NSSM 43

NSSM 43 – Norme de protecţie a muncii pentru extracţia ţiţeiului

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective prin instrucţiuni proprii.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Normele generale de protecţie a muncii care cuprind proceduri de securitate a muncii şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţile caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în Normele generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:
– Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.
– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.
– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizează în procesul de muncă.
– Mediu de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice, psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii, constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
– fundamentarea măsurilor de protecţie a muncii.

În contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia ţiţeiului” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât prevederile urmăresc o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

Pentru terminologia de securitate a muncii utilizată la elaborare, normele cuprind o anexă în care sunt definiţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, făcând astfel, pentru utilizatori, Înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

1.1.Conţinut. Scop

Art.1
Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia ţiţeiului cuprind măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţilor de extracţie a ţiţeiului.

Art.2
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element al acestuia (executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă).

1.2.Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de extracţie a ţiţeiului indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

1.3.Relaţii cu alte acte normative

Art.4
Prevederile prezentei norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.5
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de extracţie a ţiţeiului, desfăşurate de persoanele juridice sau fizice se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în anexa 1.

1.4.Revizuirea normelor

Art.6
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă.

2.Prevederi comune

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.7
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.8
(1)La executarea lucrărilor se va folosi numai personal cu calificare profesională corespunzătoare, cu aptitudini, experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală, utilizându-se numai echipe complete potrivit normativelor în vigoare. Nu este permisă folosirea de personal nepregătit corespunzător sau fără atestare pentru efectuarea de lucrări care impun o calificare specifică.
(2)La operaţiile de pistonat sau la cele mecanice, care nu comportă efort fizic deosebit, conducătorul locului de muncă poate utiliza formaţii de lucru cu număr redus de executanţi, cu respectarea legislaţiei şi a regulamentului de ordine interioară.

Art.9
(1)Pentru rezolvarea unor situaţii de forţă majoră ca erupţii libere, incendii, avarii sau calamităţi naturale, pot fi folosiţi şi muncitori cu altă calificare, numai după efectuarea unui instructaj suplimentar de protecţie a muncii, adecvat activităţii ce urmează ce se efectua şi mediului de lucru, şi având în dotare echipament de protecţie şi de lucru corespunzător situaţiei de forţă majoră.
(2)Prevederile din alineatul (1) al acestui articol nu se aplică condiţiilor de lucru:
– la înălţime de peste 2 metri;
– la instalaţii electrice;
– în instalaţii de uscare, tratare, degazolinare şi deetanizare a gazelor;
– în atmosferă toxică, axfisiantă sau cu pericol de explozie;
– în staţiile de desalinare electrică a ţiţeiului;
– În interiorul rezervoarelor, recipienţilor şi cazanelor;
– la instalaţii de ridicat şi instalaţii sub presiune;
– la conducerea autovehiculelor, troliilor pe şenile sau pneuri, atât în incinta zonei de lucru sau instalaţiei, cât şi pe căile de circulaţie interioare şi publice;
– la manipularea substanţelor, materialelor şi dispozitivelor explozive şi radioactive. În aceste cazuri va fi utilizat numai personal calificat în conformitate cu prevederile art.7 şi 8.

Art.10
Este interzisă cu desăvârşire:
(1)angajarea oricărei persoane fără examen şi aviz medical;
(2)primirea sau accesul la locul de muncă a oricărei persoane aflate sub influenţa alcoolului, obosită, bolnavă sau aflată într-o stare fizico-psihică ce nu-i permite concentrarea atenţiei sau depunerea eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii de serviciu sau care perturbă munca altor persoane;
(3)începerea sau continuarea lucrului de către persoana care a suferit orice leziune corporală sau îmbolnăvire în timpul transportului către sau de la locul de muncă; aceasta va fi imediat trimisă cu însoţitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la lucru va fi făcută numai cu avizul medicului;
(4)folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la încărcarea-descărcarea materialelor şi a celor sub 18 ani la operaţii cu materiale periculoase (explozive, toxice).

2.2.Instruirea personalului

Art.11
Instruirea personalului în domeniul protecţiei muncii se va efectua în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.12
Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat prin ordinul MMPS nr. 225 din 27 iulie 1995.

Art.13
La extracţia ţiţeiului este interzisă:
(1)primirea la lucru a personalului care nu şi-a făcut la termen controlul medical periodic;
(2)efectuarea oricăror sarcini de serviciu fără purtarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru, corespunzător operaţiei de executat;
(3)spălarea echipamentului individual de protecţie sau de lucru cu produse inflamabile atât în incinta instalaţiilor cât şi în afara lor;
(4)neutilizarea echipamentului individual de protecţie acordat sau utilizarea echipamentului degradat, cu lipsuri, murdare sau care nu mai corespunde prevenirii accidentelor umane sau îmbolnăvirilor profesionale;
(5)constrângerea executantului de a efectua sarcini de serviciu fără dotarea cu echipamentul de protecţie corespunzător operaţiilor de executat.

Art.14
La proba de producţie prin lăcărit sondorul operator va purta ochelari de protecţie şi şorţ de cauciuc.

2.4.Prevederi comune privind extracţia ţiţeiului

Art.15
Generatoarele transportabile de abur pentru deparafinare vor fi deservite numai de personal calificat şi autorizat.

Art.16
Exploatarea zăcămintelor de ţiţei se realizează pe bază de studii şi proiecte elaborate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare şi în care vor fi prevăzute măsurile de prevenire a accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Art.17
La avizarea documentaţiilor şi la recepţia instalaţiilor se vor analiza şi verifica măsurile pentru exploatarea în condiţii de siguranţă.

Art.18
Nici o instalaţie nu va fi pusă în funcţiune decât pe baza avizului comisiei de recepţie. Este interzisă pornirea şi exploatarea instalaţiilor fără dispozitivele de protecţie şi siguranţă prevăzute în documentaţie, sau sub rezerva completării lor ulterioare.

Art.19
Experimentarea tehnologiilor noi se va face numai cu respectarea metodologiei În vigoare.

Art.20
Este interzisă blocarea intrărilor şi căilor de acces interioare sau exterioare instalaţiilor tehnologice, atelierelor, rampelor, bazelor auto etc.

Art.21
Nu se permite:
-modificarea instalaţiilor sau proceselor tehnologice, fără acordul proiectantului;
-punerea în funcţiune a echipamentelor după orice oprire, fără dispozitivele de protecţie şi de siguranţă şi aparatura de măsură şi control cu care au fost dotate;
-demontarea acestora în timpul funcţionării instalaţiilor.

Art.22
Personalului de exploatare a instalaţiilor i se interzice:
– să intervină sau să execute reparaţii la instalaţiile electrice, acestea fiind de competenţa personalului specializat şi autorizat;
– să execute manevra de anclanşare-declanşare decât cu folosirea echipamentului de protecţie prevăzut pentru operaţiile ce le execută;
– să scoată din proprie iniţiativă, îngrădirile instalaţiilor electrice şi să nu participe la operaţiile de revizie a acestora.

Art.23
Accesul personalului în încăperile unde se găsesc gaze de orice fel, particule de praf, cărbune, metal pulverizat sau fum provocat de incendii etc., este permis numai după ce încăperea a fost complet aerisită, sau după ce personalul a fost echipat corespunzător atmosferei în care se pătrunde. Îndepărtarea pericolului va fi confirmată pe baza analizelor de laborator.

Art.24
Orice lucrări la instalaţiile electrice în medii cu pericol de explozie sau toxic se vor face numai în baza permisului de lucru eliberat după efectuarea analizei gazelor din mediul respectiv. Analiza şi permisul de lucru vor fi valabile numai pentru o zi de lucru.

Art.25
Instalaţiile tehnologice vor avea afişate instrucţiunile de funcţionare şi schemele tehnologice la zi, cu precizări privind:
– modul de pornire şi oprire normală şi în caz de pericol;
– parametrii normali de funcţionare;
– principalele măsuri de prevenire a accidentelor, exploziilor şi incendiilor.

Art.26
Toate locurile de muncă şi instalaţiile vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare şi semnalizate vizual sau/şi acustic privind factorii de risc existenţi.

Art.27
Echipamentul tehnic cu părţi exterioare mobile situate până la 2,5m înălţime va fi protejat cu apărători, plase de sârmă sau pereţi despărţitori incombustibili.

Art.28
(1)Lucrările de reparaţii şi de întreţinere (revizii, reglări, gresări, înlocuiri de piese, curăţiri etc.) se vor executa numai după oprirea din funcţiune a echipamentului şi asigurarea împotriva pornirii accidentale, prin inscripţii sau dispozitive adecvate.
(2)Îndepărtarea oricărei apărători, cu echipamentul în funcţiune este strict interzisă.
(3)Este permisă gresarea echipamentelor în funcţiune numai în cazul existenţei dispozitivelor speciale de ungere de la distanţă, fără a se îndepărta apărătorile şi numai dacă prin construcţia sa echipamentul permite gresarea de la distanţă.

Art.29
(1)Este interzisă urcarea sau staţionarea personalului pe instalaţii sau utilaje în funcţiune, sau care au elemente în mişcare.
(2)Accesul este permis numai după oprirea şi asigurarea împotriva pornirii accidentale a acestora.

Art.30
Instalaţiile şi echipamentele vor fi revizuite şi reparate periodic, conform prescripţiilor înscrise în cartea tehnică, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art.31
La executarea lucrărilor sunt interzise improvizaţiile. Lucrările se efectuează conform succesiunii tehnologice de lucru sau de montaj, folosind scule adecvate.

Art.32
Este interzisă utilizarea a două cabluri de tracţiune pe aceeaşi rolă de troliu. Ochiurile de cablu simple sau împletite vor fi asigurate cu cel puţin trei cleme corespunzătoare diametrului cablului.

Art.33
La lucrările ce folosesc scule de percuţie, de tăiere sau unde se pot produce radiaţii intense, scântei, şpan, brocuri, ca şi la controlul vizual al elementelor în mişcare se vor folosi obligatoriu ochelari sau ecrane de protecţie, iar zona va fi protejată pentru a evita accidentarea personalului din apropiere.

Art.34
Este interzisă punerea în funcţiune şi exploatarea recipienţilor sub presiune sau instalaţiilor de ridicat fără verificarea efectuată de Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (I.S.C.I.R) şi fără aparatură şi dispozitive de măsură, control, protecţie şi siguranţă.

Art.35
Fiecare lucrător care lucrează la o înălţime de peste 2m va folosi obligatoriu, echipamentul de protecţie, conform normativelor în vigoare.

Art.36
Centura de siguranţă şi cordonul de legătură vor fi verificate separat la începutul fiecărui schimb, de către conducătorul locului de muncă, care va urmări şi modul în care executantul a fixat-o pe corp şi respectiv modul cum a ancorat cordonul de siguranţă de un element de rezistenţă al instalaţiei în care lucrează.

Art.37
Dacă în urma controlului, conducătorul locului de muncă, constată că nu sunt respectate prescripţiile normativelor în vigoare, el poate dispune:
– interzicerea folosirii cordonului sau a centurii de siguranţă necorespunzătoare şi înlocuirea pe loc a celor care prezintă defecţiuni (destrămări, rupturi, nituri slăbite) sau lipsuri, cum sunt: catarame, prinzătoare sau siguranţe defecte;
– scoaterea din uz a centurilor de siguranţă şi a cordoanelor defecte, precum şi a acelora care au fost solicitate dinamic, prin şocul produs de suspendarea corpului uman în cădere.

Art.38
La urcarea pe scări, pâna la locul de muncă, executantul va controla starea scărilor, a barierelor, a podeţelor (balcoanelor) şi va raporta imediat lipsurile sau degradările constatate. Pe timp friguros, cu polei şi/sau gheaţă, vor fi luate măsuri de îndepărtarea poleiului şi/sau gheţii, pentru a preveni alunecarea.

Art.39
Este interzis să se efectueze lucrări de montaj sau întreţinere cu persoane situate simultan pe aceeaşi verticală la nivele diferite dacă locul de muncă nu e prevăzut cu platformă sau pod de protecţie.

Art.40
Nu este permisă aruncarea sculelor, obiectelor sau a unor piese de la înălţime pe sol sau invers.

Art.41
(1)Sculele de mână vor fi controlate înainte şi după utilizare.
(2)Sculele cu muchii tăioase sau vârfuri ascuţite vor fi păstrate şi transportate în teci şi depozitate separat, cu partea de prindere către exterior.
(3)Sculele şi materialele mărunte, necesare lucrărilor la înălţime vor fi păstrate şi transportate în genţi
speciale din material rezistent, prevăzute cu încuietori. Greutatea acestora va fi limitată la 10kg.

Art.42
La terminarea lucrului se va controla locul de muncă, trusele de scule şi materialele folosite pentru a se asigura că nu au rămas la înălţime obiecte care pot cădea.

Art.43
Este interzis să se lucreze la înălţime, în aer liber, în următoarele situaţii:
(1)– condiţii meteorologice deosebite:
– vÂnt puternic, de peste 60 km/oră;
– praf în atmosferă;
– ploaie torenţială;
– descărcări electrice;
– temperaturi sub -200C;
– ceaţă (lipsă de vizibilitate)
(2)pe elementele de montaj, acoperite de produse petroliere, zăpadă sau gheaţă;
(3)în cazul erupţiilor de ţiţei sau gaze;
(4)zgomot puternic, care face imposibilă comunicarea cu cei de pe sol;
(5)pe timpul nopţii, dacă locul de muncă este iluminat insuficient.

Art.44
În cazul instalaţiilor în care sunt mai multe elemente simultan în mişcare cu direcţie ori viteza de deplasare diferită, sau când de la postul de comandă nu este asigurată vizibilitatea directă asupra elementelor în mişcare, se vor stabili repere şi persoane pentru urmărirea şi semnalizarea lor către postul de comandă.

Art.45
Orice loc de muncă situat la înălţime mai mare de 0,70m faţă de sol sau de o platformă continuă, va fi dotat cu platforme de lucru, bine fixate, fără goluri, mărginite lateral cu balustrade înalte de cel puţin 1m, având mâna curentă netedă.

Art.46
Este interzis lucrul continuu (fără pauze) în recipienţi cu temperaturi mai mari de 400C sau spaţii închise cu temperaturi mai mari de 350C, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare de ventilaţie.

Art.47
Este interzisă păstrarea materialelor inflamabile în incinta instalaţiilor tehnologice şi netehnologice. După caz şi necesitate, aceste materiale vor fi păstrate în depozite special amenajate, în siguranţă şi în conformitate cu normele de prevenire a incendiilor, cu avizul pompierilor.

Art.48
Combustibilii şi lubrifianţii se vor păstra în locuri de depozitare special amenajate. Depozitele de combustibili şi lubrifianţi vor fi construite şi exploatate în conformitate cu normativele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art.49
Spaţiile închise, în care se vehiculează hidrocarburi cu pericol de explozie sau incendiu şi substanţe toxice, vor fi prevăzute cu aparatură pentru determinarea şi semnalizarea depăşirii limitelor de explozie sau de toxicitate admise, dublate de analize periodice de laborator.

Art.50
La locurile de muncă care prezintă pericol de explozie, pe lângă iluminatul antiex, se vor putea folosi şi lămpi de siguranţă, fixe sau portabile, în construcţie antiex.

Art.51
Este strict interzis accesul în instalaţii tehnologice cu alte mijloace de iluminat, de aprindere, cu maşini, utilaje şi scule care produc scântei sau flăcări.

Art.52
Încălzitoarele de ţiţei, cu flacără directă, vor avea montate obligatoriu supape de siguranţă, cu evacuarea la rezervoarele instalaţiei tehnologice pe care o deserveşte.

Art.53
(1)Aprinderea focului la generatoarele de abur sau de apă caldă sau la încălzitoarele cu flacără se va executa numai după aerisirea focarului timp de 10 minute minimum şi prelevarea de probe pentru analize de laborator.
(2)Robinetul de intrare a gazelor se va deschide treptat şi numai după introducerea faclei aprinse În focar.
(3)Aprinderea şi reglarea flăcării se va face din poziţie laterală, fiind interzisă staţionarea în faţa focarului.

Art.54
Locurile de muncă cu materiale explozibile sau cu lichide uşor inflamabile vor fi marcate la exterior cu plăci avertizoare de pericol.
În interiorul zonei de lucru, sunt interzise:
– accesul persoanelor străine;
– fumatul, accesul cu ţigări, chibrituri, brichete sau foc deschis;
– utilizarea de aparate, dispozitive sau scule ce pot produce scÂntei sau flame;
– utilizarea încălţămintei cu ţinte sau plachiuri şi alte anexe metalice.

Art.55
Orice emanaţie de gaze, ţiţei şi gaze lichefiate apărută pe teritoriul schelei sau în afara acesteia va fi imediat raportată conducerii. Locul unde s-a produs emanaţia va fi îngrădit şi prevăzut cu inscripţii de avertizare, până la remedierea avariei şi oprirea emanaţiei. Persoanele care au constatat şi raportat emanaţia vor rămâne în zonă până la sosirea împuternicitului însărcinat cu luarea măsurilor de siguranţă şi lichidarea avariei.

Art.56
În apropierea locurilor de încărcare-descărcare şi manipulare a materialelor sau lichidelor toxice, caustice sau corozive, se vor monta inscripţii avertizoare. Vor fi asigurate şi depozitate soluţii neutralizante şi surse de apă pentru spălare.

Art.57
Toate instalaţiile vor fi legate electric la pământ. Semestrial se va verifica rezistenţa electrică a prizei de legare la pământ conform normativelor în vigoare.

Art.58
Transportul personalului la şi de la locul de muncă se va efectua numai cu mijloace de transport amenajate corespunzător transportului de persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice.

Art.59
În cazul spargerilor conductelor de ţiţei, gaze şi gazolină, obligatoriu se vor lua următoarele măsuri:
– se va izola tronsonul de conducta unde s-a produs spargerea prin robinetele cele mai apropiate;
– se va scurge produsul din interior şi spăla cu apă şi capta produsul, pentru a proteja mediul înconjurător;
– capetele tronsonului de conductă avariată şi legăturile de pe conductă vor fi blindate;
– se va curăţi terenul de produsele petroliere scurse;
– se vor lua toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în raport cu natura avariei şi a lucrărilor de efectuat;
– se va instrui şi dota echipa de intervenţie cu dispozitivele de protecţie necesare operaţiunilor de executat;
– se va împrejmui şi ilumina zona de lucru pe timpul nopţii; persoanele din zona calamitată vor fi supravegheate;
– produsele scurse vor fi îndepărtate, gropile nivelate după terminarea operaţiilor de remediere, se va ecologiza mediul.

Art.60
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de muncă se va realiza conform normativului tehnic pentru proiectarea, executarea, recepţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, specifice activităţii de foraj – extracţie ţiţei şi gaze în vigoare, precum şi a normelor specifice prezentate în anexa 1.

Art.61
La amplasarea pe poziţie a instalaţiilor mobile personalul va sta ferit şi în raza de vizibilitate a conducătorului instalaţiei.

3.Punerea în producţie a sondelor

3.1.Controlul şi echiparea sondelor după terminarea forajului

Art.62
(1)Condiţiile de preluare a sondelor noi de la foraj, vor fi stabilite prin regulament de către unităţile de extracţie a ţiţeiului.
(2)Preluarea se va face după efectuarea obligatorie a următoarelor lucrări:
– îndepărtarea fluidului de foraj, a detritusului etc. din batale, astuparea batalelor şi a gropilor, nivelarea careului şi ecologizarea acestuia;
– controlul beciului sondei, al etanşărilor şi robinetelor de la gura puţului.

Art.63
Capul de erupţie sau instalaţia de prevenire montată la gura puţului vor fi conforme cu prevederile din “Regulamentul de prevenire a erupţiilor”, în vigoare.

Art.64
Este interzisă montarea de dopuri în locul robinetelor sau al manometrelor de control a presiunii.

Art.65
Conductele prin care se face înlocuirea fluidului de la puţ vor fi ancorate rigid şi vor fi probate. Agregatul de pompare va fi amplasat la distanţă corespunzătoare normelor de prevenire şi stingere a incendiilor faţă de gura puţului. Eşapamentul motorului agregatului de pompare va fi prelungit la o distanţă de siguranţă conform cu normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi prevăzut cu dispozitiv parascântei. Personalul echipei de probe va fi îndepărtat de pe traseul conductei.

Art.66
Montarea geamblacului macaralei, dispozitivelor de ridicat, instalaţiei de preparare şi circulaţie a fluidelor, instalaţiei de prevenire a erupţiilor se va face conform “Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de foraj sonde”.

Art.67
(1)Înlocuirea prin demontare a capului de erupţie, a instalaţiei de prevenire a erupţiilor precum şi încărcarea şi descărcarea acestora în mijloacele de transport se va face numai cu mijloace mecanizate. Se vor lua măsuri pentru a se evita lovirea sau căderea lor.
(2)Demontarea, montarea şi probele de presiune se vor efectua sub directa supraveghere a conducătorului locului de muncă.

Art.68
Este interzisă prezenţa oricărei persoane sub sau în apropierea sarcinii macaralei.

Art.69
(1)Este interzisă montarea prevenitorului sau a capului de erupţie cu număr incomplet de prezoane, necorespunzătoare dimensional sau uzate.
(2)Este interzisă începerea sau continuarea lucrărilor cu prevenitor, cap de erupţie, mosoare, flanşe sau etanşări defecte.

Art.70
În cazul în care prevenitorul sau capul de erupţie sunt supraînălţate faţă de sol, accesul va fi asigurat printr-un pod de lungime şi înălţime corespunzătoare, prevăzut cu scară cu mâna curentă şi balustradă.

3.2.Extragerea şi introducerea ţevilor de extracţie

Art.71
Montarea instalaţiei de manevră şi de ridicat se va face conform “Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de foraj sonde”. Instalaţiile de manevră şi de ridicat vor fi corespunzătoare greutăţilor care se extrag şi se introduc la puţ. Alegerea instalaţiilor de manevră şi de ridicat se va face de către persoane specializate.

Art.72
Instalaţia fixă sau transportabilă de manevră, va fi amplasată, montată şi fixată conform instrucţiunilor tehnice de exploatare, specifice acesteia. După aşezarea pe poziţie a instalaţiei transportabile de manevră, în afară de frâna proprie a instalaţiei, aceasta va fi ancorată de fundaţii de beton sau buşteni îngropaţi în pământ, pentru a evita deplasarea înainte sau înapoi. Starea de siguranţă va fi controlată în fiecare schimb.

Art.73
Instalaţiile transportabile vor fi utilizate numai dacă sunt dotate cu toate dispozitivele de siguranţă şi protecţie prevăzute de furnizor în cartea tehnică: carcase, capace, apărători, limitator de cursă al macaralei, depanator de cablu, dispozitive antiscântei, limitator de cuplu, priză de pământ etc.

Art.74
Amplasarea instalaţiei pe poziţie, obligatoriu va fi precedată de controlul orizontalităţii amplasamentului, distanţa faţă de centrul puţului şi poziţia faţă de nivelul flanşei dispozitivului de suspendare a ţevilor de extracţie.

Art.75
Accesul la gura puţului, la scările turlelor sau masturilor va fi în permanenţă liber. Între stivele de material tubular din faţa sondei, se va lăsa un spaţiu de circulaţie de minimum 0,70m. Stivele se vor asigura cu opritori (chezaşi).

Art.76
Pe timp de iarnă sau de intemperii, podarul va fi protejat cu un refugiu împrejmuit cu prelată sau baracă.

Art.77
Macaraua şi rola de ghidaj vor fi prevăzute cu apărători a căror stare va fi controlată în fiecare schimb.

Art.78
(1)Podul de pe platforma sondei pentru susţinerea dublilor sau paşilor va fi confecţionat astfel ca să permită scurgerea lichidului din ţevi şi a apei provenite din ploi. Lichidul scurs va fi colectat Într-un bazin special amenajat, pentru a nu polua terenul din jurul sondei.
(2)Nu este permisă utilizarea buştenilor rupţi, degradaţi sau nesolidarizaţi cu scoabe metalice, pentru susţinerea paşilor în siguranţă. Nu se admit improvizaţii..

Art.79
Înainte de stivuirea materialului tubular şi/sau a utilajelor, rampa sondei va fi controlată şi reparată asigurându-se orizontalitatea.

Art.80
Înainte de începerea operaţiei de extragere sau de introducere a ţevilor de extracţie se vor controla:
1) starea de funcţionare a tuturor instalaţiilor, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor de siguranţă utilizate şi se va consemna în raport;
2) modul de ancorare al capului mort al cablului macaralei;
3) înfăşurarea cablului pe toba troliului;
4) scările, podurile, barierele;
5) starea şi modul de tensionare a ancorelor.

Art.81
La introducerea sau extragerea ţevilor de extracţie, se vor respecta următoarele:
1) ventilul de siguranţă pentru capul ţevilor va fi pregătit şi pus la dispoziţia operatorului;
2) accesul podarului la pod nu e permis decât după extragerea primului dublu sau pas;
3) se va lucra cu echipă completă, nu este permis lucrul cu un număr mai mic de oameni în echipă faţă de cel normat pentru instalaţia cu care se lucrează;
4) este interzisă înlocuirea podarului cu un sondor de la gura puţului, necalificat ca podar;
5) este interzisă ridicarea sau coborârea muncitorilor cu ansamblul elevator, chiolbaşi, macara;
6) este interzisă folosirea unor improvizaţii, piese de adaos între elevator şi ţevile de extracţie;
7) sondorii vor apuca elevatoarele numai de mânere (coarne) sau toartă, pentru a preveni strivirea mâinilor;
8) se interzice folosirea cleştilor cu lanţ la deşurubarea sau înşurubarea ţevilor.

Art.82
(1)Lungimea dublilor sau paşilor de ţevi de extracţie, la sondele cu turlă va fi formată astfel, ca la cursa ascendentă, distanţa dintre macara şi geamblac să fie de minimum 2m.
(2)La instalaţiile mobile cu turlă, limitatorul de cursă va fi reglat astfel încât să se evite lovirea macaralei de geamblac.

Art.83
(1)Paşii sau dublii scurţi vor putea fi prelungiţi numai cu suveie înfiletate şi strânse la gura puţului.
(2)Este total interzisă prelungirea acestora prin sprijinirea pe suporturi improvizate.

Art.84
Perforarea coloanelor şi operaţiile de stimulare a afluxului de ţiţei în sondă se vor efectua conform prevederilor normative în vigoare şi prevederilor Regulamentului pentru prevenirea erupţiilor.

3.3.Efectuarea probelor de producţie

3.3.1.Dislocuirea fluidului de perforare cu alte fluide

Art.85
Se vor respecta prevederile din subcapitolul “Omorârea sondelor” referitoare la montarea, probarea şi operarea instalaţiei de circulatie. La gura puţului se va monta prevenitor sau cap de erupţie corespunzător, conform cu Regulamentul de prevenire a erupţiilor.

Art.86
Conductele prin care se face înlocuirea fluidelor de la puţ vor fi probate la o presiune egală de 1,5 ori presiunea maximă de lucru şi vor fi prevăzute cu robinete de reţinere şi robinet de legături la coloana de exploatare. Conductele de refulare de la pompă către sondă şi cele de evacuare a fluidului din sondă vor fi ancorate.

Art.87
Pornirea sondelor prin denivelare cu gaze, azot, ţiţei, motorină, etc. se va face conform programelor aprobate de conducerea unităţii şi vor cuprinde obligatoriu măsuri specifice de securitate a muncii.

3.3.2.Efectuarea probei de producţie prin pistonat

Art.88
În cazul operaţiilor tehnologice de golire prin pistonat a lichidului din coloana, se vor respecta următoarele:
a)amplasarea troliului pe şenile se va face la minimum 10m şi maximum 15m distanţă;
b)troliile, indiferent de tipul lor, vor fi centrate şi asigurate cu saboţi;
c)este interzisă folosirea pârghiilor de lemn sau de metal pentru dirijarea înfăşurării corecte a cablului pe tobă;
d)este interzisă utilizarea cablului cu fire rupte;
e)pe cablu se vor monta avertizoare nemetalice;

Art.89
La operaţiunile de montare – demontare a podului de pistonat se vor respecta următoarele:
a)manevrele de ridicare – coborÂre se vor executa cu cablul de pistonat. Este interzisă utilizarea macaralei;
b)dirijarea podului în timpul ridicării în interiorul turlei se va face cu frânghia de montaj din afara turlei, de către doi sondori;
c)la fixarea podului, după ridicarea lui în poziţie orizontală se va face centrarea corectă faţă de axul capului de erupţie. Podarul se va urca pe turlă numai după ridicarea podului, legându-se cu centura de siguranţă de bara laterală a scării de acces pe turlă, într-un loc situat deasupra poziţiei de lucru;
d)în timpul montării cablului de siguranţă, deplasarea podarului de-a lungul podului de pistonat, va fi asigurată prin legarea centurii de siguranţă de un cablu de 16mm montat în acest scop deasupra laturii din spatele podului şi legat strâns de riglele turlei.

Art.90
Accesul pe podul de pistonat se face de pe scara turlei, direct sau de pe un podeţ auxiliar, construit special şi prevăzut cu bariere. Podul de pistonat va fi curăţat permanent de depunerile de ţiţei şi parafină.

Art.91
Toate sculele cu care se lucrează pe podul de pistonat vor fi legate, iar după terminarea lucrului vor fi ţinute în geanta de scule.

Art.92
(1)Este interzisă staţionarea personalului lângă burlanul de pistonat când se lucrează la pod.
(2)Nu este permisă manevrarea cablului peste rola geamblacului fără ca racordul cablului să fie montat.

Art.93
(1)Operaţia de pistonare se va efectua numai cu burlanul de pistonat montat şi ancorat. Proba de presiune se va efectua având cutia de etanşare montată.
(2)Ţeava de scurgere a presiunii din burlan va fi ancorată de acesta cu şarniere şi prevăzută cu robinete de purjare la haba.

Art.94
În timpul pistonatului se interzice:
a)deşurubarea presetupei înainte de izolarea burlanului şi de scurgerea presiunii din acesta;
b)staţionarea podarului pe podul de pistonat;
c)scăparea de fluide pe la cutia de etanşare;
d)staţionarea personalului în faţa tobei troliului sau pe lângă cablu precum şi traversarea traseului cablului;
e)efectuarea oricăror altor lucrări pe sau în interiorul turlei;
f)executarea operaţiei de pistonat de către alte persoane în afara celor cu atribuţii de serviciu.

Art.95
Habele de colectare a fluidului vor fi amplasate la distanţele prevăzute de normativele în vigoare (de distanţe şi normele PSI).

Art.96
Este strict interzisă ancorarea conductei de evacuare la haba cu ganj de sârmă. Legătura între acestea va fi rigidă şi fixată prin bride sau flanşe.

Art.97
Operatorul de pe instalaţia de pistonat va fi protejat contra stropirii cu lichid de pe cablu prin paravan sau apărătoare, asigurându-se însă obligatoriu vizibilitatea normală la geamblac şi în sondă.

Art.98
În cazul defectării troliului, cu pistonul la puţ, cablul va fi asigurat cu şarniere montate deasupra cutiei de etanşare.

Art.99
Intervenţia pentru remedierea cablurilor căzute de pe rolă, împletite sau cu cârcei se face numai după asigurarea cablului prin şarniere şi oprirea troliului. Repunerea cablului pe role se va face cu cârlige metalice. Este interzisă intervenţia directă cu mâinile.

Art.100
Iuminatul sondei va fi realizat conform normativelor În vigoare, asigurându-se vizibilitatea tobei troliului, traseului cablului de pistonat şi lucrului podarului.

3.3.3.Proba de producţie prin lăcărit

Art.101
După extragerea din puţ, lingura se va dirija la haba cu ajutorul unei furci de lemn.

Art.102
Pe durata opririi lucrului, lingura va fi scoasă afară din puţ iar robinetele vor fi menţinute închise.

3.3.4.Extragerea şi introducerea prăjinilor de pompare

Art.103
La extragerea şi introducerea prăjinilor de pompare vor fi respectate prevederile menţionate la cap.3.2., Extragerea şi introducerea ţevilor de extracţie”, privind montajul şi controlul instalaţiei de manevră.

Art.104
(1)La sondele cu instalaţie de pompaj cu balansier, extragerea şi introducerea garniturilor de prăjini de pompaj se vor efectua după rabaterea sau demontarea capului de balansier.
(2)Dirijarea capului de balansier se va face de la distanţă cu frânghii sau cârlige de mână. Este interzisă conducerea acestuia direct cu mâna.
(3)La unităţile de pompare al căror cap de balansier este rabatabil pe puntea acestuia, operaţia se va executa numai cu dispozitivul cu care este prevăzută unitatea de pompare.
(4)Sondorul podar va executa operaţia stând pe podul de lucru al balansierului şi asigurat cu centura de siguranţă.
(5)În timpul demontării sau rabatării nu se va afla nici o persoană sub sau pe lângă direcţia de deplasare a capului de balansier.
(6)Este interzisă schimbarea poziţiei balansierului pentru a se executa rabatarea capului sau împingerea acestuia stând pe puntea balansierului.

Art.105
(1)Este interzis să se lucreze la gura puţului având capacul cutiei de etanşare neasigurat pe prăjina lustruită prin şarniere.
(2)În cazul capetelor de balansier nedemontabile sau nerabatabile (jakuri), manevrarea prăjinii lustruite se va executa după îndepărtarea şarnierelor. Este interzisă manevrarea tijei polizate, având şarnierele slăbite sau nedemontate.

Art.106
Manevrarea prăjinii lustruite pentru unele operaţii se va face având cutia de etanşare înşurubată la capul de pompare; dacă prăjina lustruită e scurtă, se va slăbi cutia de etanşare şi va fi menţinută ridicată până la aşezarea ei pe mufa prăjinii.

Art.107
La curăţarea parafinei depuse pe exteriorul ţevilor de extracţie şi prăjinilor de pompare sau pe şanţurile curăţitoarelor se vor folosi ştergătoare şi dispozitive de curăţat.
Este interzisă:
– utilizarea sârmelor sau direct a mâinilor pentru îndepărtarea parafinei sau a unor depuneri;
– lovirea mufelor cu ciocanul sau cu cheile; în caz excepţional se vor utiliza ciocane din material neferos, antiscÂntei;
– deşurubarea cu cheile simple sau cu bătaie a prăjinilor de pompare prinse în nisip sau parafină; operaţia se va executa numai cu chei circulare.

Art.108
Dispozitivul de suspendare (agăţare) a prăjinilor de pompaj în turlă va fi controlat înaintea începerii lucrului. Suspendarea lui în turlă se va face cu cablu rezistent, corespunzător dimensionat.

Art.109
Dacă după suspendarea prăjinii de pompare în dispozitivul de agăţare, elevatorul rămâne înţepenit pe prăjină, se interzice scoaterea toartei elevatorului din cârlig şi manevrarea acestuia de către sondorul podar. În acest caz se va proceda la scoaterea în afară a tijei pe rampa sondei pentru înlăturarea defecţiunii.

Art.110
(1)În cazul întreruperii lucrului, pentru orice durată, se va monta la gura puţului prăjina lustruită şi cutia de etanşare.
(2)Macaraua va fi desprinsă şi aşezată pe platforma sondei sau va fi suspendată şi ancorată în turlă.
(3)Extragerea materialului tubular din sondele de reacţie la combustia subterană sau injecţia de abur se va face după răcirea acestuia.
(4)Se vor respecta prevederile din subcapitolul “Contactul cu fluide fierbinţi”.

3.4.Omorârea sondelor

Art.111
Omorârea sondelor eruptive se va efectua numai pe baza unui program aprobat de conducerea unităţii şi cu asistenţa tehnică corespunzătoare.

Art.112
Înainte de începerea operaţiei de omorâre prin circulaţie, se vor lua următoarele măsuri:
– instruirea suplimentară şi repartizarea sarcinilor fiecărui membru al echipei;
– controlul întregii instalaţii începând de la gura puţului;
– amplasarea la distanţele prevăzute în normativ a agregatelor faţă de sondă, iar eşapamentele motoarelor vor fi prevăzute cu parascântei şi prelungite la o distanţă prevăzută în normele PSI;
– conducta de legătură dintre agregatul de pompare şi capul de erupţie va fi din ţeavă cu legături rapide superetanşe sau din ţeavă rigidă fără schimbări bruşte de direcţie;
– pentru evitarea trepidaţiilor este interzisă ancorarea conductei de evacuare atât pe traseu cât şi la haba cu gânjuri de sârmă. Ancorarea se va face numai prin bride fixate corespunzător;
– probarea întregii instalaţii de circulaţie la 1,5 ori presiunea maximă de lucru cu consemnare în raportul sondei;
– se vor interzice staţionarea personalului lângă sondă în timpul probei de presiune şi pompării fluidului pentru omorâre;
– se vor asigura rezerva şi caracteristicile fluidului de omorâre prevăzute în program;
– se va verifica instalaţia de iluminat;
– se vor amplasa inscripţii de avertizare cu “Pericol de explozie”;
– se va interzice accesul persoanelor străine în zona sondei.

Art.113
Operaţia de omorâre a sondelor cu presiuni mai mari de 100 bari se va executa numai ziua. În cazuri excepţionale se va putea lucra şi noaptea, asigurându-se un iluminat corespunzător cu faruri amplasate la distanţă de sondă sau cu lămpi în construcţie antiexplozivă.

Art.114
(1)Omorârea sondelor îngheţate parţial sau blocate cu criohidraţi se va face în baza programelor de lucru aprobate de conducerea unităţii.
(2)La dezgheţarea sondelor cu alcool metilic vor fi respectate prevederile privind depozitarea, păstrarea, manipularea şi utilizarea substanţelor toxice din Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale.

Art.115
Omorârea prin pompări intermitente în coloană se va face cu o instalaţie specială de injecţie, probată la 1,5 ori presiunea de lucru.

Art.116
(1)Evacuarea fluidului de la puţ în timpul omorârii se va face la separator sau habă pe duza reglabilă.
(2)La sondele de gaze evacuarea se face la separator sau la un coş amplasat la distanţa de 50m de gura puţului.

Art.117
În cazul în care presiunea necesară omorârii sondei depăşeşte valoarea presiunii ce poate fi asigurată de instalaţia existentă, omorârea sondei se va face prin lubricare conform programului întocmit şi aprobat de conducerea unităţii.

4.Sisteme de extracţie

4.1.Exploatarea prin erupţie naturală

Art.118
Nu este permisă exploatarea sondelor eruptive fără echipamentele de protecţie şi siguranţă (de adâncime şi suprafaţă) prevăzute în proiecte sau programele de lucru.

Art.119
Capetele de erupţie vor fi probate, întreţinute şi revizuite conform normelor tehnice.

Art.120
Accesul la capul de erupţie al unei sonde va fi asigurat în mod corespunzător atât pentru zi cât şi pentru noapte.

Art.121
Capetele de erupţie supraînălţate faţă de sol sau podul sondei vor avea accesul asigurat prin platforme de lungimi care să permită lucrul în condiţii de siguranţă.

Art.122
Capetele de erupţie supuse la vibraţii sau greutăţii colectorului vor fi ancorate.

Art.123
La operaţiile de montare – demontare a geamblacului sau turlei, capul de erupţie va fi protejat împotriva şocurilor mecanice.

Art.124
(1)Orice reparaţie la capul de erupţie se va face numai după izolarea şi scurgerea presiunii din zona în care se intervine.
(2)Dacă robinetele capului de erupţie nu se închid, reparaţiile se vor executa numai cu sonda omorâtă.

Art.125
Manevrarea roţilor de acţionare a robinetelor capului de erupţie se va face din poziţie laterală faţă de axul roţii, utilizând chei corespunzătoare.

Art.126
Extragerea duzelor din locaş, se va face numai după închiderea robinetelor de pe braţul capului de erupţie (înainte şi după) şi scurgerea presiunii. Poziţia de lucru va fi laterală faţă de locaşul duzei.

Art.127
Demontarea şi montarea manometrelor se fac din poziţie laterală, folosind scule potrivite. Nu se permite deşurubarea sau strângerea lor direct cu mâna. Se interzice utilizarea dopurilor la prizele manometrice.

Art.128
La sondele ce produc gaze, capul de erupţie va fi asigurat cu împrejmuire metalică. Se vor monta plăci avertizoare: INTRAREA PERSOANELOR INTERZISĂ, “FUMATUL OPRIT, PERICOL DE EXPLOZIE.

Art.129
Nu sunt permise scăpări de nici un fel pe la flanşele sau filetele capetelor de erupţie. Beciul sondei va fi menţinut curat şi acoperit cu platforma incombustibilă.

Art.130
La sondele izolate, controlul capetelor de erupţie pe timpul nopţii, se va face numai cu lămpi portative în construcţie antiex.

Art.131
Este interzisă folosirea de focuri deschise pe o rază de 50m în jurul sondei.

4.2.Exploatarea prin erupţie artificială (gazlift)

Art.132
La exploatarea prin erupţie artificială se vor respecta prevederile de la capitolul “Exploatarea prin erupţie naturală”.

Art.133
Exploatarea staţiilor de compresoare, montarea, întreţinerea şi dezgheţarea conductelor de gaze comprimate, se vor efectua conform “Normelor specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale”. Se interzice refularea gazelor din conducte în beciul sondei. Refularea se face la separator sau coş.

Art.134
Montarea, exploatarea şi întreţinerea distribuitoarelor de gaze se va face cu respectarea prevederilor capitolului “Injecţia de gaze în zăcământ”.

Art.135
Este interzisă utilizarea aerului ca agent de liftare la sondele de extracţie pentru ţiţei sau apă sărată cu conţinut de hidrocarburi gazoase sau cu urme de ţiţei. Utilizarea lui se va face numai în baza unor studii de specialitate în care vor fi prevăzute măsuri speciale.

4.3.Exploatarea prin pompaj de adâncime

4.3.1.Exploatarea sondelor prin pompaj cu balansier

Art.136
(1)Balansierul va fi montat astfel ca la cursa maximă a unităţii de pompare, balansierul să nu lovească riglele turlei sau capul de pompare.
(2)Este interzisă descompletarea elementelor turlei pentru asigurarea cursei balansierului.

Art.137
(1)Montarea unităţii de pompare se va efectua numai cu mijloace mecanizate, cu asistenţă tehnică corespunzătoare.
(2)Este interzisă staţionarea personalului în spaţiul dintre fundaţie – şasiu – tractor sau în raza de acţiune a braţului macaralei.
(3)Pentru ridicare şi tracţiune se vor utiliza cabluri în stare bună, corespunzătoare sarcinii.
(4)La operaţia de ridicare, şasiul va fi menţinut în poziţie orizontală, nefiind permisă o diferenţă de înclinare a capetelor şasiului mai mare de cca 30cm.
(5)Toate instalaţiile de ridicat folosite, vor fi dotate obligatoriu cu dispozitive de siguranţă pentru limitarea cursei, prevenirea ieşirii cablului din cârlig şi evitarea răsturnării sarcinii sau automacaralei.

Art.138
(1)În timpul ridicării şi translaţiei caprei balansierului pe fundaţie, personalul va fi îndepărtat din zona de lucru. Centrarea pe şasiu se va efectua cu sfori.
(2)Scara de acces pe capră se va monta până la sol. Se va verifica orizontalitatea şasiului şi a tălpii lagărului central.

Art.139
(1)Balansierul va fi legat în sistem cruce, în punctul corespunzător centrului de greutate, pentru evitarea oscilării în timpul ridicării şi aşezării pe capră.
(2)Personalul neangajat în lucrare va sta ferit şi la distanţa de cca.10m de locul operaţiei.

Art.140
(1)Este interzisă legarea dispozitivelor de ridicat, de riglele sau diagonalele turlei în timpul operaţiilor de montare sau demontare a unităţii de pompare.
(2)Scripeţii macaralelor vor fi legaţi de capra geamblacului sau de un trepied montat special în acest scop.

Art.141
Montarea compensatorului cu braţele şi lagărul oscilant se va face conform instrucţiunilor de montaj ale uzinei furnizoare şi programul tehnic stabilit de conducătorul operaţiei.

Art.142
Montajul capului de balansier va fi precedat de:
– strângerea şi asigurarea frânei reductorului;
– blocarea coarbelor contra rotirii;
– asigurarea executantului pe podeţul balansierului prin legarea cordonului centurii de siguranţă;
– întreruperea curentului de la cabina CMPA şi separatorul de stâlp, dacă instalaţia electrică este montată.

Art.143
Contragreutăţile se vor monta numai cu automacaraua sau cu troliul de mână; în acest caz ele vor fi susţinute din spate cu un scripete bine fixat. Poziţia de echilibru stabil a contragreutăţilor va fi indicată pe carcasa reductorului. Se interzice staţionarea personalului lângă sau sub contragreutăţi.

Art.144
Montarea de podeţe şi scări de acces pe balansier se va face numai în cazul în care acestea nu sunt prevăzute prin construcţia unităţii de pompare.

Art.145
Este strict interzisă punerea în funcţiune a unităţii de pompare fără dispozitivele de protecţie indicate sau cu defecţiuni. Admiterea punerii în funcţiune se va face numai în urma probei de funcţionare.

Art.146
Unităţile de pompare vor fi prevăzute cu bariere metalice sau plasă de sârmă şi cu apărători pentru curele.

Art.147
După fiecare lucrare care a necesitat scoaterea barierelor sau a apărătorilor, instalaţia nu va fi repornită decât după reaşezarea lor în poziţia normală.

Art.148
Capul de pompare nou sau reparat, montat la gura puţului, va fi probat conform instrucţiunilor furnizorului. Se interzice efectuarea de modificări în componenţa capului de pompare sau etanşare.

Art.149
Frâna reductorului va fi reglată şi prevăzută cu siguranţă, iar maneta de acţionare va fi scoasă în afara barierelor de protecţie, în partea opusă capului de balansier.

Art.150
(1)Între şarniera de sub puntea de susţinere a prăjinilor lustruite şi capacul cutiei de etanşare a acesteia, se va păstra obligatoriu o distanţă minimă de 0,20m.
(2)Este interzisă adăugarea unor piese suplimentare între punte şi şarniera de fixare.

Art.151
La unităţile la care capul de balansier coboară la o distanţă mai mică de 2m faţă de sol, se va monta în jurul capului de pompare o apărătoare de protecţie, cu inscripţia: “ATENŢIE LA CAP”.

Art.152
(1)Este interzisă executarea oricărei lucrări la unitatea de pompare în timpul funcţionării acesteia.
(2)Oprirea unităţii se va efectua de la cabina C.M.P.A. şi de la separatorul de stâlp, cu contragreutăţile în poziţia “jos” şi frâna blocată.
(3)În cazul în care se lucrează pe unitatea de pompare, prăjina lustruită va fi asigurată în şarniere.
(4)Aceleaşi măsuri de siguranţă se vor aplica şi în cazul pompajului intermitent (cu programator sau pornire automată), chiar dacă sonda este în pauză tehnologică.

Art.153
Nu este permis accesul persoanelor străine în cabina de pornire a unităţii de pompare. Operaţiile de pornire-oprire a motorului se vor executa de pe podeţ izolant, cu echipamentul prevăzut în normativ. Cabina de pornire-oprire va fi încuiată şi prevăzută cu podeţ izolant. Accesul în cabină este permis numai personalului autorizat.

Art.154
(1)Cutia de etanşare a tijei lustruite sau capacul acesteia, vor fi în mod obligatoriu, suspendate cu şarniere bine strânse, în cazul efectuării unor operaţii care impun demontarea cutiei.
(2)Este strict interzisă folosirea unui sistem de suspendare improvizat.

Art.155
Este interzisă staţionarea oricărei persoane în faţa sau sub balansierul aflat în funcţiune, precum şi în timpul când se manevrează frâna unităţii de pompaj.

Art.156
(1)Lucrul la înălţime pentru executarea diferitelor lucrări de control, întreţinere, reparaţii pe unitatea de pompare, se va efectua numai de pe podeţe şi cu instalaţia oprită.
(2)Accesul pe podeţe se va face pe scările fixe ale instalaţiei, care vor fi în prealabil curăţate de depuneri alunecoase.
(3)În cazuri speciale se pot folosi scări mobile, prevăzute la capete cu cârlige şi colţari de fixare şi suficient de lungi.
(4)Lucrul pe balansier este permis numai după curăţarea acestuia de parafină, ţiţei, zăpadă sau gheaţă şi cu ancorarea centurii de siguranţă.

Art.157
Schimbarea şaibei motorului electric, a curelelor sau alte lucrări la instalaţia de forţă şi de iluminat vor fi efectuate numai de persoanele autorizate cu folosirea echipamentului de protecţie adecvat.

Art.158
Se va asigura iluminat corespunzător pentru a permite controlul instalaţiei şi deplasarea fără pericole a personalului.

Art.159
Este strict interzisă depozitarea unor obiecte personale sau produse inflamabile în cabinele electrice ale unităţilor de pompare.

4.3.2.Centrale de pompaj

Art.160
Montarea liniilor de transmisie se va efectua respectându-se în mod obligatoriu următoarele:
– liniile vor fi accesibile pe tot traseul;
– traversarea drumurilor se va realiza cu burlane de protecţie;
– traversarea aeriană a drumurilor este admisă numai în cazuri excepţionale; în aceste cazuri linia se va plasa la minimum 4m înălţime şi va fi prevăzută cu plasă de protecţie pe toată lăţimea drumului;
– se vor utiliza dispozitive omologate de prindere-desprindere şi oprire a liniilor de transmisie;
– schimbătoarele orizontale de direcţie (fluturii) de pe linia de transmisie vor fi împrejmuite cu apărători;
– suprafeţele stâlpilor opritori trebuie să fie netede şi să asigure aşezarea perfectă şi completă a opritorului pe toată suprafaţa; nu este permisă plasarea acestor dispozitive sub balansier.

Art.161
(1)Este interzisă efectuarea oricărei lucrări de revizie, întreţinere, reparaţie la centrala de pompaj sau la liniile de transmisie, inclusiv a balansierului, cu instalaţiile în funcţiune.
(2)Reglarea greutăţii la centralele cu contrabalansare se va face de asemenea cu instalaţia oprită; pendulul va fi fixat în poziţia orizontală.

Art.162
În cazul ruperii tijelor de transmisie, cuplarea la centrala de pompare pentru pornirea sondei se va efectua numai cu utilizarea troliului de intervenţie pentru preluarea sarcinii de la puţ. Se interzice orice alt procedeu pentru cuplare.

Art.163
Perimetrul suprafeţei cu transmisii va fi împrejmuit şi prevăzut cu plăcuţe avertizoare cu inscripţia: “NU TRECEŢI. PERICOL DE ACCIDENTARE”.

4.4.Pompajul centrifugal submersibil

Art.164
Manipularea, transportul, descărcarea, introducerea în sondă a echipamentului de adâncime şi montarea instalaţiei de forţă, proba de funcţionare şi exploatarea, se vor executa conform instrucţiunilor firmei furnizoare şi a instrucţiunilor proprii de lucru.

Art.165
Tobele cu cablu vor fi transportate ambalate În scânduri şi bine ancorate de caroseria maşinii.

Art.166
Încărcarea şi descărcarea tobelor cu cablu se vor efectua cu mijloace mecanizate.

Art.167
Suporţii pe care se suspendă toba, se vor monta pe o platformă perfect orizontală. La montarea tamburului se va efectua verificarea astfel încât rotirea să se facă uşor.

Art.168
La derularea cablului pe tobă, se interzice frânarea acesteia cu mâna sau cu bucăţi de lemn sau ţeavă.

Art.169
Rolele pentru cablu vor fi verificate Înainte de montaj, iar suspendarea lor va fi controlată de şeful echipei de lucru.

Art.170
Instalaţia de forţă şi aparatura de control vor fi montate sub supravegherea permanentă a personalului autorizat.

4.5.Pompajul hidraulic

Art.171
Instalaţia de suprafaţă (pompele, separatorul, rezervoarele montate pe şasiu), se va amplasa la o distanţă corespunzătoare de gura sondei şi va fi prevăzută cu aparatura de măsură şi control.

Art.172
La efectuarea probelor de etanşeitate personalul va fi îndepărtat din zona instalaţiei.

Art.173
La introducerea pompei, se vor controla cablul şi modul de ancorare a scripetului.

Art.174
La extragerea pompei, scurgerea presiunii din sondă prin robinet se va face treptat până la evacuarea completă a fluidelor.

Art.175
Toţi recipienţii sub presiune vor fi verificaţi conform prescripţiilor ISCIR.

4.6.Deparafinarea sondelor şi conductelor

4.6.1.Deparafinarea manuală şi mecanică

Art.176
La montajul instalaţiei de deparafinare a ţevilor de extracţie la sondele în erupţie naturală şi artificială se vor respecta următoarele:
– amplasarea şi fixarea instalaţiei mobile cu cablu, construirea, montarea şi fixarea podului de deparafinare ca şi executarea lucrărilor similare se vor realiza conform prevederilor menţionate la operaţia de pistonat;
– burlanul, cutia de etanşare, robinetul de închidere şi de scurgere, vor fi probate la o presiune egală cu 1,5 ori presiunea de lucru a sondei;
– sfoara de trecere a cablului peste rola geamblacului va fi în stare bună, fără cârcei sau destrămări;
– se interzice trecerea cablului peste rolă, cu cutia de etanşare pe cablu;
– ţeava de scurgere a burlanului va fi prevăzută cu ventile, şi ancorată corespunzător;
– la deschiderea robinetului, înainte de lansarea cuţitului, se va observa să nu fie scăpări de fluide pe la îmbinări.

Art.177
Toate organele de maşini în mişcare, scările, podurile, vor fi prevăzute cu apărători şi bariere, menţinute în stare completă, fără lipsuri şi vor fi curăţate după fiecare operaţie.

Art.178
Se interzice lăsarea cuţitului suspendat în puţ între două operaţii de deparafinare; obligatoriu după fiecare operaţie, se va închide ventilul de sub burlan şi se va scurge presiunea din acesta.

Art.179
(1)Nu este permisă utilizarea cablurilor defecte, cu cârcei, rupturi, etc. Tronsoanele defecte vor fi imediat tăiate sau se va Înlocui Întreg cablul.
(2)La tăierea acestuia se va lucra cu scule antiscântei. Tăierea ca şi refacerea modului de prindere se vor executa la distanţă de sondă, cu purtarea obligatorie a mănuşilor şi ochelarilor de protecţie.

Art.180
La deparafinarea cu trolii acţionate manual operatorul este obligat să respecte următoarele:
– să controleze că siguranţa (opritorul) şi manivelele să fie asigurate contra ieşirii de pe ax şi frâna în stare bună de funcţionare;
– apăsarea sârmei la tobă se va efectua cu mâna protejată cu palmare sau mănuşi protectoare;
– este interzisă lăsarea greutăţii corpului pentru apăsarea sârmei.

Art.181
La utilizarea deparafinatorului electric automat, pe lângă prevederile precedente, se vor lua următoarele măsuri:
– montajul, manevra şi protecţia instalaţiei electrice care acţionează deparafinatorul electric automat vor fi în conformitate cu normativele în vigoare;
– instalaţia va fi prevăzută cu o scară fixă cu mână curentă şi pod cu bariere;
– cuţitul se va scoate din dispozitivul de lansare cu un cârlig special, operatorul stând ferit în poziţia laterală;
– se va scurge presiunea din burlan înainte de a desface cutia de etanşare.

Art.182
La deparafinarea conductelor de ţiţei:
– curăţitoarele vor fi controlate pentru a nu avea elemente rupte sau lipsă;
– introducerea şi scoaterea curăţitorului în şi din claviatura de lansare şi sosire, se vor executa după scurgerea presiunii din interiorul acestora;
– în momentul introducerii şi scoaterii curăţitorului, operatorul va sta lateral de gura de lansare şi sosire;
– la terminarea operaţiei se va colecta parafina, iar căminul va fi curăţat de ţiţei;
– deblocarea curăţitorului de parafină (godevilului) din conductă se va face în baza unui program de lucru, cuprinzând măsurile de protecţie a muncii;
– este interzisă folosirea focului deschis pentru deblocarea dispozitivului din dopul de parafină format;
– în cazul în care se impune tăierea conductei cu cuţit circular la poziţie, se vor lua măsuri de izolare a tronsonului de conductă şi de prevenire a incendiilor. Punctul de lucru va fi marcat cu inscripţii avertizoare de “PERICOL DE INCENDIU”;
– se vor respecta prevederile din “Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide”.

4.6.2.Deparafinarea cu generatoare de abur transportabile

Art.183
Exploatarea şi întreţinerea agregatelor transportabile pentru deparafinare se vor face conform instrucţiunilor tehnice ale furnizorului.

Art.184
(1)La amplasarea, punerea în funcţiune şi exploatarea generatoarelor transportabile de abur pentru deparafinare la sonde, se va verifica dacă:
– distanţa faţă de gura sondei sau habe să corespundă normativului în vigoare;
– etanşarea perfectă a rezervoarelor de combustibili şi lubrifianţi proprii;
– toate organele în mişcare ale agregatului să aibă apărători;
– toate conductele de abur ale agregatului să fie izolate termic;
– toate utilajele anexă să fie bine fixate pe platforma agregatelor pentru evitarea trepidaţiilor;
– toate armăturile cazanului să fie în stare de funcţionare;
– evitarea scurgerilor de combustibil În focar;
(2)Înainte de pornire se face aerisirea focarului.
Focul se aprinde de la distanţă cu faclă, stând în poziţie laterală, conform instrucţiunilor de lucru.

Art.185
Conductele de legătură dintre agregat şi capul de erupţie sau pompare vor fi probate la o presiune egală cu 1,5 presiunea maximă de lucru. Nu sunt admise neetanşeităţile.

Art.186
La deparafinarea sondelor în pompaj prin circulaţie de ţiţei fierbinte se vor lua următoarele măsuri:
– încălzirea ţiţeiului se va face numai cu abur sau apă caldă în recipiente acoperite;
– legăturile dintre recipienţii cu ţiţei încălzit şi sondă, vor fi etanşe, neadmiţându-se scăpări pe la îmbinări;
– manevrarea robinetelor din instalaţie se va face numai cu mănuşi de protecţie.

Art.187
La deparafinarea ţevilor de extracţie în staţii destinate special, vor fi amenajate paravane de protecţie şi bariere la capetele de introducere a aburului.

Art.188
La deparafinarea ţevilor de extracţie în turlă la deget, se vor amenaja scaune prevăzute cu orificii pentru introducerea aburului şi cu racorduri de scurgere a parafinei.

Art.189
Se interzice încălzirea cu flacără directă a materialului tubular pentru eliminarea dopurilor de parafină, ciment, gheaţă, pământ, nisip etc.

4.7.Măsurători tehnologice la sonde

Art.190
(1)Orice operaţie de măsurare a parametrilor de exploatare a sondelor, va fi în mod obligatoriu precedată de controlul instalaţiei de suprafaţă şi de la gura puţului.
(2)Se interzice efectuarea operaţiilor de măsurare în cazul constatării unor defecţiuni ca: neetanşeităţi ale capului de erupţie sau de pompare, manometre defecte, lipsa roţilor de manevră, automatul de pornire a unităţii sau frâna defectă, etc.

Art.191
Măsurătorile ţevilor cu diferite aparate de adâncime, se vor executa prin burlanul de lansare montat. Burlanul va fi probat la o presiune egală cu presiunea de probă a instalaţiei de la gura puţului.

Art.192
Instalaţia mobilă cu toba cu sârmă va fi centrată faţă de gura puţului, pentru a se asigura o înfăşurare corectă pe tobă cu evitarea formării de noduri pe cablu sau căderea acestuia de pe rolă.

Art.193
Montarea şi demontarea cutiei de etanşare a burlanului de lansare se vor efectua folosind un pod de lucru amenajat special cu bariere şi balustrade de protecţie. Podul va avea înălţimea corespunzătoare accesului la cutia de etanşare a burlanului.

Art.194
La montarea burlanului se vor respecta următoarele:
– rolele burlanului se vor monta perpendicular pe axa tobei cu sârmă;
– robinetul de scurgere al burlanului va fi montat în partea opusă granicului de manevră;
– ţeava de scurgere a burlanului va fi prelungită în beciul sondei.

Art.195
Punerea în comunicaţie a presiunii din ţevile de extracţie cu burlanul, se va face prin deschiderea lentă şi progresivă a robinetului de sub burlan. Orice neetanşeitate va fi remediată imediat.

Art.196
Este interzisă:
– manevrarea granicului de alte persoane în afară de operatorul instruit în sarcina căruia revine manevra;
– staţionarea personalului pe podeţul de la gura puţului în apropierea traseului cablului sau lângă tobă, precum şi traversarea cablului;
– ştergerea cablului direct cu mâna în timpul extragerii;
– continuarea introducerii sau extragerii aparatului, dacă apar scăpări de ţiţei sau gaze.

Art.197
Desfacerea cârceilor de pe cablu se va face numai după oprirea troliului şi suspendarea cablului în şarniere montate deasupra cutiei de etanşare.

Art.198
Extragerea aparatului din burlanul de lansare se va face numai după închiderea robinetului, avându-se în vedere numărul necesar de ture pentru închidere şi numai după evacuarea presiunii din burlan la beciul sondei.

Art.199
La sondele eruptive, cu presiuni de peste 100 bari la capul de erupţie, măsurătorile cu aparate de adâncime se vor executa cu asistenţă tehnică corespunzătoare.

Art.200
În cazul în care operaţia de măsurare continuă şi pe timpul nopţii, se va asigura un iluminat suplimentar, cu faruri sau lămpi de construcţie antiex la gura puţului, pe tot traseul cablului şi la toba granicului.

Art.201
La dinamometrarea sondelor se interzice:
– montarea şi demontarea aparaturii cu unitatea de pompare nescoasă de sub tensiune sau fără asigurarea acesteia cu frâna reductorului;
– urcarea operatorilor pe capul de pompare;
– staţionarea sub capul balansierului, în timpul funcţionării unităţii de pompare;
– demontarea şi suspendarea cutiei de etanşare pe prăjina lustruită în timpul operaţiei de dinamometrare.

5.Lucrări de intervenţii şi reparaţii la sonde

5.1.Curăţarea şi spălarea sondelor

Art.202
Curăţarea sondelor se face cu robinete de siguranţă prevăzute cu pâlnie de bronz, montate la gura puţului.

Art.203
Echipele de curăţare sonde vor fi dotate cu foarfeci pentru tăierea cablului în caz de accidente tehnice.

Art.204
Curăţarea sondelor eruptive se va face cu cap de erupţie şi burlan montate la gura sondei.

Art.205
La montajul instalaţiei şi în timpul operaţiei se va urmări centrarea cablului pe gura sondei şi înfăşurarea corectă pe toba troliului. Se interzice folosirea de pârghii de lemn sau metalice pentru aşezarea cablului.

Art.206
Repunerea cablului căzut de pe rolă se va face numai cu cârlige de mână. Cablul va fi asigurat cu şarniere sprijinite pe gura puţului.

Art.207
Se interzice manevrarea cablului peste rolele geamblacului cu racordul nedemontat.

Art.208
Deplasarea şi ghidarea lingurii la haba de descărcare se vor face cu scule antiscântei. Operatorul va purta ochelari de protecţie.

Art.209
Se interzice staţionarea personalului în faţa tobei granicului, pe traseul cablului, la gura sondei sau în turlă, în timpul operaţiei de curăţare.

Art.210
Se interzice întreruperea operaţiei fără asigurarea sondei. Nu este permisă suspendarea lingurii în interiorul turlei.

Art.211
Operaţiile de degajare a lingurilor prinse sau rămase la puţ se vor face cu asistenţă tehnică corespunzătoare după controlul obligatoriu al instalaţiei de manevră şi îndepărtarea personalului din sondă.

Art.212
Instalaţia de spălare a sondelor va fi probată la o presiune de 1,5 ori presiunea de lucru. Operaţia va fi consemnată în raportul de lucru.

Art.213
Se interzice spălarea sondelor cu agregate de pompare fără prevenitor montat pe gura puţului.

Art.214
Pompele agregatelor vor avea supapa de siguranţă dimensionată corespunzător presiunii maxime de lucru şi manometru verificat periodic.

Art.215
La spălarea sondelor cu produse petroliere se va asigura:
– verificarea instalaţiei de iluminat;
– dotarea cu scule antiscÂntei;
– prezenţa şi dotarea corespunzătoare a formaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor;
– amplasarea la distanţele din normative a agregatelor de pompare, habelor şi rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere utilizate la spălare;
– prelungirea la distanţa de 15m a eşapamentelor agregatelor sau dispozitive antiscântei.

Art.216
Conductele de evacuare a lichidului de spălare de la puţ la habe vor fi verificate şi ancorate corespunzător. În perioada de iarnă conductele de evacuare în rampă (urcătoare) vor fi verificate periodic pentru a se preveni blocarea acestora.

Art.217
Spălările efectuate cu instalaţii speciale (ţevi spirale) se vor face în baza unor programe detaliate care să conţină şi măsurile de securitate a muncii.

Art.218
Spălarea sondelor cu emanaţii de gaze toxice provenite din zăcăminte, se va face în sistem închis conform programelor aprobate (cu echipament de protecţie corespunzător).

5.2.Lucrări de reparaţii capitale la sonde

Art.219
Lucrările de reparaţii capitale la sonde se vor executa în baza unor programe tehnice detaliate în conformitate cu “Regulamentul de prevenire a erupţiilor”, şi cu prevederile normelor specifice prezentate În anexa 1.

Art.220
Înainte de începerea lucrărilor de reparaţii capitale ale unei sonde vor fi luate următoarele măsuri:
– amplasarea habelor se va face la distanţa impusă de normativele în vigoare;
– verificarea turlei, ancorelor şi sistemului de manevră;
– verificarea instalaţiei de iluminat şi forţă;
– nivelarea terenului, astuparea sau împrejmuirea batalelor, montarea barierelor, podeţelor şi balustradelor de protecţie;
– asigurarea caracteristicilor fluidului de lucru prevăzute în program şi a stocului de chimicale de rezervă;
– asigurarea accesului normal la sondă şi la diversele componente ale instalaţiei;
– afişarea la sondă şi prelucrarea cu executanţi a programului de lucru şi a “Regulamentului de prevenire a erupţiilor”.

Art.221
(1)Este interzisă începerea lucrărilor de reparaţii capitale fără recepţia instalaţiei montate la sondă. Recepţia instalaţiei va fi efectuată de comisia constituită prin decizia conducătorului unităţii, care va întocmi proces verbal şi va aviza pornirea instalaţiei.
(2)Instalaţia de prevenire montată la sondă va corespunde prevederilor din “Regulamentul pentru prevenirea erupţiilor”.

Art.222
Lucrările de frezări sau reşapări vor fi efectuate cu prevenitoare montate la gura puţului. Instalaţia de frezare va corespunde “Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de foraj sonde”.

Art.223
Amplasarea indicatorului de greutate va fi făcută astfel încât să se asigure vizibilitatea de la comenzile troliului.

5.3.Detubarea sondelor

Art.224
Lucrările de detubare vor începe numai după avizul comisiei de recepţie, care va consemna şi în procesul verbal întocmit că instalaţia montată asigură pe toată perioada lucrărilor condiţii depline de securitate a muncii. Se interzice începerea lucrărilor sub rezerva completării ulterioare a instalaţiei.

Art.225
Lucrările de detubare a sondelor se vor executa numai în baza unor programe scrise, întocmite în baza datelor geologo-tehnice în comanda – program a unităţii beneficiare.

Art.226
Pentru cazul unor manifestări eruptive ale sondei vor fi asigurate condiţiile de omorâre a sondei.

Art.227
Rotirea manuală a garniturii pentru tăierea burlanelor cu cuţite circulare este permisă numai cu căluş confecţionat special. Se interzice folosirea cleştilor cu lanţ, a cleştilor patenţi sau a sistemul “petaşcă”.

Art.228
Nu este permisă tăierea burlanelor din sonda cu puţul gol.

Art.229
Este interzisă folosirea flăcării directe la desfundarea materialului tubular recuperat prin detubare.

Art.230
Se interzice intrarea muncitorilor În interiorul coloanelor (burlanelor). Vor fi luate măsuri pentru prevenirea alunecării sau căderii în interiorul coloanelor de diametre mari.

Art.231
Beciul sondei va fi verificat şi asigurat contra dărâmării pereţilor.

Art.232
La suspendarea lucrărilor, indiferent de durată, va fi asigurat capul coloanei, cu posibilitatea de a scurge presiunea.

Art.233
După detubare şi cimentarea găurii puţului, toate găurile vor fi astupate şi se va nivela terenul.

Art.234
La executarea lucrărilor de detubare vor fi respectate prevederile specifice operaţiilor cuprinse în prezentele norme şi “Normele specifice de securitate a muncii la lucrările de foraj sonde”.

6.Colectarea – separarea- tratarea şi depozitarea ţiţeiului

6.1.Separatoare de ţiţei, gaze şi apă

Art.235
Sondele de reacţie la combustia subterană şi injecţie de CO2 vor produce la habe special construite şi prevăzute cu coş pentru evacuarea gazelor nocive (în cazul în care nu există instalaţii de separare a acestora).

Art.236
La punerea în funcţiune şi pe durata exploatării unui parc de separatoare se vor respecta următoarele:
– incinta separatoarelor şi rezervoarelor va fi înconjurată şi prevăzută cu inscripţii avertizoare de pericol de foc, de explozie şi de acces interzis persoanelor străine;
– coşul de evacuare a gazelor va fi amplasat în afara incintei, ancorat şi controlat periodic;
– căile de acces, podeţele şi scările din material incombustibil, pentru circulaţie şi acces la robinetele claviaturilor şi manifoldurilor, vor fi întreţinute în stare bună şi vor fi curăţate permanent de orice depuneri de ţiţei, parafină, gheaţă sau zăpadă;.
– căminele şi canalele de colectare şi evacuare a scurgerilor din separatoare, vor fi în permanenţă acoperite cu capace rezistente, din material incombustibil şi menţinute în permanenţă în stare curată;
– izolaţia şi orice neetanşeitate ale conductelor de abur vor fi refăcute imediat după fiecare degradare;
– încăperile de protecţie vor fi construite din zidărie, tablă sau alte materiale necombustibile;
– nu este permisă încălzirea încăperilor de protecţie cu sobe, ci numai cu calorifere cu apă caldă sau abur, şi protejate contra contactului cu corpul uman;
– vor fi controlate periodic scurgerile la pământ ale separatoarelor, rezervoarelor, coşurilor de gaze, ale stâlpilor etc; instalaţia de iluminat va fi în construcţie antiex;
– grătarele şi globurile de protecţie ale corpurilor de iluminat, vor fi înlocuite imediat în caz de degradare;
– se interzice utilizarea sculelor şi materialelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor În alte scopuri; aparatele de stins cu CO2 vor fi amplasate pe peretele nordic al barăcilor şi vor fi adăpostite de razele solare.

Art.237
(1)Separatoarele de orice tip constructiv vor trebui să corespundă prescripţiilor tehnice ale Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat în vigoare, referitoare la recipienţii sub presiune.
(2)Fiecare separator va avea placa de timbru cu inscripţiile:
– tipul separatorului;
– denumirea uzinei constructoare;
– numărul şi anul de fabricaţie;
– diametrul şi capacitatea;
– presiunea de lucru;
– numărul de ordine;
precum şi marcarea cu vopsea a datei scadente pentru probă şi revizie internă şi numărul certificatului de funcţionare.
(3)La punerea în funcţiune, după fiecare reamplasare sau reparaţie şi la datele periodice menţionate în cartea recipientului, acesta va fi supus controlului Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat.

Art.238
Nu este permisă funcţionarea separatoarelor fără armăturile de siguranţă sau cu:
– supape sau membrane de siguranţă cu contragreutăţi reglate peste presiunea de regim;
– sticle de nivel sparte sau cu canaua de izolare şi de scurgere cu 3 căi neetanşă, sau fără ţeavă de scurgere cu prelungitor;
– manometre defecte sau neavând marcată cu semn roşu pe cadran presiunea maximă de regim;
– canaua de scurgere a depunerilor din separator neetanşă.

Art.239
Personalul parcului de separatoare trebuie să asigure:
– menţinerea în separator a presiunii de regim şi anunţarea oricărei depăşiri a acesteia;
– menţinerea nivelului din separator la reperul marcat pe sticla de nivel;
– scurgerea În fiecare schimb a depunerilor din separator;
– verificarea zilnică a funcţionării supapei de siguranţă, sau în fiecare schimb, când temperatura exterioară scade sub 0oC;
– interzicerea blocării supapei de siguranţă, deplasarea sau adăugarea unor greutăţi suplimentare pe pârghia acesteia.

Art.240
În cazul sondelor de gaz condensat sau cu RGT mare, cu debite şi presiuni mari de gaze, la separatoarele de înaltă presiune, prevăzute cu acumulator subteran sub presiunea sondei şi la care duzele (discurile) sunt montate după acumulator, evacuarea impurităţilor se va face după o pauză de 10 min. după închiderea obligatorie a sondei, prin robinetul montat înaintea intrării în acumulator.

Art.241
Dezgheţarea robinetelor de scurgere se va face numai cu apă caldă sau alte materiale calde, necombustibile.

Art.242
Orice lucrare de reparaţie la separatoare, se va efectua numai după scoaterea din funcţiune, izolarea prin blindare şi evacuarea presiunii. Este interzis lucrul cu foc deschis fără luarea măsurilor înscrise în permisul de lucru cu foc.

Art.243
La demontarea sau montarea supapei de siguranţă de pe separator se vor respecta:
– executarea cu mijloace mecanizate după izolarea separatorului şi evacuarea presiunii;
– ca operatorul să fie asigurat prin legarea centurii de siguranţă;
– accesul operatorului la înălţime să se facă cu o scară mai înaltă cu 0,5m decât separatorul, prevăzută cu dispozitive de fixare la ambele capete şi asigurată contra deplasării.

Art.244
Se interzice exploatarea separatoarelor şi a instalaţiilor aferente parcului de separatoare fără aparatura de măsură şi control prevăzută în proiecte sau cu defecţiuni.

Art.245
În instalaţiile de control şi automatizare, pe aparate vor fi înscrise valorile parametrilor sau limitelor lor (maxim şi minim).

Art.246
Operatorii care lucrează la sondele echipate cu instalaţii de automatizare sunt obligaţi ca înainte de a începe lucrul, să scoată de sub tensiune toată instalaţia de la întrerupătorul de stâlp, asigurând blocarea acesteia şi avertizarea prin inscripţii.

Art.247
În cazurile în care separatoarele sunt înlocuite cu acumulatoare subterane, vor fi montate supape de siguranţă pe cuponul dinaintea panoului de măsură (la sondele de gaze).

6.2.Tratarea ţiţeiului

6.2.1.Tratarea prin metode termochimice

Art.248
(1)Substanţele dezemulsionante anionice utilizate în procesul tehnologic vor fi transportate în cisterne sau alte vase metalice închise.
(2)Depozitarea se va face În rezervoare sau pe rampe special amenajate, amplasate În aer liber.
(3)Transvazarea dezemulsionanţilor se va face numai mecanic, prin conducte etanşe.

Art.249
Recipienţii utilizaţi la depozitarea substanţelor şi soluţiilor dezemulsionante vor fi acoperiţi cu capace şi robinete de golire la canalizare. Indicatoarele de nivel de pe recipienţi vor fi menţinute permanent în stare de funcţionare.

Art.250
Spaţiul dintre recipientele de soluţie şi cele cu substanţe chimice concentrate va fi amenajat cu platforme de beton (dale prefabricate).

Art.251
Scurgerile de dezemulsionant de pe platforme vor fi spălate imediat cu jet de apă, cu posibilitate de scurgere la canal.

6.2.2.Tratarea ţiţeiurilor vâscoase prin folosirea coloanei de stripare cu gaze

Art.252
La exploatarea instalaţiilor de tratare care folosesc coloana de stripare cu gaze vor fi respectate măsurile prevăzute pentru tratarea ţiţeiului prin metode chimice. Suplimentar se vor respecta şi următoarele:
– coloana de stripare cu gaze va fi verificată conform prescripţiilor ISCIR;
– supapa de siguranţă cu contragreutate va fi verificată periodic;
– aparatura de măsură şi control a procesului va fi menţinută permanent în stare de funcţionare, cu marcarea parametrilor de regim;
– izolaţia termică a coloanei de stripare va fi verificată şi întreţinută în bună stare;

6.2.3.Tratarea ţiţeiului în instalaţii electrice

Art.253
În instalaţie se montează la loc vizibil plăcuţe avertizoare cu inscripţia “TENSIUNE ÎNALTĂ”, “PERICOL DE MOARTE”.

Art.254
Accesul persoanelor străine în incinta staţiilor este interzis.

Art.255
La executarea, punerii în funcţiune a deshidratorului se va proceda astfel:
– se va controla valoarea sarcinii electrice de deshidratare. Se interzice lucrul cu defecţiuni;
– se va verifica funcţionalitatea întrerupătorului automat de protecţie. Se interzice apăsarea prelungită pe butonul de pornire.

Art.256
(1)Punerea în funcţiune a deshidratorului se va face după un program, scris detaliat.
Înainte de punerea în funcţiune vor fi luate următoarele măsuri obligatorii:
– se face controlul interior al deshidratorului cu îndepărtarea eventualelor obiecte uitate;
– la fiecare electrod se verifică izolaţia;
– se verifică şi se măsoară punerea la pământ;
– se verifică etanşeitatea legăturilor pentru a nu exista eventuale scurgeri;
– se scot blindele de pe conductele de ţiţei şi gaze;
– înainte de umplerea deshidratorului, se controlează liniile de circulaţie şi scurgere.
(2)După umplerea cu ţiţei se va verifica obligatoriu funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi protecţie (supape de siguranţă şi de respiraţie, sistemul de semnalizare a nivelului, montarea şi asigurarea cu lacăt a barei de protecţie şi siguranţă a deshidratorului).

Art.257
În timpul funcţionării instalaţiei va fi controlat în permanenţă nivelul în deshidrator şi vor fi evacuate continuu impurităţile.

Art.258
Scoaterea din funcţiune a unui deshidrator se va face după un program scris detaliat, ce va cuprinde ordinea manevrelor de efectuat:
– Întreruperea circuitului de la separatorul din spatele tabloului;
– montarea de placarde avertizoare cu inscripţia: “NU PUNEŢI ÎN CIRCUIT, SE LUCREAZĂ ÎN DESHIDRATOR”;
– desfacerea barei de protecţie şi siguranţei de la scara deshidratorului;
– desfacerea racordurilor electrice de la izolatorii de trecere de pe recipientul electric, legându-se borna la pământ.

Art.259
La revizia instalaţiei la intrarea în deshidrator se vor monta plăcuţe avertizoare în camera aparatelor de control cu inscripţia “NU CONECTAŢI, SE LUCREAZĂ ÎN INSTALAŢIE”. Acestea vor fi menţinute pe toată durata efectuării lucrărilor.

Art.260
(1)La lucrul în interiorul deshidratoarelor electrice se vor lua următoarele măsuri:
– scurgerea ţiţeiului şi blindarea legăturilor de ţiţei şi gaze;
– curăţarea şi aerisirea deshidratorului, în conformitate cu programul de lucru, respectându-se prevederile din prezentele norme referitoare la curăţarea rezervoarelor;
– asigurarea iluminatului în interior cu lămpi de siguranţă în construcţie antiex şi scule antiscântei.
(2 )Sunt interzise lucrările în interiorul deshidratoarelor fără eliberarea permisului de lucru.

Art.261
Se interzice accesul persoanelor fără atribuţii de serviciu în spatele tabloului de comandă şi de control sau efectuarea unor operaţii sau manevre în circuitele energetice. Lucrările şi manevrele în instalaţiile energetice sunt în exclusivitate de competenţa persoanelor calificate şi autorizate.

Art.262
Manevra de punere sub tensiune a unui deshidrator, va fi anunţată tuturor salariaţilor din staţie.

6.3.Instalaţii de captare a reziduurilor din instalaţiile petroliere

Art.263
(1)Toate instalaţiile pentru captarea reziduurilor: baraje, stăvilare, gropi căptuşite, decantoare, bazine din beton etc., vor fi amenajate astfel încât să nu fie posibilă căderea sau alunecarea oamenilor. În acest scop, toate instalaţiile respective vor fi prevăzute cu:
– iluminare pe timpul nopţii;
– împrejmuiri solide din materiale incombustibile amplasate la cel puţin 1m de la margine spre exterior;
– plăci cu inscripţii de avertizare contra pericolelor de alunecare, cădere, înec, incendii.
– barierele vor fi metalice şi încastrate în pereţii din beton, înalte de cel puţin 1,20m şi cu distanţa între barele orizontale de 0,20m la batalele şi decantoarele din beton.
(2)Rezervoarele sau habele, îngropate, vor fi supraînălţate faţă de sol cu cel puţin 0,20m, vor fi împrejmuite sau acoperite cu capace metalice sau grătare rezistente;
(3)Traversarea peste orice fel de instalaţie de captare, pe punţi înguste şi fără bariere, este interzisă; podeţele de traversare vor fi bine fixate la capete şi vor fi prevăzute cu balustrade şi borduri.

Art.264
Nu este permis lucrul deasupra batalelor sau decantoarelor de captare, decât prin montarea unor platforme de lucru rezistente, prevăzute cu apărători şi elemente de ancorare a centurii de siguranţă.

Art.265
La lucrările de curăţare manuală a instalaţiilor de captare de reziduuri vor fi respectate prevederile de la Curăţarea rezervoarelor din prezentele norme.

Art.266
Ţiţeiul colectat din astfel de instalaţii ca şi cel colectat în gropi provizorii, va fi transportat la parcuri. Gropile vor fi astupate cu pământ bine bătut şi nivelat.

Art.267
După încetarea activităţii între o zonă petrolieră, batalele, gropile, şi alte excavaţii, vor fi astupate şi nivelate.

6.4.Depozitarea şi transportul intern al ţiţeiului, condensatului şi gazolinei

Art.268
Depozitele de ţiţei vor fi prevăzute cu:
– instalaţii de colectare – evacuare a condensului şi a scurgerilor;
– cămine de colectare a apelor meteorice şi a scurgerilor accidentale de ţiţei din interiorul digurilor rezervoarelor;
– scări şi podeţe peste claviaturi.

Art.269
Toate instalaţiile din depozite vor fi iluminate în conformitate cu normele şi normativele în vigoare. Se va asigura iluminat de siguranţă sau lămpi de siguranţă în construcţie antiex.

Art.270
Accesul în depozite este permis numai persoanelor cu atribuţii de serviciu, în condiţiile respectării prevederilor normativului de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art.271
Toate echipamentele din depozit vor avea instalaţii de legare la pământ, verificate şi întreţinute conform normativelor în vigoare.

Art.272
Rezervoarele din depozite vor fi prevăzute cu:
– conducte de golire cu robinet acţionat din afara digurilor;
– cămine şi canale de scurgere, acoperite cu capace sau grătare rezistente.

Art.273
Capacul fiecărui rezervor va fi prevăzut cu:
– podeţe orizontale cu balustradă şi borduri la gura de aerisire, supapele de aspiraţie – respiraţie şi opritorul de flăcări;
– podeţe cu balustradă (legate obligatoriu cu podeţul principal) la supapele de siguranţă şi alte armături din exteriorul podeţelor orizontale.

Art.274
Supapele de respiraţie şi opritorul de flăcări de pe capacele rezervorului vor fi controlate de două ori pe lună.

Art.275
Orificiul de măsurare şi colectare probă din rezervor va avea capac şi inel de bronz sau plumb, iar măsurătorile se vor efectua cu dispozitive din materiale neferoase (antiscântei).

Art.276
Fiecare rezervor va fi echipat cu scări metalice rezistente cu înclinarea de max 50o faţă de orizontală,
prevăzute cu balustradă şi podeţe de odihnă cu bariere. Se interzice instalarea de scări suspendate vertical.

Art.277
Rezervoarele de gazolină vor fi dotate cu:
– două supape de siguranţă;
– manometre şi termometre, cu marcarea limitelor maxim şi minim a parametrilor;
– sticle de nivel protejate contra acţiunilor mecanice;
– legătura la coşul de evacuare, în afara depozitului;
– cutii de izolare şi încălzire cu abur a armăturilor şi ştuţurilor de legături;
– diguri de siguranţă cu acces asigurat pe două scări;
– instalaţie de stropire cu apă sau ecrane solare.

6.5.Curăţarea rezervoarelor

Art.278
Echipa de curăţitori va fi instruită special, privind desfăşurarea operaţiei. Curăţarea rezervoarelor se va face numai în baza unui permis de lucru emis de unitate.

Art.279
La curăţarea rezervoarelor se vor lua următoarele măsuri:
– se va controla fiecare membru al echipei la intrarea în schimb asupra stării psihico-fizice;
– se interzice intrarea cu încălţăminte cu accesorii metalice, surse de aprindere, sau scule necorespunzătoare. Sculele vor fi antiscântei şi vor fi legate de centură;
– se va împrejmui cu panglică, sfoară sau cablu, suprafaţa de lucru din jurul rezervorului şi se vor afişa plăcuţe avertizoare de interzicerea accesului persoanelor străine.

Art.280
(1)Accesul În interiorul unui rezervor de ţiţei sau de alte produse petroliere, va fi permis numai după executarea următoarelor lucrări pregătitoare:
– blindarea conductelor de intrare şi de evacuare a produselor petroliere, a aburului şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
– golirea totală de produse petroliere, prin ridicarea stocului mort cu apă; rezervoarele, prevăzute cu protecţie catodică pe serpentine, vor fi golite prin demontarea ştuţului de menţinere a stocului mort cu apă;
– deschiderea gurilor de vizitare şi aerisire;
– suflarea cu abur după următorul program de durată şi debit, funcţie de capacitatea rezervorului:
– la rezervoare de până la 1000 m3 – timp de 15 ore;
– la rezervoare între 1000 şi 3000m3 – timp de 20 ore;
– la rezervoare de peste 3000m3 – timp de 24 ore;
– aerisirea timp de minimum 24 ore după suflarea cu abur;
– spălarea suprafeţei interioare a rezervorului cu apă caldă şi aditivată cu detergenţi pulverizată printr-un furtun, timp de minim 2 ore pentru rezervoarele de până la 2000m3 şi de 3 ore pentru cele care depăşesc această capacitate;
(2)Diametrul ţevii de introducere a aburului va fi de 50mm în cazul rezervoarelor cu capacitatea de până la 200m3 şi de 75mm pentru cele care depăşesc 2000m3;
(3)Accesul în rezervoarele de ţiţei cu conţinut de H2S sau/şi CO2 este admis numai cu aparat respirator autonom (cu butelie de aer comprimat sau cu măşti de aducţiune de aer curat din zona nepoluată) şi cu un control continuu cu aparatură portabilă a concentraţiei gazelor; în caz de depăşire a limitelor admisibile, nu se va intra în rezervor; se va proceda la reaburirea şi reaerarea rezervorului.

Art.281
(1)Curăţarea rezervoarelor este permisă cu respectarea următoarelor măsuri:
– controlul interiorului rezervorului cu explozimetrul pentru determinarea procentului de hidrocarburi Înainte de accesul muncitorilor;
– crearea spaţiului de acces al curăţitorilor în rezervoare sau de retragere în caz de urgenţă.
(2)Operatorii care spală pereţii rezervorului cu furtun cu jet cu apă (caldă), cei care curăţă depunerile acumulate pe fundul rezervorului, cei care demontează sau montează serpentinele de abur sau controlează instalaţia de protecţie catodică, vor purta echipamentul de protecţie impermeabil adecvat mediului de lucru. Se va asigura echipament de rezervă pentru cazuri urgente. Ei vor purta permanent centura de siguranţă de care se va lega cordonul de salvare. Capul cordonului va fi scos prin gura de vizitare şi va fi ţinut de doi muncitori, pentru controlul şi salvarea celui din interior.
(3)Se va verifica continuu modul de manifestare al muncitorului din interiorul rezervorului, prin întreţinerea conversaţiei; la cea mai mică nesiguranţă în vorbire va fi scos în exterior. Dacă operatorul în cauză este inconştient, va fi scos de a doua persoană echipată cu mască şi centură de siguranţă cu cordon de salvare.

Art.282
(1)Pe durata lucrărilor de curăţare:
– va fi asigurată supravegherea permanentă de către şeful echipei de lucru;
– se va controla ca furtunul de cauciuc al măştii de aer să nu facă îndoituri, iar cei din afară vor urmări capul exterior al furtunului, ca să se afle în zona de aer curat;
– iluminatul în interior se va face numai cu lămpi de siguranţă cu acumulatori, în construcţie antiex;
– la reluarea lucrărilor după pauza de noapte, înainte de intrarea în rezervor, se va verifica atmosfera din interior cu aparatura portabilă;
– se va asigura sursa de apă potabilă şi de spălat şi trusa medicală conform normelor de igienă a muncii;
– este strict interzis lucrul în interiorul sau exteriorul rezervoarelor şi recipienţilor, în timpul descărcărilor atmosferice;
-se interzice folosirea îmbrăcămintei personale, a echipamentului de lucru şi de protecţie, confecţionate din fire sau fibre sintetice.
(2)După terminarea operaţiilor, şeful de echipă va controla personal interiorul rezervorului pentru verificare şi recuperarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor de orice fel, rămase eventual în rezervor.

Art.283
La curăţarea cu soluţii acide a rezervoarelor, se vor respecta aceleaşi măsuri, evitându-se acumularea abundentă de hidrogen care poate provoca explozii. În acest scop se vor utiliza soluţii de acid clorhidric în concentraţie de 5% şi se va asigura o bună ventilare pe la orificiile superioare de pe capacul rezervorului.

Art.284
(1)Repararea rezervoarelor se va executa numai după curăţarea lor în incinta sau în afara depozitului.
(2)Intervenţia cu foc, aparate de sudură etc., este permisă numai în baza permisului de lucru cu foc eliberat conform normativelor în vigoare.

6.6.Staţii de pompare a ţiţeiului,condensatului şi gazolinei

Art.285
Staţiile de pompe pentru circulaţia internă sau pomparea către alte depozite a ţiţeiului, condensatului şi gazolinei, vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
– să aibă afişate instrucţiunile şi schema de funcţionare;
– pompele vor fi acţionate cu maşini cu abur sau motoare electrice în construcţie antiexplozivă. Este interzisă folosirea motoarelor termice;
– aparatele electrice de pornire vor fi montate în încăperi separate şi vor fi manevrate conform instrucţiunilor de lucru;
– conductele aeriene de abur din interiorul staţiei vor fi montate la cel puţin 2m înălţime în zonele de circulaţie a personalului, şi izolate termic;
– fiecare pompă va fi prevăzută cu conductă individuală de refulare pe liber, care se va menţine deschisă în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
– colectoarele de aspiraţie, refulare şi conductele pentru aparatele de măsură şi control vor fi montate în afara staţiei;
– pompele cu transmisie vor fi prevăzute cu supape de siguranţă având cuie marcate şi verificate lunar;
– supapele de siguranţă vor fi prevăzute cu ţeava de evacuare într-un colector situat în afara staţiei, ţeava va fi ancorată şi va avea diametrul mai mare sau cel puţin egal cu cel al supapei; este interzisă montarea oricăror elemente de închidere pe ţeava de evacuare a supapei;
– pe fiecare conductă de refulare a pompelor va fi montat robinet cu manometru, pe a cărui carcasă se va marca cu semn roşu presiunea maximă de lucru;
– toate robinetele vor avea tăbliţe indicatoare cu: natura fluidului, sensul închis-deschis şi numărul de ture necesar pentru închidere;
– instalaţia de forţă, de iluminat, instalaţia telefonică şi avertizoarele sonore sau luminoase, lămpile de siguranţă, vor fi în construcţie antiexplozivă.

Art.286
(1)Pornirea pompelor pentru transportul ţiţeiului sau gazolinei, se va efectua numai după verificarea traseului conductelor de aspiraţie şi refulare, iar orice defecţiune va fi imediat remediată.
(2)Pompele de abur vor fi pornite numai după încălzirea prealabilă a cilindrilor pompei şi eliminarea lichidului condensat. Robinetul de abur va fi acţionat cu cheie, din poziţie laterală.
(3)Înainte de pornirea oricărei pompe se va controla ca în conducta de tragere să nu existe aer sau gaze, acestea vor fi evacuate prin robinetul de purjare.

Art.287
Orice intervenţie la elementele în mişcare ale pompelor sub presiune, ungerea precum şi remedierea neetanşeităţilor survenite în timpul exploatării, se vor executa numai după oprirea pompelor şi evacuarea presiunii.

Art.288
Este strict interzisă folosirea flăcării pentru detectarea neetanşeităţilor din instalaţie.

Art.289
Pe durata funcţionării instalaţiei nu este admisă:
– îndepărtarea apărătorilor;
– menţinerea manometrelor defecte;
– păstrarea în interiorul clădirii a cârpelor, bumbacului de şters sau a bidoanelor cu substanţe inflamabile;
– modificarea poziţiei iniţiale sau adăugarea altor greutăţi la pârghia supapelor de siguranţă;
– scurgerea şi acumularea produselor în jurul pompelor, sau pe căile de circulaţie; orice scurgere va fi colectată în tăvi şi va fi remediată cauza.

Art.290
Orice reparaţie care necesită lucrul cu flacară deschisă în interiorul staţiei de pompe va fi permisă numai după:
– eliberarea permisului de lucru cu foc;
– oprirea instalaţiei;
– evacuarea produselor (ţiţei, condensat, gazolină);
– blindarea tuturor conductelor de legătură;
– spălarea scurgerilor;
– aerisirea interioară;
– verificarea atmosferei cu explozimetrul.

Art.291
(1)Controlul căminelor cu robinete se va efectua după aerisirea prealabilă a acestora timp de minimum 15 minute:
(2)La căminele cu adâncime de peste 1,5m controlul va fi efectuat de o echipă formată din 3 persoane. După aerisire controlorul va coborî în cămin, cu detectorul de gaze, îmbrăcat cu echipamentul de protecţie adecvat şi cu centura de siguranţă, al cărui cordon va fi ţinut afară de ceilalţi doi membrii ai echipei. Se va întreţine conversaţie continuă, în caz de incoerenţă va fi scos afară.

6.7.Recoltarea probelor din rezervoare

Art.292
La recoltarea probelor de ţiţei şi gazolină din rezervoarele de depozitare se interzice:
– circulaţia operatorilor direct pe capacul rezervorului, se va circula exclusiv pe podeţele amenajate special pentru acces;
– recoltarea probelor pe timp de noapte, în condiţii de vizibilitate redusă, pe timp de viscol, furtună, ceaţă, descărcări electrice sau ploaie torenţială;
– utilizarea de obiecte de iluminat interzise: chibrite, brichete, lumânări sau lămpi de construcţie normală (care nu sunt antiex);
– utilizarea dispozitivelor de colectat probe, inclusiv lanţul de legătură, care nu sunt confecţionate din materiale neferoase.

Art.293
În cazul recoltării probelor din conducte sub presiune, deschiderea robinetului de la priză se va face lent şi din poziţie laterală.

7.Procese de menţinere şi refacere a presiunii de zăcământ

7.1.Epurarea, tratarea şi injecţia apei în zăcământ

Art.294
Rezervoarele de depozit pentru apa brută şi epurată vor fi prevăzute cu scări, podeţe, bariere, armături legate la pământ, ca şi rezervoarele pentru ţiţei.

Art.295
Bazinele de colectare, rezervoarele depozit de apă reziduală, decantoarele, căminele pentru robinete, instalaţia de tratare, echipamentele din staţia de pompare, locurile de amplasare a aparaturii de măsură şi control vor fi iluminate pe timpul nopţii conform normativelor În vigoare.

Art.296
Este interzisă staţionarea personalului pe podeţul de la gura de aerisire a rezervoarelor, mai mult de 5 minute, pentru evitarea inhalării gazelor.

Art.297
Baraca pompelor de injecţie a apei va fi prevăzută şi menţinută permanent în ventilaţie naturală.

Art.298
Coloanele de stripare, celulele filtrelor de coalescenţă, filtrele de cuarţ, vor fi prevăzute cu aparatură de măsură şi control, cu scări şi podeţe cu balustradă.

Art.299
Lichidul din filtrele de coalescenţă, va deversa prin preaplin în decantorul instalaţiei.

Art.300
Toate conductele de injecţie vor fi prevăzute cu robinete de reţinere.

Art.301
Căminele şi canalele din staţie şi din exterior vor fi acoperite cu elemente din material incombustibil. Căminele exterioare neacoperite vor fi Împrejmuite.

Art.302
Lucrările de reparaţii la rezervoarele aflate în funcţiune se vor executa cu scule antiscântei.

Art.303
Este interzisă efectuarea oricărei operaţii în sistemul de circulaţie a apei reziduale, fără eliminarea prealabilă a presiunii din sistemul de pompe – conducte – armături, urmată de închiderea robinetelor de izolare a porţiunii de lucru. Manevrarea robinetelor se va face cu chei speciale, din poziţie laterală faţă de axul tijei robinetului.

Art.304
Este strict interzisă orice intervenţie asupra conductelor sau colectoarelor în funcţiune şi sub presiune (ştemuire de pori, ciocănire, strângere de piuliţe, alte solicitări mecanice).

Art.305
Manevrarea cutiilor filtrante cu material de coalescenţă, se va executa numai mecanizat. Este interzisă staţionarea personalului sub sarcina sau braţul macaralei, în timpul operaţiilor de înlocuire a cutiilor, a pietrişului de cuarţ din filtre.

Art.306
Accesul personalului pentru curăţarea celulelor filtrante este admis numai după evacuarea apei reziduale, spălarea abundentă cu apă reziduală şi aerisirea timp de o oră.

Art.307
Pe durata lucrului în interiorul celulelor, filtrelor, sau a altor recipiente, toate robinetele de izolare vor fi închise, blindate şi prevăzute cu inscripţia: “ATENŢIE”, “MANEVRARE INTERZISĂ”, “SE LUCREAZĂ ÎN INTERIOR”.

Art.308
La curăţarea sau revizia interiorului recipienţilor pentru apa reziduală se vor respecta măsurile prevăzute la curăţarea rezervoarelor de ţiţei.

Art.309
Toate urmele de apă şi ţiţei din jurul rezervoarelor, de pe podeţe sau scări vor fi îndepărtate, iar locul presărat cu nisip.

Art.310
Pentru orice nouă instalaţie de tratare a apei vor fi respectate instrucţiunile de lucru din cartea tehnică a acesteia.

7.2.Injecţia de apă cu polimeri

Art.311
La exploatarea pompelor de injecţie, rezervoarelor şi conductelor vor fi respectate măsurile de securitate a muncii specificate la injecţia de apă reziduală.

Art.312
La manevrarea butoaielor de chimicale, executanţii nu vor sta sub dispozitivul de primire a butoaielor sau în faţa planului înclinat folosit pentru descărcare.

Art.313
În cazul unor deversări de soluţie de polimeri pe căile de acces, acestea se vor răzui şi spăla cu apă cu furtunul. În cazul unor deversări mari, se vor spăla cu apă cu var.

Art.314
Pe timpul iernii platformele de lucru vor fi presărate cu material antiderapant.

Art.315
La injecţia cu alte tipuri de soluţii (alcaline, micelare etc.) vor fi respectate măsurile de securitate a muncii prevăzute la injecţia apei în zăcământ. Manipularea şi utilizarea substanţelor chimice concentrate şi a soluţiilor preparate se vor face în conformitate cu instrucţiunile furnizorilor şi programele de lucru întocmite de unitate.

7.3.Injecţia de gaze naturale şi CO2 în zăcământ

Art.316
La injecţia gazelor în zăcământ, se vor respecta prevederile din “Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale” referitoare la operaţiile executate.

Art.317
În încăperile unde sunt amplasate distribuitoare de gaze, se va asigura ventilaţia naturală. Se interzice depozitarea de lichide inflamabile sau alte materiale combustibile.

Art.318
Gazele vor fi purjate la nevoie din sonde printr-o conductă de evacuare la un coş plasat la minimum 50m distanţă de gura puţului.

Art.319
În zonele de lucru se va determina periodic concentraţia de CO2, prin analize efectuate de laboratoare specializate.

Art.320
În încăperile unde sunt posibile acumulări de CO2, înainte de intrarea personalului, se va determina concentraţia de CO2 şi se va asigura ventilaţia naturală.

Art.321
Zonele în care apar accidental emanaţii de CO2 ce nu pot fi eliminate se vor împrejmui şi marca cu tăbliţe avertizoare “PERICOL DE INTOXICARE”.

Art.322
Se va asigura controlul zilnic al conductelor de transport şi al sistemului de etanşare de la gura sondelor.

7.4.Combustia subterană

Art.323
Experimentarea şi aplicarea procesului de combustie subterană se vor face în baza unor studii şi proiecte aprobate. În proiecte vor fi detaliate construcţia sondelor de combustie şi reacţie, dotarea şi modul de exploatare a sondelor şi instalaţiilor aferente, în condiţii de siguranţă.

Art.324
Se va asigura colectarea, separarea şi transportul fluidelor exploatate prin combustie, în sistem închis. Gazele nocive vor fi aspirate şi evacuate numai în condiţiile stabilite şi aprobate prin proiecte.

Art.325
Conductele de amestec vor fi îngropate şi prevăzute cu dispozitive de dilatare la legătura cu capul de erupţie.

Art.326
Robinetele principale ale capetelor de erupţie sau de pompare de la sondele de reacţie cu temperatura mai mare de 500 vor avea tije cardanice, pentru manevre de la distanţă.

Art.327
Dacă nu pot fi montate tije cardanice, roţile de manevră ale robinetelor prin care circulă fluide fierbinţi, vor fi izolate cu materiale termoizolante sau se vor utiliza mănuşi corespunzătoare de protecţie.

Art.328
Instalaţiile de la gura puţului de la sondele de injecţie şi combustie şi unde temperatura depăşeşte 40°C, vor fi împrejmuite cu gard metalic demontabil. Se vor plasa tăbliţe avertizoare “TEMPERATURĂ ÎNALTĂ, PERICOL”.

Art.329
Sondele de reacţie vor avea asigurate sisteme de răcire a spaţiului inelar.

Art.330
Beciurile sondelor de reacţie prevăzute fără coloana de ancoraj vor fi astupate cu pământ. Beciurile sondelor de reacţie cu coloana de ancoraj vor fi acoperite cu poduri şi menţinute curate.

Art.331
Locurile de muncă unde sunt emanaţii nocive de CO2 şi CO vor fi dotate cu echipament de protecţie adecvat, care va fi utilizat obligatoriu la depăşirea concentraţiei maxim admisă.

Art.332
Parcurile de separare şi instalaţiile anexe aferente combustiei subterane vor fi asigurate împotriva pătrunderii oricărei persoane în incintă. Accesul personalului în incinta instalaţiilor va fi permis numai pentru executarea unui program aprobat.

Art.333
Aprinderea stratului productiv şi iniţierea combustiei vor fi realizate după instrucţiuni tehnice şi programe scrise elaborate de instituţii de specialitate.

Art.334
Operaţia de aprindere se face doar dacă sunt asigurate:
– verificarea şi probarea instalaţiei de aprindere;
– etanşeitatea legăturilor la capul de alimentare şi aparatele de măsuri şi control;
– blindarea eventualelor legături între conductele de gaze şi conductele de aer;
– îndepărtarea personalului la o distanţă de minimum 100m;
– prezenţa responsabilului cu conducerea şi coordonarea lucrărilor în ansamblu.

Art.335
Pentru aprinderea prin alte metode, vor fi elaborate şi aprobate programe de lucru, cu detalierea operaţiilor şi măsurilor de securitate a muncii.

7.5.Emanaţii de gaze nocive

Art.336
Instalaţiile de colectare a producţiei sondelor din panourile de combustie şi din alte panouri unde prin canalizare au apărut gaze nocive, vor avea sistemele de captare, dirijare şi evacuare conform proiectelor.

Art.337
Se va urmări funcţionarea corectă a coşurilor de gaze şi a ventilatoarelor. Zilnic se va scurge lichidul acumulat în conductele de aducţiune la coşuri. Coşurile vor fi revizuite semestrial.

Art.338
Nu se permite exploatarea sondelor de combustie în sistem deschis. Ţiţeiul produs va fi trecut prin separatoare, pentru eliminarea gazelor nocive.

Art.339
Coloanele sondelor în pompaj, care acumulează gaze nocive, vor fi legate la coşurile de evacuare ale parcurilor sau la coşul propriu, special construit.

Art.340
Periodic după programe întocmite de conducerea unităţii în parcurile de separatoare şi în zonele locuite limitrofe, se vor efectua analize pentru determinarea concentraţiilor de gaze nocive din atmosferă.

Art.341
În cazul unor emanaţii periculoase de gaze nocive, intervenţiile pentru remediere se vor face numai cu măşti de protecţie cu aducţiune liberă a aerului sau aparate izolante. Personalul neimplicat în intervenţii va fi evacuat.

Art.342
Orice emanaţie de gaze din fisuri ale terenului, beciuri de sonde active sau abandonate, maluri de ape, puţuri de apă, etc. din sondele de combustie sau cele învecinate, va fi anunţată imediat conducerii unităţii.

7.6.Compresoare de aer pentru combustie subterană

Art.343
(1)Pentru presiuni de refulare de până la 10 bari, exploatarea compresoarelor de aer se va efectua potrivit Normelor specifice de protecţie a muncii pentru producerea aerului comprimat”.
(2)Pentru presiuni de refulare de peste 10 bari, exploatarea compresoarelor de aer se va face conform prezentelor norme.

Art.344
Este interzisă montarea compresoarelor de aer de tip cu ungere în aceeaşi încăpere în care funcţionează compresoare pentru gaze.

Art.345
În cazul montării în aceeaşi încăpere a compresoarelor de gaze naturale cu compresoare pentru comprimarea aerului trebuie:
– ca tot echipamentul electric să fie în construcţie antiex;
– să nu existe nici o legătură în manifolduri între părţi ce deservesc compresoare sau conducte de aer şi părţi ce deservesc compresoare sau conducte de gaze.

Art.346
Fiecare staţie de compresoare pentru aer va fi prevăzută cu:
– schema instalaţiei tehnologice de comprimare a aerului cu toate modificările la zi;
– schema instalaţiei de spălare cu soluţie de sodă caustică;
– schema instalaţiei electrice de forţă şi comandă;
– instrucţiunile specifice de exploatare şi de securitate a muncii;
– graficul ciclurilor de spălare, revizii, reparaţii şi verificări ale Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (ISCIR);
– registrul cu evidenţa funcţionării agregatelor şi a efectuării acestor operaţii, conform graficului;
– raportul zilnic de funcţionare a staţiei, cu încadrarea şi înscrierea parametrilor de funcţionare în limitele prevăzute sau a anomaliilor survenite în fiecare schimb.

Art.347
Fiecare compresor va fi echipat cu sistem automat de semnalizare, acustică sau optică, care să oprească compresorul în cazul:
– depăşirii temperaturii aerului comprimat peste limita maximă admisibilă la fiecare treaptă de comprimare din răcitorul final;
– scăderii presiunii fluidului de răcire, faţă de valoarea prevăzută în proiect;
– scăderii presiunii fluidului de ungere, faţă de valoarea prevăzută în cartea tehnică.
Funcţionarea sistemului de semnalizare declanşare va fi verificat şi probat, cel puţin trimestrial.

Art.348
(1)Este interzisă funcţionarea compresorului fără aparatura de măsurare a temperaturilor şi a presiunilor. Manometrele montate după fiecare treaptă de comprimare, vor fi prevăzute cu amortizoare de pulsaţii.
(2)Manometrele şi termometrele vor avea marcate cu roşu valorile maxime de regim.

Art.349
Conductele de refulare a aerului comprimat vor fi realizate fără schimbări bruşte de direcţie în plan orizontal sau vertical, fără strangulări, evitându-se modificările de diametru sau porţiunile unde se pot acumula depuneri de reziduuri uleioase.

Art.350
(1)În toate punctele unde este posibilă acumularea de reziduuri de ulei şi apă se vor monta vase separatoare prevăzute cu dispozitive de purjare.
(2)Purjarea se va efectua pe bază de grafic, stabilit funcţie de anotimp şi de frecvenţa acumulărilor, precum şi înaintea fiecărei porniri.
(3)Dispozitivele de purjare vor fi verificate zilnic.

Art.351
Corpul compresoarelor, electromotoarelor, răcitoarelor, separatoarelor de apă şi ulei, precum şi conductele de refulare din incinta staţiei de compresoare ca şi baraca acesteia, vor fi electric puse la pământ. Măsurarea prizelor de legare la pământ se va efectua conform graficului, dar cel puţin odată pe an. Rezultatul măsurătorilor va fi consemnat în registrul destinat acestui scop.

Art.352
(1)Se vor monta supape de siguranţă în următoarele puncte:
– pe răcitoarele intermediare şi finale;
– pe recipientul tampon;
– între compresor şi robinetul de închidere (în cazul în care se montează un asemenea robinet între compresor şi recipientul tampon).
(2)Supapele de siguranţă trebuie să asigure ca presiunea de lucru să nu depăşească pe cea nominală, cu mai mult de 10 %.

Art.353
(1)Reglarea supapelor de siguranţă se va efectua numai de către personalul autorizat de Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi Instalatii de Ridicat.
(2)Datele de reglare vor fi consemnate în “Registrul pentru evidenţa reparaţiilor instalaţiilor de aer comprimat”. După efectuarea reglării, toate supapele, indiferent de tip, vor fi sigilate.

Art.354
Toate aparatele de măsură şi control din instalaţiile de comprimare şi distribuitoarele de aer comprimat vor fi supuse verificărilor metrologice oficiale în conformitate cu instrucţiunile în vigoare.

Art.355
Aspiraţia aerului se face din afara staţiei. Filtrul de reţinere a impurităţilor din aer va fi protejat împotriva precipitaţiilor atmosferice şi degradărilor mecanice.

Art.356
Construcţia dispozitivului de fitrare trebuie să asigure accesul uşor şi sigur pentru curăţarea, întreţinerea şi înlocuirea acestuia.

Art.357
Filtrele de aer care nu sunt prevăzute cu dispozitive de autocurăţare, se vor demonta şi curăţa la intervale stabilite, funcţie de nivelul depunerilor de impurităţi.

Art.358
În cazul comprimării aerului în mai multe trepte, cu compresoare montate în serie, oprirea se va începe cu ultima treaptă, după ce refularea acesteia a fost dirijată la coş, conform instrucţiunilor de exploatare.

Art.359
Nu este permisă oprirea compresorului în sarcină decât numai în cazuri extreme ca: incendiu, avarie mecanică, întrerupere de curent electric etc., după care se va efectua imediat izolarea compresorului şi scurgerea presiunii.

Art.360
(1)Pentru asigurarea funcţionării sistemului de răcire, se vor urmări:
-nivelul apei în bazinul instalaţiei de răcire, de două ori în fiecare schimb;
-temperaturile aerului comprimat şi ale apei de răcire pe toate treptele, inclusiv după răcitorul final; pe fiecare treaptă de refulare, temperatura nu va putea depăşi valoarea prescrisă prin proiect.
(2)Valorile vor fi consemnate în raportul zilnic al staţiei.

Art.361
Dezgheţarea vaselor separatoare de apă sau a dispozitivelor de purjare, se va efectua cu apă caldă sau abur. Este interzisă dezgheţarea cu flacără sau foc deschis.

Art.362
La utilizarea compresoarelor se vor respecta următoarele condiţii:
– la compresoarele cu ungere se va folosi numai ulei de tipul prevăzut de constructor în cantităţile şi la intervalele recomandate de acesta, în cartea tehnică;
– se vor urmări şi consemna în raportul zilnic, pe schimburi, cantităţile de ulei consumate pe fiecare compresor;
– la ieşirea din oricare cilindru compresor, temperatura aerului va fi cu cel puţin 50°C sub punctul de inflamabilitate al uleiului utilizat la ungere;
– purjarea recipienţilor şi colectoarelor, în special a porţiunilor joase, se va efectua în fiecare schimb;
– separatoarele de ulei se vor scurge continuu în vasele de captare. Acestea ca şi toate dispozitivele prevăzute cu scurgeri, vor fi purjate de două ori în fiecare schimb, iar conductele zilnic, în schimbul de zi;
– purjarea se va efectua obligatoriu Înainte de repornirea compresorului;
– spălarea manifoldurilor, colectoarelor şi conductelor de refulare a aerului comprimat se va efectua cel puţin odată în fiecare trimestru şi după fiecare revizie sau reparaţie cu o soluţie de 3 – 5 % NaOH (hidroxid de sodiu) sau cu o soluţie de 3 % sulfanol în apă, începând de la cilindrul compresor până la ieşirea din răcitorul final;
– curăţarea căminelor cu robinete, a clapetelor de reţinere etc., de depuneri sau dopuri de impurităţi, emulsii de ulei, se va efectua la intervale de trei luni;
– se interzice cu desăvârşire curăţarea sau spălarea cu substanţe uşor volatile sau inflamabile;
– se vor respecta prescripţiile de manipulare a substanţelor utilizate pentru soluţiile de spălare şi de utilizare a echipamentului de protecţie necesar. Efectuarea operaţiilor respective se va face sub supravegherea şefului staţiei.

Art.363
Operaţia de spălare va fi anunţată cu 48 ore înainte de efectuare, pentru a se lua măsurile corespunzătoare la sondele de injecţie.

Art.364
Soluţiile de leşie uzate, rezultate după spălare, vor fi colectate şi neutralizate în habe sau batale împrejmuite, prevăzute cu inscripţii de avertizare corespunzătoare, fiind interzisă deversarea soluţiilor uzate pe sol sau în surse de apă.

Art.365
La compresoarele cu ungere, pentru evitarea pericolului de explozie datorat depunerilor de impurităţi uleioase, se vor efectua şi următoarele operaţii:
– filtrarea uleiului Înainte de utilizare;
– controlul, rectificarea sau Înlocuirea supapelor uzate ale compresorului, prin care se poate scăpa ulei;
– curăţarea şi spălarea de reziduuri a pereţilor şi fundului habei înainte de prepararea soluţiei de spălare.

7.7.Injecţia de abur în zăcământ

Art.366
Bateriile de generatoare de abur, conductele de transport şi de injecţie vor fi montate şi exploatate conform normelor şi instrucţiunilor tehnice de producere şi utilizare a aburului stabilite de proiectant.

Art.367
Traversarea drumurilor se va realiza aerian cu conducta montată la înălţime de minim 5m. De ambele părţi ale drumului se vor amplasa tăbliţe avertizoare indicând înălţimea de trecere admisă pentru vehicule şi de avertizare cu inscripţia “ABUR SUB PRESIUNE”.

Art.368
Pentru fiecare tip de generator de abur se vor afişa la loc vizibil instrucţiunile de exploatare.

Art.369
Conductele de gaze, apă, abur vor fi vopsite şi marcate conform standardelor în vigoare.

Art.370
Conductele de abur vor fi prevăzute cu recipienţi de colectare a apei de condensare şi cu robinete şi ţeavă de purjare.
Punctele de scurgere vor fi Împrejmuite iar habele de colectare a apei vor fi acoperite.

Art.371
Proba de etanşeitate şi de rezistenţă a conductelor se va efectua la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea maximă de regim de injecţie, stabilită prin proiect.

Art.372
Toate conductele vor fi izolate termic; este interzisă exploatarea acestor conducte cu izolaţia lipsă sau deteriorată, cu suporţi de susţinere lipsă sau deterioraţi.

Art.373
Pe traseul conductelor de abur, în zonele de circulaţie şi la sondele de injecţie şi reacţie se vor plasa plăcuţe avertizoare cu inscripţia: “ATENŢIE! ABUR SUB PRESIUNE. PERICOL DE ACCIDENTARE”.
Aceleaşi inscripţii vor fi montate la baterii şi la generatoarele mobile în funcţiune la sonde.

Art.374
Instalaţia de injecţie de la sondă va fi prevăzută cu robinete amplasate astfel ca să poată fi manevrate din poziţie laterală sau de pe platforme de lucru special amenajate.

Art.375
Toate sondele de injecţie şi de reacţie vor fi împrejmuite şi prevăzute cu plăcuţe avertizoare cu inscripţia “ATENŢIE. TEMPERATURA ÎNALTĂ. PERICOL DE ACCIDENTARE”.

Art.376
Este interzis să se lucreze la instalaţia sondei în timp ce se injectează abur. Orice intervenţie sau reparaţie se va efectua numai după izolarea instalaţiei de injecţie prin închiderea robinetelor, evacuarea presiunii şi după scăderea temperaturii sub 40°C.

Art.377
Manevrarea robinetelor de abur se va face lent, din poziţie laterală, cu cheia cârlig, folosind mănuşi de protecţie.

Art.378
(1)Repunerea în producţie a sondelor de injecţie ciclică de abur, se va face conform proiectului tehnic de exploatare. Efectuarea unor operaţii tehnologice se face numai după:
– închiderea robinetelor de intrare a aburului de pe conductă şi de la capul de injecţie (de pompare);
– scurgerea lentă a aburului din ţevile de extracţie şi din conducta de injecţie;
– pauza de răcire a instalaţiei sondei până la temperatura de cca 40°C.
(2)Dacă după deschiderea robinetului principal de pe conducta de amestec a sondei nu apare nici o tendinţă de manifestare a sondei – erupţie de fluide fierbinţi – se va putea trece la efectuarea operaţiilor tehnologice.

7.8.Contactul cu fluide fierbinţi şi nocive în procesele termice

Art.379
Introducerea sau extragerea ţevilor de extracţie la sondele în care se injectează sau produc fluide fierbinţi poate începe doar când instalaţia de suprafaţă s-a răcit sub 40°C, s-a omorât sonda şi s-a montat instalaţia de prevenire la gura puţului.

Art.380
La sonda respectivă se va afla în permanenţă un agregat de pompare legat de gura sondei şi o cantitate de rezervă de fluid de omorâre , egal cu volumul coloanei.

Art.381
Se vor respecta prevederile din Regulamentul pentru prevenirea erupţiilor şi din programul de lucru aprobat de conducerea schelei, pentru sonda respectivă.

Art.382
La orice sondă de reacţie, care produce fluide fierbinţi sau/şi nocive, operaţiile de extragere a prăjinilor de pompaj sau a ţevilor de extracţie, se vor începe numai după ce s-a montat şi probat instalaţia de prevenire a erupţiilor.

Art.383
Operaţiile de pistonat, lăcărit, curăţări cu lingura sau cu freza cu clapă, se vor executa numai cu luarea măsurilor prevăzute anterior pentru aceste operaţii.

Art.384
(1)În cazul unor emanaţii de gaze nocive (CO, CO2, H2S) întreaga echipă va purta masca cu aducţiune de aer sau cu generare de oxigen.
(2)Intervenţiile la astfel de sonde, se vor efectua numai În timpul zilei.
(3)În cazuri de forţă majoră lucrul de noapte va fi limitat cu pauze corespunzătoare.

Art.385
În cazul lichidării erupţiilor sau/şi incendiilor la sondă va fi permanent prezentă o autosanitară cu personal şi cu dotare corespunzătoare, pentru arsuri, şocuri, etc.

Art.386
În timpul executării unor lucrări de extragere a sculelor din sondă, cu pericol de stropire cu fluide fierbinţi, personalul va fi îndepărtat de la gura sondei. Operatorul de pe troliu va fi protejat obligatoriu de o cabină.

Art.387
Manevrarea ţevilor de extracţie şi a prăjinilor de pompare, introducerea şi extragerea lor la sondele cu temperatură ridicată se vor face numai ziua.

Art.388
În cazul erupţiilor libere cu fluide fierbinţi, intervenţiile se vor face în baza unor programe aprobate şi coordonate cu utilizarea echipamentelor speciale de protecţie. Fiecare om al echipei care se apropie în aceste condiţii de sondă, va fi legat cu cablu pentru a putea fi recuperat la nevoie.

8.Dezbenzinarea si deetanizarea gazelor

8.1.Prevederi comune

Art.389
Accesul în instalaţiile de dezbenzinare, deetanizare şi în zonele periculoase va fi marcat cu indicatoare de avertizare având inscripţiile: “INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE ESTE INTERZISĂ”.

Art.390
Se interzice: accesul neautorizat al autovehiculelor în incinta instalaţiilor, intrarea cu ţigări, chibrituri sau alte surse de foc.

Art.391
În staţii vor fi afişate schemele tehnologice, instrucţiunile tehnice de funcţionare şi principalele măsuri pentru prevenirea accidentelor.

Art.392
Scările de acces la instalaţii şi echipamente, vor fi prevăzute cu bariere şi platforme de odihnă; la capătul fiecărei scări se vor prevedea podeţe de circulaţie cu bariere şi borduri opritoare.

Art.393
În zonele de trecere a personalului, aparatele tehnologice, recipientele şi conductele cu temperatură mai mare de 60°C vor fi izolate termic.

Art.394
Oprirea, operaţiile de revizie şi reparaţii, punerea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor se realizează în baza unor programe detaliate, aprobate de conducerea unităţii.

Art.395
Se interzice lucrul cu flacară deschisă fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi a luării tuturor măsurilor împotriva incendiilor.

Art.396
Accesul la diferite obiective ale instalaţiei se va face pe căile şi scările de acces construite. Nu se admit căi de acces şi scări improvizate.

Art.397
La toate aparatele de măsură şi control valorile nominale de funcţionare vor fi marcate cu dungă roşie pe carcase sau cadran.

Art.398
Pierderile de ulei sau diferite produse chimice vor fi imediat îndepărtate.

Art.399
Intrarea în diferite coloane sau recipiente pentru revizii şi reparaţii se va face numai în baza unui permis de lucru cu detalierea măsurilor tehnice şi de protecţie a muncii. Intrarea în recipient este interzisă fără efectuarea măsurilor care să indice o atmosferă de lucru în afara limitelor periculoase.

Art.400
Este interzisă folosirea echipamentelor şi aparaturii la care s-au depăşit termenele de verificare şi probare, menţionate în certificatele de funcţionare.

Art.401
Manevrarea utilajelor în staţii se va face cu mijloace mecanizate corespunzătoare sarcinilor şi dimensiunilor utilajelor.

Art.402
La instalaţiile unde este necesară verificarea vizuală a executării comenzilor de deschidere – închidere manuală sau de la distanţă, robinetele vor avea indicator de poziţie.

Art.403
Instalaţiile şi echipamentele electrice vor fi realizate, exploatate, revizuite şi reparate în conformitate cu prevederile normativelor şi standardelor în vigoare.

8.2.Degazolinarea gazelor

Art.404
Instalaţiile de dezbenzinare vor fi montate în aer liber. În cazul în care adsorbitoarele sunt montate în clădiri se interzice amplasarea în aceleaşi încăperi a motoarelor electrice, termice sau elemenţilor cu transmisii prin curele, iar încăperea va fi aerisită.

Art.405
Colectoarele vor fi probate la o presiune egală cu 1,5 presiunea de regim, atât la punerea în funcţiune iniţială cât şi după fiecare reparaţie.

Art.406
Pornirea instalaţiei de dezbenzinare se va face numai după evacuarea aerului din conducte şi recipiente, verificarea aparatelor de măsură, a dispozitivelor de siguranţă, automatelor de comandă – reglare, precum şi a etanşeităţii recipientelor.

Art.407
Evacuările supapelor de siguranţă de pe recipientele montate în clădiri vor fi dirijate, prin conductă, în afara clădirii, la 1m distanţă faţă de acoperiş.

Art.408
La instalaţiile de dezbenzinare cu comandă automată, aparatura se montează în încăpere separată, amplasată la distanţa prevăzută de normativul în vigoare.

Art.409
La exploatarea instalaţiei de comandă automată vor fi luate măsurile de:
– interzicere a accesului în spatele panoului AMC, fără a avea atribuţii de serviciu;
– evitare a pătrunderilor reziduale de apă, ulei, gazolină în canalul de cabluri;
– evitare a scăpărilor de gaze şi gazolină prin sistemul de pompare şi suflante;
– control şi menţinere în stare de funcţionare a sistemului de semnalizare şi alarmare;
– evitare a îngheţării conductei magistrale de gazolină (prin respectarea strictă a tehnologiei de lucru);

Art.410
Conducta de gaz sărac va fi racordată la coşul de evacuare al instalaţiei. Coşul de evacuare va fi prevăzut cu retroregulator, conductă ocolitoare şi recipiente de evacuare.

Art.411
Pe conducta de colectare a gazelor necondensate din rezervorul de gazolină se vor monta retroregulator şi robinete de reţinere.

Art.412
(1)Instalaţiile de dezbenzinare vor avea montate conducte ocolitoare (by – pass) corespunzătoare debitelor.
(2)Conducta ocolitoare va interconecta conducta de intrare gaze bogate cu cea de ieşire gaze sărace, şi va fi prevăzută cu robinet regulator şi robinete de secţionare de ambele părţi ale instalaţiei.

Art.413
Separatorul de apă – gazolină din instalaţie va avea dispozitiv de evacuare automată în permanentă stare de funcţionare.

Art.414
Cărbunele activ va fi depozitat în locuri amenajate, iar pulberile de cărbune vor fi evacuate în afara staţiei. La cernerea cărbunilor se vor utiliza echipamente de protecţie şi de lucru prevăzute în normativ.

Art.415
(1)Deblocarea conductelor pe care s-au format criohidraţi se face prin izolarea tronsonului, deschiderea la ambele capete, şi eliminarea presiunii după ce a fost dezgheţat cu apă caldă.
(2)Deblocarea conductelor aeriene se face numai după ancorarea la capete şi la schimbările de direcţie.
(3)Personalul va fi îndepărtat şi se va interzice orice intervenţie la capetele conductei.

Art.416
Se interzice cu desăvârşire folosirea gazolinei pentru curăţarea echipamentului de protecţie, a sculelor, a aparatelor, a hainelor etc.

8.3.Deshidratarea gazolinei

Art.417
La instalaţia de deshidratare a gazolinei vor fi luate următoarele măsuri:
– pompele de transport vor fi acţionate cu abur, iar încăperile în care sunt montate vor fi aerisite;
– vasul decantor va avea armături similare rezervorului de gazolină, inclusiv instalaţia de stropire cu apă;
– recipientele cu desicant (sodă caustică) vor fi verificate periodic conform normativelor.

Art.418
Manipularea sodei caustice se va face numai cu echipamentul prevăzut în normativ, cu respectarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia muncii.

8.4.Lichefierea gazelor necondensate în instalaţiile de dezbenzinare

Art.419
Rezervoarele de gaze lichefiate se montează pe teren amenajat cu pardoseală, amplasate şi protejate conform normativelor în vigoare.

Art.420
Pe conducta de aspiraţie a compresorului de gaze lichefiate din rezervorul tampon se va monta retroregulator de presiune.

Art.421
Se interzice punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiei de lichefiat fără aparatură de măsură şi control şi dispozitivele de protecţie şi siguranţă în stare de funcţionare.

8.5.Prevenirea şi combaterea autoaprinderii stratului de cărbune activ din adsorbere

Art.422
Pentru prevenirea şi combaterea autoaprinderii stratului de cărbune activ din adsorbere se va urmări temperatura la diagrama termometrului înregistrator sau/şi la termometrul de pe adsorber. Dacă aceasta tinde să atingă valoarea limită din proiect, maxim 250°C la partea superioară a stratului de cărbune, se vor lua următoarele măsuri:
– se scoate adsorbitorul din funcţiune, închizându-se dispozitivele de intrare şi ieşire a gazelor;
– se controlează etanşeitatea adsorberului în vederea eliminării totale a contactului dintre cărbunele activ şi aerul atmosferic;
– se izolează adsorbitorul pentru răcire, urmărindu-se, în mod permanent, scăderea temperaturii, se accelerează răcirea, circulându-se prin masa de cărbune activ, gaz sărac lipsit de aer (gaz metan sau gaze inerte ca: azot sau CO2);
– în cazuri speciale, în care temperatura cărbunelui nu se poate coborî prin simpla izolare a adsorbitorului sau prin circulaţia gazelor reci cu debit mărit, se va introduce abur saturat pe la partea superioară, evacuarea făcându-se pe la partea inferioară, prin claviatura legată la coşul de gaze;
– se determină conţinutul în săruri minerale, organice, gradul de prăfuire, capacitatea de adsorbţie şi friabilitatea cărbunelui; dacă se depăşesc limitele admisibile desfăşurării corecte a procesului tehnologic, se vor înlocui cărbunii.

Art.423
Toate manevrele ventilelor şi operaţiilor de control realizate în cazul precedent vor fi făcute în prezenţa şefului staţiei, în baza programului tehnic aprobat de conducerea unităţii.

Art.424
Accesul personalului de serviciu în instalaţia accidentată se va face numai cu aprobarea şi controlul direct ale şefului staţiei.

Art.425
Repornirea instalaţiei se va face după un program tehnic, întocmit de specialişti, în care se vor preciza măsurile ce vor trebui luate înainte şi în timpul punerii în funcţiune.

Art.426
Operarea staţiilor de compresoare se va efectua conform “Normei specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale”.

8.6.Deetanizarea gazelor

8.6.1.Recepţia şi proba de funcţionare a instalaţiei

Art.427
Manualul cu instrucţiunile de operare şi schema de funcţionare vor fi afişate la panoul de comandă.

Art.428
(1)Toate recipientele sub presiune vor fi protejate cu supape de siguranţă care vor fi controlate şi menţinute, permanent, în stare de funcţionare.
(2)Conductele de evacuare ale supapelor şi de purjare a instalaţiei vor fi racordate la o faclă proprie, amplasată în zona instalaţiei, conform “Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor”.

Art.429
Conductele instalaţiei vor fi vopsite în culori, în conformitate cu standardul în vigoare.

Art.430
Pentru protecţia personalului şi conservarea temperaturilor din sistem, vasele, coloanele, schimbătoarele de căldură şi conductele fierbinţi vor fi izolate.

Art.431
Înainte de pornirea instalaţiei se vor lua următoarele măsuri:
– se vor îndepărta din incinta instalaţiei toate schelele şi materialele rămase de la montaj sau de la alte lucrări;
– vor fi eliberate toate căile de acces;
– se vor pune plăcuţe avertizoare în punctele de lucru şi în incintă, cu inscripţiile: “ATENŢIE! SE LUCREAZĂ SUS”, SE PORNEŞTE INSTALAŢIA, iar la intrări plăcuţe cu: “ACCESUL ŞI FUMATUL INTERZISE”;
– personalul va fi instruit şi examinat asupra cunoştinţelor de operare a instalaţiei;
– tot personalul va fi dotat cu echipamentul de protecţie adecvat;
– se va asigura dotarea cu echipament de protecţie de rezervă;
– se va controla dacă toate echipamentele şi materialele de prevenire şi stingere a incendiilor sunt instalate la punctele de intervenţie şi dacă echipa de pompieri este pregătită.

Art.432
(1)Personalul constructorului va avea acces În incintă pentru completări sau remedieri, numai la locurile de muncă stabilite şi cu aprobarea şefului instalaţiei şi a maistrului de montaj.
(2)Accesul în instalaţie va fi permis numai după controlul echipamentului de protecţie, interzicerea deţinerii de ţigări şi obiecte de aprindere şi controlul sculelor din dotare.

Art.433
Se va controla ca blindele aflate după racordul la faclă să fie scoase. Obligatoriu se va întocmi registrul de blindări şi deblindări cu specificarea datei, orei şi numelui operatorului care execută operaţia.

Art.434
Introducerea gazelor în instalaţie va fi precedată de verificarea efectuării prealabile a operaţiei de inertizare cu azot. Manevra de introducere a gazelor se face cu aprobarea şefului instalaţiei, numai după ce s-a convins că inertizarea a decurs în condiţii normale.

Art.435
Programul de control şi de inhibitare a coroziunilor va fi aplicat odată cu pornirea iniţială a instalaţiei.

Art.436
Accesul personalului la aparatele tehnologice pentru control şi întreţinere, va fi admis numai după efectuarea măsurilor prealabile, indicate în permisul de acces.

Art.437
În toată perioada de urmărire a funcţionării instalaţiei se vor înregistra şi urmări, la fiecare oră, temperaturile şi presiunile la punctele de măsurare, comparându-se cu cele din proiect. În caz de neîncadrare în limitele normale ale parametrilor proiectaţi va fi anunţat şeful instalaţiei sau operatorul şef din schimbul respectiv, pentru a lua măsurile ce se impun, astfel:
– dacă diferenţa de presiune de la intrarea şi ieşirea din filtrele de amină are valori mai mari decât cele prevăzute, filtrul respectiv va fi înlocuit cu cel de rezervă;
– în cazul în care, diferenţele de presiune în schimbătoarele de căldură, din partea rece a instalaţiei, au valori mai mari decât cele stabilite prin proiect, se va pune în funcţiune pompa de injecţie a metanolului (glicolului) pentru a dizolva criohidraţii formaţi;
– dacă temperatura la ieşirea din supraîncălzitoare are valori mai mari sau mai mici decât cele prescrise, se va ajusta debitul pompei de condensat, astfel încât să se prevină pericolul de degradare a aminei;
– în cazul în care valorile înregistrate la panoul de comandă al turboexpanderului, prezintă diferenţe faţă de cele normale, se va anunţa imediat operatorul şef sau şeful instalaţiei.

8.6.2.Operarea instalaţiei în timpul funcţionării

Art.438
Supravegherea funcţionării instalaţiei se va face conform instrucţiunilor şi schemei tehnologice afişate, cu observarea şi încadrarea valorii tuturor parametrilor în limitele prevăzute. Orice abatere din acele limite va fi anunţată imediat.

Art.439
În timpul operării instalaţiei, orice modificare a parametrilor funcţionali – debite, presiuni, temperaturi – se va efectua în mod treptat, pentru evitarea unor variaţii bruşte, ce pot conduce la dilatări sau contractări neuniforme ale echipamentului.

Art.440
(1)În cazul lipsei de dotare cu aparatură şi metode nedistructive de control şi de determinare a grosimii pereţilor recipienţilor, conductelor etc, respectiv a gradului de uzură, intervalul dintre două inspecţii nu va depăşi 50 % din timpul calculat ca echipamentul respectiv să ajungă la limita minimă de înlocuire. Dacă s-au modificat condiţiile de exploatare (temperaturi – presiuni – grad de agresivitate a fluidelor) atunci calculul va fi refăcut, conform noilor condiţii.
(2)Toţi recipienţii, coloanele, schimbătoarele de căldură vor fi supuşi verificărilor, la termenele fixate, conform instrucţiunilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat.

Art.441
Este interzisă funcţionarea acestor echipamente după expirarea termenului de revizie şi proba hidraulică.

Art.442
(1)Orice oprire sau punere în funcţiune a instalaţiei se va executa numai cu aprobarea şi în prezenţa şefului instalaţiei sau a şefului secţiei.
(2)Operaţiile dificile vor fi efectuate numai ziua. Lucrul pe timp de noapte va fi aprobat numai de conducerea unităţii, luându-se măsurile corespunzătoare de securitate.

Art.443
(1)Luarea probelor de produse se va face numai de operatori calificaţi şi în prezenţa şefului de schimb.
(2)Operatorul va sta ferit, evitând atât inhalarea de vapori toxici cât şi răspândirea produselor pe teren, folosind în mod obligatoriu echipamentul individual de protecţie adecvat.

Art.444
Toate vasele vor fi controlate pe toată înălţimea suprafeţei exterioare, de două ori pe schimb, observându-se permanent şi indicaţiile aparatelor de măsură şi control.

Art.445
Pe scările şi podeţele instalaţiilor şi vaselor se interzice atât depozitarea materialelor sau sculelor de orice fel, precum şi accesul sau staţionarea persoanelor fără interes de serviciu.

8.6.3.Oprirea instalaţiei pentru revizii şi reparaţii

Art.446
Toate opririle se fac în baza unor programe detaliate aprobate de conducerea unităţii.

Art.447
(1)În cazul opririi neprevăzute, din cauza întreruperii unor utilităţi şi a altor cauze, în prima urgenţă se vor închide prin acţionarea butonului de la panoul de comandă, robinetul de siguranţă de la intrarea gazelor în turboexpander şi robinetul de la intrarea gazelor în instalaţie.
(2)În caz de avarie, sau de lipsă de aer instrumental, sau la scăderea presiunii acestuia se vor închide automat toate robinetele de reglare de pe circuitul de aer, pe poziţia “lipsă de aer”.
(3)După oprirea instalaţiei se vor lua măsurile care se impun, de către şeful instalaţiei.
(4)În cazul existenţei unei defecţiuni la un utilaj sau conductă, se vor efectua în prealabil purjările şi aerisirile necesare.

Art.448
Pentru cazuri de avarii şi intervenţii rapide în instalaţie, pentru întreg personalul fiecărui schimb, vor fi păstrate în perfectă stare de utilizare, măştile de protecţie indicate. Pe portmască se va inscripţiona numele celui căruia îi este destinată.

Art.449
Pentru manipularea substanţelor chimice – monoetanolamina, inhibitori, antispumanţi, sodă caustică (calcinată), metanol – utilizate în instalaţie, se vor elabora instrucţiuni de lucru privind: caracteristicile nocive, pericolul pe care îl prezintă şi măsurile de protecţie ce trebuie respectate pentru evitarea pericolului respectiv.

Art.450
Întreg personalul operativ al instalaţiei, echipele de întreţinere şi revizii periodice şi laboranţii care participă la efectuarea unor operaţii cu chimicale nocive, vor fi instruiţi şi examinaţi cu privire la însuşirea modului de prevenire a contactului cu aceste substanţe, înainte de efectuarea operaţiilor.

8.6.4.Efectuarea reviziilor şi reparaţiilor

Art.451
Intrarea în recipiente, pentru lucrări de inspecţie, curăţare, revizii şi reparaţii, este admisă numai pe baza “permisului de intrare” aprobat. Acesta va fi aprobat numai după verificarea efectuării tuturor lucrărilor obligatorii, indicate în permis şi anume:
– golirea completă a produselor inflamabile sau toxice, aflate în interior după izolarea tuturor legăturilor, prin închiderea robinetelor şi blindarea flanşelor de pe conductele de la intrarea gazelor, aburului, apei etc.;
– aburirea interioară timp de minimum 6 ore, funcţie de forma vasului, debitul disponibil de abur, volumul şi caracteristicile produselor;
– spălarea cu apă şi răcirea vasului;
– deschiderea tuturor gurilor de vizitare ÎncepÂnd de sus În jos;
– recoltarea probelor de gaze şi de depuneri în diferite puncte din vârful, mijlocul şi baza vasului;
– analiza probelor luate; În cazul unor depuneri piroforice se va reexamina necesitatea unei noi aburiri şi spălări cu apă;
– emiterea buletinului de analiză din care să rezulte lipsa gazelor inflamabile sau/şi toxice;
– curăţarea terenului de produse inflamabile;
– degajarea căilor de acces la gurile de vizitare;
– instruirea echipei ce va lucra În interior;
– dotarea acesteia cu echipamentul propriu de protecţie şi asigurarea echipamentului de rezervă;
– precizarea sculelor antiscÂntei admise pentru lucru;
– asigurarea iluminării în interior cu lămpi în construcţie antiex;
– numirea unui responsabil pentru supraveghere şi a unui ajutor în caz de pericol.

Art.452
Se interzice intrarea în recipiente a căror temperatură în interior depăşeşte 40oC.

Art.453
(1)Lucrul cu foc sau cu scule ce pot genera scÂntei În interiorul vaselor, este admis numai în baza “permisului de lucru cu foc” emis în urma analizelor şi verificărilor prealabile, după curăţarea interioară. În permis vor fi prevăzute eventual şi alte măsuri speciale de siguranţă în timpul lucrului.
(2)Orice permis de lucru cu foc este valabil numai până la sfârşitul zilei pentru care a fost eliberat.

Art.454
Pe toată durata lucrului în interiorul recipientelor, se va asigura o ventilaţie permanentă, chiar şi în timpul nopţii când echipa nu lucrează.

Art.455
(1)Înainte de intrarea echipei în interiorul recipienteor prevăzute cu talere sau alte structuri interioare, se va observa dacă acestea nu sunt deranjate din poziţia lor normală.
(2)Este interzisă pătrunderea în spaţiile de sub talerele sau grătarele deranjate.

Art.456
Scaunele mobile, suspendate cu cablu, utilizate la curăţarea pereţilor vaselor vor fi verficate înainte de începerea oricărei operaţii de control sau curăţare, prin încărcarea lor cu o greutate dublă faţă de sarcina de lucru.

Art.457
(1)În timpul urcării sau coborârii pe scara pisică, precum şi din recipiente, muncitorii vor avea ambele mâini libere.
(2)Diferitele scule, materiale, obiecte necesare pentru lucru, se vor urca şi coborî cu frânghia, sau se vor purta în geantă, purtată în spate.

Art.458
La terminarea lucrului în interiorul vaselor, fiecare muncitor şi apoi şeful echipei, vor verifica dacă nu au lăsat în interior diferite scule, obiecte, lămpi etc.

Art.459
Înainte de închiderea gurilor de vizitare se va verifica dacă nu a rămas nici o persoană în interior.

Art.460
Oprirea din funcţiune a schimbătoarelor de căldură pentru revizii şi reparaţii se va face cu respectarea instrucţiunilor interne de lucru.

8.7.Protecţia contra acţiunii unor substanţe toxice folosite în extracţia ţiţeiului

Art.461
Suprafaţa pielii atinse de metanol se va spăla abundent cu multă apă şi săpun, operaţie care se va executa, indiferent că s-a contaminat numai îmbrăcămintea, precum şi la sfârşitul lucrărilor.

Art.462
Prepararea şi utilizarea soluţiilor de monoetanolamină (M.E.A) se vor executa conform reţetelor şi instrucţiunilor de lucru emise de laboratorul de specialitate.

Art.463
Accidentele provocate de ingerarea de M.E.A. vor fi tratate de medic. Primul ajutor, la locul de muncă, va fi acordat dând accidentatului să bea apă caldă sărată, cu concentraţia de 50g NaCl la 250cm3 de apă. Soluţia se va găsi în permanenţă la locul de muncă. Pielea contaminată cu M.E.A. va fi spălată abundent cu apă, timp de 15 minute. În cazul iritării ochilor, se va proceda similar, după care persoana în cauză va fi imediat transportată la medic.

Art.464
În cazul contactului cu inhibitori de coroziune, se va proceda în acelaşi mod.

Art.465
(1)În cazul stropirii ochilor cu acizi, se va proceda, de urgenţă, la spălarea abundentă a ochilor cu apă curată şi apoi cu o soluţie slabă, proaspăt preparată, de bicarbonat de sodiu, în concentraţie 2%, pentru neutralizarea eventualelor urme de acid rămase în ochi. După acordarea acestui prim ajutor, persoana în cauză va fi transportată de urgenţă, la medic.
(2)Dacă emanaţiile de vapori de acid sunt mari se va utiliza şi masca de protecţie.
(3)Manipularea HF acidului fluorhidric se va face numai în sistem închis iar operatorii vor sta faţă de sursă, în partea dinspre care bate vântul.

Art.466
Se va evita contactul direct cu aldehida formică, sau inhalarea de vapori.
Porţiunile din piele atinse de aldehidă se spală ca şi în cazul contactului cu HCl, cu soluţii neutralizante (soluţie de bicarbonat de sodiu 2%) iar în cazul contactului cu ochii, după primul ajutor, persoana va fi transportată la medic.

Art.467
La manipularea soluţiilor tensioactive, deşi acestea au proprietăţi detergente, este interzisă folosirea lor la spălarea corpului, deoarece prin degresarea accentuată a pielii, facilitează pătrunderea agenţilor toxici în organism.În caz de contact cu aceste substanţe, locul se va spăla abundent cu apă, apoi se va unge cu vaselină.

Art.468
Contactul cu lichide criogenice (azot, gaze lichefiate) poate produce degerături severe, chiar congelarea ţesuturilor, care devin casante.
Primul ajutor constă în:
– scoaterea lentă a îmbrăcăminţii de pe zona lezată;
– frecarea suprafeţei congelate cu gheaţă, zăpadă şi nu cu apă sau obiecte calde;
– baie caldă la circa 35oC – 40oC;
– dacă apar băşici, acestea nu se vor sparge; zona lezată va fi acoperită cu comprese sterile uscate şi apoi cu pansament de protecţie, după care accidentatul va fi trimis la spital, aşezat între perne sau paturi moi.
Nu se vor administra între timp băuturi alcoolice sau medicamente de activarea circulaţiei, iar fumatul va fi de asemenea interzis.

8.8.Instalaţii de automatizare în extracţia ţiţeiului

Art.469
Aparatura pneumatică la care sunt utilizate ca agent de lucru gazele sărace va fi prevăzută cu filtre de reţinere a impurităţilor din gaze.

Art.470
Aparatura va fi închisă în seifuri etanşe, iar în dreptul fiecărui aparat va exista un orificiu care să permită evacuarea gazelor în atmosferă. Se va asigura o ventilaţie permanentă a încăperii.

Art.471
Sursa de alimentare pentru aparatura de automatizare electronică şi de curenţi slabi va fi de sub 10 VA.

Art.472
În cazul utilizării aparaturii de forţă – motoare electrice, relee etc. se vor respecta condiţiile de construcţie antiexplozivă.

Art.473
În cazul utilizării aparaturii de telecomandă, alimentării tuburilor catodice sau ecranelor T.V., va fi blocat accesul la transformatoarele de alimentare.

Art.474
La apariţia unor defecţiuni, controlul transformatoarelor de înaltă tensiune se va efectua cu instrumente corespunzătoare iar depanatorul va lucra pe un covor electroizolant.

Art.475
Cablurile pentru transmiterea informaţiilor şi comenzilor de la instalaţiile controlate (sonde, staţii de comprimare gaze, aer, injecţie apă, distribuitoare etc.) vor fi îngropate în pământ sau protejate în tuburi izolante.
-****-

ANEXA 1: Norme de protecţie a muncii complementare prezentei norme*

1.Normele generale de protecţie a muncii.
2.Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protecţie.
3.N.S.S.M. pentru lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice.
4.N.S.S.M. la lucrările de foraj sonde.
5.N.S.S.M. pentru minele de petrol.
6.N.S.S.M. pentru lucrările speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor.
7.N.S.S.M pentru lucrările de foraj pe platformele marine.
8.N.S.S.M. pentru lucrările de foraj speciale.
9.N.S.S.M. pentru extracţia gazelor naturale.
10.N.S.S.M. pentru extracţia titeiului şi a gazelor prin sonde marine.
11.N.S.S.M. pentru transportul hidrocarburilor lichide.
12.N.S.S.M. pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.
13.N.S.S.M. pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale
14.N.S.S.M. pentru desfacerea produselor petroliere.
15.N.S.S.M. pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice.
16.N.S.S.M. pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.
17.N.S.S.M. pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice.
18.N.S.S.M. pentru sudarea şi tăierea metalelor.
19.N.S.S.M. pentru lucrări geotehnice, de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren.
20.N.S.S.M. pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijoace mecanizate şi depozitarea materialelor.
21.N.S.S.M pentru transport rutier.
22.N.S.S.M. pentru lucru la înălţime.
23.Prescripţii I.S.C.I.R. C 4-90, C 5-84, CR 9-84, R 1-87.
24.NSSM pantru transportul şi distribuţia energiei electrice
* Pâna la apariţia normelor prezentate în anexă ramân valabile actualele norme departamentale existente în domeniu.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii – Noţiuni de bază

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului uman, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea sarcinii de muncă.
2.Defectare: încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj, etc. de a-şi îndeplini funcţia specifică.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi de accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncă, în scopul prevenirii uzurii premature sau murdăririi excesive a obiectelor personale.
5.Echipament de muncă: orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau instalaţie etc. utilizate în timpul muncii.
6.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat executantul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, în vederea asigurării protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.
7.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcină de muncă – mijoace de producţie – mediu de muncă, ce caracterizează riscurile proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
8.Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
9.Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate), este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau facultativă, atunci când patronul consideră necesar, pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
10.Instructiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul, trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.
11.Mijloc individual de protectie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
12.Noxa (sinonim:factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunatoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
13.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
14.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijolace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinsecă.
15.Proces de munca : succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului, mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
16.Protectori : mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
17.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
18.Risc profesional: risc În procesul de muncă sau în îndeplinirea sarcinii de muncă.
19.Securitatea muncii:
a)Situaţie, stare caracterizată prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, în sistemele de muncă.
b)Situaţie, stare caracterizată prin absenţa riscului inacceptabil, în sistemele de muncă.
NOTĂ: Activitatea de realizare a securităţii muncii, este activitatea de reducere a riscului la nivel necesar şi posibil, ţinând cont de experienţa generală în materie de securitate a muncii în domeniul ştiinţei şi tehnicii, precum şi de valorile admise în comun de societate (convenţiile sociale).
Uzual, sintagma “securitatea muncii” cuprinde aspecte legate atât de accidentele de muncă, cât şi de boli profesionale.
20.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
21.Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
22.Zona periculoasă: orice zonă în care există sau poate apare un pericol.
23.Zona periculoasă a unui echipament de muncă : orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului de muncă în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
NOTĂ: Pericolul care generează riscul prezentat în această definiţie :
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.);
– poate apare neaşteptat ( pornirea neintenţionată/ neprevazută etc.).