NSSM 42

NSSM 42 – Norme de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor norme nu absolvă unităţile economice de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice unor anumite activităţi, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează.
-Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.
-Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
-Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc. ) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
-Mediu de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice, psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului- executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:
-activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
-autorizarea funcţionării unităţilor;
-instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
-cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
-controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
-fundamentarea măsurilor de protecţie a muncii.

În contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de activităţi,pentru fiecare tip de lucrare, prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul de lucru.

În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzută prin standardele în vigoare.

Pentru ca norma specifică să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, să fie conformă altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în activităţile de construcţii şi confecţii metalice.

Scop

Art.2
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme specifice se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi de construcţii şi confecţii metalice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Relaţii cu alte acte normative

Art.4
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.5
Pentru activităţi nespecifice sau auxiliare activităţilor de construcţii şi confecţii metalice, desfăşurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.6
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă.

2.Prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.7
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.8
Activităţile de construcţii şi confecţii metalice se vor executa numai de către personal calificat şi instruit special pentru aceste activităţi.

Art.9
Examinarea şi avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de construcţii şi confecţii metalice atât la angajare cât şi periodic.

Art.10
Examenul medical în vederea încadrării în muncă se efectuează, obligatoriu, înainte de proba practică, examen, concurs sau termen de încercare,următoarelor categorii de persoane:
-celor care urmează să fie angajaţi şi celor care-şi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni calendaristice;
-ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesiuni, precum şi în cazul schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
-celor care sunt transferaţi sau detaşaţi în alte locuri de muncă sau activităţi care pot fi ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerinţele legale de ordin sanitar.

Art.11
Efectuarea controalelor medicale în vederea angajării în funcţii legate de siguranţa circulaţiei, periodicitatea acestora, investigaţiile clinice şi de laborator se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.

Art.12
La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane în vârstă de peste 18 ani, special instruiţi şi autorizaţi, supuşi unui examen medical special.

2.2.Instruirea personalului

Art.13
Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

2.3Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.14
Toţi lucrătorii din activităţile de construcţii şi confecţii metalice sunt obligaţi să utilizeze echipament individual de protecţie adecvat acordat conform “Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-07-95.

Art.15
Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific activităţii pe care o desfăşoară, pe care e obligat să-l poarte până la părăsirea incintei în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.16
La nituirea pieselor casetate lucrătorii vor fi dotaţi cu antifoane.

2.4.Repartizarea sarcinii de muncă

Art.17
Repartizarea sarcinii de muncă se va face numai în baza unui instructaj specific activităţii şi locului de muncă unde urmează să se desfăşoare activitatea.

Art.18
Este interzisă utilizarea lucrătorilor în activităţi pentru care nu li s-a făcut un instructaj special.

2.5.Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

Art.19
Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, precum şi a zonelor în care se desfăşoară activităţi cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu balustrade şi menţinute în stare de curăţenie.

Art.20
Pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălţimi de peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice.
Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schelele pe care se lucrează. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform prevederilor standardelor în vigoare.

Art.21
La toate locurile de muncă vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atât ziua cât şi noaptea.

Art.22
Dacă în timpul transportului elementelor de construcţie utilajul se defectează sau dacă una din prinderi cedează, elementul va fi coborât; dacă acest lucru nu e posibil, până la înlăturarea defecţiunii locul de sub încărcătură va fi împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru interzicerea pătrunderii lucrătorilor în zona respectivă. Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare.
Aceste măsuri vor fi îndepărtate numai după intrarea în normal.

Art.23
Primirea încărcăturilor pe construcţie se va face numai după oprirea completă a instalaţiilor de ridicat.

Art.24
Se interzice aplecarea lucrătorilor în afara construcţiei pentru a desprinde elementele din cârligul instalaţiei de ridicat. Apropierea încărcăturii se va face cu cârlige de tragere sau frânghii ajutătoare.

Art.25
Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a dispozitivelor de prindere sau a încărcăturilor.

Art.26
Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioade de timp nefavorabil – vânt puternic de peste 11 m/s, ninsori, polei, vizibilitate redusă etc.

Art.27
Este interzis a se executa lucrări de sudură sub temperaturile minim admise de prescripţiile tehnice, atât în exterior cât şi în interior.

Art.28
Orice lucrare de construcţii metalice va putea începe numai în baza unui ordin scris, emis de conducerea şantierului. Această obligaţie trebuie respectată şi la terminarea lucrării. În cazul în care lucrarea se execută în mai multe etape, prin ordin, persoana cu atribuţii de organizare şi conducere va stabili atât data începerii cât şi a reînceperii ei.

Art.29
În cazul în care lucrările de construcţii metalice se execută în zone poluate sau cu obiective în exploatare se vor stabili căile de acces atât pentru circulaţia muncitorilor cât şi pentru circulaţia publicului.

Art.30
Lucrările de construcţii metalice vor fi conduse şi supravegheate numai de către persoane care posedă pregătire tehnică corespunzătoare şi numai dacă au fost numite prin decizie de conducerea şantierului.

Art.31
Conducerea tehnică a şantierului şi lotului este răspunzătoare (fiecare la nivelul respectiv) pentru respectarea prevederilor din proiectul de execuţie, tehnologie de lucru şi a prevederilor din normele de protecţie a muncii.

Art.32
Se interzice intrarea în zona de activitate precum şi accesul pe construcţie a personalului fără sarcini de serviciu şi neinstruit în acest scop. Organele de îndrumare şi control vor putea să-şi desfăşoare activitatea numai însoţite de conducătorul lucrării, care trebuie să fie cel puţin în grad de maistru.

Art.33
Se consideră zonă periculoasă spaţiul din jurul construcţiei metalice pe o rază egală cu cel puţin înălţimea definitivă a construcţiei care va fi împrejmuită cu gard de sârmă. Zona periculoasă va fi semnalizată cu indicatoare de securitate care să avertizeze asupra pericolelor şi să interzică accesul în zonă. Materialele şi utilajele vor fi depozitate în afara zonei periculoase.

Art.34
Împrejmuirea zonei cât şi a locurilor periculoase şi luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de construcţii metalice.

Art.35
Transportul pe verticală al persoanelor se poate face pe scările metalice ale construcţiei definitive care se montează odată cu tronsoanele sau cu instalaţiile mecanice de ridicat persoane.

Art.36
În cazul în care ridicarea elementelor de construcţii metalice se face concomitent cu două trolii, acestea trebuie astfel alese, încât viteza lor de ridicare să corespundă. Conducătorul lucrării va coordona personal mişcarea celor două trolii pentru a nu se produce diferenţe de nivel la ridicare.

3.Încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul şi depozitarea materialelor specifice lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice

Art.37
Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor executa numai sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă, instruit special în acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operaţia respectivă, cu respectarea prescripţiilor ISCIR.

Art.38
Responsabilul cu conducerea lucrărilor pentru încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor este obligat să instruiască personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru ca operaţiile respective să nu genereze riscuri de accidentare.

Art.39
Căile de circulaţie vor fi amenajate în aşa fel încât lăţimea, declivitatea, curbele, ramificaţiile etc. să permită circulaţia mijloacelor de transport în condiţii de siguranţă. Căile de circulaţie vor fi marcate vizibil pe margini şi vor fi menţinute în bună stare şi libere.

3.1.Încărcarea, descărcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice

Art.40
Încărcarea şi descărcarea grinzilor metalice trebuie să se facă pe grinzi sau pe bârne înclinate, cu ajutorul frânghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor înclinate trebuie să fie bine fixate şi asigurate împotriva deplasării. Împotriva balansării se vor folosi frânghii de siguranţă legate în centrul de greutate.

Art.41
La descărcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesă se împinge cu ajutorul lomurilor, spre marginea platformei şi se coboară pe grinzile înclinate.
Nu se începe descărcarea piesei următoare decât după ce piesa, care a fost descărcată anterior, a ajuns pe sol şi s-a oprit.

Art.42
Este interzisă staţionarea lucrătorilor în faţa încărcăturii, inclusiv a celor ce iau marfa şi o aşează în stive.

Art.43
La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu cleşti speciali, iar operaţiile de ridicare, de coborâre şi de transport se vor face în acelaşi timp de către toţi lucrătorii. La fel se va proceda şi la ridicarea pieselor, folosind răngi de fier cu rezistenţă adecvată. În cazul în care unele dintre aceste piese, mai uşoare, se transportă pe umăr, toţi lucrătorii vor fi aşezaţi de aceeaşi parte a piesei şi vor folosi simultan acelaşi umăr. Deplasarea lucrătorilor în aceste cazuri se va face cu paşi dirijaţi de către persoana care dirijează activitatea. Descărcarea se va face la comandă, în acelaşi timp, prin luarea piesei sub braţ şi apoi ducerea ei pe teren la locul indicat.

Art.44
Este interzisă aruncarea pieselor transportate, de pe umăr, direct pe sol.

Art.45
La operaţiile de descărcare-încărcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace mecanizate, maşini şi instalaţii de ridicat, se vor respecta prevederile prescripţiilor ISCIR.

3.2.Încărcarea şi descărcarea pieselor grele

Art.46
Încărcarea, descărcarea şi celelalte operaţii de deplasare a pieselor grele se vor executa de către echipaje instruite în mod special, sub conducerea directă a unei persoane competente.

Art.47
Operaţiile de încărcare şi descărcare a pieselor grele trebuie să se facă cu ajutorul instalaţiilor de ridicat.

Art.48
În cazul lipsei maşinilor sau a instalaţiilor de ridicat, încărcarea şi descărcarea trebuie să se facă cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.
La încărcarea şi descărcarea pieselor grele se vor respecta următoarele condiţii :
a)terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie să fie eliberat de toate obiectele străine care ar putea împiedica operaţia de transport;
b)În cazul În care rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va face pe scânduri sau pe grinzi.

Art.49
Deplasarea pieselor grele trebuie să se facă cu respectarea următoarelor condiţii:
a)în cazul deplasării pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel aleasă încât capetele lor să nu iasă mai mult de 30 cm de sub încărcătură;
b)în timpul deplasării pieselor, lucrătorii trebuie să păstreze o distanţă suficientă de la piesă la locul de tragere, pentru a nu fi surprinşi de piese, în cazul scăpării sau al deplasării accidentale a acestora;
c)pentru urcarea şi coborârea pieselor grele pe plan înclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie să stea la distanţă suficientă, pentru a nu fi surprinşi de piese în cazul scăpării, răsturnării sau deplasării accidentale a acestora;
d)este interzisă îndepărtarea rolelor de sub încărcături. Îndepărtarea acestora se va face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură.

4.Activităţi desfăşurate în atelierele pentru construcţii metalice

4.1.Condiţii generale

Art.50
Iluminatul atelierelor de construcţii metalice va corespunde prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.
Pentru iluminatul suplimentar la locurile de muncă se vor folosi lămpi alimentate la tensiunea de 24 V.

Art.51
Toate atelierele de construcţii metalice vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare naturală sau mecanică, respectându-se prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.52
Amplasarea utilajelor din atelierele de construcţii metalice se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii şi a standardelor în vigoare.

4.2.Confecţionarea elementelor construcţiilor metalice

Îndreptare, debitare

Art.53
Profilele şi tablele care urmează a se introduce în procesul tehnologic de execuţie se vor îndrepta în funcţie de dimensiuni, manual, pe prese sau maşini de îndreptat.

Art.54
La operaţiile de îndreptare manuală se va urmări ca sculele cu care se lucrează să fie în stare tehnică corespunzătoare pentru a nu pune în pericol lucrătorii care execută operaţia şi nici pe cei de la locurile de muncă învecinate.

Art.55
În cazul în care îndreptarea profilelor şi tablelor se execută pe maşini de îndreptat se vor respecta următoarele:
1) manevrarea materialului se va face astfel încât introducerea să nu se facă oblic;
2) este interzisă introducerea mâinii în zona organelor active ale maşinii, precum şi înlăturarea deşeurilor sau a pieselor în timpul funcţionării maşinii;
3) în timpul îndreptării, profilele şi tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre metalice;
4) acţionarea comenzilor maşinii se va face numai de către lucrătorul special desemnat pentru executarea acestei operaţii.

Art.56
Operaţia de trasare se va executa pe mese de trasaj.
Înălţimea mesei împreună cu înălţimea pachetului de tablă va fi astfel stabilită încât să asigure lucrătorului o poziţie de lucru comodă. Se va urmări ca greutatea foilor de tablă să fie uniform distribuită pe suprafaţa mesei de trasaj.

Art.57
La debitarea cu flacără oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor”.

Art.58
La debitarea profilelor şi tablelor cu maşini de debitat se interzice susţinerea cu mâna a materialului. Susţinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu bile, care uşurează mişcarea în avans.

Art.59
Operaţia de tăiere se va executa numai după ce s-a verificat fixarea materialului şi îndepărtarea lucrătorilor din zona de lucru.

Art.60
Accesul în spatele maşinilor de debitat în timpul funcţionării acestora este interzis; locul se va îngrădi cu o balustradă demontabilă de protecţie.

Art.61
Se interzice tăierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare decât cea înscrisă în caracteristicile maşinii.

Art.62
Îndepărtarea deşeurilor sau a pieselor tăiate se va face numai după oprirea maşinii. Aceasta se va face numai cu ajutorul cârligelor metalice folosind echipamentul individual de protecţie adecvat.

Art.63
La maşinile de îndoit table sau profile (abkant, prese), acţionarea se va face numai de către lucrătorii instruiţi în vederea executării unor astfel de operaţii.
Acţionarea maşinii se va face numai după asigurarea că lucrătorii care susţin materialul sunt în afara oricărui pericol de accidentare.

Art.64
În timpul vălţuirii nu sunt permise:
– atingerea cu mÂna a valţurilor în rotaţie;
– ungerea sau curăţarea valţurilor în timpul rotirii;
– urcarea lucrătorilor pe tablă.

Art.65
În cazul operaţiilor de tăiere, decupare, îndoire, ştanţare, vălţuire, personalul muncitor va respecta prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea materialelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare”.

Art.66
Dacă în procesul tehnologic de execuţie a elementelor construcţiilor se prevăd şi operaţii de prelucrare prin aşchiere (frezări, şanfrenări, găuriri, alezări, filetări) se vor respecta “Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere”.

Paturi de lucru

Art.67
Paturile de lucru vor fi aşezate în flux şi cât mai aproape de liniile de transport.

Art.68
Amplasarea paturilor de lucru şi a sub-ansamblurilor ce se confecţionează se va face în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces sau trecerea de la un loc de muncă la altul.

Art.69
În cazul în care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decât al paturilor de lucru, colţurile sau muchiile confecţiilor vor fi prevăzute cu platbande de protecţie vopsite în alb.

Art.70
Dacă în cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare două instalaţii de ridicat în vederea aşezării subansamblurilor în poziţii noi de lucru, se vor lua următoarele măsuri :
1) se va interzice accesul persoanelor În zona de lucru;
2) coordonatorul lucrării va comanda ambele instalaţii de ridicat;
3) dispozitivele de legare vor fi în prealabil verificate şi vor fi în număr suficient;
4) în cazurile necesare se vor executa consolidări provizorii cu ajutorul unor plăci, scânduri, rigle etc.;
5) sarcina de ridicat se va repartiza egal celor două instalaţii de ridicat.

Montarea subansamblurilor

Art.71
Montarea subansamblurilor elementelor de construcţii metalice se va face conform fişei procesului tehnologic, respectându-se numărul de prinderi prin puncte de sudură, nituri, şuruburi, evitând fixarea forţată a elementelor.

Art.72
Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role, dispozitive pentru aducere cap la cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate în baza unui proiect de execuţie obligatoriu, omologat.

Art.73
Este interzisă folosirea dispozitivelor care prezintă defecte precum şi a celor improvizate.

Art.74
În funcţie de condiţiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafaţa productivă, ca şi de procesul tehnologic folosit, se vor stabili instrucţiuni proprii.

Scule, dispozitive, bancuri de lucru

Art.75
Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare trebuie să fie în perfectă stare şi să corespundă specificului lucrării.

Art.76
Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă uneltele şi sculele din dotare sunt în stare tehnică corespunzătoare. Cele care nu corespund din punctul de vedere al tehnicii securităţii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se pot recondiţiona) sau casa.

Art.77
Menghinele şi nicovalele trebuie să fie bine fixate de bancul de lucru şi montate astfel încât lucrătorii care le utilizează să poată avea în timpul lucrului o poziţie corectă, normală şi neobositoare. La menghine se va verifica paralelismul fălcilor, continuitatea şpinglului şi modul de fixare a pieselor.

Art.78
Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în vigoare, din materiale corespunzătoare operaţiilor care se execută, fără a se permită deformări, fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri.

Art.79
Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, precum şi folosirea aceluiaşi mâner la mai multe scule.

Art.80
Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână improvizate.

Art.81
În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate.

Art.82
Sculele şi uneltele de tăiat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi dacă au profilul corect în raport cu operaţia de executat.
Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite;
-foarfecele pentru tăiat vor avea lamele strânse astfel încât să preseze una pe alta, fără joc în axul de fixare;
-dălţile vor avea o lungime de cel puţin 150 mm şi vor fi bine ascuţite.

Art.83
În cazul strângerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectându-se instrucţiunile prevăzute în fişa tehnologică întocmită de proiectant.

Art.84
Cheile mecanice vor fi calibrate astfel încât să corespundă exact dimensiunilor piuliţelor. Suprafeţele de lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lăcaşurile de prindere nu vor fi deformate. Este interzisă strângerea sau deşurubarea piuliţelor prin interpunerea între piuliţe şi cheie de plăcuţe metalice, precum şi prelungirea cheilor.

Art.85
Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate – după caz – în dulapuri, lăzi, rastele sau suporturi speciale şi orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu părţile active ale acestora.

Art.86
Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucrătorii care cunosc bine atât metodele de lucru cât şi pe cele de protecţie a muncii.

Art.87
Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze unelte pe treptele scărilor mobile, schele, tablouri etc.

Art.88
Conductele flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului de presiuni de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice.

Forjarea, nituirea

Art.89
La executarea lucrărilor de forjare şi de nituire, personalul muncitor va avea calificarea profesională corespunzătoare acestei meserii.

Art.90
În cazul în care operaţia de nituire se execută în atelierul de forjă, acesta va fi prevăzut cu instalaţii locale de ventilaţie.

Art.91
Rezervorul de motorină trebuie bine fixat pe corpul forjei şi se va încărca numai atunci când forja este oprită. În cazul în care forja se opreşte accidental, se vor închide robinetele de admisie ale combustibilului şi aerului, iar reaprinderea se va face numai după înlăturarea defectului.
Robinetele de admisie se vor verifica zilnic Înaintea Începerii lucrului.

Art.92
La oprirea cuptorului se va Închide mai ÎntÂi robinetul de admisie a combustibilului şi apoi cel de întreţinere a arderii.

Art.93
Distanţa dintre forjă şi locul de muncă al nituitorului va fi astfel aleasă încât transportul niturilor să se poată face cât mai uşor, asigurându-se panta corespunzătoare. Transportul la distanţă se va face cu ajutorul unei ţevi metalice prevăzută la partea superioară cu o pâlnie, iar la cea inferioară cu o cutie metalică în care vor cădea niturile.

Art.94
Scoaterea şi manipularea niturilor din forjă se va face numai cu cleşti speciali, fiind interzisă aruncarea acestora, chiar şi neîncălzite.

Art.95
Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate în mod corespunzător şi recepţionate de comisia şantierului, iar lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamentul de protecţie adecvat.

Art.96
Dacă în apropierea forjei lucrează şi alţi lucrători sau sunt locuri de trecere, zona din jurul forjei va fi protejată cu paravane de protecţie.

Art.97
Uneltele de lucru (buterole, dălţi, dornuri etc.) se vor monta în dispozitivul ciocanului pneumatic numai când acesta nu este alimentat cu aer comprimat.

Art.98
Ridicarea ciocanului de pe piesa metalică se va face numai după oprirea alimentării cu aer comprimat.

Art.99
Pornirea ciocanului de nituit se va face numai când acesta este pus în poziţie de lucru şi când capătul opus al nitului este bine sprijinit în contrabuterolă.
Contrabuterolele se vor fixa şi centra cu multă atenţie pe construcţia metalică cu ajutorul unui dispozitiv mecanic.

Art.100
Nituitorul şi ajutorul lui vor avea spaţiu suficient pentru a se executa operaţia de nituire, nestânjeniţi şi în deplină siguranţă.

Art.101
Dalta pentru tăiat nituri şi dalta pentru crăiţuit se vor prinde în dispozitive speciale care să împiedice proiectarea lor atunci când ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesă, sau capul de nit s-a rupt şi din greşeală nu a fost oprită alimentarea cu aer comprimat.

Art.102
Tăierea capetelor de nit şi a bavurilor se va face în aşa fel, încât capul de nit dislocat sau aşchiile să nu accidenteze muncitorii din apropiere.
Este indicat ca operaţia să nu se facă în imediata apropiere a locurilor de montaj. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor lua măsuri de protecţie a lucrătorilor care lucrează în apropierea locurilor de nituire, prin împrejmuirea acestora din urmă cu paravane, îngrădiri de plasă cu ochiuri mărunte etc.

Art.103
Având în vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili un cod de semnale acustice cu ajutorul căruia să se poată comunica.
Este indicat să se folosească sirene cu aer comprimat.

Art.104
Înainte de începerea lucrului, lucrătorii vor verifica starea uneltelor, sculelor, dispozitivelor de nituit şi crăiţuit, fiind interzisă folosirea lor dacă nu sunt în stare tehnică corespunzătoare.

Art.105
Se interzice staţionarea lucrătorilor în planul de lovire a ciocanului pneumatic, când se execută lucrarea de nituire.

Art.106
În cazul în care găurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale şi nituirea nu se poate executa, acestea se vor recondiţiona prin operaţii de găurire şi alezare.

5.Executarea podurilor metalice

Art.107
La executarea lucrărilor la înălţime se vor respecta prevederile “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime”.

Art.108
Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente şi vor avea asigurată stabilitatea. Ele trebuie să asigure o aşezare orizontală a pieselor şi a subansamblurilor.

Art.109
Piesele mărunte vor fi depozitate pe rafturi sau în containere, aşezate la locurile stabilite. Este interzisă depozitarea pieselor sub rampe sau pe căile de acces.

Art.110
Dispozitivele utilizate la prinderea şi ridicarea pieselor grele trebuie verificate şi autorizate din punct de vedere ISCIR, fiind interzisă folosirea celor deteriorate sau folosirea unor improvizaţii.

Art.111
Cablurile de ridicat care vin în contact cu muchiile ascuţite ale pieselor se vor proteja împotriva degradării.

Art.112
La manipularea pieselor grele cu instalaţii şi maşini de ridicat, lucrătorii vor fi instruiţi şi vor respecta prevederile privind exploatarea acestora.

Art.113
Ridicarea pieselor cu instalaţii şi maşini de ridicat se va face cu cablurile palanului (cârligului) în poziţie verticală fiind interzisă executarea concomitentă a două mişcări.

Art.114
La manipularea pieselor cu instalaţiile şi maşinile de ridicat, se va respecta o distanţă corespunzătoare de siguranţă faţă de celelalte piese, instalaţii, construcţii fixe sau mobile, fiind interzisă balansarea sau rotirea acestora.

Art.115
Mecanicii care lucrează la instalaţiile şi maşinile de ridicat, au obligaţia să avertizeze prin semnal acustic sau optic atât la începerea manipulării, cât şi pe parcursul operaţiei, în scopul retragerii lucrătorilor din zona periculoasă.

Art.116
Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la înălţime până când nu au fost înlăturate sculele, obiectele mărunte etc. de pe acestea.

Art.117
La operaţiile de montaj este interzisă desprinderea sarcinii din cârligul instalaţiei de ridicat, înainte de fixarea piesei în ansamblul construcţiei sau de aşezarea ei într-o poziţie stabilită.

Art.118
Pentru executarea lucrărilor la înălţime cu unelte portative acţionate electric sau pneumatic, numărul lucrătorilor se va stabili în funcţie de condiţiile de muncă, de către conducătorul lucrării.

Art.119
Găurirea sau alezarea de jos în sus se va face luând măsurile de protecţie corespunzătoare.

6.Executarea turnurilor şi pilonilor metalici

Art.120
Este interzis a se executa lucrări de montaj şi orice alt gen de lucrări la înălţime în timp ce se efectuează transport de piese şi materiale pe verticală.

Art.121
Este interzisă staţionarea sub construcţia metalică (pilon) în timpul ridicării unei piese. Orice piesă care va fi ridicată pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc. va fi fixată cu grijă de responsabilul echipei sau înlocuitorul acestuia.

Art.122
Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesară pentru:
-determinarea temperaturii mediului înconjurător;
-determinarea vitezei vÂntului;
-alarmă în caz de pericol şi
-realizarea comunicaţiilor între sol şi punctul de lucru de pe pilon sau turn.

Art.123
Zilnic Înainte de Începerea lucrului, conducătorul lucrării, formaţiei va verifica dispozitivele de legare cabluri, lanţuri pentru fiecare tip de produs sau container, fiind interzisă folosirea acestora dacă nu corespund prevederilor ISCIR.

Art.124
Este interzisă cu desăvârşire executarea de lucrări la înălţime fără echipamentul de protecţie corespunzător. Înaintea oricărei lucrări pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica centurile de siguranţă şi modul lor de prindere.

Art.125
Este interzis muncitorilor să execute alte operaţii în afara celor stabilite prin program.
În cazul în care este nevoie să se execute şi alte lucrări (operaţii), se va înştiinţa conducătorul lucrării.

Art.126
Muncitorii care lucrează la înălţime vor transporta sculele numai în saci, special confecţionaţi, fiind interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.

Art.127
Toate sculele mari care nu pot fi instroduse În sacul de scule vor fi prevăzute cu cârlige pentru a fi legate de centura de siguranţă sau urcate cu ajutorul instalaţiilor de ridicat.
Este interzis să se lase sculele după terminarea lucrului pe construcţia metalică.

Art.128
Aşezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de construcţii care nu sunt montate definitiv, este interzisă.

Art.129
La executarea lucrărilor de construcţii-montaj la înălţime – turnuri şi piloni – formaţia va avea minimum doi muncitori care în cursul operaţiilor de montaj se vor ajuta şi controla reciproc.
La asamblarea pieselor la care este necesar să lucreze concomitent mai mult de doi muncitori, se vor lua măsuri de asigurare a sincronizării mişcărilor şi manevrelor ce se impun a fi făcute pentru a se evita accidentele.
Unul din muncitorii formaţiei trebuie să coordoneze operaţiile de montaj.

Art.130
În locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzătoare pericolelor. Acestea se vor planta atât în zonele de la sol cât şi pe construcţia metalică.

Art.131
Platformele de lucru se vor realiza astfel încât să permită accesul lipsit de pericole, la toate subansamblurile de la nivelul respectiv.

Art.132
Platformele de lucru, podinele, schelele, scările vor fi curăţate de materialele rezultate în timpul lucrului de către cei care le folosesc.
Acestea trebuie să fie în permanenţă libere de orice materiale.

Art.133
Urcarea şi coborârea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe scările de acces, iar numărul de persoane va fi stabilit prin documentaţia de construcţie a acesteia, fiind interzisă depăşirea sarcinii admise.

Art.134
Prin proiect vor fi prevăzute pe montant trepte din metal pentru urcarea şi coborârea muncitorilor ce execută montarea şi întreţinerea elementelor. Acestea vor fi uzinate odată cu construcţia metalică.

Art.135
În cazul în care este necesară intervenţia montatorilor pentru dezlegarea cablului de prindere, aceştia vor urca şi coborî numai pe treptele de metal ale montantului.
Această operaţie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atribuţii În acest sens.

Art.136
Este interzisă folosirea de dispozitive, legături şi cabluri necorespunzătoare elementelor ce se ridică.

Art.137
Elementul de construcţie (montant, stâlp etc.) trebuie verificat înainte de ridicare pentru a constata eventualele deformări la sarcină sau alte defecţiuni de execuţie, care ar putea împiedica montajul în condiţii normale de lucru, inclusiv curăţarea lui.

Art.138
Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) până când acesta nu a fost fixat definitiv în buloane sau şuruburi. De asemenea, este interzisă executarea altor operaţii la montanţi şi elementele de construcţii, dacă acestea nu au fost montate definitiv.

Art.139
Pentru evitarea oricărui pericol din cauza aglomerării de piese pe platforme şi schele, la locurile de montaj la înălţime transportul acestora se face treptat, în funcţie de succesiunea montajului. Înainte de a fi transportate la înălţime, toate elementele componente ale pilonului turnului, antenei etc. se vor revizui şi aranja la sol în ordinea montării lor.

Art.140
Se interzice ridicarea lucrătorilor pe elementele de construcţii sau utilaje în timpul transportului acestora la locul de montaj.

Art.141
Dacă după ridicarea sa din diferite cauze, elementul de construcţie nu poate fi montat, el va fi coborât în poziţia iniţială, pentru îndepărtarea cauzelor care au împiedicat montajul şi apoi repus în poziţia iniţială.
Nu este permisă ţinerea sarcinii în cârligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente de construcţie până la înlăturarea defecţiunilor.

Art.142
La prinderea elementelor de construcţii cu buloane sau şuruburi, verificarea coincidenţei găurilor pentru buloane sau şuruburi se va face numai cu dornuri speciale.
Se interzice efectuarea acestei verificări prin introducerea degetelor în găurile respective.

Art.143
Lucrul se consideră terminat numai după montarea elementului în poziţie definitivă.

Art.144
Este interzis a se sprijini scări, schele etc. de elementul metalic aflat în curs de montare.

Art.145
În cazul în care montatorii se găsesc în situaţii de echilibru periculoase sau grele la nivelul acestui loc de muncă, precum şi la acele locuri de muncă unde se produc zgomote, sunete etc. se va opri temporar orice activitate pentru a nu distrage atenţia montatorilor de la menţinerea echilibrului.
Dispoziţiile de serviciu vor fi date către conducătorul lucrării în mod calm şi fără sunete stridente pentru evitarea emoţiilor, distragerea atenţiei şi a oricărei situaţii care ar putea pune în pericol securitate a montatorului.

Art.146
Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor în afara parapetelor pentru a prinde elementele din cârligul macaralei sau alte operaţii.

Art.147
Vopsirea turnurilor şi pilonilor se va face de regulă pe elemente, la sol.
În cazul în care vopsirea se execută după montare, această operaţie se va executa respectându-se tehnologia de montaj, fiind interzisă executarea lucrării de pe platforme improvizate şi fără centuri de siguranţă.

Art.148
Pardoselile locurilor de muncă vor fi plane, nealunecoase şi în bună stare, fără gropi sau denivelări.

Art.149
Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate În baza unei documentaţii tehnice întocmite de proiectant. În acest scop se va avea în vedere tipul construcţiei metalice, cu podină de dulapi şi parapet de protecţie.

Art.150
Pentru prinderea montanţilor, stâlpilor etc., în vederea ridicării, trebuie să se utilizeze un sistem de agăţare prevăzut cu dispozitive care să permită desprinderea ochiurilor din cârligul macaralei, fără ca montatorii să fie nevoiţi să se urce pe cârlig.

Art.151
Maşinile de vălţuit vor fi prevăzute cu role sau alte dispozitive de susţinere şi de asigurare a avansului tablei.

Art.152
Bancurile de lucru trebuie să fie bine fixate pe pardoseală, stabile, să aibă dimensiunile corespunzătoare operaţiilor care se execută. Distanţele minime dintre bancuri, pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse între 400-1200 mm.

Art.153
Sculele de mână vor avea mânerele confecţionate din lemn de esenţă tare (carpen, frasin, arţar, fag etc.) fără noduri sau crăpături. Dimensiunile mânerelor trebuie să fie corespunzătoare pentru a rezista eforturilor mari şi continue la care sunt supuse şi să permită prinderea lor sigură şi comodă.

Art.154
Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei.

7.Prevederi de proiectare

Art.155
Sculele şi uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfece, cleşti, patent etc.) vor avea o construcţie robustă, care să nu prezinte frecări mari sau joc, în articulaţii, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru acţionare.

Art.156
Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce se execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.).

Art.157
Dispozitivele de comandă vor fi astfel concepute încât după oprirea acţionării lor, acţionarea uneltei să se oprească imediat.

Art.158
Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu ferăstrău, dălţi etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii.

Art.159
Uneltele de mână cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu supape de reglare şi limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei.

Art.160
Prin proiect va fi prevăzut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.
-****-
ANEXA 1: Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme şi a prescripţiilor iscir
1.Norme generale de protecţie a muncii.
2.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
3.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
4.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
7.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare.
8.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.
9.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald prin forjare.
10.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
11.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferată.
12.Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentelor individuale de protecţie.
13.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice.
14.Prescripţii ISCIR C4-90.

ANEXA 2: Standarde conexe
1.STAS 6131-79
Construcţii civile, industriale şi agricole. Înălţimi de siguranţă şi alcătuirea parapetelor
2.STAS 6726-85
Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea oţelurilor sub strat de flux
3.STAS 9559-82
Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea electrică în baie de zgură
4.STAS 7918/1-83
Chei dinamometrice cu element elastic. Condiţii tehnice generale de calitate
5.STAS 1450/1-89
Organe de asamblare filetate. Elemente constructive. Terminologie
6.STAS 796-89
Nituri . Condiţii tehnice generale de calitate.
7.STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale
8.STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări
9.STAS 11336/2-80
Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi cu diferite grade de solicitare a atenţiei.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii
Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
3.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei persoanele în timpul procesului de muncă.
4.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
5.Echipament tehnic: orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau instalaţie etc., utilizate În timpul muncii.
6.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
7.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntare atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
8.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
9.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care i se aplică acestuia.
10.Noxă (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului.
11.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
12.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
13.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
14.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
15.Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
16.Zonă periculoasă a unui echipament de muncă: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului de muncă în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.