NSSM 57

NSSM 57 – Norme de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor

Preambul

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de protecţie a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective, prin instrucţiuni proprii.

Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii care cuprind prevederi de protecţie a muncii şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de protecţie a muncii care cuprind prevederi de protecţie a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţile caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii, practicată în Normele generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul muncii;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul Normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de protecţie a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protecţiei muncii la nivelul fiecărui element al sistemului, executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări în domeniul protecţiei muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, bază pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general prezentat Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniu pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea factorilor de risc proprii acestor activităţi.

Structurarea acestei norme este făcută pentru fiecare activitate prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executanţilor, în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice privind activităţile pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor structurate pe componentele sistemului de muncă, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de producţie, prevederi care râmăn valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standarde în domeniu.

Prezenta normă a fost elaborată în baza Directivei 90/269/CEE, prevederile de normă preluând prevederile directivei.
În acelaşi timp cu terminologia de protecţie a muncii utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor , facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

Partea 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut
Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor cuprind măsuri minime de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Art. 2: Scop
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipulării, transportului prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi a depozitării materialelor, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă) .

Art. 3: Domeniu de aplicare
Prevederile prezentelor norme au caracter naţional, se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care organizează şi desfăşoară activităţi de manipulare, transport prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi de depozitare a materialelor.

Art. 4: Conexiunea cu alte acte normative
(1)Prevederile prezentelor norme specifice se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de manipulare, transport prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitare a materialelor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în ANEXA 1.

Art. 5
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 6
Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate se vor realiza în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului de protecţie.

Art. 7: Revizuirea prezentelor norme
Prezentele Norme specifice de protecţie a muncii se revăd periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii.

Partea 2: Manipularea şi transportul prin purtare a maselor

Art. 8
Prin manipulare şi transport prin purtare sau manipulare manuală a maselor conform definiţiei din Normele generale de protecţie a muncii, se înţelege orice operaţie de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi salariaţi, inclusiv ridicarea, coborârea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiţiilor ergonomice nefavorabile, implică riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 9
(1)Conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare sau să folosească mijloace adecvate, în special echipament mecanic, pentru a evita manipularea şi transportul prin purtare a maselor de către salariaţi.
(2)În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie să organizeze locurile de muncă astfel încât la manipularea şi transportul prin purtare să fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 10
În cazurile în care manipularea şi transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea persoanei juridice sau fizice, va organiza locurile de muncă astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi cu risc cât mai mic pentru sănătate şi:
a)Va evalua în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru activitatea respectivă în ceea ce priveşte:
– caracteristicile masei;
– efortul fizic depus;
– caracteristicile mediului de muncă;
– caracteristicile activităţii.
b)Va dispune şi va urmări realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul evitării sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sănătăţii luând în considerare:
1.Caracteristicile masei cum sunt:
– greutatea şi dimensiunile;
– dificultarea de apucare;
– instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului
– plasarea în aşa fel încât ea trebuie manipulată la o anumită distanţă de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului;
– susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorită marginilor, muchiilor, în special în eventualitatea unei ciocniri.
2.Efortul fizic:
– prea mare;
– care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului;
– care antrenează o mişcare bruscă a masei;
– care este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă.
3.Caracteristicilor mediului de muncă cum sunt:
– inexistenţa unui spaţiu suficient în special pe verticală, pentru realizarea activităţii;
– pardoselile alunecoase şi/sau care prezintă neregularităţi;
– imposibilitatea ridicării manuale la înălţime, în siguranţă;
– manipularea maselor la mai multe niveluri;
– instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;
– condiţiile climatice necorespunzătoare.
4.Cerinţele activităţii cum sunt:
– efortul fizic frecvent şi prelungit;
– insuficienţa repausului fiziologic sau de recuperare;
– distanţele mari pentru transportat sarcini;
– ritm impus de un proces de muncă care nu poate fi schimbat de salariat.

Art. 11
(1)La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
(2)Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără efectuarea unor controale medicale periodice.

Art. 12
Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmări ca salariaţii, care execută lucrări de manipulare şi transport prin purtare să primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi transportul prin purtare şi riscurile la care se expun în cazul în care aceste activităţi nu sunt executate corect.

Art. 13
(1)Salariaţii vor fi informaţi asupra măsurilor luate de conducerea persoanei juridice pentru asigurarea securităţii, la manipularea şi transportul prin purtare.
(2)Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmări modul în care salariaţii respectă indicaţiile tehnice de lucru privind manipularea şi transportul prin purtare.
(3)Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat precum şi centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric.

Art. 14
Conducerea persoanei fizice sau juridice va consulta salariaţii sau reprezentanţii lor şi va permite acestora să ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea şi transportul manual al maselor care ar putea afecta sănătatea şi securitatea în muncă.

Art. 15
Salariaţii sau reprezentanţii lor au dreptul să prezinte propunerile lor şi să ceară conducerii persoanei juridice sau fizice să ia măsuri de eliminarea riscurilor pentru salariaţii folosiţi la manipularea şi transportul prin purtare a maselor.

Art. 16
Masele manipulate şi transportate manual, distanţele de transport manual pe orizontală, masele transportate manual pe plan înclinat, înălţimea maximă la care sunt ridicate masele, distanţa dintre două niveluri între care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan înclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie să depăşească valorile maxime cuprinse în Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 17
În timpul manipulării manuale a maselor, salariatul sau salariaţii trebuie să aibă vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care împiedică vizibilitatea.

Art. 18
Conducătorul locului de muncă va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea şi transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de către un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrări.

Art. 19
Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzătoare.

Art. 20
Manipularea în acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va face numai dacă sunt fixate între ele corespunzător. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelaşi timp a maselor care sunt instabile între ele.

Art. 21
Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător în cutii, lăzi etc.

Art. 22
Traseul pe care îl parcurge salariatul În timpul transportului prin purtare nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos.

Art. 23
Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.

Art. 24
Se interzice manipularea manuală a maselor în/din locuri în care nu există spaţiu pe orizontală sau verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, dacă nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau îmbolnăviri profesionale.

Art. 25
Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi transportul manual al maselor trebuie să aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de protecţie.

Art. 26
În cazul în care condiţiile climatice (vânt, ceaţă, căldură excesivă etc.) nu permit manipularea şi transportul manual al maselor în condiţii de securitate, conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri suplimentare pentru eliminarea sau micşorarea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 27
Se interzice creşterea numărului de ridicări sau coborâri pe unitate de timp dacă nu se respectă art. 14.

Art. 28
Se interzice utilizarea salariaţilor la manipularea şi transportul manual al maselor dacă nu au echipament individual de protecţie şi / sau de lucru corespunzător şi în bună stare.

Partea 3: Transportul cu mijloace nemecanizate

Art. 29
Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi transport (tărgi, cărucioare etc.) se va face în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează, de natura terenului, precum şi de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.

Art. 30
Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât să reziste condiţiilor de exploatare şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au fost destinate.

Art. 31
Înainte de a se trece la încărcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistându-se asupa platformei pe care se aşează sarcina.

Art. 32
Înainte de încărcare se vor examina ambalajele materialelor de către conducătorul formaţiei de lucru. Pentru evitarea rănirilor la mâini, cuiele ieşite şi capetele parâmelor trebuie să fie îndoite. Nu se vor încărca materialele ale căror ambalaje sunt deteriorate.

Art. 33
Înainte de a începe operaţiile de încărcare sau descărcare a vehiculelor la rampă, între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea denivelărilor existente. Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel încât să nu se arcuiască vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite şi dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase şi vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare sigure, pentru evitarea deplasării lor în timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi maxim 20%, iar lăţimea de minimum 1 m (pentru circulaţia într-un singur sens) . Podeţele orizontale sau înclinate, situate la înălţimi mai mari de 0,7 m faţă de sol sau nivelul imediat inferior şi unde există pericol de cădere laterală, vor fi prevăzute cu parapeţi de protecţie.

Art. 34
În cazul în care operaţiile de încărcare sau descărcare se execută manual, fără mijloace ajutătoare (roabe, cărucioare etc.) , podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci (nervuri) transversale, fixate la o distanţă de 300-400 mm între ele sau cu alte mijloace care să împiedice alunecarea lucrătorilor.

Art. 35
Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi depozitare, precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi nivelate şi amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curăţate de zăpadă şi menţinute în stare nealunecoasă. În cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 36
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare sau descărcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare cu mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal şi prin frânare cu mecanism propriu de frânare şi cu saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare sau descărcare.

Art. 37
Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport nemecanizate alăturate, ce se încarcă sau descarcă simultan, va fi stabilită de la caz la caz de către conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc. încât să fie exclusă posibilitatea de accidentare.

Art. 38
Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisă capacitatea de transport a acestuia.

Art. 39
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă defecţiuni.

Art. 40
Se interzice utilizarea cărucioarelor cu 3 sau 4 roţi care au sistemul de autofrânare defect.

Partea 4: Depozitarea, stivuirea, încărcarea şi descărcarea materialelor în bucăţi

Art. 41
Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare, incendii şi explozii.

Art. 42
Depozitarea materialelor pe rafturi se face în aşa fel încât să nu fie posibilă căderea lor.

Art. 43
Pe rafturi şi stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maximă admisă, care nu trebuie depăşită.

Art. 44
La stivuirea materialelor în încăperi, greutatea stivelor nu va depăşi sarcina maximă admisă a planşeului şi/sau pardoseli.

Art. 45
Persoana juridică sau fizică va stabili locul şi modul de stivuire pentru fiecare material în bucăţi care se depozitează.

Art. 46
Stivuirea se va face fără deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni.

Art. 47
Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisă.

Art. 48
În cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereţii ambalajelor trebuie să reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, să nu prezinte deformări sau deteriorări, iar înălţimea de stivuire va fi determinată de rezistenţa mecanică a ambalajelor, stabilită prin standarde sau norme interne de fabricaţie.

Art. 49
Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificări după fiecare folosire, pentru stabilirea oportunităţii folosirii în continuare a acestora în condiţii de siguranţă.

Art. 50
Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbuşirea stivei.

Art. 51
Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi salariaţi efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depăşească limitele admise, prevăzute conform art.16. Totodată, se va asigura ca obiectele respective, să se poată prinde bine cu unelte de apucare sau cu mâinile.

Art. 52
În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.

Art. 53
Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii. Încărcătura va fi astfel aranjată încât conducătorul mijlocului de transport să poată supraveghea drumul parcurs.

Art. 54
Încărcătura stivuită nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport nemecanizat, iar în cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie să atingă solul în timpul mersului.

Art. 55
La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie astfel aşezaţi încât să nu se lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipulează.

Art. 56
Distanţa dintre doi încărcători manuali care lucrează în acelaşi timp la încărcare/descărcare, trebuie să fie de cel puţin 3 m.

Art. 57
Locurile periculoase, precum şi locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sănătăţii muncitorilor, vor fi semnalizate prin plăci indicatoare de securitate.

Art. 58
Se interzice accesul la locul de descărcare – încărcare manuală a persoanelor care nu au nici o atribuţie la aceste operaţii.

Partea 5: Depozitarea, încărcarea şi descărcarea materialelor în vrac

Art. 59
Pentru a evita împrăştierea materialelor în vrac, depozitarea lor se va face în boxe, buncăre, silozuri etc. În cazul în care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aşeza în grămezi, având forma unui trunchi de piramidă cu înclinarea feţelor laterale după unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Art. 60
Descărcarea materialelor în vrac trebuie făcută începând de la partea superioară a grămezii. Este interzisă descărcarea acestor materiale prin săpare la baza grămezilor.

Art. 61
La manipularea în vrac a materialelor pulverulente, când acestea se aruncă cu lopata, se va evita staţionarea oamenilor în zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv; lucrătorii care execută lucrarea vor purta măşti de protecţie corespunzătoare.

Art. 62
La manipularea materialelor pulverulente în vrac, muncitorii se vor aşeza în aşa fel încât deplasarea materialelor să se facă în direcţia vântului (vântul în spate) .

Art. 63
În vederea micşorării producerii prafului la manipularea materialelor caustice în vrac, se vor folosi roabe, tărgi, jgheaburi etc.

Art. 64
Se interzice manipularea în vrac a produselor toxice.

Partea 6: Depozitarea, încărcarea, descărcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase

Art. 65
În cazul în care pentru încărcarea şi descărcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu există o instalaţie de ridicat corespunzătoare, aceste operaţii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri înclinate dimensionate corespunzător sarcinilor la care sunt supuse. Planurile înclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare şi nu vor depăşi nivelul platformelor mijlocului de transport.

Art. 66
Se interzice staţionarea muncitorilor în dreptul materialelor care se descarcă, precum şi oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariaţii trebuie să staţioneze lateral în timpul descărcării.

Art. 67
(1)Se interzice coborârea în acelaşi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat; fiecare obiect se va coborî numai dacă cel precedent a fost luat de pe planul înclinat şi numai la semnalul dat de către conducătorul formaţiei de lucru.
(2)Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan Înclinat se va face de către cel puţin două persoane, prin utilizarea unor funii, salariaţii stând la partea superioară. Se va manipula câte un singur colet sau obiect.

Art. 68
Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi salariaţii se aşează pe aceeaşi parte a piesei. Coborârea în vederea depozitării pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe braţ şi apoi depunerea pe sol la comanda conducătorului formaţiei de lucru. Mersul celor ce transportă o piesă va fi în acelaşi pas, în cadenţă comandată.

Art. 69
Se interzice descărcarea materialelor lungi prin cădere sau rostogolire liberă.

Art. 70
În cazul în care nu se dispune de instalaţii de ridicat, încărcarea-descărcarea şi deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de către o formaţie de lucru cu experienţă şi cu respectarea următoarelor măsuri:
-terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie să fie eliberat de toate obiectele străine ce împiedică deplasarea;
-în cazul când rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;
-în cazul deplasării materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie să depăşească lăţimea piesei însă nu mai mult de 300 mm;
-se interzice îndepărtarea manuală a rolelor de sub încărcătură; îndepărtarea acestora se va face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură;
-în timpul deplasării materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi împinse numai din partea opusă sensului de deplasare (spate) folosind răngi; în cazul când este necesar ca piesa să fie trasă din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta în zona periculoasă creată de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor păstra o distanţă suficientă faţă de piesă pentru a nu fi surprinşi, în cazul unei deplasări sau căderi accidentale a acesteia.

Partea 7: Depozitarea, încărcarea, descărcarea altor produse

Art. 71
La manipularea, depozitarea şi transportul materialelor explozive şi inflamabile se vor repecta prevederile din Normele specifice de protecţie a muncii la transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive.

Art. 72
La depozitarea, încărcarea şi descărcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei specifice de protecţie pentru manipularea, transportul şi utilizarea produselor petroliere.

Art. 73
La manipularea, depozitarea şi transportul coletelor poştale se vor respecta Normele specifice de protecţie a muncii pentru activităţi desfăşurate în poştă.

Art. 74
La depozitarea, încărcarea şi descărcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru:
– fabricarea, depozitarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului;
– fabricarea, depozitarea şi utilizarea hidrogenului;
– fabricarea, depozitarea şi utilizarea acetilenei.

Art. 75
Manipularea substanţelor periculoase se va face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitate în funcţie de condiţiile concrete de utilizare.

Partea 8: Prescripţii de proiectare

Art. 76
Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, încât manevrarea lor să se facă uşor şi să aibă o funcţionare silenţioasă.

Art. 77
Ambalajele sau obiectele care sunt manipulate manual nu trebuie să aibă muchii sau margini tăietoare.

Art. 78
(1)Cărucioarele cu 3 sau 4 roţi trebuie să fie dotate cu sisteme de autofrânare şi sisteme de avertizare sonoră.
(2)Mijloace de transport nemecanizate vor avea inscripţionate sarcina maximă care poate fi transportată.

Art. 79
Toate materialele care sunt manipulate manual trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere corespunzătoare.

Art. 80
În cazul depozitării materialelor mărunte (piese mici, resturi de materiale etc.) în cutii, pereţii acestora trebuie să reziste presiunii exercitate de materialul din interior.

Art. 81
Pe ambalaje se va menţiona masa brută prin scriere directă pe ambalaj sau prin utilizarea unei etichete cu conţinut corespunzător. În cazul sarcinilor mai mari de 100 kg şi cu centrul de greutate excentric se vor indica pe ambalaj punctele de legare de cîrligul macaralei sau de prindere manuală.

Art. 82
Ambalajele conţinând materiale caustice, corosive, inflamabile, explozive sau toxice trebuie să fie inscripţionate cu denumirea conţinutului şi marcate cu semne avertizoare conform standardelor În vigoare.

ANEXA 1: Norme de protecţie a muncii complementare prezentei norme *
Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor vor fi completate de alte norme, după cum urmează:
1.Norme generale de protecţie a muncii
2.Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4.Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
5.Norme specifice de protecţie a muncii la transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive
6.Norme specifice de protecţie a muncii pentru activităţi desfăşurate în poştă
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului.
8.Norme specifice de protecţie pentru manipularea, transportul şi utilizarea produselor petroliere
9.Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
10.Norme specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
11.Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi utilizarea hidrogenului
12.Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea, depozitarea produselor organice
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi depozitarea apei grele
* ÎntrucÂt în prezent sistemul naţional al normelor specifice de protecţie a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica, după caz, normele departamentale existente referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de protecţie a muncii
Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
3.Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi de accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncă, în scopul prevenirii uzurii premature sau murdăririi excesive a obiectelor personale.
4.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
5.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
6.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, ce caracterizează riscurile proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi, (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau facultativă, atunci când patronul consideră necesar, pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Prevenire: ansamblu procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
10.Proces de muncă: succesiunea în timp şi în spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului, cu ajutorul mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
11.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
12.Parapet de protecţie: protector utilizat împotriva căderii de la înălţime. Parapetul de protecţie trebuie să fie rezistent, să aibă mână curentă cu înălţimea de 1m, legătură intermediară la 0,5 m şi o bordură de 0,15 m la partea de jos.
13.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.