NSSM 113

NSSM 113 PROTECTIA MUNCII

NSSM 113 – Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate

PREAMBUL

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.
Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective, prin instrucţiuni proprii.
Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
Normele generale de protecţia muncii, care cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
Normele specifice de protecţia muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii;
Standarde de securitatea muncii şi instrucţiuni de securitate a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.
Structurarea sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicată în Normele generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează:
– EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acţiunilor care trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– MIJLOACE DE PRODUCŢIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul muncii;
– MEDIUL DE MUNCĂ: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizează global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului format din: executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie şi mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
– conceperea tehnologiilor şi a echipamentelor tehnice;
– autorizarea funcţionării agenţilor economici;
– instruirea salariaţilor în domeniul protecţiei muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.
în contextul general prezentat Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapiţate au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă, a tehnologiilor şi echipamentelor tehnice, stabilindu-se riscurile specifice, astfel încât pentru fiecare risc să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât acestea urmăresc o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul de muncă. La elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzută în standardele aflate în vigoare.
Totodată, în anexă, se prezintă explicit sfera noţiunilor de bază din domeniul securităţii muncii.
Pentru ca normele specifice de protecţie a muncii să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi formar de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la acea problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.
Având în vedere faptul că, în prezent, sistemul de norme specifice de protecţie a muncii nu este finalizat, până la definitivarea acestuia rămân valabile şi se aplică prevederile corespunzătoare activităţilor pentru care nu s-au elaborat norme specifice, cuprinse în actele legislative referitoare la protecţia muncii.

1. PREVEDERI GENERALE

Conţinut

Art.1. Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice acestor activităţi.

Scop

Art.2. Scopul prezentelor norme specifice este ca prin respectarea măsurilor de prevenire cuprinse să se asigure desfăşurarea tuturor activităţilor de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapetate, în condiţii de securitate a muncii.

Domeniu de aplicare

Art.3. Prezentele norme specifice se aplică la toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate, indiferent de forma de proprietate a capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Conexiunea cu alte acte normative

Art.4. (1) Prevederile cuprinse în prezentele norme specifice se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2) Pentru activităţile auxiliare sau conexe activităţilor de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate se vor aplica prevederile actelor normative prezentate în Anexa 1.

Art.5. (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate au obligaţia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu organisme specializate, instrucţiuni proprii de securitate a muncii
(2) Instrucţiunile proprii de securitate a muncii trebuie să detalieze şi să completeze prevederile normelor, cu prevederi pentru tehnologiile şi echipamentele tehnice specifice unităţii.

Revizuirea normelor

Art.6. Prezentele norme specifice se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică, etc. survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor fizice ‘sau juridice sau la nivelul proceselor de muncă.

2. PREVEDERI COMUNE ACTIVITĂŢILOR DE FABRICARE A MOBILEI DIN LEMN, INCLUSIV TAPITATE

2.1. Încadrarea şi repartizarea salariaţilor la locul de muncă

Art.7. Încadrarea şi repartizarea salariaţilor la locul de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecţie a muncii.

Art.8. Procesele de muncă trebuie coordonate şi supravegheate numai de către salariaţi care posedă pregătirea profesională corespunzătoare, numiţi prin decizia conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice.

2.2. Instruirea salariaţilor

Art.9. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire în domeniul protecţiei muncii a salariaţilor participanţi la activităţile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate se vor efectua în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii.

Art.10. Activităţile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate, precum şi activităţile conexe, trebuie efectuate numai de către salariaţi care au fost instruiţi în domeniul protecţiei muncii şi care deţin calificarea şi/sau autorizarea necesară realizării sarcinii de muncă.

2.3. Dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie

Art.11. Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie se vor face în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii şi din Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.

Art.12. Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia de a verifica, înainte de începerea activităţilor, dotarea salariaţilor din subordine cu echipament individual de protecţie adecvat şi de a urmări utilizarea corectă a acestuia, în timpul lucrului.

Art.13. Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele aflate în vigoare.

Art.14. Echipamentul individual de protecţie împotriva pericolelor de natură electrică trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisă utilizarea celui defect sau neverificat.

2.4. Repartizarea sarcinii de muncă

Art.15. Conceperea şi repartizarea sarcinii de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecţie a muncii.

Art.16. Conducătorii locurilor de muncă au următoarele obligaţii:
a) să verifice vizual la începerea lucrului existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi/sau a dispozitivelor de protecţie, a aparatelor de măsură şi control şi să ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficienţe constatate;
b) să repartizeze salariaţii din subordine numai la activităţile pentru care aceştia posedă pregătirea corespunzătoare şi numai după instruirea tehnică şi de protecţia muncii;
c) să nu permită desfăşurarea oricărei sarcini de muncă de către salariaţii aflaţi într-o stare psio-fiziologică necorespunzătoare;
d) să urmărească pe toată durata timpului de lucru menţinerea în stare corespunzătoare a căilor de acces, a iluminatului, instalaţiilor de ventilaţie şi condiţiilor de microclimat;
e) să oprească imediat procesul de muncă în cazul apariţiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;
f) în cazul producerii unui accident de muncă, să ia măsuri de acordare a primului ajutor şi să anunţe conducerea persoanei juridice sau persoana fizică.

Art.17. Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească, să respecte şi să aplice normele, reglementările şi instrucţiunile de securitate a muncii specifice sarcinii de muncă pe care o au de îndeplinit. De asemenea, pentru desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate salariaţii sunt obligaţi:
a) să verifice înainte de începerea lucrului dacă echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt în stare tehnică corespunzătoare;
b) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate sau atunci când părăsesc locul de muncă;
c) să respecte tehnologia de lucru şi instrucţiunile de securitatea muncii la locul de muncă;
d) să utilizeze echipamentul individual de protecţie corespunzător activităţii respective;
e) să menţină curăţenia la locul de muncă;
f) să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta unităţii;
g) să nu fumeze decât în locurile special amenajate;
h) să respecte disciplina la locul de muncă;
i) să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;
j) să înştiinţeze imediat conducătorul locului de muncă despre producerea unui accident de muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai dacă aceasta o impune.

2.5. Organizarea locurilor de muncă şi a activităţilor

Art.18. Activităţile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate sunt permise numai dacă la locurile de muncă au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi a Normelor metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare.

Art.19. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia da a identifica şi evidenţia locurile de muncă cu pericol deosebit din activitatea proprie.

Art.20. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a lua următoarele măsuri tehnice sau organizatorice în activităţile care implică expunerea la agenţi chimici periculoşi:
a) proiectarea şi organizarea corespunzătoare a sistemelor de muncă;
b) întreţinerea procedurilor de asigurare a sănătăţii şi securităţii salariaţilor;
c) reducerea la minimum a numărului de salariaţi expuşi sau care pot fi expuşi;
d) măsuri corespunzătoare de igienă;
e) reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere;
f) reducerea cantităţii de agent chimic prezent la locul de muncă la minimum cerut la locul de muncă;
g) metode potrivite de lucru pentru manipularea, depozitarea şi transportul în securitate al agenţilor chimici sau a deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.

Art.21. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a evita folosirea unui agent chimic periculos prin înlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces care, în condiţiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor. Atunci când natura activităţii nu permite acest lucru se vor aplica următoarele măsuri, în ordinea priorităţii:
a) proiectarea unor procese de muncă şi de control corespunzătoare şi folosirea materialelor şi echipamentului adecvat, pentru prevenirea sau minimalizarea efectelor agenţilor chimici;
b) aplicarea măsurilor colective de protecţie la sursa de risc;
c) utilizarea echipamentului individual de protecţie.

Art.22. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a stabili proceduri şi planuri de acţiune aplicabile în cazul apariţiei unor accidente, incidente sau urgenţe legate de prezenţa agenţilor chimici. Aceste proceduri şi planuri trebuie să includă antrenamente la intervale regulate şi prevederi de prim ajutor.

Art.23. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a întocmi grafice cu termenele şi condiţiile de efectuare a curăţeniei în toate sectoarele de activitate. Respectarea acestora este obligatorie.

2.5.1. Instalaţii de ventilare, exhaustare şi transport pneumatic

Art.24. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a desemna, prin decizie scrisă, un responsabil pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de ventilare, la nivelul secţiilor sau atelierelor, cu un grad de instruire corespunzător. Periodic se va verifica dacă instalaţia de ventilare funcţionează la parametrii proiectaţi, luându-se măsuri de remediere ori de câte ori se constată deficiente în funcţionarea acesteia.

Art.25. La fiecare instalaţie de ventilare trebuie afişate instrucţiuni privind modul de funcţionare (succesiunea comenzilor de pornire-oprire), supraveghere (parametrii funcţionali) şi întreţinere.

Art.26. Punerea în funcţionare şi oprirea funcţionării instalaţiilor de ventilare se vor efectua numai sub supravegherea responsabilului instalaţiei respective sau a înlocuitorului acestuia şi numai cu respectarea instrucţiunilor de utilizare.

Art.27. întreţinerea şi repararea instalaţiilor de ventilare se vor efectua numai cu respectarea condiţiilor şi a termenelor stabilite în Cartea tehnică a instalaţiei, de către proiectantul acesteia.

Art.28. Este interzisă recircularea totală sau parţială a aerului din încăperile de lucru unde există degajări de substanţe toxice peste concentraţiile limită admise.

Art.29. Este interzisă utilizarea instalaţiilor de ventilare comune, în cazul în care există surse de pulberi sau substanţe care prin amestec pot da combinaţii inflamabile, explozive sau toxice.

Art.30. Este interzisă funcţionarea transportoarelor pneumatice fără grătare.

Art.31. Grătarele de la transportoarele pneumatice se vor curăţa ori de câte ori se constată înfundarea acestora.

Art.32. Este interzisă verificarea tirajului exhaustoarelor prin punerea palmei la prizele de absorbţie.

Art.32. Funcţionarea exhaustoarelor şi a suflantelor fără separatoare de aşchii la intrarea în ventilator este interzisă.

2.5.2. Zonarea locurilor de muncă cu pericol deosebit

Art.34. Persoanele juridice sau persoana fizică sunt obligate să solicite proiectantului efectuarea zonării locurilor de muncă cu pericol de explozie.

Art.35. Proiectantul este obligat să stabilească locurile de muncă cu atmosferă potenţial explozivă, în vederea alegerii unor echipamente tehnice cu grad corespunzător de protecţie

2.5.3. Semnalizarea de securitate şi/sau sănătate

Art.36. Persoanele juridice sau persoana fizică sunt obligate să prevadă şi să verifice existenţa semnalizării de securitate şi/sau sănătate la locurile da muncă, în conformitate cu prevederile din Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

2.6. Utilizarea echipamentelor tehnice

Art.37. Punerea în funcţionare, utilizarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor tehnice se vor face numai de către salariaţi calificaţi şi/sau autorizaţi.

Art.38. Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenţa ISCIR se va face numai cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice.

Art.39. Echipamentele tehnice precum şi componentele acestora aflate sub incidenţa ISCIR trebuie verificate la termenele scadente, numai de către personal autorizat.

Art.40. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice în activităţile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate dacă nu sunt certificate din punctul de vedere al securităţii muncii.

Art.41. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice dacă acestea nu au montaţi toţi protectorii şi dacă dispozitivele de protecţie şi/sau de avertizare sau aparatele de măsură şi control din dotarea acestora nu funcţionează sau funcţionează defectuos.

Art.42. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice la care pot apărea, în timpul funcţionării, emisii de praf, pulberi, aşchii sau noxe dacă echipamentele nu sunt racordata la o instalaţie de captare şi exhaustare.

Art.43. Folosirea de improvizaţii la utilizarea echipamentelor tehnice este interzisă.

Art.44.(1) Dispozitivele de comandă ale echipamentelor tehnice trebuie menţinute în stare de funcţionare.
(2) În cazul în care se utilizează un dispozitiv de comandă bimanuală se interzice blocarea unuia din butoanele de comandă.

Art.45. Când se constată o funcţionare defectuoasă a unui echipament tehnic, salariaţii sunt obligaţi să-l oprească şi să anunţe imediat conducătorul locului de muncă, ce are obligaţia de  a lua măsuri de remediere.

Art.46.(1) Se interzice ca salariaţii să intervină pentru remedierea defecţiunilor, curăţare sau revizii la echipamentele tehnice aflate în funcţiune.
(2) Aceste operaţii se efectuează de către salariaţi desemnaţi în acest scop şi numai după întreruperea alimentării cu energie, oprirea mişcărilor funcţionale şi blocarea contra pornirii accidentale. Dacă blocarea nu este posibilă, se a pune pază la dispozitivele de pornire.

 Art.47. Părăsirea posturilor de comandă ale echipamentelor tehnice sau a liniilor tehnologice cu regim de funcţionare continuu în alte scopuri decât cele tehnologice, fără aprobarea conducătorului locului de muncă este interzisă.

Art.48. Este interzis accesul la posturile de lucru sau comandă ale echipamentelor tehnice pentru salariaţii care nu au sarcini de muncă referitoare la acestea.

Art.49. Este interzisă părăsirea locului de muncă de către salariaţi atunci când echipamentele tehnice la care lucrează se află în stare de funcţionare.

Art.50. Utilizarea echipamentelor tehnice pentru alte operaţii decât cele pentru care au fost proiectate este interzisă.

Art.51. Înainte de începerea lucrului, salariaţii deservenţi au obligaţia de a efectua reglarea echipamentului tehnic în funcţie de dimensiunile, forma şi materialul reperelor de prelucrat.

Art.52. Utilizarea echipamentelor tehnice se face numai cu respectarea parametrilor funcţionali prevăzuţi în Cartea tehnică.

Art.53. Se interzice depozitarea pe echipamentele tehnice a materialelor, sculelor sau a reperelor de prelucrat.

Art.54. Se interzice manipularea pe deasupra organelor de maşini aflate în mişcare a reperelor de prelucrat sau a celor prelucrate.

Art.55. Zonele din jurul echipamentelor tehnice trebuie păstrate în stare de curăţenie, eliberate de materiale, obiecte etc. care ar putea împiedica desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor.

Art.56. Este interzis lucrul la echipamentele tehnice la care nu s-au efectuat operaţiile de mentenanţă (revizii, reparaţii, întreţinere) la termenele şi în condiţiile stabilite în Cartea tehnică.

Art.57. Se interzic improvizaţiile la racordarea conductelor flexibile.

Art.58. Pornirea echipamentelor tehnice portabile trebuie efectuată numai după ridicarea acestora de pe suport sau masă.

Art.59. Echipamentele tehnice portabile nu vor depune pe suport sau masă înainte de oprirea completă a mişcării de lucru.

2.7. Transportul, manipularea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor

Art.60. Pentru activităţile de transport desfăşurate în unităţile cu profil de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate se vor respecta prevederile corespunzătoare cuprinse în Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

Art.61. Pentru activităţile de manipulare şi depozitare în unităţile cu profil de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate se vor respecta prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.

Art.62. Înainte de începerea activităţii, salariaţii sunt obligaţi să verifice starea tehnică a dispozitivelor şi mijloacelor ajutătoare utilizate.

Art.63.(1) Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport acesta trebuie asigurat împotriva deplasărilor necomandate.
(2) Deplasarea mijloacelor de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare este interzisă,

Art.64. Sarcinile care se transportă cu diverse mijloace de transport se aşează în mod uniform pe acestea şi se asigură contra deplasării necontrolate.

Art.65. Încărcarea mijloacelor de transport peste sarcina maximă admisă sau cu depăşirea gabaritului prevăzut este interzisă.

2.7.1. Transportoare cu role acţionate sau libere

Art.66. Funcţionarea transportoarelor cu role acţionate atunci când lipsesc protectorii de la sistemele de acţionare este interzisă.

Art.67. Orice intervenţie la transportoarele cu role acţionate în timpul funcţionării acestora este interzisă.

Art.68. Intervenţiile la transportoarele cu role acţionate sunt permise numai după oprirea acestora, întreruperea alimentării cu energie şi aplicarea indicatoarelor de interdicţie la dispozitivele de comandă.

Art.69. Circulaţia salariaţilor pe transportoarele cu role acţionate sau libere este interzisă.

Art.70. Este interzisă utilizarea transportoarelor cu role dacă rolele nu sunt fixate împotriva desprinderii din cadrul de susţinere şi nu sunt echilibrate static.

Art.71. Zonele de traversare a transportoarelor cu role trebuie prevăzute cu podeţe.

Art.72. Utilizarea transportoarelor cu role din care lipseşte chiar o singură rolă sau care nu sunt fixate corespunzător în fundaţie sau pe platforma lucru este interzisă.

Art.73. Este interzisă transportarea pe transportoarele cu role a materialelor toxice, inflamabile sau având o temperatură ridicată.

Art.74. Transportoarele cu role care se utilizează în medii cu atmosferă potenţial explozivă trebuie să fie în construcţie antiexplozivă.

2.7.2. Transportoare cu bandă

Art.75. La exploatarea, întreţinerea şi repararea transportoarelor cu bandă se vor aplica şi respecta prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă.

2.7.3. Electro şi motocare, electro şi motostivuitoare, încărcătoare frontale (IFRON)

Art.76. Pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea electro şi motocarelor, electro şi motostivuitoarelor şi a încărcătoarelor frontale (IFRON) se vor aplica şi respecta prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

2.7.4. Alimentator cu lift şi braţ împingător pentru panouri

Art.77.(1) Zona de lucru a alimentatorului trebuie împrejmuită.
(2) Accesul salariaţilor în zona de lucru a alimentatorului, în timpul funcţionării acestuia, este interzis.
(3) înlăturarea împrejmuirilor este permisă numai după întreruperea alimentării cu energie, oprirea mişcărilor funcţionale şi luarea măsurilor contra pornirii accidentale.

Art.78. Încărcarea liftului trebuie efectuată numai când alimentarea cu energie electrică este întreruptă şi este afişat indicatorul de interdicţie a conectării.

Art.79. Intervenţiile la instalaţia electrică a liftului se vor efectua numai după întreruperea alimentării cu energie şi asigurarea împotriva pornirii accidentale.

Art.80. Este permisă alimentarea liftului numai cu panouri care au dimensiuni în limitele indicate în Cartea tehnică a maşinii.

Art.81. Este interzisă funcţionarea liftului atunci când lipseşte dispozitivul de protecţie împotriva prinderii, la coborâre, între platformă şi marginea cuvei.

Art.82. Intervenţiile pentru reparaţiile liftului se vor face cu platforma mobilă asigurată împotriva căderii.

2.7.5. Cărucioare de transport acţionate manual

Art.83. Utilizarea cărucioarelor de transport acţionate manual la sarcini mai mari decât cele prevăzute este interzisă.

Art.84. Înălţimea maximă a sarcinilor de transportat se va alege astfel încât să se evite deplasările necontrolate ale acestora.

Art.85. Se interzice folosirea cărucioarelor defecte, cu roţi lipsă, defecte sau blocate.

Art.86. Cărucioarele de transport se vor utiliza numai pe căi de acces bine întreţinute şi lipsite de denivelări, adecvate gabaritului sarcinii de transportat.

Art.87. Atunci când cărucioarele de transport sunt prevăzute cu platforme rotitoare, acestea trebuie să se rotească fără gripări.

2.8. Protecţia împotriva electrocutării

Art.88. La utilizarea echipamentelor tehnice acţionate electric şi echipamentelor electrica se vor respecta prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecţie a muncii şi din Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.

Art.89. Înainte de utilizarea echipamentelor tehnice electrice sau acţionate electric salariaţii sunt obligaţi să verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub tensiune (siguranţe fuzibile, relee etc.) şi starea legăturii la centura de împământare.

Art.90. Este interzisă efectuarea de improvizaţii la echipamentele tehnice electrice sau acţionate electric sau în dispozitivele de alimentare cu energie electrică.

Art.91. Deplasarea de la un loc de muncă la altul a echipamentelor tehnice mobile acţionate electric se va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică.

Art.92. La echipamentele tehnice electrice sau acţionate electric utilizate în medii cu atmosferă potenţial explozivă trebuie luate măsuri astfel încât să fie eliminată acumularea de electricitate statică.

Art.93. Echipamentele tehnice electrice sau acţionate electric destinate a fi utilizate în medii cu umezeală sau praf trebuie să corespundă gradelor normale de protecţie, conform standardelor aflate în vigoare.

Art.94. Echipamentele tehnice electrice sau acţionate electric destinate a fi utilizate în medii cu atmosferă potenţial explozivă trebuie să fie în construcţie antiexploziva, conform standardelor aflate în vigoare.

2.9. Protecţia împotriva incendiilor

Art.95. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a asigura echiparea şi dotarea cu materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art.96. La fiecare loc de muncă unde există pericol de incendiu se vor afişa indicatoare de interdicţie şi instrucţiuni cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art.97. Fumatul şi focul deschis nu sunt permise decât în locurile destinate în acest scop.

Art.98. Căile de acces la mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să fie în permanenţă degajate.

Art.99. Salariaţii din sectorul de finisare trebuie instruiţi cu privire la pericolul de incendii şi explozii datorat degajării de substanţe uşor inflamabile în mediul de muncă.

3. PREVEDERI PRIVIND TRATAREA TERMICĂ A REPERELOR DIN LEMN

3.1. Instalaţie de uscare a cherestelei

Art.100. La intrarea în camerele de uscare trebuie afişate indicatoare de avertizare şi interdicţie cu privire la accesul salariaţilor în interiorul acestora.

Art.101. înainte de introducerea vagoanelor cu cherestea, precum şi înainte de închiderea uşilor se va verifica absenta salariaţilor din interiorul camerei.

Art.102. Înainte de punerea în funcţionare a instalaţiei de uscare a cherestelei salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) a protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie de la echipamentele tehnice aferente;
b) a sistemului de închidere a uşilor;
c) a izolaţiilor termice ale conductelor de agent termic sau ale echipamentelor de încălzire.

Art.103. Se interzice exploatarea instalaţiei de uscare a cherestelei atunci când se constată pierderi de agent termic prin etanşări sau conducte.

Art.104. În camerele de uscare este interzisă utilizarea aparatelor electrice de măsurare a umidităţii şi temperaturii conectate direct la reţeaua electrică.

Art.105.(1) Instalaţia electrică din camerele de uscare trebuie să aibă gradul de protecţie corespunzător mediului de muncă.
(2) Corpurile de iluminat din interiorul camerei de uscare trebuie alimentate la tensiuni nepericuloase.

Art.106. Manipularea şi amplasarea stivelor de cherestea vor fi realizate astfel încât să se evite pericolul de deplasare necontrolată.

3.2. Celule pentru aburirea reperelor din lemn

Art.107. Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire atunci când nu funcţionează instalaţia de captare şi evacuare a aburului.

Art.108. Jgheabul de colectare a apei provenite din condens trebuie menţinut în stare de curăţenie.

Art.109. Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire atunci când dispozitivul de interblocare între deschiderea uşilor şi închiderea ventilului de admisie a aburului nu funcţionează.

Art.110. Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire în cazul în care garniturile de etanşare a uşilor sunt deteriorate sau în cazul în care uşile nu asigură închiderea etanşă a celulelor.

Art.111. Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire în cazul în care sistemul de deschidere a , uşilor este deteriorat.

Art.112. Poziţia salariatului deservent la scoaterea reperelor din celulă trebuie să fie laterală faţă de direcţia de deschidere a uşilor.

Art.113. Pentru scoaterea reperelor din celulă salariaţii deservenţi trebuie să utilizeze cleşti, cârlige sau alte dispozitive destinate acestui scop.

3.3. Uscător tunel

Art.114. Înainte de închiderea uşilor se va verifica absenţa salariaţilor din interiorul tunelului.

Art.115. Înainte de punerea în funcţionare a uscătoarelor tunel salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a acestora, şi în mod deosebit:
a) a protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie de la echipamentele tehnice aferente;
b) a sistemului de Închidere a uşilor;
c) a izolaţiilor termice ale conductelor de agent termic sau ale echipamentelor de încălzire.

Art.116. Se interzice exploatarea uscătoarelor tunel atunci când se constată pierderi de agent termic prin etanşări sau conducte.

Art.117. Se interzice exploatarea uscătoarelor tunel atunci când nu funcţionează instalaţia de ventilare.

4. PRELUCRĂRI MECANICE PRIN AŞCHIERE

4.1. Tăierea

4.1.1. Ferăstraie circulare. Generalităţi

Art.118. Este interzis lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu au montate, conform Cărţii Tehnice şi în funcţie de sarcina de lucru, cuţitele divizoare şi predespicatoarele acolo unde este cazul.

Art.119.(1) Cuţitul divizor trebuie confecţionat din material corespunzător şi trebuie să aibă formă curbă care să urmeze profilul pânzei tăietoare.
(2) Lăţimea cuţitului divizor trebuie să fie cu 0,1 până la 0,5 mm mai mare decât lăţimea de tăiere a pânzei.
(3) Înălţimea cuţitului divizor va fi aleasă astfel încât la montare vârful lui să fie cel puţin la nivel cu dinţii din zona superioară a pânzei.
(4) Cuţitul divizor trebuie montat în acelaşi plan cu pânza tăietoare.
(5) În punctul cel mai îndepărtat, distanţa dintre vârful dinţilor pânzei şi cuţitul divizor nu trebuie să depăşească 10 mm.
(6) Cuţitul divizor trebuie fixat sigur, iar sistemul de fixare trebuie să fie comod şi uşor de manipulat.

Art.120. Este interzis lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie, dacă acestea sunt defecte şi nu sunt corespunzătoare tipo-dimensiunilor maşinii şi sarcinii de lucru.

Art.121(1) Este interzisă folosirea pânzelor tăietoare care prezintă crăpături, fisuri, excentricităţi.
(2) Este interzisă folosirea pânzelor tăietoare monometalice care prezintă mai mult de doi dinţi lipsă sau când aceştia sunt consecutivi.
(3) Este interzisă folosirea pânzelor tăietoare armate cu unul sau mai mulţi dinţi lipsă.

Art.122. Este interzisă frânarea mişcării de rotaţie a pânzei tăietoare, după deconectarea motorului electric de la reţea, cu diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos.

Art.123. Este interzis salariatului care deserveşte ferăstraiele circulare să stea, în poziţia de lucru sau în repaus, în planul pânzei tăietoare. Poziţia acestuia trebuie să fie în lateralul planului pânzei tăietoare.

Art.124. La montarea şi demontarea pânzei este interzisă utilizarea prelungitoarelor pentru chei sau a ciocanelor.

Art.125. înainte de începerea lucrului la fierăstraiele circulare salariaţii care le deservesc au obligaţia de a verifica starea tehnică a acestora, şi în mod deosebit:
a) strângerea şi ascuţirea pânzei;
b) reglarea înălţimii de tăiere în funcţie de dimensiunile reperelor de prelucrat;
c) starea curelelor de transmisie;
d) existenţa şi funcţionarea protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie;
e) funcţionarea sistemelor de inter-blocare;
f) funcţionarea dispozitivelor de fixare a reperului de prelucrat;
g) reglarea limitatoarelor de cursă;
h) existenţa şi starea racordărilor la instalaţia de exhaustare.

Art.126. La fierăstraiele circulare care nu sunt prevăzute cu dispozitive de frânare rapidă, salariaţii au obligaţia de a supraveghea maşina până la oprirea mişcării de rotaţie a pânzei, după întreruperea alimentării cu energie.

Art.127. Pentru prelucrarea pe fierăstraie circulare a reperelor cu dimensiuni mai mici de 400 mm este obligatorie utilizarea de dispozitive de lucru (împingătoare) confecţionate din lemn.

Art.128. Este interzisă intrarea salariaţilor sub fierăstraiele circulare sau introducerea mâinilor pentru evacuarea rumeguşului sau a deşeurilor. Acestea se vor evacua numai cu lopeţi de lemn, perii sau prin alte mijloace destinate în acest scop.

Art.129. Căile de rulare ale meselor mobile trebuie menţinute integre, în stare de curăţenie şi gresate periodic.

4.1.1.1. Ferăstrău circular pendulă

Art.130. Este interzisă utilizarea ferăstrăului circular pendulă dacă sistemul mecanic de deplasare a pânzei tăietoare nu este echilibrat, iar deplasarea nu este uniformă.

Art.131. Se interzice utilizarea ferăstrăului circular pendulă atunci când lipsesc apărători le de la pânza tăietoare şi sistemul de transmisie.

Art.132. Retezarea reperului de lemn este permisă numai după ce acesta a fost presat cu mâna pe masa maşinii şi în rigla de ghidare sau cu dispozitivul de strângere mecanică.

Art.133.(1) La ferăstrăul circular pendulă este interzisă retezarea reperelor mai scurte de 200 mm.
(2) În timpul tăierii, distanţa minimă de prindere cu mâna a reperului faţă de planul pânzei tăietoare trebuie să fie de minimum 150 mm.

Art.134. Este interzisă utilizarea ferăstrăului circular pendulă pentru operaţiile de despicare a reperelor din lemn (tăierea în lungul fibrei).

4.1.1.2. Ferăstrău circular de retezat

Art.135. Se interzice utilizarea ferăstrăului circular de retezat atunci când lipsesc apărătorile de la pânza tăietoare şi sistemul de transmisie.

Art.136. Se interzice utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masă mobilă atunci când lipsesc limitatoarele de cursă şi masa nu este asigurată împotriva ieşirii de pe glisiere.

Art.137. Se interzice utilizarea fierăstrăului circular de retezat cu masă mobilă atunci când lipseşte dispozitivul pentru sprijinirea şi fixarea reperului de prelucrat.

Art.138. Pentru retezarea reperelor lungi se vor folosi mese de aşezare auxiliare poziţionate la nivelul mesei fierăstrăului circular.

Art.139. Este interzisă depozitarea oricăror materiale, repere prelucrate sau de prelucrat în gabaritul de deplasare a mesei mobile.

Art.140. Este interzisă utilizarea fierăstrăului circular de retezat pentru operaţiile de despicare a reperelor din lemn (tăierea în lungul fibrei).

Art.141. Lucrul la ferăstrăul circular de retezat cu avans mecanic vertical al capului de tăiere este permis numai dacă presiunea aerului comprimat folosit pentru acţionarea capului de tăiere şi a dispozitivului de fixare are valoarea indicată în Cartea tehnică.

Art.142. La utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere salariaţilor deservenţi le sunt interzise:
a) acţionarea manuală a capului de tăiere;
b) fixarea manuală a reperelor de prelucrat;
c) lucrul fără apărătoarea de la dispozitivul de fixare pneumatică.

Art.143. Este interzis a face inoperant dispozitivul de comandă bimanuală al ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere.

4.1.1.3. Ferăstrău circular simplu de spintecat

Art.144. Pentru prelucrarea reperelor cu masă mare la ferăstrăul circular simplu de spintecat trebuie utilizate mese de sprijin prevăzute cu role.

Art.145.(1) Pentru prelucrarea reperelor lungi la ferăstrăul circular simplu de spintecat vor lucra, obligatoriu, doi salariaţi.
(2) Salariatul care asigură conducerea reperului de prelucrat spre pânza ferăstrăului trebuie să menţină prinderea acestuia până la distanţa de 200 mm faţă de pânză.
(3) Salariatul care asigură preluarea reperului prelucrat trebuie să realizeze prinderea acestuia numai după ieşirea din cuţitul divizor.

4.1.1.4. Ferăstrău circular de spintecat multiplu cu avans mecanic

Art.146. Înainte de începerea lucrului la ferăstrăul circular de spintecat multiplu cu avans mecanic salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acestuia, şi In mod deosebit:
a) reglarea mecanismului de presare In funcţie de înălţimea reperelor de prelucrat;
b) starea lamelelor presoare dintre discurile circulare şi a rolelor de presare;
c) funcţionarea corespunzătoare a sistemului antirecul;
d) starea pintenilor antirecul (să nu fie blocaţi “in poziţii inactive, să revină uşor la poziţia iniţială, să fie ascuţiţi);
e) starea apărătorilor şi închiderea capotelor;
f) funcţionarea sistemelor de inter-blocare;
g) reglarea vitezei de avans în funcţie de esenţa lemnoasă, grosimea, numărul de repere de prelucrat şi ritmul de lucru;
h) aderenţa corespunzătoare a lanţurilor de avans pe ghidaje;
i) ascuţirea, prinderea şi ceaprazuirea discurilor circulare.

Art.147. Reglarea avansului şenilei maşinii trebuie efectuat numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă şi cu luarea măsurilor de securitate care se impun.

Art.148. Este interzisă tăierea dacă discurile tăietoare nu sunt ascuţite şi ceaprazuite.

Art.149. Reglarea discului tăietor în înălţime se va face numai după întreruperea alimentării cu energie şi oprirea mişcărilor funcţionale.

Art.150. Este interzisă funcţionarea maşinii dacă pintenii sunt blocaţi în poziţie ridicată sau tociţi.

Art.151. Dacă în timpul prelucrării reperelor, avansul acestora se modifică, scade sau dacă pintenii nu revin în poziţia iniţială după trecerea reperului de prelucrat, se va opri maşina şi se va solicita remedierea defecţiunilor.

Art.152. Este obligatoriu ca reperele ieşite din maşină să fie preluate şi evacuate imediat.

Art.153. În timpul funcţionării fierăstrăului circular de spintecat multiplu cu avans mecanic, este interzisă intervenţia salariaţilor în zona de acţiune a mecanismului de avans sau a pintenilor antirecul.

Art.154. Este interzisă alimentarea ferăstrăului circular de spintecat multiplu cu avans mecanic cu repere de dimensiuni diferite faţă de cele pentru care a fost reglat şi echipat cu scule tăietoare.

Art.155. Este interzisă alimentarea ferăstrăului circular de spintecat multiplu cu avans mecanic cu repere suprapuse.

Art.156. Atunci când centrarea reperelor se realizează cu ajutorul dispozitivului cu laser se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante.

Art.157. Atunci când ferăstrăul circular de spintecat multiplu cu avans mecanic nu este intergrat într-o linie de prelucrare trebuie aplicate următoarele măsuri tehnice:
a) alimentarea cu repere de prelucrat va fi realizată cu ajutorul unei mese prevăzută cu role libere;
b) centrarea reperelor va fi realizată cu ajutorul dispozitivului cu laser (unde este cazul);
c) la evacuarea reperelor prelucrate trebuie prevăzută o masă de preluare fără role.

4.1.1.5. Ferăstrău circular cu pânză înclinabilă

Art.158. Se interzice lucrul cu ferăstrăul circular cu pânză înclinabilă cu masă mobilă atunci când aceasta nu este prevăzută cu limitatori de cursă şi siguranţe împotriva căderii de pe glisiere.

Art.159. Salariatul care manipulează reperele prelucrate pe masa maşinii trebuie să realizeze această operaţie numai în spatele cuţitului divizor.

Art.160. În timpul prelucrării, reperul trebuie obligatoriu sprijinit de ghidajul linear de pe masa mobilă.

Art.161. Pe ghidajul de sprijinire trebuie marcată distanţa de securitate, salariatului deservent fiindu-i interzisă depăşirea acestei distanţe.

4.1.1.6. Ferăstrău circular dublu

Art.162. Pentru conducerea reperelor de prelucrat în timpul tăierii se vor utiliza mese mobile, pe role sau pe sănii.

Art.163. Este interzisă prelucrarea reperelor a căror înălţime depăşeşte înălţimea de tăiere la care a fost reglată maşina.

Art.164. Pornirea ferăstrăului circular dublu de formatizat este permisă numai după ce au fost emise semnalele de avertizare.

Art.165. Înainte de începerea lucrului la ferăstrăul circular dublu de formatizat salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică, şi în mod deosebit ungerea maşinii şi funcţionarea frânei.

Art.166. La ferăstrăul circular dublu de formatizat este interzisă utilizarea unor pânze tăietoare cu diametre sau grosimi diferite.

4.1.1.7. Agregat dublu de formatizat panouri

Art.167. Este obligatoriu ca, după fiecare reglare a mecanismelor de lucru, să se verifice modul de fixare şi centrare a sculelor prelucrătoare.

Art.168. În timpul funcţionării agregatului este interzisă introducerea oricăror părţi ale organismului între motoarele de acţionare sau sub apărătorule sculelor prelucrătoare.

Art.169. Este permis lucrul la agregat numai dacă pentru fiecare cap de prelucrare este montată hotă pentru captarea şi exhaustarea aşchiilor.

Art.170. În cazul apariţiei unei defecţiuni sau blocări a agregatului, orice intervenţie pentru remedieri este permisă numai după întreruperea alimentării cu energie şi oprirea mişcărilor funcţionale.

Art.171. Este interzisă circulaţia sau staţionarea salariaţilor în gabaritul de lucru al agregatului în timpul funcţionării acestuia.

4.1.1.8. Ferăstrău circularele tivit cu avans mecanic

Art.172. Este interzisă utilizarea ferăstrăului circular de tivit cu avans mecanic atunci când lipseşte dispozitivul de protecţie contra reculului, protectorul pânzei circulare sau protectorul fix din spatele maşinii.

4.1.2. Ferăstrău panglică

Art.173. Pentru operaţiile de spintecare-retezare pe ferăstrăul panglică se va utiliza, obligatoriu, rigla de ghidaj.

Art.174. Este interzis lucrul la ferăstrăul panglică în cazul în care carcasele roţii de acţionare şi ale celei de întindere nu sunt închise şi asigurate.

Art.175. înainte de începerea lucrului la ferăstrăul panglică salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acestuia, şi în mod deosebit:
a) existenţa protectorilor;
b) existenţa şi starea tehnică a rolelor de culisare;
c) starea de tensionare a panglicii tăietoare;
d) unghiul de înclinare a volantului.

Art.176. Pentru prelucrarea reperelor cu lungimea mai mică de 30 mm la ferăstrăul panglică, salariaţii sunt obligaţi să utilizeze dispozitive de lucru adecvate.

4.2. Rindeluirea

4.2.1. Maşină de îndreptat (rindeluit pe o faţă)

Art.177. Este interzisă montarea în arborele port-cuţite a cuţitelor ruginite, cu urme de grăsimi sau cu fisuri.

Art.178. Rigla de ghidare trebuie să aibă o înălţime suficientă pentru a se realiza o ghidare sigură a reperelor de prelucrat.

Art.179. Este interzis a se lucra cu maşina de îndreptat dacă aceasta nu este prevăzută cu un dispozitiv de protecţie reglabil, antirecul şi capabil să acopere permanent, în timpul prelucrării, zona inactivă a cuţitelor.

Art.180. Înainte de începerea lucrului la maşina de îndreptat salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) ascuţirea şi integritatea cuţitelor;
b) planeitatea şi starea tăbliilor meselor de sprijin;
c) reglarea adâncimii de tăiere.

Art.181. La montarea cuţitelor este obligatoriu să se verifice integritatea penelor de fixare, a şuruburilor de strângere precum şi modul de fixare a cuţitelor în arborele port-cuţite.

Art.182. Este interzisă utilizarea maşinii de îndreptat atunci când lipseşte unul sau mai multe şuruburi de prindere a cuţitelor în arborele port-cuţite.

Art.183. Este interzisă utilizarea cuţitelor a căror lăţime de sprijin pe arborele port-cuţite este mai mică de 16 mm.

Art.184. Este interzisă prelucrarea concomitentă a două sau mai multor repere pe o maşină de îndreptat.

Art.185. Prelucrarea reperelor curbate pe maşina de îndreptat este permisă numai cu suprafaţa concavă în jos.

Art.186. Pentru prelucrarea reperelor mai scurte de 400 mm pe maşina de îndreptat, trebuie să se folosească dispozitive de lucru adecvate.

Art.187. Pentru transportul sau depozitarea cuţitelor se vor utiliza numai lăzi special confecţionate.

Art.188. În cazul înfundării instalaţiei de exhaustare de la maşina de îndreptat, aceasta se va desfunda numai după întreruperea alimentării cu energie şi oprirea mişcării de rotaţie a arborelui port-cuţite.

Art.189. Dacă în timpul funcţionării apar zgomote şi/sau vibraţii peste limitele normale, salariatul deservent este obligat să întrerupă alimentarea cu energie şi să solicite intervenţia personalului desemnat pentru efectuarea remedierilor.

4.2.2. Maşină de rindeluit la grosime

Art.190. Este interzis lucrul la maşina de rindeluit la grosime dacă protectorul arborelui port-cuţite lipseşte.

Art.191. Este interzis lucrul la maşina de rindeluit la grosime dacă dispozitivul antirecul din faţa valturilor de introducere a reperelor de prelucrat funcţionează.

Art.192. Este permis lucrul la maşina de rindeluit la grosime numai dacă cuţitele sunt ascuţite corect, echilibrate şi centrate în sistemul de fixare în arborele port-cuţite.

Art.193. Înainte de începerea lucrului salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a maşinii de rindeluit la grosime, şi în mod deosebit:
a) modul de fixare a cuţitelor în arborele port-cuţite;
b) dispozitivele de captare şi racordările la instalaţia de exhaustare.

Art.194. Este interzis lucrul la maşina de rindeluit la grosime dacă cilindrii de avans nu asigură deplasarea reperelor de prelucrat, fără ca salariatul deservent să intervină pentru împingerea sau tragerea acestora.

Art.195. Este interzisă funcţionarea maşinii de rindeluit la grosime fără indicator de grosime sau cu acesta defect.

Art.196. Este interzisă introducerea în vederea prelucrării, în maşina de rindeluit la grosime a reperelor cu grosime mai mică decât distanţa dintre valţuri.

Art.197. În cazul blocării maşinii sau a reperului de prelucrat în maşină, salariatul deservent trebuie să întrerupă alimentarea cu energie şi numai după oprirea mişcării de rotaţie a arborelui port-cuţite, se va interveni pentru deblocare.

Art.198. Este permisă prelucrarea pe maşina de rindeluit la grosime a două repere de grosimi diferite numai dacă construcţia acesteia o permite şi numai cu respectarea tehnologiei de lucru.

4.2.3. Maşină de rindeluit şi profilat pe patru feţe

Art.199. Este interzisă începerea lucrului la maşina de rindeluit şi profilat pe patru feţe înainte de a se verifica fixarea sculelor prelucrătoare şi înainte de efectuarea reglajelor corespunzătoare operaţiilor de executat.

Art.200. Dispozitivele de avans ale maşinii de rindeluit şi profilat pe patru feţe trebuie să fie reglate astfel ca viteza de înaintare a reperelor ce se prelucrează să corespundă caracteristicilor acestora, pentru evitarea fenomenului de recul.

Art.201. Înainte de Începerea lucrului la maşina de rindeluit şi profilat pe patru feţe salariatul deservent trebuie să verifice starea tehnică a acesteia, şi In mod deosebit:
a) funcţionarea dispozitivelor de interblocare de la panoul de protecţie;
b) funcţionarea sistemului de iluminat local al zonei de prelucrare;
c) curăţarea panoului transparent de protecţie;
d) starea racordărilor la reţeaua de alimentare cu aer comprimat;
e) existenţa şi starea tehnică a protectorilor.

Art.202. Prevederile referitoare la maşina de rindeluit la grosime vor fi aplicate şi respectate şi pentru maşina de rindeluit şi profilat pe patru feţe.

4.3. Frezarea

4.3.1. Maşini de frezat. Generalităţi

Art.203. Este interzis a se lucra la maşinile de frezat dacă dispozitivele de protecţie lipsesc sau nu sunt în stare de funcţionare.

Art.204.(1) Montarea cuţitelor de freză la maşina de frezat se va face conform instrucţiunilor producătorului acesteia.
(2) Este interzisă folosirea de improvizaţii la montarea sculelor aşchietoare.

Art.205. Schimbarea cuţitelor de freză este permisă numai după întreruperea alimentării cu energie şi blocarea contra pornirii accidentale. .

Art.206. Este interzisă funcţionarea maşinilor de frezat dacă acestea nu sunt racordate la instalaţiile de exhaustare în funcţiune.

Art.207. Sunt interzise intervenţiile pentru curăţire, reglare sau reparaţii în timpul funcţionării maşinii.

Art.208. După oprirea maşinii este interzisă frânarea pieselor în mişcare cu diverse obiecte.

4.3.1.1. Maşină de frezat de jos

Art.209. Este interzisă prelucrarea reperelor drepte pe maşina de frezat de jos dacă aceasta nu este prevăzută cu riglă de ghidaj adecvată profilului prelucrat.

Art.210. Prelucrarea reperelor combinate (drepte şi curbe) şi curbe deschise este permisă numai dacă se utilizează dispozitive de prindere a acestora, tip şablon, şi unde este cazul, inele copiatoare adecvate.

Art.211. Este interzisă prelucrarea reperelor la interior dacă maşina nu este dotată cu dispozitiv de protecţie a capului de frezare.

Art.212. Pentru prelucrarea reperelor scurte, sub 500 mm lungime, este obligatorie utilizarea dispozitivelor de prindere corespunzătoare sau a dispozitivelor de lucru auxiliare de împingere-ghidare.

Art.213. Prelucrarea reperelor curbe închise, de tipul ramelor de scaun, este permisă numai dacă se utilizează dispozitivele de prindere tip şablon.

4.3.1.2. Maşină de frezat cu lanţ

Art.214. Este interzis lucrul la maşina de frezat cu lanţ atunci când cuţitele care alcătuiesc lanţul tăietor nu sunt identice.

Art.215. Fixarea reperelor de prelucrat se face numai cu dispozitivele destinate acestui scop. înainte de pornirea maşinii se va verifica modul de fixare a reperului de prelucrat, fiind interzis lucrul atunci când fixarea nu prezintă siguranţă.

Art.216. Pentru prelucrarea reperelor lungi, este obligatorie utilizarea suporturilor de sprijin.

Art.217. Este interzis lucrul la maşina de frezat cu lanţ dacă protectorul lanţului nu este montat.

4.3.1.3. Maşină de frezat de sus

Art.218. înainte de începerea operaţiilor de frezare salariatul deservent trebuie să verifice starea tehnică a maşinii, şi în mod deosebit:
a) modul de fixare al mandrinei pe arborele motor şi al frezei în mandrină;
b) poziţionarea contragreutăţilor;
c) starea ghidajelor;
d) fixarea reperului de prelucrat în dispozitivul de conducere.

Art.219. Este interzis lucrul dacă şabloanele utilizate pentru prelucrarea reperelor nu sunt dotate cu protectori.

Art.220. Este interzisă efectuarea operaţiilor de frezare pe maşina de frezat de sus dacă dispozitivul de protecţie al capului de prelucrare (arbore-mandrină-freză) nu acoperă integral zona inactivă a sculei.

4.3.1.4. Maşină de frezat exterior rame

Art.221. Înainte de începerea lucrului la maşina de frezat exterior rame salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a maşinii, şi în mod deosebit:
a) racordările la intalaţia de exhautare;
b) montarea şi starea sculelor aşchietoare;
c) existenţa protectorilor;
d) funcţionarea dispozitivului pneumatic de prindere a reperelor.

Art.222. Este interzis lucrul la maşina de frezat exterior rame dacă aceasta nu este racordată la instalaţia de exhaustare generală.

Art.223. Este interzis lucrul la maşina de frezat exterior rame dacă presiunea de alimentare cu aer comprimat nu este cea prevăzută de fabricant.

4.4. Strunjirea

4.4.1. Strunguri. Generalităţi

Art.224. Înainte de începerea lucrului salariaţii deserventi au obligaţia de a verifica starea tehnică a strungurilor, şi în mod deosebit:
a) starea cuţitelor tăietoare (gradul de ascuţire, lipsa fisurilor, a crăpăturilor);
b) existenţa şi funcţionarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie;
c) starea dispozitivelor de strângere şi centrare;
d) centrarea corespunzătoare între vârfuri a reperului de prelucrat;
e) starea reperelor (lipsa crăpăturilor, a zonelor cu defecte etc);
f) corespondenţa dintre dimensiunile şi forma reperelor de prelucrat şi reglarea maşinii.

Art.225. Orice intervenţie pentru reglare sau deblocare a reperelor de prelucrat se va efectua numai după întreruperea alimentării cu energie.

Art.226. Este interzisă intrarea salariaţilor în raza de rotire a dispozitivului de prindere, în timpul funcţionării strungului.

4.4.1.1. Strung automat pentru confecţionat cepuri rotunde

Art.227. Este interzisă funcţionarea strungului automat pentru confecţionat cepuri rotunde atunci când lipseşte bara de protecţie de la gura de alimentare.

4.4.1.2. Strung paralel pentru lemn

Art.228.(1) Pentru şlefuirea reperelor de lemn se vor utiliza numai dispozitive corespunzătoare profilelor reperului.
(2) Este interzisă şlefuirea reperelor prin strângerea manuală, în jurul reperului, a benzii abrazive.

Art.229. Este interzisă utilizarea cuţitelor care nu sunt ascuţite, nu sunt fixate în mâner sau al căror mâner prezintă crăpături sau asperităţi.

Art.230. Este interzisă utilizarea cuţitelor al căror mâner nu prezintă un inel metalic de fixare.

4.4.1.3. Maşină de copiat

Art.231. Înainte de începerea lucrului la maşina de copiat salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică, şi în mod deosebit a cuţitelor tăietoare, protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie. Se va verifica, de asemenea şi reglarea maşinii în funcţie de dimensiunile şi forma reperului de prelucrat.

Art.232. Este interzis lucrul la maşina de copiat atunci când lipseşte bara de protecţie de la zona de alimentare cu repere.

4.5. Cepuirea

4.5.1. Maşină de cepuit

Art.233. Înainte de pornirea maşinii salariatul deservent trebuie să verifice starea tehnică a acesteia, şi in mod deosebit:
a) dacă cuţitele şi discurile tăietoare sunt echilibrate;
b) modul de fixare şi montare ale cuţitelor şi discurilor tăietoare;
c) cuplarea maşinii de cepuit la instalaţia de exhaustare şi funcţionarea corectă a acesteia;
d) existenţa protectorilor de la discurile circulare şi arborii port-cuţite.

Art.234. Orice intervenţie asupra reperelor de prelucrat după ce acestea au fost preluate de dispozitivul de avans al maşinii de cepuit este interzisă.

Art.235. La maşina de cepuit este interzisă manipularea de obiecte pe deasupra maşinii.

Art.236. Este interzisă utilizarea, la maşina de cepuit, a discurilor tăietoare cu fisuri sau crăpături, cu mai mult de doi dinţi lipsă pe întreaga circumferinţă; dinţii lipsă nu trebuie să fie alăturaţi.

Art.237. Orice intervenţie la maşina de cepuit (simplă sau dublă) este permisă numai după întreruperea alimentării cu energie şi numai după oprirea tuturor pieselor aflate în mişcare.

Art.238. Prevederile referitoare la maşina de cepuit se vor aplica şi respecta, pentru situaţiile de lucru similare şi la maşina de cepuit dublă.

4.5.2. Agregat complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat

Art.239. Este interzis lucrul la agregatul complex u comandă numerică de cepuit şi profilat dacă dispozitivele de oprire de urgenţă nu funcţionează corespunzător.

Art.240. Pentru lucrul la agregatul complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat se va ţine seama de instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte sculele prelucrătoare şi montarea acestora.

Art.241. Sculele prelucrătoare utilizate la agregatul complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat trebuie să aibă dantura întreagă, să fie echilibrate şi ascuţite corespunzător. Este interzisă utilizarea sculelor prelucrătoare care prezintă fisuri, deformaţii sau orice alte defecţiuni.

Art.242. Orice intervenţie la agregatul complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat pentru revizii, reparaţii, deblocări de repere se va efectua numai după oprirea acestuia şi întreruperea alimentării cu energie. Pe durata intervenţiei se vor afişa la tabloul de alimentare indicatoare de avertizare.

Art.243. Înainte de începerea lucrului la agregatul complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a acestuia, şi în mod deosebit a:
a) dispozitivelor de captare şi a racordărilor la instalatia de exhaustare;
b) protectorilor şi funcţionarea dispozitivelor de protecţie;
c) limitatoarelor de cursă;
d) rolelor de avans;
e) dispozitivului antirecul.

Art.244. Pentru efectuarea operaţiei de cepuit este obligatorie delimitarea, prin îngrădire, a zonei în care se efectuează cursa de lucru a mesei mobile a agregatului complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat.

Art.245. Se interzice efectuarea cepuirii dacă reperele de prelucrat nu sunt fixate corespunzător cu dispozitivele de strângere.

Art.246. Înainte de operaţia de cepuire în unghi este obligatorie blocarea riglei de ghidaj în poziţia de lucru.

Art.247. Este interzisă efectuarea simultană a operaţiilor de cepuire şi de profilare longitudinală pe agregatul complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat.

Art.248. În cazul blocării reperelor de prelucrat în timpul lucrului, deblocarea se va efectua numai după oprirea agregatului complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat, întreruperea alimentării cu energie şi oprirea mişcărilor funcţionale.

Art.249. La terminarea lucrului, după oprirea agregatului complex cu comandă numerică de cepuit şi profilat, curăţirea acestuia este permisă numai din exterior, cu ajutorul periilor sau măturilor.

4.6. Găurirea şi scobirea

4.6.1. Maşini de găurit. Generalităţi

Art.250. Înainte de începerea lucrului la maşinile de găurit, salariaţii deservenţi trebuie să verifice starea tehnică a acestora, şi în mod deosebit:
a) modul de fixare şi centrare a mandrinei pe arborele maşinii;
b) modul de prindere şi centrare a burghiului în mandrină;
c) existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
d) starea de ascuţire a burghielor;
e) funcţionarea dispozitivelor de fixare.

Art.251. Orice intervenţii pentru întreţinere, reglare, reparare se vor efectua numai cu maşina oprită şi numai după întreruperea alimentării cu energie.

Art.252. Este interzisă frânarea mandrinei cu mâna.

Art.253. Măsurarea sau controlarea reperelor supuse prelucrării se va efectua numai atunci când maşina este oprită.

Art.254.(1) Pentru fixarea reperelor de prelucrat se vor utiliza numai dispozitivele de prindere şi fixare prevăzute de producătorul maşinii.
(2) Este interzisă prinderea manuală a reperelor de prelucrat în timpul prelucrării.

Art.255. Utilizarea burghielor care prezintă crăpături, fisuri sau deformări este interzisă.

Art.256. Este interzisă utilizarea de improvizaţii la montarea burghielor în mandrină.

4.6.1.1. Maşină de găurit multiplu

Art.257. Înainte de începerea lucrului la maşina de găurit multiplu salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) modul de fixare şi centrare al tuturor burghielor montate;
b) starea de ascuţire a burghielor;
c) blocarea capacului de burghiat;
d) efectuarea completă a cursei burghielor.

Art.258. Este interzisă utilizarea maşinii de găurit multiplu dacă presiunea de alimentare din reţeaua de aer comprimat este sub limita prescrisă în Cartea tehnică.

Art.259. Este interzisă utilizarea maşinii de găurit multiplu atunci când sistemul de interblocare dintre comanda de burghiere şi cea de presare pneumatică a reperelor este inoperant.

Art.260. Intervenţiile pentru reglarea cursei, a dispozitivelor de fixare sau pentru fixarea burghielor trebuie efectuate numai după oprirea maşinii de găurit multiplu şi întreruperea alimentării cu energie.

4.6.1.2. Agregat de găurit multiplu

Art.261. Se interzice punerea în funcţionare a agregatului de găurit multiplu fără ca reperele de prelucrat să fie fixate şi toate dispozitivele să fie reglate la parametrii prestabiliţi.

Art.262. Prevederile referitoare la maşina de găurit multiplu se vor aplica şi respecta şi pentru agregatul de găurit multiplu.

4.6.1.3. Maşină de găurit portabilă acţionată pneumatic sau electric

Art.263. Înainte de utilizarea maşinii de găurit portabile salariaţii trebuie să verifice racordarea la instalaţia de alimentare cu energie, modul de fixare a burghiului precum şi starea acestuia.

Art.264. Este interzisă folosirea burghielor care prezintă fisuri, deformări sau care nu sunt ascuţite.

Art.265. La sfârşitul lucrului maşinile de găurit portabile trebuie depozitate în locuri destinate acestui scop.

Art.266. Este interzisă utilizarea maşinilor de găurit acţionate pneumatic dacă se constată neetanşeităţi ale conductelor flexibile de alimentare.

Art.267. Este interzisă utilizarea maşinilor de găurit acţionate electric dacă se constată deteriorarea conductorilor de alimentare sau improvizaţii la acestea.

Art.268. Conductele flexibile de alimentare nu trebuie să intersecteze căile de circulaţie.

4.6.2. Maşină de scobit şi găurit

Art.269. Pentru lucrul la maşina de scobit şi găurit se vor aplica şi respecta prevederile subcap. 4.6.1 al prezentelor norme.

4.7. Profilarea. Maşină dublă de profilat

Art.270. Înainte de începerea lucrului la maşina dublă de profilat salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia şi în mod deosebit:
a) centrarea şi echilibrarea cuţitelor;
b) fixarea cuţitelor în arborele port-cuţite;
c) racordarea la instalaţia de exhaustare;
d) existenţa protectorilor şi funcţionarea dispozitivelor de protecţie.

Art.271. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare sau reparare a maşinii duble de profilat, în timpul funcţionării acesteia este interzisă.

4.8. Sculptură. Maşină de sculptat

Art.272. Înainte de începerea lucrului la maşina de sculptat salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) existenţa şi funcţionarea protectorilor şi dispozitivelor de protecţie;
b) existenţa îngrădirilor în jurul maşinii;
c) funcţionarea sistemului de iluminat local;
d) starea racordărilor ia instalaţia de exhaustare;
e) strângerea sculelor în maşină;
f) reglarea contragreutăţilor.

Art.273. Manevrarea maşinii de sculptat din orice punct în afară de mânerul palpatorului este interzisă.

Art.274. Atingerea cu orice parte a organismului a mandrinelor în timpul rotirii acestora este interzisă.

Art.275. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare sau reparare a maşinii de sculptat, în timpul funcţionării acesteia este interzisă.

Art.276. Înainte de începerea lucrului este obligatorie curăţarea cu jet de aer a modelului.

5. PRELUCRĂRI MECANICE PRIN DEFORMARE

5.1. Maşină de curbai rame rotunde

Art.277. Poziţia de lucru a salariaţilor ce deservesc maşina de curbat rame rotunde trebuie să fie în afara planului de deplasare a benzii de tensionare.

Art.278. Se interzice lucrul la maşina de curbat rame rotunde dacă lipseşte opritorul care împiedică aruncarea reperului sau a benzii când aceasta se rupe.

Art.279. Se interzice lucrul la maşina de curbat rame rotunde dacă lungimea benzii de tensionare este mai mică decât lungimea reperului.

Art.280. Se interzice lucrul la maşina de curbat rame rotunde dacă banda de tensionare prezintă fisuri sau deformări.

Art.281. Ghidajele căii de rulare a căruciorului maşinii de curbat trebuie rrţenţinute în stare de curăţenie şi gresate periodic.

5.2. Masina de curbat cu brate

Art.282. Inainte de inceperea lucrului la masina de curbat cu brate salariatul deservent este obligat sa verifice starea tehnica a acesteia si in mod deosebit:
a) functionarea dispozitivelor de fixare a sablonului;
b) fixarea reperelor in sablon;
c) existenta si starea tehnica a protectorilor si a dispozitivelor de protecție;
d) functionarea mecanismelor de rabdare a bratelor.

Art.283. Schimbarea sablonului profilat se va efectua numai dupa oprirea masinii de curbat cu brate si asigurarea impotriva pornirii nerecomandate.

Art.284. Zona de rabatare a bratelor trebuie imprejmuita cu paravane sau grilaje de protecție, interzicandu-se lucrul la masina de curbat cu brate daca acestea lipsesc.

Art.285. Este interzis lucrul la masina de curbat cu brate cu actionare hidraulica daca se constata scapari de ulei la conducte sau racorduri.

Art.286. Este interzis lucrul la masina de curbat cu brate cu actionare mecanica daca se constata socuri la functionarea sistemului de transmisie pinion-cremliera.

5.3. Plinte pentru curbat

Art.287. Se interzice utilizarea plitelor pentru curbat in cazul in care conductele si racordurile prin care circula agentul termic nu sunt izolate corespunzator.

Art.288. Este interzisa utilizarea matritelor care prezinta fisuri sau deformari.

Art.289. Este interzisa utilizarea plitelor de curbat la o alta presiune a aerului comprimat decat cea prescrisa de fabricantul acesteia.

Art.290. Este interzisa utilizarea plitelor de curbat fara ca sistemul de strangere a matritelor sa fie montat.

5.4. Curbarea manuală

Art.291. Se interzice efectuarea curbării manuale atunci când dispozitivele de fixare a şablonului ni sunt complete sau nu realizează strângerea.

Art.292. Capetele şablonului şi ale reperului de curbat trebuie prinse împreună şi asigurate împotriva desfacerii.

6. PREVEDERI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIRUIRE

6.1. Debitarea furnirelor. Foarfecă ghilotină de îndreptat furnire

Art.293. Înainte de începerea lucrului la foarfecă ghilotină salariaţii deservenlţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a maşinii, şi în mod deosebit:
a) a sistemului bielă-manivelă de antrenare a cuţitului;
b) a sistemului de |antrenare a barei de presiune;
c) existenţa protectorilor şi funcţionarea dispozitivelor de protecţie;
d) funcţionarea dispozitivelor de lucru.

Art.294. Este interzisă depozitarea reperelor de prelucrat sau a altor materiale pe foarfecă ghilotină.

Art.295. Este interzisă introducerea mâinilor pentru conducerea reperelor de prelucrat, sub bara de presare, sub cuţitul foarfecei ghilotină sau în apropierea acestora.

Art.296. Orice intervenţie pentru reparare, întreţinere, deblocare se va efectua numai după oprirea foarfecei ghilotină şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.297. Atunci când sunt necesare diferite intervenţii în zona de tăiere, cuţitul trebuie asigurat împotriva deplasărilor necomandate.

Art.298. Blocarea unuia dintre butoanele de comandă ale foarfecei ghilotină de îndreptat furnire este interzisă.

Art.299. Comanda de coborâre a barei de presare trebuie efectuată numai după ce salariaţii şi-au îndepărtat mâinile din zona periculoasă.

Art.300. Evacuarea deşeurilor de la foarfecă ghilotină este permisă numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică.

6.2. Îmbinarea furnirelor

Art.301. Pentru activitatea de îmbinare a furnirelor se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii.

6.3. Prepararea adezivilor

Art.302. Pentru activitatea de preparare a adezivilor se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii.

6.4. Aplicarea adezivului. Maşină de aplicat adeziv

Art.303. Înainte de începerea lucrului la maşina de aplicat adeziv salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) paralelismul dintre valţurile de aplicat adeziv şi cele de dozare;
b) existenţa şi funcţionalitatea grătarelor de protecţie de la valţurile de dozare;
c) existenţa şi funcţionalitatea dispozitivului de oprire automată a valţurilor.

Art.304. Curăţarea valţurilor maşinii de aplicat adeziv trebuie efectuată numai după oprirea maşinii şi întreruperea alimentării cu energie. Valţurile se vor curăţa prin rotire manuală, cu ajutorul unei manivele.

Art.305. La sfârşitul fiecărui schimb de lucru salariaţii deserventi au obligaţia de a efectua curăţarea maşinii de aplicat adeziv, utilizând pentru aceasta numai materialele indicate de producătorul maşinii.

Art.306. Este interzis a se introduce diverse părţi ale organismului între valţurile de aplicat adeziv.

6.5. Furniruirea panourilor

6.5.1. Prese hidraulice de furniruit panouri. Generalităţi

Art.307. Este interzisă utilizarea preselor hidraulice de furniruit panouri atunci când conductele pentru agentul termic nu sunt izolate cu materiale termoizolante.

Art.308. Este interzisă utilizarea preselor hidraulice de furniruit panouri atunci când lipsesc protectorii care delimitează zonele în care se găsesc organe de maşini în mişcare.

Art.309. Este interzisă utilizarea preselor hidraulice de furniruit panouri atunci când instalaţia de exhaustare a aburului şi noxelor nu funcţionează la parametrii proiectaţi.

Art.310.(1) Este interzisă utilizarea preselor hidraulice de furniruit panouri atunci când aparatele de măsură şi control al temperaturii şi presiunii nu funcţionează, au termenul de scadenţă depăşit sau lipseşte sigiliul.
(2) Pe aparatele de măsură şi control al temperaturii şi presiunii trebuie să fie marcate limitele maxime şi minime ale regimului de funcţionare.

Art.311. Intervenţiile pentru reglarea, întreţinerea sau curăţarea preselor hidraulice de furniruit panouri trebuie efectuate numai după oprirea acestora şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.312. Curăţarea platanelor preselor hidraulice de furniruit panouri trebuie să se facă numai cu unelte care să nu oblige salariaţii să introducă diverse părţi ale organismului între platane.

6.5.1.1. Presă hidraulică monoetajată de furniruit panouri

Art.313. Este interzisă poziţionarea furnirelor pe panouri între platanele presei înainte de întreruperea alimentării cu energie electrică.

Art.314. Se interzice lucrul la presa hidraulică monoetajată de furniruit panouri atunci când dispozitivul de scoatere a panourilor din presă este defect.

Art.315. Orice intervenţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii, în timpul funcţionării presei hidraulice monoetajate de furniruit panouri sunt interzise.

6.5.1.2. Presă hidraulică multietajată de furniruit panouri

Art.316. Acţionarea ridicării sau coborârii platanelor la presa hidraulică multietajată de furniruit panouri se va efectua numai după ce salariaţii s-au îndepărtat din zona periculoasă.

Art.317. Închiderea presei hidraulice multietajate de furniruit panouri (efectuarea presării) trebuie să fie precedată de emiterea unui semnal acustic de avertizare.

Art.318. Se interzice închiderea presei hidraulice multietajate de furniruit panouri înainte de completarea tuturor etajelor presei.

Art.319. Se interzice închiderea presei hidraulice multietajate de furniruit panouri în timp ce salariaţii deservenţi execută încărcarea sau aranjarea panourilor între platane.

Art.320. După pornirea pompei hidraulice de alimentare, este interzisă introducerea diverselor părţi ale organismului între platanele presei hidraulice multietajate de furniruit panouri.

Art.321. Este interzisă coborârea salariaţilor din liftul presei hidraulice multietajate de furniruit panouri înainte ca acesta să se oprească la nivelul pardoselii.

Art.322. Intrarea salariaţilor în lift este permisă numai când acesta se află în poziţie superioară.

6.5.2. Furniruirea pe cant. Maşină de furniruit canturi

Art.323. Înainte de începerea lucrului la maşina de furniruit canturi salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a acesteia, şi In mod deosebit:
a) integritatea racordărilor la instalaţia de exhaustare;
b) existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
c) modul de montare şi integritatea sculelor aşchietoare;
d) funcţionarea sistemului de interblocare între pornirea ventilatoarelor instalaţiei de exhaustare şi pornirea maşinii.

Art.324. Este interzisă utilizarea maşinii de furniruit canturi atunci când recipientele pentru încălzirea adezivului nu sunt acoperite cu capace metalice.

Art.325. Este interzisă utilizarea maşinii de furniruit canturi atunci când limitatoarele de grosime nu funcţionează.

Art.326. Se interzice furniruirea reperelor care au dimensiuni (grosime şi lăţime) diferite de cele pentru care maşina de furniruit canturi a fost reglată.

Art.327. Este interzisă utilizarea maşinii de furniruit canturi dacă protectorii şi/sau dispozitivele de proteţie nu sunt montaţi sau nu sunt funcţionale.

Art.328. Este interzisă utilizarea maşinii de furniruit canturi dacă aceasta nu este racordată la instalaţia de exhaustare.

7. PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA DE PRESARE

7.1. Presă hidraulică monoetajată cu încălzire cu ulei

Art.329. Este interzis lucrul la presă dacă conductele de alimentare cu agent termic nu sunt izolate termic.

Art.330. Este obligatoriu ca aparatele de măsură şi control, să aibă marcate valorile maxime de lucru prevăzute, termenul scadent de verificare, să fie sigilate şi să fie menţinute în stare de funcţionare.

Art.331. Este interzis lucrul la presă dacă protectorii şi dispozitivele de protecţie nu sunt funcţionali şi în poziţie de lucru.

Art.332. Este interzisă presarea panourilor ale căror dimensiuni depăşesc marcajul lateral de pe masa de formare.

Art.333. Este interzis lucrul la presă atunci când dispozitivul fotoelectric nu este în stare de funcţionare.

Art.334. Este interzis salariaţilor să urce pe masa de formare, pe transportorul de evacuare al maşinii sau să intre sub presă sau sub celelalte subansambluri.

Art.335. Sistemul de strângere laterală a panourilor va fi acţionat numai după ce s-a realizat blocarea panourilor cu dispozitivul special, amplasat la capătul de ieşire dintre platanele presei.

Art.336. Este interzisă staţionarea salariaţilor în zona de ieşire din presă a panourilor, în timpul evacuării acestora.

Art.337. Este interzisă utilizarea presei atunci când elementele de comandă acţionate cu piciorul nu sunt prevăzute cu protecţie împotriva acţionării accidentale.

Art.338. Este interzisă utilizarea presei atunci când sistemul local de captare şi exhaustare a aerului cald şi a gazelor nu funcţionează.

Art.339. Sunt interzise intervenţiile salariaţilor între platanele presei şi celelalte sisteme de strângere înainte de întreruperea alimentării cu energie electrică şi asigurarea împotriva pornirii accidentale.

7.2. Presă cu membrană

Art.340. Lucrul la presa cu membrană este interzis atunci când aparatura de măsură şi control nu este în stare de funcţionare, dă indicaţii eronate, nu este verificată la termenul scadent sau are sigiliul rupt.

Art.341. Este interzisă staţionarea salariaţilor în gabaritul de lucru al presei, atât în zona de alimentare a presei cât şi în zona de evacuare.

7.3. Presă cu curenţi de înaltă frecvenţă

Art.342. Pentru activitatea de presare cu curenţi de înaltă frecvenţă se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante.

Art.343. Înainte de pornirea generatorului presei trebuie verificate bornele de ieşire din generator, pentru a nu face masă cu presa.

Art.344. Se interzice reglarea electrozilor în timpul funcţionării presei. Această operaţie trebuie făcută numai după oprirea presei şi întreruperea alimentării cu energie şi numai de către personal specializat.

Art.345. În cazul blocării presei, apariţiei flamelor în zona electrozilor sau a începuturilor de aprinderi, presa trebuie oprită imediat şi anunţat personalul de depanare.

Art.346. În timpul efectuării remedierilor, la tabloul principal de alimentare al presei se va afişa indicatorul de interdicţie de cuplare a tensiunii.

Art.347. Este interzisă utilizarea presei cu capotele îndepărtate sau demontate.

Art.348. Este interzis lucrul la presă dacă la generatorul presei şi la tabloul de comandă nu este asigurat covor electroizolant.

Art.349. Este interzisă presarea reperelor cu dimensiuni sau structuri diferite faţă de cele pentru care a fost reglată presa, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului.

Art.350.(1) Intervenţiile pentru reglarea, întreţinerea, curăţarea presei trebuie efectuate numai după oprirea maşinii şi întreruperea alimentării cu energie.
(2) Orice intervenţie sub platanul mobil al presei se face numai după luarea măsurilor care să prevină posibilitatea acţionării accidentale a acestuia.

Art.351. Se interzice utilizarea presei atunci când instalaţia de răcire a generatorului de curenţi de Înaltă frecventă nu funcţionează conform instrucţiunilor fabricantului.

Art.352. Este interzisă atingerea presei sau a generatorului de curenţi de înaltă frecvenţă In timpul efectuării presării.

Art.353. In timpul efectuării presării nu este admisă circulaţia salariaţilor care nu au sarcini de muncă legate de utilizarea presei, In zona de amplasare a presei şi a generatorului de curenţi de Înaltă frecventă.

Art.354. Se interzice depăşirea valorilor presiunilor de lucru indicate de către fabricantul presei In Cartea tehnică.

Art.355. Este interzisă urcarea salariaţilor pe presă cu excepţia cazurilor când se efectuează reparaţii, luându-se toate măsurile de securitate.

7.4. Presă pneumatică pentru asamblat

Art.356. Înainte de începerea lucrului la presa pneumatică pentru asamblat salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) racordările la sursa de alimentare cu energie pneumatică;
b) efectuarea corespunzătoare a reglajelor pistoanelor.

Art.357. Este interzisă introducerea diverselor părţi ale corpului între reperele de asamblat şi pistoanele de presare.

Art.358. Este interzisă staţionarea salariaţilor care nu au sarcini de muncă legate de activitatea de presare în zona presei pneumatice.

Art.359. Este interzisă utilizarea presei pneumatice pentru asamblat atunci când presiunea aerului comprimat nu corespunde cu valorile stabilite în Cartea tehnică.

Art.360. În timpul efectuării presării, prinderea reperelor de asamblat se face numai cu dispozitive destinate în acest scop.

Art.361. înainte de începerea presării salariaţii au obligaţia de a verifica modul de preasamblare a reperelor de presat.

8. PRELUCRĂRI MECANICE PRIN ABRAZIUNE

8.1. Maşini de şlefuit. Generalităţi

Art.362. Este interzisă funcţionarea maşinii de şlefuit dacă nu este racordată la instalaţia de exhaustare aflată în funcţiune.

Art.363. Este obligatoriu ca toate elementele în mişcare ale maşinii să fie dotate cu protectori, cu forme şi dimensiuni corespunzătoare.

Art.364. Orice intervenţie pentru curăţarea, întreţinerea sau reglarea maşinii de şlefuit se vor efectua numai după întreruperea alimentării cu energie şi oprirea mişcărilor funcţionale.

Art.365. Este interzisă frânarea discului cilindrilor maşinii de şlefuit folosind diverse obiecte.

8.1.1. Maşină de şlefuit cu bandă orizontală

Art.366. Pornirea maşinii de şlefuit cu bandă orizontală este permisă numai după închiderea capacelor de protecţie ale şaibelor conducătoare a benzii, respectiv, după acoperirea părţii superioare a benzii.

Art.367. La maşinile de şlefuit cu bandă şi bară de presiune trebuie reglată presiunea barei în funcţie de şlefuirea care se execută.

Art.368. Înainte de începerea lucrului la maşina de şlefuit cu bandă orizontală salariatul deservent este obligat să verifice starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit a:
a) suprafeţei de contact a tamponului de presare;
b) tijei de ghidaj a tamponului de presare.

8.1.2. Maşină de şlefuit cu disc

Art.369. Este interzisă şlefuirea reperelor de dimensiuni mici fără a fi sprijinite pe suportul de ghidare al maşinii.

Art.370. Este interzis lucrul la maşină dacă banda abrazivă nu este bine întinsă şi fixată pe disc.

8.1.3. Maşină de şlefuit cu cilindri

Art.371. In timpul funcţionării maşinii este interzisă orice intervenţie la valturile cu bandă abrazivă şi la dispozitivele de avans.

Art.372. Este obligatoriu ca operaţia de fixare a pâslei şi a benzii abrazive pe cilindri să se efectueze numai când toate elementele în mişcare ale maşinii s-au oprit, respectându-se instrucţiunile din Cartea tehnică.

8.1.4. Maşină de şlefuit canturi profilate

Art.373. Pornirea maşinii de şlefuit canturi profilate este permisă numai după închiderea capacelor de protecţie ale şaibelor conducătoare ale benzii.

Art.374. înainte de începerea lucrului la maşina de şlefuit canturi profilate salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) starea suportului abraziv;
b) corespondenţa dintre forma tamponului de presare şi a profilului de şlefuit.

8.1.5. Agregatul de şlefuit panouri

Art.375. Este interzisă alimentarea agregatului de şlefuit panouri cu repere având dimensiuni diferite de cele pentru care a fost proiectat şi reglat.

Art.376. Este interzisă utilizarea agregatului de şlefuit panouri dacă presiunea aerului comprimat nu corespunde cu valorile prevăzute în Cartea tehnică.

Art.377. Este interzisă utilizarea agregatului de şlefuit panouri dacă dispozitivul de desprăfuire a benzilor de şlefuit nu funcţionează.

Art.378. Poziţia de lucru a salariatului deservent trebuie să fie laterală fată de zona de alimentare cu panouri.

Art.379. Este interzisă preluarea manuală a panourilor prelucrate înainte ca acestea să fie evacuate complet din agregat.

Art.380. Este interzisă orice intervenţie a salariaţilor în zona de acţiune a dispozitivului de avans al agregatului de şlefuit panouri.

9. PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA DE FINISARE

9.1. Generalităţi

Art.381. Se interzice exploatarea liniei de finisare atunci când instalaţiile de ventilare nu funcţionează la parametrii proiectaţi.

Art.382. Periodic se va controla caracterul antiexploziv al echipamentelor tehnice electrice, fiind interzisă utilizarea acestora atunci când nu îndeplinesc acest caracter.

Art.383. Instalaţiile de ventilare se pornesc înainte de începerea lucrului şi se opresc după oprirea completă a lucrului, conform tehnologiei de lucru.

Art.384. Atunci când pardoseala prezintă degradări se vor lua măsuri de remediere.

Art.385. Salariaţii care deservesc linia de finisare nu trebuie să poarte îmbrăcăminte din materiale sintetice, iar încălţămintea trebuie să fie lipsită de accesorii metalice.

Art.386. Uneltele şi sculele utilizate în sectorul de finisare trebuie să fie executate din materiale care nu produc scântei.

Art.387. Este interzisă prepararea în incinta sectorului de finisare, a materialelor folosite la finisarea reperelor (de ex. lacuri, baiţuri, vopsele).

Art.388. Înainte de începerea lucrului cu echipamentele tehnice de aplicat soluţii de lac sau grund trebuie verificată legătura la centura de împământare a rezervoarelor acestora.

Art.389. La transvazarea materialelor de finisare din recipiente în rezervoarele echipamentelor tehnice de lăcuire trebuie luate măsuri tehnice pentru prevenirea acumulărilor de electricitate statică.

Art.390. La sfârşitul schimbului de lucru sau, după caz, mai des, echipamentele tehnice se vor curăţa de depunerile de materiale de finisare, deşeurile rezultate fiind evacuate într-o zonă destinată acestui scop.

Art.391. Materialele textile sau hârtiile îmbibate cu materiale de finisare se vor depozita numai în recipiente cu apă, iar la sfârşitul schimbului de lucru se vor distruge numai în locurile destinate acestui scop.

Art.392. La locurile de muncă din sectorul de finisare trebuie afişate fişele tehnice de securitate ale substanţelor utilizate. Conţinutul acestora trebuie însuşit de către toţi salariaţii din sectorul de finisare.

Art.393. Uşile de acces în sectorul de finisare trebuie marcate cu indicatoare de avertizare şi interdicţie.

Art.394. Chederele de cauciuc de la uşile de acces în sectorul de finisare se vor înlocui ori de câte ori este nevoie.

Art.395. Maşinile şi instalaţiile de lăcuire şi grunduire vor fi amplasate numai în încăperile unde evacuarea aerului viciat este posibilă fără a afecta locurile de muncă învecinate.

Art.396. Activitatea de lăcuire se va desfăşura numai dacă sunt respectate normele PSI, elaborate corespunzător condiţiilor concrete de lucru.

Art.397. Pentru evitarea intoxicaţiilor salariaţii vor respecta următoarele măsuri de igienă:
a) nu se vor păstra şi consuma alimente In “încăperile de lucru;
b) nu se va fuma “in încăperile de lucru;
c) este obligatorie spălarea mâinilor “înaintea meselor;
d) spălarea zilnică, la sfârşitul schimbului, cu apă şi săpun;
e) controale medicale periodice.

Art.398. Înainte de începerea lucrului şi la terminarea acestuia salariaţii din sectorul finisare trebuie să utilizeze unguente de protecţie.

9.2. Desprăfuirea. Maşină de desprafuit cu perii rotative

Art.399. Este interzis lucrul la maşina de desprafuit cu perii rotative dacă maşina nu este racordată la instalaţia de exhaustare, care trebuie să funcţioneze la parametrii proiectaţi.

Art.400. Este interzis a se lucra cu maşina de desprafuit cu perii rotative atunci când manşoanele de cauciuc ale valturilor superioare de presare precum şi cele ale rolelor meselor de la intrarea şi ieşirea maşinii nu sunt complete, prezintă porţiuni rupte sau deformaţii.

Art.401. Este interzisă utilizarea meselor cu role acţionate prin transmisii cu lanţ dacă lipsesc protectorii acestora.

Art.402. Este interzisă utilizarea maşinii de desprăfuit cu perii rotative dacă lipsesc protectorii de la periile rotative.

Art.403. Înainte de începerea lucrului trebuie verificată starea tehnică a maşinii şi trebuie efectuat reglajul grosimii de lucru.

Art.404. Este interzisă introducerea în maşină a reperelor cu alte dimensiuni decât cele pentru care maşina a fost reglată.

Art.405. Este interzisă introducerea diverselor părţi ale organismului în raza de acţiune a organelor de avans sau a periilor.

Art.406. În cazul apariţiei de zgomote, vibraţii sau şocuri trebuie acţionat butonul de oprire de urgenţă, întreruptă alimentarea cu energie şi efectuate remedierile.

Art.407. Curăţirea maşinii trebuie efectuată conform cu instrucţiunile producătorului, numai după oprirea maşinii şi întreruperea alimentării cu energie.

9.3. Băiţuirea prin pulverizare

Art.408. Pentru activitatea de băiţuire prin pulverizare se vor respecta şi aplica prevederile referitoare la activitatea de lăcuire prin pulverizare din prezentele norme.

9.4. Lăcuirea

9.4.1. Lăcuirea prin pulverizare

9.4.1.1. Cabină de pulverizare

Art.409. Periodic, se vor verifica instalaţiile electrice aferente cabinei de pulverizare, luându-se măsuri de remediere atunci când acestea şi-au pierdut caracterul antiexploziv.

Art.410. Înainte de începerea pulverizării salariaţii deservenţi trebuie să ia următoarele măsuri:
a) să verifice starea tehnică a instalaţiei de pulverizare;
b) să verifice racordarea cabinei la instalaţia de exhaustare generală.

Art.411. Este obligatorie pornirea şi oprirea instalaţiei de absorbţie cu apă a cabinei de pulverizat, conform instrucţiunilor fabricantului cabinei de pulverizare.

Art.412.(1) Reperele supuse pulverizării trebuie aşezate pe suporţi, numai în faţa perdelei de apă în interiorul cabinei de pulverizare.
(2) Este interzisă pulverizarea lacurilor în exteriorul cabinei.

Art.413. Este interzisă pulverizarea lacurilor atunci când filtrul instalaţiei de absorbţie cu apă a cabinei de pulverizare nu funcţionează.

Art.414. Este interzisă pulverizarea lacurilor atunci când nu funcţionează instalaţia de exhaustare generală.

Art.415. Sunt interzise intervenţiile pentru repararea sau curăţarea cabinei de pulverizat în timpul efectuării pulverizării.

Art.416. În cabina de pulverizare, pe platforma mobilă, nu are acces decât salariatul care execută pulverizarea.

Art.417. Staţia de încălzire a lacului şi a solvenţilor trebuie pusă în funcţiune numai dacă aparatele de măsură şi control sunt în stare de funcţionare, iar conductele de abur aferente sunt integre şi izolate.

Art.418. Cantitatea de materiale de finisare trebuie stabilită în funcţie de volumul comenzilor de execuţie pe un schimb de lucru, fiind interzisă depozitarea în încăperile de pulverizare a unei cantităţi ce depăşeşte acest necesar.

Art.419. Este obligatorie afişarea în interiorul încăperilor de pulverizare, la loc vizibil, a indicatoarelor de interdicţie şi avertizare.

Art.420. Este interzisă uscarea reperelor lăcuite în aceeaşi încăpere în care se efectuează pulverizarea.

Art.421. Este interzisă utilizarea cărucioarelor sau altor mijloace mobile de transport ale căror roţi nu sunt prevăzute cu bandaje din materiale antiscânteie.

Art.422. Curăţarea filtrelor de la instalaţia de absorbţie cu apă se va efectua respectând termenele şi condiţiile stabilite de producătorul cabinei de pulverizat.

Art.423. Pistoalele de pulverizat trebuie curăţate utilizând numai soluţiile indicate de producătorul acestora.

Art.424. Când nu este utilizat, pistolul de pulverizare trebuie păstrat într-un vas cu soluţie de curăţat prevăzut cu capac.

Art.425. în timpul lucrului cu pistolul de pulverizat este interzis a se îndoi conductele de alimentare.

Art.426. Este obligatorie legarea pistolului de pulverizat la centura de împământare pentru prevenirea acumulării de electricitate statică.

9.4.1.2. Robot de pulverizare în flux continuu

Art.427. Înainte de începerea pulverizării cu robotul de pulverizare salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acestuia, şi în mod deosebit:
a) a benzilor transportoare de alimentare şi evacuare a reperelor;
b) închiderea capotelor de protecţie;
c) funcţionarea dispozitivelor de inter-blocare;
d) funcţionarea dispozitivului de citire cu fotocelulă;
e) funcţionarea sistemului de iluminat local din cabina de pulverizare;
f) funcţionarea dispozitivelor de oprire de urgenţă ale benzilor transportoare.

Art.428. Este interzisă utilizarea robotului de pulverizare atunci când presiunea aerului comprimat de alimentare nu corespunde cu cea stabilită de producătorul maşinii.

Art.429. Este interzisă alimentarea robotului de pulverizare cu repere ale căror dimensiuni depăşesc lăţimea benzii transportoare.

Art.430. Este interzisă utilizarea robotului de pulverizare în condiţiile în care sistemul de exhaustare de la dispozitivul de şlefuire şi cabină nu funcţionează.

Art.431. Este interzisă utilizarea robotului de pulverizare atunci când:
a) hota de deasupra benzii de evacuare nu este racordată la instalaţia de exhaustare;
b) instalaţia de exhaustare nu funcţionează la parametrii proiectaţi.

Art.432. La sfârşitul lucrului salariaţii deserventi au obligaţia de a efectua curăţarea robotului de pulverizare şi a pompelor de aspirare a materialelor de finisare.

9.4.2. Lăcuirea prin turnare. Maşină de turnat lac

Art.433. Înainte de începerea lucrului trebuie verificate şi efectuate toate reglajele necesare. Orice intervenţie în timpul funcţionării maşinii de turnat lac este interzisă.

Art.434. Înainte de începerea lucrului se vor verifica colierele care susţin şi fixează conductele de lac, integritatea acestora.

Art.435. Lucrul la maşina de turnat lac este permis numai după atingerea şi menţinerea tuturor parametrilor de lucru (temperatură lac, presiune de alimentare cu lac, viteza benzii etc.) prescrişi în Cartea tehnică.

Art.436. Este interzis lucrul la maşina de turnat lac dacă hota de absorbţie racordată la instalaţia generală de exhaustare nu asigură o captare corespunzătoare a gazelor degajate.

Art.437. La terminarea lucrului este obligatorie spălarea maşinii de turnat lac cu diluant conform instrucţiunilor din Cartea tehnică.

Art.438. Este interzisă folosirea altor lacuri decât cele indicate de producătorul maşinii de turnat lac.

Art.439. Alimentarea cu lac a maşinii de turnat se va face numai în cantităţile necesare pentru realizarea sarcinii de muncă curente.

Art.440. Este interzisă turnarea simultană pe reperele de finisat a diverselor sortimente de lac care prezintă incompatibilităţi chimice ce pot conduce, prin reacţii, la autoaprinderi sau explozii.

9.4.3. Lăcuirea prin aplicare. Maşină de aplicat lac cu valturi

Art.441. Este interzisă orice intervenţie la maşina de aplicat lac cu valţuri în timpul efectuării operaţiilor de lăcuire.

Art.442. Pentru orice defecţiune sau deteriorare a instalaţiei electrice de acţionare şi comandă sesizată, se va opri imediat maşina de aplicat lac cu valţuri şi se va solicita intervenţia personalului de specialitate.

Art.443. Este obligatoriu ca la fiecare 8 ore de funcţionare toate mecanismele active ale maşinii să fie curăţate şi verificate.

Art.444. Este interzisă utilizarea maşinii de aplicat lac cu valţuri atunci când banda transportoare prezintă exfolieri, rupturi sau nu este curăţată.

Art.445. Este interzisă utilizarea maşinii de aplicat lac cu valţuri atunci când dispozitivele de protecţie cu interblocare nu-şi realizează funcţia de protecţie (oprirea mişcării de avans a benzii şi de rotaţie a valţurilor, la deschiderea protectorilor).

Art.446. Este interzisă utilizarea maşinii de aplicat lac cu valţuri atunci când dispozitivul de limitare a grosimii reperelor nu funcţionează.

Art.447. Se interzice introducerea în maşina de aplicat lac cu valţuri a reperelor cu dimensiuni diferite de cele pentru care a fost reglată maşina.

Art.448. Este interzisă utilizarea maşinii de aplicat lac cu valţuri atunci când sistemul de alimentare prezintă neetanşeităţi.

Art.449. Atunci când maşina de aplicat lac cu valţuri este integrată într-o linie de finisare, utilizarea acesteia este permisă numai dacă dispozitivele de blocare a poziţiei maşinii sunt funcţionale.

Art.450. Curăţarea maşinii de aplicat lac cu valţuri se va face respectându-se instrucţiunile şi termenele stabilite de fabricant, numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

9.4.4. Lăcuirea prin imersie

Art.451.(1) Aplicarea lacului prin imersie, scurgerea şi uscarea acestuia trebuie să fie efectuate numai sub hote, racordate ia instalaţia de ventilare.
(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor menţionate mai sus fără ca instalaţia de ventilare să funcţioneze.

Art.452. Este interzisă depozitarea recipientelor cu lac în jurul băilor de imersie. După umplerea băilor recipientele goale se vor depozita numai în locuri destinate în acest scop.

Art.453. Este obligatorie efectuarea curăţării pardoselei şi a băii de imersie la sfârşitul fiecărui schimb de luau.

9.5. Uscarea peliculei de lac

9.5.1.Tuneluri de uscare

Art.454. Se interzice exploatarea tunelurilor de uscare atunci când dispozitivele de legătură dintre cărucioare şi lanţul transportor nu sunt în stare tehnică corespunzătoare.

Art.455. Înainte de pornirea lanţului transportor salariaţii deservenţi sunt obligaţi să verifice:
a) absenţa oricăror materiale, obiecte sau persoane In interiorul tunelului;
b) starea pardoselei (curăţare, lipsa denivelărilor, crăpăturilor).

9.5.2. Instalaţie de polimerizare cu UV (ultraviolete)

Art.456. Pentru activitatea de polimerizare cu UV (ultraviolete) se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante.

Art.457. Salariaţii care deservesc instalaţia de polimerizare cu UV, precum şi cei desemnaţi pentru reparaţii şi întreţinere trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Art.458. Salariaţii şi personalul de întreţinere trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor aplicabile acestei instalaţii.

Art.459. Este interzis lucrul dacă agregatul radiant de UV nu este montat stabil pe structura metalică a instalaţiei de polimerizare.

Art.460. Accesul la celulele de comandă şi electrice ale instalaţiei este permis numai salariaţilor autorizaţi în acest sens.

Art.461. Înainte de pornirea instalaţiei de polimerizare, a sistemului de ventilaţie şi a transportorului aferente acesteia, trebuie să se facă verificarea tehnică şi în mod deosebit, dacă:
a) în instalaţie sau în anexe nu sunt uitate piese, scule, materiale;
b) toate dispozitivele şi senzorii de securitate există şi sunt funcţionale;
c) sensul de rotaţie al ventilatoarelor este corect;
d) toate racordurile sunt integre.

Art.462. Este interzisă îndepărtarea elementelor de protecţie contra radiaţiilor UV, în timpul funcţionării tuburilor radiante.

Art.463. Se interzice staţionarea salariaţilor fără sarcini de muncă în zona instalaţiei de poiimerizare, în timpul funcţionării acesteia.

Art.464. În cazul apariţiei de supraîncălziri, începuturi de incendiu, şocuri sau vibraţii în timpul funcţionării instalaţiei se va acţiona de îndată organul de comanda al dispozitivului de opriri de, urgenţă.

9.6. Lustruirea

9.6.1. Maşini de lustruit. Generalităţi

Art.465. Înainte de începerea lucrului la maşinile de lustruit salariaţii deserventi trebuie să verifice starea tehnică a acestora, şi în mod deosebit a:
a) protectorilor şi dispozitivelor de protecţie;
b) conductelor de aer comprimat;
c) aparatelor de măsură şi control;
d) racordărilor la reţeaua de aer comprimat;
e) racordărilor la instalaţia de exhaustare a halei.

Art.466. Înainte de începerea lucrului la maşinile de lustruit salariaţii deservenţi trebuie să regleze dispozitivele de avans şi de presare în funcţie de dimensiunile şi rugozitatea suprafeţelor reperelor de prelucrat.

Art.467. Este interzisă utilizarea maşinilor de lustruit dacă acestea nu sunt racordate la instalaţia de exhaustare a halei.

Art.468. Este interzisă utilizarea maşinilor de lustruit atunci când presiunea aerului comprimat nu corespunde cu valorile stabilite în Cartea tehnică.

Art.469. Intervenţiile pentru repararea sau curăţarea maşinilor de lustruit se vor efectua numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.470. La finalul fiecărui schimb de lucru este obligatorie curăţarea maşinilor de lustruit.

Art.471. Poziţia de lucru a salariatului care asigură evacuarea reperelor prelucrate trebuie să fie laterală faţă de reper.

Art.472. Este interzisă prelucrarea reperelor cu dimensiuni diferite de cele pentru care maşinile de lustruit au fost reglate.

9.6.1.1. Maşină de lustruit panouri cu doi cilindri

Art.473. Se interzice încărcarea cilindrilor cu ceară de lustruit prin presarea manuală a calupurilor.

9.6.1.2. Maşină de lustruit cu două discuri

Art.474. Înainte de începerea lucrului la maşina de lustruit cu două discuri salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) strângerea piuliţelor de fixare a discurilor;
b) reglarea poziţiei mantalei.

9.6.1.3. Maşină portabilă de lustruit cu disc

Art.475. Înainte de începerea lucrului cu maşina portabilă de lustruit cu disc salariatul care o utilizează are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) starea cablului de alimentare cu energie electrică;
b) starea prizei;
c) modul de fixare a discului.

Art.476. Este interzisă utilizarea maşinii portabile de lustruit fără ca mânerul de prindere să fie acoperit cu un manşon de cauciuc.

Art.477. Pentru curăţarea maşinilor portabile de lustruit cu disc se vor utiliza numai substanţele prevăzute de producătorul maşinii.

9.7. Prepararea, depozitarea, manipularea şi transportarea materialelor de finisare

Art.478. Prepararea materialelor de finisare este permisă numai în încăperi proiectate şi dotate special pentru această activitate.

Art.479. Înainte de începerea preparării materialelor de finisare salariaţii au obligaţia de a verifica funcţionarea instalaţiilor de ventilare şi de iluminat.

Art.480. Pentru activităţile de manipulare, transportare, depozitare a materialelor de finisare se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.

Art.481. Este interzisă transportarea sau depozitarea materialelor de finisare în recipiente din plastic sau alte materiale degradabile.

Art.482. Pentru toţi salariaţii participanţi la activităţile de preparare, depozitare, manipulare şi transport al materialelor de finisare este obligatorie respectarea instrucţiunilor prevăzute In Fişele tehnice de securitate pentru substanţele folosite.

Art.483.(1) Deşeurile rezultate în urma curăţirii se vor păstra numai în recipiente metalice prevăzute cu capac.
(2) Distrugerea acestor deşeuri se va face numai în locuri destinate acestui scop, respectându-se prevederile pentru protecţia mediului.

Art.484. In depozitele sau în interiorul camerelor de preparare a materialelor de finisare este interzisă folosirea oricărei surse directe de încălzire sau foc.

Art.485. Depozitarea materialelor de finisare se va face numai în locuri destinate acestui scop.

Art.486. La depozitarea recipientelor cu materiale de finisare se va controla integritatea acestora astfel încât să nu prezinte neetanşeităţi, fisuri sau crăpături. Conţinutul recipientelor cu defecţiuni se va transvaza în recipiente corespunzătoare.

Art.487. Este interzisă efectuarea transvazării materialelor de finisare în incinta depozitului. Transvazarea se va efectua numai în locurile stabilite prin instrucţiuni proprii de către conducerea persoanei juridice sau persoana fizică.

Art.488. Este interzisă depozitarea recipientelor goale în incinta depozitului.

Art.489. Este obligatorie obţinerea permisului de foc pentru activităţile de reparaţii care implică utilizarea flăcării deschise în interiorul depozitului.

Art.490. Transportarea materialelor de finisare se va efectua numai cu mijloace de transport, interzicându-se transportarea manuală.

10. ASAMBLAREA MOBILEI

10.1. Pistol automat de introdus cepuri

Art.491. La utilizarea pistolului automat de introdus cepuri rotunde salariatul nu trebuie să ţină mâna în faţa pistolului.

10.2. Şurubelniţă pneumatică

Art.492. Înainte de utilizarea şurubelniţelor portabile salariatul deservent trebuie să verifice racordarea la instalaţia de alimentare cu aer comprimat, modul de fixare a sculei precum şi starea acesteia.

Art.493. Nu se admite utilizarea şurubelniţelor care nu corespund formei şi dimensiunilor organelor de asamblare.

Art.494. La sfârşitul lucrului şurubelniţele portabile trebuie depozitate în locuri destinate acestui scop.

10.3. Presă manuală pentru asamblat

Art.495. Înainte de introducerea reperelor de asamblat în interiorul presei, salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica funcţionarea mecanismelor de fixare, precum şi rotirea uşoară a cadrului (în cazul preselor „evantai”).

Art.496. Este interzisă staţionarea salariaţilor care nu au sarcini de muncă legate de presare în timpul efectuării încărcării sau descărcării presei, în jurul acesteia.

11. EXECUTAREA TAPIŢERIEI Şl MONTAREA PE CADRU

11.1. Croirea şi coaserea materialelor textile

Art.497. Pentru activităţile de croire şi coasere a materialelor textile în vederea confecţionării tapiţeriei se vor aplica şi respecta prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele.

11.2. Prelucrarea poliuretanului

Art.498. Înainte de începerea lucrului la maşina de tăiat poliuretan salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) starea tehnică şi întinderea pânzei;
b) existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
c) poziţia suportului pentru ghidarea pânzei;
d) deplasarea mesei mobile pe toată lungimea căii de rulare;
e) cursa cilindrului de presare a poliuretanului.

Art.499. Este interzisă tăierea plăcii de poliuretan dacă aceasta nu este presată cu cilindrul de presare.

Art.500. Se interzice tăierea altor materiale decât cele pentru care maşina de tăiat poliuretan a fost concepută.

Art.501. Se interzice utilizarea altor pânze tăietoare decât cele care au fost prevăzute de producător.

Art.502. În timpul funcţionării maşinii de tăiat poliuretan sunt interzise:
a) reglarea întinderii pânzei tăietoare;
b) coborârea suportului volantelor;
c) reglarea ghidajelor pânzei tăietoare.

Art.503. Se interzice lucrul la maşina de tăiat poliuretan dacă nu sunt montaţi toţi protectorii.

Art.504. Este obligatorie asigurarea stabilităţii stivelor de plăci de poliuretan.

Art.505. La maşina de tăiat poliuretan cu rezistenţă electrică este interzisă atingerea bornelor electrice chiar după deconectarea întrerupătorului principal.

Art.506. Se interzice tăierea materialelor cu grosimi diferite de cele pentru care maşina de tăiat poliuretan cu rezistenţă electrică a fost reglată.

Art.507. Se interzice utilizarea maşinii de tocat poliuretan atunci când protectorii şi dispozitivele de protecţie nu-şi realizează funcţia de protecţie.

Art.508. Intervenţiile pentru deblocarea poliuretanului se vor efectua numai după oprirea maşinii de tocat poliuretan şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.509. În timpul funcţionării maşinii de tocat se interzice împingerea poliuretanului cu mâna.

11.3. Maşină de confecţionat arcuri

Art.510. Înainte de începerea lucrului la maşina de confecţionat arcuri salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi în mod deosebit:
a) existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
b) montarea cuţitelor;
c) reglarea dispozitivului de călire.

Art.511. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de confecţionat arcuri trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.512. Utilizarea maşinii de confecţionat arcuri atunci când lipseşte covorul electroizolant este interzisă.

Art.513. Deşeurile rezultate în urma confecţionării arcurilor se vor depozita în lăzi destinate acestui scop.

11.4. Maşină de confecţionat miezuri elastice

Art.514. înainte de Începerea lucrului la maşina de confecţionat miezuri elastice salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia.

Art.515. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de confecţionat miezuri elastice trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.516. Introducerea oricăror părţi ale organismului între cleştii maşinii de confecţionat miezuri elastice este interzisă.

Art.517. În timpul funcţionării maşinii de confecţionat miezuri elastice, staţionarea salariaţilor în zona dispozitivului de spiralare este interzisă.

11.5. Maşină de capsat rame la capăt şi miezuri de rame

Art.518. înainte de începerea lucrului la maşina de capsat rame la capăt şi miezuri de rame salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia şi a dispozitivelor de protecţie.

Art.519. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de capsat rame la capăt şi miezuri de rame trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.520. Scoaterea cu mâna a capselor defecte din dispozitivul de capsat este interzisă.

11.6. Maşină de tăiat valul de stofă

Art.521. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de tăiat valul de stofă trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.522. Fixarea valului de stofă în discul de chedere este permisă numai atunci când maşina este oprită.

11.7. Maşină de întins şi croit stofă

Art.523. Înainte de începerea lucrului la maşina de Întins şi croit stofă salariatul deservent are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia, şi In mod deosebit:
a) existenţa şi starea tehnică a protectorilor;
b) a căii de rulare a, căruciorului de Întins stofă.

Art.524. Orice intervenţie pentru Întreţinere, reglare, reparare a maşinii de Întins şi croit stofă trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi Întreruperea alimentării cu energie.

Art.525. În timpul funcţionării maşinii de Întins şi croit stofă este interzisă intrarea salariaţilor In gabaritul de deplasare a căruciorului de Întins stofă sau In raza de acţiune a discului tăietor.

11.8. Maşină de aplicat accesorii metalice

Art.526. Este interzisă introducerea oricărei părţi a organismului sub dispozitivul de lucru al maşinii de aplicat accesorii metalice.

Art.527. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de aplicat accesorii metalice trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

11.9. Maşini de matlasat

Art.528. Înainte de începerea lucrului la maşinile de matlasat salariaţii deservenţi sunt obligaţi să verifice starea tehnică a acestora, şi în mod deosebit a:
a) protectorilor şi dispozitivelor de protecţie;
b) dispozitivului de fixare a saltelelor.

Art.529. Orice intervenţie pentru întreţinere, reglare, reparare a maşinii de matlasat trebuie efectuată numai după oprirea acesteia şi întreruperea alimentării cu energie.

Art.530. Staţionarea salariaţilor pe suprafaţa de lucru a maşinii de matlasat, în timpul funcţionării acesteia este interzisă.

Art.531. Introducerea oricăror părţi ale organismului în dispozitivul de fixare a saltelelor este interzisă.

11.10. Maşina portabilă de capsat cu capse şi minicuie

Art.532. Efectuarea capsării cu maşina portabilă de capsat cu capse şi minicuie trebuie realizată numai în zona de lucru.

Art.533. Este interzisă utilizarea maşinilor portabile de capsat cu capse şi minicuie dacă se constată neetanşeităţi ale conductelor flexibile de alimentare cu aer comprimat.

Art.534. Este interzisă utilizarea maşinilor portabile de capsat cu capse şi minicuie dacă lipseşte dispozitivul de blocare a întrerupătorului.

Art.535. După terminarea lucrului cu maşina portabilă de capsat cu capse şi minicuie aceasta trebuie aşezată pe suporturi destinate în acest scop.

11.11. Folosirea prenadezului

Art.536. La folosirea prenadezului se vor aplica şi respecta măsurile de prevenire cuprinse în subcap. 9.1 al prezentelor norme.

12. ACTIVITATEA DE ASCUŢIRE A SCULELOR

Art.537. Pentru activitatea de ascuţire a sculelor se vor aplica prevederile corespunzătoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.

13. PREVEDERI DE PROIECTARE

13.1. Clădiri şi alte construţii

Art.538. Încăperile destinate desfăşurării activităţii de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapiţate vor fi prevăzute şi dotate cu instalaţii de ventilare şi de iluminat, ai căror parametri de funcţionare trebuie să asigure condiţiile optime de muncă pe perioada lucrului.

Art.539.(1) Podeţele înclinate utilizate la încărcarea sau descărcarea manuală a materialelor, vor fi prevăzute cu şipci transversale (sau similare) fixate la o distanţă de 300-400 mm între ele pentru a împiedica alunecarea salariaţilor.
(2) Panta podeţelor va fi de maximum 20%, iar lăţimea de minimum 1 m.
(3) Podeţele situate la o înălţime de peste 0,5 m vor fi prevăzute cu balustrade înalte de 1 m şi cu bordura continuă de minimum 100 mm înălţime.

Art.540. Locurile destinate operaţiilor de încărcare-descărcare şi depozitare, precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi amenajate şi nivelate pentru asigurarea scurgerii apei, iar pe timp de noapte vor fi dotate cu sistem artificial de iluminat.

Art.541. Camerele sau tunelurile de uscare a cherestelei vor fi amplasate astfel încât utilizarea lor să nu afecteze alte locuri de muncă.

Art.542. Celulele pentru aburire trebuie izolate de restul sectorului prin ziduri de cărămidă.

Art.543. Cabinele de pulverizare se vor amplasa numai în încăperi prevăzute cu ieşiri directe în afară şi destinate numai acestui scop.

Art.544. Pentru uscarea reperelor lăcuite se vor prevedea încăperi special amenajate.

Art.545. Pardoseala încăperilor unde se desfăşoară activităţi de finisare trebuie să fie realizată din materiale antiex, netedă, lipsită de degradări şi denivelări.

Art.546. Uşile de acces în sectorul de finisare trebuie prevăzute cu chedere de cauciuc.

Art.547. Uşile camerelor de uscare trebuie prevăzute cu sisteme sigure de închidere care să asigure etanşarea incintelor acestora.

Art.548. în sectorul de curbare a reperelor din lemn se vor amenaja depozite intermediare, îngrădite cu plasă de sârmă, pentru depozitarea şabloanelor cu repere curbate şi a modelelor.

13.2. Instalaţii de ventilare, exhaustare şi transport pneumatic

Art.549. Instalaţiile de ventilare din sectorul de prelucrări mecanice, finisare precum şi de la alte locuri de muncă la care este posibilă apariţia unei atmosfere potenţial explozive trebuie utilate cu echipamente în construcţie antiexplozivă.

Art.550. Pentru a se evita pătrunderea noxelor ce depăşesc concentraţiile maxime admise din încăperile de lucru unde există degajări, în încăperile alăturate, instalaţiile de ventilare trebuie proiectate astfel încât să realizeze diferenţe de presiune corespunzătoare.

Art.551. Prizele de aer proaspăt din exterior trebuie amplasate în zone lipsite de noxe.

Art.552. Transportoarele pneumatice care fac legătura cu centralele termice trebuie prevăzute cu dispozitive antifoc.

13.3. Echipamente tehnice. Generalităţi

Art.553. Echipamentele tehnice pentru prelucrarea mecanică prin aşchiere sau abrazare a reperelor din lemn, precum şi cele pentru finisare trebuie proiectate astfel încât să poată fi dotate cu sisteme de captare (hote, prize de aspiraţie), indicându-se totodată parametrii instalaţiei de ventilare la care se racordează şi dimensiunile prizei de aspiraţie.

Art.554. Echipamentele tehnice destinate a fi utilizate în medii cu atmosferă potenţial explozivă trebuie proiectate şi realizate în conformitate cu prevederile standardelor corespunzătoare aflate în vigoare.

Art.555. Pentru echipamentele tehnice care utilizează surse incorporate de radiaţii neionizante (ultraviolete, laser, curenţi de înaltă frecvenţă) se vor aplica prevederile de proiectare cuprinse în Normele specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante.

Art.556. Echipamentele tehnice cu comandă numerică sau dotate cu calculator de proces trebuie amplasate în locuri special amenajate, în conformitate cu prevederile standardelor aflate în vigoare referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

Art.557. Zonele periculoase generate de funcţionarea echipamentelor tehnice (transmisii mecanice, mişcările funcţionale ale sculelor sau reperelor, deplasări ale subansamblelor, corpuri cu temperaturi ridicate) trebuie protejate, după caz, cu protectori şi/sau dispozitive de protecţie.

Art.558. Zonele de alimentare manuală cu repere pentru prelucrare pe echipamentele tehnice trebuie prevăzute cu protectori şi/sau dispozitive de oprire de urgenţă care să poată fi acţionate în caz de pericol.

Art.559. La amplasarea echipamentelor tehnice se vor prevedea spaţii corespunzător dimensionate pentru depozitarea materiilor prime şi a produselor finite.

Art.560. Echipamentele tehnice trebuie amplasate pe pardoseli plane şi rezistente.

Art.561. Conductele prin care se vehiculează fluide de lucru trebuie marcate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.562. Organele de comandă manuală trebuie să fie prevăzute cu inscripţii în limba română care să indice felul comenzilor şi destinaţia acestora.

Art.563. Dispozitivele de comandă trebuie amplasate sau prevăzute cu sisteme care să prevină comanda neintenţionată.

Art.564. Echipamentele tehnice trebuie prevăzute, după caz, cu dispozitive de oprire în caz de urgenţă care trebuie menţinute active.

13.3.1. Echipamente tehnice pentru prelucrări prin aşchiere

Art.565. Ferăstraiele circulare trebuie dotate cu întrerupător de pornire-oprire montat la loc vizibil şi accesibil salariaţilor. Forma şi modul de amplasare a întrerupătorului nu trebuie să permită acţionarea accidentală a echipamentului tehnic.

Art.566. Pentru prelucrarea reperelor grele şi lungi ferăstraiele circulare vor fi prevăzute cu mese de alimentare cu role şi cu elemente de fixare a reperelor pe masă.

Art.567.(1) Pânzele tăietoare trebuie fixate pe axul ferăstrăului circular prin flanşe strânse cu piuliţe cu filet în sens contrar sensului de rotire a axului.
(2) Diametrul flanşelor de fixare trebuie să fie de minimum 1/3 din diametrul pânzei tăietoare.

Art.568. Lăţimea deschiderii practicate în masa de lucru, care delimitează zona activă a pânzei tăietoare trebuie să fie cu maximum 5 mm mai mare decât lăţimea ceaprazului pânzei.

Art.569. Planul de montare a pânzei tăietoare trebuie să fie perpendicular pe planul axului pe care se montează.

Art.570. Sistemul mecanic care asigură deplasarea pânzei tăietoare la ferăstrăul circular pendulă trebuie proiectat astfel încât să asigure o acţionare cu efort fizic redus.

Art.571. Ferăstrăul circular pendulă trebuie prevăzut cu un dispozitiv care să prevină deplasarea neaşteptată a pânzei în poziţie activă.

Art.572. La ferăstrăul circular pendulă se vor prevedea mijloace mecanice de limitare a cursei pânzei tăietoare.

Art.573. Masa mobilă a ferăstrăului circular de retezat trebuie prevăzută cu un dispozitiv pentru sprijinirea şi fixarea reperului de prelucrat.

Art.574. Pentru conducerea reperelor în vederea retezării pe ferăstrăul circular de retezat, trebuie prevăzute platforme mobile pe role sau ghidaje.

Art.575. Mesele mobile ale ferăstraielor circulare trebuie prevăzute cu limitatoare de cursă, asigurate împotriva ieşirii de pe glisiere şi dotate cu dispozitive de sprijinire a reperului de prelucrat.

Art.576. La ferăstrăul panglică, zona activă a pânzei trebuie protejată cu o apărătoare reglabilă pe Înălţime.

Art.577. La ferăstrăul panglică trebuie prevăzute role de ghidare a panglicii deasupra şi dedesubtul mesei de lucru.

Art.578. Ferăstrăul circular de spintecat şi tivit trebuie dotat cu cuţit divizor şi predespicător.
Forma, dimensiunile şi modul de montaj vor respecta prescripţiile tehnice din Cartea tehnică a maşinii.

Art.579. În cazul frezarii reperelor cu profile combinate, maşinile de frezat trebuie prevăzute cu dispozitive de presare a reperelor, atât pe masa maşinii, cât şi pe linia de ghidare.

Art.580. Dispozitivele de fixare şi conducere, precum şi şabloanele utilizate la frezare trebuie astfel confecţionate încât să se evite apropierea mâinilor de zona de lucru a sculei aşchietoare.

Art.581. Maşina de frezat cu ax vertical va fi prevăzută cu riglă de ghidare pentru prelucrarea reperelor drepte. Rigla de ghidare va avea aplicate plăci de lemn, cu deschiderea corespunzătoare profilului frezelor, distanţa dintre cuţitele de freză şi marginea plăcilor de lemn fiind de maximum 2 mm.

Art.582. Pentru prelucrarea reperelor la interior maşina de frezat cu ax vertical va fi prevăzută cu dispozitiv de protecţie pentru partea posterioară a capului de frezare.

Art.583. Zona neactivă a sculei de frezare trebuie prevăzută cu protector.

Art.584. Fixarea reperului de prelucrat în dispozitivele de conducere trebuie astfel realizată încât să se evite smulgerea acestuia de către freză.

Art.585. Şabloanele trebuie prevăzute cu sisteme de ghidare pentru a împiedica pătrunderea mâinilor salariaţilor în zona de lucru a frezei.

Art.586. Lăţimea canelurilor de evacuare a aşchiilor de pe arborele port-cuţit al maşinii de îndreptat nu trebuie să depăşească 10 mm, iar adâncimea acestora nu trebuie să depăşească 3 mm.

Art.587.(1) Maşina de îndreptat trebuie prevăzută cu un dispozitiv de protecţie care să acopere zona cuţitelor care nu aşchiază.
(2) In cazul în care se utilizează acoperiri cu lamele, distanţele dintre acestea nu trebuie să depăşească 8 mm.

Art.588. Dispozitivele de lucru utilizate pentru îndreptarea reperelor mai scurte de 400 mm trebuie să aibă forma adecvată acestora.

Art.589. La proiectarea riglei de ghidare a maşinii de îndreptat se vor respecta următoarele reguli:
a) suprafaţa de ghidare a riglei şi muchia ei superioară vor fi netede şi continue;
b) muchia inferioară a liniei de ghidare nu trebuie să vină în contact cu cercul descris de cuţite în nici o poziţie a tăbliei mesei;
c) degajarea în rigla de ghidare va fi limitată la o dimensiune necesară numai pentru trecerea vârfurilor cuţitelor;
d) în cazul riglelor de ghidare înclinabile, nu se permite modificarea distanţei dintre muchia inferioară a riglei şi masa maşinii.

Art.590. Arborele port-cuţit de la maşina de rindeluit la grosime trebuie acoperit cu un protector rezistent care să permită evacuarea talajului.

Art.591. Pentru evitarea spargerii reperului de prelucrat sau a apariţiei reculului, grosimea maximă de rindeluire la o trecere, la maşina de rindeluit la grosime, nu trebuie să depăşească 4 mm.

Art.592. În faţa valţului de preluare a reperelor la maşina de rindeluit la grosime trebuie prevăzut un dispozitiv de protecţie care să limiteze efectele reculului.

Art.593. Maşina de găurit multiplu trebuie prevăzută cu un sistem de interblocare a comenzii de burghiere cu cea de presare pneumatică a reperelor.

13.3.2. Echipamente tehnice pentru prelucrare prin abraziune

Art.594. Forma tamponului de presare trebuie să corespundă cu forma profilului reperului de şlefuit.

13.3.3. Echipamente tehnice pentru deformare

Art.595. Maşina de curbat rame rotunde trebuie prevăzută cu opritor care să împiedice aruncarea benzii rupte sau a reperului.

13.3.4. Echipamente tehnice pentru debitarea furnirelor

Art.596. Dispozitivul de comandă al foarfecii ghilotină de îndreptat furnire trebuie să fie de tip bimanual.

Art.597. Foarfecă ghilotină de îndreptat furnire trebuie prevăzută cu protectori din plasă de sârmă, grilaj sau bare, în faţa cuţitului.

Art.598. Dispozitivul de antrenare a benzii de la foarfecă ghilotină de îndreptat furnire trebuie prevăzut cu protector fix.

13.3.5. Echipamente tehnice pentru finisare

Art.599. Instalaţiile electrice aferente liniei de finisare şi echipamentelor tehnice ale acesteia, tablourile şi pupitrele de comandă, instalaţiile de iluminat trebuie prevăzute cu protecţie antiexplozivă corespunzătoare caracteristicilor mediului de muncă.

Art.600. Instalaţiile electrice aferente cabinei de pulverizare şi echipamentelor tehnice ale acesteia, instalaţiile de iluminat trebuie prevăzute cu protecţie antiexplozivă corespunzătoare caracteristicilor mediului de muncă.

Art.601. Echipamentele electrice aferente maşinii de aplicat lac cu valţuri trebuie prevăzute cu protecţie antiexplozivă corespunzătoare mediului de muncă în care aceasta este utilizată.

Art.602. Maşina de desprăfuit cu perii rotative trebuie prevăzută cu protectori în zona periilor.

Art.603. Grătarele de protecţie de la maşina de aplicat adeziv trebuie să fie interblocate cu mişcarea de rotaţie a valţurilor.

Art.604. Maşina de aplicat adeziv trebuie prevăzută cu un dispozitiv de oprire automată acţionat prin pedală.

Art.605. Deasupra maşinii de turnat lac trebuie prevăzută o hotă de aspirare a noxelor racordată la instalaţia de exhaustare.

Art.606. Banda transportoare a maşinii de aplicat lac cu valţuri trebuie confecţionată din material antistatic.

Art.607. Deasupra maşinii de aplicat lac cu valţuri trebuie prevăzută o hotă de aspirare a noxelor racordată la instalaţia de exhaustare.

Art.608. Protectorii maşinii de aplicat lac cu valţuri trebuie să fie interblocaţi cu mişcările de avans al benzii transportoare şi de rotire a valţurilor.

Art.609. Deasupra băilor de imersie trebuie prevăzută o hotă de aspirare a noxelor racordată la instalaţia de exhaustare.

Art.610. Cabinele de pulverizare trebuie prevăzute cu instalaţii de exhaustare dimensionate corespunzător volumului de noxe degajat.

Art.611. Cabinele de pulverizare vor fi prevăzute cu perdele de apă pentru absorbţia particulelor de lac, cu instalaţie de ventilare dotată cu filtre care va avea motoarele electrice şi întrerupătoarele amplasate în afara cabinei de pulverizare.

Art.612. Încăperile unde se pulverizează trebuie să fie luminoase şi spaţioase. Pardoseala trebuie să fie antiex, netedă şi fără porţiuni lipsă.

Art.613. Cărucioarele sau alte mijloace de transport din sectorul finisare vor fi prevăzute cu roţi confecţionate din materiale antiscânteie.

Art.614. Instalaţia de polimerizare în UV trebuie să fie dotată cu celulă de conectare şi comandă cu întrerupător general pentru conectarea-deconectarea de la reţeaua electrică de alimentare, cu elemente de comandă pentru aprinderea şi stingerea tuburilor radiante de UV şi pentru rotirea reflectoarelor radiante.

Art.615. Instalaţia de polimerizare trebuie dotată cu perdele de cauciuc şi lamele reglabile pentru evitarea propagării razelor UV în exteriorul agregatului radiant.

Art.616. Pentru instalaţia de polimerizare în UV trebuie prevăzut câte un transformator de înaltă tensiune la fiecare tub radiant.

Art.617. Elementele de comandă, lămpile de control şi aparatura de măsură şi control trebuie să fie prevăzute cu inscripţii privind destinaţia şi numerotate în ordinea pornirii.

Art.618. Transportorul instalaţiei de polimerizare trebuie dotat cu întrerupător de oprire în caz de pericol, din orice punct.

Art.619. Instalaţia de polimerizare trebuie prevăzută cu interblocări pentru împiedicarea pornirii când sunt deschise capota agregatului radiant sau uşa dulapului de comandă.

Art.620. În reflectoarele tuburilor radiante trebuie prevăzute termostate pentru evitarea supraîncălzirii acestora.

Art.621. Maşina de lustruit cu bandă textilă trebuie dotată cu dispozitive de oprire a benzii la ambele capete ale acesteia.

Art.622. Maşinile de lustruit cu două discuri trebuie amplasate astfel încât să se evite accidentarea salariaţilor de la locurile de muncă învecinate în cazul scăpării reperelor de prelucrat. Dacă acest lucru nu este posibil se vor prevedea paravane de protecţie.

13.3.6. Echipamente tehnice pentru presare

Art.623. Deasupra preselor la care există posibilitatea degajării de noxe sau abur trebuie montate hote racordate la instalaţia de exhaustare generală.

Art.624. Conductele prin care se vehiculează agent termic trebuie protejate cu materiale termoizolante.

Art.625. Presele şi grupul de pompare trebuie prevăzute cu aparate de măsură şi control a presiunii şi temperaturii, cu indicarea limitelor minime şi maxime, cu sistem automat de reglare şi siguranţă.

Art.626. Elementele de comandă şi aparatele de măsură şi control din dotarea preselor, trebuie prevăzute cu inscripţionări vizibile, clare în ceea ce priveşte destinaţia fiecăreia.

Art.627. Presa cu membrană trebuie prevăzută cu dispozitiv de comandă bimanuală.

Art.628. La presele cu curenţi de înaltă frecvenţă trebuie prevăzute covoare din materiale electroizolante atât la generator cât şi la tabloul de comandă.

13.3.7. Echipamente tehnice pentru tratarea termică a reperelor din lemn

Art.629. În faţa uşilor de la celulele de aburire trebuie prevăzută o hotă de absorbţie a aburului, racordată la instalaţia de evacuare.

Art.630. În pardoseala din faţa uşilor de la celulele de aburire trebuie practicat un şanţ de scurgere a apei provenite din condens.

Art.631. Uşile celulelor de aburire trebuie proiectate astfel încât să nu poată fi deschise până când nu se închide ventilul de admisie a aburului.

Art.632. Mecanismul de deschidere a uşilor trebuie prevăzut cu camă excentrică, permiţând astfel deschiderea treptată a uşilor.

13.4. Dispozitive de protecţie

Art.633. Dispozitivele de protecţie pentru ferăstraiele circulare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) în poziţie de repaus să asigure acoperirea completă a pânzei;
b) în poziţie de protecţie să asigure acoperirea pânzei până la grosimea reperului de prelucrat;
c) să evite aruncarea înapoi a reperelor;
d) să aibă o construcţie simplă şi robustă;
e) să poată fi montate şi demontate cu uşurinţă;
f) să aibă o lăţime suficientă, pentru a nu veni în contact cu pânza;
g) să poată fi reglate pentru diferite înălţimi şi diametre ale pânzei;
h) să nu îngreuneze efectuarea operaţiilor tehnologice.

Art.634. Dispozitivele de protecţie de la maşina de îndreptat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să poată fi reglate rapid în funcţie de dimensiunile reperului de prelucrat şi poziţia riglei de ghidare;
b) să aibă o construcţie robustă.

ANEXA 1

NORME SPECIFICE DE SECURITATE/PROTECŢIE A MUNCII Şl ALTE ACTE NORMATIVE CONEXE

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru radiaţii neionizante
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
4. Norme specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi elementelor mulate din furnire sau aşchii
6. Norme specifice de protecţie a muncii pentru industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele
11. Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea uşilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi a panourilor pentru construcţii
12. Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
13. Prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
14. Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi normele metodologice de aplicare
15. R1-87-P.T. pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivele auxiliare
16. R2-88-P.T. pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor
17. CR1-85-P.T. pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
18.CR5-82-P.T. pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat

ANEXA 2

STANDARDE CONEXE

1. SR ISO 4304.1994
Instalaţii de ridicat, altele decât macarale mobile şi macarale plutitoare. Condiţii generale privitoare la stabilitate.

2. STAS 10278-87
Instalaţii de ridicat. Limitatoare de sarcină şi limitatoare ale momentului de sarcină. Condiţii tehnice generale de calitate.

3. SR ISO 1819:1994
Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale.

4. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.

5. STAS 297/1 -88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.

6. STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.

7. STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.

8. SREN292-2+A1:1998
Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice.

9. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.

10. SR ISO 7984:1996
Maşini pentru prelucrarea lemnului. Clasificarea tehnică a maşinilor pentru prelucrarea lemnului şi maşinilor auxiliare pentru prelucrarea lemnului.

11. STAS 7342-89
Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Condiţii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.

12. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate.

13. STAS 9879-74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.

14. STAS 9881-89
Transportoare cu racle-te. Prescripţii speciale de securitate.

15. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.

16. STAS 12604/4-89
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.

17. STAS 11336/1-80
Acustica psihofiziologi-că. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

18. SREN 418:1996
Securitatea maşinilor, ipament pentru oprirea de urgenţă, aspecte funcţionale. Principii de proiectare.

19. SREN 457:1996
Securitatea maşinilor. Semnale acustice de pericol. Condiţii generale, proiectare şi încercări.

20. SREN61310-1:1999
Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi acţionare. Partea 1: Specificaţii pentru semnale vizuale, auditive şi tactile.

21. SREN 50014:1995
Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale

22. STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice In zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.

NOTĂ:
În cazul revizuirilor sau amendamentelor ulterioare, la oricare dintre aceste standarde, se aplică ultima ediţie în vigoare.

ANEXA 3

GHID DE TERMINOLOGIE – NOŢIUNI DE BAZĂ

1. Accident de muncă
Accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau In îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boală profesională
Afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.

3. Dispozitiv de protecţie
Dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru
Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei personale, în timpul procesului de muncă.

5. Echipament individual de protecţie
Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

6. Echipament tehnic
Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.

7. Factori de risc
Factorii (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, şi care conduc la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de muncă şi boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

8. Instructaj de protecţie a muncii
Modalitatea de instruire în domeniul protecţiei muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de protecţia muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.

9. Instrucţiuni proprii de securitate a muncii
Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când conducerea persoanei juridice consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.

10. Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.

11. Noxă (factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.

12. Prevenire
Ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

13. Protector
Parte a unei maşini utilizată special pentru a asigura protecţia prin intermediul unui obstacol fizic.

14. Risc
Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.

15. Risc profesional
Risc în procesul de muncă.

16. Situaţie periculoasă
Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.

17. Zonă periculoasă a unui echipament tehnic
Orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.