NSSM 23

NSSM 23 - PROTECTIA MUNCII

NSSM 23 – Norme specifice de protectia muncii pentru transporturi rutiere

CAPITOLUL 0: Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror alte măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii şi de igiena muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin aceasta prevederile normelor generale de protectia muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplică cumulativ şi cu valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii.

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă);
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi, în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant- sarcină de muncă- mijloace de producţie- mediu de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general prezentat, “Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevedere la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice privind exploatarea mijloacelor auto structurate pe sistem de muncă, normele noi cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de producţie, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate, prin standarde În domeniu.

În acelaşi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi ca formă de prezentare, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

SUBCAPITOLUL 1: Conţinut

Art. 1
Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă în activităţile de exploatare a autovehiculelor.

SUBCAPITOLUL 2: Scop

Art. 2
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant- sarcină de muncă- mijloace de producţie- mediu de muncă).

SUBCAPITOLUL 3: Domeniu de aplicare

Art. 3
Se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice care utilizează în activitatea de exploatare mijloace auto.

Art. 4
(1)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor Generale de Protecţie a Muncii şi, selectiv, cu prevederile Regulamentului pentru aplicarea Decretului 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, cu modificările ulterioare şi ale Condiţiilor tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, nr. 158 / 17.04.1994 ale Ministerului Transporturilor şi nr. 380 / 18.04.1994 ale Ministerului de Interne.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de exploatare a autovehiculelor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în Anexa 1.

SUBCAPITOLUL 4: Revizuirea normelor

Art. 5
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional, ale unităţilor sau proceselor de muncă.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor categoriilor de autovehicule

SUBCAPITOLUL 1: Încadrarea personalului

Art. 6
Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice şi instrucţiunile şi dispoziţiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor.
Conducătorilor auto cărora li s- au suspendat permisele de conducere pentru abateri de la regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice nu li se va permite să conducă autobuze sau autocamioane care transportă persoane sau mărfuri în trafic interurban decât după efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin reglementările în vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, în transportul intern de mărfuri, stagiu care se va încheia cu o testare asupra cunoştinţelor profesionale.
Testarea va fi efectuată de şeful formaţiei de lucru.

SUBCAPITOLUL 2: Instruirea personalului

Art. 7
Instructajul de protecţia muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii în vigoare.

Art. 8
Instructajul periodic se va face lunar şi la fiecare schimbare a tipului de autovehicul şi/sau a încărcăturii transportate.

Art. 9
Persoanele desemnate (şefii formaţiei de lucru) vor lua măsuri pentru informarea conducătorilor auto asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei, mâzgă, ceaţă etc.

SUBCAPITOLUL 3: Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art. 10
Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase vor fi dotaţi de către şefii formaţiilor de lucru şi vor fi obligaţi să utilizeze echipament de protecţie în conformitate cu Acordul european privitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase şi cu normele specifice de securitate a muncii prevăzute în anexa 1.

SUBCAPITOLUL 4: Organizarea locului de muncă

Art. 11
Persoanele fizice sau juridice care utilizează în activitatea lor mijloace auto trebuie:
a)să stabilească traseele de acces la/de la drumurile publice precum şi traseele interioare;
b)să asigure condiţiile de parcare a autovehiculelor;
c)să asigure condiţiile de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi exploatare auto;
d)să asigure amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drumurilor de acces, a rampelor, a cheiurilor fixe şi a locurilor de încărcare- descărcare a autovehiculelor;
e)să asigure descongestionarea drumurilor de acces şi a spaţiului de manevră pentru intrarea şi ieşirea la rampele sau la locurile de încărcare- descărcare a autovehiculelor;
f)să asigure marcarea şi semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase în care se limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport ;
g)să asigure iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spaţiilor pentru încărcarea- descărcarea şi manevrarea autovehiculelor şi a altor puncte de lucru periculoase;
h)să asigure instruirea persoanelor care pilotează autovehicule.

SUBCAPITOLUL 5: Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele

Art. 12
Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în parcurs şi pentru a evita defecţiunile şi accidentele, autovehiculele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice:
a)dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare;
b)volanul să nu aibă joc mai mare de 15°;
c)piesele mecanismului de direcţie să nu prezinte defecţiuni şi uzuri (jocuri la articulaţie, lipsă şplinturi etc.);
d)puntea faţă precum şi puntea (punţile) spate să nu prezinte deformări sau alte defecţiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
e)elementele suspensiei (arcuri lamelare şi spirale, perne de aer, amortizoare etc.) să nu prezinte defecţiuni;
f)rulmenţii roţilor să nu aibă jocuri care depăşesc limitele stabilite în prescripţiile tehnice de funcţionare ale acestora;
g)sistemul de alimentare al autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizaţii;
h)carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine fixat şi reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil;
i)rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat pentru a nu se deschide în timpul mersului, iar suporturile de susţinere şi colierele de fixare ale rezervorului să nu prezinte fisuri;
j)instalaţia electrică a autovehiculului să fie în perfectă stare; sunt interzise legăturile improvizate, cablurile neizolate, siguranţele necalibrate, lipsa capacelor de protecţie etc. care pot provoca scurt- circuite;
k)bateria acumulatoare să fie în bună stare, bine fixată, acoperită şi amplasată în aşa fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului;
l)releele regulatoarelor de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă de exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;
m)sistemele de frânare să fie reglate corect şi să fie în perfectă stare de funcţionare;
n)compresorul de aer să fie în bună stare de funcţionare, astfel încât să asigure presiunea şi debitul corespunzător de aer, potrivit tipului anvelopei şi autovehiculului;
o)anvelopele să fie de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte deformaţii ce indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea să fie cea prescrisă de fabricant. Nu se vor folosi anvelope a căror bandă de rulare prezintă o uzură peste limita prevăzută de normele tehnice. Este interzisă folosirea anvelopelor reşapate pe axa din faţă;
p)jantele şi cercurile elastice nu trebuie să prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piuliţele respective;
r)ţeava de evacuare a gazelor arse va fi în bună stare, fără fisuri sau garnituri defecte şi va fi prevăzută cu amortizor de zgomot (tobă de eşapament);
s)parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie în bună stare şi curate. Se interzice înlocuirea geamurilor cu geamuri de altă calitate decât cele prescrise de constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevăzut cu ştergătoare în perfectă stare de funcţionare;
t)la autobuze, caroseria să nu permită pătrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor în caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate la locuri accesibile.

Art. 13
Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a parcului de autovehicule, persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule trebuie:
a)să asigure şi să controleze efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autovehiculului respectiv;
b)să organizeze baza tehnico- materială necesară efectuării în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere zilnică a parcului de autovehicule pe care le deţin;
c)să asigure condiţii corespunzătoare de lucru;
d)să supravegheze operaţiile de întreţinere zilnică a autovehiculelor şi a remorcilor urmărind executarea lor în condiţii bune de către conducătorii auto;
e)să asigure luarea măsurilor de prevenire şi de combatere a incendiilor la autovehicule şi staţiile de alimentare din incintă;
f)să verifice prin sondaj starea tehnică la plecarea şi înapoierea din cursă cât şi pe traseu a autovehiculelor, precum şi a remorcilor şi semiremorcilor;
g)să organizeze acţiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee şi să asigure asistenţa tehnică a autovehiculelor care circulă în tranzit.

Art. 14
Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă stare tehnică şi estetică necorespunzătoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentraţiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare.

Art. 15
Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice şi ale prezentelor norme.

Art. 16
Conducătorii auto au obligaţia ca, pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor, să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele:
a)instalaţia de alimentare cu carburanţi, instalaţia electrică, instalaţia de evacuare a gazelor arse (eşapate), instalaţia de încălzire, sistemul de direcţie, semnalizare, rulare şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii;
b)să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil, în afara celor montate de către uzina constructoare;
c)existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
d)uşile să fie în bună stare de funcţionare;
e)să confirme, prin semnătură pe foaia de parcurs, că autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic.

Art. 17
Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu remorci, dacă una din componentele sistemului de împerechere este defectă sau deteriorată.

Art. 18
Este interzisă manevra de manevra de mers înapoi a autovehiculelor cu remorcă, dacă nu se blochează în prealabil, peridocul.

Art. 19
Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să asigure ca în inventarul autovehiculului să se găsească:
a)lampa electrică portabilă;
b)dispozitivul de protecţie împotriva săririi inelului de siguranţă al jantei (pe timpul umflării anvelopelor nedemontate);
c)dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei după rabatarea ei;
d)două capre pentru suspendarea autovehiculului;
e)patru pene pentru asigurarea împotriva deplasării necomandate a mijloacelor de transport în timpul remedierii defecţiunilor tehnice, în diferite situaţii ivite;
f)manometru pentru verificarea presiunii pneurilor;
g)trusă medicală de prim ajutor;
h)trusă de scule şi unelte, în bună stare, corespunzătoare tipului de autovehicul;
i)cric corespunzător tonajului autovehiculului încărcat şi suport de lemn pentru stabilitatea acestuia;
j)două triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor;
k)manivelă de pornire la motoarele cu aprindere prin scânteie;
l)stingător, iar în cazul autovehiculelor care transportă încărcături uşor inflamabile sau periculoase, câte două stingătoare precum şi ladă sau sac cu nisip, o pătură groasă şi o lopată pentru împrăştierea nisipului;
m)în funcţie de natura transportului, autovehiculul va fi dotat şi cu alte mijloace în scopul preîntâmpinării accidentelor (frînghii, prelate etc.);
n)pe timp de iarnă, autovehiculele vor fi dotate, în plus, cu: huse pentru acoperirea măştii radiatorului, lanţuri antiderapante, lopeţi, nisip, sare etc.

Art. 20
Mijloacele auto care transportă persoane vor fi întreţinute în stare bună de funcţionare şi de curăţenie, iar înainte de plecare în cursă, conducătorul auto va efectua, în afară de cele arătate în art.16, un minuţios control tehnic privind:
a)starea geamurilor, a uşilor, buna lor închidere şi funcţionare;
b)starea parasolarului de protecţie montat deasupra parbrizului;
c)existenţa şi starea perdelelor de la geamuri şi din spatele scaunului conducătorului auto;
d)etanşeitatea sistemului de evacuare a gazelor eşapate;
e)funcţionarea pe timp friguros a sistemului de încălzire din dotarea mijlocului de transport, astfel încât să asigure încălzirea corespunzătoare a salonului autobuzului, fiind interzise orice improvizaţii;
f)existenţa oglinzilor retrovizoare, starea şi amplasarea lor, astfel încât să permită şoferului să supravegheze de la locul său uşile de la urcare, coborâre, precum şi carosabilul din spate.

Art. 21
În afară de verificările prezentate la art.16, conducătorul auto de pe autobasculante va controla buna funcţionare a dispozitivelor de închidere a obloanelor precum şi dispozitivului de siguranţă împotriva basculării necomandate a benei.
Se interzice plecarea în cursă dacă se constată că dispozitivele nu sunt corespunzătoare.

Art. 22
În afară de verificările prezentate la art.16, conducătorul auto al mijlocului auto cu remorcă sau semiremorcă cu greutate maximă mai mare de 750 kgf, va controla existenţa şi buna funcţionare a:
a)instalaţiei de frânare a remorcii sau semiremorcii acţionată din cabina autovehiculului trăgător;
b)lanţurilor sau cablurilor pentru legarea suplimentară a remorcii de autovehiculul trăgător;
c)dispozitivului care permite frânarea (imobilizarea) roţilor când remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul trăgător.
Se interzice plecarea în cursă dacă se constată că dispozitivele de mai sus nu sunt corespunzătoare.

Art. 23
Conducătorilor auto le este interzis să transporte în cabina mijlocului de transport un număr de persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului şi înscris în certificatul de Înmatriculare.

Art. 24
Conducătorului auto îi este interzis să folosească, pentru pornirea motorului cu manivela, persoane neinstruite în acest scop.

SUBCAPITOLUL 6: Parcarea

Art. 25
Este interzisă parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj şi din incinta unităţilor sau subunităţilor, precum şi sub liniile electrice aeriene.

Art. 26
Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau împrăştieri de substanţe grase, lichide etc. vor fi curăţate şi apoi presărate cu materiale aderente (nisip, cenuşă, zgură etc.)

Art. 27
În timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curăţate de zăpadă sau de gheaţă, presărându- se rumeguş, zgură, nisip, sare etc.

Art. 28
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducătorii auto vor lua următoarele măsuri:
a)vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii;
b)vor opri motorul;
c)vor frâna autovehiculul;
d)vor scoate cheile din contact;
e)vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile cabinei;
f)vor scoate de sub tensiune instalaţia electrică a mijlocului de transport, acţionând întrerupătorul general (dacă este cazul).

Art. 29
Se interzice folosirea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.

Art. 30
Se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune.

Art. 31
La locul de parcare sunt interzise:
a)efectuarea probelor de frânare în mers. Acestea se vor efectua la standurile de încercare a eficienţei sistemului de frânare sau În zone special amenajate;
b)alimentarea cu combustibili sau lubrifianţi;
c)aruncarea cÂrpelor Îmbibate cu produse petroliere etc.;
d)parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile, cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu buşoane lipsă sau neetanşe.

Art. 32
Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere (cisterne, remorci – cisterne etc.) se va face separat faţă de celelalte autovehicule. Este interzisă parcarea acestor autovehicule în apropierea staţiilor de alimentare.

Art. 33
Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incintele agenţilor economici în drumurile publice se va face cu faţa. În cazul când nu este posibil, ieşirea pe drumurile publice se efectuează numai prin pilotare.

CAPITOLUL 3: Transportul călătorilor

Art. 34
Transporturile de călători se vor efectua cu autobuze sau, în cazuri deosebite, cu autocamioane special amenajate.

Art. 35
Persoanele fizice sau juridice vor lua măsuri de popularizare a regulilor ce trebuie respectate de către călători în locurile de îmbarcare şi în parcurs.

Art. 36
Urcarea, aranjarea, fixarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autobuzului se vor face numai de către conducătorul auto sau de către personalul încadrat în acest scop.

Art. 37
Se interzice transportul mărfurilor rău mirositoare, al buteliilor de aragaz, al bidoanelor, al sticlelor etc. care conţin materiale inflamabile, atât în interiorul autobuzelor, cât şi în portbagajul acestora.

Art. 38
Transportul vietăţilor mici (păsări, purcei, câini etc.) este admis numai în cuşti, în portbagaj.

Art. 39
Autobuzele vor fi dotate cu câte două stingătoare, amplasate unul lângă uşa din faţă a autobuzului iar celălalt lângă uşa din spate.

Art. 40
Se interzice păstrarea suplimentară în salonul autobuzelor a anvelopelor de rezervă sau a oricăror obiecte şi bagaje care pot împiedica circulaţia la urcarea sau coborârea călătorilor.

Art. 41
Este interzis ca în timpul circulaţiei sau al staţionării autobuzelor să se ridice capacele interioare ale compartimentului motor în scopul încălzirii spaţiului afectat pasagerilor.

Art. 42
Conducătorilor auto de pe autobuze le este interzis:
a)să conducă sub influenţa alcoolului;
b)să efectueze improvizaţii în instalaţia de alimentare cu combustibili sau electrică a autobuzului;
c)să amplaseze pe platforma din faţă scaune suplimentare, în afară de cele prevăzute prin construcţia autobuzului;
d)să amplaseze pe bordul autobuzului becuri, fotografii, ilustrate etc.;
e)să gareze sau să parcheze autobuzul în alte locuri decât cele destinate acestui scop şi menţionate în foaia de parcurs.

Art. 43
În timpul transportului de călători, conducătorilor auto le revin următoarele obligaţii:
a)să supravegheze în permanenţă ca urcarea şi coborârea călătorilor să se facă în ordine şi în condiţii care să evite accidente;
b)să pornească din staţie numai după coborârea şi urcarea călătorilor;
c)să nu oprească şi să nu pornească din staţie cu uşile deschise (în cazul în care manevrarea uşilor este comandată de la bord, să deschidă uşile numai după oprirea completă a autobuzului şi să le închidă înainte de a porni de pe loc).

Art. 44
În cazuri speciale, când transportul de persoane se impune a fi executat cu autocamioane, se vor lua următoarele măsuri:
a)caroseria va fi prevăzută cu bănci fixate rigid pe podea, a căror înălţime va fi cu 15 cm mai mică decât înălţimea obloanelor;
b)autocamionul va fi dotat cu o scară mobilă care se va fixa, la urcare şi la coborâre, în partea din spate a autocamionului;
c)caroseria autocamionului va fi prevăzută cu coviltir şi prelată în stare bună.

Art. 45
În foaia de parcurs a autocamionului destinat transportului de persoane se va menţiona – pe răspunderea celui care încuviinţează transportul – că autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregătit În acest scop.

Art. 46
Obligaţiile şi răspunderile conducătorilor auto care execută transporturi de persoane cu autocamioanele sunt cele stabilite pentru conducătorii auto de pe autobuze.

Art. 47
Este interzis transportul, în caroseria autocamioanelor amenajate, a unui număr de persoane mai mare decât cel stabilit de Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice pentru tipul şi marca autovehiculului respectiv.

Art. 48
Înainte de urcarea călătorilor, conducătorul auto va face cunoscut responsabilului de transport regulile ce trebuie respectate la urcare, coborâre şi în parcurs cu autocamioanele amenajate.
Persoanele transportate sunt obligate să respecte cu stricteţe regulile de transport, fiind direct răspunzătoare de nerespectarea lor.

CAPITOLUL 4: Transportul mărfurilor

SUBCAPITOLUL 1: Măsuri generale de securitate a muncii privind mărfurile transportate

Art. 49
Încărcarea autovehiculelor se va face în conformitate cu indicaţiile date de fabrica constructoare.

Art. 50
La manevrarea, poziţionarea şi fixarea autovehiculelor pentru încărcare – descărcare, conducătorii auto vor respecta prevederile normelor de protecţie a muncii specifice locurilor de muncă respective.

Art. 51
Conducătorii auto vor supraveghea ca încărcătura să fie repartizată uniform pe platforma autovehiculelor, precum şi respectarea tonajului şi gabaritului.

Art. 52
Conducătorul autovehiculului care efectuează transportul va verifica la plecarea în cursă şi în parcurs modul cum a fost legată încărcătura. Se interzice plecarea în cursă dacă acesta constată că încărcătura nu a fost legată corespunzător.

Art. 53
Aşezarea mărfurilor în autovehicule se va face astfel încât să fie asigurată stabilitatea lor în timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de aşezare şi de ancorare a încărcăturii revine unităţii la care se face încărcarea. Conducătorul auto va refuza efectuarea transportului dacă aceasta nu îndeplineşte condiţiile de tonaj şi/sau gabarit. În cazul încărcăturilor formate din lăzi, butoaie, cutii sau colete, se interzice să se lase locuri goale între acestea. La nevoie, între rânduri se vor pune chituci sau şipci de lemn.
La transportul pieselor şi materialelor cilindrice, cu volum şi greutate mare, acestea se vor fixa de către expeditor cu juguri care se fixează de platforma caroseriei. Când rămân spaţii pe platforma caroseriei, se va asigura încărcătura împotriva deplasării.

Art. 54
În caroseria autocamioanelor se pot transporta împreună cu încărcătura numai încărcătorii sau însoţitorii mărfurilor prevăzuţi în foaia de parcurs, cu obligaţia să nu călătorească deasupra încărcăturii sau în picioare şi să nu fumeze. Pentru transportul lor se amenajează un spaţiu prevăzut cu bancă fixată rigid de platformă, în partea din spate a caroseriei.

Art. 55
Este interzis să se transporte persoane pe părţile laterale ale caroseriei, în picioare, în caroserie, pe scări, precum şi în remorci, sau deasupra încărcăturii.

Art. 56
Este interzis să se transporte în caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se află în stare de ebrietate.

Art. 57
Se interzice urcarea sau coborÂrea persoanelor În timpul mersului.

Art. 58
Se interzice accesul la locul de încărcare – descărcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au nici o atribuţie la aceste operaţii.

Art. 59
Încărcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel făcută încât conducătorul auto să aibă vizibilitatea necesară în mers şi posibilitatea supravegherii parcursului.

Art. 60
La încărcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta următoarele măsuri:
a)încărcarea se va face dinspre părţile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din spate;
b)încărcătura va fi aşezată pe platformă cât mai încet posibil pentru a se evita şocurile, avariile sau accidentele;
c)conducătorul auto nu va permite staţionarea de persoane pe platforma autovehiculului, în cabină şi pe scări;
d)conducătorul autovehiculului (camion, basculantă, tractor etc.) va părăsi cabina şi se va îndepărta de zona de acţiune a macaralei sau a excavatorului; prin excepţie, la încărcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevăzute cu apărătoare de cabină, se admite prezenţa în cabină a conducătorului auto. În cazul încărcării mărfurilor care depăşesc gabaritul este interzisă prezenţa conducătorului auto în cabină, indiferent de mijloacele de încărcare utilizate şi de capacitatea autovehiculului.

Art. 61
Conducătorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului în timpul încărcării sau descărcării acestuia.

Art. 62
Mărfurile care ar putea să se împrăştie în timpul transportului trebuie să fie ambalate şi acoperite cu prelată, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu trebuie să permită scurgerea mărfii.

Art. 63
În funcţie de felul şi dimensiunile mărfii transportate, precum şi de lungimea autovehiculelor în care se transportă, pentru a se efectua toate manevrele cu uşurinţă şi fără pericol de accidentare, la locurile de încărcare – descărcare,beneficiarul transportului trebuie să asigure spaţii corespunzătoare.

SUBCAPITOLUL 2: Mărfuri grele şi voluminoase

Art. 64
Autovehiculele şi remorcile nu vor fi încărcate cu mărfuri ce pot depăşi gabaritul admis şi greutatea pe osie prevăzute de Regulamentul pentru aplicarea Decretului 328/1966.

Art. 65
Dacă încărcătura autovehiculelor depăşeşte gabaritul admis pentru circulaţie pe drumurile publice, transportul se va efectua numai cu aprobarea organelor Ministerului de Interne şi Regia Autonomă a Drumurilor. În această situaţie transportul se va efectua în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice (circulaţia autovehiculelor cu gabarite şi tonaje depăşite).

Art. 66
Mărfurile ambalate pot depăşi înălţimea obloanelor, cu condiţia de a fi asigurate prin legare pentru a nu cădea în parcurs. Legarea mărfurilor se va face în aşa fel încât ambalajul să nu aibă muchii tăioase care, în parcurs, să poată produce tăierea (roaderea) legăturilor sau desfacerea acestora.

Art. 67
Operaţiile de încărcare şi descărcare a pieselor grele şi voluminoase în şi din autovehicule se vor face cu ajutorul instalaţiilor de ridicat.

Art. 68
Manipularea greutăţilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive speciale de ridicat, omologate.

Art. 69
Caroseria autovehiculului în care se face încărcarea mărfurilor grele trebuie să fie netedă şi rezistentă.

Art. 70
Descărcarea mărfurilor grele trebuie să se facă pe suprafeţe nivelate şi consolidate.

Art. 71
La încărcarea şi descărcarea mărfurilor grele cu ajutorul planurilor înclinate se vor folosi trolii. În aceste cazuri lucrătorii vor păstra o distanţă corespunzătoare faţă de mărfurile ce se încarcă – descarcă.

SUBCAPITOLUL 3: Obiecte cu lungime mare

Art. 72
Încărcătura de transportat nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport. În cazul materialelor lungi, acestea nu trebuiă să atingă solul în timpul mersului.

Art. 73
Dacă încărcătura depăşeşte în lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului, aceasta va fi semnalizată, ziua cu steguleţ roşu în spate şi cu steguleţe albe în faţă, iar noaptea cu lumină roşie, care va fi fixată în partea din spate a încărcăturii şi lumini albe în faţă.

Art. 74
Încărcarea sau descărcarea obiectelor cu lungime mare (care nu se poate face cu macaraua) se va face pe plan înclinat, pe şine sau pe grinzi care vor fi fixate la capătul inferior (pe pământ) cu pene.

Art. 75
Tragerea obiectelor se va face cu odgoane ori cu trolii.

Art. 76
Deplasare obiectelor pe planul înclinat se va face cu ajutorul răngilor.

Art. 77
Operaţia de descărcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va începe numai după verificarea stabilităţii încărcăturii pe platformă. Descărcarea se va face succesiv, începând cu rândul superior.

SUBCAPITOLUL 4: Mărfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate

Art. 78
Încărcarea şi descărcarea mărfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate în şi din autovehicule se vor face în trepte, începând de la partea superioară a stivei la descărcare şi invers la încărcare.

Art. 79
Manipularea mărfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai după ce acestea au fost verificate să nu aibă cuie sau capete de balot ieşite, care ar putea produce tăieturi.

Art. 80
Lăzile cu geamuri se vor încărca şi descărca de pe autovehicule numai cu ajutorul instalaţilor de ridicat. Se vor folosi numai autovehicule dotate cu instalaţii de ridicat.

Art. 81
Încărcarea şi descărcarea butoaielor în şi din autovehicule se vor face prin rostogolire pe plan înclinat sau prin folosirea obloanelor ridicătoare din dotarea autovehiculelor.

Art. 82
Mărfurile încărcate pe paleţi trebuie să fie bine fixate, în vederea prevenirii deplasării sau răsturnării.

Art. 83
Paleţii trebuie aşezaţi în caroseria autovehiculului cu latura mică înspre cabina mijlocului de transport.

Art. 84
Paleţii de dimensiuni mici vor fi stivuiţi în caroserie, întreţesut.

SUBCAPITOLUL 5: Materiale în vrac

Art. 85
La încărcarea şi descărcarea materialelor pulverulente în vrac, în şi din autovehicule se va evita staţionarea lucrătorilor în zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv.

Art. 86
Se interzice transportul În vrac al materialelor toxice.

Art. 87
Încărcarea – descărcarea bitumului în vrac şi a produselor care conţin bitum, a materialelor cu acţiune fotosensibilizantă sau fotoalergizantă, precum şi a acelora care au acţiune cancerigenă asupra organismului, se vor face pe timpul nopţii. În mod excepţional aceste operaţii pot fi efectuate şi în zilele fără soare (cu nori ) sau în spaţii acoperite.

Art. 88
Se interzice încărcarea în autovehicule a cerealelor neaerisite.

Art. 89
În timpul operaţiilor de încărcare mecanizată a materialelor în vrac cu ajutorul benzilor transportoare, greiferelor etc., lucrătorii nu vor staţiona în raza de acţiune a acestora sau în zona de propagare a prafului.

Art. 90
La încărcarea- descărcarea minereurilor, agregatelor de balastieră, carieră etc. le este interzis lucrătorilor să se urce În caroseria autovehiculelor sau În bena autobasculantelor pentru a trage materialele În jos cu diferite unelte.

SUBCAPITOLUL 6: Materiale periculoase (corozive, toxice, inflamabile, explozive)

Art. 91
Transportul materialelor periculoase se efectuează conform prevederilor “Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, în 30 septembrie 1957, la care România a aderat în 1994 şi cu prevederile cuprinse în articolele ce urmează.

SECŢIUNEA 1: Materiale corozive şi de origine animală

Art. 92
Incărcarea şi descărcarea produselor corosive sau caustice în şi din autovehicule, se vor face pe rampe sau pe platformele magaziilor aflate la nivel cu podeaua mijlocului de transport şi numai sub supravegherea delegatului expeditorului.

Art. 93
Vasele goale care au servit la transportul de soluţii caustice sau corozive vor fi aşezate vertical pe podeaua autovehiculului. Se interzice răsturnarea acestora pe podea, după operaţia de descărcare.

Art. 94
Transportul materiilor prime de origine animală (piei, oase, păr, lână etc.) fără ambalaj sau în ambalaj moale se va face numai după ce podeaua şi caroseria autovehiculului au fost bine acoperite cu folii mari din material plastic. După efectuarea unor asemenea transporturi, autovehiculele vor fi spălate şi dezinfectate, iar conducătorul auto va face duş cu apă caldă şi săpun.

SECŢIUNEA 2: Produse toxice,precum şi plante care conţin substanţe toxice

Art. 95
Transportul acestor produse şi substanţe se va efectua numai pe baza unui “ordin de transport” emis de conducerea unităţii expeditoare sau de persoane împuternicite de aceasta pentru fiecare transport în parte. Transportul plantelor care conţin substanţe toxice nu se poate efectua fără ordin de transport de la producătorul de culturi la beneficiar. Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice a fost aprobată de Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 43/7.02.1980 şi publicată în Buletinul oficial nr. 14/15.02.1980.

Art. 96
Transportul produselor şi substanţelor toxice se efectuează cu însoţitor desemnat de conducerea unităţii expeditoare, de regulă din rândul chimiştilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, asupra proprietăţilor toxice ale produselor, precum şi asupra măsurilor ce trebuie luate în caz de deteriorare a ambalajelor sau de răspândire a produselor şi substanţelor. Transportul de plante care conţin substanţe toxice se va efectua cu însoţitor instruit în acest scop.

Art. 97
Transportul produselor şi substanţelor toxice se va face în containere speciale care să asigure securitatea acestora. Transportul plantelor uscate care conţin substanţe toxice se va face în saci, baloţi presaţi sau lăzi.

Art. 98
Mijloacele de transport contaminate cu substanţe toxice în timpul transportului vor fi denocivizate de către beneficiari imediat după descărcare.

Art. 99
Este interzis transportul produselor şi substanţelor toxice cu vehiculele cu care se transportă persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate. De asemenea, este interzisă staţionarea în centrele populate a vehiculelor care transportă substanţe toxice sau ce emană gaze ori prezintă pericol de explozii.

Art. 100
Manipularea pe şi de pe autovehicule a produselor şi substanţelor toxice se va face în prezenţa şi pe răspunderea personalului desemnat în acest scop de conducerea unităţii beneficiare.

SECŢIUNEA 3: Produse petroliere şi adezive

Art. 101
Conducătorii auto, autocisternele precum şi mijloacele auto care transportă ocazional produse petroliere şi adezive trebuie să îndeplinească cerinţele prezentate de “Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere”.

Art. 102
La operaţiile de încărcare- descărcare precum şi în transportul produselor petroliere şi adezive conducătorul auto va respecta prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere.

SECŢIUNEA 4: Materiale explozive

Art. 103
Transportul materialelor explozive cu mijloace auto se face În conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive.

SECŢIUNEA 5: Substanţe periculoase cu regim special de transport

Art. 104
Obligaţiile conducătorilor mijloacelor auto care transportă substanţe periculoase cu regim special de transport sunt prezentate în:
a)Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportarea produselor anorganice;
b)Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);
c)Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea şi transportul oxigenului şi azotului;
d)Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice;
e)Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea hidrogenului;
f)Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei.

SECŢIUNEA 6: Recipiente cu gaze sub presiune

Art. 105
Autovehiculele destinate transportului de recipiente cu gaze sub presiune şi conducătorii auto respectivi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi autovehiculele destinate transportului de produse petroliere prezentate în “Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere, la fabricarea transportul şi depozitarea oxigenului şi azotului, acetilenei şi a hidrogenului”.

Art. 106
Se interzice încărcarea în mijlocul de transport a recipientelor butelie cu gaze sub presiune, fără cele două inele de cauciuc pentru amortizarea şocurilor şi fără capacul de protecţie montat.

Art. 107
Se interzice rostogolirea pe podeaua mijlocului de transport a recipientelor butelie sub presiune, indiferent dacă sunt pline sau goale.

Art. 108
Recipientele butelie cu gaze sub presiune vor fi încărcate în autovehicule până la nivelul superior al obloanelor şi vor fi aşezate orizontal cu capacele înspre oblonul din dreapta al autovehiculului, perpendicular pe direcţia de mers înainte.

Art. 109
La transportul recipientelor butelie cu autovehicule descoperite se vor folosi prelate pentru acoperirea acestora, îndeosebi în timpul verii (pentru a fi ferite de temperaturi excesive) ;autotrenurile încărcate cu butelii vor circula numai pe drumuri amenajate, evitând declivităţile drumului care ar putea produce răsturnarea încărcăturii.

CAPITOLUL 5: Măsuri de securitate a muncii la mijloacele auto

SUBCAPITOLUL 1: Autobasculante

SECŢIUNEA 1: Autobasculante mai mici de 20 t

Art. 110
Înainte de a pleca în cursă, conducătorul auto va verifica starea tehnică a autobasculantei, conform prevederilor din art.16. In plus va verifica:
a)existenţa şi starea tijei de blocare a benei;
b)starea cablurilor de limitare a cursei de ridicare a benei;
c)funcţionarea corectă a dispozitivului de ridicare şi coborâre a benei.

Art. 111
Conducătorul auto nu va porni de pe loc şi nu va circula cu autobasculanta având bena ridicată.

Art. 112
În timpul încărcării mecanizate a autobasculantei conducătorului auto îi este interzis să stea în cabina autovehiculului, dacă aceasta nu este prevăzută cu apărătoare de cabină.

Art. 113
La descărcare, înainte de a comanda ridicarea benei, conducătorul auto:
a)va asigura autobasculanta cu frâna de mână;
b)se va asigura că bena, în poziţie ridicată, nu se va lovi de construcţiile învecinate;
c)se va asigura că bena, în poziţie ridicată, nu se va opri la distanţă periculoasă de o linie electrică aeriană.

Art. 114
Este interzis conducătorului auto să intervină la instalaţia hidraulică. Repararea acesteia trebuie să fie efectuată de personal calificat.

Art. 115
La defectarea sistemului hidraulic de ridicare, conducătorul auto va proceda după cum urmează:
A.Dacă mecanismul de ridicare al benei răspunde la comenzile automate necorespunzător, iar autobasculanta are tija de blocare în bună stare:
a)va comanda coborârea benei în poziţie orizontală (rezemată de şasiu);
b)va descărca materialele din benă;
c)va comanda ridicarea benei în poziţie maximă şi va fixa bena în această poziţie cu tija de blocare;
d)va remedia defecţiunile constatate la partea mecanică a mecanismului de ridicare a benei ; este interzisă intervenţia conducătorului auto la instalaţia hidraulică;
e)va verifica starea şasiului , jocul bolţurilor de fixarea benei pe şasiu şi fixarea axei portabile pe şasiu;
f)va efectua probele de ridicare şi de coborâre a benei .
B.Dacă mecanismul de ridicare al benei nu răspunde la comenzi, iar bena a fost blocată într- o poziţie intermediară de ridicare, conducătorul auto:
a)va sprijini bena în poziţia în care se află prin introducerea unor grinzi sau chituci de lemn între şasiu şi benă;
b)va descărca materialele din benă;
c)va remedia defecţiunea constatată la partea mecanică a mecanismului de ridicare a benei;
d)după ieşirea de sub autobasculantă a celui care a remediat defecţiunea, va comanda ridicarea automată a benei în poziţie maximă;
e)va scoate grinzile sau chitucii care au servit la sprijinirea benei;
f)va verifica modul de funcţionare al mecanismului de ridicare a benei, executându- se de mai multe ori coborârea şi ridicarea automată a benei, fără încărcătură.

Art. 116
Este interzis transportul de persoane În bena autobasculantelor.

Art. 117
La autobasculantele care basculează pe trei părţi, se va urmări ca, înainte de plecarea în cursă, bena să fie bine fixată pe suporţi prin cele patru cuie de blocare, iar obloanele închise prin cârligele lor. La basculare, bena acestora va fi bine fixată pe suport prin cele două cuie de blocare rămase în locaşurile lor, iar cele două coliere de siguranţă ale suportului spate vor fixa, bine strânse, cepurile de oprire.

Art. 118
La transportul gunoiului şi zăpezii cu autobasculante se vor respecta, în afară de cele prezentate în art.16, şi următoarele prevederi:
a)lucrătorii care deservesc autobasculanta vor călători numai în cabină;
b)la descărcarea gunoiului, se interzice deplasarea autobasculantei până la marginea rampei de gunoi;
c)la încărcarea zăpezii, autobasculanta va fi manevrată astfel încât lucrătorii ce o încarcă să se afle între aceasta şi bordura trotuarului;
d)la descărcarea zăpezii, manevrarea la mersul înapoi a autobasculantei se va dirija de către un lucrător aflat pe sol, lateral, în stânga spate, în câmpul vizual al conducătorului; distanţa de la gura canalului la roţile din spate va fi de cca. 1m.

Art. 119
La descărcarea zăpezii pe estacade, se vor respecta următoarele:
a)se pot descărca simultan mai multe autobasculante, în funcţie de construcţia şi capacitatea estacadei;
b)manevrarea la estacadă a autobasculantei se va dirija de către un lucrător aflat la sol, instruit special în acest scop;
c)se vor respecta sensurile unice de circulaţie;
d)la intrarea pe estacadă pe distanţa de 200 m până la grinda opritoare a estacadei, viteza maximă de deplasare va fi de 3 km/h, iar la ieşirea din estacadă a autobasculantei descărcate, viteza maximă va fi de 4 km/h.

SECŢIUNEA 2: Autobasculante cu capacitatea între 20- 100 t

Art. 120
Şoferul va proceda la pornirea motorului şi la manevrarea autobasculantei numai după ce va verifica şi se va convinge că nu se găsesc persoane sub maşină sau în apropierea ei.

Art. 121
La încărcarea autobasculantelor, acestea vor fi aşezate astfel încât încărcarea să se facă numai prin spate sau pe părţile laterale, iar cupa excavatorului să nu treacă pe deasupra cabinei autovehiculului.

Art. 122
Conducătorul auto va rămâne în cabina autobasculantei în tot timpul operaţiilor de încărcare- descărcare a acesteia şi ori de câte ori se efectuează urcarea sau coborârea benei.

Art. 123
După încarcare, conducătorii auto vor verifica repartizarea uniformă a încărcăturii în bena autobasculantelor, precum şi a gabaritului acestora.

Art. 124
Trecerea prin vaduri a autobasculantelor de mare capacitate se va face cu respectarea prescripţiilor tehnice ale uzinei constructoare, pentru a se evita intrarea apei în motoarele electrice de tracţiune.

Art. 125
În timpul circulaţiei şi manevrării autobasculantelor se va urmări ca partea din faţă a benei – cozorocul – să nu lovească linii electrice, copaci, stânci, construcţii etc.

Art. 126
Când vizibilitatea este redusă, viteza de deplasare a autobasculantelor de mare capacitate nu va depăşi 8- 10 km/h. Se interzice circulaţia autobasculantelor, când vizibilitatea este sub 20 m.

Art. 127
Autobasculantele de mare capacitate fiind agabaritice, nu vor efectua transporturi pe drumurile publice.
Deplasarea autobasculantelor pe drumurile publice (de la un loc de muncă la altul) este admisă fără sarcină utilă şi numai la acelea care nu depăşesc o încărcare maximă pe osie mai mare de 26,5 t. Aceste deplasări se vor efectua numai cu aprobarea organelor în drept (Ministerul de Interne şi Regia Autonomă a Drumurilor ).

Art. 128
Remorcarea autobasculantelor mari va fi permisă numai dacă acestea au motorul în stare bună de funcţionare şi dacă bara rigidă de remorcare este de dimensiuni corespunzătoare.
Remorcarea autobasculantelor care au motorul defect se va face numai cu ajutorul unui dispozitiv special construit (triunghiular, cu bare rigide) şi numai după ce a fost desfăcută pârghia de comandă a distribuitorului de direcţie.

Art. 129
În cazul opririi autobasculantei sau a tractorului de remorcare În pantă, se va opri motorul, se va acţiona frâna de serviciu, iar roţile vor fi calate cu pene. Este interzis să se frâneze autobasculanta, oprită în pantă, prin cuplarea într-o treaptă a cutiei de viteze dacă motorul nu funcţionează, deoarece legătura dintre roţile conductoare şi motor este întreruptă.

Art. 130
Locul de descărcare a autobasculantelor va fi prevăzut cu un opritor de siguranţă pentru limitarea mişcării autovehiculului la mersul înapoi. Autobasculanta se va apropia de marginea taluzului la o distanţă nepericuloasă, în funcţie de tonajul autobasculantei şi starea terenului, dar nu mai mică de 3 m.

Art. 131
Este interzisă suspendarea benei autobasculantei (în vederea unor lucrări de întreţinere şi exploatare), fără asigurarea benei cu ajutorul tirantului şi bolţurilor din dotare.

Art. 132
Este interzis să se scotă pneul de pe jantă înainte de a se evacua aerul din el.
Montarea unei roţi pe autobasculantă se va face numai după ce presiunea din pneul ei va fi de 1 bar şi numai după ce se va constata că inelul de închidere acoperă întreaga circumferinţă şi este bine fixat. Umflarea pneurilor până la presiunea prescrisă se va face numai după fixarea roţii în dispozitivul de protecţie. Când pana se remediază în parcurs, umflarea pneurilor se va face numai după asigurarea cu dispozitiv de protecţie.

Art. 133
Rezistenţele de frânare, dulapurile de automatizare, redresoarele etc. vor fi menţinute în permanenţă curate. Toate operaţiile de curăţare se vor face cu motorul oprit şi întrerupătorul bateriei- masă decuplat.

Art. 134
Pentru a se evita pericolul de explozie, la demontarea de pe autobasculantă a cilindrului suspensiei, se va proceda mai întâi la evacuarea totală a gazului din cilindru. Evacuarea se va realiza deschizându- se de 3- 4 ori supapele de încărcare la intervale de câte 3 minute. Cilindrul nu se va demonta decât după ce se va constata că nu mai conţine gaz sub presiune.

Art. 135
Este interzis să se încarce cilindrul suspensiei cu azot dacă dispozitivul de încărcare nu este în stare bună de funcţionare.

Art. 136
Se interzice încărcarea cilindrului suspensiei cu oxigen.

SECŢIUNEA 3: Autobasculante cu capacitate de 100 t şi 120 t

Art. 137
Utilizarea acestor autovehicule se va face numai după efectuarea unui control asupra stării tehnice înaintea pornirii motorului termic, înainte de punerea în mişcare precum şi în timpul deplasării autobasculantei.

SUBSECŢIUNEA 1: Înaintea pornirii motorului termic

Art. 138
Se vor verifica toate elementele electrice dacă au legăturile corect făcute.

Art. 139
Se va controla şi se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de părţile metalice ale autobasculantei a obiectelor sprijinite pe sol.

Art. 140
Se va verifica existenţa capacelor de protecţie a tuturor bornelor de legătură exterioară a dulapurilor de automatizare, a redresoarelor, a rezistenţelor de frânare, a generatorului şi a excitatricei.

Art. 141
Se va controla dacă bornele sunt bine strânse, iar carcasele metalice bine legate de şasiu.

Art. 142
Se va proceda la îndepărtarea sculelor sau obiectelor de pe părţile componente ale instalaţiei electrice sau de pe acele piese care, la pornirea motorului, vor intra în mişcare.

Art. 143
Se va controla dacă sunt corect întinse curelele de antrenare ale excitatricei şi ventilatorului şi dacă apărătoarea de protecţie este bine fixată.

Art. 144
Se va verifica dacă tubulatura de ventilaţie a motoarelor este în perfectă stare.

Art. 145
Se va verifica existenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor proprii de PSI.

Art. 146
Defecţiunile constatate la verificarea elementelor electrice se vor remedia înainte de pornirea motorului termic.

Art. 147
După verificarea elementelor electrice se va trece la verificarea părţii mecanice a autobasculantei, care se va efectua în conformitate cu prevederile instrucţiunilor emise de uzina constructoare.

Art. 148
Este interzis să se intervină la elementele electrice şi la partea mecanică a autobasculantei cu motorul termic pornit şi cu întreruptorul baterie- masă cuplat.

Art. 149
Se vor controla cabina şi platforma autobasculantei care trebuie să fie lipsite de obiecte, piese sau materiale care l- ar incomoda sau distrage pe şofer.

Art. 150
Se va verifica dacă uşile dulapurilor de automatizare sunt încuiate.

Art. 151
Se va verifica dacă sculele şi uneltele din dotarea autobasculantei sunt aşezate în locuri special amenajate.

SUBSECŢIUNEA 2: Înainte de punerea în mişcare a autobasculantei

Art. 152
Se va verifica starea de funcţionare a tuturor lămpilor de control. Cele arse sau defecte vor fi înlocuite, având grijă ca întreruptorul baterie- masă să fie decuplat.

Art. 153
Se va verifica dacă sub autobasculantă sau în apropierea ei se află vreo persoană, după care se va claxona, se va cupla întreruptorul baterie- masă şi se va porni motorul termic.

Art. 154
Autobasculanta nu va fi pusă în mişcare decât după ce presiunea din circuitele pneumatice va atinge valoarea prescrisă (6- 7 bari).
La mersul înapoi se va cupla sistemul de avertizare sonoră şi optică.

Art. 155
Este interzisă cuplarea instalaţiei electrice înainte de pornirea motorului termic.

SUBSECŢIUNEA 3: În timpul deplasării autobasculantelor

Art. 156
Conducătorul auto este obligat să respecte instrucţiunile de funcţionare a autobasculantei emise de constructor.

Art. 157
În timpul deplasării autobasculantei este interzisă manevrarea inversorului de sens.

Art. 158
În timpul funcţionării, se vor supraveghea în permanenţă lămpile de control de la bord. La semnalizarea oricărei defecţiuni se va decupla alimentarea blocului electronic, se va opri motorul termic, după care se va trece la remedierea defecţiunii.

SUBSECŢIUNEA 4: Curăţarea autobasculantelor

Art. 159
Curăţarea autobasculantelor de 100 t şi 120 t se va face numai cu jet de aer şi prin curăţarea cu perii şi cârpe curate, şi numai cu motorul termic oprit şi întrerupătorul baterie- masă decuplat. Spălarea acestor autobasculante cu jet de apă este interzisă.

SUBCAPITOLUL 2: Autocamioane

SECŢIUNEA 1: Autocamioane cu platformă basculabilă şi cu remorci basculabile

Art. 160
Autocamioane cu platformă basculabilă destinate transportului de materiale ca: balast, nisip, pământ, cereale şi deşeuri vor fi verificate înainte de plecarea în cursă asupra stării tehnice, conform art.16, controlându- se de asemenea şi:
a)existenţa sigiliului la supapa de siguranţă a instalaţiei hidraulice;
b)dacă robinetul de comandă a basculării este în poziţie “coborâre”;
c)existenţa celor două cabluri de siguranţă.

Art. 161
La remorcile basculabile se va verifica starea cuplajelor (hidraulic de frânare şi de semnalizare) precum şi sistemul de împerechere a remorcii cu autovehiculul trăgător: cârlig de tracţiune, proţap şi lanţuri de siguranţă.

Art. 162
După cuplarea remorcii de autovehiculul trăgător se va asigura cu şplint cârligul de tracţiune al autovehiculului trăgător.

Art. 163
Este interzis să se efectueze viraje strânse pentru a se evita suprasolicitarea proţapului.

Art. 164
La încărcarea autocamioanelor cu platformă basculabilă şi a remorcilor basculabile, conducătorul auto va coborâ din cabină şi va ieşi din raza de acţiune a utilajului de încărcare mecanizată, după asigurarea autocamionului împotriva pornirii necomandate.

Art. 165
La descărcarea prin basculare a autocamioanelor cu platformă basculabilă şi a remorcilor basculabile, conducătorul auto se va asigura ca pe platformă şi în raza de acţiune a acestora să nu existe nici o persoană.

Art. 166
După descărcarea şi coborârea platformei basculabile şi a remorcii basculabile şi înainte de a porni de pe loc, acestea vor fi blocate din nou prin manevrarea celor două manete în poziţia “coborâre”.

Art. 167
Nu se admite pornirea de pe loc a autocamionului cu platformă basculabilă şi a remorcii basculabile înainte de a aşeza corect caroseria şi de a se bloca de bolţuri.

SECŢIUNEA 2: Autocamioane cu dispozitive de împrăştiat sare

Art. 168
Nu se vor folosi la împrăştiatul sării decât autocamioane amenajate corespunzător.

Art. 169
Viteza maximă de deplasare în acţiunea de împrăştiere a sării este de maximum 10 km/h.

Art. 170
În timpul împrăştierii sării, conducătorul auto va conduce autocamionul astfel încât să asigure o deplasare cât mai uniformă (fără accelerări sau frânări bruşte).

Art. 171
În cazul apariţiei unei blocări a dispozitivului de împrăştiat sare, nu se va interveni decât numai după decuplarea de la sursa de energie a dispozitivului şi numai de către personal calificat.

Art. 172
Dispozitivul de împrăştiat sare va fi astfel reglat încât sarea să fie împinsă numai pe carosabil.

SECŢIUNEA 3: Autocamioane de transportat gunoi

Art. 173
Conducătorul auto nu va deplasa autocamionul cu lucrători pe caroserie (chiar dacă gunoiul este acoperit cu prelată) sau pe scări (chiar dacă se deplasează de la o casă la alta).

Art. 174
Se va manevra astfel autocamionul încât încărcarea gunoiului să se facă pe partea dreaptă a autovehiculului.

Art. 175
La rampa de descărcare, conducătorul auto se va asigura că lucrătorii prezenţi nu se găsesc în zonă şi apoi va manevra autocamionul.

Art. 176
Se interzice deplasarea autocamionului până la marginea rampei de gunoi.

Art. 177
La intrare în autobază, autocamionul folosit la transportul gunoiului trebuie spălat; la intrarea în atelier, trebuie să fie şi dezinfectat.

SECŢIUNEA 4: Autocamioane de transportat zăpadă

Art. 178
Pentru încărcarea zăpezii, autocamionul se va manevra în sensul de circulaţie al străzii, astfel încât lucrătorii ce încarcă să se afle între autovehicul şi bordura trotuarului.

Art. 179
Pentru descărcarea zăpezii, manevra autocamionului la gura de canal va fi dirijată de către o persoană aflată la sol.

Art. 180
Se interzice transportul lucrătorilor cu autocamionul încărcat cu zăpadă.

SUBCAPITOLUL 3: Autocisterne

Art. 181
Obligaţiile conducătorilor mijloacelor auto care transportă produse periculoase sau toxice sunt prezentate în art.104.

SECŢIUNEA 1: Semiremorcă cisternă cuplată la autotractor

Art. 182
Cuplarea şi decuplarea semiremorcii cisternă la şi de la autotractorul cu şa se va efectua numai pe teren orizontal, cu semiremorca frânată manual, respectându- se următoarele:
a)manevrarea autotractorului pentru cuplare se va face numai dirijată de către un lucrător de la sol, care va sta lateral în timpul manevrei. Este interzisă staţionarea persoanelor în spaţiul dintre autotractor şi semiremorcă;
b)la cuplare, se vor fixa piciarele telescopice de sprijin ale semiremorcii în poziţia care asigură ridicarea plăcii pivotului la înălţimea plăcii de reazem a şeii autotractorului;
c)cuplarea se va face lent, fără şocuri, până la autodeclanşarea închizătoarelor, după care se va lăsa în jos căpăcelul de siguranţă;
d)decuplarea autotractorului se va face prin mers spre înainte, fără şocuri.

SECŢIUNEA 2: Autostropitoare

Art. 183
Ridicarea şi lăsarea capacului de umplere se va face cu multă atenţie.

Art. 184
Se va cupla hidrantul cu gura de alimentare a cisternei după care se va da drumul la apă.

Art. 185
În timpul stropitului sau spălării carosabilului, personalul însoţitor trebuie să nu deschidă uşa cabinei şi nici să nu se urce sau să coboare din cabină.

SECŢIUNEA 3: Autostropitori cu perie

Art. 186
Conducătorul auto este obligat să verifice dacă lanţul periei este bine întins şi în bună stare, după care se verifică dacă s- a efectuat în mod corespunzător cuplarea reductorului.

Art. 187
În timpul funcţionării periei, se interzice efectuarea intervenţiilor sau verificărilor lanţului Galle sau a periei. Aceste operaţii se vor face numai după ce dispozitivul de punere în funcţiune a fost oprit.

Art. 188
Remedierea defecţiunilor trebuie să se facă numai de personal calificat.

Art. 189
Staţionarea autostropitorii se va face numai în locurile indicate, cu respectarea condiţiilor de tehnică a securităţii muncii la opriri, în parcurs sau în incinta unităţii de transport auto, după caz.

Art. 190
În timpul efectuării operaţiilor de stropit şi periat a carosabilului precum şi în timpul circulaţiei acestui autovehicul, conducătorul auto va conduce astfel încât să păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de bordură şi alte vehicule, pentru a nu le lovi cu extremităţile periei.

Art. 191
În cazul utilizării acestui utilaj pentru îndepărtarea zăpezii, se va alege turaţia periei – în funcţie de gradul de umiditate (afânare) a zăpezii – astfel încât zăpada să fie aruncată până la rigolă.

Art. 192
Înainte de mişcarea autostropitorii se va verifica dacă în zona de acţiune a periei nu se află persoane.

SECŢIUNEA 4: Autostropitori cu plug

Art. 193
Montarea sau demontarea lamei de plug trebuie să fie efectuată numai de personal instruit în acest scop.

Art. 194
La montarea lamei de plug se va acorda o atenţie deosebită la:
a)introducerea bulonului în locaşul lamei;
b)manevrarea spre înainte a autovehiculului, astfel ca bulonul să intre în orificiul suportului.

Art. 195
Pornirea motorului se va face numai prin utilizarea sistemului automat.

Art. 196
Staţionarea de persoane în raza de acţiune a plugului este interzisă.

SECŢIUNEA 5: Autocisterne pentru curăţarea gurilor de canal

Art. 197
Înainte de plecarea autocisternelor la punctele de lucru, lucrătorii sunt obligaţi să verifice dacă sunt corespunzătoare sculele (târnăcoapele, răngile, cârligele, şinele pentru desfundări, cleştii pentru extras corpurile tari), echipamentul de protecţie precum şi furtunurile ce cuplează sorbul de autocisternă.

Art. 198
Sorbul de la autocisternă trebuie mânuit numai de personal instruit în acest sens.

Art. 199
La executarea lucrărilor de curăţare cu autopompe sau maşini speciale, se va avea grijă ca, la manevrarea furtunului, să nu se producă răniri, zgârieturi, atingeri de cabluri electrice etc.

Art. 200
Este interzis să se stea pe scara maşinii sau pe bara din faţă în timpul mersului.

Art. 201
Echipa va fi formată din minimum doi muncitori dintre care unul trebuie să fie conducătorul autocisternei.

Art. 202
Dacă se lucrează pe străzi în pantă, maşina trebuie să fie asigurată cu pene de calare la roţi.

Art. 203
Lucrătorii nu vor sta în spatele autocisternei în timpul manevrării acesteia şi nici nu vor ţine sorbul cu mâna. Lucru se va începe numai după poziţionarea autocisternei.

SECŢIUNEA 6: Autovidanje

Art. 204
Înainte de începerea lucrului se va face verificarea bazinului, a decantorului, a căminului haznalei etc., în vederea amplasării autovehiculului pe un teren corespunzător.

Art. 205
Autovehiculul se va asigura cu pene de calare la roţi, dacă se lucrează pe teren în pantă.

Art. 206
Manevrarea furtunurilor şi montarea garniturilor la cuplarea acestora se va face astfel încât să nu se producă răniri.

Art. 207
Este interzisă folosirea vidanjorilor la pornirea motorului cu manivela.

Art. 208
La canalizarea localităţilor nu se vor descărca decât apele fecaloid – menajere, apele pluviale şi cele uzate care nu conţin substanţe toxice sau explozive (benzină, mirosuri deosebite, carbid etc.).

Art. 209
Este interzisă descărcarea produselor vidanjate în canalele de serviciu. Se vor respecta punctele de descărcare în colectoare indicate de şeful grupei.

Art. 210
Apele cu reziduuri petroliere sau de carbid se vor descărca la groapa de gunoi, iar cele cu conţinut mare de suspensii, nămoluri, numai de pe o rampă special construită care să evite patinarea sau deraparea autovehiculului.

SUBCAPITOLUL 4: Autotrenuri

Art. 211
Conducătorii auto nu vor pune în mişcare autotrenurile înainte de a se convinge că nu există oameni între autotren şi remorci sau între remorci, precum şi în faţa sau în spatele acestora.

Art. 212
La conducerea autotrenurilor vor fi folosiţi numai conducătorii auto cu experienţă de minimum un an în conducerea autovehiculelor, special instruiţi şi verificaţi de agentul economic proprietar al autotrenurilor.

Art. 213
Conducătorii auto sunt obligaţi să supravegheze operaţiile de încărcare în remorci şi semiremorci şi să urmărească aşezarea uniformă a mărfurilor pe platforma acestora, fixarea şi asigurarea lor în vederea transportului fără pericole.

Art. 214
Este interzis să se circule cu autotrenuri al căror sistem de frânare este blocat la unul din vehicule sau fără presiunea nominală în instalaţia de frânare, prescrisă de cartea tehnică.

SECŢIUNEA 1: Autotractor cu semiremorcă

Art. 215
Cuplarea şi decuplarea semiremorcii de autotractor trebuie să se efectueze numai pe teren orizontal şi cu semiremorca frânată manual şi numai pe suprafeţele care să reziste presiunii exercitate de dispozitivul de sprijinire a remorcii pe sol.

Art. 216
La cuplarea autotractorului cu semiremorca, conducătorul auto trebuie să efectueze următoarele operaţii:
a)va verifica dacă înălţimea părţii din faţă a semiremorcii permite intrarea autotrenului sub semiremorcă şi dacă se poate asigura cuplarea;
b)se va asigura că între autotractor şi semiremorcă nu este nici o persoană;
c)va fixa picioarele telescopice de sprijin ale semiremorcii în poziţia care asigură ridicarea plăcii pivotului la înălţimea plăcii de reazem a scării autotractorului;
d)va manevra autotractorul înapoi, lent, fără şocuri, până la autodeclanşarea închizătoarelor;
e)va închide căpăcelul de siguranţă al sistemului de cuplare;
f)va defrâna semiremorca;
g)va verifica funcţionarea instalaţiei electrice, respectiv a lămpilor de semnalizare şi iluminare a numărului de înmatriculare precum şi zăvorârea obloanelor cu lanţurile de siguranţă;
h)va verifica sistemele de frÂnare a semiremorcii.
i)va verifica dispozitivele de sprijin ale semiremorcii pe sol.

SECŢIUNEA 2: Autotractor cu 1 – 2 remorci

Art. 217
Se admite remorcarea simultană a cel mult două remorci.

Art. 218
Cuplarea remorcii se va face lent, iar modul de cuplare trebuie să asigure întoarcerea uşoară a acesteia.

Art. 219
Obloanele remorcii vor fi bine închise cu cârlige şi asigurate cu siguranţe.

Art. 220
Manevrarea remorcilor este permisă numai după ce conducătorul vehiculului motor s- a asigurat că în zona de manevră nu sunt oameni.

Art. 221
Manevra şi circulaţia remorcilor pline sau goale pe căile de acces din depozite se vor face cu viteză redusă.

Art. 222
Este interzis să se transporte persoane în remorci dacă acestea nu sunt special amenajate pentru transportul de persoane.

Art. 223
Este interzis mersul înapoi al autotractoarelor la care sunt cuplate două remorci.

SECŢIUNEA 3: Autotractor cu semiremorcă pentru transportul containerelor de mare capacitate

Art. 224
Operaţiile de cuplare- decuplare a semiremorcilor de autotractor se vor executa numai de către conducătorii auto şi numai pe terenuri orizontale şi compactate.

Art. 225
Se interzice conducătorilor auto să decupleze semiremorca de autotractor pe drumurile publice.

Art. 226
Se interzice conducătorilor auto să lase semiremorca la unitatea beneficiară fără a fi aşezată pe picioarele de sprijin şi fără a fi asigurată prin frâna de parcare.

Art. 227
Înainte de efectuarea decuplării, conducătorul auto va fixa picioarele telescopice de sprijin ale semiremorcii în poziţia care asigură o bună stabilitate.

Art. 228
La decuplare, va deplasa autotractorul uşor înainte, fără a ieşi complet de sub semiremorcă, astfel încât dacă aceasta are tendinţa de cădere în faţă datorită unei încărcări neuniforme să se sprijine pe cadrul autotractorului.

Art. 229
Cuplarea sau decuplarea semiremorcii se va face de către conducătorii auto numai după ce au efectuat acţionarea frânei de parcare a semiremorcii, iar roţile au fost asigurate cu cale.

Art. 230
Conducătorul auto va efectua operaţiile de cuplare- decuplare în mod lent, fără şocuri.

Art. 231
Se interzice conducătorului auto să intre cu autotractorul sub semiremorcă, pentru cuplare, fără a verifica dacă înălţimea părţii din faţă a semiremorcii permite intrarea autotractorului sub ea.

Art. 232
Se interzice conducătorului auto să intre cu autotractorul sub semiremorcă, în cazul în care picioarele de sprijin suplimentare nu au fost ridicate şi nu a fost deschis mecanismul de cuplare.

Art. 233
Conducătorul auto nu va manevra pentru cuplarea semiremorcii, atât timp cât nu s- a asigurat că între tractor şi semiremorcă cât şi în spatele ei nu există persoane.

Art. 234
După cuplare, conducătorul auto va verifica şi asigura picioarele telescopice de reazem pentru a evita căderea acestora în parcurs sau smulgerea lor.

Art. 235
La terminarea cuplării, conducătorul auto va verifica dacă sistemul de înzăvorâre a asigurat o cuplare perfectă.

Art. 236
După cuplare, conducătorul auto va verifica, prin probă, buna funcţionare a sistemului de frânare a ansamblului tractor- semiremorcă, precum şi funcţionarea instalaţiei electrice.

Art. 237
Înainte de a pleca în cursă, conducătorul auto va asigura fixarea containerului pe semiremorcă, prin răsucirea bolţurilor în piesele de colţ, pentru a se evita căderea transcontainerului în parcurs şi va verifica modul de înzăvorâre a uşilor.

Art. 238
Înaintea pornirii de pe loc conducătorul auto va asigura umplerea rezervorului de frână al semiremorcii cu aer la presiunea de lucru, pentru a nu se produce blocarea roţilor acesteia.

Art. 239
Atunci când încărcarea semiremorcii se face imediat după sosirea autotractorului, fără a se face decuplarea la beneficiar, conducătorul auto este obligat să supravegheze modul de încărcare, precum şi aşezarea uniformă a mărfii pe toată suprafaţa transcontainerului.
În cazul În care beneficiarul nu va ţine cont de îndrumările date de conducătorul auto, acesta va refuza transportul.

Art. 240
Pentru remorcile care sunt decuplate, verificarea modului de încărcare şi aşezare a mărfii revine beneficiarului, care va ţine cont de caracteristicile tehnice ale semiremorcii. Acesta va avea grijă ca greutatea repartizată pe partea din faţă să nu depăşească greutatea repartizată pe cea din spate.

Art. 241
Transcontainerele descoperite nu vor fi încărcate peste dimensiunile gabaritice de transport.

Art. 242
Este interzisă utilizarea semiremorcilor cu dispozitive de sprijin defecte sau lipsă.

Art. 243
Se interzice punerea în circulaţie a semiremorcilor care nu au toate şuruburile de fixare ale picioarelor de sprijin pe şasiu.

Art. 244
Se interzice, de asemenea, menţinerea în circulaţie a semiremorcilor care au picioare de sprijin lipsă sau incomplete (fără telescoape, role, tălpici, bolţuri, şuruburi, contravântuiri etc.).

Art. 245
În parcurs, conducătorul auto nu va depăşi viteza legală evitându- se astfel răsturnarea autotractorului în curbe sau la viraje bruşte.

Art. 246
Se interzice circulaţia sau staţionarea autotractoarelor în gabaritul de liberă trecere al linilor de cale ferată.

Art. 247
La descărcarea transcontainerului de pe semiremorcă, conducătorul auto va debloca cele patru bolţuri înainte de prinderea şi ridicarea acestuia cu macaraua.

Art. 248
Este interzis să se folosească mijloace mecanizate la încărcarea sau descărcarea mărfurilor din transcontainer în situaţia în care semiremorca nu este cuplată la autotractor.

Art. 249
Este interzisă descărcarea prin tragere a materialelor feroase din containere.

Art. 250
Căile de acces la macaralele folosite pentru încărcarea- descărcarea transcontainerelor nu vor fi blocate, asigurându- se buna circulaţie a autovehiculelor.

Art. 251
Toate operaţiunile de întreţinere se vor efectua cu semiremorca descărcată.

Art. 252
Este interzisă urcarea conducătorului auto sau a altei persoane pe transcontainer.

SECŢIUNEA 4: Autotractor cu semiremorcă frigorifică sau izotermă

Art. 253
Înainte de efectuarea transporturilor de produse alimentare cu semiremorcile frigorifice, acestea vor fi spălate şi dezinfectate de către furnizorul mărfii.

Art. 254
Înainte de a pleca în cursă, conducătorul auto va verifica starea tehnică şi în plus:
a)starea frânei de ajutor;
b)starea uşilor izoterme, închiderea şi zăvorârea acestora;
c)existenţa şi starea cablurilor de compartimentare fixate pe pereţii laterali, precum şi a cârligelor de agăţare a mărfii.

Art. 255
Cuplarea şi decuplarea autotractorului cu semiremorcă, precum şi încărcarea- descărcarea semiremorcii frigorifice, se fac în aceleaşi condiţii ca şi la autotractorul cu semiremorcă.

Art. 256
La urcarea- coborârea lucrătorilor în şi din semiremorcă se va folosi scara culisantă din dotare.

Art. 257
Pentru evitarea deplasării prin balans a încărcăturii suspendate de plafon (carne sau alte produse), conducătorul auto va refuza efectuarea transportului dacă nu se va asigura prinderea cablurilor pentru compartimentarea încărcăturii, de pereţii laterali ai semiremorcii.

SECŢIUNEA 5: Autovehicul pentru transportul animalelor

Art. 258
Autvehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederii reglementărilor sanitar- veterinare în vigoare. Dezinfectarea va fi efectuată de către beneficiar prin personalul instruit În acest scop.

Art. 259
La încărcarea în autovehicule, animalele de pe rampă sau de pe un plan înclinat vor fi dirijate de îngrijitor, sub suprevegherea conducătorului auto.

Art. 260
Este interzis transportul de persoane în orice autovehicul încărcat cu animale sau dacă acesta nu a fost dezinfectat după descărcarea animalelor.

Art. 261
Este interzis accesul conducătorilor auto în caroserie, între animale. Orice intervenţie, inclusiv pentru descărcarea animalelor se va face din exterior.

Art. 262
Conducerea autovehiculului încărcat cu animale se va face astfel încât să se evite demarările şi frânările bruşte precum şi virajele strânse.

SECŢIUNEA 6: Remorcher cu remorcă trailer

Art. 263
Conducătorul auto şi ajutorul său de pe autotrenul format din remorcher şi trailer trebuie să fie autorizat de către agentul economic proprietar al remorcherului, cu respectarea art. 212.

Art. 264
Remorcile trailer vor fi tractate numai de autotractoare (remorchere) prevăzute cu cârlige speciale pentru legarea lanţurilor de siguranţă.

Art. 265
Remorcherul va avea instalată în faţă o tăbliţă cu inscripţia “ATENŢIE, GABARIT DEPĂŞIT!”, iar conducătorii auto vor folosi în mers luminile de avertizare ale lămpilor girofar galbene.

Art. 266
Cuplarea trailerului se va face cu trailerul frânat, iar remorcherul se va apropia încet şi dirijat de la sol de către o persoană situată lateral, în stânga spate, în câmpul vizual al conducătorului auto.

Art. 267
Încărcarea- descărcarea unor utilaje (tractoare pe şenile, buldozere etc.) se vor efectua de către conducătorul utilajului respectiv, numai în prezenţa conducătorului auto de pe autotractor.

Art. 268
În timpul încărcării agregatelor, utilajelor etc. cu ajutorul cabestanului este interzisă staţionarea persoanelor în jurul trailerului sau În zona de lucru.

Art. 269
Efectuarea transporturilor cu autotrenul format din remorcher şi trailer se va face numai pe baza autorizaţiilor speciale de transport emise de către organele de administrare a drumurilor publice.

Art. 270
Remorcherul cu tonaj şi gabarit depăşit va avea înscris pe partea stângă, cu vopsea, greutatea proprie şi greutatea utilă maximă în poziţie de transport. În dreptul fiecărei axe, se vor înscrie presiunea nominală în pneuri (în bar) şi sarcina maximă admisă pe osie (în tone), în conformitate cu cartea tehnică a vehiculului respectiv. Când sarcina pe osie este aceeaşi la mai multe osii, la mijlocul distanţei dintre aceste axe se va înscrie “n x t / osie”, în care “n” este numărul de osii.

Art. 271
Dacă lăţimea remorcherului, remorcii şi / sau a încărcăturii este cuprinsă între 3,5 – 5 m autovehiculul va fi însoţit în faţă de un autovehicul echipat cu lumini girofar galbene de avertizare şi cu o tăbliţă având inscripţia “ATENŢIE, GABARIT DEPĂŞIT!”.

Art. 272
Dacă lăţimea remorcherului cu remorcă trailer sau a încărcăturii depăşeşte 5 m, va fi însoţit în faţă şi în spate de către un autovehicul echipat cu lumini girofar galbene de avertizare şi cu câte o tăbliţă având inscripţia “ATENŢIE, GABARIT DEPĂŞIT!” montate în faţa autovehiculului antemergător, iar la celălalt în spate.

Art. 273
Dubla însoţire este obligatorie şi pentru cazurile când lungimea de la cârligul remorcherului cu remorcă trailer trăgător până la capătul convoiului depăşeşte 18 m.

Art. 274
Pe autostrăzi, autovehiculul însoţitor este obligatoriu numai în spatele convoiului.

SECŢIUNEA 7: Autotroliu cu semiremorcă

Art. 275
Înainte de a pleca în cursă, conducătorul auto va verifica starea tehnică a autotroliului şi a semiremorcii, în special starea cablurilor, a rolelor de ghidare şi a transmisiilor auxiliare.

Art. 276
Conducătorul auto va verifica, de asemenea, ca lanţurile să aibă zalele în bună stare.

Art. 277
Conducătorul auto va verifica instalaţia pentru acţionarea cablurilor tamburilor şi a frânei, care trebuie să fie în bună stare.

Art. 278
Autotrenul format din autotroliu şi semiremorcă va fi încredinţat unui conducător auto şi ajutor de conducător auto, autorizaţi de către agentul economic proprietar al utilajului . (Din cuprinsul autorizaţiei trebuie să rezulte că posesorii sunt împuterniciţi să mânuiască troliul.).

Art. 279
Decărcarea materialelor se va face numai pe terenuri orizontale.

Art. 280
Este interzisă încărcarea materialelor a căror lungime este mai mică decât distanţa dintre două lanţuri de strângere.

Art. 281
Materialele lungi care depăşeşc gabaritul semiremorcii, vor fi semnalizate potrivit prevederilor regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice.

SECŢIUNEA 8: Tractorul rutier cu remorcă

Art. 282
Conducerea autotrenului format din tractor rutier şi remorci va fi încredinţată numai unor persoane cu permise de conducere corespunzătoare.

Art. 283
Înainte de a pleca în cursă, conducătorul autotrenului va verifica starea tehnică a acestuia (instalaţia de cuplare, iluminare, semnalizare şi frânare etc.).

Art. 284
Tractorul rutier poate tracta cel mult două remorci.

Art. 285
La cuplarea remorcilor sau agregatelor (compresoare mobile, convertizoare de sudură etc.) ce urmează a fi remorcate, tractorul se va apropia încet în condiţiile art. 266. Bulonul de cuplare al tractorului va fi prevăzut cu siguranţă.

Art. 286
Este interzisă introducerea mâinii în locaşul de cuplare în timp ce cupla este armată.

Art. 287
Este interzis să se transporte în cabina tractoarelor rutiere un număr de persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţia acestora şi înscris în certificatul de înmatriculare.

Art. 288
În remorcile tractate de un tractor rutier, transportul de persoane se va face conform art.44.

Art. 289
Când autotrenul se află în mers, este interzis oricărei persoane să stea pe proţap, pe bara de tracţiune sau pe aripile tractorului. De asemenea, în timpul mersului sunt interzise urcarea sau coborârea de pe tractor, precum şi trecerea de pe tractor pe remorci şi invers.

Art. 290
Încărcarea- descărcarea mărfurilor în şi din remorcile tractarte de un tractor rutier se va face în condiţii similare cu cele prezentate pentru autocamioane.

Art. 291
La coborârea pantelor este interzisă folosirea reductorului planetar.

Art. 292
La defectarea sistemului hidraulic al servomecanismului de direcţie, deplasarea tractorului prin comanda mecanică a direcţiei se va face până la primul atelier de reparaţie, cu viteză redusă.

SUBCAPITOLUL 5: Autovehicule pentru ajutor tehnic (ateliere mobile sau autoateliere)

Art. 293
Autovehiculele destinate pentru ajutor tehnic trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare şi dotate corespunzător, atât pentru remedierea defecţiunilor tehnice ivite la autovehicule în parcurs cât şi cu dispozitive pentru ridicare şi remorcare.

Art. 294
Folosirea utilajelor şi dispozitivelor din dotarea autoatelierului va fi incredinţată numai unor lucrători calificaţi şi instruiţi în acest scop (strungar, sudor etc.).

Art. 295
Autoatelierele dislocate la puncte fixe de lucru vor fi amplasate în locuri corespunzătoare şi legate la instalaţia de impământare existentă la locul respectiv. În lipsa unor asemenea instalaţii legarea la pământ se va realiza prin folosirea instalaţiei proprii din dotare.

Art. 296
Remorcarea autovehiculelor se va face în condiţiile prevăzute de Regulamentul privin circulaţia pe drumurile publice.

Art. 297
La acordarea ajutorului tehnic pe traseu, precum şi în timpul lucrărilor executate cu utilajele şi dispozitivele din dotare, personalul de deservire al autoatelierului va respecta normele specifice de protecţie a muncii privind aceste utilaje.

SUBCAPITOLUL 6: Automacarale

Art. 298
Automacaralele vor fi în stare tehnică bună vor fi dotate corespunzător, autorizate şi verificate periodic de ISCIR şi vor fi vopsite în culorile convenţionale.

Art. 299
Aceste automacarale vor îndeplini condiţiile prevăzute de Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 300
Conducătorii auto de pe automacarale vor fi autorizaţi, instruiţi şi testaţi periodic potrivit reglementărilor în vigoare ale Ministerului de Interne şi ale ISCIR.

Art. 301
Conducătorul auto precum şi legătorii de sarcină trebuie să respecte prevederile din Rl 87 colecţia ISCIR privind obligaţiile macaragiilor şi legătorilor de sarcini.

Art. 302
La deplasarea automacaralei pe traseu, cârligul acesteia va fi fixat de bara de protecţie cu ajutorul unui dispozitiv (şufă) sau prin orice alt mijloc ce asigură imobilizarea lui.

SUBCAPITOLUL 7: Autopluguri

Art. 303
La exploatarea autoplugurilor, conducătorii de utilaje au următoarele obligaţii:
a)vor verifica zilnic buna funcţionare a mecanismelor de comandă;
b)vor marca limitele extreme ale autovehiculului, ziua prin steguleţe galbene, iar noaptea prin felinare sau lanterne cu lumini galbene;
c)vor alege viteza de lucru a autoplugului în funcţie de grosimea stratului de zăpadă;
d)la lucrul pe traseu se va regla autoplugul astfel încât să se păstreze o distanţă de cel puţin 1 m între marginea şanţului şi partea exterioară a roţii din spate a autoplugului;
e)când plugul este în mişcare se interzice intrarea oricăror persoane pe pârtie şi apropierea de plug la o distanţă mai mică de 1 m şi la mai puţin de 3 m de şnecurile în funcţiune sau la 2 m faţă de turbină;
f)se va interzice conducătorului autoplugului să depăşească alte autovehicule în mers.

SUBCAPITOLUL 8: Tractor echipat cu dispozitiv plug – perie pentru zăpadă

Art. 304
Înainte de inceperea lucrului, conducătorul tractorului va verifica:
a)funcţionarea dispozitivului de manevrat plugul de zăpadă;
b)funcţionarea dispozitivului de periat;
c)existenţa apărătorilor de protecţie de la lanţurile Galle;
d)antrenarea periei.

Art. 305
Este interzisă părăsirea cabinei tractorului în timpul lucrului sau deplasării.

Art. 306
În timpul deplasării acestui utilaj este interzisă prezenţa altor persoane pe părţile exterioare cabinei, pe apărătoarele roţilor, pe plug sau pe instalaţia de periat.

Art. 307
Înainte de a începe lucrul, conducătorul tractorului va controla existenţa înălţimii necesare bunei funcţionări a dispozitivului turbină, astfel încât să nu lovescă carosabilul.

Art. 308
Conducătorul tractorului va îndepărta la o distanţă de cel puţin 2 m pe muncitorii însoţitori ai autoplugului, pentru a nu fi loviţi de zăpadă.

Art. 309
Înainte de a porni turbina, conducătorul utilajului va fixa obligatoriu, pe partea mai puţin frecventată de pietoni sau de autovehicule, coşul de aruncare a zăpezii.

Art. 310
Se va regla turbina pentru o distanţă de aruncare convenabilă, astfel încât să fie asigurată protejarea trecătorilor de pe trotuar; în cazuri speciale se va dirija circulaţia pietonilor pe celălalt trotuar.

Art. 311
Este interzis să se oprească autoplugul cu turbina în funcţiune. Întâi, se opreşte turbina, apoi autovehiculul.

Art. 312
Remedierea sau controlul turbinei se face după oprirea turbinei şi autovehiculului şi numai de către personalul calificat în acest scop.

Art. 313
În timpul circulaţiei autoplugului pe drumurile publice, muncitorii însoţitori vor sta în cabina autovehiculului.

SUBCAPITOLUL 9: Autocamioane dotate cu instalaţii hidraulice de ridicat

Art. 314
Înstalaţiile montate pe autovehicule vor fi autorizate de organele ISCIR sau de împuterniciţi ISCIR din unităţi, în funcţie de capacitatea instalaţiilor hidraulice.

Art. 315
Conducătorii de pe autocamioane dotate cu instalaţii hidraulice de ridicat vor fi pregătiţi profesional, autorizaţi şi verificaţi periodic de către aceleaşi organe care verifică şi autovehiculele pe care le conduc, pentru lucrul cu instalaţiile hidraulice respective (ISCIR). Ei vor păstra în permanenţă asupra lor, în timpul lucrului, autorizaţia respectivă.

Art. 316
Autocamioanele şi instalaţiile hidraulice vor fi în perfectă stare de funcţionare. Instalaţiile hidraulice de ridicat vor fi vopsite în culoare galbenă.

Art. 317
Instalaţia hidraulică de pe autovehicule va fi comandată numai de conducătorii mijloacelor de transport respective care poartă întreaga răspundere privind manevrarea lor în condiţii corespunzătoare.

Art. 318
Instruirea conducătorilor auto privind funcţionarea instalaţiilor de ridicat se face de către responsabilul ISCIR al agentului economic căruia îi aparţine mijlocul de transport respectiv, utilizându- se în acest scop cărţile tehnice ale autovehiculelor emise de uzina constructoare. Însuşirea cunoştinţelor de securitate a muncii de către conducătorii auto de pe aceste autovehicule va fi verificată de organele de resort ale agentului economic căruia îi aparţin şi consemnată în procesul verbal de predare- primire a autovehiculului.

Art. 319
Locurile destinate pentru manipularea mărfurilor ce se încarcă sau se descarcă cu instalaţiile hidraulice vor fi nivelate, libere (descongestionate de materiale sau piese), iar în timpul intemperiilor vor fi curăţate de noroi, zăpadă sau gheaţă şi presărate cu nisip pentru a se evita alunecarea.

Art. 320
Locurile de încărcare- descărcare vor fi iluminate.

Art. 321
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare- descărcare, autovehiculele vor fi asigurate împotriva deplasării necomandate.

Art. 322
Conducătorii auto nu vor începe operaţiile de încărcare- descărcare decât după ce se vor convinge că în raza de activitate a macaralelor hidraulice nu se află persoane.

SUBCAPITOLUL 10: Autocamioane dotate cu macara hidraulică cu braţ rotitor

Art. 323
Întreaga instalaţie a macaralei hidraulice va fi verificată zilnic înainte de începerea lucrului.

Art. 324
Înaintea ridicării unor sarcini, după o staţionare mai îndelungată sau după reparaţie, se execută 5 – 6 mişcări cu fiecare motor hidraulic pentru eliminarea aerului.

Art. 325
Toate ventilele şi supapele instalaţiei hidraulice livrate de uzină sigilate trebuie întreţinute intacte. În cazul deteriorării sigiliilor, ventilele şi supapele vor fi verificate, după care se va sigila numai de mecanicul autorizat. Se interzice funcţionarea macaralei cu sistemele de siguranţă defecte şi nesigilate.

Art. 326
Operaţiile de încărcare- descărcare cu macara hidraulică cu braţ rotitor se vor efectua în conformitate cu prevederile prescripţiilor R 1- 87 colecţia ISCIR şi cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a autovehiculului respectiv.

Art. 327
Pentru prevenirea accidentării conducătorilor auto în cazul manevrării paletelor, containerelor etc., când sarcinile se manipulează cu deschideri mici ale braţului instalaţiei hidraulice de ridicat, comanda de ridicare sau coborâre se va face de către acesta, de la postul special amenajat de pe partea opusă instalaţiei.

Art. 328
Conducătorii auto vor evita, în timpul manevrării macaralei hidraulice cu braţ rotitor, lovirea sau ciocnirea paletelor, boxpaletelor şi containerelor.

Art. 329
În timpul transportului, conducătorii auto vor circula cu viteză corespunzătoare felului şi categoriei autovehiculului, a mărfii, precum şi condiţiilor de drum.

Art. 330
La manipularea paletelor şi containerelor în incinta bazelor de desfacere a buteliilor cu gaze lichefiate, se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru aceste activităţi.

Art. 331
Operaţiile de încărcare- descărcare a containerelor pline sau goale în şi din autovehicul se vor efectua de către conducătorul auto şi un legător de sarcini.

Art. 332
Înainte de încărcarea containerelor pe platformă, conducătorul auto va avea grijă ca:
a)greutatea containerului să nu depăşească capacitatea de încărcare a instalaţiei de ridicat; în caz contrar, conducătorul auto- macaragiu nu va ridica sarcina respectivă;
b)lanţul şi cârligele cu ajutorul cărora se prinde containerul de cârligul macaralei să nu aibă zalele uzate, fisurate, desprinse din sudură;
c)dispozitivele de ancorare a containerelor pe platforma autovehiculului să fie în bună stare de funcţionare.

Art. 333
Înainte de încărcarea containerului pe platformă, legătorul de sarcini va verifica inelele de agăţare, urmărind ca acestea să nu fie distruse sau fisurate.

Art. 334
Încărcarea containerelor de la sol sau rampă pe platforma autovehiculului se va executa în felul următor:
a)autocamionul va fi tras cât mai aproape de rampă sau de punctul de încărcare a containerelor, astfel ca operaţiile de încărcare să se poată face fără solicitări şi manevre speciale ale macaralei;
b)după fixarea autocamionului şi controlul mecanismelor prevăzute la punctul de mai sus, se va face rotirea braţului macaralei către container;
c)legătorul de sarcini aflat pe rampă sau sol va verifica vizual cârligul macaralei şi va prinde cârligele lanţului de inelele containerului;
d)legătorul de sarcini va lega containerul ridicat pe tălpice şi se va deplasa în spatele acestuia la bara de dirijare;
e)conducătorul auto va da semnalul verbal legătorului de sarcini pentru începerea operaţiei de ridicare a containerului, care nu va depăşi 20 cm de la rampă la sol;
f)legătorul de sarcini va roti containerul în poziţia favorabilă încărcării, va ţine de container pentru ca acesta să nu se balanseze, după care se va îndepărta la o distanţă de cel puţin 5 m;
g)conducătorul auto va comanda ridicarea containerului, iar prin rotirea braţului macaralei, va aduce containerul deasupra platformei;
h)când containerul se va găsi la înălţimea de maximum 20 cm deasupra platformei, legătorul de sarcini se va apropia de container şi îl va dirija spre punctul de aşezare şi ancorare;
i)după aşezarea containerului pe platforma autocamionului, legătorul de sarcini se va urca pe platformă, folosind scara special montată, va ancora containerul folosind în acest scop dispozitivul existent pe platformă şi va dezlega lanţul sau cablul macaralei de container;
j)legătorul de sarcini va coborî de pe platforma autocamionului, pregătind pentru încărcare viitorul container, timp în care conducătorul auto va excuta operaţia de rotire a braţului macaralei.

Art. 335
Descărcarea containerelor la sol şi pe rampă se va excuta în felul următor:
a)autocamionul va fi oprit cât mai aproape de locul fixat pentru descărcare;
b)legătorul de sarcini va prinde cârligele macaralei de inelele containerului, va dezlega containerul de dispozitivul de ancorare şi va da semnalul de ridicare a containerului;
c)ridicarea containerului pe platformă se va face la o înălţime de maximum 20 cm, după care se va roti macaraua şi se va aşeza containerul pe rampă sau sol. La atingerea solului, legătorul de sarcină va desface cârligele de prindere ale macaralei;
d)în timpul operaţiilor de descărcare, până la atingerea distanţei de maxim 20 cm dintre container şi sol sau rampă, legătorul de sarcini va sta la o distanţă de minimum 5 m de autovehicul.

Art. 336
Conducătorul auto va respecta prescripţiile R1- 87 colecţia ISCIR precum şi prevederile următoare:
a)se interzice deplasarea autocamionului cu sarcini în cârligul macaralei sau cu braţul acesteia ridicat la verticală;
b)nu se vor executa manevre şi manipulări de containere până ce zona de lucru nu este eliberată de prezenţa oricărei persoane.
c)manevrele se vor face lin pentru a nu produce şocuri care pot duce la răsturnarea automacaralei
d)în timpul funcţionării macaralei nu se va face nici un control sau ungere a mecanismelor macaralei sau la autovehicul;
e)conducătorul auto va supraveghea modul de prindere a sarcinii În cÂrligul macaralei;
f)la plecarea în cursă a autovehiculului încărcat, legătorul de sarcini va fi transportat în cabina autovehiculului;
g)nu este permis transportul de persoane pe platforma automacaralei sau Între containere;
h)nu se vor executa manevre şi manipulări de containere la rampele CFR, beneficiari etc., până când nu se va verifica dacă braţul macaralei nu intră periculos în zona de influenţă a liniilor electrice aeriene, sau dacă atinge firme, copertine etc.;
i)în timpul operaţiei de încărcare- descărcare este interzisă staţionarea oricărei persoane în cabina autovehiculului.

Art. 337
Legătorul de sarcini care lucrează împreună cu conducătorul auto la încărcarea- descărcarea containerelor cu macaraua hidraulică va fi numit prin decizie scrisă şi instruit asupra obligaţiilor ce- i revin de către unitatea căreia îi aparţine.

SUBCAPITOLUL 11: Autocamioane dotate cu oblon ridicător

Art. 338
Oblonul trebuie să fie în bună stare şi fără deformaţii sau fisuri în elementele constructive, iar instalaţia hidraulică de ridicat să nu prezinte pierderi de ulei, garnituri deformate etc.

Art. 339
In timpul manipulării oblonului este interzisă staţionarea oricărei persoane pe oblon, sub oblon sau în spatele autovehiculului.

Art. 340
La încărcare- descărcare se va avea în vedere ca sarcina să fie amplasată în mijlocul oblonului.

Art. 341
Este interzisă coborârea oblonului înainte ca acesta să fie adus în poziţie orizontală.

Art. 342
Pentru o mai uşoară încărcare, în momentul când oblonul a ajuns la sol, el se va înclina sub nivelul orizontalei cu circa 60 spre exteriorul caroseriei.

Art. 343
Înainte de a se ridica sarcina, oblonul cu încărcătură se readuce în poziţie orizontală, după care va fi ridicat la nivelul platformei autovehiculului.

Art. 344
Pentru descărcarea mărfurilor de pe oblon, în caroserie acesta va fi înclinat uşor înspre caroserie (cu circa 4- 50).

Art. 345
Manevrarea obloanelor în timpul încărcării- descărcării se va face lent şi fără şocuri.

Art. 346
Lucrătorii încărcători- descărcători vor fi instruiţi corespunzător naturii materialului necesar a fi manipulat şi a dispozitivelor necesare pentru lucru.

SUBCAPITOLUL 12: Autobene şi autobuncăre pentru transportul furajelor

Art. 347
La încărcarea şi descărcarea autobenelor şi autobuncărelor cu furaje pulverulente, conducătorii auto vor sta astfel încât, să fie feriţi de praful ce se produce.

SECŢIUNEA 1: Autobene

Art. 348
Se interzice descărcarea prin basculare a autobenelor sub conductele de termoficare şi sub liniile electrice aeriene.

Art. 349
După descărcarea prin basculare a benelor, se interzice conducătorilor auto să se urce în bena înclinată pentru a o curăţa de resturile de furaje rămase. Curăţarea se va face de la sol cu ajutorul unui cârlig, în care timp bena va fi asigurată contra coborârii necomandate.

Art. 350
În timpul transportului cu autobene a îngrăşămintelor, ierbicidelor sau pesticidelor, lucrătorii vor purta echipament de protecţie corespunzător şi se vor spăla pe faţă şi pe mâini după fiecare operaţie de încărcare- descărcare.

SECŢIUNEA 2: Autobuncăre

Art. 351
Când descărcarea se face de la înălţime, tubul de golire va fi manevrat lent şi va fi ferit de şocuri. Se interzice intrarea acestuia în zona de influenţă a liniilor electrice aeriene.

Art. 352
Înainte de cuplarea şnecului de golire, autovehiculul va fi asigurat cu frâna de ajutor şi, după caz, şi cu pene la roţi.

Art. 353
La descărcare, este interzis să se acţioneze cu mâna sau cu leviere pentru îndepărtarea furajelor lipite de pereţii interiori ai buncărului. Aceasta se va efectua numai prin lovire din exterior cu un obiect elastic (ciocan de cauciuc).

Art. 354
Este interzisă desfundarea şnecului de golire în timpul funcţionării acestuia. Orice remediere se va efectua numai după oprirea motorului.

Art. 355
În timpul deplasării autobuncărului, tubul de golire va fi fixat şi asigurat împotriva balansării sau scurgerii de material.

SUBCAPITOLUL 13: Autoperii colectoare

Art. 356
Conducătorul utilajului este obligat să verifice îndeplinirea condiţiilor tehnice de asigurare a bunei funcţionări a autovehiculului pe drumurile publice. În plus, va verifica dispozitivele pentru stropit şi măturat, sistemul de ridicare- coborâre a benzii sau a buncărului şi dispozitivul de siguranţă a buncărului. Se interzice ieşirea din unitate a utilajului care prezintă defecţiuni la una din aceste instalaţii sau dispozitive.

Art. 357
Este interzis să se folosească alt personal pentru manevrarea utilajului, în afara celui instruit în acest scop de către persoane cu atribuţii în domeniul instruirii.

Art. 358
În timpul lucrului, conducătorul utilajului va ocupa scaunul din cabină de unde poate comanda executarea operaţiunilor necesare.

Art. 359
În timpul funcţionării utilajului, se interzice urcarea pe benă sau buncăr.

Art. 360
Se interzice intrarea oricărei persoane, cu excepţia conducătorului, în raza de acţiune a utilajului.

Art. 361
Conducătorul utilajului va manevra autovehiculul la rampa de descărcare sau la punctele de colectare a reziduurilor numai după ce s- a asigurat că în zona respectivă nu sunt persoane.

Art. 362
Deschiderea capacului şi ridicarea buncărului se vor efectua de către conducătorul utilajului numai după ce s- a asigurat că aceste operaţii nu sunt generatoare de accidente.

Art. 363
Plecarea autovehiculului de la locul de descărcare se va face numai după ce buncărul este în poziţie normală, iar capacul este Închis.

Art. 364
Efectuarea lucrărilor sub buncărul ridicat se face numai după asigurarea cu dispozitivul de siguranţă.

Art. 365
Orice intervenţie la perii se va efectua numai după oprirea funcţionării acestora.

Art. 366
Intervenţia de deblocare a periilor sau a buncărului se va efectua numai după oprirea funcţionării dispozitivului respectiv.

SUBCAPITOLUL 14: Autoîncărcătoare de zăpadă

Art. 367
Manevrarea autoîncărcătorului se va face cu atenţie numai de personal instruit în acest scop de către persoane cu atribuţii în domeniul instruirii.

Art. 368
Se interzice lucrul sub banda de cauciuc (la încărcătoarele cu bandă).

Art. 369
În cazul blocării sistemului de încărcare (lanţ Galle, palete de încărcare sau freză), intervenţia de deblocare se va efectua numai după oprirea funcţionării acestuia.

SECŢIUNEA 1: Autoîncărcător

Art. 370
Pentru deplasarea utilajului în condiţii de siguranţă, conducătorul utilajului este obligat să controleze înălţimea de ridicare a dispozitivului haveză, precum şi poziţia de repaus (coborâre) a jgheabului benzii rulante.

Art. 371
Se interzice prezenţa lucrătorilor pe autovehicul în timpul deplasării acestuia.

Art. 372
Autovehiculul va fi prevăzut cu fanioane pentru semnalizarea gabaritului depăşit.

Art. 373
Înaintea începerii lucrului:
a)se va coborî dispozitivul tip haveză la înălţimea de lucru;
b)se va ridica jgheabul benzii rulante la înălţimea de încărcare;
c)se va îndepărta la minimum 2 m orice persoană din faţa utilajului.

Art. 374
În timpul lucrului se va supraveghea deplasarea, astfel încât utilajul să nu se lovească de bordura trotuarului.

SECŢIUNEA 2: Aruncător de zăpadă

Art. 375
În timpul deplasării, conducătorul utilajului este obligat:
a)să coboare coşul de aruncare şi să- l asigure cu ştiftul de siguranţă;
b)să ridice freza la înălţimea de deplasare.

Art. 376
În timpul deplasării utilajului lucrătorul care manevrează freza va sta în cabina conducătorului auto şi nu pe scaunul său de lucru.

Art. 377
Înainte de a începe lucrul, conducătorul auto este obligat:
a)să coboare freza la înălţimea de lucru;
b)să ridice coşul în poziţia de aruncare, fixându- l cu şuruburi;
c)să supravegheze urcarea lucrătorului care va manevra freza până la aşezarea lui pe scaunul frezei.

Art. 378
În timpul lucrului şeful formaţiei de lucru sau, în lipsa acestuia, conducătorul auto este obligat să supravegheze permanent ca nici o persoană să nu se apropie la o distanţă mai mică de 2 m de freză, în timpul funcţionării acesteia.

Art. 379
În timpul lucrului, când freza este în funcţiune, lucrătorul care manevrează freza este obligat:
a)să se ţină cu mâinile de cercul de ghidare al coşului de aruncare, iar picioarele să le sprijine de suportul de jos al coşului;
b)să nu- şi părăsească scaunul de lucru.

Art. 380
Este interzis ca, în timpul lucrului, lucrătorul ce deserveşte freza să urce sau să coboare de pe scaun în timp ce tractorul este în mişcare.

Art. 381
După terminarea lucrului freza se decuplează.

Art. 382
Verificarea frezei se face în perioada de repaus şi numai de către conducătorul auto sau de către o persoană numită special în acest scop.

SUBCAPITOLUL 15: Împrăştietor de sare

Art. 383
Conducătorul auto fiind singurul executant al procesului tehnologic, este obligat să verifice dacă în apropierea acestui utilaj nu sunt persoane care ar putea fi accidentate.

Art. 384
Înainte de începerea lucrului, conducătorul auto va verifica buna funcţionare a organelor în mişcare ale împrăştietorului.

Art. 385
La decuplarea împrăştietorului, atât înainte cât şi după umplerea benei cu sare, este obligatoriu ca roata basculantă să fie bine fixată cu bolţ.

Art. 386
În timpul mersului roata pivotată din faţă va fi în mod obligatoriu ridicată şi prinsă în clema elastică de pe şasiu.

Art. 387
Se va verifica dacă discul rotitor care împrăştie sarea este bine prins cu bolţul lui şi asigurat cu şplintul său.

Art. 388
La deplasările la şi de la punctul de lucru în scopul umplerii benei, se vor decupla dispozitivele de lucru menţionate anterior.

Art. 389
Conducătorul procesului tehnologic va sta în cabină în timpul lucrului.

Art. 390
Viteza de deplasare În timpul acţiunii de împrăştiat sare este de 12,5 km/h.

Art. 391
La apariţia unor defecţiuni la împrăştietor, conducătorul auto este obligat să- l oprească şi nu va relua lucrul decât după înlăturarea tuturor defecţiunilor.

Art. 392
Conducătorul auto va verifica dacă sarea utilizată nu conţine pietre. Se interzice folosirea sării care conţine pietre.

SUBCAPITOLUL 16: Autogunoiere

Art. 393
Lucrătorii vor călători în cabină, în locul special amenajat în acest scop. Se interzice transportul acestora în sistemul de compactare sau pe scările cabinei, chiar dacă autogunoiera se deplasează de la un punct de încărcare la altul pentru colectarea gunoiului. Se interzice urcarea şi coborârea lucrătorilor pe şi de pe autogunoiere în timpul mersului.

Art. 394
Conducătorul auto va manevra autogunoiera la rampa de descărcare numai după ce s- a asigurat că lucrătorii pentru încărcare şi descărcare nu se găsesc în zona respectivă.

Art. 395
Înainte de descărcarea gunoiului din gunoiera cu capac rabatabil manual se va asigura capacul din spate cu o bară metalică fixată în aşa fel încât să nu permită închiderea accidentală prin cădere.

Art. 396
La intrarea în autobază, autogunoiera trebuie să fie spălată; la intrarea în atelier, trebuie să fie şi dezinfectată.

SUBCAPITOLUL 17: Autocurăţitor pentru curăţirea mecanizată a canalelor colectoare

Art. 397
Cu autocurăţitorul vor lucra numai muncitorii pregătiţi şi instruiţi în acest scop.

Art. 398
Întreaga instalaţie de apă de înaltă presiune se va revizui la începutul fiecărei zile de lucru şi nu va fi utilizată maşina în cazul când sunt scăpări care ar putea să ducă la erupţii bruşte şi la accidentarea persoanelor din apropiere.

Art. 399
În cazul când nu se reuşeşte introducerea furtunului pe canal de la suprafaţă şi se impune intrarea în cămin, este interzisă introducerea apei sub presiune pe furtun înainte de ieşirea la suprafaţă a lucrătorului.

Art. 400
Se interzice intrarea muncitorilor în canalul colector până nu se verifică şi calitatea aerului din acesta de către şeful formaţiei de lucru prin introducerea unui animal mic sau pasăre în canalul respectiv şi observarea comportamentului acestora timp de 15 minute.

Art. 401
Sunt interzise aplecarea peste cămin, privirea în cămin sau intrarea în cămin pentru observarea jetului de apă.

Art. 402
Introducerea furtunului pe canal dintr- un cămin plin se va face numai cu ajutorul unui cârlig de lungime corespunzătoare, pentru a se evita încolăcirea furtunului în cămin sau iruperea sa la suprafaţă cu presiune.

Art. 403
In cazul curăţirii canalelor pe străzi în pantă, se va asigura autovehiculul cu pene la roţi contra pornirii accidentale.

Art. 404
Tragerea furtunului cu presiune se va face numai cu ajutorul şpraiţurilor.

Art. 405
Eşapamentul maşinii trebuie să fie îndreptat în faţă sau în sus.

CAPITOLUL 6: Circulaţia autovehiculelor

SUBCAPITOLUL 1: Circulaţia autovehiculelor în incinta unităţilor

Art. 406
Circulaţia autovehiculelor în incinta unităţilor trebuie să se efectueze în conformitate cu “Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”.

SUBCAPITOLUL 2: Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice

Art. 407
La plecarea în cursă, conducătorul auto are următoarele obligaţii:
a)înainte de plecarea în cursă, să verifice starea tehnică a autovehiculului;
b)pornirea motorului să o facă fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela, fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalaţia electrică pentru pornirea motoarelor pe timp friguros, roboţi de pornire);
c)să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
d)să respecte următoarele reguli de pornire a motorului cu manivela:
1.se va verifica dacă maneta pentru schimbarea vitezelor se află la punctul mort;
2.se va verifica dacă frâna de ajutor este cuplată;
3.se va verifica dacă mânerul manivelei este prevăzut cu manşon metalic neted, care să se învârtească liber;
4.se va introduce manivela în racul arborelui cotit, astfel încât să nu scape în timpul rotirii;
5.se va apuca manivela în aşa fel încât toate cele cinci degete să fie numai pe o parte a ei;
6.cel care învârteşte manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare;
7.la început se va învârti manivela uşor, în sensul acelor de ceasornic de jos în sus şi de la dreapta spre stânga; este interzis să se facă o rotaţie completă cu manivela sau să se mânuiască manivela de sus în jos prin apăsare cu greutatea corpului;
8.pe teren alunecos, se va asigura stabilitatea picioarelor prin aşezarea unui strat de nisip sau alt material antiderapant;
9.în cazul când avansul la aprindere este mărit acesta se va reduce;
10.când autovehiculele se află pe rampa de revizie, conducătorii auto vor utiliza podeţe mobile pentru evitarea căderii în canal;
11.să pornească şi să manevreze autovehiculul numai după ce va constata că nu se găsesc persoane sub maşină şi în imediata ei apropiere.

Art. 408
Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum şi în spaţii înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.

Art. 409
În timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului auto sau a altor persoane În sau din autovehicule.

Art. 410
În timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii:
a)să respecte viteza de circulaţie stabilită prin “Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice” şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă;
b)să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite;
c)să oprească autovehiculul în parcurs după minim 250 km şi să verifice starea pneurilor, direcţia, buloanele de fixare a jantelor ş.a. De asemenea, să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
d)să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere;
e)să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze corespunzătoare.

Art. 411
După trecerea autovehiculului prin vaduri sau după spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează normal), conducătorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor frânele până când acestea se încălzească şi apa se evaporă.

Art. 412
În cazul când la una din roţile duble ale autovehiculului se produce o pană de cauciuc, aceasta va fi remediată sau se va înlocui cu roata de rezervă. Este interzisă continuarea drumului cu anvelopa dezumflată sau explodată.

Art. 413
Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu pietre prinse între roţile duble.

Art. 414
Dacă autovehiculul patinează, pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol, se admite să se pună sub roţi:
a)nisip, pietriş etc. (în cazul unei zăpezi bătătorite);
b)scânduri (în cazul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată);
c)piatră spartă, vreascuri (în cazul unui teren alunecos, dar tare).

SUBCAPITOLUL 3: Circulaţia pe timp nefavorabil

Art. 415
Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie.

Art. 416
Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de ploaie torenţială, de ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.

Art. 417
Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca, la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, să reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol.

Art. 418
In apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor, conducătorii auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă, pentru a se face loc acestora.

SUBCAPITOLUL 4: Circulaţia autoturismelor

Art. 419
În timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii auto de pe autoturisme au aceleaşi obligaţii ca şi conducătorii auto de pe celelalte mijloace de transportat, şi îndeosebi:
a)să verifice, înainte de a pleca în cursă, dacă uşile sunt bine închise şi asigurate;
b)să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă, pe locul din dreapta, să utilizeze centura de siguranţă, în afara localităţilor;
c)să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă, pe uşa din dreapta);
d)să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor cât şi la coborârea din autoturism, după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia;
e)să se asigure la urcarea în autoturism, venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă.

SUBCAPITOLUL 5: Circulaţia autobuzelor

Art. 420
Conducătorii auto de pe autobuze ale căror uşi sunt acţionate pneumatic vor acţiona deschiderea acestora numai după oprirea autovehiculelor în staţiile de pe traseu, autogări etc. şi le vor închide înainte de plecare.

Art. 421
Le este interzis conducătorilor auto să plece în cursă cu sistemul de închidere- deschidere a uşilor defect.

Art. 422
La parcare sau când conducătorul auto părăseşte autobuzul (ale cărui uşi sunt acţionate pneumatic), cilindrii pneumatici ai uşilor vor fi scoşi din circuit prin acţionarea manetei robinetului de aerisire în poziţia de “cuplat”. In această poziţie, uşile vor fi acţionate manual şi asigurate din exterior, cu cheia.

Art. 423
Conducătorii auto sunt obligaţi – dacă, pe parcurs, la autovehicul s- a produs un incendiu – ca la înapoierea din cursă, să informeze în scris conducerea unităţii despre incendiul produs la autovehiculul său, solicitând înlocuirea stingătoarelor descărcate şi repararea autovehiculului.

SUBCAPITOLUL 6: Circulaţia autovehiculelor cu gabarite şi tonaje depăşite

Art. 424
Autovehiculele care, prin construcţie sau prin încărcătura transportată, depăşesc tonajul şi gabaritele prevăzute de lege, vor circula conform prevederilor articolelor: 269, 270, 271, 272, 273, 274.

Art. 425
Conducătorii auto de pe mijloacele de transport cu gabarite şi tonaje depăşite sunt obligaţi:
a)să nu pună în pericol siguranţa celorlalte persoane sau vehicule care circulă pe acelaşi traseu;
b)să nu staţioneze pe partea carosabilă a drumurilor;
c)să respecte traseul stabilit în autorizaţia organului de administrare a drumului;
d)pe timp de ceaţă şi în alte situaţii când vizibilitatea este redusă, să scoată în afara părţii carosabile autovehiculele respective.

Art. 426
Pentru transportul interjudeţean cu autovehicule ale căror gabarite sau încărcături depăşesc în lăţime 3,5 m, unitatea care efectuează transportul va anunţa, în prealabil, poliţia judeţului de la locul de plecare.

SUBCAPITOLUL 7: Remorcarea autovehiculelor

Art. 427
Remorcarea autovehiculelor rămase în pană se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 428
Remorcile vor fi tractate în următoarele condiţii:
a)remorca va fi prevăzută cu sistem de frânare, iar în spate cu aceeaşi instalaţie de semnalizare şi de iluminat ca şi autovehiculul trăgător;
b)nu se admite remorcarea simultană a mai mult de două remorci.

SUBCAPITOLUL 8: Rodajul în parcurs

Art. 429
Rodajul autovehiculelor în parcurs se va efectua numai pe traseele stabilite şi menţionate în foaia de parcurs.

SUBCAPITOLUL 9: Transportul autovehiculelor cu bacul

Art. 430
Operaţiile de îmbarcare- debarcare ale autovehiculelor pe bac se vor efectua sub directa supraveghere şi numai la comanda organelor de deservire a bacului.

Art. 431
Este interzisă manevrarea autovehiculelor pe bac dacă acesta nu este legat de pontoanele de acostare.

Art. 432
Viteza de circulaţie pe pasarelele de urcare- coborâre va fi redusă până la limita evitării oricărui pericol.

Art. 433
Este interzis să se efectueze repararea sau alimentarea autovehiculelor, precum şi reglarea motoarelor acestora pe bac, în timpul marşului.

Art. 434
Autovehiculele vor fi asigurate cu frÂna de mână şi cuplate într- o treaptă de viteză inferioară.

Art. 435
Este interzis conducătorilor auto sau pasagerilor să stea în cabinele autovehiculelor sau saloanele autobuzelor, în timpul marşului cu bacul.

SUBCAPITOLUL 10: Obligaţiile organelor de control auto

Art. 436
Organele de control auto vor respecta următoarele prevederi:
a)pentru oprirea autovehiculelor pe drumurile publice se vor aşeza astfel încât să evite accidentarea lor de către mijloacele de transport aflate în circulaţie, respectând prevederile din Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice;
b)pe timp de ceaţă, ploaie abundentă, pe porţiuni de drum iluminate insuficient sau cu circulaţie intensă, vor alege locul cel mai ferit pentru a nu fi accidentaţi de alte autovehicule. Traversarea străzii sau a şoselei se va face cu deosebită atenţie;
c)în situaţia când în staţie există posibilitatea opririi mai multor autovehicule care circulă în acelaşi sens, nu vor trece printre acestea decât după oprirea ultimului autovehicul care intră în staţie.

Art. 437
Organele de control nu vor obliga pe conducătorii auto să oprească în rampe, pante sau în alte locuri unde autovehiculele oprite ar periclita siguranţa circulaţiei.

Art. 438
Organele de control se vor urca şi vor coborî întotdeauna cu atenţie în şi din autovehicule, îndeosebi în caz de ninsoare îngheţ sau polei. Se interzice să se urce sau să se coboare în şi din autovehicule în timpul cât acesta se află în mers sau să călătorească agăţaţi pe scările mijloacelor de transport.

Art. 439
Odată cu verificarea documentelor de transport, organele de control vor verifica În mod obligatoriu:
a)starea de oboseală a conducătorilor auto, ţinuta acestora şi dacă se află sub influenţa băuturilor alcoolice;
b)dacă conducătorii auto respectivi respectă mersul şi traseul programat al cursei;
c)starea tehnică a autovehiculelor şi îndeosebi: direcţia, sistemul de frânare, semnalizare;
d)talonul PSI (urmărindu- se efectuarea verificării periodice a stingătoarelor);
e)dotarea autovehiculului cu materiale de inventar prevăzute de normele de protecţie a muncii şi starea acestora (verificarea se va face prin sondaj);
f)starea oglinzilor retrovizoare;
g)starea de funcţionare a dispozitivelor de închidere şi deschidere a uşilor la autobuze;
h)dotarea şi amenajarea în conformitate cu prevederile normelor specifice de protecţie a muncii, a autocamioanele cu care se transportă muncitorii;
i)dotarea şi amenajarea, potrivit reglementărilor în vigoare, a autovehiculelor agabaritice sau care transportă materiale inflamabile explozive sau materiale periculoase, cu regim special de transport.

Art. 440
In cazurile în care constată abateri sau defecţiuni care contravin reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice sau normelor de protecţie a muncii, organele de control sunt obligate să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât pericolul de accident să fie înlăturat.

Art. 441
Organele de control sunt obligate să dea concursul conducătorilor auto ale căror autovehicule au rămas defecte pe drumurile publice şi să ajute pe conducătorii auto la stingerea eventualelor incendii produse la autovehicule.

CAPITOLUL 7: Prescripţii de proiectare

SUBCAPITOLUL 1: Autovehicule

Art. 442
La proiectarea autovehiculelor se vor respecta condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie prevăzute în Condiţiile tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România nr. 158 / 17.04.1994 MT şi 380 / 18.04.1994 alin. 1.

Art. 443
Unităţile de cercetare şi proiectare sunt obligate ca, la cercetarea şi proiectarea mijloacelor de transport, să ţină seama de cerinţele de securitate a muncii astfel încât la exploatarea acestora să nu existe pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 444
Toate autovehiculele se vor livra de către unităţile constructoare cu instrucţiuni privind deservirea lor corectă şi în condiţii de securitate.

Art. 445
Autovehiculele vor fi de construcţie robustă, care să reziste condiţiilor de exploatare, şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiunilor pentru care au fost destinate. La probele mecanice şi tehnologice trebuie remediate toate deficienţele care eventual vor apărea, asigurându- se exploatarea mijloacelor de transport în condiţii de securitate.

Art. 446
Autovehiculele se vor proiecta şi încerca în conformitate cu standardele prezentate în anexa 2.

Art. 447
Elementele de comandă ale mijloacelor de transport auto trebuie să fie prevăzute cu inscripţii sau semne sugestive, clare, care să indice felul comenzilor. Pe cât posibil, sensul de mişcare al elementelor de comandă manuală va corespunde cu sensul mişcării comandate.

Art. 448
Construcţia şi forma mijloacelor de transport auto trebuie să fie astfel concepute încât în timpul transportului, să nu existe posibilitatea căderii materialelor.

Art. 449
Autovehiculele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere sau blocare a sistemelor de comandă pentru ca în absenţa conducătorilor lor, acestea să nu poată fi pornite şi manevrate de către alte persoane sau să pornească necomandate.

Art. 450
Mijloacele de transport auto trebuie Înzestrate cu dispozitive de frânare şi semnalizare acustică şi optică. Pentru lucrul pe timp de noapte, mijloacele de transport auto vor fi prevăzute cu un sistem de iluminat. Pentru mersul înapoi se va instala un dispozitiv de avertizare sonoră.

Art. 451
Dispozitivele pentru cuplarea remorcii autovehiculelor trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât să nu se poată desface necomandat.

Art. 452
Autocamioanele şi tractoarele cu remorci vor satisface următoarele condiţii:
a)cuplarea dintre autocamioane sau tractoare şi remorcă va fi realizată cu ajutorul unei cuple speciale, care să asigure siguranţa remorcii, amortizarea şocurilor;
b)remorcile vor fi prevăzute cu frâne, iar în spate cu sisteme de semnalizare optică;
c)remorcile vor fi dotate cu lanţuri pentru legarea lor suplimentară de autovehiculul trăgător.

Art. 453
În cazul în care caroseria mijlocului de transport auto are benă basculantă, aceasta va fi prevăzută cu mijloace de fixare, astfel încât să nu fie posibilă bascularea necomandată. Acţionarea acestor dispozitive se va face din partea opusă direcţiei de basculare sau din cabina vehiculului.

Art. 454
Autobasculantele cu oblon pe spate vor fi prevăzute cu dispozitive care să asigure închiderea etanşă a acestor obloane şi să nu permită deschiderea necomandată a lor.

Art. 455
Remorcile şi semiremorcile cu masa maximă mai mare de 750 kg trebuie prevăzute cu:
a)instalaţie de frânare acţionată din cabina autovehiculului trăgător;
b)un dispozitiv care să permită frânarea (imobilizarea) roţilor când remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul trăgător.

Art. 456
Autovehiculele pentru ajutor tehnic vor fi prevăzute cu surse de iluminat la tensiuni scăzute (12- 24 V). De asemenea vor fi dotate cu instalaţiile şi utilajele necesare ajutorului tehnic precum şi cu instalaţie pentru legare la pământ.

Art. 457
Pentru urcarea şi coborârea personalului, autovehiculul pentru ajutor tehnic va fi prevăzut cu scară mobilă sau fixă şi cu mâner sau bară pentru prindere.

Art. 458
Autovehiculele destinate transportului de materiale sau produse periculoase explozive vor îndeplini condiţiile prevăzute în “Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice”.

Art. 459
Substanţele periculoase cu regim special de transport (acid cianhidric, acrilonitril, amoniac, benzen, clor, clorură de etil, etilenă, oxid de etilenă, fosgen, hidrogen, acetilenă, oxigen etc.) trebuie transportate numai cu mijloace de transport speciale. Condiţiile tehnice, amenajarea şi dotarea mijloacelor auto sunt prezentate în:
– Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice;
– Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);
– Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea şi transportul oxigenului şi azotului;
– Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice;
– Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea hidrogenului;
– Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei.

SUBCAPITOLUL 2: Spaţiul de parcare şi garare al autovehiculului

Art. 460
Terenul pe care se vor amplasa unităţile şi formaţiile de transporturi auto trebuie să aibă forma plată, să nu fie inundabil, să asigure suprafaţa necesară pentru parcarea autovehiculelor şi pentru construcţiile aferente, să nu fie traversat de linii electrice aeriene la tensiune de 380 V sau mai mare. Liniile electrice vor fi pozate în afara zonelor de lucru respectÂndu- se prevederile În vigoare.

Art. 461
Spaţiul rezervat parcării se va stabili ţinându- se seama de suprafaţa proiectată pe sol a autovehiculelor ce se parchează, de distanţele de siguranţă dintre autovehicule şi de drumurile de circulaţie necesare, care vor asigura posibilitatea evacuării rapide a autovehiculelor în caz de necesitate (incendii etc.).

Art. 462
Spaţiul de parcare va fi iluminat, marcat şi placardat, în funcţie de condiţiile existente, iar terenul va avea o pantă de scurgere a apelor pluviale de minimum 1 %.
Sursele de apă vor fi marcate cu indicatoare corespunzătoare, iar căile de acces spre acestea vor fi menţinute libere.
Marcarea locurilor de parcare se va face În conformitate cu prevederile legale În vigoare.

Art. 463
Când parcarea se face sub cerul liber, distanţa între autovehicule sau dintre acestea şi construcţiile existente va fi astfel stabilită încât să poată fi asigurate atât securitatea autovehiculelor cât şi a construcţiilor.

Art. 464
La gararea în hale sau spaţii amenajate în acest sens, între autovehicule, precum şi între acestea şi pereţii laterali, se vor stabili astfel de distanţe încât să se asigure securitatea lucrătorilor, a autovehiculelor, utilajelor, instalaţiilor.

Art. 466
Pentru Înlesnirea parcării autovehiculelor, unităţile, subunităţile şi formaţiile de transporturi auto vor instala borduri de 0,2 m înălţime pe lângă construcţii, conform tipului de autovehicule, astfel ca la parcare să se poată respecta distanţele regulamentare evitându- se acostarea acestora sau lovirea lor de pereţi.

Anexa nr. 1: Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere vor fi completate cu alte norme, după cum urmează:
1.
Norme Generale de Protecţie a Muncii;
2.
Normativ cadru de acordare a echipamentului individual de protecţie;
3.
Norme ce reglementează lucrul cu foc deschis şi norme PSI în general;
4.
NSSM pentru activitatea de producere a aerului comprimat;
5.
NSSM la fabricarea, transportul şi depozitarea oxigenului şi azotului;
6.
NSSM pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei;
7.
NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor;
8.
NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor;
9.
NSSM pentru transport intern;
10.
NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv produse petrochimice);
11.
NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice;
12.
NSSM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice;
13.
NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului;
14.
Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C4 90. Colecţia ISCIR;
15.
Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipienţilor butelie sub presiune pentru gaze comprimate lichefiate sau dizolvate sub presiune C5 84. Colecţia ISCIR.
16.
Prescripţii pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor de ridicat R 1 – 87. Colecţia ISCIR.
17.
Condiţii tehnice pentru vehicole rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România. Nr. 158 – 17.04.1994 MT şi nr. 388 – 18.04.1994MI
18.
Legea pentru aderarea României la Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 şi modificările ulterioare
19.
NSSM pentru transportul, depozitarea şi folosirea substanţelor explozive.
20.
Hotărâre de modificare şi completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului 328 – 1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector: HG 778 – 2.10.1995.
21.
Ordin al Ministrului Transporturilor privind eliberarea certificatelor de atestare profesională pentru şoferii care efectuează transporturi de produse periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR)
22.
Ordin al Ministrului Transporturilor privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1521 – 1995 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru Aplicarea Decretului 328 – 1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin HCM nr. 772 – 1966.
23.
Ordin pentru aprobarea RMTR – 3 privind omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase.

Până la apariţia noilor norme rămân valabile actualele norme departamentale existente În domeniu.

Anexa nr. 2: Lista standardelor conexe

1. STAS 6926/16- 79
– Autovehicule. Nivel de zgomot şi metode de încercare. Măsurarea zgomotului la interiorul autovehiculuelor.
2. STAS 6689/1- 81
– Vehicule rutiere. Tipuri. Terminologie.
3. STAS 12613- 88
– Vehicule rutiere. Dimensiunile postului de conducere şi amplasarea organelor de comandă la autoturisme şi vehicule utilitare. Condiţii ergonomice.
4. STAS 6926/17- 85
– Vehicule rutiere. Asigurarea protecţiei ocupanţilor din cabinele vehiculelor utilitare. Metode de încercare.
5. STAS 13078- 92
– Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare cu fond reflectorizant pentru autovehicule şi remorci.
6. SR ISO 3779:1996
– Vehicule rutiere. Număr de identificare a vehiculelor (VIN). Conţinut şi structură.
7. STAS 9371- 83
– Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment. Condiţii tehnice generale de calitate.
8. STAS 9372- 84
– Vehicule rutiere. Cisterne auto pentru transportat lapte. Condiţii tehnice generale de calitate.
9. STAS 297/2- 90
– Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentare.

Anexa nr. 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii

Noţiuni de baza
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Boală profesională:
3.Dispozitiv de protecţie:
4.Echipament individual de lucru:
5.Echipament individual de protecţie:
6.Echipament tehnic:
7.Factori de risc:
8.Instructaj de securitate a muncii:
9.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii:
10.Instrucţiuni de utilizare:
11.Mijloace individuale de protecţie:
12.Noxă (sinonim – factor nociv):
13.Prevenire:
14.Risc:
15.Risc profesional:
16.Situaţie periculoasă:
17.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic:

Bibliografie
1.
Norme de protecţia muncii în activitatea de transporturi şi reparaţii auto, 1982, ed.de MTTC. Centrala de transporturi auto;
2.
Norme unice de protecţie şi igienă a muncii în cooperaţia meşteşugărească, partea I, vol.II – Prestări servicii industriale, 1985, ed. de Uniunea Generală a cooperativelor meşteşugăreşti;
3.
Norme de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii montaj, pentru transporturi feroviare, rutiere şi navale, 1982, ed.de MTTC – Centrala de construcţii CF;
4.
Norme specifice de protecţia muncii în exploatări şi transporturi forestiere, 1983, ed. de MEFMC – Centrala de exploatare a lemnului;
5.
Norme de protecţia muncii specifice activităţilor comune tuturor întreprinderilor din industria uşoară, 1974, ed. de MID;
6.
Norme de protecţia muncii pentru industria de utilaj greu, construcţii de maşini şi electrotehnică, vol.III, 1987, ed. de MIUG, MICM, MIEt.;
7.
Norme departamentale de protecţia muncii la construcţia conductelor pentru transportat ţiţei, produse petroliere, gaze şi apă, 1969, ed. de Ministerul Petrolului;
8.
Norme de protecţia muncii la încărcarea, descărcarea, transportul, manipularea şi depozitarea materialelor, 1986, ed. de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
9.
Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii- montaj 1986, ed. de MCInd;
10.
Norme de protecţia muncii la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor folosite pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, 1985, ed. MAIA;
11.
Norme de protecţia muncii pentru activitatea portuară, 1982, ed. de MTTC – Departamentul Transporturi Navale;
12.
Norme unice de igiena şi protecţia muncii în cooperaţia meşteşugărească – Materiale de construcţii şi construcţii montaj, vol. VIII, 1984, ed. de Uniunea Generală a Cooperativelor Meşteşugăreşti;
13.
Norme generale de Protecţia Muncii, 1992;
14.
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, executarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C 4/90 – Colecţia ISCIR;
15.
Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie;
16.
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, executarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor de ridicat R 1 27 – Colecţia ISCIR;
17.
Repararea şi întreţinerea autovehiculelor 1992, INRS;
18.
Legarea încărcăturilor pe autovehicule INRS 1992;
19.
Norme PSI;
20.
Decret 328/1966 republicat privind circulaţia pe drumurile publice;
21.
Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/66 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenienţilor în acest sector cu modificările ulterioare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 9 din data de 17 ianuarie 1996