NSSM 59

NSSM 59 – Norme de protectia muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

Preambul

Normele specifice de protectia muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
-Norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de protecţie a muncii, general valabile pentru orice activitate;
-Norme specifice de protectia muncii, care cuprind prevederi de protecţie a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie: totalitatea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de protecţie a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de protecţie a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului: executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea protecţiei muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul protecţiei muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului În procesul de lucru.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare şi pentru a fi conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat cuprind măsuri de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale luând în considerare pericolele specifice acestei activităţi şi cerinţele desfăşurării acesteia în condiţii de securitate şi sănătate.

Domeniul de aplicare

Art.2
Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi legate de fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.3
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare fabricării betonului celular autoclavizat se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activităţi.
În Anexa 1 se prezintă orientativ lista normelor specifice de protecţie a muncii care, după caz, pot fi aplicate pentru activităţile nespecifice şi/sau auxiliare în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii.

Art.4
Prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5
Prezentele Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat se revăd periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru şi particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al protecţiei muncii.

2.Fabricarea betonului celular autoclavizat

2.1.Încadrarea şi repartizarea salariaţilor pe locuri de muncă

Art.6
Salariaţii care efectuează activităţi de muncă legate de fabricarea betonului celular autoclavizat trebuie să aibă pregătirea profesională corespunzătoare locului de muncă respectiv.

Art.7
Selecţia şi repartizarea salariaţilor pe locuri de muncă, din punctul de vedere al stării de sănătate şi al aptitudinilor, se realizează prin examen medical şi psihologic conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.

2.2.Instruirea salariaţilor

Art.8
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul protecţiei muncii se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.9
Conducerea agenţilor economici va asigura informarea corespunzătoare a salariaţilor asupra riscurilor existente în procesele de muncă şi asupra măsurilor tehnice, organizatorice şi de protecţie pentru prevenirea acestora.

Art.10
(1)Este obligatoriu ca persoanele juridice şi fizice, pe lângă prevederile prezentelor norme, să elaboreze instrucţiuni proprii de protecţie a muncii care să cuprindă măsuri valabile pentru condiţiile concrete de desfăşurare a activităţilor.
(2)Este obligatoriu ca instrucţiunile proprii de protecţie a muncii să fie aduse la cunoştinţa salariaţilor prin consemnare sub semnătură în fişa individuală de instructaj de protecţie a muncii.

Art.11
Toate activităţile legate de fabricarea betonului celular autoclavizat vor fi conduse şi executate numai de către salariaţi instruiţi în acest scop.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.12
Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se face în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.225/21.07.1995, publicat în Monitorul Oficial nr.189/21.08.1995.

2.4.Organizarea locurilor de muncă şi a activităţilor

Art.13
Este obligatorie amplasarea indicatoarelor de securitate în toate zonele în care există riscuri de accidente de muncă sau îmbolnăvire profesională.

Art.14
Este obligatorie afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

Art.15
Este obligatorie organizarea locului de muncă conform tehnologiei de lucru şi instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

Art.16
Este interzisă blocarea căilor de acces din jurul echipamentelor tehnice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.17
Este obligatorie menţinerea curăţeniei la locul de muncă şi transportarea permanentă a deşeurilor de fabricaţie la locurile special amenajate.

Art.18
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se realizează conform prevederilor normelor PSI în vigoare.

Art.19
Este interzisă păstrarea alimentelor şi a hainelor în halele de depozitare şi fabricare a betonului celular autoclavizat, servirea mesei făcându-se numai în locuri special amenajate.

2.5.Microclimatul la locurile de muncă

Art.20
Este obligatoriu ca microclimatul la locurile de muncă să satisfacă parametrii proiectaţi, respectând limitele admise prevăzute prin Normele generale de protecţie a muncii.

Art.21
Conducerea agenţilor economici are responsabilitatea de a lua măsurile de supraveghere şi control al expunerii la noxele din mediul de muncă şi adoptării soluţiilor de prevenire eficientă a acestora pentru reducerea sub limitele admise.

2.6.Verificări înainte de pornirea echipamentelor tehnice

Art.22
Este obligatorie, înainte de pornire, verificarea fiecărui echipament tehnic din fluxul de fabricare a betonului celular autoclavizat în conformitate cu instrucţiunile de lucru şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

2.7.Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice

Art.23
Este obligatoriu ca salariaţii desemnaţi cu pornirea/oprirea echipamentelor tehnice acţionate electric pentru fabricarea betonului celular autoclavizat să execute această operaţie în conformitate cu prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.

Art.24
Este interzisă pornirea echipamentelor tehnice din fluxul de fabricare a betonului celular autoclavizat dacă instalaţiile de semnalizare acustică şi/sau optică prezintă disfuncţionalităţi.

Art.25
Este obligatorie oprirea echipamentelor tehnice de fabricare a betonului celular autoclavizat numai în ordinea impusă de tehnologia de fabricaţie.

Art.26
În cazul opririlor, salariatul competent care a hotărât oprirea, va lua şi măsurile de protecţie ce se impun pe timpul opririi şi la repornire în conformitate cu prevederile instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

2.8.Funcţionarea echipamentelor tehnice

Art.27
Este obligatoriu ca orice disfuncţionalitate a echipamentelor tehnice să fie imediat anunţată salariaţilor autorizaţi (conducătorului locului de muncă) .

Art.28
Este obligatorie urmărirea în permanenţă, de către salariaţii desemnaţi, a tuturor parametrilor de funcţionare ai echipamentelor tehnice de fabricare a betonului celular autoclavizat conform tehnologiei de fabricaţie.

Art.29
Probele de material pentru analizele de laborator se vor colecta numai din punctele şi în condiţiile stabilite prin tehnologia de fabricaţie şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.30
Este interzisă trecerea peste reductoare, motoare şi alte organe în mişcare în timpul funcţionării echipamentelor tehnice.

2.9.Aparatură de măsură şi control

Art.31
Este interzisă funcţionarea echipamentelor tehnice dacă aparatura de măsură şi control nu corespunde cu cea prevăzută în documentaţia tehnică.

Art.32
Este interzisă utilizarea aparatelor de măsură şi control atunci când acestea nu sunt verificate conform reglementărilor în vigoare sau când termenul scadent de verificare este depăşit.

Art.33
Este interzisă funcţionarea echipamentelor tehnice dacă se constată că aparatura de măsură şi control indică parametri eronaţi sau dacă aceasta are sigiliile rupte sau îndepărtate.

2.10.Intervenţii, reparaţii, revizii

Art.34
Este obligatoriu ca orice fel de intervenţie, revizie, reparaţie la echipamentele tehnice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat să fie executate de salariaţi calificaţi şi instruiţi în acest scop, sub supravegherea unui salariat competent şi desemnat iar executarea acestora să se realizeze pe baza instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii, în vederea prevenirii accidentelor şi a incendiilor.

Art.35
Este interzisă înlăturarea dispozitivelor de protecţie şi efectuarea intervenţiilor de orice natură (electrică, mecanică etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate în funcţiune.

Art.36
(1)Este obligatoriu ca salariaţii care participă la intervenţii, reparaţii şi revizii să poarte echipamentul de protecţie adecvat tipului de lucrare.
(2)Înainte de începerea lucrărilor de intervenţii la un echipament tehnic se vor monta tăbliţe avertizoare de interdicţie.

Art.37
Lucrările de reparaţie cu foc deschis se vor executa în sectorul armături şi prepararea suspensiei pulberii de aluminiu numai pe baza aprobării scrise şi în prezenţa salariaţilor desemnaţi.

Art.38
Nici o lucrare de reparaţie şi revizie planificată, nu se consideră terminată dacă nu s-a făcut şi recepţia din punctul de vedere al protecţiei muncii.

Art.39
Toate constatările şi dispoziţiile date pe întreaga perioadă de intervenţie, revizie sau reparaţie se vor consemna în fişa tehnologică a echipamentului tehnic, precizându-se data şi ora.

2.11.Instalaţii electrice

Art.40
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă, instalaţiile electrice vor avea gradul de protecţie de cel puţin IP 54, iar atunci când acestea sunt în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri directe.

Art.41
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă se utilizează mijloace de protecţie verificate conform normelor energetice.

Art.42
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere indirectă toate echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie să fie legate la centura de împământare şi la nulul de protecţie.

Art.43
Toate părţile conducătoare ale instalaţiilor electrice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ.

Art.44
Executarea, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice se realizează numai de către salariaţi calificaţi, autorizaţi şi instruiţi în acest scop.

Art.45
Este obligatorie respectarea prevederilor din:
a)Normele specifice de protecţie a muncii pentru producerea energiei electrice,
b)Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice,
c)Normele specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.

2.12.Instalaţii de desprăfuire

Art.46
Montarea dispozitivelor locale de absorbţie a aerului încărcat cu pulberi se va face direct la sursa de formare a acestuia.

Art.47
Este interzisă evacuarea directă în atmosferă a aerului cu pulberi, filtrarea realizându-se cu instalaţii speciale.

Art.48
Este obligatorie supravegherea fiecărei instalaţii de desprăfuire în vederea menţinerii acestora în funcţiune la parametrii proiectaţi.

Art.49
Este obligatoriu ca pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de desprăfuire să fie desemnaţi salariaţi special instruiţi care cunosc modul de funcţionare, regulile de exploatare şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii pentru fiecare tip de instalaţie.

Art.50
Este obligatoriu ca instalaţiile de desprăfuire să fie puse în funcţiune înainte de pornirea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice.

2.13.Depozitarea materiilor prime

Art.51
Activităţile de muncă legate de încărcarea-descărcarea, manipularea şi depozitarea materiilor prime trebuie să fie executate numai de către salariaţi instruiţi special în acest scop şi sub supravegherea salariatului competent şi desemnat.

Art.52
Este obligatorie respectarea prevederilor:
– Normelor specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor,
– Normelor specifice de securitate a muncii pentru transport intern,
– Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă,
– Prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare.

Art.53
Este interzis accesul salariaţilor care nu au nici o atribuţie legată de încărcarea-descărcarea materiilor prime la locul de desfăşurare al acestor activităţi.

Art.54
Activităţile de încărcare-descărcare a materiilor prime sau materialelor trebuie să înceapă şi să se desfăşoare numai după ce au fost îndeplinite toate condiţiile de protecţie prevăzute prin instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.55
Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii privind limitele sarcinilor maxime admise de purtat, de susţinut sau de ridicat în raport cu grupele de vârstă şi în funcţie de sex.

Art.56
Este interzisă depozitarea materialelor în afara spaţiilor prevăzute în acest scop.

Art.57
Este interzis lucrul în zonele insuficient luminate.

Art.58
Drumurile de circulaţie a vehiculelor şi a personalului, precum şi platformele de lucru trebuie să fie menţinute libere de orice sarcini (materiale, pământ, zăpadă etc.) .

Art.59
Este interzisă lăsarea în depozite a echipamentelor tehnice în poziţia în care stabilitatea şi securitatea acestora nu sunt asigurate.

Art.60
Este obligatorie asigurarea vagoanelor cu saboţi de mînă pentru blocarea deplasării înainte de descărcarea acestora.

Art.61
Este interzisă intrarea sub vagon pentru deschiderea trapelor.

Art.62
Este interzisă staţionarea în faţa trapelor vagonului în timpul descărcării.

Art.63
Este interzis accesul n vagon pentru descărcarea restului de material prin altă parte decât pe scările de acces. Accesul va avea loc numai după închiderea şi asigurarea clapetelor de evacuare.

Art.64
Este interzis salariaţilor care încarcă-descarcă materiale în/din vagoane să execute operaţia de legare sau de dezlegare a vagonului dacă nu sunt autorizaţi pentru aceasta.

Art.65
Înainte de descărcarea vagoanelor cisternă care transportă ciment sau var, este obligatorie executarea următoarelor operaţii:
a)verificarea strângerii şuruburilor de fixare a capacului;
b)verificarea funcţionării şi etanşeităţii furtunelor de aer comprimat a cuplajelor şi a vanei de la conducta de evacuare;
c)verificarea presiunii manometrului distribuitorului de aer.

Art.66
Este interzis lucrul la descărcarea vagoanelor de ciment sau var fără echipamentul individual de protecţie adecvat.

Art.67
Este interzisă desfacerea racordurilor sau a şuruburilor de la capac cât timp recipientul cisternei se află sub presiune.

Art.68
Este interzisă lovirea cisternei sau a conductelor de aer comprimat, ciment sau var cu ciocanul sau alte obiecte dure.

Art.69
Este interzisă intrarea salariaţilor în recipientul cisternei fără supraveghere din exterior.

Art.70
Accesul în buncăr/siloz trebuie să se facă în conformitate cu instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.71
Punctele de încărcare-descărcare a materiilor prime din buncăr/siloz vor fi racordate la instalaţiile de desprăfuire.

Art.72
Intrarea în interiorul buncărelor/silozurilor trebuie să se facă numai pe baza unei dispoziţii scrise emise de conducerea agenţilor economici.

Art.73
Salariaţii care execută operaţii de deblocare a materialului din interiorul buncărului/silozului trebuie:
a)să fie special instruiţi în acest scop;
b)să poarte echipamentul individual de protecţie corespunzător;
c)să fie supravegheaţi de o persoană competentă şi desemnată.

Art.74
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru operaţia de deblocare a materialului din interiorul buncărului/silozului.

Art.75
Este interzisă intrarea în buncăr/siloz pe la partea lui inferioară.

Art.76
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pneumatic şi a instalaţiilor de desprăfuire.

Art.77
Este obligatorie depozitarea pulberii de aluminiu în încăperi separate special construite, care să asigure securitatea depozitării.

Art.78
Este interzisă depozitarea culcată sau etajată a butoaielor cu pulbere de aluminiu.

Art.79
Este interzisă trântirea butoaielor cu pulbere de aluminiu în timpul manipulării.

Art.80
Este interzisă introducerea în depozit a butoaielor cu pulbere de aluminiu sparte sau defecte.

Art.81
Este interzisă utilizarea pentru curăţenie a unor dispozitive umede sau acţionate electric. Curăţarea pereţilor sau a pardoselilor de depunerile de pulbere se va face numai cu cârpe uscate, evitându-se împrăştierea pulberii în aer.

Art.82
Este interzisă deschiderea butoaielor cu pulbere de aluminiu în interiorul depozitului.

Art.83
Este interzisă depozitarea altor materiale în interiorul depozitului cu pulbere de aluminiu.

Art.84
Este interzis accesul salariaţilor neautorizaţi în depozitul cu pulberi de aluminiu.

Art.85
Este obligatorie inscripţionarea cu vopsea roşie de ulei a pereţilor exteriori ai depozitului cu pulbere de aluminiu, astfel:
” Fumatul strict oprit!”
” Pericol de explozie!”
” Nu se stinge cu apă – apa provoacă explozie!”
” Se stinge cu nisip uscat!”.

Art.86
Este interzisă utilizarea apei, a spumei aeromecanice sau a spumelor chimice pentru stingerea incendiilor de pulbere de aluminiu (se intervine cu stingătoare cu pulberi vehiculate cu gaze inerte, iar în faza de ardere incandescentă cu nisip fin uscat) .

Art.87
Este interzisă intrarea în depozitul cu pulbere de aluminiu pe timp de ploaie cu haine ude sau încălţăminte udă.

Art.88
Este interzisă scuturarea de apă sau de zăpadă în interiorul depozitului cu pulbere de aluminiu.

2.14.Prepararea materiilor prime şi a semifabricatelor

Instalaţii de măcinare

Art.89
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru prepararea materiilor prime.

Art.90
Este interzisă descărcarea materialelor în mori şi evacuarea materialului măcinat cu alte echipamente tehnice decât cele prevăzute prin proiect.

Art.91
Sunt interzise intervenţiile de orice natură în timpul funcţionării echipamentelor tehnice de măcinare.

Art.92
Este interzisă trecerea pe sub mori.

Art.93
Este interzisă utilizarea spaţiului de sub moară în diverse scopuri de depozitare.

Art.94
Este interzis accesul între apărătorile de protecţie şi moară când aceasta este în funcţiune. Înainte de scoaterea capacelor de vizitare ale morii este obligatorie prezenţa salariatului competent şi desemnat, oprirea morii, scoaterea siguranţelor circuitului electric şi afişarea indicatoarelor de securitate.

Art.95
Transportul şi ridicarea blindajelor se va face în conformitate cu instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.96
Este interzisă funcţionarea morilor în următoarele cazuri:
a)când panourile de Împrejmuire sunt deteriorate sau lipsesc;
b)când instalaţia de ventilaţie este oprită sau lucrează cu eficienţă redusă, iar tubulatura şi racordurile flexibile nu asigură etanşeitatea (în cazul măcinării uscate) ;
c)când instalaţia de alimentare cu apă este defectă sau în lipsă de apă (în cazul măcinării umede) ;
d)când temperatura lagărelor depăşeşte valoarea maximă prescrisă în cartea tehnică;
e)când lipsesc apărătorile şi balustradele de protecţie;
f)când prin găurile buloanelor sau prin alte orificii scapă afară material măcinat;
g)când lipsesc şuruburi sau piuliţe de fixare a blindajelor, inelelor etc.;
h)când există plăci de blindaj sau sectoare de grătar sparte sau căzute.

Art.97
Pornirea şi oprirea morilor trebuie să fie efectuată numai de către salariatul special instruit în acest scop, sub supravegherea salariatului competent şi desemnat, în conformitate cu instrucţiunile tehnologice şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.98
Este interzisă urcarea pe apărătorile de protecţie sau pe capacele lagărelor în timpul funcţionării morii.

Art.99
Este interzisă staţionarea în faţa gurilor de vizitare în timpul funcţionării morii.

Art.100
Este interzisă verificarea interiorului morii cu flacără (foc deschis) .

Art.101
Este interzisă intrarea în corpul morii, în cazul măcinării uscate, fără mijloace individuale de protecţie adecvate şi fără supraveghere din exterior.

Art.102
Înainte de executarea unor lucrări de sudură în interiorul morii este obligatorie golirea completă a morii precum şi deschiderea a cel puţin două guri de vizitare pentru asigurarea ventilaţiei necesare.

Art.103
Înainte de ridicarea capacului de la reductor trebuie să se verifice fixarea în mod corespunzător a ochiurilor de legare a cablului macaralei de capac.

Art.104
Este interzisă curăţarea capacului reductorului suspendat în cârligul macaralei.

Art.105
Demontarea şi manipularea pieselor reductoarelor trebuie să se facă sub directa supraveghere şi comandă a salariatului competent şi desemnat.

Art.106
Sunt interzise următoarele:
a)pornirea reductorului dacă nu este bine centrat;
b)folosirea pentru ungere a altui tip de ulei decât cel prescis în cartea tehnică;
c)apropierea cu foc de instalaţia de ungere.

Art.107
Este obligatorie menţinerea în perfectă stare de curăţenie a spaţiului din jurul morii şi a echipamentelor tehnice anexe.

Pompe şlam

Art.108
Accesul în cuvă pentru verificarea pompelor de transport şlam se va face numai pe scara metalică prevăzută în acest scop.

Art.109
Este obligatorie folosirea unor unelte cu coadă lungă pentru amestecul şlamului din cuvă.

Art.110
Este interzisă funcţionarea pompelor cu şlam fără apărători de protecţie la cuplajul elastic dintre motor şi pompă.

Instalaţii de omogenizare

Art.111
Activităţile de muncă legate de fluxul de omogenizare trebuie să fie executate numai de către salariaţi special instruiţi în conformitate cu tehnologia de lucru şi cu instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.112
(1)Accesul în omogenizator în cazul unor intervenţii este permis numai salariaţilor special instruiţi în acest scop, dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat, în baza unei aprobări scrise, emise de către salariaţi competenţi şi desemnaţi şi sub supraveghere din exterior.
(2)Accesul În omogenizator este permis numai cu lampă de iluminat alimentată la tensiune nepericuloasă.
(3)Este obligatorie montarea indicatoarelor de securitate.

Art.113
Este obligatorie împrejmuirea cu apărători de protecţie a organelor de transmisie motor-reductor, angrenaj-ax cu paleţi. Acestea vor fi îndepărtate numai după oprirea omogenizatorului şi scoaterea acestuia de sub tensiune.

Art.114
Este interzis accesul la partea superioară a omogenizatorului dacă acesta nu este prevăzut cu balustrade de protecţie şi scară de acces cu mână curentă.
Instalaţia pentru prepararea suspensiei de pulbere de aluminiu

Art.115
Activităţile de muncă legate de manipularea şi transportul pulberii de aluminiu precum şi de prepararea suspensiei trebuie să fie executate numai de către salariaţi special instruiţi, desemnaţi prin decizia conducerii agentului economic.

Art.116
Este interzis transportul butoaielor cu pulbere de aluminiu în braţe sau prin rostogolire.

Art.117
Pentru prepararea suspensiei pulberii de aluminiu se va aduce din depozit numai cantitatea strict necesară unui schimb, iar butoaiele vor fi aşezate în locuri anume destinate.

Art.118
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor tehnologice şi proprii de protecţie a muncii la ridicarea şi descărcarea butoaielor în instalaţia de amestecare a pulberii de aluminiu cu apa.

Art.119
După alimentarea rezervorului cu agitator pentru prepararea suspensiei de aluminiu, capacul şi gurile de alimentare şi evacuare trebuie să fie închise etanş pentru a se evita scăpările de pulbere în atmosferă.

Art.120
Este obligatorie utilizarea pentru deschiderea capacelor butoaielor cu pulbere de aluminiu numai a sculelor din materiale care nu produc scÂntei.

Art.121
Sunt interzise:
a)prepararea suspensiei de aluminiu dacă nu este introdusă imediat în circuitul tehnologic;
b)turnarea în malaxor a pulberii de aluminiu dacă dispozitivul cu paleţi funcţionează la turaţie mică;
c)turnarea în malaxor a pulberii de aluminiu dacă nu exită cantitatea de apă stabilită prin reţetă;
d)prepararea suspensiei dacă sistemul de răcire a mantalei malaxorului nu funcţionează sau termometrul indică o temperatură mai mare de 30°C;
e)deschiderea butoiului în timpul manipulării.

Art.122
Prepararea suspensiei de aluminiu se va face în prezenţa salariaţilor competenţi şi desemnaţi şi se va consemna în registrul de tură.

Art.123
Pentru prepararea suspensiei de aluminiu se va folosi numai apă cu pH 7. După utilizarea completă a suspensiei preparate este obligatorie introducerea unei cantităţi de apă în malaxor, necesară preparării şarjei următoare.

Art.124
Este interzisă existenţa în spaţiile destinate preparării pulberii de aluminiu a curgerii de apă, vapori sau a traversărilor de conducte cu fluide fierbinţi.

Art.125
Este interzisă începerea operaţiilor de preparare a suspensiei pulberii de aluminiu dacă instalaţia de ventilaţie locală nu funcţionează la parametrii proiectaţi.

Art.126
Este interzis lucrul în cazul existenţei unor defecţiuni la sistemul de etanşare la conductele sau recipienţii pentru var şi ciment.

Art.127
Înainte de Începerea lucrului este obligatorie verificarea calităţii pulberii de aluminiu conform certificatului de calitate eliberat de furnizor.

Art.128
Este obligatorie existenţa la toate nivelurile (cota 0, malaxor şi golire butoi) a lăzilor şi a sacilor (de maximum 25 kg) plini cu nisip fin uscat.

Art.129
Sunt interzise:
a)folosirea de către salariaţi a E.I.L. şi/sau E.I.P. din fibre sintetice;
b)purtarea de încălţăminte cu cuie, blachiuri etc;
c)curăţarea pardoselii, recipienţilor, conductelor cu cârpe umezite cu apă;
d)accesul salariaţilor care nu au nici o atribuţiune legată de această activitate în zona de manipulare a pulberii de aluminiu;
e)intrarea cu surse de foc În zona de preparare.

Art.130
Se vor marca distinct zonele în care se prepară suspensia de pulbere de aluminiu, precum şi cele în care se menţine amestecul, montându-se indicatoare de securitate.

Art.131
În cazul întreruperii curentului electric şi a lipsei unui agregat electric de rezervă, malaxorul cu suspensie de pulbere de aluminiu se va goli În exterior.

Art.132
Instalaţiile de ridicat utilizate pentru manipularea butoaielor cu pulbere de aluminiu vor fi echipate cu electropalane antiex cu instalaţie electrică de alimentare în construcţie antiex, iar deplasarea se va face eliminându-se posibilităţile de producere a scânteilor.

2.15.Confecţionarea carcaselor de armare şi aplicarea protecţiei anticorozive

Instalaţia pentru transportul armăturilor la tratarea anticorozivă

Art.133
Exploatarea instalaţiei pentru transportul armăturilor la tratarea anticorozivă se va efectua numai de către salariaţi special instruiţi în acest scop.

Art.134
Este interzisă funcţionarea instalaţiei:
a)dacă nu există apărători de protecţie la toate grupurile de acţionare a roţilor cu fricţiune;
b)cu cărucioarele încărcate incorect;
c)dacă unul din limitatori nu funcţionează;
d)dacă există lucrători pe calea de rulare.

Art.135
Este obligatorie legarea la centura de împământare a fiecărui grup de antrenare şi verificarea zilnică a legăturii.
Instalaţia pentru tratarea anticorozivă a armăturii

Art.136
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei pentru tratarea anticorozivă a armăturii se va efectua numai de către salariaţi special instruiţi, în conformitate cu instrucţiunile tehnologice şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.137
Este interzis accesul salariaţilor care nu au nici o atribuţie legată de activitatea din zona instalaţiei.

Art.138
Este interzisă intrarea în perimetrul de protecţie cu încălţăminte care ar putea produce scântei.

Art.139
Este interzisă folosirea în perimetrul de protecţie a sculelor care pot produce scântei.

Art.140
Este interzisă depozitarea recipienţilor cu soluţie anticorozivă sau solvenţi organici în zona de protecţie a instalaţiei. Aceştia se vor depozita numai în locuri special amenajate.

Art.141
Este obligatorie montarea în jurul instalaţiei a indicatoarelor de securitate.

Art.142
Este obligatorie existenţa în stare de funcţionare în zona de protecţie a instalaţiei a dispozitivelor de stingere cu spumă chimică tip C200 şi a stingătoarelor cu CO2.

Art.143
Este obligatorie funcţionarea minimum 10 minute a instalaţiei de ventilaţie înainte de pornire şi după oprirea instalaţiei pentru tratare anticorozivă.

Art.144
Este interzisă funcţionarea instalaţiei dacă fantele cuvei pentru absorbţia gazelor sunt înfundate.

Art.145
Sunt interzise:
a)urcarea pe uscătoare;
b)urcarea pe structura metalică a instalaţiei;
c)accesul Între posturile de lucru;
d)schimbarea garniturilor de etanşare în timpul funcţionării instalaţiei,
e)intervenţia asupra flanşelor conductelor sau armăturilor care lucrează sub presiune în timpul funcţionării instalaţiei.

Art.146
În cazul executării unor operaţii cu flacără deschisă, cuvele cu soluţie anticorozivă vor fi acoperite, iar spaţiul instalaţiei va fi bine ventilat.

Art.147
Se vor lega la instalaţia de împământare:
– tabloul de comandă;
– cutia cu cleme;
– toate părţile metalice ale instalaţiei care în mod normal nu sunt sub tensiune.

Art.148
În tabloul de comandă se va menţine permanent o suprapresiune de 3-4 mm coloană de apă, cu aer curat şi uscat suflat din exterior.

Art.149
Locul de acces la instalaţie va fi prevăzut cu balustrade care vor sta permanent închise, cu excepţia timpului cât se introduc armăturile pentru tratare.

Art.150
La terminarea lucrului se vor lua următoarele măsuri:
a)cuvele se vor acoperi cu capace;
b)tabloul de comandă se va scoate de sub tensiune;
c)robineţii de apă caldă, abur şi apă rece se vor închide.

2.16.Pregătirea tiparelor pentru turnare

Art.151
Activităţile pentru pregătirea tiparelor trebuie să înceapă şi să se desfăşoare numai după ce au fost îndeplinite toate condiţiile de protecţie prevăzute şi prin instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.152
Activităţile de muncă legate de pregătirea tiparelor pentru turnare vor fi executate numai de către salariaţi instruiţi în acest scop.

Instalaţia de porosin şi preparare a apei de amestec

Art.153
Este interzisă exploatarea instalaţiei de porosin dacă prezintă neetanşeităţi.

Art.154
Curăţarea rezervorului de porosin se va face numai de sus în jos.

Art.155
Este interzisă utilizarea instalaţiei de preparare a apei calde dacă nu s-au făcut verificări şi nu s-au luat măsuri de remedieri pentru:
a)integritatea racordului dintre recipientul de apă caldă şi atmosferă;
b)funcţionarea reductorului de presiune a aburului;
c)funcţionarea corectă a indicatorului de nivel;
d)funcţionarea manometrelor de presiune.

2.17.Dozarea şi malaxarea componentelor

Instalaţii de desprăfuire şi dozare

Art.156
Activităţile de muncă legate de exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de desprăfuire şi dozare trebuie să fie executate numai de către salariaţi special instruiţi în acest scop.

Art.157
Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de protecţie în timp ce dozatorul funcţionează.

Art.158
Înaintea deschiderii şubărului şi a punerii în funcţiune a dozatorului este obligatorie verificarea etanşeităţii gurilor de intrare şi de ieşire ale dozatorului.

Art.159
Este interzisă oprirea dozatorului înainte de evacuarea completă a materiei prime din el.

Art.160
Este interzis accesul pe platforma de serviciu a dozatorului a salariaţilor care nu au nici o atribuţie legată de funcţionarea acestuia.

Malaxorul mobil

Art.161
Pardoseala din jurul malaxorului trebuie să fie în permanenţă curată, netedă şi rugoasă.

Art.162
Calea de rulare a malaxorului va fi legată la centura de împământare şi se va menţine în permanenţă curată şi liberă.

Art.163
Înainte de încărcarea malaxorului cu componentele reţetei se vor pune în funcţiune mecanismele pentru malaxare şi desprăfuire, care vor funcţiona până la epuizarea materialului din malaxor.

Art.164
Pentru prevenirea împrăştierii prafului în atmosferă, la umplerea malaxorului se vor introduce întâi componenţii lichizi şi apoi componenţii uscaţi.

Art.165
Este interzisă staţionarea salariaţilor în zona de golire de sub pâlnii.

Art.166
Este interzisă curăţarea sau îndepărtarea materialului depus pe cuva sau pe vanele furtunului de evacuare în timpul funcţionării malaxorului.

Art.167
Deplasarea malaxorului pe calea de rulare se va semnaliza acustic.

Art.168
Este obligatorie avertizarea sonoră a lucrătorilor din zona braţului de susţinere a furtunului de golire, în timpul rotirii acestuia.

Art.169
Este interzis transportul lucrătorilor pe malaxorul mobil sau pe platforma de comandă.

Art.170
Este interzisă intrarea în malaxor:
a)fără dispoziţia scrisă a persoanei competente şi desemnate;
b)fără scoaterea de sub tensiune a malaxorului şi montarea indicatoarelor de securitate;
c)fără supraveghere din exterior.

Art.171
Deplasarea cablului de alimentare cu energie electrică se va face numai cu ajutorul unui dispozitiv special.

2.18.Turnarea, expandarea şi preîntărirea betonului celular

Art.172
Salariaţii care deservesc instalaţiile de ridicat vor fi special instruiţi şi autorizaţi, conform prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare.

Art.173
Este interzisă funcţionarea mecanismelor şi instalaţiilor de ridicat fără indicatorul de sarcină maximă corespunzător.

Art.174
Este interzis accesul salariaţilor în zona de acţiune a instalaţiei de ridicat.

Art.175
Este obligatorie respectarea prevederilor “R1-87-Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare”.

Art.176
Este obligatorie avertizarea sonoră la coborârea graiferului pentru preluarea blocului de beton preîntărit.

Art.177
Înainte de ridicarea blocului de beton se va verifica fixarea lateralelor longitudinale ale tiparului prin ridicare de la sol la circa 10 cm şi numai după aceea se va ridica sarcina la înălţimea de transport.

Art.178
Este obligatorie avertizarea sonoră atât în timpul deplasării blocului de beton, împreună cu lateralele longitudinale ale tiparului spre maşina de tăiat, cât şi la întoarcerea lateralelor longitudinale.

Art.179
Pentru închiderea etanşă şi deschiderea tiparelor se vor folosi numai sculele prevăzute în acest scop.

Art.180
Sunt interzise:
a)ridicarea manuală a pereţilor laterali ai tiparelor;
b)utilizarea tiparelor care prezintă deformări ale pereţilor laterali;
c)intrarea în tipar în timpul curăţării sau ungerii;
d)staţionarea lângă tipar când se manipulează pereţii laterali precum şi în momentul turnării betonului;
e)utilizarea grătarelor deformate, rupte, murdare cu beton sau cu orificiile pentru distanţieri înfundate.
f)utilizarea distanţierelor deformate sau deteriorate.

Art.181
Este interzisă sprijinirea grătarelor cu blocuri de beton în mai puţin de şase distanţiere.

Art.182
Este interzisă aşezarea prin suprapunere a mai mult de trei grătare pe vagonet.

Art.183
Legătura dintre vagonetele de autoclavizare încărcate se va realiza numai prin bride metalice.

2.19.Tăierea betonului celular

Art.184
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de tăiat beton celular va fi efectuată numai de către salariaţi pregătiţi şi instruiţi special în acest scop.

Art.185
Este interzis accesul oricărui salariat care nu are nici a atribuţie legată de funcţionarea echipamentului tehnic.

Art.186
În cadrul tehnologiei de capacitate mică, tiparele fiind de tip cochilă autotăietoare, se vor respecta instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

Art.187
Este interzisă urcarea sau sprijinirea salariaţilor de instalaţia de tăiat beton celular în timpul cât aceasta este sub tensiune.

Art.188
Este obligatorie verificarea dispozitivelor de protecţie şi de blocare ale echipamentului tehnic.

Art.189
Este interzisă pornirea echipamentului tehnic înainte de a se semnaliza acustic.

Art.190
Este interzisă pornirea echipamentului tehnic înainte de a se verifica:
a)starea de funcţionare a instalaţiei de preparare a şlamului deşeu;
b)existenţa şi starea de funcţionare a limitatoarelor de cursă;
c)existenţa şi starea dispozitivelor de protecţie;
d)existenţa covorului electroizolant la pupitrul de comandă.

Art.191
Este interzisă atingerea părţilor mobile ale echipamentului tehnic în timpul lucrului.

Art.192
Este interzisă acţionarea instalaţiei pentru preluarea calotei dacă nu funcţionează limitatoarele laterale.

Art.193
Este interzisă utilizarea hotei fără saci de filtrare a aerului pentru reţinerea pulberilor absorbite de pe suprafaţa calotei.

Art.194
Este interzisă funcţionarea transportoarelor cu bandă din cuva echipamentului tehnic de tăiat, fără dispozitive de avarie cu limitator.

Art.195
Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă.

Art.196
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea tunelului de maturizare.

Art.197
Accesul în tunelul de maturizare este permis numai dacă:
a)temperatura este sub 50°C;
b)instalaţia de tractare este oprită şi scoasă de sub tensiune;
c)indicatoarele de securitate sunt montate.

Art.198
Este obligatorie folosirea pentru iluminarea tunelului a unei tensiuni nepericuloase.

Art.199
Sunt interzise În cazul tunelelor la care introducerea vagonetelor se face cu ajutorul troliului:
a)utilizarea cablurilor sau a pieselor de legătură care nu sunt conforme documentaţiei tehnice;
b)staţionarea în apropierea cablului la scoaterea sau introducerea vagonetelor în tunel.

Art.200
Vagonetele deplasate manual vor fi puse în mişcare numai prin împingere de pe partea laterală.

Art.201
Este interzisă urcarea pe vagonet indiferent dacă este sau nu încărcat cu produse.

2.20.Autoclavizarea betonului celular

Transbordorul pentru introducerea şi scoaterea vagonetelor în şi din autoclavă

Art.202
Salariaţii care deservesc transbordorul trebuie să fie autorizaţi ISCIR.

Art.203
Este interzisă pornirea transbordorului înainte ca platforma basculantă să fie în poziţia – ridicat şi căruciorul instalaţiei de tractare pe transbordor în poziţie de repaus.

Art.204
Este interzisă pornirea transbordorului înaintea verificării legării la pământ a cutiilor, aparatelor şi a pupitrelor de comandă precum şi a existenţei covoarelor electroizolante.

Art.205
Se vor verifica periodic căile de rulare şi legătura la centura de împământare.

Art.206
Este interzis accesul salariaţilor neinstruiţi pe transbordor.

Art.207
Este interzisă circulaţia pe linia de deplasare a transbordorului sau pe platforma din faţa tunelului.

Art.208
Este interzisă pornirea transbordorului dacă nu a fost emis semnalul convenţional (acustic şi optic) şi dacă nu au fost respectate prevederile instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

Art.209
Este interzisă staţionarea salariaţilor pe căile de rulare sau în cuva transbordorului.

Instalaţia de autoclavizare

Art.210
(1)Exploatarea instalaţiilor de autoclavizare (autoclavă, distribuţie abur, instalaţia de produs vid şi recuperare condens) trebuie să fie efectuată numai de către salariaţi special instruiţi şi autorizaţi conform prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR.
(2)Se vor respecta condiţiile din cărţile tehnice ale echipamentelor tehnice ISCIR şi instrucţiunile tehnologice.

Art.211
Înainte de introducerea vagonetelor în autoclave, este obligatorie verificarea modului de aşezare a grătarelor.

Art.212
Este interzisă staţionarea în faţa vagonetelor la introducerea sau la scoaterea din autoclavă.

Art.213
Este obligatorie avertizarea acustică a salariaţilor din zona de decofrare în timpul evacuării vagonetelor cu materialul autoclavizat.

Art.214
Înainte de Închiderea autoclavei se va verifica interiorul acesteia.

Art.215
Este interzis accesul în zona autoclavei a salariaţilor care nu au nici o atribuţie legată de această activitate.

Art.216
Se interzice deschiderea capacului autoclavei dacă nu au fost respectate prevederile instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

Art.217
În timpul intervenţiei la autoclavă, la pupitrul pentru distribuţia aburului se va monta indicatorul de securitate.

Art.218
La instalaţia de distribuţie a aburului se vor verifica periodic dispozitivele şi împrejmuirile de protecţie.

2.21.Ambalarea produselor finite

Art.219
Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice din zona de restivuire se vor efectua numai de către salariaţi special instruiţi şi autorizaţi, cu respectarea instrucţiunilor tehnologice, a prevederilor prescripţiilor ISCIR şi a instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii.

Art.220
Restivuirea şi ambalarea elementelor finite din beton celular autoclavizat se va face conform instrucţiunilor tehnologice şi instrucţiunilor proprii de prtoecţie a muncii.

Art.221
Suprapunerea pe vagonet a grătarelor eliberate de produse finitese va face cu atenţie, evitându-se căderea lor în timpul deplasării.

Art.222
Pardoseala de depozitare a blocurilor pentru paletizare se va menţine curată, fără resturi de materiale sau deşeuri, pentru a nu produce deformări ale blocurilor sau rostogolirea elementelor din cadrul blocului.

2.22.Depozitarea produselor finite

Art.223
Este interzisă depozitarea dezordonată a produselor finite În depozit.

Art.224
Podurile rulante, macaralele, electro- şi motostivuitoarele vor fi deservite de către salariaţi calificaţi, instruiţi şi autorizaţi, conform prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR.

Art.225
Manipularea În depozit a produselor se va face numai în pachete paletizate pentru elementele nearmate şi nepaletizate pentru elementele armate.

Art.226
Înălţimea stivelor din depozit va fi de:
– maximum 4,5 m pentru elementele nearmate paletizate (două rânduri de palete suprapuse) ;
– maximum 3,6 m pentru pachetele cu elemente armate (cinci rânduri suprapuse) .

Art.227
Este interzisă stivuirea produselor finite ambalate dacă ambalajul prezintă deteriorări.

Art.228
Este obligatoriu ca produsele finite să fie depozitate după sorturi, tipuri şi dimensiuni.

Art.229
Este interzis salariaţilor care deservesc depozitul de produse finite să doarmă sau să se odihnească pe stive sau între acestea.

3.Prevederi de proiectare pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

Art.230
Este obligatorie respectarea prevederilor de securitate a muncii stabilite prin Normele generale de protecţie a muncii, Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat, standardele de securitate a muncii şi reglementările PSI în vigoare, în activitatea de concepţie-proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.231
Este obligatorie prevederea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice care să asigure desfăşurarea activităţilor în condiţii de protecţie.

3.1.Cerinţe de amplasare şi construcţie a clădirilor

Art.232
Este obligatorie amplasarea construcţiilor şi a utilajelor tehnologice în conformitate cu distanţele prevăzute în reglementările PSI şi în Normele generale de protecţie a muncii.

Art.233
Este obligatorie prevederea fixării utilajelor pe fundaţiile din beton dimensionate corespunzător sarcinilor statice sau dinamice respective.

Art.234
(1)Este obligatorie prevederea de scări, platforme şi pasarele de acces la toate punctele de lucru aflate la înălţime sau în subsol.
(2)Este obligatoriu ca toate platformele, pasarelele şi scările de acces să fie prevăzute cu balustrade solide de 1 m înălţime şi bordură de protecţie de minimum 100 mm.
(3)Este obligatorie prevederea de capace sau podeţe de trecere pentru traversarea canalelor deschise în pardoseală.

Art.235
Lăţimea căilor de acces în halele de fabricaţie a betonului celular autoclavizat precum şi în depozitele de materii prime, materiale şi produse finite se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.236
Este obligatorie montarea la nivelul pardoselii a liniilor de rulare a vagoneţilor din halele de fabricaţie a betonului celular autoclavizat.

Art.237
Este obligatoriu ca depozitele de materii prime, materiale şi produse finite să satisfacă cerinţele tehnice şi sanitare în vigoare astfel încât amplasamentul, construcţiile, magaziile, drumurile de acces şi instalaţiile aferente să asigure protecţia muncii în interiorul depozitelor.

Art.238
Este obligatoriu ca buncărele şi silozurile pentru depozitarea materialelor în vrac să aibă grătare de protecţie atât la partea superioară cât şi la cea inferioară.

Art.239
Accesul la buncăre/silozuri va fi asigurat prin scări şi platforme rezistente la solicitări mecanice şi la foc.

Art.240
Feţele interioare ale buncărului/silozului vor fi netede pentru evitarea lipirii materialelor depozitate sau formarea de bolţi.

Art.241
Gurile şi ferestrele de vizitare ale buncărului/silozului vor fi închise cu capace.

Art.242
Este obligatorie prevederea buncărelor de primire-distribuire a materialelor, aduse cu mijloace auto, cu o bordură de minimum 20 cm înălţime la gura de descărcare.

3.2.Cerinţe de proiectare a instalaţiilor electrice

Art.243
(1)Este obligatoriu ca traseele şi montajul cablurilor electrice să asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor mecanice, corodării, avarierii datorită vibraţiilor, supraîncălzirii etc.
(2)Este interzisă montarea cablurilor electrice direct pe elementele de construcţie combustibile sau deasupra instalaţiilor termice.

Art.244
(1)Este obligatorie asigurarea condiţiilor optime de iluminat în toate încăperile în care se realizează fabricarea betonului celular autoclavizat în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.
(2)Este obligatorie iluminarea optimă, pe timpul nopţii, a tuturor trecerilor, scărilor şi platformelor de lucru exterioare.

Art.245
Este obligatorie prevederea de sisteme de semnalizare sonoră şi optică pentru asigurarea protecţiei în timpul funcţionării şi opririi echipamentelor tehnice pentru fiecare flux de fabricaţie a betonului celular autoclavizat.

Art.246
Este obligatorie prevederea a două sisteme de legare la împământare pentru echipamentele tehnice acţionate electric.

Art.247
Toate instalaţiile electrice existente în spaţiile de pompare, depozitare şi manipulare pulberi de aluminiu vor fi în construcţie antiex.

3.3.Cerinţe de proiectare a echipamentelor tehnice

Art.248
Este obligatorie prevederea utilajelor tehnologice cu:
a)cel puţin două guri de vizitare, când nu sunt compartimentate în interior sau cu un număr de guri de vizitare care să asigure accesul în toate compartimentele;
b)racorduri pentru alimentarea fluxurilor tehnologice şi a utilităţilor specifice (agent termic, aer comprimat, apă de răcire etc.) ;
c)racorduri pentru aparatele de măsură şi control, aparate de măsură şi control pentru niveluri, temperaturi, presiuni, debite, dozare alimentare, turaţii, viteze etc.;
d)racorduri pentru evacuarea produselor;
e)racorduri pentru eliminarea aerului sau gazelor rezultate În cursul procesului tehnologic;
f)capace şi apărători de protecţie a gurilor de vizitare şi a tuturor pieselor sau organelor în mişcare;
g)sisteme de siguranţă pentru securitate în timpul funcţionării şi opririi;
h)carcase şi capsulări care să asigure gradul de etanşeitate impus de procesul tehnologic faţă de noxele existente la echipamentul tehnic respectiv.

Art.249
Împrejmuirile, ecranele, paravanele, apărătorile, carcasele sau capsulările echipamentelor tehnice trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât lipsa lor sau montarea necorespunzătoare să facă imposibilă pornirea şi funcţionarea echipamentelor tehnice.

Art.250
Este obligatorie fixarea În balamale a capacelor de la gurile de vizitare.

Art.251
Este obligatoriu, ca toate conductele tehnologice auxiliare şi armăturile să fie executate din oţel de calitatea cerută de regimul de lucru şi caracteristicile fluidului vehiculat prin ele.

Art.252
Este obligatorie certificarea din punctul de vedere al protecţiei muncii pentru toate echipamentele tehnice care intervin În procesul de fabricare a betonului celular autoclavizat.

Art.253
Este obligatoriu, ca toate aparatele de măsură şi control, care intervin în procesul tehnologic de fabricare a betonului celular autoclavizat, să corespundă reglementărilor metrologice în vigoare.

Mori cu bile

Art.254
Perimetrul morilor cu bile va fi delimitat printr-un gard din plasă de sârmă prevăzut cu un dispozitiv de protecţie care să împiedice accesul în timpul funcţionării echipamentelor tehnice.

Pompe de şlam

Art.255
Cuva pompelor va fi împrejmuită cu un parapet din profile metalice cu înălţimea de minimum 1 m, iar accesul la cuvă se va face numai pe scara metalică prevăzută în acest scop.

Art.256
Pompele de şlam vor fi echipate, obligatoriu, cu apărători la cuplajul elastic dintre motor şi pompă.

Instalaţie de omogenizare

Art.257
Gurile pentru vizitarea omogenizatoarelor vor fi prevăzute cu capace etanşe şi asigurate cu lacăte.

Art.258
Partea superioară a omogenizatorului va fi prevăzută cu balustradă de protecţie şi scară de acces cu mână curentă.

Instalaţie pentru prepararea suspensiei de pulbere de aluminiu

Art.259
Scările de acces la nivelele superioare şi pasarelele de acces vor fi executate din materiale rezistente la foc şi vor avea balustrade.

Art.260
La platforma superioară, în zona de introducere a butoiului pentru golire, platforma de acces va fi prevăzută cu balustrade mobile.

Instalaţie de tăiat

Art.261
Transportoarele cu bandă din cuva echipamentului tehnic vor fi dotate cu dipozitive de avarie cu limitator.

Instalaţie pentru tratarea anticorozivă a armăturii

Art.262
În zona echipamentului tehnic se va crea un perimetru de protecţie îngrădit.
-****-
ANEXA 1: Norme specifice de protecţie a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
1.Normativ-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie
2.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern – cod 6
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice – cod 36
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă – cod 10
5.Norme specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale
6.Norme specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor – cod 57
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime – cod 12
8.Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
9.Norme specifice de protecţie a muncii pentru producerea energiei electrice
10.Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor
NOTĂ: Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de protecţie a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica, după caz, normele departamentale referitoare la aceste activităţi.
Normele editate până în prezent poartă denumirea de Norme specifice de securitate a muncii
Normele în curs de apariţie îşi vor schimba titulatura potrivit indicaţiilor Ministerului Justiţiei în Norme specifice de protecţie a muncii.

ANEXA 2: Standarde conexe de securitate a muncii

1.
STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
2.
STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
3.
STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
4.
STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
5.
STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
6.
STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie.
7.
SR EN 292-2:1997
Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice.
8.
STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
9.
STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.
10.
STAS 10898-85
Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.
11.
STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.

NOTA: În cazul revizuirilor şi amendamentelor ulterioare la oricare dintre aceste standarde, se aplică ultima ediţie, conform Catalogului Standardelor Române editat anual de I.R.S.

ANEXA 3: Prescripţiile tehnice obligatorii privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de ridicat şi a instalaţiilor mecanice sub presiune

Colecţia ISCIR în vigoare
1.
R1- 87
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare.
2.
R2- 88
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor.
3.
R10- 84
Prescripţii tehnice pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalaţiile de ridicat.
4.
R13- 83
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale.
5.
R14- 84
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea instalaţiilor pe plan înclinat, destinat transportului de persoane şi materiale.
6.
CR1- 85
Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
7.
CR5- 85
Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.

ANEXA 4: Ghid de terminologie

Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Boală profesională: afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau prin asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru (EIL) : totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei persoanei în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie (EIP) : totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Factori de risc: factori proprii elementelor componente ale sistemului de muncă – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă – şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii.
8.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
9.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
10.Instrucţiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau facultativă, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
11.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
12.Lucru la înălţime: activitate desfăşurată la minimum 2 m, măsuraţi de la tălpile lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, baze faţă de care nu există pericolul căderii în gol. Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 m se consideră “lucrul la înălţime mică” la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.
13.Noxă (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
14.Pericol:
a)sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii;
b)proprietatea inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţii cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale) .
NOTĂ: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
15.Persoană autorizată: persoană competentă împuternicită în scris (de către organele de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
16.Persoană avertizată: persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
17.Persoană competentă: persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
18.Persoană expusă: persoana care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
19.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
20.Prevenire intrinsecă: prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
21.Proces de muncă: succesiune în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
22.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
23.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
24.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
25.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
26.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională, de leziuni sau afectare a sănătăţii.
NOTĂ: Pericolul care generează riscul înfăţişat de această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură) sau
– poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată / neprevăzută etc.) .