NSSM 38

NSSM 38 – Norme specifice de securitatea muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitatea muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii care cuprind prevederile de protectia muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează :
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive,unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitatea muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiectul de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitatea muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii” au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare şi pentru a fi conforme cu alte acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor referitoare la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale pe baza pericolelor specifice acestor activităţi şi cerinţelor desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art.2
Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor procedeelor de fabricare a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităţi.

Art.3
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare fabricării produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activităţi.
În Anexa 1 se prezintă orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, după caz, pot fi aplicate pentru activităţile nespecifice şi/sau auxiliare în vederea asigurării condiţiilor de securitate a muncii.

Art.4
Prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5
Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii se revăd periodic şi se modifică, ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologie şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii.

2.Fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii

2.1.Generalităţi.Elemente comune

Încadrarea personalului

Art.6
Lucrătorii care efectuează activităţi legate de fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii trebuie să aibă preagătirea profesională corespunzătoare locului de muncă respectiv.

Art.7
Selecţia şi repartizarea lucrătorilor pe locuri de muncă din punctul de vedere al stării de sănătate şi al aptitudinilor se realizează prin examen medical şi psihologic, conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

Instruirea personalului

Art.8
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.9.
Conducerea agenţilor economici va asigura ca lucrătorii se fie informaţi corespunzător asupra riscurilor existente în procesele de muncă şi asupra măsurilor tehnice, organizatorice şi de autoprotecţie pentru prevenirea acestora.

Art.10
(1)Este obligatoriu ca persoanele juridice şi fizice, pe lângă prevederile prezentelor norme, să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii valabile pentru condiţiile concrete de desfăşurare a activităţilor.
(2)Este obligatoriu ca instrucţiunile proprii de securitate a muncii să fie aduse la cunoştinţa lucrătorilor.

Art.11
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se realizează conform normelor PSI În vigoare.

Echipament individual de protecţie a muncii

Art.12
Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se fac în conformitate cu prevederile “Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 225/21.07.1995, publicat în Monitorul Oficial nr. 189/21.08.1995.

Organizare loc de muncă

Art.13
Este obligatorie organizarea locului de muncă conform instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Art.14
Este obligatoriu ca lucrătorii care deservesc echipamentele tehnice pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii să fie calificaţi, instruiţi şi desemnaţi pentru echipamentul tehnic respectiv.

Art.15
Este obligatoriu ca, înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, intervenţii şi revizii, persoana desemnată să ia toate măsurile de prevenire a accidentelor, îmbolnăvirilor profesionale şi incendiilor, asigurând buna organizare a locului de muncă.

Art.16
Este obligatorie folosirea indicatoarelor de securitate în toate zonele de activitate în care persistă riscuri de îmbolnăvire profesională sau accidente de muncă.

Art.17
Este obligatorie menţinerea curăţeniei la locul de muncă şi transportarea permanentă a deşeurilor de fabricaţie, colectate în locurile special amenajate pentru recuperare.

Art.18
Este obligatoriu ca microclimatul la locurile de muncă să satisfacă parametrii proiectaţi, respectând limitele admise, prevăzute prin Normele generale de protecţie a muncii.

Încărcare şi descărcare de materiale

Art.19
Este obligatoriu ca activităţile de muncă legate de încărcarea, descărcarea, manipularea şi depozitarea materiilor prime şi produselor finite să fie executate numai de lucrători instruiţi special în acest scop şi sub supravegherea conducătorului locului de muncă respectiv.

Art.20
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor”, “Normei specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”, “Normei specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă” şi prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare.

Art.21
Este interzis accesul la locul de încărcare- descărcare a materiilor prime sau a produselor finite, persoanelor care nu au nici o atribuţie legată de aceste activităţi.

Art.22
Este obligatorie respectarea prevederilor Normei generale de protecţie a muncii privind limitele sarcinilor maxime admise de purtat sau de ridicat, în raport cu grupele de vîrstă şi în funcţie de sex.

Art.23
Este obligatoriu ca activităţile de încărcare-descărcare a materiilor prime sau a produselor finite să înceapă şi să se desfăşoare numai după ce au fost îndeplinite toate condiţiile de securitate prevăzute şi prin instrucţiunile proprii de securitate a muncii.

Art.24
Este obligatoriu ca înaintea începerii activităţilor de încărcare-descărcare a materiilor prime sau produselor finite dintr-un mijloc de transport, acesta să fie asigurat împotriva deplasării necontrolate.

Art.25
Este obligatoriu ca Înaintea începerii activităţilor de încărcare-descărcare a materiilor prime sau produselor finite persoana desemnată în acest scop să verifice stabilitatea încărcării pe platforma mijlocului de transport.

Art.26
Este obligatoriu ca descărcarea pe rampă a materiilor prime sau a materialelor din vagoane să se facă numai după ce legătura dintre vagon şi rampă a fost asigurată cu o platformă special construită în acest scop.

Art.27
Este interzisă staţionarea lucrătorilor în faţa materialelor ce se descarcă.

Încărcare – descărcare materii prime în vrac

Art.28
Este obligatoriu ca la descărcarea acestor materii prime din mijloacele de transport, lucrătorii să fie astfel amplasaţi încât să nu se lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se descarcă.

Art.29
Este interzisă descărcarea prin aruncare a materiilor prime caustice în vrac.

Art.30
Este interzis accesul lucrătorilor pe grinda de rulare a podului rulant cu cupă şi în raza de lucru a acesteia.

Încărcare – descărcare materiale ambalate

Art.31
Este obligatorie manipularea numai prin împingere a cărucioarelor cu materiale ambalate (materii prime sau produse finite).

Art.32
Este interzis lucrătorilor care încarcă-descarcă materii prime ambalate sau produse finite în vagoane să execute operaţiunea de legare sau de dezlegare a vagoanelor dacă nu sunt autorizaţi pentru această operaţie.

Depozitare materii prime, materiale şi produse finite

Art.33
Se interzice depozitarea dezordonată şi împrăştierea materiilor prime, materialelor şi produselor finite în depozite, în incinta unităţii sau pe căile de acces.

Art.34
Este obligatoriu ca materiile prime (caolin brut şi spălat, argile refractare, bentonite, nisipuri etc.) să fie manipulate numai de lucrători sănătoşi, fără afecţiuni pulmonare.

Art.35
Este obligatoriu ca materiile prime, materialele şi produsele finite să fie depozitate după ce au fost sortate pe tipuri şi dimensiuni.

Art.36
Sunt interzise fumatul şi focul deschis în depozitele de materii prime şi produse finite.

Art.37
Este obligatoriu ca la depozitarea materiilor prime, materialelor şi produselor finite ambalate în încăperi, greutatea stivelor să nu depăşească sarcina maximă admisibilă a planşeului.

Art.38
Este obligatoriu ca la depozitarea materiilor prime, materialelor şi produselor finite ambalate în spaţii deschise, stivele să aibă pereţii drepţi şi înălţimi variabile în funcţie de natura acestora încât să se asigure stabilitatea lor.

Art.39
Este obligatoriu ca între stivele vecine din depozit să existe, pe lângă căile de acces pentru circulaţia vehiculelor, un spaţiu de cel puţin 1 m lăţime pentru circulaţia lucrătorilor.

Art.40
(1)Este obligatoriu ca depozitarea materialelor în vrac să se facă în boxe, buncăre, silozuri etc.
(2)Este obligatoriu ca materialele de tipul nisipului, pietrişului, argilei etc., dacă nu se pot depozita în boxe, buncăre, silozuri etc., să fie aşezate în grămezi de forma unui trunchi de piramidă cu înclinarea feţei laterale după unghiul taluzului natural.
(3)Este obligatoriu ca materialele prime sub formă de bulgări să fie depozitate în formă de prismă cu baza dreptunghiulară de 4m x 1m, asigurându-se stabilitatea necesară.

Art.41
Este interzisă stivuirea materiilor prime, materialelor şi produselor finite ambalate dacă ambalajul prezintă deteriorări.

Art.42
Este obligatorie etichetarea fiecărei materii prime, material sau produs finit la locul de depozitare.

Art.43
(1)Este interzis ca înălţimea stivei stabile, cu rânduri întreţesute să depăşească de 1,5 ori latura mică a bazei, avându-se în vedere şi rezistenţa admisibilă a ambalajului.
(2)Este interzis ca înălţimea stivei să fie mai mare de 1,5 m pentru materiile prime şi materialele ambalate în saci.
(3)Este obligatoriu ca pentru înălţimi ale stivei mai mari de 1 m să se prevadă rampe pentru descărcare.

Art.44
(1)Este interzisă manipularea prin aruncare în vederea stivuirii cărămizilor, ţiglelor, cahlelor de teracotă etc.
(2)Este obligatoriu ca locul de stivuire a cărămizilor, ţiglelor, cahlelor de teracotă etc. să fie nivelat şi tasat.
(3)Este obligatoriu ca la aşezarea cărămizilor pe lat, înălţimea stivei să fie de maximum 25 rânduri, iar la aşezarea pe muchie înălţimea stivei să fie de maximum 15 rânduri.

Art.45
Este obligatoriu ca la depozitarea cărămizilor transportate în containere şi paleţi în zonele de lucru ale macaralelor, acestea să fie aşezate într-un singur rând, cu un interval de minimum 0,50m între containere sau paleţi.

Art.46
Este obligatoriu ca piesele sau materialele de dimensiuni mici, avînd forme geometrice neregulate să fie depozitate numai în lăzi sau containere.

Art.47
Este interzisă folosirea containerelor cărora le lipsesc parţial sau total bandajele la roţi.

Art.48
Este obligatoriu ca toate materialele şi piesele cu forme geometrice regulate să fie depozitate în stive stabile având rânduri întreţesute.

Art.49
Este obligatoriu ca plăcile ceramice de acoperiş şi ţigla să fie depozitate pe muchie în stive cu înălţimea de 1m.

Art.50
Este interzisă apropierea lucrătorilor, la o distanţă mai mică de 2 m, în raza de acţiune a echipamentului tehnic de ridicare a stivelor, paleţilor sau containerelor cu produse ceramice.

Art.51
Este interzis lucrătorilor care deservesc depozitele de materii prime, materiale sau produse finite să doarmă sau să se odihnească pe stive sau între acestea.

Art.52
Este obligatoriu ca depozitarea materialelor inflamabile să se execute în conformitate cu reglementările PSI în vigoare.

Art.53
Este interzisă păstrarea materialelor inflamabile şi toxice în depozitele generale de materii prime şi produse finite.

Art.54
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice” şi a “Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) “.

Instalaţii de ridicat

Art.55
Este obligatoriu ca lucrătorii care deservesc instalaţiile de ridicat să fie special instruiţi şi autorizaţi conform prevederilor normelor ISCIR în vigoare.

Art.56
Este interzisă funcţionarea mecanismelor şi instalaţiilor de ridicat fără indicatorul de sarcină maximă corespunzător.

Art.57
Este interzis accesul lucrătorilor în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat.

Art.58
Este interzisă susţinerea încărcăturilor folosind mecanismul de ridicat, prin extinderi oblice ale cablului sau prin rotire.

Art.59
Este obligatorie aşezarea uniformă, fără noduri sau ochiuri a cablurilor de legare sub încărcătura de ridicat.

Art.60
Este interzis operatorului instalaţiei să părăsească locul de muncă dacă instalaţia de ridicat are greutatea suspendată.

Art.61
Este interzisă remedierea instalaţiilor de ridicat în timpul funcţionării sau cu sarcina suspendată.

Art.62
Este obligatorie respectarea prevederilor “R1 – 87 – Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare ” ISCIR.

Instalaţii electrice

Art.63
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă utilajele vor fi în construcţie închisă cu gradul de protecţie de cel puţin IP 55, iar atunci când acestea sunt în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri neintenţionate.

Art.64
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă se utilizează mijloace de protecţie verificate conform normelor energetice.

Art.65
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere indirectă toate echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie să fie legate la pământ.

Art.66
Toate elementele conducătoare ale instalaţiilor electrice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ.

Conveiere

Art.67
Este obligatoriu ca pornirea conveierului să se facă numai după ce s-a verificat spaţiul de deplasare al platanelor şi s-a primit semnalul de la punctul de descărcare.

Art.68
Este obligatoriu ca oprirea conveierului să se realizeze numai după ce toate produsele au fost descărcate de pe platane.

Art.69
Este obligatoriu ca la aşezarea şi descărcarea produselor de pe platanele conveierului să se ţină seama de forma geometrică a acestora şi de centrul de greutate al platanului.

Art.70
Este interzisă aşezarea pe platanul conveierului a produselor care depăşesc suprafaţa de aşezare a platanului sau a produselor cu greutate mai mare decât cea stabilită.

Art.71
Este interzisă staţionarea sau deplasarea lucrătorilor între sau sub platanele conveierului.

Art.72
Este obligatoriu ca operaţiile de reparare şi întreţinere a conveierului să se execute numai după ce au fost luate măsuri sigure de evitare a pornirii accidentale, conform instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Instalaţii de desprăfuire

Art.73
Este obligatorie montarea, la toate punctele de lucru în care se degajă praf, a unor dispozitive locale de aspiraţie a aerului încărcat cu praf direct de la sursa de formare a acestuia.

Art.74
Este interzisă evacuarea în atmosferă a aerului cu praf, filtrarea realizându-se cu instalaţii speciale (cicloane, multicicloane, desprăfuitoare cu saci etc.)

Art.75
Este obligatorie supravegherea fiecărei instalaţii de desprăfuire în vederea menţinerii acestora în funcţiune, la parametrii proiectaţi.

Art.76
Este obligatoriu ca pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de desprăfuire să fie desemnaţi lucrători special instruiţi care cunosc modul de funcţionare, regulile de exploatare şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru fiecare tip de instalaţie.

Verificare Înainte de punerea În funcţiune

Art.77
Înainte de pornirea oricărui echipament tehnic se face verificarea acestuia pe baza instrucţiunilor proprii elaborate de către agentul economic.

Art.78
Pentru diversele echipamente tehnice, aparatură de măsură şi control, se vor respecta graficele de revizii şi reparaţii întocmite pe baza reglementărilor în vigoare.

Art.79.
Este obligatorie protejarea împotriva pătrunderilor de praf a tuturor tablourilor, conexiunilor şi dozelor electrice din halele de fabricaţie a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii.

Funcţionare echipamente tehnice

Art.80
Este obligatorie urmărirea în permanenţă a parametrilor de funcţionare ai echipamentelor tehnice pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, conform tehnologiei de fabricaţie.

Art.81
Este interzisă pornirea şi funcţionarea echipamentelor tehnice pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii fără sisteme de protecţie.

Art.82
Sunt interzise în timpul funcţionării echipamentelor tehnologice:
a)oprirea instalaţiei de ventilaţie;
b)orice fel de intervenţii;
c)nesupravegherea permanentă;
d)discuţiile care nu au legătură cu procesul tehnologic.

Art.83
Este interzis lucrătorilor, care deservesc echipamentele tehnice pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, să fumeze şi să mănânce la locul de muncă, acestea fiind permise numai în locurile special amenajate, după spălarea mâinilor şi a feţei.

Art.84
Este interzis lucrătorilor să-şi păstreze alimentele în halele de fabricare a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii.

Avarie

Art.85
Este obligatoriu ca orice disfuncţionalitate a echipamentelor tehnice să fie imediat anunţată persoanelor competente.

Oprire normală

Art.86
Este obligatoriu ca la oprirea normală a echipamentelor tehnice lucrătorii să respecte şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii.

Reparaţii, revizii

Art.87
Este obligatoriu ca orice fel de reparaţie şi revizie la echipamentele tehnice pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii să fie executată numai de către lucrători calificaţi şi instruiţi în acest scop, iar executarea acestora să se realizeze numai pe baza instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii în vederea prevenirii accidentelor şi incendiilor.

Art.88
Lucrările de revizii şi reparaţii nu se efectuează decât după ce s-au luat măsuri pentru decuplarea alimentării cu energie şi blocarea mecanică. Dacă blocarea mecanică nu este posibilă, trebuie pusă pază la dispozitivele de pornire şi indicatoarele de avertizare cu inscripţia “Nu cupla. Se lucrează”.

Art.89
Nici o lucrare de reparaţie, intervenţie sau revizie planificată nu se consideră terminată dacă nu s-a făcut şi recepţia din punctul de vedere al securităţii muncii.

Preparare frită

Art.90
Este obligatoriu ca aprinderea cuptorului pentru frită (vană sau rotativ) să se facă numai în prezenţa conducătorului locului de muncă.

Art.91
Este obligatorie alimentarea mecanizată a cuptorului pentru frită (tip vană) .

Art.92
Este interzisă folosirea arzătoarelor necertificate.

Art.93
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Transport cu vagoneţi

Art.94
Este interzisă încărcarea vagoneţilor peste capacitatea prescrisă.

Art.95
Este obligatoriu ca manipularea vagoneţilor să se facă prin împingere, iar viteza de deplasare să nu depăşească viteza unui om care merge la pas normal.

Art.96
Este obligatoriu ca la manipularea mai multor vagoneţi pe aceeaşi linie distanţa minimă dintre aceştia să fie de 10 m.

Art.97
Este interzisă manipularea vagoneţilor care prezintă defecţiuni sau a căror încărcătură nu prezintă stabilitate.

Art.98
Este obligatoriu ca viteza de trecere a vagoneţilor peste plăci turnante sau schimbătoare de cale să nu depăşească 5 km/h.

Art.99
Este interzis lucrătorilor să urce sau să fie transportaţi pe vagoneţi.

Art.100
Este obligatoriu ca înainte de pornire şi în timpul mersului lucrătorii care manipulează vagoneţi să supravegheze căile de rulare.

Art.101
Este obligatoriu ca, În timpul manevrării pe plăci turnante, vagoneţii să fie blocaţi cu dispozitive speciale pentru evitarea deplasărilor întâmplătoare.

Art.102
Este interzisă desprăfuirea cu aer comprimat a vagoneţilor şi produselor aşezate pe vagoneţi în halele de fabricaţie.

2.2.Fabricarea blocurilor ceramice, ţiglelor şi cahlelor de teracotă

Preparare masă şi glazură

Art.103
Este interzisă funcţionarea concasoarelor care nu sunt prevăzute cu dispozitive de absorbţie.

Art.104
Înainte de pornirea concasoarelor se va face verificarea tehnică a acestora fiind interzisă utilizarea lor fără dispozitivele de protecţie.

Art.105
Se interzice funcţionarea nesupravegheată a concasoarelor.

Art.106
Sunt interzise în timpul funcţionării concasoarelor orice fel de intervenţii.

Art.107
Este interzisă alimentarea concasorului înainte ca acesta să intre în regim de lucru.

Art.108
Este obligatoriu ca punerea în funcţiune a concasorului să se facă începând cu echipamentul tehnic aflat la începutul liniei tehnologice de transport material de concasat.

Art.109
Este obligatoriu ca pornirea alimentatorului să se facă numai după ce au fost pornite echipamentele tehnice care urmează pe linia tehnologică.

Art.110
Este interzisă urcarea lucrătorilor pe grătarul metalic, care acoperă gura de încărcare a alimentatorului, pentru a sparge bulgării de material care nu trec prin ochiurile grătarului.

Art.111
Este interzisă încărcarea alimentatorului înainte ca acesta să fie pus în funcţiune.

Art.112
Este interzisă scoaterea corpurilor străine din alimentator în timpul funcţionării acestuia.

Art.113
Este interzisă reglarea şibărului de siguranţă dintre buncăr şi alimentator în timpul funcţionării alimentatorului celular.

Art.114
Este obligatorie verificarea, înaintea punerii în funcţiune, a curăţitorului, a gurii de alimentare precum şi a întregii linii tehnologice.

Art.115
Este interzisă orice reparaţie sau ungere în timpul funcţionării curăţitorului.

Art.116
Este obligatoriu ca montarea sau demontarea sitelor sau a coşurilor să se facă numai după oprirea curăţitorului.

Art.117
Este obligatorie supravegherea permanentă a curăţitorului în timpul funcţionării.

Art.118
Este interzisă îndepărtarea corpurilor metalice sau a obiectelor dure din curăţitor în timpul funcţionării acestuia.

Art.119
Este obligatoriu ca după oprirea din funcţiune a curăţitorului, îndepărtarea corpurilor metalice sau a obiectelor dure care au pătruns prin gura de alimentare, să se facă numai cu cârlige speciale.

Art.120
Este interzisă oprirea din funcţiune a curăţitorului înainte de evacuarearea întregii cantităţi de material din interiorul său.

Art.121
Este obligatoriu ca la opririle de lungă durată ale curăţitorului, interiorul acestuia să fie curăţat în conformitate cu instrucţiunile proprii de securitate a muncii.

Art.122
Este interzisă împingerea materialului cu lopata prin grătarul gurii de alimentare a malaxorului.

Art.123
Este interzisă staţionarea lucrătorului care deserveşte malaxorul pe grătarul sau capacul acestuia.

Art.124
Este interzisă executarea de reparaţii sau curăţarea organelor de lucru în timpul funcţionării malaxorului.

Art.125
Este interzisă luarea probelor de material pentru analize de laborator din cuva malaxorului în timpul funcţionării acestuia.

Art.126
Este obligatoriu ca probele de material pentru analizele de laborator să se ia numai de la punctul de ieşire din malaxor.

Art.127
Este obligatoriu ca operaţia de glazurare să se execute conform tehnologiei de lucru şi instrucţiunilor proprii de securitate.

Presare

Art.128
Este interzisă blocarea platformei de lucru din jurul presei melc şi a echipamentelor tehnice auxiliare cu piese metalice, cărămizi, rebuturi etc.

Art.129
Este interzisă aruncarea deşeurilor de cărămidă crudă în presă.

Art.130
Este interzis, În timpul funcţionării presei melc şi a echipamentelor auxiliare luarea probelor de material.

Art.131
Este obligatoriu ca pornirea meselor de tăiat cărămizi să se execute înaintea pornirii presei şi a benzii de preluare a produselor.

Art.132
Sunt interzise orice fel de intervenţii şi reparaţii în timpul funcţionării meselor de tăiat cărămizi.

Art.133
Este interzisă ridicarea capacului presei mecanice pentru cahle înainte ca matriţa să ajungă în poziţia orizontală.

Art.134
Este obligatorie amplasarea apărătorilor de protecţie în spaţiul în care se manipulează capacul presei mecanice pentru cahle.

Art.135
Este interzisă curăţarea şi ungerea cu motorină a organelor de lucru ale presei mecanice pentru cahle în timpul funcţionării acesteia.

Transbordor electric şi vagoneţi Keller

Art.136
Este obligatorie verificarea stării tehnice a sistemului de alimentare cu energie electrică înainte de pornire.

Art.137
Este interzisă punerea în funcţiune, dacă echipamentul tehnic prezintă defecţiuni la sistemul de frânare.

Art.138
Este interzisă folosirea transbordoarelor care nu sunt dotate cu sisteme de semnalizare acustică şi optică.

Art.139
Este interzisă circulaţia transbordoarelor şi vagoneţilor Keller pe căi de rulare defecte.

Art.140
Este obligatoriu ca lucrătorul care deserveşte transbordorul să fie autorizat şi instruit în acest scop.

Art.141
Este obligatoriu ca viteza maximă de deplasare a transbordorului să nu depăşească 10 km/h, iar distanţa dintre două transbordoare să fie de 10 m.

Art.142
Este interzisă urcarea şi transportul lucrătorilor cu vagoneţii Keller.

Art.143
Este interzisă circulaţia şi staţionarea lucrătorilor pe calea de rulare a transbordorului şi a vagoneţilor Keller.

Uscare

Art.144
Este obligatoriu, ca înaintea începerii activităţii în uscătoriile naturale, să se ia următoarele măsuri:
a)curăţarea locului de muncă şi a liniilor decauville;
b)amenajarea podeţelor de scânduri peste şanţurile de scurgere din jurul uscătoriei;
c)repararea ramelor şi a uneltelor de lucru.

Art.145
Este interzis lucrătorilor să se urce pe riglele de lemn sau pe stive şi să folosească unelte defecte.

Art.146
Este obligatoriu ca banchetarea şi stanarea (stivuirea) produselor să se execute în rânduri drepte şi verticale.

Art.147
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea din uscătoriile naturale.

Art.148
Este obligatoriu , ca înaintea începerii activităţii în uscătoriile semiartificiale, lucrătorul uscător şi fochistul să verifice întreaga instalaţie.

Art.149
Sunt interzise în uscătoriile semiartificiale următoarele:
a)circulaţia prin zonele neiluminate;
b)folosirea flăcării deschise;
c)urcarea şi coborârea lucrătorilor prin alte metode decât folosind scările de acces;
d)folosirea benzilor, lifturilor sau scărilor defecte;
e)mersul în fugă;
f)staţionarea lucrătorilor pe stelaje şi pe banda transportoare;
g)aglomerarea (blocarea) coridoarelor de circulaţie cu unelte sau materiale;
h)intervenţia lucrătorilor fără atribuţii în activităţi de remediere a diverselor defecţiuni.

Art.150
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea din uscătoriile semiartificiale.

Art.151
Este interzisă încărcarea produselor în uscătoriile artificiale cu camere dacă se constată un deranjament la camere sau la un element de construcţie.

Art.152
Este obligatoriu ca şibărele canalelor de alimentare cu agent termic să fie închise în timpul încărcării şi descărcării camerelor.

Art.153
Este obligatorie sincronizarea închiderii canalelor de alimentare cu agent termic cu deschiderea uscătoriei.

Art.154
Este obligatoriu,ca în cazul în care încărcarea şi descărcarea camerelor se face manual, temperatura maximă admisă din acestea să fie de 500 C.

Art.155
Este interzisă intrarea lucrătorilor în focarele camerelor de combustie dacă nu s-a oprit complet focul, temperatura nu a scăzut sub 500 C, iar aceştia nu sunt supravegheaţi de conducătorul locului de muncă.

Art.156
Este interzis ca, în timpul lucrului, presiunea gazelor din uscătoria artificială să fie mai mare decât presiunea atmosferică.

Art.157
Este interzisă folosirea dispozitivelor improvizate pentru manipularea clapetelor, uşilor şi capacelor.

Art.158
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea din uscătoriile artificiale.

Art.159
Este permis accesul şi intervenţia lucrătorilor special instruiţi în uscătoriile artificiale tunel în cazul prăbuşirii produselor:
a)cu asigurarea iluminării cu lămpi portative electrice;
b)cu şibărele canalelor de alimentare cu agent termic complet închise;
c)la o temperatură de maximum 500 C;
d)cu ventilatorul pentru admisia gazelor calde oprit;
e)cu echipamentul de protecţie adecvat;
f)cu asigurarea supravegherii din exterior.

Art.160
Este obligatoriu ca alimentarea cu combustibil, reglarea arderii în camera de combustie, pornirea şi oprirea motoarelor instalaţiei uscătoriei tunel să fie făcută numai de către persoana cu atribuţii în acest scop.

Art.161
Este obligatorie respectarea următoarelor măsuri în cazul scoaterii vagoneţilor cu ajutorul troliului:
a)revizuirea periodică a troliilor şi cablurilor;
b)manipularea troliului şi cuplarea vagoneţilor de cablu numai de către lucrători special instruiţi.

Art.162
Este interzisă staţionarea în apropierea cablului la ieşirea din tunel.

Art.163
Este obligatorie respectarea următoarelor măsuri în cazul scoaterii vagoneţilor cu ajutorul împingătorului:
a)utilizarea împingătoarelor care nu prezintă defecţiuni la sistemul de antrenare;
b)manipularea împingătoarelor numai de către lucrători special instruiţi.

Art.164
Este interzisă folosirea sistemului de semnalizare a împingătorului în alte scopuri decât cele productive.

Art.165
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea din uscătoriile artificiale tunel.

Ardere

Art.166
Este interzis accesul persoanelor străine în sala camerelor de combustie.

Art.167
Este interzisă blocarea cu diferite materiale a căilor de acces.

Art.168
Este obligatorie dotarea cu lanterne a lucrătorilor autorizaţi şi special instruiţi în cazul în care în sala camerei de combustie nu este asigurat iluminatul de siguranţă.

Art.169
Este obligatoriu ca aprinderea focului (injectoarelor) să se facă numai cu facla cu mâner de cel puţin 1 m şi cu ventilatoarele pornite de 15 minute.

Art.170
Este interzisă staţionarea lucrătorilor în dreptul orificiilor de absorbţie a gazelor sau a gurilor de aprindere a focului.

Art.171
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru activitatea din camerele de combustie.

Art.172
Este obligatorie, înaintea încărcării cuptoarelor, verificarea tehnică a acestora şi a dispozitivelor de protecţie.

Art.173.
Sunt interzise:
a)depozitarea cărămizilor pentru acoperişul încărcăturii, la cuptorul semistabil, pe zidul său;
b)scoaterea din cuptor a topiturilor sau ridicarea capacelor bochinelor de alimentare cu mâna neprotejată de palmare, în cazul cuptoarelor circulare;
c)intrarea în cuptor în atmosfera viciată;
d)lucrul În interiorul cuptorului la temperaturi mai mari de 500 C;
e)staţionarea sau circulaţia pe sub lifturile care transportă produse;
f)intrarea lucrătorilor în cuptorul tunel;
g)aşezarea deasupra cuptorului a combustibilului sau a materialelor inflamabile.

Art.174
Este obligatoriu ca remedierea defecţiunilor de la instalaţiile ce deservesc cuptoarele să se facă numai de către personal calificat.

Art.175
Este obligatoriu ca pornirea, supravegherea şi oprirea instalaţiilor de ardere de la cuptoare să fie făcută de lucrători instruiţi în acest scop.

Art.176
Este obligatorie şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea la cuptoare, în funcţie de tipul cuptorului (cuptoare discontinue, circulare Hoffman, tunel etc.) .

Paletizare – pachetizare

Art.177
Este obligatorie manipularea cu atenţie a platbandei pentru paletizare şi a preselor de tragere pentru evitarea producerii tăieturilor la mâini.

Art.178
Este obligatoriu ca operaţiile de înfoliere să fie executate asupra paleţilor rezistenţi care au încărcătura aşezată în poziţie stabilă.

Art.179
Este interzisă intrarea lucrătorilor în cabinele sau cuptoarele de termocontracţie când se face introducerea aerului cald sau când nu sunt aerisite.

2.3.Fabricarea faianţei şi obiectelor sanitare

Preparare faianţă, paviment şi obiecte sanitare

Art.180
Este obligatorie verificarea stării tehnice a morii cu bile şi a tuturor dispozitivelor de protecţie înainte de pornirea acesteia.

Art.181
Este obligatoriu ca la încărcare, moara cu bile să fie fixată şi blocată cu gura în sus.

Art.182
Este interzisă încărcarea morii peste sarcina admisă şi folosirea scărilor sau pasarelelor improvizate.

Art.183
Este inerzisă coborârea în corpul morii pentru dezafectarea capacului de la gura de alimentare.

Art.184
Este obligatoriu ca la controlul în interiorul morii cu bile, iluminatul să fie realizat numai cu lămpi portabile electrice .

Art.185
Este obligatoriu ca lucrătorii care efectuează controlul în interiorul morii să fie instruiţi special în acest scop.

Art.186
Sunt interzise, în timpul funcţionării agitatoarelor de materiale, degajarea pereţilor şi reglarea parametrilor de lucru.

Art.187
Este interzisă aplecarea lucrătorilor în gura de alimentare a bazinelor tampon subterane.

Art.188
Este obligatoriu ca probele de material pentru analizele de laborator să fie colectate numai de la orificii special construite.

Art.189
Este interzisă utilizarea cântarului mobil în cazul în care prezintă defecţiuni de natură mecanică sau electrică.

Art.190
Este obligatorie verificarea căii de rulare înainte de manevrarea cântarului.

Art.191
Este obligatoriu ca manevrarea cântarului mobil dozator să fie executată de personal special instruit în acest scop.

Art.192
Este obligatorie respectarea următoarelor măsuri în timpul manevrării cântarului mobil dozator:
a)conectarea în timpul alimentării şi golirii la tubulatura de ventilaţie prin racorduri mobile;
b)închiderea imediată a capacului gurii de alimentare din planşeu după deplasarea cântarului;
c)acţionarea sistemului de comandă pentru deplasarea pe calea de rulare se va face numai din poziţie laterală.

Art.193
Este interzisă staţionarea lucrătorilor în raza de acţiune a cântarului mobil dozator.

Art.194
Este interzisă pornirea atomizorului fără geamuri la vizoarele de control, cu uşile şi vizoarele deschise, fără apa de filtrare a gazelor în instalaţie sau cu neetanşeităţi la legăturile conductelor de presiune a barbotinei.

Art.195
Este interzisă deschiderea uşilor şi a vizoarelor în timpul funcţionării ventilatorului de absorbţie a gazelor .

Art.196
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii în timpul funcţionării atomizorului:
a)manevrarea dispozitivului de pulverizare;
b)demontarea conductelor de presiune ale barbotinei;
c)curăţarea duzelor.

Art.197
Este interzisă pornirea pompelor cu piston, cu membrană sau rotative dacă robinetele sunt închise.

Art.198
Este interzisă funcţionarea presei filtru dacă nu sunt respectaţi parametrii tehnologici de lucru.

Art.199
Este obligatoriu ca după terminarea operaţiilor de presare robinetele de admisie a barbotinei în filtru să fie închise.

Presare biscuit faianţă şi paviment

Art.200
Este interzisă curăţarea matriţei, a împingătorului sau orice intervenţie la organele presei în timpul funcţionării acesteia.

Art.201
Este interzisă scoaterea matriţei cu mâna .

Art.202
Este obligatoriu ca spălarea şi curăţarea matriţei să se facă cu scule adecvate numai după ce a fost oprit motorul presei şi a fost fixată cu distanţiere traversa mobilă.

Art.203
Este interzisă preluarea plăcilor de pe curelele trapezoidale înainte de stivuire.

Încărcare pe vagonet

Art.204
Este obligatoriu ca aşezarea produselor pe vagoneţi să se facă în mod simetric, conform fişei tehnice de încărcare şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Art.205
Este interzisă folosirea suporţilor pe care se aşează produsele dacă aceştia sunt sparţi sau fisuraţi.

Art.206
Este interzisă curăţarea cu mâna a vagoneţilor în vederea încărcării.

Uscare biscuit

Art.207
Este obligatoriu ca înaintea introducerii fiecărui vagonet în uscătorul tunel să se verifice:
a)înălţimea, lăţimea şi stabilitatea încărcăturii;
b)stabilitatea şi calitatea suporţilor şi a plăcilor de şamotă;
c)starea tehnică a vagonetului.

Art.208
Este interzisă introducerea în uscător a vagoneţilor care nu sunt în perfectă stare, atât din punct de vedere tehnic cât şi al încărcăturii.

Art.209
Este obligatorie respectarea prevederilor articolului 157.

Sortare biscuit

Art.210
Este obligatoriu ca sortarea să fie executată pe mese special amenajate, stabile şi solide, iar pachetele cu plăci să fie uşor şi sigur manevrabile.

Art.211
Este interzis ca stivele de pe mesele de sortare să depăşească 70 – 80 cm.

Glazurare biscuit

Art.212
Este obligatoriu ca operaţia de glazurare a produselor biscuitate sau crude să se facă sub nişe de absorţie.

Art.213
Este interzisă pornirea agitatorului înainte de fixarea completă a capacului.

Art.214
Este interzisă colectarea materialului pentru probe din cărucioarele cu glazură în timpul funcţionării agitatorului.

Art.215
Nu este permisă intervenţia lucrătorilor pentru remedierea deficienţelor sau pentru înlăturarea blocajelor sau apărătorilor de protecţie în timpul funcţionării instalaţiei de glazură.

Art.216
Este interzisă pornirea sau oprirea instalaţiei de glazură prin intermediul diferitelor obiecte (beţe, cuţite, etc.) .

Ardere biscuit

Art.217
Este obligatoriu ca întreg sistemul de ventilaţie al cuptorului tunel, precum şi motoarele ventilatoarelor de rezervă să fie în perfectă stare de funcţionare.

Art.218
Este interzisă folosirea răngilor pentru împingerea vagoneţilor în cuptorul tunel.

Art.219
Este obligatoriu ca introducerea şi scoaterea vagoneţilor din cuptorul tunel să se facă numai cu împingătorul cu care este dotat cuptorul.

Art.220
Este obligatoriu ca disfuncţionalităţile din cuptorul tunel (deraieri de vagoneţi, prăbuşiri de produse etc.) să se remedieze prin intervenţii, de către lucrători special instruiţi, respectându-se următoarele:
a)purtarea costumului de protecţie din azbest cu glugă şi vizor şi cizme de azbest;
b)utilizarea lămpilor portabile electrice;
c)supravegherea lucrătorilor de către persoanele competente.

Art.221
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru remedierea disfuncţionalităţilor din cuptorul tunel.

Art.222
Este obligatoriu ca orice lucrător care sesizează scăpări de gaz metan să anunţe imediat personalul competent pentru remediere.

Sortare produse

Art.223
Este obligatoriu ca aşezarea plăcilor pe mesele de sortare să se facă în stive stabile care să nu depăşească 1m.

Art.224
Este obligatoriu ca lucrătorii de la sortare să poarte ochelari de protecţie.

Art.225
Este obligatoriu ca desprinderea plăcilor lipite să se facă numai cu dalta şi ciocanul de plastic sau cauciuc.

Art.226
Este interzisă aruncarea plăcilor de la distanţă în containerele de colectare sau de la maşina de sortare înainte de stivuire.

Art.227
Este obligatoriu ca la maşinile de sortat fiecare lucrător să lucreze conform tehnologiei de lucru.

Confecţionare modele de ipsos pentru obiecte sanitare

Art.228
Este interzis transportul sacilor cu ipsos în alt mod decât cu vagoneţi, cărucioare şi ascensor.

Art.229
Este interzisă sitarea ipsosului în atelierele de modelaj şi de turnătorie.

Art.230
Este obligatoriu ca personalul care deserveşte sita vibratoare să poarte masca de praf.

Art.231
Este obligatoriu ca manevrarea recipientului cu ipsos cu ajutorul electropalanului să fie făcută numai de lucrători special instruiţi în acest scop.

Art.232
Este interzisă introducerea mâinii în vasul de preparare a pastei de ipsos în timpul funcţionării agitatorului.

Art.233
Este obligatorie curăţarea paletelor agitatorului de amestecat ipsos înainte de pornirea acestuia.

Art.234
Este interzis transportul manual al formelor de turnare, acestea fiind transportate numai cu cărucioare.

Confecţionare modele din răşini epoxidice

Art.235
Este obligatoriu ca lucrătorii care confecţionează modele din răşini epoxidice să îşi ungă bine mâinile cu creme de protecţie adecvate.

Art.236
Este interzis lucrul cu răşini epoxidice persoanelor predispuse la boli de piele sau alergii.

Art.237
Este obligatorie pornirea instalaţiei de ventilaţie mecanică cu 15 minute înainte de începerea lucrului şi oprirea acesteia după 15 minute de la încetarea activităţii.

Art.238
Este obligatoriu ca păstrarea răşinilor să se facă în încăperi separate, izolate, dotate cu instalaţie de ventilaţie, iar materialele să fie ridicate numai în cantitatea necesară unui schimb de lucru.

Art.239
Este obligatorie depozitarea recipienţilor goliţi de răşini în spaţii aerisite, fără surse de foc şi cu gura de golire deschisă.

Turnare manuală

Art.240
Este obligatorie verificarea rafturilor pe care sunt aşezate formele sau piesele turnate înainte de începerea activităţii .

Art.241
Este obligatoriu ca mesele de turnare, rastelele pentru depozitarea formelor sau pieselor turnate, cărucioarele sau conveierele folosite la transportul acestora, să fie curăţate permanent pentru evitarea alunecării şi căderii pieselor.

Art.242
Este obligatoriu ca pornirea şi oprirea conveierului, pompelor şi a instalaţiei de climatizare să fie făcută numai de către lucrători calificaţi după o verificare prealabilă a acestora.

Art.243
Este interzisă utilizarea furtunelor de turnare şi a traseelor de barbotină dacă prezintă neetanşeităţi.

Turnare automată

Art.244
Este interzisă utilizarea instalaţiei de turnare automată dacă la verificarea tehnică zilnică s-au constatat defecţiuni.

Art.245
Este interzis a se depăşi parametrii de lucru în diferite faze tehnologice.

Art.246
Este interzisă curăţarea cu aer comprimat a echipamentelor tehnice de turnare.

Control produse cu petrol

Art.247
Este obligatoriu ca petrolul necesar controlului să fie adus, în vase speciale, în încăperea de control, numai în cantitatea necesară unui schimb.

Art.248
Este obligatoriu ca lucrătorii, la începerea şi la terminarea activităţii, să folosească unguente protectoare pentru mÂini.

Art.249
Este interzisă aruncarea din mână în mână a produselor.

Glazurare

Art.250
Este obligatoriu ca obiectele sanitare să fie glazurate numai în cabinele de glazurare care au în funcţiune permanentă perdeaua de apă pe pereţi şi instalaţia pentru absorbţia aerosolilor de glazurare.

Art.251
Este interzisă efectuarea desprăfuirilor şi glazurarea obiectelor sanitare în cazul în care instalaţia de ventilaţie şi perdeaua de apă nu funcţionează cu maximum de eficienţă.

Art.252
Este obligatoriu ca orice lucrător care constată disfuncţionalităţi la instalaţia de glazurare să anunţe imediat conducătorul locului de muncă.

Ardere obiecte sanitare

Art.253
Este obligatoriu ca lucrătorul care deserveşte cuptorul tunel să supravegheze permanent pupitrul de comandă.

Art.254
Este obligatorie respectarea articolului 156.

Sortare obiecte sanitare

Art.255
Este interzisă stivuirea obiectelor sanitare pe mesele de sortare.

Art.256
Este obligatoriu ca lucrătorii să poarte permanent încălţămintea de protecţie pentru evitarea accidentelor prin tăiere în cioburi.

Art.257
Este obligatoriu ca zona de încărcarcare a rebuturilor în mijloacele de transport să fie delimitată şi supravegheată prin indicatoare de securitate.

Art.258
Este obligatoriu ca lucrătorii care manevrează rebuturile să poarte echipament de protecţie corespunzător.

Şlefuire obiecte sanitare

Art.259
Este obligatoriu ca lucrătorii care deservesc maşinile de şlefuit să poarte ochelari de protecţie.

Art.260
Este interzisă funcţionarea maşinii de şlefuit dacă debitul de apă este insuficient şi dacă instalaţia locală de absorbţie a prafului nu lucrează la parametrii proiectaţi.

Ambalare faianţe

Art.261
Este interzisă aprovizionarea, în încăperea în care se execută activitatea de ambalare, cu materiale de ambalat în cantităţi mai mari decât necesarul unei zile de muncă.

Art.262
Este interzisă manipularea lăzilor, cutiilor, containerelor etc. cu produse dacă nu au fost verificate înainte de încărcare.

Art.263
Este obligatoriu ca talaşul să fie depozitat într-o boxă metalică, iar aducerea lui în încăperea de ambalare să se facă numai cu electrostivuitorul sau cu căruciorul .

Inscripţionare ambalaje

Art.264
Este obligatoriu ca lucrătorii de la inscripţionat ambalajele să poarte mască (pentru vopsitor) şi mănuşi de protecţie.

Art.265
Este obligatoriu ca activitatea de inscripţionare să se execute sub hote de absorbţie.

Art.266
Este obligatorie respectarea prevederilor PSI În vigoare.

3.Cerinţe de concepţie – proiectare la fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii

Art.267
La elaborarea documentelor în domeniul fabricării produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, proiectanţii vor aplica prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, standardelor de securitate a muncii precum şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Art.268
În cadrul proiectelor se vor prevedea măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure desfăşurarea tuturor lucrărilor în condiţii de securitate.

Art.269
Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul fabricării produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, în condiţii de securitate şi nu exclud prevederea oricăror altor soluţii în vederea îmbunătăţirii nivelului de securitate.

3.1.Clădiri

Depozite

Art.270
Lăţimea căilor de acces în halele de fabricaţie a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii precum şi în depozitele de materii prime, materiale şi produse finite se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.271
Este obligatorie montarea la nivelul pardoselii a liniilor de rulare a vagoneţilor din halele de fabricaţie a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii.

Art.272
Este obligatoriu ca depozitele de materii prime, materiale şi produse finite să satisfacă cerinţele tehnice şi sanitare în vigoare astfel încât amplasamentul, construcţiile, magaziile, drumurile de acces şi instalaţiile aferente să asigure securitatea muncii în interiorul depozitelor.

Art.273
(1)Este obligatorie respectarea prevederilor normelor PSI privind amplasarea, felul construcţiei, dotări speciale etc., pentru depozitele de materiale inflamabile.
(2)Este obligatorie inscripţionarea uşilor exterioare ale depozitelor pentru materiale inflamabile conform normelor PSI în vigoare.

Art.274
Este obligatoriu ca depozitele de materiale combustibile, uşor inflamabile, să fie prevăzute cu paratrăsnete.

Art.275
Este obligatoriu ca buncărele şi silozurile pentru depozitarea materialelor în vrac să aibă grătare de protecţie la partea superioară şi inferioară.

Instalaţii de ventilaţie

Art.276
Este obligatoriu, ca în toate încăperile fluxului tehnologic de fabricare a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii, să existe instalaţii de ventilaţie mecanică.

Art.277
Este obligatoriu ca toate organele de maşini în mişcare să fie prevăzute cu apărători de protecţie.

Art.278
Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii referitoare la instalaţiile de ventilaţie.

Amplasare echipamente tehnice

Art.279
(1)Este obligatoriu ca la dimensionarea fundaţiilor pe care se montează echipamentele tehnice să se ţină seama de coeficienţii de impact.
(2)Este obligatorie existenţa unei platforme de lucru lată de minimum 1 m prevăzută cu balustradă rezistentă, de 1m înălţime şi scară de acces la balustradă, în cazul în care fundaţia este înaltă (deasupra nivelului pardoselii) .

Art.280
Este obligatoriu ca la amplasarea cuptoarelor să se prevadă un spaţiu de circulaţie şi de lucru de 1,5 – 2 m în jurul acestora.

Instalaţii de iluminat

Art.281
Este obligatoriu ca instalaţiile de iluminiat amplasate în halele de fabricare a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii să corespundă reglementărilor PSI în vigoare.

Art.282
Este obligatoriu ca la amplasarea instalaţiilor de iluminat în halele de fabricare a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii să se asigure nivelul de iluminare prevăzut prin Normele generale de protecţie a muncii.

Art.283
Este obligatoriu ca în atelierele de modelaj şi în turnătoria de forme, lumina să fie fluorescentă.

Art.284
Este obligatorie existenţa sistemelor de iluminat de avarie şi de siguranţă în halele de fabricaţie a produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii.

Art.285
(1)Este obligatoriu ca traseele cablurilor electrice să asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor mecanice, corodării, avarierii datorită vibraţiilor, supraîncălzirii.
(2)Este interzisă montarea cablurilor electrice direct pe elementele de construcţii combustibile.

Art.286
Este obligatoriu ca instalaţia electrică din încăperea pentru confecţionat modele din răşini epoxidice precum şi din încăperea în care se inscripţionează ambalajele să fie antiex.

Sisteme de canalizare

Art.287
Este obligatoriu ca în încăperile în care se amplasează echipamente tehnice de tipul meselor automate, semiautomate sau manuale pentru tăiat cărămizi, precum şi în cele în care se execută confecţionarea modelelor şi turnarea în forme (manuală sau mecanizată) să se asigure canale de scurgere acoperite cu grătare de protecţie.

Art.288
Este obligatorie respectarea “Normelor specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice”.

Art.289
Este obligatoriu ca la instalaţiile de alimentare cu apă potabilă să se respecte prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Anexe şi clădiri auxiliare

Art.290
Este obligatoriu ca toate clădirile auxiliare şi anexele să respecte şi prescripţiile impuse de Normele generale de protecţie a muncii.

Art.291
Este obligatoriu ca toate vestiarele să fie bine aerisite şi dotate cu instalaţii sanitare corespunzătoare.

3.2.Echipamente tehnice

Art.292
Este obligatoriu ca toate organele în mişcare ale echipamentelor tehnice să fie prevăzute cu apărători de protecţie.

Alimentatoare

Art.293
Este obligatoriu ca gura de încărcare a alimentatorului să fie acoperită cu un grătar metalic solid.

Art.294
Este obligatorie montarea unui şibăr de siguranţă între buncărul din care se extrage materialul şi alimentatorul celular.

Art.295
Este obligatoriu ca alimentatoarele care se montează peste cota de 0,00 să fie prevăzute cu apărători mobile de-a lungul transportorului cu eclise.

Concasoare

Art.296
Este obligatoriu ca instalaţiile de concasare a materialelor uscate să fie prevăzute cu dispozitive de captare şi absorbţie a prafului.

Art.297
Este obligatoriu ca toate concasoarele să fie îngrădite.

Art.298
Este obligatoriu ca toate instalaţiile de concasare să fie prevăzute cu un blocaj electric.

Art.299
Este obligatorie închiderea concasoarelor cu ciocane şi a concasoarelor cu valţuri cu carcase metalice solide, închise ermetic, prevăzute cu guri de vizitare care se închid ermetic cu capace metalice solide, uşor manevrabile.

Art.300
Este obligatoriu ca gura de alimentare a concasorului cu ciocane să aibă un ecran metalic de protecţie.

Art.301
Este obligatorie montarea deasupra gurii de alimentare a concasoarelor cu fălci şi a concasoarelor cu valţuri a unui grilaj metalic rezistent, având mărimea ochiurilor în funcţie de dimensiunea maximă a bucăţilor ce pot intra în concasor.

Art.302
Este obligatorie existenţa la gura de alimentare a concasoarelor cu fălci a unei apărători sau a unui jgheab pentru a evita căderea bulgărilor de material.

Colerganguri

Art.303
(1)Colergangul pentru măcinare uscată este obligatoriu să se închidă complet într-o carcasă metalică prevăzută cu guri de vizitare care se închid etanş.
(2)Este obligatorie dotarea o instalaţie de desprăfuire.

Art.304
Colergangul pentru măcinarea umedă este obligatoriu să aibă o apărătoare (cuvă) metalică, continuă, bine fixată, având o înălţime de cel puţin 1 m de la farfurie.

Art.305
Este obligatorie închiderea completă într-o carcasă de protecţie a axelor şi roţilor dinţate în cazul colergangurilor cu acţionare inferioară.

Malaxoare cu palete, cu umezire

Art.306
Este obligatoriu ca pe întreaga suprafaţă liberă (descoperită) malaxorul să fie acoperit cu un grătar metalic, iar partea din cuvă, unde se face umezirea, să se închidă cu un capac de protecţie.

Art.307
Este obligatorie îngrădirea malaxorului cu o balustradă.

Dezintegratoare

Art.308
Este obligatoriu ca dezintegratoarele, ca şi celelalte părţi ale instalaţiei (buncăre, alimentatoare, jgheaburi) , să fie închise în carcase metalice etanşe prevăzute cu guri de vizitare care se închid ermetic.

Art.309
Este obligatoriu ca dezintegratorul precum şi dispozitivele şi mecanismele legate de el să fie cuplate la o instalaţie de desprăfuire.

Mori cu bile

Art.310
(1)Este obligatoriu ca perimetrul morilor cu bile să fie delimitat printr-un gard din plasă de sârmă.
(2)Este obligatorie existenţa unui dispozitiv de protecţie care să împiedice accesul, dincolo de gardul de sârmă, în timpul funcţionării morii.

Silozuri şi buncăre pentru omogenizarea pastei de argilă

Art.311
Este obligatoriu ca silozul sau buncărul de omogenizare să fie prevăzut cu pasarele cu balustrade.

Art.312
Este obligatoriu ca agitatoarele de suprafaţă să fie prevăzute cu capace cu orificii pentru luat probe de barbotină.

Art.313
Este obligatoriu ca motoarele să fie protejate împotriva umezelii.

Prese

Art.314
Este obligatoriu ca platforma de lucru din jurul presei şi a instalaţiilor auxiliare să aibă treceri libere din toate părţile.

Art.315
Este obligatoriu ca valţurile alimentatoare ale presei cu melc să fie dotate cu apărători metalice de protecţie.

Art.316
Este obligatorie acoperirea cu capace a canalului În care este instalat transportorul de evacuare a deşeurilor.

Art.317
Este obligatoriu ca motorul electric care acţionează presa mecanică pentru cahle să aibă şaibă pentru trecerea motorului pe liber.

Coloană Keller

Art.318
Este obligatorie dotarea cu plase de sârmă a coloanelor în partea din faţă a acestora.

Vagoneţi Keller

Art.319
Este obligatoriu ca vagoneţii să fie prevăzuţi cu sistem de semnalizare acustică şi reflector alimentat la tensiunea de 24 V.

Art.320
Este obligatorie existenţa covorului electroizolant pe platforma de comandă a vagonetului.

Art.321
Este obligatoriu ca la capătul liniilor de rulare să existe opritori cu tampon de cauciuc.

Art.322
Este obligatoriu ca vagoneţii basculanţi să fie dotaţi cu un dispozitiv de blocare a cupei.

Arzătoare

Art.323
Este obligatoriu ca toate arzătoarele folosite în cuptoarele pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii să fie certificate.

Instalaţii de glazurare

Art.324
Este obligatorie existenţa nişelor de absorbţie la instalaţiile de glazurare.

Art.325
Este obligatoriu, ca în cabinele de glazurare, să existe o instalaţie pentru obţinerea perdelei de apă pe pereţii cabinei şi o instalaţie pentru absorbţia aerosolilor de glazurare.
-****-

ANEXA 1: Norme de securitate a muncii conexe şi/sau complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
1.Norme generale de protecţie a muncii.
2.Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea în turnătorii.
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico chimice şi mecanice
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă.
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice În medii normale.
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice.
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferată.
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice.
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) .
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populaţie şi din procesele tehnologice.
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.
16.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
NOTĂ: Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica, după caz, normele departamentale referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Lista standardelor conexe de securitate a muncii

1. STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate Condiţii tehnice generale.
2. STAS 297/2-90
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
3. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
4. STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
5. STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
6. STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie.
7. STAS 11358-80
Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
8. STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
9. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.
10. STAS 10898-85
Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

NOTĂ: Întrucât sistemul standardelor de securitate a muncii este în curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodică a Buletinului Standardizării pentru completarea listei cu standarde care corespund cerinţelor de proiectare în domeniu.

ANEXA 3: Prescripţii tehnice obligatorii privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de ridicat

1. R1-87
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare.
2. R2-88
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construire, montarea, exploatarea şi verificare ascensoarelor.
3. R10-84
Prescripţii tehnice pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalaţiile de ridicat.
4. R13-83
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale.
5. R14-84
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea instalaţiilor pe plan înclinat, destinat transportului de persoane şi materiale.
6. CR1-85
Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
7. CR5-85
Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.

ANEXA 4: Ghid de terminologie de securitate a muncii

Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Avarie: eveniment survenit În utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.Boală profesională: afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
4.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină , singur sau prin asociere cu un protector, riscul de accidentare.
5.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
6.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
7.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
8.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, ce caracterizează pericolele proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
9.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
10.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
11.Instrucţiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când persoana împuternicită consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
12.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul, trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.
13.Lucru la înalţime: activitate desfăşurată la minimum 2 m, măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, baze faţă de care nu există pericolul căderii în gol. Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 m se consideră “lucru la înălţime mică” la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.
14.Noxă (sinonim : factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, În mediul luat În considerare.
15.Pericol
a)sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii;
b)proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţii cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale) .
NOTĂ: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de intoxicare, pericol de tăiere etc.
16.Persoană autorizată: persoană competentă împuternicită în scris (de către organele de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
17.Persoană avertizată: persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
18.Persoană competentă: persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
19.Persoană expusă: persoana care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
20.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate, la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
21.Prevenire intrinsecă: prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
-evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
-limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
22.Proces de muncă: succesiune în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
23.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
24.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
25.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
26.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
27.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
NOTĂ: Pericolul care generează riscul înfăţişat de această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură) sau
– poate apare neaşteptat (pornire neintenţionată / neprevăzută etc.) .