HG 1007 din 2006 

HOTĂRÂRE nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.

Art. 2
În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a)navă – orice navă maritimă sau navă de pescuit care arborează pavilionul românesc, aflată în proprietate publică ori privată, cu excepţia navelor de navigaţie interioară, navelor militare, ambarcaţiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale şi care nu au echipaj profesionist, precum şi a remorcherelor care îşi desfăşoară activitatea în bazinele şi radele portuare;
b)lucrător – membru al echipajului sau persoana care exercită o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi elevii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care desfăşoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
c)armator – proprietarul navei, cu excepţia cazurilor în care nava a fost închiriată fără echipaj şi materiale sau al cărei management este asigurat, în totalitate ori parţial, de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizică ori juridică care a închiriat nava sau cea care asigură managementul navei este considerată armator;
d)dotare medicală – medicamente, echipament medical şi antidoturi, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 2;
e)antidot – substanţa utilizată pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vătămătoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substanţe incluse în lista cu substanţe periculoase prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3
Navele sunt clasificate în 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

CAPITOLUL II: Medicamente şi materiale sanitare – Spaţiu de îngrijire medicală – Medic

Art. 4
Fiecare navă care arborează pavilionul românesc trebuie să aibă în permanenţă la bordul său o dotare medicală conformă, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I şi II ale anexei nr. 2, corespunzător categoriei de nave din care face parte.

Art. 5
Cantităţile de medicamente şi de material medical care se iau la bord trebuie stabilite în funcţie de caracteristicile voiajului, ţinându-se seama de porturile de escală şi de destinaţie, durata voiajului, activităţile care se desfăşoară la bord, caracteristicile încărcăturii, precum şi de numărul lucrătorilor.

Art. 6
Conţinutul dotărilor medicale, în ceea ce priveşte medicamentele şi materialele sanitare, trebuie să fie detaliat într-un document de control care să corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. 1 şi 2 ale secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.

Art. 7
(1)Fiecare navă care arborează pavilionul românesc şi care se încadrează în categoria de nave C trebuie să dispună, pentru fiecare dintre plutele şi bărcile sale de salvare, de o cutie etanşă care să conţină cel puţin materialele sanitare prevăzute la pct. I şi II ale anexei nr. ‘ 2.
(2)Conţinutul cutiei este detaliat în documentul de control prevăzut la art. 6.

Art. 8
(1)Fiecare navă care arborează pavilionul românesc, având un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al cărei echipaj este alcătuit din 15 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie să dispună de un spaţiu care să permită acordarea îngrijirilor medicale în condiţii materiale şi igienice corespunzătoare.
(2)Fiecare navă care arborează pavilionul românesc, al cărei echipaj este alcătuit din 100 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj internaţional cu durata de peste 3 zile, trebuie să aibă la bord un medic responsabil cu îngrijirea medicală a lucrătorilor.

CAPITOLUL III: Antidoturi

Art. 9
Fiecare navă care arborează pavilionul românesc şi care transportă una sau mai multe dintre substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 3 trebuie să dispună la bord, în cadrul dotării medicale, cel puţin de antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.

Art. 10
(1)Fiecare navă de tip feribot care arborează pavilionul românesc şi ale cărei condiţii de exploatare nu permit întotdeauna cunoaşterea în avans a naturii substanţelor periculoase transportate trebuie să aibă la bord, în dotarea medicală, cel puţin antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
(2)În cazul în care, pe o linie regulată, durata voiajului este mai mică de două ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie să fie administrate, în caz de extremă urgenţă, într-o perioadă de timp care să nu depăşească durata normală a voiajului.

Art. 11.
Conţinutul dotării medicale, în ceea ce priveşte antidoturile, se înscrie în documentul de control care trebuie să corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. II poz. 3 al secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a ale anexei nr. 4.

CAPITOLUL IV: Responsabilităţi

Art. 12
Aprovizionarea şi completarea dotării medicale a fiecărei nave care arborează pavilionul românesc se face pe cheltuiala exclusivă a armatorului, fără nicio contribuţie financiară din partea lucrătorilor.

Art. 13
(1)Responsabilitatea administrării dotării medicale revine comandantului navei.
(2)Fără a se diminua responsabilitatea prevăzută la alin. (1), comandantul navei poate să delege responsabilitatea utilizării şi întreţinerii dotării medicale unuia sau mai multor lucrători desemnaţi în acest sens datorită competenţei lor.

Art. 14
Dotarea medicală trebuie menţinută în stare bună, completată şi reînnoită cât mai curând posibil, în orice situaţie constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.

Art. 15
În caz de urgenţă medicală, constatată de către comandant după ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare şi antidoturile necesare care nu se găsesc la bord trebuie să fie procurate cât mai curând posibil.

CAPITOLUL V: Informarea şi instruirea

Art. 16
Dotarea medicală trebuie să fie însoţită de instrucţiuni de folosire, inclusiv de instrucţiuni de folosire a antidoturilor prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.

Art. 17
Toţi posesorii de certificate de competenţă şi alte categorii de lucrători care îşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave ce arborează pavilionul românesc trebuie să facă dovada că au absolvit un curs de asistenţă medicală şi de prim ajutor în caz de accident sau de urgenţă medicală.

Art. 18
Comandantul şi lucrătorul sau lucrătorii care, în conformitate cu art. 13, au fost desemnaţi să utilizeze dotarea medicală trebuie să urmeze un curs de instruire specială, cel puţin o dată la 5 ani, luându-se în considerare riscurile şi cerinţele specifice corespunzătoare diferitelor categorii de nave, precum şi liniile directoare prevăzute în anexa nr. 5.

CAPITOLUL VI: Consultaţii medicale prin radio

Art. 19
În scopul îmbunătăţirii tratamentului de urgenţă pentru lucrătorii aflaţi la bordul navelor, Ministerul Sănătăţii Publice asigură lucrătorilor consultaţie medicală gratuită prin radio prin Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” – S.A.

Art. 20
Ministerul Sănătăţii Publice asigură instruirea medicilor care îşi oferă serviciile în centrele de consultaţie prin radio, ţinând seama de condiţiile specifice existente la bordul navelor.

Art. 21
(1)Centrele de consultaţie prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor respectivi, în scopul optimizării asistenţei medicale acordate prin radio.
(2)Datele personale cu caracter medical au caracter confidenţial.

CAPITOLUL VII: Controlul dotării medicale la bordul navelor

Art. 22
(1)Controlul dotării medicale la bordul navelor care arborează pavilionul românesc se efectuează anual de către Ministerul Sănătăţii Publice.
(2)Controlul periodic prevăzut la alin. (1) urmăreşte dacă:
a)dotarea medicală este în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în prezenta hotărâre;
b)documentul de control prevăzut la art. 6 confirmă că dotarea medicală este în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în prezenta hotărâre;
c)condiţiile de păstrare a dotării medicale sunt corespunzătoare;
d)datele de expirare au fost respectate.

Art. 23
(1)Controlul dotării medicale a plutelor şi bărcilor de salvare trebuie efectuat în timpul activităţii de verificare anuală a acestora.
(2)Controlul prevăzut la alin. (1) nu poate să fie amânat mai mult de 5 luni.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale

Art. 24
Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.
Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate prentru îmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 113/1992.
-****-
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1: CATEGORII DE NAVE
A.Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajului
B.Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distanţe sub 150 de mile marine faţă de cel mai apropiat port dotat corespunzător din punct de vedere medical.
În situaţia în care un port românesc dotat corespunzător din punct de vedere medical se află în raza de acţiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maximă a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. în această situaţie autoritatea competentă care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie să comunice informaţii la zi cu privire la zonele şi condiţiile în care operează elicopterele de salvare:
a)statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
b)comandanţilor navelor care arborează pavilionul românesc şi care fac parte din categoria B.
Informaţiile trebuie să fie comunicate în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultaţie prin radio, centre de coordonare a salvării sau staţii radio de coastă.
C.Nave portuare, bărci şi ambarcaţiuni care navighează foarte aproape de coastă sau care nu au altă cabină în afară de timonerie.

ANEXA Nr. 2: LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A DOTĂRII MEDICALE
I. MEDICAMENTE

II.ECHIPAMENT MEDICAL

III.ANTIDOTURI
1.Medicamente:
– generale;
– cardiovasculare;
– sistem gastrointestinal;
– sistem nervos;
– sistem respirator;
– antiinfecţioase;
– uz extern.
2.Echipament medical:
– necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru întreţinerea acestuia).
NOTĂ:
Pentru aplicarea detaliată a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical în cazul accidentelor datorate mărfurilor periculoase (MFAG), inclus în Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), ediţia consolidată din 1990.

ANEXA Nr. 3: SUBSTANŢE PERICULOASE
Substanţele prevăzute în prezenta anexă trebuie să fie luate în considerare, oricare ar fi forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv când sunt sub formă de deşeuri sau reziduuri de marfă:
– substanţe şi obiecte explozibile;
– gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
– lichide inflamabile;
– produse solide inflamabile;
– substanţe supuse arderii spontane;
– substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;
– substanţe combustibile;
– peroxizi organici;
– substanţe toxice;
– substanţe infecţioase;
– substanţe radioactive;
– substanţe corozive;
– diverse substanţe periculoase, cum ar fi orice alte substanţe care, din experienţă, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9 – 11 din hotărâre.
NOTĂ:
Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de IMO, ediţia consolidată din 1990.

ANEXA Nr. 4: CADRUL GENERAL PENTRU CONTROLUL DOTĂRII MEDICALE A NAVELOR
SECŢIUNEA 1: NAVE DIN CATEGORIA A
I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………
II.Dotare medicală

Locul şi data: …………………………….
Semnătura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: …………………….

SECŢIUNEA 2: NAVE DIN CATEGORIA B
I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………
II.Dotare medicală

Locul şi data: …………………………….
Semnătura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ……….

SECŢIUNEA 3: NAVE DIN CATEGORIA C
I.Date privind nava
Nume: ……………………………………..
Pavilion: …………………………………..
Portul de înmatriculare: …………………
II.Dotare medicală

Locul şi data: …………………………….
Semnătura comandantului: …………………………………
Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ……….

ANEXA Nr. 5: INSTRUIREA MEDICALĂ a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi
I.Instruirea medicală a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi are ca scop:
1.însuşirea cunoştinţelor de bază de fiziologie, simptomatologie şi terapeutică;
2.însuşirea elementelor de medicină preventivă, în special din domeniul igienei individuale şi colective, şi a elementelor privind măsurile profilactice;
3.însuşirea cunoştinţelor practice privind procedurile terapeutice de bază şi a modalităţilor de evacuare sanitară.
Pentru persoanele cu atribuţii medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practică trebuie să se efectueze în spitale;
4.însuşirea cunoştinţelor referitoare la modalităţile de utilizare a mijloacelor de consultare medicală la distanţă.
II.Instruirea medicală trebuie să ţină seama de programele detaliate din documentele internaţionale recente şi relevante.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 15 august 2006

Forma sintetică la data 04-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.