NSSM 5

NSSM 5 PROTECTIA MUNCII

NSSM 5 – Norme specifice de securitatea muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica

PREAMBUL

Normele de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate naționala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea diferitelor activitati, in condiții de securitate a muncii.
Respectarea prevederilor acestor norme nu absolvă unitatile (agenti economici) de raspunderea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective.
Normele specifice de securitate a muncii sunt componente ale unui sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, din care face parte:
– Normele generale de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii general valabile pentru desfășurarea oricarui tip de activitate;
– Normele de igiena a muncii, care cuprind prevederi de igiena muncii general valabile pentru desfășurarea oricerui tip de activitate;
– Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice pentru anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin aceasta prevederile „Normelor generale de securitate a muncii”.
Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare al activităților pe care la reglementeaza.
Structura sistemului național de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistematica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul „Normelor generale de securitate a muncii”, pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:
– EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
– SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de producție si in anumite condiții de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
– MIJLOACE DE PRODUCȚIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte, etc.) si a obiectelor muncii ( materii prime, materiale, etc.), care se utilizeaza in procesul de munca;
– MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, bilogice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul „Normelor specifice de securitate a muncii”, vizand global desfășurarea uneia sau mai multor activitati in conditiile de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii, la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de producție – mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau subactivitatii care face obiect de reglementare.
Prevederile sistemului național de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
– activitatea  de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
– autorizarea functionarii unitatilor;
– instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;
– cercetarea incidentelor de munca, stabilirea cauzelor si responsabilitatilor.
In contextul general pe care l-am prezentat, „Normele specifice de securitate a muncii la producerea si prelucrarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica” au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si de studierea proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de munca.
Structura acestor norme a urmarit in același timp reglementarea unitara a masurilor de asigurare a securitatii muncii pentru cele trei tipuri de activitati grupate in aceeasi norma (menaj, ambalaje, sticlarie tehnica), luand in considerare pericolele similare existente prin interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederolor normative in raport cu aceste pericole.
Fiind un instrument de lucru, norma este structurata pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu-se de cuprins.
Criteriul de structurare nu tine cont de produse si destinatia acestora, ci de tehnologiile caracteristice activităților desfasurate pentru producerea si prelucrarea sticlei urmarind, in general, acoperirea intregii sfere a domeniului abordat. De asemenea, s-a urmarit diferentierea tehnologiilor de prelucrare a sticlei direct din topitura de cele de prelucrare din produse intermediare (teava, tub, bagheta de sticla).
La inceputul fiecărui capitol sunt cuprinse prevederi cu caracter general, referitoare la incadrarea si repartizarea lucratorilor, periodicitatea instruirii si dotarea cu echipament individual de protecție, prevederi valabile pentru tot ansambul activităților, respectiv subactivitatilor reglementate in cadrul capitolelor.
Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii, s-a procedat la explicarea acestora, intr-o anexa la normele specifice.
De asemenea, pentru ordonarea textelor articolelor care se refera la aceeasi problema, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care vin sa precizeze conținutul articolelor, facand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. PREVEDERI GENERALE

Continut

Art.1. „Normele specifice de securitate a muncii la producerea si prelucrarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica” cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice, acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca in condiții de securitate.

Domeniul de aplicare

Art.2. Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activităților de producere si prelucrare a sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Art.3. Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare producerii si prelucrarii sticlei pentru menaj, ambalajele si sticlarie tehnica, desfasurare in unitati, se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.

In anexa nr.1, se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare, in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

Art.4. Prevederile „Normelor specifice de securitate a muncii la producerea si prelucrarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica” se aplica cumulativ cu „Normele generale de securitate a muncii”.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5. Prezentele „Norme specifice de securitate a muncii” se revad periodic si se modifica de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel național si a schimbărilor intervenite in tehnologia de lucru.

2. DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI PREGATIREA MATERIILOR PRIME. DOZAREA – AMESTECAREA

Încadrarea si repartizarea lucratorilor

Art.6. Lucratorii care efectueaza operatii de manipulare (descarcare, depozitare, transport, etc.) si pregatire a materiilor prime vor fi admisi la lucru numai in baza controlului medical stabilit prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi sau substante toxice.

Art.7. La locurile de munca unde se lucreaza cu trioxid de arsen, vor fi repartizati numai barbati in varsta de peste 18 ani.

Instruirea lucratorilor

Art.8. Lucratorii vor fi special instruiti pentru executarea operatiilor de manipulare si pregatire a materiilor prime si substantelor chimice, in condiții de securitate a muncii. Instructajul se va realiza lunar, de catre conducatorul locului de munca, in conformitate cu prezentele norme si dupa caz, cu instructiunile specifice de securitate a muncii. Verificarea periodica a cunostintelor de securitate a muncii se va face trimestrial, privind:
a)proprietatile materiilor prime si substantelor cu care lucratorii vin in contact, modul de actiune asupra organismului, efectele posibile si masurile de prevenire necesare pentru fiecare tip de interventie, materie prima sau substanta utilizata;
b)sursele de accidentare posibile si modul in care trebuie sa se actioneze in fiecare caz pentru prevenirea accidentarii.

Art.9. In cazul in care sunt detasati lucratori pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport, depozitarea in statiile CF, acestia vor fi instruiti suplimenatr pentru respectarea normelor si instructiunilor de esucritatea a muncii specifice lucrului in zona CF.

Art.10. Lucratorii care vin in contact cu trioxidul de arsen vor fi instruiti suplimentar pentru respectarea prevederilor catelor normative in vigoare, privind regimul produselor si substantelor toxice. Perioada dintre instructaje poate fi redusa la mai putin de o luna.

Echipamentul individual de protecție

Art.11. Lucratorii vor purta obligatoriu in timpul efectuarii operatiilor de munca echipamentul individual de protecție adecvat, care se va curata si se va mentine in buna stare.

Art.12. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protecție se va face in conformitate cu prevederile „Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protecției Sociale – Departamentul Protecția Muncii nr.58/1991.

Art.13. Pentru operatiile de manipulare si pregatire a materiilor prime pulverulente, echipamentul individual de protecție va asigura protecția lucratorilor impotriva pulberilor si manipularii de greutati.

Art.14. Lucratorii care vin in contact cu substante toxice vor fi dotati cu echipament individual de protecție complet, care va asigura protecția integrala la contactul cu agentii chimici. Masca de protecție contra pulberilor toxice si, dupa caz, aerosolilor trebuie sa prezinte eficienta stabilita prin standardele in vigoare.

Art.15. Curatarea echipamentului individual de protecție utilizat pentru lucrul cu trioxidul de arsen este obligatorie si se va face zilnic, in camere special destinate pentru desprafuire si neutralizare. Se interzice luarea acasa a echipamentului pentru curatare.

Descarcarea, transpotul si depozitarea materiilor prime

Art.16. Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare fabricarii sticlei se vor realiza numai sub supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit in acest scop, care va asigura toate masurile de securitate prevazute de prezentele norme.

Art.17. Conducatorul procesului de munca va urmari:
a) greutatile manipulate direct de lucratori sa nu depaseasca prevederile „Normelor de igiena a muncii”;
b) in cazul in care greutatile manipulate depasesc 50kg, manipularea sa se realizeze obligatoriu de catre doi lucratori;
c) ridicarea greutatilor sa se realizeze, pe cat posibil, in pozitie corecta, pentru prevenirea imbolnavirilor;
d) asigurarea si utilizarea mijloacelor tehice adecvate pentru manipularea ambalajelor grele;
e) manevrarea mijloacelor tehnice mecanizate sa fie asigurata de personal instruit si autorizat.

Art.18. La descarcarea materiilor prime ambalate in saci, din autocamioane, lucratorii nu vor sta in fata obloanelor, pentru a evita eventualele accidente generate de caderea sacilor.

Art.19. La descarcarea materiilor prime ambalate in saci din mijloace tip container, echipa de lucru se va imparti astfel incat sa se asigure manipularea concomitenta a sacilor atat in containere, cat si la incarcarea mijloacelor de transport intern si in depozit.

Art.20. La operatiile de descarcare a materiilor prime in vrac, prin lopatare, se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajarilor de pulberi si depunerii acestora.

Descarcarea si manipularea ambalajelor cu continut de trioxid de arsen

Art.21.(1) Descarcarea si manipularea ambalajelor cu trioxid de arsen se vor face numai in schimbul I, cu respectarea stricta a normelor de securitate a muncii si a prevederilor speciale privind regimul substantelor toxice.
(2) La descarcarea ambalajelor (butoaielor) cu trioxid de arsen se va sigura obligatoriu verificarea prealabila a integritatii acestora.
(3) Manipularea se va face cu atentie, iar butoaiele vor fi asezate cu capacul in sus, deschiderea lor fiind interzisa. Se interzice manipularea butoaielor prin rostogolire.

Transportul materiilor prime spre spatiile  de depozitare

Art.22. Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare se va face cu mijloace tehnice adecvate tipului de ambalaj si specificului materiei prime, de catre personal special instruit si autorizat.

Art.23. La transportul butoaielor cu trioxid de arsen, se vor utiliza mijloace de ridicare si trasport adecvate, care sa asigure securitatea conținutului acestora, in vederea prevenirii accidentarii sau imbolnavirii profesionale.

Art.24.(1) Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime insacuite sau in vrac trebuie sa aiba pardoseli nivelate, fara santuri sau gropi.
(2) Intrarile acestor spatii vor fi fara prag si vor avea dimensiui in functie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
(3) Organizarea interna a spatiilor de depozitare orizontala a materiilor prime trebuie sa prevada un spatiu suficient pentru manipulare si acces.
(4) Sistemul de iluminat trebuie sa acopere integral suprafata de depozitare, astfel incat vizibilitatea sa fie asigurata.

Art.25. Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate in compartimente (boxe) sau, dupa caz, lazi cu capac, dotate cu etichete privind conținutul fiecareia. Se interzice depozitarea in același compartiment a materiilor prime diferite.

Art.26. Depozitarea materiilor prime ambalate in saci, precum si a celor ambalate in ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face prin stivuire, cu respectarea prevederilor „Normelor generale de securitate a munci”, referitoare la modul de constituire a stivelor si inaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea in sistem paletizat.

Art.27. Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea pe verticala a materiilor prime vor fi de asemenea etichetate, indicandu-se conținutul fiecaruia. Este interzisa depozitarea in același buncar (siloz) a altor materii prime, decat cea etichetata.

Art.28. Caile de accesdin interiorul depozitelor se vor mentine permanent libere si deblocate.

Art.29.(1) Manipularea materiilor prime se va face cu atentie, pentru a preveni imprastierea lor pe sol sau in atmosfera.
(2) Pentru evitarea prafului in mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.

Depozitarea deseurilor din sticla reciclabile

Art.30. Deseurile de sticla pentru reintroducerea in fluxul tehnologic vor fi depozitate in buncare speciale sau in locuri ingradite cu perete continuu, la o inaltime adecvata volumului necesar a fi depozitat.

Depozitarea si manipularea substantelor toxice, inflamabile si explozive

Art.31.(1) Incaperile si spatiile de depozitare pentru substante toxice, inflamabile si explozive vor fi special amenajate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind regimul produselor si substantelor toxice, norme PSI etc., referitoare la compartimentarea, dotarea cu sisteme antiex si mijloace specifice de interventiilor in caz de avarii.
(2) Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform standardelor in vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar.
(3) In aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.

Art.32. Spatiile de depozitare pentru trioxodul de arsen, precum si pentru florura de calciu vor fi amenajate separat, fiind interzisa depozitarea altor materiale sau substante in interiorul acestora.

Art.33.(1) In spatiile de depozitare a tioxidului de arsen, precum si a celorlelte substante toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise pastrarea alimentelor sau servirea masei.
(2) Aceste spatii trebuie dotate cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentele.
(3) Pardoselile se vor pastra permanent curate.
(4) Ambalajele continand aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale pentru pericol.
(5) Se interzice deschiderea ambalajelor cu trioxid de arsen in depozit.

Art.34. Depozitarea si manipularea trioxidului de arsen se vor face numai in schimbul I.

Art.35. Substantele toxice necesare prelucrarii se vor aduce zilnic in schimbul I in sectiile de producție, in cantitatile necesare procesului tehnologici. Manipularea se va face numai in locurile destinate acestui scop.

Art.36.(1) Pentru manipularile necesare in interiorul spatiului de depozitare a trioxidului de arsen, se vor utiliza mijloace tehnice cere sa evite spargerea ambalajelor si imprastierea substantei nocive. In cazul scurgerii accidentale, pentru colectare se va utiliza echipament individual de protecție complet, va fi neutralizata, inclusiv pardoseala afectata.
(2) Rezidul va fi introdus in containere inchise ermetic si evacuat in locuri special amenajate, conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.

Art.37. La depozitarea celorlalte substante chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii, mentionate in anexa nr.1, la punctele 9 si 10.

Depozitarea temporara a materiilor prime si substantelor chimice utilizate in procesul tehnologic

Art.38. Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante chimice utilizate in procesul tehnologic, daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.

Uscarea materiilor prime pulvurulente

Art.39. Inaintea pornirii uscatoarelor se va proceda in mod obligatoriu la pornirea ventilatoarelor de tiraj pentru eliminarea eventualelor gaze arse.

Art.40.(1) Manevrarea dispozitivului de aprindere automata se va face numai dupa ce in prealabil au fost verificate vetilele de gaz.
(2) In caz de emanatii, se vor inchide ventilele de siguranta si se va executa o aerisire in uscator de minimum 15 minute, prin ventilatie.

Art.41. Pentru aprinderea manuala a arzatoarelor se vor utiliza faclii cu calti, fixate pe vergele metalice suficient de lungi, astfel incat aprinderea sa se faca la o distanta de minimum 2m de arzator. Aprinderea se va efectua obligatoriu de catre doi lucratori, pentru asigurarea conditiilor de securitate (dirijarea facliei catre arzator si deschiderea cu precautie a ventilului de gaz).

Art.42. Arzatoarele de gaz metan utilizate la uscatoare vor fi prevazute obligatoriu cu flacara de siguranta.

Art.43. Pentru limitarea degajarilor de pulberi in mediul de munca, jgheabul de evacuare (scurgere) a materiei prime din uscator va fi in permanenta acoperit (prin carcasare sau izolare fata de zona de lucru).

Art.44. Palniile de alimentare a uscatoarelor vor fi prevazute cu gratare, iar zona limitrofanacestora va fi ingradita contra accesului accidental al lucratorilor.

Art.45. Operatiile de interventie si reparatie la uscatoare se vor face numai dupa oprirea utilajului, evacuarea gazelor prin ventilare mecanica, decuplarea de la reteaua electrica si avertizarea prin placute avertizoare a tipului de interventie.

Art.46. Inlocuirea filtrelor deteriorate ind instalatiile de exhaustare a pulberilor se va face de cate ori este necesar pentru asigurarea calitatii mediului de munca.

Zdrobirea deseurilor de sticla reciclabile

Art.47. Deseurile de sticla (cioburi) destinate zdrobirii si reintroducerii in fluxul tehnologic se vor transporta in contatinere sau pe benzi carcasate prevzute cu absortie la capatul de deversare, pentru evitarea imprastierii cioburilor si a pulberilor silicogene.

Art.48. Manipularea cioburilor de sticla in vederea alimentariidirecte a utilajului de zdrobit se va facenumai cu ajutorul unor unelte cu coada.

Art.49. Lucratorii vor purta obligatoriu masti si ochelari de protecție.

Art.50. Se interzice zdrobirea mecanica a cioburilor cu utilaje necarcasate si neizolate fonic in halele in care se realizeaza si alte procese tehnologice.

Art.51.(1) Pentru evitarea poluarii mediului de munca, zdrobitorul de cioburi va fi pe cat posibil separat de restul halei si etansat.
(2) In cazul in care transportul cioburilor zdrobite la cuptor este mecanizat, traseul acestuia va fi carcasat.

Art.52. In timpul zdrobirii, cioburile vor fi umezite pentru a impiedica producerea prafului silicogen.

Art.53. Pardoseala locului de munca se va curata in permanenta de cioburi, pentru prevenirea accidentarii lucratorilor.

Art.54. In cazul alimentarii directe a utilajului de zdrobit, gura de alimentare a acestuia va fi prevazuta cu gratar metalic.

Art.55. Pentru operatiile de curatare-intretinere a utilajului de zdrobit, se va decupla alimentarea de la tabloul electric central si se va atentiona, prin placute avertizoare, starea de decuplare a utilajului.

Art.56. Interventiile la utilajul de zdrobit se vor efectua numai dupa oprirea completa a elementelor mobile, iar lucratorii vor purta echipament individual de protecție complet.

Art.57. Pornirea utilajului de zdrobit, dupa efectuarea operatiilor de curatare-intretinere, se va face cu atentie, turatia nominala de lucru fiind atinsa progresiv.

Art.58. Daca in timpul functionarii utilajului de zdrobit apar zgomote anormale, vibratii sau socuri mecanice, acesta se va opri, se va decupla de la retea si se va proceda la inlaturarea cauzelor.

Cernerea materiilor prime

Art.59. Se interzice impingerea materialului depus la intrarea in sita sau curatirea acesteia in timpul functionarii utilajului.

Transportul si incarcarea materiilor prime pentru alimentarea fluxului tehnologic de preparare a amestecului

Art.60. Prelucrarea materiilor prime si incarcarea acestora in mijloace de transport intern, pentru alimentarea fluxului tehnologic, se vor face numai de catre echipa specializata, instruita si supravegheata de catre un conducator nominalizat.

Art.61.(1) In cazul in care transportul materiilor prime catre sectiile de lucru se face cu liftul, conducatorul echipei de lucru si liftierul vor lua urmatoarele masuri sprea a se asigura ca operatia de incarcare a liftului decurge fara riscuri:
a) podeaua liftului va fi la nivelul drumului de acces spre lift;
b) pozitia de incarcare a liftului se va asigura facand imposibila actionarea accidentala a comenzilor de ridicare – coborare;
c) platforma liftului va fi libera, fara alte materiale.
(2) Manipularea liftului se va face conform instructiunilor ISCIR (respectiv R 2/1982 si CR 5/1982) si numai de catre persoanalul autorizat ISCIR.

Art.62. In cazul utilizarii schipurilor se va asigura in prealabil verificarea integritatii si functionalitatii schipurilor si a cablurilor de tractiune inclusiv a limitatoarelor de cursa si a opritoarelor mecanice acolo unde este cazul.

Art.63. Inainte de pornirea elevatoarelor se va verifica starea tehnica  a acestora, integritatea cupelor transportoare, indepartandu-se eventual depunerile de materii prime.

Art.64. Se interzice actionarea elevatorului prin manevrarea cupelor cu mana.

Art.65. In cazul transportoarelor tip melc, se va verifica existenta capacelor de vizitare, montate corespunzator.

Art.66. Deversarea materiilor prime din saci se va face numai in nise, printr-o manipulare atenta, pentru prevenirea poluarii mediului de munca.

Art.67. Nisele vor fi prevazute, la gurile de alimentare, cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri nu trebuie sa permita scaparea sacilor sau a materiei prime aglomerate si cu sorturi de cauciuc pentru realizarea unei etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.

Art.68. Spatiul de depozitare temporara pentru sacii cu materii prime necesare si pentru palete va fi astfel asigurat, incat caile de acces spre gurile de alimentare a niselor sa nu fie afectate.

Transportul si incarcarea in sistem pneumatic a materiilor prime in statiile de preparare a amestecului sau in silozurile de mare capacitate de depozitare pe vertical

Art.69. La inceputul fiecărui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a intalatiilor, integritatea elementelor componente ale instalatiilor, conductelor de transport pneumatic si dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura, control si supraveghere a instalatiilor, precum si parametrii de functionare a diverselor motoare de actionare.

Art.70. Se va asigura verificarea vizuala a integritatii tuturor  echipamentelor instalatiei electrice.

Art.71. Lucratorii angajati pentru activitati de manipulare si transport nu vor efectua interventii sau manevre la instalatii si utilaje; orice defectiuni sau functionari aparametrice vor fin anuntate conducatorului locului de munca, o data cu oprirea instalatiei defecte.

Art.72. Lucratorii care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport si sistemelor de ventilare aferente nu vor parasi locul de munca inainte ca sarcina sa fie preluate de inlocuitori desemnati de conducatorul locului de munca.

Art.73. In cazul in care materiile prime sunt depozitate in silozuri prevazute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica etaneitatea conductelor pentru a evita degajarile de praf in zona de lucru.

Art.74. Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (cand acestea s-au blocat) prin ridicarea presiunii aerului (industral) peste limitele admise prevazute in regulamentul de functionare al instalatiei.

Art.75. In cazul formarii si depunerii, pe peretii interiori ai silozurilor, a aglomerarilor betonate de material, se va proceda la curatirea silozurilor cu mijloace tehnice (bombe de aer, vibratoare). In cazuri de forta majora, se va permite ca operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu respectarea tuturor masurilor tehnico – organizatorice de eliminare a surselor de accidentare (echipament de suspendare – asigurare complet,  masca izolanta neautonoma cu aductie de aer, sistem de iluminare adecvat, in constructie antiex, supraveghere se specialitate, asistenta medicala).

Art.76. In timpul efectuarii operatiilor de curatire a silozurilor, se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.

Art.77. Reluarea operatiilor de incarcare a silozurilor dupa curatirea lor se va face dupa examinarea detaliata a integritatii constructiei, etanseitatii si rezistentei acesteia. De asemenea, se va porni instalatia de ventilare aferenta silozurilor si dupa trecerea timpului necesar de securitate, se va porni in gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu apar defectiuni, se pot relua operatiile de insilozare.

Art.78. In cazul in care configuratia locului de munca presupune folosirea scarilor cu panta mare, lucratorii nu le vor utiliza daca au ambele maini ocupate.

Art.79. Tubulatura de transport pneumatic si ventilatia vor avea asigurate continuitatea electrica si vor fi legate la pamant.

Art.80. Cablurile electrice vor fi protejate impotriva loviturii, agatarii, strivirii si contra oricaror deteriorari mecanice si nu vor fi amplasate in zone destinate circulatiei.

Dozarea – amestecarea materiilor prime

Art.81. La dozarea manuala a materiilor prime, se va proceda astfel incat sa se evite imprastierea si/sau degajarea de pulberi in mediul de munca.

Art.82. Dozarea mecanica a materiilor prime se va face in locuri special destinate, dotate cu instalatie macenica pentru captarea pulberilor si posibilitati de curatare a locului de munca (prize de apa, furtunuri, scurgeri dirijate).

Art.83. Inainte de pornirea utilajelor necesare dozarii se va verifica starea tehnica a fiecaruia, prezenta lucratorilor in apropierea acestora si buna functionare a instalatiilor de ventilare.

Art.84. Se va asigura absortia prafului la sursele de degajare, precum si functionarea instalatiei de ventilare in regim permanent.

Art.85. Se interzice lucratorilor sa instraineze materiile prime utilizate.

Art.86. In timpul lucrului se interzice fumatul si servirea mesei la locul de munca, acestea fiind permise in locurile special amenajate, dupa spalarea mainilor si a fetei.

Art.87. Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire interzisa.

Dozarea trioxidului de arsen

Art.88.(1) In camerele de dozare a trioxidului de arsen, peretii vor fi vopsiti in ulei, de culoare inchisa, iar pardoseala va fi cimentata si sclivisita, pentru a permite curatarea si neutralizarea.
(2) Masa de lucru si uneltele (sculele) se vor vopsi in ulei cu o culoare de contrast, pentru a facilita distingerea trioxidului de arsen.
(3) Materialele si uneltele de lucru de la operatiile cu trioxid de arsen nu se vor utiliza in alte incaperi de lucru.
(4) Materialele folosite pentru curatenie vor fi pastrate intr-un loc special amenajat in acest scop.

Art.89. Trioxidul de arsen necesar alimentarii temporare a fluxului tehnologic pentru o zi va fi depozitat intr-un depozit metalic special destinat (eventual buncar), cu acces interzis  si aflat sub controlul conducatorului locului de munca.

Art.90.(1) In cazul in care dozarea trioxidului de arsen se face in mod automat, iar introducerea in fabricatie se face printr-un buncar special, taierea capacului butoiului cu trioxid de arsen se va realiza de catre lucratori special instruiti pentru acesta operatie.
(2) Taierea capaculuise va face cu atentie, cu ajutorul unui dispozitiv special, pentru evitarea imprastierii substantei nocive.
(3) In cazul imprastierii accidentale, praful nociv va fi lopatat cu grija si va fi repus in rezervorul respectiv.

Art.91.(1) In cazul in care dozarea trioxidului de arsen se face manual, prin cantarire in pungi de polietilena, se vor respecta prevederile de mai sus, sub controlul si raspunderea conducatorului locului de munca.
(2) Transportul pungilor se va face intr-un recipient cu posibilitati de inchidere ermetica, pentru a preveni imprastierea materialului.
(3) Introducerea pungii cu trioxid de arsen in doza necesara pentru o sarja de amestec se va face numai dupa descarcarea amestecatorului in bena sau pe banda de transport si dupa oprirea utilajului.

Art.92. In timpul operatiei de dozare a trioxidului de arsen se utilizeaza obligatoriu echipamentul individual de protecție complet.

Art.93. Imbracarea si scoaterea echipamentului individual de protecție se vaor face intr-un loc special amenajat, care va avea anexat un loc pentru spalare (dus). Pastrarea acestui echipament se va realiza  in dulapuri metalice.

Art.94.(1) La locurile de munca unde se dozeaza trioxidul de arsen, precum si la vestiarul pentru echipamentul individual de protecție, se interzice pastrarea oricarui alt obiect, cu exceptia instrumentarului necesar pentru lucrul cu acesta substanta.
(2) Sunt interzise, de asemenea, pastrarea oricerui aliment, precum si servirea mesei sau fumatul.

Art.95. Inainte de servirea mesei, lucratorii isi vor dezbraca costumul de lucru, isi vor spala fata, mainile, gura si narile. La fel vor proceda si la intreruperile pentru necesitatile firesti.

Art.96. Se interzice lucratorilor parasirea locului de munca fara anuntarea conducatorului acestuia.

Art.97. Se interzice lucratorilor care parasesc locul de munca sa patrunda in birouri, sali de mese, etc., cu echipamentul individual de protecție.

Art.98. La terminarea lucrului este obligatorie efectuarea dusului corporal.

Curatirea ambalajelor de trioxid de arsen dupa golire

Art.99. Ambalajele goale de trioxid de arsen (butoaiele) vor fi supuse spalarii si neutralizarii intr-un loc special amenajat, pe baza unor proceduri aprobate de organele sanitare.

Art.100. Evacuarea ambalajelor neutralizate se va face cu avizul si indrumarea organelor sanitare si a primariilor locale.

Amestecarea manuala a materiilor prime

Art.101.(1) La amestecarea manuala a materiilor prime se vor evita degajarile de pulberiin mediul de munca, prin manipulari atente.
(2) Pardoseala locului de munca se va mentine permanent curata.

Amestecarea mecanizata a materiilor prime

Art.102. Inainte de pornirea amestecatoarelor se va verifica starea de functionare a acestora inclusiv a dispozitivelor de protecție. Periodic, eventualele depuneri de materii prime pe tamburi si role se vor indeparta prin razuire.

Art.103. La alimentarea manuala a amestecatoarelor cu deseuri de sticla zdrobite, manipularea acestora va fi asigurata astfel incat sa se evite caderea sau imprastierea cioburilor in zonele de lucru.

Art.104. La alimentarea manuala a amestecatoarelor independente se vor evita degajarile de pulberi, prin manipulari atente.

Art.105. In timpul functionarii amestecatorului sunt interzise orice fel de interventii, inclusiv luarea probelor pentru verificarea uniditatii sau a altor probe de control al calitatii amestecului.

Art.106. Gurile de vizitare vor fi deschise numai dupa oprirea utilajului.

Art.107. In timpul functionarii amestecatorului se interzice accesul lucratorilor in zona inferioara a utilajului.

Art.108. Pentru accesul tehnologic in zona inferioara amestecatorului se vor lua masuri pentru prevenirea pornirii accidentale (nerecomandate) a schipului, prin prevederea unor sisteme de blocare mecanice.

Art.109. In cazul amplasarii amestecatoarelor in subsolul halei cuptoarelor, se va sigura ventilarea mecanica pentru captarea si evacuarea pulberilor.

Art.110. In cazul in care amestecatoarele sunt amplasate in turnuri de amestec si spatiile respective nu beneficiaza de ventilare adecvata, se va prevedea si utiliza ventilarea mecanica suplimentara, pentru asigurarea unor condiții de mediu adecvate.

Art.111. Zona de lucru a amestecatoarelor va fi dotata cu un sistem de iluminare permanent, capabil sa asigure vizibilitatea optima.

Art.112.(1) Curatarea amestecatoarelor se va face de catre lucratori instruiti special, care vor utiliza sculele destinate acestei operatii.
(2) Nu se admite intrarea lucratorilor in amestecator pentru efectuare operatiunilor de curatare.

Art.113. In timpul operatiilor de curatare se va purta obligatoriu masca de protecție contra pulberilor.

Art.114. In cazul defectarii instalatiilor, este obligatorie repararea cu prioritate a celor care asigura protecția colectiva (ventilatie, etansare, etc.).

Art.115. Lucratorii care efectueaza lucrari de remediere a defectiunilor vor fi dotati si vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecție prevazut pentru acest loc de munca.

3. FABRICAREA TOPITURII DE STICLA

Încadrarea si repartizarea lucratorilor

Art.116. Pentru lucrul la cuptoarele de topit se interzice repartizarea femeilor gravide, precum si a persoanelor cu afectiuni pentru care exista contraindicatii medicale de a lucra in mediul cu temperaturi înalte.

Instruirea lucratorilor

Art.117. Lucratorii care deservesc cuptoarele de topit si feederele vor fi instruiti lunar de catre conducatorul locului de munca, pentru desfășurarea activitatii in condiții de securitate a muncii. Instructajul lunar periodic va include si verificarea cunostintelor privind sursele de accidentare (nocive, explozive, etc.), masurile de prevenire necesare, precum si modalitatile si mijloacele de producție pentru interventii in caz de avarii. Suplimentar, la loc vizibil se vor afisa instructiunile privind corecta exploatere a utilajelor, defectiunile si dereglarile posibile si modul de interventie in caz de avarii.

Echipamentul individual de protecție

Art.118.(1) Lucratorii vor purta obligatoriu echipament individual de protecție complet sau vor utiliza mijloace individuale de protecție adecvate fiecărui tip de interventie.
(2) Dotarea cu echipament individual de protecție si alegerea sortimentelor adecvate se vor face conform prevederilor „Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, aprobat prin Ordinul nr.58/1991 al MMPS – DPM. Echipamentul va fi termoizolant, termorezistent (ignifugat sau incombustibil) si/sau termoreflectant, in functie de tipul de interventie sau lucrare (lucrari in zona radiatiilor termice intense, lucrari in contact cu flacara deschisa si/sau particule incandescente etc.).
(3) Utilizarea echipamentelor individuale de protecție impotriva radiatiilor calorice intense si a focului se va face in conformitate cu instructiunile producatorului privind utilizarea, intretinerea si depozitarea acestora.
(4) La dotarea si utilizarea echipamentelor de protecție impotriva echipamentelor de protecție impotriva radiatiilor calorice intense si a focului se vor respecta si recomandarile din standardele internationale (ISO-280/82) sau standardelor romane echivalente.

3.1. Alimentarea cuptoarelor

Transportul amestecului la gurile de alimentare

Art.119. La transportul amestecului electroplanul sau monoraiul, comenzile de actionare vor fi insotite de semnale optice si acustice pentru avertizarea lucratorilor.

Art.120. Containerele utilizate la transportul amestecului vor fi prevazute cu clape de evacuare situate obligatoriu in partea inferioara, pentru evitareabraspandirii pulberilor, fiind interzisa bascularea containerelor la operatia de golire.

Art.121. Instalatiile de ridicare si manevrare a containerelor cu amestec vor fi autorizate de ISCIR si conduse de care personal autorizat.

Art.122. Zona de ridicare a cupei cu amestec, in cazul realizarii amestecului in subsol halei cuptoarelor, va fi in mod obligatoriu ingradita cu balustrade si iluminata corespunzator.

Art.123. Caile de acces de la utilajele de amestecare pana la gurile de alimentare a cuptoarelor vor fi iluminate corespunzator in regim permanent si se vor curata de depunerile de pulberi.

Art. 124. Scarile, pasarelele, platformele de lucru si de alimentare a cuptoarelor vor fi in perfecta stare tehica.

Art.125. Zona de lucru aferenta gurilor de alimentare a cuptoarelor si elevatoarelor va fi permanent deblocata.

Art.126.(1) Se interzice lucratorilor sa loveasca containerele, buncarele, rezervoarele, cu obiecte dure pentru deblocarea acestora.
(2) Buncarele care nu sunt prevazute cu vibratoare vor avea prevazute locuri speciale (ingrosate), unde se permite deblocarea depunerilor prin lovire cu ciocane actionate cu parghie sau alte dispozitive.
(3) Zona de lovire pentru deblocare trebuie amplasata in portiuni usor accesibile si fara pericol de accidentare.

Art.127. In timpul inversarii focului la cuptoarele cu sisteme regenerative, sunt interzise interventiile la gura de alimentare.

Alimentarea manuala

Art.128. Cantitatea de amestec la alimentarea manuala cu ajutorul lopetilor sau a laditelor nu va depasi 30kg.

Art.129. Pentru impingerea amestecului in cuptor, lucratorii vor utiliza lopeti speciale care vor fi manevrate cu multa atentie. La scoaterea lopetilor din cuptor se va evita agatarea acestora de blocul de la gura de alimentare, pentru prevenirea accidentarilor.

Art.130. In cazul in care pentru alimentarea cuptoarelor se folosesc mijloace tip targa, roaba, lazi manevrate de doi lucratori, se vor lua toate masurile pentru evitarea accidentelor datorate configuratiei platformei alimentare.

Art.131. Platforma pe care se face alimentarea manuala a cuptoarelor vana va avea suprafata de lucru confectionata din materiale antiderapante, pentru a nu permite alunecarea lucratorilor si va fi asigurata cu balustrada pentru prevenirea accidentarilor prin eventuale dezechilibrari si caderi in timpul alimentari. Dimensiunile platformei trebuie sa permita manipularile necesare pentru efectuarea alimentari.

Art.132.(1) Indepartarea capacelor de samota din fata gurilor de alimentare se va face cu atentie, cu ajutorul unor unelte metalice potrivite, avand grija ca uneltele sa fie introduse corect in orificiile acestora.
(2) La depunerea capacelor pe platforma se vor evita situatiile de atingere a acestora de catre lucratori.

Art.133. Pentru evitarea poluarii mediului de munca se va asigura permanent curatarea zonelor de lucru in jurul cuptoarelor; periodic platforma de alimentare va fi stropita cu apa si lopatata.

Art.134. La alimentarea manuala a cuptorului, lucratorii vor purta obligatoriu ochelari de protecție.

Alimentarea mecanica

Art.135. Inainte de inceperea lucrului se va verifica buna functionare a dispozitivelor de protecție cu care sunt dotate utilajele de alimentare si a aparaturii de comanda si control aferenta fluxului de alimentare.

Art.136. La umplerea buncarelor de alimentare, atunci cand buncarul este gol si se incepe umplerea, sibarul va fi complet inchis, pentru prevenirea parafuirii accidentarii lucratorilor.

Art.137. In timpul alimentarii, lucratorii nu vor interveni la mecanismele lopetilor de alimentare.

Art.138. Se interzice depasirea sarcinei nominale de lucru ale palanelor de ridicat la alimentarea cuptorului.

Art.139. La manevrarea containerelor cu electroplanul se interzice prezenta lucratorilor sub sarcina de lucru si in zona de actionare a acestuia.

Art.140.(1) La alimentarea cuptoarelor prin linii de monorai se interzice prezenta lucratorilor in vecinatatea traseului acestora, in timpul deplasarii sarcinii.
(2) Linia de monorai va fi ingradita in zona inferioara cu grilaje metalice pentru limitarea zonei periculoase.

Art.141. La alimentarea directa a cuptorului cu desuri de sticla (cioburi) se vor folosi containere cu posibilitati de manevrarea usoara. Cantitatea de deseuri din containere nu va depasi nivelul superior al peretilor acesteia.

Art.142. (1) In cazul alimentarii cuptoarelor cu ajutorul benzilor transportoare, nu se va depasi unghiul maxim de inclinare al benzii, elementele mobile vor fi protejate prin aparatori, iar traseul va fi carcasat in zonele necesare (traversarea altor locuri de munca).
(2) Interventiile (intretinere, reglaje, etc.)la banda transportoare se vor face de catre echipa de intretinere dupa oprirea utilajului, scoaterea se sub tensiune si avertizarea, prin indicatoare, a interventiei respective, cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

Art.143. In cazul alimentarii cuptoarelor cu deseuri reciclabile (cioburi zdrobite) cu transportorul cu banda, alimentarea acestuia se va face fara atingerea benzii cu alte unelte de incarcare.

Art.144. In cazul alimentarii cuptoarelor in sistem pneumatic, se interzice deschidrea capacelor de vizitare si control ale instalatiei in timpul functionarii.

Art.145. Curatarea recipiantului de transport pneumatic, in cazul infundarilor, se va executa numai sub supravegherea conducatorului locului de munca si utilizand mijloace de protecție adecvate.

3.2. Obtinerea topiturii de sticla

Accesul lucratorilor

Art.146. Persoanele neautorizate nu au acces la cuptoarele si instalatiile aferente.

Art.147. Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor, iar parasirea zonei de lucru se va face numai cu permisiunea conducatorului formatiei de lucru.

Aprinderea focului in cuptoare

Art.148. Aprinderea focului in cuptor, in vederea intrarii in temperare, se va face obligatoriu in prezenta unor conducatori nominalizati si de catre o echipa autorizata pentru asigurarea tuturor manevrelor si a conditiilor impuse in procesul de ardere.

Art.149. In cazul in care aprinderea focului se realizeaza dupa efectuarea lucrarilor de constructii si reparatii, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a) se vor inlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca accidente;
b) se vor inchide toate orificiile provizorii;
c) se vor aduce in stare de functionare toate dispozitivele de protecție;
d) se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de execuție si comanda.

Art.150. Pentru a evita rabufniri si explozii, inainte de aprinderea focului in focarele camerei de combustie, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a) se va efectua o ventilatie eficienta a camerei de ardere;
b) se va asigura, cu mijloace adecvate, ca in camera de ardere sau in imdiata apropiere a acesteia nu exista gaze sau amestecuri explozive;
c) se va deschide cosul de fum pentru asigurarea unui bun tiraj in cuptor;
d) se va verifica functionarea in bune condiții a instalatiei de reglare a foculuil.

Art.151. Se va urmari ca in interiorul cuptorului sau in anexele acestuia sa nu existe lucratori.

Art.152. Echipamentul de munca utilizat pentru combustie nu trebuie sa permita intoarcerea flacarii pe conducte.

Art.153. Dupa aprinderea focului, in cazul in care procesul de ardere nu decurge normal, se vor inchide ventilele de gaz si se vor constata si remedia cauzele. Operatiile aprinderii se reiau numai dupa ce s-au eleminat prin ventilatie gazele combustibile din interiorul cuptorului.

Reglarea parametrilor

Art.154.(1) Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face numai de catre personal calificat, sub directa supraveghere a inginerului de schimb.
(2) In caz de avarii, se va proceda conform instructiunilor de interventie speciale, in vederea readucerii parametrilor la valorile normale.

Art.155. In cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile aer-gaz, apa dedurizata, apa indusriala, etc., se va trece in regim manual sau pe by-pass, iar interventiile pentru remediere se vor efectua de catre personalul de intretinere calificat. Se interzice orice interventie a lucratorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comanda, cu execptia celor autorizati.

Art.156. In cazul intreruperii accidentale a sistemului automatizat de alimentare cu gaz si/sau aer se va asigura triajul natural si pozitionare corespunzatoare a clapelor ce asigura evacuarea gazelor arse acumulate.

Art.157. Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad ridicat de periculozitate: scapari de gaze, cabluri electrice neizolate, functionari defectoase de motoare, ventilatoare, pompe, etc., va fi semnalata imediat inginerului sau maistrului de schimb, care va asigura efectuarea remedierilor in condiții de securitate.

Art.158.(1) In timpul functionarii cuptoarelor se va asigura sistemul de semnalizare (acustic, optic) a inversarii focului atat la sistemul manual de inversare, cat si la cel automatizat.
(2) La cuptoarele cu principiul de functionare regenerativ, pentru a nu se produce explozii, dupa inversarea focului se va verifica daca pozitia clapei incersorului de aer este sincronizata cu pozitia robinetului principal de gaz. In cazul in care procesul de ardere nu decurge normal, se vor inchide ventilele de gaz si se va anunta conducatorul locului de munca.

Efectuarea observatiilor in interiorul cuptoarelor

Art.159. Pentru efecuatea observatiilor in interiorul cuptoarelor se vor respecta urmatoarele prevederi:
a) se vor utiliza ochelari de protecție sau placi de sticla pentru protecția impotriva radiatiilor calorice si luminoase;
b) se va verifica anterior presiunea din cuptor, pentru a preintampina pericolul de ardere;
c) la cuptoarele la cere, pentru observatii, se vor folosi orificii speciale astupate cu dopuri de samota sau metalice, se va verifica daca exista emanatii de gaze arse si/sau flacari, apoi se va scoate dopul cu atentie folosind manusi de protecție;
d) apropierea de gura de vizitare pentru efectuarea observatiilor se va face in toate cazurile pana la distanta de 60-80 cm, cu pozitia corpului lateral fata de gurile de vizitare sau orificii.

Prelevarea probelor de topitura

Art.160. Se interzice ca probele de topitura de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei de lucru; acestea vor fi depozitate intr-un loc special amenajat si ulterior evacuate la depozitul de cioburi.

Art.161. Sculele pentru prelevarea probelor de topitura si cele folosite la impingerea amestecului vor fi asezate dupa fiecare utilizare in rasteluri sau locuri special amenajate. Zona cuptorului va fi mentinuta in permanenta degajata de scule, obiecte, materiale, etc.

Oprirea scurgerilor accidentale  de sticla

Art.162. In cazul aparitiei de scurgeri accidentale de sticla din cuptor, se va proceda, in functie de situatia concreta astfel:
a) locul scurgerii va fi imediat ingradit si marcat cu placute avertizoare impotriva accesului persoanelor;
b) se va anunta maistrul tehnolog, maistrul de intretinere, seful sectiei si formatia de pompieri din unitate;
c) se va efectua cu atentie, de la distanta, racirea locala a zonei de scurgere cu furtunul de aer, pentru limitarea acesteia;
d) se vor astupa orificiile de scurgere cu pene (dopuri) de samota sau metal;
e) se va raci cu apa zona scurgerii, in cazul in care volumul de topitura scurs este mai mare, evitand afectarea traseelor cablurilor electrice si asigurand alimentarea instalatiilor vitale ale cuptorului pe alte trasee;
f) se va reduce temperatura cuptorului, prin reducerea combustiei pana la limita evitarii producerii unor alte avarii;
g) se va proceda la intreruperea alimentarii cu amestec pana la oprirea scurgerii;
h) sticla scursa va fi evacuata si, dupa terminarea interventiilor , se va asigura degajarea zonei si curatenia necasara.

Interventiile la cald

Art.163. Interventiile la card, in orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi lucratori instruiti si dotati cu echipament individual de protecție adecvat. Acestia se vor supraveghea reciproc, pe tot parcursul interventiilor, in prezenta conducatorului locului de munca.

Art.164. Reparațiile la cald pe bolta sau regeneratoare se vor face numai utilizand pasarelele de acces, scarile, balustradele si gratarele construite si amplasate conform normelor in vigoare. Se interzice circulatia directa pe bolta cuptorului de topire, indiferent de zona acestuia (bazin de topire, camera regeneratoare, etc.).

Art.165. In zonele cu degajari de gaze arse, pentru interventii, se va sigura protecția lucratorilor prin suplimentarea ventilarii si/sau dotarea cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer.

Lucrul la cuptoarele dotate cu incalzire electrica suplimentara

Art.166. Se interzice lucratorilor sa atinga electrozii si legaturile electrice si/sau sa efectueze operatii inzona acestora.

Art.167. Se interzice atingerea masei de topitura cu scule neizolate si manurirea acestora fara manusi electriozolante.

Art.168. In cazul intreruperii tensiunii de alimentare a electrozilor se va anunta imediat personalul de specialitate (electricieni), interventia lucratorilor de la cuptoare (topitori) fiind interzisa; se va asigura tirajul natural al cuptorului.

Art.169. Zonele periculoase vor fi ingradite, marcate si semnalizate cu placute avertizoare „Pericol de moarte”.

Sistemul de protecția contra radiatiilor termice

Art.170. Sistemul de protecție contra radiatiilor termice (paravane antiradiante,  sisteme de racire cu aer asu cu apa a zonelor de lucru a cuptoarelor) trebuie sa functioneze permanent. Orice abatere va fi remediata de personalul de intretinere specializat.

Gurile de incarcare si alte deschideri

Art.171. Gurile de incarcare si alte deschideri in peretii cuptoarelor, care prin pozitia si dimensiunile lor constituie un pericol, trebuie protejate impotriva iesirii flacarii.

Conductele de gaze si aer comprimat

Art.172.(1) Toate conductele de gaze combustibile si aer comprimat vor fi prevazute cu robinete de siguranta.
(2) In cazul in care aceste conducte traverseaza zone de lucru sau de acces, vor fi protejate impotriva eventualelor avarii.

Evacuarea gazelor arse

Art.173. Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuare gazelor arse trebuie sa prezinte o buna etanseitate.

Presiunea de alimentare a gazului metan

Art.174. Presiunea de alimentare a gazului metan pentru instalatia de ardere a cuptoarelor trebuie sa se mentina la valori care sa permita functionalitatea instalatiei de ardere in condiții de siguranta.

Asigurarea echipamentelor de munca si a accesoriilor

Art.175. Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite forme) si materiale (azbest, vata ceramica, etc.) necesare interventiei la cuptoare.

Interventiile la anexele cuptorului

Art.176. Se interzice accesul in camera cu tuburile de hidrogen pentru bouillonare. Accesul este permis numai lucratorilor de specialitate, dupa anuntarea maistrului topitor.

Art.177. Se interzice intrarea cu tigari aprinse sau alte surse de foc deschis in nisel de gaz metan si in camerele tuburilor cu hidrogen.

Interventiile la camerele regeneratoare

Art.178. Interventiile la camerele regeneratoare se vor face de catre echipe specializate, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art.179. Elementele componente ale camerei regeneratoare (tevile de suflare, imbinarile, robinetele si furtunurile de aer compimat) vor mentinute in stare de functionare.

Art.180. Operatiile de suflare pentru curatirea camerelor regeneratoare se vor efectua nuai dupa evacuarea completa a gazelor arse si se va urmari ca traseul de evacuare sa fie liber.

Art.181. Reziduurile rezultate vor fi evacuate dupa minimum 48 de ore (pentru racire si eliminarea pericolului de incendiu).

Art.182. Pentru efectuare unor interventii la ampilajul camerelor regeneratoare se vor asigura masurilor de securitate necesare pentru interventiile la cald si, in functie de complexitatea interventiei, se vor asigura toate masurile pentru prevenirea avariilor si accidentelor.

3.3. Conditionarea, transportul si dozarea topiturii de sticla

Caile de acces la feedere

Art.183. Caile de acces la si de la feedere vor fi mentinute in stare perfecta de curatenie, fiind evitate in mod special petele de ulei.

Art.184. Balustradele parapetelor vor avea inaltimea de minimum 1.000 mm; in dreptul arzatoarelor, balustradele  vor fi protejate cu material izolator sau se va atentiona prin afisare „zona fierbinte”.

Art.185. Scarile de acces si pasarelele vor fi iluminate permanent, indiferent de parametrii iluminatului natural.

Interventiile la feedere

Art.186. Toate interventiile la feedere se vor efectua sub directa supraveghere a maistrului sau sefului de sectie, care vor asigura masurile si mijloacele de protecție cerute de securitatea muncii.

Art.187. Orice interventie la instalatia de gaze naturale aferenta feederelor se va face numai dupa inchiderea robinetului principal al conductelor de alimentare.

Art.188. Interventiile pentru obturarea orificiului de scurgere a picaturii de sticla in timpul functionarii se vor face numai cu ajutorul tijei de actionare de la distanta, aferente feederului.

Art.189. Interventiile la mecanismul feederului se vor face fie prin blocarea mecanismului la care se intervine, fie prin oprirea intregului mecanism al feederului de la butonul local de oprire asigurandu-se atentionare interventiei.

Art.190. Pentru interventiile in zonele cu temperaturi înalte se va asigura, dupa fiecare 5 minute de lucru o pauza de 5 minute sau, daca interventia nu permite oprirea lucrului, se va orgeniza efectuarea ei de catre mai multi lucratori succesiv.

Art.191. In cazul reparatiei capitale a feederului, atunci cand se opreste focul, se vor verifica toate ventilele de pe coloana de gaz. La aprinderea focului, aceste ventile se vor deschide (presiunea aerului fiind zero) numai dupa ce au fost introduse facliile aprinse, apoi se va ridica presiunea aerului pentru a avea o ardere corespunzatoare.

Efectuarea observatiilor la feeder

Art.192. La efectuarea observatiilor la feeder, dopurile de vizitare vor fi manevrate cu manusi de protecție, asigurandu-se in momentul interventiei, ca nu exista suprapresiune in canalul feederului.

Art.193. Materialele incandescente ce se scot din feedere se pun pe placi de azbest pana se racesc. Dupa fiecare interventie se va face curatenie pe pasarela, evitand blocarea cailor de acces.

Oprirea scurgerilor accidentale de sticla

Art.194.(1) In cazul in care apar scurgeri accidentale de sticla din feeder se va interveni tehnologic, cu mijloacele din dotare (dopuri, pene, etc.) pentru eliminarea acestora.
(2) Daca volumul scurgerilor este mai mare se va proceda la indepartarea personalului la o distanta de minimum 3 m si se va actiona cu furtunul de apa rece existent la fiecare feeder, pana cand sticla va ingheta si se va opri scurgerea.

3.4. Controlul parametrilor fluxului tehnologic

Controlul camerelor si panourilor de comanda

Art.195. Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda si panourile locale vor fi prevazute cu etichete, pe care se va indica locul si parametrul masurat; acesta etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.

Art.196.(1) In camerele de comanda se va pastra curatenie desavarsita.
(2) Spalatul tabloului AMC cu produse petroliere este interzis, pentru spalare se vor folosi solutii de detergenti.

Art.197. Accesul persoanelor in camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor autorizate.

Art.198. In dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica se vor aseza covoare electroizolante.

Art.199. Pentru supravegherea tablourilor de comanda si facilitarea interventiilor la tabloul AMC,se va asigura un iluminat corespunzator, conform normativelor in vigoare.

Art.200. Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se vor inchide cu cheie ce se va pastra la operatorii de la camera de comanda.

Art.201. Se interzice executarea oricaror improvizatii la sistemele electrice.

Art.202. Traversarile legaturilor electrice si pneumatice prin peretii exteriori vor fi etanse.

Art.203. Se interzice montarea, in camera de comanda, a aparatelor de debi, presiune, etc., care au comunicatie directa cu vasele si conductele de produse inflamabile din instalatie.

Art.204. In camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer, impotriva petrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru invecinate.

Art.205. Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti.

Supravegherea aparaturii de masurare control si automatizare

Art.206. In timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele  de masurare, control si automatizare va fi supravegheat permanent de catre lucratori cu calificare corespunzatoaren(electronisti, automatisti); se interzice acestor lucratori parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara asigurarea de catre acesta a unui inlocuitor corespunzator.

Art.207. Se interzice intreruperea instalatiei electrice din interiorul dulapului de comanda.

Art.208. Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea in functiune a utilajelor fara avertizare prealabila.

Art.209. Orice deranjament in instalatie, semnalat de aparatele de masurare si control, va fi anuntat conducatorului locului de munca pentru a lua masuri de remediere.

Interventiile la tabloul de comanda

Art.210. Interventiile persoanelor neautorizate la tablou de comanda sunt strict interzise.

Art.211. Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de catre operatorii camerei de comanda, pe baza indicatiilor  si sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art.212. Lucrarile de reparatii electronice si AMC, precum si cele de intretinere si verificare se vor efectua numai de personal calificat si autorizat.

Art.213. Se interzice depozitarea de materiale in camerele de comanda.

Art.214. In cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda, se va scoate instalatia de sub tensiune si se va actiona cu stingatorul de zapada carbonica.

4. UTILIZAREA GAZULUI METAN, OXIGENULUI SI A PACURII IN ACTIVITATILE DE PRELUCRARE A STICLEI

Art.215. Prevederile din acest capitol sunt general valabile pentru toate activitatile de prelucrare a sticlei, unde se utilizeaza fluide combustibile, in scopul obtinerii parametrilor termici necesari proceselor tehnologice.

Conditiile de utilizare a instalatiilor consumatoare de gaz metan, oxigen, aer

Art.216. Lucratorii sticlari care utilizeaza in cadrul diferitelor procese tehnologice instalatii consumatoare de gaz metan, oxigen, aer, vor fi instruiti suplimentar pentru utilizarea acestora in condiții de securitate a muncii si PSI.

Art.217. Se interzice lucratorilor care utilizeaza instalatii consumatoare de gaz metan, oxigen si aer folosirea echipamentului de lucru murdar de ulei, grasimi sau alte substante inflamabile.

Art.218. Conductele, robinetele, ventilele, supapele, colierele si celelalte elemente de instalatii vor fi tipizate, insotite de certificate de garantie, fiind interzisa confectionarea lor pe plan local, precum si alte improvizatii.

Art.219. Conductele metalice utilizate pentru transportul fluidelor vor fi montate pe suporti.

Aprinderea gazului metan

Art.232. Inainte de aprinderea gazului metan la instalatii sau masini (becuri suflatoare, decalotoare, etc.) conducatorul locului de munca va verifica daca exista scapari de gaz.

Art.233. In cazul in care se constata ca exista scapari de gaz metan, se interzice aprinderea lampilor electrice , anclansarea oricarui alt contact electric sau a lampilor de lucru. Se vor deschide ferestrele si usile pentru aerisire si se va anunta imediat mecanicul de serviciu.

Art.234. La orice defectiune survenita la instalatia de gaz metan, lucratorii vor inchide robinetul de admisie si vor anunta conducatorul locului de munca.

Art.235. Se interzice orice fel de interventie a lucratorilor sticlari, pentru remedieri la instalatia de gaz metan, cu execeptia celor autorizati in acest scop.

Conditiile de utilizare a arzatoarelor cu amestec de oxigen si gaz metan

Art.236. Pentru utilizarea oxigenului in procesul tehnologic, se vor respecta integral normele specifice de producere si utilizare a oxigenului.

Art.237. Instalatia de oxigen va fi utilizata numai de catre lucratorii instruiti in acest scop.

Art.238. Manevrarea robinetelor de oxigen se va face lent, fiind interzise manevre bruste sau socuri.

Art.239. Se interzice manevrarea robinetelor de oxigen cu mainile murdare de grasimi.

Art.240. Conductele flexibile (de oxigen) se vor feri de flacara, sticla topita, produse incandescente, scule sau obiecte fierbinti.

Art.241. Se interzice indreptarea jetului de oxigen asupra unei persoane, folosirea oxigenului la curatarea hainelor, a prafului sau in orice alt scop, in afara celui prevazut pentru instalatia respectiva.

Art.242. In zona circuitelor comune (gaz metan, aer, oxigen) se vor prevedea lentile unisens, pentru prevenirea patrunderii gazului metan pe conductele de oxigen sau in vasele tampon de aer sau oxigen.

Art.243. Pentru aprinderea arzatoarelor cu amestec de gaz metan-oxigen se va respecta cu strictete urmatoarea ordine:
a) se deschide robinetul de gaz metan;
b) se aprinde flacara la arzator;
c) se deschide lent robinetul de oxigen, pana la obtinerea cantitatii de flacara dorita.

Art.244. In cazul aparitiei unor defectari la arzatoarele cu amestec gaz metan-oxigen, se inchide obligatoriu intai robinetul de oxigen, apoi cel de gaz si se anunta conducatorul locului de munca.

Art.245. Remedierile la instalatii se efectueaza numai de catre echipa de intretinere calificata si autorizata in acest scop.

Utiliarea aerului de combustie

Art.246. Lucratorii care deservesc statia centrala de compresoare vor respecta normele in vigoare referitoare la acesta activitate.

Art.247. La utilizarea aerului de combustie se va verifica permanent presiunea si gradul  de purificare a acestuia.

Art.248. Instalatia de aer se va utiliza exclusiv in scopuri tehnologice.

Art.249. La consumatorii care utilizeaza amestec de gaz metan, oxigen si aer de combustie se va respecta ordinea de actionare a robinetelor pentru obtinerea flacarii necesare procesului tehnologic, dupa cum urmeaza:
a) robinetul de gaz metan;
b) robinetul de aer;
c) robinetul de oxigen.

Art.250. In cazul aparitiei unor defectiuni sau/si la incetarea lucrului, ordinea de actionare a robinetelor pentru inchidere este inversa (oxigen, aer, gaz)

Conditiile de utilizare a pacurii

Art.251.(1) La manipularea pacurii lucratorii nu vor purta imbracaminte care poate acumula electricitate statica (tesaturi din fibre sintetice), precum si incaltaminte cu accesorii metalice.
(2) Se interzice purtarea si folosirea brichetelor, chibriturilor sau oricaror surse de foc.

Art.252. Transportul si depozitarea pacurii se vor face numai in recipiente metalice in buna stare, cu posibilitati de inchidere ermetica

Art.253. Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare a autocisternelor cu motoarele acestora in functiune.

Art.254. Se interzice incarcare si descrcare produselor petroliere pe timp de furtuna cu descarcari electrice, pentru evitarea incendiilor.

Art.255.(1) La inchiderea si deschiderea capacelor cisternelor si/sau butoaielor se vor utiliza scule care nu produc scantei prin lovire sau frecare.
(2) La aceste operatii, lucratorii vor sta in partea in care bate vantul, pentru prevenirea contactului cu vaporii degajati.

Art.256. In cazul in care nu se poate asigura o scurgere gravitationala, produsele petroliere vor fi incarcate sau descarcate numai cu ajutorul pompelor.

Art.257. Toate elementele instalatiilor de transvazare a produselor petroliere (rezervoare, cisterne, butoaie, pompe, conducte, etc.) vor fi legate la o priza la pamant, prin conductoare de cupru, pentru scurgerea electricitatii statice.

5. PRELUCRAREA TOPITURII DE STICLA

Încadrarea si repartizarea lucratorilor

Art.258.(1) La prelucrarea topiturii de sticla in vederea obtinerii diferitelor produse, vor fi angajati si repartizati numai lucratori care pot indeplini sarcini de munca in condițiile de temperaturi ridicate, efort fizic, pozitii permanent ortostatice, zgomot, solicitari vizuale intense.
(2) Lucratorii din cadrul echipei de suflatori la teava vor fi examinati periodic, deoarece procesul tehnologic necerita folosirea si rularea in comun a tevilor de suflat.
(3) La masinile automate si liniile de recoacere nu se recomanda repartzarea femeilor si/sau a lucratorilor fara experienta corespunzatoare.

Instruirea lucratorilor

Art.259.(1) Lucratorii vor fi instruiti lunar, de catre conducatorul locului de munca, pentru desfășurarea procesului de munca in condiții de securitate.
(2) La prelucrarea manuala a topiturii de sticla, lucratorii vor fi instruiti privind  modul de manipulare a sculelor de lucru si comportamentul sticlei in diversele faze de execuție a produselor, care pot provoca accidente de munca.
(3) La prelucrarea semiautomata si automata a topiturii de sticla, instructajul de securitate a muncii se va axa cu prioritate pe aspectele referitoare la utilizarea echipamentului de munca, verificarea cunostintelor  incluzand pericolele specifice utilajelor si masurile de prevenire corespunzatoare pentru interventii tehnologice sau interventii in caz de avarii.

Echipamentul individual de protecție

Art.260. Pentru evitarea suprasolicitarii termice a organismului, in zonele cu temperaturi de peste 300C se va utiliza echipament impotriva caldurii. Pentru sticlarii suflatori sau alti lucratori care executa operatii de prelucrare manuala a topiturii pe platforma cuptoarelor, echipamentul de protecție poate fi compus din pantalon scurt (termoizolant), camasa de panza si lenjerie de corp din fibre naturale si incaltaminte de protecție impotriva caldurii.

Art.261.(1) La masinile automate si semiautomate echipamentul individual de protecție va fi ajustat pe corp, pentru prevenirea antrenarii lui de catre elementele mobile in miscare si confectionat din fibre naturale, pentru prevenirea supraincalzirii organismului. El poate fi compus, dupa caz, din combinezon, pantaloni cu pieptar sau salopeta si boneta sau casca.
(2) Se interzice purtarea incaltamintei deschise din panza su cu talpa moale, pentru prevenirea pericolului de taiere cu deseuri de sticla. In cazul interventiilor la masinile automate, in timpul functionarii acestora, lucratorii vor purta incaltaminte cu bombeu metalic, pentru prevenirea accidentelor generate de caderea sau scaparea formelor (matritelor)
(3) Pentru activitati cu nivel de zgomot ridicat, echipamentul individual de protecție se va completa cu antifoane sau mijloace individuale de protecție similare.

Art.262.(1) Pentru anumite interventii care necesita indepartarea (curatarea sticlei sparte) se vor utiliza ochelari si manusi de protecție.
(2) In cazul in care, la locul interventiei exista si topitura incandescenta, ochelarii vor fi prevazuti cu lentile impotriva radiatiilor calorice luminoase.

5.1. Prelucrarea manuala

Culegerea prizei

Art.263. Inainte de inceperea lucrului se va verifica filerul de cules priza si integritatea manerului de lemn al acestuia.

Art.264. Se va verifica functionalitatea normala a perdelei de apa si daca orificiile de intrare si evacuare nu sunt infundate (in scopul prevenirii exploziei conductei de apa); de asemanea se va verifica functionarea normala a supapei de siguranta.

Art.265. La utilizarea capetelor de samota preincalzite, prinderea acestora se va face numai cu dispozitive de prindere.

Art.266. Inainte de scoaterea prizei din cuptor, lucratorii se vor asigura ca in zona de lucru nu se afla alti lucratori.

Art.267. La culegerea prizei se va urmari ca partea inferioara a fierului de lucru sa fie mentinuta rece.

Art.268.(1) Transportul prizei se va face in pozitie oblica, de la stanga la dreapta, intai intorcand capul pentru supravegherea locului si apoi priza.
(2) La transportul prizelor pentru produse mari, se permite manevrarea acestora in pozitie orizontala si, dupa caz, de catre lucratori.
(3) Pentru transportul prizei in afara platformei de lucru a cuptorului, se vaor utiliza numaiscari special amenajate, fiind interzise alte improvizatii.

Art.269. In cazul in care culegatorul de priza este folosit ca aducator de adaos,  restul de sticla de pe capatul tevii va fi strans intr-o ladita speciala astfel amplasta incat sa permita deplasarea lucratorilor fara pericol de accidentare.

Presuflarea-suflarea

Art.270. Inainte de inceperea lucrului se vor verifica:
– integritatea tevilor de suflat;
– starea de curatenie a mansoanelor de prindere;
– prezenta si starea inelelor de siguranta la mansoane, la tevile de suflat de ½ tol pentru articolele grele;
– corespondenta marimii capului de samota al tevii de suflat cu marimea produsului;
– starea sculelor din material lemnos, a formelor , anteformelor si a serelor;
– starea instalatiei auxiliare, a meselor de lucru si existenta recipientilor pentru colectarea rebuturilor;
– curatarea locului de munca.

Art.271. Se interzice utilizarea tevilor de suflat si a mansoanelor care prezinta crapaturi sau denivelari.

Art.272. Scule pregatite pentru lucru se  aseaza pe suporti special destinati, fiind interzisa asezarea lor in alte locuri.

Manuirea tevii de suflat

Art.273. Manuirea tevii cu priza de sticla se va face in pozitie verticala la produsele mici; la produsele de dimensiuni mai mari, daca spatiul de lucru permite, teava de suflat poate fi manuita orizontal, respectandu-se cu strictete traseul stabilit.

Art.274. In cazul produselor cu o greutate de peste 30kg, manuirea tevii se va face  de catre doi lucratori sau mecanizat, cu dispozitive de preluare a greutatii.

Art.275.(1) Se interzice aruncarea tevii de suflat, cu sau fara produs de la un lucrator la altul.
(2) Predarea tevii de suflat cu produsul la operatia urmatoare se va face cu mana dreapta – produsul fiind in partea de jos – si nu se va da drumul tevii de suflat decat in momentul cand celalalt lucrator a prins teava cu produsul. Reprimirea tevii de suflat se va face cu mana stanga.

Art.276. In cazul racirii prizei de sticla si/sau aparitia unor exfolieri in masa acesteia nu se continua lucrul (suflarea), pentru evitarea accidentarii.

Art.277.(1) Se interzice desprinderea resturilor de sticla de pe teava, prin introducerea capatului acesteia in perdeaua de apa sau in gura de lucru a cuptorului.
(2) Resturile de sticla se indeparteaza cu ajutorul unui cutit sau al unei lopatele de lemn si se depun in recipiente speciale.

Art.278. In timpul balansarii prizei de sticla, lucratorul suflator va fi atent sa nu atinga lucratorii din jur.

Art.279. La introducerea prizei de sticla in mot, se va avea grija ca in aceasta sa nu fie prea multa apa, pentru prevenirea arsurilor sau oparirii.

Art.280. Pentru producerea articolelor craclate se vor respecta urmatoarele prevederi:
– schimbarea apei fierbinti se va face  numai in vase in stare corespunzatoare si numai de catre sticlari;
– pentru evitarea caderii produsului de pe teava, suflatorul va introduce in apa numai produsul nu si teava.

Art.281. Se interzice nivelarea prizei suflate cu mana, in cazul  in care sticla se raceste, prezinta urme de ruperi sau atunci cand vascozitatea este marita.

Art.282. La terminarea lucrului, tevile de suflat vor fi curatate de resturile de sticla racite, se vor verifica stabilitatea si integritatea mansoanelor, strangerea inelelor de siguranta si apoi vor fi introduse in tuburi speciale de pastrare.

Modelarea

Art.283. Placa metalica de modelare va fi asezata convenabil pe traseul respectiv si va fi fixata adecvat.

Art.284. Introducerea prizei in anteforma se va face cu atentie, pentru evitarea accidentarii presuflatorului, iar reluarea capatului de priza se va face numai dupa ce priza este taiata complet in anteforma.

Art.285. Scoaterea produsului din forma de modelat se va face cu atentie, pentru a nu se produce decalotarea acestuia si accidentarea  lucratorilor.

Art.286. In cazul in care pelicula de sticla cu nisip de pe fierul de lipit s-a epuizat, din cauza lipiturilor repetate pentru evitarea producerii de accidente datorate desprinderii neprevazute.

Fasonarea

Art.287. Pentru produsele care se fasoneaza direct de catre suflator, inreptarea produselor deformate se va face numai cind acesta prezinta plasticitatea necesara, utilizand scule din material lemnos.

Art.288. Manipularile produselor in timpul fasonarii la teava se vor realiza astfel incat sa se evite accidentarile prin lovire si spargere sau prin utilizarea unor suporturi, calapoade, forme etc., necorespunzatoare.

Art.289. In cazul utilizarii clestilor la fasonare, se va urmari ca produsul sa fie bine strans pentru prevenirea accidentarii.

Art.290. Se interzice udarea rebuturilor de fasonare, in scopul racirii rapide a acestora.

Art.291. Masa de indreptare va fi bine fixata, pentru a avea stabilitate si a nu permite alunecarea produselor.

Art.292. Se interzice amplasarea scaunului de fasonat in locuri unde se pot produce accidente .

Art.293. La fasonare, lucratorii vor utiliza manecute de protecție.

Art.294. Pentru evitarea imprastierii cioburilor, rebuturile rezultate se vor depune in containerele destinate colectarii lor, fiind interzisa aruncarea de la distanta.

Reincalzirea

Art.295. Reglarea focului in cuptorul de reincalzire va fi efectuata numai de catre lucratorii autorizati pentru aceasta operatie.

Art.296. Traseul de alimentare a cuptorului de reincalzire va fi mentinut curat si deblocat.

Art.297. La introducerea si scoaterea produselor din cuptor, lucratorii se vor asigura ca pe traseu si in jurul cuptorului nu se afla alte pericole.

Tragerea manuala a tevilor si baghetelor

Art.298. Locul de tragere a tevilor si baghetelor va fi deblocat de materiale, iar circulatia sau stationarea persoanelor va fi interzisa.

Art.299. Dupa tragere tevile si baghetele de sticla se vor taia imdeiat la dimensiunea necesara si vor fi depozitate, legate in snop si ambalate la ambele capete, in locuri special amenajate.

Art.300. Pentru securitatea lucratorilor fazele de prelucrare ulterioara, tevile se vor flamba dupa taiere.

Art.301. Se interzice transportul snopilor de tevi si baghete pe umeri. Acestia vor fi transportati pe brate, in pozitie orizontala.

Condiții de lucru pentru presarea manuala

Art.302. Zona de lucru trebuie mentinuta curata si deblocata.

Art.303. Amplasarea lucratorilor din echipele de lucru se va face astfel incat sa se evite accidentarea la efectuarea diferitelor operatii.

Art.304. Inainte de inceperea presarii se vor verifica integritatea, buna functionare si starea de curatenie a sculelor utilizate.

Art.305. Taierea prizei de sticla se va face complet, pentru a evita resturile de sarma de sticla incandescenta ce pot provoca accidentari.

Art.306. La introducerea uleiului in forma sau in peglu se va interzice prezenta altor lucratori in apropiere si se va utiliza o cana cu maner suficient de lung, pentru evitarea accidentarii prin stropire.

Art.307. La presarea produselor (tragerea barei), lucratorii presori se vor asigura ca in spatele lor nu se afla alti lucratori.

Art.308. Scoaterea produselor din forme se va face cu atentie, pentru evitarea accidentarii.

Art.309. Manipularea formelor se va face numai utilizand manerele de lucru.

Presarea cu prese manuale

Art.310. Presele vor fi amplasate astfel incat parghia sau roata, la manevrare, sa nu pericliteze securitatea lucratorilor invecinati.

Art.311. Inainte de inceperea presarii, forma se inchide bine cu cheia, pentru a nu provoca accidente.

Art.312. La produsele mari, grele, impingerea formei sub poanson, precum si scoaterea ei se vor efectua de catre cel putin doi lucratori.

Art.313. Dupa fiecare presare, parghia va fi ridicata si blocata impotriva caderii libere.

Art.314. La scoaterea formei de sub poanson se va evita caderea acesteia de pe masa presei

Art.315. La incetarea lucrului, parghia va fi lasata jos.

Presarea cu ringul

Art.316. Manipularea formelor si a ringului se va permite numai utilizand manerele de lemn, fiind interzisa utilizarea manerelor improvizate.

Art.317. Transportul ringului de pe o forma pe cealalta se va face cu mare atentie, fixandu-se bine in forma, pentru evitarea arsurilor.

Art.318. Inchiderea formai se va face cu inchizatorul cu maner de lemn, asigurandu-se o inchidere perfecta.

Art.319. La alimentarea ringului, lucratorul (ringarul) se va indeparta, pentru evitarea accidentarii, pana la retragerea culegatorului de priza.

5.2. Prelucrarea semiautomata

Suflarea la semiautomate

Art.320.(1) Introducerea prizei in anteforma se va face cu atentie, pentru a nu provoca arsuri lucratorului care deserveste masina.
(2) Reluarea operatiei de culegere a prizei din cuptor se va face numai dupa asigurarea ca priza anterioara este taiata in anteforma.

Art.321. Se va controla permanent ca serele pentru formarea gurii de suflare sa fie bine prinse in cleste.

Art.322. Se interzice incalzirea formelor si anteformelor cu sticla incandescenta.

Art.323.(1) Se interzice ungerea formelor sau anteformelor prin aruncarea uleiului. Pentru ungerea manuala se va folosi un pamatuf (pensula) de sarma.
(2) Uleiul necesar pentru ungere va fi adus in bidon inchis, in cantitatea necesara unui schimb.

Art.324. Taierea prizei de pe capul de inceput se va face pomplet, cu atentie, pentru prevenirea formarii sarmei de sticla incandescente.

Art.325. La produsele mari, pentru deschiderea si inchiderea formelor se vor folosi manusi de protecție.

Art.326. Deschidereaaerului comprimat pentru suflat se va face manual, numai dupa ce lucratorul a inchis forma cu cheia.

Art.327. La scoaterea produsului din forma finita, formele se vor deschide usor, pentru a nu se crea pericol de fisurare a produsului, iar manurirea clestelui cu sere se va face atent, pentru a evita atingerea produsului din forma.

Art.328. Şerele vor fi unse periodic cu ulei grafitat, pentru evitarea fisurarii produsului la gura.

Art.329. Desprinderea produsului din bacurile de gura pentru asezare pe masa de detasare sau banda transportoare se va face cu atentie, pentru prevenirea accidentarilor.

Art.330. In zonele de lucru a masinilor semiautomate se va evita pe cat posibil formarea curentilor de aer orizontali.

Presarea semiautomata

Art.331.(1) Inainte de inceperea lucrului se vor verifica integritatea si etanseitatea furtunurilor, racordurilor si ventilelor de siguranta pentru utilizarea aerului comprimat si a gazului metan.
(2) Nu se admite functionarea preselor semiautomate fara dispozitive de protecție si, acolo unde este cazul, spatiul de lucru al masinii va fi protejat prin plasa de sarma cu ochiuri dese.

Art.332.(1) La presele electropneumatice, butonul de actionare va fi manevrat numai de conducatorul formatiei de lucru sau inlocuitorul acestuia.
(2) Aprinderea si reglarea arzatoarelor de la masina carusel, precum si reglajele turatiei acesteia, vor fi efectuate numai de conducatorul formatiei de lucru sau inlocuitorul acestuia.

Art.333.(1) Indepartarea cioburilor, rebuturilor de pe prese se va face cu masina oprita, cu ajutorul aerului comprimat si a sculelor speciale, destinate acestui scop. In timpul acestei operatii lucratorii vor purta echelari de protecție si vor avea grija ca in jur sa nu se afle alti lucratori.
(2) Interventiile pentru reglaje si remedieri se vor face cu utilajul oprit, scos de sub tensiune si de catre lucratori autorizati.

Modelarea prin centrifugare

Art.334.(1) Functionarea msinilor semiautomate de modelare prin centrifugare nu este permisa fara existenta peravanului de protecție al masinii si fara asigurarea functionarii instalatiei de racire si sistemelor de oprire comandata.
(2) Inainte de alimentarea masinii se vor efectua probe de oprire in gol, pentru sesizarea unor eventuale vibratii anormale. In caz afirmativ, se va opri imediat masina si se va anunta conducatorul locului de munca.

Art.335.(1) La alimentarea masinilor semiautomate de modelare prin centrifugare, cantitatea de topitura introdusa in masina va fi strict corelata cu puterea de extensie a masinii, astfel incat pelicula de sticla sa nu deverseze peste marginile formei, in timpul functionarii.
(2) Scoaterea produsului se va realiza numai cu masina oprita, iar in caz de rebut se va asigura curatarea perfecta a formei masinii, pentru prevenirea centrifugarii cioburilor ramase.

5.3. Prelucrarea automata

Art.336.(1) Functionarea masinilor automate de prelucrare a topiturii de sticla va fi permisa numai in conditiile in care dispozitivele de protecție sunt complete, in stare de functionare si in pozitie de lucru.
(2) Sunt interzise improvizatiile, precum interventii persoanelor neautorizate la dispozitivele de protecție.

Art.337. Functionarea masinilor automate va fi permisa numai dupa asigurarea si verificarea starii de curatenie a platformelor  sau zonelor de lucru si asigurarea alimentarii tehnologice corespunzatoare cu agenti combustibili si topitura de sticla.

Art.338.(1) Indepartarea rebuturilor de sticla de pe masini (cioburi de sticla) se va face prin suflare, cu ajutorul furtunului de aer comprimat sau, dupa caz, cu unelte speciale (clesti elastici, etc.), care vor avea dimensiuni si forme pentru prevenirea accidentelor. Se interzice atingerea directa cu mana a rebuturilor care se scot din masina.
(2) In cazul suflarii cioburilor cu aer comprimat, lucratorii se vor asigura in prealabil ca in apropiere nu exista alti lucratori pentru a preveni accidentarea.

Prelucrarea automata prin suflare

Art.339. Pornirea masinilor automate se va face numai dupa ce au fost asigurate:
– traseul scurgerii topiturii de sticla;
– traseele de evacuare a produselor (carucioarele, relee de benzi, etc.);
– degajarea deseurilor.

Interventiile la masini

Art.340.(1) Orice interventie la masinile automate se va face numai dupa oprirea finctionarii, exeptand operatiile de ungere a formelor si anteformelor si interventiile deasupra sectiunilor masinii.
(2) La oprirea masinilor pentru orice interventie se va urmari ca in forme sa nu existe sticla.

Ungerea

Art.341.(1) Pentru orperatiile de ungere a formelor si anteformelor, in timpul functionarii masinilor, se va utiliza un somoiog cu o lungime de 40cm, iar lucaratorii vor purta ochelari de protecție.
(2) Ungerea formelor si anteformelor se va realiza astfel incat sa se evite accidentarea prin stropire cu ulei incins a lucratorilor.

Schimbarea formelor si anteformelor

Art.342.(1) Operatiile de schimbare a formelor si anteformelor se vor face prin oprirea masinii sau, dupa caz, a scetiunii si utilizad manusi de protecție.
(2) La masinile automate, la cere se permite schimbarea formelor si anteformelor in timpul functionarii, acesta operatie se va efectua pentru fiecare sectiune dupa luarea masurilor de oprire si blocare a mecanismelor in miscare ale sectiunii respective, procedandu-se astfel:
a) se va bloca sistemul de alimentare cu aer comprimat al sectiunii respective;
b) se va actiona dispozitivul de protecție pentru blocarea inchiderii sau deschiderii nerecomandate a bratelor formei sau anteformei.

Art.343. In timpul opririi sectiunii, sunt interzise: atingerea manetei de alimentare cu aer a sectiunii, actionarea supapelor de la blocul de ventile sau tamburul cu came.

Art.344. Pozitia de taiere a cutitului se va fixa numai prin invartirea masinii la manivela si numai la schimbarile de anteforme, cu masina retrasa.

Reglajele

Art.345. Reglarea vitezei masinilor se va face numai in prezenta maistrului sau a reglorului, iar schimbarile valorilor vitezei se vor face numai cu avertizarea intregului de personal de deservire al masinii.

Art.346. La masinile cu distributie mecanica a picaturii, reglarea, schimbarea sau centrarea jgheaburilor mobile se vor efectua numai dupa oprirea celorlalte jgheaburi.

Art.347. Reglarea manuala (in caz de necesitate) a regimului termic se va efectua de catre operator prin consultarea termotehnicianului, manevrand cu atentie si treptat robinetul de aer si gaz metan, pana la atingerea parametrului termic necesar.

Art.348. Reglarea cutitului nu se va face concomitent cu reglarea altor dispozitive.

Curatarea cuvelor colectoare

Art.349. Curatarea cuvelor colectoare se va face cu unelte speciale (linguri, clesti elactici, etc.) pentru prevenirea accidentarii.

Alte interventii

Art.350. Inlaturarea obiectelor (piese, topitura intarita, rebuturi) cazute accidental intre macanismele masinii se va face dupa opirea masinii sau sectiunii, dupa actionarea lucratorilor care deservesc masina si numai cu clesti elastici.

Art.351. Evacuarea produselor defecte sau a sticlei incandescente spre locurile de colectare se va face numai prin jgheaburi.

Art.352. Controlul la cald se va face prin utilizarea clestilor si a ochelarilor de protecție.

Art.353. Verificarea diversilor parametrii tehnologici de functionare la masini se va realiza prin evitarea zonei de actionare a elementelor mobile in miscare, de la distanta sin afara traseului componentelor masinii.

Art.354. Inlocuirea si completarea gareliilor de racire a formelor se vor efectua numai dupa oprirea aerului de racire cu ajutorul manetei, evitand astfel accidentarea cu cioburi de sticla aruncate de aerul de racire.

Art.355. Interventiile deasupra sectiunilor, in timpul functionarii masinii, se vor face utilizand dispozitive de sustinere stabile a lucratorilor, pentru evitarea alunecarii si prinderii intre elementele mobile in miscare.

Art.356. Interventiile la conveior sau la carucioare (cama spatiala, arc, etc.) se vor face numai dupa oprirea conveiorului, in prezenta maistrului.

Art.357. Se interzice stingerea cu mana a produselor incandescente cazute acciental in jurul masinilor sau conveioarelor (mijlacelor de transport automatizate).

Art.358. Manevrarea diverselor scule, unelte de manipulare a buteliilor si deseurilor mari, se va face cu atentie, pentru a nu accidenta pe ceilalti lucratori.

Art.359. Se interzice sprijinirea de masina, chiar daca partea respectiva este fixa. Se interzice stationarea sau lucrul in zona sau pe traseul cutitului.

Art.360. Se interzice apropierea de masina a persoanelor straine de procesul de producție la o distanta mai mica de 2,5m.

Art.361. Transportul formelor, anteformelor si a celorlalte piese se va face cu ajutorul carucioarelor si nu cu bratele. Ridicarea formelor cu greutate de peste 50kg se va face cu mijloace mecanizate.

Art.362. In caz de avarie la instalatia de aer comprimat, de vacum sau de forta, se va anunta obligatoriu conducatorul locului de munca, care hotaraste cum se remediaza defectiunea.

Art.363. In cazul unui inceput de incendiu pe masina, se va actiona cu apa sa cu mijloace speciale, nu cu aer comprimat.

Prelucrarea automata prin presare.

Art.364.(1) Functionarea masinilor este permisa numai daca au fost asigurate:
– traseul scurgerii topiturii de sticla;
– traseele de evacuare a produselor (conveioare, relee de benzi, etc.)
– degajarea deseurilor.
(2) La masinile dotate cu dispozitiv de lustruit mecanic, la pornirea masinii, acestea va fi in pozitie de lucru.

Art.365. Orice interventie sau lucrare la masini se efectueaza numai dupa oprirea si asigurarea acestora, cu exceptia schimbarii formelor si a graiferelor de pe masina de polizat prin foc.

Art.366. La schimbarea formelor, graiferelor si a altor piese, care sunt supuse temperaturii ridicate, se vor utiliza manusi de protecție.

Art.367.(1) La schimbarea formelor si anteformelor in timpul functionarii masinii, se vor respecta, in ordine urmatoarele prevederi:
a) se va proceda la anularea picaturii pentru postul respectiv;
b) se va scoate forma uzata din post, prin rotire si ridicare (in prima tura a masinii);
c) se va fixa forma buna in post, prin rotirea in dispozitivul baioneta (la a doua tura a masinii).
(2) Pentru articolele mari, schimbarea formelor se va executa numai cu masina stationand.

Art.368. Schimbarea sau curatarea arzatoarelor se efectueaza numai dupa ce s-a oprit gazul metan si aerul comprimat.

Art.369. In cazul intreruprii accidentala a aerului, a curentului electric sau a apei se va proceda, in ordine astfel:
a) se va schimba traseul picaturii spre jgheabul de evacuare;
b) se vor decupla manetele de pornire;
c) se vor bloca mecanismele care pot avea inertie mecanica sau pot porni necomandate.

Pardoselile si platformele alimentatoarelor

Art.370. Pardoselile si treptele din zona masinilor automate, precum si platformele alimentatoarelor, vor fi permanent curate, prevazute cu striatiuni si vor fi bine fixate (stabile).

Zgomotul si vibratiile

Art.371. La functionarea masinilor automate in regim intensiv, se vor asigura mijloacele individuale de protecție contra zgomotului si vibratiilor, pentru lucratorii care deservesc si intretin masinile.

Ventilarea

Art.372. Ventilarea helei de lucru, atat naturala cat si mecanica, se va efectua in regim permanent, evitandu-se formarea si dirijarea acurentilor de aer spre zonele de lucru. La ventilarea mecanica se va asigura aport de aer proaspat.

Iluminatul

Art.373. Iluminatul general si local va asigura gradul de vizibilitate necesar desfasurarii activitatii.

Tragerea orizontala a tevilor de sticla

Art.374. La inceperea lucrului se va verifica instalatia de gaz metan, oxigen si aer, pentru a constata daca nu sunt scapari si daca utilajele sunt in perfecta stare de functionare.

Art.375. Lucratorii sticlari care deservesc instalatia de tras teava nu se vor efectua interventii la instalatiile electrice de forta sau la cele de iluminat; aceste interventii se vor realiza numai de personal calificat.

Art.376. Mufa va fi deservita numai de mansonier sau reglor.

Art.377.(1) La inceputul tragerii, mansonierul va utiliza un carlig metalic si manusi termoizolante si va efectua tragerea cu fata in sensul de mers.
(2) Traseul utilizat va fi deblocat de orice obiecte sau materiale.

Art.378. Se interzice traversarea de catre lucratori a liniilor de tragere a tevilor de sticla; pentru traversare se vor utiliza cu atentie platformele de acces (podetele) construite in acest scop.

Art.379. In apropierea liniei de tragere a tevii se vor afisa tablite pentru avertizare asupra pericolului si interzicerea atingerii tevii.

Art.380. Se interzice functionarea motoarelor si transmisiilor fara protectori.

Art.381.(1) Se interzice desfasuraea oricarei activitati in zona lantului de taiere.
(2) Pentru interventii in acesta zona, se va opri bratul de taiere al discului si instalatia de aer comprimat care actioneaza rotirea discului.

Art.382. Se interzice actionarea manuala a contactoarelor din interiorul tabloului de comanda.

Art.383. Pentru supravegherea taierii tevii de disc, lucratorii vor utiliza ochelari de protecție.

Art.384. Sunt interzise interventiile la pozitioner fara sa se intrerupa aerul comprimat de la palete (aripi).

Tragerea verticala a tevilor de sticla

Art.385. Masinile de tras teava de sticla vor fi pravazute cu iluminat de avarie.

Art.386. Operatiile de ridicare a tevilor vor fi comandate si supravegheate de o persoana instruita in acest scop.

Art.387. La operatiile de taiere, precum si la interventiile in timpul ruperii tevii sau restabilirii tragerii, se vor purta manecute de piele si casca de protecție.

Art.388.(1) La oprirea accidentala a aerului sau gazului mentan, se vor inchide imediat ventilele de gaz, se vor opri masinile si se va inceta lucrul. La fel se va proceda si la o intrerupere a curentului electric, daca sistemul de avarie nu functioneaza in timp util.
(2) Repornirea masinilor se va face in prezenta conducatorului locului de munca.

Art.389. Interventie la jgheaburile colectoare a cioburilor se vor face dupa avizarea intregului personal.

Art.390. Accesul persoanelor straine pe platformele de lucru este interzis.

Taierea – flambarea

Art.391. Ordinea aprinderii a arzatoarelor este urmatoarea: flacara, gaz metan, aer, oxigen, stingerea facandu-se in ordine inversa.

Deblocarea si curatarea de siguranta

Art.392. In caz  de blocare a masinii cu teava, deblocarea se va face numai prin utilizarea manusilor de protecție si a unor boghete din lemn sau textolit.

Art.393. In timpul tragerii tevii, sfaramatorul de siguranta se va afla in stare de functionare.

Art.394. Se interzice stationarea in spatele sfaramatoruli de siguranta.

Art.395.(1) Orice interventie la masina sau deblocare se executa numai dupa oprirea masinii, de la intrerupatorul de picior.
(2) In cazul unor interventii de lunga durata, se va intrerupe energia electrica de la intrerupatorul principal si se va afisa la tablou interventia.

Sfaramarea cioburilor

Art.396. La sfaramarea manuala a cioburilor, se vor purta obligatoriu ochelari de protecție.

Art.397. La sfaramarea mecanica a cioburilor se interzice introducerea mainii in gura sfaramatorului de tevi sau cioburi.

Art.398. Pentru orice interventie, se va intrerupe alimentarea cu energie electrica de la tabloul central, de catre personalul calificat.

6. PRELUCRAREA TEVILOR SI BAGHETELOR DE STICLA

Instruirea lucratorolor

Art.399. Lucratorii care executa activitati de obtinere a diferitelor produse din tevi si baghete de sticla vor fi instruiti lunar, de catre conducatorul locului de munca, privind respectarea normelor de securitate a muncii. Instructajul va cuprinde si verificarea cunostintelor  privind, in special, utilizarea consumatorilor de gaz metan, aer si oxigen.

Echipamentul individual de protecție

Art.400. La manipularea tevilor si a baghetelor de sticla, in functie de necesitati, lucratorii vor utilza manusi de protecție textile.

Art.401. La alimentarea manuala a masinilor cu teava de sticla, echipamentul de lucru va fi strans pe corp, pentru prevenirea antrenarii acestuia de catre elementele mobile in miscare; incaltamintea utilizata trebuie sa permita stabilitatea lucratorilor la urcarea-coborarea de pe dispozitivele de alimentare.

Art.402. La efectuarea diferitelor operatii de reglaje la arzatoare, curatarea masinilor de cioburi de sticla etc., lucratorii vor utiliza ochelari de protecție.

6.1. Prelucrarea manuala

Suflarea cu ajutorul becurilor suflatoare

Art.403. Amplasarea prelucratorilor de tevi si baghete se va face astfel incat distanta dintre acestia sa fie de minimum 1,5m.

Art.404. Incaperile in care se prelucreaza manual tevile si baghetele in care exista un numar mare de becuri suflatoare vor fi prevazute cu guri de aerisire permanenta.

Art.405.(1) La inceperea si terminarea lucrului se va verifica etanseitatea ventilelor de gaz metan si oxigen.
(2) In cazul in care se simte miros de gaz metan, se interzice aprinderea unei flacari sau producerea unor scantei; se vor deschide ferestrele pentru aerisire si se va anunta mecanicul de serviciu.

Art.406. Aprinderea lampilor de lucru pentru prelucrarea tevilor si baghetelor se va face prin respectarea ordinii de aprindere: flacara-gaz metan-aer-oxigen.

Art.407.(1) Reglarea focului la arzatorul lampii se va face astfel incat zgomotul produs de acesta sa fie mimim posibil.
(2) Se interzice lasarea arzatorului aprins, fara supraveghere.

Art.408. Se interzice orice interventie a lucratorilor sticlari la instalatiile de gaz si oxigen.

Art.409. Pentru evitarea accidentarilor, lucratorii vor lucra numai cu manile curate si degresate.

Art.410. Pe masa de lucru se vor depozita tevi si baghete numai in cantitatea necesara prelucrarii.

Art.411. Se interzice prelucrarea tevilor de sticla care nu sunt perfect uscate.

Art.412. Introducerea tevii in flacara se va face progresiv, pentru a nu creea tensiuni interne mari, care pot provoca accidente prin spargerea sticlei.

Art.413. Se va asigura functionarea instalatiei de ventilare (conditionare) la parametrii stabiliti pe toata durata lucrului.

Art.414. Iluminatul va fi asigurat  pe cat posibil in mod natural si functie de condiții, suplimentat cu iluminat local, conform normativelor in vigoare.

Modelarea cu ajutorul becurilor suflatoare si dispozitivelor rotative pentru mulare

Art.415.(1) La utilizarea strungurilor pentru mularea tevilor se vor asigura obligatoriu dispozitivele de inchidere-deschidere a flacarii (economizoare)
(2) Se va sigura ventilarea naturala sau mecanica permenenta.

Art.416. Fixarea tevii pe strung se va face numai cu arzatorul reglat pentru flacara de veghe.

Art.417. Temperarea tevii de sticla se va face cu arzatorul reglat pentru acesta operatie, iar mularea se va face numai dupa temperare.

Art.418. Mularea tevii de sticla, se va realiza incepand din partea groasa a acesteia. Pentru acesta operatie se vor utiliza manusi textile, ochelari si manecute de protecție.

Art.419. Introducerea dispozitivelor de mulare in teava de prelucrat se va face atunci cand temperaturile acestora sunt relativ egale, pentru prevenirea spargerilor.

Art.420. In cazul in care, la strungul pentru mulare, se constata ruperea repetata a tevilor de sticla, se va proceda la verificarea si repartizarea dispozitivelor de sincronizare (bacuri).

Art.421. In cazul utilizarii dispozitivelor de prindere prin vid a semifabricatului (respectiv bacuri cu vid), inainte de inceperea lucrului se va verifica capacitatea  de absortie  a dispozitivelor, in vederea prevenirii accidentarii lucratorilor.

Art.422. In timpul mularii tevilor se va evita atingerea acestora fara manusi de protecție.

Art.423.(1) In cazul fabricariirotametrelor se interzice scoaterea poansonului dupa mulare, prin fortarea sau lovirea acestuia.
(2) Scoaterea poansonului dupa mulare se va face punand tubul de sticla in pozitie verticala, intr-un loc special amenajat, iar dupa racire, poansonul va cadea singur.
(3) Pentru taierea rotametrelor se vor utiliza numai procedeele de taiere cu flacara de oxigen si gaz metan sau cu disc diamantat.

Art.424. La utilizarea oxigenului si a gazului metan se vor respecta prevederile la care s-a facut referire in cap.4.

Art.425. In cazul spargerii unui furtun de gaz metan sau a desprinderii acestuia de la locul de imbinare, se va inchide imediat gazul metan de la ventilul de siguranta, pentru evitarea exploziilor.

6.2. Prelucrarea semiautomata

Masinile de fabricat eprubete si alte produse din teava de sticla.

Art.426. Reglarea mecanismelor masinii se va face numai dupa oprirea completa a tuturor elementelor in miscare si indepartarea eventualelor rebuturi (cioburi).

Art.427.(1) In timpul functionarii masinii, indepartarea rebuturilor si a cioburilor se va face numai cu unelte din lemn si manusi textile.
(2) Se va evita atingerea cu mana a rebuturilor care se scot din masina.

Art.428. Functionarea instalatiei de ventilare va fi asigurata pe toata durata lucrului.

Art.429. Pentru utilizarea gazului metan se vor respecta prevederile cuprinse in cap.4.

6.3. Prelucrarea automata

Masinile de fabricat flacoane si fiole

Art.430. Functionarea masinilor este permisa numai dupa verificarea instalatiei de gaz metan, aer si oxigen, inchiderea si etanseizarea ventilelor de gaz de la instalatii si de pe masina, precum si dupa verificarea valorii parametrilor indicati de aparatele de control.

Pornirea masinii

Art.431.(1) Pentru pornirea masinii se va actiona mecanismul de rotire al cartuselor si apoi mecanismul de rotire al caruselului.
(2) Decontarea acestor mecanisme la oprirea masinii se va face in ordine inversa.

Art.432. (1) Pentru aprinderea individuala a arzatoarelor se va respecta urmatoarea ordine: flacara-gaz metan-aer-oxigen.
(2) Stingerea arzatoarelor se va face in ordine inversa.

Alimentarea manuala a masinii

Art.433.(1) In cazul alimentarii manuale a masinilor cu teava de sticla, se vor asigura dispozitive stabile pentru urcare-coborare, fiind interzisa utilizarea improvizatiilor.
(2) Pentru efectuarea acestei operatii, lucratorii vor purta manusi de protecție textile si echipament de lucru strans pe corp.

Art.434. La efectuarea reglajelor necesare la arzatoare, lucratorii vor purta ochelari de protecție si vor avea grija sa nu atinga elementele mobile in miscare.

Art.435. In timpul functionarii masinii, se va urmari integritatea si etanseitatea racordurilor flexibile (furtunuri) de alimetare a arzatoarelor individuale.

Art.436. Dupa eventualele opriri accidentale ale masinii (intreruperea curentului electric), inainte de reluarea lucrului, se va curata integral interiorul si exteriorul masinii, indepartandu-se rebuturile.

Art.437. Parametrii de functionare a instalatiei de ventilare vor fi mentinuti si corelati permanent cu regimul de lucru al masinii, pentru prevenirea poluarii mediului de munca.

Interventiile in caz de avarii

Art.438. (1) In cazul in care presiunea gazului metan scade sub valoarea de 500mm CA, se va proceda la oprirea oxigenului de la robinetul de alimentare al masinii.
(2) In cazul in care presiunea gazului metan scade la zero, se va proceda in felul urmator:
– se va opri oxigenul, gazul metan si apoi aerul de la robinetii coloanelor de alimentare de pe fiecare masina;
– se remonteaza furtunurile de legatura dintre distribuitor si arzatoare;
– la revenirea presiunii de gaz metan pe manometrul de control la intrare in sectie, sub supravegherea maistrului si a reglorilor, se va aprinde faclia, se va aprinde faclia, se vor deschide robinetele de gaz metan si aer si se va deschide oxigenul;
– reglorii vor verifica regulatoarele de pe masini, pentru eventualitatea in care s-ar fi putut produce spargerea conductelor.

7. RECOACEREA (tratarea termica)

Alimentarea manuala a cuptoarelor de recoacere

Art.439.(1) Traseul pe care circula alimentatorii va fi permanent curat, deblocat si iluminat corespunzator.
(2) Stabilirea traseului spre si dinspre cuptorul de recoacere se va face astfel incat sa se evite posibilitatile de accidentare.

Art.440.(1) La inceperea lucrului se vor verifica uneltele utilizate (furci, clesti, lopeti) si se vor schimba cele corespunzatoare.
(2) Inainte de alimentare, partile uneltelor care intra in contact cu produsele vor fi incalzite, pentru a evita craparea produselor.

Art.441. Preluarea tevii de la suflator se va face cu atentie, tinand produsul in partea de jos, pentru a nu provoca accidente.

Art.442. La transportul produselor spre cuptorul de recoacere, uneltele utilizate in acest scop vor fi tinute in pozitie orizontala. Intoarcerea pe traseul stabilit se va face cu uneltele in pozitie verticala.

Art.443. In timpul purtarii produselor pentru alimentarea cuptoarelor cu recoacere, lucratorii vor deosebit de atenti, pentrua evita scaparea produselor si/sau accidentarea.

Art.444. La introducerea produselor in cuptorul de recoacere se va urmari ca produsele sa fie asezate corect si stabil, pentru a nu provoca accidente prin caderea lor in fata cuptorului de recoacere.

Alimentarea mecanica a cuptoarelor de recoacere

Art.445. La utilizarea liniei de monorai pentru produsele grele, se va avea grija ca produsele sa nu se desprinda de pe teava de prindere, sa fie bine echilibrate in carlig si manevrate cu atentie.

Art.446.(1) In cazul preluarii produsului de la masinile automate, se va utiliza o bara metalica de constructie speciala, pentru prinderea si fixarea sigura a produsului pe elementele de transport.
(2) Purtatorii care executa sarcina de a prelua produsul de pe talere vor fi atenti la locul unde trebuie sa ia produsul (balonul de 25-50l).
(3) Pozitia de transport a produsului va fi inclinata, astfel incat balonul sa se afle mai sus decat pozitia bratelor.

Art.447.(1) In cazul transportului automatizat, zona traseului produselor spre cuptoarele de recoacere va fi mentinuta in regim termic constant si iluminata corespunzator.
(2) Lucratorii prezenti in aceste zone nu vor atinge produsele sau elementele transportorului in miscare.
(3) Pentru reglarea corecta a elementelor ce asigura trecerea produselor pe banda transportoare a cuptorului se vor opri, atat instalatia de alimentare, cat si banda transportatoare; indepartarea cioburilor se va face utilizand scule adecvate si manusi de protecție.
(4) Depunerea eventualelor rebuturi se va realiza in puntele special amenajate.

Functionarea cuptoarelor de recoacere

Art.448. Functionarea cuptorului de recoacere va fi permanent supravegheata. In cazul producerii unor defectiuni, se vor anunta imediat maistrul tehnolog si maistrul de intretinere.

Cuptorul de recoacere cu gaz metan

Art.449. Pentru aprinderea cuptoarelor de recoacere cu gaz metan se vor respecta normele se securitatea muncii pentru care s-au facut referiri la cap.4.

Art.450. Inainte de pornirea cuptorului se va verifica integritatea mecanismelor de actionare, a elementelor de transport (plasa de sarma), elementelor de ghidare si, in mod special, a dispozitivelor de trecere a produselor pe banda transportoare (in cazul alimentarii automate a acestora).

Art.451. Pornirea elementelor de transport se va face progresiv, cu banda goala, pana la reglarea vitezei.

Art.452. Daca in timpul functionarii benzii transportoare apar socuri sau zgomote deosebite, nu se permite continuarea functionarii acesteia decat dupa efectuarea remedierilor necesare.

Cuptorul de recoacere electric

Art.453. Pornirea cuptorului de recoacere electric se va face numai de catre personal special instruit si autorizat.

Art.454. Inainte de punerea in functiune  a cuptorului de recoacere electric se vor verifica:
– starea de curatenie in interiorul cuptorului;
– starea lagaturilor electrice;
– starea cablului de compensatie al termocuplului;
– centrarea benzii pe tamburul de transport.

Art.455. La pornirea cuptorului electric de recoacere se va respecta ordinea comenzilor de pornire si se va asigura cuplarea benzii de transport a ventilatorului, pentru a se permite anclansarea zonelor de incalzire a cuptorului.

Art.456. Se va verifica semnalizarea optica a panoului.

Art.457. Se va stabili si verifica periodic viteza corespunzatoare de avans a benzii de trasport.

Art.458. Manipularea produselor de sticla se va face cu manusi de bumbac.

Functionarea cuptorului electric

Art.459. In timpul functionarii cuptorului, se va urmari ca viteza de deplasare a benzii transportare sa fie corelata cu viteza alimentatorului cu produse.

Racirea cuptorului electric

Art.460. (1) Pentru racirea cuptorului electric de recoacere se va proceda la oprirea alimentarii zonelor de incalzire.
(2) Banda de transport se va opri dupa ce temperatura superioara de recoacere a cuptorului scade la 2500C.
(3) Se va respecta ordinea celorlalte comenzi de oprire completa a cuptorului.

Intretinerea cuptorului electric

Art.461.(1) Pentru efectuarea operatiilor de intretinere la cuptorul electric de recoacere, se vor utiliza mijloace individuale de protecție adecvate tipului de interventie la cald.
(2) Interventiile in interiorul cuptorului se vor face dupa racirea corespunzatoare a acestuia.
(3) Dupa efectuarea interveniilor,  pornirea benzii transportoare (plasei) se va face numai in prezenta maistrului tehnolog si dupa avertizarea intregului personal de deservire.

8. ACTIVITATI DE FABRICARE A STICLARIEI SI APARATURII DE LABORATOR

Art.462.(1) Prevederile din acest capitol se aplica activităților specifice de fabricare a sticlariei si aparaturii de laborator, confectionate din teava de sticla prelucrata, inclusiv termometriei si termodensimetriei.
(2) Pentru activitatile de prelucrare a tevilor de sticla, se vor respecta prevederile la care s-au facut referiri in cap.6.

Încadrarea si repartizarea lucratorilor

Art.463. Lucratorii care desfasoara activitati in contact direct cu substantele nocive vor fi admisi la lucru numai in baza examenului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii, pentru lucrul in medii cu substante nocive si vor fi examinati medical periodic.

Art.464. La operatiile cu acizi concentrati, mercur sau alte substante nocive, nu se vor repartiza tineri sub 18 ani, femei insarcinate sau in perioada de alaptare.

Art.465.(1) Lucratorii vor fi special instruiti si avertizati pentru executarea operatiilor cu substante nocive, in condiții de securitate a muncii. Instructajul se va realiza lunar, de catre conducatorul locului de munca, incluzand verificarea cunostintelor dobandite privind proprietatile substantelor cu care vin in contact, modul de actiune asupra organismului, efectele posibile si masurile de prevenire adecvate fiecărui tip de interventie si substanta.
(2) In functie de necesitati, perioada dintre doua instructaje poate fi redusa la mai putin de o luna.

Echipamentul individual de protecție

Art.466. La operatiile cu acizi (acid fluorhidric, sulfuric, etc.) echipamentul individual de protecție se va stabili in conformitate cu „Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie”, pentru asigurarea protecției lucratorilor de contactul cu agentii chimici. In functie de tipul de interventie sau lucrare, echipamentul individual de protecție va asigura protecția completa (totala) a lucratorilor sau partiala, dupa caz.

Art.467. La operatiile de incarcare a termometrelor cu mercur, lucratorii vor purta halat de culoare alba, bine apretat si fara buzunar, boneta sau batic.

Ceruirea, parafinarea, lacuirea

Art.468.(1) Ceruirea obiectelor de sticla se va face numai sub nisa, prin pensulare, cu ventilatorul in functiune.
(2) La pensulare, se va evita ca mana sa vina in contact cu substante de ceruit.

Art.469. Iluminatul se va asigura cu instalatie antiex.

Art.470. Ceara se va incalzi numai in cazan cu peretii dublii, prin care circula apa fierbinte.

Art.471. Incalzirea substantel de ceruire se va face indirect, intr-un bazin cu apa fierbinte.

Art.472. Operatia de indepartare a cererii se va face utilizand un jet de apa fierbinte asupra obiectelor puse intr-un bazin special amenajat.

Art.473. Este interzisa lasarea surselor de incalzire aprinse nesupravegheate sau amplasarea lor in locuri cu pericol de incendiu.

Art.474.(1) In cazul utilizarii nitrolacului, pentru lacuirea obiectelor de sticla, se interzice prezenta surselor de foc in incaperi, iar cantitatea de substanta nu va depasi necesarul unui schimb.
(2) Operatiile  de lacuire se vor realiza numai sub nisa ventilata mecanic.

Art.475. La introducerea scalelor, a alicelor de plumb si a bobitelor de ceara se va evita fortareea, pentru a nu se produce spargeri.

Art.476. Manipularea alicelor si a rondelelor de plumb se va face cu atentie pentru evitarea imprastierii lor in zona de lucru.

Art.477. Periodic, tubulatura de ventilatie va fi curatata de depunerile care se produc prin condensul vaporilor si substantei de ceruire.

Spalarea cu benzina

Art.478.(1) Incaperile de spalare cu benzina vor avea asigurate instalatia electrica si cea de ventilatie de tip antiex.
(2) Nu se vor monta sobe de incalzire si nu se vor folofi surse de foc deschis.

Art.479. Se interzice fumatul in incaperile de spalare cu benzina. Afisarea interdictiei se va face si pe usa de acces la incaperi.

Art.480. Inainte de inceperea lucrului se va proceda la aerisirea incaperii, natural si artificial.

Art.481. Introducerea obiectelor in benzina, pentru spalare, este permisa numai cand acestea sunt reci.

Art.482.(1) Benzina se va pastra numai in recipiente metalice, inchise etans si in cantitatea necesara pentru un schimb de lucru.
(2) Se interzice utilizarea benzinei pentru spalarea altor obiecte decat cele destinate acestui scop.

Art.483. Spalarea obiectelor de sticla se va efectua numai sub nisa.

Art.484. La terminarea lucrului nu se va lasa benzina pe mese; acesta va fi colectata intr-un recipient inchis ermetic si predata conducatorului locului de munca.

Gradarea, inscriptionarea

Art.485. Colierele de prindere a etaloanelor volumetrice de sticla pe suporturi vor fi numai din cauciuc, pentru prevenirea spargerii sticlei.

Art.486. La gradarea cu pentograful se va sigura iluminarea corespunzatoere a locului de munca.

Art.487.(1) Manevrarea discului de la dispozitivul  de gradare se va face cu atentie, pentru evitarea spargerii obiectelor de sticla.
(2) In timpul functionarii dispozitivului de gradare se interzice apropierea de disc.
(3) Pentru reducerea efortului vizual datorat urmaririi suprafetelor lucioase, inscriptionarea se va face pe o placarda din lemn cu fond negru sau in culori compensatoare.

Tratarea cu acizi

Art.489. Spatiile in care se utilizeaza acizi vor fi mentinute in depresiune, pentru evitarea imprastierii noxelor degajate.

Art.490. (1) Instalatiile de absortie aferente niselor vor functiona permanent.
(2) Pornirea acestora se va realiza cu o jumatate de ora inainte de inceperea lucrului, iar oprirea dupa o jumatate de ora de la terminarea lucrului.

Art.491. In cazul opririi accidentale a curentului electric ce alimenteaza instalatiile de ventilare si/sau afectarii acestora, se vor intrerupe operatiile  de tratare, se vor inchide nisele si se va proceda la aerisirea naturala a incaperilor.

Art.492. Lucratorii care lucreaza cu acizi vor utiliza unguente de protecție.

Art.493. Turnarea reactivului in vasele spalatoare, prin palnii, se va face cu atentie, al nivelul vasului spalator, pentru prevenirea stropirii.

Art.494. In cazul in care vasul spalator este situat deasupra lucratorului, se vor asigura dispozitive stabile de urcare coborare.

Art.495. Pentru diluarea acidului sulfuric concentrat se va proceda la turnarea cu atentie si lent a acidului in apa (si nu invers!), utilizand vase rezistente la sarcini termice. In cazul stropirii accidentale cu acid sulfuric, locul stropit va fi spalat cu multa apa si presarat cu bicarbonat de sodiu.

Art.496. Dupa scoaterea din baia de acizi, obiectele de sticla vor fi introduse intr-o baie cu apa rece.

Art.497. Tratarea cu acid fluorhidirc se va face numai sub nisa.

Art.498. Operatiile de golire a acidului fluorhidric dintr-un vas in altul, se vor efectua numai sub nisa. Lucratorii vor fi echipati cu manusi antiacide, masca  de gaze, sort si cizme antiacide.

Art.499. In camerele unde sunt instalate baile de tratare, nu se va pastra acid fluorhidric decat in cantitatea necesara unui schimb de lucru, in recipiente de material plastic sau de plumb.

Art.500. Se interzice depozitarea alimentelor si servirea masei in camerele bailor de acizi.

Art.501. Pe toata durata lucrului, incaperile bailor de acid fluorhidric vor fi inchise si mantinute in depresiune; in cazul plecarii lucratorilor din incapere, acesta se va inchide cu cheia.

Art.502.(1) Dupa tratarea cu acizi, obiectele se vor neutraliza imediat.
(2) Ambalajele care au continut acid fluorhidiric se vor neutraliza imediat dupa golire si se vor evacua din camera baii de acizi.

Art.503. Locul de munca va fi dotat cu instalatie electrica antiex.

Incarcarea cu mercur (termometre si termodensimetre)

Art.504.(1) Operatiile cu mercur se fac numai in incaperi destinate special acestui scop si in care temperatura su va depasi +200C.

(2) In aceste incaperi sunt interzise alte operatii care nu sunt legate de folosirea mercurului.

Art.505.(1) In incaperile unde se lucreaza cu mercur instalatiile de ventilatie vor functiona permanent pe intreaga durata a lucrului.

(2) Pornirea instalatiilor de ventilatie se va realiza cu o jumatate de ora inainte de inceperea lucrului, iar oprirea lor se va face dupa o jumatate de ora de la terminarea lucrului.

Art.506.(1) Peretii incaperilor unde se desfasoara operatii cu mercur vor fi neteziti, rotunjiti la colturi si vopsiti in ulei. Periodic, in functie de gradul de colmatere cu mercur, peretii si pardoseala vor fi spalati chimic sau dupa caz, razuiti si vopsiti.
(2) In aceste incaperi se vor prevedea suporti pe care se va pune iod metalic, pentru reducerea nocivitatii si se va urmari completarea iodului, pe masura ce acesta se consuma.

Art.507. Pastrarea mercurului se va face in recipiente de sticla cu pereti grosi si dop slefuit, permanent acoperite.

Art.508.(1) Curatarea permanenta a locului de munca si indepartarea celor mai mici urme de mercur este obligatorie.
(2) Colectarea mercurului cazut accidental se va face cu ajutorul unor placi metalice din fier negalvanizat si al aspiratorului de praf, care nu se vor folosi in alte incaperi.

Art.509. Echipamentul de protecție va fi pastrat in incaperi special destinate si va fi curatat periodic.

Art.510. In fata rezistentelor de nichelina de la instalatia de purificare a mercurului va fi instalat un paravan de protecție din plexiglas, la circca 300-500 mm. Zonele de acces la instalatia de purificare vor fi de asemenea ingradite.

Art.511. La manipularea robinetelor cu doua cai, se va avea in vedere ca prin calea laterala sa nu se deschida din greseala robinetele de scurgere a mercurului si reactivului.

Art.512. Robinetele conductelor care aduc mercur in instalatie se vor rasuci incet, pentru a evita producerea socurilor mecanice si suprasolicitarea acestora.

Art.513. Jgheaburile meselor de lucru si ale celor pentru depozitarea termometrelor vor fi permanent pline cu apa, pentru a nu permite evaporarea mercurului.

Art.514. Dupa fiecare operatie de incarcare cu mercur si vidare se vor verifica dispozitivele de inchidere si strangere arecipientelor instalatiei, starea garniturilor de etansare si eventualele scapari de mercur.

Art.515.(1) Incarcarea si transportul stelajelor cu corpurile termometrelor se va face cu atentie, fara manipulari bruste, pentru evitarea accidentarii.
(2) La evacuarea stelajelor din recipient se va urmari indepartarea urmelor de mercur.

Art.516.(1) La intreruperea termometrelor cu firul de sticla, se va utiliza o tava emailata, cu apa in ea, pentru pentru colectarea eventualelor bobite de mercur cazute accidental.
(2) Se va urmari ca in interiorul si exteriorul mantalei termometrelor sa nu ramana bobite de mercur.

Art.517.(1) Balonasele cu mercur provenite de la firberea si intreruperea termometrelor vor fi puse in tavi emailate, cu apa in ele, dupa care se va colecta mercurul.
(2) Recipientele de sticla in care a fost pastrat mercurul se vor spala cu o solutie de acid azotic 10%, se vor limpezi cu apa si apoi se vor spala cu solutie de 2,5% iod metalic si 30% iodura de potasiu.

Incarcarea cu toluen

Art.518. La intreruperea termometrelor cu toluen, pe langa halat, se vor folosi sorturi din panza sau material plastic.

Art.519. Incarcarea termometrelor prin incalzire este permisa numai sub nisa.

Art.520.(1) Termometrele cu toluen vor fi pastrate in gheta, inainte de inchiderea capilarului.
(2) Introducerea capului capilarului in flacara se va face cu multa atentie.

Etalonarea termometrelor si termodensimetrelor

Art.521. Recipientele cu substante folosite la fabricarea termometrelor si termodensimetrelor vor purta etichete vizibile, cu denumirea clara a conținutului si avertizarea pericolului prezentat.

Art.522. Cazanele pentru etalonare  vor fi mentinute in perfecta stare de functionare. Dupa utilizare se va inchide gasul si cazanul va fi amplsat intr-un loc ferit.

Art.523. Incaperea in care sunt amplasate baile de ulei va fi prevazuta cu covor de cauciuc pe suprafata continua (fara rosturi) si ridicat la margini cu circa 10cm, pentru evitarea infiltrarii uleiului in caz de spargere accidentala a baii.

Art.524. Pentru accesul la bai, traseul va fi prevazut cu gratare de lemn.

Art.525. La utilizarea bailor de salpetru pentru etalonare, reperele introduse in bai trebuie sa fie perfect curate si uscate, pentru prevenirea spargerilor si imprastierii lichidului termometric.

Art.526. Dupa etalonare, se va deconecta sistemul elecric de agitare si incalzire al baii.

Art.527. La utilizarea bailor de ulei pentr etalonare, nivelul uleiului in bai va fi asigurat astfel incat, in timpul agitarii, sa nu fie aruncat afara.

Art.528. Inainte de etalonarea termometrelor in bai, se va verifica rezervorul acestora; daca se constata fisuri, se interzice introducerea in bai.

Art.529. In cazul in care, in timpul etalonarii, se produc spargeri de rezervoare, se va proceda la indepartarea imediata a mercurului din bai, pentru prevenirea formarii de vapori de mercur.

9. FINISAREA PRODUSELOR DE STICLA

Încadrarea si repartizarea lucratorilor

Art.530. La activitatile de finisare a produselor de sticla se vor repartiza lucratori fara afectiuni pulmonare si reumatice.

Art.531. La operatiile cu degajari de praf si noxe chimice nu se vor repartiza femei insarcinate sau in perioada de alaptare, precum si tineri sub 18 ani.

Art.532. Lucratorii care desfasoara activitati de manurire chimica si decorare manuala a produselor din sticla vor fi examinati medical, periodic, in conformitate cu prevederile organelor sanitare.

Instruirea lucratorilor

Art.533. Lucratorii vor fi instruiti lunar de catre conducatorul locului de munca, privind utilizarea  echipamentului de munca, privind utilizarea echipamentelor de munca si a substantelor chimice. Instruirea va cuprinde  si aspecte legate de manipularea substantelor  si a produselor. Verificarea cunostintelor se poate realiza trimestrial. In functie de tipul de activitati si gradul de periculozitate, verificarea cunostintelor se poate realiza lunar.

Echipamentul individual de protecție

Art.534. Echipamentul de protecție se va acorda in functie de specificul fiecarei operatii conform normativiului cadru.

Art.535. In cazul utilizarii echipamentelor de munca cu elemente mobile in miscare, se va asigura protecția lucratorilor printr-un echipament strans pe corp, inclusiv boneta sau basma pentru strangera parului.

Art.536. La activitatile la cere spargerea produselor de sticla poate determina accidentari grave, se vor utiliza ochelari de protecție, manusi textile si, dupa caz, sorturi de protecție si accesorii pentru protecția bratelor.

Art.537. La activitatile la cere se folosesc substante periculoase (toxice, corosive, inflamabile, etc.) se va utiliza echipamentul de protecție adecvat tipului respectiv de substanta. In functie de caz, echipamentul va fi asigurat prin elemente dublate ale acestuia (manusi duble). Lenjeria de corp va fi executib din bunbac.

Art.538. La operatiile cu degajari de praf si pulberi, echipamentul de protecție va avea in componenta obligatorie ochelari de protecție si masiti filtrante cu sau fara aductiune de aer, dupa caz.

Art.539. La anumite operatii de decorare-pictare, in functie de substantele utilizate, se vor asigura unguente pentru protecția pielii.

9.1. Decalotarea

Art.540. Se interzice decalotarea produselor de sticla cu defecte sau fisuri, pentru prevenirea accidentarii.

Decalotarea termica

Art.541. Pentru utilizarea arzatoarelor la masina de decalotat, se vor respecta prevederile la care s-au facut referiri la cap.4.

Art.542. Este interzisa functionarea masinilor de decalotat fara functionarea corespunzatoare a hotei de evacuare a gazelor arse.

Art.543. Inainte de pornirea discului pentru taierea calotelor, se va controla daca acesta este bine fixat pe ax si daca nu prezinta fisuri.

Art.544. Este interzisa punerea pe masina de decalotat a produselor cu calota pronuntat excentrica.

Art.545. Este interzisa aruncarea de la distanta a calotelor si a rebuturilor in lazile de cioburi.

Art.546. Calotele vor fi depozitate in containere asezate linga masina si prevazute cu aparatoare de protecție, pentru evitarea imprastierii cioburilor.

Art.547. Se interzice pastrarea obiectelor de decalotat, precum si a altor obiecte, pe sasilul masinii de decalotat. Pentru lucru se va utiliza o suprafata orizontala stabila in apropierea masinii.

Art.548. La asezarea si scoaterea produselor pe si de pe discurile masinii, mainile se vor feri de contactul cu arzatorul sau cu suprafetele incalzite.

Art.549. La scoaterea si manipularea produselor de pe discurile masinii, se va avea grija ca aruncarea calotei la containerul de cioburi sa se realizeze cu atentie, pentru a evita cadrea calotei si accidentarea lucratorilor.

Art.550. In cazul spargerii unui furtun de gaz metan sau desprinderii acestuia de la locul de imbinare, se va inchide imediat gazul de la ventilul de siguranta, pentru evitarea exploziilor.

Art.551. In cazul intreruperii accidentale a gazului metan, se vor inchide robinetele arzatoarelor, cu prioritate cel de oxigen

Art.552. Decalotarea articolelor grele se va face intr-un loc special amenajat, prevazut cu paravan de protecție.

Art.553. Manipularea si decalotarea articolelor tehnice si a celor grele se vor face numai cu mansetele halatului incheiate, utilizand manecute de protecție.

Art.554. Pentru indepartarea cioburilor de pe masa masinii se vor utiliza maturi cu coada, pentru a evita atingerea directa a flacarii.

Decalotarea termica cu oxigen

Art.555. Lucratorii de la masinile de decalotat cu oxigen sunt obligati sa aiba echipamentul de lucru si de protecție curat, fara pete de grasimi, ulei sau similare. Inainte de a manevra robinetele de oxigen lucratorii se vor spala pe maini cu apa si sapun.

Decalotarea cu disc diamantat

Art.556. Nu se permite functionarea masinii fara protectorii zonei de taiere a discului in buna stare de functionare, integri si in pozitie de functionare.

Art.557. Inainte de pornirea utilajului, se va verifica fixarea discului pe axul masinii; fixarea se va face de catre lacatusul de intretinere.

Art.558. Operatia de taiere la disc se va face cu atentie, fara a forta taierea obiectului.

Art.559. Este interzisa atingerea discului cu mana in timpul functionarii masinii.

Art.560. Decalotarea se va face numai cu mansetele halatului incheiate, utilizand manecute de protecție.

Art.561. In timpul decalotarii cu disc diamantat, pozitia de lucru corespunzatoare a lucratorului trebuie asigurata prin forma si dimensiunile scaunului si a reazemelor.

Art.562. In timpul functionarii masinii, daca se observa vibratii ale discului (datorate prinderii sau uzurii), se va opri operatia de decalotare, procedandu-se la schimbarea discului sau repararea masinii de catre lucratorii autorizati.

Art.563. Lucratorii vor controla fiecare produs inainte de a fi taiat; produsele care sunt calde nu se vor decalota.

Art.564. Pentru taiere, produsul se va rezema de dispozitivul corespunzator formei acestuia numai cand sania este retrasa la tamponul de oprire; pentru prindere, mainile se aseaza la distante egale fata de disc, iar sania masinii se va impinge lent, fara socuri.

Art.565. Reglarea pozitiei discului, pentru o taiere corespunzatoare, se va face numai cu discul complet oprit.

Art.566. Calotele sau cioburile ramase in cuva masinii se vor indeparta numai dupa oprirea discului.

Art.567. Se interzice taierea materialelor si/sau utilizarea masinii de catre alti lucratori decat cei repartizati.

9.3. Slefurirea

Slefuirea cu banda abraziva

Art.568. Masinile de slefuit cu banda verticala sau orizontala vor fi asezate in fundatie de beton, pentru a se evita deplasarea lor in timpul functionarii si vor fi prevazute cu gratare de lemn pentru picioare.

Art.569. La slefuirea produselor de sticla se va utiliza obligatoriu basma sau boneta de protecție.

Art.570. Se interzice functionarea masini de slefuit cu carcasele de protecție  deschise sau lipsa.

Art.571. Se interzice inceperea lucrului la masina daca banda abraziva este dezlipita sau prezinta rupturi pe margini.

Art.572. In cazul in care banda abraziva incepe sa bata sau sa devieze intr-o parte, ea ve fi inlocuita.

Art.573. La montarea benzilor pe masina, se va tine seama in mod expres de sensul sagetilor indicate pe spatele benzii abrazive.

Art.574. Dupa montarea benzii, la proba de mers in gol, banda abraziva nu trebuie sa prezinte denivelari sau vibratii; in caz contrar, se va proceda la schimbarea benzii.

Art.575. Slefuirea va incepe numai cand masina a ajuns la viteza de lucru nominala.

Art.576. Se interzice slefuirea daca pe banda abraziva nu curge apa, pentru evitarea supraincalzirii obiectului.

Art.577.(1) La masina de slefuit cu banda abraziva, instalatia electrica trebuie sa fie strict izolata, fara ruperi in varnis si in tuburile flexibile.
(2) Zilnic se va controla legatura la centura de impamantare, pentru a nu avea intreruperi.

Art.578. Se interzice slefuirea obiectelor cu suprafata de slefuire mai mare in diametru decat latimea, precum si a celor crapate sau care au colturi ramase de la decalotare.

Art.579. Locul de contact al produsului de sticla cu banda va fi numai in dreptul reazemului de lemn din spatele benzii.

Art.580. Apasarea produsului pe banda abraziva se va face progresiv, cu dese intreruperi, in functie de grosimea produsului.

Art.581. In timpul slefuiurii obiectelor de sticla, atentia lucratorilor se va concentra spre executarea operatiei, fiind interzise discutiile.

Art.582. Se interzice spalarea masinii cu jet de apa: curatarea masinii se va face numai cu o carpa umezita si apoi cu o carpa perfect uscata.

Art.583. Se interzice asezarea produselor pe capetele masinii de slefuit.

Art.584. La masina de slefuit cu banda abraziva orizontala nu vor lucra mai mult de doi lucratori.

Art.585. La masina de slefuit cu banda abraziva verticala, obiectul de sticla va fi tinut cu ambele maini.

Slefuirea pe saibe

Art.586. Obiectele de sticla ce urmeaza a fi slefuite vor fi controlate in prealabil pentru a nu avea fisuri.

Art.587. Este interzis ca la slefuirea articolelor tehnice si/sau grele sa se lucreze cu saibe din fonta sub Ø 600mm.

Art.588. Pentru a fi slefuit, obiectul de sticla va fi tinut pe saiba cu ambele maini.

Art.589. La saiba de slefuit din fonta nu vor lucra mai mult de doi lucratori, care vor fi dispusi diametral opus.

Art.590. In timpul lucrului, pe saiba de slefuit din fonta va curge apa cu abraziv (nisip sau carbura de siliciu).

Art.591. Pe toata durata lucrului, pe saiba de gresie va curge apa curata.

Art.592. Apa utilizata pentru slefuire va fi asigurata la o temperatura  care sa nu predispuna la imbolnavirea lucratorilor.

Art.593. La saiba de gresie va lucra numai un singur lucrator.

Art.594. Slefuirea la saiba cu piatra de gresie se va face intermitent.

Art.595. Saibele din lemn pentru lustruit, cu care s- lucrat o perioada mai indelungata, nu se vor pune in functiune fara a fi anterior controlate.

Art.596.(1) Abrazivul de slefuit va fi tinut intr-un vas bine fixat de carcasa maninii, iar dispozitivul de dozare va fi reglat pentru evitarea excesului abraziv.
(2) In cazul defectarii dispozitivului de dozare, abrazivul de slefuit se va aplica la perioade scurte cu o pensula sa cu ajutorul unei carpe.

Art.597. Transportul saibelor de fonta, in vederea rectificarii, se va face numai cu dispozitivul de transport saibe.

Art.598. Rectificarea saibelor de slefuit din fonta se va face numai la strunguri, de catre strungari, iar a celor din gresie sau de lemn direct pe masina, cu ajutorul dispozitivului omologat si numai in prezenta sefului de echipa.

Art.599. Rectificarea saibelor se va face ori de cate ori este nevoie, fiind interzis a se lucra cu o saiba excentrica sau fara planeitate.

Art.600. Se interzice slefuirea pe saiba de fonta, de gresie sau lemn a altor obiecte (fier, lemn, materiale plastice, etc.)

Art.601. La montarea saibei de gresie pe masina, se va avea grija ca acesata sa nu prezinte crapaturi si clivaje, fiind interzis a se lucra la saiba de gresie fara dispozitivul de fixare, executat din lemn.

Art.602. Scoaterea abrazivului din bazinul saibei de fonta se va face cu scafa metalica si numai cu saiba oprita din functiune.

Art.603. Culegerea cioburilor rezultate sin spargerea produselor se va face numai cu masina oprita.

Art.604. La slefuirea obiectelor de sticla mari la saiba de fonta, gresie sau lemn, se vor purta in mod obligatoriu manecute de piele.

Art.605. Saiba de lemn va fi inlocuita obligatoriu atunci cand grosimea ei a ajuns la minimum 30mm.

Art.606. Locul de munca la slefuirea pe saibe va avea, pe cat posibil, pardoseala neteda, nealunecoasa si fara diferente de nivel pe traseele de acces la si de la masina.

Art.607. Iluminatul va fi asigurat uniform pe toata suprafata de lucru si astfel amplast incat sa permita controlul produselor care urmeaza a fi slefuite.

Slefuirea semiautomata

Art.608. Produsele care urmeaza a fi slefuite vor fi verificate in prealabil, pentru a nu avea fisuri.

Art.609. Se interzice functionarea masinii fara protectori (aparatori sau paravane de protecție).

Art.610. In timpul functionarii masinii, sunt interzise interventiile la discurile de antrenare a suporturilor de sustinere a produselor, precum si introducerea sau scoaterea penelor de lemn de sub banda abraziva.

Art.611. La inceperea lucrului, se va regla masina privind forta de apasare pe produse in timpul slefuririi.

Art.612. Se va urmari cu atentie fixarea se centrarea produsului in dispozitiv si numai dupa aceea se va manipula maneta de actionare.

Art.613. Protectorii (aparatorii sau paravane) din fata posturilor vor fi orientati inspre spate, pentru ca, in cazul spargerii produsului, cioburile sa fie ricosate in spatele masinii.

Art.614. Se interzice culegerea cioburilor de pe banda cu mana, in timpul functionarii acesteia.

Slefuirea cu discuri diamantate

Art.615. Inainte de inceperea lucrului, se vor verifica obligatoriu conductele de alimentare cu fluide (aer comprimat, ulei, apa).

Art.616. Inainte de fixarea obiectelor de sticla pe dispozitivul de prelucrare al masinii, se va asigura alimentarea cu apa a discului, astfel incat la contactul produsului cu discurile diamantate, acesta sa nu se sparga si sa produca accidentarea.

Art.617. Se interzice slefuirea obiectelor de sticla mai mici decat reperul de siguranta inscris sau prevazut pentru masina respectiva.

Art.618. Descarcarea manuala a produselor de sticla slefuite din masina se va face prin respectarea stricta a modului de lucru prevazut in instructiunile de utilizare ale masinilor.

Art.619. Dupa operatiile la interventii sau intretinere a masinilor, se va verifica daca mecanismele si discurile diamantate se deplaseaza si se rotesc in sensul corect.

Art.620.(1) Inainte de inceperea lucrului, se va controla masina, fixandu-se mandrina din lemn pe axul masinii si centrandu-se corect.
(2) Se interzice lucrul la masinile la care se constata ca axul prezinta vibratii.

Art.621. Dopul de sticla se fixeaza in mandrina prin batai usoare cu ciocanul de lemn, fiind interzisa folosirea sculelor metalice care pot fisura dopul.

Art.622. Sticla ce urmeaza  a fi rodata se verifica pentru a nu prezenta fisuri, in special la gura.

Art.623. Introducerea gurii sticlei in dopul fixat in mandrina se va face numai  dupa ce s-a introdus emulsia de abraziv.

Art.624. Rodarea se va face prin dese intreruperi pentru a preveni supraincalzirea gatului sticlei si spargerea acesteia.

Art.625. La rodarea produselor de dimensiuni reduse, lucratorii vor purta ochelari de protecție si manusi textile.

9.4. Matuirea

Art.626. Matuirea chimica a obiectelor de sticla se va face in incaperi special amenajate, prevazute cu ventilatie mecanica cu aport de aer proaspat si hota de absortie locala.

Art.627. Se interzice servirea mesei, fumatul sau pastrarea hainelor personale in incaperea de matuire chimica.

Art.628. Inainte de a incepe lucrul, se va verifica si imbraca echipamentul de protecție din dotare.

Art.629. Pe toata durata lucrului, pe fiecare mana se vor purta obligatoriu doua perechi de manusi (una chirurgicala, peste care se va aplica una antiacida), pentru ca in caz de degradare, substanta acida sa nu ajunga la piele.

Art.630. Prepararea solutiilor pentru matuire si matuirea propriu-zisa se vor face numai sub nisa ventilata mecanic.

Art.631. Se interzice cu desavarsire a se instraina acizii destinati operatiei de matuire.

Art.632. Este interzis accesul persoanelor straine de procesul de producție in camerele de matuire chimica.

Art.633. Este interzisa pastrarea substantei de matuire chimica in vase de sticla, acesta pastrandu-se numai in vase de material plastic sau din plumb.

9.5. Lustruirea

Lustruirea chimica manuala

Art.634.(1) In incaperea unde se executa lustruirea chimica manuala, peretii, pardoseala, structura de rezistanta si echipamentele de munca vor fi protejate cu material antiacid (clor-cauciuc, mepalon, etc.)
(2) Instalatiile electrice vor fi protejate antiacid.
(3) Iluminatul natural se va suplimenta, dupa caz, cu iluminat artificial.

Art.635. Pe toata durata lucrului se va sigura functionarea ventilatiei generale.

Art.636. Se interzice evacuarea vaporilor de acizi in exterior, precum si a solutiilor epuizate la canal, fara a le se face neutralizarea corespunzatoare, pentru impiedicarea deversarii de ioni de fluor.

Art.637. Amestecul de acizi se va face cu atentie, respaectandu-se regulile si ordinea se amestecare a acizilor concentrati, acidul sulfuric adaugandu-se ultimul.

Art.638. Operatia de tratare a articolelor de sticla cu amestecul de acizi se va face numai sub nisa si cu exhaustorul in functiune.

Art.639. Pastrarea stocului de acizi zilnic necesar se va face numai in recipiente speciale,  fiind interzisa depozitarea altor produse in aceste incaperi. Se interzice utilizarea galetilor pentru manipularea acizilor.

Art.640. Umplerea bailor cu acizi, precum si aducerea lor la rezervoare la bai, se vor face, pe cat posibil, mecanizat, cu ajutorul pompelor, debitoarelor, etc.

Art.641. Introducerea produselor de sticla in bai se va face indirect, in cosuri de scufundare din material plastic sau, in cazul produselor al caror format nu permite asezarea in cosuri, direct, cu mana protejata.

Art.642. La introducerea deirecta a produselor in bai se vor utiliza manusi de protecție, se va controla anterior temperatura in bai si se va efectua manipularea produselor in bai dupa cum urmeaza:
a) imersari de maximum 10 sec. la temperatura de 650C;
b) imersari de peste 10 sec la temperatura de 550

Art.643. Mentinerea solutiilor de pe o zi pe alta se va face cu ventilatie continua, la temperatura redusa si in recipiente cu posibilitati de inchidere ermetica.

Art.644. La terminarea fiecarei zile de lucru, se va spala incaperea cu o solutie de carbonat de sodiu si apoi cu apa curata, pentru neutralizarea acizilor imprastiati pe jos. Scurgerea apelor de spalare acide se va sigura prin canale antiacide, care le vor dirija spre statia de tratare ape acide.

Art.645. In aceste incaperi sunt interzise fumatul, servitul mesei si pastrarea alimentelor.

Lustruirea chimica mecanizata

Art.646. In incaperea de lustruire chimica mecanizata se interzice depozitarea de produse peste cantitatea necesara introducerii in masina.

Art.647. Introducerea si scoaterea obiectelor din sticla in si din suporturile tamburului se vor face cu atentie, pentru a evita spargerea acestora si, respectiv, accidentarea lucratorilor (taieturi).

Art.648. Fixarea tamburului cu produse in carligul monoraiului se va face cu atentie, pentru a se preintampina desfacerea accidentala a acestuia. Traseul parcurs de produse pana la introducerea in baia de tratare chimica va fi supravegheat cu atentie.

Art.649. Lucratorul care manipuleaza monorailu nu va sta in raza de actiune a acestuia si nu va adimite prezenta altor lucratori in zona respectiva.

Art.650. Se interzice deschiderea capacelor bazinelor tampon in timpul functionarii utilajelor.

Art.651. Se interzice a se lasa statia de preparare a acizilor sub tensiune si fara supraveghere.

Art.652. La masa de incarcare si descarcare a tamburilor cu produse, se va pune siguranta, pentru a preveni accidentele datorita bascularii nedirijate a tamburilor.

Art.653. Se va asigura functionarea normala a instalatiei de lustruit, cu toate sistemele de avertizare optice si acustice ale operatiilor, fiind interzis a se actiona manual.

Art.654. In caz de intrerupere a curentului electric, de defectiuni sau avarii la instalatia de lustruit, lucratorii care deservesc instalatia vor anunta deindata seful ierarhic, fara a interveni personal pentru remediere.

Art.655.(1) Instalatia de lustruit se va pune in functiune dupa ce in prealabil a fost asigurata functionarea instalatiei de neutralizare.
(2) Se interzice functionarea instalatiei de lustruit fara existenta unei instalatii de neutralizare de capacitate corespunzatoare.

Art.656. Rezervorul cu hidroxid de calciu (lapte de var) va fi plin in tot timpul functionarii instalatiei de lustruit chimic.

Art.657. Este interzis a se umbla pe marginile bazinelor; circulatia se va efectua numai prin locurile special destinate, iar accesul la platforma de control a hidroxidului de calciu este permis numai utilizand scara de acces.

Art.658. Se interzice manipularea acizilor cu galeti; transvazarea se va efectua numai cu pompa destinata acestui scop.

Art.659.(1) Inainte de a incepe pomparea acizilor dein recipienti in rezervoare, se vor verifica furtunurile si colierele care fac legatura intre pompa si conducta.
(2) Butoaiele de acizi nu vor fi desfacuta decat la locul indicat din statia de pompare.

Art.660. Dupa utilizare, butoaiele goale de acizi vor fi evacuate din incaperea instalatiei de lustruit, spalate si neutralizate intr-o incapere special amenajata antichimic, prevazuta cu canal de scurgere antiacid si dirijate spre statiile de neutralizare (tratare antiacida).

Art.661. Curatirea bazinelor de decantare si verificarea instalatiei de neutralizare se vor face cel putin o data pe saptamana.

Lustruirea termica mecanizata

Art.662. Pentru utilizarea arzatoarelor, la inceperea lucrului se vor respecta prevederile la care s-au facut referire in cap.4.

Art.663. Pe toata durata lucrului, nu se vor depozita materiale combustibile (talas, hartie, etc.) in jurul masinii de lustruire termica.

Art.664. La masinile cu alimentare manuala, produsele de sticla si cioburile se vor lua de pe masina cu clestele.

Art.665. Pozitia lucratorului in timpul lucrului va fi de asa natura, incat temperatura si gazele arse sa nu-i afecteze fata.

Art.666. In timpul lucrului se interzic discutiile si/sau gesturile care distrag atentia.

Lustruirea mecanica su perii

Art.667. In timpul lucrului, mansetele echipamentelor de protecție vor fi incheiate si stranse.

Art.668. In timpul lustruirii, atingerea obiectului din sticla cu peria se va face intermitent.

Art.669. Peria de lustruit va fi udata mereu, cu emulsie de pasta de nisip.

Art.670. Inlocuirea pastei de nisip, curatarea si scoaterea cioburilor din pasta se vor efectua numai lopeti si cu masina oprita din functiune.

Art.671. Apasarea pe perii se va realiza cu multa atentie, pentru prevenirea spargerii produselor si accidentarii lucratorilor.

Art.672. Se interzice utilizarea de perii care prezinta goluri de fibre pe circumferinta, iar discul va fi obligatoriu controlat inainte de montare, pentru a nu prezenta defectiuni.

Art.673. Emulsia de apa si nisip trebuie sa respecte o proportie corespunzatoare , pentru ca ungerea sa se poata efectua in mod corect.

9.6. Sablarea

Art.674. Operatia de sablare se va realiza intr-o incapere special amenajata si prevazuta cu sistem de exhaustare.

Art.675. Masinile de sablat vor avea pravazute mansoane etanse, pentr asigurarea manipularii produselor din exterior si prevenirea degajarii prafului silicogen.

Art.676. Se interzice lucrul la masina de sablat fara ecran de protecție, precum si introducerea capului in nisam asinii de sablat, chiar in cazul cand aceasta nu functioneaza.

Art.677. Geamul de la ecranul de protecție al masini de sablat se va schimba ori de cate ori s-a matuit, pentru ca lucratorul sa aiba o vizibilitate cat mai buna.

Art.678. Inainte de sablare, obiectele de sticla se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.

9.7. Decorarea

Conditiile de lucru

Art.679. Spatiile de decorare vor fi bine iluminate (in special cu lumina naturala) si vor fi prevazute cu ventilatie naturala si mecanica. Parametrii de functionare ai instalatiei de ventilare asigura prevenirea formarii amestecurilor explozive pentru o cantitate data de solventi.

Art.680. Vopselele, lacurile si solventii se vor pastra in vase inchise etans; depozitarea lor se va face in incaperi si dulapuri special destinate.

Art.681. Se interzice pastrarea materialelor inflamabile in atelier, in cantitati care pot conduce prin evaporare, la formarea de amestecuri explozive.

Art.682. Se interzice fumatul, precum si servirea mesei in atelierele de decorare.

Art.683. Transportul tavilor cu produse din sticla decorate manual se va efectua cu mijloace de transport care sa asigure siguranta produselor si a lucratorilor.

Art.684. Se interzice stocarea produselor din sticla sau stivuirea lor pe pardoseala.

Art.685. Prepararea vopselelor termoplaste cu malaxorul, decorarea cu serograful sau cu silicat de plumb (eiss) se vor efectua in locuri special amenajate si numai sub nisa dotata cu ventilatie mecanica.

Art.686. Prepararea vopselelor termoplaste se va efectua numai in cantitati care sa nu conduca la formarea de amestecuri explozive.

Decorarea menuala

Art.687. La prepararea manuala ocazionala a vopselelor pentru obiecte de serie mica si la decorarea cu serograful este obligatorie purtarea mastii si a manusilor de protecție. Se interzice generalizarea  la mai multe posturi de lucru a acestor procedee.

Art.688. In cazul in care se utilizeaza compozitii cu plumb pentru decorare, inainte de se servi masa, decoratorii se vor spala pe maini cu o solutie de acid acetic (3-40/00), pentru neutralizare, dupa care se spala cu apa si sapun.

Art.689. La terminarea lucrului, vasele si tusierele cu vopsele vor fi inchise ermetic si predate conducatorului locului de munca, care le va depozita intr-un loc special amenajat.

Art.690. In cazul sparegrii uni produs in timpul decorarii, cioburile ramase la locul de lucru vor fi imediat evacuate.

Decorarea mecanizata prin sitografiere

Art.691.(1) La alimentarea manuala a masinilor de sitografiere se vor purta manusi textile.
(2) Produsele defecte se vor inlatura in prealabil.

Art.692. La masinile care au dispozitive de prindere a produselor prin vid, se va verifica capacitatea de absortie a acestor dispozitive inainte de pornirea masinii.

Art.693. In timpul functionarii masinilor de sitografiere se interzice stationarea persoanelor straine de locul de munca in jurul masinii.

Art.694. In vederea prevenirii accidentarii prin spargerea produselor, masina trebuie sa fie bine reglata si sa se lucreze cu cea mai mare atentie.

Art.695. Se interzice indepartarea produselor sparte in timpul functionarii masinii.

Art.696. Curatarea sitelor pentru sitografiere se va face numai in locuri special amenajate sub nisa.

Tratarea termica decor

Art.697. La utilizarea gazului metan pentru cuptorul de tratat termic decor, se vor respecta prevederile la care s-au facut referiri in cap.4.

Art.698. Pentru modul de lucru in condiții de securitate se vor respecta prevederile la care s-au facut referiri in cap.7.

9.8. Gravarea (sculptarea) mecanica

Art.699. Polizoarele de gravare vor fi asigurate cu iluminat local, la tensiunea de 24 volti si vor avea dubla asigurare de protecție impotriva electrocutarii.

Art.700. Inainte de pornirea masinii se va controla treapta de viteza, pentru a fi in concordanta cu marimea discului montat.

Art.701. Trecerea de la o viteza mai mare la o viteza mai mica se va face succesiv, la polizoarele cu comutator de viteza.

Art.702. In caz de spargere a unui obiect in cuva cu apa, se va opri polizorul, se va goli de apa si apoi se vor scoate cioburile.

Art.703. Montarea pietrelor abrazive se va face cu atentie, controlandu-se sa nu prezinte fisuri.

Art.704. Suportul pe care se sprijina bagheta (scula) de rectificat (gravat) trebuie  bine fixat.

Art.705. Obiectele de sticla care urmeaza a fi sculptate vor fi controlate in prealabil din punctul de vedere al integritatii fizice.

Art.706. Obiectele sculptate nu se vor depozita pe marginea cuvei de spalare.

Art.707. Se interzice curatarea cuvei si lampii electrice in timpul functionarii polizorului.

Art.708. In timpul lucrului atentia va fi concentrata la executarea operatiei de gravare.

Art.709. Scaunele folosite la polizoarele de gravare vor fi ergonomice, prevazute cu podete pentru picioare si unde este cazul, cu reazeme adecvate pentru antebrat.

Art.710. Canalele de scurgere a apei vor fi intretinute in perfecta stare de functionare si curatenie.

Art.711. Se interzice lucrul la polizoarele de gravare fara basma sau boneta de protecție.

Art.712. Se interzice ca, inainte de demontarea discurilor din electrocoridon sai din carbura de siliciu, sa se mareasca viteza de rotatie pentru a scoate apa din disc.

9.9. Procedeul Galle

Art.713. Incaperile in care se realizeaza tratamentul chimic specific acestui procedeu vor avea peretii, pardoselile si instalatiile protejate antiacid.

Art.714. Sunt interzise fumatul, luarea mesei si focul deschis in camerele de tratare cu acizi.

Art.715. Inainte de inceperea operatiei de tratare cu acizi, se va pune in functiune instalatia de ventilare.

Art.716. Dupa tratarea cu acid, produsele vor fi spalate la un jet continuu de apa curata.

Art.717. Este interzisa deversarea la canal a solutiei de acidare si a apelor uzate, inainte de a fi neutralizate, in cazul in care nu exista canalizare antiacida si statie de neutralizare.

Art.718. La prepararea solutiei, se va avea grija sa se toarne acidul sulfuric in apa sub forma de suvita subtire continua, fiind interzis a se turna apa peste acidul sulfuric.

Art.719. Vasul in care se pastreaza acidul sulfuric va fi inchis ermetic si etichetat.

Art.720. In caz de contact accidental cu acid sulfuric, se va spala partea vatamata cu jet de apa, sau cu o solutie alcalina de carbonati.

Art.721. Acidul sulfuric se va utiliza numai sub nisa, iar baile de acid sulfuric vor fi asezare sub nisa ventilata si racordata la o instalatie de neutralizare a vaporilor acizi.

Art.722. Este interzisa stationarea indelungata in camera in care este montata nisa cu baile de acid sulfuric.

Art.723.(1) Spalarea obiectelor de sticla dupa tratare se va efectua in camere speciale.
(2) Spalarea masticului de pe vasele tratate cu acid se va face in bai cu pereti dublii.

Art.724. Camera in care sunt depozitati acizii: fluorhidric, sulfuric, precum si biflorura de amoniu va fi dotata cu ventilator cu palete si carcase protejate contra contactului cu agentii chimici.

Art.725. Incarcarea si descarcarea bailor de acizi se va face cu dispozitive speciale (pompe), care sa asigure securitatea lucrului.

9.10. Aluminizarea ornamentelor de sticla

Art.726. Aluminizarea ormanetelor de sticla se va realiza in incaperi special destinate.

Art.727. In cazul in care procedeul de aluminizare se desfasoara in spatii adiacente atelierelor de decorare, nu se permite trecerea directa intre cele doua spatii de lucru fara asigurarea unor spatii intermediare de ecluzare antichimica si antiex, prevazute cu sistem de exhaustare a noxelor.

Art.728. Inainte de inceperea lucrului se vor verifica starea tehnica a instalatiilor de aluminizare, precum si functionarea instalatiilor de ventilare aferente.

9.11. Spalarea si papirarea

Art.729. Spalarea produselor de sticla cu apa se va face in punctele tehnologice amenajate, cu apa incalzita.

Art.730.(1) Spalarea produselor din sticla cu acid clorhidric se va face in spatii amenajate antiacid si sub nisa prevazuta cu hota de absortie mecanica si neutralizarea vaporilor chimici.
(2) Apele acide vor fi deversate in canal antiacid, cu dirijare spre statiile de neutralizare.
(3) Acidul clorhidric se va pastra in vase inchise si stabile.

Art.731. Spalarea produselor de sticla cu petrol, benzina, ect., se va face in locuri complet ferite de surse de foc deschis, sub o nisa prevazuta cu hota de absortie naturala sau de tip antiex.

Art.732. La locul de munca unde se executa spalarea produselor petroliere si papirarea sunt interzise fumatul si folosirea oricarei surse de foc deschis.

Art.733. Inainte de papirare se va verifica fiecare obiect de sticla, cele care prezinta fisuri sau neplaneitati depozitandu-se separat.

Art.734. Se interzice asezarea obiectelor de sticla in tavi, ladite, navete, carucioare, etc., deteriorate sau direct pe pardoseala.

Art.735. Ridicarea si transportul ambalajelor cu produse se va face numai dupa asigurarea stabilitatii acestora la transport si degajarii traseului pe care se face transportul.

10. SORTAREA – CONTROLUL DE CALITATE

Sortarea

Art.736. La sortarea produselor, lucratorii vor utiliza manusi de protecție textile.

Art.737. Introducerea produselor in lada sau caruciorul de sortare se va face cu atentie, pentru a evita accidentarea prin spargere si taiere.

Art.738. Colectare si depozitarea produselor sortate se va face numai in ladite, navete si carucioare bine intretinute.

Art.739.(1) Cioburile rezultate vor fi evacuate fie in containere speciale, prevazute cu aparatori de protecție, fie cu ajutorul releelor de benzi carcasate, in vedrea reciclarii.
(2) Zonele de lucru vor fi curatate continuu de cioburi, utilizandu-se lopata; strangerea cioburilor cu mana libera este interzisa.

Art.740. Se interzice depozitarea produselor de sticla pe caile de acces, precum si a lazilor, containerelor sau carucioarelor cu asu fara produse.

Art.741. Se interzice stivuirea obiectelor sortate pe mesele de lucru.

Art.742. Tavile, laditele si navetele cu produse sortate se vor stivui pana la o inaltime de cel mult 1,5m, asigurandu-se stabilitatea stivei.

Art.743. Se interzice transportul produselor pe brate.

Art.744. In cazul in care, pentru transportul produselor se folosesc cosuri, acestea vor vi manipulate de doi lucratori. Se interzice transportul cosurilor de catre un singur lucrator, chiar in conditiile in care acestea sunt goale.

Art.745. Sortarea produselor se va face prin prinderea obiectului la mijloc si nu de muchie.

Art.746.(1) Sortatorii care lucreaza la cuptoarele de recoacere vor inlatura produsele sparte de pe plasa utilizand lopata si matura.
(2) Cioburile cazute pe sub plasa la cuptaorele de recoacere vor fi scoase cu un dispozitiv special confectionat in acest scop.
(3) Se interzice sortatorilor aplecarea corpului peste plasa cuptorului de recoacere, pentru prinderea obiectelor, inainte de iesirea lor din cuptor.
(4) Se interzice urcarea cu picioarele pe plasa cuptorului de recoacere sau pe banda transportoare, in timpul  functionarii acestuia.
(5) Se interice  sortatorilor sa intervina la elementele mobile in miscare (lanturi, roti dintate, etc.)
(6) Daca produsele de sticla de pe banda sau plasa cuptorului de recoacere depasesc temperatura de 400C, sortarea se va face cu mansui termoizolante.

Art.747.(1) La masinile automate, daca se observa rebuturi pe banda transportoare a masinii, se poate interveni pentru indepartarea acestora. Degajarea rebuturilor se va face numai la punctele special amenajate, utilizand manusi de protecție si scule adecvate.
(2) In cazul in care banda transportoare de sortare de la capatul rece al cuptorului de recoacere este defecta, sortarea se va face direct de pe banda cuptorului de recoacere.

Art.748. Discul si placa de planeitate pentru sortare se vor fixa stabil pe masa, pentru evitarea accidentarii prin caderea acestora.

Art.749.(1) La produsele de sticla mari (baloane, bacuri pentru acumulatoare, etc.) sortarea se va face utilizand manusi, sort si manecute de protecție.
(2) Pentru baloanele cu capacitate de 25-50 litri, sortatorii vor utiliza un dreptar de lemn, lung de 60-70 cm, pentru luarea baloanelor de pe plasa.
(3) Inlaturarea cioburilor mari sau a baloanelor care prezinta crapaturi, de pe plasa cuptoarelor de recoacere, se va face utilizand un cleste din lemn si o matura.
(4) Trecerea baloanelor de pe masa de sortare pe masa din spate se va face deasupra unei plansete rabatabile, confectionata din scandura perfect neteda, amplasata intre masa din fata a sortatorilor si din spate, pentru a evita scaparea sau caderea balonului.

Controlul de calitate

Art.750. Incercarea la presiune a buteliilor se va face cu usa de la aparatul de verificat bine inchisa  si asigurata.

Art.751. La probele de socuri termice de la 50 la 1000C, precum si la luarea temperaturii pafafinei, este obligatorie folosirea manusilor de protecție.

Art.752. Se va avea grija ca nici o picatura de apa sa nu ajunga in parafina incalzita, pentru evitarea accidentarii prin stropire.

Art.753. La introducerea gratarului de klinghere in baia de parafina, acestea nu vor prezenta urme de apa (ambele trebuie sa fie perfect uscate).

Art.754. Pe perioada cat se tine in baia de parafina, se va supraveghea temperatura cu termometrul.

Art.755. La scoaterea suportului deintava de parafina, se vor folosi doua perechi de manusi.

Art.756. In cazul utilizarii cazanelor cu rezistente electrice, inainte de inceperea lucrului, se va verifica  buna functionare a instalatiei de la panoul de comanda si se va verifica zilnic legatura firului de impamantare de la cazan la centura de impamantare.

Art.757. Inainte de inceperea lucrului la centrifuga de verificare abutirometrelor, vor fi controlate starea garniturii de etansare a capacului, precum si inchiderea corespunzatoare a acestuia.

Art.758. Se interzice pornirea si utilizarea centrifugii cu capacul deschis.

Art.759. Spalarea centrifugii se va face zilnic, dupa terminarea lucrului si intreruperea curentului electric.

Art.760. In timpul functionarii centrifugei, se interzice parasirea locului de munca.

11. AMBALAREA SI INSCRIPTIONAREA PRODUSELOR DIN STICLA

Ambalarea manuala

Art.761. Pentru activitatea de ambalare manuala a produselor din sticla, se vor amenaja spatii destinate acestui scop si amplaste atfel incat sa respecte criteriul efortului minim necesar atat ambalarii, cat si transportului spre mijloacele de expediere.

Art.762. Spatiile pentru ambalare vor fi asigurate permanent cu sistem de iluminat corespunzator si vor fi mentinute curate.

Art.763. In spatiile pentru ambalare nu se vor depozita materiale, scule obiecte.

Art.764. Aprovizionarea materialelor pentru ambalare nu se va face in cantitati mai mari decat necesarul unei zile de munca.

Art.765. Functionarea sistemului de ventilare se va face conform necesitatilor.

Art.766. Caile de acces se vor mentine curate si deblocate.

Art.767. In spatiile de ambalare si depozitare in vederea expedierii, se interzice fumatul si flacara deschisa.

Art.768. Se interzice aruncarea produselor defecte la containerul de cioburi; ele vor fi asezate in containere separate si evacuate, in vederea zdrobirii si reciclarii.

Art.769. Cioburile de sticla vor fi imediat evacuate, pentru prevenirea accidentarii.

Art.770. In functie de forma si greutatea fiecărui ambala, se va lucra individual sau in echipa.

Art.771. La manipularea si depozitarea materialelor pentru ambalare, se vor lua toate masurile impotriva alunecarii si caderii accidentale din stiva.

Art.772. Manipularea lazilor cu produse se va face cu atentie, dupa verificarea starii acestora, pentru prevenirea accidentarii.

Art.773. Produsele ambalate vor fi pregatite pentru expediere in stive stabile si asigurate conform prevederilor „normelor generale de securitate a muncii”.

Art.774. Se interzice utilizarea sarmelor ruginite la legarea ambalajelor.

Art.775. Asezarea pe paleta de lucru se va face cu multa atentie, pentru a evita accidentele generate de alunecarea sau rasturnarea acestora.

Art.776. Talasul se va depozita intr-o boxa amenajata special contra pericolului de incendiu.

Art.777. Baloturile de talas vor fi stivuite corect, cu respectarea prevederilor „Normelor generale de securitatea muncii”.

Ambalarea mecanizata

Art.778. Instalatia de ambalare a produselor finite va fi supravegheata pentru respectarea parametrilor functionali; orice defectiune va fi anuntata maistrului de intretinere.

Art.779. Se interzice paraisrea locului de munca fara anuntarea conducatorului acestuia si asigurarea unui inlocuitor corespunzator.

Art.780. In cazul paletizarii si ambalarii in folie de plastic termoretractabila, infolierea paletului nu se face sub graiferul de paletizare.

Art.781. Manipularea paletelor cu ambalaje pe role se va face numai prin actionare asupra paletei de lemn, fara atingerea randurilor (coloanei) de ambalaje.

Art.782. La masina de legare a buteliilor, inainte de inceperea lucrului, se va verifica existenta legaturilor la centura de impamantare si a covorului electroizolant.

Art.783. In timpul rotirii buteliilor in dispozitiv si al derularii sarmei pentru legarea lor este interzis sa se tina mana pe legatura de buteli.

Art.784. La tratarea termica manuala a foliei de plastic pentru ambalat, lucratorii vor purta manusi de protecție si vor utiliza arzatorul cu atentie, fara miscari bruste.

Art.785. Se interzic manipularile in cuptorul de infoliat in timpul functionarii: interventiile se vor face dupa oprirea cuptorului si racirea corespunzatoare.

Art.786. Urcarea lucratorilor pe cuptorul de infoliat pentru interventii sau intretinere se va face numai utilizand scarile adecvate.

Art.787. Zonele din jurul cuptorului de infoliat se vor mentine libere, deblocate, pentru asigurarea traseului si manevrelor mijloacelor de transport a paletelor pentru infoliat.

Art.788. Scoaterea paletelor tratate termic din cuptor se va face prin tragerea tavii sau suportul de lemn al paletei si nu a produselor de sticla depuse pe paleta.

Art.789. Apasarea butonului de pornire a cuptorului de infoliat se va face numai dupa ce paleta infoliata introdusa anterior a fost evacuata complet de pe banda de iesire.

Art.790. Lucratorii vor dirija operatiile care trebuie efectuate de conducatorii mijloacelor de transport, pentru prevenirea accidentarilor.

Art.791. Depozitarea paletelor se va face prin stivuire corecta, conform prevdereilor „Normelor generale de securitate a muncii”.

Art.792. Paletele utilizate pentru ambalarea produselor se vor verifica inainte de utilizare din punctul de vedere al integritatii si rezistentei.

Inscriptionarea ambalajelor

Art.793. Spatiile pentru inscriptionarea ambalajelor vor fi prevazute cu sistem de exhaustare si instalatie elecrica antiex.

Art.794. Amplasarea hotelor de absortie se va face astfel incat sa permita o pozitie comoda de lucru pentru lucratorii care efectueaza operatia de inscriptionare.

Art.795. Nu se permite efectuarea inscriptionarii ambalajelor decat sub hota de absortie, cu manusi de protecție si masca pentru vopsitor.

Art.796. Furtunurile de aer comprimat vor fi astfel amplasate incat sa nu impiedice accesul lucratorilor.

Art.797. Cantitatea de benzina necesara pentru spalarea sabloanelor, precum si diluantul pentru diluarea vopselelor nu vor depasi necesarul unui schimb de lucru.

Art.798. Ambalajele inscriptionate vor fi imediat evacuate din incaperile de inscriptionare.

Art.799. Carpele imbibate de benzina si diluanti, precum si reziduurile de diluant se vor pastra numai in vase speciale, acoperite si vor fi evacuate la terminarea lucrului.

Art.800.(1) Se interzic pastrarea alimentelor, servirea mesei sau pastrarea hainelor personale in aceste spatii de lucru.
(2) Se interzic fumatul si focul deschis.

Art.801. Tubulatura ventilatiei se va desface periodic si se va curata de materialele ce se depun.

12. DEPOZITAREA PRODUSELOR FINITE

Condiții de lucru

Art.802. Caile de acces inspre depozitul de produse finite, precum si cele din interiorul lui vor fi intretinute corespunzator, fara denivelari si vor fi marcate conventional cu dungi albe.

Art.803. Caile de acces vor avea dimensiuni in functie de marimea mijloacelor de transport utilizate si vor fi decongestionate in permanente. Latimea cailor de acces  se va stabili in functie de sensurile de circulatie si necesitatile de intoarcere si manevra specifice mijloacelor de transport.

Art.804. In depozitul de produse finite, fumatul si focul deschis sunt interzise.

Art.805. Gurile hidrantilor nu vor fi blocate cu containere, palete sau pachete, pentru a se putea interveni rapid in cazul unui eventual inceput de incendiu.

Art.806. Depozitul de produse finite va fi prevazut cu usi de evacuare, pentru eventualele cazuri de incendiu se cu rampe de incarcat.

Art.807. Usile depozitelor dinspre rampele de incarcare vor fi glisante; linia de ghidare va fi ingropata in paviment, pentru a nu se crea obstacol pentru mijloacele de transport.

Art.808. Depozitele de produse finite trebuie sa fie bine iluminate, atat ziua cat si noaptea, cand se efectueaza operatiile de incarcare-descarcare.

Depozitarea

Art.809. Depozitarea marfurilor va fi facuta in containere standardizate, in functie de specificul produselor; este interzisa folosirea containerelor pe roti carora le lipsesc partial sau total bandajele de pe roti.

Art.810. In cazul in care nu se lucreaza cu palete si containere, depozitarea produselor finite va fi facuta in rafturi speciale sau in stive a caror inaltime va respecta prevederile „Normelor generale de securitatea muncii”.

Art.811. In cazul containerelor cu inaltimi standardizate pentru depozitare, la stivuirea acestora se interzice suprapunerea a mai mult de 4 containere.

Art.812. Se interzice depozitarea paletelor cu produse finite pe suprafete deteriorate sau cu inclinatie.

Art.813. Se interzice lucratorilor din depozitele de produse finite sa se urce pe stive, rafturi, containere, palete; pentru necesitati se vor asigura dispozitive de urcare-coborare independente de stive.

Art.814. Ascensoarele de marfa cu insotitor, din depozitele de produse finite, vor fi deservite de persoane autorizate ISCIR.

Art.815. Se interzice utilizarea ascensoarelor care prezinta defectiuni.

Art.816. Containerele pentru coletarie vor fi manevrate atent, pentru a nu se rasturna. Desfacerea lateralelor se va face cu atentie.

Incarcarea mijloacelor de transport

Art.817. Operatiile de incarcare a produselor finite pe diferite mijloace de transport se vor realiza in prezenta conducatorului echipei autorizate.

Incarcarea vagoanelor

Art.818. Inainte de incarcarea cu marfa, se va controla starea vagonului si se va asigura vagonul la ambele capete cu saboti impotriva deplasarii.

Art.819. Legatura dintre vagon si rampa va fi facuta cu un podet metalic din tabla striata. Bine fixata, pentru a nu se deplasa.

Art.820. In timpul noptii vagonul va fi iluminat interior cu lampa portabila, la tensiunea de 24 volti.

Art.821. Carucioarele cu marfa vor fi manipulate numai prin impingere.

Art.822. La incarcarea marfii cu mijloace mecanizate (electrocare si motostivuitoare), acestea vor fi pilotate la intrarea in vagon.

Art.823. Este interzisa manevrarea vagoanelor in timp ce in ele exista lucratori care incarca.

Art.824. Este interzis lucratorilor de la incarcarea vagoanelor sa execute operatia de legare sau dezlegare a vagoanelor, daca nu sunt autorizati pentru aceasta operatie.

Art.825. Dupa terminarea operatiunii de incarcare a vagoanelor, se vor inchide corect toate usile, obloanele si peretii mobili, asigurandu-se cu carlige montate in acest scop.

Art.826. La incarcarea vagoanelor cu produse finite, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru respectarea normelor de securitate a muncii specifice activitatiior din cadrul CF.

Incarcarea autovehiculelor

Art.827. La incarcarea autovehiculelor cu marfa, se va avea grija ca mijlocul de transport sa fie asigurat impotriva deplasarii si sa fie cat mai aproape de locul de incarcare.

Art.828. Este interzisa folosirea podetelor sau a planurilor inclinate la o greutate mai mare decat rezistenta acestora.

Art.829. Urcarea si coborarea se vor efectua numai pe scara destinata acestui scop.

Art.830. La incarcarea marfii in autovehicule, inaltimea rampei de incarcare va fi egala cu podeaua autovehiculului.

Art.831. In timpul incarcarii, pozitia autovehiculului va fi cu spatele spre rampa de incarcare, iar oblonul din spate va fi lasat in jos cu rolul de podet intre rampa si autovehicul.

Art.832. Operatiile de incarcare vor fi supravegheate pe toata durata efectuarii acestora de catre conducatorul echipei de lucru, care va asigura toate masurile necesare desfasurarii activitatii in condiții de securitate a muncii.

13. REPARAREA SI INTRETINEREA CUPTOARELOR DE TOPIRE SI DE RECOACERE A STICLEI

Conditiile de lucru

Art.833.(1) Pentru orice interventie la cuptoare si anexe, in urma identificarii pericolelor si a evaluarii gradului de risc, se va stabili un plan de lucru, cu instructiuni concrete ce urmeaza a fi aplicate in situatiile rspective, care va fi adus la cunostinta lucratorilor.
(2) Orice interventie se va desfasura pe baza planului si a instructiunilor de lucru stabilite in toate cazurile de catre lucratorii autorizati, sub supraveghere de specialitate si indrumarea conducerii tehnice.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii noi, neobisnuite (nepracticate), se va evalua cu atentie gradul de risc al interventiei si, in functie de caz, se va  decide modul de solutionare, avand prioritate securitatea lucratorilor.

Art.834.(1) Inainte de inceperea interventiilor la cuptoare, responsabilul lucrarii respective va efectua instructajul de securitate a muncii si va stabili sarcini precise pentru fiecare membru al echipei de lucru, in vederea asigurarii conditiilor de securitate.
(2) Se vor verifica toate uneltele si sculele de lucru si se va imbraca echipamentul individual de protecție adecvat tipului de interventie.

Art.835.(1) Pentru interventiile la cald, echipamentul individual de protecție va fi termorezistent, termoizolant si termoreflectant.
(2) In cazul interventiilor la rece (la cuptoare si subsolul acestora) se va purta obligatoriu casca de protecție si, in dunctie de caz, bocanci cu bombeu metalic.

Schimbarea arzatoarelor in timpul functionarii cuptoarelor

Art.836. La schimbarea arzatoarelor, lucratorii vor lucra obligatoriu cu unelte speciale pentru acesta operatie si vor purta ochelari si manusi de protecție.

Art.837. Schimbarea arzatoarelor se va face numai de pe podete special amenajate si prevazute cu balustrada.

Art.838.(1) La schimbarea arzatoarelor se va verifica in prealabil daca robinetele de la gaze au fost inchise, iar focul a fost schimbat pe partea unde nu se lucreaza.
(2) Se interzice schimbarea arzatoarelor pe partea unde arde focul, pentru a evita arsurile care se pot produce printr-o eventuala aprindere a gazelor in exteriorul cuptorului.

Reparațiile capitale la cuptoare

Art.839. La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare, sunt interzise:
a) utilizarea unor documentatii de execuție de la reparațiile anterioare. Documentatia de execuție pentru reparatii capitale si curente trebuie sa contina evaluarea starii tehnice concrete a cuptorului la momentul respectiv.
b) utilizarea unor materiale refractare cu calitati diferite fata de cele prevazute prin documentatia de execuție a lucrarii (proiectul de execuție);
c) schimbarea sau inlocuirea caracteristicilor elementelor care compun structura de rezistenta a cuptorului, prevazute prin documentatia de execuție a lucrarii (proiectul de execuție).

Art.840. La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare cu ajutorul tertilor, in protocolul incheiat se vor stabili si masurile si responsabilitatile ce revin fiecărei parti pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii.

Oprirea focului si scurgerea sticlei

Art.841. Pentru oprirea focului si scurgerea sticlei se vor respecta, in ordine, urmatoarele masuri:
a) se va anunta formatia de prevenire si stingere a incendiilor, care va lua toate masurile necesare impotriva eventualelor incendii si va asigura supravegherea permanenta a desfasurarii lucrului in condiții de securitate;
b) se vor lua masuri de intrerupere a energiei electrice utilizate pentru actionarea cuptorului asigurandu-se iluminatul necesar pentru lucru;
c) locul in care urmeaza a se scurge sticla incandescenta se va ingradi si avertiza prin placute avertizoare.

d) se va sigura scurgerea masei de sticla intr-un bazin de scurgere prin intermediul unui canal de legatura metalic, permanent udat cu o cantitate suficienta de apa pentru realizarea fritarii. In cazul in care bazinul este in constructie permanenta sin beton, acesta va fi umplut 2/3 din inaltime cu apa, pentru facilitarea fritarii. In cazul in care se amenajeaza bazinul de scurgere din materiale refractare, acesta va avea fundul acoperit cu nisip si inaltimea peretilor laterali in concordanta cu volumul de topitura de urmeaza a fi scurs;
e) operatia de scurgere se efectueaza de catre zidarii samotori si sub supravegherea si indicatiile conducerii tehnice;
f) lucratorul cere scoate dopul de samota va fi specializat pentru acesta oparatie si dotat cu echipament individual de protecție termoizolant si termorezistent, precum si cu centura de siguranta si franghie pentru ca, in situatia unei eventuale scurgeri bruste a sticlei, sa poata fi scos rapid din locul respectiv. Echipa de pompieri va supraveghea in mod deosebit acesta operatie si va interveni, dupa caz, in timp util pentru prevenirea accidentarii lucratorilor.

Art.842. Dupa scurgerea sticlei se va opri focul in cuptor, prin inchiderea robinetelor de la conducta principala a cuptorului, dupa care zidarii vor proceda la astuparea tuturor orificiilor si la inchiderea registrului de aer (saibare).

Verificarea prealabila a legaturilor de sustinere a boltii

Art.843. Reparațiile capitale incep cu verificarea legaturilor metalice de la bolta cuptorului, pentru a nu se produce, in timpul racirii, prabusirea ei accidentala.

Racirea cuptorului

Art.844. In timpul racirii cuptorului, se va proceda la strangerea progresiva controlata a ancorajelor de bolta, pentru evitarea daramarii boltii in timpul procesului de contractie a materialului refractar.

Demolarea cuptorului

Art.845. Inceperea demolarii se va face la o temperatura la care sa se poata lucra fara pericol de arsuri. Demolarea incepe de sus in jos, respectiv de la bolta cuptorului, evitandu-se lucrarile suprapuse.

Art.846. In cazul in care bolta cuptorului nu este supusa operatiei de demolare, dar se intervine la elementele de sustinere a ei, se va asigura o sustinere provizorie printr-o constructie de rezistenta, independenta.

Art.847. Zona de lucru in care se face demolarea, reparatia cuptorului, asezarea materialelor rezultate de la demolare si a materialelor necesare reconstructiei cuptorului va fi ingradita si avertizata corespunzator.

Art.848.(1) Zonele din cuptorin care s-au acumulat compozitii chimice cu continut ridicat de trioxid de arsen vor fi izolate astfel incat sa nu se formeze curenti de aer. In interiorul acestor zone, pentru inlaturarea depunerilor mentionate, nu vor avea acces decat lucratorii special instruiti si dotati cu echipament individual de protecție, care sa asigure protecția integrala impotriva contactului cu praful toxic.
(2) Inainte de demolare se vor inlatura obligatoriu depunerile cu continut ridicat de trioxid de arsen.

Art.849. Blocurile refractare de greutate mare vor fi depuse pe palete sau carucioare speciale si evacuate imediat din zona de lucru.

Art.850. La demolare se vor evita ingramadiri de materiale, pentru a nu bloca caile de acces si a nu depasi sarcina maxima admisa a planseelor de lucru (acolo unde exista).

Zidirea cuptorului

Art.851. La zidirea cuptorului se vor respecta urmatoarele:
a) manipularea si depozitarea blocurilor refractare de greutate mare se vor face cu atentie si numai cu mijloace mecanizate, sub supravegherea conducatorului locului de munca. La depozitarea temporara a materialelor refractare in jurul cuptorului, se interzice depasirea sarcinii maxime admise a planseelor de lucru (acolo unde exista planseu).
b) stivuirea refractarealor se va face conform prevederilor „Normelor generale de securitatea muncii”.

Art.852. In timpul lucrului la subsolul cuptorului, la camerele regeneratoare sau la recuperatoare, nu se va lucra la nivelurile superioare, pentru evitarea accidentarii.

Art.853. La taierea caramizilor cu masina cu disc, se vor aplica si respecta normele de securitate a muncii specifice acestei activitati.

Art.854. In timpul cioplirii blocurilor si a caramizilor refractare, se vor purta, in mod obligatoriu, masca de protecție contra prafului si ochelari de protecție adecvati.

Art.855. Cioplirea manuala a caramizilor pentru profile se va face cu unelte corespunzatoare si echipament individual de protecție adecvat, astfel ca eventualele particule desprinse sa nu produca accidentarea.

Art.856. Pentru cioplirea manuala a materialelor refractare se vor amenaja spatii de lucru in constructie provizorie si demontabila, dotate cu instalatii de exhaustare si racorduri flexibile.

Art.857. Refractarele folosite la reparațiile cuptoarelor vor fi stivuite corect, prin stive intretesute. Scoaterea refractarelor din stiva se va face obligatoriu incapand cu randul de sus.

Art.858. Planurile inclinate pe care se urca si se coboara din zonele aflate la inaltime vor fi construite rezistent, vor avea pardoseli antiderapente si balustrade de protecție.

Art.859. Gurile de alimentare vor fi protejate impotriva iesirii flacarii din cuptor.

Punerea in functiune

Art.860. Aprinderea focului pentru temperare si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se vor face numai de catre lucratori calificati si sub directa supraveghere si indrumare a conducerii tehnice, respectandu-se  cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.

Art.861. Operatiile de strangere si slabire a piulitelor de la tiranti vor fi supravegheate de conducerea tehnica a lucrarii.

Cuptoare de topit si temperat cu creuzete

Art.862. Operatiile de schimbare a inelelor, capacelor, potcoavelor si a creuzetelor se vor face numai cu respectarea stricta a normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaj in constructii.

Art.863. Pentru efectuare operatiei de schimbare a diferitelor piese refractare se va efectua temperarea acestora, cu respectarea urmatoarelor prevederi:
a) usile cuptorului de temperare a creuzetelor vor fi prevazute cu un sistem de inchidere-deschidere, care sa permita manevrarea cu usurinta;
b) operatiile de incarcare a pieselor refractare se vor realiza utilizand dispozitive si scule adecvate, precum si echipament individual de protecție, termoizolant, termorezistent si termorefractant;
c) scoaterea piesei temperate din compartimentul cuptorului de temperat se va face dupa oprirea focului, scaderea temperaturii la un nivel care sa permita manipularea si cu un dispozitiv de transfer, care sa faciliteze tragerea piesei temperate si reducerea efortului fizic.

Art.864. In timpul operatiei de schimbare a pieselor refractare temperate, traseul de la cuptorul de temperare la cuptorul cu creuzete va fi in prealabil eliberat si curatat, fiind interzis accesul altor persoane in afara echipei de lucru.

Art.865. Transportul pieselor refractare temperate cu ajutorul dispozitivului de transfer se va face cu atentie si fara socuri mecanice, care pot conduce la craparea sau chiar la spargerea pieselor si accidentarea lucratorilor.

Art.866.(1) La operatiile de schimbare a pieselor din cuptorul cu creuzete vor fi repartizati numai lucratori cu experienta la acest tip de operatie, care pot indeplini cu precizie sarcinile de lucru individuale si inechipa.
(2) Pentru efectuarea operatiilor in echipa in condiții de securitate a muncii, acestea vor fi conduse si supravegheate de catre un specialist nominalizat de conducerea tehnica.
(3) lucratorii vor purta echipament individual de protecție termorezistent si termoizolant, pe durata efectuarii lucrarilor.

Art.867. La efectuarea operatiilor de schimbare a pieselor temperate, se vor respecta, in ordine, urmatoarele prevederi:
a) se efectueaza pregatirea si curatarea zonei de interventie:
– se degajeaza accesul la orificiul de incarcare-descarcare a cuptorului (zona podiumului de lucru din fata orificiului de acces in cuptor);
– se reduce focul la minimum posibil;
– se desface orificiul de la cuptor prin detasarea caramizilor refractare de obturatie cu ajutorul unor scule de actionare de la distanta (rangi, carlige, tije, etc.);
– se monteaza un paravan antiradiant usor manevrabil;
– se curata zona de interventie de materialele refractare incandescente cazute, care vor fi asezate intr-o ladita metalica;
b) se va scoate cu atentie creuzetul crapat sau defect, utilizand scule adecvate si se va degaja locul respectiv de deseurile rezultate care vor fi depuse, pentru racire, intr-un container metalic si ulterior evacuate.
c) se va depune un strat antilipire pe vatra cuptorului, inainte de introducerea piesei temperate;
d) se va introduce piesa temperata pentru inlocuire cu ajutorul dispozitivului de transfer (cu care s-a sigurat scoaterea piesei temperate si transportul la cuptorul cu creuzete);
e) dupa asezarea cu atentie a piesei temperate in interiorul cuptorului, se va asigura zidirea orificiului.

Art.868. Este interzisa miscarea sau deplasarea in cuptor a creuzetelor pline cu sticla, spargerea lor putand provoca accidente grave.

Cuptoarele de recoacere

Art.869. Inainte de intrarea in cuptorul de recoacere, pentru interventii sau reparatii, se vor verifica urmatoarele:
a) daca robinetele de gaz metan sunt inchise;
b) daca sabarele de la cos sunt deschise, pentru evacurea gazelor;
c) daca temperatura din interiorul cuptorului de recoacere permite intrarea lucratorilor pentru interventii sau reparatii.

Art.870. Inlocuirea placilor se va face de catre doi lucratori, unul lucrand in exterior si celalalt in interior.

Art.871. Zidirea se va face numai dupa ce locul a fost in prealabil curatat de ciobiri si nu prezinta pericol de accidentere.

ANEXA 1

Norme specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.
2. Norme specifice de securitatea muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de transport si desfacere a produselor petroliere.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice.
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea ambalajelor si butoaielor.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate, depozitarea materialelor.
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice.
11. Norme de securitate a muncii pentru vopsitorie.
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metelelor prin aschiere.
13. Norme specifice de securitate a muncii la taierea si sudarea metalelor.
14. Norme specifice de securitatea muncii pentru elaborarea si turnarea fontei si pentru elaborarea si turnarea otelului.
15. Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea gazelor naturale.
16. Norme specifice de securitatea muncii pentru confectii metalice.
17. Norme specifice de securitatea munciipentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapitat.
18. Norme specifice de securitatea muncii pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice.
19. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaj in constructii.
20. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de izolatii termice hidofuge si protectii anticorozive.

ANEXA 2

NOTIUNI

(Extras din proiect STAS „Securitatea muncii. Terminologie.Notiuni de baza”

1. Avarie
Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de producție, caracterizat prin defactarea si deteriorarea acestora.

2. Defectare
Incetare a aptitudinii unei masini, instalatii, utilaj, etc., de a-si indeplini functia specificata.

3. Dispozitiv de protecție
Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau inasociere cu un protector.

4. Echipament individual de lucru
Totalitate a obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.

5. Echipament individual de protecție
Totalitate a mijloacelor individuale de protecție cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protecției sale impotriva pericolelor la care este expus.

6. Echipament de munca
Orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie, etc., utilizat in timpul muncii.

7. Functii de securitate
Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protecție, prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

8. Indicator de securitate a muncii
Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

9. Instructaj de securitate a muncii
Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

10. Instructiuni specifice de securitate a muncii
Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activităților desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

11. Instructiuni de utilizare
Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asgurarii securitatii muncii.

12. Mijloc individual de protecție
Mijloc de protecție (protector) destinat pentru protecția unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

13. Nocivitate
Proprietate a unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

14. Noxa (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

15. Pericol
a) Sursa a unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

NOTA: In domeniul securitatii muncii, termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare, etc.

b) Proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

16. Persoana autorizata
O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

17. Persoana avertizata
O persoana informata asupra ricului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfășurarea unei activitati in condiții de securitate.

18. Persoana competenta
O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

19. Persoana expusa
O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

20. Prevenire
Ansamblul de procedee si masuri luate sau planificate la toate stadiile delucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

21. Prevenire intrinseca
Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

22. Protecție
Ansambul de masuri care consta in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecție, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

23. Proces de munca
Succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de producție in sistemul de munca.

24. Protector
Mijloc de protecție special conceput si utilizat pentru a realiza protecția prin interpunere, ca obstacol (fizic), intre pericol si persoana expusa.

25. Risc
Probabilitate asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

26. Risc profesional
Risc in procesul de munca.

27. Situatie periculoasa
Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

28. Substanta periculoasa
O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

29. Zona periculoasa
Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

30. Zona periculoasa a unui echipament de munca
Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca, in care o persoana este expusa riscului de leziuni sau afectare a sanatatii.