie.

Art.212
Zona cazanelor de regenerare trebuie să fie prevăzută cu un sistem de avertizare sonoră pentru îndepărtarea personalului în caz de avarie.

Art.213
La fiecare cazan se va afişa o listă a personalului care execută manevrele de oprire forţată în caz de avarie şi a personalului care în aceste situaţii este obligat să părăsească instalaţia imediat şi se va acţiona potrivit instrucţiunilor de avarii.

Art.214
Concentraţia leşiei negre ce se injectează pentru ardere, în cazanele de regenerare va avea minim 60% s.u. Sub această limită poate apare pericolul de explozie. Se va urmări în permanenţă ca leşia să fie repartizată în mod uniform în camera focarului (pentru a nu exista zone cu leşie neuscată).

Art.215
Este interzis a se introduce în camera focarului, în timpul funcţionării cazanului, saci cu leşie recuperată de pe planşee.

Art.216
Înainte de aprinderea focului În cazan, se va face aerisirea camerei focarului timp de 10 minute, având în funcţiune ventilatoarele de aer şi gaze, pentru a se evacua eventualele gaze care formează amestecuri explozive.

Art.217
Aprinderea arzătoarelor de gaz metan se va face numai după ce s-a făcut o aerisire a conductei de gaz metan. timp de 10 minute, pentru a se evita întreruperea flăcării după aprindere.

Art.218
(1)Aprinderea arzătoarelor de gaz metan se va face numai cu dispozitivul automat sau cu făclia aprinsă în faţa arzătorului şi deschizând apoi gazul.
(2)Este interzis a se aprinde un arzător de gaz metan de la flacăra unui alt arzător, de la flacăra leşiei de pe vatră sau de la zidăria incandescentă.

Art.219
Manevrele armăturilor de pe conductele de gaz metan se vor face cu atenţie, personalul fiind instruit asupra mirosului de mercaptan cu care se odorizează metanul, pentru depistarea scăpărilor. Scăpările de gaz metan se controlează numai cu soluţie de săpun. Este interzis a se controla etanşeitatea instalaţiei de gaz metan cu flacăra deschisă. Orice scăpare se va anunţa imediat persoanelor cu atribuţii conform funcţiei.

Art.220
Dacă la un arzător de gaz metan se întrerupe flacăra, se va închide imediat admisia gazului în acel arzător după care acesta se va controla. Repornirea gazului se va face numai după ce s-a făcut din nou aerisirea, timp de 10 minute a conductei de gaz de la arzătorul respectiv.

Art.221
Toate cazanele care folosesc drept combustibil gazul metan trebuie să aibă pe conducta de conducere a gazului spre cazan un dispozitiv, în principiu o clapetă electromecanică, care să întrerupă în mod automat admisia gazului în cazan în cazul că:
– presiunea gazului metan în conducta de aducţie scade sub 0,1 bari;
– presiunea aerului în registrul de aer primar scade sub 30 mm coloană apă.

Art.222
Scoaterea şi introducerea injectoarelor de combustibil auxiliar lichid, se va face cu multă atenţie ca să nu rămână lichid scurs în instalaţie, care ar putea lua foc şi produce incendii.

Art.223
Se va respecta ordinea operaţiilor din instrucţiunile privind schimbarea injectorului de leşie neagră concentrată.

Art.224
Gura de evacuare a topiturii alcaline din cazan va fi menţinută în permanenţă curată. Topitura trebuie să curgă continuu şi uniform fără variaţii mari de debit.

Art.225
Topitura va fi permanent pulverizată pentru a se evita exploziile în dizolvator.

Art.226
În mod obligatoriu fiecare cazan de regenerare trebuie să fie prevăzut cu două sisteme de pulverizare a topiturii:
– cu aer comprimat sau abur;
– cu leşie recirculată.

Art.227
(1)În cazul Înfundării jgheabului de evacuare a topiturii se interzice a se proceda la desfundare fără a se opri injecţia leşiei negre.
(2)La instalaţiile cu două jgheaburi de scurgere, debitul se reduce până la desfundarea scocului înfundat.

Art.228
Când se execută desfundarea jgheabului se va porni neapărat recircularea leşiei verzi pentru pulverizarea eficientă a topiturii ce curge în cantitate mare în momentul desfundării jgheabului.

Art.229
(1)Este obligatorie urmărirea permanentă a nivelului leşiei în dizolvator în care scop fiecare dizolvator va fi prevăzut cu indicatoare de nivel cu funcţionare sigură.
(2)În caz că dizolvatorul rămâne gol sau nivelul este foarte scăzut, există pericolul de a se forma pe fundul dizolvatorului o grămadă de topitură incandescentă care apoi în contact cu leşia poate cauza explozii. Formarea de grămezi de topitură în dizolvator este favorizată de depunerile de nămol în dizolvator.

Art.230
În cazul scăderii nivelului leşiei în dizolvator sub nivelul minim admis se va proceda imediat la oprirea cazanului conform situaţiei de avarie.

Art.231
În scopul evitării depunerilor, fiecare dizolvator va fi prevăzut cu sisteme de agitare eficientă a leşiei. Este interzisă funcţionarea cazanului în cazul în care nu este asigurată agitarea corespunzătoare a leşiei în dizolvator.

Art.232
(1)Se va urmări în permanenţă ca leşia albă slabă cu care se alimentează dizolvatorul să fie limpede pentru a nu produce depuneri în dizolvator.
(2)Orice scurgere anormală de topitură prin fisurile instalaţiei, care poate da naştere la explozii, va fi imediat anunţată maistrului pentru a se lua măsuri de oprire a acestor scurgeri sau în cazul că aceasta nu este posibil se va opri cazanul.

Art.233
Duzele de aer vor fi în permanenţă menţinute curate pentru a face arderea completă şi în condiţii normale în focarul cazanului. Autoaprinderile sau stingerile şi reaprinderile de la sine a patului de leşie de pe vatră pot duce la explozii.

Art.234
Sistemul de conducere a leşiei, de la conducta fixă la injectorul mobil, va fi etanş şi prevăzut cu dispozitive de asigurare pentru a evita stropirea cu leşie prin desprinderea bruscă a legăturilor de îmbinare.

Art.235
Iluminatul aparatelor de măsură şi control trebuie menţinut în perfectă stare în special la sticlele de nivel.

Art.236
Se interzice depăşirea presiunii sarcinii admise la armăturile sub presiune a cazanului.

Art.237
(1)Este interzisă curăţarea depunerilor de la supraîncălzitor sau de la orice alt pachet de ţevi, în timpul funcţionării cazanului. Pentru asemenea cazuri se va proceda la scoaterea cazanului din funcţiune şi coborârea presiunii aburului sub 20 bari.
(2)Curăţarea se face cu multă atenţie, fără a se lovi ţevile. În tot timpul curăţării se va menţine în funcţiune ventilatorul de gaze arse făcându-se în camera focarului o depresiune de 15-20 mm coloană apă.

Art.238
Zilnic se va controla ca uşile de explozie a cazanului să nu fie blocate şi să se deschidă uşor pentru a favoriza evacuarea rapidă a gazelor în cazul unor explozii.

Art.239
Deschiderea uşilor de vizitare a cazanului se va face cu multă atenţie şi numai după ce s-a controlat ca uşa să fie în bună stare de funcţionare, fără balamale rupte.
Tirajul cazanului va fi de cel puţin 10 mm coloană apă pentru a se putea evita arsurile ce le-ar putea provoca gazele fierbinţi prin răbufnirea cazanului.

Art.240
În timpul purjării sau deschiderii sticlelor de nivel nu se va sta în faţa acestora ci lateral, iar robineţii se vor deschide încet pentru a se evita spargerea sticlei prin variaţia bruscă de presiune şi temperatură a cazanului.

Art.241
Deschiderea vanelor şi ventilelor se va face încet şi cu atenţie pentru a se evita “ciocanele hidraulice” care pot provoca accidentarea muncitorilor prin spargerea armăturii respective sau a garniturilor.

Art.242
La efectuarea probei de presiune, supapele de siguranţă se blochează. Se va proceda cu foarte mare atenţie pentru a nu depăşi presiunea stabilită pentru proba de presiune.

Art.243
Este interzis ca a în timpul funcţionării cazanului să se intervină la flanşe, conducte, supape de siguranţă etc.

Art.244
Aerisirile dizolvatorului se vor păstra curate, pentru a preveni nocivizarea atmosferei din hală cu vapori alcalini, datorită lipsei de tiraj.

Art.245
(1)Este interzisă orice fel de intervenţie la cazan fără permis de lucru;
(2)În timpul curăţirii cazanului, ventilatoarele de aer vor fi oprite;
(3)Intrarea în cazan se va face numai după ce cazanul a fost răcit şi aerisit;
(4)Intrarea în camera focarului este permisă numai după ce ţevile cazanului au fost curăţate de bulgării ce s-ar putea desprinde şi cădea pe vatră;
(5)În tot timpul intervenţiei un lucrător va supraveghea de afară pe cel ce lucrează în interior.

Art.246
Când se deschide aburul de 11 at pentru dezaglomerarea discurilor evaporatorului, operaţiunea se va face cu atenţie pentru a nu produce aruncarea leşiei de la cutia de deversare. În timpul acestei operaţii nu se va sta în zona cutiei de deversare.

Art.247
În timpul funcţionării se interzice introducerea răngilor în interiorul evaporatorului cu discuri.

Art.248
Este interzisă deschiderea uşilor electrofiltrului în timp ce acesta se află sub tensiune.

Art.249
Pentru orice intervenţie în interiorul electrofiltrului în timpul funcţionării cazanului, se va proceda în prealabil la scoaterea de sub tensiune şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

Art.250
În timpul desfundării şnecului, se va regla tirajul cazanului ca să nu producă suprapresiune în electrofiltru.

Art.251
Intrarea În interiorul electrofiltrului, În timpul funcţionării cazanului, este permisă numai în prezenţa persoanei cu atribuţii conform funcţiei, după ce aceasta s-a convins că lucrul nu prezintă pericol şi s-au scos siguranţele şnecurilor sau a racleţilor transportori. În tot timpul lucrului se va supraveghea operaţiunea de către persoane numite în acest scop.

Art.252
La deschiderea capacului rezervorului de sub electrofiltru se va proceda cu atenţie pentru a se evita degajarea bruscă a aburului sau stropirea cu leşie.

Art.253
Concasorul de sulfat se va porni şi opri numai de către operatorul de la depozitul de sulfat care va controla în prealabil dacă acesta are grătarul de protecţie montat.

Art.254
Orice intervenţie sau reparaţie se va face numai după scoaterea de sub tensiune a concasorului de către electricianul de serviciu.

Art.255
Se interzice introducerea mâinii prin grătar pentru a scoate eventualele hârtii sau corpuri străine. Este interzis a se lua grătarele de pe concasor în timpul funcţionării.

Art.256
Este interzis a se interveni la valţuri cu răngi sau bucăţi de lemn pentru a mărunţi bulgării.

Art.257
La cazanele de ardere a soluţiei reziduale şi sulfit, se vor respecta prevederile articolelor de mai sus, referitoare la cazanele de ardere leşie neagră (cazane de regenerare).

2.4.11. Caustizarea leşiilor verzi

Art.258
Este interzis a se lăsa deschise gurile de vizitare a decantoarelor, spălătoarelor, caustizoarelor, stingătoarelor etc.

Art.259
La purjările făcute la camerele decantoarelor sau spălătoarelor se va deschide încet ventilul de golire pentru a nu se produce stropiri cu leşie şi nămol.

Art.260
La stingătoarele de var nu se va depăşi temperatura de firbere a leşiei, când se pot produce stropiri puternice.

Art.261
Nu este permis ca în timpul funcţionării elevatorului pentru var să se scoată capacele de vizitare la cupele elevatorului.

Art.262
Înainte de începerea descărcării varului, alimentatorul va fi pornit, pentru a nu-l supraîncărca.

Art.263
Înainte de pornirea transportorului şi elevatorului se va verifica dacă nu există lucrători care să execute reparaţii sau intervenţii la aceste utilaje. Este interzis ca elevatoarele să funcţioneze cu uşile laterale deschise.

Art.264
Nu se va privi de aproape în cutia de alimentare a filtrului de nămol deoarece pot avea loc stropiri ale ochilor cu nămol alcalin. Se va purta obligatoriu echipament de protecţie (ochelari, mănuşi, şorţ etc.).

2.4.12. Cuptorul de regenerare a varului

Art.265
Pentru eventualele revizii ale zidăriei cuptoarelor de var, a lanţurilor de la capul rece etc., se va putea intra în cuptor numai după ce s-au luat următoarele măsuri: răcirea cuptorului sub +400C, evacuarea totală a bioxidului de carbon şi scoaterea siguranţelor de la motorul de antrenare, pe baza permisului de lucru.

Art.266
Răcirea cuptorului se va face prin rotirea continuă a lui, oprirea bruscă fiind interzisă. Nu se va staţiona sub concasorul de var cald şi sub transportorul de var. Defectarea acestora ar putea produce curgerea varului incandescent şi accidentarea lucrătorilor.

Art.267
În cuptor se va privi numai prin intermediul vizorului de cobalt şi de la 0,5 m distanţă.

Art.268
Se va evita activitatea în curenţi antrenaţi de gazele ce ies din gura cuptorului, pentru a nu exista pericolul intoxicării cu bioxid de carbon.

Art.269
Orice semn de ameţeală, dureri de cap, de greaţă înseamnă un început de intoxicare şi lucrătorul se va refugia pe platformă la aer curat.

Art.270
În timpul lucrului la elevatoarele de piatră de var sau var, acestea vor fi oprite şi scoase sertarele de alimentare cu energie electrică şi supravegheate de un lucrător din afară.

2.5.Fabricarea hârtiei, cartoanelor şi confecţiilor din hârtie şi carton

2.5.1.Prepararea pastei de hârtie şi a materialelor auxiliare

Instalaţii pentru destrămarea pastei fibroase

Art.271
La prepararea pastei mecanice se vor lua măsuri pentru prevenirea aglomerării benzii transportoare cu lemn sau tocătură de lemn şi asigurarea căilor de acces libere la locul de muncă.

Art.272
Încărcarea casetelor defibratoare se face prin introducerea lemnului în casetă fără a introduce mâna în interior. Pentru aşezarea lemnului în casetă se folosesc scule destinate acestui scop.

Art.273
Se interzice depozitarea lemnului în poziţie verticală în jurul casetelor defibratoare, pe căile de acces sau în stive, aruncarea lemnului din stivă sau vagonet în faţa casetelor defibratoare.

Art.274
Operaţia de scoatere a aşchiilor din baia defibratorului se va face numai cu cârligul metalic care va fi manevrat cu atenţie pentru a nu fi prins între carcasa defibratorului şi piatra defibratoare.

Art.275
Rola de frecare a pietrelor se va presa progresiv pe suprafaţa acestora în vederea prevenirii desprinderii de bucăţi de piatră.

Art.276
Se va urmări permanent menţinerea constantă a temperaturii în baia defibratorului pentru a se evita variaţiile bruşte de temperatură.

Art.277
Este interzisă presarea rafinorului peste limita admisă de instrucţiunile specifice de lucru.

Instalaţii de destrămare a materialelor fibroase

Art.278
Pornirea şi încărcarea benzii de alimentare a hidrapulperului se face după verificarea acesteia şi după semnalizarea acustică.

Art.279
Personalul ce alimentează banda va sta lateral de tamburul de acţionare a benzii. Sârmele şi corpurile străine se vor aduna cu atenţie pentru prevenirea blocării benzii.

Art.280
Este interzisă urcarea pe banda transportoare sau cuva hidrapulperului când acestea sunt în stare de funcţionare. De asemenea, este interzisă aplecarea deasupra cuvei şi staţionarea persoanelor străine pe platforma de deservire a hidrapulperului.

Art.281
Este interzisă introducerea bracului sau maculaturii prin gura de vizitare a utilajului.

Îngroşătoare şi filtre de deshidratare

Art.282
Este interzis a se interveni cu mâna, cu obiecte metalice sau de lemn la tamburul în mişcare.

Art.283
Este strict interzisă urcarea pe cuva de alimentare sau de evacuare a materialului în timpul funcţionării utilajului. Controlul funcţionării echipamentului tehnic se face de pe podeţe de deservire.

Art.284
Operaţia de curăţare şi desfundare a spriţurilor de spălare se va face după demontarea şi scoaterea şpriţului. Pentru sistemele de spriţuri care permit curăţarea la locul de montaj, se vor lua toate măsurile pentru prevenirea accidentelor de muncă.

Art.285
Operaţia de reglare a poziţiei şpriţurilor se face numai cu echipamentul tehnic oprit.

Utilaje de măcinare a pastelor fibroase

Art.286
În caz de blocare a tamburului se interzice cu desăvârşire folosirea de lopeţi sau alte unelte, pentru deblocare.

Art.287
Alimentarea holendrelor se va face respectând strict instrucţiunile de lucru.

Art.288
Se interzice persoanelor neautorizate de a interveni la cutia terminală de borne a motorului electric. Remedierea eventualelor defecţiuni se face numai de către electricianul de serviciu.

Art.289
Curăţarea morilor se face prin gura de vizitare după ce În prealabil motorul a fost scos de sub tensiune.

Utilaje de epurare şi sortare a pastei

Art.290
Operaţia de desfundare a conurilor de sortare a refuzului la centriclinere se va efectua cu instalaţia oprită şi cu mijloace sau dispozitive adecvate (sârme calibrate).

Prepararea materialelor auxiliare

Art.291
La prepararea materialelor auxiliare se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice şi organice (sulfat de aluminiu, agenţi de încleiere a hârtiei, cerneluri, coloranţi, amidon, materiale de umplere a hârtiei etc.).

2.5.2.Maşini de fabricat hârtie şi carton

Art.292
Înainte de pornirea maşinii sau a unei secţiuni a maşinii se va semnaliza sonor şi se vor controla locurile periculoase pentru a nu surprinde persoanele din apropiere.

Art.293
În caz de accident tehnic sau uman se opreşte imediat utilajul şi se va anunţa urgent persoana cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă.

Art.294
Pentru deservirea maşinii de fabricaţie în condiţii de securitate aceasta va fi echipată cu scări şi podeţe de deservire antiderapante şi balustrade de protecţie.
Formarea şi deshidratarea benzii de hârtie la partea sitei, prese umede, partea uscătoare

Art.295
Operaţiile de schimbare a sitei se execută de către echipa de lucru prezentă la locul de muncă, sub directa supraveghere şi coordonare a persoanei cu atribuţii de organizare şi conducere a procesului de muncă.

Art.296
Este interzisă efectuarea operaţiei de spălare şi curăţare a mesei sitei (valţuri registre, valţ pieptar, Gautsh), spriţuri sau duze, stând pe valţuri sau ştendere.

Art.297
Curăţarea valţurilor de material fibros în timpul funcţionării maşinii se face numai cu furtunul cu apă.

Art.298
Spălarea flanelelor preselor umede cu soluţii de chimicale se va executa conform instrucţiunilor de lucru.

Art.299
(1)Operaţia de curăţare a şabărului de material se face cu presa în funcţiune sau oprită, cu ajutorul unei lame răzuitoare.
(2)Este strict interzisă schimbarea şabărelor în timpul funcţionării utilajului.

Art.300
În timpul funcţionării presei hidraulice paravanele (plasele) de protecţie vor fi trase jos. Este strict interzisă intrarea oricărei persoane în zona delimitată de paravanele de protecţie în timpul funcţionării instalaţiei de deshidratare.

Art.301
Introducerea şi scoaterea stivelor (pachetelor) de carton-mucava din presa hidraulică se va face fără a se trece pe sub masa presei.

Art.302
(1)Controlul şi revizia cablurilor de susţinere a contragreutăţilor presei hidraulice se vor efectua pe fiecare schimb.
(2)Este strict interzisă urcarea pe contragreutăţi pentru a preveni accidente de muncă grave provocate de ruperea cablurilor.

Art.303
Este interzisă urcarea operatorilor pe ştenderele maşinii pentru a conduce banda de hârtie pe cilindri.

Art.304
Îndepărtarea hârtiei de pe valţurile conducătoare şi cilindrii uscători se va face:
– cu jet de aer comprimat în timpul funcţionării maşinii;
– cu cange în timp ce maşina este oprită.

Art.305
Este strict interzisă reglarea sistemului de întindere a frânghiilor de conducere a hârtiei sau cartonului, în timpul funcţionării maşinii.

Art.306
Este strict interzisă schimbarea lamelor la şabăre (răzuitoare), în timpul funcţionării maşinii.

Art.307
Este strict interzisă acumularea de brac la cota de deservire a maşinii sau la cota zero. Acesta se va destrăma pe măsura formării pentru a fi reintrodus în circuit.

Art.308
Este strict interzisă depozitarea de materiale inflamabile în zona de lucru a părţii uscătoare.

Art.309
La maşinile dotate cu presă de încleiere, suprafaţa de lucru va fi prevăzută cu materiale antiderapante.

Art.310
Conducerea benzii de hÂrtie sau carton prin presa de Încleiere se va face numai cu ajutorul frÂnghiilor. Este strict interzisă executarea acestei operaţii cu mâna.

Art.311
La maşinile echipate cu cilindru de uscare şi netezire Yankee conducerea benzii de hârtie sau carton se va face prin sistemul de frânghii.

Art.312
Este strict interzisă intrarea în uscătorul mecanic cu bandă, pentru curăţenie, ungere sau reparaţii, în timpul funcţionării acestuia.

Art.313
Este interzisă trecerea personalului pe sub benzile transportoare în funcţiune, care alimentează şi preiau din uscător colile de carton.

Art.314
În cazul uscătorului mecanic cu gaze, se va face o verificare a circuitului de gaze înainte de aprindere, pentru a nu avea pierderi prin neetanşeităţi.

Art.315
Reglarea plaselor pentru transportul coalelor de mucava În tunelul de uscare se va face cu ajutorul cÂrligelor destinate acestui scop.

Art.316
Se interzice introducerea mâinii în spaţiul dintre carton şi clemă, în condiţiile în care se execută prinderea colilor de carton în cleme, la presa caldă a instalaţiei de fabricare a cartonului de transformatori.

Art.317
Este strict interzisă intrarea între plăcile calde. Această operaţie se poate face numai după ce lanţurile de distanţare a plăcilor au fost îndepărtate, iar spaţiul dintre plăci depăşeşte 50 cm.

Art.318
Este strict interzisă apropierea cu furtunul de aer sau cu mâna de zona dintre toba înfăşurătorului şi tambur.

Art.319
Este strict interzisă blocarea spaţiului de lucru din zona înfăşurătorului cu brac sau alte materiale.

Maşini de sulfurizat

Art.320
Cuvele de acid sulfuric vor fi prevăzute cu panouri protectoare.

Art.321
Conducerea colii prin cuvele de sulfurizare, spălare, neutralizare se va face cu un dispozitiv de protecţie special construit.

2.5.3.Finisarea mecanică şi manuală

Art.322
La satinarea hârtiei, valţurile calandrului vor fi prevăzute cu răzuitoare.

Art.323
Trecerea prin spaţiul dintre partea uscătoare şi calandru va fi protejată cu balustrade de protecţie.

Art.324
Valţurile calandrului vor fi prevăzute cu bare de protecţie montate la distanţa de maximum 0,8 cm de la valţuri.

Art.325
După aşezarea tamburului pe lagărele de susţinere se închide, obligatoriu, dispozitivul de siguranţă pentru a împiedica ieşirea din locaş în timpul funcţionării.

Art.326
Îndepărtarea hârtiei prinse pe valţurile calandrului şi supercalandrului se face cu răzuitoare speciale la viteză minimă sau cu aer comprimat la viteză normală.

Art.327
Este strict interzisă înlăturarea aglomerărilor de hârtie dintre valţuri şi a hârtiei înfăşurate pe valţuri în timpul funcţionării echipamentului tehnic.

Art.328
În timpul funcţionării supercalandrului este interzisă trecerea sau staţionarea sub tamburi.

Art.329
La transportul valţurilor de calandru sau supercalandru, căruciorul pe care se aşează va fi dimensionat corespunzător mărimii valţului, iar personalul va acţiona la capătul din urmă.

Tăierea pe maşini de bobinat, pe maşini la formate şi maşini tip ghilotină

Art.330
Manevrarea dispozitivului de reglare a formatului şi curăţarea manuală a cuţitelor circulare la maşina de bobinat se execută numai când aceasta este oprită.

Art.331
Controlul hârtiei la bobinator va fi făcut numai de persoana cu atribuţii conform funcţiei, iar apropierea se va face numai după ce sulul a ajuns la o dimensiune de minimum 20 cm în diametru, utilajul funcţionând cu viteză redusă. Controlul se execută cu vârful degetului în direcţia contrară de înfăşurare a bobinei.

Art.332
Nu este permisă intrarea sub presa pentru lipit hârtie decât atunci când valţul de presare a fost blocat cu dispozitivul de siguranţă.

Art.333
Executarea curăţeniei sub masa de ridicare-coborâre a bobinelor, se va face în prezenţa a doi oameni şi a persoanei cu atribuţii de organizare şi conducere a procesului de muncă, care va sta la pupitrul de comandă spre a nu permite coborârea accidentală a mesei.

Art.334
Se interzice introducerea mâinii între valţuri, cuţite sau angrenaje în timpul funcţionării maşinii de tăiat hârtie în coale.

Art.335
Grătarele de deasupra cuţitelor transversale vor fi în permanenţă fixate la locul lor în timpul funcţionării maşinii.

Art.336
Întinderea flanelei transportoare este permisă numai după reducerea vitezei maşinii şi numai sub supravegherea unei alte persoane.

Art.337
Se interzice introducerea tamburilor deformaţi pe maşină.

Art.338
Este interzisă trecerea printre tamburii de hârtie montaţi pe maşină.

Art.339
La maşina de tăiat hârtie în coale se va monta în partea frontală, în dreptul cuţitelor, plăcuţe cu inscripţia “PĂZIŢI MÂINILE”.

Art.340
Pentru a evita declanşarea accidentală, comenzile de pornire-oprire la maşinile de tăiat tip ghilotină vor fi asigurate. Instalaţia electrică a ghilotinei va fi separată de reţea şi va fi individualizată.

Art.341
Nu este permis a se intra în spatele ghilotinei în timpul funcţionării ei.

Art.342
Se interzice scoaterea cu mÂna a hÂrtiei sau a cartoanelor tăiate la ghilotină, depăşindu-se linia de tăiere. Operaţia se va executa prin manevrarea colţarului.

Maşini de ambalat

Art.343
Nu este permis a se circula pe sub sulurile de ambalaj în timpul funcţionării maşinii.

Art.344
În timpul introducerii coalei de ambalaj, între valţurile de derulare se va păstra o distanţă suficientă pentru a se evita prinderea mâinilor între valţuri.

Art.345
Presarea capacelor laterale se face cu mare atenţie pentru a se evita prinderea mâinilor între presă şi bobină.

Art.346
La maşina de tăiat capace de ambalaj este necesar să se manevreze cu atenţie coala de ambalaj pentru a nu fi prinse degetele la cuţit.

Art.347
La strângerea benzii de fier-balot, finisorii vor sta în poziţie laterală, spre a evita accidentarea În cazul ruperii benzii.

2.5.4.Înnobilarea hârtiei şi cartonului

Maşini de caşerat

Art.348
În timpul lucrului la maşina de caşerat se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice şi anorganice (soluţii acaline, de amidon, formol, sulfat de cupru, silicat de sodiu).

Art.349
Nu este permisă atingerea cu mâna a valţurilor în mişcare.

Art.350
Demontarea şi coborârea tunelelor, a grupurilor de refilare şi tăiere automată, a valţurilor de răcire în înfăşurător se va face cu ajutorul mijloacelor de ridicat adecvate, conform instrucţiunilor specifice de lucru, fără improvizaţii.

Art.351
Distanţa de la mână până la valţurile de conducere a hârtiei pe cilindri uscători va fi maximum 20 cm.

Art.352
Nu se permite depunerea pastei de adeziv în cuva maşinii decât cu dispozitive adecvate, de la distanţă.
Maşini de acoperire cu emulsii şi topituri

Art.353
În timpul funcţionării maşinii nu se va atinge cu mâna extruderul, temperatura acestuia fiind de aproximativ 2250C.

Art.354
În timpul deplasării extruderului în cursa de dute-vino este interzisă staţionarea operatorilor în apropierea sa.

Art.355
Operaţiile de curăţare a polietilenei sunt admise numai cu folosirea dispozitivelor specifice.

Art.356
(1)Conducerea hârtiei printre valţurile maşinii se va face numai la funcţionarea cu viteză redusă.
(2)Operaţiile de îndepărtare a marginilor şi reglarea hârtiei pe sulul de înfăşurare se vor face numai cu dispozitive adecvate.

Art.357
Se interzice staţionarea operatorilor în apropierea cadrului de înfăşurare, în timpul manevrării acestuia sau în timpul schimbării sulurilor de hârtie.

Art.358
La maşina de bitumat se interzice intervenţia operatorilor la valţuri, la cilindrii încălzitori, în timpul funcţionării acesteia.

Art.359
Intervenţiile cu surse de foc în hala maşinii de bitumat sunt admise numai după oprirea maşinii şi obţinerea permisului de lucru cu foc.

Art.360
Circulaţia cartonului prin hală se va face într-un singur sens şi anume de la cilindrul uscător spre depozitul de hârtie.

Art.361
La maşina de parafinat se interzice atingerea cilindrilor fierbinţi în mişcare şi introducerea mâinii în cuva de parafină.

Art.362
Se interzice curăţarea din mers a şabărului de uniformizare.

2.5.5.Confecţii din hârtie, carton şi mucava

Maşini de liniat suluri, hârtii plane şi de confecţionat/tăiat tuburi

Art.363
În cazul ridicării manuale a sulurilor, operaţia se face de doi oameni asigurând aşezarea corectă la dispozitivul de derulare.

Art.364
Este interzisă curăţarea, ştergerea şi reglarea şaibelor de liniat sau îndepărtarea marginilor de hârtie, cu mâna, în timpul funcţionării maşinii.

Art.365
Prinderea colii de hârtie pe înfăşurător se va face la viteza minimă.

Art.366
La luarea hârtiei din teancuri se va folosi scara. Nu se admite folosirea scaunelor.

Art.367
(1)Operatorii care deservesc maşina de tăiat tuburi vor sta lateral de masa pe care este aşezat tubul de hârtie.
(2)În timpul funcţionării este interzisă staţionarea în faţa circularului.
(3)Pânza fierăstrăului trebuie să fie centrată şi să nu prezinte fisuri.

Maşini de tipărit, maşini de confecţionat caiete şcolare

Art.368
În timpul lucrului la aceste maşini se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru industria poligrafică.

Art.369
Alimentarea maşinii de confecţionat caiete şcolare se face din stivele existente în atelierele de confecţii. Scoaterea hârtiei din stivă se face începând de sus pentru a evita răsturnarea stivei. În faţa stivei se pun bobine tampon.

Art.370
Ridicarea bobinelor la maşină se va face cu ajutorul dispozitivului propriu de ridicare.

Art.371
Nu este permisă eliminarea refilării de margine cu mâna, în apropierea muchiei tăietoare a cuţitului circular.

Art.372
Eliminarea colilor sau resturilor de hârtie rezultate din înfundare la cuţitul transversal, se face numai cu echipamentul tehnic scos din funcţiune.

Art.373
(1)În grupul de capsare-îndoire a caietului brut este strict interzis a se introduce mâna în timpul funcţionării maşinii pentru a elimina caietele care produc înfundări.
(2)În timpul eliminării caietelor necorespunzătoare care se colectează la capsator, grupul de capsat va fi oprit.

Art.374
Nu este permis să se acţioneze manual asupra roţilor de curea sau a altor organe de transmisie ale cuplului motor în timpul operaţiilor de desfundare sau a altor operaţii, fără a scoate echipamentul tehnic de sub tensiune.

Art.375
Demontarea şi montarea cuţitului transversal se va face numai după decuplarea roţilor dinţate respective şi după blocarea frânei de oprire a axului portcuţit.

Art.376
Alimentarea cu copertă se va face numai după oprirea maşinii şi după coborârea masei de copertă până la punctul de lucru cel mai de jos.

Art.377
La maşinile de confecţionat caiete cusute, reglarea aparatelor de cusut se face numai cu maşina oprită. Introducerea aţei din mers se va realiza operativ şi cu maximă atenţie.

Art.378
Este interzis să se acţioneze manetele cutiei de transmisie pentru cuplarea sau decuplarea grupului de cusut sau a transportorului cu benzi în timpul funcţionării.

Maşini pentru confecţionat produse igienico-sanitare

Art.379
Automatul de confecţionat batiste din hârtie igienico-sanitară va avea toate butoanele de comandă şi manetele inscripţionate cu partea maşinii pe care o deserveşte sau operaţiile pe care le execută.

Art.380
Este interzis să se pună mâna pe dispozitivul de transport al colilor şi să se deschidă capacul de la moara de destrămare, în timpul funcţionării.

Art.381
Benzile de hârtie sunt conduse la dispozitivul de întindere şi tracţiune, cu ajutorul volantei, la viteza minimă a maşinii.

Art.382
Pentru diferite operaţii ce se execută la înălţime se va folosi platforma mobilă a maşinii.

Maşini pentru confecţionat hârtie igienico-sanitară

Art.383
Este interzisă intrarea sub presa pentru lipit hârtia dacă valţul de presare nu a fost blocat cu dispozitivul de siguranţă.

Art.384
Este strict interzisă introducerea mâinii în dreptul panglicii tăietoare sau curăţarea cu mâna a panglicii în timpul funcţionării maşinii.

Art.385
În partea frontală a maşinii, în dreptul panglicii tăietoare se vor monta plăcuţe cu inscripţia “PĂZIŢI MÂINILE”.

Art.386
Ventilaţia de absorbţie a scamelor de la circular va funcţiona permanent pentru a împiedica răspândirea prafului în sală.

Maşini pentru carton ondulat

Art.387
(1)Ştăngile se manipulează de două persoane şi se introduc în tubul de carton al sulului, după care acesta se ridică pe derulator numai prin intermediul pârghiilor acţionate electric.
(2)În cazul cÂnd derulatorul este prevăzut cu vârfuri conice de prindere a sulului de hârtie, se va verifica înainte de derulare, dacă strângerea este corespunzătoare.

Art.388
Se interzice curăţarea valţurilor canelate, valţurilor netede şi transportoarelor de deşeuri de hârtie, silicat, amidon etc., în timpul funcţionării maşinii.

Art.389
Nivelul silicatului de sodiu sau al amidonului în cuvele de încleiere se reglează astfel ca să nu deverseze la introducerea valţurilor de preluare sau la oprirea bruscă a maşinii.

Art.390
Curăţarea postavului transportor şi a pilelor de uscare se face cu maşina oprită şi cu postavul ridicat de pe plită.

Art.391
Nu se admit improvizaţii privind fixarea valţurilor sau mantalelor, dispozitivelor şi tijelor de ridicare a postavului.

Art.392
Introducerea benzii de carton ondulat, ieşită de la uscare la cuţitul de tăiere longitudinală, se face cu atenţie pentru a evita prinderea degetelor.

Art.393
Benzile mărginaşe rezultate la refilarea cartonului se evacuează în mod continuu, iar în cazul în care se înfundă dispozitivul de tăiere se opreşte maşina, se îndepărtează bracul şi apoi se reporneşte.

Art.394
În timpul funcţionării dispozitivului de tăiere transversală se interzice apropierea sau introducerea mâinilor la angrenajele cuţitelor şi limitatoarelor, la barele şi tijele de transmitere a mişcărilor, la cuplaje etc.

Slottere

Art.395
(1)Se interzice desfundarea valţurilor în timpul funcţionării maşinii.
(2)Se va acorda o deosebită atenţie la preluarea pachetelor de pe masa receptoare pentru a se evita prinderea mÂinilor la pÂnzele transportoare.

Art.396
Reglarea şi punerea unui nou format, se va face numai de către persoane cu atribuţii conform funcţiei, folosind scule şi dispozitive adecvate.

Art.397
Operaţia de spălare a călimărilor şi valţurilor de cernelizare se va executa sub supraveghere, scoţându-se monoblocurile de sub tensiune şi rotind valţurile manual.

Art.398
(1)Se interzice persoanelor care deservesc slotterul decupator să intre în zona sistemului de evacuare şi stivuire a cutiilor precum şi staţionarea sub transportorul stivuitor.
(2)Cuplarea, decuplarea, deplasarea şi gararea monoblocurilor se vor executa numai de conducătorul maşinii cu maximă atenţie.

Maşini pentru confecţionat pungi, saci cusuţi şi de lipit funduri de saci

Art.399
În timpul funcţionării maşinii se interzice curăţarea discurilor de pe valţurile de imprimare.

Art.400
Prinderea pungilor se va face cu mare atenţie pentru a înlătura posibilitatea apucării mâinii de cleştele maşinii.

Art.401
Pungile de hârtie se pot scoate de pe maşină numai după ce acestea au fost aduse mecanic pe masa de depunere.

Art.402
În timpul funcţionării maşinii este interzisă atingerea cu mâna sau cu alte obiecte a lanţurilor transportoare fiind pericol de prindere a acestora sub cuţit.

Maşina “Krascher” şi “Universal”

Art.403
(1)În timpul pornirii şi funcţionării maşinilor, se va evita introducerea mâinilor între arborii ce poartă cuţitele şi bigurile.
(2)Cuplarea, decuplarea, deplasarea şi gararea monoblocurilor se vor executa cu maximă atenţie.

Art.404
Formatul la maşină se va pune după ce maşina a fost scoasă de sub tensiune, folosind mijloacele de protecţie respective.

Art.405
Nu se va staţiona în apropierea valţurilor refulatoare sau a benzii debitoare (în cazul maşinii Universal) atunci când croiturile ies de pe maşină. Scoaterea şi numărarea croiturilor se fac numai cu maşina oprită.

Maşini de capsat, biguit, şliţuit şi steguri

Art.406
Se interzice introducerea mÂinilor În zona dispozitivului de capsare sau Între rolele de evacuare a cutiilor capsate.

Art.407
(1)Se interzice urcarea pe masa cu role care susţine şi ridică croiturile spre dispozitivul de capsare.
(2)Se interzice urcarea pe masa cu role care colectează cutiile capsate.

Art.408
Verificarea integrităţii cuţitelor circulare de la maşina de steguri, se va face prin ridicarea apărătorii din faţă şi rotirea ei la curelele de transmisie. Operaţia se va executa cu utilajul oprit.

Art.409
Alimentarea şi scoaterea pachetelor de materiale se vor face cu masa scoasă la maximum. Semicroiturile vor fi introduse în alimentator, numai câte una, reglând cele două distanţiere de admitere a cartonului.

Art.410
Este interzisă funcţionarea utilajelor cu organe de maşini în mişcare fără apărători de protecţie.

Art.411
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice.

Art.412
Exploatarea şi repararea instalaţiilor electrice vor fi făcute numai de către persoane cu atribuţii conform funcţiei, cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia energiei electrice, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru producţia, utilizarea energiei electrice şi a altor prevederi din domeniu.

2.6.Încărcarea, descărcarea, transportul, manipularea şi depozitarea materiilor prime, materialelor şi produselor finite

Manipulare, depozitare celuloză, maculatură

Art.413
(1)Operaţiile de transport şi stivuire în magazie a sulurilor şi baloţilor de celuloză se vor efectua cu mijloace mecanizate, respectând “Normele specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitare a materialelor”.
(2)În depozitul de celuloză şi hârtie sulurile şi baloţii se vor aşeza în stive stabile cu înălţimea de până la 3m, manual în trepte şi, de maxim 4m, cu mijloace mecanizate.

Art.414
Stivuirea se va face în trepte, lăsându-se spaţii necesare pentru circulaţia fără pericol a personalului şi a mijloacelor de transport.

Art.415
Desfacerea stivelor se va efectua În trepte de la partea superioară, după care fiecare loc rămas liber se va curăţa.

Art.416
(1)Este interzisă prinderea baloţilor direct cu mâna, de sârma cu care sunt legaţi.
(2)Încărcarea sau descărcarea pe/de pe mijloacele de transport se va face numai prin Împingere sau rostogolire.

Art.417
Încărcarea în vagon se va face cu electrostivui- torul, în care scop pe braţele electrostivuitorului nu se vor aşeza decât maximum 3 baloţi.

Art.418
Se va asigura funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de ventilaţie pentru a se elimina praful degajat la manipularea baloţilor de maculatură.

Art.419
Baloţii de celuloză sau maculatură vor fi transportaţi la banda rulantă ce alimentează hidrapulperul, cu căruciorul sau stivuitorul.

Art.420
Înainte de a alimenta banda, este obligatoriu a se tăia sârmele de la baloţii de celuloză sau hârtie, iar capetele acestora se vor îndoi pentru a nu provoca înţepături. Sârma se va tăia numai cu foarfeci sau cleşti destinaţi pentru acest scop.

Art.421
În cazul blocării benzii transportoare cu maculatură sau celuloză se va opri banda, deblocarea se va face de pe podestul de deservire cu ajutorul unor dispozitive speciale (cârlige, cangi, prăjini etc.). Nu se va escalada banda transportoare chiar dacă banda este oprită.

Depozitarea produselor finite: hârtii, cartoane, confecţii din hârtii şi cartoane

Art.422
Este strict interzis a se umbla cu foc deschis sau alte surse de foc În interiorul depozitului.

Art.423
Se interzice depozitarea altor materiale În depozitele de hÂrtie, cartoane sau alte produse finite (confecţii din hârtii şi cartoane).

Art.424
La transportul bobinelor de hârtie şi carton pe cărucioare ce se deplasează pe şine de rulare, se va asigura permanent curaţarea şinelor de rulare în vederea deplasării uşoare a căruciorului.

Art.425
(1)Depozitarea în poziţie verticală a bobinelor a căror lăţime depăşeşte 1,50 m se va face pe 3 rânduri folosind utilaje de stivuire corespunzătoare.
(2)La depozitarea în poziţie orizontală a bobinelor, acestea vor fi asigurate cu pene laterale pentru a evita rostogolirea.
(3)Depozitarea pe verticală a bobinelor de hârtie se va face în condiţii care să asigure stabilitatea acestora, fără a se sprijini de elementele de construcţie ale depozitului.

Art.426
(1)Baloţii de hârtie, cartoanele şi alte produse se stivuiesc paletizat la înâlţimea maximă de 4 m.
(2)Stivuirea bobinelor pe orizontală se poate face la maximum 4 rânduri, în funcţie de lăţimea bobinei şi grosimea acestora, astfel încât înălţimea stivei să nu fie mai mare de 4 m.

Art.427
(1)La desfacerea stivelor de bobine se va proceda în ordine, luându-se din primul rând de deasupra, evitându-se dezechilibrarea şi căderea restului de bobine.
(2)Scoaterea hârtiei din stive se va face numai mecanizat, cu ajutorul stivuitoarelor (ifroanelor cu ghiare) şi numai în ordinea inversă stivuirii.

2.7.Întreţinere, reparaţii, intervenţii

Art.428
Pentru intervenţii şi reparaţii la instalaţiile, maşinile şi utilajele din industria celulozei şi hârtiei se vor respecta prevederile Normelor de securitate a muncii privind activităţile care concură la aceste lucrări. (Anexa 1)

Art.429
Pentru reparaţii de amploare la instalaţiile, maşinile şi utilajele din industria celulozei şi hârtiei cu grad deosebit de periculozitate (instalaţii de fierbere, cazane de regenerare, maşini de fabricat hârtie etc.) se va întocmi un program (lista de lucrări) cu indicarea responsabilităţilor şi cu termene de execuţie.

Art.430
Pentru desfăşurarea reparaţiilor sau a lucrărilor de intervenţie în condiţii de securitate a muncii se vor întocmi instrucţiuni privind organizarea şi precizarea condiţiilor de muncă.

Art.431
Pentru executarea lucrărilor de reparaţii sau a lucrărilor de intervenţie în locurile de muncă unde există pericol de incendiu sau explozie se va întocmi permisul de foc, care se va înmâna persoanei desemnată să efectueze această lucrare, împreună cu planul de acţiune.

Art.432
Se va întocmi permis de lucru, pentru intervenţii şi reparaţii la:
– intrarea În utilaje, rezervoare, cisterne;
– intrarea în spaţii închise izolate;
– intrarea în instalaţii de canalizare;
– accesul pentru verificare şi control.

Art.433
La intervenţiile şi reparaţiile pentru care se întocmeşte permis de lucru se va proceda astfel:
– se vor blinda şi deconecta toate conductele tehnologice;
– se va goli, curăţa, spăla, purja, răci şi aerisi echipamentul tehnic;
– se va întrerupe şi bloca alimentarea cu energie electrică şi termică;
– se vor decupla sistemele de acţionare mecanică;
– se va face ventilarea echipamentului tehnic până se constată absenţa concentraţiilor periculoase de gaze nocive, inflamabile;
– se va efectua instructajul specific de protecţie a muncii şi PSI personalului care participă la lucrare;
– se vor verifica mijloacele de ridicat ce se vor utiliza;
– se vor verifica sculele, uneltele, agregatele şi echipamentul individual de protecţie specific pentru executarea lucrării, precum şi echipamentul individual de lucru;
– se vor verifica dispozitivele de protecţie a mijloacelor de salvare şi a mijloacelor PSI;
– se va asigura tensiune nepericuloasă pentru lămpile portative;
– se vor monta indicatorii de avertizare şi interzicere;
– se va verifica capacitatea de lucru a personalului;
– se vor verifica mijloacele de acces: scară, schelă, platformă etc.

Art.434
Sunt strict interzise intervenţiile (reglare, reparare, verificare) la echipamentele tehnice, utilajele sau subansamblele aflate în funcţiune.

Art.435
Pe toată perioada cât durează executarea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii, persoana cu atribuţii de organizare şi conducere a locului de muncă va supraveghea şi verifica respectarea măsurilor de securitate a muncii.

Art.436
Răspunderea pentru realizarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentelor şi intoxicaţiilor este conform Legii protecţiei muncii.

Art.437
Pentru reparaţiile şi intervenţiile la utilajele unde există posibilitatea apariţiei accidentale a vaporilor sau a gazelor inflamabile şi explozive se vor întrebuinţa numai scule şi unelte antiscântei.

Art.438
Înainte de începerea lucrărilor cu sudură sau foc deschis în locuri unde există pericol de incendiu sau explozie se vor executa:
– îndepărtarea materialelor combustibile de pe locul de executare a lucrărilor şi din apropierea acestuia;
– protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor care nu se pot îndepărta de la locul de executare a lucrărilor şi în care există produse ce prezintă pericol de incendiu sau explozie;
– golirea, curăţarea şi purjarea cu abur sau gaze inerte a instalaţiilor ce conţin lichide sau gaze combustibile şi la care se execută lucrul cu foc. Verificarea, înainte de a începe lucrările, dacă nu au mai rămas produse combustibile;
– oprirea accesului lichidelor şi a gazelor combustibile şi a vaporilor inflamabili în zona de lucru şi asigurarea ventilării spaţiilor închise în care se execută operaţiile cu foc;
– verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor şi înlăturarea posibilităţilor de producere a incendiilor şi exploziilor pe durata efectuării lucrărilor;
– instruirea personalului pentru respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice tehnologiei de lucru;
– asigurarea la locul de muncă a mijloacelor de stingere a incendiilor corespunzătoare.

Art.439
Pe întreaga durată a lucrărilor de reparaţii vor fi menţinute libere şi în stare de curăţenie căile de acces şi spaţiile de deservire a utilajelor.

Art.440
(1)La operaţiile de intervenţie la utilajele de sortare (selectifinere, centriscrinere etc.) se vor decupla în primul rând motoarele de acţionare de sub tensiune.
(2)Desfundarea ochiurilor sitelor de sortare se va face cu perie de sârmă şi prin spălare repetată cu apă.
(3)La montarea capacului se va verifica fixarea corectă a garniturii de etanşare şi strângerea uniformă şi corespunzătoare a capacului.

Art.441
La controlul şi reparaţia utilajelor se vor utiliza numai lămpi portative cu o tensiune nepericuloasă.

Art.442
Pentru lucrările care se execută la o înălţime de peste 2 metri, sau la lucrările pentru care există pericol de alunecare şi prăbuşire, muncitorii vor fi prevăzuţi cu centuri de siguranţă ale căror frânghii vor fi bine legate de un punct fix, apropiat, care să prezinte rezistenţa necesară pentru asigurarea securităţii în orice condiţii de cădere.
De asemenea, vor purta centuri de siguranţă legate de o frânghie rezistentă şi bine fixată, cei ce lucrează în gropi, şanţuri adânci, silozuri etc.

Art.443
Pentru lucrul la înălţime cât şi pentru lucrările efectuate sub nivelul solului sau în rezervoare, bazine etc. se vor folosi numai scări în bună stare, cu trepte complete şi rezistente, iar la capătul din zona nepericuloasă a scării va sta cel care asigură securitatea lucrătorului respectiv.

Art.444
Imediat ce s-a executat o reparaţie la un loc de muncă, se vor monta la loc apărătorile şi dispozitivele de protecţie de la aparatul sau locul respectiv. Este interzisă montarea la loc a apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie dacă nu au fost revizuite şi reparate cu ocazia demontării lor.

Art.445
Construcţia uneltelor pneumatice va exclude posibilitatea scăpării organelor de lucru din bucşă, în timpul lucrului.

Art.446
(1)Locurile de racordare ale conductelor flexibile de aer la uneltele pneumatice, precum şi îmbinările lor, vor fi perfect etanşe.
(2)Pentru fixarea conductelor flexibile se vor folosi coliere, fiind interzisă legarea cu sârmă. Înainte de racordare tubul flexibil va fi suflat.

Art.447
Este interzis accesul pe utilaje, motoare, reductoare, conductele aferente, armături, în vederea efectuării unor manevre şi lucrări de reparaţii. Acestea vor fi efectuate numai de pe podestre şi pasarele prevăzute cu balustrade care asigură realizarea manevrelor şi a lucrărilor de reparaţii în condiţii de siguranţă.

Art.448
Este interzisă efectuarea reparaţiilor sau lucrărilor cu unelte mecanizate, stând pe scări amovibile.

Art.449
Este interzisă eliberarea din sculărie a sculelor şi uneltelor defecte; de asemenea este interzisă întrebuinţarea uneltelor defecte.

Art.450
Toate conductele ce sunt în conservare, în curs de montare, revizie sau reparaţie şi sunt racordate la instalaţii în funcţiune, se vor asigura cu blinduri prevăzute cu coadă, confecţionate din materiale corespunzătoare, numerotate şi inscripţionate cu parametrii de utilizare.

Art.451
Este interzisă întrebuinţarea armăturilor, robinetelor etc. defecte care nu închid etanş traseul (scapă fluid la presetupe, garnituri etc.).

Art.452
Toate flanşele conductelor sau armăturilor, inclusiv cele oarbe vor fi montate şi menţinute cu numărul complet de şuruburi cu care au fost prevăzute, iar acestea vor fi strânse corespunzător.

Art.453
Este interzisă demontarea flanşelor sau armăturilor unei conducte înainte de a fi golită complet de fluidul care circulă prin ea. De asemenea, este interzisă strângerea şuruburilor la flanşele şi armăturile conductelor care se află sub presiune.

Art.454
Se interzice montarea robineţilor de orice fel pe conductele de presiune, dacă aceştia nu au fost construiţi şi aprobaţi pentru presiunea nominală corespunzătore presiunii de regim din conducta respectivă.

Art.455
Se interzice funcţionarea vanelor, robineţilor etc. fără cheie (roată) de închidere-deschidere, fixată şi în bună stare de funcţionare.

Art.456
Este obligatorie organizarea şi efectuarea controlului şi reviziei conductelor de transport fluide, în funcţie de natura acestora, inclusiv a armăturilor montate pe conducte, conform graficelor întocmite de unităţi, în baza reglementărilor în vigoare.

Art.457
La lucrările de reparaţii şi construcţii-montaj care se execută în paralel cu operaţiile de producţie, se vor aplica atât normele şi instrucţiunile de securitate a muncii pentru producţie cât şi normele şi instrucţiunile de lucru pentru reparaţii şi construcţii-montaj. De asemenea se vor aplica următoarele măsuri:
(1)pentru lucrările de construcţii-montaj şi reparaţii executate de terţi, întreprinderile sunt obligate să specifice în contract obligaţiile ce le revin ambelor părţi pe linia respectării normelor de securitate a muncii, în cazul lucrărilor ce se execută în paralel cu producţia;
(2)organizatorul producţiei de la locul de muncă unde se execută lucrarea de reparaţie sau construcţii-montaj şi conducătorul lucrării unde se execută lucrarea de reparaţii sau construcţii-montaj, sunt obligaţi să colaboreze îndeaproape, să urmărească realizarea măsurilor de protecţie a muncii, fiecare pe linia lui de activitate, în condiţii de securitate reciprocă, având obligaţia să supravegheze personal şi în mod permanent locul de muncă respectiv, ambii răspunzând pentru defecţiunile survenite şi măsurile luate de fiecare pe linia sa de activitate;
(3)planul de acţiune pentru lucrările de reparaţii şi construcţii-montaj, va fi întocmit pentru întreaga lucrare, iar permisul de lucru şi permisele de foc vor fi eliberate zilnic specificându-se în ele măsurile suplimentare care au fost necesare pentru buna desfăşurare a lucrărilor;
(4)este strict interzis a se folosi angajaţii de la locul de muncă respectiv pentru efectuarea altor lucrări sau să acorde ajutor la reparaţii şi construcţii-montaj dacă nu au fost instruiţi în prealabil. Aceştia nu vor fi repartizaţi să lucreze în instalaţii electrice şi AMC. De asemenea, este interzisă folosirea angajaţilor de la construcţii-montaj la procesul de producţie;
(5)conducătorul lucrărilor de reparaţii şi construcţii-montaj la sfârşitul zilei de lucru, este obligat să ia toate măsurile de evacuare a resturilor şi deşeurilor, să asigure deblocarea tuturor căilor de acces, să scoată de sub tensiune toate aparatele şi maşinile unelte, să acopere faţa golurilor şi denivelărilor la care a lucrat, să asigure iluminatul pe timpul nopţii şi în cazul când este obligat să depoziteze materialele, aceasta să se facă în conformitate cu normele în vigoare.

Art.458
(1)Toate lucrările de reparaţii, construcţii-montaj, completări şi modificări vor fi recepţionate de beneficiar, verificându-se dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al securităţii muncii şi deci sunt în conformitate cu documentaţia avizată de forurile competente.
(2)În caz că se constată că nu s-au realizat fizic şi cantitativ, corespunzător, lucrările de securitate a muncii şi nu au fost prevăzute toate dispozitivele şi instalaţiile de securitate a muncii, lucrările respective nu vor fi recepţionate.

Art.459
Punerea în funcţiune a oricărui echipament tehnic este admisă numai cu următoarele condiţii:
(1)să existe toate autorizaţiile prealabile cât şi autorizaţiile de funcţionare cerute de legislaţia în vigoare;
(2)să fie asigurate toate condiţiile de securitate a muncii;
(3)să existe montate corect şi în bună stare de funcţionare toate dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de protecţie;
(4)lucrătorii care deservesc vor fi instruiţi atât din punct de vedere tehnologic cât şi din punctul de vedere al protecţiei muncii;
(5)să fie întocmite instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni de avarie, norme şi instrucţiuni de protecţie a muncii şi PSI.

3.Prevederi de proiectare a mijloacelor de producţie utilizate în industria celulozei şi hârtiei
Instalaţii şi utilaje sub presiune

Art.460
Proiectarea, realizarea, montarea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de ridicat, transport şi sub presiune se vor face conform Prescripţiilor tehnice ISCIR.

Art.461
Proiectele pentru instalaţii, utilaje, aparate, maşini, vor prevedea toate dispozitivele şi instalaţiile necesare înscrise în actele normative în vigoare pentru asigurarea condiţiilor de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

Vase de depozitare (rezervoare)

Art.462
(1)Gurile de acces ale rezervoarelor se vor asigura împotriva intervenţiilor voluntare, necontrolate, prin capace prevăzute cu şuruburi, încuietori etc.
(2)Atât rezervoarele cât şi încăperile pentru substanţe periculoase (toxice, corozive), care sunt supuse sustragerii (alcool etilic, metilic etc.) vor fi prevăzute cu sisteme de închidere care să prevină orice acces neorganizat.

Art.463
Toate vasele de depozitare supraterane sau semiîngropate vor fi prevăzute cu scări fixe de acces la exterior, iar în cazul celor deservite de platforme comune, acestea vor avea scări de acces la ambele capete.

Art.464
Rezervoarele, căzile şi cuvele deschise vor fi astfel proiectate şi montate, încât pereţii lor să depăşească nivelul pardoselii sau al platformei cu cel puţin 1,20 m. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vasele vor fi protejate pe toate laturile cu balustrade corespunzătoare, iar în cazul în care înălţimea pereţilor vaselor faţă de pardoseală sau platformă este sub 250 mm, balustradele vor fi căptuşite cu tăblii de 150 mm.

Art.465
Căzile, cuvele sau rezervoarele deschise conţinând lichide calde corozive, între care există un spaţiu sub 45 cm lăţime, vor avea trecerea între ele barată, chiar dacă sunt protejate.

Art.466
Căzile, cuvele şi rezervoarele deschise vor fi prevăzute cu scurgeri şi conducte de preaplin, având o capacitate de evacuare mai mare decÂt cea de alimentare, pentru a se preveni deversarea pe pardoseli sau platforme.

Art.467
Rezervoarele, căzile şi cuvele deschise ce conţin lichide calde şi corozive vor fi:
– blocate pentru orice fel de treceri peste ele;
– prevăzute cu pasarele corespunzătoare, cu balustrade pentru accesul la gurile de control, probe sau dacă este cazul cu agitatoare, transmisii etc.

Art.468
Pasarelele peste căzi, cuve etc. deschise, vor avea următoarele caracteristici:
– o lăţime corespunzătoare, pentru trecerea personalului;
– balustradele vor fi căptuşite cu tăblii corespunzătoare;
– vor fi păstrate permanent în stare curată şi uscată.

Art.469
Rezervoarele, vasele colectoare şi vasele tampon vor fi prevăzute cu indicatoare de nivel etanşe, atunci când în ele se află lichide calde, corozive şi toxice.
Asemenea vase vor fi prevăzute cu guri de aerisire, scoase în exteriorul clădirii.

Art.470
(1)Vasele de măsură vor fi prevăzute cu conducte de preaplin a căror acţiune va fi dublată faţă de secţiunea conductei de admisie, la presiunea maximă de lucru.
(2)Vasele de măsură pentru lichide toxice, corozive etc. vor fi închise şi vor avea conductele de aerisire scoase în exteriorul halei de fabricaţie.
(3)Lichidele foarte toxice, care se măsoară prin intermediul vaselor de măsură se vor vehicula în circuit închis.
(4)Acolo unde se întrebuinţează sticle de nivel, acestea vor fi protejate cu grilaj sau cu ecran de protecţie şi vor fi bine luminate. Se interzice montarea sticlelor de nivel fără armături la ambele capete, cu excepţia celor montate direct pe tola utilajului.

Art.471
Este strict interzisă proiectarea căzilor sau rezervoarelor deschise pentru depozitarea substanţelor toxice şi a lichidelor cu tensiune mare de vapori.

Art.472
(1)Pentru control, vasele de reacţie vor fi prevăzute cu vizori transparenţi, fixaţi etanş pe vas, acolo unde este necesar acest control, unde nu sunt interdicţii exprese de aplicare a vizorilor.
(2)În funcţie de necesităţi, proiectantul va prevedea şi alte sisteme de control (vizori dubli, lampă de iluminare etc.).

Art.473
(1)Gurile de acces sau vizitare ale vaselor vor fi prevăzute cu capace etanşe, care se pot monta uşor şi cu sisteme de închidere corespunzătoare regimului tehnologic fără dificultăţi de manipulare.
(2)Toate celelalte guri, ştuţuri etc., care se folosesc mai mult sau mai puţin periodic, vor fi prevăzute cu flanşe corespunzătoare, care pot fi închise etanş în permanenţă şi vor avea elementele de strângere complete şi în bună stare de funcţionare.

Art.474
Pentru prelevarea probelor, acolo unde procesul tehnologic o cere, vasele de reacţie vor fi prevăzute cu guri speciale de prelevare a probelor, dotate cu sisteme de închidere etanşe.

Art.475
Garniturile de etanşare ale vaselor de reacţie (la capac, la flanşe, la gurile de acces, la armături, la presetupe etc.) vor fi alese în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor din vasul de reacţie, astfel ca să reziste la acţiunea lor şi să asigure etanşarea perfectă.

Art.476
Toate vasele de reacţie din care se degajă gaze, vapori etc. vor fi prevăzute cu conducte de aerisire scoase în interiorul clădirii şi cu dispozitive de protecţie, după caz (neutralizare, filtre, opritoare de flăcări etc.).

Art.477
Este interzisă proiectarea de sisteme pentru alimentarea manuală a vaselor de reacţie cu substanţe solide, în următoarele cazuri:
– în cazul substanţelor foarte nocive;
– în cazul substanţelor nepericuloase ca atare, dar care în mediul de reacţie din vas produc nocivităţi, ca: gaze toxice, aerosoli caustici, ambalări de reacţii periculoase etc.;
– în cazul cantităţilor mari de substanţe care necesită un volum mare de muncă sau efort fizic mare;
– în cazul vaselor de reacţie care, prin utilizarea lor în tehnologie sau din punctul de vedere al protecţiei muncii, se impune să lucreze etanş.

Art.478
Este interzis sistemul de alimentare a vaselor de reacţie cu substanţe gazoase direct din recipienţii de presiune sau direct din compresor, fără reducerea la presiunea maximă admisă pentru vasul respectiv.

Art.479
Este interzisă alimentarea vaselor de reacţie cu substanţe gazoase prin furtunuri de cauciuc, chiar dacă sunt prevăzute cu brăţări sau sunt destinate pentru probe.

Art.480
Vasele de reacţie în care se lucrează cu substanţe corozive vor fi confecţionate din materiale rezistente la coroziune sau protejate anticoroziv şi se vor asigura următoarele condiţii pentru utilizare:
– vor fi prevăzute verificări periodice, în vederea prevenirii accidentelor tehnice şi umane;
– vasele vor lucra în sistem perfect etanş, pentru a se preveni combinarea coroziunii interioare cu cea din exterior şi pentru a se preveni degajarea noxelor în atmosfera locului de muncă;
– alimentarea vaselor se va face în circuit etanş.

Conducte-armături

Art.481
Conductele vor fi fixate, după caz, pe elemente de susţinere, ca: stelaje consolidate, console, suporţi etc., care să permită menţinerea acestor conducte în poziţia de pozare şi vor fi consolidate cu brăţări demontabile sau alte tipuri de elemente de susţinere.

Art.482
Conductele prin care se transportă fluide la temperaturi ridicate, care necesită un traseu lung, sau unde nu este posibilă autocompensarea naturală, vor fi prevăzute cu sisteme de compensare, pentru dilatare-contractare.

Art.483
Conductele prin care circulă fluidele care din cauza variaţiilor de temperatură, în funcţie de anotimp, se pot solidifica (îngheţare, congelare, precipitare, etc.) vor fi însoţite de o altă conductă cu agent încălzitor, ambele izolate termic împreună sau alte sisteme de încălzire corespunzătoare. Agentul încălzitor se va alege în funcţie de temperatură şi de incompatibilităţi. Conductele nefolosite, ca şi cele scoase temporar din funcţie prin întreruperea funcţionării instalaţiilor, vor fi golite de fluidele din ele, pentru a se evita blocarea prin solidificare şi pentru evitarea posibilităţilor de accidentare la fluidizare-dezgheţare.

Art.484
Conductele prin care se transportă lichide, produse de condensare, gaze sub presiune sau gaze lichefiate, vor fi prevăzute cu pante şi posibilităţi de golire a conţinutului, în vederea executării lucrărilor de intervenţie, revizii şi reparaţii. În cazul conductelor de transport gaze lichefiate se vor prevedea vase de dilatare.

Art.485
Pentru asigurarea posibilităţilor de golire a conductelor, acestea vor fi montate cu o pantă continuă, spre un punct de minimă înălţime care va fi prevăzut cu un robinet de golire, iar în punctul de maximă înălţime vor fi prevăzute racorduri de aerisire, acolo unde nu sunt contraindicate.

Art.486
De regulă, conductele de alimentare ale vaselor de reacţie, fierbătoarele şi evaporatoarele vor fi prevăzute cu lanterne pentru controlul alimentării, montate în poziţii uşor de supravegheat de la locul de muncă şi prevăzute cu robinete atât în amonte cât şi în aval.

Art.487
Conductele prin care circulă fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care, prin marea lor suprafaţă, pot modifica microclimatul (temperatura) de la locul de muncă, vor fi izolate termic, indiferent de poziţia şi amplasarea lor.

Art.488
Conductele prin care circulă substanţe toxice, corozive-caustice, explozive, trebuie să fie montate prin îmbinare sudată, evitându-se îmbinările prin flanşe.

Art.489
Flanşele conductelor prin care circulă fluide sub presiune sau fluide chimic agresive prin a căror scăpare se pot produce accidente, vor fi prevăzute cu manşoane de protecţie (apărători). Este interzisă montarea unor asemenea flanşe deasupra locurilor de trecere. Se recomandă evitarea montării acestora la nivelul feţei operatorului.

Art.490
Atât conductele izolate termic cât şi cele neizolate, vor fi vopsite la exterior cu vopsea de protecţie în culori convenţionale şi vor fi marcate. Când pe estacade sau pe console sunt montate fascicule de conducte, în afară de vopsirea în culori convenţionale şi marcare, conductele vor fi numerotate, pentru a nu fi confundate la reparaţii şi intervenţii. De asemenea, se va marca sensul de scurgere a fluidului.

Art.491
(1)Estacadele cu conducte aeriene, montate la înălţime mai mare de 2,5 m, vor fi prevăzute cu scări de acces la derivaţii, la diferite armături de secţionare, purjare, aerisire, eşapare etc., iar estacadele cu flux mare de conducte care prezintă caracteristici speciale (au flanşe, sunt cauciucate, au însoţitori de aburi etc.) vor dispune de scări de acces şi pasarele pentru deservire, control şi intervenţie.
(2)La nodurile de ramificaţie, la toate tipurile de estacade, se vor monta şi platforme cu balustradă şi bordură continuă pe toată lungimea ei, inclusiv scara de acces, precum şi placarde cu schemele ramificaţiilor şi armăturilor.

Art.492
Este interzisă montarea conductelor deasupra locurilor de trecere de orice fel la o înălţime mai mică de 2m de la pardoseală sau platformă.

Art.493
Este interzisă amplasarea conductelor pentru apă, abur, lichide corozive şi inflamabile deasupra sau în apropierea conductelor şi echipamentului electric.
De asemenea, este interzisă amplasarea armăturilor şi prizelor de apă şi de abur în apropierea conductorilor şi echipamentului electric.

Art.494
Vanele şi celelalte armături şi accesorii, montate pe conducte, vor fi accesibile pentru deservire, reparaţie şi control. Ele nu vor împiedica sau îngreuna mişcările în timpul procesului de muncă.

Art.495
Toate armăturile, robinetele etc. vor fi vopsite cu aceeaşi culoare ca şi conductele pe care sunt montate iar în cazul fascicolelor de conducte, vor fi de asemenea etichetate şi numerotate în acelaşi fel ca şi conductele respective.

Art.496
Toate flanşele şi armăturile conductelor vor fi prevăzute cu garnituri corespunzătoare, în funcţie de presiune şi de caracteristicile fluidelor care circulă prin conductele respective.

Echipamentele tehnice electrice

Art.497
Echipamentele tehnice electrice trebuie să fie proiectate, construite, montate, întreţinute şi exploatate în aşa fel încât să fie prevenite electrocutările, incendiile şi exploziile.
-****-
ANEXA 1: Norme de securitate a muncii complementare pentru industria de celuloză şi hârtie . Prescripţii ISCIR

1.Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatări şi transporturi forestiere.
2.Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea stufului.
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice.
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice.
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transport prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice.
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru confecţii metalice.
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă, altele decât în minerit.
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru producţia energiei termice.
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice.
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport, distribuţie).
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice.
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru producţia de energie electrică.
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.
16.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
17.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide.
18.Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice.
21.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi care se desfăşoară la binoculare.
22.Norme specifice de securitate a muncii pentru instalaţii frigorifice.
23.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
24.Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice şi termochimice.
25.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrare prin aşchiere.
26.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare.
27.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald.
28.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea în turnătorii.
29.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
30.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
31.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
32.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe CF.
33.Norme specifice de securitate a muncii pentru întreţinere şi reparaţii auto.
34.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor.
35.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea acetilenei.
36.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului.
37.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului.
38.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lânii şi făinii din lemn, drojdiei furajere, a extraselor tanante şi a furfurolului.
39.Norme specifice de securitate a muncii pentru industria poligrafică.
40.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive.
41.Norme specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere.
42.C4-90. Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.
43.C12-86. Prescripţii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului şi dioxidului de sulf lichefiate.
44.C15-84. Prescripţii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea şi verificarea conductelor de abur şi apă fierbinte sub presiune.
45.C23-94. Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipienţilor, cilindri uscători.
46.C24-86. Prescripţii tehnice pentru recipiente fierbătoare din Industria Celulozei şi Hârtiei.
47.C25-85. Prescripţii tehnice pentru recipiente metalice stabile sub presiune din industria oxigenului.
48.C27-85. Prescripţii tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
49.C5-84. Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, utilizarea, verificarea recipienţilor butelii pentru gaze comprimate.
50.C37-83. Prescripţii tehnice pentru proiectarea echipamentelor sub presiune.
51.C14-85. Prescripţii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalaţii frigorifice.
52.CR2-86. Prescripţii tehnice privind autorizarea de a executa lucrări de proiectare construire, montare, reparare şi verificare la instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat, dispozitive de siguranţă ale acestora precum şi aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial şi arzătoare cu funcţionare independentă.
53.CR5-82. Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
54.CR13-82. Prescripţii de protecţia muncii în activitatea organelor tehnice ISCIR.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii. Noţiuni de bază

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Boală profesională: afecţiune care se produce, ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului În procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei personale, în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi: elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când conducerea persoanei juridice consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.
10.Mijloc individual de protecţie: mijloac de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
11.Noxă (sinonim-factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
12.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
13.Risc”: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
14.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
15.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
16.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

ANEXA 3: Standarde de referinţă
1. STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
2. STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
3. STAS 5189-69
Marcarea prin culoare a recipientelor transportabile încărcate cu gaze tehnice sub presiune.
4. STAS 8589-70
Culori convenţionale pentru identificarea conductelor care transportă fluide în instalaţii terestre şi navale.
5. STAS 9876-87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate.
6. STAS 9879-74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.
7. STAS 9881-89
Transportoare cu raclete. Prescripţii speciale de securitate.
8. STAS 10627-76
Ventilatoare. Prescripţii de securitate.
9. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
10 STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
11. STAS 11358-80
Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
12. STAS 3030-92
Echipamente de protecţie. Sorturi de cauciuc.
13. STAS 10533-80
Echipament de protecţie şi de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la acizi şi baze concentrate.
14. STAS 10770-92
Echipament de protecţie din cauciuc. Mănuşi rezistente la acizi, baze şi săruri.
15. STAS 7761-81
Echipament de protecţie din cauciuc. Mănuşi electroizolante.
16. STAS 3159-81
Material de protecţie. Căşti de protecţie.
17. STAS 6687-81
Ochelari de protecţie. Condiţii tehnice generale de calitate.
18. STAS 10353-75
Dispozitive de siguranţă pentru scări portabile.
19. STAS 11841-83
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clase de incendiu.
20. STAS 11336/1-80
Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.
21. STAS 11336/2-80
Acustică psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi de diferite grade de solicitare a atenţiei.