NSSM 30

NSSM 30 – Norme de securitatea muncii privind fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice

Preambul

Normele specifice de securitatea muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitatea muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitatea muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protectia muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protectia muncii care cuprind prevederile de protecţie a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectia muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitatea muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative, cu pericole specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea a aspectelor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protectia muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitatea muncii în cadrul Normelor specifice de securitatea muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiectul de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii; cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitatea muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice” au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare şi pentru a fi conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art. 1.
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pe baza riscurilor specifice acestor activităţi şi cerinţelor desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 2.
Prevederile prezentelor norme se aplică tuturor activităţilor de fabricare, depozitare şi transportul firelor şi fibrelor sintetice indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activităţi.

Art. 3.
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare fabricării, depozitării şi transportului firelor şi fibrelor sintetice se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activităţi.

Art. 4.
Prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 5.
Prezentele Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice se revăd periodic şi se schimbă de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a transformărilor intervenite în tehnologia de lucru şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii.

2.Fabricarea firelor şi fibrelor sintetice

2.1.Generalităţi. Elemente comune

Încadrarea personalului

Art. 6.
(1)Personalul care efectuează activităţi legate de fabricarea firelor şi fibrelor sintetice trebuie să aibă pregătirea profesională corespunzătoare locului de muncă respectiv.
(2)Selecţia şi repartizarea personalului pe locuri de muncă, din punctul de vedere al stării de sănătate şi al aptitudinilor, se realizează prin examen medical şi psihologic, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii.

Instruirea personalului

Art. 7.
(1)Instructajul de protecţie a muncii se face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii. Instructajul periodic se face la intervale de maximum 6 luni şi are scopul să reamintească normele de protecţie a muncii.
(2)Personalul este instruit suplimentar privind respectarea normelor PSI şi acordarea primului ajutor în caz de accidentare sau intoxicare.
(3)Personalul care execută lucrări de revizii, reparaţii şi intervenţii este autorizat şi instruit special şi suplimentar pentru efectuarea acestora în condiţii de securitate a muncii.
(4)Personalul desemnat pentru efectuarea operaţiilor de descărcare, transport şi depozitare la rampele C.F. este instruit suplimentar pentru respectarea normelor şi instrucţiunilor de securitate a muncii specifice (unităţi C.F.) lucrului în zona C.F. (Căi Ferate).

Echipament individual de protecţie

Art. 8.
Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se fac în conformitate cu prevederile “Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, corespunzător Ordinului nr. 225/21.07.1995.

Art. 9.
Sunt obligatorii întocmirea şi afişarea la fiecare loc de muncă, la loc vizibil, a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii în funcţie de particularităţile proceselor de muncă.

Art. 10.
Este interzis personalului autorizat să efectueze (din proprie iniţiativă) intervenţii la utilaje, instalaţii şi echipamente fără informarea prealabilă şi aprobarea persoanelor competente, fără ca restul personalului care îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă respectiv să cunoască operaţiile ce trebuie executate şi fără luarea măsurilor de securitate necesare.

Art. 11.
Pentru asigurarea securităţii personalului şi a mijloacelor de producţie în timpul activităţii de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice se execută obligatoriu operaţiile de predare – primire a schimbului şi controlul locului de muncă.

Materie primă

Art. 12.
Este obligatoriu ca mijloacele şi cisternele auto precum şi vagoanele-cisternă tip C.F. care transportă materia primă lichidă să fie asigurate, pe timpul descărcă- rii-încărcării, cu dispozitive de scurgere a electricităţii statice.

Art. 13.
Este obligatoriu ca înainte de sosirea la rampă a unui mijloc de transport încărcat cu materie primă, acesta să fie controlat pentru a nu prezenta un focar ascuns de incendiu.

Art. 14.
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”.

Art. 15.
Se interzice parcarea locomotivelor (indiferent de tipul acestora) pe liniile de cale ferată din depozitul de materie primă pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice.

Art. 16.
(1)Este interzis accesul în depozitul de materie primă al mijloacelor de transport auto care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi, a celor care nu au tobe de eşapament sau au tobe necorespunzătoare precum şi a celor care prezintă alte defecţiuni care pot constitui pericol de explozie.
(2)Este obligatorie existenţa dispozitivelor antiscânteie la tobele de eşapament.

Art. 17.
(1)Sunt interzise în incintă sau în faţa depozitelor de materie primă pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice:
a)executarea reparaţiilor auto;
b)parcarea mijloacelor auto.
(2)Sunt interzise pe tot teritoriul depozitului utilizarea focului deschis şi fumatul.

Depozite de materie primă

Art. 18.
(1)Este obligatorie la depozitarea materiilor prime necesare fabricării firelor şi fibrelor sintetice respectarea următoarelor măsuri:
a)păstrarea rezervelor de reactivi chimici în compartimente separate atunci când există un depozit comun;
b)menţinerea în stare bună a etichetelor pe toate ambalajele;
c)atunci când se folosesc ambalaje din sticlă, acestea se protejează cu împletituri din nuiele sau metalice;
d)transportul reactivilor se face cu ajutorul cărucioarelor, iar în cazul în care transportul se face manual se folosesc dispozitive speciale care să asigure securitatea (de exemplu, lăzi compartimentate prevăzute cu mânere).
(2)Este interzisă depozitarea sau păstrarea grăsimilor, carburanţilor sau lubrifianţilor în depozitele de apă oxigenată.
(3)Se interzice păstrarea diferitelor lichide combustibile destinate curăţeniei (motorină, petrol, petrosin etc.) În depozitele de materii prime.

Art. 19.
Este interzisă crearea stocurilor tampon de materii prime în încăperile de fabricaţie a firelor şi fibrelor sintetice.

Art. 20.
(1)Este interzis accesul persoanelor care nu lucrează în depozitul de materii prime pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice în spaţiul de depozitare.
(2)Este obligatoriu ca spaţiul de depozitare să fie delimitat faţă de spaţiul de recepţie şi distribuţie al materiilor prime.
(3)Personalul din depozitele de materii prime este obligat să menţină, în permanenţă, curăţenia la locul de muncă.
(4)Este interzisă folosirea depozitului de materii prime pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice, drept adăpost sau loc de odihnă pentru personalul muncitor.

Art. 21.
Se interzice utilizarea în depozitele de materii prime pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice a lămpilor portative care prezintă defecţiuni, cărora le lipsesc globurile de sticlă şi grătarele de protecţie precum şi a oricărui aparat electric portativ care se încălzeşte peste temperatura normală sau care poate produce scântei.

Art. 22.
(1)Este obligatorie verificarea periodică, de către personalul autorizat, a instalaţiilor electrice de forţă şi lumină, interioare şi exterioare depozitului, conform reglementărilor în vigoare.
(2)La terminarea lucrului şeful depozitului este obligat să deconecteze instalaţiile electrice de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi să controleze materialele depozitate pentru a preveni existenţa unor focare ascunse de incendiu.

Art. 23.
Este obligatorie afişarea în fiecare depozit de materii prime pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii, a planului de depozitare, precum şi a planului de evacuare în caz de incendiu.

Purjare cu azot

Art. 24.
(1)Este obligatorie purjarea cu gaz inert (azot) a tuturor utilajelor şi conductelor prin care circulă materiile prime pentru fabricarea firelor şi fibrelor sintetice.
(2)Este obligatorie purjarea cu azot a cuptorului pentru încălzit difilul înainte de pornirea acestuia.
(3)Este obligatorie purjarea cu azot a capetelor de filare.

Instalaţia de difil

Art. 25.
(1)Este interzisă introducerea difilului în instalaţii fără ca acestea să fie în prealabil uscate şi să aibă proba de etanşeitate cu azot executată.
(2)Este obligatorie asigurarea etanşeităţii pe tot circuitul difilului.
(3)Este obligatorie menţinerea în stare de funcţionare a tuturor aparatelor de reglare, măsură şi control de pe traseul difilului precum şi a supapelor de siguranţă aferente.
(4)Este obligatorie supravegherea permanentă a temperaturilor sistemului de încălzire şi a nivelului difilului.

Art. 26.
Este obligatorie menţinerea permanentă în stare de funcţionare a instalaţiei de ventilaţie mecanică din încăperea rezervoarelor de difil.

Art. 27.
Cazanul pentru încălzit difilul cât şi utilajele care se încălzesc cu acest produs se umplu la cota prevăzută prin tehnologia de fabricaţie. Este interzisă umplerea peste 1/3 din capacitatea maximă a acestor utilaje.

Art. 28.
Sunt interzise lucrările cu foc deschis la vasele şi instalaţiile prin care se vehiculează difil.
Verificarea înainte de punerea în funcţiune

Art. 29.
Este obligatorie, înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor de fabricarea firelor şi fibrelor sintetice, verificarea:
a)instalaţiei de împământare;
b)echipamentelor electrice;
c)aparatelor de măsură şi control;
d)instalaţiei de ventilaţie;
e)etanşeităţii circuitului de difil şi a pompelor de dozare;
f)filierelor, frânei de picior (serviciu), rolelor de umezire şi preparare şi a mecanismului de înfăşurare;
g)sistemelor de semnalizare;
h)instalaţiei de golire;
i)capacelor şi apărătorilor de protecţie;
k)sculelor de lucru;
l)curăţeniei la locul de muncă;
m)existenţei rezervei de azot inert comprimat la presiunea prevăzută în instrucţiunile de operare precum şi a funcţionării corespunzătoare a mijloacelor de alarmare şi stingere a incendiilor;
n)efectuării purjărilor cu azot conform art.24.

Art. 30.
(1)Este obligatorie protejarea împotriva pătrunderilor de praf şi scamă a tuturor tablourilor, conexiunilor şi dozelor electrice din halele de fabricaţie a firelor şi fibrelor sintetice.
(2)Este obligatorie efectuarea curăţeniei în perimetrul instalaţiilor de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice şi transportarea deşeurilor de fabricaţie colectate în locurile special amenajate pentru recuperare.
(3)Sunt interzise aglomerările de cărucioare, bobine sau alte materiale în spaţiul de lucru.

Art. 31.
Este obligatorie pornirea instalaţiilor de ventilaţie mecanică cu 10 minute înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice şi oprirea acestora după 15 minute de la terminarea lucrului.

Art. 32.
Este obligatoriu ca instalaţiile de ventilaţie mecanică să fie supravegheate şi întreţinute de personal instruit şi pe baza instrucţiunilor de securitate a muncii specifice pentru instalaţiile de ventilaţie mecanice.

Funcţionarea instalaţiilor

Art. 33.
Este obligatorie urmărirea în permanenţă a parametrilor de funcţionare ai instalaţiilor de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice conform tehnologiei de fabricaţie.

Art. 34.
Este interzis ca în timpul funcţionării instalaţiilor de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice să se:
a)oprească instalaţia de ventilaţie;
b)lucreze fără capacele şi apărătorile de protecţie închise;
c)lucreze cu aparate de măsură şi control defecte;
d)efectueze intervenţii, reparaţii şi/sau reglări;
e)cureţe de scame/înfăşurări instalaţia;
f)lase nesupravegheate instalaţiile sau să se poarte discuţii care nu au legătură cu procesul tehnologic;
g)întrerupă legătura cu liniile care asigură utilităţile.

Avarie

Art. 35.
Este obligatorie oprirea fabricaţiei în una din următoarele situaţii:
a)sunt depăşiţi parametrii de funcţionare normală ai instalaţiei;
b)apar neetanşeităţi pe circuitul difilului;
c)apar defecţiuni la tabloul electric;
d)apar defecţiuni la instalaţia de ventilaţie mecanică;
e)incendiu.

Incendiu

Art. 36.
În caz de incendiu, este obligatoriu ca tot personalul secţiei aflat la lucru să intervină pentru localizarea şi stingerea acestuia, procedând conform instrucţiunilor stabilite de comisia tehnică PSI a unităţii.

Oprire

Art. 37.
Este obligatorie oprirea normală a instalaţiilor de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice conform tehnologiei de fabricaţie.

Art. 38.
Este obligatoriu transportul bobinelor cu material sau goale, numai cu cărucioare – platformă adecvate tipului de bobină.

Intervenţii, reparaţii, revizii

Art. 39.
(1)Este obligatoriu ca înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, intervenţii şi revizii conducătorul locului de muncă respectiv să ia toate măsurile de prevenire a accidentelor şi incendiilor, asigurând buna organizare a locului de muncă.
(2)Este obligatoriu ca orice fel de intervenţie, revizie, reparaţie la instalaţiile de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice să fie executate de personal calificat şi instruit în acest scop iar executarea acestora să se realizeze numai pe baza instrucţiunilor de lucru şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii în vederea prevenirii accidentelor şi a incendiilor.

Art. 40.
Este obligatoriu ca orice fel de remedieri mecanice parţiale sau generale să fie executate numai după golirea instalaţiilor respective de substanţe combustibile şi spălarea şi purjarea acestora cu azot.

Art. 41.
Este obligatoriu ca după oricare reparaţie, intervenţie sau revizie să fie refăcute corect legăturile care asigură împământarea pentru descărcarea sarcinilor electrice.

Art. 42.
Nici o lucrare de reparaţie, intervenţie sau revizie nu se consideră terminată dacă nu s-a făcut şi recepţia din punctul de vedere al securităţii muncii.

Instalaţii electrice

Art. 43.
În halele de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice se interzic următoarele:
a)punerea în funcţiune şi exploatarea în stare defectă sau incompletă a instalaţiilor şi consumatorilor de energie electrică de orice fel;
b)încărcarea întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor (circuitelor) peste sarcina indicată;
c)suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
d)utilizarea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
e)folosirea improvizaţiilor de natură electrică;
f)lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici. Este obligatorie cositorirea şi izolarea locurilor de legătură a cablurilor şi conductorilor electrici;
g)folosirea întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor, dozelor în stare defectă sau incompletă.

Art. 44.
Este obligatoriu ca la tablourile de distribuţie a energiei electrice să nu aibă acces decât electricianul de serviciu. Tablourile de distribuţie a energiei electrice vor fi menţinute în permanenţă în stare închisă prin dispozitive de zăvorâre.

Instalaţii de semnalizare

Art. 45.
Este obligatorie dotarea instalaţiilor de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice cu instalaţii de semnalizare a incendiilor.

Instalaţii de curăţat filiere cu ultrasunete

Art. 46.
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziuni, electrochimie, laser şi ultrasunete) “.

Art. 47.
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria
textilă” pentru toate operaţiile textile care intervin în fabricarea firelor şi fibrelor sintetice.

Art. 48.
Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern” la toate operaţiile de manipulare şi transport din cadrul fluxului tehnologic de fabricare a firelor şi fibrelor sintetice.

2.2.Filarea din topitură.

Fabricarea firelor şi fibrelor poliamidice, polipropilenice şi poliesterice.

Art. 49.
Este obligatorie respectarea strictă a regulamentelor de fabricaţie privind ordinea de introducere a materiilor prime şi a valorilor prescrise pentru parametrii tehnologici.

Filare

Art. 50.
Este interzisă efectuarea operaţiilor de curăţare şi a oricăror intervenţii la instalaţiile de filare de către personalul care nu a fost calificat şi instruit în acest scop.

Art. 51.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii de muncă în timpul funcţionării instalaţiilor de filare:
a)desfundarea filierelor;
b)modificarea turaţiei pompelor de dozare;
c)remedierea defecţiunilor apărute la frâna de picior (de serviciu) ;
d)deblocarea rolelor de umezire şi preparare precum şi a mecanismului de înfăşurare;
e)îndepărtarea înfăşurărilor mari sau mici;
f)introducerea sau scoaterea copsului Înainte de a fi oprit fusul;
g)îndepărtarea capacelor şi apărătorilor de protecţie;
h)intervenţii la tabloul electric.

Art. 52.
Este obligatorie oprirea instalaţiei de filare la apariţia neetanşeităţilor pe circuitul difilului.

Art. 53.
(1)Este obligatorie alimentarea cu bobine de filare numai de pe cărucioare-platformă destinate special pentru acest scop.
(2)Este interzisă încărcarea instalaţiilor cu bobine de filare de pe dispozitive improvizate.
(3)Este interzisă încărcarea/descărcarea bobinelor de filare de pe cărucior numai de pe o parte a acestuia.
(4)Sunt interzise aglomerările de cărucioare, bobine sau alte materiale în spaţiul de lucru.

Art. 54.
Este interzisă manipularea cărucioarelor-platformă altfel decât prin împingere.

Răsucire

Art. 55.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii în timp ce funcţionează maşina:
a)oprirea manuală a fusului;
b)tăierea cureluşei sau a şnurului de la fuse;
c)îndepărtarea firelor înfăşurate pe cilindru cu mâna sau cu cuţitul;
d)scoaterea levatei;
e)intervenţii la tabloul electric;
f)îndepărtarea apărătorilor de protecţie.

Cablare

Art. 56.
Este obligatorie oprirea maşinii în una din următoarele situaţii:
a)ruperea curelei de transmisie de la fuse;
b)desprinderea cursorului de pe inel;
c)fixarea incorectă a bobinelor pe gaterul maşinii;
d)defecţiuni la tabloul electric.

Sculuit

Art. 57.
Este obligatorie oprirea maşinii în una din următoarele situaţii:
a)ruperea lagărelor de susţinere a vârtelniţei;
b)apariţia înfăşurărilor de fire pe bara de contact sau pe cilindrul canelat;
c)ruperea curelelor de transmisie;
d)blocarea pedalelor de acţionare;
e)defecţiuni la tabloul electric.

Art. 58.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii în timp ce funcţionează maşina:
a)curăţarea valţurilor;
b)curăţarea petelor de ulei şi scame;
c)legarea sculurilor;
d)oprirea manuală a vârtelniţei.

Spălare sculuri

Art. 59.
Este obligatorie efectuarea următoarelor operaţii de muncă:
a)repartizarea uniformă a sculurilor pe valţ;
b)introducerea completă a sculurilor în furca protectoare.

Art. 60.
Este obligatorie oprirea din funcţiune a maşinii în oricare din următoarele situaţii:
a)când se constată agăţarea firelor de furcă;
b)când apar zgomote anormale în interiorul maşinii.

Uscare

Art. 61.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii de muncă în timpul funcţionării instalaţiei:
a)deschiderea uşilor de vizitare;
b)Închiderea robinetelor de la conductele de evacuare a condensului;
c)scoaterea sitelor;
d)introducerea materialelor îmbibate cu soluţii inflamabile;
e)mărirea vitezei sau a presiunii aburului peste valorile de regim.

Art. 62.
Este interzisă funcţionarea instalaţiilor de uscare fără aparate de verificare a temperaturii şi presiunii. Aparatele de măsură şi control vor fi verificate din punct de vedere metrologic la termenele scadente.

Texturare

Art. 63.
Sunt interzise, în timpul funcţionării maşinilor de texturare, următoarele operaţii de muncă:
a)curăţarea bobinei pe gaterul maşinii;
b)îndepărtarea înfăşurărilor mari de pe cilindrul de alimentare, galet şi fus;
c)îndepărtarea manuală a înfăşurărilor mici de pe cilindrul de alimentare sau de pe galet;
d)introducerea sau scoaterea copsului Înainte de a fi oprit fusul;
e)intervenţia la tabloul electric;
f)curăţarea maşinii de pete de ulei, scame sau alte impurităţi;
g)îndepărtarea apărătorilor de protecţie.

Art. 64.
Este obligatorie oprirea maşinii în una din următoarele situaţii:
a)dezechilibrarea fusurilor magnetice;
b)deformarea rolelor de presare;
c)ruperea curelelor de transmisie;
d)defectarea termoregulatorului;
e)apariţia înfăşurărilor pe cilindrii de alimentare, preluare şi înfăşurare;
f)defecţiuni la tabloul electric.

Ţesere (urzire)

Art. 65.
Este obligatorie oprirea maşinii în una din următoarele situaţii:
a)uzarea mecanismului de bătaie (în special a picherului) ;
b)uzarea suveicii;
c)slăbirea spetei;
d)apariţia unor scame în fir care încurcă rostul;
e)îndepărtarea ruperilor de fir;
f)apariţia unor zgomote şi/sau trepidaţii deosebite.

Ondulare

Art. 66.
Este obligatorie oprirea din funcţionare a instalaţiei în oricare din următoarele situaţii:
a)ruperea curelelor de transmisie;
b)apariţia înfăşurărilor pe cilindrul de alimentare;
c)descentrarea valţurilor sau a cuţitelor de tăiere;
d)când apar defecţiuni pe circuitul de împământare.

Art. 67.
Este interzisă funcţionarea instalaţiei fără carcasele de protecţie închise.

Tăiere

Art. 68.
Este obligatorie verificarea atentă a materialului înainte de a fi introdus în maşină pentru a nu conţine corpuri străine.

Art. 69.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii de muncă în timpul funcţionării maşinii de tăiere:
a)deschiderea capacului de protecţie la cuţitele rotative;
b)apropierea mâinilor de cilindrii alimentatori la o distanţă mai mică de 50 cm.

Balotare

Art. 70.
Este obligatoriu ca toate comenzile electrice să se execute numai de pe platforma electroizolantă.

Art. 71.
Este obligatoriu ca materialele de legare (sârmă, panglică metalică, folie) să fie asigurate şi aranjate înainte de începerea lucrului la presă.

Art. 72.
Este obligatoriu ca uşile laterale şi orificiile de prindere a balotului sau sârmei pentru legat să fie prevăzute cu sisteme mecanice suplimentare de siguranţă.

Art. 73.
Sunt interzise:
a)intrarea sub capacul presei de balotare – indiferent de tipul sau sistemul de amplasare la sol – şi de golurile create în pardoseli;
b)urcarea pe presă în timpul funcţionării;
c)depanarea presei de către muncitorul care o deserveşte.

2.3.Filarea din soluţie.

Fabricarea firelor şi fibrelor acrilonitrilice

Verificări

Art. 74.
Este obligatorie verificarea zilnică a:
a)etanşeităţii tuturor conductelor de transport pneumatic a prafului de poliacrilonitril;
b)etanşeităţii pe traseele de circulaţie a utilităţilor şi la pompele de dozare;
c)inexistenţei soluţiei coagulate pe conductele dintre filtrele lumânare şi filiere.

Art. 75.
Este obligatoriu ca înaintea executării tuturor lucrărilor de intervenţie, de remediere şi întreţinere la pompele care vehiculează acrilonitril, vase tampon şi de măsură, reactoare sau coloane de recuperare a monomerului să se:
a)îndepărteze acrilonitrilul vâscos prin spălare cu apă;
b)controleze permanent concentraţia în aer a substanţelor inflamabile şi explozive;
c)asigure funcţionarea instalaţiei de ventilaţie mecanică.

Art. 76.
Este interzis, în cazul intervenţiilor la filtrele cu saci, să se efectueze următoarele operaţii:
a)scuturarea sacilor cu praf de poliacrilonitril cu ajutorul vacuumului realizat de suflantă;
b)deschiderea uşilor compartimentelor cu saci atâta timp cât suflanta mare este în funcţiune.

Filare

Art. 77.
Sunt interzise în timpul funcţionării instalaţiei de filare:
a)curăţarea manuală sau prin folosirea unui cuţit a înfăşurărilor de pe valţuri;
b)deblocarea pinioanelor sau introducerea unor capuri metalice Între acestea;
c)demontarea pereţilor termocirculanţi ai camerelor pompetelor;
d)curăţarea soluţiei reziduale din camera pompetelor;
e)contactul mâinilor cu soluţia de filare.

Art. 78.
Este obligatorie verificarea periodică a tubulaturii de ventilaţie de la uscătoarele rotative astfel încât să nu existe depuneri de scamă, ulei, carbonat de etilenă.

Vopsire în masă

Art. 79.
(1)Este obligatorie verificarea instalaţiei înainte de pornire şi efectuarea unei probe cu apă încălzită. În condiţiile în care apa se colorează, se efectuează spălarea cu apă demineralizată şi se verifică valţul de stoarcere-etirare, valţurile de stoarcere de la avivare, regulatorul de temperatură de la flota de vopsire şi dispozitivul de reglare a debitului de compensare.
(2)Este interzisă funcţionarea pompelor defecte sau care prezintă neetanşeităţi.

Art. 80.
(1)Este obligatorie efectuarea cu atenţie a operaţiilor de manipulare, cântărire şi distribuire a coloranţilor, aceştia fiind toxici, indiferent de starea lor de agregare.
(2)Este interzis contactul mâinilor cu coloranţii în stare pulverulentă sau sub formă de soluţie.

Art. 81.
(1)Este interzisă orice fel de intervenţie la pompele de dozare centrifuge şi la agitatorul vasului de diluare înainte de oprirea lor.
(2)Este interzisă prelevarea probelor în timpul funcţionării malaxorului.
(3)Este interzisă adăugarea de substanţe chimice sau scoaterea de aglutinat în timpul funcţionării malaxorului.

Art. 82.
Este obligatorie dotarea căzilor de vopsit cu hote pentru absorbţia noxelor şi cu dispozitive de preaplin pentru prevenirea deversării flotei.

Art. 83.
Este obligatorie respectarea reţetelor de lucru pe operaţii tehnologice, ordinea de introducere a substanţelor chimice, temperaturile de lucru pentru evitarea degajărilor de substanţe toxice, inflamabile sau explozive.

Art. 84.
(1)Este interzisă depozitarea împreună a substanţelor care în contact produc reacţii sau emanări de gaze toxice.
(2)Este interzisă depozitarea în acelaşi loc a ambalajelor golite care nu au fost spălate. Spălarea ambalajelor golite este efectuată numai de către personalul special instruit în acest scop, imediat după golirea acestora.

Spălare. Avivare

Art. 85.
Este interzisă introducerea mâinilor în flota de spălare sau avivare.

Art. 86.
Este obligatorie îndepărtarea tuturor înfăşurărilor de pe galeţi şi a scamelor din cuve numai cu cârlige din sârmă de bronz sau inox.

Art. 87.
Este interzisă folosirea emulsiei de avivaj în alte scopuri decât tratarea fibrei.

Uscare. Etirare. Încreţire

Art. 88.
Este obligatorie oprirea instalaţiei dacă se constată defecţiuni mecanice, electrice sau ale aparatelor de măsură şi control.

Art. 89.
Este obligatorie îndepărtarea tuturor înfăşurărilor de pe tamburi şi valţuri numai cu cârlige din bronz sau inox bine ascuţite.

Art. 90.
Este interzisă atingerea cu mâna a tamburilor, a traseelor de alimentare cu abur şi eliminare condens, precum şi a benzilor transportoare.

Art. 91.
(1)Este obligatorie verificarea, la autoclave, Înainte de începerea lucrului, a tuturor traseelor de utilităţi şi a aparatelor de măsură şi control.
(2)Este obligatorie scoaterea de sub tensiune a instalaţiei pentru golirea autoclavei.

Fixare. Depunere

Art. 92.
Sunt interzise în timpul funcţionării instalaţiei următoarele:
a)intrarea în instalaţie prin uşile de vizitare;
b)urcarea pe instalaţie sau/şi pe banda transportoare;
c)apropierea de banda transportoare;
d)înlăturarea scamelor sau a înfăşurărilor la banda transportoare;
e)efectuarea altor manevre decât cele prevăzute în instrucţiunile de lucru.

Instalaţii de încălzit ulei

Art. 93.
Este obligatoriu controlul emanaţiilor în atmosfera încăperii în care este amplasată instalaţia.

Art. 94.
(1)Este obligatorie verificarea, înaintea umplerii cu ulei, a tuturor dispozitivelor de securitate, a aparatelor de măsură şi control, precum şi a traseelor de circulaţie (ulei, gaz metan).
(2)Este obligatorie verificarea funcţionării instalaţiei de cel puţin 4 ori/schimb de către personalul autorizat în acest scop.

Laminare

Art. 95.
Este interzisă efectuarea următoarelor operaţii de muncă:
a)punerea în funcţiune a instalaţiei fără verificarea câmpului cu ace, a cilindrilor laminori, a cilindrilor alimentatori, a cilindrilor debitori la cană, a transmisiilor şi a manşoanelor flotante;
b)blocarea microîntrerupătoarelor de oprire automată a instalaţiei;
c)folosirea cănilor cu margini rupte sau crăpate;
d)scoaterea cănilor pline în timpul funcţionării instalaţiei;
e)depozitarea cănilor pe căile de acces;
f)îndepărtarea înfăşurărilor în timpul funcţionării instalaţiei;
g)coborârea valţurilor de presiune fără dispozitive speciale.

Art. 96.
Este obligatorie oprirea instalaţiei pentru îndepărtarea înfăşurărilor. Eliminarea înfăşurărilor se face numai cu ajutorul cârligelor de bronz bine ascuţite.

Tăiere

Art. 97.
Sunt interzise în timpul funcţionării maşinii orice fel de verificari şi/sau intervenţii.

Balotare

Art. 98.
Este obligatorie respectarea prevederilor articolelor 70, 71, 72 şi 73.

Împachetare pale

Art. 99.
Este obligatoriu ca pala de melană destinată împachetării să fie aşezată în căni care nu au marginile rupte sau deteriorate.

Art. 100.
Este obligatorie scoaterea instalaţiei de sub tensiune în momentul în care se efectuează următoarele operaţii:
a)aşezarea cănii cu pala pentru presat pe placa metalică a presei;
b)legarea pachetului presat;
c)scoaterea cănii goale de sub presă.

Art. 101.
Este interzisă orice intervenţie în timpul presării palei.

Art. 102.
(1)Este interzis operatorului să-şi introducă capul sub pistonul presei.
(2)Este obligatoriu ca operatorul să poarte pe lângă echipamentul de lucru şi ochelari de protecţie.

Art. 103.
Sunt interzise aglomerările de materiale şi de căni în zona de lucru a presei pentru împachetare.

Ambalare bobine de pală

Art. 104.
Sunt interzise în timpul funcţionării instalaţiei următoarele:
a)introducerea diverselor părţi ale corpului în organele maşinii în mişcare;
b)staţionarea în faţa presei, acolo unde va cădea balotul;
c)folosirea oricăror improvizaţii;
d)deschiderea tabloului electric.

Art. 105.
Este obligatoriu ca pentru orice defecţiune de funcţionare instalaţia să fie scoasă de sub tensiune.

Etichetare. Marcare

Art. 106.
Este interzis să se depoziteze în zona de etichetare şi marcare o cantitate de vopsea mai mare decât cea strict necesară pentru efectuarea operaţiilor stabilite într-un schimb de lucru.

3.Depozitarea firelor şi fibrelor sintetice

Art. 107.
Este obligatorie menţinerea condiţiilor climatice – temperatura maximă 200 C în depozitele de fire şi fibre sintetice.

Art. 108.
Este interzisă încărcarea depozitului de fire şi fibre sintetice peste capacitatea acestuia (pentru a nu împiedica supravegherea materialelor depozitate precum şi intervenţia în caz de incendiu).

Art. 109.
(1)Este obligatoriu ca la depozitarea firelor şi fibrelor sintetice să se cunoască caracteristicile acestora (sensibilitatea la căldură, fum sau umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de aprindere, mijloacele adecvate pentru stingerea incendiilor datorate firelor şi fibrelor sintetice etc.)
(2)Este obligatoriu ca la compartimentarea depozitului, la stabilirea cantităţilor depozitate în fiecare stivă şi la stabilirea spaţiilor de acces între stive, să se ţină seama de caracteristicile firelor şi fibrelor sintetice.
(3)Este obligatorie menţinerea în permanenţă liberă a căilor de acces la hidranţi, vane şi tablouri electrice.

Art. 110.
(1)Este interzisă depozitarea împreună cu firele şi fibrele sintetice de materiale şi reactivi chimici inflamabili, precum şi butelii sub presiune.
(2)Este interzisă depozitarea sau păstrarea diferitelor lichide combustibile destinate curăţeniei (motorină, petrol, petrosin etc.) în depozitele de fire şi fibre sintetice.

Art. 111.
(1)Este obligatoriu ca la operaţiile de descărcare, manipulare şi aranjare a firelor şi fibrelor sintetice ambalate să se utilizeze mijloace mecanizate de manipulare şi ridicare de tipul celor care nu produc scântei.
(2)Este obligatorie respectarea prevederilor “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern”.

Art. 112.
Este obligatorie respectarea următoarelor condiţii de depozitare a firelor şi fibrelor sintetice:
a)înălţimea stivei să nu depăşească de 1,5 ori latura mică a bazei;
b)rafturile să fie confecţionate din metal sau din materiale ignifugate;
c)să se asigură distanţele reglementate de P.S.I. faţă de corpurile de încălzit, de iluminat şi de instalaţiile pentru stingerea incendiilor (sprinklere).
d)marcarea pardoselii cu o bandă de vopsea albă pentru asigurarea căilor de acces.

Art. 113.
Este interzisă depozitarea firelor şi fibrelor sintetice în spaţiile libere de siguranţă şi în spaţiile destinate circulaţiei.

Art. 114.
(1)Este interzis în spaţiul de depozitare accesul persoanelor care nu lucrează în depozit.
(2)Este obligatoriu ca spaţiul de depozitare să fie delimitat faţă de spaţiul de recepţie şi distribuţie, în care este permis accesul persoanelor participante la aceste operaţii.

Art. 115.
Se interzice utilizarea în depozitele de fire şi fibre sintetice a flacării deschise precum şi a oricărui aparat electric portativ care poate produce scântei.

Art. 116.
Este obligatoriu ca instalaţiile electrice de forţă şi lumină, interioare sau exterioare depozitului de fire şi fibre sintetice să fie întreţinute şi verificate de personal autorizat în acest scop.

Art. 117.
Este obligatoriu ca în depozitul de fire şi fibre sintetice să fie afişate instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru operaţiile de muncă ce se execută, planul de depozitare, planul de evacuare în caz de incendiu precum şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

4.Transportul firelor şi fibrelor sintetice

Art. 118.
Este obligatorie respectarea prevederilor următoarelor norme de securitate a muncii:
a)Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern;
b)Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere;
c)Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul pe calea ferată.

Art. 119.
Este obligatoriu ca la transportul firelor şi fibrelor sintetice să se cunoască caracteristicile şi sensibilitatea la căldură a acestora.

Mijloace de transport auto

Art. 120.
Este obligatoriu ca personalul autorizat să verifice toate mijloacele de transport auto destinate transportului firelor şi fibrelor sintetice, înainte de plecarea acestora în cursă, din punctul de vedere al stării tehnice şi al dotării corespunzătoare pentru stingerea incendiilor.

Art. 121.
Este obligatoriu ca pe timp de ceaţă, ploaie sau alte fenomene meteorologice care diminuează vizibilitatea şi siguranţa deplasării, viteza mijlocului de transport să fie redusă în raport cu condiţiile atmosferice respective.

Art. 122.
Conducătorilor mijloacelor de transport auto încărcate cu fire şi fibre sintetice le sunt interzise următoarele:
a)staţionarea în apropierea focurilor deschise;
b)staţionarea în medii cu lichide uşor inflamabile sau combustibile;
c)staţionarea pe terenuri acoperite cu păioase sau lângă stive de paie uscate;
d)părăsirea autovehiculului;
e)conducerea autovehiculului în mod imprudent, provocându-i şocuri sau creându-i posibilitatea de derapare, avarie etc.;
f)să fumeze sau să aprindă focul la staţionare la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;
g)să aibă în autovehicul rezerve de combustibil (în afara celor din rezervor), precum şi să admită încărcarea în autovehicul a altor materiale decât cele prevăzute în documentele de transport;
h)alimentarea autovehiculului cu combustibil prin turnare liberă prin furtun sau prin alte sisteme improvizate.

Mijloace de transport pe calea ferată

Art. 123.
(1)Este obligatorie verificarea, înainte de încărcare, a stării tehnice a vagoanelor destinate transportului firelor şi fibrelor sintetice.
(2)Este obligatoriu ca înaintea începerii operaţiei de încărcare a firelor şi fibrelor sintetice vagoanele destinate transportului să fie asigurate împotriva deplasărilor necomandate.

Art. 124.
Vagoanele încărcate cu fire şi fibre sintetice care urmează să circule pe liniile electrificate este obligatoriu să îndeplinească condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare elaborate de SNCFR pentru eliminarea pericolului de incendiu datorat liniei de contact.

Art. 125.
La formarea trenurilor este obligatorie respectarea prevederilor În vigoare elaborate de SNCFR.

5.Cerinţe de concepţie – proiectare la fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice

5.1.Clădiri

Instalaţii de ventilaţie mecanică

Art. 126.
Este obligatorie existenţa instalaţiilor de ventilaţie mecanică în halele în care se fabrică fire şi fibre sintetice.

Art. 127.
Gurile de evacuare a aerului viciat, aferente instalaţiilor de ventilaţie mecanică, trebuie amplasate, în mod obligatoriu, faţă de prizele de aer curat, la o distanţă de minimum 8 m pe orizontală şi de minimum 5 m pe verticală (diferenţă de nivel).

Art. 128.
(1)Conductele de exhaustare care traversează pereţii despărţitori ai halei este obligatoriu să fie prevăzute cu clapete de separaţie (şibere) în condiţii de etanşeizare.
(2)Este obligatorie marcarea vizibilă (şi uşor controlabilă) a poziţiilor “Închis-Deschis” ale clapetelor.

Art. 129.
Este obligatorie respectarea următoarelor condiţii:
a)conductele de ventilaţie mecanică, confecţionate din metal, se împământează. Este interzis să se monteze tronsoane confecţionate din material izolator între tronsoanele metalice;
b)la conductele de ventilaţie mecanică din material sintetic se folosesc, de regulă, flanşe tot din material sintetic.
Este obligatoriu ca flanşele din metal de la conductele de material sintetic cu un diametru mai mare de 50 mm să fie împământate;
c)conductele din material izolator nu se vopsesc la exterior cu vopsea bună conducătoare de electricitate şi nu se înfăşoară cu materiale conducătoare de electricitate.

Instalaţii electrice

Art. 130.
Este obligatorie existenţa sistemelor de iluminat de avarie şi de siguranţă în halele de fabricaţie a firelor şi fibrelor sintetice.

Art. 131.
Tipurile de protecţie ale echipamentelor electrice utilizate la fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice vor fi corespunzătoare pentru atmosfere potenţial explozive.

Art. 132.
(1)Este obligatoriu ca traseele cablurilor electrice să asigure protecţia cablurilor împotriva deteriorărilor mecanice, corodării, avarierii datorate vibraţiilor şi supraîncălzirii.
(2)Este interzisă montarea cablurilor electrice direct pe elementele de construcţie combustibile.

Art. 133.
Este obligatoriu ca la trecerea cablurilor electrice prin planşee sau pereţi despărţitori, acestea să fie montate în tuburi incombustibile, rezistente la solicitări mecanice, cu un diametru interior de cel puţin 1,5 ori diametrul exterior al cablului.

Art. 134.
Este obligatoriu ca în încăperile schimbătoarelor de căldură pentru difil primar şi secundar instalaţia electrică de forţă, iluminat şi comandă să fie în construcţie antiexplozivă tip I.P. 55.

Art. 135.
Este obligatoriu ca la proiectarea halelor în care se fabrică şi se depozitează fire şi fibre sintetice să se respecte normele P.S.I. în vigoare.

5.2.Echipament tehnic

Art. 136.
Este obligatorie dotarea tuturor echipamentelor tehnice care contribuie la fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice cu sisteme de protecţie şi securitate (apărători, capace etc).

Art. 137.
Este obligatoriu ca la amplasarea echipamentelor tehnice să se respecte condiţiile privind mediul de muncă cuprinse în “Normele generale de protecţie a muncii”.
-****-
ANEXA 1: Norme de securitate a muncii complementare prezentei norme

Normele de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice vor fi completate cu prevederile din următoarele norme:
1.
Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.
2.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
3.
Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrări neconvenţionale (electroeroziuni, electrochimice, laser şi ultrasunete).
4.
Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textilă.
5.
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).
6.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
7.
Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul pe calea ferată.
8.
Norme P.S.I.

NOTĂ:
Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de securitate a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica după caz, normele departamentale referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii privind fabricarea, depozitarea şi transportul firelor şi fibrelor sintetice

1.- Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.
2.- Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
3.- Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau prin asociere cu un protector.
4.- Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
5.- Echipament tehnic: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
6.- Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, componente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, ce caracterizează pericolele proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
7.- Indicator de securitate a muncii: mijloc de informare standardizat care, prin combinare a unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea muncii.
8.- Instrucţiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.- Noxă (sinonim = factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
10.- Pericol:
a)- sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii;
b)- proprietatea inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţii cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).
NOTĂ: – În domeniul securităţii muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
11.- Persoană autorizată: persoană competentă împuternicită în scris (de către organele de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
12.- Persoană avertizată: persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.
13.- Persoană competentă: persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
14.- Persoană expusă: persoana care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.
15.- Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
16.- Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.
17.- Proces de muncă: succesiune în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
18.- Securitatea muncii:
a)- Situaţie, stare caracterizată prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, în sistemele de muncă.
b)- Situaţie, stare caracterizată prin absenţa riscului inacceptabil în sistemele de muncă.
c)- Activitatea de reducere a riscului la nivel necesar şi posibil ţinând cont de experienţa generală în materie de securitate a muncii, a ştiinţei şi tehnicii, precum şi de valorile admise în comun de societate (convenţiile sociale).
19.- Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
20.- Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice poate constitui un pericol.
21.- Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol.
22.- Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională, de leziuni sau afectare a sănătăţii.
NOTĂ: – Pericolul care generează riscul înfăţişat de această definiţie:
a)- poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură) sau
b)- poate apare neaşteptat (pornire neintenţionată/neprevăzută etc.).

ANEXA 3: Standarde de referinţă
1.
STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.
2.
STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
3.
SR EN 50014 – 95
Aparatură pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale.