HG 355 din 2007

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

Art. 2
În sensul prezentei hotărâri, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.

Art. 3
Potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea competentă în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.

Art. 4
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.

CAPITOLUL II: Obligaţiile angajatorilor

Art. 5
(1)Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor.
(2)Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.

Art. 6
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

Art. 7
Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

CAPITOLUL III: Servicii medicale profilactice

Art. 8
(1)Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de muncă.
(2)Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice.
(3)În cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4)Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 9
(1)În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical.
(2)Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.

Art. 10
În condiţiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiţionată de respectarea acestora, iar în fişa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi “apt condiţionat”.

Art. 11
(1)Inaptitudinea temporară în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii.
(2)În situaţia în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară până la dispariţia cauzei medicale, iar în fişa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi “inapt temporar”.

Art. 12
(1)Inaptitudinea permanentă în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă.
(2)Toate cazurile de inaptitudine medicală permanentă vor fi rezolvate de către medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacităţii de muncă, care se vor informa reciproc asupra rezolvării situaţiei de fapt.

Art. 13
Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:
a)compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;
b)existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă;
c)existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d)existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.

Art. 14
În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a)adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b);
b)îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;
c)includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Art. 15
Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:
a)lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;
b)lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;
c)lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

Art. 16
(1)Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2)În situaţia schimbării locului de muncă, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul său de muncă anterior.
(3)Examenul medical la angajarea în muncă constă în:
a)anamneză medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
b)examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1.
(4)La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în muncă pentru locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.
(5)Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.
(6)Medicul specialist de medicina muncii, în baza fişei de solicitare a examenului medical la angajare, fişei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.
(7)Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevăzut la alin. (3).

Art. 17
Fişa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.

Art. 18
Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele scopuri:
a)completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă);
b)ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii;
c)determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

Art. 19
Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri:
a)confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine;
b)depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;
c)diagnosticarea bolilor profesionale;
d)diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e)depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă;
f)depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.

Art. 20
Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

Art. 21
Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Art. 22
Examenul medical periodic cuprinde următoarele:
a)înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv;
b)examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
c)examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1 şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii;
d)înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4;
e)finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.

Art. 23
Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22.

Art. 24
Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri:
a)confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv;
b)stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul;
c)reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.

Art. 25
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie.

Art. 26
Promovarea sănătăţii la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

Art. 27
În vederea conştientizării nevoilor şi obiectivelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, medicii specialişti cu pregătire în domeniu efectuează activităţi specifice de promovare a sănătăţii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.

Art. 28
Serviciile de medicina muncii participă la realizarea şi implementarea programelor de informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătăţii prin examene medicale profilactice.

Art. 29
Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară activitate de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupaţională a lucrătorului şi a reprezentanţilor acestora din întreprindere şi din comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 30
Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă.

Art. 31
Contestaţia prevăzută la art. 30 se adresează autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă.

Art. 32
Autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti desemnează o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii şi convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

Art. 33
Decizia comisiei este consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate medical.

Art. 34
Concluzia procesului-verbal este consemnată în fişa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 35
La aplicarea măsurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de muncă, angajatorii vor ţine seama de rezultatele supravegherii sănătăţii.

Art. 36
Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu rezultatele proprii ale supravegherii sănătăţii lor.

Art. 37
Dosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare şi examenul medical periodic.

Art. 38
Înregistrările medicale sunt păstrate o perioadă de timp cel puţin egală cu durata medie de expunere – afectare a stării de sănătate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a)cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională;
b)angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine);
c)în cazul schimbării structurii de medicina muncii cu care a fost realizată supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

Art. 39
Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

Art. 40
Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de muncă şi activităţii desfăşurate.

Art. 41
La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unităţii respective.

Art. 42
Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrările medicale autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 43
La întreruperea temporară sau definitivă a activităţii lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie.

Art. 44
Medicul specialist de medicina muncii şi medicul de familie al lucrătorului se vor informa reciproc şi operativ referitor la apariţia unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.

Art. 45
Pentru protecţia sănătăţii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apă potabilă, servicii către populaţie, cazare colectivă, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinările specifice sectorului de activitate, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii.

Art. 46
Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.

Art. 47
Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informaţiile referitoare la starea lor de sănătate.

Art. 48
– Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 49
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 48-81 din titlul II cap. VI şi anexele nr. 4, 5, 6, 7 şi 8 din Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1: FIŞE privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională

PARTEA 1: EXPLICAREA FIŞELOR

1.Examenul medical la angajare
a)La acest punct este menţionată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toţi lucrătorii.
b)La acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care este expus, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.

2.Examenul medical periodic:
La acest punct sunt menţionate: examenul clinic complet (cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme), examenele de laborator şi paraclinice de efectuat în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută.

3.Contraindicaţii:
Contraindicaţii le sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii şi a factorilor constitutivi ai condiţiei de muncă, evaluare efectuată de medicul specialist de medicina muncii.
Contraindicaţiile menţionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât şi periodic.

4.Observaţii:
a)Bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute.
b)Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate.
c)Menţionarea în prezentele fişe a terminologiei: examen oftalmologie, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinării de către medicul specialist respectiv la indicaţia medicului de medicina muncii.
d)Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua şi la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fişe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau alte dispoziţii în acest sens, cu acordul conducerii unităţii şi al reprezentanţilor lucrătorilor.
e)La încadrarea în muncă, precum şi cu ocazia controlului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranţa circulaţiei din sectorul transporturi feroviare, navale şi aeriene, al conducătorilor auto, precum şi al altor categorii de lucrători care desfăşoară activităţi specifice, se vor efectua şi examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătăţii le permite să îndeplinească munca ce li se încredinţează.
f)În funcţie de situaţia epidemiologică locală, autorităţile de sănătate publică teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât şi modificarea periodicităţii acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificări trebuie transmise în scris structurilor care desfăşoară activitatea de supraveghere medicală de medicina muncii.
g)Pentru lucrătorii expuşi la radiaţii ionizante se va respecta legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţilor nucleare.

5.Prescurtări:
ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalografie
EMG = electromiografie
RPS = radiografie pulmonară standard.

PARTEA 2:

CAPITOLUL I: AGENŢI CHIMICI

1.Fişa 1 – Acid acrilic, acrilaţi (monomeri), metilmetaacrilat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

2.Fişa 2 – Acid cianhidric şi compuşi cianici, cu excepţia cianamidei calcice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG
– hemogramă
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianaţi în sânge şi/sau urină, la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– ECG – anual
– hemogramă – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli sau deformaţii care împiedică purtarea măştii
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anemie
– boli ale aparatului cardiovascular
– etilism cronic
– anosmie
– dermatoze

3.Fişa 3 – Acizi organici şi derivaţi (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili şi amide)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

4.Fişa 4 – Acrilamidă
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
c)contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual

5.Fişa 5 – Acrilonitril şi metaacrilonitril
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie – ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– tiocianaţi în sânge şi/sau în urină (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– examen sumar de urină – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– boli cronice ale aparatului cardiovascular

6.Fişa 6 – Alcool metilic
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen oftalmologie (fund de ochi)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologie – din 3 în 3 ani
– alcool metilic în urină – anual
Contraindicaţii:
– boli ale nervului optic şi/sau ale retinei
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– etilism cronic
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare

7.Fişa 7 – Alcooli (cu excepţia alcoolului metilic)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă pentru metilciclohexanol
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă (pentru metilciclohexanol) – anual
– determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– leucopenii pentru metilciclohexanol

8.Fişa 8 – Aldehide
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

9.Fişa 9 – Amine alifatice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

10.Fişa 10 – Amine aromatice carcinogene (benzidină, – şi – naftilamină, auramină, 4- aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– creatinină sanguină
– hemogramă
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– determinarea benzidinei în urină (pentru benzidină) – anual
– hemogramă – anual
– examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare şi apoi anual
Contraindicaţii:
– cistite
– infecţii urinare acute sau cronice
– litiază renală, nefropatii cronice
– anemie

11.Fişa 11 – Amoniac
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

12.Fişa 12 – Anhidrida ftalică
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

13.Fişa 13 – Arsen şi compuşii săi (cu excepţia hidrogenului arseniat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hemograma – anual
– arsenurie – anual şi la nevoie, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anemie
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– dermatoze

14.Fişa 14 – Bariu (compuşi solubili)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– cardiopatii cronice
– hipertensiune arterială
– dermatoze
– ulcer gastric sau duodenal

15.Fişa 15 – Benzen
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– timp de sângerare, timp de coagulare
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– hemogramă – semestrial
– timp de sângerare, timp de coagulare – semestrial
– fenoli urinari totali la sfârşitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar – semestrial
– sulfat index la sfârşitul schimbului de lucru – semestrial
– TGO, TGP, gamma GT
– spirometrie – semestrial
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni hematologice
– sindroame hemoragipare
– hepatopatii cronice
– boli ale sistemului nervos central
– stomac operat

16.Fişa 16 – Benzochinona şi produşi de oxidare ai hidrochinonei
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente)
b)
c)contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)
– examen oftalmologie – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii

17.Fişa 17 – Beriliu şi compuşi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– dozarea beriliului în urină – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

18.Fişa 18 – Brom
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator)
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– colite cronice

19.Fişa 19 – Cadmiu metalic (pulberi şi fumuri)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină – anual
– testul cu acid tricloracetic în urină – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– cadmiurie – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– nefropatii cronice
– anemii
– boli cronice ale căilor respiratorii
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– emfizem pulmonar

20.Fişa 20 – Carbamaţi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual şi în timpul campaniei de lucru – săptămânal
– colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice sau deformaţii care împiedică purtarea măştii de protecţie
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– dermatoze

21.Fişa 21 – Cetone
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente)
– acetonurie (numai pentru acetonă) – anual
– metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) – anual
– 2,5-hexandionurie şi 4,5-dihidroxi-2-hexanonurie (numai pentru metil-n-butilcetonă) – anual
Contraindicaţii: –

22.Fişa 22 – Chinone
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi)
– examen oftalmologie – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze

23.Fişa 23 – Cianamidă calcică
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)
Contraindicaţii:
– etilism cronic
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– dermatoze

24.Fişa 24 – Clor şi compuşi (în afara hidrocarburilor clorurate)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie
– ECG
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cardiace cronice
– dermatoze

25.Fişa 25 – Clorcianul şi clorura de cianurii
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
b)– spirometrie
– ECG
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central şi periferic)
– spirometrie – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– tiocianaţi în sânge sau în urină la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– hematocrit, hemoglobina – anual
– TGO, TGP, gamma GTP – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii
– etilism cronic
– hepatopatii cronice
– dermatoze

26.Fişa 26 – Clorura de vinil
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– TGO, TGP, gamma GTP
– numărătoare de trombocite
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– TGO, TGP, gamma GGT – anual
– numărătoare trombocite – anual
– radiografia mâinilor – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– test presor la rece – anual
– fosfatază alcalină – anual
– examen sumar urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– arteriopatii
– sindrom Raynaud, boala Raynaud
– sclerodermie
– dermatoze
– afecţiuni osoase difuze
– trombocitopenii

27.Fişa 27 – Cobalt (oxizi, săruri)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparat respirator)
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: aparat respirator)
– examen ORL – din 2 în 2 ani
– cobalturie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli alergice
– dermatoze

28.Fişa 28 – Crezoli
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar urină (urobilinogen) – anual
– TGP, TGP, gamma GT – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– anemie
– hipertensiune arterială
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

29.Fişa 29 – Crom şi compuşi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
b)– hemogramă
– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: căi aeriene superioare – ulceraţie, perforaţie sept nazal pentru cromul hexavalent)
– examen ORL inclusiv laringoscopie – la 3 ani de la angajare şi apoi anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– cromurie – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– ulcer gastric şi duodenal
– colită cronică
– hepatopatii cronice
– anemii
– dermatoze

30.Fişa 30 – Cupru (fumuri şi pulberi)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparat respirator)
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – din 2 în 2 ani
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

31.Fişa 31 – Decaboran, pentaboran
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)
b)– TGO, TGP, gamma GT
– examen sumar de urină (urobilinogen)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos, starea psihică)
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicaţii:
– boli organice ale sistemului nervos central
– hepatopatii cronice

32.Fişa 32 – Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

33.Fişa 33 – Diboran
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale aparatului cardiovascular

34.Fişa 34 – Difenil şi derivaţi (- metan, – etan, – eter), decalină, tetralină, difeniloxid
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator)
b)– spirometrie
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– ECG – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze
– HTA

35.Fişa 35 – Dimetilformamidă, dimetil acetamidă
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual
– metilformamida în urină (pentru dimetilformamidă) – anual
– n-metilacetamida în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– ulcer gastric şi/sau duodenal
– dermatoze

36.Fişa 36 – Dimetilnitrozamină
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice

37.Fişa 37 – Dimetilsulfat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
– creatinina sanguină
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
– creatinina sanguină – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice

38.Fişa 38 – Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– astm bronşic
– dermatoze

39.Fişa 39 – Dioxan (dietilendioxid)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– creatinina sanguină
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– creatinina sanguină – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

40.Fişa 40 – Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
– conjunctivite cronice, cheratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

41.Fişa 41 – Esteri organo-fosforici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – la fiecare 10 zile de la începerea campaniei
– determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile, sau după o expunere severă accidentală
Contraindicaţii:
– boli ale sistemului nervos central şi periferic
– boli cronice care împiedică portul măştii şi costumului de protecţie
– dermatoze

42.Fişa 42 – Eteri şi derivaţi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– anemie
– litiază renală

43.Fişa 43 – Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– spirometrie
– creatinina sanguină
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– creatinina sanguină – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

44.Fişa 44 – Etilenimina, propilenimina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

45.Fişa 45 – Etilenoxid
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale sistemului nervos central
– dermatoze

46.Fişa 46 – Fenilhidrazine
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– timp de sângerare, timp de coagulare
– examen sumar de urină
– creatinina sanguină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă, reticulocite (când există anemie) – anual
– timp de sângerare, timp de coagulare – anual
– examen sumar de urină – anual
– creatinina sanguină – anual
Contraindicaţii:
– anemie
– trombocitopenii
– sindroame hemoragipare
– boli alergice
– nefropatii cronice
– dermatoze

47.Fişa 47 – Fenoli, omologii săi şi derivaţii lor halogenaţi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– fenoli totali în urină
– TGO, TGP, gamma GT
– creatinină sanguină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– fenoli totali urinari – anual
– dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– bronhopneumopatii cronice
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– dermatoze

48.Fişa 48 – Fluor şi compuşi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– determinarea fluorului în urină – anual
– radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloană lombară – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

49.Fişa 49 – Fluor acetat şi metilfluoracetat de sodiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– miocardiopatii
– hipoparatiroidii
– hipocalcemii

50.Fişa 50 – Fosforul şi compuşi săi anorganici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– radiografie dentară şi a mandibulei – din 3 în 3 ani
– examen sumar de urină – anual
– TGO, TGP, gamma GT – semestrial
– creatinină sanguină – semestrial
– examen stomatologic – din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentară şi a mandibulei)
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– hipertiroidie manifestă
– ulcer gastric şi duodenal, colită cronică
– stomatite ulcerative
– osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei

51.Fişa 51 – Fosgen (oxiclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: aparatul respirator)
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: aparatul respirator)
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

52.Fişa 52 – Glicoli şi derivaţii halogenaţi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă completă (în special pentru metil- şi butil- celosolv)
– examen sumar de urină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină – anual
– creatinină sanguină – anual
– acidul oxalic în urină sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) – anual
– hemogramă (în special pentru metil şi butil- celosolv) – anual
Contraindicaţii:
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– hemopatii – numai pentru metil şi butil – celosolv

53.Fişa 53 – Hidrazină, dimetilhidrazină
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– hidrazinurie (pentru hidrazină) – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

54.Fişa 54 – Hidrocarburi alifatice şi aromatice halogenate (în afară de clorura de vinil şi tetraclorura de carbon)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– creatinină sanguină
– TGO, TGP, gamma GT
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid tricloracetic şi tricloretanol în urină – anual
– acid trifluoroacetic în urină (pentru halotan) – anual
– hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) – anual
– hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– creatinină sanguină – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– miocardiopatii cronice
– etilism cronic
– dermatoze

55.Fişa 55 – Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen): toluen, xilen, naftalină etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– spirometrie
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid hipuric şi/sau orto- cresol în urină (pentru toluen) – anual
– acid metilhipuric în urină (pentru xilen) – anual
– examen oftalmologie (pentru naftalen) – anual
– hemogramă – anual
– spirometrie – anual
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli hematologice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– cataractă pentru naftalen

56.Fişa 56 – Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice (benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– etilism cronic
– dermatoze

57.Fişa 57 – Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a cărbunelui, a ţiţeiului şi a şisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator)
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– dermatoze

58.Fişa 58 – Hidrogenul arseniat şi stibiat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină
– ECG
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă şi reticulocite – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinină sanguină – anual
– arsen sau stibiu în urină – anual
Contraindicaţii:
– anemie
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice cardiace

59.Fişa 59 – Hidrogenul fosforat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină
– spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– pseudocolinesteraza serică – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central

60.Fişa 60 – Hidrogen seleniat şi telurat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– spirometrie – anual
– telur în urină (pentru telur şi compuşi) – anual
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hepatopatii cronice

61.Fişa 61 – Hidrogen sulfurat
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– anosmie

62.Fişa 62 – Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– determinarea substanţelor în sânge – anual, la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– dermatoze

63.Fişa 63 – Izocianaţi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

64.Fişa 64 – Mangan
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen neurologic
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen neurologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– manganurie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic

65.Fişa. 65 – Mercaptani
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice

66.Fişa 66 – Mercur metalic şi compuşi anorganici şi organici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem nervos central şi periferic, stare psihică, tiroidă, cavitatea bucală)
b)creatinină sanguină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– mercur în urină – semestrial
– mercur în sânge – semestrial
– creatinină sanguină – anual
– examen stomatologic (specialist) – anual, la indicata medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
– nefropatii cronice
– stomatite

67.Fişa 67 – Nichel şi compuşi (în afara nichelului carbonil)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urină – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului – la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

68.Fişa 68 – Nichel carbonil şi alţi carbonili metalici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– nichel în urină – anual
– carboxihemoglobinemie – anual
– hemogramă – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– cardiopatii cronice
– anemie
– boli organice ale sistemului nervos central
– epilepsie

69.Fişa 69 – Nicotină
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicaţii:
– boala cardiacă ischemică
– epilepsie
– arteriopatii periferice

70.Fişa 70 – Nitro şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice (în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen şi trinitrofenol)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– ECG
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă (la sfârşitul schimbului de lucru) – anual
– methemoglobinemie la sfârşitul schimbului de lucru – anual
– paranitrofenol urinar (pentru nitrobenzen) – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinina sanguină – anual
Contraindicaţii:
– anemie
– hepatopatii cronice
– cardiopatii cronice
– etilism cronic
– boli alergice
– cistite, infecţii urinare, litiază renală (pentru toluidină, difenil- amină, dinitrofenol)
– dermatoze

71.Fişa 71 – Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

72.Fişa 72 – Oxid de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG
– hemograma
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– carboxihemoglobinemie – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– anemie
– epilepsie

73.Fişa 73 – Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, aparat respirator)
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

74.Fişa 74 – Ozon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boală cardiacă ischemică

75.Fişa 75 – Piridina, omologi şi derivaţi (aminopiridina, cloropiridina, picoline – metil piridine-, piperidina)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii – anual
– creatinina sanguină – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli neuropsihice cronice
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– dermatoze

76.Fişa 76 – Platina (săruri complexe solubile)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

77.Fişa 77 – Plumb metalic oxizi de plumb şi compuşi anorganici
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– creatinina sanguină
– uroporfirine urinare
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina liberă eritrocitară – anual şi la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– plumbemie – anual
– hemogramă anual
– creatinină sanguină – anual
– EMG – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– afecţiuni psihice
– anemie
– porfirii
– nefropatii cronice
– femei în perioada de fertilitate, minori (sub 18 ani)

78.Fişa 78 – Plumb tetraetil
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen neurologic
– examen psihiatric
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– plumb total sau plumb dietil în urină – semestrial sau imediat după o expunere severă accidentală
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– hepatopatii cronice
– dermatoze

79.Fişa 79 – Propiolactonă (beta-propiolactonă)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinină sanguină – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– dermatoze

80.Fişa 80 – Răşini epoxidice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

81.Fişa 81 – Seleniu şi compuşi (în afară de hidrogenul seleniat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– spirometrie
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– coproporfirine – anual
– spirometrie – anual
– seleniu în urină – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– hipertiroidism
– anemie
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– dermatoze

82.Fişa 82 – Staniu (compuşi organici)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central

83.Fişa 83 – Stibiu şi compuşi (în afară de hidrogen stibiat)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– spirometrie – anual
– stibiu în urină – anual
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– polinevrite

84.Fişa 84 – Stiren
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– acid mandelic urinar sau fenilglioxalic urinar sau stiren în sânge (pentru stiren) – semestrial
– acid mandelic sanguin – semestrial
– hemogramă – semestrial
– TS, TC, teste de fragilitate vasculară – semestrial
– TGO, TGP, gamma GT – semestrial
Contraindicaţii:
– hemopatii
– boli cronice ale sistemului nervos central

85.Fişa 85 – Sulfura de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– testul iodazidic la sfârşitul schimbului de lucru – lunar, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– profil lipidic – la 3 ani de la angajare şi apoi anual
– ECG – anual
– EMG – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice (inclusiv nevrozele)
– boli endocrine manifeste
– arterioscleroză
– boala cardiacă ischemică
– hipertensiune arterială
– etilism cronic
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice

86.Fişa 86 – Taliu şi compuşi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem nervos central şi periferic)
b)– glicemie
– examen de urină pentru glicozurie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistem nervos central şi periferic)
– examen de urină (glicozurie) – anual
– ECG – anual
– taliu în urină – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– etilism cronic
– hipertensiune arterială, boală cardiacă ischemică
– diabet zaharat
– hipertiroidism

87.Fişa 87 – Telur şi compuşi (în afara hexafluorurii de telur – vezi fluor)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– telur în urină – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– dermatoze

88.Fişa 88 – Terebentină
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen sumar de urină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– nefropatii cronice
– boli cronice ale căilor urinare
– dermatoze

89.Fişa 89 – Tetraclorură de carbon
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
– creatinină sanguină
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– creatinină sanguină – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– nefropatii cronice
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice
– afecţiuni cronice ale aparatului cardiovascular
– etilism cronic
– dermatoze

90.Fişa 90 – Tetraoxid de osmiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

91.Fişa 91 – Triclorura, pentaclorura şi pentasulfura de fosfor etc.
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

92.Fişa 92 – Trimetilen, trinitramina
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– epilepsie
– boli psihice cronice
– dermatoze

93.Fişa 93 – Trinitrotoluen şi trinitrofenol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– examen oftalmologie (pentru cristalin)
– ECG
– TGO, TGP, gamma G
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– examen oftalmologie (pentru cristalin) – din 3 în 3 ani
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT – anual
– methemoglobinemie – anual
Contraindicaţii:
– anemie
– nefropatii cronice
– hepatopatii cronice
– boli cronice cardiovasculare
– tulburări cristaliniene
– etilism cronic
– dermatoze
– boli alergice

94.Fişa 94 – Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examenul tegumentelor
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– dermatoze

95.Fişa 95 – Vanadiu (pentaoxidul de vanadiu şi alţi oxizi)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din dosarul medical
b)spirometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– vanadiu în urină – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

96.Fişa 96 – Vinilcarbazol
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– examen sumar de urină (urobilinogen)
– TGO, TGP, gamma GT
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– examen sumar de urină (urobilinogen) – anual
– TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul specialist de medicina muncii – anual
Contraindicaţii:
– hepatopatii cronice
– boli neuropsihice cronice
– anemie
– leucopenii
– dermatoze

97.Fişa 97 – Warfarină şi alte cumarinice
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– hemogramă
– timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină
– examen sumar de urină pentru hematurie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– hemogramă – anual
– coagulogramă – anual
– examen sumar de urină pentru hematurie – anual
Contraindicaţii:
– diateze hemoragipare
– ulcer gastric şi duodenal
– hemoroizi cu sângerări
– anemie

98.Fişa 98 – Zinc şi compuşi
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: tegumente, aparat respirator)
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor aeriene superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– dermatoze

CAPITOLUL II: AGENŢI FIZICI

1.Fişa 99 – Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen oftalmologie (cristalin) – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
– glicemie
– hemogramă completă
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologie (cristalin) – la 10 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– hemograma – anual
– glicemie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central
– boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– afecţiuni hematologice (leucemii)
– boli endocrine: tiroidă, hipofiză, gonade
– cataractă, glaucom, atrofie optică
– diabet zaharat

2.Fişa 100 – Presiunea atmosferică crescută
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen ORL
– examen oftalmologie
– examen neurologic
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen ORL – din 3 în 3 luni
– examen oftalmologie – din 3 în 3 luni
– examen neurologic – din 3 în 3 luni
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– vârsta peste 45 ani
– obezitate: peste 20% din greutatea normală
– etilismul cronic
– boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arterială, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă
– osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
– boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
– retinite, glaucom
– afecţiuni endocrine

3.Fişa 101 – Radiaţii infraroşii
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)examen oftalmologie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologie – la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
Contraindicaţii:
– keratite, cataractă, retinopatii
– dermatoze

4.Fişa 102 – Radiaţii ionizante

4.1.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)se va insista:
– anamneză familială, personală şi profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiaţii ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi la eventuale tratamente cu substanţe cu acţiune medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;
– efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite
– teste citogenetice (la indicaţie)
– examen oftalmologie (specialist), pentru activităţi cu surse de neutroni sau particule grele şi pentru cei care lucrează în imagistică;
– examen psihologic;
– examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologie, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari

4.2.Examenul medical periodic:
1.pentru toate categoriile de personal expus la radiaţii ionizante;
– examen clinic general – anual;
– examen hematologic – la 2 ani;
– examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicaţie)
2.examinări speciale:
– pentru operatori care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice şi a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) şi examen psihiatric (specialist), examen oftalmologie, examen ORL, glicemie, EKG – anual;
– pentru angajaţii expuşi la neutroni şi particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori şi centrale nuclearoelectrice, centre de producţie radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum şi în alte activităţi (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologie (specialist) – din 2 în 2 ani;
– pentru angajaţii în sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, în centrele de producţie radiochimică, în staţiile de tratare a deşeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman – apoi din 5 în 5 ani;
– pentru angajaţii din unităţile de producţie radiochimică şi din unităţile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcţiei tiroidiene – din 2 în 2 ani;
– pentru cei care lucrează în imagistică – examen oftalmologie (specialist) la 2 ani interval;
3.în situaţii de expunere excepţională sau accidentală prin expunere externă sau internă:
– examen clinic general;
– examen hematologic complet;
– analize citogenetice (aberaţii cromozomiale);
– contorizare de corp uman;
– investigaţii de radiotoxicologie;
– alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului

4.3.Contraindicaţii:
A.pentru toate categoriile de activităţi nucleare:
1.stări fiziologice:
– vârsta sub 18 ani
– sarcina, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepţie sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină
– sarcina şi alăptarea pentru contaminarea internă
2.boli actuale:
– boli psihice
– etilism cronic
– boli ce necesită tratament cu surse de radiaţii ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice de lungă durată
– diabet zaharat decompensat – pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiaţii ionizante şi pentru operatorii de reactor nuclear
– stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni cutanate capabile de malignizare
– afecţiuni hematologice
3.antecedente personale şi profesionale:
– boala acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiaţii ionizante

B.pentru activităţi cu surse de radiaţii ionizante specifice:
– activitatea cu particule grele şi neutroni: cataracta de pol anterior
– activitatea în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
– activitatea cu surse de radiaţii ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioză, tiroidopatii, boli psihice
– pentru operatorii de reactor nuclear orice condiţie care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsia, tulburări mintale, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare sau pierderi de conştientă.

5.Fişa 103 – Radiaţii laser
Examen medical de angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examen oftalmologie)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen oftalmologie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– cataractă
– glaucom
– retinopatii

6.Fişa 104 – Ultrasunete şi infrasunete
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistemul nervos central)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: sistemul nervos central)
Contraindicaţii:
– boli cronice ale sistemului nervos central

7.Fişa 105 – Radiaţii ultraviolete
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: ochi, tegumente, aparat respirator)
– examen oftalmologie – la 5 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2 ani
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– dermatoze
– leziuni precanceroase ale pielii

8.Fişa 106 – Temperatură ridicată
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG (cu ECG de efort, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)
– ecografie cardiacă, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie
– examen sumar de urină
– examen endocrinologie, la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen neuropsihiatric, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– glicemie – anual
– examen sumar de urină – anual
– ionograma – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicaţii:
– boli cronice ale aparatului cardiovascular
– litiază renală
– insuficienţă corticosuprarenaliană
– hipertiroidie
– hipotiroidie
– dermatoze cronice
– ulcer gastric sau duodenal
– obezitate (IMC > 35 kg/m2)
– capacitate sudorală diminuată prin absenţa sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)
– afectarea nervilor periferici: diabet zaharat, alcoolism cronic
– mucoviscidoza
– perioada de convalescenţă după o afecţiune medicală acută sau o intervenţie chirurgicală
– stare febrilă
– afecţiuni neuropsihice
– intoleranţă idiopatică la căldură

9.Fişa 107 – Temperatură scăzută
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen ORL
– ECG
– examen sumar de urină
– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– otite, mastoidite, sinuzite cronice
– conjunctivite, dacrioadenite cronice
– boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemică cronică, HTA, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă
– sindrom Raynaud
– dermatite a frigore
– nefropatii cronice
– boli imunitare cu anticorpi precipitanţi la rece (crioglobulinemii)
– afecţiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

10.Fişa 108 – Vibraţii mecanice (trepidaţii)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen radiologie al coloanei vertebrale pentru vibraţiile aplicate întregului corp – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen radiologie al membrelor superioare pentru vibraţiile aplicate sistemului mână-braţ – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– arterită, arteriopatie cronică obliterantă
– artrite sau artroze ale articulaţiilor supuse acţiunii vibraţiilor
– sindrom Raynaud, boala Raynaud
– polinevrite
– miozite, tenosinovite ale muşchilor şi tendoanelor supuse acţiunii vibraţiilor

11.Fişa 109 – Zgomot
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii – audiometrie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– audiometrie – anual
– examen ORL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG şi examen cardiologie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic din 3 în 3 ani – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– boli cronice ale urechii medii şi interne
– psihopatii, nevroze manifeste
– hipertensiunea arterială, formă medie sau severă, asociată cu alţi factori de risc

CAPITOLUL III: AGENŢI FIZICO-CHIMICI

1.Valori limită de expunere profesională pentru pulberi

Nr. crt. Denumire Valoare limită (8 ore) Observaţii
1. Fibre de sticlă cu filament continuu 1 fibră/cm3 fracţiune respirabilă
2. Bumbac, in, cânepă 1 mg/m3 fracţiune inhalabilă
3. Făină de grâu 0,5 mg/m3 fracţiune inhalabilă
4. Cereale (pulberi de) 4 mg/m3 fracţiune inhalabilă
5. Celuloză 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
6. Cărbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%) 2 mg/m3 fracţiune respirabilă
7. Fibre de p-amidă 1 fibra/cm3
8. Caolin 2 mg/m3 fracţiune inhalabilă
9. Ipsos, gips 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
10. Marmură, cretă (carbonat de calciu) 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
11. Mică 3 mg/m3 fracţiune inhalabilă
12. Ciment Portland 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
13. Talc fără fibre de azbest 2 mg/m3 fracţiune inhalabilă
14. Tutun (pulberi de) 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
15. Lemn de esenţă moale (pulberi) 5 mg/m3 fracţiune inhalabilă
16. Carbură de siliciu (carborund) 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
17. Stearat de zinc 10 mg/m3 fracţiune inhalabilă
18. Pulberi fără efect specific 10 mg/m3 fracţiune respirabilă

2.Fişa 110 – Aluminiu şi oxid de aluminiu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie – RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– aluminiu în urină – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

3.Fişa 111 – Azbest
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
– examen citologic al sputei – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– tuberculoza pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia complexului primar calcificat
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală
4.Fişa 112 – Bariu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor aeriene superioare
5.Fişa 113 – Carburi metalice (pulberi de metale dure)

Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – din 5 în 5 ani
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– conjunctivite şi keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

6.Fişa 114 – Ciment
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
– RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– conjunctivite, keratite cronice
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– astm bronşic
– dermatoze

7.Fişa 115 – Dioxid de siliciu liber cristalin
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepţia complexului primar calcificat
– tuberculoza extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel
– fibroze pulmonare de orice natură
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală, rinite atrofice
– deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului
– boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
– boli cronice care diminuează rezistenţa generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ş.a.)

8.Fişa 116 – Fier
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

9.Fişa 117 – Pulberi cu conţinut nesemnificativ de dioxid de siliciu liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre minerale artificiale, carborund etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

10.Fişa 118 – Pulberi organice de natură vegetală şi animală, cu acţiune sensibilizantă şi/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun, bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– spirometrie – anual
Contraindicaţii:
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)

11.Fişa 119 – Silicaţi (cu excepţia azbestului)
– silicaţi simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- şi metasilicaţi de sodiu
– silicaţi dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi şi piatră ponce
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

12.Fişa 120 – Staniu
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– spirometrie
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– spirometrie – anual
– RPS – la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani
Contraindicaţii:
– bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic (în funcţie de rezultatele spirometriei)
– boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respiraţia nazală

CAPITOLUL IV: AGENŢI BIOLOGICI
1.Fişa 121 – Agenţi biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziţi
Riscul de boală profesională decurge din posibilitatea infectării angajatului la locul de muncă
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examene serologice specifice şi/sau investigaţii pentru depistarea agentului patogen profesional – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiunile sau stările imunosupresive
2.Fişa 122 – Substanţe cu acţiune hormonală
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
Contraindicaţii:
– boli endocrine

CAPITOLUL V: CONDIŢII DE MUNCĂ PARTICULARE
1.Fişa 123 – Muncă la înălţime
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală şi probe vestibulare de echilibru)
b)– examen oftalmologie
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– audiometrie
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic sau examen psihiatric
– ECG
– glicemie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală şi probe vestibulare de echilibru)
– examen oftalmologie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– glicemie – anual
– audiometrie – anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii – anual
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic sau examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– epilepsie
– boli psihice
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– surditate
– tulburări de echilibru
– dizartrie
– afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul
– hipertensiune arterială, formă medie sau severă
– boală cardiacă ischemică
– insuficienţă cardiacă
– disfuncţie ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare
– boli endocrine manifeste
– scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la un ochi şi sub 0,7 la celălalt ochi fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecţie optică suficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)
– miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depăşească 2D cyl
– glaucom cu unghi îngust neoperat
– glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
– dezlipire de retină (inclusiv postoperator)
– afachie
– îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20°, în cel puţin 3 cadrane la AO
– retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
– strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori
– nistagmus
– hialite, corioretinite, uveite
– orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală
– vârsta sub 18 ani şi peste 55 ani

2.Fişa 124 – Munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune
2.1.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)
b)_
A.pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:
– examen oftalmologie
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
B.pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:
– examen oftalmologie — la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic numai la cei care lucrează cu fire colorate, probe vestibulare de echilibru)
– examen oftalmologie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – (pentru reţelele de medie şi joasă tensiune – doar la indicaţia medicului specialist de medicina muncii)
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
2.2.Contraindicaţii:
A.pentru reţelele electrice de înaltă tensiune:
– afecţiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul
– boala cardiacă ischemică
– insuficienţă cardiacă
– hipertensiune arterială – formă medie sau severă
– boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic
– boli psihice
– surditate
– dizartrie
– tulburări de echilibru
– epilepsie
– afachie
– dezlipire de retină (inclusiv postoperator)
– discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate
– glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
– glaucom cu unghi îngust neoperat
– hialite, corioretinite, uveite
– îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puţin 3 cadrane la AO
– miopie peste -3 D cu astigmatism care depăşeşte 2D cyl
– nistagmus
– scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la AO cu corecţie optică eficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)
– retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
– strabism şi pareze sau paralizii ale muşchilor oculomotori
– orice afecţiune oculară acută până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală
B.pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune:
– boli psihice
– discromatopsie
– scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie
– orice afecţiune oculară acută şi evolutivă până la vindecare şi reevaluare funcţională vizuală

3.Fişa 125 – Presiuni locale prelungite la nivelul părţilor moi şi ale osului sau la nivelul formaţiunilor nervoase
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
Examenul medical periodic:
a)examen clinic general – anual (atenţie: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)
– radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– miozite, tendinite, tenosinovite
– artroze sau artrite la nivelul muşchilor şi articulaţiilor antrenaţi în procesul de muncă

4.Fişa 126 – Suprasolicitarea analizatorului vizual
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: acuitate vizuală)
b)examen oftalmologie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală)
– examen oftalmologie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă (diferenţa de corecţie optică > 3D între ochi)
– glaucom cu unghi îngust neoperat
– glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
– disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor
– tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cadrul neperceperii lor
– retinopatie pigmentară
– orice afecţiune oculară acută până la vindecare

5.Fişa 127 – Suprasolicitarea aparatului locomotor
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)nu este cazul
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– ECG – anual
Contraindicaţii:
– malformaţii congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, în funcţie de solicitările specifice profesiei
– afecţiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite

CAPITOLUL VI: PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DIRECT SAU INDIRECT (PRIN ALIMENTE, APĂ etc.)

1.Fişa 128 – Sectorul alimentar
1.1.Personalul care manipulează carnea crudă din unităţile de industrializate a cărnii.
1.2.Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de îngheţată şi de băuturi răcoritoare.
1.3.Personalul din unităţile de colectare şi industrializare a laptelui
1.4.Personalul din industria semiconservelor de peşte şi ouă
1.5.Restul personalului din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă
1.6.Restul personalului din fabricile şi secţiile de preparate de carne
1.7.Personalul din unităţile de îmbutelierea apelor minerale şi din fabricile de băuturi răcoritoare
1.8.Personalul din unităţile şi punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate
1.9.Personalul din fabricile de produse zaharoase
1.10.Personalul din fabricile şi secţiile de conserve sterilizate
1.11.Personalul din industria de panificaţie, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice

OBS: Conţinutul şi prevederile acestei fişe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate

1.12.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
b)– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– VDRL
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie examenul tegumentelor şi mucoaselor)
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite);
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

2.Fişa 129 – Sectorul zootehnic – personalul care lucrează la îngrijirea animalelor din unităţile zootehnice cu producţie de lapte
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– spirometrie
– VDRL
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)
– RPS – anual
– spirometrie – la fiecare 3 ani
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

3.Fişa 130 – Industria farmaceutică
3.1.Personalul care lucrează nemjlocit cu materia primă şi produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare
3.2.Personalul care lucrează în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge
3.3.Personalul care lucrează cu materia primă şi produsul finit ce suferă un proces de sterilizare
3.4.Examen medical la angajare:
a)conform datelor din dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
b)– spirometrie – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor, aparatul respirator)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– spirometrie – anual
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– afecţiuni alergice

4.Fişa 131 – Instalaţii centrale de aprovizionare cu apă potabilă şi alte unităţi de interes public – personalul care participă la următoarele activităţi: amenajarea paturilor filtrante, curăţarea filtrelor şi rezervoarelor, repararea şi întreţinerea puţurilor de captare, a drenurilor, a captărilor de izolare
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– VDRL
– anticorpi antivirus hepatita A
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: la examenul tegumentelor)
– examen coprobacteriologic – trimestrul II şi trimestrul III
– exemen coproparazitologic – anual
– anticorpi antivirus hepatita A – anual
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare, inclusiv starea de purtător până la sterilizare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

5.Fişa 132 – Personal din unităţile de coafură, frizerie şi cosmetică (manichiură şi pedichiură)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
b)– Ag Hbs
– anticorpi anti-HCV
– HIV
– VDRL
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor şi mucoaselor)
– RPS – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti-HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie, până la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

6.Fişa 133 – Personal care asigură întreţinerea curăţeniei în unităţile de cazare publică şi colectivă
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– VDRL
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)
– RPS – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

7.Fişa 134 – Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscine
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– VDRL
– examen coprobacteriologic
– examen coproparazitologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: la examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

8.Fişa 135 – Personalul din sectorul de salubritate şi ecarisaj
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– examen coproparazitologic
– anticorpi antivirus hepatita A
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual
– anticorpi antivirus hepatita A – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

9.Observaţii la fişele 128-135
9.1.Contraindicaţii relative:
– afecţiuni dermatologice transmisibile acute – lucrătorii cu aceste boli sunt eliminaţi temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare;
– lucrătorii depistaţi cu leziuni pleuropulmonare pe radiografia pulmonară posteroanterioară vor fi îndrumaţi către unitatea teritorială TBC pentru tratament de specialitate;
– lucrătorii cu reacţie serologică pentru lues pozitivă pot fi menţionaţi în activitate numai cu avizul medicului specialist dermatovenerolog;
– examenul coprobacteriologic urmăreşte depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.
Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific şi îşi pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2 până la 72 de_ ore.
În cazul în care după 2 serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.
Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.

9.2.În sectorul alimentar, şefii de unităţi trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome şi afecţiuni:
– febră
– diaree
– vărsături
– icter
– amigdalită
– furuncule
– panariţii
– plăgi ale mâinilor
– infecţii ale pielii
– supuraţii
şi să-i trimită la medic la apariţia acestora şi a oricărei alte stări de boală.
Reprimirea la locul de muncă se face de către şefii de unităţi pe baza avizului scris al medicului specialist în care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului specialist de medicina muncii.

9.3.Medicii specialişti de medicina muncii care acordă asistenţă medicală în unităţile cu profil alimentar au următoarele obligaţii:
– să examineze lucrătorii trimişi de şefii de unitate şi să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit şi masurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare:
– să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;
– să informeze, după caz, autoritatea de sănătate publică teritorială;
– să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea stării de “purtător”, în situaţii epidemiologice deosebite şi pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecţioase.

9.4.Personalul medico-sanitar din cadrul autorităţilor de sănătate publică cu rol de inspecţie în domeniul alimentar au următoarele obligaţii:
– în cadrul controlului condiţiilor igienico-sanitare să verifice şi existenţa fişelor de aptitudine ale lucrătorilor;
– în situaţii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecţioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea stării de “purtător”.
Prevederile pct. 2, 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului de la staţii de aprovizionare cu apă potabilă, ferme şi unităţi producătoare de lapte, unităţi ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare seruri, vaccinuri şi derivate de sânge. Angajaţii din această categorie expuşi profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină insecto-fungicide organo-fosforice, radiaţii infraroşii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare şi examenul medical periodic, conform fişelor factorilor nocivi respectivi.

CAPITOLUL VII: COLECTIVITĂŢI DE COPII MICI (CREŞE, LEAGĂNE), GRĂDINIŢE ŞI CASE DE COPII; SECŢII (COMPARTIMENTE) DE NOU-NĂSCUŢI, SPITALE (SECŢII) DE PEDIATRIE

1.Fişa 136 – Personalul sanitar elementar şi personalul de îngrijire
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– Ag HBs
– anticorpi anti-HCV
– VDRL
– HIV
– examen coproparazitologic
– examen coprobacteriologic
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie: examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III
– examen coproparazitologic – anual
– VDRL – anual
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– examen coprobacteriologic pozitiv
– examen coproparazitologic pozitiv
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– psihoze

2.Fişa 137 – Personal sanitar superior, mediu şi personal educativ
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical (atenţie: examenul tegumentelor)
b)– examene paraclinice în funcţie de specialitatea medicală şi caracteristicile postului/locului de muncă
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial (atenţie examenul tegumentelor)
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coproparazitologic – anual, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen coprobacteriologic – în trimestrul II şi trimestrul III, la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– examen coprobacteriologic pozitiv
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– psihoze

3.Fişa 138 – Instituţii de învăţământ
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– RPS
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– RPS – la indicaţia medicului de medicina muncii
– examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– psihoze
– alcoolism cronic

4.Fişa 139 – Unităţile de T.B.C.
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– Ag HBs – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– anticorpi anti HCV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– RPS – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii c) contraindicaţii:
– psihoze

5.Fişa 140 – Personal medico-sanitar din unităţile de chirurgie generală, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, stomatologie etc. (unităţi spitaliceşti sau ambulatorii)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– Ag HBs – anual
– anticorpi anti HCV – anual
– HIV – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
– boli infectocontagioase în evoluţie până la vindecare
– psihoze

6.Fişa 141 – Personal cu funcţie de decizie (funcţionar public aflat temporar într-o funcţie din viaţa politică sau socială, cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare pe teritoriul său de activitate)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– examen psihologic (coeficient de inteligenţă, teste de comportament, teste de personalitate)
– examen psihiatric
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– psihoze

7.Fişa 142 – Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina instituţiei
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din examenul medical (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
b)– examen psihologic
– examen oftalmologie
– audiometrie
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG
– glicemie
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
– examen psihologic – anual
– examen oftalmologie – anual
– audiometrie anual
– examen ORL – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen neurologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– ECG – anual
– glicemie – anual
Contraindicaţii:
– tulburări psihice de orice natură
– scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 fără corecţie la ambii ochi
– surditate
– epilepsie
– diabet zaharat decompensat
– etilism cronic

8.Fişa 143 – Personal care lucrează în condiţii de izolare
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– ECG
– examen psihologic
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie
– investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – semestrial
– ECG – anual
– examen psihologic – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– glicemie – anual
Contraindicaţii:
– etilism cronic
– boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)
– diabet zaharat decompensat
– boală cardiacă ischemică
– hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)
– altele, date de tipul expunerii profesionale

9.Fişa. 144 – Personal din străinătate care va lucra în România
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– investigaţii specifice, în funcţie de tipul de expunere profesională
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– VDRL
– Ag HBs
– anticorpi anti HCV
– HIV
– serologie sau investigaţii specifice pentru afecţiuni infecţioase endemice în ţara/regiunea de provenienţă
Examenul medical periodic:
– examenul clinic general – anual sau semestrial, conform specificului postului de muncă
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– investigaţii corespunzătoare expunerii profesionale
Contraindicaţii:
– specifice expunerii profesionale

10.Fişa 145 – Personal care lucrează în tura de noapte (în intervalul orar 22,00-6,00)
Examen medical la angajare:
a)conform datelor din Dosarul medical
b)– glicemie
– ECG
– examen psihologic – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Examenul medical periodic:
– examen clinic general – anual
– glicemie – anual
– ECG – anual
– examen psihologic – anual
– examen psihiatric – la indicaţia medicului specialist de medicina muncii
Contraindicaţii:
– diabet zaharat decompensat
– epilepsie
– psihoze manifeste

ANEXA Nr. 2: FIŞA de solicitare a examenului medical la angajare

Subsemnatul ……………………………… (numele şi prenumele), angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea ……………………………. adresa: …………………………….., tel.: ………. fax: …….., Cod CAEN şi domeniu de activitate: ……………… , solicit examen medical de medicina muncii pentru:

ANGAJARE |_| CONTROL MEDICAL PERIODIC |_| ADAPTARE |_| RELUAREA MUNCII |_| SUPRAVEGHERE SPECIALĂ |_| LA CERERE |_| SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ |_| ALTELE |_|

conform legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, pentru:

domnul/doamna ……………………, născut/ă la …………., CNP: …………, având profesiunea/ocupaţia de: ……………. şi care urmează a fi/este angajat/ă în funcţia: …………….., la locul de muncă: ……………. din secţia (atelier, compartiment etc.) ……………….. .

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de identificare a factorilor de risc profesional, anexată prezentei cereri.

Data ………………….

Semnătura şi ştampila angajatorului

…………………………….

ANEXA Nr. 3:

Unitatea …………………………………………….

Adresa ………………………………………………

Telefon ………………………………………………

Subunitatea …………………………………………..

Adresa …………………………………………………

Telefon …………………………………………………

FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional

Denumirea postului: ………………………………………………………

– Secţia/Departamentul ………………………. Atelierul ………………..

NAVETĂ: da |_| câte, ore/zi? |_| nu |_|

Descrierea activităţii: În echipă: da |_| nu |_|

Nr. ore/zi |_| Nr. schimburi de lucru |_| Schimb de noapte |_||_| Pauze organizate |_| sau nu |_|/Bandă rulantă |_|

Risc de: infectare |_|/electrocutare |_|/înaltă tensiune |_|/joasă, medie tensiune |_|/ înecare |_|/asfixiere |_|/blocare |_|/microtraumatisme repetate |_|/lovire |_|/muşcătură |_|/zgâriere |_|/ strivire |_|/tăiere |_|/înţepare |_|/împuşcare |_|/ardere |_|/opărire |_|/degerare |_|/mişcări repetitive |_|

Alte riscuri: ………………………………………

Conduce maşina instituţiei: da |_| nu |_| Dacă da, ce categorie: ……………

Loc de muncă: în condiţii deosebite |_|/în condiţii speciale |_| sector alimentar |_| port-armă |_|

Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic: ……………………………………..

Descrierea spaţiului de lucru: Dimensiuni încăpere: L ………… l ………… H ……….. m

Suprafaţă de lucru: verticală |_| orizontală |_| oblică |_|

Muncă: \n condiţii de izolare |_|/la înălţime |_| la altitudine |_|/în mişcare |_|/pe sol |_|/ în aer |_|/pe apă |_|/sub apă |_|/nişă |_|/cabină etanşă |_|/aer liber |_|/altele:

Efort fizic: mic |_||_| mediu |_||_| mare |_||_| foarte mare |_||_|

Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare |_| aşezat |_| aplecată |_| mixtă |_|/Poziţii forţate: da |_| nu |_| Dacă da, ce tip: ………………

Poziţii vicioase: …………………………………………….

Gesturi profesionale: ……………………………………..

Suprasolicitări: vizuale |_| auditive |_| stres neuropsihic |_|

Suprasolicitări osteomusculoarticulare: da |_| nu |_| Dacă da, ce articulaţii: coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombară) |_| membre superioare (umăr, cot, pumn) |_| membre inferioare (şold, genunchi, gleznă) |_|

Manipulare manuală a maselor: dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: ridicare |_| coborâre |_| împingere |_| tragere |_| purtare |_| deplasare |_|

……………………………………………………

Agenţi chimici: (enumeraţi mai jos şi bifaţi caracteristicile lor)*) mai mic decât LA. mai mare decât LA. Fp C P
………………………… ……… ……… ………. ……… ……….
………………………… ……… ……… ………. ……… ……….
………………………… ……… ……… ………. ……… ……….
………………………… ……… ……… ………. ……… ……….
………………………… ……… ……… ………. ……… ……….

*) Legendă: L.A. = Limite admisibile/Fp = Foarte periculos/C = Cancerigen/P = Pătrunde prin piele (Puteţi ataşa fişei un tabel separat.)

Agenţi biologici: ………………… Grupa ………………

Agenţi cancerigeni: ……………………………………….

Pulberi profesionale: |_| mai mic decât LA. |_| mai mare decât LA.
………………… ………………… |_| |_|
………………… ………………… |_| |_|
………………… ………………… |_| |_|

Zgomot profesional: mai mic decât L.A. |_|/ mai mare decât L.A. |_|/Zgomote impulsive da |_|/nu |_|

Vibraţii mecanice: mai mic decât L.A. |_|/mai mare decât L.A. |_|

Microclimat (conform actelor normative în vigoare):

TEMPERATURA AERULUI: …………………………

VARIAŢII REPETATE DE TEMPERATURĂ: da |_| nu |_|

PRESIUNEA AERULUI: ……………………………….

UMIDITATE: ……………………………………………….

Radiaţii: da |_| nu |_| Dacă da:

Radiaţii Ionizante mai mic decât L.A. |_| mai mare decât L.A. |_| Dacă da, se va completa partea specială:

– PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE

Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiaţii ionizante: ZZLLAAAA

Clasificare actuală în grupa A |_| sau B |_| şi condiţii de expunere:

Aparatura folosită: ……………………………………………………………

Proces tehnologic: ……………………………………………………………

Operaţiuni îndeplinite: ……………………………………………………….

Surse folosite: închise |_| deschise |_|

Tip expunere: X externă |_|; gamma externă |_|; internă |_|; externă şi internă |_|.

Măsuri de protecţie individuală folosite …………………………………

Expunere anterioară:

Perioada: …………………. Nr. ani: |_||_|

Doza cumulată prin expunere externă (mSv): |_|_|_|_|

Doza cumulată prin expunere internă: |_|_|_|_|

Doza totală: |_|_|_|_|

Supraexpuneri anterioare

– excepţionale

– Tip expunere: X externă |_|; gamma externă |_|; internă |_|; externă şi internă |_|;

– data: ……………..

– doza (mSv): ……………..

– concluzii: ………………….

– accidentale

– Tip expunere: X externă |_|; gamma externă |_|; internă |_|; externă şi internă |_|;

– data: ……………..

– doza (mSv): ……………..

– concluzii: ………………….

Radiaţii Neionizante mai mic decât L.A. |_| mai mare decât L.A. |_| Tipul: ………………..

Iluminat: suficient |_| insuficient |_|/natural |_| artificial |_| mixt |_|

Mijloace de protecţie colectivă: ……………………………………….

Mijloace de protecţie individuală: ……………………………………..

Echipament de lucru: ……………………………………………………..

Anexe igienico-sanitare: vestiar |_| chiuvetă |_| WC |_| duş |_| sală de mese |_| spaţiu de recreere |_|

Altele: …………………………………………………………………………

Observaţii:

Data completării: …………..

Angajator

………………………..

ANEXA Nr. 4:

Unitatea medicală: Adresa:

Tel.:

DOSAR MEDICAL Nr. …………..

NUMELE ……………………………… PRENUMELE …………………………………..

SEX: M |_| F |_| VÂRSTĂ …………… DATA NAŞTERII ………………………….

CNP ………………………………………………………………………..

ADRESĂ ………………………………………………………………….

OCUPAŢIA/FUNCŢIA ……………………………………………..

FORMARE PROFESIONALĂ ……………………………………

RUTA PROFESIONALĂ

LOC DE MUNCĂ PERIOADA OCUPAŢIA/FUNCŢIA NOXE
Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă:

Boli profesionale da |_| nu |_|

Accidente de muncă da |_| nu |_|

Medic de familie …………………….. tel. ……………….

Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ………………….

ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE

……………………………………………………………………

ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE/vaccinări/droguri

UM: ………… N = ……………

……………………………………………………………………

Fumat: 0 |_|/de la ………….. ani, în medie …………….. ţigări/zi

Alcool: 0 |_|/ocazional |_|

EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:

T ………. cm G …….. kg IMC: obezitate nu |_| da |_| grad

EXAMEN CLINIC:
1. tegumente şi mucoase …………………………………………….
2. ţesut celular subcutanat …………………………………………..
3. sistem ganglionar …………………………………………………..
4. aparat locomotor …………………………………………………..
5. aparat respirator ……………………………………………………

6. aparat CV: …………………………………………………………..

TA ……. mmHg, AV ……./min, pedioase …….., varice ……..

7. aparat digestiv ………………………………………………………
8. aparat urogenital ……………………………………………………

9. SNC, analizatori: …………………………………………………..

a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică |_| cu corecţie optică: OD …….. OS ……….

b) voce tare voce şoptită

10. sistem endocrin ……………………………………………………
Concluzii examen clinic:

|_| sănătos clinic în momentul examinării

|_| diagnostic: ………………………………..

Semnătura şi parafa medicului,

…………………

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):

………………………………………………………….

 

Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):

|_| sănătos clinic în momentul examinării

|_| diagnostic: ………………………………..

AVIZ MEDICAL:

pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei …………………………………….

Recomandări:
APT |_| ……………………………………………………………………..
APT CONDIŢIONAT |_| ……………………………………………………………………..
INAPT TEMPORAR |_| ……………………………………………………………………..
INAPT |_| ……………………………………………………………………..
Data:

Medic de medicina muncii,

Semnătură şi parafă

Data următorului control medical:

EXAMEN MEDICAL PERIODIC:

Simptome actuale ………………………………………………………………………….

Reactualizarea anamnezei profesionale ………………………………………………

Simptome la locul de muncă ……………………………………………………………

Reactualizarea anamnezei neprofesionale …………………………………………..

T …………. cm G ………. kg IMC: obezitate nu |_| da |_| grad

EXAMEN CLINIC:
1. tegumente şi mucoase …………………………………………….
2. ţesut celular subcutanat …………………………………………..
3. sistem ganglionar …………………………………………………..
4. aparat locomotor …………………………………………………..
5. aparat respirator ……………………………………………………

6. aparat CV: …………………………………………………………..

TA ……. mmHg, AV ……./min, pedioase …….., varice ……..

7. aparat digestiv ………………………………………………………
8. aparat urogenital ……………………………………………………

9. SNC, analizatori: …………………………………………………..

a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecţie optică |_| cu corecţie optică: OD …….. OS ……….

b) voce tare voce şoptită

10. sistem endocrin ……………………………………………………
Concluzii examen clinic:

|_| sănătos clinic în momentul examinării

|_| diagnostic: ………………………………..

Semnătura şi parafa medicului,

…………………

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):

………………………………………………………….

 

Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):

|_| sănătos clinic în momentul examinării

|_| diagnostic: ………………………………..

AVIZ MEDICAL:

pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei …………………………………….

Recomandări:
APT |_| ……………………………………………………………………..
APT CONDIŢIONAT |_| ……………………………………………………………………..
INAPT TEMPORAR |_| ……………………………………………………………………..
INAPT |_| ……………………………………………………………………..
Data:

Medic de medicina muncii,

Semnătură şi parafă

Data următorului control medical:

ANEXA Nr. 5:

Unitatea medicală: Adresa:
Cabinet de medicina muncii Tel.:

Angajare |_| Control medical periodic |_| Adaptare |_| Reluarea muncii |_| Supraveghere specială |_| Alte |_|

MEDICINA MUNCII – FIŞA DE APTITUDINE Nr. ……../………

(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)

Societate ……………………………………………………………………………….

Adresa: ……………………………………….. Tel.: …………. Fax: …………….

NUME …………………………….. PRENUME ………………………………..

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

OCUPAŢIE/FUNCŢIE …………………………………………………………..

LOC DE MUNCĂ ………………………………………………………………….

AVIZ MEDICAL: Recomandări:
APT |_| ……………………………………………………………………..
APT CONDIŢIONAT |_| ……………………………………………………………………..
INAPT TEMPORAR |_| ……………………………………………………………………..
INAPT |_| ……………………………………………………………………..
Data: Medic de medicina muncii (semnătura şi parafa)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 332 din data de 17 mai 2007