NSSM 4

NSSM 4 - PROTECTIA MUNCII

NSSM 4 – Norme specifice de securitatea muncii pentru fabricarea, transportul si depozitatea acetilenei

PREAMBUL

 “NORMELE SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII” sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi din cadrul economiei naţionale în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă unităţile economice de raspundere pentru prevederea şi asigurarea oricaror alte măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii sunt componente ale unui sistem unitar de reglementari privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, care conţine:

– “NORME GENERALE DE SECURITATE A MUNCII”, care cuprind prevederi de securitate a muncii general valabile pentru desfăşurarea oricarui tip de activitate;

– “NORME DE IGIENĂ A MUNCII”, care cuprind prevederile de igienă muncii general valabile pentru desfăşurarea oricarui tip de activitate;

– “NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII”, care cuprind prevederi de securitate a muncii general valabile pentru anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile “Normelor generale de securitate a muncii”.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare în care se desfăşoara activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmareşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole commune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la bază maniera sistematică de abordare a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul “NORMELOR GENERALE DE SECURITATE A MUNCII” pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sitem complex structurat, compus din urmatoarele elemente ce interacţionează reciproc:

EXECUTANT: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;

SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de  producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;

MIJLOACE DE PRODUCŢIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte, etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizează în procesul de muncă;

MEDIUL DE MUNCĂ: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul “NORMELOR SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII”, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă – propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie alături de celelalte reglementări juridice referioare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:

– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;

– automatizarea funcţionării unităţilor;

– instruirea salariaţilor în domeniul securităţii muncii;

– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat “NORMELE SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU FABRICAREA TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA ACETILENEI” au fost elaborate ţinand cont de reglementările legislative existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi în funcţie de pericolele specifice, astfel încât pentru fiecare pericol (factor periculos) să existe cel puţin o măsură adecvata la nivelul fiecarui element component al procesului de muncă.

Structura acestor norme are ca scop reglementarea unitară a masurilor de asigurare a securităţii muncii pentru activităţile specific menţionate anterior, luând în considerare pericolele/factorii periculoşi/similar existente şi necesitatea corelării prevederilor normative în raport cu aceste pericole.

Fiind un instrument de lucru pentru utilizatori, normele sunt structurate pe capitole şi subcapitole, în funcţie de activitatea specifică reglementată.

Pentru facilitarea inţelegerii rapide a articolelor de normă s-au ordinat textele acestora, care se referă la aceeşi problematică, prin utilizarea unor cuvinte care precizează conţinutul lor.

I. DISPOZITII GENERALE

Continut

Art.1. Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei cuprind măsuri de prevenire a accidentării si îmbolnăvirii profesionale pe baza pericolelor specifice acestor activităti si cerintelor desfăsurării proceselor de muncă în conditii de securitate.

Domeniul de aplicare

Art.2. Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor activitătilor de fabricare, transport si depozitare a acetilenei, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităti.

Art.3. Pentru activitătile nespecifice sau auxiliare fabricării, transportului si depozitării acetilenei se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activităti.

În anexa 1 se prezintă orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, după caz, pot fi aplicate pentru activitătile nespecifice si/sau auxiliare în vederea asigurării conditiilor de securitate a muncii.

Art.4. Prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei se aplică cumulativ cu Normele Generale de Securitate a Muncii.

Echipamentele de muncă (instalatii, utilaje, conducte) utilizate în activitătile de fabricare, transport si depozitare a acetilenei prin care circulă acetilena vor fi inscriptionate, la loc vizibil, cu vopsea neagră pe fond galben “ATENTIE ! ACETILENĂ, PERICOL DE EXPLOZIE !”, conform STAS 297/1 – 88 si STAS 297/2 -80.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5. Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei se revăd penodic si se modifică de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel national, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru si particularitătile metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punct de vedere al securitătii muncii.

II. FABRICAREA ACETILENEI

 1. Generalităti. Elemente comune

Art.6. Prevederile din acest subcapitol se referă la activitatea desfăsurată în unităti independente si unităti integrate de obtinere a acetilenei.

Art.7. Proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea elementelor componente ale unitătilor independente si unitătilor integrate de acetilenă se va face numai de către unităti autorizate în acest sens, conform legislatiei în vigoare.

 Încadrarea şi repartizarea personalului

Art.8. Personalul care efectuează operatii de muncă legate de fabricarea acetilenei si de pregătirea materiilor prime necesare va avea pregătirea profesaonală corespunzătoare locului de muncă (operatori chimisti, sudori etc.) si va fi admis la lucru numai în baza controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sănătătii pentru lucrul în medii cu pulberi si substante toxice si va fi controlat periodic.

 Instruirea personalului

Art.9. (1) Personalul va fi special instruit pentru executarea, în conditii de securitate a muncii, a tuturor operatiilor de muncă legate de fabricarea acetilenei.
Instructajul va fi lunar si va cuprinde si verificarea cunostinltelor privind:
a) proprietătile materiilor prime si substantelor cu care lucrătorii vin în contact, modul de actiune asupra organisinului, efectele posibile si măsurile de prevenire necesare fiecărui tip de interventie, materie primă sau substantă utilizată;
b) proprietătile importante din punct de vedere al securitătii muncii pentru acetilenă;
c) sursele de accidentare posibile si modul de actionare în fiecare caz pentru prevenirea acestora.
(2) Personalul va fi instruit suplimentar privind respectarea normelor P.S.I. si acordarea primului ajutor în caz de accidentare sau intoxicare.
(3) Personalul care execută lucrări de revizii, reparatii, interventii va fi special si suplimentar instruit, verificat si autorizat pentru efectuarea acestora conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.10. În cazul în care este detasat personal pentru efectuarea operatiilor de descărcare, transport, depozitare în statiile de cale ferată, acesta va fi instruit suplimentar pentru respectarea normelor si instroctiunilor de securitate a muncii specifice lucrului în zonele căii fecate.

 Echipamentul individual de protectie

Art.11. (1) Personalul va purta obligatoriu în timpul executării operatiilor de muncă echipamentul individual de protectie adecvat, care se va curăta si mentine în stare bună.
(2) Este interzis accesul la locul de muncă a persoanelor care poartă lenjerie din fibre sintetice.

Art.12. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se va face în conformitate cu prevederile “Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale – Departamentul Protectiei Muncii nr. 58/1991.

 Disciplina în muncă

Art.13. Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei la diverse niveluri (sefi de echipă, de formatie, de instalatie etc.) trebuie să asigure, măsurile luate, respectarea riguroasă a disciplinei în muncă, neadmitând nici o abatere.

Art.14. Persoanele care conduc activitatea de fabricare a acetilenei, de la toate nivelurile, vor impune respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, respectiv a regulamentului de fabricatie si a instructiunilor de lucru la toate locurile de muncă, pentru a asigura desfăsurarea activitătii în conditii de securitate a personalului si instalatiilor.
În acest scop, se vor lua măsurile necesare pentru ca tot personalul care efectuează operatii de muncă legate de activitatea de fabricare a acetilenei să cunoască toti factorii periculosi existenti în instalatii (în diverse faze ale proceselor tehnologice); în cadrul controalelor efectuate la locurile de muncă, se va verifica respectarea strictă a măsurilor stabilite pentru utilizarea corectă si în conditii de securitate a muncii a instalatiilor

Art.15. Este strict interzis personalului autorizat să efectueze operatii de muncă (în special interventii la  utilaje, instalatii, echipamente) din proprie initiativă, fără informarea prealabilă si aprobarea persoanelor competente, fără ca restul personalului care-si desfăsoară activitatea la locul de muncă respectiv să cunoască operatiile ce trebuie executate si fără luarea măsurilor de securitate necesare:

Art.16. Este obligatoriu ca la fiecare loc de muncă să fie afisate la loc vizibil instructiunile specifice de securitate a muncii si instructiunile P.S.I., însotite de schemele instalatiilor si utilajelor (cu indicarea conductelor, ventilelor, punctelor de măsură si control a parametrilor tehnologici normali) si modul de actionare în caz de dereglări tehnologice, avarii, începuturi de  incendii sau explozii.

Art.17. Pentru asigurarea securitătii personalului si a mijloacelor de productie, în timpul activitătii de fabricare a acetilenei se vor efectua obligatoriu operatiile de predare-primire a schimbului si controlul locului de muncă conform legislatiei în vigoare din sectorul chimic si petrochimic.

Purjarea gazului inert

Art.18. (1) Este obligatorie purjarea cu gaz inert (azot) a tuturor utilajelor si conductelor prin care circulă  acetilena sau lichide inflamabile înainte de pornirea instalatiei.
(2) Este obligatorie purjarea cu gaz si în următoarele situatii:
a) după oprirea instalatiei, după interventii sau pentru perioade mai mari de timp (stabilite prin instructiunile lucru);
b) înaintea intrării personalului în oricare din spatiile închise ale instalatiei, se va purja si cu aer, până când concentratia oxigenului ajunge la minimum 18%.

Art.19. Purjarea cu gaz inert se consideră terminată când continutul de acetilenă si alte gaze inflamabile în gazul purjat scade sub 1% volume.

Art.20. Este obligatoriu ca tot în timpul purjării cu gaz inert, arzătoarele pilot de la facle să fie aprinse în permanentă.

 Verificarea înainte de punerea în functiune

Art.21. Este obligatorie, inainte de punerea functiune, verificarea:
a) etanseitătii la toate îmbinările;
b) stării dispozitivelor de sigurantă;
c) stării aparatelor de măsură, control si semnalizare
d) scoaterii blindelor, care au fost montate pentru revizii sau reparati si izolare prin blinde a traseelor care nu se utilizează în timpul functionării instalatiei;
e) nivelul de apă din gazometru;
f) existentei rezervei de azot inert comprimat la presiunea prevăzută în instructiunile de operare; precum si functionarea corespunzătoare a mijloacelor de alarmare si stingere a incendiilor;
g) executării corecte, conform art. 18. si art. 19 a suflării cu gaz inert a instalatiei.

Art.22. Este interzisă punerea în functiune a instalatiilor neverificate, conform art. 21 si nepurjarea, conform art. 19.

Art.23. Înainte de pornirea instalatiei, se va efectua obligatoriu curătenia generală a perimetrului instalatiei si a drumurilor de acces.

Art.24. (1) La deservirea instalatiilor de obtinere a acetilenei se interzice utilizarea utilajelor si sculelor care pot produce scântei, ca urmare a unor actiuni mecanice sau electrice.
(2) Este interzisă utilizarea oricăror surse de foc deschis.

 Pornirea gazometrului

Art.25. Este obligatorie punerea în functiune a gazometrului de acetilenă înainte de faza de generare a acetilenei.

 Utilizarea instalatiei

Art.26. Se interzice, în timpul utilizării instalatiei de acetilenă:
a) să se lucreze cu aparate de măsură sau automatizare defecte;
b) să se efectueze manevre care pot conduce la variatii brusce de temperatură si presiune sau să depăsească parametrii prevăzuti în instructiunile de operare sau lucru;
c) să se lase fără supraveghere;
d) să se încerce desfundarea indicatoarelor de nivel, a vanelor, ventilelor, robinetelor sau stuturilor pentru luarea probelor prin lovire sau prin introducerea de sârmă în orificiile repective;
e)să se efectueze purjări de gaze sau lichide inflamabile în atmosferă pe timp de furtună însotită de descărcări electrice;
f)să se lucreze cu utilaje, conducte, îmbinări a căror neetanseitate ar putea conduce la formarea amestecurilor explozive;
g)să se efectueze lucrări de reparatii sau interventii care ar putea genera scăpări de gaze sau lichide inflamabile, scântei sau întreruperea legăturilor de scurgere la pământ a electricitătii statice.

Art.27. La toate statiile care produc acetilena este obligatorie respectarea următoarelor prevederi:
a) verificarea, cel putin o dată pe schimb a nivelul apei din supapele hidraulice;
b) la schimbătoarele de căldură în care se încălzesc sau se răcesc acetilena sau gaze acetilenice, presiunea fluidului va fi mai ridicată decât presiunea gazului;
c) arzătoarele pilot de la facle vor fi aprinse în permanentă pe tot timpul functionării instalaitei;
d) la functionarea, întretinerea si repararea aparatelor de măsură, control si automatizare, precum si a pompelor se vor respecta prevederile cuprinse în prezentele norme;
e) se interzice deversarea în retelele speciale de canalizare pentru apele impurificate cu acetilenă si a altor ape reziduale cu continut chimic diferit de acestea.

Art.28. Este obligatorie urmărirea în permanentă a parametrilor de functionare ai instalatiei de fabricare a acetilenei, conform Regulamentului de fabricatie.

Art.29. Este obligatoriu controlul functionării părtilor în miscare ale instalatiei de generare si se vor lua măsurile corespunzătoare în cazul încălzirii acestora datorită frecărilor.

 Avarie

Art.30. Este obligatorie oprirea fabricatiei în una din următoarele situatii:
a) sunt depăsiti parametrii de functionare normală a instalatiei;
b) nivelul clopotului gazometrului tinde spre nivelul limită admisibil;
c) s-au stins arzătoarele pilot de la facle;
d) presiunea fluidului utilizat în schimbătoarele de căldură a scăzut sub presiunea acetilenei;
e) presiunea azotului în rezervotul tampon scade sub presiunea minimă admisibilă;
f) se constată:
– deformări, crăpături, fisuri în peretii elementelor sub presiune;
– defecte la armăturile de sigurantă şi control
– neetanşeităţi.

Art.31. În caz de avarie sau incendiu, la instalatia de producere a acetilenei este obligatorie izolarea imediată a gazometrului de acetilenă prin inundarea cu apă a închizătoarelor hidraulice:

Art.32. În cazul aprinderii acetilenei (datorită unor scăpări accidentale în aer), stingerea se va face numai prin insuflare cu gaz inert (azot) în zona în care se produc scăpări (utilaj sau conductă). Utilajele sau conductele învecinate se răcesc cu apă. Face exceptie hala generatoarelor de acetilenă din carbură tehnică de calciu unde folosirea apei pentru răcire sau a diverselor substante pe bază de apă este strict interzisă.

 Evacuarea acetilenei

Art.33. Acetilena obtinută imediat după pornirea instalatiei se va evacua obligatoriu numai prin facla proprie, independentă a instalatiei de acetilenă.

Art.34. Se interzice evacuarea acetilenei si/sau a gazelor rezultate din purjări prin facle comune altor instalatii.

Art.35. Se va asigura obligatoriu mentinerea în stare de functionare permanentă a semnalizatoarelor de nivel si  protectia gazometrului de acetilenă împotriva electricităii statice si a descărcărilor electrice atmosferice prin legarea la pământ si paratonere în conformitate cu ID – 17 si I 20

Art.36. Este obligatorie mentinerea în stare de functionare permanentă a instalatiilor pentru detectarea si semnalizarea prezentei acetilenei (sau a altor gaze combustibile) în concentratii periculoase, a instalatiilor de ventilatie tehnologică si de securitate a muncii, în încăperile sau clădirile în care sunt posibile degajări de acetilenă.
În aceleasi încăperi se va acorda o atentie deosebită pardoselilor care nu trebuie să genereze scântei prin lovire.

Art.37.  Intrarea în casa vanelor de la gazometru este permisă numai după functionarea ventilatorului respectiv timp de cel putin 10 min. si numai în prezenta unui supraveghetor.
Persoanele care intră trebuie să poarte pe figură masca de gaze cu cartus filtrant si să fie îmbrăcate cu echipamentul de protetie corespunzător.

 Oprirea instalatiei

Art.38. Oprirea normală a instalatiei de fabricare a acetilenei se va face conform Regulamentului de fabricatie.

Art.39. La orice pornire normală a instalatiei, având durata mai mare de o oră, se vor umple cu apă închiderile hidraulice de la gazometrul de acetilenă.

 Interventii, reparatii, revizii

Art.40. Este interzisă folosirea următoarelor materiale pentru executia echipamentelor de muncă intrate în contact cu acetilena:
a) cuprul si aliajele cu mai mult de 65% Cu (pentru piesele cu suprafată mare de contact cu acetilena -site, filtre etc.- sunt interzise si aliajele cu mai putin de 65% Cu);
b) argintul si aliajele cu argint;
c) aluminiul, magneziul si zincul, precum si aliajele acestora. Zincul poate fi folosit numai ca strat de protectie exterioară contra coroziunii. Se exceptează interdictia de utilizare a aluminiului la căptusirea benelor mobile de transport carbură tehnică de calciu, a buncărelor intermediare si a jgheabului de la snecul de alimentare du carbură tehnică de calciu a generatoarelor de acetilenă;
d) fonta de calitate inferioară, următoarele tipuri: F.m.p. – STAS 569 – 79; F.g.n. – STAS 6071-75. Este interzisă folosirea fontei la confectionarea pieselor care în timpul exploatării ar putea atinge temperaturi mai mici de 0°C;
e) sticla.
Se exceptează numai la utilajele de joasă presiune (max. 0,02 MPa) vizoarele, manometrele din teavă în formă de U, indicatoarele de nivel si altele similare cu conditia de a fi bine protejate în exterior (contra loviturilor).

Art.41. Orice fel de interventie, revizie, reparatie la instalatia de producere a acetilenei se va face numai conform planului de actiune, care cuprinde sarcini precise defalcate pe persoane, termene de executie, instructiuni de lucru si instructiuni specifice de securitate a muncii în vederea prevenirii accidentelor, intoxicatiilor, incendiilor si exploziilor.

Art.42. Planurile de actiune vor fi întocmite de personal autorizat si vor fi verificate si avizate de conducerea unitătii.

Art.43. Înaintea începerii lucrărilor de reparatii interventii si revizii, conducătorul locului de muncă respectiv, va lua măsuriIe de prevenire a accidentelor si intoxicatiilor, asigurând buna organizare a locului de muncă.

Art.44. (1) Lucrările de interventii, revizii, reparatii la instalaliile de fabricare a acetilenei se vor executa numai de personal autorizat, conform planului de actiune si numai după avizarea si a permiselor de lucru de către persoanele competente.
(2) Pentru elementele componente ale instalatiei de fabricare a acetilenei, care intră sub incidenta prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR, se vor respecta si aplica si acestea.

Art.45. Este obligatorie respectarea următoarelor prevederi la executarea lucrărilor de reparatii, revizii sau modificări ale instalatiilor:
a) la recipientele stabile care lucrează cu acetilena sau amestecuri de acetilenă cu gaze incarburante (cu continut de acetilenă mai mare de 25% volume) nu vor fi montate supape de sigurantă. Ele vor fi prevăzute cu dispozitive de evacuare rapidă a gazelor (tip membrane de sigurantă);
b) recipientele stabile vor fi supuse unei incercări de presiune la rece conform prevederilor prescriptiilor tehnice C4 – ISCIR si unei încercări de etanseitate cu gaz inert;
c) ca materiale de executie pentru utilajele si conductele care lucrează cu acetilena vor fi utilizate numai cele omologate. Aceste materiale trebuie să se sudeze bine si să reziste îmbătrânirii. Pentru utilajele care lucrează la temperaturi sub – 20°C materialele respective trebuie să aibă rezistenta corespunzătoare;
d) este interzisă folosirea fontei la armăturile prin care circulă gaze cu un continut de peste 21% acetilenă, indiferent de presiunea de regim; aceste armături vor fi executate numai din otel;
e) modificarea traseelor si diametrelor la conductele prin care se transportă gaze cu un continut mai mare de 21% acetilenă se va putea face numai în limitele si cu respectarea conditiilor si măsurilor prevăzute în legislatia în vigoare din sectorul chimic si petrochimic, inclusiv a prevederilor prescriptiilor tehnice PC 1 -85.

Art.46. Curătarea conductelor si utilajelor de depunerile de omologi ai acetilenei se va face numai după umezirea prealabilă a acestora cu apă sau abur.

Art.47. Este obligatoriu ca după orice reparatie, interventie, revizie să fie refăcute legăturile care asigură punerea corectă la pământ pentru descărcarea sarcinilor electrice.

Art.48. Nici o lucrare nu se consideră terminată dacă nu s-a făcut si receptia din punct de vedere al securitătii muncii.

Art.49. Personalul de specialitate care execută lucrările de interventii, reparatii si revizii va fi dotat cu echipamentul de protectie, în conformitate cu “Normativul-cadru de acordare si utilizare echipamentului individual de protectie” elaborat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Departamentul Protecliei Muncii nr. 58/1991

 Functionarea instalatiei în conditii climaterice extreme

Art.50. În perioadele de iarnă si de vară se vor intensifica controalele la fiecare utilaj, instalatie în parte pentru a se asigura functionarea normală.

Art.51. Înainte de perioada de iarnă se vor controla si repara defectiunile, asigurându-se buna functionare a:
a) conductelor pentru abur si apă;
b) conductelor pentru scurgerea condensului din traseele de abur;
c) oalelor de condens;
d) armăturilor si aparatelor de măsură montate pe conductele de abur si apă.

Art.52. Ventilele, conductele de apă, conductele de scurgere de la vase; coloane, rezervoare, expuse înghetului pe timp de iarnă vor fi prevăzute cu însotitori de abur.

Art.53. (1) Este obligatorie protejarea împotriva înghetului a utilajelor, conductelor si armăturilor, în care intervine apa, amplasate în aer liber.
Protejarea se va face, după caz, prin izolatie termică, cofrete încălzite, încălzirea cu abur, robinete de golire completă a apei.
(2) Pe timp friguros, temperatura apei din gazometrul de acetilenă si din închiderea hidraulică dintre telescop si clopot si a aerului în casa vanelor va fi de + 10 -+ 20° C.

Art.54. (1) Instalatiile, utilajele, conductele, armăturile înghetate se pot dezgheta numai cu apă caldă sau abur.
(2) Este interzisă folosirea flăcării deschise pentru desghetare
(3) Este interzisă folosirea răngilor de otel sau similare pentru spargerea stratului de gheată.

Art.55. Înainte de punerea în functiune a unei instalatii desghetate se va verifica dacă toate părtile componente sunt dezghetate si în stare tehnică de functionare.Verificarea se va face conform art. 21 din prezentele norme.

Art.56. Înainte de utilizarea unei instalatii dezghetate se va purja aceasta cu azot, conform art. 18, 19, 20 din prezentele norme.

Art.57. (1) În perioada de vară, în vederea evitării supraîncălzirii neuniforme a clopotului gazometrelor de acetilenă, vor functiona instalatiile (dispozitivele) de stropire cu apă.
(2) În camerele de vane ale gazometrelor de acetilenă se va asigura în permanentă o temperatură de minimum +5°C si o ventilatie naturală, organizată, plus ventilatie de avarie cu zece schimburi pe oră.

Art.58. În zonele instalatiilor pentru fabricarea acetilenei se vor prevedea indicatoare de securitate conform STAS 297/1 – 88 si STAS 297/2 – 80,cu  următorul text: ATENTIUNE ! ACETILENĂ. PERICOL DE EXPLOZIE. FUMATUL SAU APROPIEREA CU FOC INTERZISE. ACCESUL PERSOANELOR STRĂINE STRICT INTERZIS.

 Instalatii pentru canalizare

Art.59. (1) Este interzisă deversarea apelor reziduale care contin acetilenă dizolvată, în retelele comune de canalizare (pluviale, conventionale curate, chimic impure, menajere).
(2) Sunt interzise accesul si interventiile la canalizarea de ape acetilenice ale personalului de deservire care nu a fost special instruit pentru a executa aceste operatii de muncă.

Art.60. Apele reziduale, cu un continut mai mare de 10 mg/l de acetilenă dizolvată, care nu pot fi recirculate în intstalatie, vor fi supuse unei degazări în sistem închis, cu recuperarea acetilenei.

 Instalatia de semnalizare

Art.61. Este obligatorie dotarea instalatiilor de fabricare a acetilenei cu instalatii de semnalizare a incendiilor.

Art.62. Este obligatorie dotarea cu materiale de primă interventie, amplasate în locuri usor accesibile, după cum urmează:
– pentru instalatiile de aer liber – minimum un stingător carosabil cu pulberi uscate ( P l25);
– pentru grupurile de deservire, anexe – un stingător portativ cu spumă chimică (C 9) sau cu praf si bioxid de carbon (P 6) la 200 m2 suprafată construită.

2. FABRICAREA ACETILENEI ÎN INSTALATII, DIN CARBURĂ TEHNICĂ DE CALCIU

 Generatoare de acetilenă stationare

 Alimentarea generatorului

Art. 63. Alimentarea generatorului de acetilenă se va face numai cu carbură tehnică de calciu cu granulatia prevăzută pe placa de timbru a acestuia si în cantităti corespunzătoare capacitătii stabilite prin proiect si indicate pe placa de timbru.

Art. 64. La încărcarea generatoarelor de acetilenă se vor evita pe cât posibil scăpările de gaz din generator, în spatiul în care este amplasat, precum si pătrunderea aerului în instalatie.

 Depozitarea carburii tehnice de calciu

Art. 65. (1) Rezervele de carbură tehnică de calciu se vor depozita în încăperi uscate, bine aerisite si necombustibile cu acoperisul usor, construite din material ignifugat sau ignifug.
(2) Butoaiele cu carbură tehnică de calciu vor fi asezate în stive (cantitatea max. 12000 kg) pe trei rânduri (în pozitie orizontală sau verticală) în cazul deservirii mecanizate (cu electrostivuitoare antiex) si în stive (cantitate max. 8.000 kg) pe două rânduri în cazul dervirii manuale. Este obligatoriu ca spatiile de manevră între stive să fie de minimum 1,5 m lătime.
(3) Este obligatoriu să se asigure stabilitatea stivelor din butoaie asezate orizontal prin asezarea unor scânduri cu grosimea de 40 – 50 mm, între rânduri.

Art. 66. Este interzisă folosirea apei, precum si a solutiilor care contin apă, la localizarea incendiilor.
Se vor folosi numai azotul, bioxidul de carbon sau nisipul uscat.

Art. 67. Pe usa depozitului de carbură tehnică de calciu si pe căile de acces la acesta se vor prevedea la loc vizibil indicatoare de securitate cu inscriptiile: “DEPOZIT CARBURĂ TEHNICĂ DE CALCIU. SE INTERZICE STROPIREA CU APĂ ŞI ACCESUL CU FOC. FUMATUL INTERZIS !”

Art. 68. Se interzice depozitarea prafului de carbură tehnică de calciu în depozite. Praful si particulele mici de carbură tehnică de calciu (tip V si tip VI, conform STAS 102 – 86) se vor colecta în mod sistematic si se vor , distruge sau folosi în generatoare de acetilenă construite special în acest scop.
Folosirea acestora în generatoarele de acetilenă este strict interzisă.

Art. 69. (1) Este interzisă depozitarea butoaielor cu carbură tehnică de calciu:
a) pe coridoare sau alte spatii de trecere;
b) în casele scărilor;
c) în vestibule si/sau alte locuri de acces;
d) în încăperi din subsoluri;
e) în încăperi în care stationează oameni.
(2) Este interzisă depozitarea butoaielor cu carbură tehnică de calciu în încăperi comune cu alte materiale explozive, combustibile sau care pot coroda tabla de otel a butoaielor.

 Transportul butoaielor de carbură tehnică de calciu

Art.70. Transportul butoaielor de carbură tehnică calciu pe o distantă mai mare de 5 m se va efectua numai cu cărucioare speciale.
Este interzisă deplasarea butoaielor de carbură tehnică de calciu prin rostogolire pe o distantă mai mare de 5 m.
Fiecare butoi de carbură tehnică de calciu va purta inscriptia “CARBID. A SE FERI DE UMEZEALĂ !”.

Art.71. Pentru alimentarea fluxului tehnologic cu carbură tehnică de calciu:
(1) este interzisă deschiderea butoaielor de carbură tehnică de calciu cu dălti. Acestea se vor deschide numai cu leviere din materiale antiscântei, care nu sunt interzise la contactul cu acetilena, conform art. 40;
(2) deschiderea butoaielor cu carbură tehnică de calciu, când capacitatea instalatiei este mai mare de 50 m3 N/h, se va face într-o cameră separată de hala generatorului;
(3) este obligatoriu a se purta masca de praf pe toată durata manevrării carburii tehnice de calciu în vederea alimentării instalatiei.

Art.72. În cazul utilizării podurilor rulante, liniilor sau macaralelor se vor respecta prevederile I.D. 17 si STAS 9954-80 (când sunt actionate electric) sau se vor manevra astfel încât să nu producă scântei.

Art.73. Este obligatorie mentinerea în functiune permanentă a instalatiei de ventilatie cu un randament de cel putin 90% din capacitatea proiectată, în hala de concasare si în hala generatorului de acetilenă.

Art.74. Praful de carbură tehnică de calciu strâns de pe pardoseală în timpul descărcării, cât si cel de la ciclon se vor arunca în bazinul de reziduuri (de slam).

Art.75. Ambalajele golite vor fi bine curătate si spălate la o distantă de cel putin 10 m de orice sursă de foc deschis.

 Depozitarea butoaielor golite

Art.76. Depozitarea butoaielor golite, bine spălate si uscate, se va face, fără capace, sub soproane cu pardoseală din materiale antiscântei.

 Avarii

Art.77. Este obligatorie oprirea imediată din functiune a generatorului de acetilenă conform art. 30 si dacă:
a) temperatura apei de reactie tinde să depăsească 70°C;
b) dozatoarele nu functionează normal;
c) se înfundă conducta de evacuare a reziduurilor.

Art.78. Este interzisă folosirea apei pentru stingerea incendiilor precum si a solutiilor ce contin apă. Se vor folosi numai azotul care inundă instalatia, precum si sistemele de stingere sau stingătoarele de praf, zăpadă carbonică sau nisipul uscat.

 Evacuarea reziduurilor

Art.79. (1) Evacuarea reziduurilor de carbură tehnică de calciu se va face numai prin conducte închise (până la iesirea din hala generatorului), iar în exterior prin conducte închise sau canale-speciale bine aerisite (deschise sau acoperite cu grătare), astfel încât să nu fie posibilă formarea amestecurilor explozive în canale.
(2) Desfundarea canalelor sau a vaselor de steril se face numai cu lopeti din material neferos.

Art.80. În jurul bazinelor de decantare/depozitare se va  prevedea o zonă de protectie de cel putin 5 m, marcată prin indicatoare de securitate prin care se interzice orice sursă de aprindere, precum si accesul persoanelor neautorizate.

 Amplasarea generatorului de acetilenă

Art.81. Generatoarele de acetilenă vor fi amplasate numai în clădiri cu un singur nivel, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I de rezistentă la foc.

Art. 82. (1) Este interzisă folosirea aluminiului pentru confectionarea elementelor de tâmplărie.
(2) Ferestrele vor fi prevăzute cu geamuri mate sau vopsite în alb, pentru a evita radiatia solară puternică.

Art.83. Se vor respecta următoarele prevederi privind temperatura si ventilatia pentru efectuarea, în conditii de securitate a muncii, a operatiilor de muncă legate de fabricarea acetilenei din carbură tehnică de calciu:
a) depozitul de carbură tehnică de calciu:
– temperatura – nu este necesară încălzirea;
– ventilatia – naturală, organizată, nu este necesară ventilatia de avarie;
b) camera de deschidere butoaie de carbură tehnică de calciu si pentru concasarea carburii tehnice de calciu (când este cazul):
– temperatura – conform normelor generale de securitate a muncii ,
-ventilatia – generală, naturală, organizată, plus ventilatie mecanică locală, în punctele în care se formează praf de carbură tehnică de calciu;
c) camerele tampon (în cazurile în care sunt prevăzute):
– temperatura – nu este necesară încălzirea;
– ventilalia – conform Normativului tehnic P 118-83;
d) hala generatoarelor de acetilenă:
-temperatura – se va asigura o temperatură de gardă de +5°C când generatoarele nu functionează;
– ventilatia – generală, naturală, organizată, plus ventilatie de avarie, cu zece schimburi pe oră, plus ventitatie locală la încărcarea generatoarelor;
e) bazinul intermediar de reziduuri de carbură tehnică de calciu (când este cazul):
– temperatura – nu este necesară încălzirea;
– ventilatia – naturală (se va asigura un debit de aer cel putin egal de 100 ori volumul acetilenei ce se poate degaja în bazinul intermediar).

 Materiale de primă interventie

Art.84. Se vor respecta prevederile art. 62 completate cu:
– hala generatoarelor de acetilenă;
– cel putin un stingător cu pulberi uscate (P6) la 50 m2 suprafată construită.

3. FABRICAREA ACETILENEI ÎN INSTALATII PETROCHIMICE

Art.85. Pentru utilizarea în conditii de securitate a muncii a instalatiilor petrochimice pentru fabricarea acetilenei se va respecta legislatia în vigoare din sectorul  chimic si petrochimic.

Art.86. Aparatele pentru reactii chimice si recipientele care lucrează sub presiune sunt supuse prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.87. Prevederile art. 18, 19, 20 se vor completa cu :
a) este obligatorie si verificarea absentei oxigenului în conductele de gaz metan, hidrocarburi, gaze de reactie si gaze reziduale;
b) purjarea cu azot se consideră încheiată în conductele de gaz metan, hidrocarburi, gaze de reactie si gaze reziduale când continutul de oxigen si azot scade sub 1 % volume.

Art.88. Prevederile art. 21 se vor completa si cu următoarele verificări ale:
a) tuturor chesoanelor cuptoarelor;
b) contactelor de la barele de alimentare legare la nul si/sau la pământ de protectie a cuptoarelor
c) stării de curătenie a izolatorilor;
d) absentei gazelor sau vaporilor combustibili în camera de ardere a cuptoarelor;
e) tuturor dispozitivelor de protectie.

Art.89. Este obligatorie spălarea, cel putin o dată pe zi a:
a) platformei instalatiei;
b) halei de separare si ardere negru de fum.

Art.90. Apa cu care se face spălarea platformei utilajelor va fi introdusă prin intermediul unor separatoare de produse petroliere, în sistemul de canalizare.

Art.91. Este interzisă lăsarea fără supraveghe continuă a separatoarelor de produse petroliere.
Este interzisă orice sursă de foc deschis.

 Functionarea instalatiei

Art.92. (1) Procesul de încărcare si functionare a cuptoarelor se va efectua respectându-se strict instructiunile de operare.
(2) Aprinderea arzătoarelor se va face cu respectarea strictă a instructiunilor de operare.
(3) Piroliza gazului metan se va face cu respectarea strictă a instructiunilor de operare (piroliza desfăsurându-se omogen, iar răcirea sistemului să conducă la întreruperea reactiilor secundare – formarea hidrocarburilor grele, poliacetilenice, aromatice si carbon).
Este obligatorie mentinerea omogenitătii amestecului CH4O2 .
Este obligatoriu ca temperatura metanului si a oxigenului la introducerea în raport să fie de 600°C.

Art.93. (1) Este obligatoriu ca la iesirea din reactor gazele de piroliză să contină maximum:

53 – 57% H2; 24 – 26% CO; 6 – 8% C2H2; 4 – 8% CH2;
2,3 – 3% CO2; 1,2 – 25% N2; 0,2 – 0,8% O2; 0,2 ­0,5 % C2H4;
0,2 – 0,3% C4H2; 0, 25 g/m3 C4H8 0,2-0,3% alti omologi; 3 – 5 g/m3 urme de negru de fum si gudroane

(2) Este obligatorie comprimarea gazelor de piroliză la 0,9 MPa pentru asigurarea separării eficiente a acetilenei.

Art.94. (1) Este obligatoriu ca separarea produselor de la art. 93.1 să se facă astfel:
a) negrul de fum prin spălări succesive cu apă folosind electrofiltre umede;
b) gudroanele, naftalina si hidrocarburile cu până la 8 atomi de carbon, prin spălare cu motorină;
c) hidrocarburile cu 3 atomi de carbon, prin spălare cu motorină;
d) acetilenele superioare si diacetilena, spălare cu amoniac lichid;
e) acetilena prin absorbtie cu amoniac
(2) Este obligatoriu ca faza de îndepărtare a acetilenelor superioare si diacetilenei prin absortie în amoniac să fie condusă printr-un regim tehnologic strict (mentinerea concentratiei de diacetilenă în efluentul de blaz al coloanei de retinere, sub limita de 10%).

Art.95. Este obligatorie urmărirea analizei concentratiei acetilenei la intrarea si iesirea gazelor din coloană ( se va interveni atât asupra debitului de amoniac, cât si asupra debitului apei de desorbtie pentru acetilenă).

Art.96. Prevederile de la art. 29 se vor completa si cu următoarele:
a) se vor controla orar pompele de solventi pentru a nu se produce supraîncălziri la lagăre;
b) la regenerarea solventilor sub vid se va face zilnic analiza continutului de oxigen în gaze;
c) purjările si scăpările accidentale de solventi vor fi controlate si distruse prin ardere.

Avarii

Art.97. Prevederile de la art. 30 se vor completa si cu următoarele:
a) defectarea dispozitivelor de alimentare automată a cuptoarelor;
b) scăderea presiunii rezervei de azot corespunzătoare cuptoarelor;
c) stingerea arzătoarelor;
d) început de incendiu în zona cuptoarelor.Operatorul va actiona întrerupătorul pentru semnalizarea incendiului si va interveni, cu mijloace de stingere aflate în dotare, pentru localizarea acestuia;
e) concentratia oxigenului în gaze depăseste 1 % volume
f) obturarea talerelor coloanelor datorită cresterii presiunii. Este obligatorie efectuarea operatiilor de spălare cu amoniac (numai în cazuri extreme cu apă).

 Functionarea compresoarelor

Art.98. Se vor respecta strict instructiunile producătorului cu privire la utilizarea compresoarelor pentru acetilenă în conditii de securitate.
Este obligatorie evacuarea acetilenei răcite după fiecare treaptă de comprimare, din supapele de sigurantă.

Art.99.(1) Este obligatorie alimentarea compresoarelor pentru acetilenă din gazometru.
(2) Este obligatorie mentinerea concentratiei de acetilenă de maximum 12% în aspiratia compresoarelor prin diluare cu gaz rezidual. Toate recirculările se vor efectua numai în amonte de gazometru.

 Avarii

Art.100. Este obligatorie oprirea imediată a compresoarelor pentru acetilenă când:
a) scade presiunea în conducta de aspiratie sub limitele de sigurantă prevăzute;
b) presiunea de lucru depăseste presiunea la care este posibilă lichefierea acetilenei;
c) scade nivelul clopotului gazometrului tampon;
d) creste temperatura gazului;
e) apar căderi de presiune pe treptele de comprimare.

 Turbosuflante oxigen

Art.101.Prevederile din art.95 se vor respecta si pentru turbosuflante, în concordantă cu prevederile “Normelor specifice pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului”.

 Oprirea lucrului

Art.102. Demontarea filtrelor cu saci se va face numai după ce s-au pregătit mijloacele de stingere corespunzătoare.

Art.103. Este obligatorie transportarea imediată la decantor a sacilor de negru de fum.

Art.104. Cuptoarele electrice cu electrozi se vor preda, din schimb în schimb, goale, doar cu stratul admis zgură.

 Amplasarea instalatiilor petrochimice

Art.105. Amplasarea instalatiilor si utilajelor se va face în măsură maxim posibilă în aer liber.

Art.106.(1) Se vor amplasa în clădiri închise cu un singur nivel numai:
a) camerele de comandă;
b) utilajele sensibile la intemperii;
c) utilajele la care sunt necesare manevre, interventii frecvente sau supraveghere continuă locală;
d) echipamentele care contin apă stagnată sau cu debite foarte mici;
e) compresoarele cu gaze cu continut redus de acetilenă (sub 25% volume).
(2) În cazul în care anumite utilaje cu anexele lor au o inăltime mai mare si necesită supraveghere si manevrare la mai multe nivele se vor prevedea podeste sau plansee din grătare (sau cu goluri foarte mari), astfel încât încăperea respectivă să nu aibă etaje separate, iar sistemul de ventilatie să fie unic pentru toată înăltimea.

 Materiale de primă interventie

Art.107. Este obligatorie dotarea cu materiale de primă interventie a camerelor de comandă (un stingător portabil cu bioxid de carbon – G5 – la 50 m2 suprafată construită).

III. CONDUCTE DE TRANSPORT PENTRU ACETILENĂ

Art.108. Prevederile din acest subcapitol se referă la conductele pentru acetilenă cu o concentratie de peste 25% volume, din limita (incinta) unitătii în care acetilena se produce sau se utilizează.

Art.109. Pentru conductele de transport la distante mai mari, în afara unitătilor în care acetilena se produce sau se utilizează, aceste prevederi pot fi folosite numai ca principii călăuzitoare, fără a putea fi considerate complete.

Art.110. (1) Prevederile din acest subcapitol se referă la următoarele tipuri de conducte pentru acetilena destinată:
a) sudării si tăierii metalelor:
– conducte de presiune joasă, până la 0,02 MPa;
– conducte de presiune medie, între 0,02 – 0,15 MPa;
– conducte de presiune înaltă, între 0,15 – 2,5 MPa;
b) prelucrării chimice:
– conducte pentru presiune până la 0,02 MPa
– conducte pentru presiuni cuprinse între 0,02- 0,04 MPa;
– conducte pentru presiuni mai mari de 0,04 Mpa.
(2) Conducte pentru presiune înaltă 0,15 – 2,5 MPa sunt conductele:
– pentru încărcarea acetilenei comprimate în recipientele-butelie (de la compresor până la recipientele-butelie);
– de la prelucrarea acetilenei comprimate din recipientele-butelie până la primul dispozitiv de reducere a presiunii, la valori de presiune joasă sau medie.
(3) Este obligatoriu ca materialele de executie să corespundă:
a) STAS 8183-80, STAS 6898/2-80, STAS 11082-80, normativului PD 178-82 si prevederilor prescriptiilor tehnice CR 20 sau I 27-ISCIR pentru conductele de presiune joasă;
b) STAS 8183-80 si normativului PD 178-82 pentru conductele de presiune medie;
c) STAS 8184-80 si STAS 10382-80 pentru conductrle de presiune înaltă.

Repartizarea personalului

Art.111. Personalul care execută lucrări de întretinere, reparatii, revizii va fi special calificat si autorizat conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

 Verificare

Art 112. (1) Înainte de utilizarea conductelor pentru acetilenă este obligatoriu să se efectueze:
a) probe hidraulice de presiune în functie de presiunea maximă de lucru;
b) verificări corespunzătoare presiunii maxime de lucru cu privire la:
1. materiale de executie si grosimi;
2. modul de executie;
3. echiparea (dotarea) cu armături (robinete, flanse), manometre, supape de sigurantă, membrane de rupere;
4. pozare;
5. protectia împotriva coroziunii exterioare;
c) purjarea cu azot până când concentratia de oxigen scade sub 1%.,
(2) Este obligatorie verificarea echipării conductelor de presiune înaltă mai lungi de 25 m cu membrane de rupere din 25 m în 25 m.
(3) Este obligatorie verificarea stabilitătii conductelor pentru acetilenă, echipate cu membrane de rupere.

Art.113. Este interzisă utilizarea oricăror surse de foc deschis în apropierea conductelor pentru acetilenă.

Întretinere

Art.114. Se va asigura în permanentă functionarea normală a armăturilor, manometrelor si dispozitivelor de sigurantă montate pe conductele pentru acetilenă.

Art.115. Se va verifica zilnic etanseitatea conductelor pentru acetilenă în zona armăturilor si manometrelor.

Art.116. (1) Este obligatorie izolarea conductelor pentru acetilenă împotriva încălzirii, datorită radiatiei solare sau a unor elemente ale instalatiilor, prin parasolare sau izolatie termică.
(2) Este obligatorie izolarea conductelor, de presiune joasă si medie pentru acetilenă, al căror traseu trece prin aer liber, contra înghetului pe portiunile expuse frigului, prin izolare termică si însotire cu o conductă de abur de joasă presiune (maximum 150°C).

 Reparatii curente

Art.117. (1) Reparatiile curente la conductele de acetilenă (înlocuiri de robinete, operatii de blindare) se vor executa numai după golirea si spălarea cu gaz inert a acestora.
(2) Tronsoanele de conducte care necesită reparatii se vor izola de restul instalatiei.
(3) Este interzisă utilizarea armăturilor defecte sau uzate, care nu corespund conditiilor de regim ale conductelor pentru acetilenă pe care se montează.
(4) Este interzisă utilizarea armăturilor cu piese din materialele mentionate la art. 40.
(5) Toate trecerile prin plansee sau pereti ale conductelor pentru acetilenă, se vor executa prin izolarea acestora prin mansonare, din teavă de otel, cu diametrul interior mai mare cu 20-40 mm decât diametrul exterior al conductelor respective pentru acetilenă.

Art.118. Toate tronsoanele conductelor pentru acetilenă vor fi executate din otel tras, asamblate prin sudură cap la cap.

Art.119. Este obligatorie verificarea conductelor pentru acetilenă prin probe hidraulice de presiune după efectuarea unor reparatii care comportă sudare;

Art.120. Executarea îmbinărilor prin filetare se admite numai la racordarea recipientelor-butelie la conductele de umplere sau debitare pentru acetilenă de presiune joasă, cu conditia ca etansarea să se facă pe suprafete plane si cu garnituri corespunzătoare presiunii de probă pentru conducta respectivă.

 Amplasarea

Art.121. Este interzisă amplasatrea conductelor de presiune înaltă pentru acetilenă pe estacade sau prin alte mijloace de sustinere. Aceste conducte pentru acetilenă se vor monta numai subteran si în încăperi închise sau izolate, astfel încât să  se excludă posibilitatea lichefierii acetilenei în conducte.

Art.122. (1) Este obligatorie amplasarea în pantă coborâtoare continuă, în sensul de curgere al acetilenei, a conductelor de presiune joasă si medie pentru acetilena umedă.
(2) Este obligatorie amplasarea în încăperi închise a dispozitivelor pentru separarea si evacuarea apei rezultate din condensarea vaporilor cu care sunt echipate conductele de presiune joasă si medie pentru acetilena umedă.

Art.123. Conductele pentru acetilenă amplasate suprateran vor fi vopsite (iar cele izolate marcate vizibil) cu vopsea galbenă rezistentă la agentii din mediul ambiant respectiv.

Art.124. (1) La amplasarea conductelor de presiune joasă si medie pentru acetilenă pe estacade sau pe alte mijloace de sustinere comune cu alte conducte, se va asigura o distantă între acestea, astfel încât interventiile la conductele pentru acetilenă, montate la partea superioară, să se facă fără pericol.
(2) Estacadele sau alte mijloace de sustinere vor fi executate din materiale incombustibile, asigurând o sprijinire sigură si compensarea dilatărilor.

Art.125. Este interzisă amplasarea conductelor pentru acetilenă fără să fie legate la prize de pământ, de constructii corespunzătoare sau să existe posibilitatea atingerii acestora de conductori sau cabluri electrice.

Art.126. Este interzisă amplasarea conductelor pentru acetilenă în:
a) spatii greu accesibile sau în locuri cu circulatie intensă (canate de aerisire, coridoare de trecere etc.);
b) canale în care se poate circula si/sau în care se amplasează si alte conducte sau cabluri electrice;
c) hale (încăperi, ateliere) în care acetilena nu intervine în procesele respective;
d) blocuri de beton sau zidărie, cu exceptia cazurilor în care trecerea prin astfel de blocuri este o cerintă tehnică (intersectii de drumuri sau cu căi de rulare ale unor utilaje grele). În aceste cazuri este obligatorie protejarea conductei de acetilenă printr-un manson din teavă de otel, înglobat în zidărie, care va depăsi drumul sau calea de rulare respectivă cu cel putin 2m în fiecare parte.

Art.127. Este permisă amplasarea subterană a conductelor pentru acetilenă (direct în pământ sau nisip) numai dacă:
a) sunt izolate împotriva coroziunii prin bitumizare dublă;
b) sunt la o adâncime de minimum 0,8m; la 0,3 m deasupra acestora se asează un strat de avertizare, iar în dreptul îmbinărilor sudate sunt prevăzute răsuflători pentru controlul etanseitătii.
c) armăturile care necesită manevre sau interventii periodice sunt montate pe portiunile conductelor amplasate suprateran.

Art.128. Este obligatorie marcarea pe teren si amplasarea indicatoarelor de securitate corespunzătoare, pentru conductele de acetilenă montate subteran.

IV. TRANSPORTUL ACETILENEI

1. Instalatii pentru îmbutelierea acetilenei

Art.129. Prevederile din acest subcapitol se vor aplica si respecta cumulativ cu prevederile prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR pentru executarea în conditii de securitate a muncii, legate de îmbutelierea sub presiune a acetilenei în recipiente-butelie.

 Instruirea personalului

Art.130. Personalul va fi special instruit pentru executarea în conditii de securitate a tuturor operatiilor de muncă legate de îmbutelierea acetilenei sub presiune în recipiente-butelie.
Instructajul se va face lunar si va cuprinde si verificarea cunostintelor privind:
a) proprietătile importante din punct de vedere al securitătii muncii pentru acetilenă;
b) sursele de accidentare posibilă si modul de actionare în fiecare caz pentru prevenirea acestora. Personalul va fi instruit suplimentar cu privire la măsurile de P.S.I. si acordarea primului ajutor în caz de intoxicatie.

 Echipamentul de protectie

Art.131. Personalul va purta obligatoriu în timpul executării operatiilor de muncă echipamentul individual de protectie adecvat, conform “Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”.
Este interzisă încăltămintea cu accesorii metalice si lenjeria din fibre sintetice.

 Disciplina în muncă

Art.132. La fiecare loc de muncă se vor afisa în mod vizibil instructiunile de lucru, instructiunile P.S.I. si instructiunile de securitate a muncii.

Art.133. Se va face în mod obligatoriu operatia de predare-primire a schimbului, conform legislatiei în vigoare din sectorul chimic si petrochimic.

Art.134. Pentru asigurarea securitătii personalului si a mijloacelor de productie în timpul activitătii de îmbuteliere a acetilenei sub presiune în recipiente-butelie este obligatoriu să se efectueze controlul locului de muncă, conform legislatiei în vigoare din sectorul chimic si petrochimic si prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

 Purjarea gazului inert

Art.135. (1) Este obligatorie purjarea cu gaz inert a tuturor utilajelor (baterii de uscătoare, epuratoare, instalatii de îmbuteliere, compresoare) si conductelor prin care circulă acetilena, înainte de pornirea instalatiei. Purjarea se va face până când continutul de oxigen scade sub 1 %.
(2) Este obligatorie purjarea cu gaz inert si la repornirea instalatiei după avarii, opriri mai îndelungate , interventii sau revizii.

 Verificarea înainte de pornire

Art.136. Este obligatorie, înainte de punerea în functiune a instalatiei, verificarea:
a) etanseitătii la toate îmbinările si utilajele;
b) stării armăturilor de sigurantă;
c) stării aparatelor de măsură, control si semnalizare;
d) stării conductelor si amplasării lor pe estacade;
e) scoaterii blindelor, care au fost montate pentru rewvizii sau reparatii si izolarea prin blinde a traseelor care nu se utilizează în timpul functionării instalatiei;
f) epuratorului;
g) bateriei de uscătoare de joasă presiune si înaltă presiune;
h) compresoarelor;
i) instalatiei de stropire cu apă (debitul de stropire min. 0,1 l/s m2 suprafată de pardoseală sau 0,30 l/s m2 suprafată de recipiente butelie în asezare verticală);
j) instalatiei de inundare rapidă cu gaze inerte (bioxid de carbon sau azot);
k) executării corecte, conform art.132 a suflării cu gaz inert.

Art.137. Este interzisă punerea în functiune a instalatiilor neverificate si nepurjate corespunzător cu gaz inert.

Art.138. Înainte de pornirea instalatiei se va efectua curătenia generală a perimetrului instalatiei si a drumurilor de acces.

Art.139. Este interzisă utilizarea oricăror surse de foc deschis.

Art.140. Este interzisă utilizarea utilajelor si sculelor care pot produce scântei ca urmare a unor actiuni mecanice sau electrice.

 Uscarea de joasă presiune

Art.141. (1) este obligatorie uscarea de josaă presiune a acetilenei înainte de purificerea acesteia.
(2) Uscarea de joasă presiune se va realiza în baterii de uscătoare de jopasă presiune cu clorură de calciu
(3) Manipularea clorurii de calciu se va face în butoaie ermetic închise pentru a fi ferite de umezeală.
(4) Personalul care deserveste bateriile de uscătoare va purta echipamentul de protectie antiacid.
(5) Evacuarea clorurii de calciu se va face numai în containere închise.

 Purificarea acetilenei

Art.142. Este obligatorie purificarea acetilenei înainte de comprimare în instalati de purificare, care să asigure concentratia maximă a acesteia de 98% (si continut maxim admisibil 0,2% oxigen) pentru acetilena obtinută în generatoarele de acetilenă si concentratia minimă de 96% (continut maxim admisibil 0,2% oxigen si continut total de acetilenă superioară de maxim 0,05%) pentru acetilena obtinută în instalatii petrochimice.

Art.143. (1) Este obligatorie transvazarea acidului sulfuric numai prin instalatii mecanizate
(2) Este interzis contactul acidului sulfuric cu apa.

Art.144. Este interzisă manipularea manuală a acidului sulfuric.

Art.145. Este obligatoriu ca personalul să poarte în timpul operatiei de purificare echipament de protectie antiacid (cizme de cauciuc, sort de cauciuc, mănusi de cauciuc si ochelari de protectie).

Art.146. Este obligatoriu ca instalatia de ventilatie să fie mentinută în stare de functionare în hala de purificare.

Art.147. Este obligatorie evacuarea acidului epuizat în camere speciale antiacide.

 Comprimarea acetilenei

Art.148.(1) Compresoarele pentru acetilenă vor fi proiectate si executate numai de unităti specializate, care garantează functionarea în conditii de securitate acestora.
(2) Se vor respecta strict instructiunile producătorului cu privire la montarea, probarea, utilizarea si întretinerea compresorului pentru acetilenă în conditii de securitate.

Art.149. Este obligatorie alimentarea compresorul dintr-un gazometru tampon.

Art.150. Este obligatorie:
1. comprimarea acetilenei în trepte cu un raport de comprimare (al presiunilor absolute) pentru fiecare treaptă de cel mult 3:1;
2. după fiecare treaptă de compresie, răcirea acetilenei sub 40°C si eliminarea uleiului, apei si a altor produse condensate;
3. evacuarea acetilenei răcite după fiecare treaptă de comprimare din supapele de sigurantă.

Avarie compresor

Art.151. Este obligatorie oprirea imediată a compresorului în una din următoarele situatii:
a) scade nivelul clopotului gazometrului;
b) scade presiunea în conducta de aspiratie sub limitele de sigurantă prevăzute;
c) presiunea de lucru depăseste presiunea la care este posibilă lichefierea acetilenei. 

Uscarea de înaltă presiune

Art.152. (1) Bateria de uscătoare de înaltă presiune trebuie să asigure uscarea acetilenei până la un continut maxim de 95% vapori de apă.
(2) Este obligatorie respectarea art. 136, 138.

Verificarea recipientelor-butelie

Art.153. Este obligatorie verificarea fiecărui recipient-butelie înainte de încărcare, conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5- ISCIR.

Art.154. Recipientele-butelie necorespunzătoare vor fi trimise la atelierul de reparare.

Art.155. Fiecare statie de îmbuteliere a acetilenei în recipiente-butelie va fi dotată cu câte o sectie pentru repararea si umplerea (completarea) cu acetonă a acestora.
Aceste operatii de muncă vor fi efectuate conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR, personalul va fi instruit si autorizat conform prevederi prescriptilor tehnice ISCIR.

Acetonă

Art.156. (1) Butoaiele de acetonă (metalice si ermetic închise) vor fi depozitate în locuri ferite de căldură si de actiunea razelor solare.
(2) Este interzis transportul butoaielor de acetonă prin rostogolire.
(3) Pentru desfacerea butoaielor de acetonă se vor  folosi numai chei din materiale neferoase.
(4) În timpul operatiei de acetonare se va asigura ventilatia naturală organizată.
(5) Personalul va purta echipament de protectie antiacid. Este interzisă încăltămintea cu accesorii metalice sau îmbrăcămintea din fibre sintetice.

Îmbutelierea acetilenei

Art.157. Imediat după începerea operatiei de îmbuteliere se va verifica etanseitatea la punctele de racordare si la presetupele robinetelor, numai utilizând pensula si un lichid spumant nepericulos.

Art.158. Este obligatoriu ca toate legăturile la recipientele-butelii (la rampele de încărcare) să fie prevăzute cu ventile de retinere care se vor închide etans în prezenta negrului de fum.

Art.159. În timpul operatiei de îmbuteliere se va urmări în permanentă ca:
a) presiunea de îmbuteliere să nu depăsească presiunea admisibilă înscrisă pe ogiva buteliilor;
b) presiunea de îmbuteliere să nu depăsească 1,5 MPa după realizarea echilibrului la +5°C;
c) temperatura recipientelor-butelie în timpul umplerii nu depăsească 40°C.

Art.160. Este obligatorie mentinerea în stare de functionare a instalatiei de ventilatie în timpul operatiei de îmbuteliere.

Art.161. Este obligatorie întreruperea introducerii acetilenei în recipientele-butelie care tind să depăsească temperatura de 40°C.
Acestea se decuplează imediat de la linie, se depărtează din sectie si se declansează instalatia de stropire cu apă a acestora. După răcire este obligatorie evacuarea acetilenei din recipientele-butelii în atmosferă si verificarea masei poroase.

Avarii

Art.162. Dacă se semnalizează scăpări accidentale de acetilenă, se va proceda la oprirea rapidă a instalatiei· conform instructiunilor de lucru si se va declansa instalatia de inundare rapidă cu gaze inerte (bioxid de carbon sau azot)

Art.163. În timpul operatiei de îmbuteliere recipientele-butelie vor fi bine fixate în pozitia verticală prin dispozitive speciale.

Art.164. Este obligatoriu ca în timpul operatiei de îmbuteliere să se respecte următoarele:
a) numărul recipientelor-butelie ce se încarcă simultn să fie suficient de mare astfel încât să revină fiecărei butelii, pe oră, cel mult 1/8 din capacitatea sa de încărcare. Este interzisă încărcarea cu un debit mai mare.
b) la începutul operatiei de îmbuteliere recipientele butelie care se încarcă simultan să aibă aceeasi presiune.

Art.165. Este interzisă strângerea piulitelor neetanse atunci când instalatia se află sub presiune.

Art.166. După ce presiunea maximă de îmbuteliere a fost atinsă, se întrerupe introducerea acetilenei timp de câteva ore. Este obligatoriu ca recipientele-butelie să rămână racordate. Dacă presiunea din recipientele-butelie a scăzut, se va relua introducerea acetilenei până când se atinge presiunea maximă admisă de îmbuteliere.

Art.167. Este interzis ca, la sfârsitul operatiei de îmbuteliere, temperatura recipientelor-butelie să nu corespundă prevedeiilor prescriptiilor tehnice C5-ISCIR.

Art.168. Este obligatoriu să se controleze fiecare recipient – butelie încărcat din punct de vedere al:
a) etanseitătii robinetului .
b) greutătii totale.

Amplasarea

Art.169. Între liniile de îmbuteliere se vor asigura spatiile necesare pentru manipularea recipientelor-butelie efectuarea tuturor operatiilor de muncă, în conditii de securitate

Art.170. (1) În camera compresorului de acetilenă este obligatorie:
– temperatura – minimum +15°C;
– ventilatia – în functie de pierderile indicate de producător
Dacă nu se indică pierderi, se va asigura o ventilatie naturală, organizată. În toate cazurile se va prevedea si o ventilatie de avarie cu zece schimburi pe oră.
(2) În hala liniilor de îmbuteliere a acetilenei este obligatoriu:
– temperatura – minimum +15°C
– ventilalia – naturală, organizată, plus ventilatie de avarie cu zece schimburi pe oră.

Art.171. Încăperea pentru încărcarea recipientilor butelie de acetilenă va avea cel putin două iesiri directe spre exterior, iar pardoseala va fi amenajată în vederea scurgerii apei de stropire, fără posibilitatea intrării gazelor din canalizarea de ape acetilenice.

Art.172. Pe usile acestor încăperi vor fi montate indicatoare de securitate, conform standardelor de securitate în vigoare (STAS 287/ 1 – 88 si STAS 297/2 – 80).

2. Recipientele-butelie

Art.173. Prevederile din acest subcapitol se referă la operatiile de muncă legate de manipularea si transportul în conditii de securitate a recipientelor-butelie pentru acetilenă.,

Art.174. Proiectarea , executia, repararea verificarea recipientelor-butelie pentru acetilenă se face numai în unităti autorizate, conform legislaliei în vigoare (ISCIR – CR2 si C5 – 84).

Încadrarea si repartizarea personalului

Art.175. Personalul va fi instruit si examinat periodic, cel putin o dată pe an, de către unitatea din care face parte personalul respectiv.

Instruirea personalului

Art.176. (1) Personalul care manipulează si transportă recipiente-butelie trebuie să fie instruit si examinat periodic, cel putin o dată pe an, conform prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.
(2) Personalul va fi instruit suplimentar privind:
a) proprietătile importante din punct de vedere al secritătii muncii ale acetilenei;
b) sursele de accidentare posibile si modul de actionare îu fiecare caz pentru prevenirea acestora.

Manipularea recipientelor-butelie

Art.177. Este interzisă manipularea recipientelor butelie fără capacul de protectie montat si inelele de protectie din cauciuc.

Art.178. Este interzisă aruncarea sau rostogolirea recipientelor butelie

Transportul recipientelor – butelie

Art.179. Este interzis transportul recipientelor-butelie dacă nu au capacul de protectie montat. Sunt exceptate recipientele-butelie montate în baterie cu colector comun, care se transportă cu robinetul închis si colectorul la presiunea atmosferică.

Art.180. Este interzis transportul pe distante mici prin alte mijloace decât cărucioarele special construite în acest scop.

Art.181. Transportul recipientelor-butelie se va face numai prin mijloace de transport prevăzute cu arcuri.
Între recipientele-butelie se va interpune un material despărtitor (lame de lemn), inele de frânghie sau cauc etc.

Art.182. În timpul transportului, recipientelor-butelie vor fi asezate astfel încât robinetele lor să se găsească în aceeasi parte.

Art.183. În timpul transportului recipientelor-butelie se va preîntâmpina posibilitatea de încălzire a acestora sub actiunea razelor solare la temperaturi ce depăsesc 40°C, prin acoperirea cu prelate.

Art.184. Este interzis transportul recipientelor butelie încărcate împreună cu alte materiale combustibile sau materii grase.

Art.185. Este interzis transportul călătorilor în vehicule care trarsportă recipiente-butelie încărcate.

V. DEPOZITAREA ACETILENEI

1. Depozite pentru recipiente-butelie cu acetilenă

Art.186. Prevederile din acest subcapitol se referă numai la depozitarea acetilenei, comprimată si dizolvată, în recipiente-butelie din otel, cu acetonă în masa poroasă.

Art.187. La depozitarea recipientelor-butelie cu acetilenă se vor respecta si prevederile prescriptiilor tehnice C5  ISCIR

Art.188. Personalul depozitului de recipiente-butelie de acetilenă va fi instruit pentru executarea în conditii de securitate a tuturor operatiilor de muncă legate de deservirea depozitului. Instructajul se va face lunar si va cuprinde si verificarea cunostintelor privind:
a) proprietătile importante din punct de vedere a securitătii muncii pentru acetilenă;
b) sursele de accidentare posibile si modul actionare în fiecare caz pentru prevenirea acestora.
Personalul va fi instruit suplimentar cu privire la măsurile de PS.I. si acordarea primului ajutor în caz de accidentare.

Art.189. Personalului care deserveste depozitul îi este interzis să primească si să depoziteze recipientele butelie cu acetilenă la care:
a) lipsesc poansonările reglementare;
b) a expirat termenul de revizie periodic;
c) robinetele au ventile cu defect;
d) se constată deteriorări vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronuntată etc);
e) lipseste vopseaua de protectie si marcarea gazului (culoare galbenă scris cu alb ACETILENĂ);
f) lipsesc capacele de protectie si inelele de cauciuc.

Art.190. (1) Capacitatea maximă admisă pentru depozitele de acetilenă îmbuteliată este de 2.400 recipiente – butelie pline.
(2) Capacitatea maximă admisibilă a unui compartiment al depozitului de recipiente-butelie cu acetilenă este de 500 bucăti de câte 6 kg acetilenă fiecare.

Art.191. Este obligatoriu ca depozitele recipientelor butelie cu mai mult de 50 recipiente-butelie (a 40 litri) să fie prevăzute cu rampă de descărcare-încărcare acoperită cu copertină.

Art.192. (1) Se interzice depozitarea recipientelor­butelie pline în spatii prevăzute pentru recipientele-butelie goale.
(2) Recipientele-butelie pentru acetilenă goale pot fi amplasate sub soproane sau în aer liber pe o platformă din materiale antiscântei.

Art.193. Se interzice depozitarea recipientelor­butelie pline sau goale în afara spatiilor special aenajate pentru acestea.

Art.194. În incinta depozitelor se vor afisa instructiuni si reguli privitoare la manipularea în conditii de securitate a recipieutelor-butelie pentru acetilenă aflate în depozit.

Art.195. Este obligatoriu ca fiecare compartiment să fie prevăzut cu:
a) geamuri mate sau vopsite în alb;
b) pardoseala din materiale antiscântei;
c) temperatura de maxim +15°C si ventilatie naturală, organizată, plus ventilatie de avarie cu zece scbimburi pe oră;
d) instalatie de stropire cu apă, pentru cazuri de avarie, cu comandă din exterior.

Art.196. Este intercis accesul persoanelor străine în depozitul de recipinete-butelie cu acetilenă. Pe usile depozitului de recipiente-butelie cu acetilenă se va scie: ATENTIE ! DEPOZIT DE ACETILENĂ- PERICOL DE EXPLOZIE !

Art.197. Este interzisă montarea în depozitul de recipiente-butelie cu acetilenă, de utilaje tehnologice sau auxiliare.

Art.198. Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive adecvate pentru manipularea în conditii de securitate a recipientelor-butelie, în functie de cantitătile care se manipulează.

Art.199. Este obligatorie depozitarea recipientelor butelie numai cu capacul la racordul robinetului si capacul de protectie însurubate.

Art.200. (1) În interiorul depozitului, recipientele-butelie vor fi asezate numai în pozitie verticală în boxe sau stelaje de câte 20-25 recipiente -butelie, asigurate cu lanturi, lăsându-se spatii de minimum 1,5 m, necesare pentru manipulare si pentru accesul usor la ambele usi ale fiecărui compartiment.
(2) În cazul constituirii de grupuri de recipiente-butelie elementele metalice pentru separare vor fi obligatoriu galvanizate.

Art.201. Este interzis a se depozita recipientele-butelie pentru acetilenă în spatii liber accesibile, pe scări, în culoare, camere cu circulatie de persoane.

Art.202. Este interzisă păstrarea oricăror materiale inflamabile, efectuarea unor lucrări cu foc deschis si fumatul pe o distantă de 10 m în jurul depozitului de recipiente-butelie de acetilenă.

Art.203. (1) În cazul în care transportul recipientelor­butelie cu acetilenă se efectuează cu mijloace auto, înainte de intrarea pe teritoriul depozitului, acestea vor fi verificate minutios conform “Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice”.
(2) Este interzis accesul mijloacelor auto care prezintă scurgeri de carburanti sau lubrifianti, a celor care nu au tobe de esapament sau au tobe necorespunzătoare.
(3) Sunt interzise:
a) executarea reparatiilor auto în incinta sau în fata depozitului de recipiente-butelie cu acetilenă;
b) parcarea mijloacelor auto în incinta sau în fata depozitului de recipiente-butelie cu acetilenă.

VI. CERINTE DE PROIECTARE – CONCEPTIE LA FABRICAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITARE ACETILENEI

 1. Fabricarea acetilenei

 1.1 Clădiri

Art.204. Instalaliile pentru obtinerea acetilenei si elementelor lor componente, care necesită instalarea în încăperi închise, vor fi amplasate numai în clădiri cu un singur nivel, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I de rezistentă la foc.

Art.205. Acoperisurile vor fi fără pod si astfel concepute si construite, încât să nu fie posibilă acumularea acetilenei în părtile superioare. Dacă acoperisul este cu grinzi, este obligatorie montarea unor dispozitive adecvate (luminatoare, hote de ventilalie sau deflectoare simple).

Art.206. Este interzis a se acoperi clădirile cu elemente prefabricate (chesoane).

Art.207. Pardoselile vor fi realizate numai din materiale antiscântei (asfalt, mozaic sau piatră calcaroasă), iar scările si platformele interioare, confectionate din otel, vor fi obligatoriu tratate, astfel încât să nu fie posibilă producerea scânteilor prin lovire sau electricitate statică. În functie de solutiile adoptate se stabileste si tipul de încăltăminte de protectie admis, fără accesorii metalice sau fără talpă de cauciuc.

Art.208. Toate usile si ferestrele (protejate cu bandă de alamă sau cauciuc) se vor deschide numai spre exterior.

Art.209. Clădirile în care se amplasează instalatiile pentru obtinerea acetilenei si elementele lor trebuie să fie situate în zone protejate prin paratrăsnete.

Art.210. Dacă instalatiile sau utilajele sunt înalte si au nevoie de deservire la mai multe nivele, pentru fiecare din acestea se vor construi podeste, care nu se consideră etaje, hala fiind liberă de la pardoseală până la acoperis, fără plansee care să creeze etaje separate.

Art.211. Podestele vor fi usor accesibile si usor de evacuat, iar hala va avea cel putin o usă directă în exterior, cu deschidere în afară.

Art.212. Suprafata încăperii în care se amplasează generatoarele de acetilenă stationare trebuie să fie în concordantă cu capacitatea acestora, astfel:

Capacitatea generatoarelor m3/h Suprafata încăperii m2
21-30 32
31-50 45
51-75 52
76-100 60
peste 100 min. 80

 Instalatii electrice

Art.213. Toate echipamentele si instalatiile electrice vor trebui să corespundă mediului de lvcru în conformitate cu ID 17 si STAS 9954 – 80.

Art.214. Se vor prevedea instalatii de protectie contra descărcărilor electrice atmosferice, precum si instalatii de legare la pământ, conform Normelor Generale de Securitate a Muncii, ID 17 si Normativ I 20.

 Instalatii de încălzire si ventilatiie

Art.215. Instalatiile de încălzire si ventilatie vor  realiza:
a) conditiile impuse de procesul tehnologic;
b) conditiile impuse de tehnica securitătii muncii;
c) cerintele de microclimat pentru personalul de deservire, conform Normelor Generale de Securitate a Muncii si STAS 797 -80. .

Art.216. Ventilatia de avarie va fi realizată cu ventilatoare axiale.

 Instalatii de alimentare cu apă

Art.217. (1) Este interzisă existenta oricărei instalatii de apă în încăperile în care există carbură tehnică de calciu.
(2) Se exceptează de la această prevedere hala generatoarelor de acetilenă stationare, luându-se măsurile necesare pentru ca apa să nu poată veni în contact cu carbura tehnică de calciu decât în interiorul generatorului de acetilenă stationar.
(3) Hidrantii de incendiu vor fi prevăzuti numai în încăperile în care nu se manipulează sau depozitează carbura tehnică de calciu.

 Instalatii pentru canalizare

Art.218. Este obligatoriu ca sistemele de canalizare pentru apele acetilenice să îndeplinească următoarele conditii:
a) canalele să fie scurte, bine executate (evitându-se scurgerile necontrolate) si complet separate;
b) ventilatia naturală, organizată să fie prevăzută cu cosuri de tiraj înalte de minimum 3 m, pe capacele căminelor;
c) capacele căminelor să fie confectionate numai din materiale antiscântei.

 Distante minime

Art.219. Pentru unitătile independente de producere a acetilenei, cu capacităti de peste 50 m3 N/h se prevăd distante indicate în tabelul 1 anexa 3.

Art.220. Pentru unitătile independente de producere a acetilenei cu capacitatea sub 50 m3N precum si pentru cele integrate, cu capacitatea mai mare de 20 m3 N/h , se prevăd distante indicate în tabelul 2 anexa 3.

Art.221. Pentru unitătile integrate de producere a acetilenei din hidrocarburi se prevăd distante indicate în tabelul 3 anexa 3.

Art.222. Distantele nu se normează între utilaje (si sectiile) instalatiilor amplasate în aer liber; ele sunt determinate în functie de cerintele procesului tehnologic, de conditiile de montaj, interventie si întretinere.

Art.223. Faclele neintegrate se amplasează la o distantă de min. 60 m fată de orice clădiri sau instalatii.

Art.224. Distanţa dintre cele două sau trei facle vecine nu se normează, cu condiţia de a fi amplasate la aceeaşi înălţime (capetele faclelor).

 Amplasarea sectiei de purjare azot

Art.225. (1) Sectia de purjare cu azot a instalatilor, pentru fabricarea acetilenei de capacităti mari (peste 100) se va amplasa în aer liber. Pentru instalatiile de fabricare a acetilenei de capacitate sub 100 m3N/h, sectia de purjare cu azot va fi amplasată în încăperi închise.
(2) Capacitatea instalatiilor de azot trebuie să fie de cel putin două ori volumul instalatiilor în care se găseste acetilena.

 Depozitarea carburii tehnice de calciu

Art.226. (1) Pardoseala încăperii pentru depozitarea carburii tehnice de calciu va fi înăltată fată de terenul înconjurător cu minimum 50 cm, astfel încât să nu fie posibilă inundarea incăperii.
(2) Pardoseala va fi executată din materiale antiscântei (asfalt, mozaic cu piatră calcaroasă).

Art.227. Încăperile nu vor fi prevăzute cu instalatii de încălzire, apă si canalizare.

Art.228. Clădirile în care sunt amplasate depozitele de carbură tehnică de calciu vor satisface conditiile impuse de Normativul CD 40/1987 al M.I.Ch si de Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor.
Se vor respecta distantele minime prevăzute de tabelul 1 si tabelul 2 din anexa 3.

 Bazinele pentru reziduuri de carbură tehnică de calciu

Art.229. Bazinele pentru decantarea si/sau depozitarea reziduurilor de carbură tehnică de calciu vor fi amplasate în aer liber, cu respectarea distantelor minime prevăzute în tabelul 1 si tabelul 2 din anexa 3.

Art.230. Bazinele vor fi construite din beton si vor avea trei compartimente, astfel încât, în timp ce în unul dintre ele se aduce reziduul proaspăt diluat, din celelalte să se poată scoate apa limpezită, respectiv reziduul concentrat. Bazinele vor fi îngrădite pe tot perimetrul lor cu o balustradă înaltă de 1 m.

Art.231. Pompele si conductele pentru transportul reziduului de carbură tehnică de calciu (de la generatoarele stationare de acetilenă sau din bazinul intermediar la bazinele de decantare si/sau depozitare) vor fi usor demontabile, pentru a fi curătate în cât mai scurt timp, în caz de înfundare.

1.2. Echipamentul de muncă

Art.232. Generatoarele de acetilenă stationare vor fi prevăzute cu plăci de timbru.

Generatoarele de acetilenă stationare

Art.233. Generatoarele de acetilenă stationare trebuie să fie prevăzute cu următoarele dispozitive de sigurantă:
a) supape de sigurantă prevăzute cu conducte de evacuare a acetilenei în locuri în care nu prezintă pericol;
b) membrane de sigurantă (de rupere);
c) supape hidraulice de sigurantă prevăzute cu racord fără robinet de închidere, pentru debitarea acetilenei si cu robinet pentru controlul apei din corpul supapei;
d) încălzitoare hidraulice;
e) opritoare de descompunere,
f) filtre de gaze;
g) manometre;
h) termometre având limita superioară a indicatei termometrului cu cel putin 20°C mai mare decât temperatura maximă admisă pentru elementul respectiv;
i) reductoare de presiune;
j) supape de retinere;
k) dispozitive de închidere totală;
l) dispozitive de golire;
m) diverse instalatii, dispozitive si aparate stabilite prin proiect, în functie de constructia generatorului de acetilenă:
– instalatii de încărcare a carburii tehnice de calciu;
– instalatii de descărcare a reziduurilor;
– instalatii de ventilatie;
– dispozitive de spălare;
– dispozitive de măsurare a debitului de acetilenă etc.;
– dispozitive de semnalizare automată;
– racorduri speciale pentru sursa de azot.

Art.234. Placa de timbru pentru generatorul de acetilenă stationar trebuie să contină cel putin următoarele date:
a) denumirea producătorului si sediul;
b) tipul generatorului (simbol);
c) numărul de fabricatie;
d) anul de fabricatie;
e) presiunea maximă admisibilă de lucru, în bar;
f) debitul nominal, în m3/h;
g) încărcarea maximă de carbid, în kg;
h) granulatia carbidului, conform STAS 102 – 86;
i) STAS 6306 – 82.

Art.235. Gazometrele vor fi prevăzute cu:
a) închizătoare hidraulice;
b) dispozitive de închidere totală (robinete);
c) dispozitive de închidere hidraulică, rapidă, prin inundare cu apă;
d) prealarme si interblocări contra depăsirii nivelului minim admisibil si nivelului maxim admisibil;
e) aparatură pentru indicarea continuă a nivelului clopotului în camerele de comandă ale generatorului de acetilenă (si în camerele de comandă ale sectiilor consumatoare de acetilenă) racordate la gazometrul respectiv;
f) racord corespunzător pentru purjarea cu azot si robinet de probă pentru gazul evacuat.

Instalatiile petrochimice

Art.236. Instalatiile petrochimice pentru producerea acetilenei vor fi prevăzute eu următoarele echipamente tehnice:
a) supape de sigurantă;
b) membrane de sigurantă;
c) supape hidraulice de sigurantă;
d) închizătoare hidraulice;
e) opritoare de descompunere
f) filtre de gaze (mecanice sau chimice);
g) manometre;
h) termometre
i) reductoare de presiune;
j) supape de retinere;
k) dispozitive de închidere totală;
l) facle integrate (sau neintegrate) prevăzute cu aprinzător electric (de la distantă) si cu flacără de veghe;
m) racorduri speciale pentru surse de azot;
n) dispozitive de semnalizare si avertizare;
o) diverse instalatii, dispozitive si aparate stabilite prin proiect.

Art.237. Placa de timbru peutru supapa hidraulică de sigurantă trebuie să contină cel putin următoarele date:
a) denumirea producătorului si sediul;
b) numărul de fabricatie;
c) anul de fabricatie;
d) presiunea maximă a acetilenei, în bar;
e) presiunea de încercare hidraulică, în bar;
f) debitul maxim de gaz care poate trece prin supapă, în m3/h.

Compresoare

Art.238. În mod obligatoriu toate compresoarele pentru acetilenă vor fi proiectate si executate numai de unităti specializate si autorizate care garantează functionarea în conditii de securitate si în conditiile de lucru prescrise de procesul tehnologic.

 Dispozitive de sigurantă

Art.239. Următoarele tipuri de dispozitive de sigurantă, specifice instalatiilor în care intervine acetilena, vor fi proiectate, executate si montate în conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea, executia si exploatarea din punct de vedere al sigurantei în exploatare a instalatiilor care produc sau utilizează acetilenă” al M.I. Petrochimice, 1987:
– opritoare de descompunere;
– membrane de sigurantă;
– supape de sigurantă hidraulice,
– închizătoare hidraulice
– ventile de sigurantă.

 Utilaje de presiune joasă sau medie si utilaje de presiune înaltă

Art.240. Dimensionarea acestora se va face numai în concordantă cu prevederile ;,Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea din punct de vedere al sigurantei în exploatare a instalatiilor care produc sau utilizează acetilena” M.I. Petrochimice, 1987, si cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.241. Se interzice folosirea argintului, aluminiului, cuprului sau aliajelor cu continut de cupru peste 65% ca materiale de constructie, atât pentru generatorul propriu-zis, cât si pentru echipamentele cestuia care pot veni în contact cu acetilena.

Art.242. În cazul generatoarelor de acetilenă transportabile, instalate stationar, supapele de sigurantă vor fi prevăzute cu conducte de evacuare a acetilenei în locuri în care să nu prezinte pericol.

 Conducte

Art.243. Toate conductele prin care circulă acetilenă vor fi proiectate, executate si echipate în conformitate cu prevederile “Normativului departamental pentru proiectarea , executarea si exploatarea din punct de vedere al sigurantei în exploatare a instalatiilor care produc sau utilizează acetilena” 1987, M.I. Petrochimice si verificate conform prevederilor prescriptiilor tehnice PC1-85.

2.Transportul acetilenei

 2.1. Clădiri

 Statii de îmbuteliere

Art.244. Sectiunile principale ale unei instalatii pentru îmbutelierea acetilenei – bateria de uscare de joasă presiune, instalatia de purificare, bateria de uscat de înaltă presiune; statia de imbuteliere – vor fi amplasate în încăperi închise, vecine, despărtite prin pereti rezistenti la explozie, într-o clădire separată la distantă de celelalte obiective, conform tabelelor 1, 2, din anexa 3.

Art.245. Se vor respecta în totalitate prevederile privitoare la clădirile (încăperile) în care se operează cu acetilena, din subcapitolul “Fabricarea acetilenei. Clădiri”.

 Depozite de acetonă

Art.246. Depozitul de acetonă va fi conceput dimensionat în functie de capacitatea instalatiei de îmbuteliere în recipiente-butelie a acetilenei, de caracterul instalatiei de producere a acetilenei (independente sau integrate) si de conditiile, de aprovizionare cu acetonă.

2.2. Echipamentul de muncă

Art.247. Toate echipamentele de muncă din statiile de înbuteliere a acetilenei vor fi proiectate si executate în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR, si cele din “Normativul departamental pentru proiectarea, executarea si exploatarea din punct de vedere al gurantei în exploatare a instalatiilor care produc sau utilizează acetilena” M.I. Petrechimice, 1987.

Art.248. Recipientele-butelie vor fi proiectate, executate, verificate si reparate numai în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.

3.Depozitarea acetilenei

 3.1. Clădiri

Art.249. Depozitele pentru recipientele-butelie de acetilenă vor corespunde prevederilor prescriptiilor tehnice C5 – ISCIR.

Art.250. Depozitele pentru recipientele-butelie de acetilenă vor fi amplasate în clădiri independente, netajate, de categoria A de pericol de incendiu si gradul I sau II rezistentă la foc, protejate prin paratrăsnete (sau amplasate în zona de protectie a paratrăsnetelor).

Art.251. Înăltimea depozitului va fi de minimum 3,25 metri de la pardoseală până la elementele cele mai de jos ale acoperisului.

Art.252. Depozitul va fi compartimentat, prin pereti rezistenti la explozie, în compartimente cu capacitatea de maxim 500 recipiente-butelie de acetilenă; de câte 6 kg acetilenă.

Art.253. Fiecare compartiment va fi prevăzut cu:
a) două iesiri directe prin exterior, pe pereti opusi;
b) pardoseală din materiale antiscântei;
c) acces la drumul uzinal, corespunzător mijloacelor prevăzute pentru manipularea si transportul recipientelor-butelie de acetilenă.

Art.254. Distantele minime de amplasare ale depozitelor recipientelor -butelie de acetilenă vor fi cele prevăzute în tabelele 1, 2 si 3 din anexa 3.

Art.255. (1) Recipientele-butelie pentru acetilenă goale pot fi amplasate în număr nelimitat sub soproane, cu înăltime de minimum 2,5 metri. Şoproanele vor fi executate din materiale incombustibile si vor fi prevăzute cu deflectoare în punctele cele mai înalte.
(2) Recipientele-butelie pentru acetilenă goale, pot fi amplasate în aer liber, pe platforme din materia antiscântei.

Art.256. Clădirile pentru depozitele pentru recipientele-butelie de acetilenă pline vor respecta prevederile cuprinse în subcapitolul “Fabricarea acetilenei. Clădiri”.

3.2. Echipamentul de muncă

Art.257. Toate utilajele (dispozitivele) de manipulare care deservesc depozitul de recipiente-butelie cu acetilenă vor fi proiectate si executate în conformitate cu ID 17 si STAS 9954-80.

ANEXA 1

Lista normelor specific de securitate a muncii conexe si/sau complementare.

1. Norme specific de securitate a muncii la fabricarea, transportul, depozitarea si utilozarea oxigenului si azotului.
2. Norme specific de securitate a muncii pentru taierea si sudarea metalelor.
3. Norme specific de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusive petrochimice).
4. Norme specific de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea firelor si fibrelor sintetice.
5. Norme specific de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.
6. Norme specific de securitate a muncii pentru activitatile de transport si desfacere a produselor petroliere.
7. Norme specific de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
8. Norme specific de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate, depozitarea materialelor.
9. Norme specific de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice.
10. Norme specific de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

Nota: Intrucat, in present, sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specific se vor respecta si aplica, dupa caz, prevederile normelor departamentale referitoare la aceste activitati.

 ANEXA 2

 Notiuni utilizate

1. Unitate independent de producere a acetilenei = unitate care livreaza acetilena altor beneficiari, de regula comprimata (si dizolvata sub presiune) in butelie de otel, cu acetone in masa poroasa. Intr-o astfel de unitate acetilena este produsa numai din carbora tehnica de calciu.

2. Unitate integrate de producer a acetilenei = unitate a carei productie se consuma (pentru sudare sau prelucrari chimice) in cadrul societatii din care face parte si instalatia de producere a acetilenei. Intr-o astfel de unitate acetilena poate fi produsa din carbora tehnica sau hidrocarburi.

3. Carbura tehnica de calciu = carbid.

4. Reziduri de carbora tehnica de calciu = slam (namol, mal)

5. Bazin de depozitare reziduri de carbora tehnica de calciu = halda slam (batal slam)
Extras din proiectul “Securitatea muncii. Terminologie. Notiuni de baza.”

6. Avarie = eveniment survenit la utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea acestora.

7. Dispozitiv de protectie = dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau prin asociere cu un protector.

8. Echipament individual de protectie = totalitatea mijloacelor individuale de protective cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

9. Echipament de munca = orice masina, apparat, dispozitiv, mechanism, unealta sau instalatie, etc., utilizata in timpul muncii.

10. Factori periculosi = factori (insusiri, stari, procese, fenomene, componente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca ce caracterizeaza elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

11. Indicator de securitate a muncii = mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si un simbol, furnizeazan o informative referitoare la securitatea muncii.

12. Instructiuni de securitate a muncii = componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specific de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronal considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specific unitatii.

13. Noxa (sinonim factor nociv) = agent fizic, chimic sau biologic cu atiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

14.Pericol = a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;
b) proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatii cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale)

NOTA: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termini definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare, etc.

15. Persoana autorizata = persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

16. Persoana avertizata = persoana informata asupra riscului professional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati de securitate.

17. Persoana competenta = persoana care poseda cunostinte sau aptitudinile necesare pentru a realiza correct anumite activitati.

18. Persoana expusa = persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

19. Prevenire = ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

20. Protectie = ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specific, denumite mijloace de protective, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost sufficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

21. Proces de munca = succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

22. Securitate a muncii =
a) situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal acceptabil, in sistemele de munca;
b) situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inaceptabil, in sistemele de munca;
c) activitate de reducere a riscului la nivel necesar si posibil, tinand cont de experienta generala acumulata intr-un domeniu de activitate, stiinta si tehnica, precum si valorile admise in comun de societate (conventiile sociale).
NOTA: Uzual, sintagma “securitate a muncii” cuprinde aspect legate atat de accidentele de munca cat si de boli profesionale.

23. Situatie periculoasa = orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

24. Substanta periculoasa = o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sai fizico-chimice, poate constitui un pericol.

25. Zona periculoasa = orice zona in care exsita sau poate aparea un pericol.

26 .Zona periculoasa a unui echipament de lucru = orice zona situate in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
NOTA: Pericolul care genereaza riscul infatisat in acesta definitie:
a) poate fi permanent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura);
sau
b) poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta, etc.)

ANEXA 3

Distante minime pentru amplasarea in conditii de securitate a muncii a unitatilor de producer a acetilenei

Unitati independente de acetilena cu capacitatea de peste 50m3N/h.

Tabelul 1

Denumirea obiectului Distanta minima in mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Instalatia de producer a acetilenei 25 25 13 15 30 25 50 25 20 10
2. Instalatia de imbuteliere a acetilenei 25 25 25 25 30 25 50 25 20 10
3. Depozit cu recipient de acetilena 25 25 25 25 30 25 50 25 20* 10*
4. Depozit de carbid 13 25 25 15 25 25 50 25 10* 10*
5. Depozit de butoaie golite de carbid 15 25 25 15 25 35 50 25 10* 10*
6. Depozit de acetona 30 30 30 25 25 25 50 25 20* 10*
7. Bazine (gropi) pentru namol de carbid 25 25 25 25 35 25 50 10 20* 10*
8. Gazometru de acetilena 50 50 50 50 50 50 50 10 20 10
9. Imprejmuire 25 25 25 25 25 25 10 10
10. Cai ferate uzinale 20 20 20* 10* 10* 20* 20* 20
11. Drumiri autouzinale 10 10 10 10* 10* 10* 10* 10

Observatii:

* Se excepteaza drumul si caile ferate care deserves exclusive depozitul. La acestea, distantele nu se normeaza, dar – pentru accesul vehiculelor respective – se vor intocmi instructiuni (premise) speciale.

Unitati independente cu capacitate sub 50m3N/h, si initati integrate, cu capacitate de peste 20m3N/h (din carbid)

Tabelul 2

Denumirea obiectului Distanta minima in mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Instalatia de producer a acetilenei 25 20 13 15 30 20 30 10 20 10
2. Instalatia de imbuteliere a acetilenei 25 20 25 25 30 20 30 10 20 10
3. Depozit cu recipient de acetilena 20 20 25 25 25 20 35 10 20* 10*
4. Depozit de carbid 13 25 25 15 25 20 35 10 10* 10*
5. Depozit de butoaie golite de carbid 15 25 25 15 25 20 35 10 10* 10*
6. Depozit de acetona 30 30 25 25 25 25 35 10 20* 10*
7. Bazine (gropi) pentru namol de carbid 20 20 20 20 20 25 20 10 20*
8. Gazometru de acetilena 30 30 35 35 35 35 20 10 20 10
9. Imprejmuire 10 10 10 10 10 10 10 10
10. Cai ferate uzinale 20 20 20* 10* 10* 20* 20* 20
11. Drumiri autouzinale 10 10 10* 10* 10* 10* 10* 10

Observatii:

* Se excepteaza drumul si caile ferate care deserves exclusive depozitul. La acestea, distantele nu se normeaza, dar – pentru accesul vehiculelor respective – se vor intocmi instructiuni (premise) speciale.

 Tabelul 3

Denumirea obiectului Distanta minima in mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Instalatia de producer a acetilenei 50 30 10 20 10 100 50 25 25
2. Gazometru de acetilena 50 10 50 25 100 80 50 50
3. Gazometru pentru gaze de reactie 30 10 30 10 100 80 35 50
4. Imprejmuire 10 10 10
5. Cai ferate uzinale 20 50 30
6. Drumuri autouzinale 10 25 10
7. Cai ferate curente 100 100 100
8. Drumuri publice 50 80 80
9. Instalatii si constructii de categoria A si B de pericol de incendiu 25 50 35
10. Instalatii si constructii de categoria C,D si E de pericol de incendiu 25 50 50

ANEXA 4

1. Acetilena

Acetilena (etina) este primul termen din seria hidiocarburilor nesaturate aciclice, denumite alchine (alifatice), având simbolul C2H2

1.1. Proprietăti fizice

1.1.1. Caracteristici si constante fzice specifice

Proprietătile fizice specifice acetilenei sunt tratate prin prisma proprietătilor mecanice si termice ale gazelor.
Astfel, starea unui gaz este caracterizată de trei parametri: presiune, volum specific si temperatură, între care există relatia:
f (p, v, q) = 0 (ecuatie de stare), în care ;
p = presiune
v = l /p = volum specific
q = temperatura
În conditii normale de temperatură si presiune (273,15 K si 1,013 x 105 Pa), acetilena este un gaz incolor, inodor si inflamabil. Acetilena tehnică are un miros specific neplăcut, foarte pronuntat datorită impuritătilor (hidrogen sulfurat, hidrogen arseniat, hidrogen fosforat, amoniac etc.). Acest miros diferă la acetilena obtinută prin hidroliza carburii de calciu fată de acetilena obtinută petrochimic din hidrocarburi.

Constantele fizice specifice acetilenei sunt prezentate în tabelul l.

1.1.2. Starea si transformările de stare de agregare ale acetilenei

a) Starea gazoasă
În compozitia chimică a aerului, acetilena se găseste în stare gazoasă, acetilena pură, în procent de 0,1 x 10-14. Fiind mai usoară decât aerul, densitatea acetilenei este de 1,09 kg/m3. Continutul de acetilenă într-un m3 de aer variază de obicei în limitele 0,002 + 0,1 cm3.

b) Solidificarea acetilenei
Una din transformările de stare de agregare a acetilenei o constituie solidificarea.
Astfel, acetilena se solidifică la (-84,03°C) 189,12 K. Fiind antrenată împreună cu aerul în instalatia de rectificare, unde temperatura este foarte coborâtă, se congelează si se acumulează în stare solidă în condensator. Acetilena solidă se dizolvă în oxigen lichid si anume 1 l de oxigen lichid dizolvă circa 5 cm3 de acetilenă la saturatie.
Acetilena în exces se găseste în oxigenul lichid sub formă de suspensii. Acumularea acetilenei se produce aproape întotdeauna în condensatoarele sistemului de separare acolo unde se găseste oxigen lichid în fierbere.
În practica exploatării instalatiilor de oxigen s-au constatat cazuri de explozie datorită tocmai acumulării de acetilenă solidă.

c) Lichefierea acetilenei .
O altă transformare de stare de agregare a acetilenei o constituie lichefierea.

Tabelul 1

Parametrii caracteristici ai C2H2 Simbol Conditii climatice U.M.

(S.I.)

Valoarea
Masa moleculara M kg/Kmol 26,038
Constanta gazului R J/kgK 319,35
Densitatea ρ 293,15K

si 1,013×105Pa

km/m3 1,09
Conductibilitatea termica λ 277,55K W/(mK) 18,84×105
Caldura masica е J(kg/K) 15,739×102
Raportul caldurilor specific ϒ- CP/CV 288,15K

si 1,013×105Pa

1,26
Caldura specifica la presiune constanta CP p=constant

288,15K

J(kg/K) 1547,619
Caldura specifica la volum constant CV v=constant

288,15K

J(kg/K) 1228,269
Temperatura critica ϴα K 309,65
Presiunea critica Pa 62,4×105
Densitatea critica α kg/m3 231
Temperatura de condesare ρα 1,013×105Pa K 192,35
Temperatura de fierbere 1,013×105Pa K 189,12
Temperatura de inflamabilitate K 255,35
Temperatura de autoaprindere K 57α8,15
Energie minima de autoaprindere 105Pa J 0,06×105
Solubilitatea – apa 288,15K

si 1,013×105Pa

dm3N/dm3 1,15
– benzina 288,15K

si 1,013×105Pa

dm3N/dm3 5,70
– acetona 288,15K

si 1,013×105Pa

dm3N/dm3 23

Astfel, acetilena se lichefiază la presiuni relativ scăzute, de exemplu la 63 atm si 10°C. Prin răcire la temperaturi coborâte, lichefierea are loc la presiuni mai mici. În stare lichefiată acetilena este foarte sensibilă la socuri si foarte explozivă.

1.2. Proprietăti chimice

Din punct de vedere chimic, acetilena este o hidrocarbură nesaturată cu triplă legătură, care se descompune usor în elementele sale constitutive: carbon si hidrogen. Lungimea legăturii CºC este de 1,204 Á. Masa moleculară relativă este de 26, 038 kg/kmol. Reactia de sinteză directă a acetilenei, fiind endotermă, arată că echilibrul este deplasat cu atât mai spre dreapta cu cât temperatura este mai ridicată, astfel:
2C + H2 Û C2H2 + 54, 19 Kcal/mol D H0298 =54, 19 Kcal/mol (căldură de reactie)
Calculul termodinamic arată că acetilena este un compus termodinamic nestabil si începe să se formeze abia peste 3000°C.
La temperatură joasă acetilena există numai datorită inertiei legăturilor din molecula sa.
Conditiile de echilibru sunt deci favorabile formării acetilenei la temperaturi de peste cca. 1200°C. La aceste temperaturi, viteza reactiilor dintre gaze este foarte mare, acetilena tinde să se descompună repede în carbon si hidrogen. Pe de altă parte, sub 1200°C acetilena, în prezenta hidrogenului, devine termodinamic instabilă în raport cu alte hidrocarburi. De aceea, gazul trebuie răcit brusc imediat după ce părăseste zona de reactie. Sub temperatura de cca. 100°C, acetilena (desi termodinamic instabilă) nu se mai descompune cu viteză apreciabilă din cauza inertiei moleculelor. Reactia de piroliză a metanului (CH4) are loc cu o mărire de volum, asa că lucrul la presiune redusă: este favorabil formării acetilenei.
Acetilena, ca orice alchină, determină patru reactii: de aditie, de polimerizare, de oxidare si de substitutie cu metale (acetiluri).
1) Dintre reactiile de aditie ale acetilenei amintim:
– aditia hidrogenului;
– aditia halogenilor;
– aditia hidracizilor (prin aditia acidului clorhidric la acetilenă sub actiunea catalitică a clorurii mercurice HgCl2 se obtine clorura de vinil);
– aditia apei (acetilena aditionează apa, în prezenta sărurilor de mercur HgSO4 drept catalizator, dând acetaldehidă. Acetaldehida obtinută pe această cale este o materie primă iportantă în industria chimică de sinteză, fiind folosită la prepararea acidului acetic, a alcoolului etilic, a acetonei).
2) Reactia de polimerizare:
– acetilena se polimerizează usor sub influenta căldurii sau a catalizatorilor (formarea benzenului);
– acetilena se poate polimeriza si sub actiunea catalitică a solutiilor sărurilor cuproase, dând hidrocarburi nesaturate liniare; de exemplu, din două molecule de acetilenă se obtine vinil-acetilena care prin hidrogenare, prin prezenta unui catalizator Ni, formează butadienă.
– la temperatura de 200-300°C si în prezenta cuprului metalic fin divizat, acetilena se polimerizează formând o pulbere amorfă, usoară, de culoare galbenă, cunoscută sub numele de cupren. Datorită conductivitătii sale termice extrem de mici, cuprenul se foloseste ca material izolant.
3) Reactii de oxidare
– la oxidarea acetilenei cu diferiti oxidanti se rupe catena în dreptul triplei legături, cu formarea a două molecule de acizi carboxilici. În conditii energetice de oxidare, acetilena se aprinde si arde. Arzând acetilena în arzătoare speciale de sudură într-un curent de oxigen, se obtine flacă oxiacetilenică, care are o temperatură de cca. 3500°C, la care se topesc toate metalele.

1.3. Proprietăti importante din punct de vedere al măsurilor de securitate a muncii rezultate din descompunerea acetilenei

1.3.l. Formarea hidratului exploziv

În contact cu apa si în anumite conditii presiune si temperatură, acetilena formează hidrat solid cristalizat, cu caracter exploziv, dar numai la presiuni mai ridicate si la temperaturi mai scăzute decât cele indicate în tabelul 2:

Tabelul 2

Presiunea 100000 Pa  6  8 10 12  15  20  25  30
Temperatun °C 2  4  6  8  10  12  15  16

1.3.2. Stabilitate, explozii-detonatii

Acetilena este o hidrocarbură nesaturată, cu triplă legătură, care în anumite conditii se poate descompune în elemente:
HCºCH -® 2C + H2 + 54,9 Kcal; (298 K)
Reactia de descompunere este puternic exotermă , odată amorsată, decurge cu viteză foarte mare (exploziv). Căldura degajată are ca efect ridicarea considerabilă a temperaturii, mai ales la volumul constant (vase închise), caz în care presiunea creste si ea de cca. 11 ori, fată de presiunea initială a acetilenei pure, de 100%.
În cazurile în care concentratia acetilenei este mai mică, temperatura si presiunea, după descompunerea explozivă, vor fi si ele mai mici, putând fi calculate în functie de proportia componentilor din amestec, de căldurile lor pecifice si de căldurile tuturor reactiilor care au loc. În mod normal, acetilena concentrată se descompune, în absenta oxigenului, începând de la temperatura de 773 K, dar în contact cu anumiti oxizi metalici (Fe, Cu, Al) – descompunerea poate începe la temperaturi mai joase, de la 513 K.
Experimentările efectuate au arătat că, la  presiune absolută, mai mică de 1,4×105 Pa si la o temperatură sub 308K, acetilena concentrată nu se descompune nici sub actiunea unei scântei electrice Descompunerea se poate produce, totusi, sub actiunea unor factori mai puternici de amorsare, ca de exemplu: anumite reactii violente (răbufnirea explozia si detonatia), ridicări accidentale de temperatură, unde de soc s.a.
La presiuni absolute, de peste 1,4×105 Pa, descompunerea acetilenei se poate amorsa sub actiunea unei scântei electrostatice, a unei capse detonante etc.
Viteza de crestere a presiunii (viteza de detonatie sau viteza de deplasare a frontului de presiune) în timpul exploziei este foarte mare. În tabelul 3 sunt prezentate vitezele de detonatie, determinate în conditii de laborator ale căror amestecuri explozive în care substanta carburantă este acetilena (C2H2)

1.3.3. Amestecuri explozive

Acetilena formează amestecuri explozive cu oxigenul, cu aerul, precum si cu gazele cu care reactionează usor în prezenta luminii (raze solare), cum ar fi clorul, vaporii de brom.
De asemena, acetilena formează amestecuri eplozive cu unele materiale si aliajele acestora (argint, cupru, plumb) si unele substante chimice (fosfor, sulf).
Limitele de explozie sunt mult mai largi decât la oricare alte substante. Astfel, în amestec cu aerul, la presiunea nominală, limita inferioară este de 1,5%, iar cea superioară de 81% (vol.)

Tabelul 3

Amestec de detonatie Viteza de detonatie Conditii de lucru
(m/s) presiune temperatură
C2H2 + 15 O2 2716 atmosferică ambiantă
C2H2 + 15 O2 + N2 2714 atmosferică ambiantă
C2H2 + (98%) singură 1050 5 x 105 Pa
C2H2 +(98%) singură 1100 106 Pa
C2H2 +(98%) singură 1280 1,2 x 106 Pa
C2H2 +(98%) singură 1320 1,5 x106 Pa
C2H2 +(98%) singură 1500 2 x 106 Pa
C2H2 +(98%) singură 1600 3 x 106 Pa
C2H2 + O2 2961 atmosferică ambiantă
C2H2 + 2,5 O2 2391 atmosferică ambiantă

Presiunile care se dezvoltă în caz de explozie a amestecurilor acetilenă-aer sunt de peste l2 ori mai mari decăt presiunea initială absolută si pot fi calculate în functie de concentratia acetilenei si de efectul termic al reactiei de oxidare si de descompunere a acetilenei.

1.3:4. Efectul diluantilor

Experimental, s-a constatat că prezenta vaporilor de apă diminuează tendinta de descompunere explozivă a acetilenei.
Astfel, un cbntinut de 4,5% (vol.) vapori de apă are drept efect cresterea presiunii limită, sub care acetilena nu se mai poate descompune exploziv, la 2,5 x 105 Pa, presiune absolută.
De asemenea, în cazul diluării acetilenei cu alte gaze cu care nu reactionează în conditii obisnuite (azot, oxid si bioxid de carbon, hidrogen, metan; alte hidrocarburi saturate), posibilitatea descompunerii explozive se reduce pe măsura diluării, respectiv se măreste presiunea initială la care descompunerea explozivă poate avea loc.
Când concentratia acetilenei este mai mică de 25%, în volume (restul fiind N2, H2,CH4 si alte hidrocarburi saturate); la presiuni sub 30 x 105 Pa si temperaturi sub 373 K, descompunerea explozivă a acetilenei nu mai poate fi amorsată nici cu scânteie puternică.

1.3.5. Formarea acetilurilor cu unele metale

Acetilena reactionează cu sărurile unor metale (Cu, Ag) în solutii apoase, formând acetiluri metalice. Acetilurile, care se pot forma si prin contactul direct al acetilenei umede cu aceste metale si cu aliajele lor sunt substante foarte instabile. Ele pot exploda prin simpla lovire, amorsând descompunerea explozivă a acetilenei. Ca urmare, metalele mentionate nu pot fi utilizate la confectionarea utilajelor si conductelor care vin în contact cu acetilena.

1.3.6. Efectul impuritătilor

Acetilena din carbid contine, de regulă, în momentul producerii ei, impurităti constând din: hidrogen sulfurat, hidrogen fosforat si hidruri de siliciu, în concentratii mici.
Aceste impurităti nu au o influentă sesizabilă asupra stabilitătii acetilenei. Ele trebuie, totusi, să fie îndepărtate, înainte de utilizare, indiferent dacă acetilena este destinată unor prelucrări chimice sau este îmbuteliată sub presiune. Face exceptie acetilena care se foloseste pentru suduri obisnuite chiar la locul de productie si la presiunea cu care se obtine din generator, caz în care nu trebuie să fie purificată.
Acetilena produsă din hidrocarburi, prin cracare termică a acestora, contine, într-un prim stadiu, o serie mare de impurităti, care diferă într-o anumită măsură; de la un procedeu la altul. În toate cazurile însă, impuritătile cele mai grave, atât din punct de vedere al pericolului pe care îl prezintă, cât si din cauză că afectează calitatea acetilenei, sunt hidrocarburile acetilice superioare (diacetilena, vinil si metilacetilena s.a.), care sunt mult mai instabile decât acetilena.
Astfel, vinilacetilena se poate descompune exploziv, chiar la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică, începând de la 0,4 x 105 Pa, iar diacetilena la presiunea de 0,2 x 105 Pa. Acetilenele superioare gazoase se pot descompune exploziv chiar atunci când concentratia lor (în amestec cu alte gaze practic inerte) este de numai 15% (vol.)
În stare lichefiată, acetilenele superioare explodează la cel mai mic soc, iar polimerii solizi, care se formează si se pot depune în anumite puncte ale instalatiei, sunt si ei foarte instabili si explozivi, mai ales în stare uscată (diagrama-fig. 1).
Ca urmare, acetilena ca produs finit trebuie să fie purificată de aceste impurităti. În anumite faze ale procesului tehnologic, respectiv puncte ale istalatiei, aceste impurităti pot atinge însă concentratii periculoase de care trebuie să se tină seama, încă din faza de fabricare a acesteia.
Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor la producerea, depozitarea, transportul si utilizarea acetilenei, indiferent de materia primă si procedeul industrial folosit, este strict obligatorie respectarea întocmai a regulamentului de fabricatie, a istructiunilor specifice sau de lucru stabilite pentru fiecare loc de muncă, atât în ceea ce priveste pornirea si exploatarea, cât si în ceea ce priveste oprirea, întretinerea si revizia instalatiilor.