NSSM 21

NSSM 21 – Norme de securitatea muncii pentru fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat

CAPITOLUL 0: Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii care cuprind prevederile de securitate şi de medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de securitatea muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitatea muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă : totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă : ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului- executant- sarcină de muncă- mijloace de producţie- mediu de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru :
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării întreprinderilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

Aceste norme specifice au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire, la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestor norme specifice este făcută astfel încât prevederile să urmărească o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

În acelaşi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele să corespundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, facilitând astfel pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut – scop

(1)Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţii de prelucrare a sticlei în general şi a activităţii specifice de fabricare a lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat.
(2)Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia – mijloace de producţie, sarcină de muncă, mediu de muncă şi executant.

Art. 2: Domeniu de aplicare
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de fabricare a lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a producţiei.

Art. 3: Relaţia cu alte acte normative
(1)Prevederile prezentei norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare în fabricaţia lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat, desfăşurate de persoanele juridice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate În anexa nr.1.

Art. 4: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă sau tehnică survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

SUBCAPITOLUL 1: 1.1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 5
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor “Normelor generale de protecţie a muncii”.

SUBCAPITOLUL 2: 1.2. Instruirea personalului

Art. 6
Instruirea personalului din activitatea de fabricare a lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat, în domeniul protecţiei muncii, se va face conform prescripţiilor “Normelor generale de protecţie a muncii”.

SUBCAPITOLUL 3: 1.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art. 7
Acordarea echipamentului individual de protecţie, se va face conform prevederilor “Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 225- 21- 07- 1995.

Art. 8
Personalul din fabricile care produc lămpi electrice, tuburi cinescop şi corpuri de iluminat, vor purta echipamentul de protecţie şi de lucru corespunzător operaţiilor pe care le execută, în conformitate cu prevederile art.7.

CAPITOLUL 2: Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea lămpilor electrice

SUBCAPITOLUL 1: 2.1. Prevederi comune

Art. 9
La amplasarea şi amenajarea atelierelor cu procese tehnologice care reprezintă pericol de incendiu sau explozie se vor respecta normele de “Prevenire şi stingere a incendiilor şi a autoaprinderilor” în vigoare.

Art. 10
La cuptoarele şi la utilajele care folosesc combustibil gazos se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR şi normele de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.

Art. 11
Reglarea arderii la cuptoare se va face cu respectarea instrucţiunilor de lucru spre a se evita accidentele ce ar putea să apară în cazul unui debit prea mare de gaze În raport cu cantitatea de aer necesar arderii.

Art. 12
Spaţiile cu temperaturi ridicate sau cu procese tehnologice cu degajări de gaze toxice sau inflamabile vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform Normelor generale de protecţie a muncii privind “microclimatul, ventilaţia şi încălzirea” respectiv “noxe chimice”.

Art. 13
Exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectând Normele de protecţie a muncii pentru activităţi în instalaţii electrice – P.E. 119/1990, elaborate de Regia Autonomă de electricitate – RENEL precum şi normele specifice de securitate a muncii din domeniu (anexa 1).

Art. 14
Este interzisă introducerea şi consumarea alimentelor în încăperile în care se lucrează cu substanţe toxice (mercur, plumb, fosfor, acizi etc.) sau praf de sticlă.

Art. 15
În atelierele sau în apropierea utilajelor unde se lucrează cu gaze sau lichide inflamabile (hidrogen, alcool, solvenţi etc.) se interzice fumatul şi accesul cu foc deschis.

Art. 16
Pentru a preîntimpina alunecarea pe pavioment se vor respecta următoarele prescripţii:
– căile de acces ale mijloacelor de transport în atelierele de producţie vor fi executate din materiale rugoase cu grad înalt de frecare;
– pardoselele din atelierele de producţie vor fi plane cu o uşoară înclinaţie spre canalele de scurgere;
– canalele fluidelor energetice vor avea pante de scurgere spre canalizare;

Art. 17
Este obligatorie păstrarea curăţeniei la locul de muncă.

Art. 18
Depozitarea semifabricatelor din sticlă, a materiilor prime, materialelor şi produselor finite se va face conform prevederilor normelor specifice în domeniu.

Art. 19
Se vor lua măsuri pentru evitarea căderii materiilor prime, a materialelor, a semifabricatelor etc. de pe mijloacele de transport (benzi transportoare pentru cioburi de sticlă, conveioare pentru transport conuri, ecrane şi baloane cinescop şi alte mijloace de transport în containere).

Art. 20
Se interzice accesul persoanelor neautorizate sub benzile transportoare.

Art. 21
Organele în mişcare ale conveioarelor de transport semifabricate şi baloane vor fi protejate cu protectori.

Art. 22
La instalaţiile de ridicat şi transportat nu se va depăşi sarcina pentru care acestea sunt concepute.

Art. 23
Instalaţiile de transport vor fi dotate cu dispozitive de fixare (prindere) verificate pentru a corespunde sarcinilor maxime ale instalaţiei de ridicare şi transport.

Art. 24
Pentru evitarea scurgerii uleiurilor minerale (lubrifianţi, transmisii hidraulice), emulsii tehnologice etc. de la maşini agregat, prese centrifuge, pompe de vid şi eliminarea accidentelor de muncă datorate acestor scurgeri este necesară luarea următoarelor măsuri:
– verificarea şi remedierea imediată a etanşeităţii conductelor, furtunelor, garniturilor şi a simeringurilor din circuitele de ulei;
– înlocuirea, ori de câte ori este nevoie, a garniturilor şi simeringurilor uzate.

Art. 25
Pentru evitarea prăbuşirii (surpării) bolţii şi zidăriei cuptoarelor pentru detensionat ecrane, conuri şi baloane cinescop şi a baloanelor pentru becuri cu incandescenţă, este necesar ca înainte de aprinderea focului să se verifice starea de integritate a cărămizilor refractare de la boltă şi zidăria interioară a cuptorului. La orice defect de natura celui precizat mai sus, se solicită de urgenţă remedierea acestuia.

Art. 26
Se interzice operatorilor sau altor persoane să intervină – în afara manevrelor tehnologice – la utilaje, maşini şi agregate în timpul funcţionării acestora şi anume:
– atingerea cu mina sau altă parte a corpului a pieselor în timpul prelucrării sau a organelor de maşini în mişcare;
– la presele pentru ştanţat piesele tubului electronic se va folosi numai comanda bimanuală, iar curăţarea presei se va face cu o perie specială prevăzută cu coadă;
– în timpul funcţionării utilajelor se interzice executarea reglajelor, reparaţiilor, îndepărtarea deşeurilor, curăţarea, ştergerea, ungerea şi orice altă operaţie de întreţinere.

Art. 27
În cazul Întreruperii accidentale a admisiei aerului de combustie În cuptor se va întrerupe imediat alimentarea cu combustibil a cuptorului. De asemenea, în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu combustibil, se vor închide imediat robinetele de admisie a combustibilului, urmând a remedia cauza de către personalul cu atribuţii în acest sens.

Art. 28
Elementele de comandă a maşinilor şi agregatelor trebuie să fie astfel concepute încât să excludă posibilitatea acţionării (comenzii) accidentale ale acestora.

Art. 29
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se iau măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare cu respectarea normelor specifice şi standardelor precizate în anexele 1 şi 2.

Art. 30
Aprinderea arzătoarelor cuptoarelor cu mai multe arzătoare se face numai de către persoane instruite, autorizate şi numite de conducerea persoanei juridice cu respectarea instrucţiunilor de lucru elaborate de persoana juridică.

Art. 31
(1)Este interzis contactul uleiului mineral, grăsimilor şi unsorilor consistente cu oxigenul. Toate piesele, sculele care pot veni în contact cu oxigenul, trebuie degresate şi uscate înainte de utilizare, ferite permanent de contactul cu ulei sau grăsimi de orice natură.
(2)Personalul care lucrează la instalaţii şi recipiente de oxigen va avea îmbrăcămintea, încălţămintea şi mâinile curate, fără urme de uleiuri sau grăsimi.

Art. 32
Nitroceluloza se va depozita şi păstra în locuri special amenajate cu buncăre, iar deschiderea – închiderea ambalajelor se va face utilizânt unelte care nu produc scântei.

Art. 33
Pentru evitarea imploziilor ce pot avea loc prin manipularea tuburilor cinescop, se va urmări ca acestea să fie protejate la implozie. Manipularea acestora se va face evitându- se loviturile accidentale. Conul şi ecranul vor fi verificate după operaţia de detensionare, în ceea ce priveşte defecţiunile şi tensiunile interne în semifabricate, care pot conduce după asamblare la implozii necontrolate.

Art. 34
(1)Depozitarea şi utilizarea materialelor uşor inflamabile (acetonă, toluen, acetat de etil, acetat de butil, benzen etc.), se vor face În conformitate cu prevederile normelor În vigoare.
(2)Aceste substanţe inflamabile vor fi depozitate în depozite şi locuri special amenajate, aerate şi prevăzute cu dispozitive de stingere adecvate.
(3)Operatorii care folosesc aceste substanţe vor fi instruiţi periodic cu privire la prevederile normelor specifice de securitate a muncii şi PSI.

Art. 35
Depozitarea şi manipularea substanţelor toxice (alcool metilic, cianură de sodiu, trioxid de arsen ş.a.) se vor face astfel:
– depozitarea acestor substanţe în locuri special amenajate, cu evidenţă strictă, menţinute permanent încuiate de către responsabili instruiţi.
– manipularea substanţelor toxice se face numai de către personal calificat, autorizat şi dotat corespunzător cu echipament individual de protecţie.

Art. 36
Depozitarea şi manipularea substanţelor caustice şi corozive (hidroxid de sodiu – sodă caustică, acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic, acid fluorhidric ş.a.) se va face în magazii special amenajate şi bine ventilate de către personal de manipulare care trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat.

Art. 37
Personalul cu atribuţii de îndrumare şi control este obligat :
– să interzică admiterea la lucru a personalului sub influenţa băuturilor alcoolice;
– să nu tolereze abateri de la disciplina tehnologică şi a normelor de securitate a muncii;
– să interzică descompletarea dispozitivelor de securitate a muncii;
– să asigure întreţinerea şi reparaţia utilajelor conform graficelor de revizii şi reparaţii.

Art. 38
Pentru protecţia faţă de temperaturile ridicate care se pot produce în zonele cuptoarelor de topit, recoacere subansamble din sticlă, în atelierele de sudură subansamble din sticlă, se impune :
– dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţie adecvat;
– asigurarea microclimatului la locul de muncă conform prevederilor proiectului tehnologic.

Art. 39
Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua măsuri de atenuare până la limita admisă conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 40
Iluminatul se va asigura conform prevederilor prescripţiilor tehnice pentru iluminatul spaţiilor din industrie. Instalaţia de iluminat va fi verificată periodic, corpurile de iluminat vor fi curăţate, iar sursele de lumină care nu mai funcţionează vor fi Înlocuite ori de cÂte ori este necesar.

Art. 41
Pentru eliminarea factorilor nocivi din microclimat (gaze, aerosoli, vapori toxici şi caustici) proveniţi din spălarea cu acizi (sulfuric, fluorhidric) şi din utilizarea solvenţilor (toluen, acetat de etil, tricloretilenă) se va asigura ventilarea locală a fiecărui loc de muncă cu degajări de noxe.

Art. 42
Pulberile în suspensie, gaze, vapori inflamabili, vor fi înlăturaţi din atelierele respective cu instalaţii eficiente de ventilaţie, respectând prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
Materialele inflamabile şi explozive se vor depozita în locuri special amenajate, iar în secţii se vor lua numai cantităţile necesare fabricaţiei pentru 24 ore.

Art. 43
Personalul calificat de exploatare a cuptoarelor de topit sticlă sau a celor de recoacere şi detensionare vor respecta cu stricteţe:
– ordinea la locul de muncă;
– succesiunea operaţiilor prescrise la aprinderea, respectiv stingerea cuptoarelor;
– respectarea succesiunii operaţiilor de intervenţie în cazul opririi alimentării cuptorului cu gaz combustibil şi la oprirea accidentală a admisiei aerului de combustie.

Art. 44
Operaţiile de muncă vor fi efectuate în conformitate cu prescripţiile şi instrucţiunile de lucru. Pentru aceasta se va respecta cu stricteţe disciplina tehnologică la fiecare loc de muncă, o bună pregătire profesională a operatorilor care trebuie să cunoască bine prevederile Normelor specifice de securitate a muncii.

Art. 45
Este interzisă deplasarea şi/sau staţionarea în locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent.

Art. 46
Pentru a fi eliminate căderile personalului, datorate alunecării şi împiedicării de semifabricate, piese, scule etc., depozitate necorespunzător, deplasarea se face numai prin locuri special amenajate şi marcate pentru circulaţia şi accesul pietonal şi se va păstra ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

SUBCAPITOLUL 2: 2.2.Fabricarea lămpilor electrice

SECŢIUNEA 0: _

Art. 47: Prepararea sticlei
Concasoarele şi morile de măcinat vor trebui să fie în execuţie etanşă şi prevăzute cu instalaţii de absorţie a prafului.

Art. 48
Elevatoarele şi transportoarele materialelor pulverulente vor fi prevăzute cu carcase şi se vor racorda la o instalaţie de desprăfuire.

Art. 49
Zonele de lucru cu materiale pulverulente în cădere vor fi protejate prin închidere şi ventilare.

Art. 50
Sala maşinilor de măcinat va fi prevăzută cu ventilaţie corespunzătoare. Se va prevedea posibilitatea absorbirii prafului la fiecare sursă de praf.

Art. 51
(1)Înainte de Începerea lucrului, muncitorii care deservesc utilajele de măcinat (concasoare, kolerganguri, mori cu bile etc.), vor controla starea generală a maşinii, existenţa, starea şi fixarea în poziţie de protecţie a apărătorilor.
(2)Defecţiunile constatate vor fi semnalizate persoanei cu atribuţii în acest sens.

Art. 52
La operaţiunile de concasare şi preparare a amestecului de materie primă pentru încărcarea cuptorului, muncitorii vor purta echipament de protecţie corespunzător, iar cei care sparg bulgări mari de materie primă înainte de concasare, vor purta ochelari de protecţie.

Art. 53
Morarii, operatorii de la site şi manipulatorii de materii prime sub formă de pulberi vor purta măşti contra prafului.

Art. 54
Pentru a preîntâmpina eventualele rotaţii necomandate ale morii cu bile şi a altor utilaje similare în timpul încărcării, acestea vor fi imobilizate cu ajutorul unui dispozitiv sigur de fixare (blocare).

Art. 55
Capacul de vizitare al tamburului rotativ trebuie să fie ermetic închis. Este interzisă punerea în funcţiune a tamburului în cazul când piuliţele care servesc la strÂngerea capacului sunt uzate sau nu sunt bine strÂnse.

Art. 56
(1)Înainte de începerea reparaţiilor la maşinile de măcinat se va întrerupe, de la tabloul de distribuţie, alimentarea cu curent electric şi se vor bloca mecanic. Dacă blocarea mecanică nu este posibilă, se pune pază la dispozitivele de pornire.
(2)Se vor lua măsuri de avertizare pentru a se preîntâmpina pornirea instalaţiei în timp ce se lucrează la aceasta.

Art. 57
(1)Exploatarea, întreţinerea şi reparaţia electropalanului se va face în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR.
(2)Se va controla zilnic starea cablului şi se va revizui starea întregii instalaţii.
(3)Pe electropalan va fi afişată la loc vizibil sarcina maximă de încărcare. Se interzice depăşirea acestei sarcini.

Art. 58
(1)Materialele destinate amestecului pentru prepararea sticlei se vor turna în vase deschise numai de la înâlţimi mici pentru a nu se răspândi în încăpere sub formă de pulberi, stropi etc.
(2)Pentru manipularera cantităţilor mici se vor utiliza scafe.

Art. 59
Deschiderea cutiilor cu miniu de plumb se va face numai cu chei şi dispozitive speciale; se interzice deschiderea lor cu dalta şi ciocanul sau cu ranga.

Art. 60
Transportul materialului de la camera de amestec la cuptoare se va face numai cu dispozitive adecvate, cărucioare speciale sau cu benzi transportoare capsulate.

Art. 61
La prepararea amestecului pentru fabricarea sticlei de plumb, materialele se vor umezi pentru a nu produce praf, iar pardoseala se va stropi cu apă de cel puţin 2- 3 ori pe schimb.

Art. 62
Înainte de a lua masa, muncitorii se vor spăla pe mâini cu săpun cu adaos de acid sulfonaftenic, vor folosi perie şi pastă de dinţi, îşi vor unge mâinile cu unguente de protecţie.

Art. 63
Încărcarea cuptorului va fi făcută numai mecanizat. În cazuri speciale când încărcarea se face manual se va folosi o scară special construită în acest scop, din armătură metalică.

Art. 64
(1)Supravegherea şi reglarea temperaturii cuptoarelor se va face de personal specializat care va urmări în mod permanent indicaţiile aparatelor respective.
(2)Se va verifica în permanenţă starea cuptoarelor şi se va observa cu atenţie dacă acestea nu prezintă fisuri.
(3)Se va controla zilnic starea de funcţionare a ventilului de gaze şi a celui de aer.

Art. 65
În jurul cuptorului nu se vor depozita materiale inflamabile la o distanţă mai mică de 3 m.

Art. 66
Lucrările de orice fel la repararea cuptoarelor de topire şi recoacere a sticlei se vor face de către zidari şamotori instruiţi în mod special. Aceste lucrări vor începe prin verificarea susţinătorilor bolţii cuptorului pentru a se evita o eventuală prăbuşire în timpul lucrărilor de reparaţii.

Art. 67
Iluminatul în canale tehnologice sau de orice fel va fi asigurat de o lampă portantă, alimentată cu tensiune nepericuloasă.

Art. 68
La scoterea şi introducerea materialelor refractare din şi în cuptor, se vor utiliza scânduri lungi îmbibate cu lapte de var.

Art. 69
Roţile căruciorului vor fi bine fixate în faţa cuptorului spre a preveni deplasarea lui şi căderea pieselor.

Art. 70
Golirea cuptoarelor de sticlă se va face sub directa supraveghere a persoanelor cu atribuţii în acest sens, numai după ce terenul de lângă cuptor a fost pregătit prin îndepărtarea oricăror materiale inflamabile. Se vor lua măsuri pentru a se preîntâmpina împrăştierea materialului topit.

Art. 71
Operatorul care scoate dopul de şamotă va fi asigurat printr- o centură de salvare legată de o frânghie, pentru ca în eventualitatea unei revărsări bruşte a sticlei, să poată fi smuls din locul periculos. Această operaţie se va face sub supravegherea personalului cu atribuţii în acest sens.

SECŢIUNEA 1: 2.2.1. Fabricarea tuburilor şi baloanelor de sticlă

Art. 72
Cuptoarele, vana şi maşinile de tras ţeavă de sticlă vor fi prevăzute cu iluminat de avarie.

Art. 73
La liniile de tragere verticală a ţevilor de sticlă se vor lua următoarele măsuri:
a)operaţiile de ridicare a ţevilor vor fi comandate şi supravegheate de o persoană instruită în acest scop;
b)în camera de tragere şi tăiere vor lucra cel puţin două persoane;
c)la maşina de tras ţeavă pe verticală la operaţia de tăiere precum şi la intervenţii în timpul ruperii ţevii sau restabilirii tragerii, se vor purta mânecuţe şi mănuşi din piele şi cască de protecţie;
d)accesul persoanelor pe platformele de lucru va fi interzis.

Art. 74
În timpul intervenţiilor la jgheabul de colectare a cioburilor se vor afişa vizibil, la gurile de evacuare şi colectare de cioburi, indicatoare de avertizare: “NU ARUNCA CIOBURI, SE LUCREAZĂ LA JGHEAB”

Art. 75
La opririle accidentale ale aerului sau a gazelor sau la o întrerupere a curentului electric se vor închide imediat ventilele de gaz, se vor opri maşinile, se va înceta lucrul. La reluarea lucrului după întreruperi se vor respecta instrucţiunile tehnologice şi prevederile normelor în vigoare.

Art. 76
Aruncarea deşeurilor şi a rebuturilor de ţeavă sau baloane se va face într- un container metalic aşezat în apropierea locului de muncă.

Art. 77
(1)Transportul ţevii se va face numai cu cărucioare. Este interzis transportul ţevilor pe braţe.
(2)Ţevile din sticlă se vor depozita în pachete ambalate la capete.

Art. 78
Încărcarea maşinilor de detensionat baloane se va face numai în poziţia indicată de instrucţiunile tehnologice. Se interzice lăsarea maşinii fără supraveghere în timpul funcţionării ei.

Art. 79
Manevrarea baloanelor se va face numai cu dispozitive speciale, utilizând mijloace individuale de protecţie adecvate.

Art. 80
Pentru a opri radiaţia calorică, gurile de acces şi alte părţi ale cuptoarelor de topit sticlă vor fi prevăzute cu izolaţii termice.

Art. 81
Reglarea intensităţii focului la cuptor pentru intrarea acestuia în regim normal de lucru, se va face de către muncitori special instruiţi sub directa supraveghere a persoanelor cu atribuţii în acest sens.

Art. 82
În cazurile În care sortarea baloanelor nu se poate face decât cu mâna liberă, se vor lua măsuri pentru răcirea lor sub 400 C.

Art. 83
Se interzice aruncarea de la distanţă a baloanelor rebutate, în lăzile cu cioburi.

Art. 84
Se interzice stivuirea pe mesele de lucru În jurul locului de muncă a baloanelor sortate sau a altor repere din sticlă.

Art. 85
Cioburile căzute sub banda transportoare, la cuptoarele de recoacere, vor fi culese numai atunci când banda este oprită.

Art. 86
Nu este permisă aplecarea peste banda transportoare în funcţiune sau peste alte elemente în mişcare ale acesteia. Nu este permisă luarea baloanelor de pe bandă cu mâna neprotejată, decât la capătul benzii unde baloanele sunt reci.

Art. 87
La spălarea baloanelor în băi cu ape acidulate nu se va turna acid în baie în timpul lucrului.

Art. 88
Punerea în funcţiune a pompelor de vid şi tăierea baloanelor (tuburilor) de sticlă de pe ţeava pompei se vor face cu respectarea instrucţiunilor tehnologice şi folosirea mijloacelor individuale de protecţie.

Art. 89: Vitritarea soclurilor
Gazele de ardere şi fumul provenit de la cuptoarele de topit sticlă de vitrit vor fi evacuate folosind o ventilaţie locală de absorbţie.

Art. 90
Alimentarea cu sticlă de vitrit se va face numai de către muncitorii special desemnaţi pentru această operaţie şi instruiţi în acest scop. Se interzice alimentarea cuptoarelor de către alţi muncitori din secţie.

Art. 91
Sticla de vitrit, în momentul în care se introduce în cuptor trebuie să aibă o temperatură suficient de scăzută pentru a nu provoca arsuri. Pentru alimentarea cuptorului În stare fierbinte se va folosi sticla din cazan.

Art. 92
Scoaterea soclurilor vitrate din matriţe şi cuptoare se va face numai cu cleşti speciali.

Art. 93
În sectorul de vitritat manual, pe lângă iluminatul natural se va folosi şi iluminatul local alimentat la tensiune nepericuloasă, realizat cu ajutorul unei lămpi ecranate pentru a preveni fenomenul de orbire.

Art. 94: Spiralizarea şi tratamentul termic al spiralelor
Exploatarea cuptoarelor pentru tratamentul termic al spiralelor se va face în conformitate cu prevederile referitoare la cuptoarele de încălzire cu combustibil gazos.

Art. 95
Tuburile de oxigen şi hidrogen trebuie să fie ancorate (fixate), prevăzute cu reducţie corespunzătoare. Toate racordurile la tuburile de hidrogen şi oxigen se vor controla periodic cu apă săpunită.

Art. 96
În apropierea cuptoarelor se interzice a se uda pardoseala când acestea funcţionează.

Art. 97
(1)Oprirea cuptoarelor se va face prin micşorarea lentă a curentului de hidrogen până când cuptoarele se răcesc complet.
(2)Se interzice stingerea flăcării de hidrogen prin suflare.

Art. 98
Pornirea cuptoarelor pentru sticlă de cuarţ se va face numai după ce s- a asigurat cantitatea necesară de hidrogen pentru funcţionarea şi răcirea lor.

Art. 99
Dizolvarea miezului spiralelor de molibden se va face în vase cu pereţi înalţi şi numai sub nişă; ferestrele nişei nu se vor deschide în timpul reacţiei.

Art. 100
Manevrarea soluţiilor acide la dizolvare se va face în conformitate cu prevederile din normele specifice referitoare la manipularea şi depozitarea substanţelor chimice (acizi).

Art.101
Transvazarea acizilor sau bazelor în vasele de dizolvare se va face utilizând vase de sticlă cu guler.

Art. 102
În laboratorul de dizolvat vor exista surse de apă cu dispozitive de spălare în caz de stropire cu acizi sau baze, precum şi soluţii neutralizante.

Art. 103
Sunt interzise fumatul şi accesul cu foc deschis în apropierea instalaţiei de degazare electrozi (instalaţiei Blitz).

Art. 104
La maşinile de electrozi nu vor lucra decât reglori calificaţi, numiţi de conducerea secţiei. Este interzis a se umbla la maşina sortatoare în timpul funcţionării.

Art.105
Accesul şi intervenţiile la maşinile de confecţionat electrozi şi montaj automat al spiralelor sunt interzise în timpul funcţionării lor.

Art. 106: Lucrări cu mercur
Toate lucrările cu mercur se vor efectua cu cea mai mare atenţie şi în strictă concordanţă cu instrucţiunile tehnologice.

Art. 107
Pereţii încăperilor în care se lucrează cu mercur vor fi netezi, sclivisiţi şi vopsiţi cu vopsea de ulei sau vinacet.

Art. 108
Finisările încăperilor, precum şi uşile şi ferestrele încăperilor în care se lucrează cu mercur vor fi astfel executate încât să nu permită depuneri de aglomerări de mercur, provenite din eventuale deversări sau din condensarea vaporilor de mercur şi totodată vor permite o uşoară curăţare şi întreţinere.

Art. 109
Folosirea mercurului este admisă numai pentru acele procese în care nu poate fi înlocuit prin alte substanţe nevătămătoare pentru sănătate.

Art. 110
Lucrările de încălzire, spălare şi distilare a mercurului în aparate deschise, din care mercurul se poate vărsa, se execută în camere separate, izolate de celelalte încăperi de lucru. În aceste încăperi nu trebuie să se execute alte lucrări care nu sunt legate de folosirea mercurului.

Art. 111
Aparatele cu mercur trebuie să fie concentrate în aceeaşi încăpere. Lucrările cu aparatele sau cu dispozitivele cu mercur, mici, în care mercurul este bine izolat, pot fi executate în încăperi comune, de laborator, pe mese anume destinate şi utilate în mod corespunzător. Aceste aparate se aşează pe tăvi emailate sau vopsite cu vopsea de ulei.

Art. 112
Spaţiul pentru preparare şi reparaţii în care se execută lucrări cu cantităţi mari de mercur metalic trebuie să fie alcătuit din cel puţin două camere, dintre care una trebuie să fie destinată exclusiv lucrătorilor cu mercur.

Art. 113
Rezervele de mercur trebuie păstrate în magazii, în vase de sticlă cu pereţi groşi, cu dopuri şlefuite sau în vase de oţel ( cu dopuri ermetice) aşezate pe tăvi. Vasele de sticlă pentru mercur trebuie să aibă volumul de cel mult 500 cm3.

Art. 114
În depozit trebuie să existe o suficientă rezervă de vase şi de dispozitive pentru transportarea sigură a mercurului (plasă metalică pentru vase).

Art. 115
Predarea mercurului diferiţilor consumatori trebuie să se facă numai în cantităţi care să nu depăşească necesarul zilnic. La laborator, mercurul se păstrează sub nişă.

Art. 116
Umplerea aparatelor cu mercur se face în ateliere de producţie şi numai din recipiente în care, deasupra stratului de mercur este turnată apă.

Art. 117
Golirea aparatelor cu mercur atât în încăperile speciale, cât şi în secţiile de producţie, se face numai în recipiente umplute cu apă.

Art. 118
În încăperile în care se află aparate sau dispozitive care conţin mercur sau în care se execută lucrări cu mercur trebuie să se facă analiza aerului cel puţin de două ori pe an (dintre care una în mod obligatoriu în timpul verii) spre a se constata dacă aerul conţine vapori de mercur.

Art. 119
Dacă la demontarea aparatelor vor fi găsite piese amalgamate, acestea nu se vor păstra în încăperile în care se demontează apraratele, ci în recipiente speciale umplute cu apă depozitate în încăperi separate şi cu ventilaţie corespunzătoare.

Art. 120
Aparatele care nu pot fi umplute cu apă (vacumetre, barometre etc.) se umplu cu mercur numai în încăperea de lucru sub nişa prevazută cu instalaţie de ventilare mecanică.

Art. 121
În încăperile în care se execută lucrări cu mercur trebuie să fie afişate instrucţiuni de lucru, care conţin paragrafe speciale cu privire la metodele de lucru nepericuloase cu mercur şi cu aparate şi dispozitive în care se utilizează mercur, precum şi cu privire la măsuri de profilaxie personală.

Art. 122
Zilnic pardoselele încăperilor în care se manipulează mercur, vor fi spălate cu soluţie de persulfat de amoniu, iar utilajele se vor denociviza săptămânal.

Art. 123
Înainte de Începerea lucrului se vor verifica starea tehnică a instalaţiilor de aluminizare sub vid, precum şi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie aferente.

Art. 124
(1)Operatorii de la cuptoarele de uscare a lacului, vor lucra numai cu cuptoarele Închise.
(2)Fumatul şi accesul cu foc deschis în spaţiile de lucru sunt interzise.

SECŢIUNEA 2: 2.2.2. Fabricarea lămpilor cu incandescenţă, a lămpilor cu radiaţii infraroşii şi a lămpilor cu halogeni

Art. 125
Înainte de punerea în funcţiune a maşinilor de fabricat lămpi cu incandescenţă, lămpi cu radiaţii infraroşi şi lămpi cu halogeni se va verifica dacă părţile mecanice ale maşinilor şi conductele de alimentare cu gaze, aer, oxigen, hidrogen, instalaţia electrică şi apărătorile de protecţie sunt în perfectă stare.

Art.126
Înainte de aprinderea focului la preluarea schimbului se verifică starea robinetelor. În cazul în care robinetul a rămas deschis de la schimbul precedent, se va închide robinetul principal în cauză şi se va aerisi bine încăperea, numai după aceea fiind permisă aprinderea focarelor.

Art. 127
La aprinderea focului se vor deschide întâi robinetele pentru gaze combustibile şi apoi cele pentru aer comprimat şi oxigen, după care se va regla intensitatea flăcării. Stingerea se face închizând robinetele în ordinea inversă – oxigen, aer, gaz combustibil.

Art. 128
Deplasarea sau aruncarea obiectelor cu care s- au aprins focurile în afara zonei de lucru cu flacără este interzisă.

Art. 129
Pornirea maşinilor se face numai de către persoanele care au această atribuţie, prevăzută prin sarcinile de serviciu.

Art. 130
În timpul lucrului, este interzis a se introduce mâna sau vreo sculă în angrenajele de acţionare ale cleştilor, la pâlniile electrozilor, la camerele de distribuţie a comenzilor, pinioane sau alte mecanisme.

Art. 131
(1)Încărcarea şi descărcarea maşinilor trebuie să se facă numai în poziţiile prevăzute prin instrucţiunile de lucru.
(2)Maşinile de formare a lămpilor cu incandescenţă vor fi prevăzute cu ecrane de protecţie contra eventualelor explozii ale unor lămpi.

Art. 132
Curăţarea maşinilor de fabricat lămpi se va face numai cu jet de aer comprimat.

Art. 133
Instalaţiile de distribuţie a gazelor trebuie să fie prevăzute cu manometre, iar cele de hidrogen, oxigen şi halogen cu siguranţă de gaz, lucrul fiind interzis fără acestea.

Art. 134
Conductele şi armăturile pentru oxigen se vor feri de grăsimi (ulei, vaselină). Este interzisă manevrarea acestora cu mâinile murdare de ulei, cârpe sau alte obiecte murdare de grăsimi.

Art. 135
Deschiderea robinetelor de distribuţie a gazelor sub presiune trebuie să se facă cu multă atenţie şi încetul cu încetul, fără a se efectua manevre bruşte.

Art. 136
Verificarea etanşeităţii (a scăpărilor de gaze) se face numai cu apă săpunită (clăbuc) cu care se ung toate locurile de îmbinare a conductelor, robinetelor şi celorlalte piese din instalaţie.

Art. 137
Este interzis a se da drumul la gaz în arzătoarele cuptorului de recoacere sau de gazare, înainte de a se fi verificat ventilul şi aprins făclia, deoarece se pot produce explozii.

Art. 138
Este interzis a sta în faţa cuptorului sau aproape de deschiderea lui ori să se privească în interiorul cuptorului, în momentul aprinderii flăcării.

Art. 139
Este interzisă eliminarea gazului natural nears în atmosferă.

Art. 140
Este interzisă reglarea flăcărilor arzătoarelor de gaz (focarele) de către operator: aceasta o face numai reglorul fazei respective.

Art. 141
La oprirea întâmplătoare a oxigenului, a aerului, a gazului sau a curentului electric, se închid imediat ventilele de gaz sau/şi oxigen şi se opreşte lucrul.

Art. 142
Este obligatorie verificarea periodică a funcţionării termocuplelor de la cuptoarele de recoacere, conform instrucţiunilor de lucru pentru cuptoare.

Art. 143
Toate maşinile pe care se prelucrează semifabricate din sticlă, precum şi capul de grup, vor fi prevăzute cu lăzi pentru colectarea cioburilor provenite din spargerea sticlei.

Art. 144
Este interzis a se circula pe lângă maşină cu picioarele neprotejate.

Art. 145
Masa de lucru trebuie curăţată permanent de cioburile de sticlă produse. Este interzisă aruncarea cioburilor pe jos: ele vor fi colectate într- o cutie.

Art. 146
Oprirea motorului electric de antrenare a maşinii este obligatorie:
– la părăsirea locului de muncă;
– la sistarea temporară a lucrului;
– în timpul cât se reglează, se unge sau se curăţă maşina sau
– la îndepărtarea cioburilor căzute în maşină.

Art. 147
Lucrătorii de la maşinile de asamblat suporţii cu balonul trebuie să fie dotaţi cu degetare de protecţie din asbest.

Art. 148
La automatele de pompare se interzice curăţarea din mers, strângerea ventilelor şi dispozitivelor de etanşare cu mâna murdară de ulei. Este obligatorie verificarea lunară a rezistenţelor de izolaţie electrică şi de punere la pământ.

Art.149
Tăierea manuală sau semiautomată a lămpilor la maşina de pompat trebuie să fie făcută bucată cu bucată, după o fixare sigură.

Art. 150
Este interzis accesul la coroana maşinii de soclat în timpul funcţionării acesteia sau când maşina este sub tensiune.

Art. 151
La maşinile de soclat se va prevedea iluminat local la tensiune nepericuloasă.

Art. 152
Este interzis a se încerca desfacerea soclului după soclare sau curăţarea lămpii, fără echipamentul de protecţie adecvat.

Art. 153
La lipirea soclurilor cu ciocane de lipit, Încălzite cu gaz, se va verifica dacă apărătorile de protecţie sunt bine fixate şi n- au fost mişcate prin dilatare datorită căldurii.

Art. 154
La maşina de pus chit este interzis a se introduce mâna între socluri şi dispozitivul de pus pastă.

Art.155
La fosfatarea filamentelor se interzice ca la locul de muncă să existe pete sau stropi de fosfor; locul în care a căzut fosfor va fi imediat curăţat.

Art.156
În spaţiile de lucru cu soluţii de fosfor vor fi prevăzute lădiţe sau vase cu nisip pentru stingere în cazul aprinderii fosforului.

Art.157
Barbotarea soluţiilor de fosfor cu curent de aer se va face în aşa fel încât picăturile să nu fie aruncate în afara vasului.

Art. 158
Manipularea acidului fluorhidric şi a hidroxidului de sodiu se va face în conformitate cu prevederile normelor specifice de protecţie a muncii privind încărcarea şi descărcarea materialelor periculoase (caustice, corozive, inflamabile, explozive, toxice).

Art. 159
La prepararea chitului, personalul va fi instruit cu privire la modul de lucru la mori şi malaxoare.

Art. 160
Este interzis a se scoate chit din malaxor sau curăţarea acestuia în timpul funcţionării malaxorului.

Art. 161
Este interzis accesul cu foc deschis în încăperile de preparat chit.

Art. 162
Aparatul de sudat prin puncte trebuie să fie branşat numai de electrician, iar pentru reglaj trebuie întreruptă alimentarea cu curent electric.

Art. 163
Este interzis a se atinge cu mâna electrozii aparatului de sudură prin puncte în timpul funcţionării.

Art. 164
Este interzis accesul la cuţitele şi rulourile de tragere a ambalajului în timpul funcţionării maşinii. Mişcarea cuţitului şi a valţurilor trebuie să fie condiţionată de poziţia de protecţie a apărătorilor de protecţie.

Art. 165
Manipularea baloanelor, globurilor şi lămpilor trebuie să se facă cu multă prudenţă, pentru a evita spargerea lor.

Art. 166
La terminarea schimbului se vor opri toate maşinile, se vor scoate de sub tensiune toate instalaţiile şi se vor opri gazele de la robineţii principali.

Art. 167
Soluţiile pentru decapat şi ştampilat ca şi suspensia de fosfor în alcool se vor depune în sticle închise, într- o cameră separată, care apoi va fi încuiată

Art. 168
Este interzis a se lăsa suspensia de fosfor în paharul de lucru sau într- o sticlă neprevăzută cu dop rodat.

SECŢIUNEA 3: 2.2.3.Fabricarea lămpilor tubulare fluorescente

Art. 169
Încăperea de preparare şi depunere a suspensiei va fi amenajată în conformitate cu prevederile P.S.I. privind depozitarea substanţelor inflamabile.

Art. 170
Instalaţiile de ventilaţie vor fi amenajate şi exploatate în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii privind microclima şi ventilaţia. Ventilaţia va funcţiona în regim continuu, conform prevederilor din proiect şi a prescripţiilor de lucru.

Art. 171
Morile cu bile avÂnd capacitatea mai mare de un litru vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.

Art. 172
Agitatoarele şi vasele cu soluţii de acetat de butil vor fi în permanenţă acoperite pentru a se micşora evaporarea substanţei.

Art. 173
Manipularea agitatoarelor pentru soluţii de acetat de butil, se va face numai după ce acestea au fost deconectate de la reţeaua electrică.

Art. 174
Introducerea tuburilor în dispozitivele maşinii de uscat se face cu atenţie pentru a se evita spargerea lor în mâna muncitorului.

Art. 175
Operaţiile de pornire, oprire, exploatarea şi intervenţiile la cuptorul de sinterizare se vor face cu respectarea instrucţiunilor tehnologice.

Art. 176
În timpul funcţionării cuptoarelor intervenţiile la transportor şi la alte piese în mişcare sunt interzise.

Art. 177
Pudra colectată din aspiratorul dispozitivului de curăţat tuburile la capete se va evacua cel puţin o dată pe schimb.

Art. 178
Manipularea dozatoarelor de mercur se va face cu atenţie spre a nu se împrăştia mercur pe pompă. Mercurul rămas pe pompă ca urmare a demontării dozatorului va fi colectat după fiecare intervenţie, procedând conform instrucţiunilor tehnologice.

Art. 179
Curăţarea şi umplerea dozatoarelor cu mercur vor fi făcute în locuri special amenajate, ventilate şi cu posibilităţi de colectare a mercurului împrăştiat în timpul manipulării, fără pericol de intoxicare.

Art. 180
Pardoseala din jurul pompelor pe o rază de cel puţin 4 m, se va spăla cu o soluţie de persulfat de amoniu, cel puţin o dată pe zi.

Art. 181
În atelierul de depunere a suspensiei nu se vor păstra şi nu se vor consuma alimente.

SECŢIUNEA 4: 2.2.4. Fabricarea lămpilor cu vapori de mercur şi a starterelor

Art. 182
La operaţiile de depunere a substanţelor radioactive şi emisive (titan- tritiu, oxid de bariu, stronţiu etc.) se vor respecta instrucţiunile tehnologice specifice procesului de producţie cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 183
Manipularea catodelor depuse se va face numai cu penseta.

Art. 184
La decaparea benzilor de molibden pentru arzătoarele de cuarţ, precum şi la operaţia de degazare se vor respecta prevederile de la pct. 2.2.1. privind spiralizarea şi tratamentul termic al spiralelor.

Art. 185
Maşinile de închis şi instalaţiile de formare a arzătoarelor de cuarţ vor fi prevăzute cu ecrane de protecţie colorate, contra luminii puternice şi radiaţiilor ultraviolete.

Art. 186
În timpul închiderii arzătoarelor nu se va privi flacăra direct.

Art. 187
La începerea lucrului, la închisul arzătoarelor de cuarţ se va porni mai întâi instalaţia de ventilaţie. La începutul fiecărui schimb se vor controla furtunurile de alimentare cu formingaz (inflamabil) a cuptorului de reducere.

Art. 188
Tuburile cu gaze comprimate vor fi manipulate şi depozitate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor ISCIR.

Art. 189
La pomparea arzătoarelor de cuarţ se va pune o tăviţă cu apă sub dispozitivul de dozare a mercurului pentru a se evita împrăştierea acestuia.

Art. 190
La controlul tensiunii de arc a arzătoarelor de cuarţ nu se va interveni în instalaţie decât după întreruperea tensiunii de alimentare. Dacă este necesar să se intervină pentru amorsarea descărcării, după aplicarea tensiunii, se va utiliza o baghetă de sticlă, sau dintr- un alt material izolant, conform instrucţiunilor tehnologice.

Art. 191
La confecţionarea discurilor pentru lămpi, ţeava din sticlă se va introduce numai în poziţia de alimentare, unde pensetele poziţiilor respective sunt deschise mecanic.

Art. 192
Se interzice spargerea sticlei rămase pe dornul de evazare al maşinii de confecţionat discuri, înainte de oprirea maşinii.

Art. 193
Baloanele pentru lămpile cu vapori de mercur vor fi scoase din cuptorul de sintetizare numai cu dispozitivul special, corespunzător cu dimensiunea balonului.

Art. 194
La ciocanele de cositorit electrozii pe socluri, se va prevedea un sistem de aspiraţie a gazelor emanate în timpul topirii fludorului.

Art. 195
Ramele de verificare a tensiunii de amorsare a lămpilor cu vapori de mercur vor fi prevăzute cu perdele pentru a proteja vederea muncitorilor din jur.

Art. 196
La grupul de startere, la maşinile de confecţionat balonaşe, discuri şi picioruşe de închis şi pompat se vor respecta prevederile de la maşinile pentru fabricarea lămpilor cu incandescenţă (cap. 2.2.2.).

Art. 197
La dispozitivele de fixat ştifturi pe plăcuţele de pertinax ale lămpilor, se va lucra numai cu comandă bimanuală. Este interzis a se bloca una dintre comenzi.

SECŢIUNEA 5: 2.2.5. Fabricarea întrerupătoarelor cu mercur

Art. 198
Umplerea cu mercur a întrerupătoarelor şi închiderea lor se va face într- o încăpere special amenajată, prevăzută cu instalaţie de ventilaţie proprie şi cu respectarea prevederilor de la capitolul 2.2.1. (lucrări cu mercur).

Art. 199
Manipularea mercurului şi umplerea cu mercur a întrerupătoarelor se va face în nişă, cu instalaţie de ventilare proprie, deasupra unei tăvi cu apă astfel ca eventualele picături de mercur ce se împrăştie în timpul umplerii să se colecteze în apă.

Art. 200
(1)Pompa pentru vidarea întrerupătoarelor cu mercur va fi prevăzută de jur împrejur cu jgheab cu pantă pentru ca mercurul ce ar rezulta din spargerea vreunui întrerupător în pompă, să fie strâns şi colectat imediat.
(2)Întrerupătoarele rebutate, având mercur în interiorul lor vor fi golite de mercur, în nişă.

Art. 201
(1)La sfârşitul fiecărui schimb şi ori de câte ori se constată că s- a împrăştiat mercur pe jos, se va proceda la strângerea lui.
(2)La distilarea mercurului se vor respecta toate prevederile de la cap. 2.2.1.

Art. 202
Încăperile în care se pompează şi se formează tuburile pentru firme luminoase vor fi prevăzute cu comenzi de la distanţă şi cu dispozitive de întrerupere a alimentării electrice la manevrarea uşilor.

Art. 203
La vopsitul literelor de metal pentru firmele luminoase se vor respecta normele privind manipularea şi depozitarea materialelor inflamabile.

Art. 204
Instalarea firmelor luminoase la înălţime se va face utilizându- se centuri de siguranţă, cu instalaţiile electrice scoase de sub tensiune şi respectându- se prevederile normelor generale de protecţie a muncii privind protecţia împotriva electrocutării.

Art. 205
Punerea în funcţiune a malaxoarelor de preparat poliester şi a maşinilor de confecţionat carcase este permisă numai dacă au montate apărătorile de protecţie.

Art. 206
Lucrul la cuva de umplere cu poliester a balasturilor lămpilor cu vapori de mercur este permis numai cu folosirea ecranului de protecţie.

Art. 207
În timpul manevrelor de ridicare şi coborâre a amestecătorului de poliester este interzisă prezenţa altor persoane în apropiere.

Art. 208
La operaţiile de nituire a balasturilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii privind combaterea zgomotului şi a vibraţiilor.

Art. 209
Aparatele de control de înaltă tensiu ne vor avea capacele prevăzute cu întrerupătoare care să decupleze înalta tensiune în momentul deschiderii capacului.

Art. 210
Instalaţia de legare la pământ a dispozitivelor de înaltă tensiune pentru controlul balasturilor se va verifica periodic în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

Art. 211
(1)La sudarea electrică a pachetului de tole în mediu protector de argon se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
(2)Locul de muncă unde se fac suduri va fi îngrădit cu paravane cu înălţimea minimă de 2 m pentru a preveni pătrunderea radiaţiilor emise de arcul electric în afara zonei de lucru şi se vor prevedea indicatoare de securitate cu inscripţia: “ATENŢIE, SE SUDEAZĂ. PERICOL DE ORBIRE”.

Art. 212
Ferestrele atelierului în care se execută sudarea tolelor vor fi vopsite până la înălţimea de 2 m de la pardoseală, pentru prevenirea transmiterii sau reflectării radiaţiilor emise în timpul sudării.

Art. 213
Orice intervenţie la aparatele de sudură se va face după scoaterea lor de sub tensiune.

Art. 214
Se interzice stivuirea balasturilor pe masa de lucru la o înălţime mai mare de 20 cm.

SECŢIUNEA 6: 2.2.6.Standuri de control şi încercări de durată a lămpilor electrice

Art. 215
La amenajarea şi exploatarea standurilor de control şi încercări de durată a lămpilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii privind protecţia împotriva electrocutării.

Art. 216
Este interzis a se lucra în laboratorul de fotometrie cu reostate neprevăzute cu apărători de protecţie.

Art. 217
Introducerea şi scoaterea lămpilor în şi din dulii precum şi schimbarea lămpilor se vor face numai după ce corpul de iluminat a fost scos de sub tensiune.

Art. 218
(1)La introducerea sau scoaterea lămpilor de pe barele de încercare la durată se va întrerupe curentul electric. Aceste operaţii vor fi făcute în conformitate cu instrucţiunile tehnologice.
(2)Bara se va pune sub tensiune numai după ce vor fi puse apărătorile.

Art. 219
Se interzice introducerea fişelor de contact sub tensiune; fişele vor fi apucate cu mare atenţie de mânerul izolator şi numai după aceea se va cupla contactorul.

Art. 220
(1)Lămpile de mare putere (peste 159 W) vor fi aşezate în partea superioară a ramelor de ardere (pe ultima bară) pentru a nu încălzi podeaua.
(2)Se interzice funcţionarea lor pe timp de noapte fără supraveghere.

Art. 221
Este intezisă stropirea cu apă a pardoselii din jurul standului de încercări, a staţiei de fotometrie, a capetelor de grup sau a maşinilor de control.

CAPITOLUL 3: Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea tuburilor cinescop

Art. 222: Prepararea sticlei pentru tuburi cinescop
În timpul lucrului la prepararea amestecului special la elevator şi la staţia de amestec, este obligatorie funcţionarea instalaţiei de ventilare pentru menţinerea depresiunii necesare. Instalaţiile utilizate vor fi etanşe.

Art. 223
Tubulatura instalaţiei de aspiraţie a prafului din elevatorul de materii prime va fi demontată şi desfundată cel puţin o dată pe săptămână.

Art. 224
La manipularea trioxidului de arsen se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii referitoare la manipularea substanţelor toxice. Se vor elabora şi respecta instrucţiuni proprii pentru condiţiile specifice din unitate.

Art. 225
În timpul funcţionării instalaţiilor este interzisă intervenţia de orice fel la amestecătoare şi transportoare.

Art. 226
În cazul în care sunt necesare intervenţii la amestecător, elevator sau concasor, instalaţiile vor fi oprite, blocate mecanic şi se vor pune tăbliţe avertizoare vizibile la întrerupătoarele blocate mecanic cu indicaţia “NU CUPLA, SE LUCREAZĂ LA INSTALAŢII”.

Art. 227
Aprinderea cuptorului în vederea intrării lui în regim se va face de personal special instruit, sub directa îndrumare şi supraveghere a persoanei competente stabilită de conducerea unităţii.

Art. 228
Aprinderea cuptoarelor auxiliare de preîncălzire şi a cuptoarelor de recoacere, se va face în conformitate cu instrucţiunile de lucru.

Art. 229
În locurile de acces al persoanelor care supraveghează procesul de topire a sticlei se vor prevedea izolaţii termice pentru protecţia contra radiaţiilor calorice.

Art. 230
Este cu desăvârşire interzis accesul persoanelor străine la locul de muncă în jurul cuptoarelor.

Art. 231
La tabloul de comandă a regimului de funcţionare a cuptorului de topit sticlă se va afişa schema sinoptică a instalaţiei cu instrucţiuni detaliate privind pornirea şi oprirea, măsuri ce se iau în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, cu gaze şi aer în cazul avariilor produse la zidăria cuptorului etc.

Art. 232
Zidarii- şamotori, însărcinaţi cu reparaţii curente ce se excută la temperaturi înalte, vor purta echipament de protecţie special pentru acest gen de lucrări. În timpul desfăşurării lucrărilor, se va asigura supravegherea acestora din exterior.

Art. 233
Golirea cuptorului de topit În caz de avarii se va face conform instrucţiunilor afişate vizibil în sector.

Art. 234: Presarea ecranelor şi conului balonului
Este obligatorie supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor de către personal calificat şi instruit special.

Art. 235
Se interzice persoanelor străine sau lucrătorilor de la alte locuri de muncă să se urce pe platformele instalaţiilor.

Art. 236
(1)Este interzis lucrul la centrifugă fără a fi fost montate barele de protecţie.
(2)Sunt interzise discuţiile cu operatorul în timpul scoaterii conului din formele centrifugei.

Art. 237
Orice intervenţie la centrifugă sau la presă (schimbarea formelor, operaţii de întreţinere, ungere ) se vor face numai de către personal calificat şi cu experienţă, instruit special.

Art. 238
Scoaterea conurilor şi ecranelor de pe benzile cuptoarelor de recoacere se va face cu atenţie, spre a se evita căderea lor.

Art. 239
Este interzisă depozitarea conurilor sau a ecranelor rebutate în jurul locurilor de muncă. Acestea se vor depozita în locuri special amenajate.

Art. 240
La polizarea manuală sau automată a ecranelor este obligatorie funcţionarea permanentă a instalaţiei de ventilare.

Art. 241
(1)Schimbarea cilindrilor la polizarea automată se va face numai de către personal calificat şi instruit în acest scop.
(2)După schimbarea cilindrilor nu se va porni instalaţia fără a avea apărătorile la curele în poziţie de protecţie.

Art. 242
Este interzisă orice intervenţie la tablourile de comandă a instalaţiei de polizat de către persoane neautorizate.

Art. 243
Este interzisă aruncarea de la distanţă a rebuturilor în colectoarele de cioburi. Cioburile căzute pe jos vor fi strânse numai cu unelte adecvate.

Art. 244
Este interzis a se trece pe sub conveioare prin locurile neprevăzute cu plasă de protecţie sau printre suporţii conveiorului.

Art. 245
La sudarea con- ecran se va respecta ordinea operaţiilor prevăzute de instrucţiunile tehnologice.

Art. 246
(1)Sistemul de asigurare prin întreruperea curentului de înaltă tensiune la deschiderea uşilor instalaţiei de sudură, trebuie să fie verificat la începutul fiecărui schimb şi ori de căte ori apar anomalii în funcţionare.
(2)În cazul defectării acestuia se va opri imediat lucrul.

Art. 247
Nu se vor aprinde focurile înainte de închiderea uşilor instalaţiei.

Art. 248
Manipularea conurilor, ecranelor, baloanelor de cinescop se va face cu ambele mâini, prin prinderea de colţuri pe diagonala acestor subansamble.

Art. 249
În atelierul de sudare con- ecran este interzis accesul persoanelor străine.

Art. 250: Confecţionarea cinescoapelor
Lucrătorii de la maşinile automate de foliere sau de spălat trebuie să verifice integritatea baloanelor înainte de a le introduce pe poziţie. Baloanele fisurate vor fi eliminate.

Art. 251
În cazul defectării instalaţiei, lucrătorul care o deserveşte va opri instalaţia şi va anunţa personalul cu atribuţii în acest sens.

Art. 252
În timpul lucrului este obligatorie funcţionarea instalaţiei de absorbţie a vaporilor de acid, iar uşile laterale ale instalaţiei de spălare vor fi închise.

Art. 253
La punctele de lucru, unde baloanele sunt susţinute cu ventuză sub vid (de ex: grafitarea interioară ş.a.), se va controla forţa de reţinere a balonului de către ventuză.

Art. 254
La locurile de muncă în care în timpul rotirii balonului există posibilitatea căderii acestuia pe picioare, în cazul unei defecţiuni la sistemul de fixare (de ex., la grafitarea interioară, la strungul de recuperări), se vor prevedea plase cu apărători de protecţie.

Art. 255
La utilajele la care baloanele sunt vidate (aluminizare, pompe) baloanele vor fi acoperite cu apărători pentru a împiedica proiectarea cioburilor în spaţiul din jur, în caz de implozie.

Art. 256
Manipularea baloanelor se va face cu atenţie evitându- se solicitarea mecanică a gâturilor. Baloanele vor fi apucate cu ambele mâini de colţuri pe diagonala ecranului, indiferent de mărimea acestora. În acelaşi mod se va proceda şi la manipularea cinescoapelor finite.

Art. 257
Depozitarea cinescoapelor se va face pe rastele, în cutii speciale. În cazuri speciale, cinescoapele pot fi aşezate pe cartoane sau pe materiale moi.

Art. 258: Controlul funcţionării tubului cinescop
La controlul funcţionării tubului cinescop sub tensiune se vor respecta instrucţiunile de lucru pentru operaţiile de asamblare şi încercare a tuburilor cinescop care vor fi elaborate de unitatea de producţie.

Art. 259
Persoana care face controlul parametrilor electrici ai tubului cinescop trebuie să stea la o distanţă de minimum trei lungimi de diagonală a ecranului, faţă de tubul cinescop verificat.

CAPITOLUL 4: Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea corpurilor de iluminat

Art. 260
La prelucrarea maselor plastice termoreactive se vor respecta instrucţiunile de lucru proprii şi prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea produselor macromoleculare”.

Art. 261
Pentru asamblarea reperelor metalice şi din mase plastice precum şi pentru lipirea cu cositor se vor elabora instrucţiuni proprii.

Art. 262
Lipirile maselor plastice cu solvenţi organici se vor face în încăperi amenajate şi ventilate conform prevederilor reglementărilor în vigoare referitoare la condiţiile de microclimă.

Art. 263
Ambalarea semifabricatelor şi produselor finite în lăzi şi cutii de carton precum şi stivuirea acestora, se va face în conformitate cu instrucţiunile proprii şi prevederile normelor specifice acestei activităţi.

Art. 264
Păstrarea curăţeniei la locul de muncă prin înlăturarea urmelor de praf, a resturilor de materiale, a scurgerilor de lubrifianţi, este obligatorie.

Art. 265
Intervenţiile de orice fel la maşini şi utilaje în funcţiune sunt interzise. Pentru intervenţii, acestea vor fi oprite prin deconectare de la reţeaua electrică şi vor fi blocate mecanic. Dacă blocajul nu este posibil se pune pază la dispozitivele de pornire.

Art. 266
La polizoarele şi maşinile de injecţie mase plastice este obligatorie utilizarea ecranelor de protecţie. La prese, ştanţe, maşini de găurit, polizoare, fierăstraie etc. se va utiliza comanda bimanuală şi scule ajutătoare (cleşti, pensete, cârlige etc.)

Art. 267
Cuptoarele de orice tip vor fi bine izolate şi etanşate, astfel ca la exterior să nu depăşească 0,1 din temperatura de regim a cuptorului. Pentru uşi şi deschideri la cuptoare cu temperatură maximă de 10000 C, maximum 1200 C şi respectiv 1400 C pentru uşile cuptoarelor cu temperaturi de regim mai mare de 10000 C. Temperatura maximă admisibilă pentru părţile de care se atinge personalul de deservire se va stabili în funcţie de durata atingerii şi de natura materialului părţii atinse.

Art. 268
Este obligatorie elaborarea de instrucţiuni proprii pentru aprinderea cuptoarelor de topit aliaje de aluminiu ce utilizează gazul metan.

Art.269
Este interzisă intrarea cu flacără deschisă sau fumatul în încăperile destinate procesului de vopsire şi aluminizare precum şi în zonele apropiate acestora.

Art. 270
(1)La manipularea vaselor metalice cu lacuri şi vopsele şi în staţiile de depozitare ale acestora se interzice:
– deschiderea acestora cu scule ce pot genera scÂntei;
– fumatul şi accesul cu foc deschis.
(2)Manipularea acestor vase se va face respectând instrucţiunile de lucru elaborate de unitate.

Art. 271
Transportul şi deversarea acizilor (sulfuric, azotic, clorhidric şi fosforic) a anhidridei cromice, cianură de sodiu, solvenţi organici, hipoclorit de sodiu ş.a. se vor face conform prevederilor normelor specifice În domeniu.

Art. 272
(1)La instalaţiile de vopsire, pregătire şi acoperiri chimice şi electrochimice, instalaţiile de neutralizare a apelor reziduale, instalaţiile de decapare şi degresare, instalaţiile de sablare etc., se va folosi echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzut pentru aceste locuri de muncă.
(2)Funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie la parametrii normali este obligatorie.

Art. 273
Persoanele care conduc şi controlează procesul de muncă sunt obligate să verifice cu atenţie starea tehnică, funcţionarea corectă şi exploatarea mijloacelor de producţie în condiţii de securitate a muncii lucrătorilor.

Art. 274
În procesul muncii, se va asigura lucrătorilor un ritm de lucru corespunzător cerinţelor normate privitoare la mediul de muncă.

CAPITOLUL 5: Prevederi de proiectare privind mijloacele de producţie utilizate la fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat

Art. 275: Prevederi generale
Proiectantul are obligaţia, prin documentaţia întocmită, să prevadă:
– condiţii de securitate şi igienă a muncii; amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de producţie cu respectarea tehnologiei aplicate şi fluxuri de fabricaţie, conform necesităţilor tehnologice;
– modul corect de întreţinere şi exploatare a mijloacelor de producţie;
– mijloace de asigurare a mediului de muncă, cu respectarea cerinţelor normate prin legislaţia în vigoare;
– toate dotările necesare preîntâmpinării oricăror accidente de muncă care s- ar datora proiectării necorespunzătoare a unităţii de producţie – unitate nouă, dezvoltare sau reprofilare.

Art. 276: Clădiri şi construcţii industriale
Halele de fabricaţie, secţiile de producţie, inclusiv încăperile auxiliare, administrative şi social- sanitare ale acestora se vor amplasa şi amenaja respectând prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi ale Normelor generale P.S.I.

Art. 277
Clădirile care cuprind secţii cu degajări de noxe, de căldură, pulberi şi vapori chimici vor fi amplasate cu latura lungă perpendiculară pe direcţia vânturilor dominante în perioada caldă a anului, evitându- se alipirea anexelor tehnico- sociale.

Art. 278
La procesele tehnologice care pot produce în exploatare normală degajări (scăpări) de oxigen se vor prevedea încăperi izolate prevăzute cu instalaţii de ventilare adecvate. În aceste încăperi se interzice depozitarea materialelor organice.

Art. 279
Depozitele şi clădirile care conţin materiale combustibile sau periculoase (solvenţi, produse petroliere, acizi şi alte substanţe chimice) se vor amplasa, de preferinţă, în zona periferică a incintei.

Art. 280
(1)Lăţimea căilor de acces în hale se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Căile de acces trebuie să fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisă şi vor fi menţinute permanent libere şi curate. Toate căile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate şi executate din materiale nealunecoase.

Art. 281
Canalele tehnologice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adâncimea sub cota canalizării vor fi prevăzute cu pompe de evacuare a apelor.

Art. 282
Capacele canalelor şi ale golurilor tehnologice se vor construi din materiale care să reziste la trecerea mijloacelor de transport uzinal. Capacele canalelor pentru cabluri şi echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi etanşe, încât să nu permită pătrunderea oxizilor sau a altor materiale în interiorul acestor canale.

Art. 283
La secţiile de galvanizare şi neutralizare a apelor reziduale acide, structura de rezistenţă a clădirii, pardoseala şi pereţii vor fi trataţi antiacid.

Art. 284
Dimensiunile secţiilor de fabricaţie se stabilesc în funcţie de gabaritele mijloacelor de transport folosite. Pentru trecerea lucrătorilor se prevăd uşi mici cu înălţimea de maximum 2 m. Acolo unde deschiderile uşilor sunt frecvente, perturbând temperatura halei, se vor prevedea paravane, perdele de aer sau sasuri. Dispensarul medical (acolo unde există) se va amplasa în apropierea locurilor de intrare şi ieşire din unitate, având condiţii de acces atât din exteriorul cât şi din interiorul unităţii.

Art. 285: Amplasarea utilajelor
(1)Amplasarea utilajelor se va face în ordinea operaţiilor procesului tehnologic respectându- se pe cât posibil succesiunea normală a operaţiilor tehnologice, evitându- se încrucişările şi transporturile în contrasens.
(2)Amplasarea utilajelor se va face astfel încât să nu blocheze uşile şi căile de acces, iar transportul interoperaţional să nu traverseze căile de acces din ateliere.

Art. 286
La locurile de muncă se vor prevedea spaţii pentru depozitarea semifabricatelor, deşeurilor, demarcate cu linii vizibile.

Art. 287
Tablourile de comandă şi automatizare (când nu sunt montate pe utilaj), se vor amplasa lângă utilajele care le deservesc la loc vizibil şi uşor accesibil şi vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protecţie (când se circulă cu mijloace de transport pe lângă ele).

Art. 288: Iluminare, ventilaţie, alimentare cu apă, canalizare, instalaţii tehnologice
Secţiile de producţie pentru fabricarea surselor de lumină, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat vor fi prevăzute cu iluminat natural şi artificial conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 289
Pentru înlăturarea degăjărilor nocive, a degajărilor excesive de căldură şi a prafului, atelierele de producţie trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 290
Pentru alimentarea cu apă potabilă şi carbogazoasă (sectoare de lucru cu temperaturi ridicate) a operatorilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 291
Apa pentru stingerea incendiilor se va folosi în condiţiile de debit şi regim impus de reglementările în vigoare.

Art. 292
Sistemele de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor industriale uzate, ce sunt caracterizate prin degajări de gaze toxice sau rău mirositoare nu vor fi trecute pe sub clădiri şi vor fi prevăzute cu instalaţii adecvate care să oprească pătrunderea acestor gaze în clădire.

Art. 293
Se interzice deversarea în reţelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzător prescripţiilor în acest sens şi care pot degaja gaze toxice, inflamabile sau explozive.

Art. 294
Se vor prevedea instalaţii corespunzătoare (debite, eficienţă) pentru tratarea apelor industriale uzate; se vor lua măsuri de recuperare a substanţelor utile din aceste ape şi nămoluri.

Art. 295: Cuptoare de topit sticla şi instalaţii diverse
Cuptoarele de topit sticla vor fi prevăzute cu hote metalice pentru captarea gazelor arse şi evacuarea acestora prin intermediul canalelor şi a “coşului de fum” în atmosferă, cu respectarea tuturor prescripţiilor tehnice privind protecţia mediului înconjurător.

Art. 296
Protecţia contra radiaţiilor calorice se va face prin dispozitive speciale ca: paravane, duşuri de aer rece, perdele de apă etc.

Art. 297
Toate instalaţiile de fabricare a surselor de lumină, tuburi cinescop şi corpuri de iluminat trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie şi instrucţiuni de funcţionare adecvate, care intră în sarcina unităţii de producţie.

Art. 298
În încăperile auxiliare se va asigura ventilaţia naturală sau artificială astfel ca temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de bioxid de carbon să corespundă prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 299
Repararea periodică sau capitală a utilajelor şi instalaţiilor va fi însoţită obligatoriu de repararea dispozitivelor de protecţie care sunt prevăzute în dotare.

Art. 300
Instalaţiile şi conductele cu temperatura exterioară peste 550 C vor fi izolate termic sau protejate împotriva pericolului de accidentare prin arsuri. De asemenea, se vor lua măsuri de protejare a materialelor inflamabile sau combustibile aflate în apropiere.
-****-
Anexa nr. 1: Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat

1.Norme generale de protecţie a muncii.
2.Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie (Ordin nr.225/1995 al MMPS).
3.Norme ce reglementează lucrul cu foc deschis şi norme PSI.
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor.
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin ştanţare şi deformare plastică la rece.
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorii.
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi procesele tehnologice.
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.
14.Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului.
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (inclusiv petrochimie).
16.Norme de protecţie a muncii pentru instalaţiile electrice – MEE, PE – 119/1990 (Regia autonomă de electricitate “RENEL”).
17.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construcţia montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare R1 – 1987.
18.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea, instalarea şi verificarea cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte C1 – 1985.
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă (altele de cât cele de minerit).
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi depozitarea produselor anorganice.
21.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare.
22.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice.
23.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei.
24.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico – chimice şi mecanice.
25.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
26.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete).
27.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul distribuţia şi utilizarea energiei termice.
28.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice.
29.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor.
30.Norme ISCIR, privind activitatea de sudare şi prescripţii privind autorizarea sudorilor (CR 9 – 78).
Notă: Întrucât în prezent sistemul naţional al Normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica, după caz, prevederile Normelor Departamentale referitoare la aceste activităţi.

Anexa nr. 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului uman precum şi intoxicaţia acută profesională care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.Boală profesională: afecţiune care se produce, ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
4.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
5.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
6.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
7.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare din procesul muncii.
8.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire În domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi care are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinşelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
9.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementare în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi: elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când Normele generale de protecţie a muncii şi Normele specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când, pentru îmbunătăţirea securităţii muncii conducerea persoanei juridice consideră necesară detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
10.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii pentru utilizatorul acelui produs.
11.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
12.Noxă (sinonim – factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
13.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor de protecţie luate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
14.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza o protecţie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între factorul de risc şi organismul uman.
15.Factor de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale. Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. După producerea acestor evenimente negative, factorii se transformă în cauze ale accidentelor şi bolilor profesionale.
16.Factor periculos: factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la accidentarea acestuia.
17.Factor nociv: factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la îmbolnăvirea acestuia.
18.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Anexa nr. 3: Standarde de referinţă
1. STAS 11004- 88
Pardoseli pentru încăperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistenţei de descărcare şi a rezistenţei de scurgere a sarcinilor electrostatice.
2. STAS 12604/4- 89
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.
3. STAS 11358- 80
Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
4. SREN 27574/2- 94
Acustica. Metode statistice pentru determinarea şi controlul valorilor declarate ale emisiei acustice ale maşinilor şi echipamentelor. Partea 2: Metode pentru valorile declarate ale maşinilor individuale.
5. STAS 9779- 82
Acustica psihofiziologică. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului. Indicaţii generale.
6. STAS 11287- 79
Acustica fizică. Mărimi de referinţă pentru niveluri acustice.
7. STAS 11336/2- 80
Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot, pentru activităţi cu diferite grade de solicitare a atenţiei.
8. STAS 11336/1- 80
Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.
9. STAS 12894- 90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
10. STAS 3008- 85
Lămpi electrice cu incandescenţă. Clasificare.
11. STAS 9866- 74
Corpuri de iluminat industriale. Iluminatul local al locului de muncă. Prescripţii de proiectare.
12. STAS 6221- 89
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
13. STAS 7290- 75
Lămpi electrice cu descărcări în gaze. Clasificare şi terminologie
14. STAS 6115/3- 85
Lămpi electrice cu incandescenţă pentru iluminat general. Condiţii tehnice generale de calitate.
15. STAS 10676- 76
Tuburi cinescop pentru televiziune. Terminologie.
16. STAS 10148- 82
Tuburi cinescop pentru televiziune alb- negru. Condiţii tehnice generale de calitate.
17. STAS 6670- 88
Dispozitive mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ. Condiţii tehnice generale de calitate.
18. STAS 10413/1- 84
Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate.
19. STAS 2612- 87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
20. STAS12604- 87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
21. STAS 12217- 88
Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii.
22. STAS 9954/1- 74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
23. STAS 12710- 89
Echipamente electrice protejate prin carcase şi destinate utilizării în zone cu prafuri combustibile. Prescripţii generale.
24. STAS CEI 598-
Corpuri de iluminat. Partea 2: 2- 22 – 92. Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă.
25. STAS CEI 598- 2- 8 – 92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale.Secţiunea 8: Lămpi portabile de mână.
26. STAS 297/1- 88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
27. STAS 297/2- 92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
28. SR ISO 4304- 94
Instalaţii de ridicat, altele decât macarale mobile şi macarale plutitoare. Condiţii generale privitoare la stabilitate.
29. STAS 9153- 90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
30. STAS 9876- 87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate.
31. STAS 9877- 89
Transportoare vibrante şi transportoare oscilante. Prescripţii speciale de securitate.
32. STAS 9879- 74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.
33. STAS 9881- 89
Transportoare cu raclete. Prescripţii speciale de securitate.
34. STAS 9886- 82
Transportoare suspendate cu lanţ sau cablu. Prescripţii speciale de securitate.
35. STAS 10627- 76
Ventilatoare. Principii de securitate.
36. STAS 11237/2- 80
Echipament electromedical utilizat în vecinătatea pacientului. Condiţii tehnice generale de securitate. Protecţia împotriva electrocutării.
37. SR 12294: 93
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.
38. STAS 12938- 91
Roboţi industriali. Prescripţii generale de securitate.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 9 din data de 17 ianuarie 1996