NSSM 62

NSSM 62 - PROTECTIA MUNCII

NSSM 62 – Norme specifice de protecție a muncii pentru comerțul cu ridicata şi cu amănuntul

PREAMBUL

Sistemul național de norme privind asigurarea securității şi sănătății în muncă este compus din:
– Normele generale de protecția muncii, care cuprind prevederi de protecție şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de protecția muncii care cuprind prevederi de protecție a muncii valabile pentru anumite activități sau grupe de activități caracterizate prin riscuri similare.

Prevederile acestor norme se aplică cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activităților reglementate.

Normele specifice de protecția muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea diferitelor activități în condiții de protecție.

Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea oricăror altor măsuri, corespunzătoare condițiilor concrete în care se desfășoară activitățile respective, prin instrucțiuni proprii.

Întrucât sistemul național este structurat pe activități, persoanele juridice sau fizice vor selecționa şi aplica cumulativ normele specifice corespunzătoare, atât activității de bază cât şi celor conexe sau complementare.

Structura fiecărei norme specifice are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecție a muncii – practicată în cadrul normelor generale – pentru orice proces de muncă.

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacționează:
EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de producție şi în anumite condiții de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
MIJLOACELE DE PRODUCŢIE: totalitatea echipamentelor tehnice (instalații, utilaje, mașini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
MEDIUL DE MUNCĂ: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care, unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecție a muncii în cadrul normelor specifice, vizând global desfășurarea uneia sau mai multor activități în condiții de protecție, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de protecție a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant – sarcina de muncă – mijloace de producție – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă în cadrul activității care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului național de reglementari normative pentru asigurarea protecției muncii constituie, alături de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepție a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcționarii unităților;
– instruirea salariaților în  domeniul protecției muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi a responsabilităților.

În  contextul prezentat anterior, normele specifice de protecția muncii pentru comerțul cu ridicata si cu amănuntul au fost elaborate ținând cont de reglementările existente în  domeniul protecției muncii, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă care intră în  componenţa activităților comerciale; aceste norme cuprind măsuri de prevenire la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă.

Astfel, prezentele norme au fost structurate pe capitole distincte, urmărind abordarea problemelor specifice fiecărei categorii de operații sau procese specifice activității comerciale, în  corelație cu pericolele existente. De asemenea, la elaborarea normelor au fost luate în  considerație diversele schimbări survenite în  tehnologia comercială, ca urmare a progresului tehnic survenit, precum şi ca urmare a trecerii la economia de piață.

Pentru a veni în  sprijinul activității de concepere şi proiectare a spatiilor comerciale, a echipamentelor şi utilajelor comerciale, normele prezintă un capitol de măsuri de protecție a muncii, necesar a fi asigurate din faza de concepție şi proiectare, pentru îmbunătățirea nivelului de protecție în  muncă.

De asemenea, normele cuprind, în  anexe, o serie de informații utile, necesare atât producătorilor cât şi utilizatorilor de tehnologii comerciale.

Din conținutul prezentelor norme au fost excluse atât activitatea de alimentație publica, cât şi aceea de prestări servicii, întrucât activitățile menționate fac obiectul unor norme specifice de protecția muncii de sine stătătoare, conform ANEXEI 2 Legea Protecției Muncii.

1. PREVEDERI GENERALE

Conținut

Art. 1
(1)Prezentele norme specifice de protecție a muncii pentru comerțul cu ridicata şi amănuntul cuprind cerințele necesare pentru asigurarea securității şi sănătății în  muncă a personalului care desfășoară diferite activități comerciale, cu excepția personalului din domeniul alimentației publice şi al activității de prestări servicii.
(2)Activitățile desfășurate de personalul exceptat la alin.1 sunt reglementate de Normele specifice de securitatea muncii pentru turism, alimentație publică şi transportul persoanelor cu instalații pe cablu, precum şi de Normele specifice pentru activități de prestări servicii, conform Anexei 2 la Legea Protecției Muncii.

Scop

Art. 2
Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activități şi desfășurarea proceselor de muncă în  condiții de securitate si sănătate.

Domeniu de aplicare

Art. 3
Prevederile prezentelor norme specifice se aplică persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activități comerciale, indiferent de forma, proprietate sau modul de organizare a acestor activități.

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4
Prezentele norme specifice se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecția muncii.

Art. 5
Pentru activitățile nespecifice sau complementare activităților comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de protecția muncii pentru respectivele activități prezentate în  Anexa 1.

Art. 6
Organizarea şi desfășurarea activității de prevenire şi stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/04.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/03.03.1994.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 7
Prezentele norme specifice se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenită la nivel național, a schimbărilor intervenite în  tehnologia de lucru şi particularităților metodelor de lucru care urmează a fi reglementate din punctul de vedere al protecției muncii.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE

2.1. În cadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 8
La locurile de muncă în  care se desfășoară activităti comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalațiile şi procedeele de lucru, au calificarea şi autorizarea necesară şi au fost instruite din punctul de vedere al protecției muncii.

Art. 9
(1)La efectuarea activităților comerciale vor fi repartizați numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sănătăţii.
(2)În  funcție de specificul activității comerciale, se interzice lucrul în  cadrul acestei activități al persoanelor care prezintă diverse afecțiuni constatate la controlul medical şi care constituie contraindicații pentru desfășurarea activității în  condiții de protecție.
(3)Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfășura potrivit prevederilor Ministerului Sănătăţii.
(4)La repartizarea în  muncă a tinerilor, a femeilor precum şi a persoanelor cu diverse infirmităţi vor fi respectate reglementările în  vigoare privind angajarea acestor categorii de personal.
(5)Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de muncă care impun poziții vicioase de lucru (poziție ghemuită, în  genunchi, ortostatism permanent etc.), vibrații sau temperaturi extreme (căldură excesivă, frig).
(6)Daca sarcina survine în  perioada desfășurării unei activităti cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei fizice sau juridice va lua măsuri în  vederea asigurării unui loc de muncă corespunzător.

2.2. Instruirea personalului

Art. 10
Organizarea şi desfășurarea activității de instruire a salariaților în  domeniul protecției muncii se vor realiza conform Normelor generale de protecția muncii.

Art. 11
Persoanele juridice sau fizice au obligația de a elabora, prin efort propriu sau în  colaborare cu instituții specializate, instrucțiuni proprii de protecție a muncii, în  funcție de specificul activității comerciale desfășurate, instrucțiuni ce vor fi supervizate de specialiști în  domeniu. Aceste instrucțiuni vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 12
În  cadrul procesului de instruire în  domeniul protecției muncii a salariaților care desfăşoară activităţi comerciale, se vor transmite toate informațiile necesare referitoare la:
– riscurile la care sunt expuși;
– parţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în  funcție de specificul activității;
– dispozitivele de protecție existente;
– mijloacele de protecție şi autoprotecție, modul de intervenție în  caz de avarii şi accidente, sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare;
– semnificația marcajelor diferitelor încărcături, colete etc., conform standardelor.

Art. 13
Măsurile de prim ajutor se vor stabili, în  funcție de specificul activității comerciale desfășurate cu avizul medicului de medicină a muncii sau cu competenţă de medicină a muncii, prin instrucțiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protecție

Art. 14
Dotarea cu echipamentul individual de protecție şi alegerea sortimentelor în  funcție de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operație comercială, se vor face conform Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecție aprobat prin Ordinului nr.225 din 21.07.1995 al Ministrului Muncii şi Protecției Sociale.

Art. 15
În  zonele cu pericol potențial de apariție a electricității statice în  mediul de muncă, îmbrăcămintea şi încălțămintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încălțămintei cu accesorii metalice.
De asemenea, salariații vor fi dotați cu echipament individual de protecție fără buzunare, manșete sau cute în  care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii.

Art. 16
Pe lângă echipamentul individual de protecție corespunzător, salariații care desfăsoară activităţi de comercializare a substanțelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotați, după caz, cu unguente de protecție şi soluții de neutralizare a nocivității.

Art. 17
Personalului salariat care lucrează în  medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, după caz, alimentația necesară, în  conformitate cu criteriile de acordare a alimentației de protecție menționate în  Tabelul 2 din Normele generale de protecția muncii.

Art. 18
Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzătoare, salariații care manipulează şi comercializează diverse materii şi materiale nocive, înainte de servirea mesei îşi vor spăla mâinile şi faţa.

Art. 19
(1)La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecție va fi depus în  vestiare special amenajate.
(2)Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, după caz, de curățare, de nocivizare, reparare şi întreținere a echipamentului individual de protecție.

Art. 20
Echipamentul individual de protecție va asigura protecția împotriva tuturor riscurilor existente la locul de muncă.

2.4. Organizarea locului de muncă şi a activităților

Art. 21
Toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menținute în  stare de curţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariaților la accidente. Căile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate şi amenajate în  vederea scurgerii apei. Iarna, căile de acces vor fi curățate de zăpada şi presărate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumeguș).

Art. 22
Pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care sa permită manevre nepericuloase. Atunci când nu există spaţii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj.
Pe căile de circulație ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plăcuţe cu semnele de circulație.

Art. 23
Acolo unde este cazul (diferențe de nivel), se vor amenaja rampe de încărcare – descărcare, la cote de nivel corespunzătoare platformei mijloacelor de transport şi prevăzuta cu dispozitive de egalizare sau podețe de trecere cu înălțime variabilă.

Art. 24
Diversele mărfuri vor fi depozitate în  spaţii distincte special amenajate, în  funcție de natura mărfii.

Art. 25
În  spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protecția muncii.

Art. 26
Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dublă de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru.
Tipul de construcție al corpurilor de iluminat se va alege în  funcție de caracteristicile mediului în  care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.).

Art. 27
Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzător al cailor de acces din spațiul de lucru: rampe de încărcare – descărcare a mărfurilor, depozite etc.

Art. 28
În  cazul în  care, în  spaţiile de lucru, temperatura aerului depășește valoarea de 25oC, se va asigura o viteză de mișcare a aerului de cel puțin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic.

Art. 29
Temperatura aerului în  zonele în  care se introduce mâna pentru scurt timp (ex.: la rampa calda din linia de autoservire) nu trebuie sa depășească 55oC.

Art. 30
Temperatura unor părți ale utilajelor cu care se poate veni în  contact accidental în  timpul lucrului (ex.: bordurile mașinilor termice de gătit) nu trebuie sa depăşească 40oC.

Art. 31
În  încăperile sau în  apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajări de căldură, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii fiind interzise scoaterea din funcțiune a acestora.

Art. 32
În  spaţiile de lucru cu degajări mari de căldură, vor fi adoptate masuri speciale de protecție privind:
– organizarea întreruperilor periodice a activității sau reducerea timpului de muncă, în  funcție de condițiile concrete de muncă;
– amenajarea de spatii speciale pentru repaus care să permită restabilirea echilibrului termic;
– utilizarea dușurilor de aer, perdelelor de apă, perdelelor de aer, ecranelor;
– pulverizarea cu apă pe suprafețe radiante.

Art. 33
În  cazul muncii în  aer liber se vor lua măsuri care să prevină răcirea sau supraîncălzirea salariaților prin întreruperi periodice ale activității, a căror durată şi frecvenţă vor fi conform propunerilor conducerii unităţii. De asemenea, se vor amenaja spaţii fixe sau mobile pentru protejarea salariaților împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile.

Art. 34
Pentru evitarea curenților de aer din zona ușilor, porților sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat:
– perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc;
– paravane longitudinale sau exterioare;
– camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare;
– perdele de aer cald.

Art. 35
La depozitele şi halele la care ușile au dimensiuni mai mari de 3x3m, se vor prevedea obligatoriu uși de acces pentru salariați.

Art. 36
Umiditatea excesiva din încăperile în  care se lucrează cu lichide calde (laboratoarele de cofetarii, patiserii, brutarii cu vânzare etc.) va fi înlăturată cu instalații de combatere a ceţii.

Art. 37
Instalațiile care degajă aburi vor fi etanșeizate sau prevăzute cu instalații de ventilare pentru evacuarea aburilor captați.

Art. 38
Aparatele de casă vor fi amplasate în  așa fel încât salariații care le deservesc să fie feriți de curenții de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea ușilor.

Art. 39
Pentru așezarea şi manipularea mărfurilor din rafturi, spaţiile comerciale vor fi dotate cu scări simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere în  partea superioară şi placi de cauciuc în  partea inferioară (pentru scările simple), iar cele duble cu lanț de siguranță şi plăci de cauciuc pe partea inferioară.

Art. 40
Mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât să se obțină o stabilitate corespunzătoare. Rafturile se vor prinde de pereți prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.

Art. 41
Geamurile şi piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi întregi, fără spărturi, crăpături sau bucăți lipsă. Marginile acestora trebuie să fie șlefuite, fără porțiuni tăioase sau zgrunțuroase.

Art. 42
Orice obiect de mobilier va fi finisat corespunzător, pentru a nu provoca accidente la manipularea mărfii.

Art. 43
Periodic va fi verificată stabilitatea pieselor de mobilier.

Art. 44
La amplasarea mobilierului şi a utilajelor comerciale se vor lua următoarele măsuri:
– spațiul de amplasare să fie în  afara spaţiilor de circulație ale personalului;
– personalul salariat să nu fie expus acțiunii curenților de aer, radiațiilor solare directe etc.

Art. 45
Mașinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâsla, plăci de cauciuc etc.).

Art. 46
Echipamentele şi utilajele comerciale vor avea ecrane de protecție, apărători, carcase etc. care să împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora.

Art. 47
Amplasarea agregatelor frigorifice se va face ținând seama de gabaritul acestora, de deschiderea ușilor şi de destinația fiecăruia în  așa fel încât să se asigure condițiile corespunzătoare de lucru.
La exploatarea instalațiilor frigorifice vor fi respectate prescripțiile tehnice ISCIR C14-85.

Art. 48
Camerele frigorifice înzidite vor fi prevăzute în  interior cu butoane de alarmă cu inscripția „OM ÎNCHIS” care vor trimite semnale atât optice, cât şi acustice în  sala mașinilor. Pentru camerele frigorifice din magazine şi restaurante, semnalul de alarmă va fi amplasat în  bucătărie.

Art. 49
Verificarea instalațiilor de alarmare se va efectua zilnic de către mecanicul de întreținere.

Art. 50
Rezidurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate în  rețeaua de canalizare, numai după ce acestea au fost supuse unor procese de epurare şi denocivizare. Lichidele ce conțin hidrocarburi vor fi colectate în  bazinele separatoare de grăsimi.

2.5. Protecția împotriva electrocutării

Art. 51
Echipamentele şi utilajele acționate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse.

Art. 52
Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.

Art. 53
Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.

Art. 54
Toate reparațiile, reglajele sau alte intervenții asupra instalațiilor electrice se vor efectua numai după întreruperea alimentării cu energie electrică şi numai de către electricienii de întreținere, instruiți corespunzător şi autorizați. În  zona de lucru, vor fi montate la loc vizibil, tăblițe avertizoare de interdicție.

Art. 55
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice conform prevederilor Normelor specifice de protecția muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Art. 56
Circuitele de comandă, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care să separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.

Art. 57
În  dreptul utilajelor cu acționare electrică se va prevedea grătar din lemn sau covor de cauciuc.

Art. 58
Spălarea şi curățarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se va efectua numai după întreruperea alimentării cu energie electrică a acestora.

Art. 59
La mașinile de casă, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificată legătura la conductorul de nul.

Art. 60
În  zona liniilor ferate electrificate, orice operație şi activităţi comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protecția muncii pentru transportul pe cale ferată, precum şi a prevederilor Normelor specifice de protecție a muncii pentru transportul şi distribuția energiei electrice.

Art. 61
În  cazul în  care, mijloacele de transport utilizate în  activitățile comerciale, funcționează la tensiuni mai mari de 42V sau 60V platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante.

Art. 62
Electromotoarele şi celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protecție şi legături la prizele de pământ şi la conductorul de nul al instalației electrice.

Art. 63
Toate mașinile de birou acționate electric (mașini de scris, adunat, calculat şi electrocontabile) vor fi prevăzute cu legătură de protecție la priza de pământ.

Art. 64
Se interzice lucrul la mașinile de birou când acestea au capacele demontate.

Art. 65
După terminarea lucrului, mașinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.

Art. 66
Prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legătură de protecție la priza de pământ.

Art. 67
Se interzice lucrul la mașinile de birou acționate electric, cu mâinile umede sau murdare de grăsime.

Art. 68
Pentru blocarea mașinilor de birou se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru intervenție va fi solicitat mecanicul de întreținere.

Art. 69
Pentru firmele de reclamă comercială, capacele de protecție de la instalația electrică, a căror îndepărtare scoate instalația de sub tensiune vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplătoare, în  cazul producerii trepidațiilor, șocurilor, condițiilor meteo nefavorabile (temperatură sau umiditate).

Art. 70
Toate părțile metalice ale unei instalații de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune în  mod accidental vor fi legate la instalații de protecție legate la pământ sau la conductorul de nul.

Art. 71
Este interzis montarea siguranțelor sau a prizelor cu siguranțe la reclamele instalate în  interiorul vitrinelor.

Art. 72
La executarea diferitelor operații de montare, verificare, reparare a reclamelor şi firmelor comerciale, salariații vor fi dotați cu scule şi echipament individual de protecție, electroizolant, corespunzătoare. Formația de lucru, la efectuarea operațiilor de mai sus, va fi alcătuită din cel puțin doi salariați care se vor supraveghea şi ajuta reciproc.

Art. 73
Pentru prevenirea electrocutării la lucru cu echipamentelor şi utilajelor comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protecția muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum şi standardele de electroprotecţie în  vigoare.

2.6. Protecția împotriva incendiilor şi exploziilor

Art. 74
La amenajarea spaţiilor de lucru destinate depozitării, manipulării şi comercializării propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formează amestecuri explozive, a gazelor combustibile şi toxice, comprimate, lichefiate etc. se vor respecta reglementările Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Art. 75
Se interzice salariaților accesul cu flacăra deschisă în  spatiile de lucru unde există pericolul producerii incendiilor şi exploziilor.
Vor fi afișate, în  locuri vizibile, tăblițe avertizoare pentru interzicerea fumatului în  spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii.

Art. 76
Încărcarea şi descărcarea cisternelor şi autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe, motopompe etc.) de la şi la locurile destinate depozitării acestor produse.

Art. 77
Operațiile de încărcare-descărcare, depozitare şi comercializare a produselor explozive şi inflamabile se vor efectua numai în  spaţii special amenajate în  acest scop.

Art. 78
În  spaţiile de lucru unde se manipulează materii explozive şi inflamabile, salariații nu vor purta îmbrăcăminte din fibre sintetice sau încălțăminte cu accesorii metalice.

Art. 79
În  timpul încărcării sau descărcării produselor explozive şi inflamabile din vagoane, cisterne sau din autocisterne în  rezervoarele depozitului sau în  butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o razaă de cel puțin 50m. Conducătorul operațiilor de încărcare – descărcare va fi dotat cu o lampă electrică portativă în construcție antiexplozivă.

Art. 80
Transportul şi depozitarea produselor explozive şi inflamabile se vor face numai în  cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse în  alte recipiente (ex.: bidoane, găleți, sticle sau vase din material plastic).

Art. 81
Se interzice efectuarea operațiilor de încărcare – descărcare cu produse inflamabile şi explozive a autovehiculelor cu motoare în  funcțiune.

Art. 82
Înainte de începerea operațiilor de încărcare – descărcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane, cisterne sau autocisterne, respectivele vagoane vor fi legate la pământ.

Art. 83
Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. În  acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.

Art. 84
În  timpul transportului cu autovehicule, recipientele ce conțin produse inflamabile şi explozibile vor fi asigurate împotriva răsturnării iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii.

Art. 85
Produsele inflamabile şi explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:
– denumirea chimică uzuală a substanței;
– densitatea sau concentrația substanței;
– gradul de pericol pe care îl reprezintă;
– reprezentarea grafică a semnului de avertizare standardizat.

Art. 86
În  timpul transportului, recipientele cu produse explozibile sau inflamabile, vor fi puse în  coșuri împletite sau cutii de lemn prevăzute cu mânere de prindere, iar în  vederea amortizării eventualelor șocuri, se vor utiliza paie, talaș ignifugat sau vată de sticlă.

Art. 87
La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescripțiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84; C27-85.

Art. 88
În  spaţiile de lucru cu pericol de incendiu şi explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice şi aparatură electrică de construcție antiexplozivă.

Art. 89
Stivuitoarele cu motoare cu ardere internă vor fi prevăzute cu parascântei la toba de eșapament. Funcționarea acestor stivuitoare este permisă numai în  depozitele deschise, neacoperite sau în  halele prevăzute cu instalații de ventilare.

Art. 90
(1)Pentru efectuarea unor intervenții în  spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie salariații vor utiliza scule antiscântei.
(2)Efectuarea unor operații care necesită utilizarea focului deschis va fi posibilă numai după obținerea “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”.

Art. 91
Instalațiile electrice, în  spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de construcții antiex.

Art. 92
Spaţiile de lucru cu pericol de incendiu şi explozie vor fi dotate cu instalații de ventilare mecanică de introducere şi de evacuare a aerului.

Art. 93
Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, în  cazul în  care acesta nu este de construcție antiexplozivă.

Art. 94
Încăperile destinate depozitării materiilor explozive şi inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scântei prin frecare sau lovire.

Art. 95
(1)Spaţiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalații de ventilare de avarie, independente de instalația de ventilare generală.
(2)În  spatiile prevăzute la pct. 1 instalația de ventilare va fi construită în  așa fel încât să poată fi acționată, atât din interiorul, cât şi din exteriorul încăperii.

Art. 96
Instalațiile de ventilare care deservesc încăperi în  care se depozitează sau se manipulează materiale care, în  stare gazoasă sau de vapori, formează cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru împiedicarea transmiterii flăcărilor prin elementele instalațiilor de ventilare (conducte, canale, camere de condiționare etc.).

Art. 97
(1)Vor fi amenajate spaţii de evacuare a personalului, în  caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2)Spaţiile de evacuare vor fi menținute în  stare de curaţenie şi vor fi semnalizate corespunzător. Se va prevedea un iluminat de siguranță de evacuare care va asigura o iluminare de cel puțin 0,3 lx la nivelul pardoselii.

Art. 98
Pentru prevenirea exploziilor şi incendiilor vor fi respectate, pe lângă prevederile prezentelor norme şi prevederile normelor specifice de protecția muncii la:
– transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive;
– fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului;
– desfacerea produselor petroliere;
– manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice;
– producerea aerului comprimat;
– fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului;
– fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei;
– fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice;
– fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);
– activităti de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme.

Art. 99
La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56/1992 privind regimul armelor de vânătoare, de tir şi muniții şi regimul trecerii frontierei.

Art. 100
La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea şi recepționarea mărfurilor

Art. 101
La operațiile de transport, depozitare şi manipulare (încărcare – descărcare) a mărfurilor, vor fi respectate prescripțiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83; CR5-82, ale Normelor generale de protecția muncii şi ale normelor specifice de protecție a muncii referitoare la:
– transportul intern;
– transporturi rutiere;
– transporturi pe calea ferată;
– transporturi navale;
– transporturi aeriene;
– manipulare, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor;
– exploatarea şi întreținerea transportoarelor cu bandă, precum şi prevederile prezentelor norme.

Art. 102
Se interzice descărcarea manuală a țiglelor din vagoane; acestea vor fi descărcate cu mijloace adecvate.

Art. 103
Stivuirea țiglei se va face în  rânduri suprapuse de maxim 4-5 rânduri. La capetele rândului se vor construi “picioare” de țigle așezate pe lățime, pe toata înălțimea stivei pentru asigurarea stabilității acesteia.

Art. 104
Cărămizile vor fi depozitate pe teren neted şi situat la o distanţă de cel puțin 2,5 m de căile de acces, în  stive regulate conform subcap.2.4.4 – Depozitarea materialelor, din Normele generale de protecție a muncii. Aceleași prevederi vor fi respectate şi la așezarea şi depozitarea sacilor cu ciment.

Art. 105
Cartonul asfaltat va fi depozitat în  magazii sau șoproane, ferit de soare, umezeala sau căldură.

Art. 106
(1)Varul va fi descărcat şi manipulat numai cu mijloace adecvate.
(2)Gropile pentru stingerea varului vor fi căptușite cu scânduri sau cărămizi. Groapa va avea acoperiș, iar spațiul din jurul acesteia va fi îngrădit cu panouri avertizoare.

Art. 107
Se interzice manipularea materialelor de construcții pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) prin aruncare. Grămezile de materiale de construcții pulverulente vor fi amplasate la o distanţă de cel puțin 2 m de calea ferată sau de căile de acces ale autovehiculelor.

Art. 108
La transportul, manipularea şi depozitarea mărfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi folosite numai utilajele autorizate ISCIR.

Art. 109
Deservirea translatoarelor va fi asigurată numai de personal calificat şi autorizat în  acest scop.

Art. 110
Se interzice funcționarea translatorului dacă dispozitivele de siguranță şi interblocajele electrice nu sunt în  stare de funcțiune sau nu îndeplinesc condițiile tehnice prescrise.

Art. 111
Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comandă şi siguranță ale translatorului, ceea ce ar împiedica supravegherea automată a comenzilor.

Art. 112
Înaintea oricăror comenzi sau deplasări ale elevatorului, personalul de deservire este obligat să avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a împiedica producerea unor accidente.

Art. 113
În  timpul deplasării cabinei translatorului pe verticală şi pe orizontală, conducătorul utilajului nu are voie sa scoată capul în  afara pereților laterali ai cabinei.

Art. 114
Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor a căror dimensiuni de gabarit depășesc pe cele prevăzute în  standardele în  vigoare.

Art. 115
Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o poziție stabilă pe platforma translatorului.

Art. 116
Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului în  timpul funcționării acestuia.

Art. 117
Zona de lucru a translatorului trebuie să ofere vizibilitate corespunzătoare (fără fum, vapori, obiecte căzute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare).

Art. 118
Manevrele de ridicare-coborâre a sarcinilor se vor efectua în  așa fel încât sa fie prevenită lovirea sau agățarea rafturilor pentru mărfuri.

Art. 119
Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingător de incendiu portabil şi frânghii pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului în  caz de pericol.

Art. 120
Reviziile şi reparațiile vor fi efectuate numai de personal instruit şi autorizat în  acest scop şi numai pe baza graficului de revizii şi reparații întocmit, fiind interzisă orice abatere de la programarea prevăzută în  grafic.

Art. 121
Cabina translatorului va fi dotată cu dispozitiv de oprire, în  cazul ruperii sau desprinderii cablului de susținere.
În  cabina vor fi afișate la loc vizibil instrucțiunile de manevrare ale translatorului, obligațiile personalului care deservește utilajul precum şi modul de acțiune în  caz de pericol.

Art. 122
Exploatarea transpaletelor electrice şi manuale va fi efectuată numai de personal calificat, autorizat şi instruit în  acest scop.

Art. 123
La circulația transpaletelor electrice vor fi respectate următoarele prevederi:
– transportul persoanelor pe utilaj este interzis;
– adaptarea vitezei utilajului se va face în  funcție de starea cailor de acces;
– poziția încărcăturii va fi urmărită pe toată durata transportului;
– deplasarea utilajului cu furcile îndreptate spre spatele sensului de mișcare, să se facă numai atunci când vizibilitatea este redusă datorită volumului mare al încărcăturii sau în  cazul circulației utilajului pe pante cu o înclinație mai mare de 3o;
– semnalizarea schimbării direcției de mișcare;
– conducerea transpaletei se va face numai de la sol;
– la trecerea pe lângă obstacole, conducătorul utilajului este obligat să asigure o distanţă de cel puțin 0,5 m de acestea;
– respectarea regulilor de circulație;
– folosirea utilajului în  aer liber este interzisă atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile.

Art. 124
La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu cărucioare cu platformă.

Art. 125
Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat, din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă sau a înlocuitorului acestuia.

Art. 126
La utilizarea mașinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a mașinii va respecta instrucțiunile de protecția muncii prevăzute în  cartea tehnică a utilajului, pentru a evita producerea unor accidente de muncă ce se pot solda cu înțeparea sau strivirea degetelor, precum şi a electrocutării.

Art. 127
Mașinile de scuturat saci vor fi amplasate într-un spațiu separat de restul depozitului, special amenajat.

Art. 128
Salariații care deservesc aceste utilaje vor fi dotați cu echipament individual de protecție corespunzător si vor respecta următoarele prevederi:
– scoaterea din mașină a produselor pulverulente (faină, tărâţe etc.) şi scuturarea săculețelor de reținere se vor efectua numai după oprirea mașinii;
– introducerea sacului în  mașină în  vederea scuturării, se va face în  așa fel încât, mâna să nu fie introdusă în  spațiul bătătorului;
– punerea în  funcțiune a mașinii se va face numai după montarea apărătorilor de la motorul electric şi de la cureaua care acționează ventilatorul.

Art. 129
La utilizarea mașinilor de capsat cartonaje vor fi respectate următoarele prevederi:
– motorul electric şi transmisiile de acționare a mașinii vor fi protejate corespunzător;
– orice intervenție la mașină, inclusiv introducerea sârmei de capsare, se vor efectua numai
după oprirea motorului;
– pârghia de declanșare a mecanismului de capsare va fi permanent degajată de alte obiecte;
în  jurul pârghiei nu vor fi manipulate alte obiecte;
– introducerea cutiilor pentru capsare în  mașină se va face în  așa fel încât să nu se producă
strivirea degetelor.

Art. 130
Pentru repararea şi întreținerea ambalajelor din lemn (lăzi, butoaie etc.), depozitele de ambalaje vor fi dotate cu atelier de tâmplărie amenajat într-un spațiu separat de restul depozitului. La efectuarea operațiilor menționate vor fi respectate prevederile Normele specifice de protecția muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi diverselor.

Art. 131
(1)Pentru prevenirea accidentelor de muncă la sortarea mărfurilor în  vrac (faină, mălai, orez, zahăr etc.) unitățile producătoare vor ambala mărfurile menționate în  saci a căror greutate să nu depăşească maxim 35 kg.
(2)De asemenea, în  vederea sortării anumitor mărfuri (încălțăminte, îmbrăcăminte etc.) în  condiții de protecție, producătorul le va ambala (pe măsuri, numere etc.), în  așa fel încât manipularea manuală a acestora să se facă fără pericole de accidentare.
(3)Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate în  cutii prevăzute cu mânere exterioare sau locașuri decupate în  ambalaj, în  vederea sortării şi manipulării lor fără pericole şi respectând prevederile Normelor generale de protecția muncii privind efortul fizic.

Art. 132
(1)În  vederea recepționării mărfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator propriu cu dotarea specifică efectuării probelor, acolo unde este cazul.
(2)Pentru activitățile în  laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta şi prevederile Normelor specifice de protecție a muncii pentru laboratoarele de analiză fizico-chimice şi mecanice.

3. PREGĂTIREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZARE

3.1. Porționarea prin tranșare a cărnii în  carcasă, realizarea preparatelor din carne şi a produselor semipreparate

3.1.1. Porționarea prin tranșare şi realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de tranșat şi prelucrat

Art. 133
La instalarea, exploatarea, întreținerea şi repararea utilajelor vor fi repartizați salariați calificați, autorizați şi instruiți în  acest scop.

Art. 134
(1)La exploatarea utilajelor vor fi respectate indicațiile furnizorului privind regimul de funcționare a mașinii, caracteristicile şi parametrii tehnici şi funcționali ai acesteia, precum şi instrucțiunile de protecția muncii, menționate în  cartea tehnică a utilajului.
(2)La locul de muncă vor fi afișate instrucțiunile proprii de lucru aferente fiecărui utilaj în  parte.

Art. 135
În  cazul apariției oricăror defecțiuni în  funcționare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni, etc., utilajul va fi scos de sub tensiune şi va fi anunțat conducătorul locului de muncă.

Art. 136
(1)Se interzice exploatarea utilajelor daca aparatura de măsură, control şi automatizare aferentă nu se află în  stare de funcționare şi nu a fost verificată la termenele scadente.
(2)Se interzice utilizarea aparatelor de măsură şi control atunci când acestea dau indicații eronate sau au sigiliul rupt, cazuri în  care aparatele vor fi înlocuite.

Art. 137
Mașinile şi utilajele vor fi curățate, degresate cu apă caldă şi detergenți. Vor fi șterse până la uscarea completă, cuțitele, șnecurile, discurile, sitele şi alte organe funcționale, precum şi piesele fixe (pâlnii, interioarele corpurilor de mașină) şi suprafețele exterioare ale mașinilor. Curăţarea mașinilor va fi efectuată numai după scoaterea lor de sub tensiune.

Art. 138
Spaţiile de lucru vor fi menținute în  stare de curăţenie, pentru prevenirea alunecării şi căderea salariaților. Curaţenia va fi efectuată la sfârșitul programului de lucru, respectiv al schimbului.

Art. 139
Se va asigura protecția produselor alimentare supuse prelucrării, în  așa fel încât alimentele să nu fie insalubrizate de lubrifianții utilizați la ungerea lagărelor, garniturilor etc. Periodic va fi verificată etanșeitatea garniturilor, furtunurilor sau a racordurilor.

Art. 140
Cuțitele mașinilor de tăiat carne şi oase vor fi protejate cu apărători metalice.
Se interzice îndepărtarea apărătorilor sau lucrul la utilajele menționate, fără apărători; de asemenea, se interzice introducerea mâinii în  pâlniile, buncărele sau la șnecurile mașinilor aflate în  funcțiune.

Art. 141
Produsele ce urmează a fi tăiate vor fi fixate pe masă mobilă a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare.

Art. 142
Feliile rezultate din tăiere vor fi prinse numai cu palete sau clești speciali.

Art. 143
Ascuțirea cuțitelor va fi efectuată numai de personal calificat.

3.1.2. Porționarea prin tranșare şi realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor şi sculelor de mână

Art. 144
Cuțitele pentru tăiat carne, mezeluri, satârele, ferăstraiele, masatele, cârligele pentru suspendarea cărnii, mezelurilor etc. vor fi curate, fără urme de rugină, cu marginile netede, fără asperități, iar locurile de îmbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet.

Art. 145
Mânerele cuțitelor, scafelor, ferăstraielor, satârelor etc. vor fi netede, fără crăpături, așchii sau parți metalice ieșite în  relief.

Art. 146
Fundurile de lemn necesare tăierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fără așchii.

Art. 147
În  măcelarii, carnea şi oasele vor fi tăiate numai pe butuci de lemn amplasați astfel încât să permită personalului să lucreze şi să circule fără pericol de accidentare.

Art. 148
Galantarele de sticlă în  care se păstrează carnea, mezelurile, produsele semipreparate precum şi platourile şi etajerele din sticlă destinate expunerii produselor vor fi întregi, cu marginile șlefuite sau netede, necrăpate, neciobite si curate.

3.2 Porționarea mărfurilor în  vrac prin cântărire

Art. 149
Balanțele automate şi semiautomate, precum şi cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele în  cadrul locului de muncă respectiv.

Art. 150
Basculele zecimale, romane şi semiautomate vor fi amplasate în  afara căilor de circulație, în  așa fel încât acestea să nu împiedice operațiile de descărcare, transport şi manipulare a mărfurilor de la rampă la depozit şi de la depozit în  sala de vânzare, precum şi circulația personalului.

Art. 151
La așezarea pe bascule, mărfurilor li se va asigura stabilitate necesară în  vederea prevenirii căderii şi deci accidentarii salariaților. Măsuri de stabilitate a mărfurilor se vor lua şi la formarea stivelor, înainte şi după cântărire.
Greutățile necesare operației de cântărire vor fi așezate în  așa fel încât sa nu cadă şi să provoace accidente.

Art. 152
La utilizarea şi întreținerea cântarelor electronice se vor respecta indicațiile producătorului, prevăzute în  cartea tehnică a utilajului.

3.3. Prăjirea, măcinarea şi preambalarea cafelei şi a altor mărfuri pulverulente

Art. 153
La operația de prăjire a cafelei vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protecția muncii pentru distribuția şi utilizarea gazelor, prescripțiile tehnice ISCIR C11-86, precum şi instrucțiunile emise de producătorul mașinii.

Art. 154
Înainte de aprinderea focului se va evacua cenușa cu ajutorul unei lopeți speciale. Cenușa va fi umectată înainte de evacuare. Se interzice evacuarea cenușii împreună cu tăciuni aprinși.

Art. 155
(1)În  timpul funcționarii mașinii probele de cafea vor fi luate numai cu o sondă specială.
(2)Se interzice introducerea mașinii în  tolba de prăjit.
(3)Se interzice atingerea parților fierbinți ale mașinii.

Art. 156
Mașinile de măcinat vor funcționa numai cu magneții prevăzuți pentru reținerea eventualelor corpuri metalice din cafea şi condimente.

Art. 157
Mașinile de măcinat cafea vor fi curățate când sunt încă calde, atunci când rezidurile rămase sunt moi şi ușor de îndepărtat de pe utilaj, evitându-se astfel accidentele provocate prin loviri, răniri, pătrunderi de corpuri străine în  ochi etc.

Art. 158
Se interzice introducerea mâinii în  pâlnie sau buncăr, precum şi la alte organe mobile ale mașinii, când acestea se află în  funcțiune.

Art. 159
La utilizarea mașinilor de preambalat cafea, condimente, zahăr etc. se vor respecta următoarele prevederi:
– în  sălile de lucru ale mașinilor de preambalat condimente va fi adusă din depozit o cantitate de marfă necesară doar pentru un schimb. Stocurile curente de condimente ambalate vor fi scoase din depozit şi depozitate în  magaziile anexe sau în  depozite separate;
– se va asigura ventilarea corespunzătoare a spațiului de lucru;
– sacii cu mărfuri pulverulente vor fi manipulați şi transportați în  așa fel încât sa fie evitată propagarea pulberilor în  spaţiile de lucru;
– se vor lua măsuri de îndepărtare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea sacilor;
– pereții încăperii vor fi placați cu faianță până la înălțimea de 2m, pentru întreținerea lor în  stare de curățenie;
– podeaua va fi realizată din materiale rezistente şi ușor de întreținut;
– periodic, se va efectua curățarea mașinilor şi a mobilierului de eventualele pulberi depuse.

3.4. Tăierea lemnelor de foc

Art. 160
Deservirea circularelor de tăiat lemne de foc se va face de către doi salariați pregătiți şi instruiți în  acest scop.

Art. 161
Se interzice staționarea persoanelor străine sau fără atribuții de serviciu în  raza de acțiune a circularelor.

Art. 162
Înaintea începerii operației de tăiere, pe direcția de acces a mijloacelor de transport, se va ridica un parapet format din două rânduri de lemne, înalt de cel puțin 0,80 m.

Art. 163
Mijloacele de transport (căruțe cu cai, autocamioane) nu se vor apropia de circularul de tăiat lemne la o distanţă mai mică de 5m.

Art. 164
În  apropierea circularelor de tăiat, pe o rază de cel puțin 3m, se va amenaja un spațiu liber în  așa fel încât salariații să nu se incomodeze reciproc în  timpul lucrului.
Utilajelor vor fi așezate pe un teren neted, în  poziție orizontală şi asigurate împotriva trepidațiilor.

Art. 165
Se interzice lucrul la circulare, dacă lipsesc apărătorile şi dispozitivele de protecție ale roților de transmisie sau ale discurilor de tăiere.
Se interzice scoaterea apărătorilor şi dispozitivelor de protecție, în  timpul funcționării utilajelor.

Art. 166
Discul de tăiere va fi centrat şi fixat pe ax. Se interzice utilizarea discurilor care prezintă fisuri sau crăpături, au dinți strâmbi sau care au lipsă cinci dinți din totalul acestora sau doi dinți consecutivi. După ascuțire, discul va fi verificat pentru a corespunde cerințelor de protecție.

Art. 167
Orice verificări sau intervenții asupra discului de taiere, axului de antrenare, precum şi asupra mesei mobile a utilajului se vor efectua numai cu utilajul oprit şi numai de către personal autorizat în  acest scop.
Verificările vor fi efectuate atât înaintea începerii lucrului, cât şi în  timpul programului, după caz.

Art. 168
Porțiunea de disc situată sub masa mobilă a utilajului va fi protejată de o apărătoare deschisă la extremitatea cea mai de jos a utilajului, montată în  așa fel încât sa nu incomodeze salariații în  timpul lucrului.

Art. 169
Se interzice lucrul la utilaj, dacă masa mobilă a acestuia nu are limitator de cursă, care să permită reglarea mesei în  funcție de diametrul materialului lemnos. De asemenea, în  spatele mesei mobile se va monta o apărătoare, în  așa fel încât, atunci când aceasta nu este deplasată în  cursă activă discul de taiere să fie complet protejat.

Art. 170
Circularul va fi oprit din funcțiune în  următoarele situații:
– când se aud zgomote suspecte;
– când utilajul este deplasat dintr-un loc într-altul;
– când se efectuează curățarea, gresarea şi alimentarea cu apă, ulei şi combustibil a utilajului;
– la îndepărtarea rumegușului de sub utilaj.
În  situațiile de mai sus, circularele cu acționare electrică vor fi deconectate de la rețea.

Art. 171
Pornirea motoarelor cu ardere internă, cu ajutorul manivelei se va face în  așa fel încât să fie evitate accidentele produse de rotirea motorului în  sens invers sensului normal.

Art. 172
Se interzice tăierea continuă a lemnelor de diametre mari, în  scopul prevenirii opririi bruște a utilajului sau a ruperii curelelor de transmisie.

Art. 173
În  cazul blocării discului de taiere nu se va relua lucrul decât după retragerea mesei mobile şi a lemnului tăiat, în  scopul degajării discului de tăiere şi numai după ce se constată ca discul funcționează la turație normală.

Art. 174
Curelele de transmisie se vor monta/scoate pe şi de pe roţile de antrenare numai cu motorul oprit şi ștecherul scos din priză. Operațiile de montare sau scoatere se vor efectua numai cu ajutorul închizătorului.

Art. 175
Se interzice funcționarea în  gol a circularelor de tăiat lemne.

Art. 176
Cablurile de alimentare cu energie electrică ale electromotoarelor vor fi suspendate deasupra solului, cu ajutorul suporților din lemn, iar traseul acestora va fi ales pe culoare libere, în  scopul evitării pericolului de electrocutare.

Art. 177
Electromotoarele şi celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protecție şi prin legături la prizele de pământ şi la conductorul de nul.

Art. 178
La fiecare utilaj, precum şi la locurile de conectare la rețeaua electrică, vor fi montate întrerupătoarele de la distanţă şi automatele de protecție, în  așa fel încât circuitul să poată fi deconectat atunci când, accidental, creşte intensitatea curentului peste valoarea normală.

Art. 179
Se interzice personalului de deservire a circularelor să introducă mâinile în  raza de acțiune a discului de tăiere.

Art. 180
Scoaterea lemnelor de tăiat din stivă se va face cu ajutorul cârligelor iar lemnele vor fi luate de pe sol după căderea acestora.
Se interzice urcarea pe stivă în  vederea tragerii lemnelor sau scoaterea acestora din mijlocul stivei.

4. COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR

4.1. Vânzarea cu amănuntul

4.1.1. Vânzarea clasică

Art. 181
Conducerea persoanei juridice sau fizice care practică sistemul de vânzare clasică va lua măsuri de organizare a locului de muncă şi a activităților, în  așa fel încât să fie evitată producerea accidentelor de muncă.
În  acest scop, în  magazinele cu vânzare clasică, mărfurile vor fi așezate astfel:
– la un nivel situat între 50 si 180 cm înălțime de la podea, pe o lungime de 150-165cm;
– sub 50 cm înălțime se vor așeza stocurile de rezervă, iar pe părțile laterale, mărfurile care se manipulează mai rar;
– cântarele se vor așeza în  centrul locului de muncă, iar uneltele şi sculele destinate vânzării mărfurilor în  dreapta vânzătorului.

Art. 182
Curăţenia în  magazine va fi efectuată numai în  timpul pauzelor sau la sfârșitul programului de lucru, când unitatea va fi închisă.

Art. 183
Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsurile necesare privind dezinfecţia, dezinsecția şi deratizarea spaţiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sănătatii.

Art. 184
Mărfurile vor fi așezate întotdeauna, pe sortimente şi în  același loc, în  funcție de natura lor, în  așa fel încât să fie evitate mișcările inutile, aglomerarea căilor de acces şi producerea accidentelor.

Art. 185
Așezarea şi manipularea mărfurilor în  şi din rafturile așezate la înălțime, se vor executa cu ajutorul scărilor simple sau duble, prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare.
Se interzice, pentru efectuarea operațiilor menționate, folosirea butoaielor, scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizație.

Art. 186
Mărfurile vor fi așezate în  rafturi şi pe gondole în  așa fel încât acestea să nu depăsească marginile mobilierului.

Art. 187
Sticlele vor fi așezate pe rafturi şi pe gondole în  așa fel încât să se evite accidentele produse prin răsturnarea, căderea şi spargerea acestora.

Art. 188
Baloturile cu țesături grele se vor așeza pe polițele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu țesături ușoare pe polițele de sus. Stofele vor putea fi așezate şi direct pe tejghele.

Art. 189
În  magazinele destinate vânzării articolelor electrice care sunt verificate în  faţa cumpărătorilor, se vor amenaja prize de încercare. Acestea vor fi protejate împotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricăror instalații improvizate.

4.1.2. Vânzarea prin autoservire

Art. 190
Pentru evitarea răsturnării şi căderii accidentale a mărfurilor dispuse în  stive în  magazinele cu autoservire se vor lua următoarele masuri:
– categoriile de mărfuri trebuie să se preteze formării de stive nepericuloase;
– stivele vor fi așezate lângă perete sau pe podiumuri;
– stivele vor avea o formă piramidală, iar înălțimea lor maximă va fi de 1.64 m. Excepție pot face stivele ornamentale a căror înălțime maximă va fi de 2 m.

Art. 191
Coșurile sau cărucioarele utilizate trebuie să fie în  stare de funcționare, pentru a evita producerea accidentelor, îndepărtând din activitatea comercială pe cele defecte sau uzate.
Starea tehnică a cărucioarelor se va verifica zilnic. Roţile vor fi gresate în  vederea facilitării deplasării pe orizontală a cărucioarelor în  condiții de protecție.

Art. 192
În  magazinele cu autoservire, stivele de coșuri vor fi așezate în  așa fel încât să se asigure stabilitatea lor.

Art. 193
Accesul în  depozitele magazinelor cu autoservire va fi asigurat la extremitățile sălilor de vânzare.

Art. 194
Aducerea mărfurilor din depozit în  sala de vânzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se interzice aducerea mărfurilor pe culoare înguste şi întortocheate.

Art. 195
Se interzice amplasarea mărfurilor care ar provoca aglomerații sau care necesită o alegere deosebită, în  apropierea intrării în  magazin sau pe calea principală de circulație a acestuia.

Art. 196
Amplasarea gondolelor în  magazinele cu autoservire se va face în  întreg cuprinsul sălii de vânzare, în  așa fel încât să se asigure fluenţa circulației personalului, precum şi posibilități de supraveghere a proceselor.

4.1.3. Vânzarea prin corespondenţă

Art. 197
Conducerea persoanei juridice sau fizice care desfăşoară activităti comerciale de vânzare prin corespondenţă va lua toate masurile necesare desfășurării proceselor în  condiții de protecție şi sănătate în  muncă.

Art. 198
Ambalajele utilizate (coșuri, cutii de carton etc.), vor fi ergonomice, modulate în  așa fel încât să poată fi pliate sau stivuite, pentru a se evita producerea accidentelor.

Art. 199
La transportul mărfurilor vor fi folosite mijloace de transport care să permită aranjarea şi transportul propriu-zis fără pericole.

Art. 200
La efectuarea activităților comerciale de vânzare prin corespondenţă vor fi repartizați numai salariați calificați şi instruiți pentru acest tip de activităti.

Art. 201
La dimensionarea ambalajelor se vor respecta prevederile Normelor de protecția muncii privind efortul fizic.

Art. 202
La efectuarea activităților comerciale de vânzare prin corespondenţă vor fi respectate, în  afara prevederilor prezentelor norme şi prevederile normelor specifice de protecția muncii pentru:
– transporturi rutiere;
– transporturi pe calea ferată;
– transporturi navale;
– transporturi aeriene.

4.1.4. Vânzarea în  piețe, târguri şi oboare

Art. 203
Cărucioarele destinate comerțului ambulant vor fi montate pe roti cu pneuri, care să permită manevrarea fără pericole a acestora.

Art. 204
Cărucioarele sau tarabele vor fi amplasate în  așa fel încât să nu împiedice circulația vehiculelor şi a persoanelor. Ele vor fi racordate la rețeaua de apă şi canalizare, după caz.

Art. 205
Tarabele, cărucioarele precum şi alte mijloace de comerț ambulant trebuie să fie ușoare, cu îmbinări cu suporți stabili care să împiedice balansarea sau răsturnarea lor.

Art. 206
Piețele de orice fel (hale acoperite, piețe mixte etc.) vor fi amenajate astfel încât o parte din spațiu va fi destinat amplasării gheretelor, platourilor şi chioșcurilor iar cealaltă parte pentru amplasarea birourilor administrative, unităţilor de alimentație publică şi a unităților de prestări servicii.

Art. 207
Întreg spațiul pieței va fi parcelat. Fiecare parcelă va fi destinată unei anumite categorii de mărfuri.
Parcelele principale vor fi așezate în  așa fel încât să se creeze un spațiu necesar depozitării ambalajelor. Ambalajele, precum şi coșurile, lăzile şi sacii cu mărfuri vor fi stivuite conform prevederilor Normelor generale de protecția muncii.

Art. 208
Fiecare loc de muncă va fi prevăzut cu umbrele, parasolare sau copertine, pentru protecția salariaților împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile.

Art. 209
Exploatarea şi întreținerea piețelor se vor face conform reglementarilor Ministerului Sănătatii, precum şi prevederilor Normelor specifice pentru gospodărie comunală şi salubritate publică.

Art. 210
Pentru operațiile de transport, încărcare – descărcare şi manipulare a mărfurilor, salariații vor respecta prevederile prezentelor norme, conform subcap.2.7.

Art. 211
Organizarea comerțului în  piețe se va face în  conformitate cu Regulamentul – cadru de organizare şi funcționare a piețelor, târgurilor şi oboarelor nr.19 din 30.01.1996 emis de Ministerul Comerțului.

4.1.5. Vânzarea prin automate

Art. 212
Amplasarea aparatelor automate se va face în  locuri vizibile şi ușor accesibile.

Art. 213
Pentru prevenirea electrocutării, automatele vor fi prevăzute cu dublă protecție:
– legarea la nulul de protecție;
– legarea la priza de împământare conform standardelor în  vigoare.

Art. 214
Alegerea tipului de automat se va face, în  funcție de tipul şi natura mărfurilor ce urmează a fi comercializate.

Art. 215
Funcționarea automatelor se va face cu respectarea următoarelor prevederi:
– este interzisă aprovizionarea automatelor în  timpul funcționarii acestora;
– la aprovizionarea cu marfă se va scoate utilajul de sub tensiune pentru a se evita electrocutarea personalului de deservire.
– aprovizionarea automatelor cu marfă se va face prin partea opusă componente de deservire propriu – zisă;
– orice intervenție la automate în  timpul funcționării acestora este interzisă.
– orice operație de întreținere sau reparare a utilajului se va efectua numai de către personal autorizat în  acest scop şi numai după scoaterea de sub tensiune.
– alimentarea cu energie electrică a automatelor se va face la tensiuni nepericuloase.

4.2. Vânzarea cu ridicata

Art. 216
Înaintea începerii oricărei operații de manipulare şi transport, conducerea persoanei juridice sau fizice care practică activităţi de comerț cu ridicata va lua toate masurile necesare desfășurării activității în  condiții de securitate şi sănătate în  muncă.

Art. 217
La desfășurarea activităților de comerț cu ridicata vor fi repartizați numai salariați instruiți în  acest scop; prin procesul de instruire salariații vor primi informații privind:
– procedeele tehnice de descărcare – încărcare şi transport ale mărfurilor;
– utilajele folosite;
– locul de depozitare a mărfurilor în  depozite.

Art. 218
Spaţiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mică mecanizare (lize), pentru transportul mărfurilor.

Art. 219
La transportul manual se vor respecta următoarele prevederi:
– normele specifice de protecția muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor, privind dimensiunile spaţiilor de manevră;
– căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită circulația în  ambele sensuri;
– toate căile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol şi iluminate;
– între utilaje şi stivele de mărfuri, lățimea căilor de acces va fi de cel puțin 1 m.

Art. 220
Conducătorul formației de lucru va verifica modul de prindere a mărfurilor purtate manual sau cu ajutorul uneltelor.

Art. 221
Uneltele folosite pentru manipularea mărfurilor (pârghii, odgoane, cârlige etc.), precum şi mijloacele ajutătoare (tărgi, cărucioare etc.) vor fi verificate înainte de începerea operațiilor şi vor avea formă şi rezistenţă corespunzătoare, în  funcție de greutatea mărfurilor.
La transportul şi manipularea mărfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate.

Art. 222
Daca marfa de transportat urmează a fi purtată pe umăr, operație la care vor fi utilizați mai mulți salariați, aceasta va fi așezată pe același umăr de către toți salariații participanți la operație, iar ridicarea şi coborârea ei se vor face în  același timp, la comanda conducătorului formației de lucru; în  timpul deplasării, salariații vor păstra aceeași cadență.

Art. 223
La transportul manual al sarcinilor, vor fi respectate prevederile Normelor generale de protecția muncii, cap.2.2.1. – Efortul fizic.

Art. 224
La descărcarea materialelor din vagoanele de cale ferată, precum şi la depozitarea materialelor lângă calea ferată, distanţa de la șină la baza stivei sau grămezii de mărfuri va fi de cel puțin 2 m.

Art. 225
Planurile înclinate şi podețele utilizate la înălțimi de peste 0,5 m vor fi prevăzute cu balustrade cu legături intermediare, înalte de 1 m. Planurile înclinate, precum şi podețele vor fi realizate din materiale rezistente, pentru a nu se arcui sub greutatea sarcinilor. Ele vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare, care să nu le permită deplasarea în  timpul lucrului.
Lățimea minimă a planurilor înclinate şi a podeţelelor va fi de 1 m, pentru circulația într-un singur sens.

Art. 226
Mărfurile cu forme geometrice regulate, precum şi cele ambalate în  lăzi, saci şi baloturi care nu conțin substanțe inflamabile, caustice sau corosive vor fi așezate în  stive cu rânduri întrețesute. Înălțimea stivei nu va depăși de 1,5 ori lățimea bazei.

Art. 227
La amenajarea rampelor de încărcare-descărcare vor fi respectate prevederile subcap.2.4. Organizarea locului de muncă şi a activităților, din prezentele norme.

5. PREVEDERI DE PROIECTARE – SPAŢII COMERCIALE

Art. 228
În  activitatea de concepție şi proiectare a spaţiilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protecția muncii, Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, Normelor specifice de protecție a muncii pentru comerțul cu ridicata şi cu amânuntul, precum şi prevederile standardelor de securitate a muncii.

Art. 229
Prevederile cuprinse în  acest capitol constituie cerințe minime de proiectare, în  vederea asigurării nivelului de protecție necesar desfășurării activităților comerciale, luând în  considerare pericolele existente. Ele nu exclud posibilitatea prevederii oricăror altor soluții tehnice pentru îmbunătăţirea nivelului de protecție a muncii, având la bază evoluția științei şi tehnologiei în  domeniu.

Art. 230
Gazele vor fi epurate sau dispersate, înainte de eliminarea lor în  atmosferă, prin coșuri înalte, astfel încât concentrațiile lor să nu depăşească concentrațiile maxime admise.

5.1. Cerințe privind amplasarea, construcția şi amenajarea depozitelor de mărfuri

Art. 231
Spaţiile destinate operațiilor de încărcare – descărcare şi depozitare a mărfurilor, precum şi căile de acces aferente vor fi nivelate şi amenajate pentru scurgerea apelor.

Art. 232
Depozitele neacoperite şi semiînchise sau șoproanele vor fi construite pe terenuri netede, bătătorite şi cu posibilitatea de scurgere a apei.

Art. 233
La proiectarea construcțiilor se va ţine seama de posibilitatea compartimentării spațiului pe secții, asigurându-se căi de acces, ale căror dimensiuni vor fi conform standardelor de proiectare în  vigoare.

Art. 234
Depozitul va avea, indiferent de mărimea sa, doua uși glisante dublate cu uși cu zabrele.

Art. 235
(1)Pardoseala va fi netedă, fără praguri şi situată la nivelul rampei.
(2)Pardoseala va fi realizată din materiale dure, rezistente, nealunecoase şi care să permită o curățare cât mai ușoară.
(3)Pentru spaţiile care servesc la depozitarea materiilor explozive, inflamabile, caustice, acide etc. pardoseala va fi realizată din materiale care nu produc scântei prin frecare sau lovire, sunt rezistente la foc, precum şi la acțiunea solvenților organici, acizilor şi alcalilor.

Art. 236
Amplasarea spaţiilor tehnico-administrative aferente depozitului se va face astfel încât aceste spatii să comunice cu clădirea depozitelor, iar în  cazul depozitelor cu etaje, aceste spaţii nu vor fi amplasate la parter.

Art. 237
Din proiect, vor fi asigurate instalațiile de apă potabilă, canalizare, încălzire, ventilare şi iluminat, precum şi grupurile sanitare necesare: vestiare, dușuri, lavoare, WC-uri, conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii.
Acolo unde spaţiile comerciale sunt amplasate în  zone care nu dispun de rețele de apa şi canalizare, activitățile se vor desfășura numai cu avizul organelor sanitare.

Art. 238
La depozitele închise, neîncălzite se vor respecta indicațiile proiectantului cu privire la destinația şi temperatura interioară a spaţiilor.

Art. 239
La depozitele deschise în  aer liber, se vor prevedea spaţii închise pentru adăpostirea şi încălzirea personalului care lucrează în  aer liber, pe timp friguros.

Art. 240
Depozitele pentru produse metalo-chimice, cu ridicata, precum şi cele pentru textile-încălţăminte vor fi amenajate în  spatii separate, prevăzute, din proiect, cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale; în  plus, aceste spaţii vor fi dotate cu instalații speciale de stingere a incendiilor, conform Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 241
În  cadrul depozitului pentru produse metalo-chimice cu ridicata, din proiect, se vor amenaja spaţii separate pentru depozitarea diferitelor mărfuri.

Art. 242
La amenajarea depozitelor de ambalaje se va prevedea un spațiu care să permită recepția şi depozitarea ambalajelor pe loturi de același tip şi stare fizică, recondiționarea şi pregătirea ambalajelor pentru expediere, precum şi asigurarea cailor de acces pentru mijloacele de transport.

5.2. Cerințe privind amplasarea, construcția şi amenajarea magazinelor

Art. 243
Terenul destinat magazinelor amplasate într-o clădire separată, va fi ales în  așa fel încât să permită amenajarea unei curți interioare, accesibilă pentru intrările la depozitele magazinelor, oferind şi posibilitatea compartimentării sale în  spaţii pentru depozitarea combustibililor şi ambalajelor.

Art. 244
Intrările de serviciu, precum şi cele de la depozite vor fi proiectate în  așa fel încât, să nu intersecteze căile de circulație ale publicului.

Art. 245
La proiectarea curților interioare, precum şi a spaţiilor comerciale propriu-zise, vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele ale Ministerului Sănătatii.

Art. 246
Pereții magazinelor care comercializează produse alimentare (pâine, carne, peste, lactate etc.) vor fi finisați cu materiale lavabile, în  culori deschise.

Art. 247
Pardoselile vor fi executate astfel :
– lavabile, cu pante spre sifoanele de pardoseală, pentru magazinele care comercializează produse alimentare, precum şi pentru spatiile destinate vestiarelor, grupurilor sanitare etc.;
– după indicațiile proiectantului, pentru celelalte magazine;
– pentru locurile de vânzare propriu-zisă pardoseala se va realiza din masă lemnoasă, cauciuc, mase plastice, care sa termoizoleze spațiul respectiv de restul magazinului cu pardoseala „rece”.
Toate pardoselile vor fi executate din materiale rezistente, antiderapante şi care se curaţă ușor.

Art. 248
Sălile de vânzare şi spaţiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice.

Art. 249
Pentru a preveni formarea curenților de aer şi răcirea spaţiilor în  timpul iernii, la intrările şi ieșirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald.

Art. 250
La stabilirea dimensiunilor căilor de acces în  incinta unităţilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protecția muncii.

Art. 251
Conducerile magazinelor situate pe mai multe niveluri au obligația să respecte încărcările maxime admisibile date de proiectant pentru diversele elemente de construcție, ca: planșee, scări, capace de pivnițe etc.

Art. 252
Spaţiile periculoase vor fi împrejmuite cu paravane de protecție şi semnalizate corespunzător, conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii.
Scările vor fi prevăzute cu balustrade de sprijin, iar trapele vor avea cârlige de asigurare. Se interzice distrugerea sau descompletarea balustradelor sau a cârligelor de asigurare la trape.

Art. 253
Rafturile pentru etalarea şi aranjarea mărfurilor vor avea inscripționată sarcina maximă admisă pe poliță sau pe ochi de raft.

Art. 254
La proiectarea mobilierului comercial, precum şi la alegerea materialelor din care va fi realizat acesta se va ţine seama ca mărfurile grele se aranjează pe polițele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele ușoare pe polițele de sus.

Art. 255
În  magazinele de vânzare cu autoservire, vor fi amenajate, conform proiectelor de execuție, cai de acces cu următoarele dimensiuni:
– 1-1,25 m lăţime – spațiul dintre rafturile şi gondolele de expunere a mărfurilor;
– 2-2,50 m lățime – spațiul dintre gondole şi locurile de muncă ale vânzătorilor (când acestea se află în  spațiul autoservirii) ;
– maximum 0,60-0,70m lățime – spațiul dintre două locuri de muncă în  cazul magazinelor care asigură fluxul compărătorilor într-o singură direcție;
– 1,50 m lățime – spațiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vânzare cu expunere deschisa.

5.3. Cerințe privind amplasarea, construcția şi amenajarea spaţiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare şi a chioșcurilor

Art. 256
La amenajarea spaţiilor comerciale de la parterul blocurilor şi a complexelor agroalimentare, din proiect se vor prevedea doua cai de acces distincte:
– pentru aprovizionarea cu mărfuri;
– pentru circulația cumpărătorilor, personalului salariat etc.

Art. 257
Din proiect, spațiul destinat depozitării mărfurilor (depozitul de mână) va fi separat de spațiul de vânzare a mărfurilor, asigurându-se posibilități de comunicare prin interior, între ele.

Art. 258
(1)Din proiect, vor fi asigurate toate instalațiile (apă, canalizare, termoficare, energie electrică) dimensionate corespunzător spațiului comercial.
(2)La proiectarea instalațiilor sanitare, proiectantul va ţine cont că acestea sa nu străpungă sala de vânzare.

Art. 259
La proiectarea spaţiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor precum şi a complexelor agroalimentare vor fi respectate şi prevederile de la subcap 5.2. ale prezentelor norme.

Art. 260
La construcția şi amenajarea chioșcurilor se vor respecta prevederile Legii 50/1995 privind proiectarea spaţiilor şi acordarea autorizației de construcție.

Art. 261
Amplasarea chioșcurilor se va face în  conformitate cu deciziile direcțiilor de urbanism şi sistematizare din cadrul primăriilor.

Art. 262
(1)Instalațiile electrice vor fi executate în  conformitate cu standardele de proiectare şi cu standardele de electroprotecţie în  vigoare.
(2)Se interzice utilizarea oricărei improvizații la alimentarea cu energie electrică a chioșcurilor.

Art. 263
Pentru încălzirea chioșcurilor se interzice utilizarea oricăror surse de căldura improvizate. Pentru încălzire vor fi utilizate: calorifere electrice, aeroterme etc.

Art. 264
Pentru construcția chioșcurilor vor fi utilizate materiale rezistente la foc, conform prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi a standardelor de proiectare, în  vigoare.

Art. 265
Piețele vor fi amplasate la cel puțin 1,5 km de gropile de gunoi şi la cel puțin 500 m de unitățile industriale ale căror procese tehnologice degajă praf, fum, gaze şi vapori nocivi.

Art. 266
Platoul pe care se amplasează piața va fi asfaltat, pietruit sau nivelat şi situat la minimum 50 m de artera rutieră principală.

Art. 267
Căile de acces între rândurile de gherete sau tarabe vor avea cel puțin 4 m lățime, iar calea de acces principala a pieței va avea cel puțin 6 m lățime; trecerile secundare dintre rânduri vor fi de cel puțin 2 m lățime.

ANEXA 1 – LISTA NORMELOR SPECIFICE DE PROTECŢIE A MUNCII COMPLEMENTARE

1.Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide.
2. Norme specifice de protecție a muncii pentru instalații frigorifice.
3. Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea oxigenului şi azotului.
5. Norme specifice de protecție a muncii pentru desfacerea produselor petroliere.
6. Norme specifice de protecție a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.
7. Norme specifice de protecție a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitarea acetilenei.
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat.
10. Norme specifice de protecție a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice.
11. Norme specifice de protecție a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin așchiere.
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
14. Norme specifice de protecție a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece şi ştanțare.
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire.
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitățile de exploatare şi întreținere a transportoarelor cu bandă.
17. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor.
18. Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul şi distribuția energiei electrice.
19. Norme specifice de protecție a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.
20. Norme specifice de protecție a muncii pentru producerea energiei termice.
21. Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul, distribuția şi utilizarea energiei termice.
22. Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală şi salubritate publică.
23. Norme specifice de protecția muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
24. Norme specifice de securitatea muncii pentru întreținere şi reparații autovehicule.
25. Norme specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentație publica şi transport persoane cu instalații pe cablu.
26. Norme specifice de securitatea muncii pentru transporturi rutiere.
27. Norme specifice de protecția muncii pentru transporturi pe calea ferată.
28. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.
29. Norme specifice de protecție a muncii pentru transporturi navale.
30. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi aeriene.
31. Norme specifice de protecție a muncii pentru activitatea de prestări servicii.
32. Norme specifice de protecție a muncii pentru vinificație, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi apei minerale.
33. Norme specifice de securitatea muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi mecanice.
34. Norme specifice de protecția muncii pentru telecomunicații.

ANEXA 2 –  LISTA STANDARDELOR CONEXE

1. SR ISO 5149 :1997 Instalații frigorifice mecanice utilizate pentru răcire şi încălzire. Prescripții de securitate.
2. SR ISO 1819 :1994 Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale.
3. SR ISO 3265 :1995 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Culbutoare pentru vagoane (rotative sau cu descărcare laterala sau longitudinala). Reguli de securitate.
4. SR ISO 5031 :1995 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Tubulaturi flexibile şi racorduri utilizate în  transportul pneumatic. Reguli de securitate.
5. SR ISO 5032 :1995 Mijloace de transport continuu pentru produse în  vrac. Vane sau alimentatoare rotative folosite în  transportul pneumatic. Reguli de securitate.
6. SR ISO 5934 :1995 Mijloace de transport continuu pentru produse în  vrac. Lopeți semiautomate. Reguli de securitate.
7. SR ISO 5041 : 1995 Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lanț de antrenare sau purtător de tip biplanar, pentru sarcini unitare cu baza plată. Reguli de securitate.
8. SR ISO 5042 :1994 Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lanțuri articulate sau cu placi. Reguli de securitate.
9. SR ISO 8456 :1994 Echipamente de depozitare a produselor în  vrac. Cod de securitate.
10. SR ISO 9851 :1994 Mijloace de transport continuu. Monoraiuri cu cărucioare acționate electric. Definiții şi reguli de securitate.
11. STAS 9876 –87 Transportoare. Prescripții generale de securitate.
12. STAS 9877-89 Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescripții speciale de securitate.
13. STAS 9878-74 Transportoare la sol pentru antrenarea cărucioarelor. Prescripții speciale de securitate.
14. STAS 9879-74 Transportoare mobile cu bandă. Prescripții speciale de securitate.
15. STAS 9880-89 Transportoare cu placi metalice. Prescripții speciale de securitate.
16. STAS 9881-89 Transportoare cu raclete. Prescripții speciale de securitate.
17. STAS 9886-82 Transportoare suspendate cu lanț sau cablu. Prescripții speciale de securitate.
18. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate.
19. STAS 11054-78 Aparate electrice şi electronice. Clase de protecție contra electrocutării.
20. STAS CEI : Corpuri de iluminat. Partea 2 : Condiții speciale. Secțiunea 8 :
60598-2-8-92 Lămpi portabile de mana.
21. SR EN 60598-2-22 :98 Corpuri de iluminat. Partea 2 : Condiții speciale. Secțiunea 22 : Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranță.
22. SR EN 60335-1 :1999 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1 : Prescripții generale.
23. STAS 2614/6-87 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Mașini de gătit, reșouri, cuptoare şi aparate similare. Condiții tehnice speciale de securitate.
24. STAS 2614/22-90 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Aspiratoare electrice. Condiții tehnice speciale de securitate.
25. STAS 2614/24-88 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Răcitoare şi congelatoare. Condiții tehnice speciale de securitate.
26. STAS 7937/1-82 Aparate electrice de încălzit încăperi, pentru uz casnic şi scopuri similare. Condiții tehnice speciale de securitate.
27. STAS 8268/1-86 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Ventilatoare electrice. Condiții tehnice speciale de securitate.
28. STAS 12211-85 Motocompresoare ermetice pentru utilaje frigorifice de uz casnic şi scopuri similare. Condiții tehnice speciale de securitate.
29. SR EN 60065-1998 Prescripții de securitate pentru aparatele electronice şi aparatele asociate de uz casnic sau de uz general similar, conectate la rețea.
30. STAS 8844-86 Masuri de siguranța contra incendiilor. Uși pe cai de evacuare. Masuri împotriva trecerii fumului.
31. STAS 10353-75 Dispozitive de siguranța pentru scări portabile.
32. STAS 2077/5-83 Benzi de transport. Benzi de transport cu inserții textile pentru industria alimentară.
33. STAS 10533-75 Echipament de securitate şi de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la acizi şi baze concentrate.
34. STAS 10633-88 Echipament de protecție. Mănuși de cauciuc rezistente la produse petroliere.
35. STAS 10770-92 Echipament de protecție din cauciuc. Mănuși rezistente la acizi, baze şi săruri.
36. STAS 11034-87 Echipament de protecție. Cizme de cauciuc rezistente la grăsimi.
37. STAS 7408-97 Încălțăminte electroizolantă de cauciuc.
38. STAS 7454-84 Covor electroizolant din cauciuc.
39. SR EN 60903 :1997 Specificații pentru mănuși de materiale electroizolante pentru lucrări în  instalații electrice.
40. STAS 3030-92 Echipament de protecție. Şorţuri de cauciuc.
41. STAS 5994-86 Echipament de protecție şi de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la produse petroliere.
42. STAS 297/1 –88 Culori şi indicatoare de securitate. Condiții tehnice generale.
43. STAS 297/2-92 Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
44. SR EN 2-1995 Clase de incendii
45. STAS 12216-84 Protecția împotriva electrocutării la echipamentele electrice portabile. Prescripții.
46. STAS 12217-88 Protecția împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripții.
47. STAS 12604/4-89 Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții.
48. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
49. SR EN 292-2+A1 :1998 Securitatea mașinilor. Concepte de baza, proiectare. Partea 2 : Principii şi condiții tehnice.
50. SR EN 60950+A1 : Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informației, inclusiv
1996/A3 :1997 echipamentele electrice de birou.
51. SR EN 60529 :1995 Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP).
52. STAS 12604-87 Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale.
53. SR EN 50014 :95 Aparatura electrică pentru atmosfere potențial explozive. Prescripții generale.
54. STAS 9954/1-74 Instalații şi echipamente electrice în  zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripții de proiectare şi montare.

ANEXA 3 – PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR

1. C 2-82 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, utilizarea şi verificarea buteliilor cu capacitatea până la 12 litri pentru gaz petrolier lichefiat, butan şi propan.
2. C 3-89 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, utilizarea şi verificarea recipientelor-butelii cu capacitatea de 26 litri pentru gaz petrolier lichefiat, butan şi propan.
3. C 5-84 Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, utilizarea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
4. C 11-86 Prescripții tehnice privind încercările în vederea omologării arzătoarelor cu funcționare independentă de combustibil lichid şi de gaze combustibile.
5. C 14-85 Prescripții tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalațiile frigorifice.
6. C 27-85 Prescripții tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
7. R 1-87 Prescripții tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare.
8. R 2-88 Prescripții tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor.
9. R 10-84 Prescripții tehnice pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic, utilizate la instalațiile de ridicat.
10. R 13-83 Prescripții tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcție specială pentru materiale.
11. CR 5-82 Prescripții tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalațiilor mecanice sub presiune şi instalațiilor de ridicat.

ANEXA 4 – GHID DE TERMINOLOGIE

– Noțiuni de bază –

1. Accident de muncă
Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului în  baza căruia se desfăşoara activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de ce puțin trei zile, invaliditate sau deces.
2. Avarie
Eveniment survenit în  utilizarea mijloacelor de producție, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3. Boli profesionale
Afecțiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în  procesul de muncă.
4. Defectare
Încetarea capacitații unei mașini, instalații, utilaj etc. de a-şi îndeplini funcția specificată.
5. Dispozitiv de protecție
Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau în  asociere cu un protector.
6. Echipament individual de lucru
Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălțămintei personale în  timpul procesului de muncă.
7. Echipament individual de protecție
Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă, pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
8. Echipamente tehnice
Mașinile, utilajele, instalațiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare, necesare în  procesul muncii.
9. Factor de risc
Factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant-sarcina de muncă-mijloace de protecție-mediu de muncă şi care, în  condițiile unei situații periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectării sănătatii.
10. Funcții de protecție
Funcții ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecție prin care, fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenta unui pericol.
11. Indicator de protecție
Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protecție şi cu un simbol, furnizează o informație referitoare la protecția muncii.
12. Instructaj de protecție a muncii
Modalitate de instruire în  domeniul protecției muncii care se desfăşoara la nivelul unitaţilor şi are ca scop însușirea de către salariați a cunoștințelor şi formarea deprinderilor impuse de protecția muncii, specifice activității pe care o realizează sau urmează a o realiza.
13. Instrucțiuni specifice de protecție a muncii (sinonim: instrucțiuni proprii)
Componente ale sistemului de reglementari în  domeniul protecției muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activitățile desfășurate în  cadrul unei unități; elaborarea lor de către unități (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de protecție a muncii nu acoperă totalitatea activităților desfășurate în  unitate sau voluntară, atunci când patronul considera necesar pentru îmbunătățirea protecției muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unitaţii.
14. Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentației pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informațiile necesare utilizării produsului, în  conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării protecției muncii.
15. Mijloc individual de protecție
Mijloc de protecție (protector) destinat pentru protecția unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
16. Nocivitate
Proprietatea unei noxe de a produce efect daunător asupra organismului.
17. Noxa (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu acțiune daunătoare asupra organismului, în  mediul luat în  considerare.
18. Pericol
a) Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătatii.
Nota: În  domeniul protecției muncii termenul este utilizat în  asociere cu alți termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
b) Proprietatea inerenta a unei substanțe, agent, surse de energie sau situație cu potențial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).
19. Persoană autorizată
O persoana competentă împuternicită în  scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
20. Persoană avertizată
O persoana informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfășurarea unei activităţi în  condiții de protecție.
21. Persoană competentă
O persoana care poseda cunoștințele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
22. Persoană expusă
O persoană care se află în  întregime sau parțial într-o zonă periculoasă.
23. Prevenire
Ansamblul procedeelor şi masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
24. Prevenire intrinsecă
Prevenire realizata în  stadiul de concepție/proiectare, care consta în:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepție;
– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitații de intervenție a executantului în  zonele periculoase.
25. Protecție
Ansamblul de masuri care constau în  utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecție, cu scopul protejării executanților faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.
26. Proces de muncă
Succesiunea în  timp şi spațiu a acțiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producție în  sistemul de muncă.
27. Protector
Mijloc de protecție special conceput şi utilizat pentru a realiza protecție prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
28. Risc
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătatii, într-o situație periculoasă.
29. Risc profesional
Risc în  procesul de muncă.
30. Situație periculoasă
Orice situație în  care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
31. Substanța periculoasă
O substanță care, în  virtutea proprietarilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
32. Zona periculoasă
Orice zonă în  care există sau poate apărea un pericol.
33. Zonă periculoasă a unui echipament de muncă
Orice zonă situată în  interiorul sau în  jurul echipamentului de muncă în  care o persoană este expusa riscului de leziune sau afectare a sănătatii.
Nota: Pericolul care generează riscul înfățișat în  această definiție:
– poate fi permanent prezent pe durata funcționarii prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanțe periculoase, arc electric în  timpul fazei de sudura etc.) sau:
– poate apărea neașteptat (pornire neintenționată/neprevăzută etc.).
34. Zonă de protecție
Zonă în  care este exclusă prezenţa oricărui factor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru executant.

Prezentele norme specifice de protecție a muncii au fost editate de către Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii (I.N.C.D.P.M.) – București