NSSM 49

NSSM 49 PROTECTIA MUNCII SSM SI SU

NSPM 49 – Norme de protectie a muncii pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar in acativitatile din agricultura

PREAMBUL

Normele specifice de protectia muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de protectie a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror alte masuri de protectie a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.
Normele specifice de protectia muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:
normele generale de protectia muncii care curpind prevederile de protectie a muncii si de igiena cu aplicabilitate pentru orice activitate;
normele specifice de protectia muncii care cuprind prevederile de protectia muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acesta prevederile normelor generale de protectia muncii.
Prevederile tuturor acestor Norme specifice de protectia muncii se aplica cumulativ si au aplicabilitate nationala, indiferent de forma de organizare, de proprietate asupra capitalului social, modul de finantare in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de protectia muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectia muncii are la baza abordarea sistematica a aspectelor de protectia muncii, practicata in cadrul normelor generale de protectia muncii.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:
-EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
-SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
-MIJLOACE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte, etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;
-MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de protectia muncii in cadrul normelor specifice de protectia muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectia muncii la nivelul fiecarui element al sistemului: executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de norme specifice de protectia muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari referitoare la secuirtate si sanatate, baza pentru:
-activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
-autorizarea functionarii unitatilor;
-cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
-instruirea cu privire la protectia muncii;
-controlul masurilor de protectia muncii;
-fundamentarea programului de protectia muncii.
In contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de protectia muncii pentru lucrarile din cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitatea din agricultura au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate, precum si de analiza si studiul proceselor de munca, in functie de pericolele specifice, astfel incat pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura adecvata la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structura acestor norme este elaborata pe tipuri de activitati, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului in procesul de lucru.
Pentru usurarea intelegerii mai aprofundate a modului nepericulos de lucru si evitarea accidentelor grave, articolele in cauza sunt ilustrate cu figuri tehnice corespunzatoare.
Pe langa prevederile specifice de protectie a muncii, normele mai cuprind un capitol cu prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standardele in domeniu.
In elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare.
In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului protectiei muncii, normele mai cuprind o anexa in care sunt expilcati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si ca forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la acesta problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. PREVEDERI GENERALE

Art.1. Normele specifice de protectie a muncii pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar in activitatile din agricultura cuprind masuri de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

1.2. Scop

Art.2. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca mijloace de productie – mediu de munca).

1.3. Domeniu de aplicare

Art.3. Prezentele norme se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati in .cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizeaza produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

1.4. Conexiunea cu alte acte normative

Art.4.(1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu normele generale de protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor din cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarii produselor de uz fitosanitar se vor aplica prevederile normelor specifice de protectie a muncii prezentate in anexa 1.

Art.5. La executarea lucrarilor din cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar, se vor respecta toate standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele de protectie a muncii conexe.

1.5. Revizuirea normelor

Art.6. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor li modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca

Art.7. Lucrarile, conform art. 3, pot fi executate numai de persoane avand varsta de peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile aferente meseriei pe care o practica si au fost instruite din punct de vedere al securitatii si igienei muncii.

Art.8. Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au implinit 18 ani, pot fi admise la lucru, in conditii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instructajului de protectie si protectie a muncii.

Art.9. Nu se pot angaja persoane sub 18 ani, persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase sau accese epileptiforme, invaliditati care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice sau acute, ori cu alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri de disconfort.

Art.10. Repartizarea personalului la locurile de munca se efectueaza in functie de calificarea pe care o are pentru lucrarile ce i se incredinteaza; modul cum si-a insusit notiunile corespunzatoare acestor lucrari, aptitudinile, experienta, capacitatea fizica si neuropsihica.

2.2. Controlul medical la angajare si periodic

Art.11. Personalul, indiferent de varsta si sex, poate fi incadrat numai dupa efectuarea examenului medical care sa ateste ca este apt pentru munca respectiva.

Art.12. Personalul va face un control medical periodic in functie de specificul activitatii si conditiile in care aceasta se desfasoara.

2.3. Instruirea personalului

Art. 13. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza potrivit prevederilor normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie

Art.14. Agentii economici au obligatia sa acorde gratuit echipamentul individual de protectie conform NORMATIVULUI CADRU aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin legea nr. 319/2006.

Art.15. Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se face pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care este expus lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, de catre comisia mixta, compusa din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiei sindicale (sau un reprezentant al salariatilor cand nu exista organizatie sindicala) si se aproba de consiliul de administratie.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 16.(1) La lucrarile din productia vegetala, atunci cand se folosesc instalatii si utilaje electrice, se vor respecta strict regulile cuprinse in NORMELE SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE (anexa 1 pct.1) SI NORMELE SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE (anexa 1 pct. 2) aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(2) In scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, inainte de punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 1 (fig. 1) .

Fig. 1

3. REGULI GENERALE LA ACTIVITATILE DE EXPLOATARE A TRACTOARELOR, MASINILOR SI UTILAJELOR AGRICOLE

3.1. Prescriptii generale

Art.17. (1) Se interzice cumpararea de tractoare, masini agricole, utilaje si instalatii la care nu sunt realizate de catre constructor masurile tehnice de protectie a muncii (dispozitive de siguranta, supraveghere, semnalizare si control, aparatori si carcase de protectie etc.).
(2) Societatile comerciale agricole, asociatiile agricole mici si mijlocii si, in general, agentii economici vor cumpara numai tractoare care raspund cerintelor de protectie a muncii.
(3)Pentru prevenirea aparitiei factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala este permisa procurarea numai a echipamentelor tehnice certificate din punct de vedere al calitatii de protectie a muncii de catre LABORATORUL DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII al institutului abilitat in acest scop de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care vor avea aplicate marcajele CS’97; CS’98….(fig. 2).

Fig. 2

(4) Se interzice punerea in functiune si exploatarea tractoarelor care nu sunt echipate cu arc de securitate, cadru de rezistenta sau cabina de protectie. Tractoarele vor fi echipate, din constructie, cu arc de securitate, cadru sau cabina de protectie.
(5) Este interzis a se lucra cu cadre de rezistenta sau cabine de protectie care au suferit avarii in urma rasturnarii tractoarelor. Acestea vor fi inlocuite cu cabine noi, construite de uzinele autorizate. Se interzice procurarea acestora daca nu sunt marcate cu placuta cu datele de recunoastere ale fabricantului.
(6) Cadrele si cabinele de protectie nu trebuie sa impiedice fixarea sau remorcarea de tractor a masinilor, utilajelor si remorcilor. Cabina de protectie trebuie sa fie destul de spatioasa, pentru a nu jena conducatorul in miscarile sale. Un spatiu suficient trebuie sa fie lasat de fiecare parte a volanului.
(7) Cabina trebuie sa fie dotata cu geamuri in asa fel incat conducatorul sa aiba o buna vizibilitate, iar sticla trebuie sa fie securizata. Portierele, parbrizul, lunetele si geamurile care se deschid, ca si celelalte parti mobile, trebuie sa aiba o constructie solida (fig. 3)

fig. 3

(8) Arcul de securitate, cadrul si cabina de protectie trebuie:
a) sa asigure securitatea in caz de rasturnare;
b) sa limiteze rasturnarea la 90°;
c) sa ofere posibilitatea unei iesiri usoare din cabina, in caz de rasturnare si blocare a usii principale de acces;
d) sa evite suprasolicitarea psihofiziologica a conducatorului;
e) sa fie suficient de etansa pentru a asigura conditionarea temperaturii cabinei, ventilarea si purificarea aerului in cazul lucrarilor cu produse de uz fitosanitar;
f) sa asigure spatiul optim pentru scaun, comenzi, distanta de securitate deasupra capului, fata de peretii laterali si parbriz, sa nu amplifice nivelul de zgomot;
g) sa asigure accesul usor in cabina.
(9) Pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale, in cartea tehnica, se va mentiona nivelul zgomotului care nu trebuie sa depaseasca valorile de mai jos:
– zgomot emis in mediul inconjurator:
– in timpul lucrului 80 dB(A);
– zgomot emis la nivelul urechilor conducatorului:
– in timpul lucrului 87 dB(A);
(10) Pentru diminuarea vibratiilor transmise conducatorului, cabinele de protectie trebuie fixate de tractor prin intermediul a patru dispozitive amortizoare (silent-blocs).
(11) Scaunul conducatorului de tractor trebuie sa asigure confort si sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
– latimea sezutului scaunului 450 mm;
– inaltimea spatarului 260 mm;
– cursa longitudinala 150 mm;
– cursa verticala 60 mm;
– cursa suspensiei scaunului max. 120 mm.
(12) Pentru asigurarea conducatorului care participa la traficul rutier, tractorul trebuie sa fie echipat cu un sistem de iluminat si semnalizare luminoasa (fig. 4).
(13) Pentru prevenirea accidentelor in timpul lucrului pe timp de noapte, tractoarele vor fi echipate cu cate 2 proiectoare, fata si spate.
(14) Priza de forta a tractorului trebuie sa fie protejata cu o aparatoare permanenta (b) si o aparatoare de protectie tip manson, demontabila (a) (fig.5).
(15) Aparatoarea de protectie a prizei de forta si a arborilor de transmisie trebuie sa fie o constructie rezistenta, nerotitoare, solid mentinuta in loc si intretinuta in buna stare (fig. 6)

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Pentru asigurarea unei stari tehnice corespunzatoare si mentinerea in functiune, aparatorile de protectie vor fi depozitate pe stelaje.
(16) Tractoarele trebuie sa fie echipate cu trusa de prim ajutor si cu un stingator portabil cu pulbere si bioxid de carbon, bine fixat si asezat la indemana mainii.
(17) Se interzice cumpararea de tractoare, utilaje, masini si instalatii care nu sunt echipate cu aparatori si dispozitive de siguranta de catre constructor.

Art.18. La contractarea echipamentelor tehnice (tractoare, masini, utilaje, instalatii etc.) din import va fi prevazuta in contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele de protectie a muncii, aparatorile si instructiunile in limba romana, care sa cuprinda prevederile de protectie a muncii si sa fie supuse certificarii calitatii de protectie a muncii de catre laboratorul de specialitate al institutului autorizat in acest scop.

Art.19.(1) Demontarea sau montarea aparatorilor si dispozitivelor de protectie se poate face dupa oprirea din functiune a masinii. Regula generala de protectie a muncii NU INTERVENITI LA MASINA IN FUNCTIUNE, trebuie strict respectata.
(2) Imediat dupa terminarea reglarii sau reparatiei, aparatoarea sau dispozitivul de protectie a muncii trebuie montate la locul lor. Trebuie sa fie imposibil de demontat o aparatoare sau dispozitiv de securitate fara folosirea sculelor.

Art.20.(1) Toate defectiunile masinii sau ale dispozitivelor de protectie trebuie sa fie semnalate fara intarziere conducatorului locului de munca.
(2) Masina defecta trebuie oprita si decuplata, iar comenzile inchise. Imediat se va pune la vedere o tablita pe care sa fie scrisa cu litere negre pe fond galben, interdictia: NU PUNETI IN FUNCTIUNE! MASINA ESTE IN REPARATIE.

Art.21.(1) Fiecare masina trebuie, atunci cand este necesar, echipata cu dispozitive de pornire si oprire proprii.
(2) Atunci cand pornirea unei masini poate prezenta riscuri, un semnal acustic convenit, clar si auzibil, trebuie dat inainte de punerea sa in functiune Butonul de punere in functiune trebuie sa fie inecat si suficient protejat.
Pentru a impiedica persoanele necalificate sau copiii sa puna masinile in functiune, acestea trebuie prevazute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat.

fig. 7

(3) Butonul de punere in functiune trebuie sa fie inecat si suficient de protejat
(4) Pentru a impiedica persoanele necalificate sau copii sa puna masinile in functiune, acestea trebuie prevazute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat.
(5) Nici o masina nu trebuie lasata in functiune cand conducatorul ei a plecat, deoarece alte persoane si, in mod deosebit, copiii pot intra in contact cu ea.

Art.22.(1) Masinile trebuie prevazute cu un dispozitiv care sa permita conducatorului oprirea rapida de la locul sau de munca.
(2) Butonul de oprire trebuie sa fie de culoare rosie, iar aceasta culoare nu trebuie folosita pentru nici un dispozitiv de pornire. Butonul de oprire va fi de tip apasare.

Art.23. Tractoarele, motocultoarele, combinele autopropulsate etc., vor fi conduse, exploatate, intretinute si reparate numai de personal calificat, cu experienta si cunoscator al normelor specifice de protectie a muncii.

Art. 24.(1) Pentru prevenirea accidentelor, tractoarele, masinile, utilajele si instalatiile agricole vor fi intretinute corespunzator si verificate periodic.
(2) Deseurile, praful, scurgerile de carburanti si lubrifianti vor fi indepartate imediat, in caz de inceput de incendiu se va folosi stingatorul portabil din dotare.

Art. 25.(1) Pentru prevenirea accidentelor provocate de haine prea largi, desirate sau de cravate antrenate de organele in miscare ale masinii, acestea trebuie sa fie bine ajustate si sa nu aiba nici o parte libera.
(2) Se va interzice conducatorului tractorului, salariatilor purtarea halatului. Acestia vor purta combinezon sau pantaloni cu pieptar, ori salopeta de protectie, boneta sau sapca pe cap. Echipamentul individual de protectie se va purta strans pe corp, bine ajustat si fara poale lungi

Art. 26.(1) Atunci cand masinile si utilajele agricole sunt transportate de la un loc de munca la altul sau de la locul de munca, la sediul exploatatiei agricole, trebuie luate masurile necesare pentru evitarea accidentelor. Semnalizarea cu triunghiuri reflectorizante -speciale a masinilor agabaritice participante la traficul rutier, evita accidentele.
(2) Aparatele de taiere, cutitele, dintii, varfurile sau lamele vor fi protejate iar ridicatoarele hidraulice vor fi asigurate pentru a nu cobora masina in mod accidental (fig. 8 ).

fig. 8

3.2. Exploatarea tractoarelor

Art. 27. Conducerea si deservirea tractoarelor si masinilor agricole se fac numai de catre persoane care poseda calificarea necesara si care cunosc regulile de tehnica a securitatii muncii.

Art.28. Se interzice conducerea tractoarelor, masinilor agricole si a altor utilaje agricole de catre persoane aflate in i stare de oboseala sau sub influenta alcoolului.

Art.29.(1) Elevii si tinerii sub varsta de 18 ani pot fi incadrati la executarea lucrarilor agricole mecanizate, numai in timpul zilei si cu respectarea prevederilor din codul muncii.
(2) Este interzis elevilor si tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje agricole (tractoare, combine autopropulsate etc).

Art.30. La executarea lucrarilor agricole mecanizate de catre conducatorii de tractoare si masini agricole cu vechimea in munca sub un an, se va avea in vedere ca acestia sa execute lucrarile mai usoare, ferite de pericol, pe terenuri plane si sub supravegherea permanenta a unui salariat cu experienta in domeniu.

Art.31. Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa elaboreze instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in functie de particularitatile proceselor de munca, destinate conducatorilor de tractoare si celor care deservesc masinile agricole, sa le prelucreze cu acestia, sa le afiseze in locuri bine alese si sa le dea cate un exemplar fiecaruia, cu scopul de a le invata si respecta.

Art.32. Inainte de punerea motorului in functiune, mai ales cu ajutorul manivelei, se asigura ca schimbatorul de viteze sa fie la punctul mort.

Art.33. Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din teava. La remorcile pe doua roti, ochiul de remorcare va fi plasat pe cat de jos posibil, sub puntea din spate, pentru evitarea cabrarii.

Art.34. Atunci cand tractorul trage o sarcina grea sau se afla inaintea urcarii unei pante, ambreierea se va face cu precautie, fara socuri, pentru prevenirea cabrarii.

Art.35. Conducatorul tractorului va conduce cu atentie, pentru a evita pericolele ce se pot ivi in drumul de parcurs, cum ar fi: gropi, pante sau rampe, margini instabile de drum, pereti de transee, sleauri si toate obstacolele care pot determina tractorul sa se rastoarne.

Art.36. Pentru evitarea accidentelor, conducatorul tractorului se va deplasa cu viteza corespunzatoare starii drumului si a terenului in care executa lucrarea agricola. Aceasta regula se impune in special in cazul terenului accidentat sau in apropierea santurilor.

Art.37. Inainte de a vira sau a frana, totdeauna se va reduce viteza de inaintare.

Art.38. In timpul executarii lucrarilor agricole, se vor executa intoarceri suficient de largi si niciodata mai mici de 8 m pentru agregate cu masini purtate si 10 m pentru cele tractate.

Art.39. Este obligatorie folosirea vitezei I inainte de a incepe coborarea sau urcarea unei pante ori a unui taluz foarte inclinat, mai ales daca tractorul trage o sarcina grea (fig. 9)

fig. 9

Art.40. Este obligatoriu sa se foloseasca calea de rulare cea mai larga cu putinta, mai ales cand conditiile sunt periculoase, cum este cazul pantelor accidentate, al declivitatilor pronuntate sau atunci cand tractorul este mult prea incarcat.

Art.41. Este interzisa plasarea de scanduri sau materiale similare in fata rotilor din spate, pentru a degaja tractorul impotmolit.

Art.42. Inainte de a se incepe lucrul se verifica franele pentru ca acestea sa fie bine reglate.

Art.43. Nu este permisa urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare, ori pe utilajul tractat atunci cand tractorul se deplaseaza.

Art.44. Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor in vederea transportarii lor, indiferent de distanta. Aceasta se va permite in situatiile cand tractorul are locuri amenajate special din constructie.

Art.45. Nu puneti tractorul in functiune si nu lucrati daca priza de putere si transmisia cardanica nu sunt in intregime protejate cu aparatori de protectie atestate de un institut de specialitate.

Art.46. Se interzice coborarea sau urcarea pe tractorul in mers.

Art.47. Nu intrati intre tractor si masina agricola decat dupa oprirea motorului si decuplarea prizei de putere.

Art.48. Nu se va indeparta busonul radiatorului atunci cand motorul termic este fierbinte. Asteptati ca motorul sa se raceasca, slabiti busonul lent la prima crestatura pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateti busonul.

Art.49. Zilnic se va executa intretinerea tehnica a tractorului. Se vor executa, de asemenea, intretinerile tehnice periodice. Se vor verifica functionarea normala a motorului, a aparaturii de bord si a instalatiei electrice, comenzile si etanseitatea sistemelor de alimentare, racire, ungere si instalatia hidraulica.

Art.50. Nu faceti plinul langa cladiri sau in timp ce motorul este in functiune sau inca este cald. Evitati varsarea carburantului pe tractor, iar daca aceasta s-a produs totusi, stergeti carburantul si asteptati sa se evapore inainte de a porni motorul.

Art.51. Utilizarea dispozitivului (omologat) de captare a scanteilor la teava de esapament este obligatorie; acesta trebuie sa fie sigur, iar starea lui tehnica se va controla la intervale regulate.

Art.52. Nu lasati copiii sa se apropie de tractor.

Art.53. impotriva particulelor de praf, noroi, pietre ce pot sa sara in timpul deplasarii, tractoarele pe roti vor fi prevazute cu aparatori la rotile din fata si aparatori suplimentare la rotile din spate.

Art.54. In scopul evitarii accidentelor datorate desprinderii in timpul mersului a masinilor agricole tractate sau purtate si a remorcilor, se vor asigura urmatoarele masuri de siguranta:
a) intinzatorii laterali vor fi montati pe tirantii laterali;
b) rigidizarea sistemului de cuplare in timpul transportului masinilor agricole (impiedicarea pendularii laterale a masinilor in timpul transportului);
c) protectie impotriva desprinderii sau caderii pe sol a masinilor agricole cuplate la tractor (mecanism de suspendare in trei puncte);
d) bara de remorcare si cupla de remorcare;
e) bolturi autoblocante si valva de siguranta a instalatiei hidraulice pentru pierderi de presiune hidraulica in instalatie;
f) echiparea tractorului cu priza electrica si priza hidraulica pentru posibilitatea franarii remorcilor cuplate la tractor.

Art.55. Ridicarea si coborarea masinii agricole suspendate se fac dupa ce s- a verificat ca nu exista nici un pericol ca cineva sa fie lovit.

Art.56. Inainte de inceperea lucrului cu masini suspendate, trebuie verificat ca tirantul central al mecanismului de suspendare sa nu fie deteriorat (sa nu aiba crapaturi, incovoieri etc.). Ruperea tirantului central in timpul lucrului poate provoca aruncarea masinii agricole peste conducatorul tractorului.

Art.57. Toate operatiile legate de intretinerile tehnice, de inlaturare a deranjamentelor, curatarea de noroi a motorului si a tractorului, precum si pregatirea tractorului pentru lucrul cu priza de putere, se executa numai cu motorul oprit.

Art.58. Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui inainte de a opri motorul si de a bloca franele la pozitia franat.

Art.59. Inainte de a cobori de pe tractor, conducatorul va opri motorul, va frana si va introduce parghia schimbatorului de viteze intr-o treapta inferioara de viteza sau mers inapoi. Daca tractorul urmeaza sa fie oprit timp mai indelungat, masina agricola nu trebuie lasata in pozitie suspendata. Se interzice urcarea pe masina remorcata daca aceasta nu este prevazuta cu un loc special construit pentru lucratorul de deservire.

Art.60. Daca se fac deplasari la distanta, indiferent daca masina agricola suspendata are sau nu scaun pentru lucratorul de deservire, urcarea lui pe masina este interzisa.

Art.61. Inainte de efectuarea manevrei de intoarcere a tractorului, trebuie verificat ca nimeni sa nu se afle in raza de actiune a masinii agricole suspendate.

Art.62. La suspendarea masinii agricole de tractor se interzice intrarea in spatiul dintre tirantii laterali ai mecanismului de suspendare.

Art.63. Cuplarea si introducerea bolturilor de cuplare si a bolturilor autoblocante se vor face numai prin partile laterale.

Art.64. Se interzice intrarea sub utilajele agricole in timpul reglarii mecanismului de suspendare si al curatirii organelor de lucru.

Art.65. Pentru a nu distruge aparatoarea de protectie a transmisiei cardanice, inainte de efectuarea virajelor cu raza mica, decuplati priza de putere in mod obligatoriu.

Art.66. Nu folositi curele uzate; ele se pot rupe in timpul lucrului si pot provoca accidente.

Art.67. Fixati bine cricul hidraulic (se va pune lemn uscat intre cric si tractor) in punctul de suspendare, pentru a se preveni alunecarea si provocarea unor accidente grave; dupa ridicarea tractorului introduceti suporti metalici rezistenti (fig. 10)

Art.68. La tractorul articulat este interzis accesul intre cele doua cadre articulate ale sasiului, in timp ce motorul functioneaza. Avand in vedere dimensiunile si greutatea mare, circa 10 tone, se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor.

fig. 10

Art.69. La lucrarile cu tractorul pe terenurile in panta nu au voie sa lucreze decat conducatori cu experienta si vechime in munca.

Art.70. Lucrarile agricole mecanizate pe terenurile in panta se vor efectua numai ziua si numai dupa ce s-a facut identificarea tarlalei si s-au marcat locurile periculoase. inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a tractorului si masinii agricole pentru ca aceasta sa fie corespunzatoare. Se interzice la lucrarile pe panta folosirea separata a pedalelor de frana care trebuie sa fie permanent cuplate.

Art.71. Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre de rezistenta si cabine se va face cu atentie, pentru a preintampina accidentarile prin alunecarea piciorului. Urcarea si coborarea se vor face cu atentie si numai pe partea laterala.

Art.72. Daca, in timpul lucrului, apare pericolul de rasturnare a tractorului, este interzis a se sari afara din cabina, cadrul de rezistenta sau arcul rabatabil, in aceasta situatie, conducatorul tractorului trebuie sa se tina puternic de volan, sa se sprijine bine in scaun si in picioare, iar insotitorii se vor tine de manere. Respectarea cu strictete a acestor reguli evita accidentele.

Art.73. La coborarea pe panta, este interzisa scoaterea tractorului din viteza, intrucat in acest caz tractorul capata o viteza mare si nu mai poate fi folosita frana de motor.

Art.74. De regula, coborarea pantelor trebuie sa se faca cu aceeasi viteza cu care se urca panta.

Art.75. La lucrarile cu masini purtate pe tractor se va da o atentie deosebita tirantilor laterali, care se vor fixa pentru a nu permite deplasarile laterale ale acestora.

Art.76. Pentru executarea lucrarilor pe tarlalele situate in terenuri cu panta, se lasa intre marginea locului care prezinta pericol de accidentare, in zona necesara intoarcerii agregatului, o portiune denumita zona de protectie (I), pe care nu se va lucra. Aceasta va fi marcata cu placi de avertizare (A) vizibile de la distanta- ATENTIE! PERICOL DE RASTURNARE. Zona de intoarcere (II) este delimitata prin brazda de avertizare (III) si brazda de control (IV). Latimea zonei de intoarcere se va alege in functie de raza de intoarcere a agregatului (fig. 11).

fig. 11

Art.77. La executarea intoarcerilor, la capetele tarlalei, pe terenurile cu panta mai mare de 10°, este interzisa intoarcerea cu bucla a tractorului pe roti; in aceste situatii, intoarcerea tractorului se va face in mod obligatoriu din trei manevre, astfel (fig.12):
– prima manevra (1): la iesirea din brazda se manevreaza tractorul cu fata spre vale pe mijlocul zonei de intoarcere;
– a doua manevra (2): se urca panta, cu spatele, pe mijlocul zonei de intoarcere, manevrand tractorul pana cand ajunge in pozitia din care poate intra in brazda;
– a treia manevra (3): se vireaza tractorul pentru a intra in brazda.

fig. 12

Art.78. Pe terenurile in panta nu se vor cupla rotile prin blocarea diferentialului, intrucat la intoarcerile de la capete virajul nu se poate face si, in acest caz, accidentul este inevitabil.

Art.79. Conducerea tractorului pe drumuri in panta se va face cu multa prudenta si cu viteza adaptata in cazurile cand drumul este inmuiat dupa ploaie, pe inghet sau polei, pe portiunile cu iarba umeda, pe timp cu vizibilitate redusa etc., cand pericolul de derapare si rasturnare este cel mai mare.

4. DE PRELUCRARE A SOLULUI

4.1. Generalitati

Art.80. Agentii economici vor asigura instruirea temeinica a conducatorilor de tractoare si, in aceeasi masura, a salariatilor permanenti si sezonieri care deservesc masinile agricole sau executa muncile manuale legate de lucrarile din cultura mare.

Art.81. Inainte de inceperea lucrului cu masinile agricole, conducatorul tractorului este obligat:
(1) sa verifice daca masina este completa si in stare de functionare, iar in cazul constatarii unor defectiuni, sa le remedieze;
(2) sa controleze daca masina are montate toate aparatorile si dispozitivele de protectie, daca acestea sunt corespunzatoare si asigura protejarea integrala a organelor in miscare, etc.;
(3) sa controleze daca pe masina sunt aplicate si se pot citi clar inscriptionarile de protectie a muncii.

Art.82. Se va controla daca legatura dintre tractor si masina agricola este corect facuta si daca boltul de imperechere si tirantii ridicatorului hidraulic sunt asigurati impotriva iesirii de pe bolturi cu stifturi autoblocante (fig. 13).

fig. 13

Art.83. Se va verifica daca sistemul hidraulic functioneaza normal si asigura manevrarea corecta a masinii agricole.

Art.84. Se vor verifica scaunele, platformele, manerele, barele de sprijin etc., daca acestea asigura securitatea manuitorilor de masini.

Art.85. Conducatorul tractorului, impreuna cu cei ce deservesc agregatul, vor stabili semnalele conventionale de avertizare in timpul lucrului.

Art.86. Se va controla modul cum sunt echipati manuitorii, pentru a se preveni accidentele prin prinderea imbracamintei necorespunzatoare sau a parului, de catre organele in miscare ale masinilor.

Art.87. La cuplarea masinilor agricole la transmisia cardanica, priza de putere a tractorului va fi decuplata.

Art.88. La pornirea agregatului tractor – masina agricola de pe loc pentru inceperea lucrarii, pornirea se va face lin, fara socuri, pentru a se evita caderea manuitorilor care deservesc masina. De asemenea, in timpul lucrului se vor evita scaderile si cresterile bruste de viteza, pentru a se evita accidentarea manuitorilor.

Art.89. In timpul lucrului se interzice apropierea persoanelor straine de agregatul tractor-masina agricola, precum si folosirea acestora la remedieri sau reglari ale masinilor.

Art.90. Este interzisa coborarea sau urcarea manuitorilor pe masinile agricole in timpul deplasarii acestora sau in timpul lucrului, acestea fiind permise numai cand agregatul sau masina agricola actionata sunt oprite.

Art.91. Intrarea in interiorul masinilor pentru a se efectua diverse remedieri sau reglaje, se va face numai dupa ce motorul tractorului este oprit si priza de putere decuplata, in acest caz, cel care executa manevrarea ii va anunta pe cei din jur pentru a se preintampina pornirea masinii sau punerea in miscare a unor organe care ar putea provoca accidente.

Art.92. Repararea si reglarea masinilor agricole se vor face numai de catre persoane calificate, bine instruite si dotate cu scule si dispozitive corespunzatoare si in buna stare de functionare.

Art.93. Intrarea sub masina agricola pentru diferite reglaje sau remedieri se va face numai dupa ce aceasta a fost suspendata hidraulic, asigurandu-se stabilitatea cu suporti rigizi si rezistenti, care sa preintampine eventualele caderi.

Art.94. In timpul rodajului si al probelor functionale se va avea grija ca toate organele in miscare sa nu fie blocate de diferite corpuri straine si se va sta cat mai departe de organele in miscare, pentru a preintampina accidentele ce ar putea surveni din montarea incorecta a unor organe, suruburi slabe, reglaje necorespunzatoare etc.

Art.95. In timpul transportului masinilor agricole este interzisa transportarea persoanelor pe acestea. Se interzice, de asemenea, transportarea sacilor si materialelor pe triunghiul de tractiune, pe tirantii tractorului, pe cadrul masinilor agricole, al sectiilor de lucru, pe lazile de samanta, precum si in bena masinilor agricole.

Obligatiile salariatilor

Art.96. Salariatii permanenti, in afara de prevederile stabilite in legea protectiei muncii si normele generale de protectie a muncii, sunt obligati:
(1) sa verifice locurile de munca,instalatiile, uneltele si sculele inainte de a incepe lucrul si sa semnalizeze persoanei competente toate defectiunile constatate ce pot prezenta pericol de accidentare si sa verifice marcarea vizibila a locurilor periculoase;
(2) atunci cand defectiunile constatate prezinta pericol de accidentare, sa interzica accesul la locul de munca sau folosirea masinilor, uneltelor si sculelor pe toata durata remedierii defectiunilor;
(3) sa interzica inlaturarea, modificarea sau mutarea oricarui tip de dispozitiv de securitate, aparatoare sau orice alt echipament destinat sa asigure protectia salariatilor sezonieri;
(4) sa controleze ca salariatii sezonieri sa se abtina de la practici si acte de neglijenta sau imprudente ce risca sa creeze conditii favorabile producerii de accidente;
(5) sa interzica interventiile si improvizatiile la instalatiile electrice;
(6) sa nu primeasca la lucru salariatii bolnavi, obositi sau in stare de ebrietate;
(7) la deplasarea pe jos a salariatilor, sa fie luate masuri pentru ca distanta dintre acestia sa fie de 2-3m, pentru a se evita accidentarea prin lovirea involuntara cu uneltele de munca;
(8) atunci cand se parcurg trasee cu drumuri noroioase, alunecoase sau cu poteci inguste, pentru ca uneltele de munca sa nu provoace accidente, distanta in mers dintre salariati sa fie de 3-4 m;
(9) sa interzica transportul persoanelor peste incarcaturile din camioane, remorci, carute;
(10) sa interzica oricarei persoane sa urce sau sa coboare din mijloacele auto, remorci, carute atunci cand acestea se afla in miscare;
(11) sa interzica folosirea pentru iluminat substantelor, materialelor si produselor care pun pericol sanatatea si securitatea salariatilor.

Art.97. Agentii economici au obligatia sa efectueze instruirea temeinica a salariatilor pentru respectarea regulilor de protectie a muncii pe timp nefavorabil si cu descarcari electrice din atmosfera, si anume:
(1) in camp nu se ramane decat daca este absoluta nevoie;
(2) nu se va alerga pe camp deschis spre cel mai apropiat adapost dupa ce a inceput furtuna; se va alege pozitia ghemuit cu mainile intre genunchii lipiti si degetele indreptate in jos (fig. 14);

fig. 14

(3) nu se aleg copaci izolati in camp pentru adapostire;
(4) nu se aleg capite de paie, stoguri de fan, coame de deal;
(5) nu se aleg stalpii de inalta tensiune, mai ales cei pe care sunt montate transformatoare, garduri metalice si nici constructii aflate in locuri expuse;
(6) se alege, daca exista posibilitatea, padurea deasa sau un sant, gropi, vai, poalele unui deal;
(7) in interiorul cladirilor:
(8) nu se paraseste incaperea;
(9) toata lumea se indeparteaza de sobe, cosuri, mase metalice; (8)daca exista posibilitatea alegerii intre cladiri, adapostirea se va face: in case cu paratraznet;
(10) in cladiri mari cu armaturi metalice; in cladiri cu etaj si alte cladiri.

4.3. Lucrari de prelucrare a solului

4.3.1. Lucrari cu plugul purtat

Art.98. Pentru efectuarea acestor lucrari in securitate deplina se vor astupa eventualele santuri ramase de la scurgerea apelor, se va curata terenul de coceni, buruieni etc. Se vor marca cu jaloane si placi avertizoare santurile, gropile, rapele sau alte locuri periculoase (fig. 15).

fig. 15

Art.99. Cuplarea si decuplarea plugului cu tractorul se executa de conducatorul tractorului. Nu se admite transportul sau lucrul cu plugul la care hoiturile sunt neasigurate cu stifturi autoblocante impotriva iesirii accidentale.

Art.100. In timpul lucrului se interzic urcarea pe cadrul plugului, strangerea piulitelor si suruburilor, precum si curatirea suprafetelor active ale trupitelor. Desfundarea plugului de coceni, buruieni sau de pamant, se va face numai cu tractorul oprit si cu plugul lasat pe sol. Periodic, organele active ale plugului se curata de pamant folosind o unealta de lucru.

Art.101. Pentru evitarea accidentelor se interzice urcarea pe tractor si pe plug. in acest sens, pe cadrul plugului se va aplica interdictia scrisa cu negru pe fond galben: NU TRANSPORTATI PERSOANE SAU MATERIALE PE PLUG.

Art.102. In timpul lucrarilor de reparatii in camp sau la inlocuirea de brazdare, cormane, trupite, antetrupite, cutit-disc etc., se interzice intrarea sub plug; pentru a se evita producerea accidentelor, plugul se va suspenda pe suporti rezistenti.

4.3.2. Lucrari cu plugul reversibil

Art.103. In afara regulilor indicate la plugul purtat, conducatorul tractorului trebuie sa cunoasca bine plugul, si in special, modul de inversare a trupitelor si particularitatile mecanismului de revcrsare.

Art.104. Inainte de inversarea trupitelor, conducatorul tractorului trebuie sa se asigure ca nu exista nici o persoana in jurul plugului, care sa riste sa fie accidentata si nici un obstacol de care s-ar putea lovi plugul.

Art.105. Inversarea plugului se va face numai atunci cand tractorul este oprit si plugul este in pozitia ridicat. Coborarea plugului in brazda se va face numai dupa terminarea inversarii si rezavorarea lui. Dupa inversare, se va aduce maneta distribuitorului in pozitia neutra.

Art.106. In timpul stationarii, plugul trebuie coborat pe sol pentru a se evita caderea lui si producerea accidentelor.

Art.107. Pentru a se evita deteriorarea plugului si producerea accidentelor prin socurile puternice ce se produc in momentul reversarii, aceasta se va face cu motorul la turatia redusa.

Art.108. In cazul ruperii bolturilor de siguranta originale, este interzisa inlocuirea acestora cu bolturi executate din materiale necorespunzatoare, deoarece in cazul reaparitiei defectiunilor in sistemul hidraulic de inversare, este posibila deteriorarea plugului si producerea de accidente.

Art.109. Pentru lucrul cu plugurile reversibile care se intrebuinteaza in special pe terenurile in panta, ecartamentul tractorului se va regla la maximum, pentru a se asigura stabilitatea cat mai mare a agregatului.

Art.110. Pentru a se evita producerea accidentelor prin rasturnarea tractorului, pe terenurile in panta de pana la 9°, aratura cu plugurile reversibile se va face cu rasturnarea brazdei spre vale. Peste aceasta limita nu se mai poate lucra, deoarece se produc deraparea si dezechilibrarea plugului inspre vale.

Art.111. Pentru a mari stabilitatea agregatului, pe terenurile in panta de peste 9° si nu mai mult de 14°, cu tractoarele pe roti, aratura se va executa numai cu rasturnarea brazdei inspre deal. Cu tractoarele pe senile se poate executa lucrarea de aratura cu rasturnarea brazdei inspre deal pe terenurile in panta de pana la 27°.

Art.112. Este interzis cu desavarsire ca intoarcerile la capete sa se faca cu tractorul scos din viteza si lucrand numai cu franele.

Art.113. In timpul transportului, pentru a preintampina accidentele, plugul trebuie sa fie reversat, astfel ca trupitele stanga sa se gaseasca in sus. Bolturile de cuplare a plugului la mecanismul de prindere si ridicare a tractorului vor fi asigurate cu stifturi autoblocante.

4.3.3. Lucrari cu plugul balansier pentru desfundat

Art.114. In timpul repausului, plugul balansier remorcat se va sprijini pe una din trupite si pe trenul de roti.

Art.115. In timpul transportului, plugul balansier se va sprijini pe roti si, prin bara de tractiune, pe tractorul de care este remorcat. Nu se admite nici o improvizatie, intrucat plugul fiind foarte greu, se pot produce accidente cu urmari grave, datorita caderii plugului pe pamant in timpul mersului.

Art.116. Pentru a se evita agatarea plugului de diferite obstacole sau denivelari, in timpul transportului, varful daltilor se va retrage in interior si se vor atasa steguletele rosii de avertizare la capetele cormanelor.

Art.117. In timpul lucrului este interzis a se face demontari pentru remedieri sau reparatii. Orice inlocuiri de piese sau subansambluri importante se executa numai la atelierul mecanic.

Art.118. La repararea plugului balansier se reazema plugul pe trenul de roti si pe trupita la care se lucreaza, in aceasta situatie, se asigura plugul impotriva balansarii in jurul trenului de roti. In cazul in care se lucreaza la trenul de roti sau la reductor, plugul se aseaza pe capre rezistente si se asigura impotriva rasturnarii laterale.

Art.119. Este interzisa coborarea sau urcarea pe plug in timpul deplasarii. Pentru aceasta, pe cadrul plugului se va aplica interdictia, pe fond galben cu litere negre: “URCAREA SAU COBORAREA IN TIMPUL MERSULUI STRICT INTERZISA”.

Art.120. Se interzice cu desavarsire sa se lucreze cu plugul balansier fara cabluri de siguranta sau cu cablurile deteriorate si care nu mai prezinta garantie in exploatare. Pe cadru se va inscriptiona vizibil: INTERZIS SA SE LUCREZE FARA CABLU DE SIGURANTA.

Art.121. In timpul lucrului este interzisa urcarea oricarei persoane pe scaunul de pe trupita opusa celei aflate in brazda. Pe plug se va afla numai manipulatorul, care trebuie sa se aseze numai pe scaunul de pe trupita aflata in brazda.

Art.122. Bascularea plugului se va face numai dupa ce manipulantul s-a asezat in scaunul de pe trupita din brazda.

Art.123. Periodic, conducatorul tractorului va verifica starea scaunelor si a prinderii lor de plug, pentru a preintampina eventualele accidentari provocate prin desprinderea scaunului. Pe timp rece nu se va lucra cu plugul fara folosirea pernelor prevazute pentru scaune.

Art.124. In momentul balansarii si la plecarea de pe loc, conducatorul tractorului este obligat sa-1 anunte prin semnale acustice pe manipulant sau pe persoanele din jur, pentru a se evita accidentarea acestora. Este interzis sa lucreze cu plugul manipulantii care nu au fost instruiti temeinic cu privire la functionarea lui si asupra regulilor de protectie a muncii.

Art.125. Pentru evitarea deteriorarii plugului si producerii de accidente in timpul socurilor ce intervin la intalnirea unor obstacole, este interzis a se lucra pe terenuri cu buturugi sau radacini de pomi care nu au fost in prealabil indepartate, in acest scop, plugul se va exploata numai prin remorcare cu ajutorul bolturilor de siguranta crestate, prevazute cu cabluri de siguranta de 6 mm. in solurile usoare se vor utiliza bolturile de siguranta pentru 6000 – 8000 kgf, iar in cele mijlocii, cele de peste 8000 kgf, in functie de rezistenta solului.

4.3.4. Lucrari cu subsolierul

Art.126. Inainte de inceperea lucrului, conducatorul tractorului este obligat sa verifice amanuntit echiparea completa si sigura a subsolierului.

Art.127. Cuplarea si decuplarea subsolierului la tractor se vor face de catre conducatorul tractorului, fara fortari si batai puternice cu ciocanul, pentru a se evita rasturnarea acestuia. Sculele folosite in acest scop vor fi in buna stare, bine fixate in maner, fara muchii crapate. Se vor purta ochelari de protectie. Introducerea celor doi tiranti laterali ai tractorului in bolturile de cuplare va fi asigurata cu ajutorul bolturilor autoblocante. Dupa cuplare se va verifica daca operatia este efectuata corect prin ridicari si coborari repetate, avand grija ca in apropierea subsolierului sa nu se afle nici o persoana.

Art.128. Dupa oprirea motorului se poate executa repararea si curatirea subsolierului, dar numai dupa ce acesta a fost scos din brazda si asezat pe sol.

Art.129. In timpul lucrului sau al transportului se interzice cu desavarsire asezarea pe cadrul subsolierului a oricarei persoane sau a unor materiale. In timpul repausului, subsolierul se scoate din sol si se asaza sprijinit pe talpa sa, pe un loc plan.

Lucrari cu grapele, sapele rotative si tavalugii

Art.130. La grapele cu colti, inainte de inceperea lucrului, se verifica si se asigura lungimea dispozitivelor de remorcare si strangerea clemelor de fixare a cablului.

Art.131. La cuplarea grapelor la pluguri, cultivatoare sau discuitoare, lungimea lantului sau cablului de legatura va fi astfel aleasa incat, la intoarcerea agregatului, grapa sa nu intre in contact cu rotile posterioare.

Art.132. La manipularea grapelor cu discuri si a tavalugilor, dat fiind greutatea lor mare, incarcarea si descarcarea, in si din mijloacele de transport, se vor face numai cu mijloace mecanizate de ridicat, prevazute cu lanturi sau cabluri de prindere ce se vor fixa numai in locurile marcate cu insemnul carlig cu 4 zale cu lant. Prinderea lantului pentru incarcare sau descarcare se va face de catre personal autorizat, incarcarea si descarcarea masinilor se vor face sub supravegherea unei persoane calificate.

Art.133. Este interzis tuturor salariatilor ca in timpul deplasarii masinilor in lucru sa se execute lucrari de reparatii, reglaje, desfundari etc. Aceste operatii se vor executa numai cu motorul oprit si masina decuplata de la tractor.

Art.134. Curatirea organelor active ale grapelor cu discuri, desfundarea acestora, se vor face cu unelte metalice suficient de lungi, pentru a se preintampina ranirea celui care desfunda discul.

Art.135. Este interzisa intoarcerea agregatului cu grapa cu discuri in pozitie de lucru; intoarcerea se va face dupa ce se ridica grapa cu ajutorul cilindrului de forta.

Art.136. In timpul lucrului, nu se va admite intrarea persoanelor intre tractor si grapa cu discuri sau trecerea peste masina. Se va evita caderea in fata grapei cu discuri, deoarece se risca ranirea grava.

Art.137. Atunci cand este necesar sa se lesteze grapa, se vor folosi numai greutati si, in nici un caz, nu trebuie cerut unei persoane sa se urce pe grapa.

Art.138. Pe terenurile in panta, se va evita coborarea tractorului in agregat cu grapa cu discuri, iar utilizarea acestui agregat se va face numai pe terenurile cu panta stabilita in cartea tehnica.

Art.139. Este interzis accesul .conducatorului tractorului sau al altor persoane intre bateriile cu discuri, atunci cand instalatia hidraulica este racordata la tractor si cand motorul tractorului functioneaza.

Art.140. Cand se executa manevre de inchidere si deschidere a bateriilor de discuri, se interzice prezenta oricarei persoane in zona de actionare a acestora.

Art.141. La executarea operatiilor de trecere a discurilor in pozitie de lucru, se interzice prezenta oricarei persoane in zona trenului de transport. Scoaterea sau introducerea bolturilor de blocare a pozitiei rotilor de la trenul de transport se va face numai de pe partea exterioara a grapei.

Art.142. Stocarea grapelor cu discuri se va face pe suporti suficient de inalti, pentru a se ridica anvelopele de pe sol si cu baza mare de sustinere, pentru a nu se rasturna.

Art.143. Stocarea grapelor cu colti reglabili se va face cu coltii catre inauntru si in stive rezemate sigur, pentru a nu se rasturna si provoca accidente. In pauzele de lucru sau in timpul altor opriri, grapele cu colti reglabili se vor aseza numai cu coltii in jos si in locuri unde nu se circula.

Art.144. Pentru transport, grapa cu discuri se blocheaza in pozitia ridicat cu ajutorul boltului cu maner si al manetei de reglare a trenului de rulare (rotile de transport). Cand grapele sunt transportate pe drum, trebuie luate toate masurile de evitare a accidentelor si ranirea participantilor la trafic. Se interzice transportul pe grape sau pe tavalugi al persoanelor, sacilor sau al altor materiale.

Art.145. Pentru circulatia pe drumurile publice a agregatului tractor-grapa cu discuri, grapa va fi marcata la colturile conturului maxim poligonal, cu dungi oblice alb-rosu. Pe timpul noptii, pe latura din spate, se va monta triunghiul reflectorizant special (447x 390 mm).

4.5. Lucrari cu combinatoarele, cultivatoarele, frezele si masinile de modelat solul

Art.146. La manipularea masinilor, la incarcare, descarcare sau montare, operatiile se vor face supravegheat, pentru a se preintampina pericolul accidentarii salariatilor datorita greutatii masinilor, existentei organelor active ascutite si a multiplelor articulatii care le alcatuiesc.

Art.147. La combinatoarele la care cuplarea la tractor se face prin cuple hidrostatice rapide si care nu necesita efort si nu prezinta pericol de pierderi de lichid hidraulic sub presiune, aceasta se poate face de catre conducatorul tractorului, deoarece protapul se poate regla in inaltime pentru cuplare prin simpla actionare asupra surubului de reglaj protap.

Art.148. Pentru prevenirea accidentelor se vor lua urmatoarele masuri:
(1) pentru asezarea pe sol cu organele active, se va actiona din cabina tractorului cilindrul principal de ridicare, nefiind necesare manevre deosebite;
(2) pentru coborarea cadrelor laterale din pozitia de transport in pozitia de lucru se va trage de cablul de actionare asupra zavoarelor cadrelor laterale. Acelasi lucru il poate face conducatorul tractorului prin actionarea asupra robinetului de comanda;
(3) cadrele laterale ale combinatorului, ridicate in pozitie de transport, vor avea asigurate zavoarele cu hoiturile de siguranta. Verificati starea hoiturilor pentru a se evita producerea de accidente datorate deszavorarii nedorite;
(4) inainte de a iesi pe drumurile publice, in suportul special al combinatorului de pe traversa posterioara, va fi montat triunghiul reflectorizant special din dotarea utilajului.

Art.149. In timpul montarii, cuplarii si reglarii combinatorului, cultivatorului sau frezei si la actionarea ridicatorului hidraulic, conducatorul tractorului este obligat sa anunte persoanele din jur.

Art.150. Pentru verificarile tehnice si remedierea oricarei defectiuni, se va opri motorul, priza de putere va fi decuplata, iar organele active vor fi, in mod obligatoriu, sprijinite pe sol.

Art.151. Inainte de inceperea lucrului cu freza se va controla strangerea suruburilor de fixare a organelor active, montarea si asigurarea cardanului, montarea corecta a aparatorilor de protectie de la cardan si cea din spatele frezei.

Art.152. Este interzisa trecerea printre tractor si freza sau urcarea pe masina in timpul mersului.

4.6. Lucrari de semanat, plantat si intretinere a culturilor

4.6.1. Lucrari cu masinile de semanat

Art.153. Datorita particularitatilor proprii de constructie a fiecarui tip de semanatoare in parte, agentii economici sunt obligati sa ia masuri pentru ca personalul sa cunoasca temeinic instructiunile de protectie a muncii.

Art.154. Inainte de inceperea lucrului, se verifica starea tehnica a semanatorii, acordandu-se atentie deosebita triunghiului de tractiune, imbinarilor, suportilor de fixare a platformelor, manerelor de sustinere, cablului pentru actionarea dispozitivului de cuplare a tirantilor laterali, mecanismului de actionare cu lant a axului distribuitorului de seminte si combinatorului rotativ pentru maruntirea si tasarea usoara a solului.

Art.155. La efectuarea de probe pentru determinarea cantitatii de samanta la hectar, se vor respecta urmatoarele reguli de securitate:
(1) la tipurile de semanatoare la care este necesar sa se invarteasca roata motrica, masina se va suspenda pe suporti metalici sau din lemn si se va asigura pentru a se preveni caderea cu brazdarele sau cu rotile peste persoanele care executa lucrarea;
(2) la tipurile de samanatori prevazute cu manivela pentru rotirea axului distribuitorilor, masina se lasa pe sol.

Art.156. In timpul lucrului se interzic urcarea, stationarea si coborarea de pe semanatoare.

Art.157. Pentru prevenirea intoxicatiilor, la manipularea semintelor tratate si la umplerea rezervorului cu lichid insecticid, deservantii semanatorilor vor purta echipamentul de protectie corespunzator, in pauzele de masa si la terminarea lucrului, acestia vor dezbraca echipamentul de protectie si se vor spala bine cu apa si sapun.

Art.158. Este interzis a se manevra robinetele pompei de catre persoane cu halate largi si maneci nestranse in jurul bratului, deoarece robinetele se gasesc in apropierea rotii de curea de pe arborele pompei de pe semanatoare.

Art.159. Se interzic orice interventii la organele in miscare, desfundarea tuburilor semanatorii in mers sau introducerea mainii in cutiile de seminte, deoarece exista pericolul de accidentare. Toate remedierile se fac dupa oprirea motorului tractorului.

Art.160. Se interzice stationarea sub marcatoarele semanatorii.

Art.161. Se interzice apropierea de exhaustor sau transmisia cardanica in timpul cand acestea functioneaza.

Art.162. Pentru prevenirea accidentelor si, in special, la ochi, este interzis cu desavarsire a se sta in apropierea exhaustorului in timpul functionarii, intrucat acesta poate refula cu viteza mare in exterior boabe care au dimensiunea mai – mica decat orificiile discului distribuitor si care trec prin ele fiind antrenate de curentul de aer.

Art.163. La coborarea de pe tractor se va evita sprijinirea mainii pe exhaustorul semanatorii, deoarece paletele ventilatorului in functiune pot provoca accidente grave.

Art.164. Alimentarea cu seminte a cutiei semanatorii se va face numai cu masina in pozitie de lucru.

Art.165. Dupa cuplare, se vor departa persoanele straine si se va verifica daca legatura intre tractor si masina este corect facuta si daca tirantii ridicatorului hidraulic sunt asigurati impotriva iesirii de pe bolturile masinii cu stifturi autoblocante.

Art.166. La masinile actionate de la priza de putere a tractorului se vor verifica modul de fixare a cardanului, asigurarea contra desfacerii acestuia si existenta aparatorilor de protectie care trebuie sa fie in buna stare, bine fixate si sa nu permita introducerea mainilor sau a degetelor in zona periculoasa.

Art.167. Pentru a se preveni caderea brusca a masinii si producerea accidentelor, schimbarea pozitiei piciorului de sprijin al masinii se va face numai dupa ce s-a blocat ridicatorul hidraulic al tractorului in pozitia “ridicat”.

Art.168. Inaintea transportului sau inceperii lucrului, se va verifica daca tractorul nu cabreaza. Pentru inlaturarea cabrarii, in mod obligatoriu se vor monta la tractor greutati suplimentare la rotile din fata.

Art.169. Pentru prevenirea accidentelor se va controla zilnic, in mod amanuntit, starea tehnica a ridicatorului hidraulic, care trebuie sa lucreze fara sa produca socuri in timpul operatiilor de ridicare sau coborare.

Art.170. In timpul transportului, pentru prevenirea accidentelor, marcatoarele vor fi puse in pozitie de transport, asezate vertical si obligatoriu asigurate.

Art.171. Semanatorile care, atunci cand sunt suspendate, obtureaza instalatia de iluminat si semnalizare a tractorului, vor fi echipate cu triunghiul reflectorizant special de 447 x 390 mm.

Art.172. In timpul lucrului este interzis a se merge intre tractor si masina, a sta pe bara suport, pe platforma sau pe cadrul sectiilor de semanat, ori pe lada de seminte.

Art.173. In timpul functionarii masinii este interzis a se executa ungerea, reglarea sau remedierea oricaror defectiuni, acestea facandu-se numai cu motorul oprit si cu priza de putere decuplata.

Art.174. La intoarcerile de la capete se va acorda o atentie deosebita manuirii marcatoarelor, avandu-se grija ca la schimbarea pozitiei acestora sa nu fie nici o persoana in apropiere.

Art.175. Tractorul si motorul vor fi oprite inainte de a se intra la semanatoare pentru actionarea cu manivela a axului filetat cu cap patrat si de a se regla adancimea de lucru a brazdarelor.

Art.176. Umplerea cutiilor sau a lazilor de seminte se va face la capetele parcelei, pentru a se evita transportul sacilor pe distante mari. Alimentarea se va face dupa ce tractorul a fost oprit, priza de putere decuplata si masina lasata pe sol.

Art.177. Este interzis transportul pe masina al sacilor cu seminte, al persoanelor etc.

4.6.2. Lucrari cu masinile de plantat

Art.178. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a masinii, daca toate organele sunt bine asamblate, functioneaza normal si toate aparatorile sunt in perfecta stare si bine montate. Se interzice lucrul dupa inlaturarea aparatorilor rotilor dintate si ale lanturilor de antrenare.

Art.179. Se verifica cuplarea masinii la tractor si daca bolturile de legatura sunt asigurate corespunzator in locasurile lor cu stifturi autoblocante.

Art.180. Pentru prevenirea accidentelor se vor respecta urmatoarele masuri:
a) personalul care deserveste fiecare sectie de plantat va fi imbracat cu salopete bine inchise pe corp, la picioare si la maneci;
b) se interzice efectuarea curatirii de buruieni sau de pamant si gresarea masinii in timpul functionarii;
c) se interzice atingerea cu mana a organelor in miscare;
d) se interzice transportul persoanelor cu masina;
e) la intoarcerile la capete, deservantii vor cobora de pe masina oprita in acest scop.

Art.181. Pe masinile de plantat rasaduri vor lucra persoanele care deservesc sectiile sau benzile cu cupe ale masinii si care au fost instruite. Se va face verificarea modului de fixare a scaunelor sau a banchetei si se vor remedia pe loc defectiunile constatate. Pernele vor fi confectionate din materiale care sa poata fi curatate si spalate.

Art.182. La masina de plantat cartofi se vor respecta urmatoarele reguli de protectie a muncii:
a) se interzice lucrul cu masina la care lipsesc aparatorile de protectie. Nu se va gresa si curata de buruieni si pamant decat atunci cand masina este oprita;
b) remedierea defectiunilor ivite in timpul lucrului se va executa numai cu motorul oprit si cu masina asezata pe sol;
c) masina de plantat cartofi va lucra pe terenuri cu panta maxima indicata in cartea tehnica, cu viteza cea mai mica si cu fixarea cat mai stransa a tirantilor laterali, pentru a se limita deplasarile laterale ale masinii ce pot provoca rasturnarea tractorului;
d) este interzis ca in timpul lucrului sa se transporte persoane pe masina;
e) alimentarea cu cartofi se face cand tractorul este oprit, scos din viteza si masina asezata pe sol;
f) este interzis ca pe buncarele incarcate sa se transporte saci sau cosuri cu cartofi;
g) nu se va apasa discul cu piciorul pentru a mari inclinarea, ci se va opri masina si se va regla inclinarea discurilor.

Art.183. In timpul transportului, paralelogramele brazdarelor de acoperire cu pamant, posterioare, se ridica si se asigura, iar punctele de cuplare la tractor vor avea stifturi autoblocante. Marcatoarele vor fi atent asigurate impotriva caderii. Pe masina va exista priza electrica pentru alimentarea instalatiei proprii de iluminat si semnalizare, deoarece instalatia tractorului este total obturata de masina ridicata pentru transport.

Art.184. Repararea masinii de plantat se face numai cand aceasta este asezata pe sol sau pe o platforma si bine sprijinita, pentru a nu se rasturna.

4.6.3. Lucrari de intretinere a culturilor

Art.185. La executarea mecanizata a lucrarilor de intretinere cu grape, sape rotative si cultivatoare, se interzice urcarea si coborarea in timpul lucrului a conducatorului de pe agregat.

Art.186. Efectuarea interventiilor pentru remedieri sau schimbarea anumitor organe active deteriorate se vor face numai cu agregatul si motorul tractorului oprite si masina agricola coborata pe sol.

Art.187. Este interzis transportul de persoane pe masinile aflate in lucru. Nu se admit persoane in raza de lucru a agregatului tractor-masina agricola.

Art.188. Cozile diferitelor unelte cu care se efectueaza muncile in camp vor avea lungimi potrivite taliei persoanelor.

Art.189. Prasitul manual se va face cu sapele bine ascutite, cozile acestora fiind de o grosime corespunzatoare si netezite cu grija, pentru a nu produce zgarieturi sau bataturi la maini.

Art.190. Pentru a se crea o distanta de protectie a muncii intre persoane si a se evita accidentarea la prasitul manual, atunci cand se lucreaza in formatie, fiecare va primi cate doua randuri de plante, unul pentru dus si altul pentru intors (fig.16).

fig. 16

Art.191. In timpul pauzelor pentru masa, sapele vor fi asezate intr-un singur loc, cu lamele in pamant.

Art.192. In loturile de hibridare, la lucrarile de castrare, cand este arsita, lucrul se va organiza astfel incat personalul sa fie ferit de insolatii, preferandu-se orele diminetii si dupa amiezii.

5. ACTIVITATI IN VITICULTURA, POMICULTURA SI LEGUMICULTURA

5.1. Reguli generale

Art.193. La lucrarile ce se vor executa cu tractoarele si masinile agricole, se vor respecta normele specifice de protectie a muncii indicate la cap. 3 si 4 din prezenta norma.

Art.194. La sediul unitatii se va afisa o harta pe care se vor prezenta pozitia precisa a fiecarui loc periculos, denumirea locala a acestuia si alte observatii utile. Conducatorii de tractoare si conducatorii de atelaje vor fi instruiti in acest sens.

Art.195. Spalierii rupti sau fisurati vor fi inlocuiti inainte de inceperea lucrarilor mecanizate de primavara si ori de cate ori este nevoie pe parcursul perioadei de vegetatie, pentru a se evita astfel pericolul de accidentare prin caderea lor pe neasteptate.

Art.196. Marcarea locurilor periculoase se face cu stalpi din beton sau spalieri vopsiti in alb-rosu pe care se prind tablite de avertizare cu inscriptionari sau simple indicatoare; inscriptionarile se vor scrie pe fond galben cu litere negre.

Art.197. La operatiunile de ascutire manuala a pichetilor, aracilor, tarusilor si tutorilor se va avea grija ca acestia sa fie astfel sustinuti incat mana sa nu fie lovita.

Art.198. La lucrarile de desfundat pe pante, trebuie respectate masurile de protectie a muncii specifice tractoarelor, acordandu-se cea mai mare atentie intoarcerilor.

Art.199. La plugul balansier, care lucreaza in agregat cu tractorul, pe langa masurile de protectie a muncii indicate la plugurile obisnuite, se va tine seama de specificul acestuia, deoarece se cupleaza in alt mod si se basculeaza la capatul parcelei.

Art.200. La saparea mecanizata a gropilor se vor respecta urmatoarele:
a) inainte de inceperea saparii se va frana tractorul si se vor cupla podurile de ghidare;
b) se vor verifica furtunurile si se vor inlocui cele defecte;
c) este interzis sa se scoata sapatoarele de la dispozitivul de actionare, sa se scoata sigurantele sapei sau sa se lucreze cu cutitele slabite;
d) este interzis lucrul cu aparatoarea de protectie de la transmisia cardanica lipsa sau defecta;
e) dupa terminarea lucrului se vor decupla manetele de actionare a dispozitivului de sapat.

Art.201. Lucrarile de intretinere a plantatiilor se vor executa cu multa atentie din partea conducatorului tractorului, spre a se evita lovirea ramurilor pomilor pe sub care se lucreaza.

Art.202. Lucrarile cu tractoare de mica putere si ecartament ingust se vor executa cu atentie, intoarcerea tractorului la capete se va face astfel incat conducatorul sa fie permanent cu fata inspre vale. in acest caz lucrul se va executa pe curbele de nivel, incepandu-se din partea de sus a liniei de cea mai mare panta.

Art.203. La exploatarea tractoarelor care lucreaza in sectorul viticol sau pomicol, se vor respecta pantele indicate in cartea tehnica a acestora. In mod deosebit se va acorda atentie lucrarilor executate cu masinile purtate si inalte, care schimba centrul de greutate.

Art.204. Poate sa participe la lucrarile de stropit sau prafuit personalul sezonier care are viza medicala si a fost instruit cu privire la prevederile de securitate a muncii inainte de inceperea lucrului.

Art.205. In timpul functionarii masinilor de stropit si prafuit nu se vor executa lucrari de reparatii sau intretinere; aceste operatii se vor face numai dupa oprirea masinilor si dupa ce s-a evacuat presiunea din interiorul rezervorului.

Art.206. Este interzis sa se intervina la organele de transmisie ale masinilor in timp ce acestea functioneaza.

Art.207. Nu se va lucra cu masinile ale caror aparatori sau capote sunt deschise.

Art.208. Desurubarea duzelor sau desfacerea colierelor se va face numai daca toate robinetele sunt inchise si numai dupa decuplarea prizei de putere a tractorului.

Art.209. Este interzis sa se demonteze piese din circuitul de refulare al instalatiei, atunci cand manometrul indica presiune in aceasta.

Art.210. Se interzice folosirea masinilor de stropit si prafuit la presiuni mai mari decat cele indicate de uzina constructoare, precum si a celor care au manometrele si supapele de siguranta defecte.

Art.211. Nu este permisa demontarea regulatoarelor de presiune atunci cand ansamblul conductelor se afla sub presiune.

Art.212. Angrenarea cuplajelor ventilatoarelor la masinile de combatere se va face numai cu masinile in repaus.

Art.213. Manometrele aparatelor si masinilor trebuie sa fie prezentate periodic pentru verificari metrologice, in cazul in care se constata ca un manometru este defect, trebuie inlocuit imediat cu altul nou sau verificat si sigilat.

Art.214. Personalul care deserveste aparatele si masinile trebuie sa cunoasca efectele substantelor de uz fitosanitar cu care lucreaza si modul in care trebuie sa actioneze in caz de accidentare.

Art.215. Dupa terminarea lucrului sau in pauzele pentru fumat sau pentru masa, muncitorii trebuie sa-si spele bine cu apa si sapun mainile si fata, sa-si clateasca gura cu apa. Este interzis sa se manance sau sa se fumeze in timpul lucrului.

Art.216. Pentru conditiile deosebite ce apar in functie de locul de amplasare si specificul muncii, agentii economici vor intocmi instructiuni proprii de protectie a muncii privind masurile de sortare a legumelor si fructelor.

Art.217. La folosirea motocultoarelor, multicarelor, electrocarelor etc., si a masinilor purtate sau remorcate de acestea, se vor respecta prevederile indicate la cap. 3, 4 si 9, precum si normele specifice de protectie a muncii pentru transport intern (anexa l pct. 3).

Art.218. Motocultoarele vor circula pe sosea numai cu diferentialul liber, pentru a fi conduse mai usor.

Art.219. Pe drumurile alunecoase cu patinare mare, pe drumurile proaste, motocultoarele vor circula cu diferentialul blocat.

Art.220. La coborarea in panta cu motocultorul se va bloca diferentialul.

Art.221. Se interzice folosirea motocultoarelor, multicarelor etc., cu mecanismul de franare si sistemul de lumini, defecte.

Art.222. Remorcile care sunt tractate de acestea vor fi prevazute cu frane in buna stare de functionare, iar acolo unde este cazul, franele vor fi actionate de pe scaunul conducatorului de tractor.

Art.223. La coborarea in panta cu remorca incarcata, agregatul se opreste inainte de a intra in panta si se trece in viteza I. in acest caz este interzis sa se coboare in panta cu viteze mari sau sa se schimbe viteza.

Art.224. La coborarea in panta nu este voie sa se decupleze ambreiajul sau sa se puna maneta de viteze la pozitia zero.

Art.225. Cand incarcarea remorcilor se face mecanizat (cu excavatorul, draglina, greiferul sau cu banda transportoare) este interzisa prezenta muncitorilor pe platforma acestora. De asemenea, este interzisa stationarea muncitorilor sub cupa sau bratul utilajului, ori in raza de lucru a acestuia.

Art.226. In timpul descarcarii remorcii, muncitorii nu vor stationa pe portiunea de teren care intra in zona de basculare a benei. Este interzisa descarcarea materialului cu lopata, prin urcarea muncitorilor in bena.

Art.227. Deplasarea remorcilor basculante nu trebuie facuta atunci cand bena este defecta.

Art.228. Se interzice transportul persoanelor in bena remorcilor basculante.

Art.229. Se interzice conducatorilor auto sa execute orice fel de manevrare a agregatului in timpul incarcarii – descarcarii, pana nu se conving ca toate persoanele s-au departat de acesta.

Art.230. Este interzis mersul inapoi cand incarcatura impiedica vizibilitatea, in acest caz, mersul inapoi este permis numai atunci cand conducatorul agregatului este dirijat de catre alta persoana. De asemenea, in cazul auto- distribuitoarelor, conducatorul va fi dirijat de catre alta persoana atunci cand incarcatura de pe bratele din fata impiedica vizibilitatea.

Lucrari in viticultura

Art.231. Agentii economici vor lua masuri ca la efectuarea diferitelor lucrari sa se foloseasca personal cu experienta si care si-a insusit regulile de protectie a muncii specifice lucrarilor din viticultura.

Art.232. Inaintea inceperii lucrarilor mecanizate in vii se vor face recunoasteri in teren in ceea ce priveste marcarea si asigurarea locurilor periculoase (maluri abrupte, gropi cu apa sau bazine pentru pompe, rape, terenuri cu eroziune profunda).

Art.233. Se va acorda o atentie deosebita la instalarea stalpilor de piramida in plantatiile de portaltoi si la recoltarea coardelor, pentru a nu se crea pericol de accidentare prin rasturnarea piramidelor.

Art.234. In scopul usurarii muncii personalului si asigurarii securitatii muncii acestuia, uneltele si sculele folosite la taierile manuale (ferastraul, foarfecele de vie, foarfecele de taiat cioturi etc.) vor fi ascutite si fixate in manere executate din lemn, fara muchii sau aschii ce pot provoca bataturi sau raniri.

Art.235. Inainte de inceperea lucrarilor manuale de sapat si prasit, uneltele folosite trebuie sa fie bine ascutite, sa aiba cozi drepte, rotunde si netede, corect fixate in locasurile de prindere si asigurate contra iesirii. Harletele vor fi prevazute cu calcatoare prelungite, pentru a se usura efortul fizic in timpul sapatului. Plantatorul trebuie sa aiba varful bine ascutit, iar manerul sa fie neted si fara crapaturi, pentru a nu produce bataturi.

Art.236. La sfarsitul lucrarilor, uneltele se vor pastra in magazie, camere si lazi spre a se evita ranirile din neatentie.

Art.237. Transportul uneltelor si ustensilelor pentru sapat, taiat si prasit se face in mijloace de transport separate sau in compartimente special amenajate. Suportul pe care se ascut acestea trebuie sa fie stabil si potrivit de inalt, pentru a nu obosi lucratorul prin aplecare continua si pentru protectie impotriva lovirii accidentale.

Art.238. Laditele pentru transportat struguri trebuie sa fie confectionate conform STAS, fara cuie si aschii ce pot provoca raniri.

Art.239. La lucrarile de recoltat, se va tine seama de capacitatea galetilor si a cosurilor folosite la transport manual.

Art.240. Se interzice agentilor economici folosirea la lucrarile de recoltare, a unor persoane care prezinta infirmitati la maini si picioare. Acestea pot executa repararea provizorie a laditelor, cosurilor etc.

Art.241. Pentru evitarea accidentelor la altoirea vitei de vie, personalul va purta obligatoriu o aparatoare din talpa bovina in dreptul pieptului, ca masura de prevenire a unei eventuale scapari, din neatentie sau oboseala, a briceagului de altoit in directia pieptului.

Art.242. In procesul de altoire si fortare a vitei de vie se vor lua masuri pentru prevenirea accidentelor prin oparire cu parafina, echiparea cu salopete, sort si manusi de protectie a salariatilor fiind obligatorie.

Art.243. Pentru prevenirea accidentelor in cazul folosirii masinilor de altoit, acestea vor fi exploatate de personal calificat, instruit si supravegheat de conducatorul locului de munca.

Art.244. Se interzice salariatilor stationarea sau apropierea de masinile de imprastiat ingrasaminte, de balotat coarde de vita de vie, de echipamentul pentru carnit lastari, de tocatorul de coarde de vita de vie, de masina de stropit si prafuit etc., atunci cand acestea se afla in functiune.

Art.245. Indiferent de natura si tipul utilajelor si masinilor agricole folosite la lucrarile ce se executa cu mijloace mecanizate, este interzisa urcarea si coborarea din mers de pe acestea.

Art.246. In activitatea de vinificatie se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si apei minerale (anexa l pct. 4).

5.3. Lucrari in pomicultura

Art.247. Agentii economici vor lua masuri ca bazinele sau gropile de alimentare cu apa pentru pompe, malurile inalte ce prezinta pericol de prabusire, rapele si pantele afectate profund de fenomenul de eroziune sa fie consolidate si protejate cu balustrade sau imprejmuite cu garduri solide.

Art.248. Conducatorii formatiilor de lucru vor controla zilnic ca uneltele si sculele manuale ce se folosesc pentru taiere in plantatii sa fie bine ascutite si bine fixate in manere corespunzatoare, in felul acesta, efortul lucratorilor este usurat, fara ca ei sa resimta vreo jena in timpul lucrului.

Art.249. La lucrarile de sapat, prasit, cosit iarba, ce se executa in livezi, se vor asigura cazmale, lopeti, coase si alte unelte bine ascutite, cu cozi drepte, rotunde si netede, pentru a usura munca si a nu provoca bataturi in palme.

Art.250. Pentru ca efortul lucratorilor in timpul sapaturilor sa fie usurat, harletele vor avea calcatoare prelungite.

Art.251. Sefii formatiilor de lucru vor controla ca foarfecele de tuns iarba sa fie bine ascutite, manerele lor sa fie flexibile, iar portiunea de care se prinde mana trebuie sa fie rotunda si slefuita, pentru a nu produce rani.

Art.252. Lucrarile agricole sub LEA sunt strici interzise atunci cand pomii sunt plantati in zona apropiata de LEA (zona cuprinsa pe portiunea de 50 m, masurata fata de proiectia pe orizontala a conductoarelor fazelor extreme, de o parte si de alta, de-a lungul liniei electrice), fiind necesare lucrari de indepartare a cuiburilor de omizi. Se folosesc numai foarfece prevazute cu prajina. Actionarea acestui tip de foarfece se face obligatoriu cu o sfoara. Pentru evitarea pericolului de electrocutare se interzice folosirea de sarme sau cabluri metalice. Este obligatoriu ca, in aceste cazuri, lucratorii care executa lucrarea sa poarte cizme si manusi electroizolante (fig. 17).

fig. 17

Art.253. Toate uneltele si sculele de taiat, sapat, prasit se vor curata obligatoriu dupa executarea lucrarilor si se vor pastra in magazie, in anumite camere sau lazi, pentru prevenirea ranirii din neatentie.

Art.254. Transportul tuturor uneltelor si ustensilelor de sapat, taiat si prasit se face in mijloace de transport separate de cele ale salariatilor.

Art.255. In livezile in care se folosesc pluguri si prasitori cu tractiune animala, pentru efectuarea lucrarilor se vor desemna persoane care cunosc animalele si stiu sa le conduca. Se interzice folosirea animalelor retive la acest fel de munci.

Art.256. In anumite situatii si conditii, transportul pamantului si al altor materiale se va face cu targi ale caror dimensiuni nu trebuie sa fie mai mari de 80 x 60 cm, pentru a nu se depasi efortul maxim stabilit de norme pentru barbati: 50 kg (21-45 ani); 30 kg (45-55 ani); 20 kg (peste 55 ani). Bratele targii trebuie sa fie de o lungime si o grosime convenabila, iar portiunile de prins sa fie rotunde si netede, pentru a nu produce rani sau bataturi.

Art.257. Daca la efectuarea unor anumite lucrari este necesar sa se foloseasca stropitori de mana, acestea trebuie sa aiba capacitati diferite, de la 3 la 12 litri, pentru a usura munca lucratorilor.

Art.258. Pentru prevenirea oricarui pericol de accidentare, persoana care executa taierea nu va sta sub pom, ci lateral. Aceasta va verifica sa nu existe nimeni in directia de cadere a ramurilor, incepand taierea abia dupa ce se asigura de acest lucru.

Art.259. Atunci cand in apropierea liniilor electrice aeriene se gasesc pomi ce urmeaza a fi scosi, formatiile de lucru vor fi dotate cu corzi sau franghii pentru a dirija caderea arborilor. Conducatorul formatiei de lucru va lua masuri de indepartare a persoanelor care executa alte munci in zona.

Art.260. Daca, totusi, prin caderea ramurilor liniile de curent electric sunt rupte, se vor opri toate lucrarile in zona de taieri si se vor lua imediat masuri de paza si supraveghere, pentru a se evita atingerea din neatentie a conductorilor. Se anunta imediat, obligatoriu, electricienii raspunzatori de reteaua respectiva, pentru a remedia defectiunea.

Art.261. Inainte de a incepe taierile in livezi, persoanele neexperimentate vor fi instruite in ceea ce priveste rezistenta la greutate a ramurilor. Pe cat posibil, se vor folosi salariati cu greutate corporala mica, mai ales tineret, avandu-se grija sa se respecte reglementarile in vigoare, referitoare la varsta si la timpul de lucru zilnic, prevazut de acestea. Se interzice folosirea femeilor gravide la aceste munci, ca si a persoanelor ce prezinta infirmitati la maini sau la picioare.

Art.262. Aceeasi instruire, specificata la articolul anterior, se va aplica si in cazul recoltarilor de flori, frunze si fructe.

Art.263. La lucrarile de intretinere si la recoltare se vor folosi scari duble construite din materiale rezistente, prevazute cu armaturi la ambele extremitati si limitatoare de deschidere.

Art.264. Personalul care va folosi scari este obligat sa verifice mai intai asezarea si stabilitatea. Atunci cand poarta cu sine unelte sau scule ascutite se vor lua masuri suplimentare de protectie. In cazul unei caderi accidentale, inainte ca dezechilibrarea completa sa se fi produs, lucratorul este obligat sa arunce la distanta sculele taioase cu care lucreaza.

Art.265. Pe terenurile in panta vor fi nominalizate persoanele care sa sustina scarile in timp ce ceilalti efectueaza operatiunile respective.

Art.266. Pentru ca personalul sa nu fie expus la eforturi mari in timp ce transporta fructele si le incarca in remorci, cosurile de recoltat vor avea o marime proportionala cu puterea acestuia.

Art.267. Orice platforma folosita la recoltatul fructelor va fi prevazuta cu balustrade. Platformele vor fi asezate pe suprafete care nu prezinta pericol de rasturnare.

Art.268. In cazul lucrarilor la inaltime, salariatii vor folosi centuri de siguranta si casti de protectie.

Art.269. Se interzice accesul personalului in imediata apropiere a scuturatorului vibrator, atunci cand se executa lucrari de recoltare a fructelor cu acest utilaj.

Art.270. In scopul evitarii accidentelor, se interzice orice interventie la agregatul in functiune.

Art.271. Nu se vor recolta fructe in livezi pe timp nefavorabil, existand pericolul electrocutarii datorate descarcarilor electrice din atmosfera (trasnete). Adapostirea in livezi pe timp nefavorabil se face prin indepartarea uneltelor de metal din jur, cu scopul evitarii electrocutarii.

Art.272. Agentii economici vor asigura in perioada recoltatului remorci cu inaltimea la oblon de 1,20 m, pentru ca incarcatul cu fructe al acestora sa se faca usor, fara efort fizic deosebit si fara sa fie nevoie de un lucrator care sa preia cosurile, expunandu-se in orice moment dezechilibrarii in cazul pornirii neasteptate a tractorului.

Art.273. Se interzice personalului stationarea in remorca in timpul deplasarii de la un loc de incarcat la altul.

Art.274. Se interzice cu desavarsire circulatia persoanelor pe protapul remorcilor, pe obloane, pe incarcatura din remorca, pe aripa tractorului si pe scara acestuia.

Art.275. Atunci cand lucratorii intalnesc pe drumurile de acces de pe teritoriul plantatiei agregatul format din tractorul U-445 + remorca monoax, trebuie sa fie atenti si sa se deplaseze mult lateral sau sa mearga in spatele remorcii, pentru ca eventualul balans lateral al acesteia sa nu provoace accidente.

Art.276. In scopul prevenirii accidentelor cauzate de prinderea hainelor de organele in miscare neprotejate ale masinilor de stropit, se interzice punerea acestora in functiune Iara aparatori si dispozitive de protectie montate la locurile respective.

Art.277. Agentii economici vor organiza formatii de lucru conduse de salariati permanenti, competenti, care sa aprinda gramezile de gunoi in asa fel incat sa obtina numai fumul necesar combaterii brumei. Se va acorda o atentie deosebita pentru a nu avea loc incendii. Formatiile de lucru vor fi echipate cu lopeti, pentru a se putea arunca pamant peste gramezile ce ard cu flacara.

Art.278. Salariatii care dau foc la gramezi nu vor lucra direct cu materialul inflamabil. Ei se vor folosi de torte speciale. Se iau masuri pentru ca inainte de a se incepe aprinderea gramezilor sa fie anuntata formatia civila de pompieri si pregatit pichetul de incendiu. Toata operatiunea va fi sub controlul salariatului desemnat in acest scop de conducerea unitatii.

5.4. Lucrari in legumicultura

Art.279. Agentul economic este obligat ca, la transportul personalului la si, respectiv de la locul de munca, sa respecte Normele specifice de protectie a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct. 5). Se interzice transportul personalului cu mijloace basculante (bene, remorci) sau autocamioane neamenajate conform normelor in vigoare.

Art.280. Daca se aduc uneltele de munca necesare (sape, coase, seceri etc.), acestea vor fi stranse si depuse intr-un mijloc de transport separat sau in compartimente separate protejate, pentru a se asigura circulatia in conditii de securitate deplina.

Art.281. Se interzice circulatia oricarei persoane pestei incarcatura din remorci, autocamioane si carute.

Art.282. Se interzice urcarea sau coborarea din remorci, autocamioane si carute, in timp ce acestea sunt in miscare.

Art.283. Se interzice executarea de interventii lai masinile si instalatiile in functiune. O atentie deosebita sei va acorda masinilor actionate prin transmisie cardanica, sursa de permanent pericol atunci cand nu are aparatoare de protectie corespunzatoare.

Art.284. Agentii economici sunt obligati sa asigure apa de baut potabila. Atunci cand asigura si hrana, alimentele vor fi verificate pentru a se evita imbolnavirile prin intoxicare.

Art.285. Sapele, sapaligile, cazmalele, lopetile coasele si alte unelte folosite curent in legumicultura, inainte de a fi preluate de la magazie, trebuie sa fie controlate si bine ascutite.Cozile lor trebuie sa fie netezite cu grija, bine prinse in locasurile lor, sa nu prezinte fisuri sau muchii, sa fie rotunde, pentru a usura munca si a nu provoca bataturi in palme. Harletele vor fi prevazute in timpul sapatului cu calcatoare prelungite.

Art.286. Atunci cand in gradini si in campul legumicol se folosesc pluguri si prasitori cu tractiune animala, pentru efectuarea lucrarilor se vor desemna persoane care cunosc animalele si stiu sa le conduca. Se interzice folosirea animalelor retive la astfel de munci.

Art.287. In anumite situatii si conditii, transportul pamantului si al altor materiale se va face cu targi ale caror dimensiuni nu trebuie sa fie mai mari de 80 x 60 cm, pentru ca efortul depus de lucratori sa nu depaseasca prevederile normelor in vigoare. Bratele targii trebuie sa fie de o lungime si o grosime convenabile, iar portiunile de prins sa fie rotunde si netede, pentru a nu produce rani sau bataturi in palme.

Art.288. Pentru a se usura munca se vor folosi stropitori de mana de capacitati diferite, de la 3 la 12 litri.

Art.289. Pentru evitarea eforturilor mari la transportul legumelor si incarcarea in remorci, cosurile de recoltat vor avea o marime proportionala cu puterea de transport si ridicat a lucratorilor.

Art.290. Pentru prevenirea accidentelor se interzic salariatilor:
– sa se urce in remorca in timpul deplasarii de la un loc de incarcat la altul;
– sa circule pe protapul remorcilor, pe obloane, pe incarcatura din remorca, pe aripa sau pe scara tractorului;
– sa se deplaseze spre alte sectoare de activitate, sa atinga, sa intervina sau sa se urce pe alte utilaje in timpul functionarii acestora.

Art.291. Masinile de plantat rasaduri, cartofi etc. vor fi deservite numai de personalul care a fost instruit si si-a insusit regulile de protectie a muncii. Conducatorul locului de munca va supraveghea atent alimentarea cu rasaduri si cu cartofi a acestor masini, operatiunea facandu-se numai cu agregatul oprit.

Art.292. La capetele parcelelor, atunci cand se lucreaza cu masina de plantat rasaduri sau ghivece nutritive, intoarcerile agregatului se vor face numai dupa ce deservantii masinii au coborat de pe scaunele sale.

Art.293. La lucrarile de modelat solul, se interzice urcarea pe masinile de modelat, deservirea agregatului fiind efectuata numai de catre conducatorul tractorului.

Art.294. La administrarea ingrasamintelor organice, daca se folosesc mijloace de transport cu tractiune animala, salariatii, producatorii individuali si asociati, nu vor inhama animale retive.

Art.295. Obligatoriu, animalele vor fi conduse de la un punct de descarcare la altul, de catre o persoana ajutatoare care se deplaseaza pe jos, totdeauna pe partea stanga fata de directia de mers. Chiar daca animalul este cunoscut bine de catre cel care il conduce, el va fi tinut strans de darlogi.

Art.296. Inaintea fiecarei porniri din loc, se alentioneaza obligatoriu persoana din caruta, care se va asigura impotriva caderii. Vehiculul trebuie sa fie pus in miscare fara socuri, iar furcile vor fi infipte adanc in masa gunoiului de grajd.

Art.297. Se interzic:
– asezarea conducatorului de atelaj pe marginile laterale ale carutei sau ca acesta sa sara in timpul mersului;
– aruncarea furcilor din caruta atunci cand acestea sunt preluate de o alta persoana;
– lovirea brusca, pe neasteptate, a animalelor de catre persoane aflate in spatele acestora, in timp ce sunt conduse de darlogi.

Art.298. In timpul aplicarii ingrasamintelor chimice se va lucra cu spatele la vant si se vor purta ochelari de protectie, pentru a impiedica particulele de substanta chimica sa irite si sa imbolnaveasca ochii.

6. IN SERE, SOLARII SI CIUPERCARII

6.1. Lucrari in sere si solarii

Art.299. La folosirea tractoarelor si masinilor agricole in sere se vor respecta:
a) efectuarea lucrarilor mecanizate se va face numai de catre personal calificat sa conduca agregatele;

fig. 18

b) tractoarele vor fi echipate cu arc de securitate rabatabil. La iesirea din sera arcul de securitate va fi ridicat pentru protectia conducatorului in caz de rasturnare sau cabrare a tractorului (fig. 18);
c) tractoarele si motocultoarele, cu sau fara remorci, nu trebuie sa transporte persoane, iar viteza de deplasare va fi de maximum 5 km/h (fig.19);

fig. 19

d) interzicerea conducerii tractoarelor si motocultoarelor de catre alte persoane decat cele desemnate pentru aceasta;
e) montarea si demontarea organelor active si a pieselor defecte la tractoare si masini de spalat solul, la freze sau motoprasitori se va face cu motorul de actionare oprit si cu organele active in pozitia coborat pe sol sau asigurarea acestora pe suporti;
f) la curatirea de pamant se vor folosi numai bucati de lemn;
g) interzicerea folosirii masinilor si agregatelor cu bolturile de cuplare neasigurate cu stifturi autoblocante si fara aparatori de protectie la organele exterioare in miscare;
h) alimentarea cu combustibil se va face numai la depozite sau puncte de alimentare special amenajate, unde sunt asigurate masurile de prevenire si de stingere a incendiilor.

Art.300. La exploatarea in sera a utilajelor alimentate cu energie electrica se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice (anexa l pct. 1):
a) inainte de inceperea lucrarilor cu utilaje actionate electric se va verifica protectia prin legare la nul si suplimentar legarea la centura de impamantare, folosindu-se in acest scop la motoarele electrice trifazice priza si stecher cu carcasa din material electroizolant si cablu electric flexibil cu 5 conductori (fig. 20);
b) cablul de alimentare va fi suspendat pe carlige imbracate in cauciuc, pentru a se evita deteriorarea izolatiei;

fig. 20

c) manerele de transport ale utilajelor vor fi mansonate cu tuburi din cauciuc;
d) la deplasarea utilajului de la un loc de munca la altul, un salariat va avea grija de strangerea si intinderea cablului flexibil, astfel incat acesta sa nu se tarasca pe pamant sau sa se tensioneze cu forte mari; in caz de defectiuni
e) utilajul se va scoate din priza si se va chema electricianul de serviciu pentru remediere;
f) la umplerea rezervoarelor utilajelor de stropit, actionate cu motor electric, se va avea in permanenta grija ca pe carcasa si pe cutia de borne sa nu se scurga lichide toxice sau inflamabile;
g) este interzisa functionarea utilajelor cu stechere defecte sau improvizate care nu au legatura la masa;
h) montarea si demontarea lor se fac dupa inchiderea ventilelor de presiune.

Art.301. Pentru a se ajunge la utilaje care se afla la inaltime, se vor folosi scari duble, cu stabilitate mare sau carucioare cu platforme hidraulice, prevazute cu balustrade inalte de cel putin l m, si scandura de margine cu inaltimea de cel putin 10 cm.

Art.302. Se va procura numarul necesar de casti de protectie care vor fi distribuite salariatilor, pentru a fi purtate pe cap atunci cand vantul sufla tare si poate provoca spargerea geamurilor.

Art.303. La lucrarile in sere si solarii, se interzic:
a) consumul de bauturi alcoolice; salariatii care se prezinta la lucru sub influenta alcoolului nu vor fi admisi in incinta;
b) fumatul in sere sau solarii;
c) pastrarea incaltamintei si a imbracamintei salariatilor in sera; acestea se pastreaza in camere speciale cu vestiare;
d) servitul mesei in sere; acesta se va face in camere special amenajate in afara serelor;
e) lasarea pe travee a uneltelor manuale in timpul pauzelor si dupa terminarea lucrului.

Art.304. La locurile de munca unde temperatura aerului depaseste constant 30°C, agentul economic va lua masuri de asigurare a cantitatii de 2-4 litri/persoana/schimb de apa carbogazoasa salina cu o concentratie de l g NaCl/litru, distribuita la temperatura de 16-18°C.

Art.305. Se interzice ca mainile sa se spele cu clorura de var sau superfosfat. Spalarea mainilor se va face numai cu apa si sapun.

Art.306. Taierea sforilor de sustinere a plantelor se va face cu cutit cu maner lung, bine fixat. La deplasarea de la un loc de munca la altul sau in pauzele dintre lucrari, cutitele vor fi pastrate in teci.

Art.307. Salariatii care efectueaza lucrari de dezinfectie termica sau chimica vor fi supusi in prealabil controlului medicului care va atesta, pe carnetul de sanatate, ca persoapra respectiva poate lucra la tratamente de dezinfectie.Se interzice folosirea la aceste lucrari a femeilor gravide, a celor care alapteaza, a salariatilor cu diferite afectiuni, a alcoolicilor, a celor cu rani deschise.

Art.308. Efectuarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar in sere, de catre fitosanitari, se face prin mersul inapoi, pentru a se evita contactul cu suprafata respectiva, de regula dimineata sau pe timp noros, sub supravegherea stricta a conducatorului locului de munca.

Art.309. La efectuarea operatiunii de sterilizare se vor respecta urmatoarele:
a) in timpul noptii se va asigura pe alei un iluminat corespunzator;
b) la sterilizari cu abur, se interzice accesul oricarei persoane in sera, cu exceptia salariatilor destinati acestui scop;
c) la intrarea in sera se vor aplica placi de avertizare: ATENTIE! SE DEZINFECTEAZA CU ABUR. INTRAREA OPRITA!;
d) ventilele cu abur din sera sau din afara serei vor fi actionate numai de salariati special instruiti;
e) pentru evitarea accidentelor prin oparire, datorate desfacerii legaturilor, se vor asigura toate cuplajele rapide de pe coloana de abur;
f) etansarea prelatelor se va face inainte de a se da drumul la abur, in asa fel incat dupa introducerea acestuia sa nu existe scapari pe sub prelate. Ridicarea si mutarea prelatelor se va face numai dupa racirea acestora;
g) se interzice accesul printre prelatele sub presiune, pentru control sau remediere a defectiunilor. Acesta se va face numai cand s-a inchis aburul si s-a constatat ca nu mai exista presiune sub prelate.

Art.310. Transportul saculetilor, prelatelor, furtunurilor etc., se va face cu atentie, in vederea prevenirii cazaturilor prin impiedicare. Se interzice a se circula descult.

Art.311. Dupa aplicarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar, sera se va inchide, interzicandu-se accesul in interior. Se vor aplica placi cu interdictia: “NU INTRATI! PERICOL DE INTOXICARE”.

Art.312. Incarcatoarele cu greifer, cu post de conducere pivotant, se vor monta numai pe tractoare prevazute cu cabina de rezistenta.

Art.313. Imprastierea gunoiului in travee se va face numai cu geamurile deschise. Salariatii care efectueaza operatiunea vor iesi periodic in afara serelor, pentru reimprospatarea respiratiei.

Art.314. Pentru depozitarea urinei se vor utiliza spatii special amenajate (bazine din ciment), prevazute cu balustrade inalte de 1 m.

Art.315. Serele care folosesc bazine sau rezervoare pentru depozitarea urinei, vor avea in dotare 3 truse cu masti de protectie, centuri de siguranta cu bretele, franghii de 16-20 mm grosime s,i 15 m lungime, cizme din cauciuc, targa speciala si aparat manual pentru respiratie artificiala.

Art.316. Orice interventie la organele active ale masinilor agricole se va face dupa ce s-a oprit motorul tractorului si s-a decuplat priza de putere, iar masina agricola a fost asigurata cu suporti metalici.

Art.317. Toate organele exterioare in miscare ale masinilor agricole (cardane, cuplaje, curele, roti dintate, lanturi etc.) vor fi protejate cu aparatori de protectie (protectori) sau dispozitive de protectie construite robust. Pe masini si utilaje se vor aplica inscriptionarile de avertizare scrise cu litere negre pe fond galben.

Art.318. Pentru prevenirea accidentelor cauzate de caderea geamurilor sparte, masinile agricole actionate de tractor, care efectueaza lucrari in travee, vor fi prevazute, in partile laterale, cu cate o tija de control elastica, de cea 6 cm, pentru a se evita in timpul lucrului atingerea de catre masina agricola a registrelor din sera sau a stalpilor. Tija va fi vopsita in culoare galbena, vizibila de pe scaunul conducatorului tractorului (fig. 21).

fig. 21

Art.319. Inainte de inceperea lucrului in travee, se va verifica daca sforile de sustinere a plantelor au fost ridicate la inaltime sau inlaturate.

Art.320. Conducatorul tractorului este obligat sa fie atent la ridicarea plugului sau a altor utilaje purtate, atunci cand efectueaza intoarceri la capetele portiunii de teren lucrate, pentru a nu lovi geamurile, ale caror fragmente taioase pot produce accidente.

Art.321. In timpul lucrarilor mecanizate efectuate noaptea se va asigura un iluminat corespunzator, iar tractoarele folosite vor avea sistemul de iluminat in perfecta stare de functionare, pentru ca activitatea sa se desfasoare in conditii de securitate deplina.

Art.322. Inainte de inceperea lucrarilor de plantare se va controla acoperisul traveelor, luandu-se masuri pentru completarea sau schimbarea geamurilor sparte. Se vor inlatura cioburile de geam de pe suprafata ce urmeaza a fi plantata.

Art.323. Cozile uneltelor de mana, manerele cutitelor de taiat sforile de sustinere a plantelor si alte ustensile cu manere din lemn, trebuie sa fie netede, fara aschii si bine fixate.

Art.324. Se interzice folosirea plantatoarelor ale caror manere prezinta asperitati ce ar putea provoca leziuni in timpul lucrului. Manerele se vor proteja cu bandaj de cauciuc cu guler. Acoperirea cu pamant a rasadurilor se va face numai cu plantatorul, pentru a se evita ranirea mainilor cu cioburi, sarme etc.

Art.325. Se interzice scuturarea de pamant a uneltelor prin lovirea lor de stalpi sau de conductele de presiune.

Art.326. Rasadurile din ghivece se vor dezinfecta chimic, prin imbaiere cu substante fungicide in vase speciale. Operatiunea va fi executata de catre salariati bine pregatiti sa lucreze cu substantele chimice in conditii de totala securitate a muncii, fiind dotati cu echipamentul individual de protectie.

Art.327. Se interzice urcarea salariatilor pe registre sau pe suporti improvizati, in vederea legarii plantelor cu sfoara.

Art.328. Salariatii care participa la lucrarile de polenizare cu albinele, vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie impotriva albinelor, stabilit de Normativul cadru din 1995.

Art.329. La acoperirea geamurilor de pe acoperis cu amestec de clorura de var si apa, lucratorii vor sta numai pe jgheaburi. Usile de la intrarea in sera vor purta placi avertizoare cu interdictia de a nu se circula pe traveele la care se stropeste cu solutie.

Art.330. Curatirea slamului de pe geamuri se va face de catre lucratori bine pregatiti, echipati corespunzator si cu furtunuri cu jeturi de apa sub presiune.

Art.331. Pornirea si oprirea pompelor pentru aspersiune se vor face numai de catre mecanicul de intretinere al instalatiei.

Art.332. Se interzice deschiderea si inchiderea robinetilor (ventilelor) prin urcarea pe registre sau prin alte mijloace improvizate; se vor folosi scule cu prelungitor pentru efectuarea interventiilor la ventile si robineti situati la inaltime.

Art.333. Orice interventie la instalatia de udare sau la agregatul de pompare se va face numai dupa oprirea acestora.

Art.334. Inainte de a incepe operatiile de intretinere si remediere a defectiunilor la instalatia de climatizare, pe tabloul de comanda (al microclimatului) se va monta o tablita de avertizare: ATENTIE! SE LUCREAZA LA INSTALATIE. PORNIREA INTERZISA!. Punctele de distributie ale tensiunii (tablouri electrice principale, secundare) in sere vor avea usile inchise, ferite de umezeala, cu sigurante calibrate, iar cofretele vor fi inscriptionate la interior cu circuitele electrice pentru fiecare consumator in parte. De asemenea, vor fi prevazute cu platforme electroizolante. Pentru interventie se va anunta electricianul care va remedia defectiunea respectiva.

Art.335. In cazul cand instalatia de udare a fost utilizata si la aplicarea de tratamente (de ex.: formalina), dupa terminarea lucrului se va goli instalatia, prin cuplarea unui furtun la capatul instalatiei pentru scurgerea restului de solutie, dupa care se va spala cu apa, intreaga instalatie.

Art.336. Se interzice ca din instalatiile de aspersiune sa se ia apa pentru baut si pentru spalat. Se vor lua masuri ca, la locuri vizibile, sa fie puse avertizari scrise in acest sens.

Art.337. Agentii economici au obligatia asigurarii urmatoarelor masuri de prevenire a accidentelor la tratamentul prin fumigare:
a) tratamentul se va efectua numai de catre conducatorul tractorului, care va fi echipat corespunzator cu echipamentul individual de protectie;
b) utilajele necesare efectuarii tratamentului si care vor lucra in agregat cu tractorul, trebuie sa fie in buna stare de functionare;
c) pe toata durata tratamentului, conducatorul tractorului va fi asistat de un alt salariat, corespunzator pregatit, care sa poata interveni in caz de pericol;
d) in perioada functionarii utilajelor ce efectueaza tratamente prin fumigare, se interzice accesul in sera.

Art.338. Se interzice utilizarea motostivuitoarelor, electrostivuitoarelor etc., neechipate cu cadru cu acoperis din plasa de protectie; deservirea acestor masini se va face numai de catre personal calificat, echipat cu casca de protectie.

Art.339. Se interzice transportul de persoane in remorci, pe incarcatura din remorca, pe protapul remorcilor, pe motostivuitoare, electrostivuitoare, electrocare etc. (fig. 22).

fig. 22

Art.340. La lucrarea de formare a sirelor de compost se interzic:
a) stationarea langa masini la o distanta mai mica de l m;
b) pornirea si manevrarea masinilor de catre persoane ncautorizate;
c) stationarea sau urcarea pe platforma utilajului.

Art.341. La incarcarea, descarcarea si transportul compostului in camerele de productie, sunt interzise:
a) circulatia si stationarea in zona de actionare a greiferelor folosite la incarcarea buncarului;
b) pornirea si manipularea benzilor transportoare de catre persoane neautorizate sau tara participarea electricianului de serviciu;
c) stationarea pe benzi sau trecerea peste acestea in timpul functionarii; montarea benzilor de la o camera la alta, fara participarea electricianului de serviciu.

Art.342. In timpul introducerii compostului in camerele de productie, usile vor fi mentinute in pozitia deschis.

Art.343. Accesul personalului pe pasarelele de trecere dintre paturile de cultura se va face numai dupa ce au fost facute verificarile privind montarea corecta a acestora.

Art.344. La lucrarea de sterilizare cu abur a camerelor se vor aplica urmatoarele masuri:
a) se va verifica etanseitatea camerelor;
b) inainte de inchiderea usilor in vederea introducerii aburului se va verifica daca in camera nu exista persoane;
c) pe usile camerelor se vor aplica tablite avertizoare cu inscriptia: NU DESCHIDETI, SE DEZINFECTEAZA CU ABUR SUB PRESIUNE.PERICOL DE OPARIRE.

Art.345. La lucrarile de dezinfectie chimica, precum si la tratamentele la cultura de ciuperci cu produse de uz fltosanitar se vor respecta normele specifice de securitate a muncii de la cap. 10.

7. IN CULTURI DE PLANTE TEHNICE

7.1. Cultura tutunului

Art.346. Folosirea produselor de uz fitosanitar se va face cu respectarea prevederilor inscrise la cap. 10 din prezentele norme.

Art.347. Se vor respecta instructiunile de securitate a muncii privind intrebuintarea substantelor toxice pentru tratarea semintelor, rasadurilor si a culturilor in camp. De asemenea, se interzic:
a) amestecul manual al semintelor de tutun cu substantele toxice folosite in tratamentele contra atacului de ciuperci; operatiunea trebuie executata in butoaie speciale;
b) amestecarea cu mana a solutiilor de combatere a daunatorilor si bolilor.

Art.348. Substantele toxice se vor pastra inchise si sub cheie, pana in momentul folosirii; aceste produse se vor depozita in cladiri separate, luand toate masurile de pastrare in conditii de securitate deplina.

Art. 349. Aplicarea ingrasamintelor se va face folosind ochelari de proiectie, pentru a se evita contactul dintre particulele fine de substante chimice si ochi.

7.2. Cultura inului si canepei

Art.350. Pentru evitarea accidentelor si desfasurarea activitatii de prelucrare a solului, semanat, fertilizat, recoltat, transport si depozitare in conditii de securitate deplina se vor respecta normele indicate la cap. 3, 4, 8, 9 si 10, precum si Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea plantelor tehnice (in, canepa si bumbac) (anexa l

8. DE FERTILIZARE A SOLULUI

8.1. Lucrari cu ingrasaminte chimice si amendamente

Art.351. Pentru prevenirea imbolnavirilor cu substantele chimice folosite la fertilizarea solului, personalul trebuie sa fie instruit pentru a respecta urmatoarele masuri specifice:
a) la manipularea ingrasamintelor si amendamentelor vor fi dotati cu masca de protectie contraprafului si cu ochelari de protectie;
b) sa lucreze intotdeauna cu spatele in bataia vantului;
c) sa poarte ochelari si masca de protectie la lucrarea de maruntire a ingrasamintelor;
d) sa se mentina curatenie perfecta in spatiile de pastrare a ingrasamintelor chimice;
e) la manipularea azotatului de amoniu, livrat in saci, sa se evite ruperea sau spargerea acestora.

Art.352. Sacii rupti din care curge azotatul de amoniu trebuie considerati periculosi, deoarece favorizeaza aparitia procesului de descompunere si aprindere.

Art.353. Se vor lua obligatoriu masuri pentru izolarea sacilor rupti in care se afla azotat de amoniu, depozitandu-i in adaposturi corespunzatoare.

Art.354. Se interzic fumatul, folosirea lampilor deschise, sudarea la locurile unde se pastreaza si se pregateste azotatul de amoniu.

Art.355. Azotatul de amoniu fiind o substanta care in anumite conditii se poate descompune dand nastere la explozii violente, pregatirea sa pentru incorporare se va face fara socuri care pot declansa asemenea reactii.

Art.356. Se interzice ca azotatul de amoniu sa vina in contact cu substante organice, uleiuri, carbuni, pirita, sulf, acizi, pulberi metalice si alte substante care pot provoca descompunerea si explozia (fig.23).

fig. 23

Art.357. Pentru prevenirea exploziei, piesele si zona respectiva de la masinile care distribuie azotat de amoniu, inainte de sudare, trebuie bine curatate.

Art.358. Atunci cand se folosesc ingrasaminte lichide cu azot (apa amoniacala si amoniac anhidru), se vor lua masuri de respectare intocmai a instructiunilor prevazute in cartea tehnica a masinii, a transportului in conditii de securitate, a depozitarii si incorporarii.

Art.359. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica, urmarindu-se echiparea cu aparatorile de protectie la transmisiile cardanice si la angrenaje, fiind interzisa punerea in functiune Iara aparatori de protectie.

Art.360. Personalul care manipuleaza azotatul de amoniu va purta manusi de protectie, salopete bine inchise si stranse pe corp si capul acoperit.

Art.361. In timpul lucrului se interzic reglarea, ungerea sau repararea masinilor pentru administrat ingrasaminte. Acestea se vor executa numai cu motorul oprit si cu priza de putere decuplata de la tractor. Cuplarea la tractor va fi asigurata cu stifturi autoblocante pentru impiedicarea decuplarii.

Art.362. Pentru prevenirea accidentelor datorate aruncarii materialului administrat, este interzisa stationarea persoanelor in raza de actiune a organelor de distributie, care vor fi reglate astfel incat sa nu imprastie materialul catre tractor. La imbinarea demontabila dintre buncar si cosul de conducere a ingrasamintelor trebuie sa existe garnitura de etansare.

Art.363. In timpul lucrului si in transport este interzis a se transporta persoane pe incarcatura. De asemenea, se interzice transportul de persoane pe remorcile cisterna.

Art.364. La masinile de imprastiat gunoi de grajd, care in anumite situatii sunt incarcate de la platformele fermelor zootehnice, se interzice apropierea copiilor sau a altor persoane de aceste masini.

Art.365. Defectiunile la transmisiile masinii se remediaza cu motorul oprit si apoi se verifica montarea aparatorilor de protectie, neadmitandu-se introducerea lor in lucru decat cu aparatorile montate corespunzator.

Art.366. Dupa terminarea lucrului toti muncitorii care au lucrat cu masinile de imprastiat ingrasaminte si au venit in contact cu acestea, trebuie sa se spele cu apa si sapun pe maini si fata.

8.2. Lucrari de irigatii

Art.367. Exploatarea instalatiilor de irigat si. executarea lucrarilor fara pericol de accidentare se fac cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii (anexa l pct. 10) si a urmatoarelor masuri:
a) pentru a se evita accidentele prin inec, pe taluzul canalelor de irigatii se vor monta scari cu mana curenta. Scarile vor cobori in canal pana la nivelul minim al apei (fig. 24);

fig. 24

b) cuplarea si decuplarea instalatiei de udare de la hidrant se vor face atunci cand nu mai este presiune pe conducte;
c) orice defectiune se remediaza dupa ce nu mai este presiune pe conducte;
d) in raza de deplasare a instalatiei se interzice stationarea altor persoane decat a celor care executa lucrarea;
e) conductele se vor purta pe sold, pe aceeasi parte si nu vor 11 ridicate in pozitie verticala;
f) se interzice bautul apei din conducte, mai ales atunci cand se stie ca s-au introdus ingrasaminte chimice in apa de irigare;
g) hidrantii vor fi marcati vizibil si se vor monta tablite avertizoare pentru evitarea accidentelor (fig. 25).

fig. 25

h) tarlalele peste care trec liniile electrice aeriene se marcheaza vizibil cu placi de avertizare: ATENTIE! LINIE ELECTRICA AERIANA.) se vor respecta instructiunile de securitate a muncii la lucrul cu instalatiile de udare prin aspersiune, pe terenurile unde sunt instalate liniile electrice aeriene.

Art.368. In terenurile cu amenajari pentru irigatii prin aspersiune, in zona de apropiere a LEA se vor lua urmatoarele masuri:
a) nu se vor amplasa aspersoare sub LEA;
b) distantele minime de amplasare intre cel mai apropiat aspersor si elementele LEA, definite prin distantele d1 si d2 (fig. 26) vor fi alese in conformitate cu tabelul 2.

fig.26

Art.369. Se interzice apropierea cu tronsoanele de conducta in pozitie orizontala la mai putin de 12 m de linia stalpilor LEA (fig. 27).

fig. 27

Art.370. Deservantii instalatiilor de udare vor fi instruiti asupra pericolului de apropiere la o distanta mai mica de 20 m fata de un conductor al LEA cazut la pamant, din cauza tensiunilor de pas periculoase ce apar in astfel de situatii (fig. 28).

Art.371. In culoarul format de conductorii extremi ai LEA cu tensiunea mai mare de l kV, plus 10 m de o parte si de alta, se interzice ridicarea de la sol a conductelor, tronsoanelor sau aspersoarelor, la o inaltime mai mare de un metru sau incarcarea acestora in mijloace de transport. Manipularea conductelor, tronsoanelor sau a aspersoarelor se va face mentinand in mod obligatoriu contactul acestora cu solul in cel putin un punct (prin tarare).

fig. 28

Art.372. In cazul LEA cu tensiunea 400 kV se interzice manipularea conductelor, aspersoarelor sau tronsoanelor in interiorul unui culoar format din conductorii extremi ai LEA, plus 5 m de o parte si de alta a liniei.

Art.373. Agentul economic va lua masuri ca lucratorii care deservesc instalatiile de irigare sa cunoasca zona apropiata de LE A (zona cuprinsa in portiunea de 50 m, masurata fata de proiectia pe orizontala a conductorilor fazelor extreme de o parte si de alta, de-a lungul liniei electrice).

Art.374. Nu se vor lua masuri speciale in zonele amenajate pentru irigatii prin scurgere la suprafata (brazde, fasii sau submersiune) pentru cazul traversarilor sau apropierilor de LEA cu tensiunea mai mare de l kV, cu exceptia amenajarilor cu conducte de udare din aluminiu. Se interzice ridicarea pe verticala a conductelor. in acest caz, sunt interzise incrucisarile LEA cu tensiunea mai mare de l kV cu conducte de udare sau cu instalatii de udare mobile, cu gabarite fata de sol de pana la 3 m.

Art.375. Se interzice utilizarea sub LEA cu tensiunea mai mare de l kV a instalatiilor de udare mobile cu gabarite fata de sol mai mari de 3 m.

Art.376. Agentii economici sunt obligati sa aplice urmatoarele masuri:
a) in cazul amenajarilor pentru irigatii prin aspersiune in zona din apropierea LEA, se interzice amplasarea aspersoarelor sub LEA;
b) personalul special instruit poate sa manipuleze si sa manevreze conductele de udare, tronsoane sau aspersoare la operatiile de montare- demontare in zona apropiata de LEA.

Art.377. La efectuarea acestor operatiuni se vor respecta in mod obligatoriu urmatoarele reguli:
a) inainte de inceperea lucrului, lucratorii se vor asigura ca toate conductoarele LEA din zona in care se va lucra, se afla in pozitie suspendata normala;
b) in cazul cand un conductor este cazut la pamant sau are sageti evident marite, se interzic intrarea in zona de apropiere cu LEA, precum si executarea oricaror lucrari; se anunta imediat agentul economic care exploateaza LEA; numai dupa remedierea defectiunilor mentionate vor fi reluate manipularile sau manevrele cu instalatiile de irigatie din zona apropiata de LEA.

8.3. Lucrari pentru protectia plantelor

Art.378. In timpul executarii lucrarilor de protectie a plantelor se vor aplica regulile specifice de securitate a muncii la folosirea produselor de uz filosanitar de la cap. 10.

Art.379. Manipularea masinilor si aparatelor de stropit si prafuit cu substante toxice este permisa numai persoanelor care au fost examinate medical, au fost instruite, fac parte din echipele organizate pentru stropit si prafuit si sunt dotate cu echipamentul de protectie prevazut in Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995.

Art.380. Rezervoarele trebuie sa fie executate din materiale rezistente la actiunea chimica a substantelor pentru care sunt destinate sau sunt acoperite cu un strat de protectie corespunzator. Rezervoarele de presiune, conductele, armaturile, suflantele si ventilatoarele trebuie sa corespunda cerintelor din STAS, prescriptiilor tehnice si urmatoarelor reguli:
a) exploatarea, intretinerea si repararea se vor face astfel incat procesele de munca sa se desfasoare in conditii de securitate;
b) orificiile de alimentare ale rezervoarelor de presiune trebuie sa se deschida numai dupa egalizarea presiunii, cu ajutorul unui dispozitiv corespunzator;
c) pozitia orificiilor de evacuare ale supapelor de siguranta trebuie sa asigure eliminarea presiunii excedentare, fara pericol pentru personalul de deservire;
d) pentru supravegherea nivelului continutului de lichid din rezervor, acesta trebuie sa fie dotat cu un indicator de nivel;
e) instalatiile, armaturile, elementele de filtrare si conductele vor fi executate din materiale rezistente la actiunea chimica a substantelor de uz fitosanitar;
f) filtrele vor fi precedate de robineti de inchidere pe circuitul de intrare, pentru a putea fi demontate si curatate tara pericol de accidentare, atunci cand in conducte se gaseste solutie sub presiune;
g) la loc vizibil se vor aplica indicatoare privind directia de rotatie si turatia suflantelor si ventilatoarelor;
h) in timpul alimentarii mecanizate sau automatizate, nu trebuie sa se produca impurificarea aerului, si respectiv, depasirea concentratiei admisibile de substante toxice in atmosfera zonei de munca, conform normelor generale de protectie a muncii;
i) piesele componente ale dispozitivelor si accesoriilor care vin in contact cu substantele toxice trebuie sa se demonteze usor si sa se curete tara pericol pentru conducatorul agregatului si deservanti.

Art.381. Inainte de inceperea lucrului cu masinile de stropit si prafuit se va verifica daca:
a) suprafata masinii este curata;
b) scurgerile sau supurarile de lichid sau praf au fost remediate; masinile functioneaza normal si au fost verificate temeinic;
c) masinile cu presiune de pana la 2 MPa au fost prevazute cu ventile de siguranta, iar cele cu presiune de max. 6,3 MPa, cu manometru de presiune in buna stare de functionare.

Art.382. In timpul functionarii masinilor pentru probe sunt interzise conducatorului tractorului si deservantilor:
a) sa manance, sa bea sau sa fumeze;
b) sa demonteze piesele din circuitul de refulare a lichidului, atunci cand momentul indica existenta presiunii in instalatie;
c) sa desurubeze duze sau sa desfaca coliere daca robinetii nu sunt inchisi;
d) sa desfunde lancile si duzele pulverizatoare prin suflarea aerului cu gura.

Art. 383. In timpul lucrului, in afara de regulile indicate la articolul anterior se vor respecta urmatoarele:
a) nu se folosesc masini si aparate fara manometru sau cu furtunuri si tije defecte, sparte sau cu fisuri care pot improsca solutia de stropit;
b) nu se admite dereglarea ‘regulatorului de presiune pentru a se crea suprapresiuni, deoarece dereglarea regulatorului poate provoca explozii;
c) la agregatul tractor-masina este obligatorie decuplarea prizei de putere a tractorului in timpul intoarcerilor de la capetele parcelei;
d) nu se transporta mai multe persoane decat numarul de scaune fixate pe masina.

Art. 384. Masinile de stropit si prafuit vor fi conduse in asa fel incat solutia sau praful sa fie indreptate in directia vantului, iar deserventii sa aiba vantul in spate. Cand pe aceeasi suprafata lucreaza mai multe masini, acestea se vor repartiza pe diagonala terenului de lucru, pentru ca substantele pulverizate sa nu patrunda in zona vecina. Pe masini se va aplica, la loc vizibil, interdictia scrisa pe fond galben cu litere negre: PERSOANELE STRAINE NU VOR STATIONA MAI APROAPE DE 30 M DE MASINA.

Art. 385. La combaterea daunatorilor si bolilor cu avionul, se interzice circulatia persoanelor sau zborul prin norul de insecticide; pilotul de zbor nu va fi folosit la incarcarea substantelor toxice.

Art. 386. In timpul repausului sau dupa terminarea lucrului se vor respecta urmatoarele reguli:
a) masinile cu rezervoarele incarcate nu se vor lasa in soare, pentru a se evita exploziile prin dilatarea lichidului;
b) masinile, aparatele, recipientele si ustensilele se vor curata si spala, se vor depozita si parca cu grija sub supraveghere, in locuri bine stabilite, ferite de contactul cu oameni si animale, iar hainele de protectie vor fi denocivizate si predate la magazie.

Art. 387. Dupa terminarea lucrului, vasele folosite pentru prepararea si manipularea substantelor vor fi bine spalate si pastrate, pentru a nu fi folosite in alte scopuri, iar in mod obligatoriu deservantii isi vor spala cu apa si sapun mainile, fata si gatul, iar gura va fi clatita cu apa.

Art. 388. Repararea masinilor si aparatelor de stropit si prafuit se va executa numai dupa ce s-a redus presiunea la zero, s-a executat golirea si curatirea lor. Este interzisa folosirea focului deschis la repararea masinilor, pana nu s-a efectuat degresarea si curatarea corecta a pieselor si in special a recipientilor.

Art. 389. Pentru prevenirea accidentelor, in timpul circulatiei agregatului pe drumurile publice, lancile vor fi asigurate prin blocare in suportii prevazuti in acest scop pe cadrul masinii.

9. DE RECOLTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE. TRANSPORTUL DE PERSOANE

9.1. Prevederi comune

Art. 390. Traversarea liniei curente CFR cu tractoarele si masinile agricole se va face numai prin trecerile de nivel, marcate prin placarde si indicatoare prevazute de lege.

Art. 391. Se interzice apropierea oamenilor cu corpul sau prin intermediul masinilor si al altor obiecte, la distanta mai mica de 2,5 m fata de elementele liniei de contact aflate sub tensiunea de 27 000 V (fig. 29).

Art. 392. Se interzice urcarea persoanelor pe masini sau pe utilaje aflate in vagoane care stationeaza sau care se deplaseaza pe cai ferate electrificate.

Art. 393. Este interzisa atingerea sau apropierea la o distanta mai mica de 10 m de conductorii liniei de contact rupti sau de obiectele straine ce se gasesc pe aceasta, indiferent daca ele ating sau nu pamantul sau constructiile puse la pamant (fig. 30).

fig. 29

fig. 30

Art. 394. La trecerea masinilor agricole inalte (agabaritice) peste caile ferate electrificate, precum si la executarea lucrarilor din apropierea zonei CFR, distanta de la punctele cele mai inalte ale masinii pana la elementele liniei de contact sub tensiune nu trebuie sa fie mai mica de 2,5 m (fig. 31).

fig. 31

Art. 395. La recoltarea cu masinile, persoanele care au legatura cu aceasta lucrare (aprovizionare cu combustibil, cu masa, cu apa etc.), trebuie sa se fereasca de agregatele respective, sa nu intervina sub nici o forma la masinile de recoltat sau sa stationeze in fata acestora.

Art. 396. Inainte de inceperea lucrului cu masinile de recoltat, date fiind conditiile speciale de lucru, se va face recunoasterea terenului, marcandu-se cu placi avertizoare locurile si obiectele periculoase (buturugi, pietre mari, gropi, santuri etc.) care ar provoca deteriorarea masinii si accidente.

Art. 397. Este interzisa urcarea pe masini, in timpul lucrului, a oricarei persoane.

Art. 398. Pentru preintampinarea accidentelor datorita neatentiei, conducatorul masinii va purta la lucrarile de recoltare, combinezon sau salopeta stransa pe corp si bine incheiata. Nu se vor purta halate.

Art. 399. Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca:
a) masina este in buna stare de functionare, bine montata pe tractor si cuplata corect;
b) combina este in stare buna si reglata potrivit culturii care se recolteaza si conditiilor specifice din lan;
c) aparatorile de protectie si carcasele sunt in buna stare, montate corect pe masina si sunt bine fixate, in mod deosebit se va controla si, la nevoie se vor remedia eventualele defectiuni la aparatoarea de protectie de la transmisia cardanica, montarea corecta a grilei de la snecul de uniformizare din buncarul de boabe si grila de la snecul de descarcare a buncarului;
d) dispozitivele de siguranta sunt bine reglate si daca functioneaza corect.
Nu verificati niciodata scurgerile sau pierderile de lichid hidraulic, folosind mainile, intrebuintati o piesa mica confectionata din carton, pentru a descoperi si verifica posibilele locuri ale scurgerilor sau scaparilor.

Art. 400. Inainte de punerea in functiune, persoanele din jurul masinii vor fi departate si prevenite asupra pericolului de accidentare.

Art. 401. In timpul functionarii masinii se interzice oricaror persoane sa mearga prin fata pic-up-ului si sa atinga cu mana organele in miscare.

Art. 402. La masinile de recoltat mazare, fasole si ceapa se vor admite numai persoane care au cunostintele necesare si experienta in deservirea si intretinerea masinilor si care au fost instruite cu regulile de tehnica a securitatii muncii. Nu se va permite stationarea persoanelor in raza de actiune a aparatului de taiere, atunci cand se executa ridicarea sau coborarea acestuia.

Art. 403. Se interzice culcatul, dormitul persoanelor in oricare punct al tarlalei pe care s-a inceput recoltatul. De asemenea, se interzice culcatul si dormitul persoanelor sub hederul combinei, pentru a nu fi strivite datorita caderii acestuia prin spargerea furtunurilor sistemului hidraulic.

Art. 404. Pe timp de ploaie, cand in atmosfera se produc descarcari electrice, se interzice adapostirea lucratorilor langa combine sau sub acestea.

Art. 405. Personalul care exploateaza, intretine si repara combine autopropulsate, trebuie sa fie calificat corespunzator, sa cunoasca bine aceste masini si sa participe la instructajele de cunoastere temeinica a masurilor de tehnica a securitatii muncii.

Art. 406. Se va asigura pornirea automata a combinei, pentru a se putea opri si porni ori de cate ori este nevoie.

Art. 407. Combinele vor fi echipate cu cabine de protectie climatizare, iar dimensiunile postului de conducere trebuie sa corespunda prevederilor din prezentele norme.

Art. 408. Microclimatul cabinei care echipeaza combinele trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:
– parbrizul sa aiba un unghi negativ de 12-15°; temperatura in cabina sa fie de 20° C;
– sistemul de ventilatie sa fie eficient si sa aiba filtru pentru purificarea acrului introdus din exterior;
– concentratia admisibila de pulberi in atmosfera zonei de munca nu va depasi valoarea stabilita de normele generale de protectie a muncii.

Art. 409. Cuplarea motorului si a mecanismelor in functionare ale combinei se face dupa ce s-a asigurat ca nimeni nu se afla in zona de actiune a organelor in miscare si dupa avertizarea sonora cu clacsonul.

Art. 410. Este interzis sa se curete, regleze sau repare combina cu motorul in functiune. Niciodata sa nu desfundati, sa nu ungeti sau sa executati orice alte lucrari in timpul functionarii mecanismelor. Ca atare opriti functionarea motorului termic, scoateti cheia de contact, coborati hederul pe sol si actionati frana de mana inainte de a incepe remedierile, indiferent din ce motive.

Art. 411. Suni interzise urcarea si coborarea de pe masina in timpul mersului, chiar si pe scara de serviciu.

Art. 412. Este interzisa intrarea in interiorul combinei sau in buncarul acesteia cand motorul este in functiune.

Art. 413. Este interzis transportul de persoane si materiale pe platforma de conducere sau pe oricare alt loc al combinei.

Art. 414. Combina va fi echipata si nu va lucra in lan fara stingator incarcat si montat la locul stabilit.

Art. 415. Nu indepartati busonul radiatorului atunci cand motorul termic este fierbinte. Asteptati ca motorul sa se raceasca, slabiti busonul lent la prima crestatura, pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateti busonul.

Art. 416. Inainte de a deplasa combina autopropulsata pe drumuri publice sau alte mijloace pentru tranzit, se vor lua urmatoarele masuri:
a) goliti rezervorul pentru boabe;
b) montati piesa pentru blocare intre pedalele franei, in asa fel ca ambele frane pentru rotile frontale sa fie actionate simultan;
c) pozitia melcului pentru descarcare sa fie catre spate;
d) demontati hederul daca acest lucru este convenabil. Daca hederul trebuie sa ramana pe combina in timpul transportului, cautati cea mai buna pozitie a acestuia, pentru a asigura vizibilitatea conducatorului si ca hederul sa pastreze cea mai buna distanta de la drum;
e) verificati pentru a va asigura ca luminile pentru deplasare ale combinei sunt .in stare de functionare, in special luminile intermitente si girofarul;
f) masurati latimea totala si inaltimea totala a combinei pentru transportul pe drumuri inguste sau acolo unde ar putea exista subtreceri.

Art. 417. Se interzice ca salariatii permanenti si sezonieri sa intervina la combine, in camerele de detasare, la valturi, tobe de tocare etc.

Art. 418. In timpul functionarii combinei se interzice orice interventie la depanusator. Numai dupa ce acesta s-a oprit, se vor face desfundarile respective. Daca depanusatorul este actionat electric, trebuie sa fie racordat la nulul de protectie si la o instalatie de legare la pamant. Toate defectiunile la instalatiile electrice se vor remedia numai de catre electricianul de serviciu.

Art. 419. Combinele pot lucra corespunzator pe pante de pana la 8-10°, peste care nu este admis sa se lucreze decat cu combine speciale pentru panta, intoarcerea pe terenurile cu panta admisa se va face cu viteza de deplasare de 1,5 – 2 km/h.

Art. 420. Presele de balotat nefiind prevazute cu un loc de deservire, este interzisa prezenta oricarei persoane pe acestea, atunci cand se afla in functiune sau in timpul transportului.

Art. 421. Inainte de a porni motorul tractorului, mecanicul agricol trebuie sa se asigure ca priza de putere este decuplata. La antrenarea presei se va controla daca in canalul de presare sau pe celelalte organe nu se afla corpuri straine care ar putea produce accidente.

Art. 422. Este oprita trecerea dintr-o parte in alta a agregatului peste transmisia cardanica sau prin fata tractorului. Agregatul va fi ocolit prin spate.

Art. 423. In cazul infundarilor este interzisa interventia la masinile pentru recoltat legume. Pentru desfundare, agregatul va fi manevrat inapoi pana cand masina se desprinde de plantele nerecoltate si iese complet din brazda. Apoi trebuie sa se opreasca motorul si sa se decupleze priza de putere. Lucrarea de desfundare se va efectua obligatoriu cu ajutorul unor unelte cu coada lunga (furci ele.). Sunt interzise efectuarea desfundarilor cu bratele sau picioarele, precum si intrarea intre masina si tractor sau sub oricare dintre masini.

Art. 424. Remorcile noi vor fi marcate de fabricant cu marcajele de sccurhate CS’97, CS’98… in urma atestarii acestora de catre institutul de specialitate abilitat de Ministerul Muncii s^ Protectiei Sociale in baza prevederilor Legii protectiei munci. Agentii economici vor achizitiona numai masini, utilaje, instalatii si remorci care poarta marcajul de securitate CS.

Art. 425. Pentru agregarea sigura a remorcilor biaxe la tractor, acesta trebuie echipat cu cupla automata (dispozitiv superior de remorcare) (fig. 32).

fig. 32

Art. 426. Dispozitivele superioare de remorcare pentru remorcile agricole biaxc trebuie sa fie amplasate in spatele tractorului la o inaltime de la sol de 650-810 mm; furca dispozitivului sa se poata roti in jurul axei longitudinale de simetrie; sa permita ochiului de remorcare al protapului remorcii sa oscileze cu un unghi de minimum 20°; sa permita protapului remorcii sa se roteasca in jurul unei axe verticale cu un unghi de minimum 60° la stanga si la dreapta; sa permita ochiului de remorcare al protapului sa oscileze in jurul unei axe orizontale ce trece prin bulonul de remorcare cu un unghi de minimum 20°.

Art. 427. Dispozitivele speciale pentru remorci monoax sau tandem (dispozitive inferioare de remorcare) sunt montate la partea inferioara a tractorului, spate, fiind respectate strict dimensiunile indicate in STAS. Dispozitivul de cuplare trebuie sa asigure rotirea protapului remorcii in plan orizontal cu minimum ± 55° si posibilitatea de inclinare cu ± 20°. Pentru usurarea cuplarii remorcilor monoax si tandem la dispozitivul special de remorcare, acesta trebuie sa fie de tipul cu autocuplare-decuplare.

Art. 428. Pentru cuplarea remorcilor tehnologice la care organele active sunt actionate de la priza de putere prin transmisie cardanica, tractoarele trebuie sa fie echipate cu dispozitivele si barele de tractiune.

Art. 429. Tractoarele pentru transporturi trebuie sa fie echipate cu cabine de protectie climatizate, care datorita cadrului de rezistenta, in caz de rasturnare, preintampina accidentarea conducatorului. Cabinele tractoarelor, folosite cu pondere la transporturi, trebuie sa fie cu confort sporit.

Art. 430. Tractoarele pe roti, utilizate la transporturi in agregat cu remorci, trebuie sa fie echipate in exclusivitate cu instalatii hidraulice, ceea ce permite ca, toate remorcile agricole pentru transport sa fie realizate cu bene basculabile pentru usurarea descarcarii produselor agricole.

Art. 431. Remorcile vor fi dotate cu dispozitive de protectie a muncii si pentru siguranta circulatiei:
a) cabluri de asigurare a cuplarii remorcii la tractor;
b) propteaua pentru asigurarea benei in pozitie ridicata in vederea efectuarii unor interventii (fig. 33);
c) instalatie electrica de semnalizare si iluminare;
d) picior de sprijin sau resorturi pentru suspendarea protapului in pozitia de cuplare la tractor.

Art. 432. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa de catre salariati, instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui sef de formatie de lucru sau sef de echipa. Se vor respecta Normele specifice pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor (anexa l pct. 7).

fig. 33

Art. 433. Se interzice folosirea tinerilor sub varsta de 16 ani la efectuarea operatiilor manuale de incarcare, descarcare si transport.

Art. 434. Conducerea autovehiculelor, tractoarelor inmatriculate si a mijloacelor de transport in incinta este permisa salariatilor care poseda permis de conducere si in conformitate cu prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct.5) si Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern (anexa l pct. 3).

Art. 435. Productia din camp necesita un volum mare de transport cu mijloace auto, remorci sau carute. Organizarea si disciplina trebuie sa fie bune, pentru ca mijloacele de transport sa fie folosite cu randament, iar salariatii permanenti si sezonieri sa se afle in afara oricarui pericol de accidentare.

Art. 436. Salariatii folositi pentru incarcarea sacilor din gramezile de boabe de pe arii, vor umple sacii astfel ca incarcarea si descarcarea din camioane, remorci si carute sa nu suprasolicite eforturi fizice.

Art. 437. Organizarea transportului produselor agricole va fi facuta pe baza stabilirii echipelor de incarcare si a celor de descarcare, evitandu-se astfel ca salariatii sa fie urcati peste incarcatura din camioane si remorci, inlaturandu-se in acest fel o cauza frecventa de accidentare.

Art. 438. Salariatii de pe vehicule care primesc si asaza paiele, fanul sau cocenii sau le descarca, nu vor depasi cu picioarele cadrul de sustinere a incarcaturii, pentru a nu se expune caderii. Pentru a se evita accidentele la manuirea materialului ce urmeaza sa fie aranjat, furcile de fier vor fi bine prinse in cozi.

Art. 439. In mijloacele de transport al materialelor voluminoase (paie, fan, coceni, masa verde) nu se vor transporta salariati, deoarece datorita gropilor sau altor obstacole peste care trece camionul sau remorca, incarcatura face miscari bruste, iar salariatii neavand de ce sa se sprijine pot fi accidentati.

Art. 440. Numai salariatii priceputi sa faca sire si stoguri de paie si fan balotate sau nebalotate, ca si la facutul glugilor de coceni, vor fi folositi la asemenea lucrari. Sirele de paie se vor construi cu randuri de baloti intretesute.

Art. 441. Coborarea salariatilor de pe sire se face organizat, dand drumul in jos la furci, dupa ce s-a anuntat sonor aceasta intentie. Pentru evitarea accidentelor de munca, pe sirele de paie se va folosi dispozitivul de ancorare, de care se va prinde centura de siguranta.

Art. 442. Se interzice adapostirea salariatilor langa sire sau stoguri, pe timpul ploilor insotite de descarcari electrice.

Art. 443. Desfacerea sirelor de baloti din paie se va face de sus in jos si in trepte, pentru a se evita accidentele grave. Se interzice scoaterea baietilor de la baza sirei si crearea tumbei. Urcarea si coborarea de pe sire se vor face cu ajutorul scarilor in stare corespunzatoare.

Art. 444. La lucrarile de incarcare a produselor in remorci, autocamioane si carute in zona LE A, mijlocul de transport va fi oprit la o distanta care sa dea siguranta evitarii electrocutarii, incarcatorii-descarcatori vor cobora din mijlocul de transport, vor trece pe sub LE A si se vor reimbarca sau vor continua lucrul. Se interzice, la trecerea pe sub LEA, purtarea pe umar a furcilor, lopetilor, conductelor etc. Se interzice aruncarea peste incarcatura din remorca a sarmelor pentru legatul balotilor, fiind pericol de electrocutare (fig. 34).

fig. 34

Art. 445. Atunci cand mijlocul de transport sau agregatul tractor-remorca a intrat totusi sub tensiune, in campul de frecventa industriala (anvelopele se incalzesc, se simte miros de cauciuc ars etc.), se va proceda astfel:
a) nu se atinge utilajul cu mana si stand pe pamant;
b) se va sari din tractor sau din cabina mijlocului de transport, cu ambele picioare, cat mai departe si Iara a atinge utilajul;
c) nu se va reintoarce la mijlocul de transport si nu il va atinge in nici un fel;
d) se va anunta imediat conducatorul locului de munca.

Art. 446. In gari CFR, la efectuarea lucrarilor de incarcari-descarcari, se vor respecta urmatoarele:
a) sunt interzise intrarea intre tampoanele vagoanelor de cale ferata si trecerea peste acestea;
b) nu se va circula si stationa printre sinele caii ferate;
c) este interzisa urcarea si coborarea din vagoanele de cale ferata aflate in mers;
d) liniile ocupate cu vagoane de cale ferata in stationare vor putea fi traversate la o distanta minima de 5 m de acestea.

Art. 447. Este interzisa asezarea butoaielor in picioare, in stive mai mari de doua randuri. Asezarea butoaielor in stive, in pozitia culcat, se va face cel mult in trei randuri, dar cu asigurare la capete.

Art. 448. Transportul personalului la si de la locul de munca se va face in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct. 5).

Art. 449. In cazuri speciale, cand transportul de persoane se impune a fi executat cu autocamioane, se vor lua urmatoarele masuri:
a) caroseria va fi prevazuta cu banci fixate rigid pe podea, a caror inaltime va fi cu 15 cm mai mica decat inaltimea obloanelor;
b) autocamionul va fi dotat cu o scara mobila care se va fixa, la urcare si la coborare, in partea din spate a autocamionului;
c) caroseria autocamionului va fi prevazuta cu coviltir si prelata in stare buna.

Art. 450. In foaia de parcurs a autocamionului destinat transportului de persoane se va mentiona – pe raspunderea celui care incuviinteaza transportul – ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregatit in acest scop.

9.2. Activitati de recoltare

9.2.1. Lucrari de cosit manual si mecanizat

Art. 451. La recoltarea cu masinile, persoanele care au legatura cu aceasta lucrare (provizionare cu combustibil, cu masa, cu apa etc.), nu trebuie sa se apropie de agregatele respective si sa nu intervina sub nici o forma la cutitele echipamentului de cosit.

Art. 452. Personalul care lucreaza la stransul fanului in apropiere de masini, se interzice stationarea in fata agregatelor in lucru sau interventia la aparatul de taiere.

Art. 453. Curatirea sau degajarea cutitelor de iarba, ori remedierea altor defectiuni se face de catre conducatorul tractorului sau vindroverului, numai dupa ce a oprit motorul si decuplat aparatul de taiere. Pentru a se evita accidentele, curatirea cutitului de iarba se face numai cu oticul de lemn, prin spatele aparatului de taiere (fig. 35).

Art. 454. In timpul lucrului cu agregatul de cosit, este interzisa trecerea prin fata aparatului de taiere.

Art. 455. La cositorile rotative nu se admite stationarea persoanelor atat in fata cat si in spatele tobelor cu cutite. Punerea in functiune se va face numai dupa montarea aparatoarei de protectie (din material special) a discurilor rotative impotriva proiectarii pietrelor, corpurilor metalice etc. si accidentarii conducatorului tractorului sau altor persoane.

fig. 35

Art. 456. In timpul functionarii agregatului sunt interzise executarea ungerii si reglarea acestuia. Pentru executarea remedierilor, inainte de a cobori de pe tractor, conducatorul va opri motorul si va decupla priza de putere.

Art. 457. Este interzisa urcarea sau coborarea de pe tractor in timpul mersului.

Art. 458. Pentru a se evita accidentele, suruburile de fixare a cositorii pe tractor se vor controlasi strange atunci cand este necesar.

Art. 459. Ridicarea aparatului de taiere in pozitia de transport se va face lent si se va asigura cu tija respectiva, pentru a nu se desface in timpul transportului.

Art. 460. Pe timpul stocarii cositorii, aparatul de taiere va fi protejat cu o aparatoare din scandura, pentru a se preveni accidentele ce le-ar putea provoca lamele cutitului si degetele.

Art. 461. Vindroverul autopropulsat va fi deservit numai de catre conducatorul care a fost pregatit in acest scop, instruit cu normele specifice de protectie a muncii si are permis de conducere.

Art. 462. Inainte de punerea in functiune, se va verifica daca toate capotele sunt inchise, aparatorile de protectie sunt montate si complete. Se va controla ca in jurul masinii sa nu fie persoane straine, se va clacsona si numai dupa aceea se va porni masina.

Art. 463. Motorul vindroverului se va porni numai cu aparatul de taiere decuplat si maneta schimbatorului de viteze pe pozitia zero.

Art. 464. Deplasarea vindroverului autopropulsat pe drumurile publice se va face numai cu platforma de cosit montata pe caruciorul de transport.

Art. 465. Pregatirea vindroverului si deplasarea la locul de munca se vor face astfel:
a) se asigura hederul impotriva caderii;
b) se verifica existenta cablului de siguranta intre carucior si masina;
c) inaintea pornirii se deblocheaza placa turnanta a caruciorului;
d) se protejeaza cu aparatoare despicatorul aparatului de taiat;
e) cosul de evacuare se roteste spre inapoi;
f) se cupleaza functionarea lampii girofar.

Art. 466. In timpul lucrului se respecta regulile urmatoare:
a) se interzice parasirea masinii fara oprirea motorului si decuplarea instalatiei electrice de la intrerupatorul principal;
b) la deplasarea pe pante si franarea accentuata, conducatorul se va tine de volan;
c) la recoltarea pe curba de nivel se va asigura alimentarea cu tocatura a vehiculului ce merge in paralel cat mai aproape, utilizand la maximum clapeta conductei de aruncare. Vehiculul se va deplasa pe teren uscat si cu inclinare redusa in partea dinspre deal, iar pe teren neprielnic in partea dinspre vale;
d) in conditii de panta nu se va incarca la maximum mijlocul de transport;
e) la deschiderea brazdei, remorca atasata in spate va avea sarcina de 8 t si frane pneumatice pe toate patru roti;
f) remorcile ce vor primi tocatura vor avea obligatoriu montati opritori limitatori pentru blocarea arcurilor, iar lantul de limitare a unghiului de basculare va fi reglat pentru evitarea caderii benei;
g) se vor evita deplasarea in lungul liniilor electrice de inalta tensiune si urcarea de persoane deasupra gabaritului superior al cabinei;
h) se va evita stationarea sau parasirea masinilor sub liniile de inalta tensiune sau la o distanta mai mica de 25 metri de acestea;
i) pentru evitarea influentei electricitatii, in cazuri deosebite, sub linii de inalta tensiune, inaintea coborarii din masina, se va lasa hederul in contact cu solul;
j) inainte de stationare, se va bloca maneta schimbatorului de viteze pe pozitia zero.

Art. 467. In cazul defectiunilor sau al altor interventii la masina se vor respecta urmatoarele masuri:
a) pentru interventia la toba de tocare se opreste motorul si se verifica, prin deschiderea peretelui din dreapta, oprirea rotirii inertiale a tobei, dupa care se blocheaza impotriva rotirii accidentale cu boltul din peretele tobei si se zavoraste;
b) se interzice ridicarea protectiei sau capacului tobei de tocare, fara oprirea motorului si blocarea tobei de tocare;
c) in cazul necesitatii tragerii materialului infundat din toba, cu mainile, acesta nu se va apuca in directia cutitelor;
d) ascutirea cutitelor tocatorului sau inlocuirea acestora se executa de catre doua persoane.

Art. 468. Dupa revopsirea utilajului se refac obligatoriu inscriptionarile privind protectia muncii astfel: pe capacul tobei de tocare se va scrie INAINTEA RIDICARII CAPACULUI, OPRITI MOTORUL SI BLOCATI TOBA IN BOLTUL DE SIGURANTA; pe baza tubului se va scrie: IN TIMPUL DEPLASARII NU STATIONATI PE COMBINA SI NU VA TINETI DE TUBUL DE REFULARE A TOCATORII.

Art. 469. La cositul manual, pentru a se reduce efortul fizic, coasele trebuie sa fie bine ascutite, iar coporiile potrivite cu talia fiecarui cosas.

Art. 470. La oprirea lucrului, coasele se infig cu coporiile in pamant si la distanta de locul unde se ia masa, pentru a se evita accidentarea prin ridicarea brusca in picioare, sub coase.

Art. 471. Deplasarea in grup de la un loc la altul se va face tinand coasele pe umar cu varful lamei in sus. La stransul manual al fanului cu furcile, intoarcerea brazdelor si adunarea in capite, in cazul lucrului in grup, se va pastra distanta de 2-3 m (fig. 36).

Art. 472. Cand se lucreaza la incarcarea fanurilor in apropierea zonei LEA, se interzice salariatilor permanenti si sezonieri sa incarce in lungul liniilor de inalta temsiune. Trebuie pastrata distanta de siguranta intre inaltimea maxima a incarcaturii din mijlocul de transport (sau a uneltei din mana omului) si LEA.

Art. 473. Cand se intrerupe lucrul cu furca, aceasta se va infige cu coarnele in pamant suficient de bine, pentru a nu fi rasturnata de vant sau atunci cand este lovita.

Art. 474. La pornire si in timpul functionarii motorului motocositorii, deservantul va purta imbracamintea bine stransa pe corp, deoarece saiba are o taietura pentru agatarea sforii de pornire, care poate prinde si rasuci imbracamintea purtata neglijent sau lejer.

Art. 475. La pornirea motorului se va infasura corect sfoara de pornire pe saiba, astfel ca ea sa se poata desprinde dupa desfasurare.

Art. 476. Prinderea sforii de pornire se va face de manerul de lemn cu care trebuie sa fie prevazuta, fiind interzisa infasurarea sforii de mana. In momentul tragerii de sfoara, deservantul se va propti bine pe ambele picioare, asigurandu-se contra caderii in fata, cand motorul da inapoi sau a caderii pe spate cand sfoara scapa de pe saiba sau se rupe.

Art. 477. Pentru buna functionare a motocositorii si pentru evitarea accidentelor nu se va porni niciodata motocositoarea iara aparatoarea parghiilor.

Art. 478. Orice reglaj, reparatii, strangeri de suruburi la motocositoare se vor face numai cu aparatul de taiere decuplat si motorul oprit. Totdeauna se vor decupla vitezele inainte de a opri motorul, in cazul cand motorul s-a oprit accidental, scoaterea din viteza se face imediat.

Art. 479. Nu este admisa ilinctionarea motorului cu regulatorul de turatie scos din functiune sau dereglat; aceasta poate duce la supraturarea motorului, deci la distrugerea lui si accidentarea celor din jur.

Art. 480. Inainte de incarcarea si descarcarea motocositorii in mijloacele de transport, se va monta aparatoarea de protectie a aparatului de taiere. Se va interzice prinderea cu mana a organelor taioase si ascutite ale motocositorii.

Art. 481. Avandu-se in vedere ca teava de esapament se infierbanta puternic in timpul functionarii indelungate, aceasta se va feri de scurgeri de combustibil care, aprinzandu-se, pot provoca incendierea masinii.

Art. 482. La reglarea carburatorului, se va avea grija sa nu se atinga» cu mana teava de esapament, pentru a se evita arsurile grave.

Art. 483. Personalul care exploateaza, intretine si repara combinele autopropulsate sau tractate pentru recoltat furaje, trebuie sa fie calificat corespunzator, sa cunoasca aceste masini si sa fie instruit cu normele de protectie a muncii.

Art. 484. Inainte de inceperea lucrului se vor face o serie de verificari privind modul de echipare a combinei astfel:
– daca combina este in buna stare si reglata corespunzator conform starii lanului si conditiilor specifice locale;
– daca toate aparatorile de protectie ale combinelor sunt montate la locul lor si in stare tehnica corespunzatoare.

Art. 485. La inceperea lucrului, cuplarea motorului si a organelor functionale ale combinelor se face dupa ce s-a asigurat ca nimeni nu se afla in apropierea mecanismelor in miscare si dupa ce s-a facut avertizarea sonora.

Art. 486. Este interzis sa se curete, regleze sau repare combinele cu motorul in functiune, fiind exceptate reglajele care se pot face numai cu combina in functiune, cum este cazul reglajului supapelor instalatiei hidraulice.

Art. 487. Sunt interzise urcarea si coborarea de pe masina in timpul lucrului.

Art. 488. La manevrarea hederului nu se va stationa sub aceasta parte a combinei si nici in imediata apropiere.

Art. 489. Daca in timpul lucrului, mecanismele de alimentare ale combinelor se infunda, se opeste masina, se pune schimbatorul de viteze la punctul neutru, se inverseaza sensul mecanismului de alimentare si se lasa sa functioneze combina pe loc pana se elimina infundarea.

Art. 490. Este cu desavarsire interzisa desfundarea combinelor cu mainile sau cu picioarele, cu motorul in functiune, deoarece se creeaza pericol iminent de accidentare a celui care executa asemenea operatiuni.

Art. 491. Pentru evitarea unor accidente grave, in timpul exploatarii combinelor trebuie respectate cu strictete urmatoarele masuri de protectie:
– nimeni nu are voie sa stea sau sa se deplaseze in fata combinelor de recoltat furaje;
– combinierul nu se va ridica de pe scaunul combinei in timpul deplasarii acesteia;
– este interzis sa se transporte persoane si materiale pe platformele de conducere sau pe oricare alt loc al masinii;
– pentru deplasarea combinei pe drumurile publice, combinierul trebuie sa posede permis de conducere corespunzator;
– combinierul nu va parasi platforma de conducere a combinei decat dupa oprirea motorului, blocarea franei de parcare si scoaterea cheii de contact.

Art. 492. Este interzisa urcarea persoanelor in remorca incarcata cu material tocat si trecerea sau stationarea in fata jetului format de locatura.

Art. 493. La ascutimea cutitelor se vor folosi ochelari de protectie si se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere (anexa i pct. 8).

9.2.2. Lucrari de recoltare a cerealelor

A. Recoltarea cerealelor paioase cu combine autopropulsate

Art. 494. Inainte de inceperea campaniei de recoltare si la inceperea lucrului in tarlalele traversate de retele electrice aeriene se va face un instructaj temeinic, insistandu-se asupra pericolului de electrocutare in cazul urcarii pe combina oprita sub asemenea retele.

Art. 495. Inainte de inceperea lucrului se vor face verificari care sa garanteze daca:
a) combina este in buna stare si reglata potrivit culturii care se recolteaza si conditiilor specifice din lan;
b) toate aparatorile de protectie sunt corespunzatoare si montate la locul lor.
c) in mod special se va urmari montarea corecta a grilei de la snecul de uniformizare din buncarul de boabe si a grilei de la snecul de descarcare a buncarului;
d) se va controla starea tehnica a scarilor de acces;
e) s-au marcat pe teren toate locurile periculoase;
f) au fost instruiti cei care, cu secera si coasa deschid drumuri de intrare a masinilor in camp, asigura cosirea eventualelor portiuni ramase de la combina, a colturilor tarlalelor, pe langa stalpii de electrificare, pe langa hidranti etc. De asemenea, acestia vor fi instruiti cum sa poarte si sa foloseasca uneltele cu care lucreaza, sa nu se urce pe combine, sa nu mearga inaintea lor, sa nu stea in fata platformei de taiere.

Art. 496. Piulita vanatorului de pe axul batatorului se va demonta conform prevederilor din cartea tehnica a combinei.

Art. 497. Pentru centrarea melcului de descarcare a buncarului nu se va introduce mana intre jgheabul inclinat (rabatabil) si cel fix – fiind pericol de accidentare.

Art. 498. In timpul functionarii motorului nu se va regla intinderea curelelor trapezoidale de la variatorul de tractiune, actionand asupra intinzatorului, deoarece se produc accidente si avarii foarte grave prin spargerea discurilor, ruperea curelelor etc.

Art. 499. Combinerul nu va parasi platforma de conducere a combinei decat dupa oprirea motorului, blocarea franei si scoaterea cheii din contact.

Art. 500. In timpul lucrului in camp nu se vor efectua opriri sub liniile electrice aeriene si nu se va admite urcarea pe combina a combinierului sau a altor persoane, deoarece se intra in zona electromagnetica a retelei si se produc accidente prin electrocutare.

Art. 501. La executarea lucrarilor cu combina in zona apropiata de LEA peste l kV sau traversate de LEA peste l kV (zona cuprinsa pe portiunea de 50 m, masurata fata de proiectia pe orizontala a conductoarelor fazelor extreme de o parte si de alta, de-a lungul liniei electrice) se vor lua urmatoarele masuri:
a) combinele ce pot ajunge in apropierea partilor sub tensiune se vor deplasa astfel incat in timpul manevrelor nici o parte a acestora, sa nu se apropie la distante, fata de elementele sub tensiune, mai mici decat:
– 2,5 m pentru LEA pana la 35 kV;
– 4,0 m pentru LEA cu tensiuni de la 35 la 220 kV; 6,0 m pentru LEA de 400 kV.
b) trecerea combinelor pe sub conductoarele LEA peste l kV este interzisa daca intre gabaritul acestora si conductoare nu ramane o distanta de cel putin:
– 2,0 m pentru LEA pana la 20 kV inclusiv;
– 2,5 m pentru LEA cu tensiuni intre 25-35 kV; 4,0 m pentru LEA de 110 si 220 kV;
– 6,0 m pentru LEA de 400 kV.
Executarea lucrarilor mecanizate la distante mai mici decat cele mentionate la pct. a) se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA si sub supravegherea lucrarilor la fata locului de catre un delegat special al unitatii de exploatare a LEA.

Art. 502. In timpul transportului pe calea ferata se interzice accesul persoanelor pe platformele sau in vagoanele in care se transporta combina, inclusiv a combinierilor.

Art. 503. La recoltarea pe pante a cerealelor paioase se vor folosi combine speciale care pot lucra fara pericol pe pante de pana la 22°.

Art. 504. Manevrele de inclinare a combinei se vor face numai dupa asigurarea ca, sub combina sau langa aceasta, nu exista persoane care ar putea fi accidentate in eventualitatea unor manevre gresite.

Art. 505. Pentru treieratul cu combinele pe care au fost montate echipamentele speciale, la stationar sau din gramada a capitalelor de floarea-soarelui rezultate din operatiunea de rectificare in lanurile recoltate anterior, se vor lua urmatoarele masuri:
– sa fie in perfecta stare de functionare si echipate cu toate aparatorile de protectie;
– se va demonta de pe partea stanga lantul care transmite miscarea la reductorul de actionare a sectiilor de recoltare, indepartandu-se pericolul prinderii si accidentarii persoanelor care alimenteaza hederul cu capitule;
– se va demonta biela care actioneaza cutitul de taiere;
– capitulele ce urmeaza a fi treierate vor fi mai intai incarcate in cosuri, din gramezi si apoi rasturnate pe platforma de taiere, la melcul de alimentare;
– personalul care face alimentarea cu capitule, va fi in prealabil instruit temeinic cu regulile de protectie a muncii si va purta imbracamintea bine stransa pe corp;
– combinierul va fi singurul care comanda printr-un cod de semnale sonore, momentul cand personalul ce alimenteaza cu capitule se poate apropia de heder, cand si cate capitule se descarca pe heder si cand trebuie sa se departeze pentru a putea face deplasarea combinei la alta gramada;
– apropierea personalului de combina si inceperea alimentarii se vor face numai dupa ce aceasta a fost deplasata langa gramada de capitule si s-a scos din viteza.

B. Recoltarea porumbului

Art. 506. Pentru prevenirea accidentelor la lucrarile cu combine autopropulsate si tractate se vor respecta urmatoarele masuri:
a) montati toate aparatorile de protectie si carcasele in mod corect inainte de a pune in functiune combina si aparatul pentru taiat; mentineti aparatorile montate la locul lor;
b) strangeti toate elementele pentru racordare hidraulica; in mod sigur lichidul hidraulic sub presiune, care scapa, poate cauza rani serioase;
c) nu verificati niciodata scurgerile sau pierderile de lichid hidraulic, folosind mainile, intrebuintati o piesa mica confectionata din carton, pentru a descoperi si verifica posibilele locuri ale scurgerilor sau scaparilor;
d) montati in mod corespunzator OPRITORUL MOTORULUI LINIAR inainte de a lucra sub mecanismul pentru taiat sau sub cel pentru alimentat, indiferent de motiv;
e) nu slabiti sau demontati vreo piesa sau ansamblu din sistemul hidraulic al combinei decat dupa ce coborati complet tamburul si mecanismul pentru taiat si cel pentru alimentat; mentineti apasat comutatorul pentru coborat, timp de aproximativ 10 secunde, pentru a elibera presiunea hidraulica din cilindri si din acumulatorul pneumohidraulic;
f) reglati corespunzator opritoarele pentru motoarele liniare hidraulice de la tambur; opriti motorul termic si asigurati blocarea inainte de a lucra sub tamburul ridicat;
g) pentru asigurare opriti motorul termic inainte de a proceda la desfundarea mecanismului pentru taiat sau inainte de a se executa orice reglaj;
h) niciodata sa nu desfundati, sa ungeti sau sa executati orice alte lucrari in timpul functionarii mecanismelor. Opriti motorul termic, scoateti cheia de contact, coborati hederul pe sol si actionati frana de mana inainte de a incepe remedierile;
i) nu permiteti nimanui sa se afle pe combina, indiferent in ce parte;
j) tineti mainile, picioarele si imbracamintea departe de orice parti ale combinei in functiune;
k) opriti motorul termic si scoateti cheia din contact ori de cate ori deschideti capacele, pentru a curata elevatoarele si buncarul pentru boabe si inaintea reglarii sagetii curelelor;
l) mentineti interiorul si exteriorul combinei in stare curata. Riscurile de incendiu sunt ridicate, indepartati uleiul sau combustibilul stropit. Transportati permanent pe combina unul sau mai multe stingatoare.

Art. 507. Combinierii repartizati sa lucreze cu combinele de recoltat porumb vor fi instruiti inainte de inceperea campaniei si testati asupra cunoasterii in cele mai mici amanunte a functionarii reglajelor si performantelor masinii in conditiile concrete din teren.

Art. 508. In timpul instruirii se va pune un accent deosebit pe cunoasterea locurilor periculoase la ansamblurile masinii, efectuandu-se demonstratii practice asupra modului de interventie la acestea, fara pericol de accidentare.

Art. 509. Transportul combinelor la parcelele de lucru se va face dupa verificarea amanuntita a sistemelor de directie, rulare, franare, semnalizare si iluminat. Viteza de deplasare va fi aleasa in functie de starea drumurilor, intensitatea traficului, dar nu va depasi 20 km/h. Cilindrii de ridicare ai hederului combinei vor fi asigurati pe timpul transportului.

Art. 510. Ori de cate ori este nevoie, se vor curata sita protectoare de la motor, precum si celelalte organe in jurul carora s-au aglomerat resturi vegetale ce favorizeaza pericolul de aparitie a incendiilor.

Art. 511. Schimbarea remorcii de stiuleti se va face prin deplasarea combinei inapoi pe distanta de maximum l m, cu semnalizare sonora si asigurarea vizuala, combinerul conducand combina spre ochiul de imperechere, iar tractoristul de la transportul stiuletilor va cupla remorca de combina si o va asigura cu boltul de imperechere, intre combiner si tractorist se stabileste in prealabil un cod de semnale sonore.

Art. 512. In cazul infundarii valturilor depanusatorului se opreste combina, inclusiv motorul si se verifica starea depanusatorului:
a) se curata sita de panuse;
b) si se inlatura materialul de pe depanusator;
c) se taie materialele infasurate pe valturi si se inlatura cu ajutorul carligului cu muchia ascutita (fig. 37);
d) se verifica transmisia si cuplajul de siguranta al depanusatorului.

Art. 513. In timpul executarii lucrarilor de recoltare a porumbului, in apropierea sau sub liniile electrice aeriene de inalta tensiune se vor respecta art. 500 si 501 din prezentele norme.

Art. 514. Se interzice ca personalul auxiliar sa intervina la combine, in camera de detasare, la valturi, tobe de tocare etc. De asemenea, se interzice persoanelor a sta in pozitie culcata sau a dormi in oricare punct al tarlalei pe care se recolteaza, acestea putand fi accidentate de combinele de recoltat porumb, de tractoarele cu remorci, de autocamioane etc.

fig. 37

C. Lucrari de balotat

Art. 515. Pentru a nu se distruge aparatoarea transmisiei cardanice de la presa de balotat, se va evita intoarcerea agregatului folosind unghiul de bracare maxim.

Art. 516. La pornirea agregatului, conducatorul trebuie sa se asigure ca in apropierea masinii nu exista persoane care ar putea fi accidentate.

Art. 517. In timpul balotatului la stationar, alimentarea cu paie sau fan a masinii de balotat se va face numai cu furca, punandu-se materialul ce trebuie balotat in fata ridicatorului masinii, fara a se atinge cu furca organele in miscare. in acest caz, persoanele trebuie sa stea departe, iar hainele lor sa fie bine stranse pe corp, pentru a nu fi apucate de organele in miscare. In timpul balotatului in camp sau la stationar, fumatul este interzis pentru toate persoanele care participa la aceasta lucrare. Pentru a se evita incendiile, tractorul va fi prevazut cu parascantei in buna stare de functionare.

D. Lucrari cu masina de adunat

Art. 518. Executarea lucrarilor cu masina de adunat se va face numai de catre personalul care are cunostintele necesare si a fost instruit pentru deservirea acestui utilaj.

Art. 519. Executarea lucrarilor cu masina de adunat se va face pe terenuri situate la ses sau pe pante de pana la 5°.

Art. 520. Inainte de inceperea lucrului se va verifica:
– daca masina este in stare de functionare si s-a efectuat cuplarea corecta la tractor;
– daca aparatorile de protectie (protectori),inclusiv cea de la transmisia cardanica sunt in buna stare tehnica si montate corect;daca dispozitivele de siguranta si hoiturilede la articulatii sunt asigurate contra desfacerii.

Art. 521. In timpul cand masina este cuplata la tractor, se interzice urcarea oricarei persoane in masina sau apropierea acesteia de organele in miscare.

Art. 522. Interventiile sau remedierile la masina se vor executa numai cu motorul oprit, iar intrarea sub masina se va face dupa asigurarea acesteia prin coborarea piciorului de sprijin.

9.2.3. Lucrari de recoltare a mazarei, fasolei si cepei

Art. 523. Este interzis conducatorului tractorului de a lucra cu acest agregat cu halat sau imbracamintea nestransa pe corp.

Art. 524. Sunt interzise punerea in functiune si exploatarea masinilor care au aparatoarea de protectie a transmisiei cardanice, deteriorata.

Art. 525. Inainte de inceperea lucrului se verifica:
a) la masina de recoltat mazare, gradul de ascutire a aparatului de taiere, a despicatorului si dispozitivul de ridicare-smulgere;
b) la masina pentru recoltat fasole verde pastai, existenta si siguranta mentinerii tuturor aparatorilor de protectie; cuplarea corecta si fara pierderi a instalatiilor hidraulice si de frana cu aer si functionarea eficienta a lor;
c) la masina pentru recoltat si incarcat ceapa si usturoi, existenta aparatorilor de protectie, a aparatoarei transmisiei cardanice, a colierului de blocare pe tija cilindrului de forta, strangerea si asigurarea lagarelor bielelor, fixarea lagarelor arborilor excentrici.

Art. 526. Curatirea aparatului de taiere, a despicatorului de lan, a smulgatorului, precum si a altor organe, se va executa numai dupa ce motorul tractorului a fost oprit si priza de putere decuplata.

Art. 527. Este interzisa folosirea oamenilor in remorca, pentru primirea si tasarea materialului.

Art. 528. Masinile pentru recoltat legume se asigura obligatoriu pentru transportul pe drumurile publice, astfel:
a) ridicarea masinilor cu ridicatorul hidraulic la inaltimea convenabila evitarii contactului cu solul al organelor acestora;
b) ridicarea cu suruburile de reglaj a rotilor de copiere in pozitia maxima; demontarea sau rabatarea in pozitie de transport a elevatoarelor de incarcare si a protapurilor prevazute pentru aceasta;
c) ridicarea si blocarea in pozitia maxima, iar acolo unde sunt prevazute dispozitive de blocare, prin folosirea acestora, a sectiilor sau ansamblurilor prevazute cu cilindri de actionare hidraulica;
d) verificarea existentei, functionarii si eficientei tuturor elementelor instalatiei de iluminat si semnalizare si a instalatiei de franare a masinilor agabaritice si cu greutate proprie ridicata;
e) montarea la spatele masinii a barei transversale cu instalatia de iluminat si semnalizare.

9.2.4. Lucrari de recoltare a cartofilor

Art. 529. Inainte de inceperea lucrului, conducatorul agregatului tractor-masina de scos cartofi este obligat sa controleze starea tehnica a masinii. O atentie deosebita se va acorda modului de asigurare a cardanului, aparatoarei sale si fixarea paravanului.

Art. 530. Recoltarea cartofilor pe terenuri in panta este posibila pana la inclinarea transversala de 12%.

Art. 531. Pentru remedierea oricaror defectiuni la m 0 s i na in timpul lucrului, se va opri motorul tractorului si se va decupla priza de putere.

Art. 532. In cazul infundarii masinii, agregatul se va da inapoi, iar dupa oprirea motorului tractorului, scoaterea din viteza si decuplarea prizei de putere, cu ajutorul unor unelte cu coada lunga (furca etc.) se vor indeparta vrejii si bulgarii din fata brazdarelor, fara a se intra intre masina si tractor.

Art. 533. Eliminarea infundarilor la trupite si la elementele de cernere, ca si in cazul efectuarii unor lucrari de intretinere sau reparatii, se va executa cu masina scoasa din functiune si motorul tractorului oprit.

9.2.5. Lucrari de recoltare a sfeclei de zahar

Art. 534. Conducerea si exploatarea masinilor de recoltat sfecla se va incredinta numai persoanelor special pregatite pentru acest lucru si care au fost instruite in privinta cunoasterii normelor de securitate a muncii.

Art. 535. Inainte de inceperea lucrului cu masinile de recoltat sfecla, se va face verificarea starii tehnice, a existentei si starii aparatorilor si dispozitivelor de siguranta.

Art. 536. Inainte de inceperea lucrului, zilnic, se va controla starea scaunului manuitorului de pe masina, verificandu-se daca suportul si suruburile de fixare sunt bine stranse.

Art. 537. In timpul mersului este interzis sa se coboare de pe scaun.

Art. 538. In timpul mersului este interzisa oricaror persoane stationarea in dreptul dispozitivului de incarcare a frunzelor sau sub transportorul de sfecla.

Art. 539. La pornirea masinii de pe loc sau la oprire, mecanicul agricol este obligat sa avertizeze prin diferite semnale personalul de pe masina. Pornirea si oprirea trebuie sa se faca lin, fara socuri, pentru a nu se provoca accidentarea celui de pe scaun.

Art. 540. Coborarea sau urcarea pe scaun, a celui care deserveste masina, se va face numai dupa ce tractorul a fost oprit, iar priza de putere a fost decuplata.

Art. 541. Pentru a se evita accidentarea conducatorului tractorului cu pietrele sau bulgarii de pamant aruncati de banda transportoare sau dispozitivul de aruncare, tractoarele care actioneaza remorcile ce transporta frunzele si sfecla vor fi prevazute cu cabina de protectie inchisa in partea dinspre masina de recoltat.

Art. 542. In cazul infundarii transportorului de colete, desfundarea nu se face numai dupa ce motorul a fost oprit si transmisia decuplata.

Art. 543. La transportul masinilor de recoltat sfecla, la distanta, se vor lua urmatoarele masuri:
a) organele active ale masinii se vor ridica suficient de mult cu ajutorul instalatiei hidraulice, pentru a nu se atinge sau agata de diversele obstacole sau denivelari;
b) se vor rabata transportoarele laterale sau se vor demonta cele fixe, iar dispozitivele de curatire se vor asigura impotriva miscarilor laterale;
c) se vor controla legatura si asigurarea lanturilor de sustinere, tija de legatura si fixarea aparatorii de protectie a arborelui cardanic. in nici un caz nu este permisa rabatarea transportorului, suflantei sau curatitorului de randuri, iara ca motorul sa fie oprit si priza de putere decuplata;
d) dupa ce transportorul a fost fixat in pozitia de transport trebuie aplicat imediat lantul de asigurare.

Art. 544. In timpul lucrului, conducatorul tractorului care actioneaza masina de recoltat si cel cu agregatul tractor-remorca, trebuie sa-si sincronizeze bine miscarile tractoarelor, pentru a nu se produce accidente.

Art. 545. In timpul lucrului se va da o atentie deosebita incarcarii uniforme cu frunze sau sfecla a remorcii, deoarece daca nu se respecta aceasta conditie, pe terenurile in panta sau la denivelari remorca se poate rasturna.

9.2.6. Lucrari de recoltare a inului si canepei

Art. 546. Intinderea curelelor la sectiile de smulgere sau la sectiile transportorului se va face numai cu motorul tractorului oprit si priza de putere decuplata.

Art. 547. Periodic, mecanicul agricol este obligat sa verifice modul de fixare a scaunului pe masina, pentru a preintampina caderea si accidentarea manuitorului intre tractor si masina.

Art. 548. La trecerea din pozitie de lucru in pozitie de transport si invers, se va verifica intotdeauna asigurarea bulonului de remorcare cu stiftul autoblocant.

Art. 549. In timpul exploatarii combinei pentru recoltarea inului se vor respecta urmatoarele reguli de securitate a muncii:
– in scopul efectuarii unei exploatari economice si fara pericol de accidentare, este bine sa fie folosite o combina autopropulsata la treieratul stationar al capsulelor, un tractor pentru transportul si bascularea remorcilor cu capsule si doua combine de recoltat in la aceeasi parcela;
– se va acorda atentie deosebita cuplarii si decuplarii remorcii la combina, precum si cuplarii remorcii incarcata cu capsule de in la tractorul care o deplaseaza la aria special amenajata;
– in timpul cuplarii remorcii basculante, atat la combina cat si la tractor, nu se va sta intre acestea, dirijarea facandu-se din partea laterala;
– cuplarile cu bolt vor fi asigurate cu stifturi autoblocante;
– combina de recoltat in va avea instalatia hidraulica in perfecta stare de functionare, care se poate cupla la instalatia tractorului la una din prizele acestuia, pentru ridicarea si coborarea sectiilor de smulgere;
– conducatorul tractorului si operatorul vor controla atent bobinele de sfoara pentru legat, privind umflaturile si formarea de ochiuri de derulare din bobine care conduc la infundarea dispozitivului de legat, desfacerea nodurilor etc.;
– operatorul trebuie instruit pentru a cunoaste operatiile de degajare a tulpinilor din combina si eventualele deficiente care, atunci cand apar, sa fie semnalizate conducatorului tractorului prin instalatia acustica;
– conducatorul tractorului care aduce remorci la combina de recoltat si care le descarca prin bascularea capsulelor de in la aria unde combina autopropulsata ie treiera, trebuie sa cunoasca temeinic regulile de securitate a muncii privind cuplarea si decuplarea nepericuloasa a remorcilor basculante, sa nu transporte oameni pe incarcatura din remorca, pe protapul acestora etc., sa nu intre intre bena si sasiul remorcii inainte de a se fixa corect propteaua metalica;
– conducatorul tractorului si operatorul de pe combina nu vor interveni la
– sectiile de smulgere a inului, la transportorul transversal, transportorul retinator, decapsulator, transportorul pentru vraf si la aparatul de legat decat dupa oprirea motorului tractorului si decuplarea prizei de putere care actioneaza combina;
– inainte de inceperea lucrului, conducatorul tractorului si operatorul vor controla platforma si starea tehnica a semnalizatorului acustic (butonul, cablul si claxonul).

Art. 550. La exploatarea masinii de recoltat canepa se vor respecta urmatoarele reguli de securitate a muncii:
a) in timpul cuplarii masinii cu tractorul, salariatul nu trebuie sa se gaseasca intre tractor si masina;
b) cardanul masinii trebuie montat la tractor, dupa cuplarea protapului la bara de tractiune a tractorului;
c) conducatorul trebuie sa actioneze masina la semnalul deservantului de pe platforma. Acestia trebuie sa se inteleaga inainte de inceperea lucrului, in privinta felului semnalelor;
d) inainte de decuplarea masinii de tractor, trebuie lasate in jos picioarele de sprijin;
e) intrucat vizibilitatea conducatorului tractorului in timpul lucrului este redusa, se vor depista anterior eventualele gropi sau obstacole din cultura, care se vor elimina sau se vor marca vizibil cu tablite de avertizare, in cazurile in care se efectueaza recoltarea canepei pe terenuri alunecoase, accidentate sau marginite cu pante abrupte, alunecari de teren, sapaturi de teren sau prapastii, se vor jalona parcelele astfel incat sa se evite rasturnarea sau caderea agregatului;
f) se vor controla zilnic suruburile de montaj ale degetelor aparatului de taiere si intinderea lanturilor inainte de inceperea lucrului;
g) in timpul lucrului sau in transport masina se va ocoli prin spate;
h) pe drumuri sau sosele nu se va depasi viteza de transport prescrisa; masina nu va circula fara sistemul de blocare fixat pe cadrul fix.

9.3. Activitati de transport

Art. 551. Transportul produselor agricole, al produselor voluminoase, al materialelor in vrac, al produselor toxice etc., cu autobasculante, autocamioane, autocisterne si tractoare rutiere cu remorci se va face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct. 5).

Art. 552. Dispozitivele de tractiune trebuie sa fie fixate in spatele tractorului pe suporturi proprii, independent de mecanismul de suspendare in trei puncte. Dispozitivul de tractiune trebuie sa fie reglabil in plan orizontal, in minimum cinci pozitii si in plan vertical in minimum doua pozitii, in limitele de maximum 200 mm fata de arborele prizei de putere si maximum 2 000 mm fata de sol.

Art. 553. Bara de tractiune prevazuta cu cinci gauri trebuie fixata in puncte de cuplare inferioare ale mecanismului de suspendare in trei puncte.

Art. 554. Pentru ca sa poata asigura iluminarea si semnalizarea simultana a remorcii agregate, tractoarele vor fi echipate in plus cu priza electrica la care se cupleaza stecherul cablului instalatiei electrice a remorcii. De asemenea, tractoarele respective vor fi dotate, in mod obligatoriu, cu oglinzi retrovizoare stanga-dreapta, care sa poata fi reglate dupa necesitate si in mod special sa fie dotate cu stergatoare de parbriz.

Art. 555. Conducatorii auto si rutieristii vor acorda o atentie deosebita respectarii urmatoarelor reguli:
– la trecerile de nivel nepazite, peste calea ferata, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca, putandu-se angaja in trecere dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol; vehiculele vor fi oprite in locul unde se asigura o vizibilitate maxima, fara a se depasi indicatorul de atentie in cruce, ori linia transversala continua pentru oprire (fig. 38).

fig. 38

Art. 556. Pentru asigurarea transportului, ochiul de imperechere de la protap nu trebuie sa fie uzat si deformat; pentru imperechere nu se vor folosi capete de fuzete, suruburi, bolturi etc., ci numai cupla automata a tractorului; furtunurile de aer vor fi in perfecta stare, precum si cablurile electrice; carligele de prindere si cablurile de siguranta vor fi in perfecta stare tehnica; nu se vor admite carlige deformate sau cu sigurantele lipsa; se exclud cablurile rupte, innadite si fara ocheti in stare buna; prinderea cablurilor de siguranta intre remorca si tractor se va face in cruce la remorcile cu piridoc si un singur cablu la remorcile tip auto.

Art. 557. Pentru transportul produselor voluminoase si foarte voluminoase (masa verde tocata direct din camp, de la combine, paie, fan, coceni in vrac sau balotati, pleava etc.) care au o masa specifica foarte mica, este necesar sa fie folosite remorci cu bene cu capacitati mari si o buna stabilitate la rasturnarea laterala.

Art. 558. Pentru prevenirea accidentelor produse in timpul transportului, balotii de paie vor fi asezati pe platforma remorcii in randuri intretesute, evitandu-se astfel caderea acestora in carosabil si producerea de accidente grave.

Art. 559. Furca de ridicat a baloturilor rotunde de paie sau fan executa incarcarea de pe camp in mijloacele de transport. La descarcare pe platforma remorcii de transport nu se sta in fata balotului rotund; nu va stationa nici o persoana in fata, lateral sau sub furca de ridicare a balotului rotund de paie sau fan.

Art. 560. Pentru incarcarea-descarcarea, transportul si depozitarea produselor toxice se vor respecta regulile de securitate a muncii din prezentele norme.

Art. 561. La lucrarile de incarcare si descarcare cu greifere nu se va stationa sau lucra in zona de actiune a utilajului. Atunci cand operatiunea se executa in vagoane de cale ferata, este interzis ca in acestea sa stationeze sau sa lucreze salariati; conducatorul greiferului va semnaliza sonor manevrele pe care le executa pentru a avertiza manipulantii.

Art. 562. Manipularea butoaielor se va face prin impingere cu asezarea mainilor pe partea de mijloc. Se interzice impingerea butoaielor culcate cu mainile asezate pe gardina.La manipularea butoaielor se vor folosi dispozitive speciale pentru usurarea efortului fizic depus la urcarea sau coborarea acestora din mijloacele de transport; este interzis ca franghiile cu care se manevreaza butoaiele sa fie legate de maini sau infasurate pe corp; la urcarea sau coborarea butoaielor este interzis a se sprijini cu mainile sau a sta in sensul de voltare a acestora

Art. 563. Transportul tulpinilor de in si canepa se va face cu respectarea masurilor de securitate a muncii:
a) asezarea tulpinilor in autocamioane si remorci se va face astfel incat stabilitatea lor sa fie asigurata in timpul transportului;
b) pentru evitarea caderii, cei care primesc si asaza tulpinile ori le descarca, trebuie sa nu depaseasca cu picioarele cadrul de sustinere a incarcaturii;
c) tulpinile care depasesc inaltimea obloanelor trebuie sa fie bine legate cu franghii, cu bile manele, cu lanturi etc.
Operatiunile de asigurare a tulpinilor impotriva caderii in timpul transportului se vor face sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 564. Inaltimea totala de la suprafata solului pana la partea superioara a incarcaturii nu trebuie sa depaseasca 4 m, iar latimea sa fie de maximum 2,5 m. (fig. 39)

fig. 39

Art. 565. In timpul transportului tulpinilor se vor respecta urmatoarele reguli:
a) conducerea vehiculului se va face fara socuri;
b) in cazul slabirii legaturilor de asigurare a caderii incarcaturii de tulpini, acestea se refac si se verifica;
c) se interzice lasarea tara supraveghere a vehiculului si a incarcaturii de tulpini;
d) se interzice remorcarea altor mijloace de transport;
e) vehiculul incarcat cu tulpini nu va stationa pe partea carosabila a drumurilor;
f) se interzice transportul de persoane deasupra incarcaturii;
g) se interzic fumatul si folosirea focului deschis.
Vehiculele care transporta tulpini vor fi dotate cu stingatoare portabile, iar esapamentul va fi prevazut cu parascantei.

Art. 566. Transportul tutunului se va face in autocamioane, remorci si carute, iar teancurile de tutun vor fi asezate in pozitie orizontala, stivuindu-se in tesatura si in trepte.

Art. 567. Conducatorii mijloacelor de transport sunt obligati sa asigure legarea cu franghii a teancurilor de tutun, pentru evitarea caderii acestora in timpul transportului si prevenirea accidentelor de circulatie.

9.4. Activitati de depozitare

9.4.1. Cereale

Art. 568. Depozitarea produselor agricole (grau, porumb, floarea-soarelui etc.) se va face cu respectarea prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole (anexa l pct.9).

9.4.2. Furaje-paie

Art. 569. Depozitarea furajelor, paielor si a produselor de volum se face in conditiile stabilite de Normele specifice de securitate a muncii pentru sectorul cresterii animalelor (anexa l pct. 11).

Art. 570. Pentru a fi evitate accidentele ce se pot produce din cauza circulatiei intense a remorcilor, camioanelor sau carutelor, se interzice culcatul sau prezenta altor persoane la locul construirii sirelor sau stogurilor.

Art. 571. Se va verifica asigurarea tuturor mijloacelor de transport ce au acces in depozitele de furaje cu dispozitive parascantei la tevile de esapament; nu se permite accesul autovehiculelor ce nu au starea tehnica corespunzatoare si a conducatorilor auto care n-au o instruire temeinica asupra masurilor de prevenire ce trebuie respectate in incinta parcului de furaje. Se interzice apropierea autovehiculelor la o distanta mai mica de 5 m fata de sire, efectuarea remedierilor si a defectiunilor in aceste zone si parcarea lor in incinta depozitului. La stabilirea traseelor de circulatie in depozit, precum si pe timpul manevrelor efectuate in vederea descarcarii se va urmari ca nici intr-un caz autovehiculele sa nu se apropie de sire cu partea utilajului in care este montata teava de esapament.

9.4.3. In si canepa

Art. 572. La lucrarile de depozitare a tulpinilor de in si canepa se vor respecta urmatoarele:
a) presa de balotat tulpini de in si canepa va fi deservita de personal calificat si instruit asupra felului in care trebuie efectuata fiecare operatiune in parte, precum si asupra respectarii regulilor de securitate a muncii;
b) la cuplarea presei cu tractorul se vor respecta regulile de securitate a muncii pentru efectuarea operatiunii fara accidente;
c) presele actionate electric se vor lega obligatoriu la nulul de protectie si la pamant, iar comanda lor se face numai de catre salariatul urcat pe platforma electroizolanta;
d) se intetzice intrarea sub capacul de presare a tulpinilor, pentru a se preveni astfel accidentarea grava prin caderea libera a personalului;
e) este obligatoriu ca alimentarea cu tulpini a camerei de presare, precum si asezarea lor sa se faca din afara;
f) in timpul alimentarii cu tulpini, capacul de presare se va asigura la partea superioara, in pozitia maxima, pentru a se preveni caderea ca si prinderea celor ce deservesc utilajul;
g) panourile laterale ale camerei de presare vor fi bine fixate, pentru a se evita desprinderea lor in timpul operatiunii de presare si accidentarea celor din jur;
h) stationarea oricarui salariat sau persoane, indiferent de motiv, in partea unde balotii cu tulpini se basculeaza.

Art. 573. Se interzic amplasarea depozitului de tulpini, precum si efectuarea oricaror lucrari de incarcare sau descarcare sub liniile electrice aeriene.

Art. 574. La girezi, se va sosi intr-o anumita ordine, functie de cerintele de depozitare, evitandu-se prezenta a mai mult de 4-6 mijloace de transport pe o parte a girezii si 1-2 mijloace de transport la capete. Tulpinile se vor stivui in girezi cu sectiune trapezoidala, cu baza mica in jos (fig. 40).

Art. 575. La construirea girezilor de tulpini se vor folosi numai salariati calificati, cu experienta indelungata in astfel de lucrari, care vor fi echipati cu ochelari, degetare, palmare etc., iar cand se lucreaza pe marginile girezilor, la solzeala, vor fi asigurati cu centura de siguranta si franghie legata de dispozitivul de ancorare.

fig. 40

Art. 576. Desfacerea girezilor de tulpini se va face de sus in jos. Se interzice scoaterea legaturilor de tulpini de la baza girezii.

9.4.4. Tutun

Art. 577. Descarcarea teancurilor de tutun din mijloacele de transport se va face de sus in jos, interzicandu-se rasturnarea sau smulgerea.

Art. 578. Teancurile de tutun primite de la cultivatori se vor aseza orizontal si cu legaturi intre ele, pentru a se evita alunecarea si caderea stivei care trebuie sa aiba cel mult 2,5 m inaltime.

Art. 579. Stiva se va face in trepte, iar ridicarea teancurilor spre partea superioara se face prin trecerea acestora din mana in mana.

Art. 580. Desfacerea stivei se va face prin luarea teancurilor din partea superioara, interzicandu-se orice procedeu de daramare a stivei, de aruncare a teancurilor etc.

9.4.5. Cartofi

Art. 581. Instalatia de separare a impuritatilor din cartofi se poate pune in functiune numai daca s-au asigurat urmatoarele masuri:
a) s-a verificat realizarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta prin legare la nul, ca protectie principala si legare la pamant, ca protectie suplimentara;
b) s-a montat paratrasnetul impotriva descarcarilor electrice atmosferice si s-a legat la pamant;
c) instalatia este in perfecta stare de functionare si s-a facut avertizarea personalului inainte de pornire;
d) pornirea, functionarea si oprirea instalatiei se executa numai de catre mecanicul de intretinere.

Art. 582. Balustradele rampei de descarcare, suportii de inclinare a benzii transportoare, balustrada de urcare si balustrada de la mesele de sortare a cartofilor se vopsesc cu dungi galben-negru.

Art. 583. In timpul functionarii instalatiei se interzic:
a) intrarea in buncar;
b) apropierea de benzile transportoare;
c) efectuarea reglajelor, remedierilor sau a altor interventii; accesul persoanelor straine in raza de activitate a instalatiei.

9.4.6. Lucrari cu masinile de tratat si conditionat seminte

Art. 584. Salariatii care lucreaza la conditionarea semintelor trebuie instruiti astfel incat sa se fereasca de organele active ale selectorului si sa manevreze sacii, a caror greutate a fost uniformizata. Atunci cand conditionarea semintelor se face in magazie sau soproane, conductele de evacuare ale selectoarelor vor fi prelungite si scoase pe ferestre, pentru evacuarea plevei si a prafului.

Art. 585. Agentii economici vor lua masuri ca in atmosfera zonei de lucru sa se asigure ventilatia necesara reducerii pulberilor sub concentratia admisibila de pulberi.

Art. 586. Salariatii ce lucreaza la masini, nu vor purta halate, pentru a se evita agatarea lor, fapt ce ar provoca accidente. Acestia vor purta salopete, iar capul va fi acoperit cu basc.

Art. 587. Se interzice oricarui salariat intrarea sub masinile de conditionat seminte in timpul cand acestea functioneaza.

Art. 588. Curelele de transmisie se intind folosind in acest scop intinzatoarele reglabile, pentru a se evita patinarea. Se interzice folosirea bitumului sau al colofoniului, in scopul reducerii gradului de patinare.

Art. 589. La masinile de tratat si conditionat seminte, actionate electric, se va realiza protectia impotriva electrocutarii prin legare la nul, ca protectie principala si prin legare la pamant ca protectie suplimentara.

Art. 590. In timpul lucrului se interzice a se fuma, bea si manca.

Art. 591. La lucrarile de tratat seminte se vor respecta masurile de securitate a muncii privind folosirea produselor de uz fitosanitar stabilite prin prezentele norme.

Art. 592. Toate rezervoarele care contin produse de uz fitosanitar, sub forma de pulbere sau lichide, vor fi inchise perfect si prevazute cu inscriptionari de avertizare: ATENTIE! PERICOL DE INTOXICARE. Racordurile, robinetele, articulatiile si garniturile trebuie sa fie in perfecta stare, pentru a nu se crea posibilitatea de scurgeri sau rasuflari.

Art. 593. Atunci cand instalarea masinilor de tratat cu produse de uz fitosanitar se va face in loc deschis, se va respecta distanta de aproximativ 150 m de orice locuinta, atelier sau magazie.

Art. 594. Dupa incetarea lucrului, masinile se vor curati cu foarte mare atentie de resturile substantelor toxice, iar echipamentul individual de protectie va fi predat la magazie pentru denocivizare.

9.5. Transportul de persoane

Art. 595. Transportul de persoane se va efectua conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct. 5).

10. CU PRODUSE DE UZ FITOSANITAR

10.1. Prevederi generale

Art. 596. Prezentele reguli de securitate a muncii se aplica in toate unitatile economice in care se desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora. Pe teritoriul Romaniei se fabrica, se comercializeaza si se utilizeaza numai produsele de uz fitosanitar omologate de Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar.

Art. 597. Prin activitati cu produse de uz fitosanitar se intelege: conditionarea, transportul, depozitarea, livrarea, comercializarea, detinerea, folosirea, manipularea, aplicarea, prepararea, reziduurile acestora si ambalajele lor.

Art. 598. Pot fi utilizate numai acele produse de uz fitosanitar care sunt cuprinse in “Codexul produselor de uz fitosanitar omologate in Romania”.

Art. 599. Produsele de uz fitosanitar se incadreaza in urmatoarele grupe de toxicitate, in functie de doza letala 50% (DL 50), oral acuta a substantei active (s.a.).
a) Grupa I: produse extrem de toxice, cu un continut de s.a. avand DL 50 pana la 50 mg/kg corp.
Unele produse din aceasta grupa, cu un continut de s.a. intre l si 25%, pot fi incadrate in grupa a Il-a de toxicitate, cu exceptia acelora care au DL 50 sub 30 mg/kg corp.
Produsele raticide, cu un continut de s.a. sub 1%, pot fi incadrate in grupa a IlI-a de toxicitate, cu exceptia acelora care au DL 50 sub 10 mg/kg corp.
Produsele clasificabile dupa DL 50 in alte grupe, dar care pot provoca prin manipularea lor, in conformitate cu grupa stabilita dupa DL 50, intoxicatii mortale la om, in urma absorbtiei pe orice cale, se includ in grupa I.
b) Grupa a Il-a: produse puternic toxice cu s.a. avand DL 50 intre 50 si inclusiv 20 mg/kg corp. Produsele din aceasta grupa care contin maximum 25% s.a. pot fi trecute in grupa a IlI-a.
c) Grupa a IlI-a: produse moderat toxice, cu DL50 peste 200 si inclusiv l 000 mg/kg corp.
Produsele care contin maximum 25% s.a. pot fi trecute in grupa a IV-a.
d) Grupa a IV-a: produse cu toxicitate redusa, cu DL 50 peste l 000 mg/kg corp.
Depozitarea produselor de uz fitosanitar pe grupe de toxicitate este obligatorie.

Art. 600. In cazul in care din datele referitoare la toxicitate rezulta ca un pesticid este mai toxic pentru om decat pentru sobolanul alb, la incadrarea produsului respectiv in grupa de toxicitate se ia in consideratie numai toxicitatea pentru om. in asemenea situatii se vor utiliza datele experimentale si epidemiologice complementare.

Art. 601. Incadrarea in una din grupele de toxicitate a unui pesticid care contine doua sau mai multe s.a. se face tinand seama de s.a. cu DL 50 mai mica.

Art. 602. Ministerul Sanatatii stabileste DL 50 pentru produsele pesticide noi din productia interna sau isi rezerva dreptul de a verifica DL 50, cand aceasta este efectuata de catre institute ce nu-i apartin. Avizul sanitar poate fi retras daca in timp, se dovedeste ca produsul prezinta riscuri pentru sanatatea omului ce nu au fost cunoscute la data acordarii avizului.

Art. 603. Tinand cont de toxicitatea cronica a produselor de uz fitosanitar ca rezultat al insumarii in timp a efectelor unor doze mici repetate, prin reglementari comune MS-MAA se stabilesc Limite Maxime Admisibile (LMA) de reziduuri in produsele groalimentare. Limitele Maxime Admisibile, exprimate in ppm sau mg substanta/kg produs alimentar, reprezinta concentratiile lipsite de nocivitate si prin aceasta o masura de profilaxie. Pentru incadrarea in aceste limite se impune respectarea cu rigurozitate a timpilor de pauza si a dozelor la hectar indicate in “Codexul produselor de uz fitosanitar omologate in Romania”.

Art. 604. Este interzisa efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse ale caror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise in sol, apa, furaje si produse agroalimentare.

Art. 605. Pentru atentionarea tuturor celor care vin in contact cu produsele de uz fitosanitar, in vederea evitarii pericolului de intoxicare, toate ambalajele utilizate in activitati cu produse de uz fitosanitar vor purta o eticheta inscriptionata in una din culorile:
– ROSU, pentru grupa I;
– VERDE, pentru grupa a Il-a;
– ALBASTRU, pentru grupa a IlI-a;
– NEGRU, pentru grupa a IV-a.

Art. 606. Se pot distribui persoanelor fizice in vederea tratamentelor, in scopuri agricole, numai produse de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III si IV.

Art. 607. Tratamentele cu ajutorul aeronavelor se efectueaza numai cu produse de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III si IV.

Art. 608. Tratamentele cu produsele de uz fitosanitar din grupele de toxicitate I si II pot fi efectuate in gospodariile cetatenilor numai de echipe speciale, apartinand agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati cu produse de uz fitosanitar.

Art. 609. Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar sunt obligati:
a) sa tina evidenta intrarilor si livrarilor produselor de uz fitosanitar intr-un registru special, numerotat si sigilat de Inspectoratul de Protectie a Plantelor. Evidenta cantitatilor de produse de uz fitosanitar in depozit sau magazie Denumirea produsului de uz fitosanitar: Evidenta tratamentelor cu produse de uz fitosanitar aplicate plantelor de cultura si terenurilor cultivate sa aplice si sa respecte normele tehnice privind transportul, manipularea, depozitarea si folosirea produselor de uz fitosanitar;
b) sa aplice si sa respecte normele tehnice privind decontaminarea.

Art. 610. Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar raspund de asigurarea masurilor privind securitatea muncii, prevenirea accidentelor in randul populatiei si la animale si protectia mediului inconjurator.

Art. 611. Agentii economici care efectueaza tratamente cu produse de uz fitosanitar sunt obligati sa foloseasca la aceste tratamente numai personal instruit, dotat cu echipamentul individual de protectie stabilit de Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentul individual de protectie aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 225/21 iulie 1995.

Art. 612. Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar vor avea in dotare truse de prini-ajutor, cu materiale si medicamente conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

Art. 613. Este interzisa incadrarea in munca pentru activitati cu produse de uz fitosanitar a tinerilor sub 18 ani, a femeilor gravide, a celor care alapteaza, persoanelor cu rani deschise, a celor care se prezinta sub influenta alcoolului, precum si a persoanelor suferinde de unele boli stabilite de Ministerul Sanatatii (fig. 41).

fig. 41

Art. 614. Salariatii folositi in actiunile de combatere cu produse de uz fitosanitar, precum si cei ce le manipuleaza (magazioneri, incarcatori si descarcatori) vor purta obligatoriu, echipamentul de protectie individual.

Art. 615. Echipamentul individual de protectie va fi spalat si reparat conform dispozitiilor in vigoare, iar in cazul folosirii substantelor toxice, acesta va fi decontaminat conform prescriptiilor stabilite de Institutul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 616. Personalul care foloseste masti de protectie trebuie instruit asupra modului de folosire a lor si a posibilitatilor de control al bunei functionari a dispozitivelor.

10.2. Transportul produselor de uz fitosanitar

Art. 617. Transportul produselor de uz fitosanitar se efectueaza respectandu-se Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (anexa l pct. 5), precum si a urmatoarele masuri:
a) transportul se va face cu mijloace corespunzatoare asigurarii integritatii ambalajelor;
b) transportul se va face cu mijloace prevazute cu stingatoare portabile corespunzatoare;
c) incarcarea produselor de uz fitosanitar in mijloace de transport este admisa numai in ambalajul original.

Art. 618. Transportul produselor din grupele I si a Il-a de toxicitate, cu exceptia transporturilor periodice, va fi insotit de un delegat al beneficiarului, care este obligat sa respecte si sa aplice toate masurile de prevenire a intoxicatiilor cu aceste substante, in timpul transportului pana la predare, iar in caz de deteriorare a ambalajelor si imprastiere a produselor de uz fitosanitar sa ia masuri de decontaminare conform prevederilor din aceasta norma.

Art. 619. In transportul fluvial, in cazul cand nu exista posibilitati de cazare la bordul navei, delegatul asista la incarcare pana la sigilarea magaziilor navei, urmand a se prezenta la portul de destinatie la data predarii produselor.

Art. 620. Transportul va fi insotit de un ordin de transport emis de agentul economic si care va cuprinde: ruta, cantitatea, mijlocul de transport si numele delegatului.

Art. 621. Este interzis transportul produselor de uz titosanitar impreuna cu persoane, alimente, furaje, apa potabila sau folosirea la transportul produselor de uz fitosanitar a mijloacelor destinate special transportului de persoane sau alimente.

Art. 622. Transportul sulfurii de carbon, care este un produs inflamabil si a altor produse cu punct de inflamabilitate scazut pe timp calduros se va face in vase acoperite cu saci sau foi de cort umezite.

10.3. Depozitarea produselor de uz fitosanitar

Art. 623. Se vor respecta urmatoarele masuri:
a) depozitarea si pastrarea produselor de uz fitosanitar se vor face in magazii sau incaperi destinate si amenajate special;
b) magaziile vor avea pavimentul impermeabilizat si vor fi dotate cu cantare, instalatii de apa potabila, de indepartare a reziduurilor lichide si de epurare a acestora, precum si cu instalatii de ventilatie mecanica si pichet pentru stingerea incendiilor. Nu se va intra cu foc deschis in locurile unde sunt lichide inflamabile; incaperile de distribuire vor avea asigurata ventilatia naturala necesara; produsele de uz fitosanitar care se pot au-toaprinde se pastreaza pe palete in strat de doi, trei saci;
e) pastrarea materialelor de protectie si a trusei de prim-ajutor, precum si operatiile de inregistrare a intrarilor si livrarilor de produse de uz fitosanitar, se vor face in spatii separate de locul de pastrare a produselor de uz fitosanitar;
f) eliberarea produselor de uz fitosanitar din incaperile de distribuire se va face numai pe baza aprobarii date de agentul economic (fig. 42);

fig. 42

g) cantitatile de produse de uz fitosanitar nefolosite vor fi inapoiate la depozit imediat dupa terminarea lucrarii;
h) magazionerul va sta in depozit numai in timpul primirii sau eliberarii produselor de uz fitosanitar; el are obligatia de a lua masuri de decontaminare sau, dupa caz, de distrugere a ambalajelor dupa eliberarea produselor de uz fitosanitar;
i) magazionerul si salariatii care il ajuta vor purta echipamentul de protectie pe toata perioada de primire si eliberare a produselor de uz fitosanitar, iar in cazul fumigatiilor, vor purta si masca de gaze;
j) magazionerul va pastra registrul special de evidenta a produselor de uz fitosanitar intrate si livrate pe sortimente si cantitate;
k) magazionerul va fi numit, in conditiile legii, prin decizie, de conducatorul unitatii si va fi instruit de acesta asupra toxicitatii produselor pe care le manipuleaza;
l) este interzisa incalzirea cu sobe a magaziilor de produse de uz fitosanitar;
m) in magazia in care se depoziteaza produsele de uz fitosanitar nu se vor depozita sub nici un motiv alimente, furaje, obiecte casnice, imbracaminte sau alte materiale.

Art. 624. Intre magazia cu produse de uz fitosanitar si Hadirile social- administrative, locuinte, surse de apa Notabila sau ape curgatoare, trebuie sa fie o distanta de mei putin 50 m (fig. 43).

fig. 43

Art. 625. In magazii, produsele se depoziteaza grupate pe sortimente. Fiecare sortiment se va marca cu o tablita vizibila cu denumirea produsului, scrisa cu alb pe fondul culorii grupei de toxicitate.

Art. 626. Produsele din sacii sparti se vor aduna pe sortimente si se vor introduce in saci noi, pe care in mod obligatoriu se va scrie citet si vizibil denumirea produsului si gradul de toxicitate. Produsele de uz fitosanitar din grupa I si II de toxicitate vor fi depozitate separat.

Art. 627. Este interzisa intrarea in depozitele cu produse de uz fitosanitar a copiilor, femeilor gravide, a

Art. 628. Terenul din fata depozitului, magaziei va fi pastrat curat, iar gunoiul rezultat din curatirile periodice va fi ars sau ingropat.

Art. 629. Este interzisa cu desavarsire intrarea cu surse de foc in incaperile unde se pastreaza sulfura de carbon.

Art. 630. Se interzice distribuirea in stare varsata a produselor de uz fitosanitar ce se livreaza si se pastreaza in ambalaje inchise. Scoaterea din ambalaje a produselor lichide toxice se face prin varsarea directa in galeti sau prin sifonare cu amorsare mecanica, interzicandu-se cu desavarsire amorsarea cu gura. Operatiile se vor executa de catre salariatii stabiliti de agentul economic, echipati cu costum de protectie, ochelari, cizme si manusi antiacide si sort de protectie (fig. 44).

Art. 631. Este interzisa cu desavarsire distribuirea din magazie a produselor de uz fitosanitar catre persoane particulare, in vederea folosirii lor in scopuri casnice sau altor destinatii in afara celor pentru care au fost omologate sau pentru recomercializare.

fig. 44

10.4. Utilizarea produselor de uz fitosanitar

Art. 632. Efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar se va executa numai pe baza buletinelor de avertizare emise de statiile de prognoza si avertizare ale Inspectoratului Judetean de Protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara si a unitatilor silvice, ce vor fi trimise beneficiarilor de terenuri agricole. Se vor respecta urmatoarele masuri:
a) folosirea de aparate si utilaje certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii care dupa terminarea lucrarii se vor decontamina si se vor pastra corespunzator, in locuri special desemnate;
b) efectuarea fara aparatura a tratamentelor cu produse de uz fitosanitar este interzisa, cu exceptia momelilor otravite, care pot fi aplicate si manual, cu respectarea masurilor de protectie individuala a operatorilor;
c) semnalizarea prin indicatoare speciale a zonelor tratate, cu inscrierea perioadei de interdictie a circulatiei persoanelor si a pasunatului;
d) anuntarea in scris, cu 5 zile inainte, a consiliilor locale pe raza carora se executa tratamentele, de catre unitatile beneficiare si instiintarea consiliului local, cu cel putin 48 ore, inainte de inceperea tratamentului, a unitatilor sanitare, sanitar-veterinare si a populatiei din zona ce urmeaza a fi tratata, asupra perioadei de efectuare, precum si asupra masurilor de protectie a omului, animalelor si albinelor;
e) tratamentele avio cu produse de uz fitosanitar se vor efectua numai in cursul diminetii sau dupa amiaza, cand temperatura nu depaseste 20°C.
Vor fi folositi ca personal semnalizator numai lucratori care au sanatate corespunzatoare (auz, vedere) stabilita de medic.
Jalonierii vor fi dotati pentru semnalizare cu panouri de culoare alba (pentru fond verde-inchis sau negru) si rosie (pentru fond alb sau de culori deschise).
Inainte ca avionul sa ajunga deasupra sa, jalonierul va infige panoul in pamant si se va da la o parte, lateral 30-40 m, in afara benzii de lucru, pentru a iesi din zona periculoasa. Directia de zbor este indicata de panourile infipte in pamant cu inaltime de cea. 2 m deasupra culturii.
Se interzice folosirea metodei de “om jalon” cu stegulet, fiind certa intoxicarea grava ca urmare a inhalarii de aerosoli toxici sau stropirea si iritarea grava a pielii, din cauza contactului cu substantele toxice pulverizate din avion (fig. 45).

fig. 45

f) operatiile de pulverizare si de prafuire cu produse de uz fitosanitar sunt interzise cand viteza vantului depaseste 5 m/s;
g) verificarea cu apa a starii de functionare a aparatelor de pulverizare se va face inainte de folosirea lor.

Art. 633. Tratamentul prin stropiri sau prafuiri este indicat sa se faca pe timp linistit. In caz de vant, operatiunile vor fi conduse astfel incat praful sau solutia sa fie indreptate in directia vantului, omul avand vantul in spate. Cand lucreaza mai multi muncitori pe acelasi lot, ei trebuie sa fie asezati in diagonala, astfel ca substanta pulverizata sa nu patrunda in zona vecinului.

Art. 634. Prepararea solutiilor de produse de uz fitosanitar se va face pe locuri alese special, situate la cel putin 200 m de locuinte, surse de apa potabila, furaje, imprejmuite cu sant de o cazma adancime, pentru a nu se raspandi solutia si daca este posibil chiar imprejmuite cu un gard pentru a nu patrunde in acest loc animalele domestice. Locul de preparare va fi pazit (fig. 46).

Art. 635. Butoaiele, galetile, masurile de dozare etc., pentru prepararea solutiilor, nu vor fi folosite sub nici un motiv in alte scopuri (uz casnic sau pentru adapatul animalelor) (fig. 47).

fig. 46

fig. 47

Art. 636. Sunt interzise odihna, fumatul, servirea mesei, consumarea bauturilor, apei potabile sau depozitarea imbracamintei personale si a alimentelor, de catre personalul folosit la prepararea solutiilor sau la stropiri, pe locul unde se prepara solutia. Respectati regulile in urmatoarea ordine:
1. Depunerea echipamentului de protectie in dulap;
2. Spalarea;
3. Servirea mesei.

Art. 637. Locul pe care s-a preparat solutia si suprafetele pe care s-au manipulat substantele toxice, dupa terminarea lucrarii, se vor curati prin razuire cu sapa, iar ceea ce a rezultat din aceasta operatie se va ingropa in mod obligatoriu si cat mai departe de sursele de apa potabila.

Art. 638. Substantele ramase nefolosite, la sfarsitul zilei vor fi predate obligatoriu la magaziile speciale, in cazul cand magaziile speciale sunt situate la distante mai mari de locul de munca, se vor amenaja magazii ocazionale, in care produsele vor fi pastrate sub cheie si pazite.

Art. 639. Personalul folosit la prepararea solutiilor de stropit va fi instruit, pentru respectarea regulilor de protectie a muncii si va cunoaste precis dozele si concentratiile produselor folosite.

Art. 640. Locul de pregatire a solutiilor va fi marcat cu o placarda pe care se va scrie: LOC PENTRU PREGATIREA SOLUTIILOR TOXICE.

Art. 641. La efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar din aeronave, se vor lua urmatoarele masuri:
a) aeronavele vor fi prevazute cu dispozitive speciale de lestare;
b) incarcarea aeronavelor cu produse de uz fitosanitar lichide se va efectua numai mecanizat, incarcarea manuala fiind interzisa;
c) instruirea personalului navigant si terestru cu privire la toxicitatea produselor de uz fitosanitar si riscurile pentru populatie, precum si cu privire la respectarea normelor de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor;
d) decontaminarea aeronavei de catre personalul de deservire, imediat dupa terminarea operatiunilor de prafuire sau stropire;
e) tratarea pe cale aeriana cu pesticide din grupele I si a II- a de toxicitate este interzisa;
f) salariatii semnalizatori folositi la lucrarile de stropit sau prafuit cu avioanele vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie prevazut in Normativul- cadru al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

10.5. Tratarea semintelor

Art. 642. La efectuarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar al semintelor pentru semanat se vor lua urmatoarele masuri:
a) efectuarea tratamentului se va face numai cu masini si aparate sau dispozitive speciale, in incaperi anume rezervate, in care trebuie sa fie asigurata o ventilatie corespunzatoare; tratamentele pot fi efectuate si pe platforme deschise, daca sunt situate la o distanta de cel putin 200 m de locuinte, sectoare zootehnice, surse de apa potabila;
b) tratarea semintelor cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a Il-a de toxicitate de catre persoane fizice sau juridice neautorizate este interzisa;
c) descarcarea semintelor tratate, din masini, aparate sau dispozitive se va face in sa. de material compact, pe care se va marca: ATENTIE – SEMINTE OTRAVITE!;
d) semintele se vor pastra in saci, in magazii speciale, sub cheie; este interzisa pastrarea in aceeasi magazie a alimentelor si furajelor;
e) eliberarea semintelor tratate se va face numai pe baza dispozitiei scrise a agentului economic; semintele tratate, neutilizate in ziua respectiva, vor fi readuse la magazie;
f) la terminarea operatiunilor de tratare, masinile, aparatele si dispozitivele folosite vor fi decontaminate;
g) transportul semintelor tratate se va face in saci din material compact; este interzis transportul acestor seminte impreuna cu alimente si furaje;
h) se va avea grija ca semintele tratate sa nu cada pe sol, de unde sa fie adunate de copii sau de pasari.

Art. 643. Sunt interzise tratarea si comercializarea de samanta tratata cu produse din grupele I si a II-a de toxicitate de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, precum si utilizarea de astfel de samanta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate. Este interzisa utilizarea in scop alimentar sau furajer a semintelor tratate cu produse de uz fitosanitar.
Se excepteaza semintele tratate cu sulfura de carbon, bromura de metil, fostoxin sau alte produse de uz fitosanitar autorizate nominal de Ministerul Sanatatii. Aceste seminte vor putea fi date in consum numai daca contin reziduuri ce nu depasesc limitele maxime admisibile, prevazute in normele generale de protectie a muncii. Determinarea cantitatilor reziduale de produse de uz fitosanitar va fi efectuata de laboratoarele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei (MAA), care vor emite un buletin de analiza.

Art. 644. La dezinsectia prin fumiganti (gazare) a hambarelor si depozitelor se vor lua urmatoarele masuri:
a) dezinsectia va fi facuta numai de catre echipe de specialisti sau grupe de salariati instruiti in acest scop;
b) inainte de a incepe operatiile de fumigare, se va interzice accesul persoanelor straine in zona respectiva, iar in jurul cladirii in care se fac aceste operatii se vor pune tablite cu mentiunea: ATENTIE! GAZE TOXICE;
c) persoanele care executa operatiile de fumigare vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie, iar tratamentele vor fi efectuate numai cand temperatura interioara a cladirii este sub 35°;
d) conducatorul echipei va elibera, dupa terminarea operatiilor, o dovada scrisa din care sa rezulte data la care imobilul respectiv poate fi folosit;
e) tratarea cu fumiganti a solului se va executa exclusiv cu mijloace atestate din punct de vedere al securitatii muncii (CS’97, CS’98.).

10.6. Lucrari speciale de combatere

10.6.1. Gazarea cu sulfura de carbon

Art. 645. La manipularea sulfurii de carbon se interzic fumatul si aprinderea focurilor de orice fel, pana la distanta prevazuta de normele p.s.i. Curentul electric va fi intrerupt. Se va avea grija ca in apropiere sa nu se afle produse de fermentare. Personalul nu va purta incaltaminte cu tinte, potcoave sau blacheuri si nu va folosi unelte care prin manipulare ar putea produce scantei.

Art. 646. Inainte de inceperea lucrului, se vor preda responsabilului lucrarii brichetele, chibriturile etc.

Art. 647. Dupa scoaterea sulfurii de carbon, vasul se va inchide imediat.

Art. 648. Sulfura de carbon se pastreaza in locuri racoroase, ferite de razele soarelui. Pe suprafata sulfurii de carbon, in rezervorul de inmagazinare, se toarna un strat de apa de cel putin 5 cm grosime.

Art. 649. Este interzisa cu desavarsire patrunderea cu surse de foc in incaperea unde se pastreaza sulfura de carbon.

Art. 650. Transportul sulfurii de carbon, care este un produs inflamabil, pe timp calduros, se va face in vase acoperite cu saci sau foi de cort umezite. Gazarea se efectueaza si cu hidrogen fosforat (fosfura de aluminiu sau fosfura de magneziu ce degaja in contact cu aerul umed hidrogen fosforat).

10.6.2. Aplicarea momelilor otravite

Art. 651. La folosirea momelilor otravite pentru combaterea rozatoarelor se vor respecta urmatoarele masuri:
a) prepararea momelilor otravite si asezarea lor in camp sau in localuri se vor efectua numai de catre echipe special instruite si dotate cu echipamentul individual de protectie; responsabilul echipei va tine evidenta locurilor unde au fost aplicate momelile;
b) prepararea momelilor otravite se va face cu mijloace mecanizate sau in lipsa, cu unelte adecvate, care sa impiedice contactul direct al operatorilor cu substantele toxice, in localuri bine ventilate, avand pavimentul impermeabilizat, pentru a putea fi usor decontaminat;
c) transportul momelilor se va face in ambalaje sau saci speciali, care vor purta inscriptia: OTRAVA!;
d) in cazul aplicarii momelilor in camp, zona tratata va fi vizibil marcata cu tablite avertizoare si se va asigura paza pentru a se evita patrunderea in zona periculoasa a oamenilor, animalelor domestrice sau a pasarilor;
e) momelile toxice nu se pun in locuri frecventate de copii, pasari si animale;
f) momelile puse pentru rozatoare in incaperi locuite si care nu sunt consumate in timpul noptii, se aduna dimineata si se distrug;
g) dupa terminarea intervalului de timp stabilit pentru tinerea momelilor, cele ramase vor fi stranse si distruse.

10.7. Protectia populatiei si a animalelor dupa , efectuarea tratamentelor

Art. 652. Dupa terminarea tratamentelor vor fi fixate si puse la loc vizibil placarde cu interdictia TEREN OTRAVIT, PASUNATUL INTERZIS, scrise pe fond galben cu litere negre. Placardele vor fi asezate obligatoriu in colturile terenului tratat si la toate caile de acces. Pasunatul va fi interzis timp de 2-4 saptamani, in functie de remanenta reziduurilor toxice pentru produsele folosite (fig 48).

fig. 48

Art. 653. Pentru evitarea intoxicatiilor la oameni, din cauza reziduurilor, agentii economici vor utiliza numai produse de uz fitosanitar omologate de Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar, pentru fiecare cultura in parte si vor respecta cu rigurozitate timpul de pauza specific fiecarui produs de uz fitosanitar si culturii tratate.

Art. 654. In scopul asigurarii protectiei alimentelor si furajelor se interzic:
a) tratarea cu preparate organoclorurate stabile a solului si a grajdurilor destinate adapostirii animalelor de lapte;
b) utilizarea produselor de uz fitosanitar care modifica gustul si mirosul produselor alimentare, la tratamentul culturilor alimentare, din momentul aparitiei partilor comestibile ale plantei;
c) se vor respecta normele legale prevazute in Ordinul 127/21.X.1991 emis de M.A.A. si A.C.A.privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de uz fitosanitar.

Art. 655. Produsele agroalimentare care contin reziduuri de produse de uz fitosanitar ce depasesc limitele maxime admise prevazute in norme, nu vor fi puse in consum public si nu vor fi livrate pentru industrializare alimentara.

Art. 656. In scopul protectiei aerului armosferic si a surselor de apa impotriva contaminarii cu produse toxice, se vor lua urmatoarelor masuri:
a) interzicerea tratarii cu generatori de aerosoli sau din aeronave a terenurilor situate la o distanta mai mica de 200 m de sursele de apa potabila, amenajate ca atare si de obiectivele alimentare;
b) interzicerea tratarii parcurilor si a zonelor verzi cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a Il-a de toxicitate;
c) in cursul aplicarii tratamentelor cu produse de uz fitosanitar la terenurile gospodariilor cetatenesti, se vor acoperi fantanile si nutretul si vor fi inchise ferestrele si usile locuintelor;
d) neutralizarea apelor rezultate din decontaminarea apelor de dispersie, a ambalajelor si echipamentului de protectie se va face numai in locuri special amenajate si avizate de catre directiile sanitare judetene; modul de indepartare a acestor ape se stabileste de catre unitatile care utilizeaza produse de uz fitosanitar ;u acordul prealabil al organelor de gospodarire a apelor impreuna cu organele sanitare.

10.8. Decontaminarea dupa efectuarea lucrarilor cu produse de uz fitosanitar

Art. 657. Metodele de decontaminare a echipamentului individual de protectie, a ambalajelor, a mijloacelor de transport, a pardoselilor si a apelor reziduale vor avea la baza retelele stabilite de catre institutul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 658. Apele rezultate din operatiile de decontaminare vor fi epurate corespunzator, pentru a se evita efectele nocive asupra mediului inconjurator.

Art. 659. Solutiile si apele de spalare utilizate si rezultate din operatiunile de decontaminare se colecteaza.in mod organizat in recipiente mari, etanse (butoaie de lemn, cazi etc.), acoperite si marcate cu inscriptia: “Ape reziduale – produse de uz fitosanitar”.in aceste recipiente, apele reziduale se trateaza si apoi vor fi depozitate in gropi imprejmuite cu sarma ghimpata, amplasate in zone de permeabilitate cat mai redusa (marne,- argile sau prafuri argiloase) situate la o distanta de minimum l 000 m de locuinte, surse de apa, obiective agricole sau economice, ori pasuni.

Art. 660. Apele reziduale nu vor fi deversate in rauri si lacuri sau in zone cu ape freatice (fig. 49).

fig. 49

Art. 661. Stabilirea zonelor pentru depozitarea solutiilor si a apelor utilizate la decontaminare se va face cu avizul prealabil al organelor judetene de gospodarire a apelor, emis de comun acord cu organele de protectie a mediului si sanitare locale.

10.9. Distrugerea produselor de uz fitosanitar degradate

Art. 662. Produsele de uz fitosanitar degradate vor fi distruse de catre echipe autorizate pentru folosirea acestor substante.

Art. 663. Dupa distrugerea produselor de uz fitosanitar se va intocmi un proces- verbal semnat de participanti, cu precizarea metodelor de distrugere aplicate.

Art. 664. Produsele de uz fitosanitar organoclorurate, organofosforice si carbonice, se distrug prin incinerare, organizata sub controlul agentului economic ca persoana juridica ce are activitati cu produse de uz fitosanitar.

Art. 665. Sulfura de carbon se distruge prin ardere, in locuri situate la distanta de minimum l km de locuinte, surse de apa, pasuni.

10.10. Primul ajutor in cazul contaminarii cu produse de uz fitosanitar

Art. 666. Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar sunt obligati sa faca cunoscute dispensarului teritorial pe raza caruia se afla, si spitalului cel mai apropiat produsele de uz fitosanitar cu care lucreaza si sa ia masurile necesare pentru insusirea de catre toti salariatii a cunostintelor teoretice si practice pentru acordarea primului ajutor – la locul de munca – in cazul contaminarilor cu produse de uz fitosanitar si pentru realizarea si respectarea normelor de igiena la locul de munca.

Art. 667. Conducatorii lucrarilor de combatere a daunatorilor trebuie sa cunoasca obligatoriu principiul activ al fiecarui produs de uz fitosanitar si grupa de toxicitate, pentru a fi indicate in caz de nevoie organelor sanitare pentru stabilirea tratamentului specific.

Art. 668. Instruirea echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar pentru acordarea primului ajutor se face la cererea agentului economic de catre personalul medico-sanitar de la dispensarul teritorial pe raza caruia se afla agentul economic, conform programului stabilit de catre agentul economic impreuna cu medicul dispensarului. Agentul economic este obligat sa asigure participarea pentru instruire a echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar.

Art. 669. Controlul modului de insusire a notiunilor de prim-ajutor in cazul contaminarii cu produse de uz fitosanitar se va efectua de medicul dispensarului, in prezenta agentului economic sau conducatorului locului de munca si se va consemna in evidenta, atat a agentului economic cat si a unitatii sanitare.

Art. 670. Agentii economici care desfasoara actiuni de combatere a daunatorilor sunt obligati sa doteze echipele de stropire cu o trusa mobila de prim-ajutor, care va contine materialele sanitare aprobate de Ministerul Sanatatii.

11. DE PROIECTARE PRIVIND ACTIVITATEA DIN CULTURA MARE, VITICULTURA, POMICULTURA, LEGUMICULTURA, PLANTE TEHNICE SI UTILIZARE A SUBSTANTELOR TOXICE

Art. 671. La proiectarea tractoarelor, masinilor si utilajelor agricole sa se tina seama de cerintele de securitate a muncii astfel incat la exploatarea acestora sa nu existe pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art. 672. La proiectarea de noi tractoare agricole, masini si utilaje, unitatile de cercetare-proiectare trebuie sa adopte solutii stabilite conform prevederilor standardelor in vigoare.

Art. 673. Fiecare tractor agricol trebuie sa fie dotat cu:
a) dispozitiv de protectie a conducatorului tractorului in caz de cabrare sau rasturnare (arc fix sau rabatabil de securitate, cadru de protectie, cabina confort, cabina super confort si cabina super-confort + climatizare);
b) cabinele de protectie sa aiba vizibilitate marita si cu parbrizul pana la planseul cabinei; instalatiende ventilatie si un sistem de incalzire integrat in tabloul de bord cu sisteme de debit si orientare variabile; scaun cu amortizare si posibilitati de reglare in diferite planuri; ameliorarea ergonomiei cabinei prin utilizarea unei pardoseli plate pentru a favoriza accesibilitatea si confortul conducatorului tractorului;
c) cabinele de protectie sa fie dotate cu dispozitive tip silent- blocs pentru reducerea transmiterii vibratiilor la conducatorul tractorului;
d) tractoarele sa fie echipate cu dispozitive care sa permita cuplarea masinilor agricole purtate cu actionare de la locul de conducere al conducatorului tractorului.

Art. 674. Masinile agricole sa fie dotate cu aparatori de protectie nerotitoare la transmisiile cardanice si sa aiba durata maxima de functionare.

Art. 675. Masinile agricole sa fie marcate cu dungi oblice alb-rosu la partile din fata si spate, care sa delimiteze conturul maxim poligonal in vederea prevenirii accidentelor de circulatie.

Art. 676. Pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, tractoarele, motocultoarele, combinele autopropulsate etc. trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) postul de lucru sau platforma pe care sta conducatorul trebuie sa aiba un acces comod si sigur, sa aiba gratare, trepte, manere sau bare de sustinere;
b) postul de lucru trebuie sa fie suficient de spatios si dotat cu elemente pentru tinerea picioarelor in pozitie odihnitoare, astfel ca lucrul sa se efectueze in securitate deplina si fara eforturi inutile;
c) atunci cand este necesar, trebuie sa fie prevazute din constructie, scaune sau banchete pentru salariatii manipulanti, incarcatori-descarcatori;
d) parapetele si grilajele trebuie, la nevoie, sa fie montate. Scaunele trebuie sa fie bine fixate si dotate cu o perna elastica;
e) in fata scaunului va exista o pardoseala, o platforma sau un suport pentru odihnirea picioarelor, dar care sa le impiedice sa alunece. Suprafata acestora trebuie sa fie antiderapanta, fara insa a permite acumularea de pamant sau zapada. Vergelele metalice provoaca accidente datorate alunecarii si, ca atare, nu vor fi instalate pe tractor;
f) platformele de lucru ale masinilor trebuie sa fie dotate cu parapete si bordura;
g) atunci cand masina este tractata, un grilaj de protectie cu bordura trebuie sa fie montat la o inaltime convenabila de-a lungul spatelui platformei, pentru a impiedica deservantul sa cada in spate sau sa se raneasca de organele in miscare;
h) comenzile trebuie sa fie construite rational si robust, plasate astfel incat sa fie usor de manevrat de la platforma masinii. Ele trebuie sa fie proiectate conform cu principiile ergonomice.

Art. 677. Toate tractoarele, utilajele si masinile agricole se vor livra de catre unitatile constructoare cu instructiuni privind deservirea lor corecta si in conditii de securitate.

Art. 678. Dispozitivele de protectie trebuie sa fie concepute pentru a asigura protectie maxima si sa nu jeneze functionarea masinii sau a conducatorului. Organele in miscare neperiodica trebuie, de asemenea, protejate de riscurile de accidentare:
a) dispozitivele de protectie care trebuie frecvent deschise, este necesar sa fie fixate in asa fel incat sa nu fie necesara demontarea lor completa;
b) in cazurile cand este necesar ca masina sa nu poata fi pusa in functiune vor fi prevazute dispozitive sau microintrerupatoare la capote, cartere sau aparatori, atata vreme cat acestea sunt ridicate sau coborate.

Art. 679. Dispozitivele speciale pentru remorci monoax sau tandem (dispozitive inferioare de remorcare) vor fi montate la partea inferioara a tractorului, spate, fiind respectate strict dimensiunile indicate in STAS. Dispozitivul de cuplare trebuie sa asigure rotirea protapului remorcii in plan orizontal si posibilitatea de inclinare cu ± 20°. Pentru usurarea cuplarii remorcilor monoax si tandem la dispozitivul special de remorcare, acesta trebuie sa fie de tipul cu autocuplare-decuplare.

Art. 680. Pentru decuplarea remorcilor tehnologice la care organele active sunt actionate de la priza de putere prin transmisie cardanica, tractoarele trebuie sa fie echipate cu dispozitivele si barele de tractiune.

Art. 681. Dispozitivele de tractiune trebuie sa fie fixate in spatele tractorului pe suporturi proprii, independent de mecanismul de suspendare in trei puncte. Dispozitivul de tractiune trebuie sa fie reglabil in plan orizontal, in minimum cinci pozitii si in plan vertical in minimum doua pozitii, in limitele de maximum 200 mm fata de arborele prizei de putere si maximum 2 000 mm fata de sol.

Art. 682. Bara de tractiune trebuie sa existe fixata in puncte de cuplare inferioare ale mecanismului de suspendare in trei puncte si prevazute cu cinci gauri.

Art. 683. Tractoarele, combinele autopropulsate, remorcile si masinile agricole vor fi proiectate si incercate in conformitate cu standardele prevazute in anexa 2.

Art. 684. Elementele de comanda ale tractoarelor si combinelor autopropulsate trebuie sa fie prevazute cu inscriptii sau semne sugestive, clare, care sa indice felul comenzilor. Pe cat posibil, sensul de miscare al elementelor de comanda manuala va corespunde cu sensul miscarii comandate.

Art. 685. Tractoarele si combinele autopropulsate trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de inchidere sau blocare a sistemelor de comanda, pentru ca in absenta conducatorilor lor, acestea sa nu poata fi pornite de catre alte persoane sau sa porneasca necomandate.

Art. 686. Dispozitivele pentru cuplarea remorcilor trebuie astfel concepute si realizate, incat sa nu se poata desface necomandat.

Art. 687. Tractoarele si remorcile vor satisface cerintele Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

Art. 688. Iluminatul natural si iluminatul artificial vor fi astfel realizate in sere, viticultura, depozite etc. incat sa se asigure o vizibilitate buna in conformitate cu normele generale de protectie a muncii.

Art. 689. Pentru aerisirea halelor si incaperilor se va asigura o ventilatie naturala si mecanizata in conformitate cu normele generale de protectie a muncii.

Art. 690. Ventilatia naturala se va realiza prin amenajarea unor ferestre rabatabile, amplasate la inaltime si actionate cu tija de la sol. La amplasarea ferestrelor rabatabile, se va tine seama ca prin deschiderea lor sa se evite formarea curentilor de aer la nivelul locurilor de-munca.

Art. 691. Tablourile electrice generale (la care accesul se face din sera, ciupercarie, hale de inmultire, depozite, magazii etc.) vor fi imprejmuite, usa de acces inchisa cu cheie, inscriptionate conform standardelor in vigoare, dotate cu platforme electroizolante, iar pe spatele usilor de acces se va afisa schema monofilara a circuitelor.

ANEXA 1

LISTA CU NORME CONEXE

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru vinificatie, fabricarea alcoolului bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si apei minerale
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea plantelor tehnice (in, canepa si bumbac)
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul cresterii animalelor

ANEXA 2

LISTA STANDARDELOR CONEXE

STAS 297/1-88
Culori si indicatoare de securitate – Conditii tehnice generale

STAS 297/2-92
Indicatoare de securitate Reprezentari

STAS 12604/4-89
Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe

STAS 11200/19-79
Simboluri grafice. Simbol grafic pentru pamant de protectie

STAS 6760-89
Tractoare agricole. Metode de incercare

STAS 9876-87
Transportoare – Prescriptii speciale de securitate

STAS 9879-74
Transportoare mobile cu banda -Prescriptii speciale de securitate

SR ISO 3460:1995
Tractoare agricole si forestiere pe roti. Structuri de protectie. Metoda de incercari dinamice si conditii de receptare.

SR ISO 1537:1995
Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Transportoare cu banda in albie (altele decat cele mobile) Role de sustinere

STAS 8114/2-91
Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat portabile de uz general. Conditii tehnice speciale

STAS 12217-88
Protectie impotriva electrocutarii la echipamentele electric mobile – Prescriptii

STAS 8773-87
Tractoare si masini agricole – Spatiu liber pentru transmisii cardanice

STAS 10637-88
Tractoare, masini agricole si remorci agricole. Sistemul hidraulic. Parametri principali

STAS 12226/2-86
Tractoare agricole. Dispozitive de cuplare a masinilor. Parametri principali

STAS 11855-88
Masini agricole. Arbori cardanici cu aparatori de protectie. Parametri principali

STAS 9926-91
Masini pentru protectia plantelor. Prescriptii de protectie si igiena a muncii

STAS 12096-89
Masini agricole. Semanatori pentru cereale paioase. Parametri principali

SR 11630:1995
Masini agricole. Combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase. Conditii tehnice de calitate

STAS 11838-80
Masini agricole. Masini de recoltat si treierat in si canepa

STAS 11839-80
Masini agricole. Masini de recoltat legume si fructe

STAS 2612-87
Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

STAS 12604/4-89
Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

STAS 12217-88
Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice mobile. Prescriptii

STAS 12216-88
Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

ANEXA 3

GHID DE TERMINOLOGIE DE PROTECTIE A MUNCII. NOTIUNI DE BAZA

1. Persoana juridica si persoana fizica
In contextul prezentei norme, prin persoana juridica se intelege agent economic si organizatie cooperatista, inclusiv cu capital strain, autoritati si instalatii publice, asociatii si organizatii nonprofit, ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, precum si agenti economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari. in contextul prezentei norme specifice, prin persoana fizica se intelege lucratorul angajat al persoanei juridice, cu functia de executant.

2. Accident de munca
Accident prin care se produc vatamarea organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

3. Instructaj de protectie a muncii
Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la nivelul unitatilor si are drept scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

4. Instructiuni specifice de protectie a muncii
Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati. Elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor.

5. Echipament individual de protectie
Totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca si a accesului la si de la locul de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

6. Echipament individual de lucru
Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale, in timpul procesului de munca.

7. Echipamente tehnice
In contextul prezentei norme specifice, prin echipamentele tehnice se inteleg mijloacele de productie, adica totalitatea masinilor, utilajelor, instalatiilor, dispozitivelor de lucru care concura la executarea sarcinii de munca.

8. Dispozitiv de protectie
Dispozitivul care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

9. Mediul de munca
Ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

10. Prevenire
Ansamblul procedeelor si masurile luate sau planificate la toate studiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

11. Boala profesionala
Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitare a diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

12. Risc
Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

13. Risc profesional
Risc in procesul de munca.

14. Situatie periculoasa
Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

15. Noxa (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

16. Produse de uz fitosanitar
Substante chimice sau combinatie de substante chimice cunoscuta sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide si altele asemenea, care se utilizeaza in agricultura si in silvicultura pentru tratamente fitosanitare ce vizeaza prevenirea si combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in culturile agricole, in plantatiile pomicole si viticole, in paduri, pasuni si fanete, precum si pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole.

17. Concentratie de intrebuintare
Masa de substanta activa sau de preparat continuta intr-o unitate de volum de solutie de imprastiere.

18. Doza
Cantitatea de substanta activa sau de preparat aplicata pe unitatea de material tratat (lungime, suprafata, volum, masa).

19. DL50
Doza unica de substanta activa (s.a.) exprimata in mg/kg corp care, administrata oral la sobolani albi – masculi si femele – supusi in prealabil la un post timp de 24 ore, provoaca moartea la 50% din lotul experimental, in cursul perioadei de observatie de 14 zile (la 3 ore de la administrarea produsului, animalele sunt hranite normal).

20. Substanta activa (s.a.)
Componenta si componentele biologice active care intra in compozitia unui produs de uz fitosanitar.

21. Tratament
Operatia constand in aplicarea sau punerea in lucru a unuia sau mai multor agenti fizici, chimici sau biologici, in vederea protejarii sau ameliorarii productiei agricole.