NSSM 16

NSSM 16 – Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii care cuprind prevederile de securitate şi de medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de munca: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc. ) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de munca: ansamblul condiţiilor fizice, chimice biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă – propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât prevederile urmăresc o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice privind fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice, structurate pe elementele sistemului de muncă, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de producţie, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate, prin standarde în domeniu.

In acelaşi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, să fie conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut. Scop

Art.1
(1)Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice, cuprind măsuri de prevenire a accidentării şi îmbolnăvirii profesionale, luând în consideraţie pericolele specifice acestei activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.
(2)Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia ( executant -sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.2
Prezentele norme se aplică la toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de fabricare a acumulatorilor şi pilelor electrice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Legătura cu alte acte normative

Art.3
(1)Normele specifice de fabricaţie a acumulatorilor şi pilelor electrice se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, cu Normele P.S.I. şi alte reglementări în vigoare.
(2)Pentru activităţi nespecifice sau auxiliare activităţii de fabricaţie a acumulatorilor şi pilelor electrice, desfăşurate în unităţi, se vor aplica prevederile normelor conexe, prezentate în anexa nr.1, cât şi cele ale standardelor conexe prezentate În anexa 2.

Revizuirea normelor

Art.4
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se revăd periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbărilor intervenite în tehnologia de fabricaţie şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punct de vedere al securităţii muncii.

2.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.5
(1)Incadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii, cât şi a instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii referitoare la personalul care lucrează cu plumb (Ordinul 196/1969).
(2)Este interzisă angajarea tinerilor sub 18 ani şi a femeilor, pentru locuri de muncă unde se lucrează cu plumb. In aceste locuri se vor încadra persoane admise medical conform prevederilor legale.
(3)Se va organiza obligatoriu trimiterea lucrătorilor la controlul medical periodic, în vederea descoperirii şi tratării la timp a eventualelor cazuri de boli profesionale (intoxicaţie cu plumb).
(4)Lucrătorii sunt obligaţi să efectueze tratamentele medicale prescrise de medicul curant cât şi recomandările date la finalizarea tratamentului.

2.2.Instruirea personalului

Art.6
(1)Instruirea personalului din activitatea de fabricaţie a acumulatorilor, în domeniul protecţiei muncii, se va face conform prescripţiilor Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)In cazul în care există personal detaşat pentru efectuarea unor diverse lucrări, se asigură instruirea acestuia de către personal competent, în funcţie de activitatea specifică care se va desfăşura, având în vedere că se pot efectua lucrări cu caracter temporar diversificat, inclusiv transport, încărcări, descărcări.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.7
Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face conform Listelor interne de dotare cu echipament de protecţie, aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii, întocmite în conformitate cu prevederile Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.

2.4.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu plumb

Organizarea operaţiilor de descărcarea, depozitarea şi transportul materiilor prime

Art.8
Operaţiile de descărcarea, depozitarea şi transportul materiilor prime necesare, vor fi organizate şi conduse de către o persoană numită şi instruită în acest scop care va asigura toate măsurile de securitate prevăzute de prezentele norme.

Art.9
(1)Turnarea prafului de plumb rezultat de la măcinarea în morile de măcinat plumb, în containere sau buncăre, se face numai cu burdufuri închise, pentru a preveni răspândirea acestuia.
(2)Filtrele de la instalaţiile de filtrare se controlează lunar.
(3)La apariţia unor urme de praf, filtrele se vor repara sau înlocui, praful depus pe suprafeţe se va îndepărta prin spălare, iar personalul operant va purta mijloacele de protecţie necesare, inclusiv masca de protecţie.

Art.10
Inainte de rostogolirea butoaielor cu oxizi de plumb, se verifică etanşarea capacelor şi sistemul lor de fixare.

Art.11
Descărcatul (transportul) oxizilor de plumb în sistem pneumatic (pe conducte), se va face astfel încât elementele de transport (conducte flexibile, racorduri) să nu prezinte curburi sau torsiuni, să fie uşor accesibile şi să asigure etanşeitatea necesară pentru a nu permite degajarea prafului.

Art.12
Transportul materiilor prime se va face cu mijloace tehnice adecvate condus de către personal special instruit, autorizat intern, şi numit în acest scop.

Art.13
Golirea vaselor cu acizi, baze sau orice alte materiale corozive sau caustice, se va face prin sifonare, pompare sau prin răsturnarea cu ajutorul suporturilor basculante de care se vor fixa bine astfel încât să se evite degajarea de gaze nocive şi contactul soluţiilor cu lucrătorul.

Art.14
La descărcarea cisternelor cu acizi se vor lua măsuri pentru evitarea accidentelor prin stropire: blocarea cisternei, etanşarea instalaţiei de transvazare, mecanizarea transvazării, măsuri de protecţie individuală.

Art.15
La locurile de muncă unde se manipulează sau se folosesc substanţe toxice, se interzice păstrarea şi consumarea alimentelor.

Art.16
(1)Spaţiile destinate depozitării pe platforme orizontale a materiilor prime (vrac sau în saci), trebuie să prezinte pardoseli nivelate.
(2)Materialele În vrac vor fi depozitate În containere.

Art.17
(1)Materiile prime şi materialele necesare producţiei (acid sulfuric, lingouri plumb, aliaje plumb-stibiu, solvenţi, degresanţi, etc.), se vor depozita respectând normele şi prevederile stricte pentru depozitare şi manipulare.
(2)Intrările acestor spaţii vor fi fără prag şi vor avea dimensiuni în funcţie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
(3)Sistemul de iluminat trebuie să asigure condiţii normale de lucru în orice punct al depozitului.

Art.18
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi păstrate în compartimente (boxe) sau după caz, lăzi cu capac, prevăzute cu etichete privind conţinutul fiecăreia, fiind interzisă depozitarea în acelaşi compartiment a materiilor prime diferite.

Art.19
Depozitarea materiilor prime ambalate în saci, sau în ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face prin stivuire, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor şi înălţimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.

Art.20
Buncărele de mare capacitate pentru depozitarea verticală a materiilor prime, vor fi etichetate distinct, fiind interzisă depozitarea în acelaşi buncăr a altor materii prime, decât cea etichetată.

Art.21
Căile de acces din interiorul depozitului se vor menţine permanent libere şi deblocate.

Art.22
(1)Manipularea materiilor prime se va face cu atenţie, pentru a preveni împrăştierea lor pe sol sau în atmosferă.
(2)Pentru evitarea prafului în mediul de muncă, pardoseala va fi stropită şi curăţată cu mijloace adecvate.

Art.23
Incăperile şi spaţiile de depozitare pentru substanţe toxice, inflamabile, vor fi special amenajate, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare privind regimul produselor şi substanţelor toxice, norme P.S.I., etc., referitoare la compartimentarea, dotarea cu sistem antiex şi mijloace specifice intervenţiilor în caz de avarii.

Art.24
Uşile acestor spaţii de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare pentru acces condiţionat, conform standardelor în vigoare.

Art.25
In aceste spaţii se interzice fumatul sau intrarea cu flacără deschisă.

Art.26
(1)Se interzice deschiderea vaselor metalice cu lacuri sau solvenţi folosind scule care pot provoca scântei. Păstrarea acestor produse se face în vase închise.
(2)După epuizarea conţinutului, ambalajele vor fi recuperate şi distruse conform normelor, sub coordonarea şefului locului de muncă.

Art.27
Substanţele toxice necesare prelucrării se vor aduce zilnic în schimbul I în secţiile de producţie, în cantităţi necesare procesului tehnologic.

Art.28
Se interzice depozitarea temporară a materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate în procesul tehnologic, dacă nu sunt asigurate spaţii speciale şi mijloace adecvate acestui scop.

Art.29
Este obligatorie verificarea etanşeităţii şi integrităţii vaselor şi recipientelor în care sunt conţinute aceste materiale cât şi a furtunurilor de alimentare.

Art.30
Este obligatorie respectarea normelor de pază şi stingerea incendiilor.

Art.31
Este interzisă depozitarea recipienţilor ce conţin tetraclorură de carbon în apropierea surselor de căldură.

Art.32
Tricloretilena se depozitează în locuri ferite de căldură şi lumină.

Art.33
La temperaturi de peste 120oC (flacără, corpuri incandescente, ţigară aprinsă, iradiere puternică, etc) tetraclorura de carbon se descompune în fosgen (toxic foarte periculos) şi acid clorhidric.

Art.34
Vaporii degresanţilor fiind mai grei decât aerul, se acumulează în partea inferioară a locurilor de muncă. In consecinţă, canalele, gropile de montaj, subsolurile, etc., trebuie bine ventilate.

Art.35
Piesele, conductele şi instalaţiile spălate cu degresanţi vor fi bine curăţate şi suflate cu aer sau azot curat şi uscat, până ce dispare orice urmă de miros de degresant.

Art.36
Muncitorii care au lucrat cu degresanţi îşi vor spăla mîinile iar apoi le vor unge cu un amestec de glicerină cu apă, sau alt unguent adecvat.

Art.37
Incăperile de spălare cu benzină vor avea asigurate instalaţia electrică şi ventilaţie antiex, iar uşile de acces se vor deschide spre exterior.

Art.38
Nu se vor monta sobe de încălzire, nu se vor folosi surse de foc, în locurile unde se lucrează cu benzină.
Pregătirea subansamblelor (măcinarea, turnarea, malaxarea pastelor de plumb)

Art.39
(1)Toate instalaţiile unde se produc praf sau vapori de plumb, sau la care muncitorii vin în contact cu produse pe bază de plumb, trebuie ermetizate, ventilate şi mecanizate, pentru a împiedica pătrunderea plumbului în organism.
(2)Ventilarea trebuie astfel concepută, încât odată cu pătrunderea aerului să se evite, antrenarea prafului de plumb în spaţiul încăperii.

Art.40
Se vor utiliza sisteme de ventilaţie locală cu absorbţie şi neutralizarea aerului viciat cu praf de plumb, înainte de evacuarea în atmosferă, pentru a nu depăşi concentraţia maximă admisă de plumb, conform normelor.

Art.41
In vederea reducerii concentraţiei de plumb în atmosfera de lucru, se va proceda la udarea continuă cu apă a pardoselilor şi pereţilor şi la curăţirea permanentă a locului de muncă. Locurile de muncă vor fi prevăzute cu grătare de lemn.

Art.42
Reparaţiile accidentale şi planificate la instalaţiile de turnat cochile, grătarele pentru acumulatori, accesorii, se fac numai după oprirea, scoaterea de sub tensiune şi răcirea elementelor vizate. Curăţirea şi întreţinerea cochilelor în timpul lucrului, se face conform instrucţiunilor de exploatare a utilajelor respective.

Art.43
Aprinderea cuptoarelor de topit plumb se va face numai de persoane instruite şi autorizate. Inainte de aprindere se va ventila camera de aprindere pentru evacuarea eventualelor acumulări de gaze.

Art.44
La aprindere, dacă cuptorul este rece, se va folosi o preîncălzire lentă.

Art.45
Aprinderea arzătorului se va face cu o torţă cu mâner lung, lucrătorul stând lateral faţă de uşa cuptorului.

Art.46
Pentru aprindere se deschide ÎntÂi robinetul de aer, apoi cel de combustibil.

Art.47
In cazul în care aprinderea nu se produce imediat, se închide imediat admisia combustibilului, se aeriseşte din nou cuptorul, după care operaţia de aprindere se repetă.

Art.48
La oprirea cuptorului, se închide mai întâi admisia combustibilului şi apoi a aerului.

Art.49
Se interzice lucrul la cuptoare, dacă acestea nu sunt în perfectă stare de funcţionare. In acest sens se vor face verificările şi operaţiile de întreţinere periodică conform instrucţiunilor firmei proiectante sau constructoare.

Art.50
Se interzice repararea cuptoarelor dacă sunt calde (peste 30oC) şi neaerisite.

Art.51
La toate locurile de muncă se va asigura iluminat conform valorilor prevăzute prin proiect.

Art.52
Se interzice introducerea lingourilor de plumb sau aliajelor de plumb (cu stibiu, calciu) umede, În creuzetul cu plumb topit.

Art.53
Introducerea lingourilor de plumb şi aliajelor sale în creuzetul de topire, se va face după preîncălzire (pentru a se evita împrăştierea plumbului în zona de lucru prin împroşcare) şi numai după evacuarea personalului muncitor din apropiere.

Art.54
(1)Efectuarea de intervenţii şi reparaţii la morile de preparat oxizi se vor face numai când acestea sunt oprite, deconectate de la reţeaua electrică şi blocate mecanic, utilizând echipamente şi masca de protecţie adecvată.
(2)Dacă blocarea nu este posibilă se pune pază la dispozitivele de pornire.

Art.55
După terminarea reparaţiilor se controlează dacă interiorul morii nu conţine unelte şi scule, montându-se după aceea apărătorile şi dispozitivele de protecţie.

Art.56
Desprinderea sau turtirea culeei de plumb, se va face numai utilizând cleştele sau pâsla groasă.

Art.57
Orice intervenţie la instalaţiile de preparat pastă se va face numai după oprirea acestora cu deconectarea de la reţeaua electrică şi blocare mecanică.

Art.58
Operaţia de malaxare (uscată sau umedă) se va face numai după ce toate deschiderile (uşi, capace, buşoane) au fost închise etanş.

Art.59
Funcţionarea malaxorului va fi permisă numai după punerea în funcţiune a instalaţiei de ventilaţie respective.

Art.60
Este interzisă punerea în funcţiune a malaxorului fără ca instalaţia de ventilaţie să funcţioneze.

Art.61
(1)Efectuarea probelor de control şi verificare după finalizarea procesului tehnologic, se va face cu instalaţia oprită.
(2)Malaxorul se descarcă conform instrucţiunilor specifice fiecărei instalaţii, numai dacă parametrii de control (densitate şi penetraţie), corespund celor prevăzuţi în cartea tehnică.

Art.62
Se interzice alimentarea malaxorului cu acid sulfuric, fără ca instalaţia de răcire să fie pusă în funcţiune.

Art.63
Oxizii de plumb depuşi pe pereţii încăperilor de malaxare se îndepărtează prin aspirare sau spălare, iar resturile de pastă de pe pardoseli se vor îndepărta prin spălare; canalele colectoare se curăţă ori de câte ori este nevoie, pentru a evita blocarea lor.

Art.64
Gazele impurificate cu substanţe toxice evacuate din diferite instalaţii, vor fi epurate sau dispersate înainte de eliminarea lor în atmosferă, astfel încât concentraţia lor să nu depăşească maximul admis, conform normelor aprobate.
Pregătirea plăcilor (presarea şi frezarea plăcilor)

Art.65
(1)La utilizarea oxizilor de plumb (PbO, Pb3O4, minium de plumb, PbO2 ) pentru pregătirea pastei, se vor lua obligatoriu măsuri de protecţie pentru reţinerea prafului toxic (ventilare generală, locală, spălare).
(2)Utilizarea echipamentului individual de protecţie este obligatorie la această operaţie.

Art.66
(1)Este interzis a se efectua orice intervenţie sau reparaţie în timpul funcţionării dispozitivelor de pastare şi a rolelor de presare.
(2)Aceste intervenţii se vor efectua numai cu instalaţiile oprite şi deconectate de la reţeaua electrică şi blocate mecanic.

Art.67
Reglarea periodică sau accidentală (la schimbarea tipului de placă) a maşinilor de pastat, se va face numai de personal calificat şi instruit pentru fiecare tip de utilaj.

Art.68
In timpul funcţionării maşinilor de pastat se efectuează numai operaţii legate de procesul tehnologic de pastare-uscare a plăcilor şi stivuirea acestora pe palete.

Art.69
(1)La operaţiile de aprindere, supraveghere şi stingere a arzătoarelor de la cuptorul de uscat plăci, se vor respecta instrucţiunile tehnologice prescrise de ISCIR.
(2)La oprirea flăcării de lucru, se impune obligatoriu ca flacăra de veghe să funcţioneze.

Art.70
Pentru instalaţiile de uscare a plăcilor în vid, în atmosfera inertă sau reducătoare, sau prin imersie în petrol (kerosen), se vor respecta strict instrucţiunile interne de exploatare şi normele P.S.I., referitoare la încăperile cu pericol de explozie.

Art.71
La utilizarea negrului de fum ca aditiv pentru plăcile negative, se vor lua măsuri specifice de protecţie la operaţiile de manipulare, ventilare, etc.

Art.72
Fixarea, transportul, introducerea şi scoaterea coşurilor cu plăci din instalaţiile de uscare, se vor face cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR privitoare la mecanismele de ridicat şi a instrucţiunilor tehnologice în vigoare.

Art.73
Se va urmări funcţionarea corespunzătoare a cuptoarelor de uscat plăci – temperatura şi presiunea gazelor; orice intervenţie necesară se va face de către personal desemnat şi autorizat pentru aceasta.

Art.74
Pentru a evita inhalarea oxizilor de plumb la operaţiile de dublare a plăcilor, ruperea şi frezarea urechilor, se va purta obligatoriu masca de protecţie. La instalaţiile de frezare plăci se vor purta obligatoriu hote locale de aspiraţie a noxelor.

Art.75
La operaţiile cu degajări mari de praf, aerul introdus prin ventilaţie va pătrunde cu viteză mică, pentru a nu produce ridicarea şi menţinerea prafului în aer.
Formarea şi împachetarea plăcilor
Sudarea grupurilor şi fabricarea separatoarelor

Art.76
Spaţiile destinate formării plăcilor vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform normelor şi reglementărilor de protecţia muncii şi de P.S.I. în vigoare.

Art.77
(1)Incăperile la care pot apare degajări bruşte şi neprevăzute de substanţe toxice, vor fi dotate cu instalaţii de ventilaţie de avarie independente de instalaţia de ventilaţie generală.
(2)Acţionarea acestor instalaţii trebuie să poată fi făcută atât din interiorul, cât şi din exteriorul încăperii.

Art.78
(1)Introducerea plăcilor în ghidajele cuvelor sau ale ramelor de formare se va face de persoane instruite şi dotate cu echipament individual de protecţie.
(2)Accesul în spaţiile de formare este permis numai personalului operant, dotat cu costum de protecţie adecvat.

Art.79
Sunt strict interzise fumatul şi accesul cu flacără deschisă în încăperile în care se desfăşoară procesul de formare.

Art.80
La utilizarea unor densităţi mari de curent, mai ales la supraîncărcare, cât şi a unor concentraţii ridicate de electrolit, odată cu apariţia unor produse secundare de gaze toxice (arsina – AsH3, stibina – SbH3), se impune obligatoriu utilizarea unor măsuri adecvate de ventilaţie.

Art.81
Alimentarea cuvelor de formare cu acid sulfuric şi apă demineralizată se va face prin conducte. Pentru uşoara lor identificare, conductele se vor vopsi în culori distincte sau se vor prevedea cu plăcuţe indicatoare.

Art.82
Legătura dintre robinet şi cuvă se va face cu tuburi de cauciuc sau alte tipuri (ex. metalice), bine fixate pe gura robinetului – folosind coliere de strÂngere.

Art.83
(1)In încăperile la care alimentarea se face (manual) fără conducte de alimentare, pentru manipularea acidului sulfuric se vor lua măsuri stricte permise de normele şi reglementările aprobate.
(2)În aceste încăperi se interzice amorsarea sistemelor de amorsare cu gura.

Art.84
In timpul activităţii de formare pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere directă sau indirectă, se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice conform reglementărilor în vigoare.

Art.85
In timpul activităţii de formare, se interzice atingerea cu mâna a barelor de alimentare sau a plăcilor din cuve.

Art.86
(1)Toate intervenţiile pentru reparaţii şi control, se vor face numai de personal de serviciu autorizat, echipat corespunzător. După scoaterea liniilor de formare de sub tensiune, acestea rămân surse autonome de tensiune periculoase şi vor fi tratate ca atare din punct de vedere al protecţiei muncii.
(2)La formarea bloc a bateriilor, cablurile de înseriere a bateriilor vor avea izolaţia dielectrică completă.

Art.87
Ruperea legăturilor de înseriere pentru alimentare se va face pornind de la mijlocul liniei respective, utilizând echipamentul de protecţie adecvat.

Art.88
Orice intervenţie de orice natură la maşinile de împachetat, se face numai după oprirea maşinii şi blocarea mecanică a acesteia.

Art.89
Maşina de împachetat şi masa de lucru pentru împachetarea manuală vor avea un sistem local de aspirare a prafului de plumb, funcţionând în mod permanent.

Art.90
(1)Este obligatorie îndepărtarea prin aspiraţie sau prin spălare a depunerilor de praf din zona de împachetat plăci la sfârşitul fiecărui schimb de lucru.
(2)Depunerile de praf din decantoarele sistemului local de aspiraţie se vor evacua periodic evitându-se blocarea tubulaturii.

Art.91
Pentru operaţiile normale de sudare a grupurilor de plăci pozitive şi negative cu oxigen şi gaze combustibile, se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru această activitate

Art.92
Pentru sudarea cu plumb topit, pe lângă instrucţiunile tehnologice se vor respecta cu stricteţe prescripţiile ISCIR.

Art.93
In instalaţiile şi staţiile de oxigen, trebuie evitate toate sursele de aprindere.

Art.94
Lucrul cu foc se permite numai în cazuri speciale pe bază de permis de foc, după ce au fost luate toate măsurile de prevenire (separare, dezgheţare, golire, spălare etc.) şi supravegherea continuă a concentraţiei de oxigen, în zona de lucru, care nu va depăşi 22 %0.

Art.95
Utilizarea şi verificarea recipientelor butelii se vor face cu deosebită atenţie şi în conformitate cu prescripţiile ISCIR.

Art.96
Imbrăcămintea de lucru murdară cu substanţe uşor inflamabile, ulei, grăsimi, petrol nu va fi folosită.

Art.97
Toate spaţiile unde se execută operaţii de sudare a plumbului şi aliajelor sale, vor fi prevăzute cu sisteme mecanice de aspiraţie locală a gazelor şi vaporilor ce se degajă la această operaţie.

Art.98
Iluminatul natural şi artificial al spaţiilor de sudare trebuie să corespundă valorilor indicate pentru lucrările reglementate în acest sens de normele În vigoare.

Art.99
Instalaţiile de măcinat deşeuri tehnologice de plumb pentru recuperare (baterii uzate, grătare) vor fi prevăzute cu filtre pentru a împiedica răspândirea prafului toxic cu plumb în atmosfera de lucru.

Art.100
(1)Instalaţiile de măcinat deşeuri, de sitare şi dozare a pulberilor de PVC (polietilenă, polipropilenă copolimer, etc.) vor fi prevăzute cu filtre care să reţină praful în zona de lucru.
(2)Incăperile respective se prevăd cu un sistem de ventilaţie generală, iar funcţionarea acestuia trebuie asigurată permanent.
Asamblarea, încărcarea, transportul, depozitarea elementelor de acumulator. Reparaţia instalaţiilor tehnologice

Art.101
Iluminatul în spaţiile de asamblare a acumulatoarelor se va face conform normelor de securitate a muncii specifice acestui domeniu.

Art.102
Operaţiile de sudare cu gaze se vor efectua respectând prevederile specifice din art. 77 – 100.

Art.103
Operaţiile de turnare a bitumului pentru etanşarea bateriilor, se vor face cu atenţie pentru a evita stropirea mâinilor şi feţei cu stropi de bitum.

Art.104
Se interzice turnarea bitumului peste piese umede. Toate şabloanele, punţile şi legăturile se vor usca înainte de turnarea bitumului.

Art.105
(1)Toate operaţiile de asamblare a acumulatorilor (manevrarea grupurilor de plăci pozitive şi negative, înlocuirea separatoarelor defecte, abaterea de egalizare, introducerea în celule, etc.) vor fi efectuate de personal calificat.
(2)Toate operaţiile de asamblare se vor efectua pe o masă grilă, racordată la un sistem de ventilaţie – aspiraţie a noxelor cu plumb.

Art.106
Echipamentul individual de protecţie este obligatoriu la efectuarea operaţiei de sudare a legăturilor de înseriere.

Art.107
La efectuarea operaţiilor de etanşare a capacelor generale pe corpul acumulatoarelor cu răşini poliuretanice, epoxidice, se vor prevedea spaţii izolate, ventilate local şi asigurate în general împotriva pericolului de incendiu, conform normelor admise.

Art.108
La utilizarea benzinei, a tricloretilenei (sau a altor solvenţi) ca soluţie de curăţare şi spălare a maşinilor şi sculelor, se vor prevedea spaţii adecvate, bine ventilate, cu eliminarea pericolului de inhalare (produse cancerigene) şi de siguranţă contra incendiilor şi exploziilor.

Art.109
Transportul intern interfazic, se va face respectând normele de securitate a muncii specifice prevăzute.

Art.110
Transportul acumulatorilor cu acid se va face numai cu cărucioare speciale, cu tărgi purtate de doi oameni sau mecanizat.

Art.111
Se interzice transportul recipienţilor cu acizi sau baze, pe umăr sau pe braţ.

Art.112
La ridicarea şi transportarea recipienţilor cu acid sulfuric, benzină, tricloretilenă, a tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, acetilenă, etc.) se vor lua măsuri speciale de protecţia muncii; operaţiile vor fi supravegheate direct de o persoană desemnată.

Art.113
Se interzice transportul materialelor inflamabile (benzină, tricloretilenă) cu electrocare, în cazul când acestea nu sunt de construcţie antiex.

Art.114
Bateriile cât şi grătarele şi plăcile turnante vor fi depozitate pe palete de construcţie specială din lemn sau metalice, în mod ordonat, fără a bloca căile de circulaţie şi vor fi asigurate de un transport mecanizat.

Art.115
Se interzice transportul recipienţilor cu lichide combustibile, acid sulfuric, a tuburilor conţinând gaze sub presiune (oxigen, acetilenă, propan, etc.) prin legare directă, sau utilizându-se electromagneţi de ridicare.

Art.116
In timpul operaţiei de încărcare, dopurile elementelor de acumulatori vor fi scoase.

Art.117
Iluminatul în spaţiile de formare – încărcare va fi de tipul indirect, iar instalaţiile electrice aferente vor fi plasate în spaţii etanşe faţă de aceste încăperi.

Art.118
Exploatarea, întreţinerea şi controlul formării bloc sau încărcării acumulatoarelor, se va face respectând prevederile prezentate în articolele anterioare.

Art.119
La toate punctele de consum pentru apa industrială se vor monta plăcuţe cu indicaţia “APĂ NEPOTABILĂ”.

Art.120
Inainte de începerea executării reparaţiilor se va întrerupe alimentarea cu curent electric de la tabloul de distribuţie.

Art.121
Locurile periculoase se vor semnaliza prin panouri indicatoare de securitate. Asemenea panouri se vor folosi şi în cazul când se efectuează reparaţii, pentru prevenirea cuplării sau punerii în funcţiune a utilajelor la care se lucrează.

Art.122
(1)Persoanelor care deservesc instalaţiile şi maşinile tehnologice, li se interzice remedierea defecţiunilor acestora.
(2)Repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor se va face numai de către lucrătorii calificaţi în specialitatea respectivă.
(3)Remedierea defecţiunilor poate fi efectuată şi de către persoanele care deservesc maşinile sau utilajele respective, dacă acestea posedă calificarea corespunzătoare şi li s-au stabilit nominal sarcini de serviciu În acest sens.

2.5.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu nichel – cadmiu

Prepararea pastei, sinterizarea plăcilor, prepararea apei demineralizate şi a soluţiei electrolit

Art.123
La prepararea pastei din pulberi de nichel în stare uscată, pulberi din derivaţi celulozici, soluţii de antispumant (copolimer de propilen şi etilen oxid), cât şi la deservirea utilajelor (amestecătoare, cuptoare de uscare) se vor lua măsuri contra inhalării de pulberi sau soluţii, contra contactului cu pielea sau ochii, cât şi împotriva electrocutării. Se va asigura ventilaţia locală şi generală adecvată.

Art.124
La efectuarea operaţiei de sinterizare – tăiere plăci, la deservirea instalaţiilor adiacente (cuptoare de sinterizare, prese hidraulice, maşini de debitat tip ghilotină), se vor lua măsuri împotriva inhalării de gaze toxice, pulberi de nichel, împotriva electrocutării şi contactului pielii cu flacăra sau corpuri calde, a pericolului de cădere de la înălţime.

Art.125
La prepararea apei demineralizate din amestec de apă potabilă, acid clorhidric, soluţie de hidroxid de sodiu, pentru deservirea instalaţiilor aferente, acţionarea robineţilor, pompelor, ventilatoarelor, filtrelor anionice şi cationice, se vor lua măsuri adecvate de protecţie împotriva pericolului de electrocutare, a căderii de la înălţime, atingerii pielii şi ochilor cu vapori de acid clorhiric, hidroxid de sodiu.

Art.126
La prepararea soluţiilor (din hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, azotat de nichel, azotat de cadmiu, azotat de cobalt, acid azotic, acetaldehidă de amoniu, acid boric, apă potabilă, apă demineralizată), se vor lua măsuri de protecţie a organismului uman (pericol de inhalare, electrocutare, atingere) prin mijloace adecvate de protecţie.

Art.127
La operaţia de umplere cu electrolit – (soluţie de hidroxid de potasiu) se vor supraveghea atent instalaţiile de umplere şi alimentare cu electrolit, se va evita stropirea, deversarea accidentală, atingerea pielii şi ochilor cu hidroxid de sodiu.

Art.128
Pentru efectuarea operaţiilor de impregnare a electrodului pozitiv şi negativ în instalaţiile de impregnare, perierea plăcilor împregnate, deservirea instalaţiei de curăţire chimică a plăcilor impregnate, cât şi curăţirea chimică şi fizică a plăcilor, se vor lua măsuri contra inhalării, atingerii de substanţe toxice (soluţii calde de hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, acid azotic, acid boric, azotaţi de cadmiu, nichel, etc.) cât şi împotriva electrocutării.

Art.129
La efectuarea operaţiei de sinterizare a pulberii de nichel, de deservire a instalaţiilor de gaze naturale, a buteliilor de azot, a cuptoarelor de sinterizat, a preselor hidraulice, se vor lua măsuri de protecţie împotriva inhalării de gaze toxice, a contactului pielii şi ochilor cu flacăra, corpuri calde, pulberi de nichel cât şi împotriva electrocutării, utilizând echipamentul de protecţie adecvat.

Art.130
La pregătirea plăcilor electrod, calibrare grosime placă brută, debitare plăci electrod din placa brută, rulare miez, realizare miez prin asamblare, se vor lua măsuri de protecţie împotriva inhalării, atingerii pielii cu pulbere de nichel, hidroxizi de nichel şi cadmiu, cât şi împotriva electrocutării, prin folosirea echipamentului individual de protecţie.

Asamblarea, formarea acumulatorilor

Art.131
La asamblarea acumulatorilor cu nichel cadmiu prismatic şi cilindrice etanşe cu electrozi sinterizaţi,se vor lua măsuri împotriva inhalării şi atingerii pielii cu pulberi de nichel, amestecate cu hidroxid de cadmiu şi hidroxid de nichel, utilizând echipament de protecţie adecvat.

Art.132
La efectuarea etanşării cu fenol a celulelor acumulatorului, se vor evita stropirile şi vărsările accidentale de fenol, se vor lua măsuri de protecţie împotriva inhalării, atingerii pielii, a ochilor cu gaze şi vapori de fenol.

Art.133
(1)Formarea acumulatorilor cu Ni-Cd, deservirea grupurilor de încărcare, efectuarea legăturilor electrice, supravegherea procesului de încărcare-descărcare, se va face luând măsuri de protecţie împotriva electrocutării, a inhalării, atingerii pielii, ochilor, cu electrolit.
(2)Se vor lua măsuri împotriva pericolului de incendiu provocat de degajările de hidrogen şi oxigen.

Art.134
Pentru efectuarea operaţiilor de transport şi depozitare a acumulatorilor cu Ni-Cd se vor respecta normele specifice prevăzute la cap.2.

3.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricaţia pilelor electrice

3.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.135
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform normelor generale de protecţie a muncii.

3.2.Instruirea personalului şi dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.136
Instruirea personalului şi dotarea cu echipament individual de protecţie se va face conform normelor generale de protecţie a muncii şi a prevederilor articolelor 2.2 – 2.3.
Organizarea operaţiilor de manipulare a materiilor prime (descărcare, depozitare, transport)

Art.137
Organizarea operaţiilor de descărcare, depozitare şi transport a materiilor prime şi a materialelor, va fi coordonată de o persoană numită şi instruită în acest scop, care va asigura respectarea tuturor normelor de securitate a muncii specifice acestei activităţi.

Prepararea amestecului depolarizant (malaxare, materiale negre)

Art.138
La utilizarea materialelor negre (bioxid de mangan, negru de fum acetilenic, grafit) se vor respecta normele specifice de manipulare a materialelor pulverulente, prezentate În capitolul 2.

Art.139
Se va prevedea o ventilaţie adecvată a zonelor de lucru.

Art.140
Se vor prevedea măsuri specifice de pază contra incendiilor.

Art.141
In timpul funcţionării autoclavelor este interzis a se face orice intervenţie de ordin mecanic sau electric.

Art.142
(1)Malaxoarele de amestec a materialelor pulverulente (negru de fum, bioxid de carbon, grafit) cu soluţia de electrolit, vor fi amplasate în încăperi speciale, separate şi vor lucra cu instalaţia de ventilaţie locală şi generală pusă în funcţiune.
(2)Manipularea sacilor, recipientelor cu bioxid de mangan, negru de fum, se va face cu atenţie, pentru a evita ruperea lor şi răspândirea aerosolilor în atmosfera de lucru.
(3)În cazul ruperii sau degradării acestora se va curăţa locul respectiv (aspirare, spălare).

Pregătirea accesoriilor şi plăcilor

Art.143
Executarea prin extrudere a rondelelor din zinc se va face prin respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru această operaţie.

Art.144
Pentru nichelarea capselor pilelor electrice se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

Art.145
Băile de nichelare vor fi prevăzute obligatoriu cu instalaţie adecvate de ventilaţie locală şi generală.

Art.146
Pentru depistarea imediată a opririi ventilaţiei băilor, se vor prevedea sisteme de avertizare a opririi.

Art.147
Pentru execuţia altor repere metalice, a celor din carton, de masă plastică, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice acestor operaţii.

Art.148
Reglarea preselor, îndepărtarea pieselor blocate, corectarea poziţiei sculelor sau a cursei mecanismelor de acţionare, se vor face numai după oprirea şi blocarea maşinii.

Art.149
Schimbarea cuţitelor presei se va face numai de persoane autorizate pentru această operaţie şi în prezenţa maistrului sau şefului de echipă.

Art.150
Întrebuinţarea bucşelor intermediare improvizate sau confecţionate din ţevi, este interzisă.

Executarea electrozilor bipolari şi a vaselor de zinc

Art.151
Transportul şi depozitarea lacurilor şi solvenţilor se va face obligatoriu în vase închise; depozitarea se va face în locuri diferite.

Art.152
Condiţiile de transport şi depozitare vor respecta prevederile capitolului 2, art.8 – 38.

Art.153
Se interzice deschiderea vaselor metalice conţinând lacuri şi solvenţi, folosind scule care pot provoca scântei.

Art.154
Manipularea lacurilor şi solvenţilor se va face în conformitate cu normele de protecţie pentru transportul uzinal şi a prevederilor articolului 23.

Art.155
Iluminatul în zonele de lucru va fi asigurat conform normelor de iluminat reglementate pentru aceste operaţii.

Art.156
Se vor asigura condiţiile de ventilare generală şi locală adecvate la locul de muncă.

Art.157
Fumatul şi accesul cu foc deschis în aceste spaţii sunt interzise.

Prepararea electrolitului, transportul

Art.158
(1)Prepararea electolitului se va face respectând prescripţiile tehnologice şi de securitate a muncii.
(2)Pentru producţia curentă, electrolitul se va prepara în instalaţii automate şi se va distribui prin conducte.

Art.159
(1)Prepararea manuală a electrolitului va fi permisă numai în staţii pilot, ateliere de întreţinere şi laboratoare.
(2)Pentru operaţiile de transport şi manipulare a substanţelor nocive se vor respecta instrucţiunile specifice de securitate a muncii pentru aceste materiale.

Art.160
(1)Folosirea unor substanţe foarte toxice (clorură mercurică), se va face în condiţii stricte, de persoane autorizate şi instruite pentru aceste operaţii.
(2)Ambalajele acestor substanţe vor avea inscripţii avertizoare.
(3)După epuizarea conţinutului, aceste ambalaje vor fi recuperate şi distruse conform instrucţiunilor, sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Ambalarea bateriilor

Art.161
Se vor asigura condiţiile normale de ventilaţie şi iluminat la locurile de muncă.

Art.162
(1)Manipularea electrolitului, a cerii, a bitumului se vor face utilizând obligatoriu mănuşi şi ochelari de protecţie.
(2)În situaţia în care acestea au venit în contact cu pielea, locul atins se va spăla imediat cu apă, la nevoie folosindu-se soluţii (alifii) neutralizante.

Art.163
Locurile de muncă, vor fi prevăzute cu puncte de ajutor medical, dotate cu substanţe neutralizante.

Art.164
Turnarea bitumului şi a cerii topite se va face cu atnţie pentru a preîntâmpina producerea stropilor.

Art.165
(1)Instalaţiile şi utilajele cu mai multe posturi de lucru, deservite de mai mulţi muncitori se vor porni centralizat de către conducătorul locului de muncă.
(2)Pornirea utilajelor va fi semnalată în prealabil la toţi operanţii posturilor de lucru.

Art.166
(1)Lipirile manuale şi / sau termosudurile se vor face utilizând mănuşi de protecţie, pentru a preveni arsurile sau iritarea pielii.
(2)Operaţiile de lipire sau termosudură se vor executa respectând cu stricteţe normele specifice de securitate a muncii.

4.Prevederi de proiectare privind fabricaţia de acumulatori şi pile electrice

4.1.Clădiri şi alte construcţii

Art.167
Secţiile de fabricaţie, inclusiv încăperile auxiliare, administrative şi social – sanitare ale acestora, se vor amplasa şi amenaja în aşa fel încât să fie respectate prevederile Normelor generale de pază şi stingere a incendiilor.

Art.168
Clădirea care cuprinde secţiile de turnare, formare, preparare electroliţi va fi amplasată cu latura lungă perpendiculară pe direcţia vânturilor dominante în perioada caldă a anului, evitându-se alipirea anexelor tehnico – sociale de faţada acesteia.

Art.169
(1)La dezvoltarea secţiilor existente se vor evita soluţiile de alipire a unor deschideri în halele existente, construindu-se hale noi cu asigurarea unei ventilaţii naturale eficiente.
(2)Secţiile de fabricaţie caracterizate prin degajări mari de pulberi de plumb şi noxe, se vor amplasa în sensul în care bat vânturile dominante.

Art.170
Depozitele şi clădirile care conţin materiale combustibile sau periculoase (diluanţi, solvenţi, acid sulfuric, clorură mercurică etc.) se vor amplasa de preferinţă în zona periferică a incintei.

Art.171
Lăţimea căilor de acces în hale se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protecţia muncii.

Art.172
Căile de acces trebuie să fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisă şi vor fi menţinute permanent libere şi curate.

Art.173
Toate căile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate şi executate din materiale nealunecoase.

Art.174
Canalele fluidelor energetice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adâncimea sub cota canalelor vor fi prvăzute cu pompe de evacuare a apelor.

Art.175
Capacele canalelor şi gropilor se vor construi din materiale care să reziste la trecerea mijloacelor de transport uzinal. În plus, capacele canalelor electrice sau de gaze, vor fi astfel construite, încât să nu permită intrarea oxizilor sau altor materiale în interiorul canalului.

Art.176
La secţiile de formare, structura de rezistenţă a clădirii, pardoseala şi pereţii vor fi trataţi antiacid.

Art.177
(1)Dimensiunile uşilor secţiilor de fabricaţie pentru baterii şi acumulatori se stabilesc în funcţie de gabaritele mijloacelor de transport folosite.
(2)Pentru trecerea lucrătorilor se prevăd uşi mici.
(3)Acolo unde deschiderile sunt frecvente, perturbÂnd temperatura halei, se vor prevedea paravane, perdele de aer sau sasuri.

4.2.Amplasarea utilajelor

Art.178
(1)Amplasarea utilajelor se va face în ordinea operaţiilor procesului tehnologic, respectându-se pe cât posibil, succesiunea normală a operaţiilor, evitându-se încrucişările şi transportările în contra sens.
(2)Utilajele amplasate nu vor trebui să blocheze uşile şi căile de acces, iar transportul interoperaţional să nu traverseze căile de acces din atelier.

Art.179
La locurile de muncă se vor prevedea spaţii pentru depozitarea semifabricatelor şi deşeurilor, demarcate cu linii vizibile.

Art.180
Tablourile de comandă şi automatizare (când nu sunt montate pe utilaj), se vor amplasa lângă utilajele care le deservesc, la loc vizibil şi uşor accesibil şi vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protecţie (când se circulă cu mijloace de transport pe lângă ele).

4.3.Iluminare, ventilaţie, alimentare cu apă, canalizare instalaţii tehnologice

Art.181
Secţiile de producţie pentru fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice, vor fi prevăzute cu iluminat natural şi artificial conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.182
(1)Pentru înlăturarea degajărilor nocive, a degajărilor excesive de căldură şi a prafului, atelierele de producţie trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)În încăperile auxiliare se vor asigura ventilaţia naturală sau artificială astfel ca temperatura să corespundă normelor, umiditatea relativă a aerului să fie 35.70%, iar concentraţia de CO2 să nu depăşească 0,03%.

Art.183
Repararea periodică sau capitală a utilajelor şi instalaţiilor, va fi însoţită obligatoriu de repararea dispozitivelor de protecţie care sunt prevăzute în dotare.

Art.184
Instalaţiile şi conductele cu temperatura exterioară peste 55oC vor fi izolate termic sau protejate împotriva pericolului de accidentare prin arsuri. De asemenea, se vor lua măsuri de protejare a materialelor inflamabile sau combustibile aflate În apropiere.

Art.185
Se interzice folosirea conductelor, elementelor de îmbinare, robinetelor la care etanşările insuficiente pot produce scăpări de fluide fierbinţi (apă, abur etc.) care pot provoca accidente.

Art.186
Pentru situaţiile în care inoportunitatea intervenţiei operatorilor care lucrează la mai multe maşini atrage după sine avarii şi / sau accidente, se va asigura prevenirea automată a acestor pericole. În situaţiile în care acest lucru nu este posibil, extinderea lucrului la mai multe maşini va fi limitată în funcţie de posibilităţile operatorului de a interveni oportun în situaţiile menţionate.

Art.187
(1)Atelierele de fabricaţie pentru acumulatori şi pile electrice vor fi încălzite în timpul friguros conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii. În cazul în care din bilanţul termic rezultă că degajările de căldură depăşesc pierderile de căldură, se vor realiza numai încălziri zonale, după caz.
(2)Instalaţiile de protecţie contra îngheţului la instalaţiile de orice fel se vor face numai în cazuri speciale, când soluţia se dovedeşte mai economică decât luarea unor măsuri ca: descărcarea instalaţiilor, izolarea termică a instalaţiilor, conducte însoţitoare, încălzire locală.

Art.188
Pentru alimentarea cu apă potabilă şi carbogazoasă salină (de la sectorul turnare plumb), se vor respecta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.189
Apa pentru stingerea incendiilor, se va folosi în condiţii de debit şi regim impuse de reglementările în vigoare.

Art.190
Sistemele de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor industriale uzate, caracterizate prin degajări de gaze toxice sau rău mirositoare, vor fi prevăzute cu instalaţii adecvate care să oprească pătrunderea acestor gaze în clădire.

Art.191
Se interzice descărcarea în reţelele exterioare a apelor uzate industriale, care în urma reacţiilor chimice rezultate din amestec, pot da naştere la gaze toxice (hidrogen sulfurat, hidrogen arseniat, acid clorhidric etc.) sau gaze inflamabile ori explozive.

Art.192
În scopul asigurării indicatorilor fizico-chimici stabiliţi, se vor prevedea instalaţii corespunzătoare pentru tratarea apelor industriale uzate, cât şi măsuri de recuperare a substanţelor utile din aceste ape şi nămoluri.

4.4.Cuptoare de topit, instalaţii diverse

Art.193
Cuptoarele de topit plumb vor fi prevăzute cu hote metalice, pentru captarea gazelor arse şi evacuarea lor în atmosferă.

Art.194
Cuptoarele de topit vor fi bine etanşate şi izolate astfel ca la exterior pentru părţile laterale, temperatura să nu depăşească maxim 0,1 din temperatura de regim a cuptorului.

Art.195
La cuptoarele cu temperatura de funcţionare maximă de 1000oC, temperatura pentru uşi şi deschideri va fi maxim 120oC .

Art.196
În locurile unde temperatura depăşeşte 55oC se vor prevedea plăcuţe de avertizare asupra pericolului, iar dacă e necesar paravane de sârmă, perdele de aer, ecrane, pentru a preveni atingerile întâmplătoare.

Art.197
Temperatura maximă admisă pentru părţile de care se atinge personalul de deservire va fi stabilită în funcţie de durata atingerii şi de natura materialului părţii atinse.

Art.198
Protecţia contra radiaţiilor calorice se va face prin dispozitive speciale ca: perdele de apă, ţevi răcite cu apă, duşuri de aer, paravane.

Art.199
Cuptoarele cu suprafaţa vetrei mai mare de 0,5 mp vor fi prevăzute cu hote instalate deasupra lor sau canale şi coşuri de fum, pentru evacuarea gazelor arse în exteriorul halei sau în atmosferă.

Art.200
Toate instalaţiile de fabricare pentru acumulatori şi pile electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţia muncii şi instrucţiuni de funcţionare adecvate. Elaborarea instrucţiunilor intră în sarcina unităţii de producţie.

4.5.Anexe şi clădiri auxiliare

Art.201
Toate clădirile auxiliare şi anexele, vor respecta şi prescripţiile impuse de Normele generale de protecţie a muncii.

Art.202
(1)Dispensarul medical, policlinica, se vor amplasa în apropierea locurilor de intrare şi ieşire din unitatea respectivă, având condiţii de acces atât din exteriorul cât şi din interiorul unităţii, mai ales în caz de urgenţă.
(2)Pentru secţiile sau atelierele situate la distanţe mari de unităţile sanitare, se vor amenaja puncte sanitare în conformitate cu normele metodologice.
(3)Vestiarele vor fi bine aerisite şi dotate cu echipamentul de protecţie corespunzător.
-****-

ANEXA 1: Norme specifice conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor şi pilelor electrice şi alte prescripţii
Prezentul proiect de norme specifice va fi completat cu alte norme de securitate a muncii, după cum urmează:
1.Norme generale de protecţie a muncii
2.Normativ cadru de acordare a echipamentului individual de protecţie;
3.Norme ce reglementează lucrul cu foc deschis şi norme P.S.I. în general;
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale;
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor;
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern;
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor;
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice;
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice;
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie;
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi procesele tehnologice;
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat;
13.Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului;
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare;
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere;
16.Norme specifice de securitate a muncii pentru elaborarea şi prelucrarea metalelor neferoase şi rare;
17.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportarea produselor anorganice;
18.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare;
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice;
21.Norme de protecţia muncii pentru activităţi în instalaţii electrice – PE 119/90 (Regia autonomă de electricitate – RENEL)
22.Decret 466/1979 – Regimul produselor şi substanţelor toxice;
23.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare, R1- 87;
24.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea şi verificarea cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte C1 – 85.

ANEXA 2: Standarde conexe
1. STAS 297/1 – 88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
2. STAS 297/2 – 80
Indicatoare de securitate. Generalităţi
3. STAS 2612 – 87
Protecţie împotriva electrocutărilor. Limite admise.
4. STAS 11358 – 80
Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
5. STAS 9779 – 82
Acustica psihofiziologică. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului. Indicaţii generale.
6. STAS 11336/2 – 80
Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi cu diferite grade de solicitare a atenţiei.
7. STAS 10627 – 76
Ventilatoare. Prescripţii de securitate.
8. STAS 12393 – 85
Maşini – unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald. Condiţii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.
9. STAS 8483 – 79
Materiale plastice. Terminologie.
STAS 12147 – 85
Materiale plastice. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie.
10. STAS 11811 – 80
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clase de incendiu.
11. STAS 12604/5 – 90
Protecţia contra electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
12. STAS 3052 – 79
Echipament de protecţie. Măşti pentru sudori. Condiţii tehnice generale de calitate
13. STAS 6324 – 61
Apa potabilă. Determinarea temperaturii, mirosului şi gustului.
14. STAS 6362 – 85
Apa potabilă. Determinarea plumbului.
15. STAS 10267 – 89
Apa potabilă. Determinarea conţinutului de mercur.
16. STAS 8601 – 70
Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfaţilor.
17. STAS 8045 – 79
Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea mercurului.
18. STAS 10816 – 76
Puritatea aerului. Determinarea plumbului.
19. STAS 10931 – 77
Puritatea aerului. Determinarea arseniului.
20. STAS 11194 – 79
Puritatea aerului Determinarea acidului sulfuric.
21. STAS 12532 – 87
Puritatea aerului. Determinarea conţinutului de mercur
22. STAS 444/4 – 74
Baterii de acumulatoare cu plumb pentru autovehicule
23. STAS 808/1 – 85
Elemente galvanice şi baterii. Caracteristici tehnice generale de calitate.
24. STAS 12894 – 90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă
25. STAS 11287 – 79
Acustica fizică. Mărimi de referinţă pentru niveluri acustice.
26. STAS 4936 – 87
Marcarea bornelor baretelor colectoare pentru colectoare şi staţii electrice de conexiuni şi transformatoare.
27. STAS 6670 – 88
Dispozitive mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ.
28. STAS 10414 – 84
Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate.
29. STAS 12216 – 84
Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice portabile. Prescripţii.
30. STAS 12604 – 87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
31. STAS 12217 – 88
Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii.
32. STAS 12604 – 89
Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.
33. STAS 6877/10 – 77
Echipamente electrice pentru atmosfere explozive. Capsulare antideflagrantă. Determinarea interstiţiului experimental maxim de securitate.
34. STAS 9954/1 – 74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie şi datorate gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.
35. STAS 8138 – 83
Echipament electric pentru maşini industriale. Condiţii tehnice generale.
36. SR ISO – 4304/1994
Instalaţii de ridicat, altele decât macaralele plutitoare. Cerinţe. Condiţii privitoare la stabilitate.
37. STAS 2862 – 79
Filtre de sticlă pentru protecţie.
38. STAS 3159 – 81
Material de protecţie. Căşti de protecţie.
39. STAS 6687 – 81
Ochelari de protecţie. Condiţii tehnice generale de protecţie
40. STAS 6877/1 – 86
Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale.
41. STAS 7408 – 75
Incălţăminte de protecţie. Incălţăminte electroizolantă de cauciuc.
42. STAS 7761 – 81
Echipament de protecţie din cauciuc. Mănuşi electroizolante.
43. STAS 9153 – 90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
44. STAS 9876 – 87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate.
45. STAS 9877 – 89
Transportoare vibrante şi transportoare oscilante. Prescripţii speciale de securitate.
46. STAS 9878 – 74
Transportoare la sol pentru antrenarea cărucioarelor. Prescripţii speciale de securitate.
47. STAS 9879 – 74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate.
48. STAS 9881 – 89
Transportoare cu raclete. Prescripţii speciale de securitate.
49. STAS 9886 – 82
Transportoare suspendate cu lanţ sau cablu. Prescripţii speciale de securitate.
50. STAS 10627 – 76
Ventilatoare. Principii de securitate.
51. STAS 11237/2 – 80
Echipament electromedical utilizat în vecinătatea pacientului. Condiţii tehnice generale de securitate. Protecţia împotriva electrocutării.
52. SR 12294/1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii. Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accidentul prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Boală profesională: afecţiuni care se produc, ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale, în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau În colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci când normele generale de protecţia muncii şi normele specifice de securitatea muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
10.Mijloc individual de protecţie: mijloc de producţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
11.Noxă (sinonim – factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
12.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
13.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
14.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
15.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau mai multor pericole.