NSSM 47

NSSM 47 - PROTECTIA MUNCII

NSSM 47 – Norme specifice de protectia muncii pentru fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi condensatoarelor de forţa

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitatea muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitatea muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii – cuprind prevederile de securitate a muncii şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitatea muncii – cuprind prevederile de securitate a muncii specifice anumitor activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structurarea sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor cu pericole specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune,

Structura fiecărei norme specifice de securitatea muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat compus din următoarele elemente care interacţionează:
– Executantul – omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă – totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie – totalitatea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă – ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normei specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui component al sistemului – executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă – propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătate şi securitate în muncă, bază pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– controlul şi autocontrolul de protecţie a muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

In contextul general prezentat anterior “Normele specifice de securitatea muncii pentru fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi condensatoarelor de forţă” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi a stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestor prevederi este făcută pe tipuri de activităţi, pentru fiecare tip de activitate prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul de lucru.

Pe lângă prevederile specifice de securitatea muncii, norma cuprinde şi un capitol de prevederi de proiectare a mijloacele de producţie în dotare.

Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea mijloacelor de producţie (clădiri, maşini, echipamente etc.), prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standarde în domeniu.

În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzută în standardele în vigoare.:

Pentru terminologia specifică domeniului securităţii muncii, norma prezintă o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de fabricare a maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţilor desfăşurate în unităţile care produc maşini electrice rotative, transformatoare şi condensatoare de forţă.

Scop

Art.2
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau reducerea factorilor de risc, existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme se aplică în toate unităţile şi subunităţile economice care fabrică maşini electrice rotative, transformatoare şi condensatoare de forţă, indiferent de forma de proprietate a capitalului social şi de modul de organizare al acestora.

Relaţii cu alte acte normative

Art.4
a)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
b)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţilor de fabricare a maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate În Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.5
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional , la nivelul persoanelor juridice şi fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

2.Prevederi comune tuturor activităţilor de fabricare a maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.6
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se vor face conform prevederilor cuprinse în “Normele generale de protecţie a muncii”.

2.2.Instruirea personalului

Art.7
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire în domeniul protecţiei muncii, a lucrătorilor care participă la fabricarea maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă se vor face conform prevederilor din “Normele generale de protecţie a muncii”.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.8
Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie se vor face conform prevederilor din “Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 225 din 21 iulie 1995.

Art.9
Este interzisă acordarea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.

2.4.Organizarea locului de muncă

Art.10
La locurile de muncă unde există posibilitatea formării de noxe este interzis a se lucra fără funcţionarea instalaţiei de ventilare.

Art.11
În spaţiile de lucru se va urmări ca realizarea iluminatului să fie cea prevăzută prin proiect.

Art.12
La organizarea locului de muncă amplasat la înălţime trebuie respectate şi aplicate prevederile şi reglementările din “Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime”.

2.5.Prevederi generale de exploatare a echipamentelor tehnice

Art.13
La începutul lucrului, operatorii au obligaţia de a controla existenţa dispozitivelor de protecţie şi a protectorilor precum şi starea tehnică a echipamentului.
Este interzis a se lucra cu un echipament tehnic care nu are montaţi toţi protectorii şi nu are circuitul de protecţie legat la priza de împământare.

Art.14
Se interzice operatorilor să lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea cărora nu au pregătirea necesară şi pentru care nu sunt autorizaţi.

Art.15
Este interzis să se lucreze sau să se continuie lucrul cu echipamentele tehnice când se constată o defecţiune a acestora.

Art.16
Se interzice ca lucrătorii să intervină pentru remedierea defecţiunilor constatate la echipamentele tehnice, indiferent de natura defecţiunii (mecanică, electrică, etc.).
În cazul constatării unor defecţiuni, lucrătorii au obligaţia de a opri imediat echipamentul tehnic şi de a înştiinţa coordonatorii locurilor de muncă.

Art.17
Echipamentele tehnice se fixează astfel încât să se evite posibilitatea deplasării lor necontrolate (alunecări, căderi etc.).

Art.18
Pentru evitarea electrocutării prin “atingere indirectă” echipamentele tehnice trebuie să aibă gradul de protecţie cel puţin IP4.

Art.19
Atunci când se folosesc echipamente electrice în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile atingerii accidentale.

Art.20
La executarea operaţiilor unde există pericolul de electrocutare prin “atingere directă” se vor utiliza mijloace individuale de protecţie verificate conform normelor în vigoare.

Art.21
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin “atingere indirectă” toate echipamentele electrice vor fi legate la priza de împământare.

Art.22
Toate elementele conducătoare ale echipamentelor, care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru dar care, accidental, pot ajunge sub tensiune, trebuie să fie conectate la instalaţia de protecţie prin legare la priza de împământare.

Art.23
Întreţinerea şi repararea echipamentelor se vor face numai după oprirea şi blocarea lor mecanică şi decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Dacă blocarea nu este posibilă, se vor lua măsuri pentru a se pune pază la dispozitivele de pornire.

2.6.Transport, manipulare şi depozitare

Art.24
Pentru activităţile de transport desfăşurate pe teritoriul care aparţine unităţilor, se vor respecta prevederile cuprinse în “Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”.

Art.25
Transportarea pieselor şi a materialelor trebuie făcută numai cu platforme astfel construite încât să fie asigurată sarcina de transport împotriva deplasărilor necontrolate şi a răsturnării.

Art.26
În cazul În care, pentru manipularea pieselor şi a materialelor, se folosesc instalaţii de ridicat, organe de prindere şi legare a sarcinii, se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR.

Art.27
La activităţile de transport, manipulare şi depozitare efectuate fără mijloace mecanizate se vor respecta prevederile din “Norma specifică de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.”

2.7.Protecţia împotriva incendiilor

Art.28
Producătorii de maşini electrice rotative, transformatoare şi condensatoare de forţă sunt obligaţi să asigure dotarea cu mijloace şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor normelor PSI.

Art.29
La fiecare loc de muncă trebuie afişate instrucţiunile privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art.30
Fumatul nu este permis decÂt În locurile special amenajate.

3.Prevederi specifice activităţilor de fabricare a maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă

3.1.Bobinarea şi pregătirea bobinelor

Art.31
Înainte de începerea lucrului cu maşina de bobinat, operatorul este obligat să verifice dacă:
– dispozitivul de frânare şi comanda de acţionare a acesteia sunt în prefectă stare de funcţionare, asigurând oprirea rapidă a arborelui principal;
– sistemul de semnalizare sonoră a terminării sau ruperii conductorului de bobinat funcţionează corespunzător;
– dispozitivul de prindere a conductorului de bobinat realizează o fixare rigidă şi sigură a acestuia.

Art.32
Montarea şi demontarea şabloanelor sau carcaselor de bobinat se vor executa numai atunci când maşina de bobinat este oprită şi asigurată împotriva pornirii necontrolate.
Şabloanele sau carcasele de bobinat vor fi fixate rigid şi asigurate împotriva desprinderii de pe platoul maşinii de bobinat.

Art.33
Operatorul va porni maşina de bobinat numai după ce s-a asigurat că toţi protectorii maşinii sunt în poziţia de lucru.

Art.34
Dacă în timpul lucrului apar vibraţii sau bătăi anormale, maşina de bobinat va fi oprită şi se vor lua toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor care le produc.

Art.35
Se interzice schimbarea regimului de lucru (varierea pasului, a turaţiei, a lăţimii de bobinat etc.) în timpul funcţionării maşinii de bobinat.
Aceasta se va face numai cu maşina în stare de mers în gol şi asigurată împotriva pornirii necontrolate.

Art.36
Se interzice conducerea manuală a conductorului, aceasta realizându-se cu ajutorul dispozitivului de conducere şi a mecanismului de tensionare.

Art.37
Se interzice apropierea mâinilor sau a oricăror obiecte de şabloane, carcase sau bobine în timpul funcţionării maşinii de bobinat.

Art.38
Este interzisă depozitarea uneltelor de lucru pe batiul maşinii de bobinat. Uneltele de lucru se vor depozita pe o masă amplasată în apropierea locului de muncă, astfel încât să nu împiedice accesul şi vizibilitatea operatorului.

Art.39
Mosoarele şi colacii cu conductorul ce urmează a fi prelucrat se vor depozita în locuri special amenajate, asigurându-li-se poziţii de aşezare care să prevină riscul de răsturnare accidentală.

Art.40
Manipularea mosoarelor de conductor pentru bobinaj se va face după ce, în prealabil, s-a asigurat spaţiul necesar pentru preîntâmpinarea accidentărilor prin lovire, contact cu surse de curent sau suprafeţe aflate sub tensiune etc.

Art.41
Tăierea materialelor izolante cu cuţitul se va face numai în sensul dinspre corpul lucrătorului.

Art.42
In cazul în care se folosesc răşini şi lacuri pentru lipirea izolaţiilor, mâinile se vor proteja prin aplicarea unui unguent, corespunzător substanţei periculoase.

Art.43
Maşina de izolare la cald a bobinelor va fi prevăzută cu instalaţie de ventilare proprie.

Art.44
Se interzice introducerea liantului de izolare în băi care nu sunt amplasate în nişe şi ale căror instalaţii de ventilare nu funcţionează în limitele prescrise.

Art.45
Este interzisă utilizarea preselor de mecanizare dacă se constată că la deschiderea protectorilor nu se produce oprirea acestora şi decuplarea lor de la sursele de alimentare cu energie.

3.2.Cositorirea şi lipirea

Art.46
Operaţiile de cositorire şi lipire se vor executa în spaţii special amenajate şi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie.

Art.47
Este interzis accesul persoanelor străine în spaţiile în care se desfăşoară operaţiile de cositorire şi lipire.

Art.48
În încăperile în care se execută operaţiile de cositorire şi lipire sunt interzise: fumatul, accesul cu foc deschis, introducerea şi consumarea de alimente.
Păstrarea şi consumarea alimentelor se vor face în spaţii special amenajate.

Art.49
Se interzice efectuarea operaţiilor de cositorire, în băi amplasate în flux tehnologic, dacă acestea nu au hote racordate la o instalaţie de ventilare ori acestea nu, funcţionează la parametrii prevăzuţi.

Art.50
Se interzice folosirea băilor de cositorire ale căror izolaţii termice sunt deteriorate.

Art.51
În timpul desfăşurării activităţilor de cositorire sau lipire, lucrătorii vor purta echipamentul individual de protecţie prevăzut de “Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”

Art.52
Înainte de introducerea pieselor în băile de cositorire, lucrătorul trebuie să controleze dacă piesele sunt bine uscate şi degresate.
Este interzisă cositorirea pieselor umede.

Art.53
Se interzice introducerea cositorului în baia de cositorire, fără ca acesta să fi fost şters şi uscat în prealabil.
Depozitarea cositorului se va face în spaţii închise, special amenajate.

Art.54
Se interzice depozitarea oricăror materiale sau scule pe marginile băilor de cositorire.
Este interzisă depozitarea pieselor şi a materialelor în interiorul zonei de lucru a băilor de cositorire.

Art.55
Este interzisă efectuarea operaţiilor de lipire, dacă sistemul de ventilare local, pentru absorbţia noxelor, nu funcţionează.

Art.56
Pentru alimentarea ciocanului electric folosit la lipirea pieselor, se va utiliza o tensiune de 24V, iar În locurile foarte periculoase din punctul de vedere al inflamabilităţii, alimentarea se va face cu o tensiune de 12V.

Art.57
Este interzisă conectarea ciocanelor electrice de lipit la o tensiune superioară tensiunii nominale de lucru.

Art.58
Ciocanul de lipit electric va fi conectat la reţeaua electrică numai pe timpul efectuării operaţiei de lipire. Este interzis a fi lăsat fără supraveghere ciocanul de lipit conectat la reţeaua electrică.

Art.59
AtÂt timp cÂt este Încins, În timpul lucrului sau după lipire, ciocanul de lipit va fi aşezat pe un suport necombustibil, special construit şi legat la priza de împământare.

Art.60
La efectuarea operaţiilor de lipire cu ciocanul de lipit se interzice depozitarea sau manipularea de materiale inflamabile În zona de lucru.

Art.61
Se interzice folosirea ciocanelor electrice de lipit defecte sau care au deteriorată izolaţia de protecţie a conductorului de alimentare.

Art.62
Pentru prevenirea accidentelor de electrocutare ciocanele electrice pentru lipit vor fi verificate lunar, şi ori de câte ori este nevoie, de către personalul de specialitate.

Art.63
Pardoseala locurilor de muncă în care se execută lucrarea de lipire cu ciocane electrice de lipit va fi acoperită cu covoare electroizolante.

Art.64
Curăţarea părţii active a ciocanului electric de lipit se va executa numai când acesta este scos de sub tensiune.

Art.65
La lipirea cu arc electric se vor respecta prevederile din “Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea materialelor” corespunzătoare specificului lucrării de efectuat.

3.3.Bandajarea rotoarelor

Art.66
Depozitarea rotoarelor se va face în rafturi sau pe dispozitive – suport, special construite şi amplasate în apropierea maşinii de bandajat, fără a împiedica activitatea lucrătorului.

Art.67
Inaintea pornirii maşinii, lucrătorul este obligat să asigure blocarea strângerii între vârfuri a rotoarelor.

Art.68
Fixarea spirelor de început ale bandajului se va face prin copci, bride sau coliere, bine lipite şi rigidizate, pentru a evita desprinderea materialului de bandajat (sârmă sau bandă de fretare).

Art.69
Lucrătorul va porni maşina de bandajare numai după de s-a asigurat că a respectat prevederile art. 68.

Art.70
Nu este permisă conducerea firului de bandajat (a sârmei sau a benzii de fretare) cu mâna. Conducerea sa se va realiza numai cu ajutorul dispozitivului (căruciorului) de întindere – conducere.

Art.71
Tăierea firului materialului de bandajat se va face după ce capătul firului a fost fixat, lipit suficient de rigid şi numai după ce întinderea firului materialului de bandajat a fost slăbită.

Art.72
In cazul folosirii chitului pentru calibrare, se vor utiliza mănuşi de protecţie şi substanţe pentru protecţia pielii, iar pentru protecţia ochilor, ochelari de protecţie.

Art.73
Toate fazele pregătitoare ale operaţiei de bandajare cât şi reglarea tensionării firului de bandajare se vor face numai cu maşina oprită.

Art.74
Pentru operaţia de lipire cu ciocanul de lipit, în cazul bandajării cu sârmă, se vor respecta prevederile capitolului 3.2.

Art.75
La introducerea şi scoaterea rotoarelor bandajate cu bandă de fretare în / şi din cuptoarele de polimerizare, lucrătorii trebuie să folosească mănuşi de protecţie adecvate.

3.4.Impregnarea

Art.76
Activitatea de impregnare se va desfăşura numai în ateliere construite conform prevederilor de proiectare.

Art.77
Instalaţiile de ventilare se vor dota cu sisteme de avertizare automată, optice şi/sau acustice, care vor semnaliza avariile instalaţiei de ventilare.

Art.78
Cel puţin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este nevoie, se va verifica concentraţia de substanţe inflamabile şi toxice din incăperile de impregnare.
In cazul în care se constată depăşirea concentraţiei maxime admise de substanţe inflamabile şi toxice în atmosfera încăperilor, se vor lua imediat măsurile necesare pentru încadrarea în limitele admisibile.

Art.79
Este interzisă desfăşurarea activităţii de impregnare, dacă sistemul de ventilare nu funcţionează sau funcţionează defectuos.

Art.80
In scopul evitării aprinderii vaporilor inflamabili, toate echipamentele tehnice cât şi instalaţiile electrice din atelierul de impregnare vor fi în construcţie antiexplozivă şi vor fi legate la pământ.

Art.81
Este interzis accesul În atelierul de impregnare a electrocarelor sau motocarelor.

Art.82
Transportul pieselor în atelierul de impregnare trebuie făcut cu mijloace de transport manuale, care au roţile bandajate cu cauciuc sau cu alte mijloace de transport care nu produc scântei.

Art.83
Periodic, se vor verifica starea tehnică şi gradul de protecţie ale echipamentelor tehnice, instalaţiilor electrice şi de ventilare, respectându-se graficele de revizii şi de reparaţii.

Art.84
In exteriorul clădirii trebuie să existe rezervoare de avarie în care să poată fi descărcate, prin cădere liberă, substanţele inflamabile conţinute de instalaţiile de impregnare.
In caz de incendiu substanţele inflamabile vor fi deversate în rezervoarele de avarie.

Art.85
Atelierele de impregnare vor fi asigurate permanent cu mijloace de stingere a incendiilor, în funcţie de natura materialului inflamabil, construcţia, capacitatea şi modul de amplasare a instalaţiilor de impregnare.
Amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor se va face respectÂnd prevederile normelor PSI.

Art.86
Instalaţiile de ventilare trebuie pornite cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea lucrului la instalaţiile de impregnare şi se vor controla zilnic din punctul de vedere al stării tehnice de funcţionare.

Art.87
Se interzice accesul cu materiale în stare de incandescentă, fumatul şi lucrul cu foc deschis, în atelierele de impregnare, staţiile de pregătire lacuri şi depozitele de lacuri.

Art.88
Este interzis accesul persoanelor străine în atelierul de impregnare.

Art.89
La fiecare echipament tehnic din atelierul de impregnare se vor întocmi şi afişa instrucţiuni de utilizare şi de protecţie a muncii.

Art.90
Lucrătorii vor fi instruiţi şi autorizaţi intern pentru lucrul la instalaţiile de impregnare.

Art.91
Manipularea şi transportul pieselor impregnate şi neimpregnate se vor face numai de către persoana desemnată în acest scop de conducerea atelierului.

Art.92
In atelierul de impregnare se vor stabili şi marca zonele de depozitare a pieselor de impregnat sau impregnate. Se interzice blocarea căilor de acces şi aglomerarea spaţiilor de lucru cu materiale sau piesele.

Art.93
Se interzice completarea sau încărcarea cu lac a instalaţiilor de impregnare prin golirea direct în acestea a butoaielor sau bidoanelor cu lac. Alimentarea se va face numai prin intermediul conductelor.

Art.94
Capacul echipamentelor tehnice de impregnare va sta ridicat numai în timpul încărcării sau descărcării pieselor.

Art.95
La instalaţiile de impregnare sub presiune, înainte de începerea lucrului, se vor verifica în special:
– sistemul de asigurare a capacului în poziţia deschis;
– sistemul de blocare a capacului în poziţia de lucru;
– starea vizoarelor şi protectorii acestora;
– funcţionarea vanelor;
– starea garniturilor regulatorului de presiune;
– garnitura de etanşare a autoclavelor, unde este cazul.

Art.96
La instalaţiile de impregnare prin imersiune, înainte de începerea lucrului se vor verifica în special:
– sistemul de asigurare a capacului în poziţie deschis;
– funcţionarea instalaţiei de alimentare cu lac;
– funcţionarea vanelor;
– integritatea echipamentului de comandă.

Art.97
La instalaţiile de impregnare prin picurare, înainte de începerea lucrului, se vor verifica în special:
– dispozitivul de fixare a piesei;
– sistemul de conectare a bobinajului la tensiunea de lucru;
– mecanismul de basculare şi rotire a piesei;
– instalaţia de alimentare cu lac;
– integritatea aparatelor de măsură şi control (tensiune, temperatură);
– integritatea echipamentului de comandă.

Art.98
La instalaţiile de impregnare prin inundare, înainte de începerea lucrului, se vor verifica în special:
– dispozitivul de fixare a piesei pe platoul de impregnare;
– funcţionarea vanelor de admisie şi evacuare a lacului;
– instalaţia de pompare a lacului;
– integritatea echipamentului de comandă.

Art.99
La începerea lucrului se va verifica starea suporţilor pentru piese şi a sistemelor de prindere a pieselor în vederea manipulării.

Art.100
Se interzice lucrul cu echipamente tehnice de impregnare sub presiune al căror sistem de strângere a capacului nu asigură etanşarea incintei de impregnare.
Sistemele de strângere nu se vor desface înainte de a se egaliza presiunea interioară a incintei de impregnare cu presiunea atmosferică şi numai după aerisirea acesteia.

Art.101
Inainte de pornirea instalaţiilor de impregnare sub presiune, vizoarele se vor acoperi cu capacele lor protectoare.
Este interzis a privi prin vizoare atunci când echipamentul tehnic se află sub presiune.

Art.102
Lucrătorii sunt obligaţi să respecte întocmai instrucţiunile de lucru şi parametrii impuşi de procesul tehnologic.

Art.103
In timpul executării operaţiilor de impregnare, lucrătorii au obligaţia de a supraveghea instalaţiile de impregnare pe toată durata de desfăşurare a operaţiei.

Art.104
Instalaţiile de impregnare se vor încărca cu piese, după ce cuva a fost golită de lac, iar descărcarea se face după golire şi scurgerea lacului de pe piese.

Art.105
Instalaţiile de impregnare prin picurare şi prin inundare vor fi prevăzute cu vase de colectare a surplusului de lac.

Art.106
Transportul pieselor impregnate şi neimpregnate cu instalaţii de ridicat se va face pe traseul cel mai scurt. Nu este permisă transportarea simultană a mai multor piese sau a mai multor suporţi pentru piese, din aceeaşi prindere.

Art.107
Incărcarea cărucioarelor cuptoarelor se va face astfel încât să fie asigurată stabilitatea încărcăturii. Piesele care prin balansare se pot răsturna se vor ancora, iar cele care se stivuiesc vor avea între rânduri plăci sau bare de aşezare.

Art.108
Inainte de manevra de scoatere sau introducere în instalaţia de uscare a cărucioarelor, lucrătorul trebuie să verifice mecanismele de deplasare, sistemul de ancorare al acestora şi blocarea uşii instalaţiei în poziţia deschis.

Art.109
Se interzice folosirea sistemelor improvizate de blocare a cărucioarelor în instalaţia de uscare.

Art.110
Manevrarea cărucioarelor se va face respectând măsurile prevăzute în instrucţiunile întocmite de unitate, în funcţie de condiţiile proprii de lucru.

Art.111
Deschiderea uşii instalaţiei de uscare este permisă numai după evacuarea aerului viciat din cuptor. In acest scop, instalaţia va fi prevăzută cu sisteme electrice de interblocare.

Art.112
Zilnic, lucrătorul va controla buna funcţionare a sistemelor de interblocare a uşilor, integritatea aparatelor de măsurare a temperaturii şi echipamentul de comandă.

Art.113
Este interzis lucrătorilor din atelierele de impregnare să poarte îmbrăcăminte din fibre sintetice.

Art.114
La manipularea pieselor În atelierul de impregnare se vor folosi scule care nu produc scÂntei şi mijloace individuale de protecţie termoizolante, ignifuge, în conformitate cu prevederile “Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”.

Art.115
In atelierul de impregnare, solvenţii folosiţi la spălarea şi curăţarea pieselor impregnate se vor păstra în vase închise şi numai în cantitatea necesară unui schimb. Spălarea şi curăţarea pieselor se vor face numai cu mănuşi de protecţie.

Art.116
In atelierul de impregnare, cârpele de şters îmbibate cu solvent şi deşeurile care se pot aprinde vor fi depozitate în cutii metalice închise.

Art.117
Este interzisă spălarea mâinilor cu solvenţi.

Art.118
La sfârşitul fiecărui schimb se va face curăţenie generală. In cazul în care, în timpul lucrului, se produce vărsarea sau scurgerea lacului, suprafeţele umectate vor fi curăţate imediat, pentru a preveni vicierea aerului şi eliminarea riscului de accidentare prin alunecare.

Art.119
Reziduurile şi gunoiul rezultate în urma curăţeniei, se vor evacua din atelier şi transporta în locurile prevăzute în acest scop.

Art.120
În cazul în care la impregnare se lucrează cu substanţe fungicide, pentru conferirea rezistenţei la lucru în condiţii tropicale, se vor lua măsurile de protecţie specifice lucrului cu aceste substanţe.

Art.121
Prepararea pastei de impregnare cu fungicide se va face Într-o nişă prevăzută cu sistem mecanic de ventilare prin absorbţie.

Art.122
Aerul din nişa de preparare a pastei cu fungicide va fi aspirat pe la partea inferioară a acesteia.

Art.123
La sfârşitul lucrului, lucrătorii îşi vor spăla mâinile, faţa şi corpul. Echipamentul de lucru va fi predat săptămânal pentru denocivizare.

Art.124
Operatorii care lucrează în atelierul de impregnare vor fi supuşi controlului medical conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.

Art.125
In cazul intervenţiilor pentru remedierea unor defecţiuni la echipamentele tehnice din atelierul de impregnare, nu se vor folosi scule care, prin lovire sau frecare, pot produce scântei.

Art.126
Pe timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de impregnare, toate echipamentele tehnice din atelierul de impregnare vor fi oprite şi se va asigura o ventilare suplimentară.

3.5.Echilibrarea rotoarelor

Art.127
Standurile de echilibrare, unde există pericolul de accidentare prin desprinderea sau ruperea unor piese în timpul antrenării, vor fi împrejmuite şi se vor amplasa în afara locurilor aglomerate şi a căilor de circulaţie,

Art.128
Dacă în standul de echilibrare sunt amplasate mai multe maşini de echilibrat, fiecare post de lucru trebuie protejat cu pereţi de protecţie cu rezistenţă corespunzătoare.
Amplasarea maşinilor de echilibrare se va face respectând prevederile Normei generale de protecţie a muncii şi în funcţie de modul de alimentare, evacuare a pieselor şi gabaritul acestora.

Art.129
La intrarea în standul de echilibrare se vor afişa instrucţiuni privind accesul, modul de alimentare şi evacuare cu piese.

Art.130
Depozitarea pieselor de echilibrat în stand se va face în rafturi sau pe dispozitive-suport, special construite, în funcţie de gabaritul pieselor şi amplasate în apropierea maşinii de echilibrat, fără a împiedica lucrul la maşină.

Art.131
Locurile de muncă, unde se execută corijarea maselor prin operaţii de aşchiere, se vor îngrădi cu paravane.

Art.132
La Începutul lucrului, operatorul are obligaţia de a verifica:
a)integritatea protectorilor maşinii;
b)starea de funcţionare a mecanismului de antrenare;
c)cureaua de antrenare şi mecanismul de întindere al acesteia;
d)starea elementelor reazemelor oscilante;
e)buna funcţionare a sistemului de comandă al echipamentului; `
f)reglajul la cotă al reazemelor în funcţie de reperul de echilibrat.

Art.133
La începerea operaţiei de echilibrare, operatorul va activa sistemul de avertizare optică a postului de lucru.

Art.134
Se interzice efectuarea operaţiei de echilibrare la piesele care prezintă defecte (urme de lovituri sau defecte de prelucrare din operaţiile precedente) ale suprafeţelor care vin în contact direct cu elementele reazemelor oscilante.

Art.135
Operaţia de echilibrare se va efectua numai cu dispozitivele de protecţie ale maşinii în poziţia închis.
Dispozitivele de protecţie se vor deschide numai după încetarea definitivă a mişcării de rotire a piesei.

Art.136
Nu este permisă depăşirea turaţiei prescrise în procesul tehnologic la operaţia de echilibrare sau modificarea necontrolată a valorii turaţiei în timpul lucrului.

Art.137
La corijarea maselor, prin aplicarea de contragreutăţi, operaţia de fixare a acestora prin sudare sau nituire se va executa respectând prevederile normelor de securitate corespunzătoare operaţiilor respective.

Art.138
In cazul în care maşina de echilibrat este dotată şi cu dispozitive de corijare a maselor, se vor respecta şi prevederile de securitate a muncii specifice efectuării operaţiei de corijare.

Art.139
La curăţarea de lac a rotoarelor şi a statoarelor prin operaţii de prelucrare prin aşchiere, se vor respecta prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.

Art.140
Prinderea rotoarelor pe maşinile-unelte speciale, pe care se execută operaţii de finisare sau canelare, va trebui să fie sigură şi rigidă.

Art.141
Aşchiile şi praful rezultat în urma operaţiilor de curăţare, finisare sau canelare, vor fi captate cu ajutorul unor instalaţii de aspirare locală, care vor urmări îndeaproape scula de lucru.

3.6.Asamblarea şi montajul

Art.142
Dispozitivele de asamblare folosite pentru poziţionare trebuie să fie asigurate împotriva deplasării necontrolate.

Art.143
La operaţiile din procesul tehnologic de asamblare, la care se folosesc ciocane de lipit, se vor respecta prevederile paragrafului 3.2.

Art.144
Lucrările de asamblare a pieselor prin presare se execută respectând prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru activităţile de prelucrare a metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare.

Art.145
Sculele şi uneltele se vor aşeza numai pe bancuri amplasate în apropierea liniei de montaj, fără a împiedica mişcările lucrătorilor.

Art.146
La amplasarea şi depozitarea subansamblelor în sectoarele de montaj, se vor lua toate măsurile privind asigurarea stabilităţii lor, evitându-se orice posibilitate de răsturnare.

Art.147
In cazul în care gabaritul produsului impune folosirea la montaj a schelelor, acestea vor fi aşezate pe pardoseli plane, fără denivelări.

Art.148
Incuvarea sau umplerea cu ulei a transformatoarelor se va face respectându-se toate măsurile prevăzute de normele PSI şi specifice produsului şi tehnologiei aplicate.

Art.149
Lucrările de asamblare şi montaj ale motoarelor sau transformatoarelor în construcţie specială, se vor executa respectându-se prevederile prezentei norme specifice precum şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii, elaborate în conformitate cu particularităţile lucrărilor respective.

Art.150
a)La repararea maşinilor electrice rotative sau a transformatoarelor la producător, se vor respecta prezentele norme.
b)La scoaterea din uz a condensatoarelor de forţă, uleiul se va neutraliza.

Art.151
Incălzirea subansamblelor maşinilor electrice sau a transformatoarelor, in vederea detaşării înfăşurărilor electrice din masa de lac electroizolant, se va face numai în incinte dotate cu instalaţie de absorbţie a noxelor.

Art.152
Tăierea înfăşurărilor electrice se va executa numai cu foarfece mecanice sau cleşti speciali, iar lucrătorii vor purta echipament de protecţie corespunzător.

Art.153
Ajustarea, şlefuirea şi canelarea colectorului sau a inelelor colectoare ale maşinilor electrice, se vor executa numai de personal calificat.

3.7.Probarea şi încercarea

Art.154
Pentru fiecare lucrare care necesită încercări sau la punctele de control, trebuie numit un coordonator de lucrare. Acesta are datoria de a întocmi instrucţiuni de lucru pe stand şi de a instrui tot personalul care va lucra la acesta. De asemenea, coordonatorul de lucrare va întocmi instrucţiuni de securitate a muncii, specifice pentru lucrările executate pe standurile de probare şi încercare, care să asigure protecţia împotriva accidentărilor a personalului de deservire, a celui ajutător şi a persoanelor care eventual pătrund în sectorul de probare şi încercare.
Aceste instrucţiuni trebuie afişate în locuri vizibile, la locurile de muncă respective şi la intrările în incinta standurilor.

Art.155
Nu este permisă, în standul de probe şi încercări, blocarea sau aglomerarea spaţiului de circulaţie cu produse, scule, unelte de lucru sau aparate de control .

Art.156
Este interzis, în timpul încercărilor, accesul persoanelor străine în standurile de probă sau la punctele de control. Accesul acestor persoane, în perioada când nu se fac probe, este permis numai cu însoţitor.

Art.157
Operatorii de la standurile de probă şi de la punctele de control trebuie să poarte echipament de protecţie şi de lucru corespunzător operaţiilor pe care le execută, cu respectarea prevederilor din “Normativul – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”.

Art.158
La încercarea produselor de serie, cablurile de alimentare trebuie să aibă capetele de conectare cu fişe izolate speciale, corespunzătoare numărului de contacte ale produselor care se încearcă.

Art.159
Cablurile mobile de legătură se vor controla înainte de punerea sub tensiune, verificând rezistenţa de izolaţie şi legătura la pământ, iar capetele acestora vor avea marcate vizibil simbolurile fazelor.

Art.160
Legarea cablurilor, pentru realizarea schemelor electrice de încercări, se va face, de cel puţin două persoane, dintre care una va răspunde de desfăşurarea lucrării.

Art.161
Pentru fiecare tip de încercare se va folosi o schemă bine stabilită; este interzis a se executa din memorie schemele de montaj ale incercărilor.

Art.162
Punerea sub tensiune a aparatelor de măsură şi control se va face numai după ce coordonatorul lucrării a verificat montajul, calitatea legăturilor şi starea aparatelor respective.

Art.163
Racordarea aparatelor, rezistenţelor adiţionale şi a transformatoarelor de măsură, se va face numai în lipsa tensiunii.

Art.164
Cablurile sau conductoarele de legătură, se vor scoate de sub tensiune când sunt conectate de la un aparat sau de la un motor la altul.

Art.165
Pe standurile de încercări se vor monta numai utilajele care au trecut prin toate etapele anterioare de control, prevăzute de documentaţia tehnică.

Art.166
Organele în mişcare, care ar putea produce accidentări, vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.

Art.167
Comenzile de pornire şi oprire a standurilor se vor da de către coordonatorul de lucrare; tot el va conduce nemijlocit probele şi încercările. Începerea probelor se va face numai după ce conducătorul standului sau al punctului de lucru va verifica dacă toate utilajele ce urmează a fi încercate sunt gata de probă, iar racordurile energetice sunt corect executate.

Art.168
Standurile de probe şi încercări trebuie prevăzute cu un sistem de blocare a comenzilor de pornire, care să nu permită pornirea lor accidentală când nu sunt folosite.

Art.169
Tablourile şi pupitrele de comandă vor fi prevăzute cu inscripţii care să indice destinaţia şi felul comenzilor.

Art.170
Transformatoarele de măsură portabile, utilizate în timpul probelor, vor fi protejate prin legare la priza de împământare.

Art.171
Pentru circuitele de comandă trebuie utilizate transformatoare de separare.

Art.172
În timpul încercărilor şi măsurărilor, se interzice deplasarea maşinilor sau a aparatelor care se încearcă şi se află sub tensiune.

Art.173
În timpul încercărilor, operatorul trebuie să fie tot timpul prezent la pupitrul sau masa de comandă, astfel ca, în caz de necesitate, să poată reduce sau întrerupe imediat alimentarea cu energie electrică.

Art.174
În timpul încercărilor de izolaţie (rigiditate dielectrică, supratensiune ) sau de supraturare, se vor întrerupe oricare alte activităţi pe standuri.

Art.175
Este interzisă modificarea montajelor electrice aflate sub tensiune.

Art.176
La efectuarea încercărilor în baia standului, locul de încercare va fi împrejmuit cu panouri mobile de protecţie ( prevăzute cu legare la pământ ), sau cu o bandă vizibilă.

Art.177
Sunt interzise controlarea şi ascultarea maşinilor electrice în funcţiune, dinspre partea legăturilor sau a axului.

Art.178
În timpul probelor, la pupitrul de comandă al standului nu au voie să lucreze decât cel mult doi operatori.

Art.179
Orice manevră (decuplare întrerupător sau separator ) se va executa numai cu avizul operatorului.

Art.180
Accesul la locurile de încercare cu tensiuni periculoase de lucru şi care sunt accesibile, se va permite numai după deconectarea tensiunii şi numai la dispoziţia conducătorului încercării.

Art.181
Se interzice atingerea legăturilor neizolate.

Art.182
Standurile de încercări sau punctele de control, la care supravegherea obiectului de încercat se face atât local cât şi de la distanţă, vor fi prevăzute cu sisteme de semnalizare sau comunicare între cele două puncte de supraveghere.
Panourile electrice ale utilajelor montate pe standurile de probă vor avea prevăzut obligatoriu un buton de “STOP GENERAL”.

Art.183
Comunicarea comenzilor va fi clară şi se va confirma de către cei care le primesc.

Art.184
La standurile de încercări unde se utilizează lichide, vor fi prevăzute posibilităţi de scurgere a acestora din stand.

Art.185
La terminarea lucrului, standurile de încercări vor fi deconectate de la toate sursele energetice, oprindu-se alimentarea lor cu energie.

Art.186
La predarea schimbului, vor fi semnalate toate defecţiunile care eventual au apărut şi nu au fost remediate, consemnându-se aceasta în registrul de procese-verbale de predare-primire.

Art.187
Se interzice folosirea apei la stingerea incendiilor la instalaţiile electrice sau în apropierea instalaţiilor electrice.

4.Prevederi de proiectare privind mijloacele de producţie utilizate la fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi condensatoarelor de forţă

Art.188
Proiectantul are obligaţia să prevadă in documentaţia întocmită:
– condiţii de securitate şi igienă a muncii şi amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de producţie conform “Normelor generale de protecţie a muncii”;
– modul corect de întreţinere şi exploatare a mijloacelor de producţie.

Art.189
Prevederile acestui capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru mijloacele de producţie utilizate la fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi condensatoarelor de forţă şi nu exclud prevederea altor cerinţe care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de securitate şi sănătate în muncă.

Art.190
Halele de fabricaţie, secţiile de producţie, inclusiv încăperile auxiliare, administrative şi social-sanitare a1e acestora, se vor amplasa şi amenaja respectând prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi ale Normelor generale PSI.

Art.191
La locurile de muncă în care există posibilitatea depăşirii concentraţiilor admisibile de noxe chimice prevăzute în “Normele generale de protecţie a muncii”, se vor monta sisteme de ventilare corespunzătoare.

Art.192
Spaţiile interioare şi exterioare în care se desfăşoară activităţile de fabricare a maşinilor electice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă, trebuie să fie iluminate natural, artificial sau mixt, în conformitate cu prevederile din “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.193
Lăţimea căilor de acces în hale se va stabili conform prevederilor din “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.194
Căile de acces trebuie să fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisă şi vor fi menţinute permanent libere şi curate.

Art.195
Canalele tehnologice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adâncimea sub cota canalizării, vor fi prevăzute cu pompe de evacuare a apelor reziduale.

Art.196
Canalele pentru cabluri şi echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi acoperite, astfel încât să nu permită pătrunderea materialelor reziduale În interiorul acestor canale.

Art.197
Amplasarea utilajelor se va face în ordinea operaţiilor procesului tehnologic respectându-se, pe cât posibil, succesiunea normală a operaţiilor tehnologice, evitându-se încrucişările şi transporturile În contrasens.

Art.198
Amplasarea utilajelor se va face astfel încât să nu blocheze uşile şi căile de acces, iar transportul interoperaţional să nu traverseze căile de acces din ateliere.

Art.199
La locurile de muncă se vor prevedea spaţii pentru depozitarea semifabricatelor şi a deşeurilor.

Art.200
Tablourile de comandă şi automatizare (când nu sunt montate pe echipamentele tehnice), se vor amplasa lângă echipamentele pe care le deservesc, la loc vizibil şi uşor accesibil şi vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protecţie.

Art.201
Toate organele de maşini în mişcare ale echipamentelor tehnice vor fi acoperite cu protectori. Deschiderea protectorilor trebuie să producă oprirea şi deconectarea echipamentului de la sursa de alimentare cu energie.

Art.202
Maşinile-unelte universale la care se execută sporadic lucrările de curăţare, finisare sau canelare, trebuie prevăzute cu ecrane de protecţie, iar lucrătorii vor purta ochelari şi mănuşi în timpul lucrului.

Art.203
Echipamentele tehnice staţionare care produc vibraţii se aşează pe postamente sau fundaţii elastice, în scopul amortizării acestora.

Art.204
Echipamentele tehnice care utilizează surse proprii de încălzire trebuie să fie ignifugate.

Art.205
(1)Băile de cositorire se vor amplasa în afara locurilor aglomerate şi a căilor de circulaţie.
(2)Distanţele între băile de cositorire vor fi de minimum 1 m, în cazul în care piesele se introduc manual şi de minimum 1,5 m, în cazul în care se folosesc instalaţii de ridicat la introducerea pieselor.

Art.206
Băile de cositorire se vor izola termic, astfel încât temperatura elementelor exterioare ale acestora să nu depăşească + 55oC.

Art.207
Atelierele de impregnare trebuie amplasate în clădiri cu un singur nivel, pe partea exterioară a clădirii iar la amenajarea lor, se vor respecta prescripţiile PSI.

Art.208
Pardoselile atelierelor de impregnare trebuie să fie făcute din materiale rezistente la acţiunea substanţelor chimice folosite în procesul tehnologic şi care să nu producă scântei în cazul frecării sau lovirii.
Pardoselile trebuie prevăzute cu canale de scurgere.

Art.209
Incăperile în care se execută impregnarea trebuie prevăzute cu mijloace de ventilare naturală şi mecanică, astfel încât să se poată asigura condiţii de calitate a aerului în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.210
Instalaţiile de impregnare prin imersiune vor fi prevăzute cu capac şi conducte laterale de aspirare.

Art.211
Capacele echipamentelor tehnice de impregnare vor fi prevăzute cu sisteme de asigurare în poziţia deschis.

Art.212
Instalaţiile de uscare vor fi prevăzute cu sisteme de blocare a cărucioarelor, confecţionate din materiale care nu produc scântei prin lovire.

Art.213
Atelierele de impregnare trebuie prevăzute cu instalaţii sanitare cu apă caldă şi rece.

Art.214
Standurile de probă trebuie amplasate, la sfârşitul liniilor tehnologice iar punctele de control intermediar în funcţie de locurile stabilite prin fluxul tehnologic, evitându-se, pe cât posibil, întoarcerile în circulaţie a produsului de Încercat.

Art.215
Standurile de încercări sau punctele de control care prezintă pericol deosebit, trebuie separate de restul halei prin îngrădiri cu plasă de sârmă sau alte materiale şi prevăzute cu table indicatoare de interzicere a accesului persoanelor străine. Uşile vor fi prevăzute cu dispozitive de blocare electromagnetice care pot fi deblocate numai din interior şi cu avertizare optică pe timpul efectuării încercărilor, utilizându-se indicatorul “ATENŢIE PERICOL!”.

Art.216
Standurile şi punctele de control vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie, prin legarea la pământ şi la nul a tuturor părţilor metalice, care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art.217
Standurile de probă, care utilizează tensiuni de încercare peste l kV şi pe deasupra cărora circulă poduri rulante, vor fi prevăzute cu dispozitive speciale de interblocare care să nu permită trecerea podurilor pe deasupra standurilor în timpul încercărilor.

Art.218
Toate standurile şi punctele de control electric vor avea pardoselile şi platformele de lucru acoperite cu covoare electroizolante şi vor fi dotate cu scule şi unelte cu mânere izolante.

Art.219
Depozitele şi clădirile care conţin materiale explozibile şi periculoase (solvenţi, produse petroliere, acizi şi alte substanţe chimice) se vor amplasa, de preferinţă, în zona periferică a incintei.

Art.220
Se interzice deversarea în reţelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzător prescripţiilor în vigoare.
-****-
ANEXA 1: Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii, pentru fabricarea maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă

1.Norme generale de protecţie a muncii
2.Normativ-cadru pentru acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice.
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru distibuţia şi utilizarea gazelor
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice În medii normale
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuirea energiei electrice
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor
16.Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă
17.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea componentelor şi echipamentelor , electronice, electrotehnice, a materialelor electroizolante şi a produselor sinterizate
18.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete)
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de vopsire
21.Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice şi termochimice
22.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor
23.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice
24.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
25.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare
26.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald
27.Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice.
28.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea în turnătorii
29.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice
30.Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
31.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
32.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
33.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului
34.Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C4 90. Colecţia ISCIR
35.Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor de ridicat R 1-87. Colecţia ISCIR.
36.Norme ce reglementează lucrul cu foc deschis şi norme PSI în general

ANEXA 2: Standarde de referinţă

l.STAS IS0 1680/ 1-91
Acustică. Cod de verificare pentru măsurarea zgomotului emis de maşinile electrice rotative. Metodă de expertiză pentru condiţiile de câmp liber deasupra unui plan reflectant.
2.STAS ISO1680/ 2-9l
Acustică. Cod de verificare pentru măsurarea zgomotului emis de maşinile electrice rotative. Partea 2: Metodă de control.
3. SR CEI 34-5:l993
Maşini electrice rotative. Partea 5: Clasificarea gradelor de protecţie asigurate de învelişurile maşinilor electrice rotative (cod IP).
4.SR CEI 34-9:1993
Maşini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot.
5. SR CEI 34-l4:l993
Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibraţia mecanică a anumitor maşini cu înălţimi ale capătului de ax de 56 mm şi mai mari. Măsurare, evaluare şi limite ale intensităţii de vibraţie.
6. STAS l893/2-87
Maşini electrice rotative. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii.
7. STAS l893/3-87
Maşini electrice rotative. Marcare, ambalare, livrare, garanţii, documente.
8. STAS 3528-82
Plăcuţe indicatoare pentru maşini electrice rotative.
9. STAS 4861/2-73
Maşini electrice rotative. Subansamble şi piese componente. Terminologie.
10. STAS 4861/4-74
Maşini electrice rotative. Funcţionare, caracteristici, încercări. Terminologie.
11. STAS 9904/ 1-8l
Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Prescripţii generale.
12. STAS 9904/ 2-8l
Maşini electrice rotative. Metode de încercare.Verificarea izolaţiei
13. STAS 440/1-90
Transformatoare trifazate de putere, în ulei,16…16000 kVA şi 6…20kV. Condiţii tehnice de calitate.
14. STAS 440/2-90
Transformatoare trifazate de putere, În ulei, 2,5…6,3MVA şi l0…35kV. Condiţii tehnice de calitate.
15. STAS 440/ 3-90
Transformatoare trifazate de putere, în ulei, l0…63 MVA şi 20…110kV. Condiţii tehnice de calitate.
16. STAS 1703/ 1-80
Transformatoare de putere. Condiţii tehnice generale de calitate.
17. STAS 1703/ 3-80
Transformatoare de putere. Nivele de izolaţii şi încercări dielectrice.
18. STAS 1703/6-77
Transformatoare de putere. Metode de măsurare a nivelului de zgomot.
l9. STAS 1703/7-80
Transformatoare de putere. Metode de Încercare.
20. STAS 10381/4 -76
Transformatoare. Funcţionare, caracteristici, încercări. Terminologie.
21. STAS 11426-89
Transformatoare de putere în ulei. Luarea probelor de gaz şi ulei pentru analiza gazelor libere şi dizolvate şi a conţinutului de apă.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii. Noţiuni de bază

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Boală profesională: afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi solicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcină de muncă – mijloce de producţie – mediu de muncă şi care conduc la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor şi bolilor profesionale.
8.Funcţie periculoasă a unei maşini: orice funcţie a unei maşini care generează un pericol în timpui funcţionării.
9.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi care are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
10.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
11.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
12.Mijloace individuale de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
13.Noxă ( sinonim – factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
14.Operator: persoana sau persoanele însărcinată(te) cu instalarea, funcţionarea, încercarea, întreţinerea, curăţarea, repararea sau transformarea unei maşini.
15.Pericol: sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
16.Prevenire: ansamblul proceselor şi măsurilor luate sau planificate, la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
17.Protector: partea unei maşini utilizată special pentru a asigura protecţie prin intermediul unui obstacol fizic. În funcţie de construcţia sa, un protector poate fi denumit: carter, apărătoare, ecran, uşă, carcasă de protecţie etc.
18.Risc .: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
19.Risc profesional : risc În procesul de muncă
20.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
21.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.