NSSM 24

NSSM 24 – Norme de securitatea muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii, care cuprind prevederi de protecţie a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectia muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare, sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice,chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia, sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului : executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat , “Normele specifice de securitatea muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante” au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului În procesul de lucru.

Pentrul ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare şi pentru a fi conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor.

I.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante cuprind măsuri de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale pe baza pericolelor specifice desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Domeniul de aplicare

Art.2
Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor procedeelor de fabricare a materialelor termo şi hidroizolante indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităţi.

Art.3
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare producerii materialelor termo şi hidroizolante se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activităţi.
În Anexa 1 se prezintă orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, după caz, pot fi aplicate pentru activităţile nespecifice şi / sau auxiliare în vederea asigurării condiţiilor de securitate a muncii.

Art.4
Prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5
Prezentele Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante se revăd periodic şi se modifică de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în tehnologia de lucru şi particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii.

II.Fabricarea materialelor termo şi hidroizolante

1.Generalităţi. Elemente comune.

Încadrarea personalului

Art.6
Lucrătorii care efectuează activităţi de muncă legate de producerea materialelor termo şi hidroizolante trebuie să aibă pregătirea profesională corespunzătoare locului de muncă respectiv.

Art.7
Selecţia şi repartizarea personalului pe locuri de muncă, din punctul de vedere al stării de sănătate şi al aptitudinilor, se realizează prin examen medical şi psihologic conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

Instruirea personalului

Art.8
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.9
Conducerea agenţilor economici va asigura ca lucrătorii să fie informaţi corespunzător asupra riscurilor existente în procesele de muncă şi asupra măsurilor tehnice, organizatorice şi de autoprotecţie pentru prevenirea acestora.

Art.10
(1)Este obligatoriu ca persoanele juridice şi fizice, pe lângă prevederile prezentelor norme, să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii care cuprind măsuri valabile pentru condiţiile concrete de desfăşurare a activităţilor.
(2)Este obligatoriu ca instrucţiunile proprii de securitate a muncii să fie aduse la cunoştinţa lucrătorilor.

Art.11
Este obligatorie amplasarea indicatoarelor de securitate în toate zonele în care persistă riscuri de accidente de muncă sau îmbolnăvire profesională.

Echipament individual de protecţie

Art.12
Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se face în conformitate cu prevederile “Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.225/21.07.1995, publicat În Monitorul Oficial nr.189/21.08.1995.

Organizarea locului de muncă

Art.13
Este obligatorie organizarea locului de muncă conform tehnologiei de lucru şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Art.14
Este obligatorie menţinerea curăţeniei la locul de muncă şi transportarea permanentă a deşeurilor de fabricaţie la locurile special amenajate.

Art.15
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se realizează conform prevederilor normelor PSI în vigoare.

Art.16
Este interzisă păstrarea alimentelor şi a hainelor sau servirea mesei în halele de depozitare şi fabricare a materialelor termo şi hidroizolante.

Art.17
Este obligatoriu ca lucrătorii să mănânce numai în încăperi special amenajate în acest scop.

Microclima la locurile de muncă

Art.18
Este obligatoriu ca microclima la locurile de muncă să satisfacă parametrii proiectaţi, respectând limitele admise prevăzute prin Normele generale de protecţie a muncii.

Art.19
Conducerea agenţilor economici are responsabilitatea supravegherii şi controlului expunerii la noxele din mediul de muncă şi adoptării măsurilor de prevenire eficiente sub limitele admise.

Funcţionarea echipamentelor tehnice

Art.20
Este obligatorie urmărirea în permanenţă, de către lucrătorii desemnaţi, a tuturor parametrilor de funcţionare ai echipamentelor tehnice de fabricare a materialelor termo şi hidroizolante conform tehnologiei de fabricaţie.

Oprirea echipamentelor tehnice

Art.21
Este obligatorie oprirea normală a echipamentelor tehnice de fabricare a materialelor termo şi hidroizolante conform tehnologiei de fabricaţie.

Intervenţii, reparaţii, revizii

Art.22
Este obligatoriu ca orice fel de intervenţie, revizie, reparaţie la echipamentele tehnice pentru fabricarea materialelor termo şi hidroizolante să fie executate de personal calificat şi instruit în acest scop, iar executarea acestora să se realizeze pe baza instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii, în vederea prevenirii accidentelor şi a incendiilor.

Art.23
Este interzisă înlăturarea apărătorilor de protecţie şi efectuarea intervenţiilor de orice natură (electrică, mecanică etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate în funcţiune.

Art.24
Nici o lucrare de reparaţie, intervenţie sau revizie planificată, nu se consideră terminată dacă nu s-a făcut şi recepţia din punctul de vedere al securităţii muncii.

Instalaţii electrice

Art.25
Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă, utilajele vor fi în construcţie închisă cu gradul de protecţie de cel puţin IP 55, iar atunci când acestea sunt în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri neintenţionate.

Art.26
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă se utilizează mijloace de protecţie verificate conform normelor energetice.

Art.27
La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere indirectă toate echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie să fie legate la pământ.

Art.28
Toate părţile conducătoare ale instalaţiilor electrice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ.

Depozitarea şi transportul materiilor prime

Art.29
Este obligatoriu ca în activitatea de depozitare a materiilor prime care se folosesc în fabricarea materialelor termo şi hidroizolante să se respecte prevederile următoarelor acte normative:
a)Norme generale de protecţie a muncii.
b)Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice.
c)Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) .
d)Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
e)Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
f)Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice.
g)Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă.
h)Prescripţii tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiile de ridicat.

Art.30
Este interzisă depozitarea în acelaşi buncăr/rezervor a altor materii prime decât cea etichetată.

Art.31
Este obligatorie marcarea prin semne convenţionale pentru pericol a tuturor rezervoarelor, conductelor sau ambalajelor care conţin substanţe toxice, inflamabile sau explozive.

Art.32
Este interzis accesul la locul de descărcare şi de depozitare a materiilor prime necesare fabricării materialelor termo şi hidroizolante al persoanelor care nu au nici o atribuţie legată de aceste activităţi.

2.Fabricarea suportului

2.1.Fabricarea cartonului celulozic

Art.33
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru industria hârtiei şi celulozei”.

2.2.Fabricarea împâsliturii din fibre de sticlă

Uscarea nisipului

Art.34
Este obligatoriu ca aprinderea focului, pornirea şi funcţionarea uscătorului să se facă de către personal calificat, desemnat în acest scop, conform instrucţiunilor specifice de lucru şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii.

Art.35
Este obligatorie, înainte de punerea în funcţiune a utilajului, verificarea:
a)stării tehnice a utilajului;
b)stabilităţii reazemelor, a utilajului pe reazeme şi a elementelor în mişcare;
c)funcţionării mecanismelor şi instalaţiilor aferente;
d)etanşeităţii capetelor (rece şi cald) uscătorului şi a instalaţiei de gaze;
e)curăţeniei la locul de muncă;
f)capacelor şi apărătorilor de protecţie.

Art.36
(1)Este interzisă prezenţa persoanelor străine în jurul uscătorului în funcţiune.
(2)Este interzisă trecerea pe sub uscătoarele aflate în funcţiune.

Art.37
Este interzisă începerea lucrărilor de reparaţii în interiorul uscătoarelor dacă nu s-au luat următoarele măsuri:
a)blocarea pornirii uscătorului şi a instalaţiei de tiraj artificial;
b)scăderea temperaturii din interior la +400 C;
c)ventilarea interiorului uscătorului.

Art.38
Este interzisă păstrarea substanţelor uşor inflamabile în încăperile secţiilor de uscare.

Măcinare deşeuri sticlă

Art.39
(1)Este interzisă prezenţa persoanelor străine în secţie în timpul funcţionării instalaţiei de măcinare.
(2)Este obligatorie purtarea ochelarilor şi mănuşilor de protecţie în tot timpul alimentării şi măcinării.

Art.40
(1)Se interzice introducerea baghetelor de sticlă în snop în cuva de alimentare a morii.
(2)Se interzice spargerea sau împingerea în moară a deşeurilor de baghete cu mâna sau cu picioarele.

Art.41
Este interzisă punerea în funcţiune a morii cu ciocane dacă:
a)se constată defecţiuni mecanice;
b)lipsesc dispozitivele de protecţie;
c)se constată defecţiuni la unul din agregatele legate tehnologic de moară.

Art.42
Este obligatorie îndepărtarea resturilor de baghete şi a cioburilor de sticlă de pe pardoseala din jurul morii.

Art.43
Este obligatorie oprirea imediată a morii cu ciocane în caz de pericol de avarie sau accident.

Sitare

Art.44
Este interzisă efectuarea în timp ce funcţionează utilajul a următoarelor operaţii :
a)alimentarea ca material aglomerat cu dimensiuni mai mari decÂt gura de acces;
b)scoaterea din sită a resturilor de ambalaje sau alte materiale;
c)Împingerea materialului cu mÂna sau cu scule improvizate.

Art.45
Este obligatorie purtarea măştii de protecţie în timpul alimentării sitei cu carbonat de sodiu.

Amestecare

Art.46
(1)Este interzisă punerea în funcţiune a amestecătorului Elrich dacă se constată defecţiuni la instalaţia pneumatică.
(2)Se interzice pornirea amestecătorului fără a semnaliza punerea în funcţiune.

Art.47
Se interzice descărcarea amestecătorului fără burdufuri de reţinere a pulberilor.

Art.48
Este obligatorie, Înainte de pornirea colergangului, verificarea:
a)prezenţei în colergang a unor persoane sau corpuri străine;
b)poziţiei corecte a cuţitelor de curăţare;
c)fixării dispozitivelor de prindere şi de protecţie.

Art.49
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii în timpul funcţionării utilajelor de amestecare.

Topire

Art.50
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă” pentru toate operaţiile legate de topire, care intervin în fabricarea împâsliturii din fibre de sticlă.

Art.51
Se interzice utilizarea aerului de combustie la cuptoare dacă acesta nu este trecut prin regulatorul de presiune şi debit.

Art.52
Se interzice manipularea manuală a containerelor cu materii prime la gura buncărului.

Art.53
Se interzice funcţionarea cuptorului fără paravane de protecţie în faţa camerei pipei DANNER.

Art.54
(1)Este obligatorie utilizarea dispozitivului special pentru extragerea deşeurilor de topitură din camera pipei DANNER şi introducerea în bazinul cu apă.
(2) Se interzice cufundarea bruscă a topiturii în apă.

Art.55
Se interzice folosirea lubrifianţilor la asamblarea axului la pipa DANNER.

Art.56
Este obligatorie menţinerea permanentă a curăţeniei în faţa pipei DANNER.

Art.57
Este obligatoriu ca în cazul închiderii flăcării la cuptoare să se închidă ambele ventile de gaz şi să fie anunţat imediat conducătorul locului de muncă.

Art.58
Este strict interzisă aplicarea apei pe zidăria fierbinte a cuptorului – pericol de explozie!

Fabricare baghete de sticlă

Art.59
Este strict interzisă staţionarea persoanelor străine în zona instalaţiei de tragere, tăiere şi sortare baghete.

Art.60
Se interzice deplasarea în fugă în zona transportorului şi a instalaţiei de sortare.

Art.61
Este obligatorie curăţarea permanentă de resturi de baghete pe tot traseul de fabricare a acestora.

Art.62
Este interzisă efectuarea în timpul funcţionării instalaţiei de fabricare baghete a următoarelor operaţii:
a)reglarea rolelor de gardă în maşina de tras;
b)îndepărtarea cu mâna a baghetelor subdimensionate;
c)intervenţia sub elevatorul de baghete.

Art.63
Este obligatorie purtarea ochelarilor de protecţie pentru efectuarea tuturor operaţiilor tehnologice şi la îndepărtarea deşeurilor de baghete.

Art.64
Se interzice plimbarea mÂinii În lungul snopului la sortarea baghetelor.

Art.65
Se interzice a se transporta mai mult de un snop de baghete de la cÂntar la containerul de depozitare.

Art.66
(1)Se interzice spargerea deşeurilor de baghete prin lovire de marginea containerului.
(2)Se interzice adunarea sau spargerea deşeurilor de baghete cu picioarele.

Art.67
Se interzice utilizarea măturilor fără coadă la îndepărtarea resturilor de baghete de pe pardoseală.

Art.68
Capetele baghetelor rămase la capătul transportorului după operaţia de debitare se vor îndepărta în permanenţă pentru a se evita formarea grămezilor.

Art.69
Este obligatorie oprirea maşinii de sortat dacă baghetele nu intră în rost.

Filare

Art.70
Este interzisă transportarea snopurilor de baghete pe umăr.

Art.71
Este obligatoriu ca transportarea snopurilor de baghete să se facă în cărucioare, aşezarea în cărucior făcându-se astfel încât baghetele să nu depăşească pereţii laterali ai acestuia.

Art.72
Se interzice funcţionarea instalaţiei de fibrilizare dacă instalaţia de climatizare nu funcţionează.

Art.73
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii în timpul operaţiei de filare.

Art.74
Este obligatorie oprirea tamburului de filare dacă:
a)depunerile pe valţul de picături reci sunt mari;
b)apar neetanşeităţi şi scurgeri de picături de sticlă.

Art.75
Este obligatorie îndepărtarea permanentă a resturilor de baghete şi a deşeurilor de fabricaţie de pe tamburi şi din zona de lucru.

Art.76
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor în timpul operaţiilor de ştergere şi curăţare a tamburilor de filare.

Art.77
Este interzisă folosirea cârligelor neizolate electric la curăţarea rezistenţelor electrice.

Art.78
Este interzis operatorului de la tamburi să intervină la instalaţia electrică a arzătorului.

Art.79
Se interzice intervenţia lucrătorilor neautorizaţi la rezistenţele electrice.

Art.80
Este interzisă desfăşurarea activităţii la tamburi în papuci sau încălţăminte deteriorată.

Ancolare

Art.81
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii la operaţiile de ancolare.

Art.82
Este obligatorie utilizarea pasarelei pentru trecerea de pe o parte pe cealaltă a liniei.

Art.83
Este interzisă funcţionarea băii de ancolare dacă se constată uzura curelei de transmisie a valţului perforat.

Tratare termică

Art.84
Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiei de fabricat împâslitură dacă la tunelul termic nu funcţionează întreaga aparatură de măsură şi control.

Art.85
Este obligatorie funcţionarea instalaţiei de ventilaţie în tot timpul funcţionării tunelului de uscare-polimerizare.

Art.86
Se interzice depozitarea în spaţiul tunelului sau pe părţile laterale a materialelor inflamabile sau a altor obiecte.

Art.87
Se interzice staţionarea în zona arzătoarelor a oricărei persoane, în afara operatorului calificat.

Art.88
Este obligatoriu ca, la opririle accidentale şi planificate ale tunelului, să se închidă ventilele de gaz la fiecare arzător în parte.

Art.89
Este interzis a se lucra cu arzătoare defecte.

Art.90
Sunt obligatorii următoarele măsuri înainte de intrarea în tunel pentru intervenţii şi reparaţii:
a)oprirea arzătoarelor;
b)închiderea canalelor de gaze naturale;
c)ventilarea tunelului şi răcirea incintei până la +350 C;
d)oprirea ventilatoarelor.

Art.91
Este obligatorie verificarea prezenţei persoanelor în tunel Înainte de pornirea acestuia.

Art.92
Este obligatorie prezenţa persoanei cu atribuţie în acest sens la efectuarea intervenţiilor în tunel şi la pornirea echipamentului după opririle accidentale prelungite sau planificate.

Rolare

Art.93
Sunt interzise următoarele operaţii:
a)intervenţia la cuţitele de tăiat margini, fără a se decupla motorul de acţionare;
b)bascularea dispozitivului de rolare dacă ştanga de rezervă nu a fost prinsă corespunzător în lagărele farfurie;
c)scoaterea rolei din maşină de către o singură persoană;
d)punerea în funcţiune a maşinii de control dacă sunt blocaţi contactorii electrici şi dispozitivul de protecţie.

Art.94
Se interzice purtarea cuţitului de tăiat foaia de împâslitură în buzunarele salopetei.

Climatizare

Art.95
(1)Este obligatorie menţinerea închisă a uşilor de acces la instalaţia de climatizare.
(2)În afara perioadelor de intervenţie uşile vor fi încuiate.

Art.96
Este interzisă intrarea în camera ventilatoarelor în timpul funcţionării acestora.

Art.97
Este interzisă punerea în funcţiune a instalaţiei de climatizare dacă ventilatoarele de absorbţie nu au grătare de protecţie.

Art.98
(1)Este obligatoriu ca intervenţiile la instalaţia de climatizare să fie făcute numai de personal calificat şi special instruit în prezenţa persoanei cu atribuţie în acest sens.
(2)Este obligatoriu ca pe timpul intervenţiilor iluminatul să se facă cu lămpi alimentate la 24 V.

Art.99
Sunt obligatorii următoarele măsuri la efectuarea intervenţiilor la instalaţia de climatizare:
a)operaţiile de intervenţie vor fi asigurate de minimum doi lucrători;
b)lucrătorii vor fi dotaţi cu surse de iluminare portabile;
c)curăţarea tavanului perforat se va face folosindu-se pasarelele construite în acest scop;
d)curăţitorul va fi asigurat cu centură de siguranţă şi va fi supravegheat de celălat lucrător.

Preparare ancolant

Art.100
Este obligatorie efectuarea următoarelor verificări înainte de începerea preparării ancolanţilor:
a)legătura la centura de împământare a motorului amestecătorului rabatabil;
b)starea tehnică a instalaţiei de preparare şi transport ancolant;
c)elementele de asamblare şi siguranţă ale utilajelor;
d)starea tehnică a instalaţiei de ventilaţie.

Art.101
Este obligatorie oprirea instalaţiei de preparare şi anunţarea personalului specializat de întreţinere în următoarele cazuri:
a)dacă apar dereglări funcţionale sau zgomote anormale la amestecător;
b)dacă se constată scurgeri pe traseul de transport răşină sau ancolant.

Art.102
Este obligatorie purtarea mănuşilor de protecţie la prepararea ancolanţilor.

Art.103
Este obligatorie spălarea cu apă a zonelor de piele atinse cu răşină sau ancolant.

Art.104
Se interzice consumul de alimente cu mâini murdare de soluţie de ancolant sau răşină.

Art.105
Este obligatorie respectarea următoarelor măsuri la intrarea, în caz de intervenţie, în rezervoarele de depozitare a răşinii formaldehidice:
a)dotarea muncitorului care intră în rezervor cu mască cu aducţiune de aer curat din exterior;
b)asigurarea muncitorului cu centură de siguranţă şi frânghie;
c)stabilirea sistemului de semnalizare În caz de pericol;
d)supravegherea permanentă din exterior şi asigurarea unui înlocuitor.

Art.106
Este obligatorie vopsirea în culori convenţionale de identificare a conductelor şi pompelor pentru transport răşină şi ancolant.

Art.107
Este obligatorie montarea unor apărători de tablă în dreptul flanşelor şi robinetelor pe traseul de răşină şi ancolant, pentru reţinerea scurgerilor accidentale.

2.3.Fabricarea ţesăturii din fibre de sticlă

Filare

Art.108
Este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme, capitolul 2.2, art.68-80, pentru toate operaţiile legate de obţinerea fibrelor din baghete de sticlă.

Bobinare

Art.109
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii în timpul funcţionării maşinii:
a)scoaterea bobinei de şnur de pe fus;
b)verificarea înfăşurării şnurului de sticlă;
c)oprirea bobinei cu mÂna.

Art.110
Se interzice pornirea fusului dacă nu are montat pe el suportul de bobină.

Răsucire

Art.111
Este interzisă efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării maşinii de răsucit.

Art.112
Se interzice frânarea calei cu mâna după decuplare.

Urzire. Ţesere

Art.113
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă” pentru toate operaţiile textile ce intervin la fabricarea ţesăturii din fibre de sticlă.

3.Asfaltarea suportului

Oxidare bitum

Art.114
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea ţiţeiului” pentru toate operaţiile de oxidare a bitumului în coloane de oxidare.

Preparare mastic

Art.115
Este obligatorie înainte de punerea în funcţiune a utilajului efectuarea următoarelor verificări :
a)funcţionarea sistemului de semnalizare dintre sala malaxoare şi staţia de pompare bitum;
b)golirea malaxorului de orice corpuri străine;
c)existenţa filerului în buncăr.

Art.116
Se interzice alimentarea malaxorului cu filer de calcar cu o umiditate mai mare decât cea prescrisă.

Art.117
Se interzice alimentarea malaxorului peste 3/4 din capacitatea nominală.

Art.118
Este obligatorie funcţionarea dispozitivului de malaxare în tot timpul alimentării cu bitum şi filer.

Art.119
Este obligatorie menţinerea închisă a gurii de vizitare în tot timpul malaxării.

Art.120
Se interzice părăsirea malaxorului pe timpul alimentării.

Art.121
Se interzice desfundarea conductelor de transport al masticului cu flacără deschisă sau cu vergele metalice încălzite.

Bituminare suport

Art.122
Se interzice aşezarea rolei de suport pe dispozitivul de derolare de către o singură persoană.

Art.123
Este obligatoriu ca punerea în funcţiune a băii de impregnare să fie supravegheată de persoana cu atribuţii în acest sens.

Art.124
Este obligatorie supravegherea permanentă a instalaţiilor de bituminare în timpul funcţionării de către operatorul calificat şi desemnat pentru aceasta.

Art.125
Se interzice staţionarea în jurul băii de impregnare sub 3 m distanţă, atunci când se coboară colivia.

Art.126
Se interzice punerea în funcţiune a băilor de impregnare şi de acoperire dacă utilajele nu sunt în stare tehnică corespunzătoare sau dacă dispozitivele de siguranţă lipsesc sau nu funcţionează.

Art.127
Este interzisă umplerea cu mastic bituminos a băilor peste 2/3 din capacitatea nominală a acestora.

Art.128
Este interzisă manipularea manuală a foii suport pentru trecerea printre valţuri sau pentru prinderea foii rupte.

Art.129
Este obligatorie folosirea mănuşilor de protecţie la manipularea suporturilor din împâslitură sau ţesătură din fibre de sticlă.

Art.130
Este obligatorie acoperirea cu nisip a scurgerilor accidentale de bitum.

Art.131
Este obligatorie respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii la curăţarea băilor de impregnare iar lucrătorii vor purta bocanci cu talpă de lemn, centuri de siguranţă şi frânghii şi vor lucra stând pe podeţe de lemn.

Art.132
Este obligatoriu ca Întreaga operaţie de curăţare să fie supravegheată de persoana cu atribuţii în acest sens.

Presărare

Art.133
Se interzice curăţarea cu mâna a sitelor de la gurile buncărelor de nisip.

Art.134
Se interzice îndepărtarea cu mâna a bitumului sau a altor corpuri străine în timpul funcţionării instalaţiei.

Răcire

Art.135
Este interzisă curăţarea cilindrilor de răcire în timp ce funcţionează instalaţia.

Art.136
Este obligatorie efectuarea următoarelor operaţii numai la cota 0:
a)curăţarea cilindrilor;
b)lipirea foii de material rupte între grupurile de răcire.

Art.137
Se interzice îmbrăcarea valţurilor de răcire cu materiale de pe partea unde se află sistemul de transmisie.

Art.138
Este interzisă traversarea de pe o parte pe alta a instalaţiei de răcire pe profilele de legătură a cadrului maşinii.

Înmagazinare

Art.139
Se interzice pătrunderea sub colivia magaziei de negru sau urcarea pe colivie, indiferent dacă aceasta funcţionează sau este în repaus.

Art.140
Se interzice punerea în funcţiune a magaziei dacă rolele de ghidare a coliviei sunt deteriorate.

Art.141
Se interzice încărcarea magaziei cu material şi intervenţia de orice natură, dacă aceasta nu este asigurată.

Art.142
Se interzice depozitarea sculelor şi a altor materiale sau obiecte În cadrul magaziei de negru.

Rolare

Art.143
Este interzisă efectuarea cu mâna a următoarelor operaţii:
a)răsucirea axului ruloului;
b)introducerea foii între valţurile de tragere;
c)conducerea ghearei extractoare.

Art.144
Se interzice introducerea din mers a cartonului de armare a sulurilor.

Ambalare

Art.145
Se interzice acţionarea ghearei extractoare atunci când masa maşinii de ambalat este blocată.

Art.146
Se interzice montarea sulului de hârtie de ambalare pe dispozitivul de derolare de către o singură persoană.

Art.147
Se interzice aşezarea hârtiei de ambalat în zona de tăiere a cuţitului.

Art.148
Este interzisă efectuarea intervenţiilor cu mâna la maşina în funcţiune.

Tăiere benzi

Art.149
Este interzisă staţionarea oricărei persoane în dreptul cuţitului circular în funcţiune.

Art.150
Sunt interzise orice manevre sau intervenţii la maşina de tăiat benzi în timpul funcţionării.

Abur tehnologic

Art.151
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei de securitate a muncii pentru producerea energiei termice” pentru toate operaţiile legate de producerea aburului tehnologic.

Art.152
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice” pentru toate operaţiile privitoare la transportul, distribuţia şi utilizarea aburului tehnologic.

4.Fabricarea produselor din vată minerală

Topire

Art.153
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă” pentru toate activităţile legate de topire, care intervin în fabricarea vatei minerale.

Art.154
Este obligatorie, Înainte de pornirea cubiloului, verificarea:
a)existenţei şi funcţionării dispozitivelor de securitate;
b)funcţionării instalaţiei de răcire;
c)stării tehnice a instalaţiilor de ridicat materii prime.

Art.155
Este obligatorie acoperirea cu capace de tablă a golurilor din planşeu sub cubilou, atunci când centrifuga este retrasă de sub cubilou.

Fibrilizare

Art.156
Este obligatorie menţinerea platformei de lucru şi a căilor de acces la filiere în stare curată, fără resturi de fire, pete de ulei sau alte materiale.

Art.157
Se interzice funcţionarea filierelor fără ecrane de protecţie şi fără asigurarea perdelelor de aer.

Art.158
Sunt interzise următoarele operaţii:
a)demontarea duzelor de nichel, atunci cÂnd ventilele de abur nu se Închid normal;
b)funcţionarea cu duze de nichel la o presiune a aburului mai mare de 4 atmosfere.

Art.159
Este obligatorie verificarea centrifugii cel puţin o dată la 24 ore, controlându-se:
a)starea discurilor;
b)siguranţa montajelor;
c)izolaţia cablului de alimentare a motoarelor;
d)funcţionarea sistemului de răcire;
e)etanşeitatea capacului de protecţie.

Art.160
Este obligatorie oprirea centrifugii dacă apar trepidaţii sau zgomote anormale.

Sedimentare

Art.161
Este interzisă funcţionarea camerei de sedimentare în următoarele situaţii:
a)neetanşeităţi ale carcasei;
b)plasa transportoare este deteriorată;
c)lipsesc apărătorile de protecţie ale organelor în mişcare.

Art.162
Este obligatorie oprirea instalaţiei dacă ventilatoarele provoacă trepidaţii sau zgomote anormale.

Art.163
Este interzis a privi în camera de sedimentare prin ferestrele de vizitare fără ochelari de protecţie şi ventilatorul de depresiune oprit.

Art.164
Este obligatoriu, ca înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, intervenţii şi revizii la camera de sedimentare, să fie întrerupte şi blocate:
a)alimentarea cu fibre;
b)funcţionarea ventilatoarelor;
c)funcţionarea plasei transportoare.

Art.165
Se interzice intrarea în camera de sedimentare fără cască de protecţie.

Ancolare

Art.166
Se interzice aşezarea sau dirijarea cu mâna a covorului de vată în faţa valţurilor de presare la baia de ancolare sau la intrarea în tunelul de polimerizare.

Art.167
Se interzice deschiderea capacelor bazinului de la baia de ancolare în timpul funcţionării ventilatoarelor de vacuum.

Art.168
Este obligatorie utilizarea periei de sârmă şi a ochelarilor de protecţie la curăţarea plasei.

Art.169
Este interzisă curăţarea plasei în timpul funcţionării.

Tratare termică

Art.170
Se interzice punerea în funcţiune a tunelului de polimerizare dacă:
a)nu este asigurată etanşeitatea tunelului;
b)ventilatoarele de reciclare a gazelor arse nu funcţionează sau sunt neetanşe;
c)aparatura AMC este defectă;
d)capacele de exploatare sunt blocate.

Art.171
Este obligatorie oprirea instalaţiei dacă se constată depăşirea parametrilor de funcţionare normală.

Art.172
Este obligatoriu ca aprinderea arzătoarelor şi intervenţiile asupra instalaţiei să fie efectuate de personal calificat şi instruit în acest scop.

Fabricare produse

Art.173
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii cu mâna:
a)scoaterea pânzei abrazive de la maşina de şlefuit;
b)presarea sau întinderea materialului de caşerare;
c)îndepărtarea marginilor de vată debitate de circularele laterale sau a cupoanelor rezultate la ghilotină;
d)intervenţii asupra covorului de vată în zona activă a ghilotinei;
e)scoaterea plăcilor din maşina de fasonat;
f)curăţarea discurilor abrazive în timpul funcţionării maşinii de fasonat;
g)împingerea vagoneţilor în tunelul de polimerizare cochilii;
h)împingerea cochiliei în timpul despicării orizontale.

Art.174
Este interzisă funcţionarea maşinilor şi instalaţiilor de fabricat produse din vată minerală dacă se constată:
a)deteriorarea sau descentrarea discurilor abrazive;
b)lipsa sau funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor de desprăfuire;
c)izolaţia necorespunzătoare a cablurilor electrice;
d)lipsa sau blocarea contactorilor electrici de siguranţă;
e)lipsuri sau defecţiuni ale dispozitivelor de protecţie;
f)neetanşeităţi ale utilajelor sau traseelor de alimentare sau evacuare.

Art.175
Se interzice intrarea sub masa circularelor în timpul funcţionării acestora.

Art.176
Este interzisă urcarea lucrătorilor pe căruciorul instalaţiilor de tăiere.

Art.177
Este interzisă urcarea lucrătorilor pe covorul de vată ce intră în maşina de cusut.

Art.178
Este interzisă tăierea altor materiale în instalaţiile de tăiere a vatei minerale.

Art.179
Este interzisă intrarea sau staţionarea în tunelele de tratament termic înainte de răcirea şi aerisirea completă a acestora.

5.Fabricarea materialelor termo şi hidroizolante din mase plastice

Preparare PVC

Art.180
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare” pentru toate operaţiile legate de prepararea pastilelor cu policlorură de vinil, ce intervin în fabricarea materialelor termo şi hidroizolante din mase plastice.

Pregătire fibre

Art.181
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice” pentru toate operaţiile legate de manipularea şi depozitarea fibrelor sintetice ce intervin în fabricarea materialelor termoizolante din mase plastice (mochetă, tapet, velur) .

Art.182
Este obligatorie utilizarea dispozitivului de conducere fire la instalaţia de tăiere fire.

Art.183
Este interzisă intervenţia cu mâna asupra firelor sau a instalaţiilor de pregătire fire, în timpul funcţionării acestora.

Art.184
Este obligatoriu ca reparaţiile şi curăţarea instalaţiilor de pregătire să se facă numai cu utilajele oprite şi asigurate contra pornirilor întâmplătoare, în conformitate cu instrucţiunile proprii de securitate a muncii.

Depunere pe suport

Art.185
Este obligatoriu ca introducerea în instalaţie a sulurilor de material suport să fie efectuată de cel puţin două persoane, instalaţia lucrând la viteza cea mai mică.

Art.186
Este obligatorie asigurarea tuturor măsurilor pentru prevenirea accidentelor la manipularea cuvelor cu pastă.

Art.187
Este interzisă orice intervenţie asupra materialului sau a instalaţiilor în timpul funcţionării acestora.
Pentru operaţii tehnologice asupra materialului în cursul fabricaţiei se vor folosi numai dispozitivele şi sculele prevăzute în acest scop.

Art.188
Este interzisă punerea în funcţiune a instalaţiei de flocaj dacă instalaţia de alimentare cu fire nu funcţionează.

Art.189
Este obligatoriu ca efectuarea comenzilor de funcţionare a instalaţiei de flocaj să se facă de către persoane cu atribuţii în acest sens, care vor fi instruite în mod special pentru aceasta.

Art.190
Este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie corespunzător:
a)Împotriva pulberilor În suspensie la instalaţia de flocaj;
b)Împotriva temperaturilor ridicate la tunelele de tratament termic (gelifiere, expandare, stabilizare) .

Art.191
Este obligatorie verificarea înaintea pornirii radianţilor:
a)a etanşeităţii instalaţiei de gaz;
b)a izolării cablurilor electrice;
c)a legăturii etuvelor la centura de împământare.

Art.192
Este obligatorie ridicarea radianţilor la orice oprire, comandată sau accidentală, a liniei tehnologice, pentru prevenirea aprinderii materialului.

Art.193
Este obligatorie, pe parcursul întregului ciclu tehnologic, funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie mecanică în toate spaţiile de producţie.

Art.194
Este obligatorie asigurarea tuturor măsurilor pentru descărcarea tensiunii electrostatice din instalaţia de flocaj odată cu oprirea acesteia.

Art.195
Este obligatorie asigurarea tuturor măsurilor de securitate şi PSI pentru lucrul cu substanţe inflamabile, la toate operaţiile şi în toate spaţiile de fabricare a materialelor termo şi hidroizolante din mase plastice.

Fabricare folii

Art.196
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare” pentru toate operaţiile legate de calandrarea şi imprimarea foliilor din PVC.

Tăiere

Art.197
Se interzice orice intervenţie cu mâna în zona dispozitivelor de tăiere longitudinală sau transversală în timpul funcţionării instalaţiilor.

Art.198
Se interzice purtarea cuţitului de tăiat în buzunarul salopetei.

Art.199
Este obligatoriu ca intervenţiile, reparaţiile şi curăţarea instalaţiilor de tăiere să se facă numai cu maşinile oprite şi asigurate contra pornirilor întâmplătoare.

Rolare

Art.200
Se interzice staţionarea oricărei persoane în faţa instalaţiei de rolare, la o distanţă mai mică de 3 m, când aceasta funcţionează la viteza de lucru.

Art.201
Se interzice orice fel de improvizaţie la manipularea rolelor de materiale termo şi hidroizolante.

Art.202
Este obligatoriu ca operatorii care execută legarea sarcinilor la macara să fie autorizaţi ISCIR ca “Legători de sarcină”.

Fabricare blocuri din polistiren expandat

Art.203
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare”, pentru toate operaţiile legate de prelucrarea prin expandare a perlelor de polistiren.

III.Cerinţe de concepţie-proiectare la producerea materialelor termo şi hidroizolante

Art.204
Este obligatorie respectarea prevederilor de securitate a muncii stabilite prin “Normele generale de protecţie a muncii”, “Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante”, standardele de securitate a muncii şi reglementările PSI în vigoare, în activitatea de concepţie-proiectare a fluxurilor tehnologice pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante.

Art.205
Este obligatorie prevederea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice care să asigure desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate.

1.Clădiri

Art.206
Este obligatorie amplasarea construcţiilor şi a utilajelor tehnologice în conformitate cu distanţele prevăzute în reglementările PSI şi în “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.207
Este obligatorie prevederea de materiale atenuatoare de zgomot la proiectarea halelor de fabricaţie a ţesăturii din fibre de sticlă (sala războaie) şi la montajul utilajelor.

Art.208
Este obligatorie amenajarea unor încăperi speciale pentru vestiare şi grupuri sanitare pentru lucrătorii din secţiile de producere a materialelor termo şi hidroizolante în conformitate cu prevederile “Normei generale de protecţie a muncii”.

Art.209
Este obligatorie prevederea fixării utilajelor pe fundaţiile din beton dimensionate corespunzător sarcinilor statice sau dinamice respective.

Art.210
(1)Este obligatorie prevederea de scări, platforme şi pasarele de acces la toate punctele de lucru operante curent, aflate la înălţime sau în subsol.
(2)Este obligatoriu ca toate platformele, pasarelele şi scările de acces să fie prevăzute cu balustrade solide de 1 m înălţime şi bordură de protecţie de 100 mm.
(3)Este obligatorie prevederea de capace sau podeţe de trecere pentru traversarea canalelor deschise în pardoseală.

Instalaţii electrice

Art.211
(1)Este obligatoriu ca traseele şi montajul cablurilor electrice să asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor mecanice, corodării, avarierii datorită vibraţiilor, supraîncălzirii etc.
(2)Este interzisă montarea cablurilor electrice direct pe elementele de construcţie combustibile sau deasupra utilajelor termice.

Art.212
(1)Este obligatorie asigurarea condiţiilor optime de iluminat în toate încăperile în care se realizează fabricaţia materialelor termo şi hidroizolante în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.
(2)Este obligatorie iluminarea optimă, pe timpul nopţii, a tuturor trecerilor, scărilor şi platformelor de lucru exterioare.

Art.213
Este obligatorie prevederea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă în sisteme antiex:
a)în staţiile de pompare bitum;
b)în încăperile de preparare şi prelucrare a substanţelor pulverulente sau inflamabile.

Art.214
Este obligatorie prevederea de sisteme de semnalizare sonoră şi optică pentru asigurarea securităţii în timpul funcţionării şi opririi utilajelor.

Art.215
Este obligatorie legarea la centura de împământare a tuturor utilajelor şi a părţilor metalice ale cuptoarelor.

Instalaţii de ventilaţie

Art.216
Este obligatorie existenţa instalaţiilor de ventilaţie mecanică în halele de fabricaţie a materialelor termo şi hidroizolante în care au loc prelucrări de substanţe pulverulente, toxice sau inflamabile.

Art.217
(1)Este obligatorie amplasarea gurilor de evacuare a aerului viciat faţă de prizele de aer curat la distanţe minime de 8 m pe orizontală şi 5 m pe verticală (diferenţă de nivel) .
(2)Este obligatorie prevederea grătarelor (sitelor) de protecţie la gurile de evacuare şi la prizele de aer din instalaţiile de ventilaţie.

Art.218
Este obligatorie prevederea cu clapete de separaţie a tubulaturii de exhaustare.

Art.219
Este obligatorie prevederea de dispozitive pentru captarea, reţinerea şi evacuarea pulberilor în punctele de lucru cu substanţe pulverulente.

Instalaţii de stins incendii

Art.220
Este obligatorie existenţa instalaţiilor de stins incendii în toate spaţiile de producţie şi depozitare a materialelor termo şi hidroizolante, conform reglementărilor PSI în vigoare.

2.Echipamente tehnice

Art.221
Este obligatorie prevederea utilajelor tehnologice cu:
a)cel puţin două guri de vizitare, când nu sunt compartimentate în interior sau cu un număr de guri de vizitare care să asigure accesul în toate compartimentele;
b)racorduri pentru alimentarea fluxurilor tehnologice şi a utilităţilor specifice (agent termic, aer comprimat, apă de răcire, etc.) ;
c)racorduri pentru aparatele de măsură şi control, aparate de măsură şi control pentru nivele, temperaturi, presiuni, debite, dozare alimentare; turaţii, viteze etc.;
d)racorduri pentru evacuarea produselor;
e)racorduri pentru eliminarea aerului sau gazelor rezultate În cursul procesului tehnologic;
f)capace şi apărători de protecţie a gurilor de vizitare şi a tuturor pieselor sau organelor în mişcare;
g)sisteme de siguranţă pentru securitate în timpul funcţionării şi opririi.

Art.222
Este obligatorie prevederea utilajelor cu funcţionare în regim termic cu instalaţii de tiraj artificial care să asigure depresiunea necesară în întregul agregat pentru a împiedica scăpările de gaze în halele de fabricaţie.

Art.223
Este obligatorie fixarea În balamale a capacelor de la gurile de vizitare.

Art.224
Este obligatoriu, ca toate conductele tehnologice auxiliare şi armăturile să fie prevăzute din oţel de calitatea, cerută de regimul de lucru şi caracteristicile fluidului vehiculat prin ele.

Art.225
Este obligatorie existenţa plăcii de timbru pe toate aparatele tehnologice.

Art.226
Este obligatoriu, ca toate aparatele de măsură şi control, care intervin în procesul tehnologic de producere a materialelor termo şi hidroizolante, să corespundă reglementărilor metrologice în vigoare.

Art.227
Este obligatoriu ca benzile transportoare să fie echipate cu apărători de protecţie la capetele de întoarcere şi sistem de întrerupere din orice punct.
-****-
ANEXA 1: Norme de securitate a muncii conexe şi/sau complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo şi hidroizolante vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
1.Norme generale de protecţie a muncii
2.Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea în turnătorii
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice În medii normale
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea mateialelor
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferată
12.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea ţiţeiului
14.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)
15.Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populaţie şi din procesele tehnologice
16.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime
17.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor anorganice
18.Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice
19.Norme specifice de securitate a muncii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor
20.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide
21.Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat
22.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice
23.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a datelor
24.Norme specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei şi hârtiei
25.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor de sticlă
26.Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare
27.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

NOTĂ: Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica, după caz, normele departamentale referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Standarde conexe de securitate a muncii

1. STAS 297/1-88
-Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
2. STAS 297/2-92
-Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
3. STAS 12894-90
– Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de muncă.
4. STAS 12604-87
-Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.
5. STAS 12604/5-90
-Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.
6. STAS 6646/2-88
-Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie.
7. STAS 11358-80
-Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericole mecanice.
8. STAS 9153-90
-Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comandă şi ale butoanelor de comandă luminoase.
9. STAS 10627-76
-Ventilatoare. Principii de securitate.
10. STAS 10898-85
-Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.
11. STAS 9954/1-74
-Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie şi datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.

NOTA: ÎntrucÂt sistemul standardelor de securitate a muncii este în curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodică a Catalogului Standardelor Române pentru reactualizarea listei cu standardele care corespund cerinţelor de proiectare în domeniu.

ANEXA 3: Prescripţiile tehnice obligatorii privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de ridicat

Colecţia ISCIR în vigoare
1. R1- 87
-Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare.
2. R2- 88
-Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor.
3. R10- 84
-Prescripţii tehnice pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalaţiile de ridicat.
4. R13- 83
-Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale.
5. R14- 84
-Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea instalaţiilor pe plan înclinat, destinat transportului de persoane şi materiale.
6. CR1- 85
-Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
7. CR5- 85
-Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.

ANEXA 4: Ghid de terminologie de securitate a muncii

Noţiuni de bază-
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.Boală profesională: afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
4.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau prin asociere cu un protector, riscul de accidentare.
5.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei persoanei în timpul procesului de muncă.
6.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
7.Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
8.Factori de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă-executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă – şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii.
9.Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
10.Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
11.Instrucţiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
12.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
13.Lucru la înălţime: activitate desfăşurată la minim 2 m, măsuraţi de la tălpile lucrătorului până la baza de referinţă natuarală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, baze faţă de care nu există pericolul căderii în gol. Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 m se consideră “lucrul la înălţime mică” la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.
14.Noxă (sinonim : factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
15.Pericol
a)sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii;
b)proprietatea inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţii cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale) .

NOTĂ: În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
16.Persoană autorizată: persoană competentă împuternicită în scris (de către organele de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
17.Persoană avertizată: persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
18.Persoană competentă: persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
19.Persoană expusă: persoana care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
20.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
21.Prevenire intrinsecă: prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atÂt cÂt este posibil prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
22.Proces de muncă: succesiune în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
23.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.
24.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
25.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
26.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
27.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională, de leziuni sau afectare a sănătăţii.

NOTĂ: Pericolul care generează riscul înfăţişat de această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură) sau
– poate apărea neaşteptat (pornire neintenţionată / neprevăzută etc.) .