NSSM 77

NSSM 77 – Norme de protecţie a muncii pentru fabricarea componentelor şi echipamentelor electrice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante

Preambul

Sistemul naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă este compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de protecţie a muncii valabile pentru anumite activităţi sau grupe de activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Prevederile acestor norme se aplică cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activităţilor reglementate.

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în condiţii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea oricăror altor măsuri corespunzătoare condiţiilor concrete în care se desfăşoară activităţile respective, prin instrucţiuni proprii.

Întrucât sistemul naţional al normelor specifice este structurat pe activităţi, persoanele juridice sau fizice vor selecţiona şi aplica cumulativ normele specifice de protecţie a muncii corespunzătoare atât activităţii de bază cât şi conexe sau complementare.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă);
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul Normelor specifice, vizând, global, desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi, în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de protecţie a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant-sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de norme privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor în domeniul protecţiei muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă , stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– activitatea de concepere şi proiectare a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor.

În contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante au fost elaborate ţinând cont de pericolele specifice existente în cadrul acestor activităţi, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevenire adecvată la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă.

Structurarea acestor norme a urmărit includerea tuturor activităţilor necesare pentru pregătirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare luând în considerare şi necesitatea corelării prevederilor în raport cu aceste pericole.

Prin prezenta normă specifică de protecţie a muncii sunt reglementate următoarele prevederi specifice privind fabricarea:
– aparatajului electric, aparatelor de măsură, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor şi televizoarelor, dispozitivelor semiconductoare, circuitelor integrate, componentelor pasive şi plăcilor cu cablaje imprimate;
– magneţilor ceramici şi feritelor moi;
– izolatoarelor şi produselor electroceramice;
– prelucrarea maselor plastice;
– cablurilor şi produselor electroizolante.

Fiind instrument de lucru, Normele sunt structurate pe capitole şi subcapitole în funcţie de activităţile, respectiv subactivităţile reglementate, pe care utilizatorii le pot găsi rapid servindu-se de cuprins.

Pentru facilitarea înţelegerii unor noţiuni uzuale în domeniul protecţiei muncii s-a procedat la explicarea acestora În cadrul unei anexe la prezentele norme.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut – scop
(1)Prezentele norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea aparatajului electric, aparatelor de măsură, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor şi televizoarelor, cuprind măsuri de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestei activităţii şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.
(2)Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia – mijloace de producţie, sarcina de muncă, mediul de muncă şi executant.

Art. 2: Domeniu de aplicare
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de fabricare a aparatajului electric, aparatelor de măsură, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor şi televizoarelor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a producţiei.

Art. 3: Relaţia cu alte acte normative
(1)Prevederile prezentei norme se aplică cumu-lativ, cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, cu Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare desfăşurate de persoanele juridice sau fizice se vor aplica normele specifice de protecţie a muncii pentru respectivele activităţi, conform Anexei 1 a prezentelor norme.

Art. 4: Revizuirea prezentelor norme
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă sau tehnică survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor activităţilor de fabricare a componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante

SECTIUNEA 1: Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 5
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 6
(1)La efectuarea activităţilor de fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante vor fi repartizaţi numai salariaţi care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.
(2)În funcţie de specificul activităţii, se interzice lucrul în cadrul acestei activităţi al persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la controlul medical şi care constitutie contraindicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate.
(3)Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfăşura potrivit prevederilor Ministerului Sănătăţii.
(4)La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor, precum şi a persoanelor cu diverse infirmităţi vor fi respectate reglementările în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.

SECTIUNEA 2: Instruirea personalului

Art. 7
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul protecţiei muncii se va realiza conform Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 8
Persoanele juridice sau fizice au obligaţia de a elabora, prin efort propriu sau în colaborare cu instituţii specializate, instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, instrucţiuni ce vor fi supervizate de specialişti în domeniu. Aceste instrucţiuni vor fi afişate la loc vizibil.

Art. 9
În cadrul procesului de instruire în domeniul protecţiei muncii a salariaţilor, se vor transmite toate informaţiile necesare, referitoare la:
– riscurile la care sunt expuşi;
– părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii;
– dispozitivele de protecţie existente;
– mijloacele de protecţie şi autoprotecţie;
– modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente;
– sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare.

Art. 10
Măsurile de prim-ajutor se vor stabili, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, cu avizul medicului de medicina muncii sau cu competenţă de medicina muncii, prin instrucţiuni proprii.

SECTIUNEA 3: Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art. 11
Dotarea cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor în funcţie de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau lucrare, se va face conform Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat prin Ordinul nr.225 din 21 iulie 1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

Art. 12
Este interzisă acordarea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.

Art. 13
La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special amenajate şi va fi controlat zilnic dacă este complet, bine întreţinut şi în bună stare.

Art. 14
Acolo unde există pericolul apariţiei electricităţii statice, în mediul de muncă, îmbrăcămintea şi încălţămintea vor fi antistatice, se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încălţămintei cu accesorii metalice.

Art. 15
La locurile de muncă unde se manipulează substanţe inflamabile sau explozive sub formă de pulberi, salariaţii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie fără buzunare, manşete sau cute, în care s-ar putea acumula pulberile.
Se interzice utilizarea îmbrăcămintei, lenjeriei sau a altor accesorii din fibre (materiale) sintetice la toate locurile de muncă sau la operaţiile cu pericol de incendiu sau explozii.

Art. 16
Pe lângă echipamentul individual de protecţie corespunzător, salariaţii care desfăşoară activităţi cu substanţe chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotaţi, după caz, cu unguente de protecţie şi soluţii de neutralizare a nocivităţilor, pentru protecţia pielii.

Art. 17
Personalului salariat care lucrează în medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, după caz, alimentaţia necesară, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii.

Art. 18
Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzătoare, salariaţii care manipulează diverse materii şi materiale nocive, înainte de servirea mesei, îşi vor spăla mâinile şi faţa.

Art. 19
Echipamentul individual de protecţie va asigura protecţia împotriva tuturor riscurilor existente la locul de muncă.

SECTIUNEA 4: Organizarea locului de muncă

Art. 20
Toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariaţilor la accidente. Căile de acces vor fi nivelate şi amenajate în vederea scurgerii apei, podite sau pavate. Iarna, căile de acces vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumeguş etc.)

Art. 21
La locurile de muncă unde există posibilitatea formării de noxe este interzis a se lucra fără funcţionarea instalaţiei de ventilare.

Art. 22
Spaţiile cu temperaturi ridicate sau cu procese tehnologice cu degajări de praf, gaze toxice sau inflamabile vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 23
Este obligatorie păstrarea curăţeniei la locul de muncă.

Art. 24
La organizarea locurilor de muncă amplasate la înălţime trebuie respectate şi aplicate prevederile şi reglementările Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.

Art. 25
(1)În încăperi, spaţii şi zone de lucru se va urmări ca realizarea iluminatului să fie conform prevederilor din proiect şi dimensionată în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii.
(2)Instalaţia de iluminare va fi verificată periodic, corpurile de iluminat vor fi curăţate, iar sursele de lumină care nu mai funcţionează vor fi înlocuite ori de câte ori este necesar.

Art. 26
La Începutul lucrului, operatorii au obligaţia de a controla existenţa dispozitivelor de protecţie şi a protectorilor precum şi starea tehnică a echipamentului.

Art. 27
Echipamentele tehnice se fixează astfel încât să se evite posibilitatea deplasării lor necontrolate (alunecări, căderi etc.)

Art. 28
La cuptoarele şi la utilajele care folosesc combustibili gazoşi se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR şi Normele de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.

Art. 29
Spaţiile periculoase vor fi împrejmuite cu paravane de protecţie şi semnalizate corespunzător.

SECTIUNEA 5: Protecţia împotriva electrocutării

Art. 30
Echipamentele şi utilajele acţionate electric trebuie să fie protejate prin carcase, apărători etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse.

Art. 31
Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.

Art. 32
Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.

Art. 33
Masele echipamentelor electrice trebuie să fie legate la conductorul de nul de protecţie ca măsură principală de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă.

Art. 34
Este interzis să se lucreze cu un echipament tehnic care nu are circuitul de protecţie legat la priza de legare la pământ.

Art. 35
Este interzis salariaţilor să intervină în caz de defecţiune, la utilajele motoarelor, tablourile de comandă şi celelalte instalaţii de la locul lor de muncă.

Art. 36
În cazul apariţiei unei defecţiuni salariaţii vor deconecta de la reţea echipamentul defect, vor opri lucrul şi vor anunţa mecanicul sau după caz electricianul de schimb, precum şi pe conducătorul locului de muncă.

Art. 37
Este interzisă continuarea lucrului înainte de a se fi înlăturat defecţiunile ivite iar intervenţiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariaţi cu o calificare profesională corespunzătoare, instruiţi în acest scop şi însărcinaţi cu aceasta.

Art. 38
Exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectând Normele specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei în medii normale şi Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.

Art. 39
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă echipamentele tehnice trebuie să aibă gradul de protecţie IP 4x.

Art. 40
Atunci cÂnd se folosesc echipamente electrice în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile atingerii accidentale.

Art. 41
La executarea operaţiilor unde există pericol de electrocutare prin atingere directă se vor utiliza mijloace individuale de protecţie verificate conform Normelor în vigoare.

Art. 42
La executarea operaţiilor la care există pericol de electrocutare prin atingere indirectă toate echipamentele electrice trebuie să fie legate la o instalaţie de protecţie prin legare la pământ.

Art. 43
Dispozitivele de protecţie contra supratensiunilor şi supracurenţilor la echipamentele tehnice, electrice şi electronice vor fi verificate periodic.

Art. 44
Se interzice efectuarea de improvizaţii la tablourile de distribuţie, la bornele de alimentare sau la orice punct al instalaţiilor electrice.

Art. 45
Întreţinerea şi repararea echipamentelor se vor face numai după oprirea şi blocarea lor mecanică şi decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Dacă blocarea nu este posibilă se vor lua măsuri pentru a se pune pază la dispozitivele de pornire.

Art. 46
La Încercarea aparatelor electrice şi electronice se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii precum şi prevederile Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

SECTIUNEA 6: Protecţia împotriva incendiilor

Art. 47
La amplasarea şi amenajarea atelierelor cu procese tehnologice care reprezintă pericol de incendiu sau explozie se vor respecta Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.

Art. 48
În spaţiile sau în apropierea utilajelor unde se lucrează cu gaze sau lichide inflamabile (hidrogen, gaz metan, alcool, solvenţi etc.) se interzice fumatul şi accesul cu foc deschis.

Art. 49
Producătorii de componente şi echipamente electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante sunt obligaţi să asigure: dotarea cu mijloace şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 50
La fiecare loc de muncă trebuie afişate instrucţiunile privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art. 51
Fumatul nu este permis decat in locurile special amenajate.

Art. 52
În spaţiile de lucru unde se manipulează materiale inflamabile, salariaţii nu vor purta îmbrăcăminte din fibre sintetice sau încălţăminte cu accesorii metalice.

Art. 53
Transportul şi depozitarea produselor explozive şi inflamabile se va face numai în cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse în alte vase, bidoane, găleţi sau vase din material plastic.

Art. 54
Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. În acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.

Art. 55
Produsele inflamabile şi explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:
– denumirea chimică uzuală a substanţei;
– densitatea sau concentraţia substanţei;
– gradul de pericol pe care îl reprezintă;
– reprezentarea grafică a semnalului de avertizare standardizat.

Art. 56
În timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse în coşuri împletite sau cutii de lemn prevăzute cu mânere de prindere, iar în vederea amortizării eventualelor şocuri, se vor utiliza paie, talaş ignifugat sau vată de sticlă.

Art. 57
La manipularea recipienţilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescripţiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84; C27-85.

Art. 58
În spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice şi aparatură electrică de construcţie antiexplozivă.

SECTIUNEA 7: Transport, manipulare şi depozitare

Art. 59
Pentru activităţile de transport desfăşurate pe teritoriul care aparţine unităţilor, se vor respecta prevederile cuprinse în Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

Art. 60
Transportarea pieselor şi a materialelor trebuie făcută numai cu platforme astfel construite încât să fie asigurată sarcina de transport împotriva deplasărilor necontrolate şi a răsturnărilor.

Art. 61
În cazul în care, pentru manipularea pieselor şi a materialelor, se folosesc instalaţii de ridicat, organe de prindere şi legare a sarcinii, se vor respecta prescripţiile tehnice ISCIR.

Art. 62
La activităţile de transport, manipulare şi depozitare efectuate fără mijloace mecanizate se vor respecta prevederile din Norma specifică de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.

SECTIUNEA 8: Prevederi generale În exploatarea echipamentelor tehnice

Art. 63
Se interzice operatorilor să lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea cărora nu au pregătirea necesară şi pentru care nu sunt autorizaţi.

Art. 64
Este interzis să se lucreze sau să se continue lucrul cu echipamentele tehnice când se constată o defecţiune a acestora.

Art. 65
Se interzice ca salariaţii să intervină pentru remedierea defecţiunilor constatate la echipamentele tehnice, indiferent de natura defecţiunii.
În cazul constatării unor defecţiuni, salariaţii au obligaţia de a opri imediat echipamentul tehnic şi de a înştiinţa coordonatorii locului de muncă.

CAPITOLUL 3: Fabricarea aparatajului electric, aparatelor de măsură, elementelor de automatizare, radioreceptoarelor şi televizoarelor

SECTIUNEA 1: Fabricarea magneţilor turnaţi şi a miezurilor magnetice

Art. 66
Lipirea cu răşini epoxidice a spirelor de scurtcircuit de la miezurile magnetice se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnologice şi cu folosirea echipamentului de protecţie adecvat.

Art. 67
La prepararea magneţilor în cuptoarele de inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se vor respecta instrucţiunile tehnologice cu privire la încălzirea prin curenţi de inducţie, prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 68
Topitorii nu vor introduce în şarjele topite, răngi, lingouri sau alte piese metalice, fără a fi în prealabil încălzite. Căile de acces vor fi menţinute permanent libere şi curate; depozitarea pieselor şi materialelor pe aceste căi va fi interzisă chiar şi temporar.

Art. 69
Operaţiile de turnare din cuptoare în oale nu se vor face brusc, oalele vor fi încălzite şi căptuşite conform instrucţiunilor proprii de lucru.

Art. 70
Culeele şi rebuturile introduse în cuptoare nu vor conţine corpuri străine sau impurităţi inflamabile.

Art. 71
Operaţiile de demolare după turnarea magneţilor An-Ni şi AlNiCo făcându-se repede (datorită cerinţelor procesului tehnologic), vor fi efectuate în aşa fel încât să se evite accidentele.

Art. 72
Instalaţiile de protecţie prin legare la pământ trebuie să fie verificate periodic, conform reglementărilor în vigoare.

SECTIUNEA 2: Fabricarea pieselor din aliaje de magneziu

Art. 73
Salariaţii care lucrează în atelierele de turnare a aliajelor de magneziu şi prelucrarea pieselor executate din aliaje de magneziu vor avea calificare profesională corespunzătoare şi vor fi instruiţi în acest scop.

Art. 74
Pardoseala din imediata vecinătate a cuptoarelor şi maşinilor de turnat aliaje de magneziu va fi acoperită cu plăci metalice. Pardoselile din beton sunt interzise.

Art. 75
Introducerea materialului în creuzet se va face în aşa fel încât să nu se producă stropi.

Art. 76
La operaţiile de turnare sub presiune se vor respecta instrucţiunile tehnologice din domeniu.

Art. 77
Scoaterea metalului topit trebuie să se facă lent iar masa topită nu trebuie agitată.

Art. 78
Folosirea bioxidului de sulf ca protecţie la cuptoarele de topit magneziu se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnologice de la locul de muncă.

Art. 79
Se vor întocmi instrucţiuni şi se va face instructaj special cu salariaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la prelucrarea aliajelor de magneziu. Se va respecta tehnologia de lucru pentru înlăturarea aprinderii şpanului de aliaj de magneziu.

Art. 80
În toate încăperile unde se toarnă sau se prelucrează magneziu trebuie să fie afişate Normele de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.

SECTIUNEA 3: Bobinarea şi asamblarea

Art. 81
La Începerea lucrului personalul salariat va controla la locul său de muncă, după caz, starea instalaţiilor electrice (izolaţia conductoarelor, legături la pământ sau la nul, prize sau fişe etc.) starea ciocanelor de lipit şi a băilor de cositorit, a aparatelor de măsură şi a transmisiilor mecanice, existenţa şi starea apărătorilor, starea de funcţionare a ventilaţiei locale ş.a.
De asemenea, va controla etanşeitatea racordurilor la reţeaua de distribuţie a gazelor inflamabile.
Deficienţele constatate vor fi aduse la cunoştinţa conducătorului locului de muncă.

Art. 82
Se interzice executarea reparaţiilor la armăturile conductelor de gaze, fără ca, în prealabil, conductele să fie golite şi purjate cu azot.

Art. 83
La pregătirea locului de muncă şi în timpul lucrului piesele grele şi voluminoase vor fi astfel aşezate, încât să se prevină accidentele care s-ar putea produce la manipulare sau prin căderea lor.
Se va asigura stabilitatea produselor în timpul asamblării.

Art. 84
Stivuirea produselor de asamblat şi a celor asamblate se va face în aşa fel, încât să nu se blocheze căile de acces sau să se îngreuneze transportul uzinal şi circulaţia personalului salariat.

Art. 85
Înainte de pornirea benzilor de montaj se va verifica starea tehnică a mecanismelor de acţionare şi se vor lua măsurile necesare pentru a se preîntâmpina accidentele posibile la pornirea lor.

Art. 86
În timpul lucrului la maşini de bobinat şi la montajul pe bandă convorbirile între salariaţi sunt interzise.

Art. 87
Cărucioarele de transport se vor menţine în stare de funcţionare. Zilnic, la începerea lucrului, se va verifica starea lor şi se vor lua măsurile de remediere necesare a defecţiunilor.

Art. 88
Aşezarea materialelor şi pieselor pe căruciorul de transport se va face astfel ca stabilitatea stivei să fie asigurată.
Manevrarea căruciorului se va face numai prin intermediul mânerului. Se interzice lansarea liberă a căruciorului.
Descărcarea căruciorului se va face manual. Se interzice descărcarea lui prin răsturnare.

Art. 89
Este interzisă transportarea pe braţe a ansamblelor voluminoase şi a aparatelor, pe distanţe mai mari decât cele necesare pentru servirea unui loc de muncă învecinat.

Art. 90
Cositorirea şi lipirea se vor face în locuri special amenajate şi prevăzute cu sistem de ventilare.

Art. 91
Distanţele de deservire a băilor de cositorit vor fi în funcţie de mărimea lor şi de dimensiunile pieselor care se manipulează. La băile în care piesele se introduc manual, bucată cu bucată sau în mănunchi, distanţa minimă va fi de 1 m. La băile în care piesele se introduc cu ajutorul unui mijloc de ridicat (macara etc.) distanţa minimă va fi de 1,5 m.

Art. 92
Băile de cositorit vor fi izolate termic, astfel încât temperatura elementelor exterioare ale acestora să nu depăşească 550 C; se interzice a se lucra fără instalaţia de măsurare a temperaturii sau cu aceasta defectă.

Art. 93
Se interzice introducerea în baia de cositorit a unor piese umede. Înainte de începerea lucrului se va verifica izolaţia conductorului din apropierea băii propriu-zise şi a suportului său.

Art. 94
Se va asigura stabilitatea băilor de cositor, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de răsturnare prin atingerea sau lovirea lor.

Art. 95
În cazul cÂnd este necesar să se mute baia de cositor aceasta va fi deconectată de la reţeaua electrică şi va fi mutată numai după răcirea cositorului sub 550 C.

Art. 96
Locurile de muncă la care se execută operaţii de lipire vor fi prevăzute cu un sistem de ventilaţie locală pentru absorbirea nocivităţilor din zona ciocanului de lipit.

Art. 97
Toate sculele electrice portabile, folosite la lipire, vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase. La sculele prevăzute cu conductori de conectare la pământ sau la nul se va face legătura respectivă.

Art. 98
În spaţiile în care se efectuează lucrări de lipire nu vor fi depozitate materiale inflamabile (benzină, diluant inflamabil etc.).

Art. 99
La lipirea cu arc electric, salariatul trebuie să poarte ochelari de sudură cu filtre corespunzătoare radiaţiilor ce se emit, mănuşi de protecţie şi ghetre de protecţie.

Art. 100
În încăperile separate, destinate cositoririi, operaţiilor de lipire şi la cositorirea circuitelor imprimate în băi cu val de cositor sunt interzise, accesul cu foc deschis, introducerea şi consumul de alimente. Păstrarea şi consumarea alimentelor se va face în încăperi special amenajate În acest scop.

Art. 101
Se interzice accesul persoanelor străine în încăperile destinate cositoririi şi lipirii.

Art. 102
Se interzice depunerea ciocanelor de lipit direct pe tăblia mesei de lucru. Ciocanele de lipit se vor aşeza pe suporturi speciale.

Art. 103
Şurubelniţele automate vor fi folosite numai dacă sunt într-o stare corespunzătoare de funcţionare. Atingerea părţilor în mişcare este interzisă.

Art. 104
Presele manuale şi maşinile de găurit acţionate cu aer comprimat vor fi folosite numai pentru efectuarea operaţiilor prevăzute în documentaţia tehnologică.

Art. 105
Sculele şi dispozitivele de apăsare ale maşinilor de ambutisat nu trebuie să prezinte jocuri sau fisuri.
Materialul destinat ambutisării pieselor trebuie să fie moale, omogen şi să nu prezinte fisuri. Dacă materialul este tare, se vor folosi dispozitive de protecţie adecvate.

Art. 106
Manipularea pieselor din porţelan, sticlă sau mase plastice termorigide se va efectua astfel încât să se evite spargerea lor.

Art. 107
La montarea pieselor care prezintă muchii sau proeminenţe ascuţite se vor folosi degetare sau mănuşi de protecţie.

Art. 108
La montarea arcurilor se vor folosi ochelari de protecţie.

Art. 109
În timpul lucrului la înălţime, pe scări mobile, sculele şi aparatele de măsură vor fi păstrate în genţi şi lăzi sau vor fi aşezate pe platformă.

SECTIUNEA 4: Manipularea, transportul şi depozitarea tuburilor cinescop

Art. 110
Manevrarea tuburilor cinescop va fi executată numai în fluxul tehnologic de personalul echipat şi instruit special pentru această operaţie, în vederea eliminării pericolului de implozie – explozie.

Art. 111
Manipularea tuburilor cinescop se va face cu respectarea instrucţiunilor de lucru. Este interzis să se prindă tubul cu o singură mână sau să se prindă de gâtul lui.

Art. 112
Tuburile cinescop se vor aşeza numai pe mese speciale, acoperite cu grătare de cauciuc, astfel ca ecranul tubului să stea pe masă. Nu se vor utiliza mese defecte, instabile sau cu alte piese şi scule pe ele.

Art. 113
Toţi salariaţii care manipulează tuburile cinescop sau se găsesc în preajma celor care le manipulează, până la încasetare inclusiv, sunt obligaţi să utilizeze materialul de protecţie conform Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, astfel încât protecţia individuală să fie eficientă şi să corespundă factorilor de risc specifici.

SECTIUNEA 5: Reglajul, controlul şi depanarea radioreceptoarelor şi televizoarelor

Art. 114
La reglajul, controlul şi depanarea radioreceptoarelor şi televizoarelor se vor respecta prevederile standardelor de referinţă din domeniu referitor la standurile de probă şi punctele de control electric pentru încercări de joasă, medie şi înaltă frecvenţă.

Art. 115
La locurile de muncă la care se efectuează încercarea aparatelor electrice şi electronice vor fi repartizate numai persoane care cunosc aparatura tehnică de încercare şi procedurile de lucru, au calificarea necesară şi au fost instruite din punctul de vedere al protecţiei muncii.

Art. 116
Mesele de lucru vor fi acoperite obligatoriu cu covor de cauciuc sau alt material electroizolant.
În timpul operaţiunilor sub tensiune, salariaţii vor sta obligatoriu pe covoare sau pe grătare electroizolante. Se interzice salariaţilor să lucreze cu mâinile umede.

Art. 117
Reglorii sunt obligaţi ca la începutul lucrului să verifice dacă mesele de lucru sunt alimentate prin transformatoare de separaţie.
Se interzice alimentarea montajelor electrice direct de la reţeaua electrică sau prin intermediul autotransformatoarelor.

Art. 118
Aparatele, cutiile de străpungere şi generatoarele de înaltă frecvenţă vor fi deservite numai de personal salariat calificat şi instruit pentru operaţiile necesare.

Art. 119
Depanările aparatelor sub tensiune se vor face numai cu scule, prevăzute cu izolaţie electrică corespunzătoare.

Art. 120
În timpul reglajului şi depanării televizoarelor şi aparatelor de radio nu se vor atinge punctele calde ale aparatelor; accesul la aceste puncte se va face cu scule izolante.

Art. 121
La reglarea sau depanarea televizoarelor înainte de atingerea tubului cinescop, la cele fabricate în întregime din sticlă, unde stratul acvadag interior formează o capacitate de filtraj, capacitatea va fi descărcată prin scurtcircuitarea bobinei de acord cu stratul de acvadag.

Art. 122
Pentru evitarea accidentelor se interzice:
a)urmărirea prin atingere a traseelor, cir- cuitelor de înaltă tensiune;
b)manipularea conductorului de înaltă tensiune pentru alimentarea anodului tubului cinescop;
c)atingerea unor părţi a circuitelor de înaltă tensiune sau ale tubului cinescop, înainte de descărcarea prin scurt-circuitare a condensatoarelor de filtraj ale înaltei tensiuni.

Art. 123
Efectuarea măsurătorilor de înaltă tensiune se va face prin utilizarea unei sonde sau aparataj special.

Art. 124
În timpul probei de ardere, este interzis să se umble în aparat. De asemenea, este interzisă atingerea pieselor electrice sau a stativului.

Art. 125
Masa de ardere va fi alimentată prin transformatoare separatoare de curent.

Art. 126
Rastelul de ardere va fi confecţionat dintr-un material izolant sau acoperit cu materialul izolant.

Art. 127
În caz de defecţiune a aparatului supus probei, acesta va fi imediat scos din priză.

Art. 128
Proba de străpungere se va executa la mese speciale prevăzute cu covor electroizolant.

Art. 129
Conectarea meselor de străpungere la reţeaua electrică se va face numai după închiderea acoperişului de protecţie mobil şi verificarea aprinderii becului de control.

Art. 130
Introducerea şi scoaterea aparatului de radio de sub acoperişul mobil se va face cu respectarea instrucţiunilor tehnologice.

Art. 131
În cazul aprinderii becului semnalizator de defect, se va întrerupe imediat proba, decuplând masa de la reţea.

Art. 132
Este interzis accesul în interiorul mesei de străpungere, orice defecţiune fiind semnalată imediat conducătorului locului de lucru. Depanarea şi repararea meselor sunt permise numai personalului autorizat şi calificat pentru aceasta.

Art. 133
Deservirea meselor de ardere şi de străpungere este permisă numai personalului instruit şi calificat în acest scop.

SECTIUNEA 6: Fabricarea cutiilor terminale telefonice

Art. 134
La punerea în funcţiune a instalaţiilor se va controla şi verifica starea tehnică a instalaţiilor de ventilare, a aparatelor de aragaz, a lămpilor de benzină şi a cuptoarelor electrice pentru uscarea şi impregnarea materialelor.

Art. 135
Buteliile cu gaze nu vor fi amplasate în apropierea surselor de căldură (cuptoare, sobe, calorifere etc.).

Art. 136
La aprinderea aparatelor de aragaz se vor respecta instrucţiunile procesului tehnologic, afişate la locul de muncă. Este interzis să se deschidă robinetul de gaz înainte de a avea pregătită sursa de aprindere.

Art. 137
Lămpile de benzină vor funcţiona la presiunile prescrise. Aprinderea lor se va face în afara atelierului.

Art. 138
Personalul de deservire va supraveghea permanent temperatura cuptoarelor (termometrele şi aparatele de control). Se interzice folosirea cuptoarelor electrice ce nu sunt echipate cu termostate pentru reglajul automat al temperaturii.

Art. 139
SECTIUNEA 7: Metalografia şi gravarea

Art. 140
În spaţiile de lucru unde există instalaţii de ventilare se va urmări ca acestea să funcţioneze la parametrii proiectaţi.

Art. 141
La începerea şi terminarea lucrului se va verifica starea tehnică a aparatajului electric şi a instalaţiilor de ardere cu gaze.

Art. 142
Manipularea acizilor şi substanţelor toxice se va face numai de către personal calificat, autorizat şi dotat corespunzător cu echipamentul individual de protecţie.

Art. 143
Fierberea anilinei şi măcinarea bicromaţilor se va face în vase închise, amplasate în spaţii ventilate sau nişe.

Art. 144
În timpul lucrului la lămpile de copiat clişee, personalul va purta ochelari coloraţi de protecţie.

CAPITOLUL 4: Fabricarea dispozitivelor semiconductoare, circuitelor integrate, componentelor pasive şi plăcilor cu cablaje imprimate

Art. 145
Persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activităţi (de prelucrare) cu instalaţii laser au obligaţia de a asigura măsurile şi mijloacele de protecţie adecvate pentru protejarea salariaţilor contra radiaţiilor nocive cu repsectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale.

Art. 146
Persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ultraviolete vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante.

Art. 147
În spaţiile de lucru în care există pericolul apariţiei electricităţii statice, îmbrăcămintea şi încălţămintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice, generatoare de sarcini electrice.

Art. 148
Amenajarea spaţiilor în care se realizează procese tehnologice cu pericol de explozie, precum şi desfăşurarea acestor procese tehnologice se va face cu respectarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Echipamentele tehnice trebuie să fie realizate în construcţie antiexplozivă.

SECTIUNEA 1: Prepararea apei deionizate

Art. 149
Manipularea apelor şi substanţelor chimice (HCl, NaOH), destinate controlului apei deionizate se va face în conformitate cu prevederile instrucţiunilor tehnologice. În timpul lucrului se vor folosi echipamente de protecţie adecvate.

Art. 150
La manevrarea acidului clorhidric concentrat sau la spălarea vaselor în care a fost depozitat acid clorhidric se vor folosi mănuşi de protecţie.

Art. 151
Comenzile şi operaţiile de cuplare electrică a agregatelor se vor face numai cu mâinile uscate, utilizându-se echipamentul de protecţie corespunzător.

CAPITOLUL 5: Fabricarea de ferite (miezuri de ferite moi, magneţi ceramici şi plastoferite)

Art. 152
La fabricarea feritelor se vor lua toate măsurile necesare pentru a reduce concentraţia noxelor în aer sub limita maximă, prevăzută în Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 153
Utilizarea electrostivuitoarelor şi a altor mijloace de transport uzinal se va face cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

Art. 154
Inscripţiile care indică felul comenzilor la organele de comandă vor trebui să fie citeţe şi menţinute în stare curată.

Art. 155
Se interzice accesul persoanelor străine sau neinstruite la locul de muncă respectiv spaţiile vor fi îngrădite în mod special pentru platformele utilajelor (atomizoare, mori, calcinatoare etc.).

SECTIUNEA 1: Exploatarea utilajelor

SUBSECTIUNEA 1: Concasoare şi malaxoare

Art. 156
Se va verifica fiecare cantitate de material ce se introduce la concasat (ferită sau rebuturi de ferită) pentru a nu se introduce odată cu aceste materiale şi alte materiale dure ce pot distruge maşina sau pot provoca accidente prin ricoşarea lor printre valţuri sau plăcile de prelucrare.

Art. 157
La introducerea materialului în concasoare sau malaxoare mâna nu trebuie să depăşească gura maşinii, iar materialul trebuie să fie eliberat din mână înainte de a fi prins între valţuri sau plăci.

Art. 158
Lucrul la maşini este permis numai în echipament de protecţie, fără fular, cravată sau mânecile desfăcute, pentru a evita prinderea acestora între valţuri.

Art. 159
Nu este permisă urmărirea sfărâmării materialului în faţa gurii de încărcare, fără ochelari de protecţie.

SUBSECTIUNEA 2: Site vibrante

Art. 160
Nu este permisă împrăştierea materialului pe suprafaţa sitei decât cu ajutorul unei perii sau măturici sau în lipsa acestora mâna trebuie protejată cu o mănuşă de protecţie.

Art. 161
Dacă zgomotul produs de sitele vibrante depăşeşte limitele admise, se vor folosi antifoane externe sau interne.

SUBSECTIUNEA 3: Mori de măcinare

Art. 162
Punerea în funcţiune a morilor se va fac numai după ce va fi asigurată închiderea corectă a capacului morii. Se va verifica sistemul de interblocare de pornire a morii cu capacul de alimentare de pe platforma morilor în poziţie deschis.

Art. 163
Pornirea sau oprirea morilor se face numai prin intermediul întrerupătorului de pornire al motorului electric care trebuie să funcţioneze normal. Nu este permisă deschiderea întrerupătorului. Orice anomalie va fi semnalată electricianului, iar intervenţiile necesare vor fi făcute numai de către acesta.

Art. 164
Nu este permisă încărcarea morilor cu cantităţi de materiale ce depăşesc capacitatea lor.

Art. 165
Înainte de pornire se va verifica dacă apărătorile de protecţie sunt aşezate la locul lor şi sunt fixate corespunzător.

Art. 166
La morile ce au platformă de încărcare, după fiecare alimentare şi înainte de punerea lor în funcţiune, trebuie închis capacul platformei.

Art. 167
În timpul încărcării morii la întrerupătorul de pornire se va aşeza un indicator de avertizare.

Art. 168
Descărcarea materialului din morile de măcinat se va face numai după montarea grătarului de reţinere a bilelor în moară.

Art. 169
Este interzis a se scoate materialul din toba morii, în timp ce moara este în funcţiune. Această operaţie se execută numai când moara este în repaus.

Art. 170
La încărcatul morilor ce au gura de alimentare la înălţime, nu se va depăşi sarcina de încărcare a podului rulant. Se interzice folosirea stivuitorului sau podului rulant pentru urcarea persoanelor pe platformă.

Art. 171
În timpul alimentării morilor cei care execută această operaţie vor utiliza masca de protecţie contra prafului.

Art. 172
Tot personalul salariat ce lucrează în hala morilor, în timpul funcţionării acestora este obligat a purta căşti antifon pentru protecţia urechii.

Art. 173
Înainte de deschiderea capacului pentru a descărca moara, se va deschide ventilul de aerisire pentru eliminarea gazelor din interiorul morii.

Art. 174
Pentru a preîntâmpina pornirea accidentală a morii de către o altă persoană, în timp ce ea se descarcă este obligatorie întreruperea circuitului electric şi de la un al doilea întrerupător.

SUBSECTIUNEA 4: Prese hidraulice şi mecanice

Art. 175
Se interzice începerea lucrului la prese, înainte ca reglorul să verifice montarea corectă şi starea de funcţionare a sculei, a presei şi să dea dispoziţia de lucru.

Art. 176
Înainte de începerea lucrului reglorul este obligat să verifice starea de funcţionare a instalaţiei electrice şi a echipamentelor anexă ca: motoare electrice, pompe hidraulice, pompe de vid, redresor, omogenizator, alimentator pneumatic.

Art. 177
Nu este permisă alimentarea matriţei cu materiale în timpul funcţionării presei. Aceste operaţiuni se fac numai când presa este în repaus, iar berbecul este în poziţia superioară.

Art. 178
La scoaterea pieselor presate din matriţă, presa trebuie să fie în repaus, iar berbecul în poziţia superioară.

Art. 179
În timpul funcţionării pe comanda manuală a presei ambele mâini vor fi ocupate la butoanele de comandă şi la maneta de funcţionare a berbecului.

Art. 180
Este interzisă cu desăvârşire introducerea mâinii în matriţă după declanşarea presei, indiferent de motive.

Art. 181
Presa va fi echipată cu declanşatoare bimanuale care să nu permită comandarea coborârii berbecului, în timp ce se execută anumite operaţii în raza de acţionare a acestuia.

Art. 182
La funcţionarea în regim automat, presele trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie care să elimine accesul în zona activă a sculei sau organismelor în mişcare precum şi un interblocaj între dispozitivele de protecţie şi funcţionare a presei.

Art. 183
La fiecare presare pe comanda manuală berbecul trebuie să fie oprit la poziţia superioară şi menţinut în stare de repaus în timp ce se scoate piesa presată, se controlează şi se face o nouă încărcare a matriţei cu material.

Art. 184
Este interzis să se facă improvizaţii la prese sau la sistemul de declanşare al presei.

Art. 185
Nu este permisă depozitarea pieselor presate pe masa presei, acestea trebuind să fie aşezate direct pe palete sau în casete.

Art. 186
La fiecare presă se vor utiliza platforme de lemn şi covor de cauciuc electroizolant în cazul presării magneţilor.

Art. 187
La orice defecţiune mecanică sau electrică, lucrul se va opri imediat şi se va anunţa personalul de întreţinere şi maistrul de sector.

Art. 188
Este obligatoriu să se lucreze numai la presiunea şi tensiunea stabilite în instrucţiunile tehnologice.

SUBSECTIUNEA 5: Cuptoare de tratament termic pentru ferite

Art. 189
Personalul salariat care deserveşte cuptoarele electrice nu are voie să intervină la tabloul de comandă, la elementele de încălzire a cuptoarelor şi la termocuple în vederea eliminării unor defecţiuni.

Art. 190
În faţa tablourilor de comandă vor fi prevăzute covoare de cauciuc electroizolante.

Art. 191
Tablourile de comandă vor fi prevăzute cu sesizoare care să oprescă alimentarea cu energie electrică a zonei în care se lucrează, în cazul deschiderii uşilor cuptorului în vederea remedierii unor defecţiuni.

Art. 192
Personalul salariat ce deserveşte cuptorul electric nu are voie să acorde ajutor electricianului de serviciu, nici dacă este solicitat şi nici din proprie iniţiativă.

Art. 193
Se interzice depozitarea materialelor sau utilajelor în faţa panourilor perforate prevăzute pentru răcirea instalaţiei electrice din interiorul tablourilor de comandă.

Art. 194
În cazul blocării vagoneţilor în cuptorul tunel, operaţia de deblocare în canalul de intervenţie se începe după întreruperea completă a alimentării cu energie electrică pentru a se evita atingerea silitelor în funcţiune.

Art. 195
La evacuarea cărucioarelor din cuptoarele tunel sau a capsulelor din cuptoarele cameră, se vor folosi scule şi materiale de protecţie ca: cârlige de lungimi corespunzătoare, mănuşi de azbest, ochelari de protecţie.

Art. 196
Evacuarea materialelor din cuptoarele cameră se va face la distanţă de cel puţin 1m de la gura cuptorului, capsula fiind trasă cu cârlig sau cleşte pe o masă metalică ce are faţa căptuşită cu cărămidă refractară şi a cărei înălţime se reglează după vatra cuptorului.

Art. 197
La introducerea şi evacuarea cărucioarelor din cuptoarele tunel, după deschiderea uşilor şi punerea în funcţiune a servomotorului intrarea şi ieşirea vor fi urmărite de cei doi cuptorari, care vor supraveghea circulaţia vagonetelor în cuptor şi vor opri servomotorul în cazul când se observă un început de blocare.

Art. 198
La blocarea vagoneţilor în cuptor, intervenţia în canalul de sub cuptor se va face după o prealabilă aerisire a tunelului de către cei doi cuptorari care vor fi prevăzuţi cu următoarele dispozitive de lucru:
– cÂrlige de diverse lungimi;
– găleată metalică cu apă;
– mănuşi de azbest;
– cască pentru acoperirea capului;
– lampă portativă electrică alimentată la o ten-siune nepericuloasă.

Art. 199
Poziţia celor doi salariaţi ce efectuează deblocarea, va fi totdeauna aleasă, după ce s-a observat care sunt vagoneţii blocaţi, astfel ca intervenţia la cărucioare să se facă prin evitarea căderii materialului incandescent pe cei ce efectuează deblocarea.

Art. 200
Controlul temperaturii se efectuează la gurile dispuse în zonele de tratament şi se execută în mod obligatoriu.

Art. 201
Este interzis să se părăsească cuptoarele în timpul funcţionării lor.

Art. 202
În cazul când schimbul de cuptorari nu se prezintă la lucru nu se vor părăsi cuptoarele şi se va anunţa personalul de conducere al procesului tehnologic pentru a lua măsuri.

SUBSECTIUNEA 6: Maşini de rectificat ferite

Art. 203
Montarea şi demontarea pietrelor abrazive se va face numai de reglorul specializat cu asemenea operaţii. Pietrele folosite la maşinile de rectificat pentru magneţi şi ferite moi vor fi de duritatea prevăzută în instrucţiunile tehnologice.

Art. 204
Este interzis să se depăşeasă avansul maxim, prevăzut de instrucţiunile tehnologice.

Art. 205
Nu este permis să se pornească maşina fără apărătorile de protecţie montate şi bine fixate.

Art. 206
Salariaţii de la maşinile de rectificat vor purta obligatoriu ochelari de protecţie.

Art. 207
Se va da toată atenţia aşezării corecte conform instrucţiunilor tehnologice a feritelor pe masa maşinii de rectificat, orice incorectitudine putând da naştere la accidente grave.

Art. 208
În cazul când masa magentică nu funcţionează nu este permisă funcţionarea maşinii.

Art. 209
Este interzis să se lucreze fără apă de răcire.

Art. 210
Este interzisă părăsirea maşinii în timpul funcţionării.

Art. 211
Înainte de începerea lucrului se va porni motorul ce antrenează piatra abrazivă şi se va face proba fără sarcină, timp de 15 – 20 minute, a pietrei abrazive.

Art. 212
În timpul lucrului se va urmări existenţa în permanenţă a apei în vasul instalaţiei de absorbţie a prafului rezultat de la rectificare.

Art. 213
În cazul ivirii unui zgomot sau miros deosebit, se va opri imediat maşina, anunţându-se conducătorul procesului de producţie.

SUBSECTIUNEA 7: Maşini de turnat sub presiune

Art. 214
Înainte de punerea în funcţiune a maşinii se verifică dacă temperatura materialului din cazan este cea indicată în tehnologie.

Art. 215
Amestecătorul maşinii nu se pune în funcţiune decât atunci când materialul a ajuns în stare de pastă, condiţionat prin controlul temperaturii cu termoregulatoare.

Art. 216
Se va verifica dacă amestecătorul anexă al maşinii este legat la pământ, dacă rezistenţele sunt în bună stare şi numai după aceea se va începe formarea şarjei de lucru.

Art. 217
Manipularea pedalelor se va face de o singură operatoare.

Art. 218
În timpul turnării nu se va ţine mâna lângă matriţă.

Art. 219
Se interzice injectarea materialului în matriţă fără ca aceasta să fie ecranată de ecranele de protecţie.

Art. 220
Luarea probelor din cazanele pentru omogenizare se va face cu dispozitive sau unelte adecvate, după oprirea agitatorului.

Art. 221
La turnarea materialului în cazanul maşinii se va folosi pâlnia. Operaţia se va face cu atenţie.

Art. 222
Îndepărtarea resturilor de amestec de formare de pe elementele maşinii, cu mâna sau prin suflare cu gura sau cu aer comprimat, este interzisă. Pentru această operaţie se vor folosi perii, mături sau cârpe. Operaţia se va face numai când maşina este oprită.

Art. 223
Se interzice strângerea buloanelor, ungerea sau repararea maşinii, atâta timp cât instalaţia se află sub tensiune.

Art. 224
Aşezarea matriţei sub berbec se va face centrat în aşa fel ca să nu aibă loc injectarea materialului în gol. Înainte de începerea lucrului se vor executa câteva manevre în gol care să ateste montarea corectă a matriţei.

SUBSECTIUNEA 8: Mori de tocat plastoferita

Art. 225
Înainte de pornire se verifică starea cuţitelor şi a contracuţitelor.

Art. 226
Pornirea se face numai după ce se asigură închiderea perfectă a capacelor maşinii.

Art. 227
La pornire se verifică dacă operatorul sau mecanicul nu efectuează o depanare.

Art. 228
În timpul efectuării depanării, se va afişa la întreruptorul de pornire/oprire un indicator de avertizare.

Art. 229
Se interzice introducerea mâinii în coşul morii în timpul lucrului.

SUBSECTIUNEA 9: Extrudor pentru plastoferită

Art. 230
Înainte de începerea lucrului se va verifica dacă melcul şi capacul de extrudare sunt bine curăţate, dacă legăturile electrice nu au izolaţia deteriorată şi dacă termocuplul este montat în capul extrudorului.

Art. 231
Se va respecta întocmai regimul de lucru al maşinii şi parametrii de alimentare prescrişi în instrucţiunile tehnologice.

Art. 232
Nu se va lucra la extrudor până ce nu se va controla dacă instalaţia de răcire este în stare de funcţionare.

Art. 233
Alimentarea maşinii este interzis să se facă cu mâna. Se va urmări ca materialul să nu conţină resturi metalice sau alte corpuri străine.

SUBSECTIUNEA 10: Granulator

Art. 234
Pornirea, oprirea, repararea granulatorului şi supravegherea lui se vor face numai de persoane atestate pentru aceasta.

Art. 235
Pentru preîntâmpinarea rotaţiei accidentale a granulatorului în timpul descărcării şi încărcării, se va folosi un dispozitiv de fixare.

Art. 236
Se interzice Împingerea materialului cu mâna în timpul funcţionării granulatorului; descărcarea materialului se va face după oprirea lui.

SUBSECTIUNEA 11: Maşini de debitat ferite

Art. 237
Se interzice tăierea altor materiale decât a celor prescrise în instrucţiunile de lucru.

Art. 238
Salariatul va purta întotdeauna ochelari de protecţie şi echipament de lucru adecvat.

Art. 239
Curăţarea maşinii de resturile de la debitare se va face numai după oprirea maşinii folosindu-se mături, perii. Nu se va întrebuinţa furtun cu aer comprimat.

Art. 240
Se interzice lucrul cu discuri diamantate fisurate sau prezentÂnd orice alt defect.

Art. 241
Discurile diamantate trebuie să fie bine centrate, astfel ca în timpul lucrului să nu aibă bătăi axiale şi radiale.

SUBSECTIUNEA 12: Atomizoare

Art. 242
Personalul salariat care deserveşte aceste utilaje va fi bine instruit asupra modului de funcţionare al utilajului şi va folosi în permanenţă echipamentul de lucru şi de protecţie adecvat.

Art. 243
La începerea lucrului se va verifica starea tehnică a utilajului, a aparaturii de măsură şi control şi a dispozitivelor de protecţie.

Art. 244
Curăţarea instalaţiei se va face numai după oprirea atomizorului şi deconectarea instalaţiei electrice, arzătorului, ventilatorului şi răcirea instalaţiei.

Art. 245
Nu se va deschide uşa atomizorului (a camerei de ardere) în timpul funcţionării.

Art. 246
Pentru luarea probelor din rezervorul de agitare se vor folosi unelte adecvate şi se va opri agitatorul.

SUBSECTIUNEA 13: Tancuri de depozitare

Art. 247
În timpul agitării este interzisă introducerea lopeţilor sau a altor obiecte în tancuri în scopul degajării materialului de pe pereţii acestora.

Art. 248
În timpul efectuării depanării se va afişa pe întrerupătorul de pornire/oprire un indicator de avertizare după o prealabilă întrerupere a energiei electrice.

Art. 249
Umplerea se va face conform instrucţiunilor tehnologice, fără a se îngreuna buna funcţionare a motorului electric.

Art. 250
Se interzice funcţionarea tancurilor fără apărătoare la curelele de transmisie.

Art. 251
Utilajele vor fi acoperite cu capace.

Art. 252
În timpul funcţionării este interzisă împingerea materialului cu mÂna.

SUBSECTIUNEA 14: Valţuri

Art. 253
Înainte de începerea lucrului la malaxorul pentru vălţuit plastoferită se face verificarea tehnică şi în mod special se verifică:
– dacă toate apărătorile de protecţie prevăzute la organele în mişcare sunt la locul lor;
– existenţa apei pentru răcirea valţurilor;
– dacă valţurile au legătura la centura de îm-pământare şi starea acesteia;
– funcţionarea sistemului de siguranţă (inver-sorul de sens a valţurilor).

Art. 254
Se va verifica fiecare cantitate de material ce se introduce între valţuri pentru a nu se introduce odată cu aceste materiale şi alte materiale dure ce pot provoca accidente, prin ricoşarea dintre valţuri.

Art. 255
La introducerea materialului în malaxoare mâna nu trebuie să depăşească gura maşinii (nivelul maxim al cilindrului), iar materialului trebuie să fie eliberat din mână înainte de a fi prins între valţuri. Se vor folosi scule speciale pentru împingerea sub valţ a sfârşitului de bandă.

Art. 256
Lucrul la maşini este permis numai în echipament de protecţie corespunzător, fără fular, cravată, mâneci desfăcute sau mănuşi nepotrivite pentru a evita prinderea acestora între valţuri.

Art. 257
În caz de defecţiune sau accidentare se va acţiona sistemul de avarie (protecţie) prin apăsare cu mâna rămasă liberă.

SUBSECTIUNEA 15: Calcinatoare

Art. 258
Reglarea amestecului de aer/gaz sau a intensităţii curentului electric se va face numai de operatorul autorizat pentru aceasta.

Art. 259
Se interzice introducerea în calcinator de răngi sau alte obiecte în timpul funcţionării pentru dezlipirea materialului lipit pe pereţii acestuia.

Art. 260
Se interzice deservirea calcinatorului de alte persoane decÂt cele autorizate.

Art. 261
Operatorul are obligaţia să supravegheze utilajul în mod continuu.

Art. 262
Este interzisă părăsirea locului de muncă la calcinatoarele cu încălzire pe gaz metan în timpul funcţionării lor.

Art. 263
Elementele de comandă vor fi prevăzute cu inscripţii clare care să indice felul comenzii.

Art. 264
Sistemul de semnalizare al cuptorului trebuie să fie permanent în stare de funcţionare astfel încât la orice avarie să poată semnaliza pericolul apărut.

SUBSECTIUNEA 16: Etuve

Art. 265
Materialul se aşează în etuve pe rame cu plasă sau în tăvi astfel încât să fie asigurată stabilitatea stivei şi prevenirea pericolului de dărâmare a ei.

Art. 266
Nu se vor deschide uşile etuvei în timpul funcţionării.

Art. 267
La exploatare se vor respecta parametrii de funcţionare prescrişi în documentaţia tehnologică.

SUBSECTIUNEA 17: Extrudor ferite

Art. 268
Pornirea se va face după verificarea sistemului de extrudare.

Art. 269
La alimentare nu se va introduce mâna în coşul superior.

Art. 270
Modificarea turaţiei se va face lin, fără şocuri.

Art. 271
După terminarea lucrului se va demonta sistemul de extrudare şi se va curăţa pentru o nouă extrudare.

SECTIUNEA 2: Controlul tehnic de calitate

Art. 272
Se interzice accesul persoanelor, care nu au locuri de muncă în cadrul punctului de control.

Art. 273
Utilizarea aparatelor se va face numai de operatorul care cunoaşte instrucţiunile de lucru şi modul de folosire al aparatelor.

Art. 274
Nu se va lucra la magnetizor până ce nu se va controla dacă instalaţia de răcire funcţionează.

Art. 275
La terminarea schimbului se vor deconecta din priză toate aparatele (utilajele).

Art. 276
În cazul unei avarii sau accident în staţie (electrocutare, incendiu) se va opri staţia (aparatul) şi după aceea se va interveni.

Art. 277
Aparatele cu încălzire electrică trebuie să fie aşezate pe mese protejate cu materiale refractare şi termoizolante şi la distanţa minimă de 0,50 m de pereţii combustibili.

CAPITOLUL 6: Fabricarea izolatoarelor şi produselor electroceramice

Art. 278
Maşinile şi agregatele cu degajări de praf în timpul funcţionării vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie cu absorbţie sau de desprăfuire. Funcţionarea maşinilor şi agregatelor cu degajări de praf va fi condiţionată de funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau desprăfuire.

Art. 279
Ferestrele halelor de fabricaţie vor fi curăţate periodic prin spălare, pentru asigurarea iluminării corespunzătoare a tuturor locurilor de muncă.

Art. 280
În secţiile de fabricaţie duşumelele încăperilor, şi toate căile de acces se vor păstra uscate, curate, fără paste sau barbotină şi total degajate pentru a evita accidentele prin alunecări şi împiedicări.

Art. 281
Aruncarea resturilor de paste ceramice pe căile de acces este interzisă.

Art. 282
Vagoanele uscătoarelor, cărucioarele de manipulare a produselor semifabricate, precum şi cărucioarele cuptoarelor vor fi manevrate manual prin Împingere.

SECTIUNEA 1: Depozitarea şi pregătirea materiilor prime

Art. 283
Materiile prime: caolin brut şi spălat, argilă refractară, bentonită, nisipuri, felşpat, ipsos şi alte materii prime specifice vor fi manipulate numai de către salariaţii admişi să lucreze la aceste locuri de muncă pe baza examenului medical. Personalul salariat de la aceste locuri de muncă va fi controlat periodic, conform normelor Ministerului Sănătăţii.

Art. 284
La transportul materiilor prime spre secţiile de fabricaţie este interzisă încărcarea vagoneţilor, cărucioarelor sau tărgilor peste plinul sau încărcătura prescrisă.

Art. 285
Căile de acces dintre magaziile de materii prime şi secţiile de fabricaţie vor fi pietruite sau asfaltate, degajate de orice fel de materiale şi suficient iluminate (min.50lx, în cazul iluminării incandescente).

Art. 286
Nu este permis accesul salariaţilor în jurul locului unde se descarcă bulgări din vehicule (vagoane, autocamioane, căruţe).

Art. 287
Stivuirea bulgărilor descărcaţi din vehicul se face pe teren plan şi orizontal.

Art. 288
Materialele ambalate în saci se vor aşeza pe paletă cu înălţimea maximă ce nu va depăşi 1,5m. Manevrarea manuală a sacilor se va face în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 289
Descărcarea pe rampă a materiilor prime sau a materialelor din vagoane se va face numai după asigurarea vagoanelor prin frânare sau saboţi opritori.

Art. 290
În cazul descărcării materiilor prime, în timpul nopţii, se va asigura un iluminat corespunzător la locul de muncă.

Art. 291
La transportul materiilor prime cu ajutorul transportoarelor cu benzi este interzisă curăţarea benzii cu mâinile în timpul funcţionării. De asemenea, se interzice circulaţia salariaţilor pe sub benzi în timpul funcţionării acestora.

Art. 292
În timpul descărcării materiilor prime din vagoane, salariaţii nu au voie să stea în boxele staţiei de transbordare.

Art. 293
La descărcarea materialelor ambalate în saci şi la instalaţia de tăiere a sacilor se va lucra cu mască contra prafului.

Art. 294
Materialele ambalate În saci se vor transporta numai cu palete. Se interzice transportul manual.

Art. 295
La manipularea vagoanelor se va asigura semnalizarea sonoră de manevră. Se interzice circulaţia între linii şi între vagoane a personalului fără sarcini la manevră.

Art. 296
La autoîncărcătoarele cu cupă va lucra numai personal calificat şi instruit în acest scop.

Art. 297
La rampa pentru circulaţia vehiculelor cu materii prime trebuie asigurată o bună curăţenie pentru a se evita derapările sau alte accidente.

Art. 298
Circulaţia vehiculelor pe rampă se va face cu atenţie într-un singur sens – vehiculele vor semnaliza la intrarea şi ieşirea de pe rampă. Sensul lor de circulaţie va fi marcat la intrare şi ieşire. Pe tot traseul vehiculelor între staţia de transbordare şi depozit, se vor prevedea indicatoare de circulaţie conform normelor În vigoare.

Art. 299
La instalaţiile de pregătire a materiilor prime vor lucra numai persoane calificate şi instruite pentru utilajele respective.

Art. 300
Folosirea aerului comprimat la transportoarele pneumatice se va face în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat.

Art. 301
Focul la instalaţiile de uscare caolin, nisip, va fi supravegheat de personal autorizat În acest scop.

Art. 302
Funcţionarea concasoarelor este permisă numai cu funcţionarea tuturor utilajelor din fluxul tehnologic.

SECTIUNEA 2: Pregătirea pastei de porţelan, a barbotinei, pulberii de presare şi glazurii pentru izolatoare şi piese electroizolante

Art. 303
La începerea lucrului se va verifica starea tehnică a agregatelor şi a dispozitivelor de protecţie.

Art. 304
Pornirea, oprirea, repararea agregatelor şi supravegherea în timpul lucrului se vor face numai de persoane instruite şi autorizate în acest scop.

Art. 305
Vagonetele manuale vor fi deplasate numai prin împingere. Macaralele şi mecanismele de ridicat vor corespunde prevederilor ISCIR.

Art. 306
În timpul descărcării cântarului, salariaţii vor sta numai pe platforma de lucru.

Art. 307
În zona de circulaţie a cântarului se vor monta plăci avertizoare.

Art. 308
Se interzice deschiderea capacelor de încărcare a morilor în timpul funcţionării cântarului.

Art. 309
Pentru orice intervenţii la mori, nu se va folosi capacul de încărcare. Salariaţii vor acţiona de pe platforma de lucru a morii şi nu de pe şina cântarului.

Art. 310
Pentru a preîntâmpina eventualele rotaţii necomandate ale morii cu bile, în timpul încărcării sau descărcării, aceasta va fi prevăzută cu un dispozitiv de fixare.

Art. 311
Orice defecţiune se va aduce la cunoştinţa schimbului următor şi conducătorului locului de muncă.

Art. 312
La cuplarea aerului comprimat pentru golirea morii, se va verifica dacă presiunea la reţea corespunde valorii presiunii admise.

Art. 313
Angrenajul principal al morii cu bile trebuie prevăzut obligatoriu cu dispozitiv de protecţie. Accesul în carcasele de protecţie ale angrenajelor morilor cu bile se interzice în timpul funcţionării motorului.

Art. 314
Capacul de vizitare al morii trebuie să fie închis ermetic. Este oprită punerea în funcţiune a morii cu bile în caz că piuliţele care servesc la strângerea capacului sunt uzate.

Art. 315
Tubulatura de legătură între siloz, cântar şi gura de alimentare a morii trebuie să fie etanşă, atât de-a lungul cât şi la capete, pentru a evita degajarea prafului.

Art. 316
Gura de încărcare a silozului va fi în mod obligatoriu închisă după terminarea operaţiei de încărcare.

Art. 317
Gura de încărcare a silozului va fi verificată în mod periodic pentru buna funcţionare.

Art. 318
Oprirea morilor cu bile la încărcare, descărcare şi reparaţii se va face în poziţia prevăzută în instrucţiunile de funcţionare. Moara va fi bine blocată pentru a se evita eventualele rotiri necomandate.

Art. 319
Se vor lua următoarele măsuri privind repararea utilajelor:
a)moara fiind antrenată de electromotor, se va acţiona asupra întrerupătorului electric şi de la tabloul de distribuţie electrică deconenctându-l;
b)moara va fi blocată pentru a evita eventualele rotiri necomandate.

Art. 320
La descărcarea pietrei sau a bilelor de porţelan din moară, pentru sortare, se vor face îngrădiri sau se vor monta paravane pentru a preîntâmpina lovirea salariaţilor care lucrează în secţie.

Art. 321
Furtunurile de golire a morilor cu bile nu trebuie să fie perforate, pentru a înlătura împrăştierea barbotinei.

Art. 322
Agitatoarele de golire, retur şi amestec vor fi obligatoriu acoperite cu capace.

Art. 323
Se interzice împingerea materialului cu mâna în timpul funcţionării agitatorului.

Art. 324
Degajarea pereţilor agitatorului de materiale şi reglarea în timpul funcţionării, sunt interzise.

Art. 325
Pentru evitarea electrocutării, carcasele sitelor, motoarelor şi aparatajului electric trebuie să fie legate la conductorul de nul ca măsură principală de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă şi la pământ ca măsură suplimentară.

Art. 326
Pompele cu membrană vor lucra numai cu presiunea de regim, indicată în fişa tehnologică. Această presiune nu se va depăşi sub nici un motiv.

Art. 327
Contragreutatea şi resortul de calibru al pompelor cu membrană vor fi controlate periodic.

Art. 328
În jurul filtrelor – presă se va păstra curăţenia pentru a preîntâmpina eventualele alunecări în timpul exploatărilor.

Art. 329
Încărcarea vacuumpresei cu material se va face fără a introduce mâinile în interiorul gurii de alimentare.

Art. 330
Deschiderea capacului camerei de vid se va face numai când maşina este oprită şi echilibrul presiunilor stabilizat.

Art. 331
În timpul funcţionării frământătoarelor cu sită, nu se permite accesul la platforma de montaj.

Art. 332
La prepararea sau în timpul intervenţiei la sita frământătoare şi la silozul dozator se vor respecta
prevederile de tehnica securităţii muncii privind instalaţiile şi echipamentul electric.

Art. 333
Benzile transportoare dintre utilaje nu vor fi curăţate cu mâna în timpul funcţionării acestora.

Art. 334
Toate elementele în mişcare accesibile şi care pot genera accidente la maşinile şi agregatele din secţie vor fi prevăzute cu apărători de protecţie corespunzătoare. Dispozitivele de protecţie vor fi vopsite conform standardelor în vigoare.

Art. 335
La site şi agitatoare se va controla dacă izolaţia electrică este corespunzătoare. Nu se vor folosi cele necorespunzătoare.

Art. 336
La instalaţia de uscare prin pulverizare se vor respecta următoarele:
a)nu se va permite accesul pe platformele instalaţiei a persoanelor străine sau neinstruite special pentru acest loc de muncă;
b)curăţarea instalaţiei se va face numai după deconectarea instalaţiei de la reţeaua electrică.

Art. 337
Se interzice curăţarea manuală a maşinii de amestec cu liant şi a sitei de granulare, fără oprirea instalaţiei.

Art. 338
Încărcarea maşinii se va face numai cu dispozitive speciale (benzi etc.).

SECTIUNEA 3: Prelucrarea, uscarea şi manipularea produselor electroceramice

Art. 339
Depăşirea gabaritului sau supraîncărcarea ascensorului cu calupi de pastă este interzisă.

Art. 340
La prelucrarea pastei de ceramică, strungarii şi fasonatorii vor avea mânecile suflecate şi vor purta degetar de cauciuc.

Art. 341
Maşinile de îndesare vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 342
Cuţitele frezelor de preformare vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.

Art. 343
La maşinile multipoziţionale de fasonare, salariaţii vor sta numai în dreptul poziţiilor de lucru.

Art. 344
Orice intervenţie la maşină se va face numai cu maşina deconectată şi numai de personal autorizat şi instruit pentru aceasta.

Art. 345
Este interzisă pătrunderea salariaţilor în uscătoarele tunel, în timpul funcţionării acestora.

Art. 346
Deschiderea robinetelor de apă caldă sau aer cald la camerele de uscare se va face numai după ce s-au închis uşile agregatelor.

Art. 347
La strunguri nu se vor folosi cuţite care nu corespund profilului ce urmează a se realiza. Cuţitele şi suporturile cuţitelor vor fi bine fixate.

Art. 348
Este interzis să se lucreze cu cuţite de degroşat şi tăiat care au coada mai scurtă de 250 mm.

Art. 349
Este interzis să se lucreze cu dornuri prinse la un singur capăt pe o lungime mai mică de 50 mm.

Art. 350
Este interzisă oprirea strungului cu mâna.

Art. 351
Este interzisă demontarea şi îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale utilajelor.

Art. 352
Pornirea şi oprirea preselor se face cu mâna curată.

Art. 353
Se interzice scoaterea cu mâna a pieselor presate în timpul funcţionării berbecului de presare.

Art. 354
La presele automate se interzice blocarea plaselor de protecţie şi introducerea mâinilor în zona de presare.

Art. 355
La maşinile şi dispozitivele de debavurare, pietrele, cuţitele, periile vor fi protejate.

Art. 356
Este interzisă reglarea matriţelor de către presatori. Reglajul se face numai de personalul salariat instruit în acest scop.

Art. 357
Este interzisă curăţarea dozatorului sau a altor obiecte în timpul funcţionării presei.

Art. 358
Se interzice aranjarea, (nivelarea) materialului după pornirea maşinii.

SECTIUNEA 4: Glazurarea produselor electroceramice

Art. 359
Desprăfuirea pieselor biscuitate sau crude şi glazurarea prin pulverizare cu aer se vor face numai sub nişe de absorbţie.

Art. 360
La glazurarea prin spriţuire, la începerea lucrului se vor controla:
a)ventilul principal de aer comprimat;
b)regulatorul de aer;
c)capacul agitatorului de glazură.

Art. 361
La regulatorul cu aer şi agitatorul de glazură este interzisă depăşirea în timpul lucrului a presiunilor maxime indicate pe aparate şi impuse de procesul tehnologic.

Art. 362
Pardoselile secţiilor vor fi păstrate în stare uscată şi curată.

Art. 363
La piesele glazurate, ştergerea părţilor care vor trebui să rămână neglazurate se va face numai cu buretele şi imediat ce produsul a fost glazurat.

Art. 364
După glazurarea manuală prin scufundare, salariaţii se vor spăla obligatoriu pe mâini la terminarea lucrului.

SECTIUNEA 5: Arderea produselor electroceramice

Art. 365
Aprinderea şi stingerea cuptoarelor se vor face numai de fochişti special instruiţi şi autorizaţi sub supravegherea directă a conducătorului locului de muncă, cu respectarea Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 366
Înainte de începerea încărcării cuptorului se va verifica dacă în cuptor nu sunt emanaţii de gaze.

Art. 367
La încărcarea cuptoarelor, operaţia de stivuire va fi încredinţată numai salariaţilor calificaţi şi instruiţi pentru această muncă.

Art. 368
Încărcarea sau descărcarea cuptoarelor se admite numai după ce temperatura interioară a coborât la 40-45 0C. Înainte de operaţia de încărcare sau descărcare, conducătorul locului de muncă va măsura temperatura cu un termometru la înălţimea de 1,70 m de pardoseală. Operaţiile se vor efectua de către salariaţi adaptaţi la această temperatură. În timpul lucrului, în cuptor, salariaţii respectivi vor fi permanent supravegheaţi din exterior.

Art. 369
Lămpile portative utilizate la iluminatul cuptoarelor vor fi alimentate la tensiune nepericuloasă.

Art. 370
După fiecare ciclu de ardere se va examina cu atenţie starea bolţii şi a pereţilor, luând măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate.

Art. 371
Este interzisă încărcarea cuptoarelor care prezintă defecte importante (crăpături în pereţi etc.).

Art. 372
Orificiile din vatra cuptoarelor vor fi acoperite În timpul încărcării şi descărcării spre a nu se produce accidentări.

Art. 373
Înainte de începerea descărcării cuptoarelor se vor debloca căile de acces ale cuptorului spre locul de stivuire.

Art. 374
La deschiderea uşii cuptorului se vor întrebuinţa sculele, stabilite prin instrucţiuni tehnologice afişate la locul de muncă şi cu ajutorul lor se vor desface cărămizile, evitându-se pericolul de prăbuşire a uşii peste salariaţi.

Art. 375
Este interzisă staţionarea salariaţilor în apropierea cuptorului în timpul desfacerii uşii pentru răcire.

Art. 376
La operaţia de descărcare a cuptoarelor, apucarea capsulelor se va face numai cu ajutorul palmarelor.

Art. 377
Înainte de începerea descărcării cuptoarelor se va verifica dacă stivele nu prezintă pericol de prăbuşire.

Art. 378
Cuptoarele tunel vor fi deservite numai de salariaţi cu o înaltă calificare la arderea produselor de ceramică.

Art. 379
Controlul temperaturii din cuptor se va face În mod obligatoriu.

Art. 380
Fochistul este obligat să controleze zilnic ventilul principal de gaze, regulatorul de presiune şi debitul de gaze.

Art. 381
Orice defecţiune a ventilului principal de alimentare cu gaze şi regulatorului de gaze trebuie anuanţate persoanei cu atribuţii în acest sens.

Art. 382
La Întreruperile de curent electric, fochistul este obligat să închidă imediat ventilul de gaze de pe conducta principală. În nici un caz nu se va umbla la regulatorul de presiune automat al gazelor.

Art. 383
La restabilirea curentului electric se va ventila întâi cuptorul, timp de cel puţin 10 minute, şi apoi se va deschide treptat ventilul de gaze, asigurându-se astfel aprinderea lentă a focului.

Art. 384
Acţionarea uşilor cuptorului o va face numai fochistul cuptorului respectiv, pe bază de instructaj special în acest sens.

Art. 385
Împingătoarele de vagonete ale cuptorului tunel se vor porni numai de fochistul de serviciu. Se interzice fochistului să umble la maşina de împins vagonete în cuptorul tunel În timpul mersului.

Art. 386
Defecţiunile maşinilor de împins vagonete în cuptor vor fi anunţate persoanei cu atribuţii în acest sens. Reparaţiile ei se vor executa de mecanici cu calificare corespunzătoare pe bază de plan aprobat.

Art. 387
Manevrarea vagonetelor cuptorului tunel se va face prin împingerea manuală. Se admite tracţiunea vagonetelor cu cârlige numai atunci când sunt scoase din cuptor.

Art. 388
Nu se admite încărcarea vagonetelor cu capsule sau plăci sparte. De asemenea se interzice utilizarea vagonetelor care au platforma defectă.

Art. 389
Aşezarea produselor pe vagonete se va face în mod simetric, dreapta sau stânga, suporturile pe care se aşează produsele vor fi verificate pentru a se asigura stabilitatea încărcăturii. La capetele liniilor pe care circulă vagonetul sau în faţa cuptorului, se va prevedea un şablon de verificare a gabaritului vagonetului încărcat. Şablonul va fi executat la scara 1:1 corespunzând secţiunii minime utile din interiorul cuptorului.

Art. 390
Curăţarea vagonetelor pentru încărcare se va face cu şpaclu metalic sau cu un burete.

Art. 391
În cazul dărâmării produselor de pe vagonetele care circulă în cuptor, pentru îndepărtarea acestora se va opri cuptorul. Intervenţia se execută de către 2 salariaţi ce vor purta echipament special.

Art. 392
În canalul de vizitare al cuptorului instalaţia de iluminat va fi la tensiune nepericuloasă.

Art. 393
Se interzice scoaterea a doi sau mai mulţi vagoneţi deodată din zona de răcire a cuptorului.

Art. 394
La operaţia de descărcare, salariaţii vor folosi palmare de piele. Se va observa dacă produsele arse nu sunt sparte sau lipite, pentru evitarea tăieturilor la mâini în timpul manipulării lor.

Art. 395
Trecerea vagonetelor de pe o linie pe alta se va face cu macazuri sau plăci turnante şi numai după ce s-au blocat transportoarele.

Art. 396
Fochiştii de la cuptoare vor privi conurile pirometrice numai cu ajutorul ochelarilor cu vizor din sticlă de cobalt.

Art. 397
Schimbarea capetelor arzătoare se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnologice şi de tehnica securităţii aflate la locul de muncă.

Art. 398
Spaţiile din zona cuptoarelor vor fi prevăzute cu mijloace de stingere a incendiilor (extinctor etc.)

SECTIUNEA 6: Sortarea, armarea, încercarea şi şlefuirea produselor electroceramice arse

Art. 399
Lăzile pentru transportul produselor de la cuptoare la secţia de sortare vor fi verificate zilnic dacă corespund din punct de vedere tehnic.

Art. 400
Ridicarea lăzilor de transport, încărcate cu produse se face simultan şi numai de două persoane.

Art. 401
Scoaterea produselor din lada de sortare se va face cu palmare sau mănuşi, în aşa fel încât să se evite tăierea mâinilor cu cioburi.

Art. 402
Stivuirea şi aşezarea produselor în lăzile de transport se va face în aşa fel încât să se evite răsturnarea şi producerea vreunui accident.

Art. 403
Sortatorii vor fi atenţi la desfacerea pieselor lipite pentru a nu-şi produce tăieturi prin spargerea pieselor.

Art. 404
Şlefuitorii vor verifica, înainte de începerea lucrului dacă apărătorile de protecţie a polizoarelor sunt în bună stare.

Art. 405
Rectificatorii vor lucra numai cu mască uşoară de protecţie contra pulberilor.

Art. 406
Maşinile de rectificat şi tăiat vor fi prevăzute cu instalaţii de absorbţie locală a pulberilor.

Art. 407
Şlefuitorii vor lucra numai cu ecrane sau ochelari de protecţie.

Art. 408
Şlefuirea produselor de porţelan se va face pe cale umedă sau în cazul şlefuirii uscate, se va asigura o ventilaţie locală de absorbţie a prafului, la utilajul de şlefuire.

Art. 409
La instalaţiile de armare cu plumb şi sulf se va prevedea ventilaţia locală cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 410
Instalaţiile pentru probele de control mecanic şi termic, vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie şi indicatoare de avertizare. Se vor respecta Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 411
La şlefuirea izolatoarelor, acestea vor fi acoperite cu plase de protecţie.

SECTIUNEA 7: Fabricarea produselor refractare

Art. 412
Pentru evitarea proiectării în afară a bulgărilor de material spart, încărcarea concasorului se va face numai cu bulgări de mărimea indicată în fişa tehnologică pentru fiecare material.

Art. 413
Încărcarea colergangului cu materii prime se va face mecanizat, sau, în cazul încărcării manuale, aceasta se va face cu ajutorul lopeţilor, observând că bucăţile sau bulgării mari să fie în prealabil sfărâmaţi prin mijloacele şi cu tehnologia prevăzută în instrucţiunile de la locul de muncă.

Art. 414
În timpul funcţionării colergangului, potrivirea materialului pentru sfărâmare se va face cu ajutorul sculelor, intervenţia directă cu mâna este interzisă.

Art. 415
Utilajul şi maşinile care în timpul exploatării prezintă pericol de accidentare pentru zonele vecine vor fi izolate de acestea prin panouri, grilaje etc. prevăzute cu sisteme de interblocare.

Art. 416
La cernerea materialelor măcinate la colergang va exista o instalaţie de desprăfuire la locul de muncă.

Art. 417
La presa de fricţiune pentru presarea capsulelor refractare de şamot vor lucra numai salariaţi calificaţi.

Art. 418
Se va controla, la începutul fiecărui schimb, de către conducătorul locului de lucru, poziţia matriţei de presat a capsulelor. Se va controla, de asemenea, ca ambele părţi ale matriţei să fie coaxiale şi să se îmbine perfect.

Art. 419
Controlarea frânei la presa cu fricţiune este obligatorie la începutul fiecărui schimb de lucru.

Art. 420
La sfârşitul fiecărei zile de lucru, presa de fricţiune se va lăsa curată şi în bună stare de funcţionare.

Art. 421
Salariaţii care lucrează la presa cu fricţiune vor primi un unguent pentru mâini, corespunzător materialelor cu care lucrează.

Art. 422
Cărucioarele încărcate cu blocuri de şamot, manevrate manual, vor fi întotdeauna puse în mişcare prin împingere, nu prin tragere.

Art. 423
Aprinderea şi stingerea cuptoarelor de ars şamot vor fi făcute de fochişti autorizaţi.

Art. 424
Înainte de a se începe scoaterea din cuptor a produselor arse se va controla de către conducătorul locului de muncă dacă nu există emanaţii de gaze care ar periclita sănătatea salariaţilor descărcători.

SECTIUNEA 8: Confecţionarea modelelor de ipsos şi turnarea formelor

Art. 425
În încăperile de modelat şi în turnătoria de forme se va prevedea un nivel de iluminat natural şi artificial ridicat. El trebuie să corespundă valorilor indicate pentru lucrările reglementate în acest sens de normele în vigoare.

Art. 426
Se interzice cernerea ipsosului în atelierul de modelaj sau în turnătoria de forme din ipsos.

Art. 427
Prepararea pastei de ipsos se va face cu ajutorul amestecătoarelor mecanice în vase adecvate.

Art. 428
Transportul vaselor, cu pastă de ipsos preparată, la mesele de turnare se va face cu cărucioare mici pe roţi de cauciuc. Se interzice transportul manual al vaselor cu pastă de ipsos.

Art. 429
Formele de ipsos, după turnare, vor fi transportate la uscare cu ajutorul cărucioarelor de transport.

Art. 430
Modelele originale de ipsos vor fi fixate pe strungurile de modelat.

Art. 431
Suprafaţa superioară a roţii prin care se acţionează strungul de modelat va fi netedă şi fără aşchii.

Art. 432
Se interzice salariatului coborÂrea de pe scaunul pentru strunjit Înainte de oprirea strungului.

Art. 433
Înainte de a pune în funcţiune strungul, salariatul va controla dacă nu au rămas pe părţile laterale ale discului unelte de lucru.

Art. 434
Modelele de ipsos, aşezate pe strungul de rectificare, vor fi fixate pe discul strungului, astfel ca desprinderea modelului în timpul strunjirii să nu fie posibilă.

Art. 435
Cozile cuţitelor de strung vor fi netede.

CAPITOLUL 7: Prelucrarea maselor plastice

SECTIUNEA 1: Prelucrarea maselor plastice termorigide şi termoplastice

Art. 436
Toate instalaţiile, conductele, matriţele şi părţile utilajelor încălzite, se vor izola termic, astfel încât temperatura la suprafeţele exterioare să nu depăşească + 550C. Se interzice să se lucreze fără o instalaţie (dispozitiv) de măsurare a temperaturii sau cu aceasta defectă.

Art. 437
Personalul salariat care lucrează la prese, maşini de injecţie, de debavurat, de şlefuit, care manipulează, reglează sau exploatează matriţe vor folosi unelte şi mijloace individuale de protecţie adecvate.

Art. 438
Se va evita contactul cu pielea a materialului plastic fierbinte sau topit.

Art. 439
Este interzisă acumularea de material plastic sub cilindrul maşinii de injecţie şi lângă aceasta.

Art. 440
Pentru a evita pătrunderea mâinilor în zona ansamblului de închidere a matriţei în timpul mişcării acesteia, zona respectivă trebuie să fie protejată cu apărători, astfel încât maşina să nu poată fi pusă în funcţiune decât cu apărătoarea în poziţia de protecţie. Pentru siguranţa funcţionării sistemului, la deschiderea apărătorii, funcţionarea ansamblului de închidere a matriţei trebuie să fie oprită atât din punct de vedere electric – printr-un întrerupător, cât şi hidraulic – printr-un sistem cu un ventil intercalat în instalaţia hidraulică a ansamblului de închidere.

Art. 441
Pentru evitarea oricărui pericol la deschiderea apărătorii ansamblului de închidere între plăcile portmatriţă, va trebui să se interpună în mod automat o tijă rigidă, acţionată de apărătoare; la închiderea acesteia tija va trebui să fie îndepărtată automat din zona dintre plăcile portmatriţă.

Art. 442
Montarea şi reglarea sculelor, curăţarea, ungerea precum şi accesul la mecanismele de acţionare a preselor se vor face numai când presele sunt oprite şi numai de personal calificat.

Art. 443
Înainte de pornirea preselor se va controla dacă coşurile şi cuiburile de alimentare nu conţin corpuri străine.

Art. 444
Curăţarea dispozitivelor de injecţie şi a matriţelor de bavuri şi materiale prinse pe ele se va face cu aer comprimat şi unelte adecvate din cupru sau aluminiu.

Art. 445
În cazul lucrului cu matriţe deschise, la introducerea, aşezarea şi scoaterea manuală a pieselor de sub poanson, se vor folosi scule ajutătoare (cârlige, cleşti, pensete etc.) şi mijloace de protecţie corespunzătoare (mănuşi, palmare, degetare), astfel încât mâna salariatului să nu ajungă în zona periculoasă a matriţei.

Art. 446
Montarea şi demontarea matriţelor grele se vor efectua cu mijloace mecanizate şi numai de personal calificat în acest scop.

Art. 447
În timpul cursei de închidere a matriţei se interzice introducerea în zona periculoasă a mâinii sau a diferitelor obiecte pentru curăţarea, scoaterea sau aşezarea materialului în cuib.

Art. 448
Preîncălzitoarele de înaltă frecvenţă a materialului de presat vor fi astfel realizate, instalate, şi deservite, încât să se înlăture orice pericol de electrocutare şi să se respecte normele în vigoare în această privinţă.

Art. 449
La realizarea instalaţiei deservirea preîncălzitoarelor pentru material plastic se vor respecta Normele specifice de securitatea muncii pentru radiaţii neionizante (încălzirea prin curenţi de înaltă frecvenţă) şi a standardelor în vigoare.

Art. 450
La exploatarea preselor hidraulice este interzis să se depăşească valoarea forţelor de presare şi a presiunilor de regim indicate de linia roşie a manometrelor.

Art. 451
Reglarea supapelor la distribuitori se va executa numai cu pompa decuplată.

Art. 452
La maşinile de injecţie se interzice injectarea materialului în gol, fără a se lua măsurile corespunzătoare de protecţie contra stropirii cu masă plastică fierbinte.

Art. 453
La extrudarea maselor plastice, salariatul trebuie să fie echipat cu mască de protecţie pentru intervenţii în cazul descompunerii amestecurilor ce se prelucrează.

Art. 454
Se va supraveghea în mod continuu regimul de funcţionare al extrudoarelor şi se vor lua măsuri corespunzătoare pentru evitarea formării de pori şi umflături în produs, degajărilor de gaze, schimbării de culoare, arsurilor. Nerespectarea acestor măsuri, mai ales în cazul materialelor (de ex. PVC) poate genera dezvoltări puternice de gaze prin descompunerea topiturii, provocând creşterii inadmisibile de presiune ce pot duce chiar la prinderea capului de extrudare şi provoca accidente.

Art. 455
Demontarea şi transportul pieselor se vor face numai după răcirea lor, pentru a se evita arsurile. Piesele grele se vor ridica şi coborî folosind mecanisme de ridicat corespunzătoare şi respectând normele în vigoare în această privinţă.

Art. 456
Montarea şi demontarea capetelor extrudoarelor se va efectua numai de personal specializat.

Art. 457
Valţurile mobile trebuie să fie prevăzute cu semnalizare de avertizare.

Art. 458
Zonele periculoase trebuie să fie îngrădite cu panouri.

Art. 459
Este interzisă depozitarea matriţelor şi a materialelor lângă prese sau pe căile de acces, de asemenea sunt interzise depozitarea şi păstrarea materialelor inflamabile în încăperile preselor.

Art. 460
Se interzice operatorilor de la maşinile de prelucrat mase plastice să facă vreo intervenţie sau reparaţie la maşinile respective; acestea se vor face numai de personal calificat în acest scop.

Art. 461
Operaţiile de debavurare şi finisare a pieselor din mase plastice termoreactive (baghelită, aminoplaste etc.) la strunguri, polizoare, unelte de mână etc. se vor efectua cu respectarea prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 462
Utilajele pentru debavurat şi finisat vor fi prevăzute cu apărători de protecţie şi dispozitive de ventilaţie locală.

SECTIUNEA 2: Prelucrarea răşinilor epoxidice

Art. 463
Maşinile de înfăşurat ţesătura de sticlă vor fi prevăzute cu aspiraţie locală care să capteze praful de sticlă rezultat la această operaţie.

Art. 464
Sistemul de prindere a dornurilor pe maşină trebuie să realizeze o prindere sigură, să nu permită scăparea dornului pe timpul înfăşurării.

Art. 465
Dornurile înfăşurate se vor depozita, până la introducerea lor în cochilă, pe un dispozitiv care să excludă rostogolirea acestora din poziţia verticală.

Art. 466
Introducerea dornurilor în cochilă se va efectua folosind un sistem de prindere sigură a acestora în cârligul monogrindei încât să nu scape în timpul manevrărilor.

Art. 467
Cărucioarele vor fi acţionate numai prin împingere pentru a evita accidentele prin prinderea picioarelor.

Art. 468
Uşile tip ghilotină de la cuptoarele de preîncălzire şi polimerizare se vor prevedea cu sisteme de blocare în poziţia ridicată.

Art. 469
La cuptorul cu gaze, arzătoarele şi aparatura de protecţie vor corespunde întocmai caracteristicilor prevăzute în proiect.

Art. 470
Sistemele de introdus şi scos cărucioarele din cuptoare vor împiedica intrarea salariaţilor în cuptoare când temperatura depăşeşte 550C, iar canalele vor fi acoperite cu tablă striată. În cazul temperaturilor inferioare, în cuptor vor intra numai salariaţii adaptaţi acestor condiţii de muncă. Este interzis să se lucreze cu instalaţia de măsurare a temperaturii defectă.

Art. 471
Termostatele, termoregulatoarele şi termometrele vor fi verificate periodic şi ferite de şocuri mecanice. Este interzis să se lucreze cu aparatele defecte.

Art. 472
Cuvele de turnare în vid şi sub presiune vor fi prevăzute cu:
– vizori de securitate la dimensiunile prevăzute în proiect şi ferite de încălziri şi răciri bruşte şi de lovituri;
– supapă de suprapresiune care va trebui să fie verificată zilnic asupra stării de curăţenie şi funcţionare;
– termostate, termometre şi presostate care vor fi periodic verificate şi înlocuite când se constată defecţiuni.

Art. 473
Cuvele se vor curăţa după fiecare turnare iar temepratura interioară nu va depăşi 148 0C pentru a nu se arde amestecul de pe fundul cuvei şi a se produce degajări de gaze toxice. Este interzis să se lucreze fără instalaţia de măsurare a temperaturii în stare de funcţionare.

Art. 474
Ungerea cuvei se va face numai cu vaselină siliconică luând măsuri să nu pătrundă în cuve substanţe cu punct scăzut de aprindere.

Art. 475
Ca ulei de încălzire a staţiei, se va folosi numai ulei termic, indicat de proiectantul staţiei, iar încălzirea se va realiza în trepte, în timp de 4 ore, cel puţin.

Art. 476
Dozarea răşinei şi a anhidridei se va efectua numai de salariaţi special pregătiţi. Depăşirea procentului de anhidridă sau a temperaturii ei de topire ducând la degajări masive de gaze nocive, se vor lua măsurile prevăzute în asemenea cazuri prin Normele generale de protecţie a muncii şi instrucţiunile tehnologice.

Art. 477
Transportarea răşinei şi întăritorului în stare caldă se va face numai în vase închise. Cochilele cu răşină neîntărită se vor manipula atent ca să nu sară răşină pe cei din jur, producând arsuri grave.

Art. 478
La spălarea amestecătoarelor cu percloretilenă se va deconecta încălzirea şi reduce temepratura, evitând degajările de gaze. Nu se va folosi pentru spălare tricloretilenă, deoarece aceasta se descompune la 120 0C în fosgen şi acid clorhidric (toxice şi agresive).

Art. 479
Pe tot timpul funcţionării instalaţiilor, personalul de serviciu va avea sectoare precise de supraveghere astfel încât orice punct să fie urmărit.

Art. 480
La oprirea încălzirii instalaţiei întâi se deconectează încălzitoarele şi numai după 15 – 20 minute după răcirea ei se deconectează pompele de recirculare a uleiului.

Art. 481
Extragerea se execută numai cu macaraua special destinată acestui scop, folosind sisteme sigure de prindere a dornurilor, care să nu permită scăparea lor. Dacă răşina este aderată pe cochilă, extragerea se face pe presă.

Art. 482
Când este necesar să se spargă răşina, se va amenaja locul cu paravane iar salariatul va purta ochelari de protecţie.

Art. 483
Dornurile, înainte şi după demandrinare, se transportă numai cu cărucioare speciale care să nu permită căderea lor.

Art. 484
La maşinile de demandrinat, comenzile se fac numai cu mâna liberă, fără manuşă. Se vor evita demandrinările prin împingere, urmărind să se execute numai prin tragere.
Se vor verifica şi curăţa zilnic butoanele de comandă pentru a nu se bloca din cauza murdăriei.

Art. 485
La platouri se va verifica zilnic starea filetelor de la belciuge şi platan pentru a se evita smulgerea belciugelor în timpul manevrării platourilor.

Art. 486
Grinzile rulante şi cablurile de ridicat trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice ISCIR.

Art. 487
Se vor respecta Normele generale de protecţie a muncii şi Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea prin aşchiere. Maşini-unelte vor fi prevăzute cu aspiraţie locală pentru captarea prafului.

Art. 488
La operaţiile de lipiri şi armări se va evita orice contact direct cu răşinile, întăritorii şi tricloretilena. Înainte de începerea lucrului se vor unge mâinile cu cremă protectoare iar înainte de masă şi după terminarea programului se vor spăla bine.

Art. 489
Probele de presiune (140 – 160 bari) se vor executa numai în camera de presiune. Se interzice pătrunderea în această cameră a persoanelor, înainte ca suprapresiunea să fi revenit la “0” bari (citită pe manometru).

Art. 490
Răşinile se manipulează numai în bidoane închise ermetic.

Art. 491
În timpul amestecării, turnării şi ajustării pieselor din răşină se foloseşte obligatoriu mască de protecţie, mănuşi de bumbac şi peste acestea de cauciuc, precum şi ochelari de protecţie.

Art. 492
La ajustarea pieselor ce conţin fibre de sticlă se vor folosi instalaţii de absorbţie a prafului sau ajustarea pieselor se va face în stare umedă.

Art. 493
După fiecare operaţie de pensulare, stratificare şi turnare se vor spăla mâinile şi faţa cu apă caldă şi săpun medicinal.

Art. 494
Faţa şi mâinile se vor unge cu creme protectoare, din 4 în 4 ore, îndeosebi când se lucrează cu fulgi şi ţesături de sticlă.

Art. 495
Resturile de răşină şi lianţi nesolidificaţi se îndepărtează cu tricloretan, tricloretilenă, acetonă.

Art. 496
Se interzice, constituind pericol de accidentare sau îmbolnăvire:
– accesul persoanelor străine în atelierul de ră-şini;
– contactul alimentelor şi tacâmurilor cu răşini;
– fumatul În atelier.

Art. 497
Manipulările şi operaţiile care ar favoriza contactul tegumentelor cu răşini sau lianţi să fie efectuate cu atenţie.

CAPITOLUL 8: Fabricarea cablurilor şi produselor electroizolante

Art. 498
Înainte de Începerea lucrului se va verifica starea de funcţionare a agregatelor, maşinilor, autoclavelor, dispozitivelor de etanşare, aparatelor de măsură şi control şi dacă în coşuri sau alimentatoare nu sunt corpuri străine.

Art. 499
Motoarele şi tamburele de înrolare vor fi prevăzute cu frâne bine fixate în dispozitivele de prindere.

Art. 500
Frânarea tamburelor cu frâne improvizate este interzisă.

Art. 501
Montarea şi scoaterea tamburelor se vor face numai cu maşina oprită.

Art. 502
Fixarea rolelor de hârtie pe maşină se va face cu maşina oprită şi asigurată pentru a nu se cupla singură.

Art. 503
La derularea sârmelor din colaci şi rebobinarea pe tambure şi motoare se interzice ghidarea acestora cu mâna. De asemenea, în timpul funcţionării maşinilor, se interzice descărcarea sârmelor de pe tambure, colaci, mosoare şi containere.

Art. 504
Tamburele şi motoarele din secţiile de fabricaţie vor fi aşezate pe rastele sau în locurile stabilite de procesul tehnologic.

Art. 505
Este interzisă folosirea de dispozitive de ridicare şi aşezare improvizate (cricuri, capre etc.).

SECTIUNEA 1: Trefilarea sârmelor

Art. 506
La maşinile de trefilat sârmă vor lucra numai salariaţi calificaţi şi instruiţi în acest scop.

Art. 507
Reglarea balansoarelor de întindere a sârmei se va face cu grijă, atât la pornirea cât şi la oprirea maşinii, fără a se pune mâna pe sârmă.

Art. 508
La sudarea sârmelor cap la cap se vor respecta standardele de referinţă, Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor şi Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 509
Se va controla continuu nivelul de apă la generatoarele de aburi. În caz că apa coboară sub semnul de nivel al indicatorului sau ies aburi din supapa de siguranţă sau se aprinde becul roşu de control, se va întrerupe curentul la generator şi nu se pune instalaţia sub tensiune decât atunci când apa ajunge la nivelul prescris.

Art. 510
Presarea deşeurilor în cutii metalice nu se va face cu mâinile sau picioarele, ci cu unelte şi mijloace adecvate.

Art. 511
Organele de acţionare-rulare a maşinilor de rebobinare, înrolare şi derulare vor fi prevăzute cu apărători de protecţie; pornirea şi oprirea motoarelor electrice de acţionare se va face progresiv.

SECTIUNEA 2: Prepararea emulsiei de trefilare

Art. 512
Prepararea (amestecul) şi transportul emulsiei la locul de utilizare se va face mecanizat prin conducte şi pompe.

Art. 513
Soluţiile uzate, provenite din procesul tehnologic, Înainte de a fi deversate la canalul colector, vor fi neutralizate.

Art. 514
La preparea hidroxidului de sodiu, personalul va purta echipamentul de protecţie conform normativului în vigoare.

SECTIUNEA 3: Recoacerea sârmelor de cupru şi aluminiu

Art. 515
La recoacerea sârmelor de cupru se vor respecta instrucţiunile tehnologice şi prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 516
Prinderea şi desfacerea tamburelor şi colacilor pe benzile transportoare se vor face numai la nivelul solului.

Art. 517
Prinderea se va face astfel ca în timpul lucrului să nu se producă căderea lor de pe bandă.

Art. 518
La recoacerea sârmelor de aluminiu, scoaterea tamburelor se va face numai după răcirea lor.

SECTIUNEA 4: Rectificarea filierelor

Art. 519
La rectificare, filierele vor fi bine prinse În dispozitivul de rectificat.

Art. 520
Scoaterea şi fixarea filierelor se vor face numai cu maşina oprită.

Art. 521
Salariaţii care lucrează la maşinile de polizat vor avea în mod obligatoriu capul acoperit şi vor purta ochelari de protecţie.

SCETIUNEA 5: Izolarea conductoarelor cu PVC la cald

Art. 522
Izolaţia aparatului şi legăturilor electrice flexibile la rezistenţele de încălzire a corpului şi capului maşinii va fi verificată săptămânal sau de câte ori se va considera necesar. În acest scop se va măsura rezistenţa de izolaţie.

Art. 523
Staţionarea în faţa capului de extrudare este interzisă.

Art. 524
Se vor controla granulele de PVC înainte de a se turna în coşul maşinilor observând să nu conţină corpuri străine.

Art. 525
La manipularea obiectelor a căror temperatură depăşeşte 55oC, se va folosi echipament de protecţie conform normativului.

SECTIUNEA 6: Izolarea conductoarelor cu cauciuc la maşini longitudinale

Art. 526
Montarea şi alimentarea valţurilor şi schimbarea rolelor de plastic se vor face numai în timpul staţionării maşinii şi numai după ce s-a realizat blocarea care face imposibilă cuplarea necomandată a maşinii .

Art. 527
Introducerea benzilor de plastic între valţuri se va face cu scule (dispozitive speciale) potrivit instrucţiunilor de lucru.

SECTIUNEA 7: Izolarea conductoarelor cu cauciuc la cald

Art. 528
Cauciucul va fi tăiat în benzi pe măsura deschizăturii dispozitivului de alimentare a extrudorului şi va fi introdus cu grijă pentru a evita prinderea mâinii. Se interzice palparea cablurilor cu mâna.

Art. 529
La instalaţia de izolare continuă cu cauciuc, introducerea aburului în coloană se va face numai după fixarea dispozitivelor de etanşare şi răcire de la capul extrudorului.

Art. 530
Se interzice deschiderea dispozitivului de etanşare al extrudorului înainte de scăderea suprapresiunii din coloană la zero.

Art. 531
La introducerea firului în coloană cu ajutorul aburului, se interzice staţionarea personalului salariat pe direcţia de evacuare.

SECTIUNEA 8: Izolarea conductoarelor de bobinaj cu hârtie şi bumbac

Art. 532
Se interzice montarea şi demontarea rolelor de hârtie sau a bobinelor cu bumbac în timpul funcţionării maşinii.

Art. 533
Se interzice oprirea manuală a mecanismelor de bobinat.

Art. 534
Depanarea instalaţiilor electrice de acţionare trebuie să fie efectuată numai de personal autorizat şi calificat în munca de electrician.

SECTIUNEA 9: Izolarea conductoarelor de cupru şi de aluminiu cu izolaţie de email sau cu fir de sticlă

Art. 535
Se interzice depozitarea în hală a butoaielor cu lac şi solvenţi; acestea vor fi aduse la maşină pe conducte prin pompare.

Art. 536
Vasele şi conductele prin care se vehiculează solvenţii vor fi legate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice.

Art. 537
Se admite ca maşinile de emailare să fie aprovizionate direct din butoaie, dacă consumul zilnic de lac este de maximum 400 l. Butoaiele vor fi dotate cu robineţi şi furtun cu inserţie metalică şi vor fi montate pe cărucioare speciale.

Art. 538
Descărcarea lacurilor din aceste vase se va face prin cădere liberă, diferenţa de nivel faţă de rezervorul maşinii fiind asigurată prin fixarea vasului pe căruciorul special de transport.
În momentul descărcării, vasele sau butoaiele respective se leagă la împământarea rezervorului maşinii.

Art. 539
Băile de emailare vor fi prevăzute cu capace astfel construite ca suprafaţa de evacuare să fie minimă.

Art. 540
Tubulaturile de exhaustare a gazelor arse vor fi controlate periodic pentru constatarea şi curăţarea depunerilor de gudroane care s-ar putea aprinde la oprirea accidentală a maşinii.

Art. 541
În cazul în care depunerile necesită frecvenţă de curăţare prea mare, se va prevedea o instalaţie de inundare cu CO2 a acestor tubulaturi, care să fie pusă în funcţiune în mod automat la oprirea ventilatorului de gaze arse.

Art. 542
Fumatul şi accesul cu foc deschis în hala de emailare sunt interzise.

Art. 543
Maşinile vor fi prevăzute cu ventilaţie proprie prin absorbţie, care să asigure îndepărtarea vaporilor de solvenţi şi a compuşilor care rezultă în cuptoarele de emailare.

Art. 544
De asemenea, halele de fabricaţie a conductorilor emailaţi vor fi prevăzute şi cu ventilaţie generală.

Art. 545
În timpul lucrului se va evita contactul direct al pielii cu solvenţii şi lacurile folosite la maşini.

Art. 546
Părţile ce au fost atinse de acestea vor fi spălate bine cu apă şi săpun.

Art. 547
Părţile spălate vor fi unse cu vaselină.

Art. 548
Bobinele de înfăşurare vor fi prevăzute cu apărători ce nu se vor ridica decât la oprirea maşinii.

Art. 549
Se vor asigura ventilaţii locale de absorbţie a prafului de sticlă.

Art. 550
Se vor folosi mijloace individuale de protecţie (mănuşi şi măşti de protecţie).

Art. 551
Se va interzice introducerea şi consumul alimentelor în încăperile secţiei.

Art. 552
Fiecare motorsau piesă în mişcare aferentă unei instalaţii tehnologice de emailare a sârmei de cupru sau aluminiu trebui să fie prevăzută cu apărători de protecţie, ce nu se vor ridica decât la oprirea acestora.

SECTIUNEA 10: Ţeserea conductoarelor cu bumbac sau fire metalice

Art. 553
Montarea şi demontarea tamburelor cu material, precum şi alimentarea maşinii cu bumbac sau fire metalice se vor face numai cu maşina oprită.

Art. 554
Operatorii sunt obligaţi să folosească pentru tăiatul sârmelor numai scule prevăzute în instrucţiunile tehnologice.

SECTIUNEA 11: Armarea conductoarelor, cablurilor de forţă şi telefonice

Art. 555
Montarea rolelor de benzi de oţel şi a bobinelor de iută pe maşină se face numai cu maşina oprită. Ele vor fi bine fixate.

Art. 556
Încărcarea băilor cu bitum se va face cu atenţie şi numai până la limita prescrisă, fără bulgări de bitum în baie. Se interzice introducerea bitumului ud.

Art. 557
Nu se vor curăţa de bitum capetele de armare decât numai cu rolele de bandă de oţel demontate.

Art. 558
Pornirea maşinii se va face numai cu tot personalul de deservire prezent la posturile de lucru respective şi după ce în prealabil acesta a fost avertizat de punerea în funcţiune a maşinii.

Art. 559
Coborârea tamburelor încărcate cu cabluri de pe instalaţia de înrolare a maşinilor de armat se va face numai la oprirea maşinii.

SECTIUNEA 12: Tragerea conductoarelor şi cablurilor în manta protectoare de plumb sau aluminiu

Art. 560
Încălzirea şi pornirea presei de plumb se vor face conform instrucţiunilor tehnologice speciale cu respectarea limitelor de temperatură prevăzute în instrucţiunile de lucru.

Art. 561
Se va controla periodic precizia şi etanşeitatea manometrului de presiune; se vor efectua, la termenele prescrise, revizia, reparaţia, montarea şi controlul manometrelor, iar etanşarea instalaţiei se va face numai de unitatea de specialitate conform instrucţiunilor tehnologice prescrise de ISCIR.

Art. 562
Se interzice introducerea plumbului umed În cazanul de topit.

Art. 563
Se interzice depozitarea materialelor pe platforma cazanului de topit plumb.

Art. 564
În timpul alimentării cu plumb topit a cilindrului este interzisă staţionarea în faţa jgheabului de umplut.

Art. 565
StrÂngerea şi slăbirea piuliţelor la capul de presare se vor face în conformitate cu instrucţiunile tehnologice.

Art. 566
La decojirea cablurilor se va lucra numai cu echipament de protecţie conform normativelor în vigoare.

Art. 567
Se interzice tragerea cu mâna a cojilor de plumb. Tragerea mecanizată a mantalelor de plumb cu aluminiu se va face cu o viteză constantă de cel mult 1 – 3 m / minut.

Art. 568
Reglarea cuţitelor se va face numai cu maşina oprită.

Art. 569
Grupurile sociale vor fi amenajate şi deservite în conformitate cu instrucţiunile şi normativele referitoare la lucrul cu plumb.

Art. 570
(1)La procesele de producţie în care personalul salariat vine în contact cu plumbul, se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita pătrunderea plumbului în organism.
(2)Se vor respecta normele de protecţie a muncii conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii, cât şi a instrucţiunilor Ministerului
Sănătăţii, referitoare la personalul care lucrează cu plumb
(3)Se va organiza obligatoriu trimiterea salariaţilor la controlul medical periodic, în vederea descoperirii şi tratării la timp a eventualelor cazuri de boli profesionale (intoxicaţie cu plumb).
(4)Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face conform listelor interne de dotare cu echipament de protecţie, aprobate de Consiliul de administraţie al unităţii, întocmite în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.
(5)Personalul salariat va servi masa în încăperi separate după ce, în prealabil, a luat măsurile necesare de igienă personală (spălarea mâinilor cu săpun medicinal, spălarea dinţilor).

SECTIUNEA 13: Vulcanizarea conductoarelor şi cablurilor de cauciuc pe maşină direct sau în autoclavă

Art. 571
Este interzisă introducerea aburului în autoclavă fără verificarea prealabilă a etanşeităţii capacului şi a inelului.

Art. 572
Este interzisă depăşirea presiunii prevăzute de procesul tehnologic al instalaţiei. În acest scop, instalaţiile de vulcanizare vor fi prevăzute cu dispozitive de măsură şi control a presiunii vaporilor, precum şi cu sisteme de oprire automată prevăzută de procesul tehnologic.

Art. 573
Nu se va deschide uşa autoclavei până ce presiunea din interior nu a scăzut la valoarea presiunii atmosferice.

Art. 574
La gurile de alimentare a autoclavelor se vor prevedea hote de evacuare a gazelor (aburilor).

Art. 575
În timpul manipulării tamburelor, salariaţii vor purta obligatoriu palmare.

SECTIUNEA 14: Înfunierea conductoarelor şi cablurilor

Art. 576
Părţile de acces la coşurile maşinii de înfuniat vor fi prevăzute cu dispozive de închidere şi blocaj automat.

Art. 577
La montarea tamburelor pe coşurile maşinii se vor verifica sistemele de siguranţă ale axelor.

Art. 578
Încărcarea maşinii se va face numai cu dispozitivele de încărcare.

Art. 579
Funcţionarea maşinii de înfuniat este interzisă fără apărători de protecţie în stare bună.

SECTIUNEA 15: Impregnarea în ulei a cablurilor înfăşurate cu hârtie

Art. 580
Se interzice umplerea autoclavei cu ulei peste nivelul prescris.

Art. 581
La pornire şi exploatare se va respecta presiunea aburului, prevăzut în instrucţiunile tehnologice.

Art. 582
În timpul introducerii şi scoaterii coşurilor, salariaţii nu vor sta dedesubtul lor.

SECTIUNEA 16: Pregătirea cauciucului şi tăierea materialelor izolante

Art. 583
Pornirea şi oprirea agregatului de malaxare a cauciucului se vor face numai de conducătorul maşinii.

Art. 584
Este interzisă aplecarea în interiorul camerelor de amestec pentru aşezarea cauciucului sau scoaterea sacilor căzuţi în cameră .
Art. 585
Curăţarea orificiilor de alimentare şi descărcare a camerelor de amestec se va face numai când maşina este oprită.

Art. 586
La prelucrarea cauciucului pe valţuri şi calandre se vor lua următoarele măsuri:
a)verificarea funcţionării comenzilor şi dispozitivelor de oprire şi avarii;
b)interzicerea sprijinirii braţelor pe valţuri în timpul funcţionării maşinii şi tăierii cauciucului;
c)alimentarea maşinii cu cauciuc cu respectarea instrucţiunilor tehnologice.

Art. 587
În timpul funcţionării maşinilor de tăiat cauciuc, PVC şi hârtie sunt interzise:
a)reglarea, scoaterea şi introducerea cuţitelor;
b)aranjarea benzilor cu hârtie, cauciuc şi PVC;

SECTIUNEA 17: Rebobinarea şi lăcuirea benzilor de oţel

Art. 588
Rebobinarea benzii de oţel se va face numai până la capacitatea dispozitivului de rebobinare.

Art. 589
La începerea lucrului pentru lăcuitul benzilor se va verifica în prealabil temperatura bitumului în cazan, pentru a corespunde fluidităţii necesare.

SECTIUNEA 18: Fabricarea răşinilor şi lacurilor electroizolante

Art. 590
Se vor respecta instrucţiunile de lucru şi parametrii stabiliţi în procesul tehnologic omologat.

Art. 591
Autoclavele trebuie să fie izolate termic, perfect etanşe, cu un sistem de asigurare a capacului în poziţia ridicată şi prevăzute cu ventilaţie locală prin absorbţie. Se vor respecta prevederile cu privire la autoclave conform prescripţiilor tehnice ISCIR.

Art. 592
Curăţarea autoclavelor se va face de personal prevăzut cu mijloace individuale de protecţie adecvate.

Art. 593
Utilajele şi instalaţiile metalice prin care se vehiculează lichide sau gaze ce produc electricitate statică, vor fi legate la pământ. Părţile metalice ale instalaţiilor electrice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, care pot fi puse sub tensiune în caz de defect şi care pot fi atinse de om, trebuie să fie protejate împotriva electrocutării prin legare la nul şi la pământ conform prevederilor STAS 12604-87, STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90 şi verificate periodic

Art. 594
Recipientele şi butoaiele mobile se leagă la priza de pământ, atât la încărcarea cât şi la descărcarea de lichide combustibile inflamabile sau lacuri.
Pentru umplerea recipienţilor mobili şi butoaielor metalice se vafolosi un încărcător metalic alămit în exterior, care va fi legat electric la vasul de golit şi la priza de pământ.

Art. 595
Staţia de dezodorizare, prin care se captează gazele nocive rezultate în timpul proceselor tehnologice, trebuie verificată periodic, cel puţin odată pe săptămână, astfel încât gazele nocive să fie complet înlăturate.

Art. 596
Toate recipientele cu substanţe inflamabile vor fi prevăzute cu conducte de aerisire în afara clădirii. La recipientele care funcţionează cu peroxid de benzoil se va lucra numai cu ochelari de protecţie, mănuşi, şorţ şi cizme de cauciuc.
Pe conductele de aerisire în afara clădirii vor fi montate opritoare de flacără.

Art. 597
Transportul lichidelor inflamabile de la depozite şi între secţiile de fabricaţie se va face prin conducte etanşe.
Se permite transportul în butoaie sau recipiente, montate pe cărucioare speciale, numai în cazul unor cantităţi mici.
Se interzice golirea conductelor de lichide inflamabile cu ajutorul aerului comprimat.

Art. 598
Sculele şi dispozitivele utilizate vor fi alămite.

Art. 599
Se interzice transportul lacurilor şi lichidelor inflamabile în recipienţi nemetalici. Furtunul folosit la descărcare, destinat pentru produse petroliere, trebuie să fie din cauciuc cu inserţie metalică.

SECTIUNEA 19: Fabricarea materialelor electroizolante impregnate

Art. 600
Depozitarea răşinilor şi lacurilor se va face în încăperi separate, corespunzătoare din punctul de vedere al normelor PSI.

Art. 601
În hala de impregnare nu sunt admise decât soluţiile aflate în băile de impregnare.

Art. 602
Alimentarea băilor de impregnare cu răşină sau lac se va face numai prin conducte.

Art. 603
La amplasarea şi amenajarea secţiilor de formare şi încărcare a bateriilor se vor respecta condiţiile impuse de normele PSI, referitoare la încăperile cu pericol de explozie.

Art. 604
În timpul neutralizării, băile de răşini sau lacuri vor fi acoperite cu capace etanşe sau lacurile din băi vor fi evacuate în rezervoarele de alimentare cu ajutorul pompelor.

Art. 605
Hala pentru fabricat tuburi din ţesături, al căror proces tehnologic prezintă pericol de explozie şi incendiu va fi ventilată şi amenajată în conformitate cu prevederile normelor PSI.

Art. 606
La bazinele de spălare a cadrelor în soluţie fierbinte de sodă caustică, manipulanţii nu vor sta aplecaţi deasupra bazinelor şi vor purta echipamentul de protecţie prevăzut de Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.

SECTIUNEA 20: Fabricarea produselor stratificate şi rulate

Art. 607
Încărcarea şi descărcarea platanelor presei se vor face numai cu ajutorul dispozitivului de prindere a pachetelor şi plăcilor.

Art. 608
Curăţarea platanelor se va face numai când presa nu funcţionează.

Art. 609
Tablele vor fi depozitate numai în rastele special amenajate. Este interzisă sprijinirea tablelor de mese, pereţi, rastele etc.

Art. 610
Manipularea matriţelor încălzite se va face cu mijloace de protecţie adecvate.

Art. 611
La încălzirea matriţelor cu abur temperatura la suprafaţa exterioară a pieselor încălzite nu trebuie să depăşească 55oC.

SECTIUNEA 21: Fabricarea produselor pe bază de mică

Art. 612
Mesele de lucru pentru prepararea produselor din mică vor fi prevăzute cu ventilaţie locală, geamuri de protecţie şi sisteme de iluminat corespunzătoare. Este interzis să se lucreze fără ca ventilaţia să funcţioneze.

Art. 613
Maşinile de frezat, şlefuit ca şi la finisarea manuală cu pila a produselor pe bază de mică vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie locală prin absorbţie şi de reţinere a prafului.

Art. 614
La exploatarea maşinilor de cernut mică (turn), a maşinilor de frezat şi şlefuit, salariaţii vor purta măşti de praf în timpul lucrului.

Art. 615
La maşinile de frezat şi şlefuit este interzisă ridicarea apărătorilor de la pietrele de polizat şi a cuţitelor de frezat.

Art. 616
La maşinile de şlefuit tablă, ventilaţia va asigura eliminarea prafului care se degajă în timpul lucrului.

Art. 617
În timpul funcţionării, este interzis să se înlocuiască curelele de şmirghel şi discurile de sifon.

Art. 618
La staţia de regenerare a produselor pe bază de mică, personalul va purta, în timpul lucrului, echipamentul de protecţie adecvat, iar ventilaţia locală va asigura eliminarea vaporilor care se degajă.

Art. 619
La spălarea cu soluţie sodică a tablelor din oţel inoxidabil şi a matriţelor, introducerea şi scoaterea pieselor din bazinele de spălare se va face mecanizat şi prin evacuarea soluţiei de spălare din bazin. Salariatul care va efectua operaţia de spălare a tablelor de oţel şi a matriţelor va purta obligatoriu mănuşi de protecţie.

Art. 620
La fabricarea micalexului şi a izolatoarelor micavar se va prevedea o ventilaţie cu funcţionarea continuă care să asigure eliminarea prafului de mică, miniu de plumb, sticlă etc., complet sau până la concetraţiile maxime admise prin normele în vigoare.
Se va urmări ca instalaţia de ventilaţie să funcţioneze la parametrii proiectaţi.

CAPITOLUL 9: Prevederi de proiectare

Art. 621
Proiectantul are obligaţia să prevadă în documentaţia întocmită:
– condiţii de securitate şi igienă a muncii conform Normelor generale de protecţie a muncii;
– amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de producţie cu respectarea tehnologiei aplicate şi fluxului de fabricaţie, conform necesităţilor tehnologice;
– modul corect de întreţinere şi exploatare a mijloacelor de producţie;
– mijloacele de asigurare a mediului de muncă, cu respectarea cerinţelor normate prin legislaţia în vigoare;
– toate dotările necesare preîntâmpinării oricăror accidente de muncă care s-ar datora proiectării necorespunzătoare a unităţii de producţie – unitate nouă, dezvoltare sau reprofilare.

Art. 622
Prevederile acestui capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru mijloacele de producţie utilizate la fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante şi nu exclud prevederea altor cerinţe care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 623
Halele de fabricaţie, secţiile de producţie, inclusiv încăperile auxiliare, administrative şi social – sanitare ale acestora se vor amplasa şi amenaja respectând prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi ale Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 624
La locurile de muncă în care există posibilitatea depăşirii concentraţiilor admisibile de noxe chimice şi în vederea înlăturării degajărilor excesive de căldură şi a prafului, atelierele de producţie trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 625
Spaţiile interioare şi exterioare în care se desfăşoară activităţile de fabricare a componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante trebuie să fie iluminate natural, artificial sau mixt, în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 626
Pentru alimentarea cu apă potabilă şi carbogazoasă (sectoare de lucru cu temperaturi ridicate) a operatorilor, se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 627
Apa pentru stingerea incendiilor se va folosi în condiţiile de debit şi regim impus de reglementările în vigoare.

Art. 628
Lăţimea căilor de acces în hale se va stabili conform prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 629
Căile de acces trebuie să fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisă şi vor fi menţinute permanent libere şi curate. Toate căile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate şi executate din materiale nealunecoase.

Art. 630
Canalele pentru cabluri şi echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi acoperite, astfel încât să nu permită pătrunderea materialelor reziduale În interiorul acestor canale.

Art. 631
Amplasarea utilajelor se va face în ordinea operaţiilor procesului tehnologic respectându-se, pe cât posibil, succesiunea normală a operaţiilor tehnologice, evitându-se încrucişările şi transporturile în contrasens.

Art. 632
Amplasarea utilajelor se va face astfel încât să nu blocheze uşile şi căile de acces, iar transportul interoperaţional să nu traverseze căile de acces din ateliere.

Art. 633
La locurile de muncă se vor prevedea spaţii pentru depozitarea semifabricatelor şi a deşeurilor, demarcate cu linii vizibile.

Art. 634
Tablourile de comandă şi automatizare (când nu sunt montate pe echipamente tehnice) se vor amplasa lângă echipamentele pe care le deservesc, la loc vizibil şi uşor accesibil şi vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protecţie.

Art. 635
Presele şi maşinile de injecţie vor fi prevăzute cu sisteme de comandă, blocare şi protecţie, astfel concepute încât să evite orice accident în timpul exploatării. În acest scop se vor aplica măsuri ca:
– folosirea butoanelor de comandă, de execuţie îngropată;
– protejarea prin carcase metalice a manetelor de comandă şi a pedalelor de declanşare contra atingerilor accidentale nevoite;
– echiparea cu apărători care permit funcţionarea utilajului numai când apărătoarea se află în poziţia de protecţie (închisă);
– comenzi bimanuale, automate etc.

Art. 636
Atelierele de turnare răşini şi formaţiile de prelucrare a produselor din răşini se vor amplasa în încăperi separate de restul clădirii. Aceste încăperi vor fi prevăzute cu ventilaţie generală care să asigure o viteză de mişcare a aerului de 0,3 … 0,5 m/s iar locurile cu degajări mari de gaze sau praf şi cu aspiraţie locală se pot prevedea şi sisteme de udare cu apă a suprafeţelor pentru locurile unde se lucrează cu produse pe bază de sticlă.

Art. 637
Echipamentele tehnice staţionare care produc vibraţii se aşează pe postamente sau fundaţii elastice, în scopul amortizării acestora.

Art. 638
Echipamentele tehnice care utilizează surse proprii de încălzire trebuie să fie ingnifugate.

Art. 639
Băile de cositorire se vor amplasa în afara locurilor aglomerate şi a căilor de circulaţie.

Art. 640
Băile de cositorire se vor izola termic, astfel încât temperatura elementelor exterioare ale acestora să nu depăşească 55oC. Ele vor fi utilate în mod obligatoriu cu instalaţie de măsurare a temperaturii.

Art. 641
Atelierele de impregnare trebuie prevăzute cu instalaţii sanitare cu apă caldă şi rece.

Art. 642
Pardoselile atelierelor de impregnare trebuie să fie făcute din materiale rezistente la acţiunea substanţelor chimice folosite în procesul tehnologic şi care să nu producă scântei în cazul frecării sau lovirii. Pardoselile trebuie prevăzute cu canale de scurgere.

Art. 643
Se interzice deversarea în reţelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzător prescripţiilor în vigoare.

Art. 644
Standurile de probă trebuie amplasate la sfârşitul liniilor tehnologice iar punctele de control intermediar în funcţie de locurile stabilite prin fluxul tehnologic, evitându-se pe cât posibil, întoarcerile în circulaţie a produsului de încercat.

Art. 645
Standurile de încercări sau punctele de control care prezintă pericol deosebit, trebuie separate de restul halei prin îngrădiri cu plasă de sârmă sau alte materiale şi prevăzute cu table indicatoare de interzicere a accesului persoanelor străine. Uşile vor fi prevăzute cu dispozitive de blocare electromagnetice care pot fi deblocate numai din interior şi au avertizare optică sau acustică pe timpul efectuării încercărilor.

Art. 646
Standurile şi punctele de control trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de protecţie prin legare la pământ şi la conductorul de nul a tuturor părţilor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art. 647
Toate standurile şi punctele de control electric vor avea pardoselile şi platformele de lucru acoperite cu covoare electroizolante şi vor fi dotate cu scule şi unelte cu mânere izolante.

Art. 648
În halele pentru fabricarea produselor refractare de-a lungul instalaţiilor de transport se va prevedea cel puţin de o parte, un spaţiu de trecere pentru personalul de serviciu, care va avea o lăţime de minimum 1m, iar în jurul mecanismelor de acţionare, un spaţiu de trecere care va avea o lăţime de 1,2 – 1,5 m.

Art. 649
Strungurile de modelat vor fi instalate în încăperi cu nivel ridicat de iluminare (conform normativelor în vigoare); lumina naturală cât şi cea artificială va cădea din partea dreaptă a modelatorului, astfel ca partea modelului unde taie cuţitul să fie luminată.

ANEXA 1: NSSM conexe sau complementare prezentelor norme, precum şi alte acte normative
1.NSSM pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale
2.NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
3.NSSM pentru transportul intern
4.NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
5.NSPM pentru utilizarea energiei electrice
6.NSSM pentru activităţi de vopsire
7.NSSM pentru activitatea de captare, epurare, distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi procesele tehnologice
8.NSSM pentru activitatea de producere a aerului comprimat
9.NSSM la fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului
10.NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimie)
11.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare R1-87
12.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea, instalarea şi verificarea cazanelor de aburi şi cazanelor de apă fiebinte C1-85
13.NSSM pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă (altele decât cele de minerit)
14.NSSM pentru fabricarea şi depozitarea produselor anorganice
15.NSSM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
16.NSSM pentru laboratoarele de analiză fizico-chimice şi mecanice
17.NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor
18.NSSM pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimice, laser şi ultrasunete)
19.NSSM pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
20.NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
21.NSSM pentru prelucrarea automată a datelor
22.Norme ISCIR, privind activitatea de sudare şi prescripţii privind autorizarea sudorilor (CR-9-78)
23.NSSM pentru fabricarea maşinilor electrice rotative, a transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă
24 NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului
25.NSSM pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă
26.NSSM pentru fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi corpurilor de iluminat
27.NSSM pentru fabricarea acumulatoarelor şi pilelor electrice

ANEXA 2: Standarde de referinţă
1.STAS 12604/4-89
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.
2.STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
3.STAS 4102-85
Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie.
4.SR EN61230:1997
Lucrări sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuit.
5.STAS 6790-89
Materiale electroizolante utilizate În echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Condiţii tehnice şi metode de verificare.
6.SR EN 50014: 1985
Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale.
7.STAS 6877/10-77
Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Încadrarea gazelor şi vaporilor în grupe de explozie.
8.STAS 8138-83
Echipament electric pentru maşini industriale. Condiţii tehnice generale.
9.STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoasă.
10.STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
11.STAS 10327/1-87
Aparate eletronice de măsurat. Prescripţii generale de securitate.
12.STAS 10327/2-87
Aparate eletronice de măsurat. Prescripţii de electrosecuritate.
13.STAS 10413/1-84
Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate.
14.STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.
15.STAS 11054-78
Aparate electrice şi electronice. Clase de protecţie contra electrocutării.
16.STAS 11336/1-80
Acustică psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.
17.STAS 11336/2-80
Acustică psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi cu diferite grade de solicitare a atenţiei.
18.SR EN 292-2:1997
Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice.
19.STAS 12217-88
Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii.
20.STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
21.STAS 12710-89
Echipamente electrice protejate prin carcase şi destinate utilizării în zone cu prafuri combustibile. Prescripţii generale.
22.STAS 11004-88
Pardoseli pentru încăperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistenţei de descărcare şi a rezistenţei de scurgere a sarcinilor electrostatice.
23.STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
24.SR EN 60529:1995
Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP).
25.STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
26.STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
27.STAS 9638-74
Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalaţiilor electrice.
28.SR 6646-2:1996
Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul spaţiilor de lucru.
29.STAS CEI 598-2-22-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă.
30.STAS CEI 598-2-8-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 8: Lămpi portabile de mână.

Notă:
În cazul revizuirilor sau amendamentelor ulterioare la oricare dintre aceste standarde se aplică ultima ediţie.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii
– Noţiuni de bază –
1.Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.Boli profesionale: afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
4.Defectare : Încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj etc. , de a-şi îndeplini funcţia specificată.
5.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
6.Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice, le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
7.Echipament individual de protecţie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă, pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
8.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii.
9.Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant-sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau a afectării sănătăţii.
10.Funcţii de securitate: funcţii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protecţie prin care fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.
11.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
12.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire În domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
13.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii (sinonim: instrucţiuni proprii): componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară atunci cÂnd patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
14.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
15.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
16.Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.
17.Noxă (sinomin: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
18.Pericol:
a)sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
Notă: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originrea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
b)proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).
19.Persoană autorizată: o persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
20.Persoană avertizată: o persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
21.Persoană competentă: o persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
22.Persoană expusă: o persoană care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
23.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
24.Prevenire intrinsecă: prevenirea realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atÂt cÂt este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
25.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.
26.Proces de muncă: succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
27.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
28.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
29.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
30.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole
31.Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
32.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
33.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană estre expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
Notă: Pericolul care generează riscul înfăţişat în această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.);
– poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată/neprevazută).