NSSM 35

NSSM 35 – Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticla

Preambul
Sistemul naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă este compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activităţi sau grupe de activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Prevederile acestor norme se aplică cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activităţilor reglementate.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în condiţii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea oricăror altor măsuri corespunzătoare condiţiilor concrete în care se desfăşoară activităţile respective, prin instrucţiuni proprii.

Întrucât sistemul naţional al normelor specifice este structurat pe activităţi, persoanele juridice sau fizice vor selecţiona şi aplica cumulativ normele specifice de securitate a muncii corespunzătoare atât activităţii de bază cât şi conexe sau complementare.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;
– Sarcina de muncă:totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mjloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă) ;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice, vizând, global, desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi, în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepere şi proiectare a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor în domeniul securităţii muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;

În contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă” au fost elaborate ţinând cont de pericolele specifice existente în cadrul acestor activităţi, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevenire adecvată la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă.

Structura acestor norme a urmărit includerea tuturor activităţilor specifice aferente tehnologiei de fabricare şi prelucrare a fibrelor de sticlă, înţelegând prin aceste activităţi, principalele faze tehnologice care au ca finalitate obţinerea diferitelor produse din fire de sticlă.

Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole şi subcapitole în funcţie de activităţile, respectiv subactivităţile reglementate, pe care utilizatorii le pot găsi rapid, servindu-se de cuprins. Alături de capitolele care reglementează modul de desfăşurare a activităţilor specifice, din punctul de vedere al securităţii muncii, normele cuprind şi un capitol destinat proiectării, de care este necesar să se ţină seama la modernizarea echipamentelor tehnice existente sau la eventualele retehnologizări, până la apariţia standardelor de securitate a muncii în domeniu.

De asemenea normele cuprind o serie de anexe cu informaţii utile atât utilizatorilor tehnologiei de fabricare şi prelucrare a fibrelor de sticlă cât şi factorilor de concepere şi proiectare.

1.Prevederi generale

1.1.Conţinut.Scop

Art.1.
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă cuprind măsuri de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale luând în considerare pericolele specifice acestor activităţi şi cerinţele desfăşurării procesului de muncă în condiţii de securitate.

1.2.Domeniu de aplicare

Art.2.
Prevederile acestor norme se aplică tuturor activităţilor specifice de fabricare şi prelucrare a fibrelor de sticlă indiferent de modul de organizare sau de forma de proprietate asupra capitalului social.

1.3.Conexiunea cu alte acte normative

Art.3.
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.

Art.4.
Pentru activităţile nespecifice, care intervin în desfăşurarea activităţilor de fabricare şi prelucrare a fibrelor de sticlă, dar nu constituie obiect de reglementare a prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activităţi.*

Art.5.
(1)Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate în raport cu riscurile existente, se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, nr. 225/21.07.1995 publicat în Monitorul Oficial nr. 189.
(2)Acordarea sortimentelor de echipament individual de protecţie se va face astfel încât să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor riscurilor existente în procesele de muncă.

Art.6.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI în vigoare.

1.4.Obligaţiile conducerii persoanelor juridice pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la pulberile de sticlă

Art.7.
Conducerea are responsabilitatea supravegherii şi controlului expunerii lucrătorilor la pulberile de sticlă din mediul de muncă precum şi a adoptării celor mai eficiente măsuri de prevenire prin dotarea şi întreţinerea corespunzătoare a clădirilor, instalaţiilor, utilajelor şi locurilor de muncă precum şi prin organizarea muncii, astfel încât concentraţiile de pulberi de sticlă să fie menţinute sub limitele admise.

Art.8.
La achiziţionarea de echipamente şi instalaţii trebuie să se prevadă clauze contractuale prin care acestea să corespundă standardelor de securitate a muncii sau să fie din proiectare concepute cu sisteme de protecţie astfel încât să nu polueze mediul de muncă cu pulberi de sticlă.

Art.9.
Conducerea va asigura mijloacele individuale de protecţie adecvate şi va lua măsuri pentru ca lucrătorii să le utilizeze la acele operaţii sau activităţi la care sunt posibile depăşiri ale concentraţiilor admise.

Art.10.
Conducerea va asigura spaţiile auxiliare necesare pentru vestiare, duşuri, săli de curăţare a echipamentului, pentru menţinerea igienei individuale, săli de mese etc.

1.5.Obligaţiile lucrătorilor pentru prevenirea producerii şi răspândirii pulberilor de sticlă în mediul de muncă

Art.11.
Lucrătorii au datoria de a preveni producerea şi răspândirea pulberilor de sticlă în mediul de muncă prin utilizarea metodelor de lucru corecte şi menţinerea curăţeniei la locul de muncă.

Art.12.
Lucrătorii vor respecta instrucţiunile proprii elaborate de persoanele juridice în legătură cu prevenirea prezenţei pulberilor de sticlă în mediul de muncă şi vor purta echipamentul individual de protecţie stabilit pentru fiecare categorie de lucrări.

1.6.Obligaţiile generale ale producătorilor şi furnizorilor de echipamente tehnice pentru prelucrarea fibrelor de sticlă

Art.13.
Producătorii şi furnizorii de echipamente tehnice pentru prelucrarea fibrelor de sticlă trebuie să asigure ca acestea să fie prevăzute cu sistem propriu de captare şi reţinere a fibrelor de sticlă la locul unde se produc şi se degajă.

Art.14.
La achiziţionarea echipamentelor de prelucrare a fibrelor de sticlă din alte ţări, acestea trebuie să respecte cerinţele standardelor române de securitate precum şi cerinţele de certificare prevăzute prin legislaţia română.

1.7.Încadrarea, repartizarea lucrătorilor şi asigurarea igienei individuale

Art.15.
La activităţile de fabricare şi prelucrare a fibrelor de sticlă vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sănătăţii pentru lucrul în medii cu pulberi şi/sau substanţe toxice.

Art.16.
Pentru lucrul la cuptoarele de topit sticlă şi filiere se interzice repartizarea femeilor gravide precum şi a persoanelor cu afecţiuni pentru care există contraindicaţii medicale de a lucra în medii cu temperaturi înalte.

Art.17.
Se interzice lucrul persoanelor care prezintă alergii la unele substanţe. Acestea vor fi repartizate la alte operaţii sau activităţi care nu presupun contactul cu respectivele substanţe.

Art.18.
La prelucrarea prin ţesere şi răsucire a fibrelor de sticlă se interzice repartizarea persoanelor cu deficienţe auditive (hipoacuzii) .

Art.19.
Se interzice desfăşurarea de activităţi în prezenţa substanţelor toxice de către lucrătorii care prezintă leziuni ale pielii (tăieturi, zgârieturi etc.) .

Art.20.
În cazul lucrărilor cu substanţe care acţionează asupra pielii sau mucoaselor, lucrătorii vor beneficia de substanţe neutralizante ale acţiunii nocive, care se vor stabili cu avizul medicului de specialitate.

Art.21.
La locurile de muncă unde, tehnologic, nu se pot utiliza mănuşi de protecţie, lucrătorii venind în contact direct cu firul de sticlă şi substanţele de ancolare, se vor asigura şi utiliza unguente de protecţie.

Art.22.
Înainte de servirea mesei sau fumat, lucrătorii se vor spăla bine pe mâini şi pe faţă.

Art.23.
Servirea mesei precum şi fumatul se vor realiza numai în locurile special destinate.

Art.24.
Îmbrăcarea şi dezbrăcarea echipamentului individual de protecţie se va face numai în vestiarele special amenajate.

Art.25.
La sfârşitul schimbului de lucru este obligatoriu efectuarea duşului corporal.

1.8.Instruirea lucrătorilor

Art.26.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se vor realiza potrivit Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.27.
Conducerea persoanelor juridice va asigura ca lucrătorii să fie informaţi corespunzător asupra riscurilor existente în procesele de muncă şi asupra măsurilor tehnice, organizatorice şi de autoprotecţie pentru prevenirea acestora.

Art.28.
Pe lângă prevederile prezentelor norme, persoanele juridice vor elabora instrucţiuni proprii cuprinzând măsuri de securitate a muncii valabile pentru condiţiile concrete de desfăşurare a activităţilor, care vor fi aduse la cunoştiinţa lucrătorilor.

1.9.Curăţenia la locul de muncă

Art.29.
Suprafeţele încăperilor de lucru, instalaţiile, utilajele şi maşinile vor fi menţinute fără pulberi şi deşeuri de sticlă, inclusiv suprafeţele exterioare ale echipamentelor de ventilare.

Art.30.
Curăţenia se va realiza prin aspirare pentru a preveni dispersia şi acumularea pulberilor de sticlă în mediul de muncă.

Art.31.
Se interzice îndepărtarea pulberilor cu ajutorul aerului comprimat, prin măturare sau periere uscată sau prin lovire.

Art.32.
În situaţiile în care nu este posibilă curăţarea prin aspirare, pulberile şi deşeurile din sticlă vor fi umezite înainte de îndepărtare, iar lucrătorii vor purta echipament de protecţie adecvat.

1.9.1.Curăţarea pardoselilor

Art.33.
Curăţarea pardoselilor se va realiza prin aspirare şi/sau spălare.

Art.34.
Pentru a permite curăţarea necesară se vor respecta următoarele:
a)suprafaţa pardoselilor trebuie menţinută netedă (fără crăpături sau goluri în care se poate acumula praful) .
b)materialele cu care sunt acoperite suprafeţele pardoselilor trebuie să permită curăţarea lor corespunzătoare de pulberi şi să nu favorizeze acumularea acestora.

1.9.2.Curăţarea pereţilor

Art.35.
Pereţii încăperilor de lucru vor avea suprafeţe netede pentru a nu favoriza depunerile de pulberi şi vor fi acoperiţi cu materiale de finisare care să faciliteze curăţa-rea acestora.

Art.36.
Curăţarea pereţilor se va face anual sau mai des dacă natura clădirii sau specificul procesului tehnologic o fac necesară prin aspirare sau spălare.

1.9.3.Curăţarea echipamentelor tehnice

Art.37.
Echipamentele tehnice trebuie curăţate de pulberi cel puţin o dată pe săptămână.

Art.38.
(1)Curăţarea echipamentelor tehnice se va realiza prin aspirare.
(2)Părţile echipamentului tehnic care sunt inaccesibile aspiratorului vor fi curăţate cu perii unse cu ulei.

Art.39.
În cazul în care echipamentele tehnice sunt dotate cu sisteme proprii de ventilare, acestea vor funcţiona pe toată durata efectuării curăţeniei.

1.9.4.Curăţarea structurilor aflate la înălţime

Art.40.
Curăţarea structurilor aflate la înălţime se va face prin aspirare cu furtun de prelungire sau cu alte mijloace care să nu determine o generare secundară de praf.

Art.41.
În cazul în care nu se pot utiliza metode de curăţare prin aspirare, lucrătorii care efectuează curăţarea precum şi persoanele prezente în clădire vor purta echipament individual de protecţie adecvat (inclusiv pentru protecţia respiratorie) iar echipamentele tehnice vor fi acoperite cu folie de plastic.

1.10.Microclima la locurile de muncă

Art.42.
Microclima la locurile de muncă trebuie să satisfacă parametrii proiectaţi, respectând limitele admise prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii.

Art.43.
(1)La filiere, unde există surse de iradiere calorică şi unde locurile de muncă sunt prevăzute cu duşuri de aer, temperatura aerului vehiculat trebuie să fie de minimum 16,5 0C şi maximum 23 0C iar viteza curentului de aer să fie cuprinsă între 2-2,5 m/s.
(2)Umiditatea relativă a aerului folosit pentru duşul de aer nu va depăşi 60 %.

Art.44.
În cazul unei funcţionări defectuoase a instalaţiei generale de condiţionare a aerului, pe platforma filare-bobinare nu se va permite lucrul la depăşirea valorii de 270C a temperaturii aerului, în condiţiile unei umidităţi relative de peste 80%.

Art.45.
La roving-răsucitorie şi ţesătorie, unde locurile de muncă nu sunt caracterizate prin degajări de căldură convectivă sau radiantă dar la care, procesul tehnologic necesită umidificarea aerului la valoarea de 70 % temperatura maximă admisă va fi de 29 0C.

2.Descărcarea, depozitarea şi transportul materiilor prime pulverulente şi a substanţelor chimice

Art.46.
Operaţiile de descărcare, depozitare şi transport a materiilor prime necesare fabricării fibrelor de sticlă vor fi organizate şi conduse de către o persoană numită şi instruită în acest scop, care va asigura toate măsurile de securitate prevăzute prin prezentele norme şi prin instrucţiunile proprii.

Art.47.
În timpul efectuării operaţiilor de descărcare, depozitare şi transport materii prime, se vor respecta următoarele prevederi:
a)manipularea directă a maselor se va face astfel încât să nu se depăşească limitele stabilite prin Normele generale de protecţie a muncii.
b)pentru manipularea şi transportul maselor care depăşesc limitele stabilite prin Normele generale de protecţie a muncii, privind efortul fizic, se vor asigura mijloacele tehnice adecvate tipului de ambalaj şi specificului materiei prime, care vor fi manevrate de personal special instruit.

Descărcarea materiilor prime

Art.48.
La descărcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate în saci, lucrătorii nu vor sta în faţa obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate de căderea sacilor.

Art.49.
La descărcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate în saci, echipa de lucru se va împărţi astfel încât să se asigure manipularea concomitentă a sacilor, atât pentru descărcarea lor din container, încărcarea în mijlocul de transport intern precum şi depozitarea lor.

Art.50.
La operaţiile de descărcare a materiilor prime în vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajărilor de pulberi şi depunerii acestora (îngrădire locală, posibilităţi de curăţare etc.) .

Art.51.
La descărcarea materiilor prime în sistem pneumatic, amplasarea autocisternelor faţă de silozuri se va face astfel încât elementele de transport pneumatic să nu prezinte curburi sau torsiuni şi să fie uşor accesibile.

Art.52.
Racordurile utilizate şi elementele de strângere vor fi în bună stare de funcţionare pentru a se asigura etanşeitatea necesară şi a nu permite degajarea prafului.

Art.53.
Capacele de vizitare şi control ale circuitului de materiale vor fi închise etanş pe toată durata efectuării operaţiilor de descărcare-încărcare, atât la autocisterna de transport cât şi la silozul de depozitare.

Art.54.
Capacele la gurile de alimentare şi/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra numai atunci când presiunea din interiorul cisternei este egală cu presiunea mediului exterior şi numai de către personal calificat.
Depozitarea materiilor prime pulverulente

Art.55.
(1)Spaţiile destinate depozitării pe platforme orizontale a materiilor prime însăcuite sau în vrac trebuie să prezinte pardoseli nivelate.
(2)Intrările acestor spaţii vor fi menţinute fără prag şi vor avea dimensiuni în funcţie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
(3)Sistemul de iluminat trebuie să asigure condiţii normale de lucru în orice punct al depozitului.

Art.56.
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi păstrate în compartimente (boxe) sau, după caz, lăzi cu capac prevăzute cu etichete privind conţinutul fiecăreia, fiind interzisă depozitarea în acelaşi compartiment a materiilor prime diferite.

Art.57.
Depozitarea materiilor prime ambalate În saci sau În ambalaje cu forme geometrice regulate se va face prin stivuire cu respectarea Normelor generale de protecţie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor şi înălţimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.

Art.58.
Buncărele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticală a materiilor prime vor fi etichetate, indicându-se conţinutul fiecăruia, fiind interzisă depozitarea în acelaşi buncăr (siloz) a altor materii prime, decât cea etichetată.

Art.59.
Căile de acces din interiorul depozitelor se vor menţine permanent deblocate.

Art.60.
(1)Manipularea materiilor prime se va face astfel încât să se evite împrăştierea lor pe sol sau în atmosferă.
(2)Pentru evitarea prafului în mediul de muncă, pardoseala va fi stropită şi curăţată.
Depozitarea substanţelor toxice, inflamabile sau explozive

Art.61.
(1)La amenajarea spaţiilor pentru depozitarea substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, pe lângă prezentele norme se vor aplica şi prevederile altor reglementări legale referitoare la aceste substanţe (legi, decrete, norme PSI etc.) .
(2)Uşile acestor spaţii de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare pentru acces condiţionat, conform standardelor în vigoare şi vor fi ţinute sub cheie de către un gestionar.
(3)În aceste spaţii se interzice fumatul sau intrarea cu flacără deschisă.

Art.62.
(1)În spaţiile de depozitare a substanţelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise păstrarea alimentelor sau servirea mesei.
(2)Aceste spaţii se vor dota cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale.
(3)Pardoselile se vor păstra permanent curate.
(4)Ambalajele conţinând aceste substanţe vor fi marcate cu semne convenţionale pentru pericol.
(5)Ambalajele golite de conţinut vor fi păstrate în compartimente distincte şi, după caz, vor fi neutralizate şi evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.

Art.63.
La depozitarea şi manipularea substanţelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica şi prevederile Normelor specifice de securitate a muncii menţionate în anexa 1, poziţiile 6 şi 7.

Art.64.
Se interzice depozitarea temporară a materiilor prime şi a celorlalte substanţe toxice utilizate în procesul tehnologic dacă nu sunt asigurate spaţii speciale şi mijloace adecvate acestui scop.

Transportul şi încărcarea în sistem pneumatic a materiilor prime în staţiile de preparare a amestecului sau în silozuri de depozitare verticală

Art.65.
La începutul fiecărui schimb de lucru se va verifica starea tehnică a instalaţiilor, integritatea elementelor componente ale acestora, a conductelor de transport pneumatic şi a dispozitivelor ajutătoare. Se vor verifica aparatele de măsură, control şi supraveghere a instalaţiilor.

Art.66.
Se va asigura verificarea tuturor echipamentelor instalaţiei electrice.

Art.67.
Lucrătorii angajaţi pentru activităţile de manipulare şi de transport nu vor efectua intervenţii sau manevre la instalaţii şi utilaje; orice defecţiuni sau funcţionări aparametrice vor fi anunţate conducătorului locului de muncă odată cu oprirea instalaţiei defecte.

Art.68.
Lucrătorii care au drept sarcină de muncă supravegherea instalaţiilor de transport pneumatic, nu vor părăsi locul de muncă înainte ca sarcina să fie preluată de înlocuitori desemnaţi de conducătorul locului de muncă.

Art.69.
În cazul în care materiile prime sunt depozitate în silozuri prevăzute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica etanşeitatea conductelor pentru a evita degajările de praf în zona de lucru.

Art.70.
Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (cÂnd acestea s-au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevăzute în regulamentul de funcţionare al instalaţiei.

Art.71.
În cazul depunerii de material, pe pereţii interiori ai silozului, se va proceda la curăţarea silozului cu mijloace tehnice. În cazuri de forţă majoră se va permite ca operaţiile de curăţare a silozurilor să se efectueze manual, cu respectarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice de eliminare a surselor de accidentare stabilite prin instrucţiunile proprii de securitate a muncii elaborate În acest scop.

Art.72.
În timpul efectuării operaţiilor de curăţare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalaţiile electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.

Art.73.
Reluarea operaţiilor de încărcare a silozurilor după curăţarea lor se va face în urma examinării detaliate a construcţiei, a etanşeităţii şi a rezistenţei acesteia. De asemenea se va porni instalaţia de ventilare aferentă silozurilor şi, după timpul necesar de securitate, se va porni în gol instalaţia de transport pneumatic. Dacă nu apar defecţiuni se pot relua operaţiile de însilozare.

Art.74.
În cazul în care configuraţia locului de muncă impune folosirea scărilor cu pantă mare, lucrătorii nu le vor utiliza în cazul în care au amândouă mâini ocupate.

Art.75.
Toate elementele metalice vor fi legate la pământ pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere indirectă.

Art.76.
(1)Cablurile electrice vor fi protejate împotriva lovirii, agăţării, strivirii şi a oricăror deteriorări mecanice.
(2)Cablurile electrice vor fi amplasate conform normelor În vigoare.

3.Elaborarea topiturii de sticlă

3.1.Alimentarea cuptoarelor, dozarea-omogenizarea materiilor prime pentru formarea şarjei de sticlă

Art.77.
Platforma gurilor de alimentare va avea sistem de iluminare adecvat, capabil să asigure vizibilitatea optimă pentru toate locurile de muncă indiferent de capacitatea construcţiei pentru iluminatul natural.

Art.78.
Se va asigura spaţiu de depozitare pentru palete şi pentru ambalaje(saci) astfel încât căile de acces spre gurile de alimentare să nu fie afectate.

Art.79.
Deversarea materiilor prime din saci se va face numai în nişe, printr-o manipulare atentă, în vederea evitării poluării mediului de lucru.

Art.80.
Nişele gurilor de alimentare vor fi prevăzute cu instalaţii de captare, reţinere şi filtrare a pulberilor.

Art.81.
Gurile de alimentare vor fi prevăzute cu şorţuri de cauciuc pentru realizarea unei etanşeităţi complete la operaţiile de descărcare a sacilor.

Art.82.
Gurile de alimentare vor fi prevăzute cu grătare metalice rezistente, ale căror ochiuri să nu permită scăparea sacilor sau a materiei prime aglomerate.

Art.83.
(1)Parametrii de funcţionare ai transportorului vibrator vor fi verificaţi permanent, urmărindu-se ca aceştia să nu influenţeze construcţiile şi structurile aferente.
(2)În cazul constatării transmiterii de vibraţii mecanice în structurile învecinate, se vor verifica elementele elastice de legătură înlocuindu-se cele uzate şi se vor reface elementele de montaj.

Art.84.
Se va asigura etanşeitatea gurilor de alimentare-deversare (golire) a amestecătoarelor precum şi etanşeitatea construcţiei acestora pentru evitarea poluării mediului de lucru.

Art.85.
(1)Instalaţia de desprăfuire aferentă ameste-cătoarelor va funcţiona la parametrii impuşi de valoarea debitului de materii prime omogenizate.
(2)Se interzice omogenizarea materiilor prime fără asigurarea funcţionalităţii instalaţiei de desprăfuire.

Art.86.
La pornirea ventilatoarelor se va verifica dacă dispozitivele de protecţie sunt bine fixate, utilajele sunt legate la pământ şi elementele sub tensiune sunt inaccesibile lucrătorilor.

Art.87.
Curăţarea tubulaturii de transport pneumatic în cazul înfundărilor se va executa numai cu cârlige de ancorare pe tubulatură şi cu centuri de siguranţă, sub supravegherea directă a conducătorului locului de muncă

Art.88.
La instalaţiile de transport pneumatic se prevăd reţinătoare de corpuri grele pe tubulatura de aspiraţie în imediata apropiere a ventilatorului. Deasupra ventilatorului trebuie să existe o gură de vizitare prin care să se evacueze corpurile străine reţinute. Evacuarea corpurilor străine se realizează numai după oprirea ventilatorului.

Art.89.
De-a lungul tubulaturii se prevăd locuri de vizitare cu capace pentru desfundarea şi curăţarea acesteia.

Art.90.
În timpul funcţionării instalaţiei de transport pneumatic se interzice deschiderea capacelor de vizitare şi control a instalaţiei.

Art.91.
Circulaţia lucrătorilor pe tubulatura sistemului de desprăfuire şi transport pneumatic este interzisă.

3.2.Topirea şi distribuirea sticlei (cuptoare de topit sticlă şi feedere)

Art.92.
(1)La cuptoarele şi instalaţiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.
(2)Cuptoarele şi instalaţiile aferente se vor preda prin proces-verbal de către şefii de schimb după o verificare amănunţită.

Art.93.
Se interzice lăsarea fără supraveghere a cuptoarelor; părăsirea zonei de lucru se va face cu permisiunea conducătorului formaţiei de lucru şi numirea de către acesta a unui înlocuitor corespunzător.

Art.94.
Starea tehnică a cuptoarelor şi funcţionalitatea acestora va fi cunoscută şi urmărită permanent de cunoducătorii locurilor de muncă şi conducerea tehnică.

Art.95.
Scările, pasarelele, platformele de acces la cuptoare nu vor fi blocate cu obiecte, scule sau diverse materiale şi vor fi menţinute curate.

Art.96.
Gurile de încărcare şi alte deschideri ale pereţilor cuptoarelor care, prin poziţia şi dimensiunile lor, constituie surse de pericol, trebuie prevăzute cu protectori.

Art.97.
Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie să prezinte o bună etanşeitate.

Art.98.
Pentru efectuarea observaţiilor în interiorul cuptoarelor, lucrătorii (topitorii) vor utiliza ochelari de protecţie sau plăci de sticlă pentru protecţia împotriva radiaţiei luminoase; în acest scop se va verifica în prealabil presiunea din cuptor (pentru a preîntâmpina pericolul de ardere) iar apropierea de gura de vizitare se va face la o distanţă de până la 60-80 cm.

Art.99.
Pentru prelevarea probelor de sticlă sau pentru diferite intervenţii, lucrătorii vor purta mănuşi de protecţie.

Art.100.
Este interzis ca probele de sticlă din cuptor să fie lăsate la nivelul platformei. Acestea vor fi depozitate într-un loc special amenajat şi ulterior evacuate.

Art.101.
În cazul apariţiei de scurgeri de sticlă din cuptor, se vor lua măsuri de oprire a scurgerii prin răcire cu jet de aer comprimat sau apă rece, intervenindu-se atent, de la distanţă, cu furtunul de aer sau apă.

Art.102.
În zonele de scurgere a sticlei incandescente se vor lua măsuri de interzicere a accesului persoanelor (prin îngrădire, avertizare etc.) şi se va solicita prezenţa formaţiei de pompieri din unitate.

Art.103.
Intervenţiile la cald, în orice zonă a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de către cel puţin doi lucrători, dotaţi cu echipament adecvat, ce se vor supraveghea reciproc pe tot parcursul intervenţiilor.

Art.104.
Se interzice circulaţia pe bolta cuptoarelor. Pentru orice necesitate în această zonă, se va utiliza pasarela de acces existentă la bolta cuptorului şi scara amenajată în acest scop.

Art.105.
Lucrările cu grad înalt de periculozitate (verificarea bolţii cuptoarelor, deblocarea conductei de transport pneumatic, desfundarea buncărului cu amestec de materii prime) sau alte activităţi la înălţime, se vor face numai sub supravegherea conducătorului formaţiei de lucru şi cu echipament individual de protecţie adecvat.

Art.106.
În cazul defectării organelor de comandă montate pe instalaţiile de aer-gaz, apă dedurizată, apă industrială etc. se va trece în regim manual sau by-pass iar intervenţiile pentru remediere se vor efectua de către personalul de întreţinere calificat. Se interzice orice intervenţie a lucrătorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comandă, cu excepţia celor autorizaţi.

Art.107.
Circulaţia persoanelor care nu fac parte din echipa de deservire a cuptoarelor este interzisă în zona de lucru a acestora.

Art.108.
La oprirea cuptoarelor pentru efectuarea reparaţiilor capitale sau reconstrucţie, gazele vor fi închise numai când temperatura din cuptor scade sub 10000C.

Art.109.
După terminarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii, se vor respecta următoarele:
a)se vor înlătura toate construcţiile provizorii, sculele şi resturile de materiale care ar putea provoca accidente la punerea în funcţiune;
b)se vor Închide toate orificiile provizorii;
c)se vor aduce în stare de funcţionare toate dispozitivele de protecţie;
d)se va verifica funcţionarea tuturor dispozitivelor de execuţie şi comandă.

Art.110.
Pentru a evita răbufniri şi explozii, înainte de aprinderea focului în focarele camerei de combustie, vor fi respectate următoarele:
a)se va proceda la o ventilaţie eficientă a camerei de ardere;
b)se va deschide coşul pentru asigurarea unui bun tiraj în cuptor;
c)se va asigura cu mijloace adecvate că, în camera de ardere sau în imediata apropiere a acesteia, nu există gaze sau amestecuri explozive;
d)se va verifica funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de reglare automată a focului .

Art.111.
(1)Aprinderea focului şi reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticlă se vor efectua numai de către lucrători specializaţi şi numiţi de conducerea tehnică, sub directa îndrumare şi supraveghere a acesteia, pentru asigurarea tuturor manevrelor şi a condiţiilor impuse de procesul de ardere.
(2)Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile de lucru şi curba de temperare.
(3)Orice alte decizii, neceare în timpul temperării, se vor lua numai de către conducerea tehnică.

Art.112.
Reglarea parametrilor de funcţionare a cuptoarelor se va face de către personal calificat sub directa supraveghere a conducătorului de schimb.

Art.113.
În caz de avarii sau întreruperi în funcţionare se vor elabora şi afişa instrucţiuni de intervenţie speciale, pentru readucerea parametrilor la valorile normale. Periodic lucrătorii vor fi testaţi privind cunoaşterea şi aplicarea acestor instrucţiuni.

Art.114.
Sistemul de răcire cu aer al pereţilor laterali ai cuptoarelor trebuie să funcţioneze permanent. Orice abatere de la normal va fi remediată de personalul de întreţinere specializat.

Art.115.
Orice dereglare la nivelul instalaţiilor cu grad avansat de periculozitate, scăpări de gaze, cabluri electrice neizolate, funcţionări defectuase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului care asigură asistenţa tehnică în domeniul respectiv.

Art.116.
Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, ştuţuri, răngi de diferite forme) şi materiale (azbest, vată ceramică etc.) necesare intervenţiei la cuptoare.

Art.117.
Căile de acces la şi de la feedere vor fi menţinute în stare perfectă de curăţenie, fiind evitate în mod special petele de ulei; balustradele parapeţilor vor avea înălţimea de minimum 1000 mm; în dreptul arzătoarelor, balustradele vor fi protejate cu material izolator, sau se va atenţiona prin afişare “zonă fierbinte”.

Art.118.
Scările de acces şi pasarelele vor fi iluminate permanent indiferent de parametrii iluminatului natural.

Art.119.
Orice intervenţie la instalaţia de gaze naturale aferentă feederului se va face numai după închiderea robinetului principal al conductei de alimentare (valva Maxon) .

Art.120.
Toate intervenţiile la feedere se vor efectua sub supravegherea maistrului sau a şefului de secţie.

3.3.Controlul parametrilor fluxului tehnologic

Camere şi panouri de comandă

Art.121.
Toate aparatele de măsurare şi reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comandă vor fi prevăzute cu etichete pe care se vor indica locul şi parametrul măsurat; această etichetare se va folosi şi la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.

Art.122.
(1)În camerele de comandă se va menţine permanent curăţenia.
(2)Spălarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisă; pentru spălare se vor folosi soluţii de detergenţi.

Art.123.
Accesul persoanelor în camerele de comandă este interzis, cu excepţia celor autorizate.

Art.124.
În dreptul tablourilor electrice şi a aparatelor prevăzute cu alimentare electrică se vor aşeza covoare electroizolante.

Art.125.
Pentru supravegherea tabloului de comandă şi facilitarea intervenţiilor la tabloul AMC se va asigura un iluminat corespunzător, conform normativelor în vigoare.

Art.126.
Tablourile AMC vor fi prevăzute cu uşi care, după intervenţiile necesare, se vor închide cu cheie care se va păstra de operatorii de la camera de comandă.

Art.127.
Se interzice executarea oricăror improvizaţii la instalaţiile electrice.

Art.128.
Se va asigura etanşeitatea trecerii cablurilor electrice şi a conductelor pneumatice la traversarea acestora prin pereţii camerei de comandă.

Art.129.
Se interzice montarea în camera de comandă a aparatelor de debit, presiune etc. care au comunicaţie directă cu vasele şi conductele de produse inflamabile din instalaţie.

Art.130.
În camera de comandă se va asigura permanent suprapresiunea de aer împotriva pătrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru învecinate.

Art.131.
Instalaţia de climatizare va funcţiona permanent la parametrii stabiliţi în cartea tehnică a instalaţiei.
Supravegherea aparaturii de măsură, control şi automatizare

Art.132.
În timpul desfăşurării fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de măsură, control şi automatizare va fi supravegheat permanent de către lucrători cu calificare corespunzătoare.

Art.133.
Se interzice părăsirea sălii de comandă fără anunţarea conducătorului locului de muncă şi fără asigurarea de către acesta a unui înlocuitor corespunzător.

Art.134.
Se interzice acţionarea butoanelor de comandă pentru punerea în funcţiune a utilajelor, fără avertizare prealabilă.

Art.135.
Orice deranjament în instalaţii, semnalat de aparatele de măsură şi control, va fi anunţat conducătorului locului de muncă pentru a lua măsuri de remediere.

Intervenţii la tabloul de comandă

Art.136.
Intervenţiile persoanelor neautorizate la tabloul de comandă sunt strict interzise.

Art.137.
Reglarea parametrilor de funcţionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de către operatorii camerei de comandă pe baza indicaţiilor şi sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.138.
Lucrările de reparaţii, întreţinere şi verificare se vor efectua numai de către personalul autorizat.

Art.139.
Se interzice depozitarea de materiale în camerele de comandă.

Art.140.
În cazul producerii unui incendiu la instalaţia electrică din sala de comandă se va scoate instalaţia de sub tensiune şi se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon.

4.Prepararea substanţelor de ancolare

Art.141.
Depozitarea recipienţilor cu substanţe chimice pentru ancolare pe platformele de lucru se va face în general în acelaşi loc, în limita necesarului pe ziua de lucru, urmărindu-se un amplasament optim în vederea eliminării posibilităţilor de încrucişare şi facilitării accesului.

Art.142.
Pentru aceeaşi substanţă chimică, în limita posibilului, se va utiliza un singur recipient de transport-dozare; în acelaşi mod se va proceda în cazul pompelor manuale de extragere şi deversare.

Art.143.
La utilizarea recipienţilor de transport-dozare se va evita contactul direct cu substanţele chimice.

Art.144.
Deversarea substanţelor chimice din recipienţi deschişi în reactoare sa va face astfel încât să se evite stropirile şi împrăştierile substanţelor.

Art.145.
În timpul alimentării reactoarelor, unul din lucrători va asigura scoaterea capacului şi montarea lui după efectuarea operaţiei de alimentare.

Art.146.
Platformele gurilor de alimentare vor fi protejate antiacid şi menţinute în stare de curăţenie.

Art.147.
Nu se va permite prezenţa pe platformă a altor materiale sau scule.

Art.148.
Platformele vor prezenta un sistem de iluminare realizat în construcţie antiex care va asigura permanent vizibilitatea necesară.

Art.149.
Platformele vor fi dotate cu instalaţii de ventilare mecanică pentru captarea, filtrarea şi evacuarea noxelor.

Art.150.
La începerea şi în timpul lucrului, se vor verifica şi supraveghea elementele de asamblare şi siguranţă ale construcţiei reactoarelor şi se va urmări modul de acţionare a paletelor.

Art.151.
În cazul apariţiei unor dezaxări ale axului port-paletă sau zgomote anormale, se va opri funcţionarea şi se va anunţa personalul specializat de întreţinere.

Art.152.
(1)În cazul intervenţiilor de reglare-depanare în interiorul reactoarelor, se va decupla comutatorul general de alimentare avertizându-se prin afişare intervenţia, atât la tabloul de comandă general, cât şi la reactor. Reluarea operaţiilor de amestecare-omogenizare se va face sub supravegherea conducătorului locului de muncă.
(2)Lucrătorul care efectuează intervenţia va fi supravegheat obligatoriu de conducătorul locului de muncă.

Art.153.
Funcţionarea reactoarelor va fi supravegheată permanent (indiferent dacă se alimentează sau nu cu substanţe chimice) .

Art.154.
În caz de atingere a pielii cu substanţele folosite la prepararea ancolantului, locul sau zona respectivă va fi spălată cu multă apă curată.

Art.155.
Se interzice consumul de alimente cu mâinile murdare de soluţie de ancolant.

Art.156.
Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis pe platformele de preparare a ancolantului.

Art.157.
În zonele de utilizare a aburului cald sub presiune, se vor asigura şi verifica etanşeităţile şi, prin protectori, se vor evita contactele fizice directe.Utilizarea aburului sub presiune se va înscrie în prescripţiile şi instrucţiunile ISCIR.

Art.158.
Conductele de transport ale ancolantului vor fi prevăzute cu elemente de îmbinare, în sistem etanş şi rezistente la acţiunea agenţilor chimici.

Art.159.
Conductele pentru transport ancolant vor fi marcate prin vopsire în culori convenţionale de identificare şi avertizare.

Art.160.
Flanşele conductelor transportoare de ancolant vor fi prevăzute cu apărători din tablă pentru evitarea accidentelor în cazul apariţiei scurgerilor de ancolant.

Art.161.
Pompele utilizate pentru transportul ancolanţilor vor fi marcate prin vopsire în culoarea de identificare.

5.Obţinerea strandului textil şi roving (filare-bobinare)

Art.162.
La filiere, bobinoare şi instalaţiile aferente nu au acces persoane neautorizate.

Art.163.
În timpul lucrului se interzice purtarea de obiecte (inele, brăţări etc.) care ar putea agăţa firele sau prinde şi antrena mâinile în organele de maşini aflate în mişcare.

Art.164.
Asigurarea parametrilor de microclimat necesari procesului tehnologic se va realiza astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva curenţilor de aer şi a trecerilor succesive de la o temperatură la alta.

Art.165.
Instalaţia de climatizare va funcţiona permanent la parametrii stabiliţi.

Art.166.
Pentru evitarea excesului de umiditate În mediul de lucru se va asigura evacuarea ritmică a deşeurilor de sticlă din subsolul platformei.

Art.167.
Programul de lucru va fi organizat astfel încât să se asigure menţinerea capacităţii de muncă a lucrătorilor.

5.1.Filare

Art.168.
Platforma de lucru şi căile de acces la filiere vor fi menţinute în stare de curăţenie, fără pete de ulei, resturi de fire sau ancolant.

Art.169.
Se interzice funcţionarea filierelor fără ecrane de protecţie şi fără asigurarea perdelelor de aer.

Art.170.
Motoarele băilor de ancolare vor fi protejate cu apărători de protecţie şi vor fi legate la pământ.

Art.171.
Se interzice poziţia de lucru cu capul sub filieră. Poziţia de lucru se va menţine numai în zona perdelelor de aer (duşurilor de aer) .

Art.172.
După intervenţiile tehnologice de manipulare şi ancolare a filamentelor de sticlă în vederea bobinării, lucrătorii se vor spăla pe mâini cu apă şi săpun după care vor aplica unguentul protector, pentru prevenirea dermatitelor de contact.

Art.173.
Se interzice lucrătorilor efectuarea de intervenţii sau manevre la instalaţia electrică şi de automatizare. Pentru orice defecţiune se va apela la personalul specializat în domeniul respectiv.

Art.174.
Curăţarea de sticlă a orificiilor (duzelor) filierelor şi intervenţiile la filiere pentru reglaje se vor face numai de către reglori, sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.175.
Nu se permite părăsirea locului de muncă şi lăsarea fără supravegere a utilajelor. Pentru orice necesitate în acest sens se va anunţa conducătorul locului de muncă, iar acesta va numi un Înlocuitor.

5.2.Bobinare

Art.176.
Căile de acces la bobinoare şi pardoseala vor fi menţinute permanent curate, fără resturi de fire, bobine, manşete de carton etc.

Art.177.
Se interzice blocarea cu bobine sau manşete de carton a spaţiului de lucru din jurul conveiorului de transport interfazic.

Art.178.
Se interzice utilizarea manşetelor de carton de dimensiuni necorespunzătoare, cu defecte sau ude.

Art.179.
Se interzice depozitarea bobinelor cu strand pe pardoseală. Acestea vor fi aşezate temporar pentru etichetare, pe pardoseală, în poziţie verticală, după care vor fi depuse pe braţele conveiorului.

Art.180.
Aşezarea bobinelor cu strand pe conveiorul de transport interfazic se va face numai pe braţele destinate acestui scop.

Art.181.
Tablourile d e comandă ale bobinoarelor trebuie să fie carcasate în regim etanş, menţinute curate şi verificate în interior periodic pentru îndepărtarea depunerilor de praf, sticlă etc., de către personalul de întreţinere specializat.

Art.182.
(1)Se interzice funcţionarea bobinoarelor cu dispozitivele de pornire-oprire (inclusiv butoane, pedale) defecte sau lipsă.
(2)Nu se permit improvizaţii de natură electrică sau mecanică la aceste dispozitive.

Art.183.
Pentru organele de maşini aflate în mişcare (tambur, fluture) ce nu pot fi dotate cu protectori datorită funcţionalităţii lor se vor lua măsuri de siguranţă, din partea lucrătorilor pentru evitarea atingerii acestora.

Art.184.
În timpul funcţionării bobinoarelor, supravegherea procesului de bobinare se va face de la distanţă, pentru a preveni contactul cu tamburul în mişcare sau accidentele generate de spargerea manşetelor de carton.

Art.185.
Se interzice staţionarea în dreptul tamburului în timpul funcţionării utilajului.

Art.186.
(1)Curăţarea de scamă a bobinoarelor (tambur, fluture, părţi laterale) se va face numai cu utilajul oprit înainte de fiecare înfăşurare.
(2)Curăţarea generală a utilajelor se va face după oprirea şi scoaterea lor de sub tensiune, în echipe de cel puţin doi lucrători, cu rol de supraveghere reciprocă.

Art.187.
Intervenţiile la bobinoare pentru reparaţii sau întreţinere se vor efectua numai de către personalul specializat şi instruit în acest scop.

Art.188.
Orice intervenţie în interiorul utilajului se va face după decuplarea alimentării cu energie electrică şi avertizarea prin afişare a intervenţiei (“NU CUPLAŢI”, “RT” sau “Reparaţii capitale”) .

Art.189.
După intervenţiile tehnologice de manipulare a firelor de sticlă prin contactul direct cu acestea se vor spăla mâinile şi se va aplica unguentul de protecţie. În cazul în care, tegumentul este afectat cu incluziuni, acestea se vor îndepărta imediat prin pensare, spălare, dezinfectare şi protejare cu un strat de unguent protector.

Art.190.
Se interzice lăsarea utilajelor fără supraveghere în timpul funcţionării acestora. Părăsirea locului de muncă se face numai după anunţarea conducătorului locului de muncă şi numirea de către acesta a unui înlocuitor.

6.Tratarea termică a strandului Roving (Uscătorul pentru strandul roving)

Art.191.
Accesul în incinta uscătorului este admis numai lucrătorilor care fac parte din echipa de deservire, instruiţi şi verificaţi în acest scop.

Art.192.
Pereţii uscătorului trebuie să prezinte o bună izolare termică.

Art.193.
Se interzice folosirea uscătorului la alţi parametri decât cei prevăzuţi.

Art.194.
Se interzice funcţionarea uscătorului fără termometre de control.

Art.195.
Uşile uscătorului trebuie să asigure o închidere etanşă.

Art.196.
În timpul circulării aerului cald în uscător, uşile vor fi permanent închise.

Art.197.
Instalaţia de circulare a aerului cald va fi perfect etanşă.

Art.198.
Cuplajele ventilatoarelor vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.

Art.199.
Aparatele şi motoarele electrice vor fi legate la nulul de protecţie şi la instalaţia de legare la pământ.

Art.200.
Toate organele de transmisie: axe, curele, lanţuri etc., precum şi celelalte subansamble în mişcare vor fi obligatoriu protejate prin apărători de protecţie.

Art.201.
Iluminatul în interiorul uscătorului pentru diferite intervenţii (curăţare, reparaţii etc.) se va face prin utilizarea lămpilor portabile la tensiunea de maximum 24 V, alimentate dintr-o sursă de separaţie.

Art.202.
Este interzis a se plasa sursa de 24 V În interiorul uscătorului sau la o distanţă mai mică de 3 m de uscător, dacă sursa este alimentată la o tensiune mai mare de 24 V (de ex. un transformator coborâtor) .

Art.203.
Corpurile de iluminat şi instalaţia vor fi în construcţie antiex.

Art.204.
Sursa nu trebuie să aibă o legătură galvanică între reţelele cu tensiune mai mare de 24 V şi circuitul cu tensiune redusă de maximum 24 V, iar între cele două circuite trebuie să fie izolaţie dublă, corespunzătoare tensiunii celei mai mari.

Art.205.
Este interzis fumatul în imediata apropiere a uscătorului.

Art.206.
Capacele de vizitare la canalele de aer cald vor fi închise în timpul funcţionării uscătorului.

Art.207.
Căile de acces la şi de la uscător vor fi în permanenţă libere de orice obstacol şi menţinute în stare de curăţenie.

Art.208.
Accesul în incinta uscătorului este permis numai după 30 minute de la oprirea acestuia, pentru evitarea arsurilor.

Art.209.
Introducerea şi evacuarea cărucioarelor în uscător se vor efectua de către minimum doi lucrători având reciproc rol de supraveghere.

Art.210.
La descărcarea uscătorului, manipularea cărucioarelor se va face cu mănuşi de protecţie şi cârlige de tractare.

Art.211.
Se interzice blocarea capacelor de explozie.

Art.212.
Toate reparaţiile se vor executa numai după întreruperea alimentării cu gaz şi după scoaterea de sub tensiune a utilajului.

7.Obţinerea firelor de sticlă textile şi roving

7.1.Bobinare roving

Art.213.
La maşinile de bobinat fir roving şi instalaţiile aferente nu au acces lucrătorii neautorizaţi.

Art.214.
În timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, brăţări etc.) care ar putea antrena mâinile sau degetele în organele de maşini aflate în mişcare.

Art.215.
Căile de acces la maşinile de bobinat trebuie marcate, menţinute în stare de curăţenie şi libere de orice obstacol.

Art.216.
Spaţiile de acces dintre maşinile de bobinat trebuie să fie permanent curăţate, eliberate de scule, bobine, deşeuri de fire de sticlă sau alte obiecte.

Art.217.
Fumatul şi consumul de alimente este interzis în încăperea de lucru şi holul de acces.

Art.218.
Materialele şi accesoriile necesare procesului de producţie vor fi asigurate ritmic, pentru a evita aglomerările în spaţiul de producţie ce pot conduce la accidente.

Art.219.
Spaţiile din jurul tablourilor electrice şi hidranţilor vor fi menţinute libere, fără obstacole sau blocaje.

Art.220.
Tablourile de comandă ale maşinilor de bobinat trebuie să fie carcasate, menţinute curate şi verificate în interior periodic pentru îndepărtarea depunerilor de scame de sticlă, de către lucrătorii din echipa de întreţinere.

Art.221.
Dispozitivele de protecţie la maşinile de bobinat vor fi menţinute permanent în stare de funcţionare.

Art.222.
Organele de maşini aflate în mişcare vor fi dotate cu protectori ale căror poziţii de lucru vor condiţiona pornirea maşinii.

Art.223.
(1)Se interzice pornirea maşinii sau menţinerea funcţionării acesteia cu dispozitivele de pornire-oprire defecte sau lipsă.
(2)Sunt interzise improvizaţiile de natură electrică sau mecanică la aceste dispozitive.

Art.224.
(1)Instalaţiile aferente de ventilare vor fi menţinute în funcţiune, la parametrii optimi pe toată durata lucrului şi o perioadă de timp de circa 3 minute după încetarea operaţiei de bobinare.
(2)Periodic se vor verifica, de către personalul de întreţinere, elementele de reţinere a scamelor din filtrele componente instalaţiilor de ventilare, înlocuindu-se cele deteriorate sau colmatate.

Art.225.
(1)La începutul lucrului se vor verifica, curăţa şi asigura traseele firelor, precum şi capacitatea de tensionare a mecanismelor şi ghidajelor maşinii de bobinat, pentru reducerea procesului de formare a scamei şi ruperii firelor.
(2)Înainte de pornirea maşinii, lucrătorii vor verifica dacă firele au parcurs traseele de ghidare şi tensionare în succesiunea indicată de metoda de lucru.

Art.226.
Pornirea maşinii de bobinat se va face după asigurarea că, în spaţiul de lucru al acestuia, nu se află alţi lucrători.

Art.227.
Se interzice lucrătorilor schimbarea parametrilor de funcţionare ai maşinii de bobinat fără avizul inginerului tehnolog.

Art.228.
Curăţarea depunerilor de scame pe elementele de ghidare se va face cu utilajul oprit.

Art.229.
Se interzice lăsarea maşinilor de bobinat fără supraveghere în timpul funcţionării acestora.

Art.230.
Operaţiile de reglare, depanare etc. se vor efectua numai de către personalul calificat (din echipa de întreţinere) cu maşina oprită, debranşarea alimentării şi avertizarea prin afişare a intervenţiei respective.

Art.231.
(1)Sistemul de asigurare a microclimei la bobinat roving (instalaţia de climatizare, pulverizare apă) va fi menţinut în stare de funcţionare, la parametrii necesari captării şi eliminării microparticulelor degajate în procesul de bobinare.
(2)Se va asigura curăţarea periodică a exhaustoarelor şi a canalelor de absorbţie şi remedierile necesare.

Art.232.
Poziţia de protecţie a grilajelor canalelor de absorbţie va fi asigurată şi verificată. Orice intervenţie la canalul de absorbţie va fi asigurată prin împrejmuirea de avertizare, operaţia fiind supravegheată de conducătorul locului de muncă.

Art.233.
Materialul pentru echipamentul de lucru va fi ales astfel încât să se evite încărcarea electrostatică.

7.2.Răsucit fir textil

Art.234.
La maşinile de răsucit şi instalaţiile aferente nu au acces persoane neautorizate.

Art.235.
În timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, brăţări etc.) care ar putea antrena mâinile sau degetele în organele de maşini aflate în mişcare.

Art.236.
Căile de acces la maşinile de răsucit trebuie marcate, menţinute în stare de curăţenie şi libere de orice obstacol.

Art.237.
Spaţiile de acces dintre maşinile de răsucit trebuie să fie eliberate de scule, bobine, deşeuri de fire de sticlă sau alte obiecte.

Art.238.
Fumatul este interzis în zonele de producţie şi holul de acces.

Art.239.
Spaţiile din jurul tablourilor electrice şi hidranţilor vor fi menţinute libere, fără a fi blocate cu obstacole.

Art.240.
Tablourile de comandă ale maşinilor de răsucit trebuie să fie carcasate, menţinute curate şi verificate în interior periodic pentru îndepărtarea depunerilor de scame, pulberi de sticlă, de către lucrătorii de specialitate din echipa de întreţinere.

Art.241.
Pentru organele de maşini aflate în mişcare, ce nu pot fi dotate cu protectori datorită funcţionalităţii lor, se vor lua măsuri de siguranţă, din partea lucrătorilor, pentru evitarea atingerii acestora sau antrenării componentelor echipamentului de lucru.

Art.242.
Se interzice pornirea maşinii de răsucit cu uşile şi apărătorile deschise.

Art.243.
Se interzice pornirea maşinii sau menţinerea funcţionării acesteia cu dispozitivele de pornire-oprire (inclusiv casete, butoane) defecte sau lipsă.

Art.244.
Pornirea maşinii se va face după asigurarea că, în spaţiul de lucru al acesteia, nu se află alţi lucrători.

Art.245.
În timpul funcţionării maşinii, supravegherea procesului de răsucire se va face cu atenţie pentru a preveni contactul cu fusele în mişcare.

Art.246.
Se interzice efectuarea operaţiilor de curăţare a scamei, ungere, înlocuire de piese etc., în timpul funcţionării maşinii de răsucit.

Art.247.
Operaţiile tehnologice de lipire a firului se efectuează după oprirea fusului.

Art.248.
Reglarea şi curăţarea curelelor de antrenare tangenţială a fuselor maşinii de răsucit se efectuează numai de către personal calificat din echipa de întreţinere.

Art.249.
Cursorii se vor verifica şi testa înainte de utilizare.

Art.250.
Se interzice lăsarea maşinilor de răsucit fără supraveghere în timpul funcţionării acestora.

Art.251.
Sistemul de asigurare a microclimei la răsucit (climatizare, pulverizare apă) va fi menţinut în stare de funcţionare, la parametrii necesari captării şi eliminării microparticulelor degajate în procesul de răsucire a firelor de sticlă.

Art.252.
Se va asigura curăţarea periodică a exhaustoarelor şi a canalelor de absorbţie şi efectuarea remedierilor necesare.

Art.253.
Poziţia de protecţie a grilajelor canalelor de absorbţie va fi asigurată şi verificată. Orice intervenţie la canalul de absorbţie va fi asigurată prin împrejmuire de avertizare.

7.3.Ambalarea firelor de sticlă textile şi roving

Art.254.
Activitatea de ambalare fir textil şi roving se realizează în spaţii amenajate special şi amplasate astfel încât să se respecte criteriul efortului minim necesar atât ambalării cât şi transportului spre mijloacele de evacuare.

Art.255.
Spaţiile pentru ambalat trebuie să fie iluminate adecvat şi menţinute în stare de curăţenie.

Art.256.
Se interzice depozitarea de materiale, scule sau obiecte, altele decât cele folosite pentru operaţia de ambalare.

Art.257.
La manipularea şi depozitarea pachetelor de carton pentru ambalat se vor lua toate măsurile împotriva alunecării şi căderii accidentale din stivă.

Art.258.
Aşezarea cutiilor pe paleta de lucru se va face astfel încât să se evite accidentele generate de alunecarea şi răsturnarea cutiilor.

Art.259.
Ambalajele umplute cu produs finit vor fi pregătite pentru evacuare în stive de maximum 4 cutii (bucăţi) .

Art.260.
În spaţiile de ambalare şi depozitare în vederea evacuării, fumatul este strict interzis.

8.Ţeserea şi împletirea firelor de sticlă

8.1.Prevederi comune

Art.261.
Căile de acces la şi de la maşini şi utilaje vor fi marcate, libere şi curate.

Art.262.
Curăţarea scamei de pe maşini şi utilaje se va efectua numai în timpul staţionării acestora.

Art.263.
Lucrătorii care deservesc maşinile şi utilajele nu vor efectua intervenţii sau manevre pentru care nu au calificarea necesară. Orice neregulă în funcţionare va fi semnalată conducătorului locului de muncă.

Art.264.
Intervenţiile de reglare-depanare la maşini, utilaje şi la instalaţiile aferente se vor face, numai de către personalul autorizat din echipa de întreţinere, după oprirea utilajelor şi scoaterea lor de sub tensiune.

Art.265.
(1)Se interzice exploatarea utilajelor cu dispozitivele de pornire-oprire (casete, butoane etc.) defecte sau lipsă.
(2)Sunt interzise improvizaţiile de natură mecanică sau electrică la dispozitivele de pornire-oprire.

Art.266.
Instalaţia de condiţionare va funcţiona la parametrii necesari procesului tehnologic. Gurile de aspirare la nivelul pardoselei se vor curăţa periodic şi vor fi acoperite cu grătare de protecţie.

Art.267.
În cazul efectuării reviziilor şi reparaţiilor capitale, utilajele vor fi împrejmuite contra accesului accidental şi se va semnaliza intervenţia cu plăcuţe avertizoare.

Art.268.
Fumatul la locul de muncă este interzis.

Art.269.
Se interzice purtarea de obiecte (inele, brăţări etc.) care pot antrena mâinile în organele maşinii aflate în mişcare.

8.2.Obţinerea bătăturii (canetat)

Art.270.
Nu se vor utiliza canete cu defecţiuni (fisuri, aşchii, zgârieturi, inele lipsă sau slăbite) care pot produce accidente prin spargere în timpul funcţionării.

Art.271.
Se interzice lucrul la maşinile de canetat fără funcţionarea instalaţiilor aferente de captare a scamei.

Art.272.
Se interzice introducerea mâinii în zona de acţiune a curelei de antrenare şi în cea a electromotorului.

Art.273.
Se interzice intervenţia cu mâna pentru schimbarea canetei în cazul blocării dispozitivului cap canetă.

Art.274.
Se interzice atingerea elementelor de fixare ale canetelor în timpul operaţiei de eliberare a acestora.

Art.275.
Operaţiile de curăţare a scamei şi îndepărtarea firelor înfăşurate pe axele de antrenare se vor efectua numai cu maşina oprită.

Art.276.
Tablourile de comandă ale maşinii de canetat vor fi carcasate şi curăţate periodic în interior de către personalul din echipa de întreţinere.

Art.277.
După efectuarea operaţiei de curăţare a maşinilor, deşeurile textile utilizate (lavete) precum şi scama rezultată se vor depozita în locuri special amenajate, fiind interzisă blocarea căilor de acces şi a canalelor de aerisire la nivelul pardoselii.

Art.278.
Se interzice părăsirea utilajului în timpul funcţionării acestuia.

8.3.Obţinerea urzelilor (urzit, ancolat, reunit)

Art.279.
Pornirea maşinilor se va efectua după asigurarea că, în spaţiul de lucru al acestora, nu se află alţi lucrători.

Art.280.
Operaţiile de fixare a sulului pe maşină, montarea acestuia, verificarea modului de strângere a şurubului de fixare a axului sulului şi demontarea sulului preliminar, se vor executa obligatoriu de către doi lucrători, pentru prevenirea riscului de accidentare.

Art.281.
Se interzice inversarea comenzilor de pornire a utilajelor sau a succesiunii tehnologice normale a lor.

Art.282.
Se interzice funcţionarea maşinii de urzit fără fixarea barei de protecţie.

Art.283.
Se interzice introducerea mâinilor între fire şi valţul trăgător al maşinii în timpul funcţionării acesteia.

Art.284.
Lipirea firelor rupte se va face numai cu utilajul oprit şi după anularea comenzilor de pornire.

Art.285.
Instalaţia de ventilare-condiţionare, va fi menţinută în stare de funcţionare la parametrii stabiliţi prin cartea tehnică.

Art.286.
Introducerea manşetelor de hârtie între sul şi firul de urzeală se va face cu atenţie pentru evitarea prinderii şi antrenării mâinilor în organele maşinii în mişcare.

Art.287.
Orice deficienţă în funcţionarea maşinilor se va semnala conducătorului locului de muncă.

Art.288.
Se interzice părăsirea utilajelor în timpul funcţionării acestora.

Art.289.
Se interzice depozitarea sulurilor goale sau pline în apropierea maşinii; sulurile se vor aşeza pe rastel sau în stive constituite în afara căilor de acces, în spaţii special destinate.

Art.290.
În timpul pregătirilor pentru înfăşurarea urzelilor pe sul, motorul trebuie să fie oprit.

Art.291.
Este interzisă orice fel de intervenţie, printre fire sau în zona de contact dintre urzeală şi sul, în timpul funcţionării.

Art.292.
Înfăşurarea şi legarea urzelii pe sul se vor efectua de către doi lucrători.

Art.293.
Înainte de pornirea urzitorului, se va controla dacă sulurile preliminare sau finale au fost bine fixate în lagăre sau în dispozitivele de fixare.

Art.294.
Maşinile vor fi prevăzute cu dispozitive de oprire în toate poziţiile de lucru.

Art.295.
Montarea şi scoaterea curelelor se vor face numai cu maşina oprită.

Art.296.
Toate sistemele de transmitere a mişcării vor fi dotate cu apărători de protecţie corespunzătoare.

Art.297.
Conductele prin care circulă agenţii termici vor fi izolate, iar îmbinările cu flanşe ale acestora vor fi prevăzute cu coliere de protecţie.

Art.298.
Tăierea inelelor de pe cilindrul debitor se face numai cu maşina oprită.

Art.299.
Maşinile vor fi prevăzute cu hote de absorbţie racordate la un sistem de exhaustare pentru aburul degajat În timpul procesului tehnologic.

Art.300.
Este strict interzisă remedierea deficienţelor la instalaţia de abur fără oprirea aburului din conducte.

Art.301.
Locurile de cuplare a axului longitudinal de transmitere a mişcării vor fi protejate cu apărători de protecţie.

Art.302.
Reductoarele de presiune vor fi prevăzute cu supape de siguranţă.

Art.303.
Pornirea instalaţiei de preparare ancolant incompletă sau cu componente lipsă, este interzisă.

Art.304.
Este interzis accesul altor persoane în afara celor autorizaţi, la instalaţia de preparare ancolant sau la axele acesteia.

Art.305.
Presiunea şi temperatura aburului tehnic se va menţine în limitele admise.

Art.306.
La prepararea soluţiei de apret, ventilele vor fi astfel acţionate încât să se evite degajările bruşte de abur sau apă fierbinte.

Art.307.
Aparatele de măsură şi control vor fi menţinute curate.

Art.308.
Supravegherea procesului de fierbere al ancolantului se va face de la o distanţă de cel puţin 2 m de malaxor.

Art.309.
Se interzice ridicarea capacului malaxorului înainte de trecerea a minimum 15 minute după terminarea procesului de fierbere.

Art.310.
Orice defecţiune la instalaţia de preparare ancolant va fi anunţată conducătorului locului de muncă şi instalaţia va fi scoasă din funcţiune.

Art.311.
La manevrarea instalaţiilor de ridicat (electropalanelor) se vor respecta instrucţiunile ISCIR în vigoare.

Art.312.
Lucrătorii care deservesc instalaţiile sub presiune vor respecta instrucţiunile ISCIR în vigoare.

8.4.Obţinerea ţesăturilor

Art.313.
Se interzice pornirea maşinilor fără asigurarea că, în spaţiul de lucru al acestora, nu se află alte persoane.

Art.314.
Se interzice funcţionarea maşinii de ţesut tip SAURER cu lipsa butoanelor pentru circuitele de comandă sau cu centura de împământare desfăcută.

Art.315.
Intervenţiile de reglare, depanare, curăţare a instalaţiilor electrice şi electronice aferente utilajelor se vor realiza numai de către personal autorizat (electricieni, electronişti) .

Art.316.
La efectuarea deplasărilor tehnologice (alimentarea cu canete etc.) se va opri maşina prin decuplarea electromotorului de la panoul monitor.

Art.317.
Se interzice îndepărtarea apărătorilor sau a capacului vatalei pentru a prevenii sărirea suveicii.

Art.318.
Se interzice supravegherea maşinii din poziţii laterale.

Art.319.
Se interzice părăsirea locului de muncă fără oprirea maşinii de ţesut Mackie.

Art.320.
Supravegherea maşinilor în timpul funcţionării este obligatorie.

Art.321.
Montarea sulurilor de urzeală se va efectua numai de către reglatori, sub supravegherea conducătorului locului de muncă, utilizându-se corespunzător toate sistemele de fixare şi asigurare împotriva desprinderii accidentale.

8.5.Finisare ţesături (metrat-rolat, tratament termic, tratament chimic)

Art.322.
Se interzice introducerea de obiecte sau a mâinilor între valţurile conducătoare sau în zona înfăşurării ţesăturii pe sul.

Art.323.
Încărcarea rastelului elevator cu ţesătură se va face prin prinderea corectă a axului sulului în cârligele de ridicare şi asigurarea organelor de ridicare.

Art.324.
Se interzice accesul în zona de lucru a lanţului elevator.

Art.325.
Operaţiile de manipulare a sulurilor de urzeală de la elevator la căruciorul de transport se vor efectua de către doi lucrători.

Art.326.
Operaţiile de încărcare-descărcare a sulurilor perforate pe şi de pe cărucioare se vor face de către doi lucrători.

Art.327.
La montarea sulului pe maşină se va utiliza corect sistemul de siguranţă.

Art.328.
Se interzice circulaţia sau staţionarea oricăror alte persoane în zona de manipulare a sulurilor.

Art.329.
Manipularea sulurilor perforate pentru încărcarea rastelului cuptorului de dezancolare termică se va face numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.330.
În timpul funcţionării cuptorului este obligatorie supravegherea de către lucrător a parametrilor procesului termic.

Art.331.
Se interzice apropierea oricărei persoane de cărucioare în cazul răcirii cu uşile deschise.

Art.332.
Se interzice depozitarea materialelor inflamabile sau a altor obiecte în spaţiile cuptoarelor sau pe părţile laterale.

Art.333.
Este obligatorie verificarea închiderii robinetului de gaz la sfârşitul unui ciclu. Orice sesizare de scurgere de gaz în timpul funcţionării şi/sau staţionării vor fi anunţate conducătorului locului de muncă, luându-se toate măsurile de prevenire a exploziilor.

Art.334.
La efectuarea operaţiilor cu instalaţiile de ridicat aferente instalaţiei de tratare chimică, se vor respecta instrucţiunile ISCIR în vigoare.

Art.335.
Operaţia de lipire a ţesăturii cap la cap se va realiza de către doi lucrători şi astfel încât să se evite prinderea mâinilor de către electrod.

Art.336.
Se interzice introducerea mâinilor sau a unor obiecte între valţurile de presare sau în zona rolelor compresoare în timpul funcţionării instalaţiei.

Art.337.
Dispozitivele de comandă pornire-oprire, control parametri funcţionare, condiţionare comenzi tehnologice precum şi aparatura de control vor fi menţinute în stare de funcţionare, fiind interzisă orice improvizaţie.

Art.338.
În timpul funcţionării instalaţiilor se interzice deschiderea uşilor de acces la zonele de alimentare.

Art.339.
În timpul funcţionării instalaţiilor, sistemele de ventilare-condiţionare vor funcţiona la parametri prestabiliţi în conformitate cu sarcina de lucru.

Art.340.
(1)În timpul funcţionării instalaţiilor este interzisă părăsirea locului de muncă.
(2)În caz de forţă majoră se anunţă conducătorul locului de muncă, iar acesta va asigura un înlocuitor corespunzător.

Art.341.
Se interzice fumatul în zona instalaţiilor de tratare chimică.

8.6.Obţinerea benzilor din fire de sticlă

Art.342.
La maşinile urzit mosoare vor lucra numai lucrători special instruiţi în acest scop.

Art.343.
Înainte de folosirea maşinii se va proceda la curăţarea obligatorie a sistemelor de ghidare a firelor de depunerile de pulberi şi scame.

Art.344.
Tablourile de comandă vor fi carcasate, curăţate periodic în interior de către personalul specializat.

Art.345.
Operaţiile tehnologice de îndepărtare a firelor defectuos înfăşurate se vor efectua numai cu maşina oprită.

Art.346.
Se interzice introducerea oricăror obiecte sau a mâinilor la curelele de transmisie, atunci când maşina este în funcţiune.

Art.347.
Se va verifica periodic gradul de Întindere al curelelor de antrenare.

Art.348.
În cazul întreruperii accidentale a curentului electric, maşinile se vor decupla şi comenzile vor fi aduse în poziţii neutre.

Art.349.
Se interzice aruncarea sau depozitarea deşeurilor sau a altor materiale în afara locurilor special amenajate.

Art.350.
Se interzice părăsirea utilajelor în timpul funcţionării acestora.

Art.351.
La alimentarea maşinilor cu fire, operaţiile de prindere a sulurilor port-fire şi a mosoarelor se vor efectua astfel încât riscurile de accidentare prin cădere, alunecare sau desprindere să fie eliminate.

8.7.Obţinerea tuburilor din fire de sticlă

Art.352.
Se interzice introducerea mâinilor sau a altor obiecte între organele de maşini aflate în mişcare.

Art.353.
Uleiul acumulat în exces pe masa maşinii precum şi scurgerile de pe pardoseală vor fi curăţate după oprirea prealabilă a maşinii.

Art.354.
Se interzice curăţarea utilajului cu substanţe inflamabile.

Art.355.
Se va verifica periodic gradul de Întindere a elementelor de transmisie şi a contactelor mecanice.

Art.356.
Se interzice utilizarea mosoarelor care prezintă fisuri sau părţi lipsă în structura acestora.

Art.357.
Se interzice depozitarea materialelor infla-mabile în zona de lucru a maşinilor de flamat.

Art.358.
Înainte de începerea lucrului se va verifica integritatea apărătorilor de la lanţurile şi dispozitivele de antrenare.

Art.359.
La terminarea fiecărui schimb se va verifica dacă robinetul de gaz este închis.

9.Obţinerea stratimatului

9.1.Instalaţia de stratimat

Art.360.
Funcţionarea instalaţiei de stratimat va fi asigurată numai de către lucrători special instruiţi pentru toate posturile de lucru ale acestei instalaţii.

Art.361.
Este interzisă părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă şi fără asigurarea unui înlocuitor corespunzător.

Art.362.
Se interzice utilizarea bobinelor roving deteriorate, deformate sau cu fire Încurcate.

Art.363.
(1)În timpul tăierii firelor este interzisă orice intervenţie la dispozitivul de tăiere.
(2)Este interzis lucrul cu capacul cuţitelor în poziţia “deschis”.

Art.364.
Descărcarea bobinelor se va face numai cu parapeţii montaţi.

Art.365.
Este interzisă aruncarea oricăror resturi sau deşeuri pe podeaua platformei.

Art.366.
Este interzisă trecerea peste sau pe sub banda transportoare.

Art.367.
Este interzisă introducerea mâinii în dispozitivul de polimerizare a neoxilului, când acesta funcţionează.

Art.368.
Intervenţiile la electromotoare, ventilatoare sau la alte părţi componente ale dispozitivului de pulverizare a apei şi neoxilului se vor face numai în starea de repaus a acestora.

Art.369.
Este interzisă introducerea mâinii în zona cuţitului de tăiere, lovirea cuţitelor sau a altor părţi ale instalaţiei.

Art.370.
Este interzisă urcarea pe plasă sau trecerea pe sub plasă în timpul funcţionării instalaţiei.

Art.371.
Este interzisă introducerea mâinii în dreptul valţurilor de presare.

Art.372.
Este interzisă curăţarea discului de tăiere în timpul funcţionării acestuia.

Art.373.
Este interzisă depozitarea materialelor, sculelor sau sulurilor pe căile de acces la şi de la maşină.

9.2.Tăierea firelor la maşina cu disc abraziv

Art.374.
Este interzisă intervenţia la maşină în timpul funcţionării (curăţirea de scamă, reglarea discului) .

Art.375.
Se interzice utilizarea maşinii fără ca apărătorile de protecţie a discului să fie montate în poziţia de protecţie.

Art.376.
Pentru depozitare se vor utiliza numai fire sub formă de strand.

Art.377.
Este interzisă utilizarea discurilor uzate sub 1/3 din diametrul nominal, descentrate, ciobite sau deformate.

Art.378.
Maşina se va utiliza obligatoriu cu ventilatorul exhaustor cuplat.

Art.379.
Este interzisă părăsirea maşinii în timpul funcţionării.

Art.380.
Căile de acces la şi de la maşină se vor menţine curate, fiind interzisă depozitarea de materiale sau scule în apropierea maşinii.

Art.381.
Intervenţiile de depanare, reglare se vor face numai de către personalul autorizat şi sub supravegherea maistrului.

9.3.Tăierea firelor la maşina de tăiat RT-5

Art.382.
Se interzice lucrul la maşina de tăiat RT-5 fără montarea corespunzătoare a apărătorilor de protecţie.

Art.383.
Orice intervenţie la maşină se va face de către personal autorizat, cu maşina oprită, scoasă de sub tensiune şi cu afişarea operaţiei efectuate.

Art.384.
Operaţiile de curăţare a maşinii (rotorul de tăiere, tamburul cauciucat, batiul) se vor efectua numai cu maşina oprită.

Art.385.
Este interzisă introducerea în zona activă de tăiere a altor obiecte în afara firului de sticlă destinat tăierii.

Art.386.
Căile de acces la şi de la maşină se vor menţine curate, fiind interzisă depozitarea materialelor sau sculelor în zonele limitrofe maşinii.

Art.387.
Tamburii se vor curăţa numai cu ajutorul periilor din plastic.

Art.388.
În orice situaţie de funcţionare anormală a maşinii, lucrătorii vor opri maşina şi vor anunţa conducătorul locului de muncă.

9.4.Defibrarea

Art.389.
Este interzisă alimentarea benzii de pe lateralele maşinii de defibrat.

Art.390.
Este interzisă aranjarea patului de foc de pe banda de alimentare, în apropierea valţurilor dinspre tamburi.

Art.391.
Este interzis a se lucra cu apărătorile maşinii ridicate sau demontate.

Art.392.
Camera de sedimentare a firului defibrat se va deschide numai după oprirea completă a ventilatorului.

Art.393.
Apărătorile se pot ridica numai după oprirea maşinii şi după verificarea opririi rotaţiei tamburului mare.

Art.394.
După utilizare, pârghia de mişcare manuală a benzii se va demonta (decupla) .

Art.395.
Operaţiile de curăţare se vor efectua numai după oprirea completă a maşinii, a ventilatorului şi a celorlalte organe în mişcare.

9.5.Tocarea firelor de sticlă

Art.396.
Este interzisă utilizarea maşinii de tocat fire de sticlă pentru tăierea altor materiale.

Art.397.
Maşina va funcţiona numai cu apărătorile în poziţia de lucru iar în timpul efectuării operaţiilor de tăiere este interzisă ridicarea acestora.

Art.398.
Este interzisă introducerea mâinilor în zona tamburilor.

Art.399.
Alimentarea maşinii se va face cu fire în fascicule drepte de maximum 50 cm lungime (neîncâlcite şi fără ochiuri) .

Art.400.
La blocarea tamburilor, maşina se opreşte, se scoate de sub tensiune şi se anunţă reglorul.

Art.401.
În timpul funcţionării maşinii se interzice curăţarea acesteia.

Art.402.
Este interzisă părăsirea locului de muncă şi lăsarea maşinii în funcţiune fără supraveghere.

9.6.Măcinarea deşeurilor

Art.403.
Maşina de măcinat se va alimenta numai cu fibră neancolantă, orice alte materiale fiind interzise.

Art.404.
Banda se va încărca numai când maşina este oprită şi numai până la limita prevăzută tehnologic, fiind interzisă supraîncărcarea benzii.

Art.405.
Se interzice staţionarea în faţa sau în spatele ansamblului de ciocane în timpul funcţionării maşinii.

Art.406.
În timpul funcţionării maşinii sunt interzise operaţiile de reglare sau curăţare.

Art.407.
Maşina se va porni numai cu capacele închise iar în timpul funcţionării, accesul la capace este interzis.

Art.408.
La terminarea lucrului maşina se va scoate de sub tensiune de la tabloul electric de alimentare.

10.Prevederi de proiectare

Art.409.
În activitatea de concepţie şi proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea şi prelucrarea firelor de sticlă se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevăzute prin Normele generale de protecţie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea firelor de sticlă şi standardele de securitate a muncii.

Art.410.
Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru desfăşurarea activităţilor de fabricare şi prelucrare a firelor de sticlă în condiţii de securitate şi nu exclud prevederea oricăror alte soluţii, la îndemâna celor ce concep şi proiectează fluxurile tehnologice, în vederea realizării unor niveluri de securitate mai ridicate.

Art.411.
Dozarea mecanică a materiilor prime se va efectua cu echipamente care să permită etanşarea operaţiei.

Art.412.
Cântarele utilizate la cântărirea materiilor prime pulverulente vor fi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate – materie primă şi aer.

Art.413.
(1)Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate şi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate (materie primă-aer) .
(2)Încăperea în care se amplasează amestecătorul va fi prevăzută cu ventilare mecanică de siguranţă.
(3)Punctele de alimentare cu alţi componenţi vor fi dotate cu dispozitive de absorbţie a pulberilor.

Art.414.
La încărcarea şi descărcarea materiilor prime în şi din amestecător se va asigura etanşeitatea acestor operaţii.

Art.415.
Buncărele tampon ale cuptoarelor vor fi prevăzute cu dispozitive de compensare a volumelor dislocate.

Art.416.
Gurile de încărcare şi alte deschideri în pereţii cuptoarelor care, prin poziţia şi dimensiunile lor, constituie un pericol, vor fi protejate împotriva ieşirii flăcării.

Art.417.
Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie să permită întoarcerea flăcării pe conducte.

Art.418.
Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmări foarte grave în situaţia căderii elementelor de automatizare, se vor prevedea soluţii care să asigure evacuarea liberă a gazelor arse în atmosferă, fără a necesita intervenţia omului.

Art.419.
Inversarea focului la cuptoare va fi obigatoriu semnalizată şi înregistrată.

Art.420.
Înregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevăzută obligatoriu.

Art.421.
(1)La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.
(2)Sistemele de fritare vor asigura protecţia lucrătorilor contra aburului şi a masei de sticlă topită.

Art.422.
Locurile de muncă de la filiere şi bobinare vor fi dotate cu instalaţie de climatizare.

Art.423.
Platformele metalice şi scările de acces pentru deservirea filierelor vor fi asigurate cu balustrade de protecţie.

Art.424.
Procesele tehnologice şi echipamentele tehnice necesare prelucrării firelor de sticlă vor fi astfel proiectate încât concentraţia pulberilor de sticlă în mediul de muncă şi în mediul înconjurător să fie sub limitele admise.

Art.425.
Încăperile de lucru vor fi proiectate şi construite astfel încât să asigure următoarele cerinţe de securitate:
a)separarea operaţiilor sau proceselor cu degajări de pulberi de restul locurilor de muncă;
b)reducerea, pe cât posibil, a suprafeţelor pe care se pot depune pulberi şi deşeuri de sticlă precum şi facilitarea realizării curăţeniei;
c)captarea şi evacuarea pulberilor.

Art.426.
Utilajele care produc degajări de pulberi şi care nu pot fi carcasate total, vor fi dotate cu dispozitive locale de aspirare a pulberilor de sticlă, amplasate cât mai aproape de sursa de emisie.

Art.427.
Instalaţiile de ventilare mecanică vor fi astfel concepute încât să asigure depresiunea necesară pentru a preveni migrarea pulberilor de sticlă în încăperile învecinate curate.

Art.428.
Funcţionarea utilajelor va fi condiţionată, printr-un sistem de interblocare, de funcţionarea instalaţiilor de ventilare.

Art.429.
Sistemele de filtrare a aerului încărcat cu pulberi de sticlă vor fi astfel concepute încât concentraţiile pulberilor de sticlă în mediul înconjurător să nu depăşească valorile normate.
-****-
ANEXA 1: Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe sau complementare

1.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului
2.Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textilă
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte a gazelor naturale
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru instalaţii frigorifice
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din PAS (poliesteri armaţi cu fibre de sticlă)
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
16.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii
17.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorozive
18.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern
21.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime
22.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice

ANEXA 2: Lista standardelor de securitate a muncii conexe

1. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
2. STAS 9638-74
Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalaţiilor electrice.
3. STAS 4102-85
Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie.
4. STAS 6670-88
Dispozitive mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ. Condiţii tehnice generale de calitate.
5. STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
6. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
7. STAS 12604/4-89
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
8. STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
9. STAS 6877/11-79
Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Capsulare antideflagrantă. Determinarea interstiţiului experimental maxim de securitate.
10. STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie şi datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
11. STAS 6790-89
Materiale electroizolante utilizate În echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Condiţii tehnice şi metode de verificare.
12. STAS 8138-83
Echipament electric pentru maşini industriale. Condiţii tehnice generale.
13. STAS CEI 598-2-22-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă.
14. STAS CEI 598-2-8-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 8: Lămpi portabile de mână.
15. STAS 6987-82
Instalaţii frigorifice. Prescripţii de siguranţă.
16. STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
17. STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
18. STAS 11358-80
Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
19. SR EN 50014:1995
Aparatură electrică pentru atmosfere explozive. Prescripţii generale.
20. STAS 6877/2-86
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare antideflagrantă.
21. STAS 6877/3-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare presurizate p.
22. STAS 6877/4-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Siguranţă intrinsecă i.
23. STAS 6877/5-74
Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Mod de protecţie înglobare în nisip. Condiţii tehnice speciale de calitate.
24. STAS 6977/7-87
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Siguranţă mărită e.
25. STAS 6156-86
Acustică în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustică.
26. STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
27. STAS 9876-87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate.
28. STAS 9877-89
Transportoare vibrante şi transportoare oscilante. Prescripţii speciale de securitate.
29. STAS 9886-82
Transportoare suspendate cu lanţ sau cablu. Prescripţii speciale de securitate.
30. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.
31. STAS 12938-91
Roboţi industriali. Prescripţii generale de securitate.
32. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.

ANEXA 3: Ghid de terminologie

Noţiuni de bază din domeniul securităţii muncii
1.Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.Boli profesionale: afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
4.Defectare :Încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj etc. , de a-şi îndeplini funcţia specificată.
5.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
6.Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice, le acordă unui salariat pentru protejarea înbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
7.Echipament individual de protecţie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă, pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
8.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii.
9.Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant-sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau a afectării sănătăţii.
10.Funcţii de securitate: funcţii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protecţie prin care fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.
11.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
12.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
13.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii (instrucţiuni proprii) : componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
14.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
15.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
16.Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.
17.Noxă (sinomin: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
18.Pericol:
a)sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
Notă: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
b)proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale) .
19.Persoană autorizată: o persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
20.Persoană avertizată: o persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
21.Persoană competentă: o persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
22.Persoană expusă: o persoană care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
23.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
24.Prevenire intrinsecă: prevenirea realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
-evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
25.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.
26.Proces de muncă: succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
27.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
28.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
29.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
30.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole
31.Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
32.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
33.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană estre expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
Notă: Pericolul care generează riscul înfăţişat în această definiţie:
-poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.) ;
-poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată /neprevăzută) .