NSSM 68

NSSM 68 – Norme de protectia muncii pentru industria poligrafică

Preambul

Normele specifice de protectia muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de protecţie a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de protectia muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează:
Executantul – omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă.
Sarcina de muncă – totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
Mijloace de producţie – totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale) care se utilizează în procesul de muncă.
Mediul de muncă – ansamblul condiţilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protectia muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de protecţie a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protecţie muncii, la nivelul fiecărui element al sistemului, executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea protecţiei muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat Normele specifice de protecţie a muncii pentru industria poligrafică au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul protecţiei muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.

De asemenea, aplicarea “Normei specifice de protecţie a muncii pentru industria poligrafică” trebuie să se facă complementar cu prescripţiile standardelor de protecţie a muncii, referitoare la domeniul de activitate abordat.

În acelaşi timp, pentru terminologia de specialitate şi de protecţie a muncii, utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art.1: Conţinut
Normele specifice de protecţie a muncii pentru activităţile desfăşurate în industria poligrafică cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice acestor activităţi.

Art.2: Scop
Scopul prezentelor norme specifice este de a elimina sau reduce factorii de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia: executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă.

Art.3: Domeniu de aplicare
Prezentele norme specifice se aplică la toate persoanele juridice sau fizice în care se desfăşoară activităţi din domeniul poligrafiei, indiferent de forma de proprietate a capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Art.4: Corelarea cu alte normative
(1)Prevederile cuprinse în prezentele norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Pentru activităţile auxiliare sau conexe activităţilor din industria poligrafică se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în Anexa 1.

Art.5: Revizuirea normelor
Prezentele norme specifice se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este nevoie, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune activităţilor desfăşurate în industria poligrafică

SECTIUNEA 1: Încadrarea şi repartizarea salariaţilor la locurile de muncă

Art.6
Încadrarea şi repartizarea salariaţilor la locurile de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în Normele generale de protecţie a muncii.

Art.7
Activităţile din industria poligrafică vor fi executate numai de către salariaţi calificaţi ale căror aptitudini fizice şi psihice au fost verificate şi corespund solicitărilor fizice şi psihice ale activităţilor respective.

SECTIUNEA 2: Instruirea lucrătorilor

Art.8
Organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul protecţiei muncii a lucrătorilor care participă la activităţile din industria poligrafică se vor face conform prevederilor din “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.9
Se interzice salariaţilor din industria poligrafică să efectueze orice activitate dacă nu au fost instruiţi cu privire la pericolele specifice activităţii respective.

SECTIUNEA 3: Repartizarea sarcinii de muncă şi organizarea locului de muncă

Art.10
Repartizarea sarcinii de muncă şi organizarea activităţilor profesionale trebuie să respecte prevederile cuprinse în Normele generale de protecţie a muncii, prevederile cuprinse în prezenta normă şi acolo unde este cerut, instrucţiunile proprii de protecţie a muncii elaborate în funcţie de specificul lucrului şi de condiţiile concrete în care se efectuează sarcina de muncă.

Art.11
După repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va urmării influenţele acesteia asupra lucrătorilor în condiţiile concrete de lucru şi va asigura preventiv măsurile necesare eliminării efectelor negative asupra capacităţilor fizice şi psihice ale salariaţilor.

Art.12
Salariaţii care lucrează cu plumb şi cu aliajele acestuia vor face obiectul unei supravegheri medicale (clinică şi biologică) atât la angajare cât şi pe perioada lucrului. Supravegherea clinică trebuie efectuată cel puţin odată pe an, iar cea biologică odată la şase luni. Supravegherea medicală trebuie să ţină cont de importanţa expunerii la plumb şi aliajele acestuia şi de sensibilizarea fiecărui salariat.

Art.13
În funcţie de rezultatele supravegherii medicale, conducerea agentului economic trebuie să adopte măsuri individuale de protecţie sau de prevenire care, în cazuri deosebite, pot conduce la retragerea salariatului de la expunerea la plumb şi la aliajele acestuia sau la o reducere a duratei de expunere.

Art.14
La locurile de muncă, media ponderată în funcţie de timp, pentru o perioadă de 40 ore/săptămână, concentraţia de plumb în aer nu trebuie să depăşească 150 µg/m3.

Art.15
Atunci când valoarea concentraţiei de plumb în aer indicată la Art. 14 este depăşită trebuie identificate cauzele acestei depăşiri şi trebuie luate cât mai repede posibil măsurile corespunzătoare de remediere.

Art.16
La locurile de muncă unde există pericolul absorbţiei de plumb este interzis salariaţilor să mănânce, să fumeze şi să consume lichide. Pentru acestea se vor prevede pauze de lucru şi locuri special amenajate.

Art.17
Este interzisă repartizarea femeilor şi tinerilor sub 18 ani la efectuarea sarcinilor de muncă de la turnătoriile de litere şi de plumb, la prelucrarea şi montarea clişeelor pe suporţi, la operaţiile de corodare cu acizi, galvanizare şi prelucrare a materialelor poligrafice pentru albitură din aliaj de plumb, la executarea stereotipilor şi similare.

Art.18
La locurile de muncă unde se lucrează cu aliaje de plumb nu vor fi încadraţi salariaţi care suferă de următoarele afecţiuni:
– boli de ficat avansate;
– boli de rinichi;
– boli ale vaselor de sânge;
– boli ale inimii,
– ulcer;
– boli ale intestinului (colite);
– tuberculoză pulmonară;
– boli ale sistemului nervos central;
– boli ale nervilor de la periferia organismului;
– boli ale nervului optic:
– epilepsie,
– orice boală de sânge şi alte afecţiuni contraindicate de medic.

Art.19
La locurile de muncă unde se formează şi se degajă substanţe cancerigene, conducerea agentului economic trebuie să aplice următoarele măsuri:
a)limitarea cantităţilor de substanţe cancerigene la locul de muncă;
b)limitarea numărului de salariaţi expuşi sau susceptibil a fi expuşi, la nivelul cel mai mic posibil;
c)conceperea proceselor de muncă şi a măsurilor tehnice pentru evitarea sau minimalizarea degajărilor de substanţe cancerigene la locurile de muncă;
d)evacuarea substanţelor cancerigene prin sistem de aspirare (exhaustare) local;
e)măsuri de protecţie colectivă şi/sau, dacă expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, măsuri de protecţie individuală;
f)măsuri de igienă, în special curăţarea regulată a pardoselelor, pereţilor şi a altor suprafeţe;
g)demarcarea zonelor de risc şi utilizarea unor semne de avertizare incluzând semnul “NU FUMAŢI” în zonele în care salariaţii sunt expuşi sau există posibilitatea de expunere la substanţe cancerigene;
h)mijloace permiţând colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor de către salariaţi, incluzând utilizarea containerelor sigilate şi etichetate clar şi vizibil.

Art.20
La locurile de muncă unde există degajări de substanţe cancerigene vor avea acces numai salariaţii care prin sarcina de muncă sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea la aceste locuri de muncă.

Art.21
Conducerea agentului economic este obligată, pentru toate activităţile pentru care există risc de contaminare cu substanţe cancerigene, să ia măsuri adecvate, după cum urmează:
a)salariaţii să nu mănânce, bea sau fumeze în zonele de lucru în care există riscul contaminării cu substanţe cancerigene;
b)să pună la dispoziţia salariaţilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi să prevadă locuri amenajate separat pentru îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie şi pentru cea de stradă;
c)să pună la dispoziţia salariaţilor grupuri sanitare şi duşuri adecvate, care vor fi menţinute în permanenţă curate;
d)echipamentul individual de protecţie să fie depozitat corespunzător, în locuri bine stabilite. Acesta va fi încercat şi curăţat după fiecare utilizare iar cel defect va fi reparat sau înlocuit;
e)costurile acestor măsuri vor fi suportate de patronat şi nu de către salariaţi.

Art.22
(1)Salariaţii care-şi desfăşoară activitatea în locuri de muncă unde sunt degajări de substanţe cancerigene trebuie să fie supuşi unei supravegheri adecvate a sănătăţii, atăt la angajare cât şi periodic pe durata lucrului astfel ca să existe posibilitatea directă a implementării măsurilor de medicină individuală şi de medicină a muncii.
(2)Dacă se constată că un salariat este suferind datorită prezenţei substanţelor cancerigene la locurile de muncă se vor lua măsuri ca toţi salariaţii expuşi similar să facă obiectul unei supravagheri medicale şi se va realiza o nouă evaluare a riscului la expunere.

Art.23
Pentru activitatea de culegere manuală nu vor fi încadraţi salariaţi cu platfus.

SUBSECTIUNEA 1: Organizarea locului de muncă

Art.24
(1)Pentru organizarea locului de muncă se vor respecta prevederile cuprinse în Normele generale de protecţie a muncii.
(2)În funcţie de specificul industriei poligrafice şi de condiţiile concrete de lucru ale fiecărui loc de muncă persoanele responsabile cu organizarea locului de muncă vor emite instrucţiunii proprii de protecţie a muncii care vor fi avizate de către organele abilitate.

Art.25
Atunci când locurile de muncă suferă modificări, extinderi şi/sau transformări, patronatul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că modificările, extinderile şi/sau transformările vor fi în concordanţă cu cerinţele de protecţie a muncii.

Art.26
În scopul menţinerii securităţii şi sănătăţii salariaţilor, patronatul va avea grijă de următoarele:
– căile ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise să fie păstrate în permanenţă libere;
– întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor tehnice să se facă permanent, iar orice defecţiuni constatate să fie remediate cât se poate de repede;
– dispozitivele de protecţie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile să fie controlate la începutul lucrului şi să fie menţinute permanent în stare de funcţionare.

Art.27
Instalaţiile electrice nu trebuie să prezinte riscuri de incendiu sau explozii iar salariaţii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

Art.28
Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor de acces de urgenţă şi ale ieşirilor depind de scopul, echipamentele tehnice şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un moment dat.

Art.29
(1)Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.
(2)Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau zăvorâte astfel încât să poată fi deschise imediat şi fără efort de către orice persoană care ar avea nevoie în caz de pericol.

Art.30
Căile de acces de urgenţă şi ieşirile care au nevoie de iluminare trebuie să fie dotate cu sistem propriu de iluminat de siguranţă care să intre în funcţiune în caz de defectare a sistemului principal de iluminat.

Art.31
În funcţie de dimensiunile şi de destinaţia clădirilor, de echipamentele tehnice pe care le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de muncă trebuie echipate cu instalaţii de stingere a focului, cu detectoare de incendii şi cu sisteme de alarmă.

Art.32
Echipamentele de stingere a incendiilor care nu funcţionează automat trebuie să fie uşor accesibile şi simplu de folosit.

Art.33
Pentru locurile de muncă aflate în spaţii închise trebuie prevăzute sisteme de ventilaţie care să asigure aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru folosite şi cerinţele privind calităţile fizice necesare salariaţilor.

Art.34
Locurile de muncă trebuie să fie iluminate atât cât este posibil, cu lumină naturală suficientă şi de asemenea să fie dotate cu iluminare artificală adecvată pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor.

Art.35
Locurile de muncă în care salariaţii sunt expuşi în mod special la riscuri de accidentare, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de sigurnaţă de intensitate adecvată pentru eventualitatea întreruperii iluminatului artificial.

Art.36
Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie să fie calculate astfel încât să permită salariaţilor să aibă suficientă libertate de mişcare pentru a-şi îndeplini sarcinile de muncă.

Art.37
Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate adecvat, cu un sistem de iluminare artificial dacă lumina naturală este insuficientă.

Art.38
Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie pe cât posibil astfel ca salariaţii:
– să fie protejaţi împotriva condiţiilor nefavorabile de vreme şi, dacă este necesar, împotriva căderii obiectelor;
– să nu fie expuşi la nivele de zgomot dăunător nici la influenţe externe vătămătoare cum ar fi gaze, vapori sau praf;
– să nu poată aluneca sau cădea.

Art.39
La fiecare loc de muncă vor fi afişate la loc vizibil instrucţiunile de lucru şi de protecţie a muncii pentru toate echipamentele tehnice, instalaţiile aferente şi aparatele care intră în componenţa locului de muncă respectiv.

Art.40
(1)În industria poligrafică fumatul la locurile de muncă este strict interzis.
(2)Fumatul va fi permis numai în locuri special amenajate şi avizate de organele PSI, numai în pauzele de lucru sau după ce s-a cerut şi obţinut permisiunea conducătorului locului de muncă.

2.4.Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie (EIP)

Art.41
Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP) se vor face conform prevederilor din Normativul -cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin ordinul nr.225/21 iulie 1995.

Art.42
Stabilirea echipamentului individual de protecţie (sortimente şi tipuri) se face pe baza analizei cumulului de factori de risc la care este expus lucrătorul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.

Art.43
Se interzice acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP) care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele În vigoare.

Art.44
Pentru salariaţii expuşi la plumb şi la aliajele acestuia se va acorda echipament de lucru şi de protecţie individuală ţinându-se cont de proprietăţile fizico chimie ale plumbului şi ale compuşilor acestuia.

Art.45
Conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfăşurarea oricărei activităţi prevăzute prin sarcina de muncă înainte de a verifica dotarea salariaţilor din subordine cu echipament individual de protecţie şi cunoaşterea utilizării corecte a acestuia.

Art.46
Salariaţii vor purta ochelari cu lentile fumurii în timpul expunerii şi vor evita expunerea feţei, a mâinilor la radiaţiile lămpilor cu cuarţ, cu vapori de mercur şi xenon.

Art.47
La operaţiile de oleofilizare şi hidrofilizare a plăcilor ofset se vor purta mănuşi de protecţie.

Art.48
Pentru manipularea plăcilor – formă OFSET şi a substanţelor corozive, salariaţii vor purta, obligatoriu, echipamentul de protecţie corespunzător: palmare, mănuşi şi şorţ de cauciuc, încălţăminte protejată, etc.

Art.49
În timpul operaţiei de sensibilizare a hârtiei pigment, salariaţii vor purta mănuşi şi şorţ de cauciuc.

Art.50
Pentru operaţiile de degresare şi argintare a cilindrilor, salariaţii vor purta mănuşi şi şorţ de cauciuc.

Art.51
La executarea operaţiilor de corodare a cilindrilor salariaţii vor purta obligatoriu haine din fire de lână, şorţ şi mănuşi din cauciuc.

Art.52
În timpul manipulării matriţelor calde, salariaţii vor utiliza mănuşi de protecţie.

Art.53
Pentru manipularea fierului balot, salariaţii vor purta palmare din piele.

SECTIUNEA 5: Încărcarea, descărcarea (manipularea), transportul şi depozitarea materialelor şi a produselor finite

Art.54
Activitatea de manipulare, transport şi depozitare a materialelor şi/sau a produselor finite trebuie să respecte prevederile cuprinse în Normele generale de protecţie a muncii, în Normele specifice de protecţie a muncii (NSPM) privind manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materilelor, în NSPM pentru transport intern, în NSPM pentru manipulare, transportul şi depozitarea produselor petrochimice, în NSPM privind fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice, în NSPM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) precum şi prevederile cuprinse în prezenta normă.

Art.55
Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare (încărcare, descărcare), transport şi depozitare trebuie numit un conducător al locului de muncă, care conduce operaţiile, stabileşte măsurile de securitate necesare şi supraveghează desfăşurarea acestora.

Art.56
Dacă condiţiile concrete ale locului de muncă crează condiţii neprevăzute cu prevederile existente, conducătorul locului de muncă este obligat să asigure măsurile tehnico-organizatorice care să elimine pericolele de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.

Art.57
Dacă în timpul efectuării operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare se produc modificări privind condiţiile de muncă, conducătorul locului de muncă este obligat să facă lucrătorilor un nou instructaj de lucru şi de protecţie a muncii, corespunzător noilor condiţii.

Art.58
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legată de această activitate, la locul de manipulare şi depozitare a materialelor.

SECTIUNEA 51: Substanţe periculoase (inflamabile, toxice, agresive)

Art.59
Încărcarea şi descărcarea produselor ambalate în butoaie pe rampe situate la acelaşi nivel cu podeaua vagonului sau a autovehiculului se va face numai prin rostogolire. În cazul în care există o diferenţă de nivel între rampă şi podeaua vagonului sau a autovehiculului se vor folosi plane înclinate prevăzute cu mijloace necesare pentru a împiedica alunecarea salariatului sau rostogolirea necontrolată a butoaielor.

Art.60
La efectuarea operaţiilor de transport, depozitare şi manipulare, salariaţii vor purta, obligatoriu, echipamentul de protecţie stabilit de normativele în vigoare şi vor avea la îndemână mijloace de protecţie care să excludă contactul cu substanţele.

Art.61
În cadrul depozitelor trebuie prevăzute spaţii pentru păstrarea substanţelor neutralizante.

Art.62
(1)În cazul împrăştierii accidentale de substanţe corozive pe pardoseală sau pe utilaje se va proceda imediat la neutralizarea şi spălarea acestora.
(2)Apele reziduale vor fi În prealabil neutralizate şi apoi evacuate la reţeaua de canalizare.

Art.63
Depozitarea substanţelor inflamabile şi substanţelor corozive-caustice, substanţelor toxice se va face numai în încăperi compartimentate, ţinând cont de felul nocivităţii, starea de agregare, presiunea la care se află şi de pericolele generate de contactul dintre ele.

Art.64
Intrările depozitelor se vor face fără prag exterior şi vor fi dimensionate în funcţie de caracteristicile mijloacelor de transport. Pereţii şi pardoseala se vor executa din materiale necombustibile şi impermeabile.

SUBSECTIUNEA 1: Manipularea substanţelor agresive – acide

Art.65
Păstrarea acizilor se va face numai în încăperi special amenajate şi prevăzute cu ventilatoare pentru aspirarea gazelor.

Art.66
Instalaţia electrică (corpuri de iluminat şi aparate electrice) va fi prevăzută cu protecţie împotriva coroziunii şi va fi de construcţie ANTIEX.

Art.67
Podeaua încăperilor destinate depozitării substanţelor agresive-acide va fi de ciment, cu protecţie antiacidă.

Art.68
Ambalajele de sticlă (damigenele) pentru păstrarea acizilor, închise cu dopuri etanşe, vor avea o capacitate maximă de 50 litri şi vor fi utilizate numai aşezate în lăzi sau coşuri rezistente, dotate cu mânere corespunzătoare.

Art.69
Spaţiile libere dintre damigene şi pereţii lăzilor sau coşurilor se vor umple cu materiale moi.

Art.70
Se interzice depozitarea acizilor în ambalaje suprapuse indiferent de natura acestora.

Art.71
Pentru a se evita degradarea din cauza dilatării termice, vasele cu acid nu se vor umple la întreaga lor capacitate.

Art.72
Fiecare vas, indiferent de mărime, va avea obligatoriu o etichetă cu denumirea acidului.

Art.73
Se interzice răsturnarea vaselor sau a damigenelor goale, în care au fost acizi.

Art.74
Damigenele golite de acizi vor fi depozitate separat de damigenele pline, fiind întâi neutralizate, bine spălate şi uscate.

SUBSECTIUNEA 2: Transportul local al acizilor

Art.75
Transportul local al buteliilor sau sticlelor cu acizi se permite numai cu cărucioare speciale, în care acestea sunt aşezate în coşuri sau lăzi speciale care au intervalele libere umplute cu materiale care să protejeze sticla.

Art.76
În ateliere, laboratoare etc., unde se lucrează cu acizi, aceştia vor fi aduşi în cantităţile strict necesare, în sticle de până la 5 litri, pe cărucioare speciale de transport. Transportul acizilor în ateliere, laboratoare etc., se va face numai de salariaţi instruiţi special de către conducătorul locului de muncă.

Art.77
Transportarea manuală ocazională a acizilor în sticle ce depăşesc 5 litri se va face numai de către doi salariaţi, în coşuri ţinute de mânere laterale, după ce s-a făcut în prealabil o verificare a întregului ambalaj.

SUBSECTIUNEA 3: Turnarea acizilor

Art.78
Înainte de începerea turnării acidului din butelii mari în sticle mai mici sau dintr-o butelie în alta, sticlele în care urmează a se face turnarea acidului vor fi controlate pentru a nu avea crăpături, defecte sau să nu conţină resturi de materiale.

Art.79
Scoaterea acizilor din buteliile mari în sticle mai mici trebuie să se facă cu pompe sau întrebuinţând un suport special de răsturnare, în care se va aşeza butelia cu acid.

Art.80
Pentru scoaterea acidului din butelie, în dopul buteliei se vor introduce două ţevi din sticlă: una serveşte la introducerea aerului în interiorul buteliei, iar a doua pentru curgerea acidului.

Art.81
La diluarea acidului este interzis a se turna apă în acid, ci se va turna acid în apă.

Art.82
În timpul turnării acidului se vor pune obligatoriu în funcţionare ventilatoarele şi exhaustoarele.

Art.83
Primele ajutoare la arsurile cu substanţe caustice sau corozive constau în imediata spălare a acestora cu apă, sub presiune, pentru a opri acţiunea lor asupra pielii.

Art.84
În locurile unde se păstrează, se manipulează sau întrebuinţează substanţele chimice trebuie să existe surse de apă.

SUBSECTIUNEA 4: Manipularea subtanţelor toxice

Art.85
Locurile de muncă unde se lucrează cu substanţe toxice trebuie dotate cu dulapuri speciale, bine închise şi sigilate, în care se va păstra numai cantitatea de substanţă toxică necesară pentru un schimb. Pe dulapuri se vor afişa, la locuri vizibile, instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii, precum şi alte instrucţiuni speciale.

Art.86
În fiecare secţie, atelier, unde se lucrează cu substanţe toxice, se va numi un responsabil (instruit conform legislaţiei în vigoare) cu primirea şi distribuirea substanţelor toxice.

Art.87
Se interzice păstrarea substanţelor toxice în vase care nu se închid etanş.

Art.88
(1)Locurile de muncă vor fi dotate cu sisteme de absorbţie locală şi de neutralizare a noxelor.
(2)Se interzice evacuarea gazelor în atmosferă.

Art.89
Substanţele toxice care pot degaja vapori (brom, alcool metilic etc.) se vor păstra numai în depozite deschise sau semideschise.

Art.90
Se interzice evacuarea apelor cu reziduri toxice înainte de neutralizarea acestora.

Art.91
Ambalajele pentru substanţele toxice vor fi folosite numai după ce au fost neutralizate şi curăţate în laboratoarele specializate. Cele care nu pot fi neutralizate se vor distruge (arde) sub control.

Art.92
Substanţele chimice deosebit de toxice (cianura de potasiu) se vor păstra şi manipula conform legislaţiei în vigoare.

Art.93
Cianura se va elibera numai persoanelor desemnate şi în cantitatea necesară unei singure preparări.

Art.94
Substanţele toxice se vor păstra în borcane etichetate cu denumirea substanţei respective. Pe fiecare borcan se va menţiona şi avertizarea “OTRAVĂ”.

Art.95
Borcanele cu substanţele toxice se vor păstra în dulapuri de metal închise cu cheia. Accesul la aceste substanţe este permis numai personalului avizat de către organele competente.

SUBSECTIUNEA 5: Manipularea substanţelor inflamabile şi explozive

Art.96
Transportul, depozitarea, manipularea şi întrebuinţarea substanţelor uşor inflamabile şi explozive se vor face în conformitate cu normele PSI şi cu celelalte prevederi legale.

Art.97
Deşeurile recuperabile de natură inflamabilă sau explozivă se vor depozita, manipula sau prelucra în aceleaşi condiţii de siguranţă şi luând aceleaşi măsuri de prevenire ca pentru materiile prime inflamabile sau exlpozive.

Art.98
(1)În secţiile unde se lucrează cu substanţe inflamabile sau explozive, instalaţiile electrice de forţă şi de iluminat, echipamentul electric şi receptorii electrici vor fi de construcţie antiexplozivă.
(2)În aceste secţii se interzice funcţionarea echipamentelor tehnice a căror temperatură de lucru este apropiată de temperatura de autoaprindere a substanţelor inflamabile sau explozive.

Art.99
Focul deschis, fumatul, scânteile sau flamele se interzic în secţiile unde se lucrează cu substanţe inflamabile sau explozive.

Art.100
Sculele şi uneltele utilizate în secţiile cu pericol de incendiu sau explozie se vor executa numai din materiale neferoase.

Art.101
Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive în atelierele de fabricaţie în cantităţi ce depăşesc necesarul pentru un schimb.

Art.102
Lacurile şi cernelurile care degajă vapori ce pot forma amestecuri explozive cu aerul se vor păstra numai în ambalajele originale, închise etanş, în încăperi bine ventilate.

Art.103
Se interzice transportul, manipularea şi depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive în vase deschise.

Art.104
Depozitarea şi transportul carburii de calciu se va face numai în ambalaje metalice, închise ermetic şi prevăzute cu inscripţii vizibile.

Art.105
Salariaţii care manipulează substanţe inflamabile sau explozive trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie stabilit de normativele în vigoare. Se interzice purtarea îmbrăcămintei sau a lenjeriei din fire sintetice.

SECTIUNEA 52: Hârtie, carton şi produse finite

Art.106
În depozitele de hârtie, carton sau produse finite va lucra numai personal instruit corespunzător operaţiilor pe care la execută.

Art.107
Pentru operaţiile de transport, stivuire, se vor respecta Normele generale de protecţie a muncii referitoare la igiena muncii privind efortul fizic.

Art.108
Instalaţia electrică a depozitelor va fi de construcţie specială şi protejată împotriva prafului şi a apei.

Art.109
(1)Se interzice accesul în interiorul depozitului cu foc deschis sau surse de foc.
(2)În interiorul depozitului se vor respecta prevederile din normele PSI.

Art.110
Este interzisă blocarea intrărilor, ieşirilor sau a căilor de acces ale depozitelor.

Art.111
Cărucioarele basculante vor fi în stare tehnică corespunzătoare, cu roţile bine fixate, cu sistemul de ridicare care să nu permită căderea sau aruncarea înapoi a mânerului.

Art.112
Stivuirea se va face astfel încât căile de acces la gurile de apă pentru incendiu să fie în permanenţă libere.

Art.113
Depozitarea colilor de carton sau de hârtie se va face orizontal în funcţie de greutate şi volum. Operaţia de stivuire se va desfăşura sub supravegherea şefului de echipă sau a recepţionerului.

Art.114
Se interzice menţinerea stivelor de coli cu greutăţi aşezate deasupra lor.

Art.115
La sfârşitul zilei de lucru se vor evacua obligatoriu ambalajele şi deşeurile de hârtie.

Art.116
Încărcarea şi descărcarea sulurilor de hârtie în depozitele care se găsesc la acelaşi nivel cu platforma autovehiculului sau a vagonului se vor face prin rostogolire. În cazul în care rampa depozitului se găseşte la un nivel diferit faţă de platforma autovehiculului sau a vagonului se vor utiliza grinzi, funii sau macarale speciale.

Art.117
Se interzice transportul pe braţe a mărfurilor ambalate în suluri, indiferent de greutatea şi dimensiunile lor.

Art.118
Se interzice staţionarea salariaţilor în faţa sulurilor de hârtie ce se rostogolesc, precum şi în spatele sulurilor ce sunt urcate pe grinzi.

Art.119
Nu se permite rostogolirea sulurilor de hârtie împingându-se de capetele acestora.

Art.120
Încărcarea şi descărcarea sulurilor şi baloturilor de hârtie în/şi din mijloacele de transport se vor efectua sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.121
Transportul cu lize şi cărucioare a sulurilor şi a baloturilor de hârtie se va face pe un spaţiu liber de orice materiale spre a fi asigurată securitatea salariaţilor.

Art.122
Căile de acces din faţa scărilor şi lifturilor vor fi în permanenţă libere de orice materiale.

Art.123
Lifturile şi toate mijloacele de transport mecanice vor fi deservite numai de salariaţi instruiţi special şi unde este cazul, autorizaţi.

Art.124
Bacurile de fier-balot şi cataramele trebuie să fie aşezate pe o singură latură, respectiv spre faţă.

Art.125
Înainte de manipularea baloturilor de hârtie capetele de cuie şi de fier-balot ieşite în afară se vor îndoi pentru a se evita rănirea mâinilor.

Art.126
Stivuirea sulurilor şi baloturilor de hârtie se va face pe două rânduri pentru cele cu diametru de 80-90 cm şi pe trei rânduri pentru cele cu diametru până la 60 cm, cu rânduri întreţesute, asigurându-se capul stivei cu pene, contra rostogolirii.

Art.127
Scoaterea din stivă a primelor suluri se va face de către patru salariaţi, apoi în trepte, de către doi salariaţi.
Şeful de echipă va controla stabilitatea stivelor şi va supraveghea efectuarea operaţiilor.

Art.128
Aşezarea sulurilor şi baloturilor de hârtie în mijloacele de transport se va face luându-se toate măsurile pentru evitarea răsturnării.

SECTIUNEA 6: Instalaţii şi echipamente electrice utilizate în industria poligrafică

Art.129
Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice utillizate în industria poligrafică se vor efectua respectându-se prevederile cuprinse în Norma generală de protecţie a muncii, în NSPM privind utilizarea energiei electrice în medii normale, precum şi prescripţiile standardelor specifice în vigoare.

Art.130
Este interzis lucrul dacă instalaţiile şi echipamentele electrice nu corespund sarcinilor de lucru, nu sunt dotate cu mijloace de protecţie şi aparatura de control conform cerinţelor de securitate şi/sau prezintă elemente improvizate.

Art.131
(1)Este interzis salariaţilor poligrafi să remedieze, să înlocuiască sau să modifice elemente ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice.
(2)Pentru orice defecţiune constatată, instalaţia sau echipamentul electric va fi decuplat de la reţea şi se va anunţa conducătorul locului de muncă.

Art.132
În funcţie de condiţiile concrete şi de particularităţile locului de muncă, agentul economic este obligat să emită instrucţiuni proprii de lucru şi de protecţie a muncii privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice.

Art.133
Dacă tipul şi/sau destinaţia echipamentelor electrice impune, se va solicita autorizarea de către organele competente a salariaţilor ce vor deservi aceste echipamente.

SECTIUNEA 7: Turnarea, manipularea şi regenerarea aliajului tipografic

Art.134
Este interzisă turnarea aliajului de plumb dacă maşina de turnare nu este dotată cu gură de aspiraţie locală.

Art.135
Alimentarea maşinilor de turnare trebuie să se facă numai cu lingouri de aliaj uscate şi curate.

Art.136
Dacă alimentarea nu se face mecanic, umplerea cazanului de alimentare se va face astfel ca nivelul de umplere să fie cu 30mm sub marginea superioară a cazanului.

Art.137
Este interzisă depozitarea lingourilor de aliaj direct pe pardoseală, în apropierea instalaţiilor de alimentare cu apă sau încălzire.

Art.138
Pentru utilizarea maşinilor şi cazanelor încălzite cu gaze se vor respecta prevederile NSPM prezentate în Anexa1.

Art.139
Deşeurile de aliaj şi zgura rezultată pe suprafaţa aliajului vor fi colectate numai în lăzi metalice, cu pereţi rezistenţi la presiunea exercitată de încărcătură.

Art.140
Salariaţii care toarnă, manipulează şi regenerează aliajul vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecţie (EIP) adecvat (ochelari de protecţie, mănuşi, şorţ, încălţăminte cu faţa protejată).

Art.141
Este interzisă începerea topirii dacă nu sunt în funcţiune instalaţiile de ventilare, generală şi locală.

Art.142
(1)În timpul topirii este interzisă părăsirea locului de muncă.
(2)La cazanele încălzite cu gaze, dacă este necesară părăsirea locului de muncă se va stinge, obligatoriu, focul de la instalaţia de încălzire.

Art.143
Este interzisă umplerea completă a lingotierelor.

Art.144
Este interzisă scoaterea lingourilor din lingotieră înainte ca aliajul să se întărească complet.

Art.145
Sonda utilizată la regenerare trebuie să fie uscată şi curată, iar introducerea ei în cazan trebuie să se facă încet, fără şocuri.

Art.146
După terminarea turnării părăsirea locului de muncă este permisă numai după efectuarea următoarelor operaţii :
– se închide gura de turnare manevrându-se maneta de închidere şi maneta de siguranţă;
– se decuplează instalaţia de încălzire a cazanului, de la tabloul de comandă;
– se colectează resturile de aliaj din jurul cazanului în lăzile metalice destinate acestui scop;
– în cazul cazanelor încălzite cu gaze, se opreşte alimentarea cu gaze de la conducta de alimentare.

SECTIUNEA 8: Echipamente tehnice. Prevederi generale

Art.147
(1)Organele de comandă ale echipamentului tehnic care afectează securitatea trebuie să fie clar vizibile şi identificabile şi, dacă este necesar, să fie marcate corespunzător.
(2)Exceptând unele cazuri, organele de comandă tebuie să fie amplasate în afara zonelor periculoase, şi astfel manevrarea lor să nu genereze riscuri suplimentare.
(3)Ele nu trebuie să antreneze riscuri ca urmare a unei manevre neintenţionate.

Art.148
(1)Pornirea unui echipament tehnic trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune voluntară exercitată asupra unui organ de comandă prevăzută în acest scop.
(2)Aceiaşi prescripţie se va aplica:
– pentru repornire după oprire din orice cauză;
– pentru comanda unei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare (de ex. viteza, presiune, etc.).

Art.149
Orice echipament tehnic trebuie să fie prevăzut cu un sistem de comandă care să-l opească complet şi în condiţii de securitate.

Art.150
Orice echipament tehnic trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenţă atunci când riscurile existente şi timpul normal de oprire impun aceasta.

Art.151
(1)Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate căderilor de obiecte sau proiectării acestora trebuie prevăzut cu mijloace tehnice de protecţie adecvate.
(2)Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate degajărilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi, trebuie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi/sau evacuare adecvate, amplasate cât mai aproape de locurile de degajare.

Art.152
Dacă există riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui echipament tehnic care poate conduce la accidentări, atunci ele trebuie prevăzute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protecţie care să împiedice pătrunderea în zonele periculoase sau să oprească mişcarea elementelor mobile înaintea pătrunderii în zonele periculoase.

Art.153
Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:
– să fie construite robust;
– să nu genereze riscuri suplimentare;
– să nu poată fi înlăturate cu uşurinţă sau făcute inoperante;
– să fie situate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă;
– să nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de lucru;
– să permită intervenţiile necesare pentru montarea şi/sau înlocuirea elementelor şi pentru lucrările de întreţinere, pe cât este posibil restrângând accesul numai la sectorul în care trebuie realizată lucrarea, fără demontarea protectorilor sau a dispozitivelor de protecţie.

Art.154
Părţile echipamentului tehnic care prezintă temperaturi excesive prea ridicate sau prea scăzute trebuie să fie protejate, pentru a preveni contactul salariaţilor cu acesta, sau apropierea de acestea.

Art.155
(1)Echipamentul tehnic trebuie prevăzut cu dispozitive clar identificabile destinate separării de fiecare sursă de energie.
(2)Reconectarea nu trebuie să genereze riscuri pentru salariaţii în cauză.

Art.156
Orice echipament tehnic trebuie să fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substanţelor produse utilizate sau depozitate în acesta.

Art.157
Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice, trebuie să fie adecvat pentru a proteja salariaţii expuşi, contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

CAPITOLUL 3: Prevederi privind activităţile de culegere, de turnare şi de fotoculegere a textului

SECTIUNEA 1: Obţinerea benzilor-program perforate

Art.158
Conectarea maşinilor de perforat benzi-program la reţeaua electrică se face obligatoriu cu ştecher tip shuko.

Art.159
(1)Este interzis a se conecta maşinile de perforat benzi-monotip, la conductele de aer comprimat, înainte de efectuarea operaţiilor de pregătire, pentru lucru, a maşinii.
(2)Deschiderea robinetului de aer se va face urmărindu-se permanent indicaţiile manometrului amplasat pe maşină.

Art.160
Este interzisă efectuarea operaţiilor de aşezare a ramei intermediare, de schimbare a tamburului set sau a formatului, de scoatere şi punere a benzii monotip, de reglare, curăţare şi ungere a maşinii dacă nu este închisă alimentarea cu aer comprimat.

Art.161
Este interzisă atingerea clichetului roţii unităţilor în timpul alimentării maşinii cu aer comprimat.

Art.162
La terminarea lucrului, obligatoriu, maşinile se vor curăţa de resturile de hârtie, iar la maşinile MONOTIP se va elimina aerul comprimat după închiderea robinetului de admisie (de alimentare).

SECTIUNEA 2: Culegerea şi turnarea rândurilor bloc şi rândurilor din litere mobile

Art.163
Este obligatorie verificarea funcţionării maşinii în sarcină prin turnarea mai multor rânduri albe, la începutul lucrului şi după schimbarea fiecărui format.

Art.164
Este interzisă deschiderea menghinei dacă:
– maneta de pornire nu este în poziţie închis;
– roata de turnare stă pe bucşe;
– sania de transport inferioară se găseşte în capul elevatorului inferior.

Art.165
Este interzisă aşezarea alăturată a două pene de spaţiere atât în rând cât şi la marginea rândului.

Art.166
Este interzisă acţionarea manetei de pornire a maşinii când rândul de matriţe şi pene trece incomplet în capul elevatorului inferior sau pe stânga elevatorului superior.

Art.167
Este interzisă scoaterea şi îndreptarea penelor înţepenite lângă sania de transport inferioară în timpul rotirii arborelui principal cu came.

Art.168
În timpul funcţionării maşinii este interzis:
– scoaterea penelor din culegar când sania transportoare se întoarce în poziţia iniţială;
– ţinerea mâinii pe elevatorul inferior în timpul ridicării acestuia;
– tragerea cheii din spate;
– ţinerea mâinii pe menghină în timpul coborârii elevatorului inferior;
– tragerea bacului cu mâna printre elevatorul inferior şi roata de turnare;
– atingerea curelelor de transmisie.

Art.169
Este interzis, în timpul funcţionării maşinii, să se regleze formatul şi/sau dispozitivul de tăiat rânduri.

Art.170
Este interzisă curăţarea de şpan a menghinei şi a formei de turnare cu mâna.

Art.171
La terminarea lucrului, maşinile se vor decupla de la reţeaua electrică şi se vor asigura împotriva accesului persoanelor neautorizate.

Art.172
Pentru evitarea stropirii cu aliaj, la maşinile de turnat şi cules rânduri din litere mobile se vor lua următoarele măsuri de protecţie:
– cazanul se va manevra încet, fără mişcări bruşte;
– pistonul curăţat se va introduce lin, fără şocuri, în cilindrul pompei;
– se va asigura paralelismul între gura de turnare şi forma de turnare;
– se va verifica etanşeitatea contactului între rama cu matriţe şi forma de turnare.

Art.173
Este interzis lucrul cu forme de turnare care au o uzură de peste 0,04 mm pe înălţime.

Art.174
Pentru curăţirea materialelor smulse, la ungere sau reglare este obligatoriu oprirea maşinii şi respectarea ordinii următoarelor manevre:
– decuplarea pompei;
– decuplarea turnului;
-decuplarea maşinii de electromotor.

Art.175
Este interzisă verificarea literelor turnate, cu mâna.

Art.176
Este interzisă scoaterea literelor defecte înaintea reveniri în poziţia iniţialăi a cârligului de prins rânduri.

Art.177
Este interzisă introducerea benzii, când maşina este în funcţiune, înainte de oprirea mecanismului de transport al hârtiei.

Art.178
Salariaţii vor purta antifoane de tip intern sau extern cel puţin două ore pe schimb.

SECTIUNEA 3: Turnarea titlurilor, literelor, spaţiilor, liniilor şi material de albitură, regleţilor şi suporţilor pentru clişee

Art.179
La maşinile de turnat titluri se va verifica obligatoriu starea mecanismului de închidere a culegarului, dispozitivul de închidere al presei pentru turnare şi dispozitivul de turnare a regleţilor.

Art.180
După fiecare turnare se vor curăţa obligatoriu resturile de aliaj.

Art.181
Debitul apei de răcire se va regla astfel încât să nu producă stropirea cu metal la evacuarea literei din formă.

Art.182
Este interzisă aplecarea peste maşină şi peste aparatul de turnat în timpul lucrului.

Art.183
Dacă este necesar, curăţarea şpanului, în timpul funcţionării maşinii, se va executa numai cu pensule cu păr moale, iar cuţitele aparatului de înşirat se vor desfunda numai cu sârmă de cupru.

Art.184
Este interzisă umplerea lingurei de turnare mai mult de 3/4 din volumul ei.

Art.185
Scoaterea regleţilor şi a suporţilor din presa de turnare este permisă numai după întărirea completă a aliajului.

CAPITOLUL 4: Prevederi privind activitatea de pregătire a formelor de tipar

SECTIUNEA 1: Operaţii comune activităţilor de pregătire a formelor de tipar

SUBSECTIUNEA 1: Aparate şi dispozitive utilizate în procesul de fotoreproducere

Art.186
Operaţiile de curăţare a lămpilor, de mutare a stativelor, reglarea reflectoarelor se vor efectua numai după întreruperea curentului electric şi răcirea lor completă.

Art.187
Este interzisă folosirea întrerupătoarelor defecte şi a contactoarelor fără apărătoare de protecţie şi mâner izolator.

Art.188
Este interzis lucrul dacă aparatul de fotografiat şi/sau ramele de copiat nu sunt legate, prin carcasele metalice, la conductorul de nul (de protecţie).

Art.189
Este interzisă reglarea cărbunilor lămpilor cu arc voltaic cu mâna sau alte obiecte metalice atunci când aceştia sunt cuplaţi la reţea.

Art.190
Înlocuirea cărbunilor este permisă numai după răcirea completă a lor şi a suporţilor respectivi.

SUBSECTIUNEA 2: Operaţii cu retuş manual şi montaj

Art.191
Este interzis lucrul la mesele de retuş sau montaj dacă acestea nu au carcasele metalice legate la conductorul de nul (de protecţie).

Art.192
Este interzisă păstrarea sculelor şi materialelor utilizate la retuş şi montaj în buzunare sau răspândite la locul de muncă. Acestea se vor păstra în locuri destinate, în ordinea frecvenţei utilizării lor.

Art.193
Este interzis salariaţilor rezemarea pe geamul mesei de retuş sau de montaj.

Art.194
Este interzisă frecarea puternică a foliilor suport de montaj cu tamponul de vată îmbibat cu benzină.

Art.195
La terminarea lucrului este obligatorie curăţirea sculelor (pensulelor), strângerea şi evacuarea deşeurilor (tampoane îmbibate, resturi de film) în afara atelierului.

SUBSECTIUNEA 3: Executarea tiparelor de probă şi corectură la tiparele înalt, şi adânc

SUBSECTIUNEA 31: Tipar înalt

Art.196
Înainte de manipulare este obligatorie verificarea modului de închiderea a formelor de tipar.

Art.197
Transportarea formelor închise se va face numai cu ajutorul cărucioarelor cu platformă basculantă, cu înălţime reglabilă.

Art.198
În timpul transportului, formele vor fi asigurate împotriva deplasării sau căderii de pe cărucior.

Art.199
Pentru trecerea formei de pe cărucior pe maşină, aceasta se va poziţiona orizontal, la acelaşi nivel cu fundamentul maşinii.

Art.200
Înainte de începerea operaţiilor pe maşini se va verifica obligatoriu funcţionarea clamelor de strângere a clişeelor în maşini şi a clapelor de prindere a hârtiei.

Art.201
În timpul funcţionării maşinii se interzice :
– modificarea poziţiei formei de imprimare sau îndreptarea hârtiei pe cilindrul de presiune;
– adăugarea de cerneală pe valuri;
– curăţirea sau reglarea maşinii.

SUBSECTIUNEA 32: Tipar ofset

Art.202
Este interzisă introducerea formei şi cauciucului pe cilindrul de imprimare dacă maşina nu a fost decuplată de la reţea.

Art.203
În timpul funcţionării presei sunt interzise intervenţiile la formă, placă şi cauciucul cilindrului.

Art.204
Operaţiile de ştergere, umectare, curăţire de scaune, etc. se vor efectua numai dacă maşina este acţionată de la butonul de tatonare.

Art.205
Este interzis a se adăuga cerneală pe valurile de frecare cu şpaclu şi a se scoate surplusul de cerneală cu maculatură.

Art.206
Este interzisă scoaterea coalei de hârtie intrată strâmb în maşină când aceasta este în funcţiune.

Art.207
Conducătorul presei va acţiona butoanele de comandă numai după ce avertizează (verbal) momentul acţionării.

SUBSECTIUNEA 33: Tipar adânc

Art.208
Cilindrii – formă vor fi transportaţi numai cu ajutorul cărucioarelor speciale, pe care vor fi aşezaţi astfel ca răsturnarea lor în timpul transportului să nu se producă.

Art.209
Pentru introducerea cilindrului în maşină se va folosi, obligatoriu mecanismul elevator.

Art.210
Ajutorul conducătorului maşinii va manevra coala imprimată numai după scoaterea maşinii de sub presiune.

Art.211
În încăperea unde sunt curăţaţi cilindrii va funcţiona permanent instalaţia de ventilaţie generală şi sunt interzise fumatul, surse de scântei şi/sau flăcări deschise.

SUBSECTIUNEA 34: Procese galvanice

Art.212
(1)Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică, integritatea şi starea de curăţenie a băilor şi locurilor de muncă.
(2)Se va verifica obligatoriu şi modul de funcţionare a surselor de curent şi starea izolaţiei electrice a băilor.

Art.213
Anterior Începerii lucrului se va porni instalaţia de ventilaţie generală şi de aspiraţie locală a băilor.

Art.214
Este interzis lucrul dacă instalaţiile electrice ale băilor şi componentele acestora sunt defecte, prezintă fisuri şi porţiuni neizolate, carcase de protecţie sparte, etc.

Art.215
Pentru pregătirea soluţiilor de electrolit se vor aplica prevederile cuprinse în prezenta normă, subcapitolul 2.5.1.

Art.216
Grătarele de lemn de pe pardoseală se vor întreţine în bună stare iar trecerile dintre băi şi aparatele acestora vor fi permanent libere de orice obstacol.

Art.217
În timpul efectuării operaţiilor de cromare, decromare chimică, scoaterea cămăşilor de cupru – crom, salariaţii vor purta obligatoriu mănuşi de protecţie iar instalaţia de ventilare a atelierului (secţiei) va funcţiona permanent.

Art.218
La sfârşitul lucrului (schimbului) se va proceda la curăţirea băilor şi a locului de muncă, eliminându-se urmele de electrolit de pe pietrele de agat, băi, pardoseală, prin spălare cu jet de apă.

Art.219
În cazul stropirii pe părţile descoperite ale corpului (mâini, faţă) cu soluţii acide sau alcaline este obligatorie spălarea imediată cu apă abundentă, cu soluţii de neutralizare şi dacă se impune din nou cu apă.

Art.220
Pentru exploatarea electropalanelor se vor aplica prevederile şi prescripţiile tehnice cuprinse în colecţia ISCIR, privind manipularea sarcinilor.

Art.221
Este intezis lucrul la ramele de copiat dacă sistemul de ridicare a cristalului, a dispozitivului opritor, instalaţia de vacuum şi sursele de lumini nu funcţionează la parametri prestabiliţi.

Art.222
Pentru operaţia de sensibilizare în centrifugă, plăcile trebuie bine fixate pe suport şi centrate corect.

SECTIUNEA 2: Pregătirea formelor de tipar înalt

Art.223
Şpalţii, şifurile, regalele şi casele de litere vor fi întreţinute permanent curate.

Art.224
Casele de litere vor fi manipulate, obligatoriu, de către doi salariaţi.

Art.225
Transportarea şpalţiilor şi a şifurilor cu zaţ, pe distanţe mai mari, se va face cu ajutorul cărucioarelor de construcţie specială.

Art.226
Este interzis lucrul la dispozitivele manuale de litere a materialelor pentru culegere şi a clişeelor de zinc, dacă arcul de susţinere a cuţitului nu este corect tensionat poziţia mânerului cuţitului nu este corectă, iar pentru materiale de dimensiuni mici nu există, în dotare, cleşte special.

Art.227
Este interzis lucrul la maşinile de tăiat rânduri dacă discul este defect (dinţi rupţi, fisurat) carcasa de protecţie mobilă şi scuturile din partea inferioară a discului nu sunt corect montate şi funcţionale.

Art.228
Este interzisă frânarea maşinii cu mâna sau cu alte obiecte.

Art.229
Înlăturarea şpanului se va face cu perii, numai după oprirea maşinii.

Art.230
Căile de acces se vor menţine libere, casele de literă şi materialul cules se vor evacua, obligatoriu, la terminarea lucrului.

SUBSECTIUNEA 1: Executarea liniilor de alamă

Art.231
Pentru executarea liniilor de alamă se vor respecta prevederile cuprinse în NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.

Art.232
Pentru tăierea liniilor de alamă la dimensiuni foarte mici, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de prindere.

Art.233
La sfârşitul lucrului, liniile se vor depozita în locuri special destinate.

SUBSECTIUNEA 2: Executarea stereotipilor din aliaj şi material plastic

SUBSECTIUNEA 21: Matriţe

Art.234
Este interzis lucrul dacă nu pot fi respectaţi parametrii tehnologici atât pentru piese cât şi pentru matriţe.

Art.235
Transportul formelor se va face numai cu ajutorul cărucioarelor cu platformă de înălţime reglabilă. Sarcina va fi asigurată împotriva răsturnării sau căderii.

Art.236
Este interzisă orice intervenţie la maşină după pornirea electromotorului.

Art.237
Pentru scoaterea şi manipularea formei de zaţ şi a aşternutului de pe zaţ, salariaţii vor purta obligatoriu mănuşi de protecţie şi vor evita inhalarea gazelor degajate.

SUBSECTIUNEA 3: Turnarea

Art.238
Pentru operaţiile de turnare se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcapitolul 2.7

Art.239
Pentru turnarea plăcilor de stereotipie se va verifica obligatoriu starea tehnică a matriţei şi piesei şi dacă acestea sunt uscate.

Art.240
Înainte de a începe turnarea trebuie introdusă maneta de cuplare a gurii de turnare iar în timpul turnării salariatul va asigura poziţia corectă a pârghiei de cuplare.

Art.241
În cazul turnării automate, se va verifica dacă maşina nu este cuplată în priză directă astfel ca pornirea motorului să nu conducă la acţionarea simultană a maşinii.

Art.242
La turnarea manuală, este interzisă scoaterea barei utilizată la ruperea aliajului solidificat înainte de solidificarea completă a aliajului.

Art.243
Pentru prelucrarea plăcilor de stereotipie se vor respecta prevederile cuprinse în NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere şi instrucţiunile de securitate proprii.

Art.244
Pentru executarea stereotipiilor din mase plastice se vor asigura parametrii de lucru ai încăperii (umiditate, temperatură) care va fi amplasată la distanţe de sursa de căldură.

Art.245
Impregnarea cartonului pentru matriţe se va executa sub nişe de aspiraţie.Uscarea acestuia se va face în camere separate sau în dulapuri ventilate cu aer cald.

Art.246
Pentru utilizarea transportoarelor la transportul plăcilor de stereotipie se vor respecta prevederile şi prescripţiile cuprinse în standardele de referinţă şi în NSSM pentru transport intern.

SUBSECTIUNEA 4: Zincografierea

Art.247
Înainte de începerea lucrului se vor porni instalaţiile de ventilare generală şi locală.

Art.248
Este interzisă utilizarea plăcilor de sticlă care nu au marginile netede şi bine şlefuite.

Art.249
Este interzis lucrul la maşinile de corodat dacă sistemul de siguranţă permite pornirea motorului maşinii înainte de închiderea capacului băii.

Art.250
Retuşul clişeelor de zinc se va desfăşura în camere separate de cele în care se execută corodarea au pudrarea.

Art.251
La operaţiile de arderea plăcilor, manipularea acestora se va face astfel încât să se evite căderea lor şi a ramelor mobile ale cuptorului.

Art.252
La supravegherea proceselor de corodare, salariatul se va plasa lateral pentru a evita emanaţiile produse.

Art.253
Pentru efectuarea gravajului electronic se va verifica modul de aderare a plăcii de zinc la masa de gravare, modul de fixare, poziţia corectă a manetei pompei de vid.

Art.254
Fixarea originalului se va efectua prin acţionarea normală a mesei, maşina fiind oprită.

Art.255
În timpul lucrului, blocul electric al maşinii va fi permanent închis cu capacele respectice.

SECTIUNEA 3: Pregătirea formelor de tipar OFSET

Art.256
Decaparea plăcilor – formă OFSET cu soluţii de acizi se va efectua numai în bazine de spălare prevăzute cu grătare de lemn înclinate.

Art.257
Curăţarea lacului de retuş de pe plăci se va executa numai după pornirea instalaţiei de aspiraţie locală a mesei de lucru.

SECTIUNEA 4: Pregătirea formelor de tipar adânc

SUBSECTIUNEA 1: Sensibilizarea şi uscarea hârtiei pergament

Art.258
Este interzisă utilizarea plăcilor suport, de sticlă sau material plastic, fisurate, cu părţi lipsă, sau cu muchii nefinisate.

Art.259
În cazul stropirii salariatului cu soluţia de sensibilizare, locul atins se va spăla obligatoriu cu soluţie diluată 5% de sulfat de sodiu sau metabisulfit de potasiu.

Art.260
Este interzisă verificarea hârtiei pigment în timpul funcţionării instalaţiei de ventilaţie.

Art.261
Soluţia de sensibilizare utilizată la menţinerea concentraţiei băii se va păstra în vase de material plastic închise etanş, lângă instalaţia de răcire a băii de sensibilizare.

SUBSECTIUNEA 2: Copierea rasterului şi montarea

Art.262
Pentru operaţia de tăiere a hârtiei pigment, salariaţii vor utiliza, cu deosebită atenţie, numai sculele şi dispozitivele destinate acestei operaţii.

Art.263
Pentru expunerea hârtiei pigment în ramele de copiat se vor respecta prevederile cuprise în prezenta normă subcap. 4.1.(Rame de copiat).

SUBSECTIUNEA 3: Aplicarea pe cilindru şi developarea hârtiei pigment copiate

Art.264
Instalaţia de manevrat cilindrii (electropalanul) va fi utilizată numai de către salariaţi autorizaţi,conform prescripţiilor tehnice ISCIR.

Art.265
La terminarea lucrului este obligatoriu curăţarea maşinilor de aplicat hârtia pigment şi bazinele pentru developat cilindrii.

SUBSECTIUNEA 4: Corodarea cilindrilor de tipar adânc

Art.266
Operaţiile de corodare se vor executa numai dacă instalaţia de evacuare a aerului viciat funcţionează la parametri prestabiliţi.

Art.267
Înainte de începerea lucrului se va verifica etanşeitatea băilor precum şi a conductelor de scurgere.

Art.268
Pentru manipularea şi depozitarea soluţiilor de corodare se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă.

Art.269
La terminarea lucrului este obligatorie spălarea maşinii (stropită cu soluţiile de lucru) cu apă, folosindu-se burete.

SUBSECTIUNEA 5: Prelucrarea mecanică a cilindrilor-formă

Art.270
Pentru prelucrarea cilindrilor – formă se vor respecta prevederile cuprinse în NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.

CAPITOLUL 5: Prevederi privind activitatea de imprimare

SECTIUNEA 1: Împrimarea cu tipar înalt

SUBSECTIUNEA 1: Imprimarea cu formă verticală (tighele)

Art.271
Este interzis lucrul la maşinile verticale (tighel) dacă protectorul din faţa dispozitivului de punere a colii nu este montat în poziţia de protecţie.

Art.272
Transportul formelor închise se va efectua numai cu ajutorul cărucioarelor special destinate acestui scop.

Art.273
Este interzis a se lucra cu regleţi strâmbi, răstavuri cu închizătoare defecte, rame cu forme nestrânse şi forme închise necorespunzător.

Art.274
Este interzis a se începe lucrul cu viteza maximă a maşinii. Viteza de lucru a maşinii se va obţine progresiv.

Art.275
În timpul funcţionării maşinii sunt interzise intervenţiile la coli, valuri sau forma de imprimare.

Art.276
Este interzisă alimentarea cu cerneală sau scoaterea cernelii din jgheab, în timpul funcţionării maşinii.

Art.277
Folosirea prafului anticopiativ se va face astfel încât jetul de praf să nu afecteze salariatul.

Art.278
La maşinile de imprimare plano-cilindrice se va asigura o distanţă minimă de 5 cm între bara de protecţie şi bielă sau fundamentul maşinii.

Art.279
Este interzis lucrul dacă protectorii maşinii nu sunt montaţi în poziţia de protecţie.

Art.280
Este permisă pornirea maşinii numai după verificarea modului de închidere a formei în ramă, prinderea ramei, modului de fixare a aşternutului.

Art.281
În timpul funcţionării maşinii este interzisă scoaterea hârtiei de pe valuri precum şi orice alte reglaje.

SUBSECTIUNEA 2: Imprimarea cu maşini rotative

Art.282
Pentru transportul cilindrilor port-formă se vor respecta prevederile din prezenta normă.

Art.283
Introducerea cilindrului în maşină se va face obligatoriu de către doi salariaţi, după fixarea şi asigurarea braţelor de cuplare a căruciorului de transport la maşină.

Art.284
Este obligatorie verificarea cuplării angrenajului cilindrului port-formă pe roata de angrenare a maşinii.

Art.285
Este interzisă decuplarea angrenajului de rotire a maşinii înainte de decuplarea pompei hidraulice a mecanismului de ridicare a cilindrului.

Art.286
Este inerzisă montarea paginilor înainte de a fi verificate pe ambele părţi, precum şi suprafaţa cilindrului port-pagini şi starea fasetelor de prindere a formelor.

Art.287
După fixarea sulurilor de hârtie în dispozitivul de alimentare este obligatorie asigurarea lor.

Art.288
Este interzisă staţionarea în spatele sulului de hârtie montat şi/sau ţinerea mâinii pe maşină în dreptul cuţitului de tăiere a benzii de hârtie.

Art.289
La introducerea manuală a hârtiei printre valuri, este interzis lucrătorilor aplecarea peste maşină sau depăşirea barelor de protecţie de la partea superioară.

Art.290
Introducerea hârtiei în fălţuitor se va face astfel ca salariatul să nu introducă mâinile după banda de hârtie în zona de prindere.

Art.291
După efectuarea operaţiilor de montare a paginilor pe cilindrii de potriveală a tiparului şi de alimentare cu hârtie al maşinii se va controla obligatoriu montarea şi funcţionarea dispozitivelor de protecţie ale maşinii după care aceasta va fi pusă în funcţiune.

Art.292
În timpul funcţionării maşinii sunt interzise orice fel de intervenţii la coli, la aparatul de fălţuit, la grupurile de culoare sau la falţ-aparat.

Art.293
Este interzis lucrătorilor să staţioneze între grupurile de imprimare.

Art.294
Este interzisă acţionarea butoanelor pentru comenzi de către alt salariat decât cel desemnat în acest scop.

Art.295
Este interzisă îndreptarea sau scoaterea pe pe transportor a ziarelor în timpul funcţionării acestuia.

Art.296
Este interzisă îndepărtarea cu mâna a coliţelor strâmbe sau intercalarea de carton între coliţe în timpul mişcării plăcii mobile a presei.

Art.297
Reglarea efortului de presare se face numai cu maşina oprită şi presa decuplată de la reţeaua electrică.

SECTIUNEA 2: Imprimarea cu tipar OFSET

Art.298
(1)Pornirea maşinii se va face numai după avertizarea acustică a începerii operaţiilor şi după ce s-a verificat că în zona maşinii nu se află alte persoane în afara salariaţilor.
(2)Foile de zinc şi trimetalice vor fi aşezate pe stelaje speciale, asftel ca marginile lor să nu depăşească stelajele.

Art.299
În timpul funcţionării maşinii sunt interzise intervenţiile la hârtie şi la formă.

Art.300
Pentru operaţiile de oleofilizare şi hidrofilizare, salariaţii vor purta mănuşi de protecţie.

Art.301
Pentru scoaterea colilor de hârtie din graifărul transportor, obligatoriu, se va deconecta maşina de la întrerupătorul general pe care se va aşeza o placă avertizoare cu inscripţia: “Nu cuplaţi! Se lucrează la maşină!”.

Art.302
La aclimatizarea hârtiei se va urmării permanent funcţionarea instalaţiei de încălzire astfel ca temperatura să nu producă aprinderea hârtiei.

Art.303
La maşinile de imprimat ofset cu hârtie în sul, introducerea formei se va face numai după decuplarea maşinii şi asigurarea cu butonul “STOP”. De asemenea, se va decupla falţ-aparatul.

Art.304
Pentru transportul şi montarea bobinei de hârtie se vor aplica prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.1.

SECTIUNEA 3: Imprimarea cu tipar adânc

Art.305
La amplasarea şi utilizarea maşinilor de imprimare cu tipar adânc se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.1., 5.2.

Art.306
Instalaţia electrică din atelierele tipar adânc va fi în construcţia ANTIEX. Becurile vor fi capsulate.

Art.307
Sculele şi uneltele de mână vor fi acoperite cu material neferos pentru evitarea producerii scÂnteilor.

Art.308
Este interzis transportul racletelor pe umeri.

Art.309
Transportul solventului şi a cernelei, din magazie, este permis numai în bidoane speciale din metal, închise etanş şi etichetate, şi numai în cantitatea necesară pentru un schimb.

Art.310
Depozitarea solventului şi a cernelei, se va face obligatoriu în dulapuri metalice, în încăperi separate de atelierul de imprimare şi dotate cu instalaţii de ventilaţie generală.

Art.311
În cazul alimentării mecanizate prin conductă, înainte de începerea lucrului, se va verifica obligatoriu starea şi etanşietatea conductelor şi robinetelor.

Art.312
În cazul aprinderii toluenului sau benzenului se vor întrebuinţa numai stingătoarele speciale cu spumă.

Art.313
Se interzice în timpul lucrului orice fel de intervenţii la: şireturi, coli, protectori şi la transportor.

Art.314
Spălarea cilindrilor formă se va executa numai în încăperi separate, dotate cu instalaţie de ventilare generală şi de aspiraţie locală.

Art.315
La utilizarea maşinilor de imprimare cu tipar adânc cu hârtie în sul, se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.2.,5.3.

SECTIUNEA 4: Imprimarea serografică, flexografică, a biletelor de tren, procedeul ofset uscat şi rotaprint

Art.316
La utilizarea maşinilor de imprimare serografice, flexografice, şi a biletelor de tren se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.3.

Art.317
În timpul aşezării manuale a colilor se va evita distragerea atenţiei salariaţilor prin zgomote puternice, circulaţie intensă, etc.

Art.318
Viteza de lucru a maşinii va creşte progresiv astfel ca salariatul să se adapteze la ritmul de lucru.

Art.319
Introducerea formei şi cauciucului în maşina de imprimare a fontelor de carton (pentru bilete de tren) se va face numai cu maşina decuplată de către doi salariaţi.

Art.320
Întinderea cauciucului şi a liniilor – formă pe cilindrii se va efectua acţionându-se butonul de tatonare, maşina fiind asigurată prin butonul de blocare.

Art.321
La maşinile pentru imprimarea biletelor de tren, este interzis, în timpul funcţionării maşini, scoaterea biletelor blocate în transportor precum şi efectuarea intervenţiilor la formele de imprimare, pentru alimentarea cu cerneală, etc.

Art.322
Pentru utilizarea maşinilor de imprimare ofset uscat se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.2.

Art.323
Pentru operaţia de reglaj a formatului de tăiere a cartonului maşina va fi acţionată numai de la butonul de tatonare.

Art.324
Banda de carton se introduce în dispozitivul de îndreptare numai cu maşina deblocată în poziţia de sus a ştanţei.

Art.325
În timpul lucrului este interzis a se interveni la maşină pentru corecturi, reglări, etc.

Art.326
Pentru utilizarea maşinilor de imprimare rotaprint se vor respecta prevederile cuprinse în prezenta normă, subcap. 5.2.

CAPITOLUL 6: Prevederi privind activitatea de asamblare a cărţilor

SECTIUNEA 1: Pregătirea colilor

Art.327
La amplasarea maşinilor de fălţuit se vor respecta prevederile prezentelor norme, referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice.

Art.328
Se interzice efectuarea operaţiilor de pregătire pentru lucrul la maşina de fălţuit (reglarea formatului, reglarea puitoarei automate, punerea şiretului pe role, mutarea colţarelor de sprijin de pe fundament) în cazul în care acestea sunt cuplate la reţea, şi nu s-au luat toate măsurile de securitate prevăzute.

Art.329
Se interzice lucrul la maşinile de fălţuit dacă acestea nu sunt dotate cu protectori corespunzători în toate zonele periculoase (sisteme de transmisie, mecanisme de acţionare, dispozitive de fălţuit).

Art.330
La maşinile de fălţuit cu alimentare manuală a colilor este interzis lucrul fără bara de protecţie din faţa cuţitului fălţuitor.

Art.331
Şireturile de la sistemul de transportare a colilor trebuie să fie în stare corespunzătoare.

Art.332
Operaţiile de pregătire pentru lucru şi punerea în funcţiune a maşinilor de fălţuit trebuie efectuate numai de către salariaţi instruiţi.

Art.333
În timpul funcţionării maşinii de fălţuit nu se permite îndreptarea colilor de pe masa de jos a aparatului de pus coli şi de pe fundament.

Art.334
Se interzice scoaterea colilor încurcate de sub cuţite sau de sub rolele de fălţuit fără a opri maşini de fălţuit şi fără a întrerupe alimentarea cu curent electric.

Art.335
Nu este permisă scoaterea colilor căzute sub maşina de fălţuit în timpul funcţionării acesteia.

Art.336
În timpul funcţionării maşinii de fălţuit “Miniatur” este interzisă scoaterea cu mâna a maculaturilor dintre valurile maşinii.

Art.337
Introducerea şi scoaterea colilor căzute sub maşina de fălţuit sunt permise numai când maşina este oprită şi circuitul electric de alimentare întrerupt.

Art.338
Înainte de începerea lucrului la presele de împachetat coliţe, salariaţi sunt obligaţi să verifice:
– existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
– starea şi modul de funcţionare a lanţului transportor.

Art.339
Se interzice folosirea intercalaţilor (din metal, material plastic sau placaj) ale căror margini sunt ascuţite sau prezintă rupturi.

Art.340
Pentru legarea pachetelor de coliţe se vor folosi numai chingi în stare corespunzătoare prevăzute cu agrafe şi inele metalice.

Art.341
Se interzice lucrul la presa de împachetat dacă platanul inferior funcţionează necorespunzător (coboară neuniform sau loveşte batiul presei).

Art.342
În timpul cursei platanului mobil se interzice îndreptarea coliţelor fălţuite.

Art.343
Punerea coliţelor în presă sau scoaterea pachetului de coliţe este permisă numai când presa este oprită şi platanul mobil se află în poziţia iniţială.

Art.344
Punerea în funcţiune a agregatelor de adunat colile fălţuite se va efectua numai după ce lucrătorul desemnat cu aceasta s-a asigurat de lipsa oricăror persoane din zonele periculoase.

Art.345
Pregătirea pentru punerea în funcţiune a agregatelor de adunat colile fălţuite se va face numai când toate dispozitivele de pornire sunt în poziţia “OPRIT”.

Art.346
Înainte de pornirea maşinii salariaţii sunt obligaţi să verifice corespondenţa dintre formatul cărţii şi formatul mesei de alimentare.

Art.347
În timpul funcţionării agregatului de adunat colile fălţuite nu se permite scoaterea colilor deteriorate de pe bara transportoare.

Art.348
Se interzice funcţionarea maşinii de lipit planşe şi forzaţ fără ca toţi protectori să fie montaţi.

Art.349
Zona de lucru din jurul maşinii de lipit planşe şi forzaţ trebuie păstrată în stare de curăţenie şi eliberată de orice obiecte, materiale ce nu sunt necesare în procesul muncii.

Art.350
În timpul funcţionării maşinii de lipit planşe şi forzaţ se interzice scoaterea coliţelor, forzaţului sau planşelor încurcate între valurile maşinii.

Art.351
După utilizarea maşinii de lipit planşe şi forzaţ salariaţii au obligaţia de a goli rezervorul de adeziv şi de a curăţa adezivul uscat de pe rezervor şi valuri.

SECTIUNEA 2: Coaserea şi broşarea

Art.352
Amplasarea maşinilor de cusut cu sârmă sau cu aţă se va face conform prevederilor prezentei norme referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice.

Art.353
În timpul aranjării colilor cusute pe şireturi în interiorul maşinii de cusut cu aţă, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire.

Art.354
Toate operaţiile pentru pregătirea lucrului la maşina de cusut cu aţă trebuie efectuate numai după ce maşina şi electromotorul de acţionare au fost oprite.

Art.355
În timpul funcţionării maşinii de cusut cu aţă, se interzice îndreptarea şi aşezarea aţei şi şiretului pe role.

Art.356
Schimbarea formatului lucrării se va efectua numai după oprirea maşinii de cusut şi a electromotorului de acţionare.

Art.357
Înainte de pornirea maşinii de cusut cu aţă (sistem de punere a colilor pe transportor) operatorul este obligat să scoată din funcţiune volanul pentru învârtirea manuală a maşinii.

Art.358
În timpul lucrului la maşina de cusut cu aţă nu este permisă îndreptarea colilor aşezate greşit pe transportor, îndreptarea şi aşezarea aţei precum, şi a şiretului pe role.

Art.359
Pentru tăierea tifonului şi a aţei se va utiliza un cuţit bine ascuţit, cu tăişul lamei orientat în jos.

Art.360
Înainte de pornirea maşinilor automate de cusut cu aţă, salariaţii au obligaţia de a controla funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor de cuplare, decuplare şi a celor de blocare.

Art.361
În timpul funcţionării maşinii automate de cusut cu aţă se interzice ca operatorii să îndrepte colile fălţuite aşezate greşit pe masa basculantă sau să efectueze orice lucrare de intervenţie (reglare, curăţare, ungere, etc.).

Art.362
În timp ce se scoate sârma din dispozitivul de coasere la maşinile de cusut cu sârmă, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire a maşinii. Scoaterea sârmei se va executa numai cu ajutorul uneltelor (şurubelniţă, cleşte, etc.).

Art.363
La coaserea cu sârmă pe şiret, în timpul aranjării colilor cusute în interiorul maşinii, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire.

Art.364
(1)În timpul funcţionării maşinii de cusut cu sârmă, se interzice scoaterea broşurii direct din maşină.
(2)Se interzice funcţionarea maşinii pentru broşat fără a avea montaţi toţi protectorii.

Art.365
Punerea în funcţiune a agregatului pentru broşat va fi precedată de emiterea unui semnal acustic de avertizare şi numai după ce salariatul de la comandă s-a asigurat de absenţa oricăror alţi salariaţi din zonele periculoase.

Art.366
Operaţiile de pregătire pentru lucru se vor executa numai atunci când maşina de broşat este decuplată de la reţeaua electrică.

Art.367
În timpul funcţionării maşinii de broşat se interzice scoaterea colilor sau a coperţilor încurcate sau căzute, precum şi orice intervenţie pentru reglarea, întreţinerea şi curăţarea ei.

Art.368
La montarea sau scoaterea rolei de sârmă din dispozitivul de coasere lucrătorii vor utiliza numai şurubelniţe sau cleşti.

Art.369
Se interzice lucrul la agregatele pentru asamblarea şi finisarea revistelor fără ca toţi protectorii să fie montaţi în poziţia de protecţie.

Art.370
Pentru efectuarea operaţiilor de reglaj salariaţii vor acţiona agregatele pentru asamblarea şi finisarea revistelor numai cu ajutorul roţii manuale.

Art.371
Transportul şi depozitarea cuţitelor se va face numai în cutii de lemn special construite.

Art.372
Se interzice manipularea cuţitelor prin prindere manuală în zona tăietoare a acestora.

Art.373
Fixarea cuţitului pe port-cuţit se va face prin strângerea corespunzătoare a tuturor şuruburilor de fixare prevăzute.

SECTIUNEA 3: Prelucrarea blocului de carte

Art.374
Operaţiile de pregătire pentru lucru a maşinilor de presat blocul de carte se vor efectua numai atunci când maşina este oprită şi cu toate dispozitivele de pornire blocate.

Art.375
Introducerea şi scoaterea cărţilor sub/de sub presă se vor face numai în dreptul mesei de comandă.

Art.376
După începerea presării se interzice ţinerea cu mâna a pachetului de cărţi.

Art.377
În cazul în care se constată defecţiuni în funcţionarea maşinii de presat blocul de carte, salariatul are obligaţia de a decupla maşina de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi a anunţa imediat conducătorul locului de muncă.

Art.378
În timpul funcţionării maşinii de presat blocul de carte, se interzice eliberarea blocului lipit de sabotul maşinii.

Art.379
Înainte de începerea lucrului la maşina pentru rotunjirea cotorului, salariaţii au obligaţia de a regla poziţia apărătoarei din faţă a dispozitivului de presare basculant.

Art.380
În timpul funcţionării maşinii pentru rotunjirea cotorului, se interzice dezlipirea blocului de carte lipit de dispozitivul de presare sau orice altă intervenţie pentru reglarea, repararea, întreţinerea sau curăţirea maşinii.

Art.381
Pregătirea pentru lucru, controlul stării tehnice a maşinii de tăiat cu unul sau trei cuţite precum şi a dispozitivelor de protecţie aferente se vor efectua numai de către lucrători special instruiţi.

Art.382
Se interzice funcţionarea maşinilor de tăiat cu unul sau trei cuţite fără ca toate dispozitivele de protecţie să-şi îndeplinească funcţia de protecţie.

Art.383
Se interzice evacuarea produselor tăiate la maşina de tăiat cu un cuţit înainte de oprirea cuţitului în poziţia lui superioară.

Art.384
În timpul alimentării şi evacuării materialului de tăiat se interzice ca salariatul să ţină piciorul pe pedala dispozitivului de strângere al maşinii de tăiat.

Art.385
În timpul funcţionării maşinii de tăiat cu unul sau trei cuţite se interzice ca materialul de tăiat să fie susţinut cu mâna.

Art.386
Prinderea cuţitului de port-cuţit se va face numai prin strângerea corespunzătoare a tuturor şuruburilor de fixare.

Art.387
Cuţitele se vor transporta în cutii de lemn de care sunt fixate cu şuruburi şi se depozitează numai în stative sau rafturi construite pentru acest scop.

Art.388
Se interzice manipularea cuţitelor prin prindere cu mâna în zona ascuţită a acestora.

Art.389
Pentru scoaterea barei de tăiere din maşina de tăiat lucrătorii vor utiliza numai cârlige speciale.

Art.390
Se interzice funcţionarea maşinii de dat clei la cotorul cărţii fără toţi protectorii montaţi.

Art.391
Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de dat clei la cotorul cărţii, salariatul de la comanda maşinii va activa dispozitivul de semnalizare acustică.

Art.392
În timpul funcţionării maşinii de dat clei la cotorul cărţii se interzice:
– îndreptarea blocului de carte pe transportor în faţa bacurilor de presare;
– alimentarea cu adeziv;
– spălarea valurilor de ungere;
– spălarea, ungerea, curăţirea maşinii.

Art.393
Se interzice funcţionarea instalaţiilor de uscare a blocului de carte fără toţi protectorii montaţi în poziţia de protecţie.

Art.394
Salariaţii care deservesc instalaţia de uscare trebuie să utilizeze ochelari de protecţie împotriva radiaţiilor calorice.

Art.395
Se interzice curăţarea adezivului de pe palete în timpul funcţionării instalaţiei de uscare.

Art.396
Se interzice introducerea corpurilor străine în instalaţia de uscare precum şi, scoaterea cu mâna a blocurilor de carte.

Art.397
Pregătirea pentru lucru a maşinii de încleiat şi uscat capitalband se va face numai cu motorul şi instalaţia de uscare decuplate de la reţeaua electrică.

Art.398
Se interzice pornirea instalaţiei de uscare dacă nu este asigurată închiderea uşii.

Art.399
În timpul funcţionării maşinii de uscat şi încleiat capitalband se interzice:
– să se deschidă uşa uscătorului şi să se introducă mâinile în uscător;
– să se aşeze capitalbandul pe rolele de ghidaj;
– să se cureţe maşina de adezivi.

Art.400
Este interzisă funcţionarea agregatului pentru prelucrarea blocului de carte fără ca toţi protectorii să fie fixaţi în poziţia de protecţie.

Art.401
Pornirea agregatului pentru prelucrarea blocului de carte este permisă numai dacă în prealabil a fost emis un semnal sonor de avertizare.

Art.402
În timpul funcţionării agregatului pentru prelucrarea blocului de carte se interzice orice intervenţie pentru reglare, întreţinere, curăţare, alimentare cu adeziv sau pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

SECTIUNEA 4: Obţinerea scoarţelor pentru carte

Art.403
Se interzice funcţionarea maşinii de croit pânză de legătorie fără ca toţi protectorii să fie fixaţi în poziţia de protecţie.

Art.404
După cuplarea maşinii de croit pânză de legătorie la reţeaua electrică salariaţilor le este interzisă efectuarea următoarelor operaţii:
– alimentarea cu material pentru tăiat;
– scoaterea materialului răsucit între valuri;
– îndreptarea materialului tăiat;
– intervenţii pentru remedierea defecţiunilor, curăţire, ungere.

Art.405
Se interzice funcţionarea maşinii de uns, de confencţionat şi rotunjit scoarţe fără ca toţi protectorii să fie fixaţi în poziţia de protecţie.

Art.406
Pregătirea pentru lucru a maşinii de uns scoarţe se va face numai când maşina este oprită şi are toate dispozitivele de pornire întrerupte.

Art.407
Între pereţii ficşi şi paleta mobilă a dispozitivului de eliminare se va controla să nu existe spaţiu liber.

Art.408
Alimentarea cu adeziv a maşinii de uns scoarţe se va face numai când aceasta este deconectată de la reţeaua electrică.

Art.409
Se interzice scoaterea cu mâna a materialului de îmbrăcat scoarţe prins între valţurile dispozitivului de ungere, în timpul funcţionării maşinii de uns scoarţe.

Art.410
Pregătirea pentru lucru a maşinii de confecţionat scoarţe se va face numai când maşina este oprită şi are toate dispozitivele de pornire decuplate.

Art.411
În timpul funcţionării maşinii de confecţionat scoarţe salariaţilor le sunt interzise următoarele operaţii:
– îndreptarea şi scoaterea din magazia maşinii a mucavelei înţepenite;
– scoaterea materialului de îmbrăcat scoarţe, înfăşurat în dispozitivul de ungere;
– îndreptarea feţelor de mucava;
– scoaterea colţurilor decupate, lipite de cuţit;
– tragerea mucavelei dintre cilindrii calandrului;
– curăţirea suporţilor şi a mesei maşinii.

Art.412
În timpul funcţionării maşinii de rotunjit scoarţe la cotor se interzice curăţirea urmelor de adeziv de pe dispozitivul de rotunjire.

Art.413
În timpul funcţionării maşinii de ovalizat scoarţe salariaţilor le este interzis:
– să îndrepte scoarţele intrate strâmb în maşină;
– să regleze presiunea de calandrare;
– să cureţe cilindrii de calandrare;
– să intervină pentru remedierea defecţiunilor, pentru ungerea sau curăţarea maşinii.

Art.414
În timpul funcţionării maşinii de imprimat, poleit şi curăţat scoarţe salariaţilor le este interzisă efectuarea următoarelor operaţii:
– îndreptarea coperţii aşezate greşit pe platanul inferior;
– scoaterea matriţei de poleire;
– spălarea, curăţarea valţurilor sau aparatului de cerneluire;
– aplicarea cernelei pe valţuri sau alimentarea cu material pentru poleit;
– efectuarea diferitelor reglaje tehnologice;
– înlăturarea defecţiunilor constatate.

Art.415
Reglarea temperaturii matriţei se va face corespunzător naturii materialului suport pentru poleit.

SECTIUNEA 5: Asamblarea cărţilor

Art.416
Operaţiile de pregătire pentru lucru a maşinii de introdus blocul în scoarţă se vor executa numai când aceasta este decuplată de la reţeaua electrică şi are toate dispozitivele de pornire blocate.

Art.417
Se interzice funcţionarea maşinii de introdus blocul în scoarţe fără ca toţi protectorii să fie fixaţi în poziţia de protecţie.

Art.418
În timpul funcţionării maşinii de introdus blocul în scoarţe se interzice orice intervenţie a salariaţilor pentru reglare, ungere sau curăţare sau pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor constatate. Aceste operaţii vor fi efectuate de personal calificat în acest sens.

Art.419
În timpul funcţionării maşinii de filetat cu role se interzice:
– să se verifice cu mâna gradul de încălzire a rolelor;
– să se aşeze pe role cărţile sau să se îndrepte şireturile transportorului;
– să se demonteze protectorii.

Art.420
La maşinile de filetat cu cuţite este interzisă scoaterea sau îndreptarea cărţilor în timpul coborârii cuţitelor pentru filetat.

Art.421
Se interzice funcţionarea maşinii de aplicat supracoperţi fără ca toţi protectorii să fie fixaţi în poziţia de protecţie.

Art.422
În timpul funcţionării maşinii de aplicat supracoperţi se interzice salariaţilor să facă alimentarea cu supracoperţi, să scoată cărţile sau supracoperţile deteriorate, să execute diverse reglaje sau reparaţii.

Art.423
Pentru a se evita crăparea blatului presei, salariaţii trebuie să aşeze volumele de cărţi centrat, pe masa presei.

Art.424
În timpul presării, salariaţilor le este interzisă sprijinirea cu mâna a cărţilor aşezate pentru presare.

Art.425
După pornirea maşinii de îndoit nu este permisă îndreptarea cu mâna a materialului aflat în zona dispozitivului de biguit.

Art.426
În timpul funcţionării maşinii de uns cu bandă transportoare salariaţilor le este interzisă scoaterea cu mâna a materialului încurcat între valurile dispozitivului de ungere.

SECTIUNEA 6: Finisarea blocurilor de carte

Art.427
Operaţiile de pregătire a maşinilor de adunat şi de broşat fără coasere, toate reglările tehnologice se vor executa numai când maşinile sunt oprite şi toate dispozitivele de pornire întrerupte.

Art.428
Înainte de pornirea liniei tehnologice, formate din maşini de adunat, agregat de broşat, uscător, este obligatorie emiterea unui semnal acustic de avertizare.

Art.429
Pentru lucrul la maşinile şi instalaţile care intră în componenţa liniei tehnologice de executare, prelucrare şi finisare a cărţilor broşate, se vor aplica şi respecta prevederile din prezenta normă referitoare la lucrul la aceste maşini şi instalaţii.

Art.430
În timpul funcţionării maşinii de dat clei, salariaţilor nu le sunt permise următoarele operaţii:
– ridicarea apărătorii dispozitivului de alimentare;
– introducerea mâinilor în staţia de vibrare sau între şina de presare şi blocul cărţii;
– introducerea mâinilor în dispozitivul de eliminare a cărţilor;
– ridicarea ştăngilor pe lanţul transportor.

Art.431
Se interzice orice intervenţie a salariaţilor la banda de alimentare basculantă, în timpul funcţionării maşinii de presat în patru trepte.

Art.432
Nu este permis lucrul la maşina de tăiat cu trei cuţite fără ca toţi protectorii să fie montaţi.

Art.433
Se interzice orice intervenţie a salariaţilor la dispozitivul de alimentare automată a maşinii de rotunjit cotorul (autorunder).

Art.434
Intervenţiile pentru reglare sau remedierea defecţiunilor sunt permise numai după oprirea maşinii de rotunjit cotorul.

Art.435
În timpul funcţionării maşinii de pregătit blocuri de carte sunt interzise orice fel de intervenţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor, curăţiri, reglări.

Art.436
Se interzice trecerea salariaţilor pe sub benzile transportoare ale maşinii de pregătit blocuri de carte .

SECTIUNEA 7: Prevederi privind activităţi complementare şi/sau auxiliare tipăririi

SUBSECTIUNEA 1: Obţinerea valurilor şi spălarea acestora

Art.437
La turnarea valurilor va lucra numai personal instruit corespunzător.

Art.438
Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă (şeful de echipă) este obligat să controleze starea echipamentelor tehnice, a dispozitivelor de protecţie, a instalaţiilor de gaze şi electrice şi a aparaturii de măsură şi control.

Art.439
Şeful de echipă este obligat să comunice şefului ierarhic orice defecţiune constatată şi să nu permită începerea lucrului până la remedierea acesteia.

Art.440
Toate operaţiile de întreţinere a cazanelor de turnare şi a utilajelor se vor executa înainte de încălzirea cazanului.

Art.441
Înainte de aprinderea focului la cazan, se va porni instalaţia de ventilaţie a atelierului (secţiei) şi se va verifica dacă robinetele de gaz sunt închise şi dacă nu sunt pierderi de gaze pe conducte.

Art.442
Pentru aprinderea arzătorului se va proceda obligatoriu astfel:
– se verifică tirajul cuptorului;
– se deschide robinetul de pe conductă, anterior arzătorului;
– se apropie flacăra de gura arzătorului ferind mâna de flacără şi se deschide treptat robinetul arzătorului până se obţine o flacără albastră, cu ardere uniformă.

Art.443
În timpul lucrului se va controla calitatea flăcării arzătorului (culoare albastră, ardere uniformă).

Art.444
Curăţarea şi ungerea formelor de turnare, precum şi pregătirea axelor se vor executa numai pe suporturi stabile, prevăzute cu dispozitive de fixare şi borduri împotriva căderii.

Art.445
Pentru utilizarea cuptorului de încălzit matriţe, este obligatorie verificarea zilnică a etanşeităţii uşilor şi a arzătorului.

Art.446
Înainte de turnarea valurilor de clei, se va verifica dacă formele de turnare au o poziţie stabilă.

Art.447
Este interzisă deplasarea formelor umplute cu masa de clei sau scoaterea valurilor din forme înainte de întărirea completă a pastei.

Art.448
Pentru manipularea substanţelor utilizate la turnarea valurilor din poliuteron se vor respecta prevederile cuprinse în NSPM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice, în NSPM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice, în NSPM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice şi în prezenta normă.

Art.449
Pentru diminuarea unor eventuale contacte fizice cu substanţele periculoase manipulate, se vor emite instrucţiuni proprii de protecţie şi se vor asigura măsuri concrete de intervenţie.

Art.450
Funcţionarea reactorului de turnat valuri din poliuteron va fi obligatoriu supravegheată, permanent, asigurându-se parametrii tehnologici prestabiliţi.

Art.451
Este interzisă rezemarea valurilor şi axelor metalice pe pereţi, mese etc. Pentru păstrarea acestora se vor utiliza stative special, realizate în acest scop.

Art.452
Este obligatoriu ca la terminarea lucrului să se deconecteze toate echipamentele tehnice de la reţeaua electrică, să se controleze închiderea gazelor, şi să se colecteze materialele rămase după utilizare.

Art.453
Pentru spălarea valurilor, solventul se va turna în fir continuu evitându-se stropirea zonei.

Art.454
În timpul funcţionării maşinii de spălat este interzisă introducerea mâinii sau a unor corpuri dure între valuri.

SUBSECTIUNEA 2: Prepararea cernelurilor, lacurilor şi cleiurilor

Art.455
Înainte de începerea lucrului se va controla obligatoriu starea dispozitivului de fixare a cutiei de masă şi a paletei de malaxare.

Art.456
Completarea reţetei şi corectarea ei se va face numai când maşina este oprită.

Art.457
Este interzisă adăugarea de cerneală pe valuri cu şpaclu în timpul funcţionării maşinii.

Art.458
Este obligatoriu ca după fiecare utilizare, maşina să fie curăţată. Pentru spălarea manuală, salariaţii vor purta mănuşi de protecţie.

SUBSECTIUNEA 3: Lăcuirea

Art.459
Este interzis lucrul dacă protectorii maşinii de lăcuit, a dispozitivului de lăcuit, a transportorului şi a instalaţiei de evacuare nu sunt în perfectă stare şi montaţi în poziţia de lucru.

Art.460
La curăţarea instalaţiilor este obligatorie înlăturarea depunerilor de lacuri, praf şi deşeurilor de hârtie din tunelul de uscare şi din conductele de aerisire.

Art.461
În Încăperea de lăcuire este permisă depozitarea unei cantităţi de lac şi diluant necesară numai pentru un schimb de lucru.

Art.462
Instalaţia electrică aferentă camerei de lăcuit şi a depozitului de produse trebuie să fie obligatoriu în construcţie ANTIEX.

Art.463
Este interzisă cuplarea elementelor de încălzire înainte de pornirea transportorului, a gurilor de aspiraţie locală şi a ventilatoarelor de răcire.

Art.464
În timpul funcţionării maşinii sunt interzise orice fel de intervenţii pentru corectări, curăţări, reglaje.

Art.465
La terminarea lucrului se vor deconecta elementele de încălzire şi după răcirea acestora se va opri transportorul. După evacuarea lacului din jgheabul maşinii şi din rezervor se vor curăţa toate componentele maşinii.

SUBSECTIUNEA 4: Presarea deşeurilor de hârtie şi a cartoanelor în balot

Art.466
Este interzisă intervenţia la materialul de presat în timpul funcţionării presei.

Art.467
Pentru utilizarea electropalanului se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR.

Art.468
Stivele de baloţi vor avea înălţimea de cel mult doi metri şi rândurile întreţesute.

Art.469
Căile de acces din atelier spre locurile de încărcare şi transport vor fi menţinute libere, fără obstacole şi/sau deşeuri.

CAPITOLUL 8: Reparaţii, întreţinere, revizii

Art.470
Pentru activităţile de reparaţii, întreţinere şi revizii se vor respecta prevederile cuprinse în Norma Generală de Protecţie a Muncii, în Normele specifice de protecţie a muncii care abordează activităţile desfăşurate (sudare şi tăierea metalelor, prelucrarea metalelor prin aşchiere, prin deformare la cald, la rece şi ştanţarea, turnarea etc.), instrucţiunile proprii de protecţie a muncii şi cele cuprinse în Cartea Tehnică.

CAPITOLUL 9: Prevederi de proiectare

SECTIUNEA 1: Turnare, regenerare aliaj tipografic

Art.471
Cazanele pentru regenerarea aliajului vor fi dotate cu instalaţie de ventilaţie şi de aspiraţie dimensionate pentru volumul mare de vapori şi gaze care se formează.

Art.472
Pentru depozitarea lingourilor de aliaj se vor prevede suporturi dimensionate corespunzător sarcinii maxime admise, inscripţionate vizibil cu valoarea sarcinii admise exprimată în Kgf (daN) şi în număr de lingouri.

Art.473
Maşinile de perforat vor fi prevăzute cu scaun ergonomic care să asigure poziţia corectă a salariatului în timpul clavierii şi cu posibilităţi de reglare a corpului maşinii şi a suportului de manuscris în funcţie de particularităţile anatomice şi fiziologice ale salariatului.

Art.474
Maşinile de cules şi turnat rânduri bloc vor fi dotate cu protectori împotriva stropirilor cu aliaj.

Art.475
Maşinile (aparatele) monofoto vor fi prevăzute cu stabilizatoare de tensiune pentru conectarea la reţeaua electrică.

Art.476
Suportul pentru manuscris, la maşinile pentru fotoculegere va fi prevăzut în partea stângă a maşinii, amplasat la nivelul ochilor salariatului.

Art.477
Maşinile de fotoculegere vor fi dotate cu scaune ergonomice cu posibilităţi de reglaj a poziţiei de lucru.

SECTIUNEA 2: Pregătirea formelor de tipar

Art.478
Încăperile destinate aparatelor de fotoreproducere şi ramelor de copiat vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie dimensionate corespunzător.

Art.479
(1)În atelierele de fotoreproducere, întrerupătoarele se vor amplasa diferenţiat pentru iluminatul general şi de siguranţă.
(2)Instalaţia electrică (becuri, întrerupătoare, conductori) va fi de construcţie specială, etanşă la umezeală.

Art.480
Mesele de lucru pentru tăierea filmului şi încărcarea casetelor vor fi prevăzute cu blat acoperit cu cauciuc şi vor avea prag opritor pentru sprijinirea casetelor.

Art.481
Dulapurile de uscare a filmului vor fi prevăzute cu ventilator protejat cu o placă metalică.

Art.482
Camerele obscure vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie cu regim de funcţionare permanent (pe toată durata lucrului).

Art.483
Încăperile destinate operaţiilor de retuş vor fi astfel situate încât iluminatul natural să fie uniform, iar lumina solară să nu cadă direct asupra locului de muncă.

Art.484
Camerele destinate operaţiei de montaj vor fi prevăzute cu iluminat cu lumină indirectă (tuburi fluorescente) iar ferestrele vor fi acoperite cu perdele din material opac.

Art.485
Mobilierul tehnologic destinat culegerii manuale va fi realizat respectându-se principiile ergonomice privind locurile de muncă.

Art.486
Mesele pentru executarea liniilor de alamă vor fi prevăzute cu prindere sigură în pardoseală şi vor fi ergonomice.

Art.487
Ramele pentru închis forme, pentru stereotipii, vor fi prevăzute cu mânere.

Art.488
Cuptorul de uscare a matriţelor va fi prevăzut cu sistem de siguranţă care va opri ventilatorul (rotirea elicei) la deschiderea uşii cuptorului.

Art.489
Încăperea destinată turnării stereotipiilor va fi prevăzută cu instalaţie de ventilaţie corespunzătoare.

Art.490
Cazanele pentru turnarea aliajului de stereotipie vor fi prevăzute cu închidere etanş şi vor fi dotate cu guri de aspiraţie locală.

Art.491
Mesele de lucru pentru retuşul plăcilor zincografiate vor fi prevăzute cu tăblie cu înclinare reglabilă, cu prag opritor şi dotate cu sursă de lumină fluorescentă cu apărătoare – abajur.

Art.492
Pentru operaţiile de sensibilizare a hârtiei pigment şi copiere a rasterului se vor prevedea încăperi fără lumină naturală. Pentru aceste încăperi se vor folosi surse de lumină neaclinică cu un nivel de iluminare optim.

Art.493
Pentru operaţiile de corodare a cilindrilor de tipar adânc se vor prevedea încăperi dotate cu instalaţie de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.

Art.494
Instalaţia electrică a încăperilor unde se efectuează corodarea cilindrilor va fi în construcţie ANTIEX.

SECTIUNEA 3: Imprimare

Art.495
Maşinile verticale (tighel) pentru imprimare sau ştanţare vor fi amplasate la 1,5m între ele sau la 2 m. între ele dacă în această distanţă se află locul de muncă al salariaţilor.

Art.496
Pentru transportul formelor închise, cărucioarele utilizate vor fi prevăzute cu platforma rabatabilă înălţimea reglabilă şi roţi cu bandaje din materiale elastico – plastic.

Art.497
Pentru maşinile de imprimare plan-cilindrice şi cele rotative, se va prevede o distanţă între ele, de minimum 2m, iar dacă toba de ieşire a colilor este poziţionată spre perete, distanţa minimă va fi de 1m până la perete.

Art.498
Pentru atelierul de imprimare se va prevedea un loc de trecere cu o lăţime minimă de 2,5 m, în lungul atelierului.

Art.499
Maşinile rotative de imprimare vor fi prevăzute cu panourile de acţionare montate în lateralul gabaritului de lucru.

Art.500
Pentru aclimatizarea hârtiei se vor prevede locuri de muncă izolate.

Art.501
Dispozitivele de prindere a hârtiei pentru aclimatizare se vor amplasa la o înălţime de maximum 3m de la podea.

Art.502
Scările utilizate pentru prinderea hârtiei în dispozitive vor fi uşor deplasabile, rezistente, iar platforma va fi îngrădită cu balustrade de protecţie.

Art.503
Pentru turnarea valurilor se vor prevedea încăperi special amenajate, dotate cu instalaţie de ventilaţie generală.

Art.504
Pentru prepararea cernelurilor se vor prevedea încăperi cu posibilităţi naturale de aerisire şi dotate cu instalaţie de ventilaţie corespunzătoare.

Art.505
Maşinile de preparat cerneală vor fi prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie pentru toate zonele periculoase.

Art.506
Pentru lăcuire se va prevedea o instalaţie de ventilaţie cu aducţiune de aer exterior cald şi cu gurile de aspiraţie amplasate în zona inferioară a încăperii în apropierea maşinilor de lăcuire.

SECTIUNEA 4: Asamblare cărţi

Art.507
Toate părţile mobile ale maşinilor precum şi mecanismele de acţionare trebuie protejate cu protectori şi/sau dispozitive de protecţie corespunzătoare.

Art.508
Maşinile de fălţuit trebuie dotate cu protectori corespunzători în toate zonele periculoase (sisteme de transmisie, părţile mobile ale mecanismelor de acţionare, dispozitivele de fălţuire).

Art.509
Dispozitivele de oprire ale maşinilor, instalaţiilor se vor dispune astfel încât să poată fi acţionate cu uşurinţă de către toţi salariaţilor care la deservesc.

Art.510
La maşinile de lipit planşe şi forzaţ se vor prevede protectori şi la aparatul de ungere cu adeziv.

Art.511
Scaunele trebuie concepute astfel încât să corespundă cerinţelor ergonomice şi particularităţilor fiziologice ale salariaţilor.

Art.512
Maşinile de tăiat hârtie trebuie prevăzute cu tije sau plăci dispuse spre zona de alimentare.

Art.513
Maşinile de tăiat hârtie cu acţionare mecanică vor fi prevăzute cu comandă bimanuală şi dispozitive de protecţie.

Art.514
Maşina de dat clei pe cotorul cărţii va fi prevăzută şi cu protectori la toate posturile de presare.

Art.515
Instalaţia de uscare a blocului de carte va fi prevăzută cu protectori împotriva radiaţiilor calorice.

Art.516
Camera de uscare a maşinii de încleiat trebuie prevăzută cu protectori împotriva radiaţiilor emise de becurile cu lumină infraroşie.

Art.517
Maşinile de croit pânză de legătorie trebuie prevăzute cu protectori în zonele dispozitivului de tăiere şi la evacuarea materialului tăiat.

Art.518
Maşinile de ovalizat scoarţe trebuie prevăzute cu protectori în faţa dispozitivului de calandrare şi în zona de evacuare a scoarţelor.

Art.519
Maşinile de curăţat scoarţă după poleire se vor amplasa în încăperi separate şi vor fi dotate cu hote de aspiraţie locală.

Art.520
Presele de cărţi vor fi prevăzute cu ştifturi (pană conică) de siguranţă, montate la capătul şnecului.

ANEXA 1:

NSPM complementare prezentelor norme
-Prescripţii ISCIR-
1.NSPM pentru transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive
2.NSPM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
3.NSSM pentru producerea aerului comprimat – cod40
4.NSPM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
5.NSPM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)
6.NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere – cod 1
7.NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor – cod 2
8.NSPM pentru tratamente termice şi termochimice – cod 24
9.NSSM pentru prelucrarea automată a datelor – cod 37
10.NSPM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale
11.NSPM pentru distribuţia şi utilizarea gazelor
12.NSPM pentru perlucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare – cod 67
13.NSPM pentru transportul, distrbuţia şi utilizarea energiei termice
14.NSPM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
15.NSPM pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorozive
16.NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor – cod 57
17.NSSM pentru transport intern – cod 6
18.NSSM pentru lucrul la înălţime – cod 12
19.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare (R1-87)
20.Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune
NOTĂ: -Normele editate până în prezent poartă denumirea de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM)
-Normele în curs de apariţie îşi vor schimba titulatura potrivit indicaţiilor Ministerului Justitţiei în Norme specifice de protecţie a muncii (NSPM)

ANEXA 2: Standarde de referinţă

1. STAS 12165-83
Maşini-unelte pentru prelucrarea prin aşchiere a metalelor.Condiţii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.
2.SR ISO 1819:1994
Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale
3. STAS 9876 – 87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate
4. STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase
5. STAT6301-78
Utilaj poligrafic. Linii tipografice
6.STAS 6302-77
Utilaj poligrafic. Litera tipografică. Dimensiuni
7. STAS 8138-83
Echipament electric pentru maşini industriale. Condiţii tehnice generale
8. STAS CEI 598-2-22-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă
9.STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie
10. SR 12294:1993
Iluminatul artificial.Iluminatul de siguranţă în industrie
11. STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale
12. SREN 292-2:1997
Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice
13. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă
14. SR EN 29241-2:1994
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 2: Ghid privind prescripţii referitoare la sarcinile de muncă

ANEXA 3: Ghid de terminologie. Noţiuni de bază

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Boală profesională: afecţiune care se produce, ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoare la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale de securitate a muncii şi normele specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când conducerea persoanei juridice consideră necesar, pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.
10.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
11.Noxă (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
12.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
13.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
14.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
15.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
16.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului de muncă în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.