ORDIN 187 din 2010

ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.
-****-
Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ: DISPOZIŢII GENERALE privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

CAPITOLUL I: Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1
(1)Prezentele dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
(2)Dispoziţiile generale se aplică spaţiilor pentru comerţ pe întreaga perioadă de exploatare a acestora.
(3)Dispoziţiile generale sunt obligatorii pe întreg teritoriul României, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2
(1)Prin spaţiu pentru comerţ se înţelege orice construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, activităţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora.
(2)Spaţiile pentru comerţ se clasifică din punctul de vedere al modului în care au fost construite în:
a)spaţii pentru comerţ independente;
b)spaţii pentru comerţ înglobate în alte construcţii.
(3)Spaţiile pentru comerţ se clasifică din punctul de vedere al complexităţii şi diversităţii produselor comercializate în:
a)centre comerciale de tip mall, hipermarket şi supermarket;
b)centre comerciale de tip show-room;
c)magazine.

Art. 3
Prezentele dispoziţii generale nu se aplică:
a)spaţiilor în care se desfăşoară prestări de servicii, activităţi de alimentaţie publică şi culturale/de divertisment;
b)sălilor de spectacole şi cinematografelor care intră în categoria spaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
c)parcajelor subterane şi supraterane aferente spaţiilor pentru comerţ.

Art. 4
Prezentele dispoziţii generale se completează cu Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi cu reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile de comerţ.

CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 5
Spaţiile pentru comerţ sunt reprezentate, de regulă, de proprietar, care însă poate delega această responsabilitate persoanei care administrează spaţiul pentru comerţ.

Art. 6
(1)La nivelul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii pentru comerţ, personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi reprezentat, după caz, de către:
a)cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru această activitate, pentru clădiri cu suprafaţă desfăşurată mai mare de 2.500 m2;
b)personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, care se încadrează în funcţie de criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;
c)persoana/e care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d)persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;
e)administrator, pentru spaţiile unde sunt mai puţin de 10 angajaţi.
(2)Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) – părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.

Art. 7
(1)Utilizatorii spaţiilor pentru comerţ sunt:
a)personalul angajat;
b)personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;
c)cumpărătorii.
(2)Prin cumpărător, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege persoana care se află la un moment dat în spaţiul pentru comerţ.

Art. 8
În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligaţia:
a)proprietarilor construcţiilor, pentru spaţiile comune;
b)locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/convenţia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părţi.

Art. 9
În domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligaţii principale:
a)solicită avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legii;
b)asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
c)permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);
d)stabileşte măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
e)asigură instruirea utilizatorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
f)asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale;
g)asigură, potrivit prezentelor dispoziţii generale, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă;
h)stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;
i)evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
j)îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării persoanelor şi bunurilor, prevăzute la art. 94;
k)reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii.

Art. 10
(1)Atribuţiile personalului prevăzut la art. 6 se detaliază astfel încât să permită, dacă este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar.
(2)Atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 6 lit. a)- d) se stabilesc în fişele posturilor.

Art. 11
Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt după cum urmează:
A.pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mare de 400 m2:
a)dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
b)dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c)instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
d)dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
e)dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
f)dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contractul/convenţia cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;
g)regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, după caz;
h)convenţiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
B.pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mică de 400 m2: actele prevăzute la pct. A lit. a), c), d), e) şi g).

Art. 12
Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile pentru comerţ se stabilesc în funcţie de următoarele:
a)identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;
b)categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c)dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d)activităţile desfăşurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spaţii şi construcţii.

Art. 13
(1)Intervenţia la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
(2)Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în cazul intervenţiei la locul de muncă, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.
(3)Prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii, inclusiv orice alt loc din aria unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii profesionale.
(4)Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform contractului, convenţiei sau actului juridic similar încheiat între părţi.

Art. 14
Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ sunt:
a)planul de evacuare a persoanelor;
b)planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c)planul de intervenţie.

Art. 15
(1)Planurile de evacuare se întocmesc şi se afişează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
(2)În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.
(3)Afişarea planului de evacuare pentru spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii reprezintă obligaţia persoanei care administrează spaţiul respectiv.

Art. 16
Planurile de depozitare şi evacuare se întocmesc şi se afişează conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Art. 17
(1)Planurile de intervenţie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
(2)Întocmirea planurilor de intervenţie pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei, ca integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(3)Modelul structurii-cadru a planului de intervenţie este prevăzut în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Art. 18
Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

Art. 19
(1)Personalul prevăzut la art. 6, care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mare de 400 m2, are următoarele obligaţii principale:
a)îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;
b)participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;
c)identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi;
d)informează proprietarul asupra deficienţelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate;
e)instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul angajat şi personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;
f)participă, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
g)asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;
h)informează operativ, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
i)participă, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administrează spaţiul respectiv, după caz, la acţiuni pe tema apărării împotriva incendiilor – cursuri, instructaje, analize, organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către alte entităţi abilitate prin lege, şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
j)asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv asupra neregulilor constatate;
k)participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat, după caz, de proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv, şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente;
l)verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare în stare de funcţionare şi amplasarea acestora conform modului stabilit;
m)asigură întreţinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform prescripţiilor tehnice.
(2)Personalul prevăzut la art. 6, care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mică de 400 m2, îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), j), l) şi m).
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) şi alin. (2), dacă prin alte acte normative nu se stabileşte altfel, în cazul magazinelor cu o singură încăpere nu se întocmesc planurile de evacuare a persoanelor.

Art. 20
Personalul angajat are următoarele atribuţii principale:
a)să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale şi măsurile şi regulile specifice stabilite de operatorul economic;
b)să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea operatorului economic;
c)să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de siguranţă;
d)să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.

Art. 21
Personalul care desfăşoară activităţi de prestări de servicii/întreţinere are următoarele obligaţii:
a)să respecte, după caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b)să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;
c)să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d)să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.

Art. 22
Cumpărătorul are următoarele obligaţii principale:
a)să respecte, după caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă de către proprietar;
b)să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
c)să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor;
d)să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.

Art. 23
(1)La întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ se ţine seama, în principal, de:
a)specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiile respective;
b)categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice;
c)includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
d)modalităţile practice de evacuare a utilizatorilor;
e)dotarea cu mijloace de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern.
(2)Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către personalul prevăzut la art. 6 şi se păstrează de către acesta, după aprobarea de către proprietar.
(3)Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afişează la fiecare loc de muncă, prin grija personalului prevăzut la art. 6.
(4)Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru cumpărători se afişează în locuri vizibile, prin grija personalului prevăzut la art. 6.

Art. 24
Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaţiilor pentru comerţ, executat de personalul prevăzut la art. 6, se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează cel puţin:
a)spaţiile pentru comerţ sau instalaţiile care au fost supuse controlului;
b)constatările rezultate din teren;
c)propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

Art. 25
Prin amplasare şi funcţionare, spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii nu trebuie să afecteze securitatea la incendiu a construcţiei

CAPITOLUL III: Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1: Reguli generale de apărare împotriva incendiilor

Art. 26
Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:
a)controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;
b)stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
c)menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d)întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 27
În cadrul spaţiilor pentru comerţ trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea:
a)căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
b)locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;
c)mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 28
(1)În spaţiile pentru comerţ fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.
(2)Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire, prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei „FUMATUL INTERZIS”.

Art. 29
(1)Uşile, căile de acces şi locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenţie pentru desfăşurarea activităţilor de salvare şi stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile în orice anotimp şi în orice condiţii.
(2)Orice utilizator aflat în spaţiul pentru comerţ trebuie să aibă acces liber şi nerestricţionat la căile de evacuare în caz de incendiu.

Art. 30
(1)Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje.
(2)Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate.

Art. 31
Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile pentru comerţ se interzic următoarele:
a)montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b)amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor;
c)amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;
d)amplasarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.

Art. 32
(1)Căile de evacuare a spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să conducă spre spaţii din care evacuarea nu se poate continua.
(2)Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri pătrunderea fumului şi gazelor fierbinţi pe căile de evacuare.
(3)Pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiile pentru comerţ se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4)Se interzice mascarea indicatoarelor şi a panourilor de marcare a căilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.

Art. 33
(1)Indiferent de sezon, căile de acces şi intervenţie se întreţin pentru a fi practicabile, curate şi libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
(2)Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare şi intervenţie reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei în care sunt înglobate spaţiile pentru comerţ.

Art. 34
Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi motorii.

Art. 35
(1)Verificarea iluminatului de siguranţă, întreţinerea şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigură de către personalul prevăzut la art. 6.
(2)Executarea compartimentărilor interioare temporare în cadrul spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să afecteze iluminatul de siguranţă. În situaţia executării unor astfel de compartimentări este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă.

Art. 36
(1)Orice deficienţă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat.
(2)Verificarea funcţionalităţii sistemului de alarmare menţionat la alin. (1) la spaţiile pentru comerţ se face zilnic de către personalul prevăzut la art. 6.

Art. 37
(1)Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producătorilor.
(2)Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
(3)La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

Art. 38
(1)În spaţiile pentru comerţ pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 I.
(2)Curăţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor etc. cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

Art. 39
(1)Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2)Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

Art. 40
(1)Produsele şi materialele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(2)Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3)Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 41
(1)Pe timpul depozitării, manipulării şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile, se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.
(2)Produsele şi substanţele combustibile se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(3)Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4)La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.

Art. 42
(1)Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spaţiul, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
(2)Deşeurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
(3)Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură şi se distrug conform reglementărilor specifice.
(4)Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.

Art. 43
Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucţiunilor producătorului, luându-se măsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.

Art. 44
Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.

Art. 45
(1)Lucrările de termoprotecţie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2)Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.
(3)Lucrările de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcătuirea construcţiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului.

Art. 46
Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

Art. 47
În spaţiile pentru comerţ, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.

Art. 48
Lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.

Art. 49
(1)În perioadele caniculare sau secetoase şi în cele premergătoare sezonului rece, persoana care administrează spaţiul asigură, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2)Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:
a)identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b)interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c)asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
d)asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
(3)Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:
a)controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente şi al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.), înlăturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
b)protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
c)asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Art. 50
Persoana care administrează spaţiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligaţia de a asigura menţinerea permanentă în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, a accesibilităţii către aceştia, precum şi protecţia împotriva lovirii de către autovehicule.

Art. 51
La terminarea programului de lucru, în spaţiile pentru comerţ în care încălzirea se face cu sobe, cu sau fără acumulare de căldură, se întrerupe funcţionarea acestora.

SECŢIUNEA 2: Spaţii de expunere şi comercializare a produselor

Art. 52
(1)Materialele pentru standurile de expoziţie şi vânzare din spaţiile accesibile cumpărătorilor se confecţionează din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, s1, d1.
(2)Decoraţiunile din materiale combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Art. 53
Pentru evacuarea persoanelor din spaţiile de expunere şi comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigură următoarele măsuri principale:
a)amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1);
b)organizarea şi instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fără generarea fenomenului de panică;
c)marcarea şi menţinerea practicabilă a căilor de evacuare;
d)asigurarea bunei funcţionări a iluminatului de siguranţă pentru evacuare;
e)asigurarea funcţionării ascensoarelor de pompieri.

Art. 54
Instalaţiile electrice necesare pentru funcţionarea firmelor, vitrinelor şi reclamelor luminoase din spaţiile de expunere a produselor se verifică periodic.

Art. 55
În cazul utilizării panourilor, afişelor şi benzilor publicitare temporare în spaţiile de expunere a produselor se respectă, în principal, următoarele:
a)amplasarea trebuie să se realizeze astfel încât acestea să nu mascheze indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu sau să îngreuneze accesul către mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
b)se interzice ca inscripţiile sau semnele utilizate în panourile sau afişele publicitare să aibă o culoare ori formă care ar permite confuzia cu indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu;
c)materialele utilizate la confecţionarea panourilor trebuie să fie din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, d1 şi s0.

Art. 56
(1)Standurile temporare pentru promoţiile de vânzare a unor produse se amplasează în locurile special destinate prin proiect.
(2)Se interzice amplasarea standurilor prevăzute la alin. (1) pe căile de evacuare.
(3)Se interzice amplasarea standurilor dacă acestea blochează sau îngreunează accesul către mijloacele tehnice de primă intervenţie.

Art. 57
(1)Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstraţii privind funcţionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.
(2)Se interzice funcţionarea motoarelor termice în spaţiile accesibile publicului.

Art. 58
În spaţiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstraţii sau promovarea comercială a unor produse care produc fum, utilizează lichide/gaze combustibile şi/sau inflamabile.

Art. 59
În spaţiile destinate verificării funcţionării produselor comercializate se asigură următoarele măsuri:
a)se verifică funcţionarea produselor comercializate numai de către personalul special instruit pentru această activitate;
b)se interzice aglomerarea spaţiilor pentru probe cu alte mărfuri care nu sunt destinate a fi verificate.

Art. 60
În locurile în care se execută verificarea funcţionării produselor comercializate, la terminarea programului, se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparaturii a cărei funcţionare nu mai este necesară.

SECŢIUNEA 3: Spaţii de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor

Art. 61
În spaţiile pentru comerţ se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, în condiţiile legii.

Art. 62
Spaţiile de depozitare trebuie să fie independente faţă de construcţia în care se comercializează produse pirotehnice/artificii.

Art. 63
Se interzice păstrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor în alte ambalaje decât în cele originale care asigură nivelul de securitate corespunzător.

Art. 64
La depozitarea şi comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementărilor specifice şi instrucţiunile producătorului.

Art. 65
Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor uşor inflamabile în depozitele şi spaţiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.

Art. 66
Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplasează şi se depozitează astfel încât:
a)să poată fi evacuate uşor în caz de incendiu;
b)să se afle la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură şi de conductorii electrici.

Art. 67
Pe timpul programului, prezenţa permanentă a personalului care deserveşte spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.

Art. 68
Instruirea personalului de deservire a spaţiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, în ceea ce priveşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor şi exploziilor, este obligatorie.

Art. 69
La terminarea programului, în spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranţei spaţiului şi pentru eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a materialelor din spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA 4: Farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice

Art. 70
Pentru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale, se respectă şi următoarele:
a)păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;
b)produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;
c)etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare;
d)depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc.;
e)depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;
f)dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;
g)păstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

SECŢIUNEA 5: Spaţii de depozitare

Art. 71
La depozitarea materialelor se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora – gradul de periculozitate, sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.

Art. 72
Produsele, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente se amplasează pe stive, grupe sau sectoare, astfel încât să se asigure spaţiile de siguranţă şi acces între stivele de mărfuri, căile de acces pentru folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu etc.

Art. 73
Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de depozitare se delimitează şi marchează.

Art. 74
(1)Stivele de mărfuri sau rafturile pentru depozitarea mărfurilor se dispun astfel încât spaţiile de siguranţă sau acces să corespundă cu poziţia pe verticală a corpurilor de iluminat.
(2)În zonele în care măsurile prevăzute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se păstrează un spaţiu de siguranţă de cel puţin 0,50 m de la limita superioară a stivelor de mărfuri şi până la nivelul corpurilor de iluminat.

Art. 75
Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor se păstrează în permanenţă ordine şi curăţenie.

Art. 76
Se interzice folosirea în spaţiile de depozitare a reşourilorşi radiatoarelor electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte sau neasigurate cu protecţie adecvată.

Art. 77
Este interzis a se păstra în spaţiile de depozitare obiecte străine de inventarul depozitului.

Art. 78
Personalul spaţiilor de depozitare asigură supravegherea, conform instrucţiunilor furnizorului, a materialelor periculoase.

Art. 79
Pe toată suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea şi utilizarea focului de orice natură, precum şi fumatul.

Art. 80
Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva incendiilor.

Art. 81
În spaţiile de livrare şi recepţie a mărfurilor/produselor, precum şi în apropierea acestora se asigură următoarele măsuri principale:
a)se interzice utilizarea focului deschis;
b)se interzice fumatul;
c)se interzice păstrarea unor cantităţi de materiale mai mari decât capacitatea maximă admisă, care pot îngreuna evacuarea personalului din spaţiul respectiv;
d)se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;
e)se îndepărtează imediat toate deşeurile sau alte materiale combustibile care nu au legătură cu activitatea care se desfăşoară în spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA 6: Spaţii destinate exclusiv instalaţiilor frigorifice

Art. 82
Instalaţiile frigorifice se amplasează în încăperi aerisite, în care se interzice accesul cu surse de foc deschis.

Art. 83
Se interzice funcţionarea instalaţiei electrice fără a se asigura etanşeitatea tablourilor electrice, în cazul în care acestea se află în interiorul sau imediata vecinătate a sălii maşinilor.

Art. 84
Se interzic depozitarea şi păstrarea în spaţiul destinat instalaţiilor frigorifice a materialelor sau lichidelor care nu au legătură cu activitatea desfăşurată în acesta.

Art. 85
Se evită scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spaţii, iar în caz de nevoie, acesta se îndepărtează utilizându-se detergenţi.

Art. 86
(1)Exploatarea instalaţiilor frigorifice se face numai de personal calificat.
(2)Verificarea, controlul şi repararea instalaţiilor frigorifice se fac numai de personal autorizat.

SECŢIUNEA 7: Spaţii cu destinaţii administrative

Art. 87
În spaţiile cu destinaţii administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări de persoane şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

Art. 88
(1)Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele scărilor şi pe alte căi de evacuare a acestora, care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu.
(2)Se interzice amenajarea de boxe în casele scărilor, sub rampele scărilor sau în podurile clădirilor.

Art. 89
Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis, precum şi utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile în care se desfăşoară activităţi administrative, în podurile, arhivele şi magaziile acestora şi în alte locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.

Art. 90
Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 91
La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă.

SECŢIUNEA 8: Spaţii cu destinaţii auxiliare şi conexe

Art. 92
(1)În spaţiile destinate centralelor termice, instalaţiilor sanitare, centralelor de ventilare şi climatizare, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor de gaze se interzic depozitarea materialelor şi amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
(2)În spaţiile prevăzute la alin. (1) se respectă şi prevederile reglementărilor tehnice specifice.

Art. 93
Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor utilitare se respectă instrucţiunile şi regulile de utilizare a echipamentului/maşinii, stabilite de proiectanţi şi de producători, precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în reglementările tehnice specifice în vigoare.

CAPITOLUL IV: Evacuarea în caz de incendiu

SECŢIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 94
Proprietarul spaţiilor pentru comerţ are următoarele obligaţii privind evacuarea în caz de incendiu:
a)stabileşte modalităţile şi procedurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor, adaptate la categoria spaţiului comercial;
b)stabileşte atribuţii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
c)asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
d)asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;
e)stabileşte priorităţile în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
f)stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.

Art. 95
Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 6, are următoarele atribuţii privind evacuarea în caz de incendiu:
a)realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
b)conduce şi coordonează acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.

Art. 96
Personalul angajat are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a)participă la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
b)îndeplineşte acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c)se subordonează, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6.

Art. 97
Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora.

Art. 98
(1)În situaţia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie să fie codificat sau discret pentru a nu induce panică în rândul persoanelor care se află în spaţiile pentru comerţ.
(2)Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat să fie cunoscut de către întreg personalul din spaţiul pentru comerţ.

Art. 99
Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.

Art. 100
Pentru evacuarea în siguranţă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică a personalului angajat privind:
a)modalităţile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor care nu se pot evacua singure;
b)modalităţile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adăpostire şi, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.

Art. 101
Personalul angajat trebuie să fie capabil în orice moment să respecte instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.

Art. 102
Evacuarea utilizatorilor se face:
a)în mod organizat, sub supravegherea personalului desemnat;
b)prin locurile dinainte stabilite, în baza planurilor de evacuare.

Art. 103
Personalul angajat care îşi desfăşoară activitatea la casele de marcat trebuie să indice utilizatorilor căile de evacuare.

Art. 104
Pe timpul exerciţiilor de evacuare se urmăreşte inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului: evitarea panicii, a busculadelor şi coordonarea acţiunilor.

SECŢIUNEA 2: Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu

Art. 105
Scopul principal al planificării şi executării exerciţiilor de alarmare/evacuare îl reprezintă cunoaşterea de către personalul angajat a modului de acţiune în caz de incendiu.

Art. 106
Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică şi se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.

Art. 107
(1)Executarea exerciţiilor de evacuare reprezintă obligaţia persoanei care administrează spaţiul.
(2)Pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale, planificarea şi organizarea exerciţiilor de evacuare reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei.

Art. 108
Executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică şi organizează în baza planurilor de evacuare.

Art. 109
Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi sunt conduse de persoana care administrează spaţiul.

Art. 110
Fiecare exerciţiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoaştere a obligaţiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă.

Art. 111
(1)Ipotezele, obiectivele, scopurile exerciţiilor de alarmare/evacuare şi, respectiv, obligaţiile pe timpul desfăşurării exerciţiului se prelucrează cu personalul angajat.
(2)Pentru fiecare ipoteză, personalul angajat va fi verificat privind cunoaşterea modului de acţiune.

Art. 112
(1)La finalizarea exerciţiilor de alarmare/evacuare, persoana care administrează spaţiul, împreună cu personalul prevăzut la art. 6, analizează modul de desfăşurare a acestora.
(2)Analiza efectuată este utilizată în reactualizarea planurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor, precum şi în reactualizarea planurilor de intervenţie, după caz.

CAPITOLUL V: Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor

Art. 113
Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul tehnic al construcţiei.

Art. 114
Exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice.

Art. 115
Persoana care administrează spaţiul trebuie să asigure existenţa unui registru de control al instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 116
(1)Proprietarul spaţiului pentru comerţ sau persoana care administrează spaţiul desemnată de proprietar, în condiţiile legii, este responsabil/responsabilă pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile de folosinţă comune.
(2)Locatarii au obligaţiile menţionate la alin. (1), pentru spaţiile închiriate în spaţiile pentru comerţ, dacă prin contractul de închiriere nu se prevede altfel.

Art. 117
În spaţiile pentru comerţ se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigenţele reglementărilor în domeniu.

Art. 118
Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat şi/sau de forţele de intervenţie se amplasează cu respectarea următoarelor cerinţe:
a)locurile de amplasare trebuie să fie vizibile, uşor accesibile, de exemplu: căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
b)înălţimea de montare şi greutatea acestora trebuie să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
c)trebuie să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 119
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Art. 120
Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a categoriilor de spaţii pentru construcţii se asigură conform proiectului tehnic.

Art. 121
(1)Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune şi SR EN 3 (cu toate părţile sale) sau reglementări echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor AELS parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2)Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)stingătoarele cu CO2 sunt cel puţin de capacitate/încărcătură de minimum 2,5 kg;
b)stingătoarele cu pulbere sunt cel puţin de capacitate/încărcătură de minimum 6 kg;
c)stingătoarele cu apă pulverizată/spumă sunt cel puţin de capacitate/încărcătură de minimum 6 litri.
(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică stingătoarelor cu performanţe de stingere echivalente care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori fabricate legal într-un stat AELS parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.

Art. 122
În spaţiile pentru comerţ care au suprafaţa sub 200 m2 se asigură dotarea cu cel puţin două stingătoare de incendiu.

Art. 123
Dotarea cu stingătoare de incendiu pentru spaţiile pentru comerţ înglobate în alte construcţii se realizează de către proprietarul construcţiei respective, ţinându-se seama, în principal, de prevederile art. 124-126.

Art. 124
Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate:
a)maximum 15 m, respectiv 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A;
b)maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

Art. 125
Controlul stării de funcţionare a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice şi în instrucţiunile tehnice elaborate de producători/furnizori, de către persoanele fizice şi juridice atestate conform legii.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 126
Dispoziţiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz – construcţie, instalaţii, amenajări şi alte spaţii aferente construcţiilor -, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii.

Art. 127
Proprietarii spaţiilor pentru comerţ pot stabili, în raport cu specificul acestora, şi alte reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 128
(1)În spaţiile pentru comerţ este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activităţii de control intern al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.
(2)Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul construcţiei, de conducătorii locurilor de muncă şi de personalul prevăzut la art. 6 alin. (2), după caz.

Art. 129
Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt menţionate în procesele-verbale de control, se consemnează în registrul de control şi se analizează de persoanele care administrează spaţiul şi personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 620 din data de 2 septembrie 2010

Forma sintetică la data 12-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.