NSSM 26

NSSM 26 – Norme de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire

Preambul

Sistemul naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă este compus din:
– Normele generale de protecţia muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activităţi sau grupe de activităţi caracterizate prin riscuri similare.
– Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în condiţii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea oricăror altor măsuri, corespunzătoare condiţiilor concrete în care se desfăşoară activităţile respective, prin instrucţiuni proprii.

Întrucât sistemul naţional al normelor specifice este structurat pe activităţi, persoanele juridice sau fizice vor selecţiona şi aplica cumulativ normele specifice corespunzătoare atât activităţii de bază cât şi conexe sau complementare.

Structura fiecărei norme specifice are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc:
Executantul: – omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă.
Sarcina de muncă: – totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.

Mijloacele de producţie: – totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.

Mediul de muncă: – ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizând, global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor în domeniul securităţii muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general care a fost prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire au fost elaborate ţinând cont de pericolele specifice existente în cadrul acestor activităţi, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură adecvată la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă.

Structura acestor norme a urmărit includerea unor procedee de vopsire ce se desfăşoară prin aplicarea de materiale peliculogene pe suprafeţe metalice, lemn, beton şi zidărie de construcţii, această abordare excluzând tratarea unor activităţi sau subactivităţi cu denumire aparent similară, aparţinând, însă, unor industrii diferite, şi care sunt reglementate prin norme specifice de securitate a muncii, diferite.

Criteriul de structurare ţine cont de procedeele concrete de aplicare a materialelor de vopsire, conform fluxurilor tehnologice.

Normele sunt structurate pe capitole distincte, urmărind abordarea problemelor de asigurare a securităţii muncii, comune tuturor procedeelor de vopsire, precum şi specifice fiecărei tehnologii de vopsire în parte.

Având în vedere potenţialul exploziv al unor materiale utilizate în procesele de vopsire, pe lângă prevederile prezentelor norme se vor respecta şi prevederile normelor PSI referitoare la amenajarea, organizarea şi desfăşurarea proceselor de vopsire.

Astfel, au fost prevăzute măsuri de prevenire adecvate, corelate cu pericolele existente la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă.

Pentru a veni În sprijinul activităţii de concepţie şi proiectare a echipamentelor tehnice şi a fluxurilor tehnologice, normele prezintă un capitol cu măsuri de securitate a muncii necesar a fi asigurate din faza de concepţie şi proiectare, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate în muncă, pentru fiecare tehnologie sau procedeu de vopsire.

De asemenea, ţinând cont de faptul că activităţile de vopsire reprezintă procese cu potenţial ridicat de poluare a mediului înconjurător, la capitolul de proiectare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnice, au fost incluse şi măsuri necesar a fi aplicate încă din faza de concepţie şi proiectare a acestora, în scopul reducerii/eliminării pericolului de poluare a mediului.

Normele mai cuprind o serie de anexe cu informaţii utile necesare atât utilizatorilor de tehnologii de vopsire, cât şi factorilor de concepţie şi proiectare a acestora.

1.Prevederi generale

1.1.Conţinut. Scop. Domeniu de aplicare.

Art. 1.
Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire cuprind măsuri de prevenire a accidentării în muncă şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Art. 2.
Prevederile prezentelor norme se aplică activităţilor specifice de vopsire din domeniul construcţiei de maşini şi construcţiilor industriale sau civile, care se execută pe suprafeţe metalice, lemn, beton sau zidărie, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestor activităţi.

1.2.Conexiunea cu alte acte normative

Art. 3.
Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice şi anorganice.

Art. 4.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de vopsire, inclusiv depozitarea, manipularea şi transportul materialelor de vopsire, se vor efectua pe baza respectării stricte a normelor PSI în vigoare.

Art. 5.
Pentru activităţile nespecifice care intervin în desfăşurarea activităţilor de vopsire dar care nu constituie obiect de reglementare a prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activităţi*) .

1.3.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 6.
(1)La efectuarea operaţiilor de vopsire vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sănătăţii, pentru lucrul în medii cu substanţe toxice.
(2)Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operaţii cu substanţe toxice a persoanelor sub vârsta de 18 ani, a femeilor gravide şi a celor aflate în perioada de alăptare.
*) NOTĂ: În anexa nr.1 se prezintă orientativ Lista normelor specifice de securitate a muncii, care, după caz, pot fi aplicate pentru activităţile nespecifice sau complementare vopsirii, în vederea asigurării condiţiilor de securitate a muncii.

Art. 7.
Se interzice lucrul persoanelor care prezintă alergii la unele substanţe. Acestea vor fi repartizate la alte operaţii sau activităţi.

Art. 8.
Toate persoanele care lucrează în contact cu substanţele toxice vor fi examinate medical periodic, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.

Art. 9.
Se interzice lucrătorilor care prezintă leziuni ale pielii, mucoaselor etc. să desfăşoare activităţi în prezenţa substanţelor toxice.

Art. 10.
Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsire cu pielea sau mucoasele, inhalarea frecventă sau prelungită a vaporilor acestor produse, precum şi ingerarea produselor.

1.4.Instruirea personalului

Art. 11.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se vor realiza conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 12.
Lucrătorii vor fi instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă pentru propria securitate şi sănătate, substanţele şi instalaţiile cu care lucrează, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite.

Art. 13.
Conducătorii locurilor de muncă vor elabora instrucţiuni proprii, cuprinzând măsurile concrete de securitate ce urmează a fi respectate în timpul efectuării sarcinii de muncă, precum şi instrucţiuni pentru funcţionarea în deplină securitate a utilajelor şi instalaţiilor din exploatare care vor fi aduse la cunoştinţă lucrătorilor.

Art. 14.
Lucrătorii vor fi instruiţi şi asupra măsurilor de autoprotecţie pe care trebuie să le aplice pentru a evita accidentarea şi îmbolnăvirea profesională, precum şi pentru acordarea primului ajutor în cazul intoxicării cu substanţe nocive.

Art. 15.
Măsurile de prim ajutor se vor stabili, în funcţie de substanţele utilizate, cu avizul medicului de specialitate, prin instrucţiuni proprii.

1.5.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art. 16.
(1)Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate, în raport cu riscurile existente se vor realiza în conformitate cu prevederile Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat prin ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, nr.225/21.07.1995.
(2)Acordarea sortimentelor de echipament individual de protecţie se va face astfel încât acestea să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor riscurilor existente În procesele concrete de vopsire.
(3)Sortimentele de echipament individual de protecţie trebuie să asigure şi prevenirea unor accidente cu consecinţe grave în caz de incendiu, prin respectarea următoarelor cerinţe:
-să nu formeze topitură;
-să nu întreţină arderea.

Art. 17.
Îmbrăcămintea şi încălţămintea utilizată în timpul lucrului vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice sau de lână, generatoare de sarcini electrice.

Art. 18.
Se interzice executarea lucrărilor cu substanţe nocive fără purtarea echipamentului individual de protecţie adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau substanţe.

Art. 19.
Se interzice purtarea echipamentului individual de protecţie în locurile amenajate pentru servirea mesei.

Art. 20.
(1)Echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special amenajate. Se interzice scoaterea din unitate a echipamentului individual de protecţie în vederea curăţării.
(2)La curăţarea echipamentului individual de protecţie, persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de vopsire vor lua măsuri de neutralizare a substanţelor toxice aflate vizibil sau invizibil pe echipament.

1.6.Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

Art. 21.
În încăperile în care se desfăşoară activităţi de preparare a vopselelor sau de vopsire propriu-zisă sunt interzise depozitarea alimentelor şi servirea mesei.

Art. 22.
În spaţiile de lucru în care se desfăşoară activităţi de vopsire se va menţine permanent curăţenia.

Art. 23.
Substanţele folosite în activităţi de vopsire, căzute pe pardoseală, vor fi neutralizate cu materiale specifice fiecărei substanţe în parte, indicate de producător, după care vor fi evacuate şi depozitate în spaţii special amenajate.

Art. 24.
Pentru eliminarea posibilităţii de apariţie a electricităţii statice, pardoselile vor fi realizate din materiale antistatice.

Art. 25.
La locurile de muncă, unde sunt posibile contaminări cu substanţe nocive se vor prevedea grupuri sanitare dotate cu duşuri prevăzute cu apă rece şi caldă şi după caz cu substanţe neutralizante.

Art. 26.
În toate cazurile efectuării de lucrări cu substanţe care acţionează asupra pielii şi mucoaselor, lucrătorii vor beneficia de substanţe neutralizante ale acţiunii nocive, care se vor stabili, de la caz la caz, cu avizul medicului de specialitate. De asemenea, locurile de muncă vor fi dotate cu truse de prim ajutor, al căror conţinut va fi stabilit cu avizul medicului de specialitate.

Art. 27.
Pentru servirea mesei şi fumat se vor amenaja încăperi separate, prevăzute cu surse de apă şi substanţe neutralizante adecvate.

Art. 28.
Înainte de servirea mesei sau fumat, lucrătorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă şi, în funcţie de caz, vor utiliza soluţii neutralizante.

Art. 29.
Pentru evitarea surselor de aprindere, este interzisă folosirea flăcării deschise şi a sculelor care produc scântei.

2.Depozitarea, transportul şi manipularea vopselelor şi materialelor auxiliare utilizate În procesul de vopsire

Depozitarea

Art. 30.
Produsele de vopsire se vor depozita în spaţii distincte, închise, îngrădite, special amenajate şi marcate corespuzător, în funcţie de natura materialelor.

Art. 31.
La amenajarea spaţiilor de depozitare a produselor toxice, inflamabile sau explozibile, pe lângă prevederile prezentelor norme se vor aplica şi prevederile altor reglementări legale în vigoare referitoare la aceste substanţe (legi, decrete, norme PSI etc.) .

Art. 32.
Depozitarea produselor de vopsire se va face în spaţii uscate, aerisite, asigurate, ferite de acţiunea intemperiilor şi radiaţiilor solare, de sursele de foc deschis sau de alte surse de încălzire, temperatură cuprinsă între 5 0 C şi 25 0 C.

Art. 33.
Clasa de inflamabilitate pentru fiecare produs, stabilită conform P118/83, va fi consemnată în specificaţia tehnică aferentă produsului.
Depozitarea lichidelor combustibile din clasele I şi II se poate face în aceeaşi clădire cu lichidele combustibile din clasele III şi IV, cu condiţia ca spaţiile pentru lichidele din clasele I şi II să fie separate prin pereţi antifoc de cele pentru lichidele din clasele III şi IV.

Art. 34.
Uşile spaţiilor de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente, conform standardelor în vigoare şi vor fi ţinute sub cheie de către un gestionar. Uşile se vor deschide spre exterior.

Art. 35.
În spaţiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacără deschisă, precum şi accesul persoanelor străine.

Art. 36.
La depozitele de substanţe inflamabile, instalaţiile electrice vor fi în construcţie antiex.

Art. 37.
Depozitarea produselor se va face în recipiente perfect etanşe, a căror integritate iniţială va fi verificată şi menţinută prin manipulări atente, fără şocuri mecanice.

Art. 38.
Produsele ambalate vor fi depozitate ordonat, pe loturi, şi vor fi prevăzute cu etichete referitoare la conţinutul şi denumirea chimică uzuală a produsului, data fabricării şi indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care îl prezintă.

Art. 39.
În spaţiile de depozitare se va menţine curăţenia, prin îndepărtarea imediată a oricăror scurgeri accidentale de produs, acestea prezentÂnd În multe cazuri pericol de autoaprindere prin oxidare.

Art. 40.
În timpul depozitării se vor respecta indicaţiile privind incompatibilitatea diverselor categorii de produse, conform specificaţiei tehnice şi etichetării, fiind interzisă depozitarea în aceeaşi încăpere a produselor incompatibile.

Art. 41.
În spaţiile de depozitare se va asigura o circulaţie adecvată a aerului, prin ventilare naturală organizată sau mecanică, în funcţie de caracteristicile substanţelor depozitate şi conform specificaţiilor producătorului, pentru a fi menţinută permanent o atmosferă fără noxe sau amestecuri explozive de vapori.

Art. 42.
Spaţiile de depozitare vor fi dotate cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale şi cu mijloace adecvate de stins incendii, în funcţie de natura produselor stocate şi de indicaţiile specificaţiilor tehnice aferente fiecărui produs privind stingerea incendiilor.

Art. 43.
Dezgheţarea armăturilor, ventilelor, conductelor, pompelor etc. aferente depozitelor se va face numai cu apă caldă, aburi etc., fiind interzisă folosirea în acest scop a focului deschis.

Art. 44.
Demontările, înlocuirile, reparaţiile şi alte operaţii similare la pompe, robinete, conducte, rezervoare etc. din dotarea depozitelor, care impun folosirea focului deschis se vor efectua numai după obţinerea permisului de “lucru cu foc”, oprirea şi curăţarea de produsele inflamabile a instalaţiei respective şi asigurarea tuturor măsurilor ce se impun pentru prevenirea incendiilor sau exploziilor.

Art. 45.
Vopselele şi diluanţii vor fi depozitate în ambalaje metalice prevăzute cu capace care se închid etanş şi dotate cu mânere.

Art. 46.
După golire, ambalajele ce au conţinut materiale de vopsire vor fi depozitate în locuri special destinate În acest scop.

Transportul

Art. 47.
Transportul substanţelor toxice, caustice, inflamabile sau explozibile de la depozite la locurile de muncă se va face cu mijloace de transport adecvatespecificului substanţei respective şi tipului de ambalaj, conduse de personal special instruit şi numit în acest scop.

Art. 48.
În timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate împotriva răsturnării.

Art. 49.
Se vor respecta indicaţiile privind incompatibilitatea dintre diversele categorii de produse peliculogene şi produse auxiliare, conform specificaţiilor tehnice şi etichetărilor, fiind interzis transportul acestor produse împreună, în acelaşi mijloc de transport (exemple: componenţi acizi împreună cu produse puternic alcaline, acceleratori de cobalt sau sicativi metalici împreună cu peroxizi organici sau cu alte substanţe oxidante etc.) .

Art. 50.
Se interzice transportul substanţelor chimice în recipiente deschise şi neprotejate.

Art. 51.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport neamenajate special, pentru transportul substanţelor inflamabile şi neechipate cu mijloace adecvate de stins incendii, în funcţie de natura produselor transportate şi de indicaţiile specificaţiilor tehnice aferente fiecărui produs, privind stingerea incendiilor.

Art. 52.
Toate operaţiile de manipulare a produselor de vopsire, precum şi de distrugere a reziduurilor vor fi executate respectându-se normele de prevenire a incendiilor şi caracteristicile produsului din specificaţia tehnică aferentă. Cisternele pentru transportul produselor inflamabile vor fi legate la pământ.

Art. 53.
Personalul care execută operaţiile de manipulare, transport şi depozitare va fi instruit cu privire la caracterul periculos al acestor produse şi la riscul de incendiu, accidentare sau îmbolnăvire profesională în caz de nerespectare a măsurilor de prevenire stabilite prin normele specifice de securitate a muncii, normele PSI şi instrucţiunile proprii.

Art. 54.
În timpul manipulării produselor de vopsire, lucrătorii vor purta echipamentul individual de protecţie adecvat pericolelor existente şi stabilit prin instrucţiunile proprii.

Art. 55.
(1)Operaţiile de transvazare a substanţelor se vor efectua cu dispozitive speciale, astfel încât să se evite contacul lucrătorilor cu substanţele respective sau inhalarea de vapori nocivi.
(2)La utilizarea dispozitivelor de sifonare se interzice aspirarea cu gura.
(3)La transvazarea substanţelor inflamabile se va asigura scurgerea sub formă de jet continuu şi nu sub formă de ploaie, pentru eliminarea posibilităţilor de apariţie a electricităţii statice.

Art. 56.
Deschiderea capacelor metalice se va face cu scule care nu produc scÂntei.

Art. 57.
Colectarea reziduurilor, cârpelor, bumbacului, hârtiei îmbibate cu substanţe sau cu produse auxiliare se va face În recipiente speciale.

Art. 58.
(1)Cantităţile de substanţe şi materiale de vopsire scoase din depozit nu vor depăşi cantităţile necesare unui schimb de lucru.
(2)În cazul în care necesităţile producţiei impun scoaterea unor cantităţi necesare pentru o zi de lucru, în secţiile de vopsire vor fi amenajate spaţii speciale şi mijloace tehnice care să permită depozitarea temporară în condiţii de securitate. Spaţiile respective vor avea instalaţie de ventilare mecanică proprie.

Art. 59.
În timpul manipulărilor se vor evita deversările şi se va verifica închiderea etanşă a ambalajelor, care vor fi depuse în spaţii special amenajate

3.Prepararea materialelor de vopsire

Art. 60.
Prepararea materialelor de vopsire (lacuri, vopsele etc.) se va efectua numai în spaţii special amenajate, în funcţie de natura produselor şi de tehnologia aplicată, cu respectarea normelor PSI în vigoare.

Art. 61.
Se interzice prepararea materialelor de vopsire în spaţiile de depozitare ale acestora sau în alte spaţii neamenajate pentru aceasta.

Art. 62.
Se interzice folosirea surselor incandescente, a focului deschis, fumatului etc. în încăperile în care se prepară vopselele.

Art. 63.
Uşile încăperilor în care se prepară vopselele vor fi inscripţionate cu indicatoare de avertizare şi de interdicţie corespunzătoare.

Art. 64.
Încăperile în care se efectuează prepararea şi omogenizarea materialelor de vopsire vor fi prevăzute cu instalaţie de ventilare mecanică generală sau locală pentru captarea, filtrarea, neutralizarea şi evacuarea noxelor precum şi cu instalaţie de ventilare mecanică generală pentru introducerea aerului proaspăt (de compensare) . Încăperile vor fi dotate cu instalaţii proprii de stins incendii.

Art. 65.
Materialele pentru vopsire se vor păstra numai în vase închise. După golire, acestea vor fi evacuate imediat din secţie, spălate şi depozitate în locuri destinate acestui scop şi care nu prezintă pericol de incendiu.

Art. 66.
La prepararea soluţiilor se vor respecta instrucţiunile producătorului, privind proprietăţile şi toxicitatea substanţelor utilizate.

Art. 67.
La prepararea oricăror soluţii, prin simpla diluare sau prin amestec de mai multe substanţe, se va respecta ordinea stabilită prin tehnologie.

Art. 68.
În timpul preparării soluţiilor se interzice depăşirea temperaturilor de regim ale procesului tehnologic şi supraîncălzirea locală a recipientelor.

Art. 69.
La încălzirea solvenţilor, temperatura lor nu trebuie ridicată peste valoarea temperaturii de fierbere.

Art. 70.
Se interzice folosirea pigmenţilor albi pe bază de plumb drept componenţi ai vopselelor, precum şi a benzenului şi a benzinei etilate ca diluanţi.

Art. 71.
În cazul în care se mai utilizează ulei de in, ceară, colofoniu, se vor lua măsuri împotriva împrăştierii acestora prin stropire.

Art. 72.
Se interzise umplerea vasului de fiert mai mult de 3/4 din capacitatea lui şi adăugarea de diluanţi volatili în recipientul care se află pe foc.

Art. 73.
La prepararea emailurilor de aluminiu, pulberea de aluminiu se va manipula cu precauţie, pentru a nu se degaja în atmosferă.

Art. 74.
Pulberea de aluminiu aprinsă nu se va stinge cu apă, ci cu stingătoare de pulbere sau cu dioxid de carbon.

Art. 75.
Verificarea caracteristicilor soluţiilor rezultate prin preparare se va efectua numai de către personal calificat corespunzător şi folosind aparatura şi dispozitivele adecvate.

Art. 76.
Sunt interzise verificările organoleptice (gustare, mirosire etc.) .

Art. 77.
În cazul în care prepararea soluţiilor se realizează în staţiile de preparare, se vor respectainstrucţiunile proiectantului referitoare la tehnologie şi la funcţionarea utilajului.

Art. 78.
Instalaţiile electrice aferente staţiei de preparare vor fi în construcţie antiex.

Art. 79.
Recipientele, vasele, conductele, rezervoarele şi instalaţiile pentru substanţe inflamabile vor fi legate la pământ şi legate între ele prin legături echipotenţiale, pentru prevenirea apariţiei electricităţii statice.

Art. 80.
Se interzice orice improvizaţie la instalaţiile mecanice şi electrice.

Art. 81.
Executarea, exploatarea şi verificarea instalaţiilor electrice se vor face conform standardelor de securitate a muncii în vigoare, privind funcţionarea în zone cu pericol de explozie.

Art. 82.
Vopselele şi solvenţii nu se vor transporta prin conducte cu ajutorul aerului comprimat.

Art. 83.
Conductele pentru transportul vopselelor vor fi verificate pentru a fi etanşe.

Art. 84.
În cazul schimbării vopselei, utilajele şi instalaţiile folosite la prepararea ei se vor curăţa anterior.

Art. 85.
În cazul În care, accidental, se produc scurgeri de soluţii se va efectua imediat curăţarea şi, după caz, neutralizarea şi deversarea reziduurilor în canalele racordate la staţia de neutralizare.

4.Pregătirea suprafeţelor în vederea vopsirii

4.1.Procedee mecanice

4.1.1.Alicarea

Art. 86.
Operaţiile de curăţare a suprafeţelor prin alicare se vor realiza în încăperi prevăzute cu instalaţii de ventilare mecanică pentru captarea şi evacuarea noxelor degajate.

Art. 87.
Încăperile de lucru vor fi menţinute în depresiune pentru prevenirea pătrunderii pulberilor degajate în încăperile învecinate.

Art. 88.
La instalaţiile de curăţare cu alice se va asigura etanşeitatea spaţiului de lucru, pentru a preveni proiectarea de particule şi degajările de praf.

Art. 89.
Înainte de Începerea lucrului se vor verifica racordurile de aer comprimat.

Art. 90.
Conductele de aer comprimat şi furtunurile aferente sistemelor pneumatice, trebuie să corespundă debitelor şi presiunii de lucru prescrise.

Art. 91.
Fixarea conductelor va fi asigurată prin coliere metalice rezistente.

Art. 92.
Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate, neautorizate ISCIR.

Art. 93.
Instalaţia de ventilare va asigura filtrarea corespunzătoare a aerului încărcat cu pulberi astfel încât la evacuarea în atmosferă să nu fie depăşite concentraţiile maxime admise, pentru prevenirea poluării mediului înconjurător.

Art. 94.
Se interzice funcţionarea instalaţiei de alicare cu uşile deschise.

Art. 95.
Se interzice accesul lucrătorilor în interiorul instalaţiei de alicare în timpul funcţionării dispozitivului de împroşcat alice.

Art. 96.
Uşile de acces vor fi prevăzute cu limitatoare de cursă care să sesizeze deschiderea acestora şi să comande oprirea dispozitivelor de împroşcat alice.

Art. 97.
La curăţarea cu alice a pieselor, efectuată în cabine de alicare, lucrătorul va conduce jetul din afara cabinei, iar urmărirea procesului de alicare se va face printr-un vizor etanş.

Art. 98.
Interiorul cabinei de alicare va fi iluminat corespunzător.

Art. 99.
Înlocuirea pieselor de uzură la instalaţiile de curăţare se va efectua de către personal special instruit în acest scop şi numai după ce aruncătoarele de alice au fost oprite, iar motoarele de antrenare a acestora şi instalaţia de aer comprimat au fost decuplate de la sursa de alimentare cu energie.

Art. 100.
Reglarea instalaţiilor va fi executată de către personal special instruit în acest scop.

Art. 101.
Personalul care lucrează în interiorul încăperilor de curăţare cu alice, va fi supravegheat prin vizoare speciale, montate în pereţii încăperilor, de către o persoană special numită în acest scop.

4.1.2.Şlefuirea şi polizarea

Art. 102.
Operaţiile de şlefuire, polizare şi lustruire mecanică se vor efectua în încăperi separate.

Art. 103.
(1)Maşinile sau instalaţiile de şlefuire, polizare şi lustruire mecanică vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare mecanică locală.
(2)Dispozitivele de protecţie (carcase) a zonelor de degajare a particulelor rezultate din procesele de lucru vor îndeplini concomitent funcţia de protecţie a lucrătorilor contra particulelor din zona de lucru; dispozitivele de aspiraţie locală vor fi racordate la instalaţia de ventilare mecanică locală.

Art. 104.
Carcasele de protecţie vor lăsa liberă numai partea de disc strict necesară lucrului, orientată într-o direcţie nepericuloasă pentru operator.

Art. 105.
(1)Capetele axelor maşinilor de şlefuit vor fi protejate, dacă depăşesc cu mai mult de un sfert din diametrul lor piuliţa de strângere a discurilor.
(2)Capetele axelor maşinilor de şlefuit de dimensiuni nepericuloase (mai scurte de 50 mm) vor avea suprafeţele netede şi muchiile rotunjite.

Art. 106.
La maşinile cu mai multe viteze de rotaţie se interzice depăşirea vitezei admise, în funcţie de dimensiunile discului sau şaibei de polizat şi a pieselor de prelucrat.

Art. 107.
Şaibele confecţionate din materiale moi vor avea gaura centrală protejată cu un material solid şi rezistent pentru a nu se deforma în timpul lucrului şi a nu produce accidentarea.

Art. 108.
La instalaţiile automate de şlefuire sau lustruire, schimbarea şaibelor periilor sau benzilor abrazive se va executa numai de lucrători special instruiţi în acest scop, după oprirea instalaţiei.

Art. 109.
La instalaţiile automate cu mai multe posturi de polizare alcătuind linii tehnologice, se va verifica existenţa şi funcţionarea sistemelor de alarmă şi blocare de-a lungul întregului perimetru al instalaţiei, astfel încât în caz de necesitate, instalaţia să poată fi oprită din orice punct al ei.

Art. 110.
După utilizarea pastelor de lustruit este obligatorie spălarea mâinilor şi a feţei.

Art. 111.
Maşinile de şlefuit vor fi prevăzute cu iluminat local astfel amplasat încât filamentul să nu fie vizibil.

Art. 112.
Se interzic fumatul, focul deschis şi utilizarea surselor de căldură care pot provoca incendii, ÎntrucÂt scamele degajate din procesele de prelucrare sunt inflamabile.

4.2.Procedee chimice

4.2.1.Degresarea în solvenţi organici şi în produse petroliere

Art. 113.
Se interzice utilizarea solvenţilor organici inflamabili în încăperi neamenajate, În conformitate cu prevederile normelor PSI În vigoare.

Art. 114.
Operaţiile de degresare cu solvenţi organici se vor efectua în locuri special amenajate pentru aceasta.

Art. 115.
Operaţiile de degresare în tricloretilenă sau percloretilenă se vor efectua cu utilaje carcasate care să nu permită degajare cu vapori.

Art. 116.
Se interzice folosirea tricloretilenei şi percloretilenei în utilaje deschise, în încăperi închise, neventilate.

Art. 117.
Se interzice efectuarea operaţiilor de degresare în atmosferă umedă sau în apropierea surselor de lumină, foc şi căldură puternică.

Art. 118.
Se interzice depăşirea temperaturilor de descompunere pentru percloretilenă (peste 150 0 C) şi pentru tricloretilenă (peste 120 0 C) .

Art. 119.
În încăperile în care se lucrează cu tricloretilenă sunt interzise focuri deschise şi scântei.

Art. 120.
Se interzice degresarea în tricloretilenă a pieselor care prezintă pe suprafeţe şpan sau pulberi de metale uşoare.

Art. 121.
(1)Încăperile în care se desfăşoară operaţii de degresare cu tricloretilenă vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare mecanică locală suplimentară, având dispozitivele de aspiraţie locală pentru captarea noxelor amplasate la nivelul pardoselii, vaporii de tricloretilenă fiind mai grei decât aerul.
(2)În aceste încăperi se va menţine un regim de depresiune faţă de încăperile învecinate.

Art. 122.
(1)La băile de degresare cu tricloretilenă sau percloretilenă, pornirea încălzirii se va face numai după începerea răcirii zonei de condensare a vaporilor.
(2)Temperatura solventului va fi reglată automat pentru a se menţine în limite strânse, prevăzându-se pe lângă sistemul de încălzire a lichidului şi sisteme de răcire.

Art. 123.
Se va verifica sistemul de interblocare Între funcţionarea sistemului de ventilare aferent utilajului şi dispozitivele de acces la baia de degresare pentru introducerea şi evacuarea pieselor.

Art. 124.
Piesele degresate sau uscate în tricloretilenă sau percloretilenă nu vor fi scoase din băile sau instalaţiile respective decât după uscarea completă. Conţinutul băilor va fi evacuat într-un bazin de serviciu, pentru golire rapidă.

Art. 125.
Se interzice lucrul cu tricloretilenă a unei singure persoane. În încăperea respectivă trebuie să existe şi alte persoane, pentru acordarea primului ajutor În caz de necesitate.

Art. 126.
Capacele (uşile instalaţiei) vor fi închise în permanenţă, cu excepţia timpului necesar încărcării sau descărcării pieselor.

Art. 127.
Spălarea manuală a pieselor mari, în afara instalaţiilor speciale de degresare este permisă numai în condiţiile în care se folosesc cantităţi reduse de soluţiicombustibile (maximum 5 l) , cu asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

4.2.2.Degresarea chimică

Art. 128.
Se interzice degresarea chimică fără funcţionarea instalaţiilor de ventilare mecanică locală aferente băilor.

Art. 129.
În cazul agitării băilor cu aer, debitul de aer va fi astfel reglat încât să se evite stropirea lucrătorilor cu soluţii alcaline.

Art. 130.
Introducerea şi scoaterea pieselor din băi se vor face lent, pentru a evita stropirea lucrătorilor cu substanţe alcaline.

Art. 131.
Golirea băilor fierbinţi la staţia de neutralizare a apelor se va face numai după răcire.

4.2.3.Decaparea chimică

Art. 132.
Se interzice lucrul fără funcţionarea instalaţiilor de ventilare mecanică locală, exceptând băile care conţin soluţii foarte diluate (sub 1% acid) .

Art. 133.
Exploatarea băilor cu conţinut acid, calde sau reci, precum şi atingerea pieselor umezite cu soluţii acide se vor face în aşa fel încât să fie evitat contactul direct al soluţiilor cu pielea.

Art. 134.
La toate băile de decapare nu se vor depăşi temperaturile prevăzute de tehnologie, pentru fiecare soluţie acidă în parte.

Art. 135.
Curăţarea acidului azotic de pe pardoseli precum şi a vaselor de acid azotic, se va face numai cu apă curată, fiind interzisă utilizarea altor substanţe sau materiale (rumeguş, paie, câlţi, pământ etc.) .

Art. 136.
La terminarea lucrului, vasele sau băile cu acid azotic concentrat sau amestecuri concentrate cu acid azotic vor fi bine acoperite.

Art. 137.
Se interzice aplecarea lucrătorilor deasupra băilor de decapare.

Art. 138.
Golirea băilor care lucrează la temperaturi superioare temperaturii mediului ambiant, se va face numai după răcire.

5.Procedee de vopsire

5.1.Prevederi comune tuturor procedeelor de vopsire

Art. 139.
Punerea în funcţiune a secţiilor sau atelierelor de vopsire se va realiza numai după efectuarea probelor de recepţie, în cursul cărora se va verifica funcţionarea tuturor mijloacelor şi dispozitivelor prevăzute prin proiectele respective.

Art. 140.
Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor de vopsire fără funcţionarea staţiei de neutralizare, indiferent de capacitatea sau volumul acestora sau de natura produselor de tratat.

Art. 141.
Se interzice desfăşurarea proceselor tehnologice fără funcţionarea instalaţiilor de ventilare.

Art. 142.
Cel puţin o dată pe lună se va face o verificare completă a instalaţiilor de ventilare, urmărindu-se eficienţa acestora şi respectarea parametrilor prevăzuţi prin cartea tehnică a instalaţiilor.

Art. 143.
În cazul în care se constată scăderea eficienţei instalaţiilor de ventilare, se vor efectua curăţarea adecvată, repararea sau înlocuirea, după caz, a unor elemente ale acestora.

Art. 144.
În încăperile de lucru se interzice accesul persoanelor care nu au atribuţii în cadrul procesului respectiv.

Art. 145.
Se interzice depozitarea materialelor combustibile pe o rază de 10 m de la accesul la utilajele de vopsire.

Art. 146.
Uşile încăperilor de lucru vor fi prevăzute cu indicatoare de avertizare contra pericolului existent, conform standardelor în vigoare şi se vor deschide spre exterior.

Art. 147.
Căile de acces şi circulaţie vor fi menţinute permanet libere şi curate.

Art. 148.
Se interzice Începerea lucrului precum şi reluarea lucrului după orice întrerupere, fără ventilarea completă timp de cel puţin 5 minute a încăperilor în care se desfăşoară procesele tehnologice.

Art. 149.
Ori de câte ori survin scurgeri, stropiri sau vărsări de soluţii pe pardoseală, se va proceda imediat laîndepărtarea acestora cu mijloace adecvate substanţelor respective.

Art. 150.
După spălarea pardoselilor, apele de spălare vor fi dirijate la canalele de scurgere racordate la staţia de neutralizare, în funcţie de natura soluţiei.

Art. 151.
În cazul în care nu se poate asigura ventilarea locului de muncă, se admite efectuarea de lucrări de vopsire în camere cu un volum de cel puţin 30 m3 şi cu o suprafaţă de 10 m2, cu condiţia să se respecte concentraţiile admise de substanţe toxice în atmosfera zonei de muncă. În acest caz lucrătorul poate lucra fără echipament de protecţie a căilor respiratorii.

Art. 152.
În atelierul de vopsire se va asigura o temperatură de minim 160 – 180 C.

Art. 153.
Golirea utilajelor se va realiza numai cu avertizarea personalului staţiei de tratare a apelor uzate, pe baza unui program stabilit în funcţie de schema de tratare a apelor.

Art. 154.
La semnalizarea sau anunţarea de către personalul staţiei de tratare a apelor uzate, a unei defecţiuni la staţia de tratare, se va întrerupe lucrul până la efectuarea reparaţiilor necesare.

Art. 155.
În atelierele de vopsire se vor respecta toate măsurile de electrosecuritate prevăzute prin standardele în vigoare.

Art. 156.
În încăperile de lucru şi la operaţiile tehnologice care prezintă pericol de incendiu sau explozie, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, precum şi producerea de scântei. În acest scop se vor instala indicatoare de interdicţie.

Art. 157.
Instalaţia electrică de semnalizare în caz de incendiu, aferentă atelierelor de vopsire, va fi racordată la remiza PSI.

Art. 158.
Pentru lucrările de vopsitorie ce se execută la înălţimi mai mari de 2 m, unde nu sunt scări şi platforme cu balustradă, lucrătorii se vor asigura împotriva căderii cu centuri de siguranţă legate de elementele fixe ale construcţiei.

Art. 159.
Scările şi schelele de pe care se execută operaţiile de vopsire, vor fi asigurate împotriva alunecării sau deplasării şi vor fi construite din materiale rezistente la foc.

Art. 160.
Utilajele de vopsire vor fi prevăzute cu mijloace de stins incendiul,amplasate în zone uşor accesibile.

Art. 161.
În apropierea locului de muncă se vor afla pături din material necombustibil, pentru stingere, în cazul aprinderii echipamentului de lucru. Păturile se vor păstra în ambalaje care le vor proteja împotriva îmbibării cu praf şi vapori inflamabili.

Art. 162.
Materialele pentru vopsire vor fi păstrate în vase bine închise; deschiderea capacelor metalice se va face cu scule care nu provoacă scântei.

Art. 163.
Materialele reziduale rezultate din operaţiile de vopsire, sub formă de vopsea uscată, materialele rezultate de la curăţarea sculelor, reziduurile de vopsea de la hidrofiltre etc., vor fi colectate în recipiente etanşe, care vor fi amplasate În locuri special amenajate.

Art. 164.
La locurile de muncă se admite păstrarea numai a unor cantităţi de lacuri, vopsele, solvenţi etc., necesare unui schimb de lucru.

Art. 165.
Se interzice lucrul fără echipamentul individual de protecţie prevăzut pentru fiecare categorie de lucrări, prin instrucţiunile propri

Art. 166.
Se interzice lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile.

Art. 167.
Se interzice personalului din vopsitorii să se apropie de sursele de căldură cu foc deschis, În echipamentul de lucru.

Art. 168.
Se interzice purtarea lenjeriei de corp din fibre sintetice.

Art. 169.
Repararea cabinelor şi platformelor de vopsire, precum şi a instalaţiilor aferente se va executa numai de către lucrători cu calificare corespunzătoare, special instruiţi în acest scop.

Art. 170.
Revizia şi repararea utilajelor şi instalaţiilor de vopsire se vor efectua numai când acestea sunt oprite, golite şi curăţate de resturile de vopsea.

Art. 171.
Instalaţiile de vopsire şi uscare vor fi întreţinute conform graficului de revizii şi reparaţii întocmit special în acest scop, pe baza instrucţiunilor proiectantului sau furnizorului de utilaj şi care va fi afişat, cunoscut şi respectat.

Art. 172.
(1)Înainte de începerea operaţiilor de reparaţii, sudură, tăiere, se vor scoate din instalaţiile şi atelierele de vopsire lacurile, vopselele, diluanţii etc., şi se vor curăţa spaţiile de reziduurile inflamabile.
(2)Instalaţiile electrice aferente se vor scoate de sub tensiune.
(3)Instalaţia de ventilare va funcţiona permanent pe toată durata reparaţiilor.
(4)Echipa care execută reparaţia va obţine în prealabil permisul de “lucru cu foc”, în care se vor preciza măsurile de securitate pentru prevenirea exploziilor şi a accidentelor.
Pentru instalaţiile şi procedeele speciale de vopsire se vor elabora instrucţiuni proprii de lucru, pe baza instrucţiunilor proiectantului şi furnizorului de utilaj.

Art. 173.
Pentru lucrările de vopsire care se execută la exterior (în aer liber) se vor întocmi instrucţiuni proprii, după caz, la nivelul fiecărui agent economic.

5.2.Vopsirea prin pulverizare

Art. 174.
Vopsirea prin pulverizare în scopuri industriale se va executa în cabine sau pe platforme prevăzute cu ventilare mecanică pentru eliminarea vaporilor de solvenţi.

Art. 175.
Vopsirea prin pulverizare în afara utilajelor speciale este admisă numai dacă se execută ocazional şi cu un consum de materiale mai mic de 10 l pe schimb şi 20 gr/h/mc de încăpere, asigurându-se în timpul vopsirii o ventilare corespunzătoare.

Art. 176.
Vopsirea în interiorul clădirilor sau halelor, prin pulverizare se va efectua astfel încât să nu se creeze acumulări periculoase de reziduuri dispersate, asigurându-se o circulaţie a curenţilor de aer prin ventilare naturală sau mecanică, după caz.

Art. 177.
Se interzice aplicarea vopselelor pe bază de miniu şi sulfat de plumb prin pulverizare.

Art. 178.
Se interzice vopsirea prin pulverizare, fără funcţionarea integrală a utilajelor şi instalaţiilor conexe (perdele de apă, filtre, ventilatoare etc.)

Art. 179.
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă, utilajele electrice trebuie să fie în construcţie închisă cu gradul de protecţie de cel puţin IP 2X, folosirea celor în construcţie deschisă fiind admisă numai dacă s-au luat toate măsurile pentru ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri neintenţionate.

Art. 180.
La executarea operaţiilor la care există pericolul de atingere directă, trebuie să se utilizeze mijloace individuale de protecţie verificate.

Art. 181.
Pentru evitarea electrocutării prin atingere indirectă, toate instalaţiile electrice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie să fie conectate la instalaţia de protecţie prin legare la pământ.

Art. 182.
La executarea tuturor operaţiilor la care există pericolul de atingere indirectă, echipamentele sau instalaţiile electrice vor fi legate la pământ.

Art. 183.
Spaţiile de lucru pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză vor avea sistem de ventilare de evacuare separat faţă de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.

Art. 184.
Se interzice folosirea gazelor combustibile la pulverizare.

Art. 185.
La schimbarea sistemului de vopsire, de lăcuire etc., toate instalaţiile şi utilajele de pregătire, aplicare, uscare etc., vor fi în prealabil curăţate de orice depuneri anterioare.

Art. 186.
Se interzice lucrătorilor care lucrează cu pistoale de pulverizare, să îndrepte jetul asupra altor persoane.

Art. 187.
Furtunurile de înaltă presiune, utilizate pentru materialele inflamabile şi combustibile, la pulverizarea fără aer, vor fi verificate înainte de fiecare pulverizare şi întreţinute corespunzător.

Art. 188.
Furtunurile şi echipamentele de vopsire vor fi depozitate astfel încât, în eventualitatea unor scurgeri sau distrugeri, materialul de aplicat să nu curgă într-un spaţiu unde să constituie sursă de aprindere.

Art. 189.
Curăţarea interiorului, a filtrelor uscate şi a tubulaturii de ventilare, aferentă cabinelor şi platformelor de vopsire, se va efectua pe baza graficelor interne, în conformitate cu indicaţiile proiectantului sau furnizorului de utilaj.

Art. 190.
Ori de câte ori este nevoie, se va face curăţenia completă a atelierului de vopsitorie. Sculele şi dispozitivele utilizate pentru curăţenie vor fi confecţionate din materiale care nu produc scântei.

Art. 191.
Ori de câte ori se constată îmbâcsirea filtrului de la utilajul de vopsire, acesta va fi înlocuit, fiind interzisă înlocuirea materialului de filtrare cu un alt material decât cel prevăzut în cartea tehnică.

5.3.Vopsirea electrostatică

Art. 192.
Vopsirea în câmp electrostatic se poate face cu instalaţii portabile, cu acţionare manuală a pistolului, în care caz, curentul maxim de scurtcircuit nu va depăşi 0,2 mA sau în instalaţii cu flux continuu şi acţionate de la un panou de comandă.

Art. 193.
Circuitele electrice nu trebuie să producă scântei care să ducă la aprinderea amestecului vapori – aer.

Art. 194.
Elementele expuse şi încărcate electrostatic ale pistolului manual, vor fi alimentate electric numai condiţionat de un sesizor care controlează alimentarea cu vopsea.

Art. 195.
Piesele ce urmează a fi vopsite, vor fi menţinute în contact metalic cu conveiorul sau alt suport legat la pământ. Dispozitivele de prindere a pieselor se vor curăţa, după caz, pentru a asigura un contact corect.

Art. 196.
Lucrătorii care efectuează operaţii de pulverizare în câmp electrostatic, vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie antistatic.

Art. 197.
Cabinele de vopsire electrostatică automată vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare, instalaţii de stingere cu dioxid de carbon şi instalaţii de întrerupere a câmpului electrostatic în cazul procedurii scânteilor. De asemenea, vor fi legate la centura de împământare toate elementele metalice ale cabinei.

Art. 198.
La vopsirea în câmp electrostatic a pieselor, furnizorul utilajului va da instrucţiuni detaliate de utilizare care vor cuprinde măsuri de protecţie, ce se vor afişa la locul de muncă. De asemenea, se vor afişa instrucţiuni de prim ajutor În caz de electrocutare.

Art. 199.
La vopsirea în câmp electrostatic, conducătorii locurilor de muncă vor lua măsuri pentru prevenirea acumulării de sarcini electostatice, pe diverse suprafeţe din zona de aplicare a vopselei (piese, persoane fizice, pardoseli etc.)
Vopsirea În pat fluidizat

Art. 200.
Instalaţiile de acoperire cu material combustibil în pat fluidizat electrostatic, vor fi prevăzute cu instalaţii de înaltă tensiune, astfel încât orice descărcare produsă să nu conducă la aprinderea amestecului pulbere-aer.

Art. 201.
Piesele ce urmează a fi acoperite vor fi menţinute în contact electric (cel puţin de 1 M? ) cu conveiorul sau alt sistem de transport, în vederea asigurării legării la pământ.

Art. 202.
Dispozitivele de suspendare vor fi În mod regulat curăţate. Suprafeţele de contact vor fi ascuţite sau prevăzute cu muchii.

5.4.Vopsirea prin imersie

Art. 203.
Băile de imersie vor fi prevăzute cu mijloace de stins incendii corespunzătoare materialului conţinut.

Art. 204.
În timpul nefuncţionării, băile de imersie prevăzute cu capac vor fi acoperite, iar cele prevăzute cu sisteme de golire rapidă vor fi evacuate într-un bazin de serviciu. Băile de imersie vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere a concentraţiei solventului.

Art. 205.
În cazul În care procesul tehnologic impune amplasarea băilor de imersie în spaţiul comun cu alte ateliere, se interzice depozitarea de materiale combustibile pe o rază de 10 m, iar pe o rază de 6 m se interzice lucrul cu foc deschis sau producerea de scântei.

Art. 206.
În cazul în care tehnologia impune imersarea manuală a pieselor, se vor lua toate măsurile PSI în vigoare.
Grunduirea electroforetică

Art. 207.
Se interzice accesul personalului în incinta de lucru a băii de grunduire electroforetică, în timpul funcţionării instalaţiilor tehnologice.

Art. 208.
Dispozitivele de suspendare a pieselor vor fi periodic curăţate, pentru asigurarea unui contact corespunzător.

Art. 209.
Întreţinerea şi reparaţia instalaţiei, se vor realiza de către utilizatorul acesteia, cu respectarea strictă a instrucţiunilor proiectantului de utilaj.

Art. 210.
Întreţinerea şi reparaţia instalaţiei, se vor realiza de către personal calificat şi instruit în acest scop.

5.5.Vopsirea cu pensula

Art. 211.
Vopsirea cu pensula se poate executa şi în hale de lucru cu alt specific, cu condiţia ca în apropiere să nu existe surse de aprindere, iar ventilarea generală a halei să asigure respectarea concentraţiei admisibile în zona de lucru.

6.Uscarea pieselor vopsite

Art. 212.
Uscarea naturală a pieselor vopsite în atmosfera atelierului de vopsire, se poate face numai dacă instalaţia de ventilare asigură nedepăşirea concentraţiei admise a vaporilor de solvent în atmosfera zonei de lucru.

Art. 213.
Camerele şi tunelurile de uscare vor avea montate la loc vizibil plăcuţe indicatoare în care vor fi precizate în mod obligatoriu:
a)temperatura maximă de uscare;
b)cantitatea maximă de solvent degajată pe oră;
c)natura solventului.
De asemenea, se vor prevedea sisteme de semnalizare acustică şi optică a parametrilor.

Art. 214.
Personalul care lucrează la uscătoarele cu becuri incandescente ( cu raze infraroşii) va fi dotat cu ochelari de protecţie cu filtre corespunzătoare pentru protecţia ochilor împotriva acţiunii dăunătoare a razelor infraroşii.

Art. 215.
Uscătoarele cu becuri incandescente vor fi astfel construite, încât să nu permită scurgerea picăturilor de vopsea pe lămpile incandescente.

Art. 216.
Pe tunelurile de uscare şi pe uscătoarele-cameră vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploatare şi întreţinere întocmite de utilizatorul acestora, pe baza instrucţiunilor proiectantului sau furnizorului de utilaj. Uscătoarele-cameră vor avea ferestre sau clapete de siguranţă care să se deschidă în afară la o suprapresiune uşoară.

7.Tratarea apelor reziduale rezultate din procesele tehnologice

Art. 217.
Funcţionarea şi întreţinerea staţiei de tratare a apelor reziduale se vor face în conformitate cu regulamentul de exploatare.

Art. 218.
Schema de colectare şi tratare a apelor reziduale, precum şi regulamentul de exploatare al staţiei de tratare ape reziduale vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal lucrător al staţiei şi vor fi afişate la loc vizibil.

Art. 219.
Orice modificări, completări sau adaptări ale instalaţiei tehnologice, se vor face cu avizul proiectantului.

Art. 220.
În cadrul staţiei, rezervoarele cu reactivi şi rezervoarele de neutralizare vor fi acoperite şi puse sub depresiune. Rezervoarele vor fi etichetate în funcţie de conţinut şi tipul de reacţie ce are loc în fiecare rezervor.

Art. 221.
Conductele de ape uzate, de reactivi şi de fluide energetice vor fi marcate distinct, în funcţie de natura fluidului, prin benzi colorate de 150 mm la maximum 2,0 m, în aliniament şi în mod obligatoriu la coturi, ramificaţii, armături şi racorduri, conform standardelor În vigoare.

Art. 222.
Pentru ca apele să ajungă corect în rezervoarele destinate, circuitele de fluide vor fi verificate în conformitate cu instrucţiunile de lucru.

Art. 223.
Bazinele de colectare a apelor de spălare în vederea neutralizării, vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie şi indicatoare de avertizare asupra pericolului existent.

Art. 224.
Prepararea reactivilor se va face sub supravegherea tehnologului staţiei.

Art. 225.
La începutul schimbului se va verifica funcţionarea dispozitivelor, armăturilor, rampelor şi AMC-urilor.

Art. 226.
În cadrul staţiei de tratare a apelor reziduale se va respecta graficul de revizii şi reparaţii întocmit.

Art. 227.
În cazul unei avarii la staţia de tratare a apelor reziduale, se va anunţa imediat tehnologul staţiei, se va închide vana generală de alimentare cu apă a secţiei de vopsitorie şi se va proceda în conformitate cu instrucţiunile proprii, elaborate de unităţi pentru cazuri de avarii şi lichidarea urmărilor acestora.

Art. 228.
În timpul lucrului, se vor evita scurgerea, stropirea sau vărsarea pe pardoseală a soluţiilor. La orice stropire sau scurgere accidentală de soluţii, se vor lua imediat măsuri de îndepărtare şi neutralizare.

Art. 229.
Instalaţia de ventilare va funcţiona la parametrii stabiliţi prin cartea tehnică.

Art. 230.
Personalul lucrător din cadrul staţiilor de tratare a apelor reziduale va fi instruit şi verificat asupra cunoaşterii următoarelor:
a)schema tehnologică a staţiei, construcţia şi funcţionarea tuturor elementelor instalaţiei;
b)provenienţa şi caracteristicile apelor uzate;
c)sensul, fluxul operaţiilor de tratare a apelor uzate;
d)condiţiile de calitate impuse la evacuarea apelor uzate.

8.Prevederi de proiectare

Art. 231.
În activitatea de concepţie şi proiectare a proceselor tehnologice de vopsire se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţia muncii, normelor PSI în vigoare, normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire, precum şi prevederile standardelor de securitate a muncii.

Art. 232.
Prevederile din acest capitol constituie cerinţe minime de proiectare în vederea asigurării nivelului de securitate necesar în cadrul activităţii de vopsire, luând în considerare pericolele existente şi nu exclud prevederea oricăror altor soluţii, pe baza evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei în domeniu, pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate în activitatea de vopsire.

8.l. Cerinţe privind amplasarea, construcţia şi amenajarea încăperilor destinate desfăşurării proceselor de vopsire

Art. 233.
Încăperile destinate activităţilor de vopsire vor fi prevăzute cu acoperiş de tip uşor.

Art. 234.
La amplasarea încăperilor în care se desfăşoară procese de vopsire se vor respecta următoarele prevederi:
a)se interzice amplasarea acestor încăperi la subsolul clădirilor;
b)amplasarea se va face, în cazul clădirilor cu un singur nivel, spre partea exterioară a clădirii, iar în cazul clădirilor cu mai multe nivele, la ultimul etaj.

Art. 235.
Pardoselile din vopsitorii şi din subsecţiile auxiliare vor fi construite din materiale care nu produc scântei prin frecare sau lovire şi sunt rezistente la acţiunea solvenţilor organici, acizilor, şi alcaliilor, precum şi materiale nealunecoase, care se curăţă uşor.

Art. 236.
Drumurile şi căile de acces vor fi dimensionate în funcţie de procesul tehnologic şi de mijloacele de transport utilizate.

Art. 237.
Atelierele de vopsire vor fi separate faţă de depozite sau alte hale prin pereţi rezistenţi la foc.

Art. 238.
În cazul În care sistemul de conveioare aferent liniei de vopsire se extinde şi în alte hale, trecerea se va realiza printr-un tunel de legătură prevăzut cu sprinklere, de o parte şi de alta a peretelui.

Art. 239.
Încăperile de lucru vor fi prevăzute cu spaţii pentru depozitarea pieselor de vopsit în vederea încărcării sau descărcării acestora.

Art. 240.
Staţia de neutralizare aferentă atelierului de vopsire se va amplasa, de obicei, la subsolul halei de vopsire.

8.2.Cerinţe privind proiectarea utilajelor

Art. 241.
Utilajele electrice vor fi în construcţie antiexplozivă.

Art. 242.
În cadrul liniilor tehnologice, utilajele vor fi dispuse în sensul fluxului tehnologic, astfel încât să se evite mişcările inutile de deplasare a pieselor de vopsit.

Art. 243.
Utilajele de vopsire vor fi prevăzute cu mijloace de stins incendii, amplasate în locuri uşor accesibile.

8.2.1.Vopsirea prin imersie

Art. 244.
Băile de vopsire prin imersie în lichide inflamabile, amplasate în linii tehnologice deservite de transportor suspendat vor fi carcasate, ventilate, fiind interzisă prevederea de locuri de muncă în interiorul carcasei.

Art. 245.
Băile sub 2 m3 capacitate vor fi prevăzute cu capace care să se închidă, în caz de aprindere a vopselei din baie.

Art. 246.
Băile cu capacitate de peste 2 m3 sau cele deservite de transportor suspendat vor fi prevăzute cu sistem de golire rapidă cu respectarea normelor PSI.

8.2.2.Vopsirea prin pulverizare

Art. 247.
Standurile, cabinele şi platformele de vopsire vor fi executate din materiale necombustibile şi uşor de curăţat şi vor fi dotate cu mijloace de stingere a incendiilor, corespunzătoare procesului tehnologic şi substanţelor utilizate.

Art. 248.
Locul de lucru în cabină va avea o lăţime minimă de 1500 mm (distanţa de la peretele cabinei din spatele lucrătorului până la suprafaţa piesei) .

Art. 249.
Captarea vaporilor de solvent şi a particulelor de vopsea formate în timpul pulverizării se va efectua la partea inferioară, prin grătarele amenajate în pardoseala standului cabinei sau platformei.

8.2.3.Vopsirea În cÂmp electrostatic

Art. 250.
Cabinele de vopsire electrostatică automate vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare, instalaţii de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon şi instalaţii de întrerupere a câmpului electrostatic în cazul producerii de scântei.

Art. 251.
Elementele metalice ale cabinei vor fi legate la pământ.

Art. 252.
Uşile de la cabinele de vopsire automate vor avea blocaj electric pentru a nu permite accesul în interior, în timp ce instalaţia se află sub tensiune şi semnalizare de avertizare (optică sau acustică) .

Art. 253.
Posturile de lucru vor fi construite din materiale ale căror suprafeţe să nu permită acumularea de sarcini electrostatice.

Art. 254.
Toate deschiderile din pereţii cabinelor sau posturilor de lucru prevăzute pentru intrarea şi ieşirea pieselor de vopsit, trebuie să fie cât se poate de mici astfel încât să nu permită accesul personalului.

Art. 255.
Pardoseala, în interiorul postului (amplasamentului) în care îşi desfăşoară, în mod normal, activitatea lucrătorul, trebuie să fie antistatică.

Art. 256.
Sistemul de ventilare de evacuare va fi interconectat cu echipamentul de pulverizare electrostatică astfel ca pulverizarea să fie efectuată numai când ventilarea de evacuare este în funcţiune.

Art. 257.
Cabinele sau posturile de pulverizare vor fi astfel concepute încât scamele să nu se acumuleze pe margini, praguri sau pe fundurile cabinelor.

Art. 258.
Pe cât posibil lucrătorul va fi amplasat în exteriorul postului sau cabinei de pulverizare, iar pulverizarea se va realiza printr-o deschidere cu cele mai mici dimensiuni pentru această activitate.

Art. 259.
În interiorul postului de pulverizare se va evita prezenţa suprafeţelor conductoare mari, izolate la pământ.

Art. 260.
Toate capsulările conductoare ale echipamentului electric şi toate structurile conductoare precum pardoselile, pereţii, tavanele, barierele, transportoarele, piesele de vopsit, recipientele etc., plasate în interiorul amplasamentului de lucru, precum şi borna depământ a generatorului de înaltă tensiune, vor fi conectate la sistemul de legare la pământ al alimentării electrice.

Art. 261.
Balansierele şi cârligele de suspendare metalice trebuie astfel concepute, încât să asigure o permanentă punere la pământ a pieselor de vopsit.

Art. 262.
Tubulatura de ventilare trebuie să fie dintr-un material care nu propagă arderea şi a cărui suprafaţă să nu permită acumularea sarcinilor electrostatice. Ea trebuie să fie suficient de rigidă, cât se poate de scurtă şi fără curburi în unghi ascuţit, care ar putea provoca reduceri locale ale vitezei aerului şi ar permite depunerea pulberilor.

Art. 263.
Elementele expuse şi încărcate electrostatic ale pistolului manual vor fi alimentate electric numai condiţionat de un sesizor, care condiţionează alimentarea cu vopsea.

Art. 264.
MÂnerul pistolului de pulverizare va fi legat la pământ printr-o legătură metalică şi va fi astfel construit încât lucrătorul, în poziţia de lucru normală, să aibă contact electric bun cu mânerul pistolului legat la pământ, pentru prevenirea formării de sarcini electrostatice pe corpul acestuia (al lucrătorului) .

Art. 265.
Instalaţia de pudraj electrostatic va fi echipată cu dispozitiv de detecţie instantanee a flamei şi de stingere a acesteia, amplasat în vecinătatea pistolului de pulverizare.

Art. 266.
Energia de punere în funcţiune a instalaţiei de pudraj electrostatic nu trebuie să depăşească 5 mJ.

Art. 267.
Elementele instalaţiei de pudraj electrostatic aflate sub tensiune vor fi amplasate astfel încât să fie prevenită producerea de scântei.

Art. 268.
Cabina şi instalaţiile anexe (canalizare, ventilare etc.) vor fi echipate cu dispozitive de descărcare şi/sau eliminare a presiunii de explozie, astfel ca presiunea de explozie să fie redusă la valoarea de sub 1 bar.

Art. 269.
Instalaţia de pudraj electrostatic va fi dotată cu agent extinctor cu acţiune ultrarapidă, care să stopeze flama din faza incipientă. Agentul extinctor ales trebuie să nu contribuie la perturbarea procesului tehnologic şi să nu conducă la creşterea toxicităţii în atmosfera de lucru.

Art. 270.
Cabinele de vopsire prin pudraj electrostatic vor fi dotate cu sisteme de comandă care să asigure întreruperea operaţiei de pulverizare pe toată durata procesului de stingere.

Art. 271.
Instalaţiile de vopsire electrostatică cu materiale combustibile în pat fluidizat, vor fi prevăzute cu instalaţii de înaltă tensiune, astfel încât orice descărcare produsă să nu aibă o intensitate suficientă pentru aprinderea amestecului pulbere-aer şi nici să rezulte un şoc periculos.

8.2.4.Uscarea pieselor vopsite

Art. 272.
Uscarea artificială a pieselor vopsite se va face în camere sau tunele de uscare prevăzute cu sistem de ventilare de evacuare a solvenţilor evaporaţi în timpul uscării.

Art. 273.
Pentru a se evita evaporarea bruscă a solventului în camerele sau tunelele de uscare, spaţiul dintre cabina de vopsire şi uscător va fi completat cu un tunel neventilat, care să asigure un timp de evacuare la temperatura ambiantă de minimum 7 minute.

Art. 274.
În cazul aplicării metodei de lucru staţionare, evaporarea se poate realiza în cabine de vopsire, astfel încât să se obţină în uscător o concentraţie a vaporilor de solvent sub limita inferioară de explozie (LIE) .

Art. 275.
Toate conductele de evacuare vor fi prevăzute cu palpatoare de presiune care să comande oprirea încălzirii, iar în cazul instalaţiilor cu funcţionare continuă, să comande atât oprirea admisiei de aer comprimat, cât şi oprirea conveiorului.

Art. 276.
(1)Uscătoarele vor fi prevăzute cu clapete de reglaj pe conductele de evacuare, respectiv pe cele de aer proaspăt.
(2)Clapetele vor fi executate astfel încât să nu poată obtura complet secţiunea de trecere.
(3)În poziţia de obturare maximă, clapetele trebuie să permită evacuarea vaporilor de solvent şi respectiv, înlocuirea cu aer proaspăt a aerului din utilaj chiar în perioada de evaporare intensă a solventului (în primele 5 minute ale procesului de uscare) .

Art. 277.
Utilajele de uscare vor fi dotate cu sistem automat pentru oprirea încălzirii la atingerea temperaturii maxime admise sau în eventualitatea defectării, respectiv opririi accidentale a sistemului de ventilare.

Art. 278.
Camerele de uscare vor fi prevăzute cu uşi, ferestre sau clapete de siguranţă, care să se deschidă în afară la o uşoară suprapresiune.

Art. 279.
Cabinele de uscare vor fi prevăzute cu uşi speciale de salvare, care să se deschidă spre exterior sau cu ferestre cu geam rezistent la temperatură, care pot fi sparte în cazul în care este posibil să rămână, accidental, un lucrător în spaţiul de uscare. Se va prevedea semnalizare de avertizare (optică sau acustică) a existenţei unor persoane blocate în interiorul cabinelor.

Art. 280.
Utilajele de uscare care folosesc drept combustibil gazul metan, trebuie echipate cu instalaţie de aprindere, supraveghere şi reglaj al temperaturii, care să asigure permanent funcţionarea automată a utilajului.

Art. 281.
Instalaţia automată de comandă şi siguranţă trebuie să condiţioneze, prin electroventilele respective, accesul gazului la arzătoare numai dacă sunt respectate următoarele condiţii:
a)gazul să aibă presiunea prescrisă;
b)să fie asigurată evacuarea solventului;
c)să fie asigurată evacuarea gazelor arse;
d)să fie efectuată o aerisire a cuptorului sau a mantalei radiante;
e)să nu se depăşească temperatura maximă admisă în cuptor.

Art. 282.
Utilajele de uscare vor fi prevăzute cu izolaţii corespunzătoare, astfel încât temperatura mantalelor, generatoarelor de aer cald şi tubulaturii de recirculare a aerului să nu depăşească 55 0 C.

8.3.Cerinţe privind proiectarea instalaţiilor de ventilare

8.3.1.Cerinţe generale

Art. 283.
Pentru evacuarea substanţelor nocive sau a celor care formează amestecuri explozive cu aerul, se vor utiliza instalaţii de ventilare mecanică generală sau locală, astfel încât concentraţiile de noxe să se încadreze în limitele admise.

Art. 284.
Instalaţiile de ventilare mecanică locală vor asigura captarea, filtrarea – neutralizarea aerului poluat cu gaze, vapori sau aerosoli, înainte de evacuarea lui în atmosferă, pentru evitarea poluării mediului înconjurător, în toate cazurile în care se depăşesc concentraţiile admise.

Art. 285.
Pentru compensarea aerului evacuat se vor utiliza instalaţii de ventilare mecanică generală de introducere a aerului proaspăt, atât în perioada caldă, cât şi rece a anului. Aerul introdus va fi încălzit, respectiv răcit, conform procesului tehnologic desfăşurat în spaţiul de lucru respectiv.

Art. 286.
Pe canalele de evacuare a aerului poluat (pe aspiraţia ventilatorului de evacuare) se vor montaobligatoriu separatoare de picături, indiferent de natura gazelor şi vaporilor transportaţi pe canalele de aer.

Art. 287.
Procesele de producţie însoţite de degajări de noxe cu periculozitate deosebită, vor fi izolate în încăperi separate, instalaţiile de ventilare fiind automatizate şi comandate de la distanţă.

Art. 288.
Toate instalaţiile pentru introducerea aerului proaspăt, în scopul diluării substanţelor nocive degajate, precum şi cele pentru compensarea aerului evacuat prin sisteme de aspiraţie locală, vor realiza simultan şi încălzirea spaţiilor de lucru, mai ales când sistemele de ventilare au funcţionare continuă.

Art. 289.
La stabilirea debitului de aer necesar diluării noxelor, se va lua în considerare regimul de presiune impus a se realiza în secţia respectivă, precum şi valoarea totală a debitului de aer evacuat cu instalaţiile de ventilare mecanică locală sau generală.

Art. 290.
Cantităţile de substanţe nocive care stau la baza calculului de aer necesar diluării noxelor, se vor determina prin luarea în considerare a condiţiilor de degajare în timp (variaţia diagramelor de evaporare a substanţelor volatile, factorii de simultaneitate etc.) .

Art. 291.
Dispozitivele de aspiraţie locală trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a)lucrătorul, în poziţia normală de lucru, să nu se afle între sursa de generare – noxe şi deschiderea de aspiraţie;
b)amplasarea dispozitivelor de aspiraţie să nu împiedice procesul tehnologic, accesul la comenzi şi deservirea utilajului;
c)forma dispozitivelor de aspiraţie, precum şi viteza de aspiraţie se vor determina în funcţie de fazele procesului tehnologic, astfel încât să se realizeze o captare cu eficienţă maximă.

Art. 292.
Nu se admite recircularea aerului în secţiile de vopsire sau în cabinele de vopsire.

Art. 293.
Se vor prevedea, obligatoriu, instalaţii de ventilare de avarie în încăperile unde este posibilă degajarea bruscă a unui volum de substanţe nocive (toxice sau inflamabile) , pe care instalaţiile de ventilare dimensionate în regim normal nu-l pot evacua în timpul necesar restabilirii condiţiilor normale de lucru (depozite de vopsele şi solvenţi) .

Art. 294.
Comanda pornirii şi opririi instalaţiilor de avarie se va face manual sau automat, atât în interiorul încăperii, cât şi din exterior, lângă uşa de intrare.

Art. 295.
Instalaţiile de ventilare de avarie vor fi independente de orice altă instalaţie de ventilare.

Art. 296.
În instalaţiile de pompare şi preparare a vopselelor, este obligatorie utilizarea sistemelor de introducere a aerului proaspăt, astfel încât acestea nu vor funcţiona în timpul purjării încăperilor; admisia aerului pentru compensare în aceste momente se va face pe cale naturală, prin infiltraţii de la ferestre şi uşi.

Art. 297.
Pentru toate instalaţiile de ventilare mecanică – evacuare noxe şi introducere de aer proaspăt (pentru diluţie şi compensare) – este obligatorie prevedereasistemelor electrice de avertizare optică şi acustică a opririi ventilatoarelor.

8.3.2.Cerinţe privind instalaţiile de ventilare în cadrul proceselor de vopsire prin pulverizare

Art. 298.
Toate zonele de vopsire vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare mecanică adecvată, pentru îndepărtarea sigură a vaporilor inflamabili, a amestecurilor sau pulberilor şi pentru limitarea şi controlul reziduurilor combustibile, astfel încât să se asigure securitatea lucrătorilor şi a echipamentelor tehnice.

Vopsirea cu materiale lichide

Art. 299.
În sistemele de acoperire cu vopsele lichide se vor respecta următoarele cerinţe de proiectare:
a)instalaţiile de ventilare pentru operaţiile de pulverizare cu vopsele neelectrostatice vor asigura în timpul pulverizării o viteză medie a aerului mai mare de 0,5 m/s, iar pentru pulverizarea electrostatică, o viteză medie a aerului de minimum 0,3 m/s, la nivelul deschiderii de lucru a cabinei sau în secţiunea transversală a cabinei;
b)debitul de aer evacuat trebuie să fie menţinut în toate cazurile sub 25 % din limita inferioară de inflamabilitate;
c)în încăperile de vopsire şi zonele deschise de pulverizare, debitul de aer evacuat va fi sub 25 % din limita inferioară de inflamabilitate.

Vopsirea cu pulberi

Art. 300.
În cazul vopsirii automate cu pulberi, controlul operaţiei de pulverizare va fi astfel conceput, încât acesta să nu se poată efectua până cînd nu este pusă în funcţiune instalaţia de ventilare de evacuare-noxe.

Art. 301.
Se va prevedea o instalaţie adecvată pentru introducerea aerului proaspăt (compensarea aerului evacuat) , astfel încât evacuarea noxelor să se facă eficient, reducându-se la minimum posibil pericolul creării de zone neventilate.

Art. 302.
Echipamentul pentru evacuarea aerului În timpul operaţiei de pulverizare, în vederea îndepărtării noxelor, va fi certificat.

Art. 303.
Aerul evacuat din zonele sau utilajele, unde se face pulverizarea, va fi dirijat astfel încât să nu contamineze aerul de compensare în zonă sau să nu creeze noxe prin devierea lui.

Art. 304.
Este interzisă recircularea aerului evacuat din zona de pulverizare pentru a fi folosit la compensare, până când acesta nu va fi denocivizat la o concentraţie sigură, acceptabilă şi până când nu va fi montat un sistem omologat de semnalizare În echipamentul de decontaminare a aerului evacuat.

Art. 305.
Sistemul de semnalizare trebuie să oprească automat operaţia de pulverizare, în cazul defectării echipamentului de decontaminare.

Art. 306.
Este interzisă recircularea aerului evacuat de la operaţiile de pulverizare pentru utilizare ca aer proaspăt de compensare pentru o nouă operaţie de pulverizare, până când particulele solide nu vor fi reţinute din aerul evacuat şi până când nu va fi montat un echipament pentru analizarea compoziţiei aerului, care să anunţe operatorul să oprească operaţia de pulverizare în cabina de vopsire, în cazul depăşirii cu 25 % a limitei inferioare de inflamabilitate.

Art. 307.
Cabinele individuale de pulverizare vor fi echipate cu tubulatură separată, montată în exteriorul clădirilor, cu excepţia bateriilor de cabine de pulverizare, cu suprafaţa frontală combinată mai mică de 1,7 m2 şi numai atunci când se utilizează materiale care nu produc aprinderea reziduurilor.

Art. 308.
În cazul tratării aerului evacuat în vederea prevenirii poluării atmosferei sau pentru conservarea energiei, tubulaturile vor fi unite într-o coloană colectoare, dacă se respectă următoarele condiţii:
a)materialele utilizate pentru tratarea aerului evacuat să nu producă reacţii însoţite de aprinderea reziduurilor În coloana colectoare;
b)să nu se utilizeze materiale de finisare pe bază de nitroceluloză;
c)să fie prevăzut un sistem de curăţare a aerului, pentru reducerea cantităţii de particule de vopsea dispersată, care se depun pe pereţii interiori ai tubulaturii de aspiraţie;
d)să fie prevăzut un sistem automat de sprinklere la locul de joncţiune dintre fiecare canal de aspiraţie din cabină şi canalul colector.

Art. 309.
Tubulatura de evacuare – noxe se va executa din tablă de oţel; clapetele de reglaj vor fi montate astfel încât curentul de aer să fie menţinut cât timp sistemul de ventilare este în funcţiune. În cazul nefuncţionării cabinelor de vopsire, tubulatura de ventilare va fi blindată cu capace necombustibile.

Art. 310.
Tubulatura de evacuare va fi protejată împotriva deteriorărilor mecanice şi va fi montată la o distanţă de minimum 50 cm faţă de elementele combustibile ale construcţiei sau faţă de alte materiale combustibile, cu excepţia cazului în care, elementele combustibile ale construcţiei sunt prevăzute cu protecţii aplicate pe toate suprafeţele în limitele a 46 cm, când distanţele pot fi reduse astfel:
a)30 cm, pentru protecţie din tablă de 0,4 mm pe panouri de azbest de 6,4 mm grosime;
b)23 cm, pentru protecţie din tablă de 0,4 mm pe panouri de azbest de 3,2 mm grosime; distanţate cu 25 mm cu distanţiere necombustibile;
c)7,6 cm, pentru protecţie din tablă de 0,8 mm pe vată minerală de 25 mm grosime, armată cu o plasă de sârmă;
d)15 cm, atunci cÂnd conductele sunt protejate În interior cu un sistem de sprinklere omologate.

Art. 311.
Dispozitivele de refulare a aerului la exteriorul clădirii se vor monta la minimum 1,8 m de pereţii exteriori combustibili sau de acoperiş, iar direcţia jetului de aer evacuat va fi la o distanţă de minimum 7,6 m faţă de construcţiile din material combustibil, învecinate.

Art. 312.
Tubulatura de evacuare – aer va fi prevăzută cu capace de curăţare.

Art. 313.
Este obligatorie utilizarea instalaţiilor de ventilare de evacuare în construcţie antiex, cuplate cu motoare în construcţie antiex.

Art. 314.
Motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilare de evacuare se vor amplasa În afara zonei de pulverizare.

Art. 315.
Orice incintă pentru operaţiile de acoperire cu pulberi (cabine, incinte de recuperare etc.) , care este etanşă va fi prevăzută cu deschideri de explozie; se vor monta tubulaturi în canalul de flacără care, vor elimina produsele de ardere în exteriorul clădirii sau spre o zonă special destinată.

Art. 316.
Instalaţiile de ventilare pentru paturi fluidizate şi paturi fluidizate electrostatic vor fi prevăzute astfel încât să împiedice scăparea pulberilor nedepozitate, spre exterior.

Art. 317.
Instalaţiile de ventilare pentru cabinele de pulverizare vor limita existenţa pulberilor sub formă de suspensie în cabină şi în sistemul de recuperare.

8.4.Cerinţe privind proiectarea instalaţiilor de tratare a apelor reziduale şi a instalaţiilor hidrotehnice

Art. 318.
La proiectarea fluxurilor tehnologice de vopsire se vor prevedea obligatoriu (în funcţie de tehnologia aplicată) , instalaţii pentru tratarea şi neutralizarea apelor reziduale rezultate din procesele tehnologice.

Art. 319.
Apele reziduale evacuate din procesele tehnologice vor fi colectate separat, după natura lor şi anume: acide, alcaline, cromice, ape ce conţin în suspensie particule de vopsea şi solvent.

Art. 320.
Instalaţiile de tratare a apelor reziduale vor asigura neutralizarea şi reţinerea produselor nocive, astfel încât apele evacuate la canalizare să se încadreze în limitele stabilite prin standarde În vigoare.

Art. 321.
Se interzice evacuarea şlamului rezultat din procesul de neutralizare, la canalizare.

Art. 322.
Staţiile de neutralizare vor fi prevăzute cu instalaţii de filtrare şi uscare şlam, în vederea depozitării acestuia în condiţii ecologice.

Art. 323.
Se vor prevedea spaţii pentru depozitarea şlamului în locuri special amenajate pentru deşeuri industriale.

Art. 324.
Tehnologia de neutralizare se va stabili în funcţie de natura şi calitatea apelor reziduale de tratat.

Art. 325.
Instalaţiile de neutralizare vor fi dotate cu instalaţii de ventilare mecanică pentru evacuarea noxelor degajate în timpul procesului de preparare şi tratare a apelor reziduale şi cu instalaţii de ventilare mecanică pentru introducerea aerului proaspăt în vederea creării condiţiilor de mediu corespunzătoare desfăşurării activităţii.

Art. 326.
Toate robinetele şi sistemele de comandă ale fluidelor vor fi amplasate în locuri uşor accesibile.

Art. 327.
Conductele de fluide fierbinţi vor fi protejate cu materiale termoizolante.

Art. 328.
Conductele, elementele de îmbinare, robinetele etc. vor avea prevăzută etanşeitatea necesară, pentru a nu permite scăpări de fluide fierbinţi. Tubulatura instalaţiilor de ventilare mecanică va fi periodic curăţată de depunerile rezultate din procesul tehnologic.

8.5.Cerinţe privind proiectarea instalaţiilor electrice

Art. 329.
Instalaţiile de ventilare în încăperi de categoria “A” pericol de incendiu (cazul unor zone din vopsitorii) vor fi dotate În toate cazurile cu sisteme pentru semnalizarea opririi accidentale a ventilatoarelor de evacuare noxe.

Art. 330.
Instalaţiile de ventilare pentru încăperile de categoria “A” , “B”, “C” pericol de incendiu vor fi prevăzute cu mijloace de oprire a ventilatoarelor, amplasate În locuri accesibile (În caz de incendiu) .

Art. 331.
Pornirea şi oprirea motoarelor electrice, care acţionează echipamentul de ventilare se va face cu sisteme de interblocaj electric, pentru a se asigura:
a)punerea în funcţiune a instalaţiilor de aspiraţie înaintea celor de introducere a aerului;
b)oprirea instalaţiilor de aspiraţie locală în urma celor pentru introducerea aerului.

Art. 332.
Cabinele de vopsire şi grunduire vor fi prevăzute cu iluminat local de construcţie corespunzătoare mediului potenţial exploziv.

Art. 333.
Elementele metalice ale echipamentelor de ventilare vor fi legate la pământ.

Art. 334.
Echipamentul de forţă şi comandă – transformatoarele, tabloul de forţă, aparatajul de comandă şi toate celelalte părţi componente ale echipamentului se vor instala în exteriorul zonelor cu atmosferă potenţial explozivă.

Art. 335.
Echipamentul electrostatic – electrozii şi capetele de atomizare electrostatică vor fi:
a)localizate în incinte incombustibile sau încăperi cu ventilare mecanică adecvată;
b)fixate permanent Într-un loc adecvat;
c)izolate faţă de pământ.

Art. 336.
Izolatoarele nu vor fi poroase.

Art. 337.
Conductoarele de înaltă tensiune vor fi izolate corespunzător şi protejate contra loviturilor mecanice sau contra acţiunii chimice distructive.

Art. 338.
Orice element expus la înaltă tensiune va fi bine ancorat şi protejat împotriva atingerilor directe de către orice persoană.

Art. 339.
Se va prevedea un sistem de legare la pământ al electrozilor atunci când primarul este scos de sub înaltă tensiune, indiferent de cauză.

Art. 340.
(1)La separarea pieselor de vopsit de echipamentul electrostatic, se va menţine o distanţă de minimum dublul distanţei de scânteiere dintre piesele de vopsit şi electrozii sau capetele de atomizare sau conductoare.
(2)Distanţa de siguranţă va fi semnalizată printr-o plăcuţă indicatoare de avertizare, amplasată lângă ansamblul de vopsire.

Art. 341.
(1)Piesele ce trebuie vopsite electrostatic vor fi suspendate pe conveior sau pe cÂrlige.
(2)Conveioarele sau cârligele vor fi concepute astfel ca, piesele să fie legate la pământ şi să se menţină în orice moment distanţa de siguranţă dintre acestea şi electrozii sau capetele de atomizare electrostatice.
(3)Piesele vor fi suspendate astfel încât să se evite mişcări prin care se poate reduce distanţa menţionată mai sus.

Art. 342.
Automatele de comandă ale aparatelor electrostatice vor fi echipate cu dispozitive care să separe rapid elementele de înaltă tensiune, în oricare din situaţiile următoare:
a)oprirea ventilatoarelor sau avarierea echipamentului de ventilare indiferent de cauză;
b)oprirea conveiorului care, transportă piesele prin câmpul de înaltă tensiune;
c)apariţia unei puneri la pământ sau a unui curent de scurgere mare în orice punct al sistemului de înaltă tensiune;
d)reducerea distanţei de siguranţă.

Art. 343.
(1)Toate părţile conductoare de curent din zona de încărcare (ionizare) , cu excepţia celor impuse de procesul tehnologic care cer tensiune înaltă, vor fi legate la pământ.
(2)Condiţia de la punctul (1) se va aplica dispozitivelor de susţinere a pieselor de vopsire, paravanelor de separare şi oricăror altor obiecte sau dispozitive conductoare de curent electric din zona respectivă.
(3)Echipamentul va avea un sistem de avertizare vizibil, permanent, al necesităţii legării la pământ a obiectelor menţionate la punctul (2) .

Art. 344.
La echipamentul electrostatic manual de pulverizare, circuitele de înaltă tensiune trebuie proiectate, astfel încât să nu se producă scântei care să conducă la aprinderea amestecurilor de vapori – aer sau să rezulte şocuri periculoase în contact cu obiectele legate la pământ.

Art. 345.
Elementele expuse şi încărcate electrostatic ale pistolului manual, vor fi alimentate electric numai condiţionat de un sesizor care controlează alimentarea cu vopsea.

Art. 346.
Echipamentul de forţă, transformatoarele bloc, aparatura de comandă şi toate celelalte părţi electronice ale echipamentului de forţă, vor fi amplasate în afara zonelor periculoase.

Art. 347.
MÂnerul pistolului de pulverizare va fi legat la pământ printr-o legătură metalică şi va fi astfel construit, încât să prevină formarea de sarcini electrostatice pe corpul operatorului.

Art. 348.
Echipamentul electrostatic şi oricare alte obiecte şi dispozitive conductoare de curent electric vor fi legate la pământ.

Art. 349.
Piesele care se vopsesc vor fi menţinute în contact metalic cu conveiorul sau alt suport legat la pământ.

Art. 350.
Partea dispozitivului de care se suspendă piesele va fi protejată contra stropirii.

Art. 351.
În cazul utilizătii conveioarelor, acestea vor fi astfel amplasate, încât să se evite colectarea de material de la operaţia de pulverizare.

Art. 352.
Echipamentul electric al instalaţiei de ventilare va fi interblocat cu instalaţia de ventilare din zona de pulverizare, în aşa fel încât, să nu poată fi acţionat decât dacă ventilatoarele sunt în funcţiune.

Art. 353.
Utilizarea alternativă a utilajelor de uscare cu infraroşii şi de pulverizare în cabinele de vopsire a autoturismelor va fi condiţionată de următoarele prevederi:
a)în timpul operaţiilor de pulverizare, aparatele de uscare, conexiunile electrice şi reţeaua electrică nu vor fi amplasate în interiorul incintei de pulverizare şi nici în spaţiile în care pot fi depozitate reziduuri de vopsea;
b)aparatele de pulverizare, uscare şi sistemul de ventilare vor fi echipate cu un sistem de interblocaj, astfel încât aparatele de pulverizare să nu lucreze în timp ce aparatele de uscare sunt în funcţiune;
c)echipamentul de tip antiex cu siguranţă mărită, va fi amplasat la 0,5 m peste nivelul pardoselii;
d)toate părţile metalice ale aparaturii de uscare vor fi legate la pământ.
-****-
ANEXA 1: Lista Normelor specifice de securitate a muncii conexe şi/sau complementare
1.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide.
2.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.
3.
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.
4.
Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă.
5.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi panourilor pentru construcţii.
6.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportarea produselor anorganice.
7.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) .
8.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive.
9.
Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice.
10.
Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţiile navale.
11.
Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.
12.
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii.
13.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.
14.
Norme specifice de securitate a muncii pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule.
15.
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.
16.
Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice În medii normale.

ANEXA 2: Lista Standardelor conexe de securitate a muncii *
1. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
2. STAS 9638-74
Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalaţiilor electrice.
3. STAS 4102-85
Piese de protecţie pentru instalaţii de legare la pământ .
4. STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
5. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutării. Limite admise.
* NOTĂ: Întrucât sistemul standardelor de securitate a muncii este în curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodică a Buletinului Standardizării pentru completarea listei cu standardele care corespund cerinţelor de proiectare din domeniu.
6. STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
7. STAS 6877/10-77
Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Încadrarea gazelor şi vaporilor în grupe de explozie.
8. STAS 6877/11-79
Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Capsulare antideflagrantă. Determinarea interstiţiului experimental maxim de securitate.
9. STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie şi datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
10. STAS 6790-89
Materiale electroizolante utilizate în echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Condiţii tehnice şi metode de verificare.
11. STAS 12710-89
Echipamente electrice protejate prin carcase şi destinate utilizării în zona cu prafuri combustibile. Prescripţii generale.
12. STAS CEI: 598/2-22- 92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă.
13. STAS CEI: 598/2-8-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 8: Lămpi portabile de mână
14. STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
15. STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
16. STAS 6877/1-86
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale.
17. STAS 6877/2-86
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare antideflagrantă d.
18. STAS 6877/3-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare presurizată p.
19. STAS 6877/4-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Siguranţă intrinsecă i.
20. STAS 6877/5-74
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Mod de protecţie înglobare în nisip. Condiţii tehnice speciale de calitate.
21. STAS 6877/7-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Siguranţă mărită e.
22. STAS 6877/8-88
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Sisteme electrice cu siguranţă intrinsecă i.
23. STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
24. STAS 9876-87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate.
25. STAS 9877-89
Transportoare vibrante şi transportoare oscilante. Prescripţii speciale de securitate.
26. STAS 9879-74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.
27. STAS 9881-89
Transportoare cu raclete. Prescripţii speciale de securitate.
28. STAS 9886-82
Transportoare suspendate cu lanţ sau cablu. Prescripţii speciale de securitate.
29. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.
30. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.
31. STAS 12938-91
Roboţi industriali. Prescripţii generale de securitate.

ANEXA 3: Ghid de terminologie
1.Noţiuni din domeniul securităţii muncii:
1.1.Avarie: Eveniment survenit În utilizarea mijloacelor de producţie, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
1.2.Defectare: Încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj etc., de a-şi îndeplini funcţia specificată.
1.3.Dispozitiv de protecţie: Dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
1.4.Echipament individual de lucru: Totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncă, în scopul prevenirii uzurii premature sau murdăririi excesive a obiectelor personale.
1.5.Echipament individual de protecţie: Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat executantul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, în vederea asigurării protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.
1.6.Echipament tehnic: Orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau instalaţie etc., utilizată în timpul muncii.
1.7.Factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională (abr.: factor de risc) : Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de muncă, ce pot provoca, în anumite condiţii, accidente de muncă sau boli profesionale.
Notă: factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, dependente de executant, sarcina de muncă, mijloacele de producţie şi mediul de muncă. Identificarea lor, la nivelul acestor elemente implicate în orice proces de muncă, constituie un obiectiv important al evaluării riscului şi fundamentării activităţii de prevenire.
1.8.Funcţii de securitate ; Funcţii ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecţie prin care fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.
1.9.Indicator de securitate: Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
1.10.Instructaj de securitate a muncii: Modalitatea de instruire În domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi care are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
1.11.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii (sinonim: instrucţiuni proprii) : Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
1.12.Instrucţiuni de utilizare: Instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care ,producătorul, trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
1.13.Mijloc individual de protecţie: Mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care i se aplică acestuia.
1.14.Nocivitate: Proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.
1.15.Noxă (sinonim: factor nociv) : Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, În mediul luat În considerare.
1.16.Pericol:
a)Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
Notă: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni, definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
b)Proprietatea inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale) .
1.17.Persoană autorizată: O persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi / sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
1.18.Persoană avertizată: O persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
1.19.Persoană competentă: O persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
1.20.Persoană expusă: O persoană care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
1.21.Prevenire: Ansamblul proceselor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
1.22.Prevenire intrinsecă: Prevenire realizată în stadiul de concepţie / proiectare, care constă în:
-evitarea sau reducerea pericolelor atÂt cÂt este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
-limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
1.23.Protecţie: Ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.
1.24.Proces de muncă: Succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
1.25.Protector: Mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
1.26.Risc: Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
1.27.Risc profesional: Risc în procesul de muncă.
1.28.Situaţie periculoasă: Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
1.29.Substanţă periculoasă: O substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
1.30.Zonă periculoasă: Orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
1.31.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: Orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
Notă: Pericolul care generează riscul înfăţişat în această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.) sau:
– poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată / neprevăzută etc.) .
2.Noţiuni tehnologice
2.1.Amplasament periculos: Amplasamentul în care fie este prezentă o atmosferă explozivă, fie se poate prevedea prezenţa acesteia în cantitate suficientă pentru a necesita măsuri speciale în construcţia, instalarea şi utilizarea aparaturii electrice.
2.2.Atmosferă explozivă: Amestec cu aer în condiţii atmosferice, de substanţe inflamabile sub formă de gaz, vapori, ceaţă, pulberi sau scame în astfel de proporţii încât o temperatură excesivă, arcuri sau scântei, să producă explozia (pericol real) .
2.3.Cabină de pulverizare: Amplasament închis în toate părţile, în timpul utilizării, cu excepţia mijloacelor de intrare şi ieşire a pieselor şi conductelor de ventilare.
2.4.Echipament manual de pulverizare electrostatică a vopselei – pulbere: Echipament care cu ajutorul câmpurilor electrice produce, încarcă şi depune particule în suspensie. El se compune în general din următoarele părţi:
– un pistol de pulverizare;
– un generator de înaltă tensiune;
– un cablu de conexiune.
2.5.Limita inferioară de explozivitate (LIE) : Concentraţie în aer a vaporilor sau pulberilor inflamabile sub care nu se formează atmosferă explozivă.
2.6.Mănuşi antistatice: Mănuşi care au o rezistenţă suficient de slabă pentru a evita acumularea sarcinilor electrostatice.
2.7.Pardoseală antistatică: Pardoseala care are o rezistenţă în raport cu pământul suficient de slabă pentru a evita acumularea sarcinilor electrostatice.
2.8.Post de pulverizare: Amplasament închis în toate părţile, cu excepţia mijloacelor de acces ale operatorului şi de intrare şi ieşire a pieselor şi conductelor de ventilare.