NSSM 40

NSSM 40 – Norme specifice de securitatea muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitatea muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
-Norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
-Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale pentru orice proces de muncă

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem compus din următoarele elemente ce interacţionează:
Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă.
Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate, prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice,chimice, biologice şi psiho-sociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului : executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
-activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
-autorizarea funcţionării unităţilor;
-instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
-cercetarea accidentelor de muncă şi la stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
-controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
-fundamentarea programului de protecţie a muncii.

Aplicarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat trebuie să se facă complementar cu alte norme specifice, cu standardele şi instrucţiunile de securitate a muncii, de referinţă.

În contextul general pe care l-am prezentat, în “Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat” au fost elaborate prevederile de securitate, ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element al procesului de muncă.

Structura acestor prevederi este făcută astfel încât să aibă o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice privind activitatea de producere a aerului comprimat, structurate pe elementele sistemului de muncă,normele mai cuprind un capitol de prevederi pentru proiectarea mijloacelor de producţie şi amplasarea acestora în încăperi, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standarde în domeniu de referinţă.

În acelaşi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizată la elaborarea normelor specifice, acestea cuprind o anexă în care sunt explicitaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Prezentele Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, specifice acestei activităţi.

Scop

Art.2
Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă (executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.3
Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de producere a aerului comprimat, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi/sau de modul de organizare a activităţii acestora.

Art.4
(1)Prevederile prezentelor norme specifice se aplică cumulativ cu prevederile “Normelor generale de protecţie a muncii”.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare producerii aerului comprimat se vor aplica prevederile normelor specifice din Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.5
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice şi fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă.

Art.6
Varsta persoanelor admise la exploatarea instalaţiilor pentru producerea aerului comprimat va fi de minimum 18 ani, în conformitate cu “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.7
Personalul (operatorul) admis la exploatarea instalaţiilor pentru producerea aerului comprimat va fi numit prin decizie de către conducerea persoanelor fizice sau juridice, după ce a fost instruit asupra proprietăţilor aerului comprimat şi pericolelor generate de acesta, particularităţilor fluxului tehnologic şi a normelor specifice de securitate a muncii în vigoare, prezentate În Anexa 1.

Instruirea personalului

Art.8
Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile “Normelor generale de protecţie a muncii”, în vigoare.

Art.9
Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a elabora, prin efort propriu sau prin colaborare cu instituţii de specialitate, instrucţiuni proprii de securitate a muncii, ţinând seama de particularităţile instalaţiilor pentru producerea aerului comprimat.

Art.10
(1)La instalaţiile de producere a aerului comprimat se vor afişa, la loc vizibil, instrucţiuni specifice de securitate a muncii privind exploatarea acestora.
(2)La agregatele de comprimare din import se vor respecta şi măsurile de securitate a muncii prevăzute în Cartea tehnică a utilajului.

Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.11
Dotarea operatorilor cu echipament individual de protecţie se va face conform “Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”, aprobat de Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Ordinul 225/21.08.95.

Organizarea locului de muncă

Art.12
(1)Exploatarea agregatelor de comprimare va fi încredinţată numai operatorilor calificaţi în acest scop.
(2)Pentru exploatarea şi întreţinerea agregatelor de comprimare trebuie să se folosească numai mecanici de utilaje şi electricieni care au fost instruiţi în conformitate cu prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice” şi autorizaţi conform “Prescripţiilor tehnice
CR 5” – Colecţia ISCIR.

Art.13
(1)Fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat va avea un Registru unic de evidenţă, cu pagini numerotate şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare, unde operatorul va consemna zilnic tot ceea ce se întâmplă în schimbul său, legat de instalaţia respectivă (zgomote anormale, consum de ulei excesiv, început de incendiu etc.). Registrul unic de evidenţă va cuprinde cel puţin următoarele date (Anexa 4):
-data, ora şi localizarea defecţiunii, semnătura celui care a observat-o;
-data şi ora intervenţiei pentru remediere, semnătura celui care a efectuat-o;
-data la care s-au efectuat lucrările de întreţinere, reparaţii şi revizii.
(2)Tot în Registrul unic de evidenţă se vor nota şi valorile parametrilor funcţionali (debit, presiune, temperatură etc.).
Periodicitatea la care se vor consemna valorile parametrilor de funcţionare măsuraţi (de mai sus) este cea prevăzută în Cartea tehnică a utilajului, dar nu mai mare de o oră. La întocmirea tabelului prezentat în Anexa 4 se va ţine seama şi de Prescripţiile tehnice C4-90- Colecţia ISCIR, capitolele 8, 9 şi 10.
(3)Registrul unic de evidenţă se va ţine la secţia de producere a aerului comprimat şi trebuie păstrat până la terminarea reparaţiilor capitale ale instalaţiei.

Art.14
La fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat vor exista următoarele documente:
-schema reţelelor de aer şi apă cu indicarea tuturor armăturilor şi aparatelor de măsură şi control;
-schema instalaţiilor electrice de forţă şi de comandă;
-schema de ungere;
-instrucţiuni de utilizare şi securitate a muncii;
-grafic de revizii şi reparaţii anuale.
Graficele vor cuprinde lucrările scadente, iar periodicitatea de realizare a lor nu va depăşi pe cea indicată în Cartea tehnică a utilajului.

Art.15
Este interzis operatorilor de la agregatele de comprimare şi recipientele tampon să părăsească locul de muncă în timpul funcţionării acestora sau să desfăşoare alte activităţi în afara sarcinii de muncă.

Art.16
Operatorul care lucrează la instalaţiile pentru producerea aerului comprimat va avea echipamentul de lucru, încălţămintea şi mâinile curate, fără urme de ulei sau grăsimi.

Art.17
În staţia de compresoare trebuie să se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice.

Art.18
Operatorul este obligat să menţină în perfectă stare de funcţionare dispozitivele de supraveghere automată şi dispozitivele de oprire în caz de urgenţă.

2.Prevederi de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat în instalaţii fixe

2.1.Captarea şi filtrarea aerului

Art.19
Operatorul trebuie să menţină în perfectă stare de curăţenie elementele de prefiltrare ale prizei de aer.

Art.20
Curăţarea filtrelor de aer trebuie efectuată periodic, în conformitate cu indicaţiile întreprinderii constructoare prevăzute în Cartea tehnică a utilajului sau ori de câte ori este nevoie.

Art.21
(1)Atunci când agregatul de comprimare are un singur filtru de aer este interzisă curăţarea acestuia în timpul funcţionării.
(2)În cazul În care sunt mai multe filtre, montate în paralel, verificarea şi curăţarea se vor face individual, numai după izolarea filtrului respectiv.

2.2.Comprimarea aerului

Art.22
(1)Înainte de punerea în funcţiune a agregatului de comprimare se va verifica de către operator întreaga instalaţie, inclusiv legarea la nulul de protecţie şi la priza de pământ, conform prevederilor standardelor în vigoare, după care se va deschide robinetul cu ventil pentru alimentarea cu apă de răcire a instalaţiei.
(2)Debitul apei de răcire va fi reglat astfel încât temperatura finală a apei, după răcirea instalaţiei, să nu depăşească temperatura indicată în Cartea tehnică a utilajului.

Art.23
Se interzice pornirea agregatului de comprimare fără ca apa de răcire să circule în instalaţie.

Art.24
Pornirea şi oprirea agregatului de comprimare trebuie să se facă conform instrucţiunilor prevăzute în Cartea tehnică a utilajului.

Art.25
Operatorul nu va permite funcţionarea agregatului dacă temperatura aerului comprimat va depăşi 600 C, la ieşirea din răcitoarele finale.

Art.26
În timpul funcţionării agregatului de comprimare este interzisă orice intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare.

Art.27
(1)Nu se admite ungerea manuală în timpul funcţionării agregatului de comprimare decât în cazul în care acesta este prevăzut cu dispozitive de ungere (pulverizatoare), care asigură operatorilor o securitate perfectă .
(2)Înainte de o nouă umplere cu ulei, uleiul rămas în rezervorul dispozitivului de ungere manuală se evacuează. Filtrele de ulei se curăţă sau se înlocuiesc periodic, în conformitate cu prevederile Cărţii tehnice a utilajului.

Art.28
Ungerea agregatului de comprimare trebuie să se facă numai cu uleiurile minerale prevăzute în Cartea tehnică a utilajului, cu specificaţia caracteristicilor fizico-chimice.
Este interzisă utilizarea uleiurilor care nu sunt însoţite de buletine de analiză a calităţii.

Art.29
Se interzice utilizarea uleiurilor recuperate pentru ungere.

Art.30
Consumul de ulei se va evidenţia pe schimburi şi agregate de comprimare în Registrul unic de evidenţă.
Orice creştere a consumului de ulei, peste cel indicat în Cartea tehnică a utilajului, va fi analizată la sfârşitul fiecărui schimb, de către persoane autorizate, luându-se măsuri în vederea eliminării cauzei care a produs-o.

Art.31
La scăderea nivelului de ulei din instalaţia de ungere sub nivelul limită admisibil stabilit în Cartea tehnică a utilajului sau la întrerupera debitului de ulei trebuie oprit imediat agregatul de comprimare, dacă acesta nu este prevăzut cu un dispozitiv automat de deconectare.

Art.32
Se interzice funcţionarea agregatului de comprimare, dacă temperatura aerului din interiorul staţiei de compresoare nu se încadrează în intervalul de temperaturi admisibile ale aerului, prevăzute în Cartea tehnică a utilajului, măsurate conform standardelor în vigoare.

Art.33
Controlul temperaturii aerului comprimat trebuie efectuat de către operator pe toate treptele de comprimare. Temperaturile trebuie să fie măsurate şi consemnate în Registrul unic de evidenţă a instalaţiei la intervalul prescris în Cartea tehnică a utilajului, dar nu mai mare de o oră.

Art.34
Sistemul de răcire (cămăşi, răcitoare pentru ulei, răcitoare intermediare şi finale pentru aer) trebuie curăţat la intervalele impuse în Cartea tehnică a utilajului. Această operaţie de întreţinere se va consemna în Registrul unic de evidenţă a instalaţiei.

Art.35
Temperatura apei de răcire la evacuarea din răcitoarele intermediare, precum şi din cămăşile de răcire, nu trebuie să depăşească valorile prescrise în Cartea tehnică a utilajului.

Art.36
Apa de răcire trebuie să aibă parametrii (duritate, conţinut de impurităţi etc.), conform cu cei prescrişi în Cartea tehnică a utilajului.

Art.37
Personalul de specialitate va lua probe zilnic şi va verifica conformitatea parametrilor apei de răcire cu cei prescrişi în Cartea tehnică a utilajului.

Art.38
Se interzice utilizarea agregatelor de comprimare a aerului dacă apa de răcire nu are parametrii în conformitate cu cei indicaţi în Cartea tehnică a utilajului.

Art.39
Înainte de oprirea agregatului de comprimare se va proceda la purjarea impurităţilor şi a condensului din răcitoarele intermediare şi finale, oalele de condens, recipientele tampon, precum şi a celorlalte puncte de purjare ale separatoarelor pe o distanţă de 50 m de staţia de compresoare în toate direcţiile.

Art.40
Dispozitivele de purjare automată sau manuală trebuie să fie accesibile şi uşor de manevrat.

Art.41
Agregatul de comprimare a aerului trebuie să fie oprit în mod obligatoriu în următoarele cazuri:
a)spargerea unei conducte;
b)vibraţii datorate cuplajelor defecte ale organelor în mişcare şi fixării incorecte a conductelor;
c)creşterea presiunii de refulare peste limita maximă prescrisă;
d)scăderea presiunii de separaţie sub limita prescrisă;
e)jocuri radiale sau zgomote anormale ale agregatului de comprimare;
f)defecţiuni în sistemul de ungere;
g)defecţiuni în sistemul de răcire;
h)defecţiuni în sistemul de transmisie.
Dacă se observă şi alte defecţiuni, decât cele menţionate mai sus, operatorul trebuie să oprească imediat agregatul de comprimare şi să anunţe şeful ierarhic superior.

Art.42
Se interzice depozitarea în spaţiile de compresoare a materialelor de întreţinere (scule pentru lăcătuşerie şi montaj, combustibili lichizi etc.) mai mult decÎt necesarul pentru 24 de ore.

2.3.Transportul şi distribuţia aerului comprimat

Art.43
(1)Se interzice strângerea îmbinărilor demontabile cu flanşe la aparatele de măsură şi control sau pe conductele de aer comprimat care lucrează în regim de presiune, în timpul funcţionării agregatului de comprimare.
(2)Se interzice instalarea conductelor de aer comprimat în apropierea locurilor în care se găseşte foc deschis.

Art.44
Se interzice funcţionarea agregatului de comprimare dacă izolaţia termică a conductelor de transport a aerului comprimat este deteriorată sau lipseşte.

Art.45
Purjarea (eşaparea) în atmosferă trebuie efectuată numai prin intermediul atenuatorului de zgomot.

Art.46
În vederea verificării presiunii aerului din conductă, la capătul conductei din dreptul recipientului tampon, se va monta un manometru de control, care va trebui să fie în permanentă stare de funcţionare.

Art.47
Pe traseele secundare de transport şi distribuţie a aerului comprimat la diverşi consumatori se vor utiliza furtunuri flexibile din cauciuc.

2.4.Stocarea aerului comprimat

Art.48
Recipientul tampon trebuie scos imediat din funcţiune şi izolat de restul instalaţiei, atunci când se constată:
-deformaţii sau fisuri;
-scurgeri la îmbinări;
-defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la supapele de siguranţă;
-defecţiuni la organele de fixare a capacelor de protecţie (dopuri).

Art.49
Înaintea punerii în funcţiune a agregatului de comprimare a aerului trebuie verificate toate aparatele dacă sunt corect interconectate şi rigid fixate. Reglarea supapei de siguranţă trebuie făcută la presiunea indicată în prescripţiile ISCIR, controlându-se etanşeitatea racordurilor şi a flanşelor la aceste aparate.

3.Prevederi de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat în instalaţii mobile

Art.50
Agregatele mobile de comprimare a aerului trebuie adăpostite pe timp de vară sub şoproane, iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului.

Art.51
La instalarea agregatelor mobile de comprimare a aerului trebuie luate măsuri pentru ca evacuarea gazelor arse de la motor să nu provoace incendii, iar priza de aer să fie amplasată într-un loc ferit de praf, gaze şi apă.

Art.52
Se interzice instalarea agregatelor de comprimare mobile în încăperi care nu au uşi şi ferestre cu deschiderea în exterior.

Art.53
Dacă se constată defecţiuni care să pericliteze siguranţa de funcţionare a recipientului tampon, operatorul trebuie să oprească imediat agregatul mobil de comprimare a aerului şi să anunţe persoana însărcinată cu supravegherea funcţionării recipientelor sub presiune pentru a se lua măsurile necesare, conform “Prescripţiilor tehnice C4-90”- Colecţia ISCIR.

Art.54
Operatorul care exploatează agregatele mobile de comprimare a aerului trebuie instruit de către persoana fizică sau juridică deţinătoare a acestor agregate şi verificat dacă şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor.
Acest operator trebuie să cunoască funcţionarea aparatelor de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de supraveghere automată.

Art.55
Schimbarea sau reglarea supapelor de siguranţă nu se poate face decât de persoanele autorizate ISCIR.

Art.56
Agregatul mobil de comprimare trebuie oprit imediat din funcţiune atunci când se constată:
– deformări la pereţii recipientului;
– crăpături sau fisuri în pereţii recipientului;
– scăpări de aer la îmbinări;
– defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la dispozitivele de siguranţă (supape de siguranţă);
– apariţia unui incendiu care ameninţă în mod direct recipientul sub presiune.

Art.57
Este interzis a fuma sau a umbla cu flacără deschisă în apropierea rezervorului de combustibil al agregatului mobil de comprimare.

Art.58
După alimentarea cu combustibil a agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie curăţate eventualele urme de combustibil scurs pe rezervor.

Art.59
În cazul aprinderii agregatului mobil de comprimare, flacăra trebuie stinsă cu extinctorul. Se interzice stingerea cu apă.

Art.60
Deschiderea recipientului sub presiune se va face după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune în recipient.

Art.61
Reducerea presiunii se va face treptat, cu respectarea măsurilor prescrise în instrucţiunile din Cartea tehnică a utilajului.

Art.62
Se interzice utilizarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă şasiul prezintă fisuri sau dacă agregatul, respectiv motorul termic sau electric, nu este fixat corect pe şasiu, producând vibraţii suplimentare.

Art.63
Se interzice exploatarea agregatelor mobile de comprimare a aerului antrenate de motorul termic, dacă rezervorul de combustibil sau conductele aferente prezintă scurgeri de combustibil.

Art.64
În cazul În care agregatul mobil de comprimare se utilizează pe şantiere, acesta trebuie aşezat la o distanţă de cel puţin 2 m de marginea săpăturilor.

Art.65
Se interzice exploatarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă nu au suportul de sprijin în stare tehnică corespunzătoare.

Art.66
Toate dispozitivele de remorcare ale agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie fixate rigid şi asigurate împotriva desfacerii. La remorcare roata din faţă se va escamota.

4.Dispozitive de siguranţă, aparate de măsură şi control

Art.67
Toate aparatele de măsură şi control folosite în instalaţiile pentru producerea aerului comprimat trebuie să fie verificate în conformitate cu instrucţiunile de metrologie în vigoare.

Art.68
Se interzice utilizarea manometrelor dacă:
-lipseşte sigiliul de verificare;
-acul indicatoarelor nu revine la “0” după dispariţia presiunii;
-este spartă sticla cadranului sau apar alte defecţiuni, care pot deforma exactitatea indicaţiei acestuia;
-nu are marcată cu roşu presiunea maximă admisibilă de lucru.

Art.69
Este interzisă reducerea numărului supapelor de siguranţă şi înlocuirea celor montate iniţial, cu supape de siguranţă, care nu corespund din punctul de vedere al debitului de evacuare al fluidului şi al presiunii de deschidere a acestora.

Art.70
Este interzisă montarea oricărui robinet de deschidere pe conducta de evacuare între aparatul, recipientul etc., care funcţionează în regim de presiune şi supapa de siguranţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în “Prescripţiile tehnice C4 – 90” Colecţia ISCIR.

Art.71
Este interzisă schimbarea poziţiei contragreutăţilor sau strângerea arcurilor supapelor de siguranţă în timpul funcţionării recipientelor sub presiune etc., la care sunt montate.

Art.72
(1)Este interzisă punerea sub presiune a agregatelor mobile de comprimare a aerului acţionate electric care nu au fost verificate din punct de vedere electric sau nu au corespuns acestor verificări.
(2)Agregatele mobile de comprimare a aerului se vor deplasa numai după scoaterea de sub tensiune a cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestora. După ce agregatul mobil a fost plasat pe locul unde trebuie să funcţioneze se va face legătura exterioară la priza de pământ şi se va verifica vizual imposibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune.

Art.73
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă trebuie utilizate mijloacele de protecţie electroizolante recomandate de standardele în vigoare.

Art.74
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere indirectă, toate echipamentele şi instalaţiile vor fi legate la priza de pământ, conform standardelor în vigoare.

Art.75
Operatorii agregatelor de comprimare a aerului acţionate electric, trebuie să verifice vizual, înainte de punerea sub tensiune a acestora, următoarele măsuri de protecţie:
-existenţa şi montarea corectă a protectorilor;
-lipsa crăpăturilor, ciupiturilor, înădirilor de la cablurile electrice de alimentare;
-legarea la priza de pământ a agregatelor de comprimare (motoarelor, carcaselor şi elementelor de fixare).

Art.76
Agregatele de comprimare a aerului acţionate electric trebuie exploatate după luarea tuturor măsurilor de electrosecuritate impuse în “Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice”.

Art.77
În cazul scoaterii din funcţiune a supapelor de siguranţă pentru un timp îndelungat, repunerea lor în funcţiune trebuie făcută numai după ce au fost revizuite, probate hidraulic şi reglate la presiunea prescrisă în Cartea tehnică a utilajului, în conformitate cu “Prescripţiile tehnice C37” – Colecţia ISCIR.

Art.78
Supapele de siguranţă trebuie să se deschidă la presiunea prescrisă în Cartea Tehnică a utilajului, care nu trebuie să o depăşească pe cea nominală cu mai mult de 10 %.
Reglarea supapelor de siguranţă trebuie efectuată de persoane autorizate ISCIR, iar datele de reglare se vor înscrie în Registrul ISCIR.
După efectuarea reglării, toate supapele, indiferent de tip, se sigilează.

Art.79
Verificarea şi curăţarea supapelor de siguranţă trebuie executate la termenele impuse în prescripţiile ISCIR sau ori de câte ori este nevoie.

5.Întreţinere, reparaţii, revizii

Art.80
Agregatele de comprimare a aerului precum şi recipientele sub presiune trebuie să fie verificate şi curăţate periodic pentru eliminarea impurităţilor cu ulei oxidat etc., în conformitate cu indicaţiile prevăzute în Cartea tehnică a utilajului.

Art.81
Toate operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de producere a aerului comprimat, pe porţiunea de 200 m de la staţia de compresoare, trebuie consemnate în Registrul unic de evidenţă al staţiei, conform art.13 din prezenta normă.

Art.82
Ventilele supapelor oalelor de condens precum şi celelalte puncte de rezistenţă locală ale conductelor, unde sunt posibile depuneri de ulei oxidat, trebuie curăţate cel puţin o dată pe an.

Art.83
Se interzice demontarea, în vederea efectuării operaţiilor de reparare la recipiente şi de înlăturare a defectelor de la asamblările elementelor aflate sub presiune, în timpul funcţionării agregatelor de comprimare a aerului aceasta fiind permisă numai după ce operatorul s-a asigurat că nu mai există presiune.

Art.84
La efectuarea operaţiilor de reparare, la supapele de siguranţă, trebuie înlăturate depunerile de ulei oxidat.

Art.85
Se interzice curăţarea prin ardere sau cu lichide uşor volatile şi inflamabile a depunerilor de ulei oxidat din conducte, recipiente, separatoare şi răcitoare.

Art.86
În caz de îngheţ, conductele de aer comprimat şi dispozitivele aferente, vor fi dezgheţate cu apă caldă sau abur.

Art.87
Pereţii interiori ai cilindrilor de la compresoarele cu piston trebuie curăţaţi numai cu petrol.

Art.88
Este interzisă spălarea cu benzină sau gazolină a conductelor de aer comprimat, înainte de montare sau după reparaţii.

Art.89
Curăţarea conductelor de aer comprimat se execută prin introducerea şi menţinerea timp de 20 de ore a unei soluţii apoase de sodă caustică NaOH, cu o concentraţie de 5 – 10%, pe toată lungimea respectivă.

Art.90
(1)Pentru îndepărtarea soluţiei de NaOH din conductele de aer comprimat, acestea trebuie spălate cu apă sub presiune, până ce se va constata, cu ajutorul hârtiei de filtru, impregnată cu turnesol sau fenoftaleină, lipsa oricărei alcalinităţi.
(2)Această curăţare a conductelor trebuie făcută la un interval de minimum un an. După montarea şi curăţarea conductelor, acestea trebuie uscate cu aer comprimat şi unse cu ulei mineral.

Art.91
Operaţiile de reparare ale agregatelor de comprimare pot începe numai după ce s-a redus presiunea din conducte până la “0” bar şi după ce s-a efectuat deconectarea de la reţea (dacă sunt sub tensiune), conform normelor specifice, prezentate în Anexa 1şi s-au afişat indicatoare de securitate: “NU CONECTAŢI, SE LUCREAZĂ”.

Art.92
Pentru repararea agregatelor de comprimare trebuie utilizate numai materialele recomandate de producătorii utilajelor.

Art.93
Supapele de siguranţă trebuie controlate şi verificate odată cu reviziile menţionate în “Prescripţiile tehnice C37 “- Colecţia ISCIR. Fiecare supapă de siguranţă trebuie să aibă un marcaj vizibil şi durabil, pe o placă de identificare, fixată pe corpul ei.
Pe fiecare placă se va nota indicatorul ISCIR de confirmare a certificării, presiunea nominală de deschidere şi alte date tehnice.

Art.94
La oprirea instalaţiilor de producere a aerului comprimat, înainte de a începe lucrările de demontare, trebuie obturate (blindate) toate conductele prin care ar putea să pătrundă în recipiente sau la locul de muncă, lichide sau gaze sub presiune.

Art.95
Pentru obturări trebuie utilizate numai flanşe oarbe din oţel cu grosimea, rezultată din calcul, corespunzătoare condiţiilor de lucru.Montarea flanşelor oarbe se face cu garnitura aşezată pe partea dinspre care ar putea pătrunde fluidul sub presiune.

Art.96
Pentru pornirea agregatului de comprimare, după reparaţii, se vor verifica următoarele:
a)montarea corectă a tuturor conductelor, elementelor de susţinere a capacelor, a apărătorilor (protectorilor);
b)existenţa şi funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control;
c)funcţionarea corectă a tuturor dispozitivelor de siguranţă;
d)nivelul uleiului şi al lichidului de răcire;
e)poziţionarea corectă a tuturor armăturilor şi a instalaţiei de aer comprimat;
f)funcţionarea instalaţiei electrice şi de combustibil;
g)montarea corectă a conductelor, a recipienţilor sub presiune, precum şi a separatoarelor de ulei şi apă de pe conductele de alimentare ale recipientului tampon;
h)montarea corectă a demarorului, funcţionarea corectă a sistemului de angrenare şi starea tehnică corespunzătoare a angrenajelor.

Art.97
Se interzice exploatarea agregatelor de comprimare după reparaţii fără să se efectueze probe de presiune,în conformitate cu prescripţiile tehnice C4 şi C5 din Colecţia ISCIR.

6.Prevederi de proiectare pentru activitatea de producere a aerului comprimat

Art.98
Proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea şi repararea agregatelor de comprimare a aerului se vor realiza în conformitate cu prezentele prevederi.

Art.99
Proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor sub presiune stabile şi mobile se vor efectua în conformitate cu Prescripţiile tehnice C4, C5 şi C37 – Colecţia ISCIR precum şi cu standardele de referinţă.Aceste prescripţii se vor aplica şi la recipientele sub presiune stabile şi mobile existente.

Amplasarea

Art.100
Agregatele de comprimare a aerului cu un debit de peste 15 m3/min. se vor monta în încăperi fără etaj, rezistente la foc şi izolate de alte încăperi de producţie.

Art.101
Compresoarele cu piston sau turbocompre-soarele se vor monta pe fundaţii comune cu motoarele lor de acţionare.

Art.102
Se interzice montarea agregatelor de comprimare a aerului în clădiri care au la subsol depozite de produse volatile, inflamabile, explozibile, toxice sau corozive.

Art.103
Se interzice amplasarea instalaţiilor de producere a aerului comprimat în mediu cu atmosferă viciată (gaze toxice, explozive, cu acţiune corozivă).

Art.104
Sala agregatelor de comprimare a aerului va fi iluminată şi ventilată în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.105
Sala agregatelor de comprimare a aerului va avea o înălţime minimă de 4 m, iar lungimea şi lăţimea vor fi astfel stabilite încât să rămână un spaţiu liber de cel puţin 1 m între instalaţii şi pereţi şi de 1,5 m între agregate, atunci când în aceeaşi sală sunt montate două sau mai multe agregate.

Art.106
În sala agregatelor de comprimare a aerului se va monta o macara consolă sau monorai care va fi utilizată la ridicarea pieselor grele, în timpul montării sau reparaţiilor.

Art.107
În vederea evacuării în caz de incendiu, uşile şi ferestrele sălii unde sunt montate agregatele de comprimare a aerului trebuie să se deschidă spre exterior.Uşile şi ferestrele vor fi montate astfel încât să ofere o bună vizibilitate a întregii instalaţii, în timpul zilei.

Art.108
În sala agregatelor de comprimare a aerului, nivelul de zgomot trebuie să fie în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.109
În cazul În care În sala agregatelor de comprimare a aerului nu pot fi respectate prevederile privind nivelul de zgomot în conformitate cu Normelor generale de protecţie a muncii, trebuie prevăzute camere de supraveghere izolate fonic.

Priza de aer

Art.110
Priza de aer a agregatelor de comprimare a aerului trebuie montată într-un loc cât mai ferit de soare, praf, fum sau gaze şi,în orice caz,în exteriorul clădirii.

Art.111
Priza de aer trebuie montată într-un loc depărtat de sol spre a evita obturarea ei cu corpuri străine şi aspirarea prafului de la sol.

Art.112
Se interzice montarea prizei de aer În zone cu gaze toxice sau inflamabile.

Art.113
Bateriile de filtre trebuie dimensionate astfel încât aerul filtrat să nu aibă concentraţia particulelor mai mare decât 2 mg/m3 , iar mărimea acestora să nu depăşească 10 µm.

Art.114
Priza de aer trebuie prevăzută cu un decantor de apă, prin al cărui robinet se evacuează periodic condensul.

Art.115
Filtrul de aer va fi astfel ales, încât să permită o cât mai uşoară montare, demontare şi curăţare.Curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer se va face săptămânal.

Agregatul de comprimare a aerului

Art.116
La fiecare treaptă de comprimare a agregatului se vor monta un manometru şi o supapă de siguranţă.

Art.117
Pentru măsurarea temperaturii aerului comprimat sau a apei de răcire se vor monta termometre (cu tijă, aparate de înregistrare etc.).

Art.118
Fundaţiile de beton pe care se montează agregatele de comprimare a aerului trebuie să asigure funcţionarea corectă a acestora, fără depăşirea valorilor maxime admise de vibraţii şi zgomote.

Art.119
(1)Toate organele de maşini aflate în mişcare trebuie prevăzute cu apărători de protecţie.
(2)Întregul agregat trebuie legat la priza de pământ, corespunzător prevederilor NSSM prezentate în Anexa 1.

Art.120
Agregatele de comprimare cu ungere cu ulei trebuie să fie prevăzute, cel puţin la evacuarea ultimei trepte de comprimare, cu răcitoare de aer şi cu un separator de apă şi ulei. La ultima treaptă de comprimare trebuie montate două manometre, de preferinţă cu semnalizare automată.

Art.121
Dimensionarea răcitoarelor finale trebuie efectuată astfel încât temperatura aerului comprimat la intrarea în rezervorul tampon să nu depăşească 60 0C. La instalaţiile la care aceste condiţii nu sunt îndeplinite trebuie luate măsuri imediate de remediere.

Art.122
Se interzice montarea răcitorului final în derivaţie cu o conductă care să permită funcţionarea agregatului de comprimare a aerului şi fără răcitorul final.

Art.123
În cazul În care aerul comprimat se utilizează la temperaturi de până la -10 0C, pe ultima porţiune a conductei de refulare trebuie să se prevadă posibilitatea montării de pulverizatoare,care introduc în aerul comprimat particule foarte fine de lichid (alcool, glicerină).

Art.124
Agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu dispozitive de supraveghere automată care să semnalizeze acustic şi/sau optic funcţionarea agregatelor. Aceste dispozitive trebuie să oprească funcţionarea agregatelor cel puţin în următoarele cazuri:
a)la creşterea temperaturii aerului comprimat peste cea admisă la ieşirea din fiecare treaptă şi din răcitorul final;
b)la scăderea presiunii apei de răcire (la agregatele de comprimare care au răcire cu apă) sub limita minimă admisibilă;
c)la scăderea nivelului uleiului de ungere sub valoarea prescrisă în Cartea tehnică a utilajului.

Art.125
Aparatele de măsură şi control trebuie montate în locurile prevăzute în Cartea tehnică a utilajului şi trebuie iluminate pentru a se evita erorile de citire.

Art.126
La montarea aparatelor trebuie respectat sensul de circulaţie al fluidului de lucru precizat de producător.

Art.127
În cazul în care pe deasupra conductelor de aer comprimat trec cabluri sub tensiune, trebuie să se prevadă obligatoriu plase de sârmă sau alte dispozitive de protecţie corespunzătoare standardelor în vigoare pentru a preîntâmpina, în caz de rupere a conductorilor electrici, contactul lor cu reţeaua de aer comprimat.

Art.128
În punctele joase ale separatoarelor, oalelor de condens, pe conductele de aer comprimat, trebuie montate robinete cu ventil pentru purjare(armături pentru eliminat condensul).

Art.129
Pentru scăderea temperaturii şi purificarea aerului comprimat (separarea de apă şi ulei) trebuie montate,între compresoare şi recipientul tampon, răcitoare finale.

Art.130
Pentru evitarea sedimentării impurităţilor de ulei oxidat trebuie utilizate filtre de ulei care trebuie montate pe circuitul de evacuare al uleiului din instalaţie în rezervor.

Art.131
Pentru etanşarea îmbinărilor demontabile prin flanşe ale conductelor, armăturilor şi aparatelor de măsură şi control din instalaţia de producere a aerului comprimat şi din instalaţiile auxiliare, trebuie utilizate numai garniturile prevăzute de proiectant sau furnizori.

Art.132
În cazul controlului centralizat al temperaturilor, agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu termometre cu contacte electrice şi termostate.
Suplimentar, se pot utiliza termometre cu mercur cu scala gradată până la maximum 2000C .

Art.133
În vederea asigurării protecţiei contra suprapresiunii, trebuie montate supape de siguranţă în următoarele puncte:
– pe răcitoare intermediare şi finale;
– pe recipientul tampon;
– între compresor şi robinetul cu ventil (de pe conducta de refulare).

Art.134
Supapele de siguranţă trebuie montate în locuri ferite de surse de căldură sau de radiaţii solare, iar în cazul când nu se poate realiza acest lucru se vor vopsi în culori deschise. Ele trebuie ferite de intemperii.

Art.135
Supapele de siguranţă trebuie să fie prevăzute cu conducte de evacuare a aerului comprimat, orientate spre zone care să nu prezinte pericol pentru oameni şi mediu înconjurător.

Art.136
Pe conducta dintre agregatul de comprimare şi recipientul tampon se interzic ramificaţii obturate cu dopuri de protecţie care pot favoriza formarea depunerilor de apă şi ulei şi autoaprinderea acestora.

Art.137
Conducta de evacuare a apei de răcire trebuie montată asfel încât operatorul să verifice vizual curgerea continuă a apei de răcire.

Art.138
Capătul liber al conductelor de purjare de la răcitorul final trebuie scos în exteriorul staţiei compresoarelor.
Conducte sub presiune

Art.139
Conductele de aer sub presiune se vor îmbina cu sudură sau cu flanşe şi şuruburi.

Art.140
(1)Conductele de aer sub presiune vor fi amplasate în aşa fel încât să permită verificarea şi repararea lor în condiţii normale. Cînd traseul conductei de aer sub presiune trece prin canale subterane se vor amenaja cămine de vizitare, în dreptul îmbinărilor cu flanşe.
(2)Furtunurile din cauciuc vor fi amplasate astfel încât să se evite îndoirile şi întinderile lor bruşte.

Art.141
Dilatările şi comprimările conductelor sub presiune trebuie preluate de lire de dilatare sau prin coturi, montate la schimbarea de direcţie a conductei.

Art.142
Conductele metalice pentru aer comprimat trebuie legate la o priză de pământ corespunzătoare.

Art.143
Montarea conductelor pe suporţi sau la străpungerea unor ziduri se face prin intermediul unor manşoane de oţel pentru ca acestea să gliseze uşor în timpul dilatărilor sau comprimărilor.

Art.144
Suporţii conductelor de aer comprimat trebuie astfel dimensionaţi încât să permită preluarea sarcinilor conductelor şi dispozitivelor aferente.

Art.145
(1)Se interzice existenţa îmbinărilor sudate la conductele de aer comprimat în dreptul suporţilor şi suspensiilor.
(2)În jurul tuturor îmbinărilor cu flanşe ale conductoarelor se vor monta coliere din tablă, în aşa fel încât acestea să acopere în totalitate ambele flanşe de îmbinare.

Art.146
Distanţa minimă între conductele de aer comprimat şi a conductorilor electrici sub tensiune trebuie să fie de 0,25 m, conform normelor electrice specifice, în vigoare.

Art.147
După montare, conductele de aer comprimat vor fi verificate prin încercarea la presiunea egală cu 1,5 ori presiunea maximă admisă de lucru (regim).

Art.148
Panta conductelor de aer comprimat trebuie aleasă astfel încât să fie evitată orice depunere de ulei şi apă. Condensul de ulei şi apă se va colecta şi purja săptămânal, prin separatoare de condens şi ventile de purjare.
Măsuri de electrosecuritate

Art.149
Pentru evitarea electrocutării prin “atingere directă” instalaţiile electrice trebuie să fie în construcţie închisă, iar atunci când sunt în construcţie deschisă, se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri directe, neprevăzute, conform prevederilor din standardele în vigoare.

Art.150
Toate părţile conductoare ale instalaţiilor electrice, alimentate cu tensiunea nominală mai mare decât tensiunea nepericuloasă, care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie să fie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ, conform prevederilor pentru “atingere indirectă” din NSSM prezentate În Anexa 1.

Recipientul tampon

Art.151
(1)Recipientele tampon de aer trebuie montate pe fundaţii separate, într-un loc deschis şi îngrădit, ferit de soare, în locuri puţin circulate şi, pe cât posibil, la o distanţă minimă de 3 m faţă de clădire.
(2)Pentru construcţiile existente, la care prevederile de la paragraful (1) nu se respectă în întregime, trebuie luate măsuri suplimentare de protecţie, conform indicaţiilor proiectantului.

Art.152
Recipientele tampon trebuie să fie protejate împotriva radiaţiilor solare prin vopsire cu culori deschise.

Art.153
Recipientele tampon trebuie legate la o priză de pământ corespunzătoare.

Art.154
Fiecare recipient tampon de aer trebuie prevăzut cu un separator de ulei şi apă instalat pe conducta de alimentare cu aer, cu o supapă de siguranţă, care trebuie reglată astfel încât să se deschidă atunci când presiunea aerului a depăşit cu 10 % presiunea nominală, cu un manometru care va indica presiunea din conductă şi un dispozitiv pentru purjare, montat în partea de jos a recipientului tampon.

Art.155
La recipientele tampon se va asigura posibilitatea de acces la supapele de siguranţă pentru reglarea şi verificarea lor.
-****-
ANEXA 1: Norme de securitate a muncii complementare prezentei norme

“Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat” vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
1.Norme generale de protecţie a muncii;
2.Normativ-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie;
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea oxigenului şi azotului;
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea acetilenei;
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor;
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice;
7.Norme P.S.I.
NOTA: Întrucât, în prezent, sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica normele departamentale referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Standarde de referinţă
1.STAS 3428-62
Compresoare de aer cu piston. Parametri principali.
2.STAS 5737-76
Compresoare cu piston.Reguli şi metode pentru verificarea calităţii.
3.STAS 11711-80
Compresoare volumice alternative. Compresoare de aer cu piston. Tipizare.
4.STAS 11713-80
Agregate motor-compresor volumic. Tipizare.
5.STAS 12879-90
Compresoare cu piston. Metoda de măsurare a nivelurilor de zgomot.
6.STAS 7641-80
Armături industriale.Armături pentru eliminat condensatul.
7.STAS 1195-84
Uleiuri neaditivate pentru compresoare.
8.STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
9.STAS 185/1-89
Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale.
10.SR ISO 2398:1994
Furtun de cauciuc de uz industrial pentru aer comprimat (până la 2,5 MPa).
11.STAS 11336/1-80
Acustică psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.
12.STAS 11336/2-80
Acustică psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi cu diferite grade de solicitare a atenţiei.
13.SR EN 27726:1996
Ambianţe termice. Aparate şi metode de măsurare a mărimilor fizice.

Prescripţii tehnice
Colecţia ISCIR
1.C4-90: Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice sub presiune.
2.C5-84: Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, utilizarea şi verificarea recipientelor -butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
3.C27-85: Prescripţii tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
4.C37-83: Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia şi încercarea în vederea omologării supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiune.
5.CR5-82: Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
6.CR9-90: Prescripţii pentru autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare în construirea, montarea şi repararea instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat.
ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii privind activitatea de producere a aerului comprimat
1.Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale sau specifice de securitate nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară atunci când patronul consideră necesar îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
3.Operator: persoana sau persoanele însărcinată(e) cu instalarea, funcţionarea, încercarea, întreţinerea, curăţarea, repararea sau transportarea unei maşini.
4.Pericol: sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
5.Protector: partea unei maşini utilizate special pentru a asigura protecţie prin intermediul unui obstacol fizic. În funcţie de construcţia sa un protector poate fi denumit carter, apărătoare, ecran, uşă, carcasă de protecţie etc.
6.Risc: combinaţie între posibilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
7.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau mai multor pericole.
8.Zonă periculoasă: orice zonă din interiorul şi/sau împrejurul unei maşini în care o persoană este expusă riscului de leziune sau de afectare a sănătăţii.
Notă:Pericolul care generează riscul vizat în această definiţie:
-poate fi permanent prezent, în timpul utilizării prevăzute a maşinii (mişcarea elementelor mobile periculoase, arcul electric în timpul sudării etc.);
-poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată / neaşteptată etc.).

ANEXA 4: Registrul unic de evidenţă al instalaţiei de producere a aerului comprimat