NSSM 41

NSSM 41 – Norme specifice de protecția muncii pentru executarea construcțiilor înalte prin glisări şi  liftări

PREAMBUL

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate naționala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea principalelor activitati din economia naționala, în condiții de securitate a muncii.

Respectarea conținutului acestor prevederi nu absolvă unitățile economice de răspunderea pentru prevederea şi  asigurarea oricăror altor masuri de securitate a muncii, adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activităților respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securității şi  sanatatii în muncă , sistem compus din:
– Norme generale de protecția muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a accidentelor de muncă  şi  bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de muncă  şi  bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protecția muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulative şi  au valabilitate
naționala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului național de norme specifice de securitate a muncii urmărește corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati şi  reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecția muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata în cadrul Normelor generale de protecție a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă  este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacționează:
– EXECUTANT: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă .
– SARCINA DE MUNCĂ : totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producție şi  în anumite condiții de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă .
– MIJLOACE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de muncă  (instalații, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi  a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă .
– MEDIU DE MUNCĂ : ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice, psihologice în care unul sau mai mulți executanți își  realizează sarcina de muncă .

Reglementarea masurilor de protecția muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfășurarea uneia sau mai multor activitati în condiții de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securității muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului – executant – sarcina de muncă  – mijloace de producție – mediu de muncă , propriu proceselor de muncă  din cadrul activității sau activităților care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului național de reglementari normative pentru asigurarea securității muncii, constituie, alături de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea şi  sănătatea în muncă , baza pentru:
– activitatea de concepție a echipamentelor de muncă  şi  a tehnologiilor;
– autorizarea funcționarii unităților;
– instruirea salariaților cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă  şi  stabilirea cauzelor şi  responsabilităților;
– controlul realizării masurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea masurilor de securitate a muncii.

În contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii
pentru executarea construcțiilor înalte prin glisări şi  liftări, au fost elaborate ținând cont de reglementările existente în domeniul securității muncii pentru aceste activitati, precum şi  pe baza studierii proceselor de muncă  şi  stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele sa cuprindă cel puțin o măsura de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă .

Structura acestor prevederi este făcuta pe tipuri de activitati, pentru fiecare tip de lucrare, prevederile urmărind o succesiune logica, corespunzătoare modului de acțiune al executantului în procesul de lucru.

Pe lângă reglementările specifice de securitate a muncii, norma cuprinde şi  un capitol cu prevederi de proiectare privind echipamentele de muncă  utilizate la lucrările de glisări, liftări în executarea construcțiilor înalte.

Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care vor fi respectate la proiectarea mijloacelor de producție, prevederi care rămân valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde în domeniu.

La elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzuta prin standardele în vigoare.

Pentru ca normele specifice sa răspundă cerințelor actuale, nu numai în ceea ce privește conținutul, dar şi  forma de prezentare sa fie conforma altor acte legislative şi  normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conținutul articolelor referitoare la aceeași problematica, facilitând astfel, pentru utilizatori, înțelegerea şi  găsirea rapida a textelor necesare.

1. PREVEDERI GENERALE

Conținut

Art. 1
Normele specifice de securitate a muncii pentru executarea construcțiilor înalte (prin construcții înalte – în sensul prezentelor norme – se înțeleg construcțiile terestre al căror sistem portal e alcătuit din elemente (grinzi, stâlpi, pereți, planșee, bolti, arcuri etc.) executate din elemente cu greutate specifica relative mare şi  cu dimensiuni relative mari, respective a căror înălțime nu permite utilizarea schelelor exterioare şi  a instalațiilor de ridicat fixate la sol, pe toata durata executării lor) prin glisări şi  liftări, cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă  şi  îmbolnăvirilor profesionale în activitățile de glisări, liftări din executare a construcțiilor înalte.

Art. 2
Masurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenți în sistemul de muncă , propriu fiecărui element component al acestuia (executant-sarcina de muncă  – mijloace de producție – mediu de muncă ).

Domeniu de aplicare

Art. 3
Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice, precum şi  persoanelor fizice, care desfasoara activitati de executare a construcțiilor înalte, prin glisări şi  liftări, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi  de modul de organizare a acestora.

Relații cu alte acte normative

Art. 4
Prevederile prezentelor norme se aplica cumulative cu prevederile Normelor generale de protecție a muncii.

Art. 5
Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activităților de liftări, glisări în executarea construcțiilor înalte, desfășurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 6
Prezentele norme se vor revizui periodic şi  vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natura legislative, tehnica etc., survenite la nivel național, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă .

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR LUCRATILOR DE EXECUTARE A CONSTRUCTIILOR ÎNALTE PRIN GLISARI ŞI  LIFTARI

2.1. Încadrarea şi  repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 7
Încadrarea şi  repartizarea personalului pe locuri de muncă  se va face conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii.

2.2 Instruirea personalului

Art. 8
Instruirea personalului care desfasoara activitati de glisări, liftări şi  de execuție a construcțiilor înalte, în domeniul protecției muncii, se va face conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii.

2.3 Dotarea cu echipament individual de protecție

Art. 9
(1)Acordarea echipamentului individual de protecție se va face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare şi  utilizare a echipamentului individual de protecție aprobat prin Ordinul MMPS nr. 225 din 27 iulie 1995.
(2)Echipamentul individual de protecție trebuie purtat pe tot timpul desfasurarii activității pana la paradirea teritoriului șantierului.

Art. 10
Pentru toate lucrările executate la înălțime se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, privind utilizarea centurilor de siguranța.

Art. 11
Înainte de începerea lucrului, persoana cu atribuții de coordonare a activității la locul de muncă  trebuie sa verifice existenta tuturor echipamentelor individuale de protecție necesare a fi utilizate precum şi  starea tehnica a acestora.

2.4 Repartizarea sarcinii de muncă

Art. 12
Repartizarea sarcinii de muncă  se va face conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii.

Art. 13
Deservirea instalațiilor de ridicat inclusive legare a sarcinilor se va face de către personal autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

2.5 Organizarea locului de muncă  şi  a activităților

Art. 14
Se interzice circulația sau staționarea persoanelor sub sarcinile manevrate cu instalații de ridicat în vederea executării unor lucrări la înălțime (manevrarea cofrajelor, descărcarea betonului din bena etc.). Locurile de muncă  cu nivel ridicat de risc precum şi  cele cu circulație mare vor fi semnalizate prin indicatoare vizibile atât ziua cât şi  noaptea.

Art. 15
Gropile şi  puțurile de foraj de pe teritoriul șantierului se vor împrejmui şi  se vor marca prin indicatoare de interzicere a accesului în zona apaturii.

Art. 16
Șantierele în care se executa lucrări de glisări sau liftări vor fi împrejmuite şi  marcate prin indicatoare de securitate pentru interzicerea accesului persoanelor străine. În plus, șantierele situate de-a lungul drumurilor publice vor fi marcate pe toata lungimea comuna cu drumul public.

Art. 17
Maşinile şi  utilajele de construcții vor fi astfel instalate încât sa se asigure stabilitatea şi  imposibilitatea unor deplasări necomandate. Se interzice lăsarea pe șantier a mașinilor şi  utilajelor de construcții, precum şi  a mijloacelor de transport în poziții în care stabilitate nu este asigurata sau în care e posibila deplasarea lor necomandata.

Art. 18
Evacuarea molozului şi  a deșeurilor de materiale din obiectivele în construcție şi  de pe schelele aferente, aflate la o înălțime mai mare de 4m, trebuie făcuta cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau în containere. Capătul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o înălțime de cel mult 1m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie sa se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. Locurile în care se depozitează molozul şi  deșeurile de materiale de construcții evacuate de sus, trebuie sa fie îngrădite.

Art. 19
Toate golurile din pereți, amplasate cu marginea de jos la o înălțime sub 0.70m deasupra planșeului şi  care comunica spre exteriorul construcțiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planșeu continuu, se vor îngrădi. De asemenea se vor acoperi şi  îngrădi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înălțime de cel puțin 1m, golurile din planșeele clădirilor în construcție pe care se executa lucrări sau e posibil sa se circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare care sa avertizeze asupra pericolelor.

Art. 20
Se interzice executarea concomitenta de lucrări la doua sau mai multe nivele diferite, aflate în puncte pe aceeași verticala, fără dispozitive de protecție corespunzătoare.

Art. 21
Golurile de ferestre şi  uşi , unde nu s-a montat tâmplăria, vor fi închise provizoriu, pentru a feri personalul muncitor de curenții de aer.

Art. 22
Șantierele în incinta cărora sunt posibile degajări de gaze toxice sau inflamabile în timpul desfasurarii activităților specifice, vor fi dotate cu un număr suficient de detectoare de gaze şi  cu măști izolante.
În cazul apariției neașteptate – în timpul lucrului – a unei emanații de gaze vătămătoare sau inflamabile, lucrul va fi oprit şi  personalul muncitor evacuat.

Art. 23
Zona în care se lucrează va fi îngrădita pe o distanta de 1/10 din înălțimea construcției, dar nu mai mica de 10m.

Art. 24
Manipularea mecanizata pe orizontala şi  verticala a diferitelor încărcături se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare legate de lucrul cu mijloace de ridicat şi  transport pe verticala şi  orizontala.

Art. 25
Daca în timpul transportului se defectează utilajul sau una din prinderi cedează, încărcătura va fi coborâta; dacă acest lucru nu este posibil, până la înlăturarea defecțiunii, locul de sub încărcătura va fi împrejmuit, va fi marcat cu indicatoare de securitate şi  se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea pătrunderii personalului muncitor în zona respective.

Art. 26
Primirea încărcăturilor pe construcție se va face numai după oprirea completa a mijloacelor de ridicat. La primirea încărcăturilor, lucrătorii vor sta pe schele sau pe planșeu.

Art. 27
Se interzice aplecarea lucrătorilor în afara construcției pentru a desprinde elementele din cârligul mijlocului de ridicat. Apropierea încărcăturii se va face cu cârlige de tragere sau frânghii ajutătoare.

Art. 28
Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticala. Nu se admite poziția oblica a dispozitivelor de prindere şi  nici târârea încărcăturilor cu mijlocul de ridicat.

Art. 29
Se interzice executarea lucrărilor la înălțime în perioade de timp nefavorabil. Detaliile pe tipuri de lucrări vor fi stabilite prin instrucțiuni proprii.

Art. 30
La executarea lucrărilor de liftări sau turnări de betoane etc., pe timp de noapte, se vor asigura următoarele:
– iluminat corespunzător, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe întreaga suprafața a zonei de lucru;
– dotarea personalului care lucrează cu mijloace de ridicat, cu echipament de protecție reflectorizant;
– cârligul mijlocului de ridicat şi  cablurile de legătura vor fi vopsite în culori reflectorizante;
– la orice mișcare a mijlocului de ridicat se va acționa dispozitivul de semnalizare acustica;
– mijlocul de ridicat va fi prevăzut cu lumini de semnalizare;
– locurile de depozitare a materialelor şi  elementelor de construcții ce se manipulează vor fi iluminate separate.

Art. 31
Orice front de lucru ce se creează pe exteriorul turnului va avea asigurate următoarele masuri:
– accesul persoanelor din interiorul spre exteriorul turnului la același nivel sau denivelat, se va face pe scări de acces cu balustrade pe ambele parți şi  cos de protecție şi  de odihna;
– Căile de acces vor fi menținute în permanenta curate;
– Materialele şi  utilajele vor fi depozitate în afara zonei periculoase;
– Zonele de lucru vor fi semnalizate cu tablete de avertizare;
– Circulația muncitorilor şi  a autovehiculelor în incinta punctului de lucru se va face numai pe căile şi  drumurile de acces stabilite de conducerea șantierului.

Art. 32
Accesul pe platformele de lucru se va asigura pe scări, construite cu cos de protecție şi  odihna din 10 în 10m, fixate pe fata exterioara a construcției sau cu ascensoare speciale de persoane. Deplasarea pe scări rezemate este permisa numai la limita unui etaj.

2.6 Protecția împotriva electrocutării

Art. 33
Protecția împotriva electrocutării se va asigura conform prevederilor Normelor generale de protecție a muncii şi  a standardelor în vigoare.

3. LUCRARI DE GLISARI

3.1 Condiții generale

Art. 34
Depozitarea elementelor cofrajului alunecător înainte de începerea execuției şi  după terminarea ei se va face pe teren nivelat.

Art. 35
Se vor amenaja cai de acces corespunzătoare spre locul de depozitare a cofrajului alunecător.

Art. 36
În zona de depozitare a cofrajului alunecător nu vor exista conductori electrici sub tensiune care ar putea fi atinși în timpul manevrării elementelor cofrajului.

Art. 37
Se va asigura o iluminare corespunzătoare, permanenta, a cofrajului glisant şi  a tuturor celorlalte zone de lucru.
Platforma de lucru trebuie sa fie asigurata cu iluminat de siguranța, cu lanterne portative sau cu felinare de vânt.

Art. 38
Glisarea se va începe numai după ce s-au luat toate masurile de organizare a lucrătorilor care sa asigure desfășurarea în bune condiții a procesului tehnologic.

Art. 39
Se interzice modificarea elementelor cofrajelor glisante fata de proiectul aprobat, fără avizul proiectantului. Punerea în funcțiune a cofrajului glisant se face pe baza procesului verbal de recepție.

Art. 40
După fiecare demontare a cofrajului se va verifica starea tehnica a pieselor componente, a cablurilor şi  bridelor de prindere a platformei inferioare, înlăturându-se elementele defecte sau cu uzura avansata care nu prezintă siguranța în exploatare.

Art. 41
Căile de acces situate sub platformele cofrajului glisant vor fi delimitate strict şi  protejate cu un planșeu de dulapi şi  o plasa de protecție.

Art. 42
Exploatarea în siguranța a utilajelor folosite pentru confecționarea cofrajelor glisante se va face conform prevederilor normelor specifice prezentate în Anexa 1.

Art. 43
Este interzis sa se înceapă glisarea unei construcții daca nu are instalație pentru controlul poziției cofrajului glisant în funcțiune (instalație de nivel, mira gradata şi  firele cu plumb).

3.2 Platforme de lucru

Art. 44
(1)Este interzisa încărcare padinelor de lucru şi  a schelelor suspendate cu sarcini mai mari decât cele prevăzute în proiect.
La locurile de lucru vor fi afișate valorile maxime admisibile a încărcăturilor şi  modul de așezare a acestora pe padine sau schele.
(2)Este interzisa depozitarea materialelor pe padinele inferioare.

Art. 45
Circulația între platforma superioara şi  cea inferioara se va face numai pe scări. Urcarea pe platforma superioara sau coborârea pe cea inferioara prin agitarea de tiranți, cabluri etc. este interzisa cu desăvârșire.

Art. 46
Între platforma superioara şi  platforma inferioara suspendata se va pune o plasa de sarma cu ochiuri de maximum 20 x 20 mm pana la 30 x 30 mm la o înălțime de maximum 2 m de la platforma inferioara. Plasa va fi bine fixate între lanțuri (cabluri) de care este suspendata platforma inferioara.

Art. 47
Este obligatorie verificarea zilnica a stării tehnice a padinelor de lucru de către o persoana special desemnata .

Art. 48
Pe platforma cofrajului glisant, ranga pompa centrala de ulei se va amplasa o trusa de prim ajutor, se vor asigura cel puțin doua persoane pe schimb, pentru acordarea primului ajutor şi  sesizarea organelor medicale.
Pe fiecare platforma a cofrajului glisant vor fi amenajate pichete pentru stingerea incendiilor, echipate corespunzător normelor P.S.I.

Art. 49
Platformele cofrajului păşitor (superioare şi  cele inferioare) vor fi prevăzute cu balustrade şi  scânduri de bordaj, fiind încercate şi  marcate prin placarde pe care va fi înscrisa sarcina admisa pe m2 de podina.

Art. 50
Circulația între doua platforme suprapuse se va face pe scări fixe cu balustrade, iar golurile de acces la platforma superioara vor fi îngrădite şi  acoperite cu chepenguri circulabile.

Art. 51
Depozitarea materialelor pe cofraj, delimitarea locurilor de primire a materialelor, stabilirea locului fiecărui utilaj se va face conform prevederilor proiectului de execuție.

Art. 52
Verificarea îmbinărilor de prindere a nacelelor de juguri şi  a nacelelor între ele este obligatorie, atât la montarea cofrajului cat şi  în timpul exploatării.

Art. 53
Atunci când se constată defecțiune în funcționarea instalației de glisare vor rămâne la punctual de lucru doar muncitorii responsabili cu remedierea defecțiunilor.

Art. 54
Încărcare cofrajului se va face în limita capacitații portante a setului de verine folosit, luând coeficientul de siguranța adaptat la proiectarea cofrajului glisant.

Art. 55
Încărcarea cofrajului se va face în limita a o tona pe verina pana în momentul smulgerii şi  se va putea continua după smulgerea cofrajului pana la 1.5 tone pe verina.

Art. 56
La utilizare cofrajului de tip canadian se vor respecta următoarele reguli de securitate a muncii:
– închiderea perfecta a panourilor verticale şi  asigurarea ansamblului cu cheile respective;
– verticalitatea perfecta a stâlpilor centrali şi  montarea barelor de contravântuire, din doi în doi metri;
– montarea barelor radiale pe care se sprijină podina de lucru trebuie făcuta astfel încât sa se asigure rigidizarea acesteia.

Art. 57
Turnarea betonului în cofrajul glisant se va face numai cu ajutorul pâlniilor mobile sau a jgheaburilor, în așa fel încât betonul sa fie repartizat uniform pe întregul perimetru al peretelui.

Art. 58
Pentru prevenirea incendiilor pe cofrajul glisant, conducerea șantierului va lua masuri de dotare a punctului de lucru şi  a acestei instalații cu materiale şi  echipamentele necesare stingerii incendiilor. Prin proiect se vor asigura utilajele şi  materialele prevăzute în normele P.S.I.

3.3 Montarea şi  turnarea planșeelor

Art. 59
Planșeele preturnate şi  introduse în construcție cu ajutorul macaralei, prin extremitatea superioara, vor fi încercate înainte de ridicarea lor definitiva.

Art. 60
Lucrătorii care semnalizează macaragiului poziția planșeului, atât cel de pe partea superioara a construcției cat şi  cei plasați intermediar, vor sta pe podine sigure care sa le permită o perfecta vizibilitate spre locul de lucru şi spre mecanicul macaralei.

Art. 61
Lucrătorii care executa legăturile de monolitizare ale planșeului vor sta pe podine solide.

Art. 62
Se interzice aranjarea cu mana a planșeului în poziție. Pentru aceasta se vor folosi răngi de fier sau de lemn.

Art. 63
La construcțiile la care planșeele se toarnă pe loc se vor respecta prevederile din normele privind cofrarea şi  decofrarea.

Art. 64
Se interzice sprijinirea cofrajului de la un nivel superior pe cel de la nivelul inferior, înainte ca acesta sa fi atins rezistentele necesare unei astfel de operații. Fiecare cofraj de planșeu va fi susținut în mod independent.

Art. 65
Se interzice urcarea lucrătorilor pe bena pentru a o deschide.

Art. 66
Unul dintre lucrătorii care primesc betonul va fi autorizat ca semnalizator.

Art. 67
Daca betonul se transmite prin tuburi de pe platforma de primire la nivelul la care se betonează, gura de descărcare a tubului nu va fi pe aceeaşi  verticala cu platforma de descărcare.

Art. 68
Accesul liber al lucrătorilor la nivelele la care nu s-au turnat planșeele este interzis. În aceasta zona se vor afla numai lucrătorii care cofrează sub supravegherea unei persoane cu atribuții în acest sens.

Art. 69
Montajele în consola, pe interiorul turnului se vor realiza numai pe baza unor tehnologii elaborate de proiectant şi  însuşi te de constructor.

Art. 70
La toate montajele care se realizează sub cofrajul glisant sau pășitor pe pereții exteriori ai turnului, se vor lua masuri speciale de protecție contra căderii lucrătorilor prin folosirea unor sisteme de protecție individuale sau colective. Sistemul de protecție se va stabili de către proiectant şi  constructor printr-un proiect de execuție.

Art. 71
La începerea glisării se va stabili viteza de glisare conform normativului tehnic, în funcție de factorii determinanți.

Art. 72
Scoaterea cadrelor ce susțin vinciurile este permisa numai după întărirea betonului.

3.4 Montarea cofrajelor

Art. 73
În timpul montajului cofrajelor, elementele metalice trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Art. 74
Se va da atenție deosebita la așezarea corecta a padinelor, balustradelor şi  scărilor de acces.

Art. 75
Verificarea îmbinărilor de prindere a nacelelor de ziduri şi  a nacelelor între ele este obligatorie, atât la montarea cofrajului cat şi  în timpul exploatării.
cu însoțitor autorizat. Nu se vor transporta împreuna persoane şi  materiale. Exploatarea şi  întreținerea liftului se va face conform prescripțiilor ISCIR.

Art. 76
Transportul persoanelor cu liftul se ca face numai cu însoțitor autorizat. Nu se vor transporta împreuna persoane şi  materiale. Exploatarea şi  întreținerea liftului se va face conform prescripțiilor ISCIR.

Art. 77
Uşile de la căile inferioare şi  superioare vor fi închise pe timpul absentei cabinei de la calea respectivă, fiind dotate cu dispozitive de siguranța care sa nu permită deschiderea lor în acest caz.

Art. 78
Accesul persoanelor străine pe cofrajul tronconic, precum şi  în raza de lucru a coșului, este strict interzis. Interdicția va fi afișata la intrarea în cos.

Art. 79
Montarea scărilor şi  a balcoanelor de balizaj se va face de către personal instruit, dotat cu echipamentul de protecție corespunzător.

Art. 80
Starea cofrajului paşitor, a împrejmuirilor (balustrade, îngrădiri), a podurilor şi  a scărilor trebuie sa fie controlata zilnic iar defecțiunile constatate, remediate.

Art. 81
La fiecare mutare a cofrajului păşitor, toate obiectele nelegate de cofraj (materiale, scule etc.) vor fi îndepărtate înainte de mutare.

Art. 82
În timpul ridicării cofrajului păşitor este interzis accesul pe platforme al persoanelor străine sau al muncitorilor care nu au fost instruiți special din punctual de vedere al protecției muncii.

Art. 83
Accesul lucrătorilor pe scările tunului de bob si pe platforma cofrajului se face in sir, unul cate unul.

Este interzisa aglomerarea scărilor si a podestelor bobului, precum si a platformelor cofrajului. Accesul de pe podestul bobului pe platforma superioara a cofrajului, la cota respective de turnare, se face numai pe pasarelele de legătura dintre podest si platforma. Pasarelele vor fi prevăzute cu balustrade.

Art. 84
Platforma inferioara se va tine în permanenta libera nefiind admisa depozitarea de materiale.

Art. 85
Dimensionarea elementelor componente ale cofrajului păşitor se va face astfel încât greutatea fiecărui element care urmează a fi manevrat manual, de către un singur muncitor, prin ridicarea pe verticala la înălțimea maxima de 1 m, să nu depăşească15 kg.

3.5 Exploatarea cofrajelor

Art. 86
Executarea lucrărilor din beton armat cu ajutorul cofrajelor păşitoare se va realiza în conformitate cu fisa tehnologica stabilita de proiectant, prin respectarea disciplinei tehnologice.

Art. 87
Stabilirea vitezei de glisare se va face în funcție de organizarea șantierului, întărirea betonului, capacitatea portanta a tijelor de susținere, temperatura mediului ambiant. Valoarea vitezei de glisare variază între 5-25 cm/ora.

Art. 88
În cazul unor acoperișuri în panta, executate cu cofraj glisant, betonul se va turna în cofraje avându-se în vedere pericolul de flambaj la care sunt expuse tijele libere de susținere din zona pereților în panta. Pentru evitarea acestui pericol se va executa cate un stâlpișor de beton armat (provizoriu) în jurul fiecărei tije de susținere, având lungimea necesara în funcție de tipul de alunecare a acoperișului şi  lățimea peretelui. Stâlpișorii se demontează după terminarea turnării.

3.6 Demontarea cofrajelor

Art. 89
Pentru activitatea de demontare a cofrajelor se vor întocmi instrucțiuni proprii.

Art. 90
Demontarea cofrajului se va face cu o echipa de lucrători special instruiți şi  numai sub supraveghere.

Art. 91
La demontare, în incinta coșului cât și pe o rază de 20 m, este strict interzisă circulația persoanelor şi  a autovehiculelor. Demontarea se va face numai în timpul zilei.

Art. 92
Elementele demontate vor fi imediat coborâte cu ascensorul, pentru a nu se crea stocuri pe platforma. Se interzice aruncarea de sus a elementelor componente ale cofrajului.

Art. 93
În timpul demontării cofrajului zona respective va fi supravegheata de o persoana care va purta o banderolă roșie şi  care va fi dotata cu aparat de radio emisie-recepție portative pentru comunicarea cu demontării cofrajului glisant.

Art. 94
Zona în care se executa demontarea cofrajelor va fi marcata prin placarde avertizoare şi va fi îngrădita.

3.7 Exploatarea instalațiilor şi  utilajelor folosite la lucrările de glisări

Instalații de ridicat

Art. 95
Înainte de punerea în funcțiune a instalației de ridicat se va întocmi documentația tehnica în scopul obținerii autorizației de funcţionare, în conformitate cu instrucțiunile tehnice ISCIR în vigoare.

Art. 96
Toate pârtile componente ale instalației de ridicat, inclusive cablurile electrice cat şi  cele de tracțiune vor fi protejate contra deteriorării prin cădere a diferitelor corpuri solide etc. de la punctele de lucru superioare.

Art. 97
Instalația de ridicat trebuie sa fie completa şi s a aibă toate dispozitivele de siguranța şi  aparatajul de protecție corespunzător.

Art. 98
Darea în exploatare a ascensoarelor şi  instalațiilor de ridicat persoane sau materiale se va face numai cu aprobarea ISCIR.

Art. 99
Este obligatorie verificarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranța a ascensoarelor la începutul fiecărui schimb.

Art. 100
Se interzice plasarea oricăror elemente în spațiul de siguranța de deasupra stației superioare a cabinei de ascensor.

Art. 101
Vor fi atașate, la baza turnului, instrucțiunile de folosire a ascensorului.

Art. 102
Nu se admite încărcarea ascensoarelor cu o sarcina mai mare decât aceea pentru care au fost dimensionate.

Art. 103
La înclinația de 3-4 grade a platformei cofrajului glisant se va opri funcționarea ascensorului pe cabluri şi  se va relua numai după ce platforma a fost repusa la orizontal.

Art. 104
În cazul defectării ascensorului, se continua ridicarea cofrajului glisant, cu ritm mai scăzut (2-3 ridicări pe ora), pana la dezlipirea completa a acestuia de beton după care se oprește pana la remedierea defecțiunii.

Art. 105
Cablul ascensorului ca şi  rolele de conducere vor fi verificate zilnic şi  constatările se vor consemna în registrul de supraveghere.

Art. 106
Nu se admite înnădirea cablurilor. Acestea vor fi prevăzute cu lungimea necesara, spre a putea fi folosite pana la atingerea cotei finale a turnului.

Art. 107
Desfășurarea cablurilor de ghidaj se va face astfel încât sa fie sub tensiune constanta la partea inferioara, tensiune care sa împiedice balansarea cabinei liftului pe timpul deplasării pe verticala ca şi  la intrarea în spatiile ascensorului.

Art. 108
Ascensorul va fi dotat, în mod obligatoriu, cu piese de rezerva (electromotor, frâne etc.) pentru remedierea rapida a defecțiunilor.

Art. 109
Tamburul tobei cablului de sarcina va avea înfășurat cel puțin doua spire de cablu de rezerva, în afara de lungimea de cablu necesara pentru fixarea pe tambur.
În cazul folosirii trolilor pentru ascensoare, se va marca cablul de tracțiune, prin înfășurarea unui material alb şi  matisarea unei sârme, astfel încât muncitorii care manevrează troliul sa observe pe cablu poziția cabinei fata de palier.
La fiecare ridicare a platformei de lucru se va muta semnul de pe cablu.

Art. 110
Pentru ascensoarele turnurilor de telecomunicații este obligatorie folosirea trolilor reversibile.
Sensul troliului se va fixa la fundație în minimum patru puncte.

Art. 111
Pe troliu se va înscrie, cu săgeți şi  inscripții “sus” şi  “jos”, sensul de mers al cabinei liftului.

Art. 112
Rotile de conducere care servesc la ghidarea şi  conducerea cablurilor de tracțiune trebuie sa asigure, prin construcția lor, conducerea corecta şi  fora uzura a cablurilor de tracțiune.

Art. 113
Rotile de conducere trebuie sa fie protejate printr-o apărătoare, pentru a se evita antrenarea de către cablul de tracțiune a unor materiale de construcții care pot degrada instalația.

Art. 114
Tensiunile maxime admise pentru instalațiile electrice ale ascensoarelor sunt următoarele:
– 380 V în sistem trifazic cu nul accesibil, pentru alimentare;
– 220 V în sistem monofazic (fără nul) pentru iluminarea turnului, locurilor de acces şi  camerei troliului;
– 12 V pentru lampa portative, tensiunea obținuta printr-un transformator electric coborâtor de tensiune, de separație;
– 42 V la curent alternative şi  60 V la curent continuu pentru aparataj electric de comanda.

Art. 115
Instalația electrica trebuie sa fie verificata la începutul fiecărui schimb şi  cel puțin o data în timpul schimbului.

Art. 116
Instalația electrica pentru comanda ascensorului va fi alimentata cu o tensiune nepericuloasa (24 V), în cazul în care aceasta este accesibila lucrătorilor.

Art. 117
Se va acorda o atenție deosebita montajului şi  întreținerii corespunzătoare a conductorilor şi  corpurilor de iluminat, în scopul evitării electrocutării. Se vor folosi numai conductori izolați, în perfecta stare, iar corpurile de iluminat vor fi protejate împotriva lovirii cu plase metalice.

Art. 118
Toate pârtile metalice, care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se leagă la pământ, realizându-se o legătura (în cel puțin doua puncte) prin cleme demontabile.

Art. 119
Se interzice lucrul la dulapurile de comanda şi  la celelalte componente ale instalației electrice fără întreruperea tensiunii de alimentare.

Art. 120
În camera troliilor, pe ușile cajei inferioare, pe ușile cabinei şi  pe ușile cajei superioare se fixează o placa pe care se scrie sarcina maxima a ascensoarelor şi  scadenta la controlul tehnic.

Art. 121
La locul de muncă  al mecanicului trolist se montează o placa avertizoare cu inscripția: “VERIFICA LEGATURILE UTILAJULUI LA INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT ÎNAINTE DE PORNIREA LUI”.

Art. 122
Pe ușa camerei troliului se montează o placa cu inscripția “CAMERA TROLIULUI – INTRAREA OPRITA”.

Art. 123
Pe ușile cajei inferioare, a cajei superioare şi  a cabinei ascensorului se montează, pe partea exterioara a ușilor, o placa cu inscripțiile: “ASCENSOR PRNTRU MATERIALE SAU PERSOANE”, “NUMAR MAXIM DE PERSOANE”, “INTERZIS A SE TRANSPORTA SIMULTAN MATERIALE ŞI  PERSOANE”.

Art. 124
În camera troliilor, lângă ușa, la caja inferioara pe platforma de lucru a cofrajelor glisante vor fi amplasate stingătoare de incendiu şi  alt echipament, conform normelor PSI.

Art. 125
Înainte de darea în funcțiune a ascensorului se va face simularea de rupere a cablului de sarcina, pentru verificarea modului de blocare a cabinei pe cablurile de ghidaj.

Art. 126
Se va controla, la începutul fiecărui schimb, starea dispozitivelor de blocare a cabinelor pe cablul de ghidaj.

Art. 127
Se interzice intrarea în caja atunci când ascensorul este în funcțiune.

Art. 128
Nu se admite deschiderea ușii cabinei în timpul funcționarii instalației de ridicat.

Art. 129
Piesele din camera troliului, aflate sub tensiune şi  neizolate electric, trebuie sa fie prevăzute cu aparitori de protecție pentru a nu fi atinse în mod accidental. Aceste aparitori vor fi suficient de rezistente, astfel încât sa poată suporta, fără a se deforma, greutatea unor persoane sau materiale așezate pe ele involuntar.

Art. 130
La punerea cabinei în mișcare, personalul servant este obligat sa dea semnale acustice, optice sau combinate, conform codului de semnalizare pentru atenționarea personalului muncitor.

Art. 131
Pentru montarea şi  demontarea instalației de ridicat se vor întocmi instrucțiuni proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare, adaptate condițiilor concrete.

Platforme extensibile autoridicatoare

Art. 132
Sudurile executate la platformele extensibile autoridicatoare vor fi poansonate şi  executate doar de sudori autorizați ISCIR.

Art. 133
Se interzice transportul persoanelor cu ajutorul platformelor extensibile autoridicatoare.

Art. 134
Manevrarea instalațiilor de ridicat ale platformelor extensibile autoridicatoare se va face de către personal specializat şi  sub supraveghere.

Art. 135
Se interzice încărcarea platformei cu o sarcina mai mare decât cea pentru care a fost dimensionata.

Art. 136
Se interzice sa se efectueze concomitent operații la nivele suprapuse, daca platforma inferioara nu este prevăzuta cu panouri sau copertina de protecție.

4. LUCRARI DE LIFTARI

Art. 137
La executarea lucrărilor de liftări se vor respecta cu strictețe prevederile tehnologice şi  instrucțiunile de lucru.

Art. 138
La executarea lucrărilor de liftări se va urmări funcționarea verinelor de tragere sau împingere, verificându-se orizontalitatea structurii liftate, astfel încât sa se încadreze în limitele impuse de proiectant.

Art. 139
În cazul unor defecțiuni la pompa hidraulica centrala (pierderi de presiune, scurgeri de ulei, conducte sparte etc.) sau la una din verine se va opri imediat liftarea, luându-se masurile de blocare a structurii liftate pana la remedierea defecțiunilor.

Art. 140
La toate lucrările de liftare se vor aplica prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime.

Art. 141
La lucrările de liftare efectuate prin împingere se vor respecta prevederile cuprinse în capitolul “Lucrări de glisare”.

Art. 142
Prevederile de securitate a muncii vor fi detaliate prin instrucțiuni proprii, specifice tipului de liftare, impuse de condițiile concrete în care se desfasoara lucrarea.

Liftarea halelor industriale şi  a hangarelor de avioane cu structura de rezistenta complet asamblata la cota + 0.00

Art. 143
Pentru a asigura o repartizare uniforma a sarcinii pe toate utilajele care concura la ridicarea acoperișului, acestea vor fi sincronizate prin comanda unica de pornire şi  variație a vitezei de oprire.

Art. 144
Înainte de ridicarea acoperișului, la sol se vor face probele prevăzute la art. 147.

Art.145
Pe platforma de ridicare sau pe elementele de rezistenta ale acoperișului se vor monta nivele torice vizibile, care vor fi supravegheate în tot timpul liftării pentru a se asigura o orizontalitate normala a acoperișului.

Art. 146
Lucrările de liftare a acoperișurilor mai sus menționate vor fi conduse şi  supravegheate permanent de o persoana competenta numite prin decizie de conducerea unitarii.

Liftarea castelelor de apa de capacitate 5000-15.000mc

Art. 147
Înainte de ridicarea rezervorului, la sol se vor efectua probele cinematice şi  statice, cu sarcina prinsa în cârligul utilajului, conform prescripțiilor ISCIR.

Art. 148
Pe platforma de ridicare sau pe pereții (suprafața exterioara) externi ai rezervorului se vor monta elementele prevăzute la art. 145.

5. PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTARE A CONSTRUCTIILOR ÎNALTE PRIN LIFTARI ŞI  GLISARI

Art. 149
Proiectanții care elaborează documentații tehnologice pentru executarea construcțiilor înalte prin glisări şi  liftări vor prevedea în proiecte toate elementele necesare executării şi  exploatării construcțiilor precum şi  elementele privind exploatarea utilajelor tehnologice de execuție, în condiții depline de securitate şi  igiena a muncii.

Art. 150
Din punctual de vedere al protecției muncii, documentația de execuție va cuprinde:
– devizele pe obiecte care vor avea cuprinse fondurile necesare realizării masurilor de protecție a muncii;
– lista de dispozitive, instalații şi  aparate necesare asigurării securității muncii în perioada de execuție a lucrărilor.

Art. 151
Proiectele de execuție prin care se promovează tehnologii noi de execuție vor fi însoțite de următoarele documente:
– fise tehnologice în care vor fi descrise lucrările în ordine succesiva şi  factorii de risc pe fiecare faza de lucru;
– masurile tehnice şi  organizatorice de protecție a muncii care trebuie sa satisfacă toate condițiile de lucru cerute de noile tehnologii;
– dispozitivele de protecție adecvate noilor tehnologii, pentru prevenirea accidentelor de muncă ;
– echipamentul individual de protecție şi  echipamentul de lucru corespunzător tehnologiei aplicate.

Art. 152
La cererea constructorului şi  a investitorului, proiectantul va prezenta toate elementele privind dimensionarea şi  proiectarea construcției precum şi  cele privitoare la tehnologia de execuție sau alte informații privind asigurarea masurilor de prevenire a accidentelor de muncă .

Art. 153
La cererea beneficiarului, în cadrul unui contract de asistenta tehnica, proiectantul va urmări modul în care constructorul respecta prevederile de execuție conform tehnologiei, prevederile de securitate a muncii înscrise în proiect, oprind continuarea lucrărilor atunci când constata abateri de la aceste prevederi, apoi va cere, prin dispozitive de șantier, completările necesare continuării lucrărilor.

Art. 154
Toate elementele cofrajelor alunecătoare-cadrele, tijele de susținere, jugurile dispozitivelor de ridicare, platformele de lucru, ramele pentru realizare golurilor în pereți etc. – vor fi executate în stricta conformitate cu proiectul aprobat.

Liftarea castelelor de apa cu capacitate 5000 – 15.000 mc

Art. 155
Pentru executarea liftărilor rezervoarelor castelelor de apa, proiectantul va întocmi, odată cu elaborarea proiectului general şi  tehnologia de ridicare a rezervorului fabricat la sol, luând în considerație capacitatea, forma, materialele din care se realizează precum şi  caracteristicile dimensionale ale turnului de susținere.

Art. 156
Prin proiect se va calcula şi  stabili centrul de greutate al rezervorului precum şi  direcția verticalei centrului de greutate, prin doua puncte distincte situate pe aceeași axa.

Art. 157
Constructorul va marca vizibil, pe suprafața exterioara a rezervorului (la parte a superioara şi  la cea inferioara), punctele teoretice ale axei verticale a centrului de greutate.

Art. 158
(1)Prin proiect se vor stabili mijloacele hidraulice, pneumatice şi  mecanice de ridicare a rezervorului la cota (înălțimea) stabilita.
(2)În funcție de mijlocul de ridicare utilizat, proiectul va stabili punctele de agăţare de cârligul utilajului de ridicat, stabilindu-se dimensionarea lor, pentru a se evita concentrările de sarcina.

Art. 159
Executarea bridelor de prindere în cârligul utilajelor de ridicat se va face conform proiectului care va indica dimensiunile acestora, materialul din care se confecționează şi  modul de solidarizare cu rezervorul de apa.

Art. 160
Utilajele de ridicare folosite, vor fi prevăzute cu compensatori de sarcina, astfel ca sarcina sa se repartizeze în mod egal pe fiecare cârlig.

Art. 161
În cazul în care ridicarea se realizează cu ajutorul unei platforme, aceasta va fi proiectata şi  realizata la o capacitate portanta în funcție de mărimea sarcinii pe care urmează sa o suspina.

Art. 162
Pentru așezarea pe poziție a castelului de apa (pe turnul de susținere) prin proiect se vor stabili modul de translație pe orizontala şi  sistemele provizorii şi  definitive de fixare a castelului de apa.

Art. 163
În proiectul de organizare de șantier se vor stabili mijloacele pe care vor lucra muncitorii la fixarea castelului de apa pe poziția stabilita.

Liftarea acoperișurilor de hale industriale, hangarelor de avioane cu structura de rezistenta complet montata şi  asamblata
la cota + 0.00

Art. 164
Pentru liftarea acoperișurilor de hale industriale, hangarelor de avioane cu structura de rezistenta complet montata şi  asamblata la cota + 0.00 se vor respecta prevederile art. 155 şi  158.

Art. 165
Utilajele de ridicat folosite pentru aceste tipuri de liftări vor fi prevăzute, daca este cazul, cu compensatori de sarcina care sa repartizeze în mod uniform sarcina pe fiecare utilaj ce ridica acoperișul.

Lucrări de glisare la construcții cu înălțimi mai mari de 120 m

Art. 166
Grupurile sanitare, atelierele de șantier, platformele de prefabricate, birourile, cantinele etc. se vor amplasa în afara zonei de lucru, la o distanta mai mare decât înălțimea construcției şi  a instalațiilor de ridicat folosite.

Art. 167
Prin proiect se vor stabili utilajele de ridicat care pot fi montate pe cofrajul glisant, numărul acestora şi  locul de amplasare, avându-se în vedere, în mod deosebit, capacitatea portanta a cofrajului, stabilitatea şi  rigiditatea acestuia la forțele statice şi  dinamice produse de aceste utilaje.

Art. 168
Modul de montare şi  demontare a acestor utilaje de ridicat montate pe cofrajul glisant va fi stabilita printr-o tehnologie adecvata în funcție de caracteristicile construcției şi  ale utilajului de ridicat şi  va fi adusa la cunoștința personalului care va executa aceste lucrări.

Art. 169
La instalarea ascensorului de persoane şi  materiale pentru coșuri de fum, se impun în mod deosebit condiții pentru camera troliului amplasata lateral fata de put (respectiv de interiorul coșului de fum) la baza acestuia, conform proiectului de montaj întocmit de constructorul ascensorului.

Art. 170
Camera troliului trebuie sa fie astfel dimensionata încât în jurul troliului sa romana un spațiu liber de acces, de cel puțin 1000 mm, necesar executării lucrărilor de montaj, întreținere, reparații, verificări.

Art. 171
Pardoseala trebuie sa fie din scândura, fără denivelări, acoperișul suficient de rezistent pentru a nu fi deteriorat de eventualele materiale căzute de la înălțime, iar luminatorul (daca exista) trebuie sa fie protejat cu plasa de sarma.

Art. 172
Camera troliului ca şi  puțul ascensorului (respectiv interiorul coșului de fum) trebuie sa fie în permanenta bina iluminate.

Art. 173
Ușa camerei troliului se va amplasa în apropierea locului de manevra a mecanicului trolist şi  se va deschide în afara, iar cheia ușii se va păstra la mecanicul trolist sau la administrația șantierului.

Art. 174
Mecanismele de acţionare şi  dispozitivele de comanda trebuie sa fie protejate corespunzător împotriva intemperiilor şi  a deteriorărilor mecanice, condiții care se impun şi  pentru elementele transmisiilor prin cablu.

Art. 175
Ascensoarele pentru turnuri vor fi echipate, în mod obligatoriu, cu următoarele dispozitive de siguranța:
– limitator de curse, care întrerupe circuitul de alimentare al motorului electric când cabina depăşeşte cu cel mult 300 mm poziția de lucru la nivelul cel mai de sus;
– opritori speciali cu capete conice, aflate pe glisiere, care în cazul funcționarii limitatorului de cursa, opresc cabina la o distanta de cel mult 600 mm fata de poziția de lucru, de la stația cea mai de sus;
– paracăzătoare fixate pe cabina care sa împiedice căderea cabinei în caz de rupere a cablului de tracțiune, blocând-o pe cablurile de ghidare;
– blocaje mecanice ale ușilor de acces care sa permită deschiderea acestora numai când cabina se afla în dreptul nivelului respective;
– contacte electrice ale ușilor care sa întrerupă funcționarea ascensorului la deschiderea accidentala a unei uși;
– limitator de sarcina care sa comande întreruperea funcționarii ascensorului la încărcarea acestuia peste sarcina admisa sau atunci când accidental cabina ascensorului este agitata de un obstacol.

ANEXA 1 – NORME DE SECURITATEA MUNCII COMPLEMENTARE PREZENTELOR NORME

 1. NSSM pentru fabricarea produselor din beton armat şi precomprimat.
  2. NSSM pentru confecții metalice.
  3. NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi  precomprimat.
  4. NSSM pentru lucrul la înălțime.
  5. NSSM pentru transportul intern.
  6. NSSM pentru utilizarea energiei electrice.
  7. NSSM pentru lucrări de montaj, utilaje tehnologice şi  construcții metalice.
  8. NSSM pentru sudarea şi  tăierea metalelor.
  9. NSSM pentru lucrările de izolații termice, hidrofuge şi  protecție anticoroziva.
  10. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin așchiere.
  11. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece şi  stanțare.
  12. NSSM pentru fabricarea ușilor, ferestrelor, caselor prefabricate şi  panourilor pentru construcții.

ANEXA 2 – STANDARDE DE REFERINTA

 1. STAS 7469-80 Construcții civile şi industriale. Utilizarea terenurilor pentru organizarea lucrărilor de construcții montaj. Prescripții generale.
  2. STAS 9404-81 Construcții civile, industriale şi agricole. Schele metalice cu platforma autoridicatoare. Prescripții tehnice de montaj şi  exploatare.
  3. STAS 767/0-88 Construcții civile, industriale şi  agrozootehnice. Construcții din otel. Condiții tehnice generale de calitate.
  4. STAS 767/2-78 Construcții civile, industriale şi  agricole. Îmbinări nituite şi  îmbinări cu șuruburi la construcții din otel. Prescripții de execuție.
  5. STAS 2389-92 Construcții civile, industriale şi  agricole. Jgheaburi şi  burlane. Prescripții de proiectare şi  alcătuire.
  6. STAS 8751-87 Coșuri industriale glisante. Clasificare şi  caracteristici geometrice.
  7. STAS 2965-87 Construcții civile. Scări. Prescripții generale de proiectare.
  8. STAS 9274-79 Construcții industriale. Capace din table striate pentru canale interioare, goluri de acces şi  goluri de montaje.
  9. STAS 6131-79 Construcții civile, industriale şi  agricole. Înălţimi de siguranța şi  alcătuirea parapetelor.
  10.STAS 12350-85 Instalații de ridicat. Cleme pentru cabluri din otel.
  11.STAS 12351-85 Instalații de ridicat. Manșoane de presare pentru cabluri din otel.

ANEXA 3 – GHID DE TERMINOLOGIE
– Noțiuni de baza –

 1. Accident de muncă
  Vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicația acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de muncă sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului în baza căruia se desfasoara activitatea şi  care provoacă incapacitate temporara de muncă  de ce puțin trei zile, invaliditate sau deces.
  2. Avarie
  Eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producție, caracterizat prin defectarea şi  deteriorarea acestora.
  3. Boli profesionale
  Afecțiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici şi  biologici, caracteristici locului de muncă , precum şi  de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă .
  4. Defectare
  Încetarea capacitații unei mașini, instalații, utilaj etc. de a-şi  îndeplini funcția specificata.
  5. Dispozitiv de protecție
  Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau în asociere cu un protector.
  6. Echipament individual de lucru
  Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi  încălţămintei personale în timpul procesului de muncă .
  7. Echipament individual de protecție
  Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă , pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi  îmbolnăvire profesionala.
  8. Echipamente tehnice
  Mașinile, utilajele, instalațiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi  alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii.
  9. Factor de risc
  Factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă  executant-sarcina de muncă -mijloace de protecție-mediu de muncă  şi  care, în condițiile unei situații periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectării sanatatii.
  10. Funcții de protecție
  Funcții ale unui echipament de muncă  sau ale unui mijloc de protecție prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenta unui pericol.
  11. Indicator de protecție
  Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protecție şi  cu un simbol, furnizează o informație referitoare la protecția muncii.
  12. Instructaj de protecție a muncii
  Modalitate de instruire în domeniul protecției muncii care se desfasoara la nivelul unitarilor şi  are ca scop însușirea de către salariați a cunoștințelor şi  formarea deprinderilor impuse de protecția muncii, specifice activității pe care o realizează sau urmează a o realiza.
  13. Instrucțiuni specifice de protecție a muncii (sinonim : instrucțiuni proprii)
  Componente ale sistemului de reglementari în domeniul protecției muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activitățile desfășurate în cadrul unei unitatea ; elaborarea lor de către unitatea (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale şi  specifice de protecție a muncii nu acoperă totalitatea activităților desfășurate în unitate sau voluntara, atunci când patronul considera necesar pentru îmbunătăţirea protecției muncii, detalierea şi  completarea normelor cu unele prevederi specifice unitarii.
  14. Instrucțiuni de utilizare
  Instrucțiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentației pentru certificarea produsului şi  prin care, producătorul trebuie sa prezinte toate informațiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi  asigurării protecției muncii.
  15. Mijloc individual de protecție
  Mijloc de protecție (protector) destinat pentru protecția unui singur executant şi  care se aplica asupra acestuia.
  16. Nocivitate
  Proprietatea unei noxe de a produce efect damnator asupra organismului.
  17. Noxa (sinonim : factor nociv)
  Agent fizic, chimic sau biologic cu acțiune damnatoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
  18. Pericol
  a) Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sanatatii.
  Nota : În domeniul protecției muncii termenul este utilizat în asociere cu alți termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectări a sanatatii : pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
  b) Proprietatea inerenta a unei substanțe, agent, surse de energie sau situație cu potențial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă  sau boli profesionale).
  19. Persoana autorizata
  O persoana competenta împuternicita în scris (de către organe de specialitate abilitate şi /sau de către patron) sa îndeplinească anumite activitati.
  20. Persoana avertizata
  O persoana informata asupra riscului profesional şi  asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfășurarea unei activitati în condiții de protecție.
  21. Persoana competenta
  O persoana care poseda cunoștințele şi  aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.
  22. Persoana expusa
  O persoana care se afla în întregime sau parțial într-o zona periculoasa.
  23. Prevenire
  Ansamblul procedeelor şi  masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
  24. Prevenire intrinseca
  Prevenire realizata în stadiul de concepție/proiectare, care consta în:
  – evitarea sau reducerea pericolelor, atât cat este posibil prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepție;
  – limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitații de intervenție a executantului în zonele periculoase.
  25. Protecție
  Ansamblul de masuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecție, cu scopul protejării executanților fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.
  26. Proces de muncă
  Succesiunea în timp şi  spațiu a acțiunilor conjugate ale executantului şi  mijloacelor de producție în sistemul de muncă .
  27. Protector
  Mijloc de protecție special conceput şi  utilizat pentru a realiza protecție prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi  persoana expusa.
  28. Risc
  Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sanatatii, într-o situație periculoasa.
  29. Risc profesional
  Risc în procesul de muncă .
  30. Situație periculoasa
  Orice situație în care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
  31. Substanța periculoasa
  O substanța care, în virtutea proprietarilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
  32. Zona periculoasa
  Orice zona în care exista sau poate apărea un pericol.
  33. Zona periculoasa a unui echipament de muncă
  Orice zona situata în interiorul sau în jurul echipamentului de muncă  în care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
  Nota : Pericolul care generează riscul înfăţişat în aceasta definiție :
  – poate fi permanent prezent pe durata funcționarii prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanțe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudura etc.) sau :
  – poate apărea neașteptat (pornire neintenționata/neprevăzuta etc.).
  34. Zona de protecție
  Zona în care este exclusa prezenta oricărui factor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesionala pentru executant.

Prezentele norme specifice de protecție a muncii au fost editate de către
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii (I.N.C.D.P.M.) – București