NSSM 70

NSSM 70 – Norme de protectia muncii pentru alpinism utilitar

Preambul

Normele specifice de protectia muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de protecţie a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de protecţie şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de protecţie a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protectia muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă.

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează:
Executantul – omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă.
Sarcina de muncă – totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
Mijloace de producţie – totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale) care se utilizează în procesul de muncă.
Mediul de muncă – ansamblu condiţilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de protecţie a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protecţiei muncii, la nivelul fiecărui element al sistemului, executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea protecţiei muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

Norma specifică de protecţie a muncii pentru alpinism utilitar se va aplica, de la caz la caz, în funcţie de domeniu de activitate, cumulat cu normele specifice de protecţie a muncii ale celorlalte activităţi desfăşurate în domeniul respectiv.

De asemenea, aplicarea Normei specifice de protecţie a muncii pentru alpinism utilitar trebuie să se facă complementar cu specificaţiile standardelor de securitate a muncii, de referinţă, în domeniul de activitate abordat.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art.1: Conţinut
Normele specifice de protecţie a muncii pentru alpinism utilitar cuprind prevederi şi reglementări pentru prevenirea accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor profesionale în condiţiile de lucru la înălţime executat cu tehnici specifice alpinismului utilitar.

Art.2: Scop
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existente în cadrul lucrărilor de alpinism utilitar, precum şi în timpul accesului la, şi de la locul de muncă amplasat la înălţime.

Art.3: Domeniu de activitate
Prevederile prezentelor norme au caracter naţional şi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi în locuri de muncă situate la înălţime utilizând procedee tehnice şi echipamente specifice alpinismului şi speologiei, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi/sau de modul lor de organizare.

Art.4
(1)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale pentru protecţia muncii.
(2)Pentru activităţile nespecificate sau auxiliare alpinismului utilitar se vor aplica prevederile normelor specifice conexe, prezentate în Anexa 1.

Art.5: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică, survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor activităţilor de alpinism

SECTIUNEA 1: Selecţia

Art.6
Operatorii angajaţi pentru executarea unor lucrări de alpinism utilitar, trebuie să fie selecţionaţi astfel ca să îndeplinească simultan, următoarele condiţii minime:
a)să fi împlinit vârsta de 18 ani la data angajării;
b)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, aptitudini şi capacităţi neuropshice verificate şi atestate în urma unui examen medical;
c)să nu depăşească vârsta de 35 de ani, care se poate decala la 45 de ani, în urma avizului medical de specialitate;
d)să posede o experienţă de mers şi de orientare pe munte de minimum 2 ani.

Art.7
Participarea la lucrări este permisă numai după ce operatorul a absolvit cursul de specialitate de minimum 7 zile pentru tipul respectiv de lucrări.

SECTIUNEA 2: Instruirea personalului

Art.8
Instruirea de specialitate care include şi instructajul de securitate a muncii, se face eşalonat, în conformitate cu “Indicatorul de calificare pentru operatorii alpinişti intervenţie”, cod 00.01.06, aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.9
În cazul lucrărilor desfăşurate pe baza unor tehnologii complexe (de exemplu: expertizări de construcţii industriale, lucrări de demolare, montarea/demontarea unor instalaţii tehnologice complexe etc.), instructajul de protecţie a muncii trebuie efectuat în cazul fiecărei tehnologii, la modificarea acestei tehnologii, în corelare cu condiţiile concrete în care se aplică tehnologia respectivă sau ori de câte ori se modifică condiţiile de muncă.

Art.10
Operatorii nu vor fi admişi la lucrările de alpinism utilitar dacă la instructajul de specialitate, inclusiv cel de protecţie a muncii şi PSI, nu au dovedit că şi-au însuşit toate prevederile tehnice şi de protecţie a muncii corespunzătoare tuturor operaţiilor şi fazelor ce compun tehnologia aplicată.

SECTIUNEA 3: Încadrarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă

Art.11
Operatorii angajaţi pentru lucrări de alpinism utilitar, ca şi personalul cu alte calificări de bază care aplică procedee şi tehnici de alpinism utilitar pentru operaţiunile ajutătoare (de deplasare şi de staţionare în poziţia de lucru) trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute la art. 6 şi 8.

Art.12
Pentru repartizarea operatorilor la locurile de muncă amplasate la înălţime, cu specific de alpinism utilitar, se va ţine cont de:
a)calificarea profesională;
b)pregătirea tehnică de specialitate;
c)aptitudini, experienţă, capacitate fizică şi neuropsihică în domeniul mersului pe munte, al lucrului la înălţime şi al specializării în anumite lucrări sau operaţii;
d)starea de sănătate şi de odihnă, în momentul începerii activităţii.

Art.13
Persoanele care urmează perioada de selecţie şi operatorii alpinişti care au categoria I-a de specializare pot participa la lucrări la înălţime cu tehnologii curente (respectând Normele specifice lucrului la înălţime) şi în calitate de secunzi sau participanţi la lucrările de alpinism utilitar, caz în care este obligatorie asigurarea de sus.
Înălţimea locului de muncă faţă de baza de referinţă naturală sau artificială (regrupare), nu trebuie să depăşească, în aceste cazuri, 40 m.

Art.14
Repartizarea operatorilor alpinişti cu pregătire superioară se va face conform cu prevederile “Indicatorului de calificare” pentru categoria respectivă, ale Normei generale de protecţie a muncii şi condiţiile concrete de la locul de muncă.

Art.15
În cazul lucrărilor de alpinism utilitar deosebit de complexe, cum ar fi intervenţiile în scopul salvării de la înălţime, al expertizărilor sau reparaţiilor unei avarii, operatorii alpinişti se repartizează numai în baza unui program elaborat de către conducătorul lucrărilor.

Art.16
Echipa de alpinism utilitar trebuie formată din cel puţin doi operatori din care unul desemnat a fi şef de echipă, iar altul locţiitorul acestuia.

Art.17
Se admite, în special în condiţiile de iarnă, ca echipa formată din 4 operatori să se deplaseze sau să lucreze în grupe de câte doi, dar nu la distanţă mai mare de limita vederii.

Art.18
În alpinismul utilitar este interzisă deplasarea sau lucrul individual (solitar).

Art.19
În caz de forţă majoră (accident, calamitate sau avarie) se admite deplasarea individuală a unui operator, în scopul salvării celorlalţi membrii ai echipei de lucru. Acest operator trebuie să aibă asupra sa mijloace de comunicare – semnalizare (radio, lanterne etc.) în stare de funcţionare.

Art.20
Fiecare echipă de alpinism utilitar trebuie condusă, controlată şi supravegheată în permanenţă de un şef de echipă numit prin decizia conducătorului lucrării sau, în lipsa acestuia, de către un locţiitor, numit de asemenea prin decizie.

Art.21
Şeful de echipă sau locţiitorul acestuia trebuie să repartizeze operatorii, pe toată durata programului de lucru, în funcţiile de cap la coardă, secund şi participanţi. Rolul operatorilor în cadrul echipei se poate schimba de-a lungul ciclurilor de lucru, cu condiţia ca durata lucrului la înălţime, pentru fiecare operator, să nu fie mai mare de 6 ore/schimb.
Dacă condiţiile de lucru (noxe, factori de mediu etc) sunt deosebit de grele, durata schimbului de lucru se va reduce în mod corespunzător.

Art.22
Dacă şeful de echipă constată că un operator se află în imposibilitatea îndeplinirii în condiţii de maximă siguranţă a sarcinilor de muncă care i-au fost încredinţate, el are obligaţia de a-i repartiza o activitate mai sigură sau mai puţin obositoare.

Art.23
În cazul indisponibilităţii (accidentării) şefului de echipă şi/sau a locţiitorului acestuia, sarcinile sale vor fi preluate de cel mai competent şi experimentat operator, pentru asigurarea întreruperii lucrului fără pericole de accidentare.

Art.24
Dacă şeful de echipă constată că echipa nu poate executa în siguranţă sacina de muncă (din cauza unor condiţii periculoase apărute în zona de lucru, al unor factori de mediu deosebit de gravi etc.), are obligaţia de a întrerupe imediat lucrul şi a pune echipa în siguranţă prin adăpostire, retragere, bivuacare etc. după caz. Dacă oprirea sau retragerea menţine echipa într-o stare periculoasă, şeful de echipă trebuie să solicite ajutor din exterior, printr-un mijloc prevăzut în tehnologie (plan tactic sau program de lucru).

Art.25
Pregătirea şi repartizarea operatorilor alpinişti trebuie făcută în aşa fel încât, în orice moment, fiecare operator să fie apt să se autosalveze sau să-şi salveze un coechipier, dintr-o situaţie dificilă (cădere în coardă, rănire etc).
În acest scop, echipa trebuie să dispună, la baza de plecare şi/sau regrupare, de echipamente de rezervă, trusă de prim ajutor, echipamente de bivuac, alimente, apă de rezervă şi altele, după caz.

Art.26
Toţi operatorii alpinişti care lucrează la înălţime vor fi supuşi examenului medical periodic, la intervalul şi examinările clinico-funcţionale stabilite de Ministerul Sănătăţii, în funcţie de caracteristicile locului de muncă amplasat la înălţime.

Art.27
Persoana juridică care angajează este obligată să elibereze operatorilor care solicită angajarea “Fişa medicală de angajare tip”, emisă de către Ministerul Sănătăţii în care va preciza locul de muncă în care îşi va desfăşura activitatea operatorul, iar medicul va aviza, în urma examinării, dacă operatorul poate fi încadrat sau nu în acel loc de muncă.

Art.28
Avizul medical la încadrare se dă numai de medic (al persoanei juridice care angajează sau al circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-funcţionale şi de laborator.

Art.29
Examenele medicale periodice trebuie să aibă drept scop:
a)depistarea precoce şi prevenirea agravării unor afecţiuni neprofesionale;
b)urmărirea adaptării neuropsihice a operatorilor.

SECTIUNEA 4: Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP)

Art.30
Operatorii care lucrează în condiţii de alpinism utilitar, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să poarte echipament individual de protecţie (EIP), specific eliminării pericolului căderii în gol sau al alunecării pe o pantă înclinată.

Art.31
Stabilirea componenţei EIP pentru alpinism utilitar, precum şi acordarea acestuia se vor face în funcţie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul condiţiilor de muncă şi de prevederile Normativului – cadru de acordare a echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art.32
Este interzisă utilizarea EIP care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele de echipamente de protecţie, în vigoare.

Art.33
EIP specific eliminării pericolului căderii în gol, respectiv al alunecării pe o pantă înclinată, trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu EIP pentru combaterea celorlalte pericole de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională posibile la locul de muncă aflat la înălţime, (electrocutări, intoxicaţii etc.) în funcţie de domeniul de activitate.

Art.34
Operatorii sunt obligaţi să folosească EIP pe timpul lucrului, precum şi pe itinerariu de intrare şi retragere la/de la locul de muncă, să-l întreţină şi păstreze în bune condiţii, conform instrucţiunilor de utilizare ale echipamentului respectiv.

SUBSECTIUNEA 1: Casca de protecţie

Art.35
Pentru alpinismul utilitar, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea căştii de protecţie.

Art.36
Când temperatura aerului este scăzută, casca de protecţie trebuie purtată peste un capişon călduros.

Art.37
Înainte de începerea deplasării sau a lucrului, este obligatorie verificarea de către operator a integrităţii căştii de protecţie, a sistemului de amortizare, a posibilităţilor de reglare a acestuia şi a curelelor de prindere.

Art.38
Este interzisă folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri, găuri ale carcasei sau deteriorări ale sistemului de amortizare. Casca defectă va fi scoasă imediat din uz.

SUBSECTIUNEA 2: Centura de siguranţă

Art.39
Pentru lucrările de alpinism utilitar, purtarea centurilor de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile integrate de amenajare şi dotare a locului de muncă nu elimină pericolul căderii.

Art.40
Centura de siguranţă trebuie purtată şi pe itinerariu de intrare sau retragere la/de la locul de muncă, dacă condiţiile de muncă sau de mediu impun aceasta; tipul de centură şi componentele sale trebuie să corespundă domeniului respectiv de activitate.

Art.41
Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecţie prin suspendare împotriva căderii sau alunecării, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura de siguranţă pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată. Legarea corzii la centură se face direct, utilizând unul sau două noduri Opt.

Art.42
Operatorul are obligaţia de a verifica înainte de utilizare centura de siguranţă şi accesoriile acesteia. Vizual se examinează cusăturile, cataramele de reglare, urmărind în mod special trecerea a treia oară a chingii de reglare prin cataramă.

Art.43
Este interzisă utilizarea centurilor de siguranţă care:
a)prezintă rupturi, pete, destrămări, catarame defecte, coroziuni ale pieselor metalice, rosături, arsuri, tăieturi etc.;
b)nu mai respectă condiţiile de garanţie stabilite de către producător.

Art.44
Centurile de siguranţă, lonjele şi carabinierele trebuie păstrate la loc uscat, lipsit de noxe sau temperaturi extreme, respectând instrucţiunile producătorului.

SECTIUNEA 5: Pregătirea activităţilor

Art.45
Toate procesele de muncă şi activităţile de alpinism utilitar, care fac obiectul acestei norme se stabilesc, respectând următoarele etape:
a)Documentarea
În acestă etapă, specialistul care proiectează o activitate de alpinism utilitar, împreună cu şeful de echipă, eventual cu membrii cei mai competenţi ai echipei, studiează datele teoretice referitoare la activitatea propusă:
– hărţi, schiţe, desene şi detalii tehnice etc.
– date şi informaţii, scrise sau orale, de ultimă oră, referitoare la pericolele care există sau pot apărea în viitorul apropiat, la locul de muncă respectiv;
– date privind zonele apropiate şi posibilităţi de retragere, salvare şi prim ajutor;
– date privind alte echipe care lucrează în zona respectivă sau învecinată;
– prognozele meteo pentru perioada prevăzută în proiectul de program.
Toată această documentare stă la baza deciziei conducerii unităţii, dacă posibilităţile umane, tehnice, materiale şi de timp ale echipei permit executarea, în deplină siguranţă a lucrării.
b)Proiectarea procesului de muncă
Executantul proiectului tehnologic (plan tactic, program sau regulament, după caz), având în vedere cerinţele şi posibilităţile menţionate la pct. a), eşalonează toate operaţiile şi fazele necesare desfăşurării lucrării, optimizând:
– protecţia muncii;
– productivitatea muncii (ritmul sau viteza de deplasare), implicit şi preţul de cost;
– ergonomia muncii.
c)Pregătirea tehnică, fizică şi psihică
Conducătorul lucrării are obligaţia de a asigura toate condiţiile pentru pregătirea tehnică şi fizică fiecărui membru al echipei de alpinism utilitar, în special în cazul în care au existat perioade de pauză, sau dimpotrivă, de suprasolicitare. În aceste şedinţe de pregătire se reface condiţia fizică strict necesară desfăşurării lucrării viitoare, se îmbunătăţesc şi se testează procedeele tehnice de specialitate şi calităţile psihice individuale
d)Pregătirea materială
În concordanţă cu necesităţile tehnologiei de lucru, echipa trebuie dotată cu toate echipamentele de protecţie individuală şi colectivă şi cu echipamentele de lucru necesare, a căror utilizare trebuie însuşită, exersată şi testată în cadrul şedinţelor de pregătire eşalonate, înaintea începerii lucrărilor.

SECTIUNEA 6: Studierea condiţiilor locale

Art.46
Înainte de intrarea în zona de lucru, echipa de alpinism utilitar trebuie să efectueze direct, cât mai obiectiv şi detaliat recunoaşterea condiţiilor locale din acest spaţiu, luând următoarele măsuri:
a)studierea şi protecţia zonelor periculoase, de la baza inferioară, superioară şi din laturile spaţiului desemnat ca zonă de lucru;
Ca zonă periculoasă este desemnată o suprafaţă circulară, cu centrul în punctul de lucru, la baza şi la partea superioară a obiectivului şi cu raza egală cu:
R1=H/10 -în cazul în care peretele este surplombat sau vertical, nu există obstacole care pot ricoşa eventualele obiecte căzute şi vântul are viteza sub 2m/s;
R2=H/5 -în cazul în care peretele este oblic sau prezintă anexe care pot devia obiectele căzute, iar vântul are viteza sub 5m/s;
R3=H/3 -În cazul R2, în plus există un curent de aer cu viteză până la 10 m/s, în direcţia cea mai defavorabilă.
Zonele periculoase se îngrădesc cu corzi, panouri, sau alte mijloace care să avertizeze şi să opească intrarea altor persoane în acest spaţiu.
b)studierea şi identificarea condiţiilor de mediu din zona de lucru: temperatură, umiditate, starea zăpezii, porţiuni cu gheaţă, zone friabile, pământoase etc. şi marcarea traseului optim de deplasare;
c)studierea eventualelor noxe existente, sau posibil să apară în timpul lucrului şi prevederea unor măsuri adecvate pentru eliminarea sau diminuarea efectelor lor;
d)dispunerea unuia sau mai multor observatori, în afara zonei periculoase, în scopul protecţiei echipei de lucru sau a altor persoane care se pot expune unor pericole, prin deplasarea sau staţionarea în apropierea zonei periculoase a obiectivului;
e)preluarea unui proces verbal, de la proprietarul obiectivului, a zonei de lucru, pe o perioadă şi în condiţii strict precizate şi de comun acord;
f)inalizarea fişei tehnologice de lucru, cu detalii tehnice şi instrucţiuni de protecţie a muncii adaptate la condiţii concrete de lucru şi semnarea ei de către beneficiar;
g)instruirea şi testarea finală, la faţa locului, a executanţilor şi semnarea fişei tehnologice de lucru şi a fişelor individuale de protecţie a muncii.

Art.47
În cazul în care vântul prezintă o viteză mai mare de 10 m/s, respectiv 36 km/h, lucrarea de alpinism utilitar nu se începe, respectiv se întrerupe, dacă acest pericol intervine în timpul lucrului.

Art.48
Operaţiunile pregătitoare, menţionate la art.46. pct. a) – g), se repetă la fiecare intrare în schimbul de lucru sau ori de câte ori se constată pericole care pot afecta securitatea echipei, fiind necesară completarea sau modificarea tehnologiei de lucru.

Art.49
Modificarea tehnologiei de lucru se va face numai cu acordul proiectantului procesului tehnologic, mai puţin operaţiile de salvare şi prim ajutor, care se iniţiează şi se conduc direct de către şeful de echipă.

Art.50
Conducerea unităţii şi şeful de echipă trebuie să studieze şi condiţiile de deplasare spre şi de la locul de muncă, prevăzând un itinerar cât mai puţin expus la pericole şi mijloace de transport şi de protecţie a muncii adecvate.

SECTIUNEA 7: Organizarea locului de muncă şi desfăşurarea lucrărilor

Art.51
La intrarea în zona de lucru, operatorii alpinişti, sub îndrumarea şi controlul direct al şefului de echipă, au obligaţia de a aplica în practică prevederile tehnologiei de lucru şi cunoştinţele de protecţie a muncii dobândite cu ocazia instruirilor.

Art.52
Pentru organizarea locului de muncă sunt obligatorii următoarele etape:
a)se organizează baza de plecare, stabilind sau plantând punctele fixe de autoasigurare, poziţia operatorilor, locul de depozitare al echipamentelor şi materialelor şi posibilităţile de comunicare şi semnalizare dintre operatori (vizuală, sonoră, radio sau combinată);
b)se execută controlul cantitativ şi calitativ al echipamentelor de protecţie;
c)se execută echiparea completă sau parţială a operatorilor cu echipamente de protecţie, comune sau individuale şi cu echipamente de lucru;
d)se desemnează ordinea în echipă; se numeşte capul de coardă, ca fiind cel mai bine pregătit şi experimentat operator al echipei, secundul care îl asigură şi ceilalţi echipieri;
e)se execută legarea în coardă dinamică, folosind legarea directă cu nodul Opt;
f)capul de coardă preia echipamentele necesare asigurării intermediare, eventual şi cele necesare amenajării primei regrupări şi începe executarea primei operaţii.

Art.53
În timpul deplasării unui operator, la verticala acestuia nu trebuie să staţioneze, să lucreze sau să se deplaseze alt operator.

Art.54
În lungimile de coardă cu dificultate, nu este permis mersul concomitent pe aceeaşi verticală; mersul concomitent al mai multor operatori, este permis numai în zonele de creastă, pe văile alpine sau pe traversări, cu maximum gradul I de dificultate, în care nu există condiţii de a efectua regrupări şi asigurări intermediare sigure.

Art.55
Capul de coardă se va asigura intermediar la puncte fixe, cu o rezistenţă de minimum 25 KN, dispuse la distanţa care să asigure un factor de cădere cel mult egal cu 1.

SUBSECTIUNEA 1: Prevederi de bază privind căţărarea liberă

Art.56
Procedeele tehnice şi regurile de bază ale căţărării libere se aplică indiferent de direcţia de căţărare şi de modul de asigurare: nelegat în coardă, legare şi asigurare statică sau dinamică.

Art.57
La stabilirea traseului de căţărare, operatorul trebuie să aibă în vedere:
– ocolirea zonelor periculoase (friabile, umede, cu gheaţă, pământ, iarbă, ulei etc.);
– alegerea unor prize corespunzătoare (rezistente la rupere, curate, de mărime şi formă convenabilă, amplasate judicios etc.).

Art.58
În orice moment al căţărării, operatorul trebuie să aibă sprjin în cel puţin trei puncte fixe şi sigure, alternând mutarea unei mâini, cu cea a unui picior.

Art.59
Prizele trebuie verificate, din punctul de vedere al rezistenţei lor şi curăţate de eventualele impurităţi, înainte de utilizare; ele trebuie să formeze un triunghi.

Art.60
Genunchii şi coatele nu se folosesc la sprijin.

Art.61
Coborârea pasajelor dificile se face cu faţa la perete, privind printre picioare sau lateral.

Art.62
Înaintea unui pasaj extrem, vârful degetelor şi al tălpii bocancului se curăţă, eventual se pudrează cu oxid de magneziu.

Art.63
În situaţiile în care căţărarea se face în condiţii de vânt în rafale, operatorul trebuie să acorde o atenţie sporită echilibrului său.

Art.64
Prizele de mână trebuie folosite pentru sprijin şi mai puţin pentru apucare sau tracţiune.

Art.65
Toate procedeele şi regulile de căţărare trebuie strict individualizate şi aplicate în practică în funcţie de calităţile somatice, greutatea, pregătirea tehnică, fizică şi psihică ale operatorului.

Art.66
Capul de coardă nu trebuie să execute, în timpul deplasării sale, nici o operaţie de bază (în afara celor legate de securitatea şi salvarea echipei), care se poate face de către secunzi.

Art.67
Dacă pe parcursul lungimii, capul de coardă întâlneşte muchii ascuţite, care pot cauza tăierea corzii în caz de cădere, trebuie luată una din următoarele măsuri:
– se ocoleşte zona periculoasă;
– se dirijează coarda pentru a nu avea posibilitatea unui contact cu muchiile ascuţite;
– se protejează muchia cu ajutorul unor materiale sau dispozitive de protecţie specifice;
– se folosesc două corzi dinamice;
– se rotunjeşte muchia prin polizare sau spargere cu ciocanul.

SUBSECTIUNEA 2: Prevederi de bază pentru asigurări şi autoasigurări

Art.68
În toate lucrările executate cu tehnologii de alpinism utilitar, legarea în coardă trebuie obligatoriu însoţită de autoasigurarea operatorilor în regrupare şi de asigurarea intermediară a capului de coardă.

Art.69
Prima operaţie pe care o execută operatorul la ajungerea în regrupare şi ultima, la părăsirea ei, trebuie să fie autoasigurarea.

Art.70
Fiecare component al echipei trebuie să fie autoasigurat individual de cel puţin un punct de ancorare.

Art.71
Asigurarea capului de coardă trebuie să se facă dinamic, folosind un dispozitiv de frânare adecvat condiţiilor de lucru.

Art.72
Lungimea de frânare se va corela cu situaţia reală existentă în locul de muncă, astfel:
– mai mare, în cazul ascensiunilor pe timp de iarnă, rezultând o frânare dinamică;
– medie, pentru traseele de mică dificultate, cu puncte de asigurare intermediară mai rare;
– mai mică, (apropiată de asigurarea statică), în traseele artificiale.

Art.73
În cazul primei lungimi de coardă sau a unor regrupări mari, în care pericolul lovirii de sol, de regrupare sau de alt obiect proeminent, este foarte mare, asigurarea capului de coardă trebuie să se facă static.

Art.74
Asigurările dinamice trebuie executate folosind mănuşi de protecţie, corespunzător procedeului de asigurare utilizat, atât la capul de coardă, cât şi la secunzi sau participanţi.

Art.75
Lungimea de coardă se alege astfel încât să se asigure rezerva de coardă pentru frânare dinamică pe tot parcursul ei.

Art.76
În cazul plecării de pe sol sau de pe o grupare largă, pentru a exclude pericolul lovirii de aceasta, trebuie prevăzută o lungime de frânare de 0,5 -1m, cele 10 asigurări intermediare trebuind realizate la următoarele cote (folosind o coardă dinamică de cca. 42 m) (tabelul 1):

Tabelul 1

În acest caz nu se depăşeşte valoarea de 0,5 a factorului de cădere.

Art.77
În cazul plecării dintr-o regrupare în peretele vertical, pentru a nu atinge valori periculoase a forţei dinamice maximale, nu trebuie să se depăşească, în nici un caz, valoarea de 1 a factorului de cădere, ceea ce impune respectarea următoarelor înălţimi ale celor 7 asigurări intermediare, absolut obligatorii (tabelul 2):

Tabelul 2

Art.78
În cazul asigurării capului de coardă, operatorul secund trebuie să aibă o poziţie foarte sigură în regrupare, astfel ca efectul forţei dinamice maximale asupra sa să nu conducă la efecte grave. În acest caz el trebuie să fie asigurat de două puncte de ancorare.

Art.79
Frâna dinamică trebuie montată direct la punctul de ancorare.

Art.80
Lungimea lonjei nu trebuie să fie mai mare decât lungimea braţului operatorului.

Art.81
În momentul atingerii unei regrupări amenajate, capul de coardă trebuie să verifice rezistenţa punctelor de ancorare şi eventual să la întărească sau să le înlocuiască.
Dacă capul de coardă nu este sigur pe aceste puncte de ancorare, el trebuie să se asigure şi la primele puncte fixe din lungimea următoare de coardă.

Art.82
La nodurile de asigurare trebuie montate numai carabiniere cu siguranţă, fiind obligatorie închiderea ei după montare; la o folosire mai îndelungată, siguranţa carabinierei trebuie verificată după fiecare ciclu de lucru.

SUBSECTIUNEA 3: Prevederi de bază pentru regrupare

Art.83
Alegerea locului şi amenajarea regrupării trebuie să se facă de către capul de coardă, sub controlul direct al şefului de echipă.

Art.84
Alegerea locului de regrupare trebuie să respecte următoarele :
– distanţa fată de regruparea precedentă trebuie corelată cu lungimea corzilor şi cu rezerva de coardă pentru asigurarea dinamică;
– asigurarea unei stabilităţi şi rezistenţe mecanice a bazei (placă de stâncă, metalică, de beton etc.);
– asigurarea unei protecţii faţă de pericolul căderilor de pietre şi alte obiecte, a descărcărilor electrice, averselor de ploaie, avalanşelor de zăpadă sau gheţă, noxelor etc.;
– asigurarea unei poziţii corecte şi odihnitoare a operatorilor în timpul lucrului şi al pauzelor şi a posibilităţilor de deplasare în vederea amenajării, depozitării, manipulării şi a altor operaţii prevăzute în tehnologia de lucru;
– asigurarea adăpostirii şi a unei retrageri rapide a echipei de lucru în cazul unor pericole iminente (averse, noxe, accidentări);
– alegerea sau fixarea unui număr minim de trei puncte de ancorare, necesare autoasigurărilor, cu o rezistenţă minimă de rupere de 15 KN, atât pe direcţie verticală, cât şi pe direcţie orizontală (perpendiculară pe perete); pe cât posibil punctele fixe de autoasigurare se vor amplasa la nivelul de 1,5-1,8 m faţă de nivelul platformei, la distanţe de 0,5-1 m între ele:
– pe cât posibil, regrupările se vor amplasa deasupra punctelor de maximă dificultate;
– asigurarea recuperării uşoare a corzilor după coborârea în rapel.

Art.85
La amenajarea regrupării, trebuie efectuate următoarele operaţii:
– se montează sau se verifică numărul necesar de puncte de ancorare, la distanţe şi în poziţii convenabile;
– se asigură spaţiul necesar pentru echipieri, echipamente şi materiale strict necesare, transportul şi depozitarea lor conform tehnologiei de lucru şi normelor PSI;
– se asigură protecţia faţă de pericolele constante sau previzibile (vânt, ploaie, cădere de pietre, descărcări electrice etc.);
– se înlătură pietrele, pământul, obiectele sau resturile instabile, zăpada sau gheaţa din zona de regrupare, pentru a preîntâmpina căderea acestora în timpul lucrului, fără ca acestea să se arunce de la înăţime;
– se asigură condiţiile de salvare rapidă, de odihnă, de bivuac, de prim ajutor, după caz;
– se asigură mijloacele de comunicare (vizuală, auditivă, radio etc.) cu ceilalţi membri ai echipei.

Art.86
În timpul lucrului de regrupare, trebuie respectate următoarele prevederi:
– numărul de operatori dintr-o regrupare trebuie să permită executarea în siguranţă a sarcinilor de muncă şi a unor operaţii de salvare;
– durata lucrărilor fiind de maximum 6 ore, inclusiv perioadele de intrare şi ieşire spre şi din zona de lucru, trebuie reduse la minimum staţionările operatorilor în regrupare, printr-o organizare optimă a procesului de muncă;
– dacă activitatea în regrupare se desfăşoară pe perioade mai mari, se va organiza lucrul în schimburi, iar anumite regrupări se vor amenaja ca bivuacuri, asigurând toate condiţiile de siguranţă, odihnă şi refacere după efort, de alimentaţie şi igienă a muncii necesare.

Art.87
Fumatul, consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor sau medicamentelor contraindicate nu este permis în regrupare sau pe durata oricărei activităţi din prezenta normă.

Art.88
În regrupare echipa trebuie să-şi depoziteze, în funcţie de programul de lucru prevăzut şi condiţiile de mediu constante şi prevăzute la faţa locului:
– echipamente de rezervă contra intemperiilor (hanorace, pulovăre, mănuşi, căciuliţe, pelerine de ploaie, folii de supravieţuire ş.a.);
– echipamente pentru salvare şi prim ajutor (corzi, pitoane, combustibil, trusă de prim ajutor etc.);
– lichide şi alimente pentru consum în timpul lucrului sau a pauzelor;
– echipamente de rezervă pentru protecţia împotriva unor noxe posibile (măşti contra gazelor sau contra pulberilor etc.).

Art.89
Organizarea şi dotarea regrupărilor trebuie să aibă în vedere şi normele PSI, respectând cantităţile şi condiţiile de transport şi depozitare a unor materiale periculoase (inflamabile, explozibile, toxice etc.).

SUBSECTIUNEA 4: Prevederi de bază pentru coborârea în rapel

Art.90
Operaţiile de bază ale tehnologiei de alpinism utilitar (expertizare, reparaţii, montaj, întreţinere etc.) se execută numai în coborâre, folosind un procedeu de rapel, pe una sau două corzi, de lungime adecvată.

Art.91
Punctul fix (de ancorare) folosit pentru coborârea în rapel, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să reziste la o sarcină statică de minimum 15 KN, atât pe direcţie verticală, cât şi pe direcţie orizontală, perpendiculară pe perete;
– să prezinte un inel sau o ureche, cu o rază interioară de minimum 8 mm şi o rază a secţuinii de cel puţin 3 mm; rugozitatea suprafeţei inferioare a inelului va fi de minimum 3,2 mm;
– să fie montat sau fixat într-un perete, stâncă sau la un element metalic cu aceeaşi rezistenţă minimă de 15KN.

Art.92
Amplasarea punctului (sistemului) de ancorare trebuie să asigure recuperarea uşoară a corzilor de rapel.

Art.93
Dacă sunt folosite ca puncte fixe de rapel pitoane sau ancore găsite în perete, este obligatorie verificarea lor, ca şi a peretelui respectiv, din punctul de vedere al rezistenţei.

Art.94
Dacă se foloseşte un sistem de amarare cu două puncte de ancorare, unghiul dintre punctul de rapel şi punctele fixe nu trebuie să fie mai mare de 60 o.

Art.95
Operatorul alpinist trebuie asigurat de sus la coborârea în rapel, în urmăroarele cazuri:
– la cursul de iniţiere, cu ocazia primelor coborâri;
– pentru operatorii de categoria I-a şi a II-a;
– la toate activităţile realizate în premieră, la salvări şi în condiţii de intemperii.

Art.96
Lungimea corzilor trebuie să fie mai mare decât lungimea rapelului cu minimum 2 m.

Art.97
La capătul inferior al corzii/corzilor de rapel trebuie executat un nod Opt de siguranţă.

Art.98
În cazul coborârii în rapel, trebuie să se utilizeze coborâtorul autoblocat.

Art.99
În momentul opririi din rapel, secundul care asigură de sus poate să asigure coarda de asigurare, ori poate efectua şi o operaţie anexă, dar fără a pune în pericol operatorul aflat la un nivel inferior.

Art.100
Coborârea în rapel se face cu viteză optimă, fără salturi, pentru a preîntâmpina încălzirea excesivă a coborâtorului şi uzura prematură a corzii.

Art.101
La coborârea în rapel pe un perete neamenajat, primul operator trebuie să aibă la el toate echipamentele necesare amenajării regrupării următoare (ciocan, pitoane/ancore etc.), precum şi cele necesare urcării pe coardă, în cazul în care este necesară această operaţie.

Art.102
După atingerea regrupării inferioare şi autoasigurare, primul operator trebuie să verifice dacă este posibilă recuperarea corzilor de rapel, însemnând capătul corzii care trebuie tracţionată.

Art.103
După introducerea corzii (corzilor) în inelul punctului de rapel, nodul trebuie să se aşeze astfel ca el să nu frece pe perete, iar recuperarea corzii să se facă uşor.

Art.104
Pentru coborârile mai lungi de 40 m, sau cele care durează mai mult de 15 minute, trebuie să se utilizeze un scaun de sprijin suplimentar, care să preia greutatea operatorului. Folosirea scaunului nu exclude nici un alt component al sistemului individual de protecţie.

Art.105
La coborârea în rapel a unui perete surplombat, este necesară o dirijare cu corzi fixe, montate între regrupări.

Art.106
În condiţii de vânt, este obligatorie montarea uneia sau a două corzi fixe de ghidare laterală, care se pot ancora şi pe parcurs, în punctele de ancorare de pe perete.

Art.107
La coborârile mai lungi de 50 m, primul operator trebuie dotat cu staţie de emisie-recepţie, pentru a ţine legătura în permanenţă cu echipa din regrupare.

Art.108
La începutul fiecărui schimb sau ciclu de lucru este obligatoriu a se controla vizual starea corzilor şi a celorlalte echipamente de protecţie şi de lucru; nu se permite reluarea lucrului dacă se constată defecte sau lipsuri care pot afecta siguranţa operatorilor.

SUBSECTIUNEA 5: Prevederi de bază privind nodurile

Art.109
Legarea corzii dinamice la centura de siguranţă, ca şi legarea corzilor statice sau dinamice la un punct de ancorare, se realizează numai cu nodul Opt.

Art.110
Autoasigurarea se realizează numai cu ajutorul nodului cabestan, care se poate monta la punctul fix sau prin intermediul unei carabiniere cu siguranţă.

Art.111
Legarea capetelor a două corzi se va face numai cu nodul dublu de legare a două corzi, sau cu noduri “Opt”.

Art.112
Utilizarea în scopurile de mai sus a altor tipuri de noduri se face numai în urma unei îndrumări de strictă specialitate, justificate.

SECTIUNEA 8: Intervenţii în condiţii de intemperii

Art.113
O activitate desfăşurată cu tehnologii de alpinism utilitar nu se programează în următoarele condiţii de mediu:
– temperaturi sub 0oC şi peste 35oC;
– lucrul cu expunere permanentă la intensitate solară;
– vânt de peste 10m/s;
– umiditate relativă de peste 80%;
– pe timp de noapte;
– pe timp de ceaţă sau viscol;
– pe timp de ploaie sau ninsoare;
– pe timpul averselor însoţite de descărcări electrice.

Art.114
În caz de necesitate (acţiuni de salvare, de calamităţi, avarii grave etc.), şi în cazul când existenţa intemperiei permite folosirea tehnicilor de alpinism utilitar, acestea se aplică cu respectarea următoarelor măsuri suplimentare, obligatorii:
– să fie strict limitate, atât ca durată cât şi ca spaţiu de desfăşurare;
– operatorii alpinişti trebuie să aibă o pregătire tehnică şi cu o experienţă superioară;
– asigurarea condiţiilor de securitate trebuie să considere simultaneitatea unor pericole de accidentare accentuate de existenţa intemperiilor.

Art.115
În cazul daclanşării unei furtuni însoţite de descărcări electrice, este obligatoriu ca:
– echipa să se retragă la baza traseului sau într-o regrupare ferită de scurgerile electrice care se propagă de-a lungul fisurilor;
– operatorii să se îmbrace cu echipamentul de rezervă şi să se aşeze, în poziţia ghemuită, pe locurile cele mai uscate şi izolate, cât mai feriţi de stâncă, ploaie şi vânt;
– echipamentele de protecţie să se adăpostească;
– să nu se neglijeze alte pericole specifice (căderi de pietre, căderea în gol etc.).

Art.116
Încălţămintea trebuie să asigure calităţi foarte bune de izolare termică, şi de aderenţă, acestea fiind probate şi în condiţii de umezeală.

Art.117
Alimentaţia cu lichide şi alimente, atât în timpul pauzelor de lucru, cât şi a meselor, constituie un factor deosebit de important împotriva frigului, dacă este judicioasă. Astfel:
– consumul de lichide calde şi alimente, în timpul micilor pauze de lucru este foarte necesar, dacă condiţiile de mediu sunt aspre;
– o serie de medicamente contraindicate sunt absolut interzise pe toată durata lucrărilor de AU;
– consumul zilnic trebuie să se ridice la 4000-5000 de calorii, păstrând o pondere optimă de alimente proaspete (fructe, zarzavaturi);
– înaintea şi în timpul efortului nu se consumă alimente grase (slănină, ouă).

Art.118
Dacă echipa este surprinsă de ceaţă, se opreşte (dacă poate bivuaca în siguranţă), sau continuă acţiunea, cu mare atenţie (se leagă în coardă, se distanţează, se orientează cu harta şi busola, alege un traseu mai uşor, solicită ajutor etc.).

Art.119
Măsurile de prevenire a accidentelor obligatorii pe timp de viscol sunt următoarele:
– se intervine cu o echipă puternică, de cel puţin 8-10 operatori, echipaţi şi instruiţi adecvat şi care cunosc foarte bine zona de intervenţie şi cea alăturată;
– se măsoară în permanenţă parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, temperatura aerului, starea zăpezii;
– se lucrează numai pe timp de lumină;
– se aplică legarea în corzi chiar pentru dificultăţi reduse ale terenului;
– echipa se dotează cu mijloace radio corespunzătoare;
– se folosesc doar detaliile terenului pentru adăpostire şi orientare;
– se alege un ritm alert, dar nu epuizant, de înaintare;
– în anumite situaţii de căutare, echipa se poate divide, dar nu în grupe mai mici de 3 operatori, care trebuie să menţină în permanenţă contactul radio;
– se urmăreşte planul acţiunii în timp şi spaţiu; dacă nu sunt atinse obiectivele planificate sau dacă apar accidente, degerături etc., echipa trebuie să se retragă.

SECTIUNEA 9: Echipamente individuale de protecţie (EIP) pentru alpinism

SUBSECTIUNEA 1: Alegerea echipamentelor individuale de protecţie (EIP)

Art.120
În situaţiile de lucru care permit aplicarea tehnologiilor cuprinse în Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la înălţime, cu un grad suficient de siguranţă, EIP se aleg conform prevederilor subcap. 2.4., art. 30-44, din acestă normă.

Art.121
În situaţiile în care tehnologiile de lucru la înălţime nu asigură un grad de siguranţă suficient de înalt , cum ar fi de exemplu: operaţia de urcare pe stâlpii de înaltă tensiune neprevăzuţi cu scări, se va aplica o tehnologie de alpinism utilitar (dar numai după un studiu exact al condiţiilor existente la faţa locului) şi se aleg EIP specifice acestei activităţi.

Art.122
Dacă, înainte de începerea lucrării sau pe parcursul desfăşurării ei, se costată că există sau apar pericole care nu pot fi evitate sau diminuate corespunzător prin măsuri de prevenire specifice alpinismului utilitar, lucrarea nu se începe, respectiv se întrerupe imediat.

SUBSECTIUNEA 2: Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie

Art.123
Este interzisă utilizarea EIP nestandardizate.

Art.124
Este interzisă utilizarea EIP importante, dacă acestea nu sunt certificate din punctul de vedere al securităţii muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Art.125
Operatorii din domeniul alpinismului utilitar trebuie să utilizeze pentru lucru “Centura de siguranţă pentru alpinişti utilitari” sau un tip similar (constructor, speolog, salvator).

Art.126
Este interzisă înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte, precum şi repararea lor. Aceste operaţii trebuie executate de către producătorii autorizaţi ai acestora.

Art.127
EIP experimentale se vor testa conform unor proceduri specifice, pe o durată de minimum 2 ani, în toate condiţiile de lucru şi de mediu care se prevăd în caietul de sarcini, pentru domeniul respectiv de utilizare.

Art.128
Utilizarea EIP trebuie să se facă conform instrucţiunilor de utilizare elaborate de către producător şi prevederilor prezentelor norme.

Art.129
Este interzisă utilizarea EIP care nu sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare.

Art.130
Conducătorii locului de muncă sunt obligaţi să completeze instrucţiunile de utilizare a EIP cu prevederile care se impun datorită caracteristicilor concrete ale fiecărui loc de muncă.
Ei au obligaţia de a dota operatorii cu EIP capabil să elimine pericolele ce există sau ce apar la locul de muncă şi de a controla modul de reglare, echipare şi utilizare a acestora.

Art.131
Utilizarea altor EIP, în afara celor specifice AU, nu trebuie să influenţeze negativ capacitatea de protecţie a EIP pentru prevenirea pericolului căderii.

Art.132
Operatorii trebuie să fie instruiţi în funcţie de natura pericolelor existente, privind modul de purtare a EIP în condiţiile specifice ale alpinismului utilitar (de ex.: căţărarea cu mănuşi, ochelari de protecţie, mască de praf sau contra gazelor etc.).

SUBSECTIUNEA 3: Centura de siguranţă pentru alpinism utilitar (CSAU)

Art.133
În activităţile de AU se vor utiliza următoarele tipuri de centuri:
a)centura de siguranţă complexă, de forme specifice, care permit legarea sistemului de oprire a căderii (SOC), cu ajutorul uneia sau a două corzi dinamice, astfel ca nodul să fie amplasat în faţa operatorului; centurile sunt formate dintr-una sau din două componenete: centură superioară (de piept) şi centură inferioară (scaun).
b)centura de siguranţă de şedere, care poate fi centura scaun a centurii complexe, având de asememea posibilitatea legării în faţă a corzii (statice sau dinamice), sau a coborâtorului, după caz, în cadrul sistemului de poziţionare în timpul lucrului (SPTL).

Art.134
Este interzisă utilizarea separată a componentelor centurii complexe (a centurii superioare sau a centurii inferioare), în cadrul SOC.

SUBSECTIUNEA 4: Coarda dinamică de alpinism (CDA)

Art.135
În toate activităţile în care se folosesc tehnologii de alpinism utilitar utilizarea corzii dinamice este obligatorie.

Art.136
Utilizarea CDA şi a frânei dinamice impune, în primul rând, respectarea strictă a regulilor de asigurare şi autoasigurare menţionate la art. 68-82, astfel ca factorul de cădere să nu poată depăşi valoarea de 1, iar forţa dinamică maximală (Fdm), valoarea de 6 KN.

Art.137
CDA se predă în stare nouă şi sigilată operatorului care o va folosi personal, fiind interzisă utilizarea ei de către mai multe persoane. Posesorul CDA trebuie să ţină evidenţa:
– căderilor în coardă (factor de cădere, masa totală, umiditate, capătul şi lungimea afectată de căderi etc.);
– orelor de utilizare, căţărare şi la rapel;
– vechimii (perioadei scursă de la data fabricaţiei);
– duratei, intensităţii sau concentraţiei noxelor la care a fost supusă;
– altor efecte întâmplătoare (căderi de pietre, călcări cu bocancul, loviri cu ciocanul etc).

Art.138
CDA trebuie scoasă din uz, prin tăiere (fără ca bucăţile respective să fie utilizate ca element ale SOC -buclă, lonjă etc.), în următoarele situaţii:
– după 5 ani de la data fabricaţiei, indiferent de condiţiile de utilizare şi depozitare;
– dacă mantaua de protecţie a fost distrusă (în urma unei căderi, lovituri, arsuri etc.);
– după o cădere cu factor mai mare de 1,75 (valoarea încercărilor dinamice pe stand), sau mai multe căderi în cap de coardă (funcţie şi de masa operatorului echipat).

Art.139
CDA nu se utilizează în stare udă sau murdară, situaţii care modifică atât caracteristicile dinamice, cât şi cele de alunecare, respectiv de frânare.

Art.140
Nu se admite montarea corzii dinamice sau statice, astfel ca aceasta să frece peste o altă porţiune de coardă, buclă de asigurare sau de ancorare.

Art.141
Alegerea tipului CDA se face în funcţie de masa operatorului complet echipat, nefiind permisă utilizarea unei CDA, de către un operator cu masa mai mare decât cea pentru care a fost prevăzută acel tip de coardă (conform “Instrucţiunilor de utilizare”).

Art.142
Nu se permite legarea capului de coardă în două cozi dinamice “simple”.

Art.143
Nu se permite urcarea sau traversarea, în cap de coardă, cu asigurare în coardă statică.

Art.144
Legarea CDA la centura CSAU complexă, se realizează cu ajutorul a două noduri “Opt” urmărit, unul fiind executat între centura superioară şi centura scaun şi al doilea deasupra centurii superioare.

Art.145
Utilizarea CDA în medii puternic poluate, este admisă numai după cunoaşterea exactă a naturii şi concentraţiilor substanţelor respective (pe baza unor examene de laborator); durata operaţiilor de lucru şi posibilităţile de protecţie ale corzilor se vor stabili de către conducătorul lucrării împreună cu un specialist.

SUBSECTIUNEA 5: Frâna dinamică (FD)

Art.146
Frâna dinamică trebuie să se monteze la punctul fix al regrupării.

Art.147
Frâna dinamică este obligatorie pentru:
– asigurarea dinamică a capului de coardă (folosind nodul semicabestan, frâna Sticht, Grigri, Antz, coborâtorul Opt etc.) în cazul în care factorul de cădere depăşeşte valoarea de 1, iar Fdm poate depăşi valoarea de 6 KN;
– asigurarea dinamică a capului de coardă folosind un sistem de frânare dinamică, în cazul în care factorul de cădere depăşeşte valoarea de 0,3-0,5 iar Fdm poate atinge valori de 3-4 KN, considerate ca limită superioară în ascensiunile pe zăpadă şi gheaţă;
– asigurarea dinamică a secunzilor şi participanţilor, în cazul traversărilor şi ascensiunilor pe zăpadă şi gheaţă.

SUBSECTIUNEA 6: Carabiniera de alpinism (CA)

Art.148
Pentru asigurările intermediare şi autoasigurările din AU se utilizează numai carabiniere de alpinism, cu următoarele rezistenţe statice minime:
– pe direcţie longitudinală, cu clapa închisă: 25 KN
– pe direcţie transversală, la mijlocul clapei: 6 KN
– pe direcţie longitudinală, cu clapa deschisă: 6 KN (numai cele fără siguranţă).

Art.149
Pentru autoasigurări şi ancoraje se folosesc numai carabiniere cu siguranţă, fiind obligatorie blocarea siguranţei după introducerea carabinierei în inelul punctului fix.

Art.150
Pentru asigurări intermediare se pot folosi şi carabiniere fără inel de siguranţă, cu condiţia ca, după montarea la punctul fix, carabiniera să se răsucească cu 180o.

Art.151
Nu se permite utilizarea carabinierelor de alpinism care nu se închid complet, fisurate, uzate, deformate sau corodate.

Art.152
Montarea carabinierei de alpinism la punctul fix trebuie să se facă astfel ca, în momentul solicitării (şocului de cădere sau a filării), să se evite:
– ieşirea corzii din carabinieră, datorită apăsării ei pe clapă;
– ieşirea carabinierei din inelul punctului fix;
– solicitarea defectuoasă (la încovoiere laterală) a corpului ei, datorită rezemării de perete.

Art.153
După o cădere “tare”, cu factor de cădere mai mare de 1 (caz în care capul de coardă este oprit la nivelul secundului care îl asigură sau mai jos), carabiniera se scoate din uz.

SUBSECTIUNEA 7: Lonja

Art.154
Legarea lonjei la toate ochiurile centurii trebuie să se facă numai cu nodul “Opt” sau cu carabinieră cu siguranţă.

Art.155
Ataşarea lonjei la punctul de ancorare trebuie să se facă printr-un nod cabestan sau prin intermediul unei carabiniere cu siguranţă.

Art.156
După o cădere “tare”sau dacă se constată uzura, fisurarea, lovirea, arderea sau urme de atac chimic, lonja se scoate din uz prin tăiere.

Art.157
Se evită utilizarea lonjei în stare udă.

SUBSECTIUNEA 8: Bucla de asigurare intermediară (BAI)

Art.158
Bucla nu se utilizează în stare udă.

Art.159
Buclele înnodate, confecţionate din coardă dinamică şi cele din bandă, trebuie să prezinte capete mai lungi de 50 mm, după noduri.

Art.160
Buclele cusute trebuie să aibă cusăturile la vedere, cu aţă de culoare contrastantă.

SUBSECTIUNEA 9: Punctul de ancorare

Art.161
În lucrările de alpiniam utilitar, punctele de ancorare trebuie să prezinte următoarele rezistenţe statice minime, pe direcţie verticală:

Art.162
Punctele de ancorare găsite în zona de lucru trebuie verificate din punctul de vedere al rezistenţei.

Art.163
Baterea ancorelor/pitoanelor se face perpendicular pe perete, în zona cea mai bună din punctul de vedere al rezistenţei mecanice, al poziţiei inelului/urechii şi al corzii.

Art.164
Baterea ancorelor/pitoanelor nu se face până la deformarea lor plastică.

Art.165
În nici un procedeu de urcare nu se recomandă tracţionarea axială a punctelor de ancorare.

Art.166
Montarea ancorelor (pitoanelor de expansiune) se face numai de personal specializat în asemenea lucrări, respectând instrucţiunile de utilizare ale fabricantului.

SUBSECTIUNEA 10: Încălţămintea (bocanc, gheată, espadrilă)

Art.167
Coeficientul de frecare al tălpii de cauciuc, nu trebuie să fie mai mic de 0,9, pentru tălpile turnate (recomandate numai pentru gradul 1 de dificultate), respectv 0,95-0,97 pentru tălpile laminate (fără profil), pentru trasee de medie şi mare dificultate.

Art.168
Materialul şi structura tălpii trebuie să asigure bune calităţi pe: stâncă, beton, material metalic, ţiglă etc. în stare uscată sau umedă.

Art.169
Feţele bocancului trebuie să asigure bune calităţi de izolare termică şi ignifugă, şi de apărare a labei piciorului contra loviturilor, arsurilor sau atacurilor chimice.

Art.170
Talpa bocancului de alpinism trebuie să fie rigidă şi fără ramă pentru utilizarea optimă a prizelor foarte mici ale peretelui.

Art.171
Nici un tip de încălţăminte nu va avea piese metalice pe partea inferioară a tălpii.

Art.172
Alegerea mărimi bocancului se va face astfel:
– cu un număr mai mare, pentru lucrări de vară puţin dificile, la care se încalţă una sau două perechi de ciorapi (una de bumbac şi una de lână);
– cu două numere mai mare, pentru lucrări pe timp de iarnă;
– fixi (cu o pereche de ciorapi), pentru lucrări de vară de medie dificultate (până în gradul 6);
– puţin strânşi pe laba piciorului, în cazul ghetelor utilizate la pasaje peste gradul 6.

Art.173
În timpul mersului sau a căţărării trebuie avute în vedere următoarele măsuri:
– se folosesc apărători de protecţie care să nu permită intrarea pietrelor, zăpezii sau a altor obiecte pe la partea superioară a bocancului;
– şireturile se strâng bine, dar fără a afecta circulaţia sângelui în laba piciorului; capetele şiretului se înoadă pe capsele bocancului, peste apărători;
– după o porţiune murdară, talpa bocancului se curăţă;
– se scot pietricelele dintre nervurile tălpii.

Art.174
După utilizare, bocancii se curăţă şi se usucă, departe de sursa de căldură.

Art.175
Ungerea bocancilor uscaţi şi curaţi se face numai cu creme şi unsori recomandate.

Art.176
Nu este permisă căţărarea cu boncancii cu tălpile uzate, dezlipite sau rupte, cu feţele uzate sau rupte, sau cu căptuşeala interioară deteriorată.

CAPITOLUL 3: Lucrări pe văi, creste şi pereţii de stâncă

Partea A: În condiţii de vară

SECTIUNEA 1: Lucrări de alpinism pe văi de abrupt

Art.177
Programarea parcurgerii văilor de abrupt, cu grad de dificultate alpină (1A-2B), ca itinerar de apropiere şi retragere la/de la locul intervenţiei, se va face numai pentru o echipă formată din minimum trei alpinişti, în următoarele condiţii:
– se evită parcurgerea văilor alpine în perioada noiembrie – mai, din cauza pericolului extrem de ridicat de avalanşă (de zăpadă, gheaţă şi stâncă);
– intrarea în traseu se programează puţin înainte sau imediat după răsăritul soarelui;
– programul de lucru se întocmeşte astfel ca orele de prânz (11-14), când se produc cu maximă probabilitate avalanşele de pietre, de zăpadă şi furtunile de vară, să nu surprindă echipa în zonele expuse;
– înapoierea sau retragerea de pe văi se programează cu 2-3 ore înainte de apusul soarelui, pentru a evita surprinderea echipei de întuneric, în timpul coborârii.

Art.178
Echipa de lucru trebuie să fie dotată cu următorul echipament minim:
a)individual:
– cască de protecţie;
– centură de siguranţă complexă CSAU, cu lonja aferentă;
– costum de protecţie – pantaloni, cămaşă şi bluză (hanorac);
– bocanci cu talpă antiderapantă, eventual şi ghete de căţărare;
– lanternă frontală, cu baterie şi bec de rezervă;
– pelerină de ploaie;
– minimum 3 carabiniere de alpinism, din care două cu siguranţă;
– rucsac;
– două scăriţe şi trei bucle de coardă sau cusute.
b)colectiv:
– o coardă dinamică de 40 m pentru fiecare echipă de 3 operatori; dacă există la coborâre rapele mai lungi de 20 m, se ia şi a doua coardă de 40 m;
– cel puţin 2 ciocane (de 0,7-1 kg) şi 5-8 pitoane, de diferite forme şi mărimi;
– trusă medicală de prim ajutor (conţinutul trusei depinde de durata, dificultatea şi tipul activităţii, de dispunerea locului de muncă, de posibilităţile de retragere etc.);
– harta sau schiţa traseului, busolă, ceas, altimetru (după caz);
– bidon (termos) cu 1-2 l de apă, ceai, sucuri naturale, fructe;
– dulciuri şi alimente, după durata şi intensitatea efortului (pentru 6-12 ore);
– echipament şi lenjerie de rezervă (mănuşi, căciuliţă, ciorapi etc.);
– chibrituri, cană, tacâmuri;
– scăriţe şi bucle de coardă în număr şi dimensiuni corespunzătoare.

Art.179
Organizarea echipei şi desfăşurarea deplasării:
– cap de coardă se va numi operatorul cel mai antrenat, pregătit şi care cunoaşte cel mai bine traseul propus;
– ultimul echipier va fi de asemenea un operator experimentat, eventual şeful de echipă;
– fiecare operator începător va fi asigurat şi supravegheat de către un echipier mai experimentat, care va merge în faţa sau spatele acestuia, după caz;
– legarea în coardă se va face pe porţiunile dificile, raportat la nivelul de pregătire al celui mai puţin experimentat participant;
– la sărituri, capul de coardă, eventual şi alţi echipieri, lasă jos rucsacul, care se va trage ulterior cu coarda; în aceste zone se folosesc mijloace naturale de autoasigurare şi asigurare intermediară (colţuri de stâncă, fisuri, copaci, jnepeni etc.) sau se bat pitoane, care se recuperează de către ultimul participant;
– casca şi centura se folosesc pe toată lungimea traseului;
– se va păstra o distanţă optimă între membrii aceleiaşi echipe şi între echipe;
– nu se permite depăşirea unei echipe de către altă echipă, decât în regrupările sigure;
– toate echipamentele şi materialele se poartă în rucsac, iar în timpul căţărării se atârnă sau se leagă de ochiurile centurii;
– nu se permite abandonarea sau aruncarea oricăror resturi sau materiale;
– în mod identic va dispune şeful de echipă şi în caz de accident, îmbolnăvire, rătăcirea traseului, întârzieri peste durata planificată, pierderea echipamentului etc.;
– nu se permite despărţirea echipei sau lăsarea în urmă a unui participant;
– programul zilei (ora de intrare şi de ieşire) trebuie anunţată la baza de plecare.

Art.180
Nu se admite urcare la lucru pe o vale de abrupt de către mai multe echipe simultan; dacă nu se poate evita acest lucru, echipele se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 100 m, pentru a avea timpul necesar evitării căderilor de pietre.

Art.181
În timpul mersului, operatorii unei echipe şi echipele între ele, îşi vor comunica verbal, optic sau prin mijloace radio, anumite comenzi relativ la acţiunile echipei, alegerea traseului optim sau a regrupării, manevre de coardă sau privind unele pericole iminente, ca de exemplu “PIATRĂ” (în cazul despriderii unei pietre care poate accidenta un operator situat mai jos) etc.

Art.182
În cadrul unei echipe, ca şi între echipe trebuie evitate discuţiile inutile, contradictorii sau jignitoare, care pot abate atenţia de la pericolele acţiunii respective şi chiar mai grav, pot degenera sau duce la descompunerea echipei şi alte grave abateri, ce pun în pericol toţi participanţii.

Art.183
Dacă un operator este accidentat sau o echipă este în pericol, indiferent din ce motiv, toţi operatorii şi toate echipele au datoria de a întrerupe deplasarea la lucru, pentru a ajuta (în limitele posibilităţilor fizice, tehnice şi materiale de a dispune în momentul respectiv) la acţiunea de salvare respectivă, acordând eventual primul ajutor medical.
Nu se admite ca un operator sau o echipă să se expună unor pericole, pentru a participa la o acţiune de salvare care îi depăşeşte competenţa şi posibilităţile reale.

Art.184
În cazul în care echipa este surprinsă de o intemperie (aversă de ploaie însoţită de descărcări electrice, vânt puternic în rafale, scăderea bruscă a temperaturii, grindină etc.) se vor lua următoarele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă:
– la primele semne prevestitoare se va întrerupe lucrul şi se va căuta o regruparea cât mai ferită de aceste pericole;
– operatorii şi echipamentele se vor proteja cu haine şi echipamente de protecţie împotriva umidităţii, a frigului şi a descărcărilor electrice;
– se vor lua măsuri de asigurare şi autoasigurare;
– echipamentele sensibile (corzile dinamice, buclele şi centurile) se vor introduce în rucsacuri;
– dacă durata intemperiei se măreşte peste un anumit interval (una, două ore), echipa se pregăteşte de retragere, pe varianta cea mai rapidă şi mai puţin expusă pericolelor generate de intemperie; este bine ca această variantă să se fi pregătit din perioada iniţială;
– dacă retragerea nu este posibilă sau dacă ea este prea dificilă, se continuă parcurgerea traseului, eventual cu unele adaptări de la situaţia nou creată;
– în unele situaţii, staţionarea în regrupare (bivuac) peste o limită admisibilă, pune echipa într-o stare mult mai periculoasă decât continuarea deplasării în condiţiile date, în care gradul de dificultate al traseului a crescut (mai mult sau mai puţin), iar siguranţa echipamentelor a fost şi ea mult diminuată;
– deciziile luate de şeful de echipă trebuie să aibă în vedere atât experianţa proprie cât şi a echipierilor, în rezolvarea unor situaţii similare;
– dacă condiţiile meteo redevin normale şi urmările nu sunt prea grave, se poate continua lucrul, pentru o anumită perioadă de timp.

Art.185
Toţi alpinişti trebuie să cunoască şi să utilizeze numai următorul “Cod de semnale internaţionale pentru salvare pe munte”.
a)Cererea de ajutor
– În caz de necesitate se cere ajutor prin semnale optice sau acustice, repetate de 6 ori pe minut, la interval de 10 secunde;
– după o pauză de un minut, semnalele se reiau tot pe durata de 1minut ş.a.m.d.;
– ambele braţe ridicate în sus, în forma de “V”;
– un cerc alb (diametru 90 cm) într-un pătrat roşu cu latura de 100 cm.
b)Răspunsul la cererea de ajutor
– echipa de salvatori care a recepţionat semnalul de ajutor, va confirma recepţionarea semnalului de cerere a ajutorului cu semnale optice sau acustice repetate de trei ori pe minut, la intervale de 20 de secunde, apoi un minut de pauză;
– semnalele optice pe timp de zi se fac prin agitarea unui obiect de culoare cât mai vie (hanorac portocaliu) de la stânga la dreapta şi invers, pe un semicerc;
– semnalele optice pe timp de noapte se fac cu ajutorul unei lumini fixe, care se acoperă şi se descoperă la intervalele menţionate mai sus sau cu o rachetă roşie;
– semnalele acustice se fac cu un fluier sau cu vocea.
c)Nu avem nevoie de ajutor
– se semnalizează cu un braţ în sus şi unul în jos, pe diagonală.

Art.186
În timpul ascensiunii, la urcarea şi coborârea văi de abrupt, se respectă prevederile de bază ale căţărării libere, prevederile de bază ale asigurării şi autoasigurării, ale regrupării şi ale coborârii în rapel, cu specificul folosirii la maximum a punctelor fixe naturale (colţuri de stâncă, copaci, ceasuri de nisip, fisuri largi, strungi, brâne etc.).

Art.187
Ritmul de deplasare pe văi trebuie să asigure în permanenţă o rezervă de energie fizică şi psihică necesară detectării şi evitării, în foarte scurt timp a oricărui pericol. Este interzis ca la coborâre, ritmul alert să se transforme în alergare (pe grohotiş, iarbă sau perete umed).
De asemenea nu este permisă aruncarea echipamentelor şi a materialelor, a pietrelor sau crengilor, dacă aceste operaţii nu sunt dictate de siguranţa ascensiunii şi dacă nu sunt luate toate măsurile de securitate strict necesare.

Art.188
Asigurarea unei corzi (dinamice sau statice) care este în mişcare, la un punct fix, se face printr-o carabinieră de oţel cu siguranţă (în nici un caz printr-o buclă de coardă).

Art.189
Echipamentele care sunt strict necesare asigurării şi autoasigurării se poartă legate strâns de centura de siguranţă, iar cele care nu sunt strict necesare la un moment dat, se poartă în interiorul rucsacului sau legate la centură sau pe rucsac.

Art.190
La deplasarea pe timp de noapte, în caz de necesitate, pe văi alpine, dictată de cele mai multe ori de desfăşurarea defectuoasă a unei ascensiuni, se iau următoarele măsuri:
– echipa va merge regrupat, după capul de coardă care cunoaşte cel mai bine traseul şi zona respectivă, având şi lanterna cea mai puternică;
– nu se părăsesc (scurtează) cărările, brânele şi serpentinele existente;
– săriturile care nu se pot evita prin ocolire, se coboară prin rapel;
– primul coborâtor în rapel va fi asigurat de sus şi va avea materialele necesare pentru amenajarea eventualei regrupări;
– copacii şi jnepenii se vor utiliza cu precădere la asigurare, autoasigurare şi rapel, după verificarea rezistenţei lor;
– asigurarea în coardă se va realiza şi pe porţiunile mai uşoare;
– echipierul care nu are lanternă, este obosit sau slab echipat, va coborî la mijloc, asigurat de sus şi de jos, după caz;
– dacă se rătăceşte definitiv traseul, echipa va bivuaca într-un loc sigur şi ferit de pericole şi, dacă este posibil, va face un foc pentru a evita hipotermia.

Art.191
Animele sălbatice periculoase: ursul, viperele, râsul etc. trebuie evitate, în nici un caz nu trebuie să fie stârnite sau speriate.

SECTIUNEA 2: Lucrări efectuate cu tehnici de AU pe creste alpine

Art.192
Atunci când căţărarea se face pe stâncă friabilă, pe iarbă, pe pământ sau pe combinaţii ale acestora, din care motiv se iau următoarele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă:
– se asigură zona periculoasă de la bază, pentru a nu pune în pericol alte echipe sau persoane care circulă, neavizat, în spaţiul respectiv;
– regrupările se fac în porţiunile ferite de căderi de pietre (strungi, surplombe);
– zonele friabile se evită pe faţa cea mai “curată” a crestei, chiar dacă nu este cea mai dificilă din punct de vedere tehnic;
– coarda nu trebuie să se agaţe de muchii şi pietre instabile, pe care la poate disloca;
– asigurarea şi autoasigurarea după colţuri de stâncă se utilizează numai după verificarea rezistenţei lor şi numai cu folosirea unui alt punct fix în regrupare (piton, copac, ancoră etc.);
– buclele montate după colţuri de stâncă sau în ceasuri de nisip vor fi introduse în dublu (două fire) şi vor avea diametrul de minimum 10,5 mm;
– coborârea în rapel de pe o creastă sau vârf se face dintr-un ancoraj cu cel puţin două puncte fixe, montate la distanţă între ele, în aşa fel ca stânca dintre ele să nu se poată disloca în momentul montării (baterii) pitoanelor sau a coborârii.

SECTIUNEA 3: Lucrări efectuate cu tehnici de alpinism pe pereţi de stâncă

SUBSECTIUNEA 1: Deplasarea pe trasee alpine amenajate

Art.193
Parcurgerea unui traseu amenajat într-un perete de stâncă, de un anumit grad de dificultate tehnică este permisă numai alpiniştilor care posedă calităţi fizice, tehnice, psihice şi o stare de sănătate corespunzătoare şi posedă o experianţă eşalonată pe o anumită perioadă de timp. Se vor respecta următoarele condiţii minime (tabelul 3):
Tabelul 3

Art.194
Parcurgerea în cap de coardă, a unui traseu amenajat este permisă numai după escaladarea, în aceeaşi calitate şi în condiţii foarte bune (de securitate, viteză şi economie de efort), a unui număr minim de 3 trasee de grad imediat inferior şi a 3 trasee de acelaşi grad, în calitate de secund, în sezonul respectiv.

Art.195
Echipa este formată din 3 (mai rar 4) operatori şi trebuie dotată cu următorul echipament minim (valorile maxime pentru gradul 5 de dificultate):
a)individual:
– cască de protecţie;
– centură de siguranţă complexă CSAU, cu lonja dublă aferentă;
– costum de protecţie – pantaloni, cămaşă şi bluză (hanorac);
– bocanci şi/sau ghete de escaladă, adaptaţi gradului de dificultate;
– 4-8 carabiniere de alpinism, din care două de siguranţă;
– 2-3 bucle de asigurare intermediară (Express);
– 2-3 scăriţe şi 2-3 bucle de coardă, după caz;
– 2-5 pitoane sau ancore diferite, adaptate la tipul traseului;
– coborâtor Opt şi/sau frână dinamică;
– rucsac cu volum de 10-20 l;
– lanternă frontală, cu bec şi baterie de rezervă;
– pelerină de ploaie.
b)colectiv:
– 2-3 corzi dinamice, respectiv:
– o coardă simplă plus o semicoardă;
– două corzi gemene;
– două corzi gemene plus o semicoardă (echipă de 4);
– o coardă simplă plus 2 semicorzi (echipă de 4);
– minimum 2 ciocane (se poartă de capul de coardă şi de ultimul secund);
– harta sau schiţa traseului, busolă, ceas, altimetru (după caz);
– bidon (termos) cu 1-2 l de apă, ceai, sucuri naturale, fructe;
– dulciuri şi alimente, calculate după durata şi intensitatea efortului/zi de escaladă;
– echipamente de rezervă (mănuşi, căciuliţă, ciorapi etc.);
– chibrituri, brichetă, cană, tacâmuri, echipament de bivuac, după caz;
– trusă medicală de prim ajutor (conţinutul trusei depinde de durata, dificultatea, lungimea traseului, dispunerea locului de muncă, de posibilităţile de retragere etc.).

Art.196
Parcurgerea unui traseu de perete pe timp de noapte este interzisă; dacă echipa este surprinsă de întuneric pe perete, se iau următoarele măsuri:
– se continuă escalada la lumina lanternelor frontale, dacă:
– dispune de un număr minim de lanterne în stare de funcţiune;
– ieşirea din traseu este rapidă şi nu comportă un risc deosebit;
– condiţiile de mediu (frig, umiditate, vânt etc.) sau starea de sănătate a echipierilor nu reprezintă un risc mai mare decât cel asumat prin continuarea ascensiunii;
– se retrage, prin rapele sau prin traversări laterale, în vederea ieşirii din perete şi coborârii sau urcării pe trasee (poteci) mai sigure;
– se opreşte şi amenajează un bivuac care să asigure siguranţa necesară (se face un foc etc.);
– se opreşte şi cere ajutor.

Art.197
Purtarea de căşti şi a centurii complexe şi legarea în coardă dinamică este obligatorie pe întregul traseu alpin, în anumite cazuri şi pe drumul de acces sau de retragere.

SUBSECTIUNEA 2: Deplasarea pe trasee alpine neamenajate

Art.198
Parcurgerea unui traseu de perete neamenajat în prealabil, respectiv o premieră alpină, necesită o pregătire şi o experienţă de cel puţin trei grade de dificultate mai mare decât cea necesară unui traseu amenajat (vezi tabelul 3), în special ceea ce priveşte capul de coardă.

Art.199
Lucrările de alpinism utilitar în premieră trebuie realizate, pe cât posibil, de sus în jos sau prin traversări laterale.
În situaţiile în care nu este posibil acest lucru, se folosesc cu prioritate: tehnica escaladei artificiale, corzile şi balustradele fixe, rapelele Dülfer, urcarea cu blocatoare şi alte metode sigure, rapide şi economice.

Art.200
În etapa iniţială se va executa o vizionare a traseului propus, pentru a alege cea mai sigură, scurtă şi rapidă variantă, inclusiv locurile de regrupare.

Art.201
Echipa de bază trebuie în permanenţă urmărită şi ajutată de o echipă de sprijin; dacă există condiţii, operatorii şi echipele se vor permuta în poziţiile de lucru şi cele de ajutor, astfel ca să se respecte şi cele 6 ore maxime de lucru.

Art.202
Echipa de sprijin trebuie să asigure o protecţie eficientă a zonelor periculoase, atât la baza peretelui, cât şi la părţile lui laterale şi superioare.

Art.203
Operaţiunile de curăţare a peretelui de pietre, stânci, brâne de iarbă etc. se execută numai de sus în jos, în momentele cele mai sigure ale zilei.

Art.204
În pereţii foarte înalţi, regrupările se pot amenaja şi pentru bivuacare şi pentru depozitarea unor echipamente, alimente, lichide de rezervă.

Art.205
Conţinutul trusei medicale obligatorii trebuie să fie mult mai cuprinzător, calitativ şi cantitativ. Fiecare operator trebuie să fie apt să acorde prim ajutor eficient şi sigur.

Art.206
Ridicarea echipamentelor şi a materialelor se face cu coarda, astfel ca sarcina maximă să nu depăşească următoarele valori (pentru un bărbat):
– 15 kg, dacă ridicarea se face direct cu mâna;
– 50 kg, dacă la ridicare se foloseşte un sistem simplu de ridicare cu greutatea proprie;
– 100 kg, dacă se utilizează sistemul de ridicare AM2 (cu multiplicare dublă a sarcinii).

Art.207
Dacă se escaladează porţiuni surplombante de perete, este obligatoriu a se lăsa pe aceste porţiuni corzi fixe, necesare coborârii ulterioare în rapel.

Art.208
Toate echipamentele şi materialele care se lasă în regrupare trebuie asigurate contra căderii şi deteriorărilor mecanice (frecare, lovire), umidităţii, radiaţiilor, poluării etc.

Partea B: În condiţii de iarnă

SECTIUNEA 4: Deplasarea pe zăpadă şi gheaţă

Art.209
Deplasarea operatorilor pe porţiuni acoperite de gheaţă şi/sau zăpadă se face numai în intervenţii de necesitate: salvări, calamităţi, avarii etc. Măsurile de prevenire legate de acest pericol trebuie respectate de către toţi cei care străbat aceste itinerarii, încă din faza iniţială (de pregătire).

Art.210
Pe un perete de stâncă, vale sau creastă se intervine, în condiţii de zăpadă şi gheaţă, numai dacă a fost bine cunoscut, în condiţii de vară.

Art.211
La deplasarea pe zăpadă şi gheaţă echipa trebuie să fie formată din cel puţin trei-patru operatori.

Art.212
Pregătirea şi experienţa operatorilor care inervin într-un traseu de iarnă trebuie să fie superioară cu cel puţin două grade de dificultate faţă de condiţiile de vară.

Art.213
Dacă există mai multe variante de urcare sau coborâre, în funcţie de consistenţa şi grosimea stratului de zăpadă, se intervine pe traseele de creastă.

Art.214
Începerea intervenţiei pe traseele de perete, vale sau creastă se programează înainte de răsăritul soarelui, astfel ca zonele expuse avalanşelor, să se parcurgă în primele ore ale zilei.

Art.215
Traseul cel mai puţin periculos, în condiţii de gheaţă şi zăpadă, nu coincide, în multe porţiuni, cu traseul de vară sau cu poteca turistică. Alegerea itinerarului optim trebuie realizată de către conducătorul echipei printr-o documentare prealabilă aprofundată şi prin analiza la faţa locului a condiţiilor specifice (starea şi grosimea straturilor de zăpadă, temperatura mediului ambiant, existenţa unor urme vechi, viteza vântului etc.).

Art.216
Durata unei intervenţii de iarnă nu trebuie să depăşească 6 ore, valoare care trebuie redusă cumulativ în caz de temperatură scăzută, vânt peste 10 m/s, strat gros de zăpadă, vizibilizate scăzută, iradiaţii solare intense.

Art.217
Zonele expuse avalanşelor sau alunecării trebuie parcurse obligatoriu cu asigurarea în coardă a întregii echipe, lungimea corzilor fiind calculată ca să corespundă distanţei dintre regrupări (punctele fixe de autoasigurare), care pot fi şi de 80-100 m.

Art.218
În condiţiile pereţilor, crestelor şi văilor din ţara noastră, pot fi utilizate următoarele puncte de ancorare (autoasigurare şi asigurare intermediară): colţuri de stâncă, copaci, ancore, pitoane de stâncă sau de gheaţă, piolet.

Art.219
La echipamentele prevăzute pentru aceste trasee, pe timp de iarnă, se adaugă următorul echipament individual obligatoriu:
– piolet şi/sau ciocan-piolet şi colţari;
– 5-6 pitoane diferite (de stâncă, gheaţă sau zăpadă);
– pufoaică sau vestă de puf;
– bocanci dubli sau tripli;
– pulovăr de lână, una sau două perechi de mănuşi, căciuliţă sau glugă, 2-3 perechi de ciorapi de lână, lenjerie de schimb;
– lanternă, busolă, chibrituri;
– ochelari de soare cu filtru ultraviolet;
– hărţi sau schiţe ale zonei de intervenţie.
După caz, pe echipă mai sunt necesare: echipamente de bivuac (cort, saci de dormit, saltele, primus etc.), şnur de avalanşă sau aparat de salvare din avalanşă “PIEPS”, lopată de avalanşă, staţii de emisie recepţie şi altele.

Art.220
În pregătirea acestor inervenţii cu grad ridicat de risc, sunt obligatorii a se planifica şedinţe de pregătire şi ture de antrenament comune, de o durată şi dificultate corespunzătoare, atât pentru dezvoltarea şi menţinerea unor calităţi fizice, tehnice şi psihice individuale, cât şi la formarea, rodarea şi cizelarea echipei de operatori.

Art.221
Greutatea echipamentelor care se programează a fi repartizate pe fiecare echipier în parte, nu trebuie să depăşească 25 kg (bărbaţi) şi 15 kg (femei).

Art.222
Cantitatea de alimente se va calcula exact, pe număr de persoane/ore de lucru, asigurându-se 4500-5000 de calorii zilnic; trebuie să se respecte porţia optimă de glucide, proteine şi lipide şi modul lor de repartizare pentru cele două (trei) mese.
Pentru ascensiunile de mai lungă durată se va asigura şi supraalimentaţia de vitamine şi săruri minerale strict necesare, pentru efortul care se estimează a fi depus.

Art.223
Se programează şi se asigură cantitatea de lichide, care nu trebuie să fie sub 4 litri/zi de operator.

Art.224
Trusa medicală trebuie completată cu medicamente specifice pericolelor de iarnă (îngheţ, oftalmie, arsuri, fracturi, insolaţii etc.), în cantităţi corespunzătoare duratei prevăzute.

Art.225
După caz, echipa trebuie dotată cu o trusă pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor.

Art.226
Înaintea pornirii într-o intervenţie de iarnă cu tehnici de alpinism utilitar, este obligatorie studierea condiţiilor locale din zona de acţiune, şi anume:
– previziunile meteo, pe arie locală şi naţională, pentru una sau mai multe zile;
– starea zăpezii (grosimea şi consistenţa straturilor) şi a gheţii;
– modul în care se poate proteja zona periculoasă;
– existenţa, componenţa şi programul altor persoane sau echipe aflate în zonă sau în apropierea ei;
– condiţiile de cazare şi de alimentaţie la baza de plecare/sosire şi pe parcurs;
– condiţii de salvare, de colaborare şi mijloacele de alarmare;
– detalii de ultimă oră privind alte pericole existente sau previzibile;
– dacă traseul a fost parcurs recent şi dacă există urme.

Art.227
O intervenţie de iarnă nu se porneşte în timpul unei ninsori abundente sau viscol sau mai devreme de 2-3 zile de la oprirea ei, în funcţie de grosimea stratului depus, a temperaturii ambiante, a vitezei şi a direcţiei vântului, a înclinaţiei şi configuraţiei terenului etc.

Art.228
Înainte de a parcurge o anumită zonă periculoasă, expusă avalanşelor de zăpadă, alunecărilor sau altor pericole specifice, conducătorul echipei trebuie să studieze din nou condiţiile locale: structura stratului de zăpadă, temperatura aerului, viteza şi direcţia vântului, existenţa cornişelor, crevaselor, pernelor de vânt, a plăcilor de gheaţă, a pitoanelor etc. şi se vor lua măsuri de prevedere corespunzătoare:
– echipa se leagă în coardă, se amenajează regrupări, se fac asigurări dinamice ale capului de coardă şi asigurări intermediare;
– aparatul de salvare se pune în funcţiune imediat după plecarea de la baza de cazare;
– se scot schiurile şi beţele, se aranjează şi se desfac legăturile rucsacului;
– se scoate şnurul de avalanşă;
– se măreşte distanţa dintre echipieri pe porţiunile expuse avalanşelor, dar nu mai mult de limita vizibilităţii;
– se calcă pe aceleaşi urme, în linişte şi în ritm constant;
– dacă condiţiile climatice devin improprii (temperatură foarte coborâtă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, etc.), în cazuri de accidentare, îmbolnăvire sau la căderea întunericului, echipa se opreşte, se retrage sau continuă ascensiunea, alegând varianta care la asigură o securitate maximă.

Art.229
În cazul în care un operator este antrenat în avalanşă, el trebuie să ia următoarele măsuri de preverede şi autosalvare:
– îşi protejează rapid căile respiratorii (în cazul avalanşei de zăpadă proaspătă);
– se eliberează de rucsac, schiuri şi beţe;
– execută mişcări de înot pentru a se menţine la suprafaţa zăpezii şi pentru a se dirija spre marginea avalanşei;
– dacă stratul de zăpadă este mic, încearcă să se oprească la piolet;
– încearcă să se prindă de eventualele obstacole (copaci, jnepeni, stâlpi de marcaj, corzi fixe, cabluri, colţuri de stâncă);
– când simte că avalanşa începe să se oprească, îşi încrucişează braţele în jurul capului pentru protejare împotriva lovirii şi pentru crearea unui spaţiu liber în zona feţei, stabileşte direcţia sus şi încearcă să se elibereze din zăpadă;
– strigă după ajutor.

Art.230
Echipierii operatorului antrenat în avalanşă trebuie să demareze imediat acţiunea de salvare, luând următoarele măsuri:
– urmăresc cu privirea operatorul antrenat în avalanşă şi pe cât posibil, locul de oprire;
– coboară la locul de oprire al avalanşei, dacă este posibil acest lucru;
– vor anunţa cu maximă urgenţă echipele de salvare;
– dacă pot ajunge la baza avalanşei se trece la căutarea victimei prin ascultare, căutare de echipamente, sondare şi săpare şi în paralel se alertează echipele Salvamont;
– cel puţin un salvator trebuie să asigure observarea zonei pentru preîntâmpinarea unui eventual pericol (avalanşă, cădere) care ar putea afecta viaţa întregii echipe;
– dacă este găsită victima se acordă, primul ajutor şi măsuri de prevedere a îmbolnăvirii;
– conducerea echipei decide continuarea sau oprirea deplasării, în funcţie de noua situaţie creată.

CAPITOLUL 4: Lucrări de întreţinere pe stâlpi metalici

Art.231
Tehnologiile de alpinism utilitar se aplică la toate construcţiile metalice înalte, la care nu au fost prevăzute prin construcţie scări, platforme, instalaţii de ridicat şi alte mijloace de protecţie colectivă specifice lucrului la înălţime.

Art.232
La toate lucrările de alpinism utilitar pe stâlpi (confecţii metalice), prima urcare se face prin căţărare, folosind echipamentul şi tehnica asigurărilor dinamice respectând cu stricteţe, prevederile capitolului 2.
Pentru lucrările care prevăd repetarea mai multor treceri peste aceeaşi suprafaţă, tehnologia de alpinism utilitar se completează cu tehnologii curente (conform art. 171 din NSSM pentru lucru la înăţime).

Art.233
Tehnologia de lucru pe stâlpi metalici trebuie să cuprindă:
(1)Operaţia de asigurare a zonei periculoase de la baza construcţiei, eventual şi din partea superioară sau laterală a sa;
(2)Operaţia de urcare, folosind tehnica alpinismului utilitar (cu asigurare dinamică a capului de coardă, asigurări intermediare conform tabelului 1);
(3)Operaţia de amenajare a regrupării şi de transport a materialelor;
(4)Operaţia de pregătire şi coborâre în rapel, la care se includ fazele de lucru;
(5)Reluarea operaţiilor 1;2;3 şi 4 pentru alte zone alăturate, folosind corzi fixe sau metode de urcare specifice lucrului la înăţime;
(6)Operaţia de evacuare a zonei de lucru şi a zonei periculoase.

Art.234
Asigurările intermediare se execută de către capul de coardă cu ajutorul unor bucle de coardă, de cablu sau de lanţ, prin ochiurile care se montează carabiniera; buclele se montează în jurul unui element al confecţiei metalice, astfel încât să nu existe posibilitatea alunecării lor, în cazul opririi unei căderi în ele.
Rezistenţa minimă a punctului fix, astfel realizat, trebuie să fie de 25 KN.

Art.235
Toate muchiile ascuţite peste care trece coarda dinamică la urcare şi coarda statică la coborâre, trebuie să fie protejată contra tăierii, cu apărători de tablă, învelitoare de masă plastică, textilă etc.; aceste apărători trebuie fixate împotriva deplasării lor accidentale şi verificarea înaintea fiecărei noi utilizări.

Art.236
Regrupările se realizează pe platforme metalice sau artificiale, astfel ca distanţa dintre ele să nu depăşească 40 m.

Art.237
Într-o regrupare nu trebuie să se lucreze sau staţioneze mai mult de trei persoane. Fiecare operator trebuie să aibă două puncte de autoasigurare şi un spaţiu de minimum 1 m2.

Art.238
Pentru condiţii normale de mediu (temperatură, umiditate, vânt sub 2m/s), de noxe şi radiaţii (în limitele admisibile), durata maximă de lucru la înălţime este de 6 ore; fiecare risc existent la locul de muncă conduce la reducerea duratei de lucru, proporţional cu concentraţia sau intensitatea respectivă.

Art.239
În vedera reducerii oboselii fizice şi psihice se recomandă ca rolurile operatorilor să se schimbe periodic, pe durata programului de lucru.

Art.240
Dacă lucrarea se desfăşoară în interiorul unei confecţii metalice se vor asigura condiţii normale de ventilaţie şi iluminat, conform Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.241
La executarea unor operaţii de protecţie anticorozivă, izolaţii, expertizări, reparaţii, întreţinere, montare-demontare, operatorii trebuie să fie calificaţi şi instruiţi pentru a respecta toate prevederile de securitate şi igienă a muncii, din meseriile respective.

Art.242
Pe un stâlp metalic va lucra simultan o singură echipă, cu maximum 4 operatori.

Art.243
Pe o construcţie metalică cu suprafaţa foarte mare, pot lucra mai multe echipe simultan, (cu tehnologii de alpinism utilitar sau de lucru la înălţime), cu condiţia ca fiecare echipă să nu pătrundă în zonele periculoase ale celorlalte, pe baza unui plan zilnic de lucru.

Art.244
Echipamentele care trebuie lăsate, în stare montată, la locul de muncă, trebuie protejate corespunzător împotriva efectelor intemperiilor (udare, tăiere, uzură, topire etc.).

Art.245
La începerea fiecărui ciclu de lucru, echipamentele de protecţie se controlează calitativ şi cantitativ, cele găsite în stare de uzură (peste limita admisibilă) trebuind să fie înlocuite.

Art.246
Dacă pe construcţie se găsesc substanţe lichide sau solide toxice, coroziv sau cu proprietăţi necunoscute, se evită atingerea lor cu părţi ale corpului sau ale echipamentelor, sau se întrerupe lucrul; reluarea lucrului se face numai după luarea măsurilor de prevedere strict necesare, corespunzător cu natura şi concentraţia noxelor respective.

Art.247
Suprafeţele metalice trebuie curăţate astfel ca să asigure o aderenţă suficientă la urcare, coborâre şi în timpul lucrului.

Art.248
Elementele metalice (scări, balustrade etc.), rupte sau fisurate, se vor suda în vedera utilizării lor ulterioare. În cazul în care nu este posibil acest lucru, ele se vor ocoli, eventual se vor consolida (lega), pentru a nu cădea la o eventuală solicitare accidentală.

Art.249
Instalaţiile şi aparatele electrice aflate pe stâlp sau pe confecţia metalică se vor ocoli. Atingerea sau utilizarea acestora se face numai cu acordul şi sub supravegherea personalului de specialitate al beneficiarului. În cazul în care ele se află în zona periculoasă, este obligatorie protecţia lor contra unor eventuale deteriorări.

CAPITOLUL 5: Lucrări pe coşuri de fum şi turnuri de răcire

Art.250
La lucrările executate cu tehnologii de alpinism utilitar, care au ca obiectiv un coş de fum sau un turn de răcire, se vor respecta toate prevederile cuprinse în cap. 2 şi 4.

Art.251
În lipsa altor puncte fixe de asigurare intermediară sau de autoasigurare, în peretele de beton armat se vor planta ancore cu rezistenţă corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare ale fabricantului.
Urechile folosite la aceste ancore vor respecta aceleaşi condiţii de rezistenţă şi calitate.
Operatorii care montează ancorele trebuie să fie specializaţi în asemenea operaţii.

Art.252
Nu se admite executarea de lucrări cu tehnologii de alpinism utilitar în interiorul coşurilor sau a turnurilor aflate în funcţiune sau cu gazele de ardere deviate necorespunzător.

Art.253
Dacă există instalaţii alăturate în funcţiune, operatorii vor avea asupra lor, în permanenţă o mască individuală contra gazelor şi filtre de rezervă adecvate naturii şi concentraţiei substanţei/gazelor respective, respectând normele specifice pentru lucrul cu substanţe toxice, inflamabile sau explozive.

Art.254
La prima urcare pe o construcţie de beton armat, zidărie etc., se vor ocoli sau îndepărta toate resturile de materiale, căzăturile sau spărturile găsite pe platforme, astfel ca ele să nu constituie un pericol pentru persoanele şi echipamentele aflate la un nivel inferior.
Scoaterea lor din zona de lucru se face, dacă este necesar, numai prin transportul şi coborârea lor cu coarda, în containere sau găleţi, care asigură securitatea acestei operaţii.

Art.255
Manipularea, transportul şi ridicarea manuală a materialelor se face în conformitate cu normele poz. 1 şi 16, din Anexa 2.

Art.256
În locurile de muncă la care există mult praf, este obligatorie folosirea mănuşilor şi a ochelarilor de protecţie.

Art.257
În spaţiile interioare se folosesc instalaţiile de iluminare ale obiectivului sau instalaţii portative (lămpi de mână, lanterne frontale etc.), care trebuie să respecte prevederile specifice din domeniu. Racordarea instalaţiilor electrice şi eventualele reparaţii trebuie executate numai de personal calificat şi cunoscător al instalaţiilor din zona de lucru.

Art.258
La toate deplasările care se fac pe structuri metalice uzate şi deteriorate, pe exteriorul sau în interiorul coşurilor de fum şi a turnurilor de răcire, echipa trebuie asigurată cu coardă dimanică, observând cu deosebită atenţie eventualele pericole din aceste spaţii (datorate unor spărturi, coroziuni, explozii, incendii, prăbuşiri inundaţii, noxe, abandonări de materiale, defecte de construcţie etc.).

Art.259
Tehnologia de alpinism utilitar se poate aplica împreună cu tehnologiile specifice lucrului la înălţime (inclusiv cu instalaţii de ridicat), cu condiţia ca ambele tehnologii să îndeplinească prevederile specifice ale normelor respective, iar acestea să nu fie contradictorii.

Art.260
Dacă pe acelaşi obiectiv (coş sau turn) lucrează mai multe formaţii de lucru, sunt necesare următoare prevederi:
– în fazele de elaborare a tehnologiilor respective de lucru trebuie prevăzut modul de colaborare şi coordonare a lucrărilor, în timp şi spaţiu;
– la începerea lucrului, fiecare formaţie trebuie să cunoască propriile zone de lucru şi zonele periculoase aferente, precum şi ale celorlalte formaţii;
– de comun acord, se vor stabili şi spaţiile de circulaţie, de depozitare a materialelor, de acces ale maşinilor, de dispunere a utilajelor şi echipamentelor etc., pentru fiecare din formaţiile de lucru din obiectiv;
– planificarea condiţiilor de colaborare se va face după un program comun, elaborat şi urmărit de conducătorii locurilor de muncă (şefi de şantier, maiştrii, şefi de echipă etc.), care se prelucrează cu toţi salariaţii, în cadrul instructajului zilnic, la intrarea în schimb;
– orice modificare a tehnologiei şi programului de lucru, care poate afecta securitatea altor formaţii din obiectiv, va fi adusă la cunoştinţă acestora, în timp util;
– orice pericol exterior, va fi adus la cunoştinţă de membrii unei echipe şi celorlalte formaţii de lucru.

Art.261
În cadrul unei echipe de operatori alpinişti poate fi încadrat şi personal apt să lucreze la înălţime sau numai la sol, dacă este pregătit şi instruit pentru a efectua anumite operaţii ale lucrării, fără a fi utilizaţi în operaţii specifice tehnologiei de alpinism utilitar.

Art.262
Operatorii care utilizează instalaţii de ridicat persoane sau materiale, trebuie specializaţi şi instruiţi în acest domeniu, în conformitate cu normele ISCIR în vigoare.

Art.263
Instalaţiile, aparatele şi utilajele vulnerabile, aflate în zona periculoasă, se vor executa sau proteja corespunzător, pe toată perioada lucrărilor sau pe durate strict limitate, conform planificării lucrărilor.

CAPITOLUL 6: Lucrări de întreţinere, montaje, demolări şi reparaţii la construcţii, cu tehnica alpinismului utilitar

Art.264
Lucrările cu tehnologii de alpinism utilitar pe faţade, interioare şi acoperişuri de construcţii civile şi industriale se execută numai de sus în jos, urcarea fiind făcută pe scările imobilului, respectându-se prevederile cap. 2 şi 5.
Urcarea pe acoperişuri se face respectându-se prevederile cap. 2 şi 4.

Art.265
Protecţia zonei periculoase impune următoarele măsuri preventive specifice:
– la lucrul pe faţade şi pe acoperişuri, zona periculoasă nu se poate proteja corespunzător în anumite situaţii.
În aceste cazuri este obligatorie execuţia de copertine sau pereţi cu rezistenţă şi dimensiuni corespunzătoare, prevăzute în normele conexe prezentate în Anexa 2. Este de asemenea obligatorie blocarea/închiderea uşilor şi căilor de acces.

Art.266
Calificarea de bază a operatorilor trebuie să corespundă exigenţelor acestor lucrări; instruirea de protecţie a muncii specifice tehnologiei de alpinism utilitar se completează cu cea specifică calificării respective.

Art.267
Toate echipamentele cu care se lucrează la înălţime se vor purta legate la centură sau în rucsacuri.

Art.268
Materialele care se folosesc în lucrare, se transportă şi se depozitează în containere sau găleţi, cu masa de cel mult 10 kg; resturile rezultate din lucrare se evacuează în cel mai scurt timp, în aceleaşi condiţii.
Pe acoperişuri sau platforme (regrupări) se depozitează o cantitate minimă de materiale, respectând normele PSI:

Art.269
În nici un caz nu se permite evacuarea sau aruncarea materialelor sau echipamentelor de la înălţime.

Art.270
La încheierea schimbului de lucru, toate echipamentele trebuie coborâte de la înălţime şi depozitate în spaţii care să le asigure o protecţie corespunzătoare.
Fac excepţie anumite balustrade şi ancoraje care se demontează numai la terminarea lucrării din spaţiul respectiv şi care trebuie atent verificate la reînceperea lucrului.

Art.271
Elaborarea tehnologiei de demolare trebuie precedată de o expertizare, care să evidenţieze starea construcţiei şi pericolele existente, atât pentru echipa de lucru, cât şi pentru echipamentele de lucru din zona periculoasă.

Art.272
Lucrarea de demolare se poate realiza prin tehnologie de alpinism utilitar, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele cerinţe:
– nu există pericolul prăbuşirii întregii construcţii sau a unor părţi din ea, atât la nivelul coronamentului, cât şi pe parcursul demolării;
– gradul de poluare al construcţiei şi/sau al zonei permite aplicarea tehnologiei;
– există posibilităţi eficiente tehnic şi economic pentru protecţia sigură a salariaţilor, căilor de acces şi echipamentelor, din zona periculoasă;
– există operatori alpinişti specializaţi şi experimentaţi în asemenea lucrări;
– există timpul necesar, având în vedere că nu se poate lucra în condiţiile de intemperii descrise la subcap. 2.8.

Art.273
Urcarea şi lucrul trebuie să respecte prevederile cap. 2 şi a normei conexe poz. 15 din Anexa 1.

Art.274
Tehnologia de demolare trebuie să specifice, foarte clar şi detaliat, următoarele aspecte:
– prevederi pentru protecţia zonei periculoase, pe toată durata lucrului;
– condiţiile în care se execută urcarea şi asigurarea (având în vedere starea deteriorată a scărilor specifică acestor construcţii degradate), la prima ascensiune şi la fiecare reluare a ciclului de lucru;
– condiţiile şi locul în care se fac regrupările, pe parcursul lucrării;
– numărul membrilor echipei (3-4) şi organizarea lor în regrupare şi în timpul lucrului;
– modul de evacuare a materialelor demolate şi de folosire a unor instalaţii de ridicat;
– condiţiile în care se execută operaţiile periculoase (relativ la echipamentul specific);
– durata lucrului la înălţime, în condiţiile susmenţionate şi ai factorilor de mediu estimaţi;
– lista echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru şi durabilitatea lor, în situaţia de lucru prevăzută;
– desemnarea şefului de echipă şi a capului de coardă;
– condiţiile de pregătire şi instruire a formaţiei de lucru şi a conducătorilor ei.

Art.275
Şeful de echipă are obligaţia de a urmări în permanenţă starea cantitativă şi calitativă a echipamentelor, condiţiile de asigurare şi autoasigurare, apariţia unor pericole exterioare sau interioare noi şi starea de sănătate şi oboseală a operatorilor, pentru a lua cele mai bune măsuri privind securitatea şi eficienţa muncii.

Art.276
Dacă şeful de echipă constată apariţia unor riscuri noi, neprevăzute în tehnologia de lucru şi care nu le poate diminua sau elimina cu mijloace proprii, el va hotărî întreruperea lucrului şi va anunţa imediat proiectantul şi conducerea societăţii.

CAPITOLUL 7: Prevederi pentru activitatea speologică

Art.277
Programarea unei lucrări cu tehnologii de alpinism utilitar într-o peşteră se face în condiţii meteorologice adecvate, evitându-se următoarele situaţii:
– furtuni cu descărcări electrice, fiind cunoscut că golurile subterane atrag fulgerele;
– ploi torenţiale; creşterea bruscă şi masivă a debitului de apă (viituri), în peşteri active sau temporar active, este deosebit de periculoasă prin tulburarea apei, antrenarea de bolovani şi buşteni, apariţia unor cascade şi mai ales prin inundarea unor porţiuni de galerie;
– topirea masivă a zăpezilor;
– ceaţă, situaţie în care există pericolul rătăcirii în timpul accesului în peşteră;
– viscol, situaţie în care pot apărea degerături şi chiar îngheţul.

Art.278
Numărul membrilor unei echipe ce desfăşoară activităţi speologice se va stabili în funcţie de gradul de dificultate al peşterii:
I.Peşteri fosile (fără cursuri de apă permanente sau temporare) orizontale sau în pantă fără strâmtori, târâşuri sau traversări (parcurgerea unei porţiuni de galerie pe unul din pereţi folosind prizele sau echipând-o cu o balustradă).
II.Peşteri fosile orizontale sau în pantă cu strâmtori şi târâşuri, dar fără traversări.
III.Peşteri în care suma verticalelor (săritori, puţuri) este de ordinul zecilor de metri, dar fără puţuri mai mari de 30 m. Aceste peşteri pot avea cursuri de apă (peşteri active) lente, dar să nu existe pericolul de cădere în apă. De asemenea, pot avea traversări şi/sau săritori pozitive (ce trebuie urcate) dar care nu necesită echipament de escaladă, deci pot fi urcate la liber, în condiţii de securitate.
IV.Peşteri cu verticale mai mari de 30 m, sau cu suma verticalelor de ordinul sutelor de metri şi/sau active, cursul de apă fiind periculos şi neputând fi evitat, şi/sau cu săritori pozitive ce necesită echipament de escaladă.
– Pentru peşteri de gradul I, II sau III echipa va avea minimum 3 membrii – în cazul unui accident unul din membrii va rămâne cu cel accidentat, iar celălalt va merge să anunţe echipa de intervenţie;
– Pentru peşteri de gradul IV echipa va avea minimum 4 membrii – în cazul unui accident unul din membrii va rămâne cu cel accidentat, iar ceilalalţi vor merge să anunţe echipa de intervenţie.

Art.279
Echipamentul individual se va alege în funcţie de gradul de dificultate al peşterii:
– A. pentru peşteri de gradul I şi II
– casca de protecţie cu fixarea jugularei în Y;
– ecleraj dublu (electric şi acetilic) funcţional, montat pe cască;
– accesorii pentru buna funcţionare a eclerajului (baterie, brener, bec de rezervă, desfundător);
– lampa de carbid şi rezervă de carbid;
– furtunul care face legătura între lampa de carbid şi ecleraj;
– centura de mijloc ce serveşte la strângerea pe talie a combinezonului şi pentru prinderea lămpii de carbid şi a altor materiale;
– lenjeria de corp va fi confecţionată din lână;
– combinezon de protecţie impermeabil;
-cizme de cauciuc;
– mănuşi de protecţie de cauciuc sau mase plastice;
– folia de supravieţuire;
– garoul (pentru alimentarea cu apă a lămpii de carbid din ochiurile de apă puţin adânci şi în oprirea hemoragiilor);
– bucla de cordelină (poate înlocui o piesă din echipament deteriorată sau pierdută, ex: centură, pedală, blocator);
– sacul speologic (banana) pentru transportul materialelor.
– B. pentru peşteri de gradul III acelaşi echipament de mai sus, plus:
– centura inferioară (scaunul reglabil);
– centura de piept (superioară);
– veriga rapidă a centurii (tip delta sau semirotundă);
– coborâtorul cu role sau cu bare;
– blocatorul de piept;
– blocatorul cu mâner;
– pedala blocatorului cu mâner (confecţionată din coardă statică de minimum 8 mm);
– minimum 6 carabiniere, care vor fi folosite după cum urmează:
– una la coborâtor, pentru ataşarea de ham – cu sistem de siguranţă;
– una pentru frecarea suplimentară a corzii la rapel (din oţel sau din titan) – cu sau fără siguranţă;
– una la blocatorul cu mâner, pentru ataşarea pedalei – cu şurub de siguranţă;
– două la loje – cu siguranţă;
– una pentru ataşarea cordelinei de ham – cu inelul de siguranţă.
– C. pentru peşteri de gradul IV idem ca mai sus şi/sau în funcţie de natura peşterii:
– pontonieră sau neopren;
– haine de schimb;
– centură complexă.

Art.280
Echipamentul colectiv se alege în funcţie de gradul de dificultate al peşterii:
– A. Pentru peşterile de gradul I şi II :
– trusa de prim ajutor;
– ceas, busolă şi hartă dacă există.
– B. Pentru peşterile de gradul III la fel ca mai sus, plus:
– corzi statice de minimum 9 mm;
– amaraje: plachete, carabiniere cu siguranţă şi/sau verigi;
– 1-2 truse de spituri (ancore): tamponor, cheie de 13, spituri;
– pitoane de stâncă;
– 2 ciocane de maxim 500 g;
– echipament salvaspeo: scripeţi, blocatoare;
– fişa de echipare a peşterii, dacă există;
– baterii de carbid de rezervă;
– C. Pentru peşteri de gradul IV idem ca mai sus şi/sau în funcţie de natura peşterii:
– coardă dinamică simplă sau două corzi gemene;
– carabiniere cu şi fără siguranţă (subcap. 2.9.6);
– bucle de asigurare intermediare;
– frână dinamică (subcap. 2.9.5);
– scăriţe de escaladă;
– platformă sau catarg de escaladă;
– barcă pneumatică, dacă este cazul.

Art.281
Toate echipamentele sus menţionate trebuie să fie certificate conform legislaţiei actuale.

Art.282
În activităţile speologice se folosesc următoarele noduri:
– A. Noduri de ancorare:
– 1. Opt;
– 2. Nouă;
– 3. Fluture;
– 4. Iepure;
– 5. De ancoră;
– 6. Coada vacii.
– B. Noduri de joncţiune:
– 1. Dublu pescăresc;
– 2. Opt;
– 3. Triplu opt;
– 4. De joncţiune în amaraj.
– C. Noduri de asigurare, autoasigurare, blocare:
– 1. Obendorf;
– 2. Prüsik;
– 3. Ronsdorf;
– 4. Cabestan (Mastwürf);
– 5. Semicabestan (italian).
– D. Noduri pentru chingi
– 1. Coada vacii;
– 2. De chingă;
– 3. Fraost.

Art.283
Înainte de începerea lucrării echipa trebuie să afişeze fişa de echipare a peşterii, apoi se vor introduce corzile în banane în ordinea inversă succesiunii verticalelor, după ce în prealabil a fost făcut un nod la capătul corzii.

Art.284
Primul care va începe coborârea verticalelor va fi şeful de echipă sau cel care a mai parcurs peştera respectivă. La coborârea verticalelor se vor respecta următoarele prevederi:
– se va curăţa accesul spre verticală de pietre, bolovani, etc., la fel şi pe parcursul verticalei;
– se va monta o mână curentă înaintea fiecărei verticale;
– în capul fiecărei verticale se va monta un amaraj dublu;
– dacă coarda se freacă de pereţi se va monta o fracţionare sau o deviere;
– traversările se vor echipa cu o balustradă care începe şi se termină cu două amaraje;
– ultima fracţionare se va dubla în cazul în care distanţa dintre aceasta şi fracţionarea anterioară este de ordinul zecilor de metri;
– echipările se fac astfel încât să se poată preîntâmpina consecinţele unei viituri.

ANEXA 1: Norme specifice de protecţie a muncii complementare prezentei norme

Norma specifică de protecţie a muncii pentru activitatea de alpinism utilitar se aplică în complementare cu următoarele norme specifice de protecţie a muncii, în funcţie de natura domeniului de activitate al economiei:
1.NSPM pentru minele de cărbuni, şisturi şi nisipuri bituminoase – cod 46
2.NSPM pentru lucrările speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor
3.NSSM la lucrările de foraj sonde – cod 9
4.NSPM pentru lucrările de foraj pe platforme marine
5.NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor – cod 2
6.NSSM pentru activitatea de vopsire – cod 26
7.NSPM pentru transportul şi distribuţia energiei electrice – cod 65
8.NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat – cod 7
9.NSSM pentru executarea construcţiilor înalte (liftări şi glisări) – cod 41
10.NSSM pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii – cod 27
11.NSPM pentru lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorozive
12.NSSM pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire – cod 28
13.NSPM pentru lucrările de montaj utilaj tehnologic şi construcţii metalice
14.NSPM pentru construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile
15.NSPM pentru lucrările de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri
16.NSSM pentru lucrul la înălţime – cod 12
17.NSSM pentru construcţii şi confecţii metalice – cod 42
18.NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor – cod 57
Notă: -Normele editate până în prezent poartă denumirea de Norme specifice de securitate a muncii (NSSM)
-Normele în curs de apariţie îşi vor schimba titulatura potrivit indicaţiilor Ministerului Justiţiei în Norme Specifice de protecţie a muncii (NSPM)

ANEXA 2: Standarde de referinţă

1. STAS 3375-88
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii din telecomunicaţii
2. STAS 12791-89
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru constructori, şi montori
3. STAS 5920-89
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru pompieri
4. STAS 8292-87
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii de la cariere
5. STAS 6787/1-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Condiţii tehnice generale de calitate
6. STAS 6787/2-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Inele de prindere. Condiţii tehnice speciale de calitate.
7. STAS 6787/3-90
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Suport pentru cleşte. Condiţii tehnice speciale de calitate.
8. STAS 6787/4-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Catarame. Condiţii tehnice speciale de calitate.
9. STAS 6787/8-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă. Dispozitiv de suspendare.Condiţii tehnice speciale de calitate.
10. SR 6646-2:1996
Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul spaţiilor de lucru.
11. SR EN 354:1996
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură
12. SR EN 358:1995
Echipament individual pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Sisteme de poziţionare în timpul lucrului
13. SR EN 360:1996
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de cădere retractabile
14. SR EN 361:1996
Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri complexe

ANEXA 3: Ghid de terminologie. Noţiuni de bază

Partea A: Noţiuni de lucru la înălţime (nssm pentru lucru la înălţime)
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Bază de referinţă artificială: loc amenajat cu măsuri de securitate a muncii integrate, unde nu mai există pericolul căderii în gol.
3.Boală profesională : afecţiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
4.Conducătorul lucrărilor: în contextul prezentei norme, conducătorul lucrărilor este echivalentul agentului economic, patronului, inginerului şef, şefului de şantier (brigadă), inginerului şef – punct de lucru.
5.Conducătorul locului de muncă: în contextul pezentei norme, conducătorul locului de muncă este echivalentul tehnicianului, maistrului, şefului de echipă, responsabilului desemnat (numit).
6.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
7.Echipament individual de lucru (EIP): totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice sau fizice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
8.Echipament individual de protecţie (EIP): totalitatea mijloacelor cu care este dotat salariatul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă şi a accesului la şi de la locul de muncă, în vedera asigurării protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.
9.Echipamente tehnice (ET): în contextul prezentei norme specifice, prin echipamente tehnice se înţeleg mijloacele de producţie, adică totalitatea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, dispozitivelor de lucru care concură la executarea sarcinii de muncă.
10.Înălţime mică: înălţime de maximum 2 m de amplasare a locurilor de muncă.
11.Instructaj de protecţie a muncii: modalitate de instruire în domeniul protecţiei muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
12.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii : componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi.
13.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
14.Lucrul la înălţime: prin lucrul la înăţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m, măsurată de la tălpile picioarelor salariatului până la baza de referinţă naturală (solul), sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.
15.Mediu de muncă: ansamblul condiţilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
16.Persoană juridică: în contextul prezentei norme specifice, prin conducerea persoanei juridice se înţelege conducerea agentului economic care organizează, conduce, verifică activitatea economică şi răspunde de aplicarea prevederilor normelor de protecţie a muncii.
17.Prevedere: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
18.Securitatea muncii: situaţie, stare caracterizată prin nivelul de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil în sistemele de muncă.
Partea B: Noţiuni specifice de alpinism utilitar şi speologie
În contextul pezentei norme specifice, se definesc următorii termeni consacraţi în domeniu:
1.Absorbator de energie (AE conform EN 355:1992): component al unui sistem de oprire a căderii, care garantează acestui sistem o totală capacitate de oprire, în siguranţă, a căderii de la înălţime, în cazurile de aplicare recomandate.
2.Ancoră (pr. EN 795): element metalic, având alcătuiri diferite, destinat fixării pe elemente din beton armat sau pe stâncă, a unor sisteme de oprire a căderii, de limitare sau poziţionare în zona de lucru, sau a unor aparate, instalaţii sau subansamble. Proiectarea şi executarea prinderilor cu ancore, folosite în construcţii industriale, trebuie să respecte indicatorul NP 50-89 (Buletinul Construcţiilor nr. 2/1990). Urechile sau inelele ancorelor nu fac obiectul acestei norme şi trebuie omologate separat, funcţie de destinaţia şi modul lor de utilizare.
3.Ancoraj: sistem format din două sau mai multe pitoane sau ancore (dotate cu ureche sau inel de formă şi rezistenţă corespunzătoare), montate conform unei scheme într-un perete natural sau artificial, carabiniere cu siguranţă şi lonje, în scopul fixării unui sistem de oprire a căderii sau a unor echipamente de muncă.
4.Asigurare dinamică: procedeu tehnic folosit de secund, pentru ţinerea corzii dinamice la care este legat capul de coardă, şi permite alunecarea controlată a unei anumite lungimi de coardă (printr-o frână dinamică) în momentul în care forţa dinamică a căderii depăşeşte o anumită valoare; procedeul este utilizat şi de către capul de coardă, dacă secundul execută o traversare oblică.
5.Asigurare intermediară: procedeu tehnic ce prevede introducerea corzii dinamice în carabiniere ataşate la mai multe puncte succesive, situate la distanţe optime, pe traseul (lungimea de coardă) pe care îl parcurge capul de coardă, între două regrupări.
6.Asigurare statică: procedeu tehnic de ţinere a corzii statice sau dinamice, prin care un operator asigură fix, de la un punct superior amplasat, urcarea, traversarea sau coborârea unui alt operator, astfel ca la o eventuală cădere, coarda să nu alunece prin frâna pe care o foloseşte în acest scop.
7.Autoasigurare: procedeu tehnic de legare a unui operator la un punct de ancorare al regrupării, folosind un anumit tip de nod (cabestan sau Opt) şi o carabinieră cu siguranţă; autoasigurarea se face direct la coardă (statică sau dinamică) sau prin intermediul unei lonje.
8.Ascensiune: activitate cu scop sportiv, utilitar sau umanitar (salvare), desfăşurată într-un spaţiu situat la altitudine, în mod solitar sau în cadrul unei echipe organizate.
9.Balustradă: sistem, fix sau recuperabil, de ancoraje şi corzi statice, utilizat pentru siguranţa parcurgerii unui anumit sector de perete, galerie, pod suspendat etc. Balustradele fixe sau recuperabile nu exclud folosirea unui sistem de oprire a căderii complet separat.
10.Blocator: dispozitiv care se foloseşte la urcarea sau traversarea pe o coardă fixă (statică), având calitatea de a aluneca uşor în direcţia înaintării şi de a se bloca automat, dacă este solicitat în sens invers. În anumite procedee de muncă, folosirea a două sau trei blocatoare, înlocuieşte utilizarea unor elemente ale sistemului de oprire a căderii.
11.Buclă de asigurare intermediară (Express): element de prelungire a unui punct de asigurare intermediară, montat între două carabiniere, în scopul micşorării frecării dintre coardă şi perete, respectiv dintre coardă şi carabinieră.
12.Cap de coardă: primul operator care se deplasează, legat într-un sistem de oprire a căderii, de la sol la o regrupare sau între două regrupări; direcţia deplasării poate fi verticală (sensul în sus sau în jos), orizontală sau oblică (ascendentă sau descendentă).
13.Carabinieră: element al sistemului de oprire al căderii (de limitare sau de poziţionare), similar, cârligului de siguranţă, cu calităţi de rezistenţă şi siguranţă superioare, care îi oferă posibilitatea ţinerii unei forţe dinamice corespunzătoare unui factor egal cu 2. Carabinierele fără siguranţă se folosesc numai la asigurări intermediare.
14.Coardă dinamică (pr. EN 892-1): frânghie de alpinism, cu diametru între 8-8,5 mm (geamănă), 8,5-9,5 mm (semicoardă) şi 10-11,6 mm (simplă), utilizată pentru ascensiuni, escalade şi lucrări la înălţime, care are prorpietatea de a prelua o parte importantă din energia de cădere a capului de coardă; conform normelor europene actuale, coarda dinamică nu este inclusă obligatoriu în sistemul de oprire a căderii, dar se poate ataşa acestui sistem, în anumite procese de muncă, cum ar fi tehnologia de alpinism utilitar. Pentru toate trei tipurile menţionate, alungirea relativă de rupere este de 33%.
15.Coarda statică: este o frânghie speologică, utilizată pentru coborâri sau urcări, prin anumite procedee tehnice; este folosită şi în alpinismul utilitar şi sportiv în acelaşi scop, ca şi pentru asigurarea de sus a operatorului alpinist. Ea se caracterizează printr-o alungire relativ mică la rupere , între 5-20%.
16.Cordelină: frânghie statică, cu diametre între 3 şi 6 mm, utilizată pentru confecţionarea unor echipamente specifice, pentru noduri de urcare pe coardă şi pentru manevre de cozi şi materiale.
17.Coborâtor (EN 341:1992): dispozitiv pentru coborâre pe una sau două corzi statice (dinamice numai în caz de salvare sau retragere din traseu), care asigură o frânare şi o viteză de coborâre optimă, în diferite situaţii sau procese de muncă. Normele europene admit pentru lucrul la înălţime numai coborâtoarele autoblocante.
18.Căţărare liberă (naturală): procedeu tehnic de urcare a unui perete, la care se folosesc toate cele patru membre, pentru sprijin (apucare) pe (de) prizele naturale ale peretelui.
19.Căţărare artificială: procedeu tehnic de urcare a unui perete, la care se folosesc prize artificiale (bătute, montate sau săpate).
20.Centură de siguranţă complexă (SR-EN 361:1993): suport pentru sprijinul total al corpului operatorului ce constituie o componentă a sistemului de oprire a căderii (putând fi utilizată şi în sistemele de poziţionare sau de limitare). Ea cuprinde bretele, legături, catarame şi alte elemente, aranjate potrivit şi asamblate astfel ca să suporte în siguranţă operatorul şi să-l reţină în timpul căderii şi după oprirea ei.
21.Centură de siguranţă pentru limitarea poziţiei de muncă: un ansamblu de elemente interconectate pentru a forma un aranjament complet al echipamentului gata de a fi utilizat în scopul prevenirii ajungerii operatorului într-o zonă în care există pericol de accidentare (prin cădere de la înălţime, electrocutare etc.).
22.Centură de siguranţă pentru poziţionare în locul de muncă: componentă a unui sistem de poziţionare (şedere) în locul de muncă sau în regrupare. Ea este compusă din elemente aranjate şi asamblate corespunzător şi care împreună cu lonja (sau lonjele), permite sprijinul şi şedere, sigură şi comodă, a operatorului în locul de muncă, astfel ca el să aibă mâinile libere pentru a executa operaţiunile dictate de procesul de muncă.
23.Element de disipare a energiei: element al subsistemului de legătură utilizat în scopul opririi în siguranţă a căderii. El poate fi montat la opritorul de cădere alunecător, la lonjă sau la suportul de ancorare.
24.Factor de cădere (Fc): raportul dintre înălţimea totală de cădere şi lungimea de coardă (dinamică) dintre nodul de legare la centura capului de coardă şi frâna dinamică a secundului care asigură; mărimea acestui factor afectează, direct proporţional, valoarea forţei dinamice maximale a căderii respective (la fel ca valoarea masei operatorului aflat în cădere liberă).
25.Forţa dinamică maximală ( Fdm): valoarea maximă a şocului care apare în timpul opririi unei căderi. Dacă se asimilează sistemul de oprire a căderii cu o vibraţie liberă amortizată internă (vâscoelastică datorită forţelor de frecare din interiorul corzii şi a buclei de asigurare intermediară şi structurală, datorită frecării dintre coardă şi carabinieră, eventual dintre coardă şi perete), forţa dinamică maximală reprezintă amplitudinea primei vibraţii.
26.Frână dinamică (FD): este un absorbator de energie folosit pentru reducerea forţei dinamice maximale a unei căderi, folosind un anumit tip de coardă dinamică şi de aigurare. Ea este deservită, în cele mai multe cazuri, de către un secund, dar există şi frâne dinamice automate, montate direct la centura capului de coardă.
27.Lonja (EN 354:1992): componentă utilizată ca mijloc de legătură într-un sistem de oprire a căderii, de limitare sau poziţionare în locul de muncă, cu scopul de a fixa operatorul de punctul de ancorare (în cazul regrupării) sau în locul de muncă. Ele se confecţionează din coardă dinamică, chingă cusută, cablu sau lanţ, putând fi fixe sau reglabile.
28.Lungime de coardă (LC): spaţiu de perete, pantă sau vale, cuprins între două regrupări.
29.Suport de ancorare: element de legătură specific pentru un subsistem ce foloseşte un opritor de cădere alunecător, în cadrul unui sistem de oprire a căderii. Practic, reprezintă o însuşire de puncte de ancorare, pe o frânghie flexibilă, un cablu metalic sau o şină rigidă.
30.Nod: element care se realizează pe o anumită porţiune de coardă sau cordelină, în scopul obţinerii unui ochi care are o destinaţie precisă şi un înalt grad de siguranţă în timpul lucrului.
31.Opritor de cădere alunecător (OCA conform EN 353 -1/-2:1992): component al unui sistem de oprire a căderii format dintr-un dispozitiv care însoţeşte automat operatorul în urcarea sa de-a lungul unui suport de ancorare, având proprietatea de a aluneca uşor în sensul deplasării capului de coardă şi de a se bloca, dacă se produce o cădere sau o tracţiune bruscă în sens opus.
32.Opritor de cădere retractabil (OCR conform SR-EN 360 : 1994): component al unui sistem de oprire a căderii format dintr-un dispozitiv, montat între centura de siguranţă complexă sau de limitare a poziţiei de lucru şi un punct de ancorare, cu posibilităţi de întindere, retragere şi blocare automată, pentru completare sau înlocuirea lonjei (putând fi considerat deci un mijloc de susţinere retractabil).
33.Participant: operator din componenţa echipei de alpiniam utilitar care nu are nici o funcţie de asigurare a corzilor, în timpul lucrului.
34.Pană: element de lemn sau metalic, introdus prin batere sau aşezare, într-o fisură de dimensiune şi formă corespunzătoare a peretelui.
35.Piton: element metalic, introdus prin batere într-o fisură a peretelui de stâncă, în scopul realizării unui punct de ancorare a sistemului de oprire a căderii, sistemului de limitare sau de poziţionare.
36.Priză: asperitate sau concavitate a peretelui care poate fi utilizată de operator ca punct de sprijin, agăţare sau atârnare, în timpul deplasării sale între două regrupări; ele pot fi naturale sau artificiale, folosirea lor determinând siguranţa, cât şi eficienţa procedeului de căţărare utilizat.
37.Ramonaj: procedeu tehnic de căţărare, care se aplică la parcurgerea unor fisuri largi (de tipul hornurilor) folosind opoziţia spate-picioare-mâini.
38.Rapel: procedeu tehnic, folosit în exclusivitate în alpinism şi speologie, pentru coborârea în maximă siguranţă, comoditate şi viteză a unui perete, pante sau văi abrupt, folosind o coardă montată în dublu, într-un punct de ancorare superior.
39.Regrupare: punct critic al securităţii muncii pentru activităţile de alpinism utilitar, în care echipa se reuneşte pentru o perioadă de timp; distanţa dintre regrupări, respectiv mărimea lungimii de coardă, este în alpinism de cca 40 m.
40.Secund: operator al echipei de alpinism utilitar care are rolul de asigurare (dinamică sau statică) a capului de coardă, pe toată durata ascensiunii acestuia între două regrupări.
41.Scăriţă: echipament specific de alpinism confecţionat din cordelină, care dispune de un număr de 3-4 trepte, dispuse echidistant, la distanţe de cca 35 cm; scăriţele speologice se confecţionează din cablu metalic şi trepte tubulare, având lungimi modulate, de 10-15 m.
42.Sistem de limitare a poziţiei de muncă (SLPM conform SR-EN 359:1993): echipament individual de protecţie destinat opririi deplasării operatorului într-o direcţie în care există o sursă de accidentare (cădere, electrocutare etc.). Dacă factorul de risc este căderea de la înălţime, sistemul de limitare se poate suplimenta cu componente care amortizează şocul.
43.Sistem de oprire a căderii (SOC conform SR-EN 363 : 1992): echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime, cuprinzând o centură complexă şi un subsistem de legare în scopul opririi căderii. O centură de siguranţă complexă cu absorbator de energie încorporat, formează un subsistem, iar sistemul de oprire a căderii este completat cu o lonjă.
44.Sistem de poziţionare în locul de muncă (SPLM conform SR-EN 358:1993): echipament individual de protecţie destinat menţinerii (şederii) operatorului într-un anumit punct de lucru sau în regrupare, astfel ca poziţia să fie sigură, stabilă şi comodă, iar mâinile să-i fie libere, în vederea executării operaţiilor prevăzute în tehnologia de lucru. El nu este destinat pentru oprirea căderii.
45.Traversare: procedeu tehnic de căţărare pe direcţie orizontală sau oblică, ascendentă sau descendentă.
46.Zonă periculoasă a unui echipament de muncă: orice zonă situată în interiorul sau în jurul unui echipament de muncă sau a unui perete, pantă sau vale de abrupt, în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau a altei forme de afectare a sănătăţii sale.
Partea C: Noţiuni specifice de speologie
1.Amarare: operaţiune ce constă în legarea unei corzi de un punct fix (amaraj), direct de acesta sau prin intermediul unui echipament special destinat acestui scop. Acesta poate fi natural (copac, stalagmită, coloană, colţ de stâncă etc.) sau artificial (ancoră, piton de expansiune cu placheta aferentă, piton de stâncă etc.).
2.Aven: puţ natural dezvoltat de regulă în calcare, prin procese de dizolvare, prăbuşire etc. Comunică sau nu, la partea inferioră, cu o peşteră sau o galerie.
3.Ecleraj: sistem de iluminare care poate fi simplu (acetilic sau electric) sau mixt (acetilic şi electric).
4.Fişă de echipare (fişa peşterii sau fişa tehnică): tabel ce conţine obstacolele ce pot fi întâlnite într-o anumită peşteră, corzile necesare depăşirii acestora, amarajele existente şi o rubrică de observaţii.
5.Pedală: accesoriu al blocatorului cu mâner ce serveşte la urcarea sau traversarea pe coardă, în care se introduce unul sau ambele picioare şi în care se păşeşte executându-se o mişcare asemănăroare unei genoflexiuni.
6.Verticală: obstacol (puţ, săritoare, cascadă) care este perpendicular sau foarte înclinat faţă de planul peşterii.