LEGEA 90 din 1996

LEGEA protecţiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
(2)Normele de protecţie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezintă un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă.
(3)Activitatea de protecţie a muncii asigură aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor.

Art. 2
(1)Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege.
(2)În sensul prezentei legi, prin persoane juridice şi fizice se înţelege: agenţii economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici români care efectuează lucrări cu personal român, pe teritoriul altor ţări, în baza unor convenţii internaţionale sau contracte bilaterale.

Art. 3
Normele de protecţie a muncii se aplică salariaţilor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu convenţii civile, cu excepţia celor care au drept obiect activităţi casnice, precum şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale.

Art. 4
(1)Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, prin organele lor de specialitate centrale şi teritoriale, organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a muncii.
(2)Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei – Direcţia generală a penitenciarelor, Ministerul Finanţelor – Garda financiară, precum şi Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a muncii din unităţile proprii, prin organele acestor ministere şi servicii, pe baza prevederilor prezentei legi.
(3)Cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi autorizarea, din punct de vedere al protecţiei muncii, a unităţilor din subordinea ministerelor şi serviciilor menţionate la alin. (2) se efectuează de către organele proprii.

Art. 5
(1)Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale emite norme generale, normative şi alte reglementări de interes naţional privind securitatea muncii şi alte domenii ale protecţiei muncii, potrivit legii, pentru toate unităţile, coordonează programul de elaborare a normelor specifice pe activităţi şi avizează normele, standardele şi orice alte reglementări, iniţiate de alte organe, care conţin prevederi sau au efect în acest domeniu, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
(2)Normele generale de protecţie a muncii cuprind reguli şi măsuri aplicabile în întreaga economie naţională.
(3)Domeniile pentru care se elaborează normele generale de protecţie a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.
(4)Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare elaborează norme specifice activităţilor nucleare şi exercită controlul cu privire la respectarea acestora.
(5)Activităţile din economia naţională pentru care se elaborează norme specifice de protecţie a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta lege.
(6)Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să elaboreze instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă.

Art. 6
(1)Ministerul Sănătăţii emite norme obligatorii privind igiena muncii şi avizează standarde şi acte normative, elaborate de alte organe, care privesc sănătatea salariaţilor la locul de muncă.
(2)Domeniile pentru care se elaborează normele de igienă a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 7
(1)Contractele colective de muncă ce se încheie la nivelul unităţilor, grupurilor de unităţi, ramurilor de activităţi, precum şi la nivel naţional vor cuprinde, obligatoriu, clauze referitoare la protecţia muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, a căror aplicare să asigure prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
(2)În contractele individuale de muncă, în convenţiile civile, cu excepţia celor care au drept obiect activităţi casnice, precum şi în contractele de şcolarizare vor fi stipulate clauze privind protecţia muncii, stabilindu-se şi răspunderea părţilor.
(3)Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind protecţia muncii.

Art. 8
(1)În regulamentele privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligaţii şi răspunderi în domeniul protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2)În funcţie de natura, complexitatea şi riscurile specifice activităţii desfăşurate, precum şi de numărul salariaţilor, persoanele juridice vor stabili personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii sau, după caz, vor organiza compartimente de protecţie a muncii.

Art. 9
Desfăşurarea activităţilor de producţie sau a prestaţiilor de servicii este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, emisă de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, cu excepţia activităţilor desfăşurate de unităţile din subordinea organelor şi a serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 10
Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie a muncii sunt finanţate integral din costurile de producţie ale persoanelor juridice şi fizice sau din sumele prevăzute cu această destinaţie în buget, pentru persoanele juridice finanţate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale.

Art. 11
(1)Activităţile de interes naţional în domeniul protecţiei muncii şi sursele de acoperire a cheltuielilor necesare realizării acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2)Activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei muncii, de interes naţional, se finanţează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii.

CAPITOLUL II: Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecţie şi de lucru, alimentaţia de protecţie şi materialele igienico-sanitare

Art. 12
(1)În sensul prezentei legi, sunt echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
(2)Echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa salariaţilor, a persoanelor aflate în unitate în interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigură protecţia muncii potrivit prevederilor art. 3.
(3)Echipamentele tehnice din producţia internă şi din import trebuie să fie dotate cu aparatură de măsură şi control al parametrilor tehnologici, precum şi de prevenire şi avertizare a stărilor de pericol.
(4)Echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate şi folosite numai dacă îndeplinesc condiţiile de protecţie a muncii, certificate de organele competente, potrivit legii.

Art. 13
(1)În sensul prezentei legi, echipamentul individual de protecţie reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant în procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc.
(2)Echipamentul individual de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit, salariaţilor, precum şi altor categorii de persoane care desfăşoară activităţi la persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 2, potrivit criteriilor stabilite în Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(3)În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţilor de protecţie, se acordă obligatoriu un nou echipament.
(4)Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie, înainte de termenul de utilizare prevăzut, din vina purtătorului, atrage răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Art. 14
(1)În sensul prezentei legi, echipamentul individual de lucru reprezintă mijloacele pe care persoanele juridice şi fizice le acordă unui salariat în vederea utilizării lor în timpul procesului de muncă pentru a le proteja îmbrăcămintea şi încălţămintea.
(2)Echipamentul individual de lucru se acordă de către persoanele juridice în condiţiile negociate prin contractele colective de muncă.
(3)Cheltuielile necesare achiziţionării echipamentului individual de lucru sunt suportate, în proporţie de 50%, de către persoana juridică, din costurile de producţie sau din sumele prevăzute cu această destinaţie în buget, pentru unităţile finanţate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenţa se suportă de către beneficiari.

Art. 15
(1)Unităţile producătoare de echipament individual de protecţie şi de echipament individual de lucru sunt obligate să respecte condiţiile de realizare a sortimentelor prevăzute în standardele româneşti corespunzătoare.
(2)Introducerea în fabricaţie a sortimentelor noi de echipament individual de protecţie şi de lucru se poate face numai după avizarea prototipurilor de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(3)Sortimentele de echipament individual de protecţie şi de lucru, din import, pot fi comercializate şi utilizate numai după certificarea calităţii de protecţie a acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 16
Alimentaţia de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către persoanele juridice şi fizice, persoanelor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii grele şi vătămătoare, pe baza normelor elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 17
(1)Materialele igienico-sanitare se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către persoanele juridice şi fizice, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.
(2)Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă care impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

CAPITOLUL III: Obligaţii privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii

Art. 18
(1)În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum şi persoana fizică au următoarele obligaţii:
a)să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
b)să solicite inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii autorizarea funcţionării unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care a fost emisă;
c)să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici unităţii;
d)să stabilească pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă atribuţiile şi răspunderea ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;
e)să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
f)să asigure şi să controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi salariaţii şi participanţii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
g)să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor şi participanţilor la procesul de muncă: afişe, pliante, filme, diafilme şi altele asemenea cu privire la protecţia muncii;
h)să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare;
i)să asigure, pe cheltuiala unităţii, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;
j)să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de protecţie a muncii;
k)să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
l)să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi avariilor;
m)să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
n)să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de protecţie a muncii în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă;
o)să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de protecţie a muncii, cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă;
p)să desemneze, la solicitarea inspectorului de protecţie a muncii, pe salariaţii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
r)să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
(2)Realizarea efectivă a obligaţiilor prevăzute în alineatul precedent revine persoanelor cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă.

Art. 19
Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate:
a)să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
b)să desfăşoare activitatea în aşa fel, încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
c)să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
d)să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
e)să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;
f)să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
g)să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

CAPITOLUL IV: Coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii

Art. 20
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercită coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii şi are următoarele atribuţii principale:
a)coordonează elaborarea normelor de aplicare a legii şi a altor acte normative în domeniul protecţiei muncii;
b)colaborează cu ministerele şi cu organele lor teritoriale specializate, în domeniul protecţiei muncii;
c)autorizează, din punct de vedere al protecţiei muncii, funcţionarea persoanelor juridice şi fizice şi retrage autorizaţia, în cazul modificării condiţiilor pentru care a fost emisă;
d)cercetează, sub aspectul cauzelor şi răspunderii juridice, accidentele de muncă colective, accidentele de muncă mortale, accidentele care au produs invaliditate, precum şi accidentele tehnice şi avariile care ar fi putut pune în pericol sănătatea sau viaţa salariaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă;
e)stabileşte măsuri obligatorii în vederea prevenirii producerii evenimentelor prevăzute la lit. d);
f)avizează dosarele de cercetare a accidentelor de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă, întocmite de comisiile de cercetare ale persoanelor juridice;
g)avizează prototipurile sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru în vederea introducerii acestora în fabricaţie;
h)aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;
i)coordonează, în colaborare cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, elaborarea programului de cercetare de interes naţional în domeniul protecţiei muncii;
j)organizează, împreună cu Ministerul Învăţământului, activitatea de pregătire generală în domeniul protecţiei muncii pentru instituţiile de învăţământ gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maiştri, postliceal şi superior;
k)organizează, în colaborare cu Ministerul Învăţământului, formarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii, prin cursuri postliceale şi postuniversitare;
l)desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la protecţia muncii, asigurând elaborarea şi editarea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, afişe şi alte publicaţii în acest domeniu şi avizează materialele elaborate în acest scop;
m)elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Comisia Naţională pentru Statistică, sistemul de raportare şi evidenţă a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
n)efectuează studii, analize, expertize tehnice şi acordă consultaţii şi asistenţă tehnică în probleme de protecţie a muncii, pe bază de contracte încheiate cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate; plata acestor lucrări se face pe bază de tarife stabilite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, iar sumele rezultate vor fi folosite pentru dotarea cu mijloacele materiale necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul protecţiei muncii;
o)reprezintă statul, ca organ de specialitate în domeniul protecţiei muncii, în relaţiile de cooperare internaţională.

Art. 21
Inspectorii de protecţie a muncii sunt autorizaţi:
a)să exercite controlul la persoane juridice şi fizice, privind modul în care se respectă legislaţia de protecţie a muncii;
b)să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de aceasta;
c)să ceară informaţii de la orice persoană care participă la procesul de muncă, cu privire la activitatea de protecţie a muncii;
d)să solicite conducerii persoanei juridice, precum şi persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare realizării controlului sau efectuării cercetării accidentelor de muncă;
e)să efectueze sau să solicite măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol şi să ia probe de produse şi materiale pentru examinarea lor în afara unităţii, atunci când situaţia constatată o impune;
f)să dispună sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională şi să sesizeze, după caz, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organele de urmărire penală;
g)să propună conducerii inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii retragerea autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din punct de vedere al protecţiei muncii, dacă constată că, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respectă normele de protecţie a muncii;
h)să aplice sancţiuni, potrivit legii, în situaţia în care constată încălcări ale prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei muncii.

Art. 22
Inspectorul de protecţie a muncii este obligat:
a)să nu aibă un interes patrimonial în raporturile cu persoana juridică sau fizică, în executarea atribuţiilor sale;
b)să nu dezvăluie, nici după încetarea funcţiei de inspector, secrete de fabricaţie sau de comerţ, ori procedee de exploatare, precum şi alte date cu caracter secret, cunoscute cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;
c)să păstreze confidenţialitate asupra sursei de informare în legătură cu sesizările sau plângerile primite, referitoare la defecţiunile din instalaţii sau la încălcarea dispoziţiilor legale, şi să nu facă cunoscut persoanei juridice şi persoanei fizice faptul că s-a procedat la efectuarea inspecţiei ca urmare a unei plângeri.

CAPITOLUL V: Accidentele de muncă şi bolile profesionale

Art. 23
(1)În sensul prezentei legi, prin accident de muncă se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate ori deces.
(2)Este, de asemenea, accident de muncă:
a)accidentul suferit de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale;
b)accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
c)accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă, pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public sau pentru salvarea de vieţi omeneşti;
d)accidentul survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers;
e)accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, ori în alt loc de muncă organizat de acestea în timpul programului de muncă.

Art. 24
Accidentul de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
a)accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile;
b)accident care produce invaliditate;
c)accident mortal;
d)accident colectiv, când sunt accidentate cel puţin trei persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.

Art. 25
(1)Accidentul de muncă va fi comunicat de îndată conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea accidentului.
(2)Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor fi comunicate de îndată, de către conducerea persoanei juridice şi de către persoana fizică, inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
(3)În cazul accidentelor de circulaţie, produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridică sau fizică la care sunt angajaţi accidentaţii va anunţa de îndată inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii din judeţul în raza căruia s-a produs accidentul.
(4)În cazul prevăzut la alin. (3), organele Ministerului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevăzute la art. 26 un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faţa locului, la cererea acestora.

Art. 26
(1)Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează astfel:
a)de către persoana juridică, în cazul accidentului care a produs incapacitate temporară de muncă;
b)de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, precum şi al accidentelor colective, precum şi în cazul accidentelor de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor angajaţi la persoane fizice;
c)de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în cazul accidentelor de muncă colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile.
(2)Rezultatul cercetării accidentului de muncă se va consemna într-un proces-verbal care va stabili:
a)cauzele şi împrejurările în care a avut loc accidentul;
b)prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate;
c)persoanele care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecţie a muncii;
d)sancţiunile aplicate;
e)persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă;
f)măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente.
(3)În caz de deces al persoanei accidentate în muncă, unitatea medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legală.

Art. 27
(1)Înregistrarea accidentului de muncă se face în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică, precum şi de către persoana fizică, la care s-a produs accidentul.
(2)Accidentele suferite de elevi, studenţi şi ucenici în timpul desfăşurării practicii profesionale se înregistrează de către persoana juridică unde se desfăşoară practica.
(3)Accidentul suferit de o persoană în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b) se întregistrează de către persoana juridică ce a organizat acţiunea respectivă.
(4)Accidentul de muncă suferit de o persoană în condiţiile art. 23 alin. (2) lit. c) se înregistrează de către persoana juridică sau fizică unde s-a produs evenimentul; în cazul accidentului de această natură, produs în afara incintei persoanei juridice sau la persoana fizică şi care nu are nici o legătură cu acestea, înregistrarea se face de către primăria în a cărei rază teritorială s-a produs.
(5)Accidentul de muncă survenit în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. d) se înregistrează de către persoana juridică sau fizică la care este încadrat accidentatul.

Art. 28
Accidentul de muncă înregistrat de persoana juridică şi persoana fizică se raportează de către acestea la inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii.

Art. 29
(1)În sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afecţiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
(2)Sunt boli profesionale şi afecţiunile suferite de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 30
(1)Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii unităţii sanitare care acordă asistenţa medicală participanţilor la procesul de muncă desfăşurat de persoana juridică, precum şi de persoana fizică.
(2)Bolile profesionale se comunică inspectoratului judeţean de poliţie sanitară şi medicină preventivă, indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de muncă.

Art. 31
(1)Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri din aceleaşi cauze se fac de către inspectoratul de poliţie sanitară şi medicină preventivă al judeţului şi al municipiului Bucureşti, împreună cu inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii.
(2)Rezultatul cercetării bolii profesionale se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin. (2).
(3)Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.

Art. 32
(1)Înregistrarea bolilor profesionale se face, în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică şi de persoana fizică la care s-a produs îmbolnăvirea.
(2)Bolile profesionale înregistrate de persoana juridică şi de persoana fizică se raportează la inspectoratul de poliţie sanitară şi medicină preventivă al judeţului şi al municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL VI: Răspunderea juridică

Art. 33
Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 34
Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 35
Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri, la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 36
Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 37
Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 38
(1)Nerespectarea de către conducerea persoanei juridice şi de către persoana fizică a prevederilor art. 9 şi art. 18 alin. (1) lit. b) din prezenta lege, referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2)Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării deficienţelor pentru care s-a dispus oprirea acestora.

Art. 39
Dacă faptele prevăzute la art. 34-38 sunt săvârşite din culpă, minimul şi maximul special al pedepsei se reduc la jumătate.

Art. 40
(1)Constituie contravenţii faptele săvârşite de persoanele juridice şi fizice, aflate într-una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.
(2)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei următoarele:
a)încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2), (3) şi (4), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 18 alin. (1) lit. a) şi m);
b)neluarea măsurilor prevăzute în norme, care să prevină prezenţa, peste limitele admise în norme, a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, în procesul de muncă;
c)darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială sau totală, a construcţiilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum şi aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protecţie a muncii;
d)neîntocmirea sau nerespectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă;
e)neluarea măsurilor pentru prevenirea şi lichidarea avariilor;
f)folosirea surselor de foc deschis şi fumatul în locurile unde acestea sunt interzise prin norme;
g)neluarea măsurilor de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, precum şi a măsurilor pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi a descărcărilor atmosferice;
h)nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, pesticidelor, precum şi a deşeurilor rezultate;
i)neasigurarea sau nefolosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate, la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;
j)nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor tehnice;
k)încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea şi utilizarea fondurilor necesare realizării măsurilor de protecţie a muncii.
(3)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei următoarele:
a)încălcarea dispoziţiilor art. 15, art. 18 alin. (1) lit. c)-l) şi o);
b)încălcarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 alin. (1);
c)nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor şi produselor;
d)nerespectarea măsurilor de siguranţă prevăzute în norme privind lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare;
e)nerespectarea normelor privind delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, săpăturilor, puţurilor şi luminatoarelor;
f)nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii pentru asigurarea exploatării fără pericole a instalaţiilor de sudare, a recipientelor – butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente tehnice;
g)nerespectarea normelor privind întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor tehnice;
h)nerespectarea normelor privind exploatarea în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport şi a celor de ridicat;
i)nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaz;
j)încălcarea, de către persoanele juridice şi fizice, a dispoziţiilor art. 21 lit. a), b) şi e) privind exercitarea atribuţiilor de către inspectorul de protecţie a muncii.
(4)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei următoarele:
a)încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. p) şi r), art. 19 lit. b) şi e) şi art. 25 alin. (2);
b)încălcarea normelor de protecţie a muncii privind timpul de muncă, munca în schimburi şi intensitatea muncii;
c)nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
d)neasigurarea iluminatului de siguranţă la locurile de muncă prevăzute în normele de protecţie a muncii;
e)părăsirea echipamentelor tehnice aflate în funcţiune sau încredinţarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate;
f)nerespectarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de salvare.
(5)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele:
a)încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. n), art. 19 lit. a), c), d), f) şi g), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), art. 27 alin. (1)-(5) şi art. 28;
b)încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi (2);
c)accesul persoanelor neautorizate la locurile de muncă ce prezintă pericol deosebit;
d)nerespectarea normelor privind organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului de protecţie;
e)neîntocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor tehnice şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;
f)nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea şi trimiterea în termen a rapoartelor şi datelor în legătură cu situaţia protecţiei muncii.

Art. 41
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 40 alin. (2)-(5) se fac de către inspectorii de protecţie a muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 40 alin. (2) lit. b) şi h), alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) lit. b), d) şi f) se fac şi de către inspectorii de poliţie sanitară şi medicină preventivă din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(3)În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 34-38, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 42
Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor juridice şi fizice.

Art. 43
(1)Persoanele sancţionate contravenţional pot formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
(2)Hotărârile judecătoreşti pronunţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse recursului.

Art. 44
Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile în măsura în care nu conţin dispoziţii contrare prezentei legi.

Art. 45
(1)Persoanele juridice şi persoanele fizice răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.
(2)La stabilirea despăgubirilor cuvenite persoanelor angajate cu convenţii civile se va ţine seama de categoriile şi de cuantumul drepturilor care se acordă salariaţilor potrivit legislaţiei asigurărilor sociale de stat.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 46
Persoanele juridice şi persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea fără a fi autorizate din punct de vedere al protecţiei muncii la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să solicite inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecţia muncii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, emiterea autorizaţiei de funcţionare.

Art. 47
(1)Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu organele de stat competente vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:
a)autorizarea funcţionării persoanelor juridice din punct de vedere al protecţiei muncii;
b)certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie;
c)certificarea calităţii, din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice;
d)avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii;
e)clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze;
f)comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională;
g)finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii;
h)locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare.
(2)Normele metodologice se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 48
În sensul prezentei legi, prin loc de muncă cu pericol deosebit se înţelege locul de muncă ce prezintă un înalt risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională, care, datorită caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de muncă, instalaţiilor şi utilajelor cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, necesită cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, a normelor de securitate a muncii, a regulilor de ordine şi disciplină a muncii, pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecinţe grave.

Art. 49
În sensul prezentei legi, prin pericol iminent de accidentare se înţelege situaţia în care se poate produce în orice moment accidentarea sau îmbolnăvirea profesională a unuia sau a mai multor salariaţi.

Art. 50
În sensul prezentei legi, prin practică profesională se înţelege instruirea practică, specifică meseriei şi specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii şi ucenicii în atelierele şi laboratoarele persoanelor juridice, precum şi în atelierele persoanelor fizice.

Art. 51
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 52
(1)Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, H.C.M. nr. 2.896/1966 privind declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, H.C.M. nr. 1.672/1974 privind planificarea, finanţarea şi raportarea cheltuielilor de protecţie a muncii, H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei legi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

ANEXA Nr. 1: DOMENIILE pentru care se elaborează normele generale de protecţie şi igienă a muncii
Nr.
crt.
Domeniul
Reguli şi măsuri

1.
Organizarea protecţiei muncii la nivelul persoanei juridice, precum şi al persoanei fizice
– principii şi criterii de organizare;
– încadrarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă;
– pregătirea şi instruirea personalului;
– formarea şi perfecţionarea specialiştilor;
– metode şi mijloace de propagandă;
– dotarea cu echipament individual de protecţie;
– acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare.

2.
Sarcinile de muncă
– conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă;
– durata timpului de muncă, munca în schimburi, intensitatea muncii;
– principii ergonomice în organizarea locului de muncă;
– transportul, manipularea şi depozitarea materialelor;
– componentele solicitărilor neuropsihice şi nivelurile de încărcare cu sarcini de lucru;
– lucrul în condiţii de izolare;
– lucrul la înălţime.

3.
Clădiri şi alte construcţii
– obligaţiile proiectantului;
– obligaţiile executantului;
– obligaţiile beneficiarului;
– amplasarea clădirilor, depozitelor şi a altor tipuri de construcţii;
– căi de circulaţie;
– înălţimea clădirilor, dimensionarea suprafeţelor şi a volumului de lucru;
– instalaţii tehnico-edilitare;
– dotări social-sanitare;
– necesarul de apă potabilă;
– colectarea şi îndepărtarea reziduurilor.

4.
Echipamente tehnice
– principii ergonomice;
– prevederi comune;
– sisteme de comandă;
– maşini;
– echipamente tehnice electrice;
– instalaţii sub presiune, de ridicat şi transportat;
– echipamente pentru fluide energetice;
– echipamente portabile şi unelte manuale.

5.
Mediul de muncă
– valorile componentelor microclimatului în funcţie de efortul fizic depus şi de sezon.

ANEXA Nr. 2: ACTIVITĂŢILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ pentru care se elaborează norme specifice de protecţie a muncii
1.Agricultură
– Cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură
– Valorificarea deşeurilor proteice
– Prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor
– Recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole
– Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii
– Exploatarea stufului
– Creşterea animalelor.
2.Silvicultură, exploatare forestieră şi economia vânatului
– Silvicultura şi economia vânatului
– Exploatări şi transporturi forestiere.
3.Piscicultură şi pescuit
– Piscicultură şi pescuit.
4.Industria extractivă
– Prospecţiuni şi explorări geologice
– Extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate
– Mine de cărbune, şisturi şi nisipuri bituminoase
– Prepararea cărbunilor
– Mine de petrol
– Foraj cu sonde pentru hidrocarburi
– Foraj cu platforme marine
– Foraje speciale
– Lucrări speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor
– Extracţia ţiţeiului
– Extracţia ţiţeiului şi gazelor prin sonde marine
– Extracţia gazelor naturale
– Transportul prin conducte al gazelor naturale
– Exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor
– Prepararea minereurilor
– Exploatarea substanţelor minerale în cariere, prin derocare cu explozivi.
5.Industria prelucrătoare
– Industria cărnii şi a produselor din carne
– Instalaţii frigorifice
– Industria prelucrării peştelui
– Prelucrarea conservelor din legume şi fructe şi producerea sucurilor
– Fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale
– Fabricarea produselor lactate
– Fabricarea produselor de morărit şi de panificaţie
– Fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase
– Vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale
– Industria de prelucrare a tutunului
– Prelucrarea plantelor textile (in, cânepă şi bumbac)
– Industria textilă
– Industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele
– Industria de prelucrare a pieilor
– Fabricarea articolelor din piele şi a încălţămintei
– Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapiţate
– Fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii
– Fabricarea articolelor sportive, ambarcaţiunilor, planoarelor, articolelor muzicale şi a rechizitelor şcolare din lemn
– Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele
– Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii
– Fabricarea şi înnobilarea plăcilor din aşchii sau fibre de lemn
– Fabricarea creioanelor
– Fabricarea chibriturilor
– Fabricarea lânii şi făinii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante şi a furfurolului
– Industria hârtiei şi a celulozei
– Industria poligrafică
– Prelucrarea ţiţeiului
– Fabricarea produselor petrochimice de bază
– Fabricarea materiilor explozive
– Transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive
– Fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului
– Desfacerea produselor petroliere
– Manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
– Fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului
– Fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
– Producerea aerului comprimat
– Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
– Fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)
– Fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice
– Fabricarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare
– Prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare
– Fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele
– Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje şi sticlărie tehnică
– Fabricarea porţelanului şi ceramicii fine pentru menaj
– Fabricarea geamului
– Fabricarea lianţilor şi azbocimentului
– Fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă
– Fabricarea betonului celular autoclavizat
– Fabricarea produselor din beton, beton armat şi precomprimat
– Prelucrarea pietrei şi a marmurii
– Producerea materialelor termo şi hidroizolante
– Fabricarea produselor din ceramică brută şi fină pentru construcţii
– Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armaţi cu fibre de sticlă)
– Fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice
– Fabrici de aglomerare
– Elaborarea şi turnarea fontei
– Elaborarea şi turnarea oţelului
– Laminarea profilurilor şi a produselor plate
– Fabricarea produselor refractare, plăcilor şi a pulberilor folosite la turnarea oţelului
– Fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase
– Activitatea în turnătorii
– Elaborarea şi prepararea metalelor neferoase şi rare
– Prelucrarea azbestului
– Construcţii şi confecţii metalice
– Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald
– Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare
– Prelucrarea metalelor prin aşchiere
– Construcţii navale
– Laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice
– Sudarea şi tăierea metalelor
– Tratamente termice şi termochimice
– Activitatea de vopsire
– Acoperiri metalice
– Prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimie, laser şi ultrasunete)
– Fabricarea componentelor şi echipamentelor electronice, electrotehnice şi a materialelor electroizolante
– Fabricarea acumulatoarelor şi a pilelor electrice
– Fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop şi a corpurilor de iluminat
– Fabricarea maşinilor electrice rotative, transformatoarelor şi a condensatoarelor de forţă
– Exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă
– Lucrul cu radiaţii neionizante
– Prelucrarea automată a datelor
– Activităţi care se desfăşoară la binoculare.
6.Energia electrică şi termică, gaze şi apă
– Producerea energiei electrice
– Transportul şi distribuţia energiei electrice
– Utilizarea energiei electrice în medii normale
– Producerea energiei termice
– Centrale termice echipate cu cazane care funcţionează cu combustibil lemnos
– Transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
– Distribuţia şi utilizarea gazelor
– Alimentarea cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)
– Evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
– Exploatarea, gospodărirea apelor, întreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apă, cadastrul apelor şi a folosinţelor legate de ape şi apărarea împotriva inundaţiilor.
7.Construcţii
– Lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren
– Prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimate
– Executarea construcţiilor înalte (inclusiv glisări şi liftări)
– Lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii
– Lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţii anticorosive
– Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire
– Lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice
– Construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile
– Lucrări de reparaţii, consolidări, demolări şi translaţii de clădiri
– Lucrări de drumuri, poduri, şi construcţii căi ferate
– Alpinism utilitar
– Lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje.
8.Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor
– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
– Manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor
– Întreţinere şi reparaţii autovehicule.
9.Hoteluri şi restaurante
– Turism, alimentaţie publică şi transportul persoanelor cu instalaţii pe cablu.
10.Transport, depozitare şi comunicaţii
– Transporturi rutiere
– Transporturi pe calea ferată
– Exploatarea metroului
– Transportul urban cu tracţiune electrică (tramvai, troleibuz) şi instalaţii aferente, exploatare şi întreţinere
– Transport intern
– Transporturi navale
– Transporturi aeriene
– Exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi a podurilor
– Exploatare şi întreţinere portuară
– Poştă
– Telecomunicaţii
– Radiocomunicaţii.
11.Sănătate şi asistenţă socială
– Activităţi din domeniul sănătăţii.
12.Alte activităţi de servicii sociale colective şi personale
– Gospodărire comunală şi salubritate publică
– Activitatea de prestări de servicii.
13.Alte activităţi
– Lucrul la înălţime
– Lucrul în spaţii închise.
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 157 din data de 22 iulie 1996