NSSM 44

NSSM 44 – Norme de securitate a muncii pentru activitatea de extracţie a gazelor naturale

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective, prin instrucţiuni proprii.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
-Normele generale de protecţie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate.
-Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structurarea sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii, practicată în Normele generale de protecţie a muncii. Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc.
-Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă;
-Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
-Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul muncii;
-Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului, executant-sarcină de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, bază pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general prezentat “Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât prevederile urmăresc o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia curentă, de specialitate, prevăzută în standardele existente.

Totodată, în anexă, se prezintă explicit sfera noţiunilor de bază din domeniul securităţii muncii.

Toate aceste criterii au urmărit ca în final, utilizatorii să poată găsi şi să elaboreze mai rapid, prevederile normative pe care trebuie să le aplice la un moment dat sau permanent, în cadrul instalaţiei sau a operaţiei ce urmează a fi executată.

S-a insistat în mod deosebit asupra controalelor şi verificărilor prealabile, înainte de începerea lucrului, precum şi a celor cu caracter permanent sau general.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art.1: Conţinut
Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale cuprind măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţii de extracţie a gazelor naturale.

Art.2: Scop
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcină de muncă – mijloc de producţie – mediu de muncă) .

Art.3: Domeniul de aplicare
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitatea de extracţie a gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare al acestora.

Art.4: Relaţii cu alte acte normative
(1)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile “Normelor generale de protecţie a muncii”.
(2)Pentru activităţi nespecifice sau auxiliare activităţii de extracţie a gazelor naturale, dar care se regăsesc în aceste unităţi, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în anexa 1.

Art.5: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanei juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune pentru activitatea de extracţie a gazelor naturale

SECTIUNEA 1: Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.6
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.7
La executarea lucrărilor se va folosi numai personal cu calificare profesională corespunzătoare, cu aptitudini, experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală, utilizându-se numai echipe complete potrivit normativelor în vigoare.

Art.8
(1)Pentru rezolvarea unor situaţii de forţă majoră ca erupţii libere, incendii, avarii de instalaţii sau calamităţi naturale, pot fi folosiţi şi muncitori cu altă calificare, numai după efectuarea unui instructaj suplimentar de protecţie a muncii, adecvat muncii de efectuat şi mediului de lucru, şi cu dotarea echipamentului de lucru şi de protecţie corespunzător.
(2)Prevederile alin.(1) nu se aplică în următoarele cazuri:
– la înălţime de peste 2 metri;
– în instalaţii electrice;
– în instalaţii de uscare şi tratare, degazolinare şi de etanizare a gazelor;
– în atmosferă toxică, asfixiantă sau cu pericol de explozie;
– în staţiile de deshidratare şi îmbuteliere CO2;
– în interiorul rezervoarelor, recipienţilor şi cazanelor;
– la instalaţii de ridicat şi instalaţii sub presiune;
– la conducerea autovehiculelor, troliilor pe şenile sau pneuri, atât în incinta zonei de lucru sau instalaţiei, cât şi pe căile de circulaţie interioare sau publice.

SECTIUNEA 2: Instruirea personalului

Art.9
Instructajele de protecţie a muncii se vor efectua în conformitate cu prevederile din “Normele generale de protecţie a muncii”.

SECTIUNEA 3: Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.10
Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie se va face conform “Normativului cadru pentru acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie” aprobat prin Ordinul MMPS nr. 225/27.05.1995.

SECTIUNEA 4: Repartizarea sarcinii de muncă

Art.11
Manipularea substanţelor chimice cu toxicitate mare se va face de către personal nominalizat prin decizie de conducerea unităţii.

Art.12
Revizia şi reparaţia compresoarelor se vor executa cu echipe specializate, conform tehnologiilor de lucru elaborate pentru aceste lucrări.

SECTIUNEA 5: Disciplina la locul de muncă

Art.13
Pentru desfăşurărea activităţii în condiţii de securitate sunt interzise:
– primirea sau accesul la locul de muncă a oricărei persoane aflate sub influenţa alcoolului, obosită, bolnavă sau aflată într-o stare psihică ce nu-i permite concentrarea atenţiei sau depunerea eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii de muncă;
– efectuarea oricăror sarcini de muncă fără purtarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru, corespunzător operaţiei de executat;
– spălarea echipamentului individual de protecţie sau de lucru cu produse inflamabile (benzină, condensat, gazolină) , sau cu alte produse utilizate la tratarea sondelor, atât în incinta instalaţiilor cât şi în afara lor;
– utilizarea echipamentului individual de protecţie degradat, cu lipsuri sau murdar, care nu mai corespunde prevenirii accidentelor umane sau îmbolnăvirii profesionale;
– începerea sau continuarea lucrului de către persoana care a suferit orice leziune corporală în timpul transportului către sau de la locul de muncă. Aceasta va fi imediat trimisă, cu însoţitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la lucru va fi făcută cu aviz medical;
– sustragerea sau utilizarea în alte scopuri, a substanţelor combustibile sau toxice.

CAPITOLUL 3: Exploatarea sondelor de gaze naturale şi a instalaţiilor anexe

SECTIUNEA 1: Operaţii specifice exploatării sondelor de gaze

Art.14
(1)Fiecare sondă de gaze, va fi prevăzută cu un cap de erupţie corespunzător condiţiilor cerute de respectiva sondă, în conformitate cu programele de lucru aprobate de conducerea unităţii şi cu prevederile din proiecte.
(2)Montajul capetelor de erupţie se va face conform proiectului.

Art.15
Capul de erupţie probat de unitatea constructoare sau reparatoare va fi furnizat cu certificatul de calitate şi fişa tehnică, păstrate la unitatea beneficiară.

Art.16
(1)După montajul la sondă, capul de erupţie va fi probat hidraulic la presiunea precizată în programele sau proiectele aprobate.
(2)Instalaţia de efectuare a probei va corespunde presiunii maxime de probă a capului de erupţie.
(3)Pe timpul probei personalul va fi îndepărtat din zona capului de erupţie şi a instalaţiei de probare.

Art.17
Suprafaţa aferentă capului de erupţie va fi împrejmuită. Se vor monta plăci avertizoare pe exteriorul împrejmuirii cu următorul conţinut: “INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE INTERZISĂ!”, “FUMATUL OPRIT!”, “PERICOL DE EXPLOZIE!”.

Art.18
Capetele de erupţie ale sondelor de gaze, care sunt oprite o perioadă mai îndelungată în anotimpul friguros, vor fi umplute cu un fluid care nu îngheaţă.

Art.19
La roţile de manevră ale fiecărui ventil al capacului de erupţie vor fi montate plăcuţe indicând numărul de ture la închidere şi sensul de închidere-deschidere.

Art.20
Manevrarea ventilelor capului de erupţie se va face de cel mult doi oameni, din poziţie laterală. Se interzice forţarea închiderii sau deschiderii.

Art.21
Sondele de gaze vor fi controlate zilnic de către operatorii de extracţie conform programelor şi instrucţiunilor de lucru, elaborate de unitate.

Art.22
Capetele de erupţie trebuie să fie perfect etanşe. Nu sunt admise scăpări pe la flanşe sau filete.

Art.23
Este interzis accesul şi executarea unor lucrări de către persoane neautorizate, precum şi focul deschis în zona sondei de gaze.

Art.24
Este interzisă montarea manometrelor pe capul de erupţie fără ventile de izolare.

Art.25
Se interzice arderea gazelor evacuate din sonde la nivelul solului. Arderea se va face numai la coşuri amenajate conform normativelor în vigoare.

Art.26
Se interzice lucrul în beciuri sau în căminele de ventile unde sunt posibile emanaţii de gaze, fără supraveghere din afară.

Art.27
Deficienţele constatate la sonde vor fi consemnate în rapoartele de lucru şi raportate ierarhic pentru înlăturarea lor.

Art.28
Pentru accesul şi lucrul la capul de erupţie vor fi amenajate platforme corespunzătoare. Nu sunt admise poduri improvizate sau incomplete care să facă posibile alunecările în beciul sondei.

Art.29
Periodic, pe bază de grafic, va fi efectuat controlul presiunilor între coloanele sondei. Scăpările permanente de gaze între coloane vor fi dirijate la o distanţă sigură pentru evitarea incendierii capului de erupţie şi se vor stabili măsuri pentru eliminarerea acestor scăpări de gaze.

Art.30
Capul de erupţie şi zona împrejmuită a sondei vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

Art.31
Demontarea oricărei armături sau subansamblu al capului de erupţie se va face numai după scoaterea de sub presiune a acestora şi verificarea inexistenţei acumulărilor de gaze. Dacă acest lucru nu este posibil se va proceda la omorârea sondei pe bază de program aprobat.

Art.32
(1)Montarea şi demontarea manometrelor se va face numai după evacuarea presiunii.
(2)Manometrele vor corespunde presiunii de măsurat.
(3)Montajul manometrelor va asigura acestora o poziţie verticală şi o vizibilitate optimă.

Art.33
Transportul, depozitarea, manipularea şi utilizarea unor substanţe chimice cu toxicitate mare introduse în sondele de gaze vor fi făcute cu respectarea prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia ţiţeiului, utilizând echipament adecvat şi după efectuarea unui instructaj special. Pompele, lubricatoarele şi legăturile pentru introducerea substanţelor vor fi verificate şi probate la presiunea de lucru.

Art.34
Toate operaţiile de complexitate şi dificultate deosebită (lichidare avarii, erupţii, incendii, spargeri de coloană, eliminarea dopurilor de criohidraţi) vor fi executate pe bază de programe de lucru, cu asistenţă tehnică corespunzătoare şi instruire specială.

SECTIUNEA 2: Măsurarea debitelor şi presiunilor la sondele de gaze cu dispozitive cu orificii calibrate

Art.35
Înainte de începerea măsurătorilor se va controla starea tehnică a capului de erupţie, etanşeitatea şi manevrabilitatea ventilelor precum şi situaţia presiunilor dintre coloane şi emanaţiilor de gaze din beciul sondei.

Art.36
Înainte de refularea sondei vor fi oprite motoarele, stinse focurile şi controlată zona din jurul sondei. În situaţia existenţei în apropriere a unor construcţii şi obiective, toată zona va fi controlată cu aparatură portabilă de detecţie a concentraţiilor de gaze, oprindu-se operaţia de refulare în caz de acumulări periculoase.

Art.37
În condiţii de nivele de zgomot depăşite la evacuarea gazelor în atmosferă, pe perioada măsurătorilor operatorii vor purta căşti antifoane.

Art.38
Se vor urmări în permanenţă fluidele produse de sondă şi evoluţia presiunilor, iar periodic va fi controlată starea orificiului calibrat. La apariţia nisipului de strat în fluidele produse, precum şi acumularea sau împrăştierea periculoasă de condensat, operaţia va fi oprită.

Art.39
Pe timpul operaţiei de refulare sau măsurători de sonde cu dispozitive cu orificii calibrate, în jurul sondei va fi delimitată o zona de protecţie, marcată cu tăbliţe avertizoare.

Art.40
Montajul şi înlocuirea orificiilor calibrate (duze) se va face numai după:
a)izolarea zonei din instalaţie prin închiderea robinetelor înainte şi după locul de montaj al duzei;
b)evacuarea gazelor din zona izolată şi asigurarea că nu există obturări sau dopuri de criohidraţi sau nisip;
c)stingerea oricăror surse de foc;
d)interzicerea oricăror purjări de gaze;
e)utilizarea de echipament şi scule adecvate (antiscântei) ;
f)evitarea forţării sau lovirii instalaţiei rămase sub presiune;
g)menţinerea în poziţie deschisă a dispozitivelor de scurgere a presiunii din zona izolată şi asigurarea împotriva manevrelor greşite.

SECTIUNEA 3: Exploatarea conductelor de aducţiune şi colectare gaze din schelă

Art.41
Punerea în funcţiune a conductelor noi sau reparate, se va face numai după efectuarea probelor de presiune, conform prevederilor din proiectele aprobate.

Art.42
Când conductele de aducţiune sunt realizate din ţevi de extracţie, se interzice efectuarea de remedieri sau cuplări prin operaţiuni de sudură, ci numai prin înfiletare.

Art.43
(1)Punerea sub presiune a conductelor se va face pe bază de program şi cu coordonare unitară, avându-se în vedere asigurarea evacuării aerului, pentru evitarea formării amestecurilor explozive, stabilindu-se sursa de gaze, locurile de evacuare a aerului, ordinea manevrării ventilelor, verificându-se în prealabil traseul şi îndepărtând oamenii şi utilajele.
(2)Pe fiecare utilaj din instalaţiile de separare şi procesare gaze, se vor inscripţiona parametrii de funcţionare a utilajelor conform schemei tehnologice.

Art.44
Reparaţia conductelor se va face pe bază de program de lucru, cu respectarea normelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, cu asigurarea şi utilizarea echipamentului şi dispozitivelor de protecţie a muncii adecvate.

Art.45
(1)Înainte de Începerea săpăturilor pe conducte, se va verifica existenţa altor lucrări subterane încrucişate sau paralele cu conducta în zona lucrării (alte conducte sub presiune, cabluri, canalizări etc.) şi se vor stabili, de la caz la caz, măsurile de siguranţă necesare, care se vor consemna În programul de lucru.
(2)Se va elibera permisul de săpături cu indicarea traseului ce urmează a fi decopertat.
(3)În timpul executării săpăturilor, se va urmări depistarea şi luarea măsurilor de siguranţă în caz că se întâlnesc alte lucrări subterane, ce nu au fost sesizate înainte de începerea lucrărilor.

Art.46
În cazul în care robinetele de secţionare sau cuplare, montate pe conducte, sunt pozate în beciuri sau cămine de vizitare, accesul personalului în interiorul acestora se va efectua în următoarele condiţii:
– aerisirea prealabilă a căminului;
– asigurarea celui ce intră în cămin de către o a doua persoană, care rămâne la suprafaţă;
– în cazul în care în cămin sunt emanaţii puternice de gaze ce nu pot fi înlăturate, personalul se va echipa cu o mască cu tub prelungitor de aducţie a aerului de la distanţă, centură de siguranţă şi frânghie pentru salvare.

Art.47
Robinetele, separatoarele, refulatoarele şi alte armături de pe conductele colectoare, vor fi prezentate pe planuri de situaţie, numerotate şi simbolizate. Toate roţile de manevră şi tijele de acţionare a robinetelor îngropate vor fi păstrate în locuri cunoscute şi accesibile.

Art.48
Robinetele îngropate vor fi protejate anticoroziv cu bitum, şi după caz, prevăzute cu tub de protecţie. Căminele şi beciurile pentru robinete vor fi prevăzute cu scări de acces, asigurate cu capace şi menţinute curate.

Art.49
Conductele subterane, amplasate îndeosebi în zone de alunecări, vor avea un regim de urmărire mai atent, verificându-se în fiecare schimb, liniaritatea conductei, starea suporţilor de susţinere, sistemele de ancorare etc..

Art.50
În timpul exploatării conductelor, se va urmări evoluţia presiunii în punctele prevăzute cu personal de exploatare, menţionându-se şi consemnându-se în rapoarte tipizate, mărimea acesteia, în limitele stabilite prin proiecte, programe şi grafice aprobate.

Art.51
Traseele conductelor se vor verifica, potrivit reglementărilor interne, de către personalul însărcinat în acest scop. Se vor urmări, raporta şi remedia toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special:
– apariţia de spargeri ale conductelor, scurgeri de gaze şi lichide, emanaţii, îngălbenirea sau uscarea vegetaţiei;
– zone cu alunecări de teren ce afectează conducta;
– situaţia conductei şi a armăturilor în apropierea construcţiilor, obiectivelor industriale, agricole, sociale, precum şi de lângă drumuri, şosele, căi ferate, traversări de ape etc.;
– raportarea de urgenţă pe cale ierarhică a amplasării de construcţii sau executarea de lucrări în apropierea sau pe traseul conductei şi îndepărtarea acestora;
– situaţia separatoarelor şi răsuflătorilor la subtraversări şi tuburi de protecţie;
– verificarea branşamentelor de gaze combustibile şi a răsuflătorilor, verificarea periodică a concentraţiilor de gaze în incinte proprii, cu conducte de gaze interioare sau apropiate.

SECTIUNEA 4: Exploatarea încălzitoarelor de gaze – caloriferelor

Art.52
Amplasarea, montajul, probarea şi punerea în funcţiune a încălzitoarelor de gaze se face conform proiectului sau programelor aprobate.

Art.53
La punerea în funcţiune se vor respecta următoarele:
a)verificarea instalaţiei de reglare a presiunii gazelor combustibile, nedepăşirea presiunii normale de alimentare;
b)aerisirea focarului încălzitorului;
c)verificarea tirajului la coş (poziţia clapetei) ;
d)aprinderea focului se va face de la distanţă cu ajutorul unei torţe; operatorul va avea o poziţie ferită în timpul deschiderii gazului. Deschiderea gazului se face treptat, numai după introducerea torţei la arzător.

Art.54
Duza fixă se montează la intrarea în calorifer; la ieşirea din calorifer se montează numai dacă presiunea statică a sondei nu depăşeşte presiunea nominală a caloriferului, iar serpentina acesteia este în stare bună.

Art.55
Se interzice montarea de calorifere cu presiunea nominală mai mică decât presiunea statică a sondei.

Art.56
Se interzice menţinerea în funcţiune a sondei şi a caloriferului dacă la armăturile acestuia sunt neetanşeităţi, pori la serpentine, scurgeri de apă în focar sau alte defecţiuni, care pun în pericol securitatea instalaţiei şi a personalului.

Art.57
Este interzisă menţinerea în funcţiune a caloriferului dacă alimentarea cu gaz combustibil se face la o presiune ce depăşeşte 0,5 bar. Întreruperea gazelor se va realiza prin închiderea ventilelor de la intrare în grupul de reglare, şi nu din camera din faţa rampei arzătoarelor.

Art.58
În cazul stingerii focului în timpul funcţionării, se va proceda la întreruperea gazului la arzător, aerisirea focarului timp de 15min. şi apoi reaprinderea focului, procedând ca la articolul precedent.

Art.59
Orice defecţiune apărută la calorifer va trebui adusă la cunoştinţa conducătorului formaţiei de lucru, acţionându-se conform instrucţiunilor primite. În cazul în care defecţiunea nu asigură securitatea în funcţionare, operatorul de extracţie va opri sonda şi va scoate caloriferul din funcţiune.

Art.60
Personalul de deservire va avea permis individual de portchibrit.

Art.61
Executarea reparaţiilor la calorifer se va face numai după scoaterea de sub presiune a acestuia, cu scule corespunzătoare şi în conformitate cu programul de lucru stabilit.

Art.62
Sunt interzise lucrările cu foc pentru repararea unui calorifer, dacă nu sunt oprite şi scoase de sub presiune şi restul de calorifere din grup, inclusiv branşamentul de gaz combustibil. Nu este permisă ştemuirea porilor din serpentinele caloriferului, dacă acesta se află sub presiune.

Art.63
La efectuarea periodică a probelor de presiune la serpentina caloriferului, se va folosi numai apă şi nu gaze, iar personalul va fi îndepărtat din zona caloriferului în timpul probei. Probele de presiune se vor executa conform programului de lucru stabilit.

3.5.Separarea, captarea şi colectarea impurităţilor din gaze

Art.64
Separatoarele, acumulatoarele şi alte recipiente subterane, claviaturile, bazinele şi epuratoarele ce intră în componenţa instalaţiei, se vor monta, proba şi pune în funcţiune conform prevederilor din proiecte şi a prescripţiilor ISCIR.

Art.65
Recipientele sub presiune se vor monta, proba şi exploata, având montate toate dispozitivele de siguranţă, de măsură şi de control complete, potrivit normelor tehnice ISCIR, având marcată, la loc vizibil, data scadenţei pentru verificare şi aplicată pe placa de timbru.

Art.66
Accesul, revizia şi reparaţia instalaţiei sau a unor elemente componente ale acesteia, se vor efectua numai după izolarea acestora de restul instalaţiilor, eliminarea gazelor, curăţarea depunerilor şi spălarea cu apă caldă aditivată sau cu abur a emulsiilor, şi a restului de condensat; se vor aerisi recipientele după care se vor lua probe de gaze şi se vor lua toate măsurile de izolare (blindare) a claviaturii, pentru prevenirea degajării de vapori sau de formare a amestecurilor explozive sau de aprindere a gazelor şi reziduurilor evacuate, precum şi pentru eliminarea pericolului de asfixiere. La terminarea fiecărei operaţii se va efectua proba de funcţionare a instalaţiei şi a dispozitivelor de siguranţă.

Art.67
Armăturile pentru scurgerea impurităţilor din separatoarele (acumulatoarele) subterane vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă împotriva scurgerii accidentale şi vor fi menţinute complete, pe toata durata exploatării.

Art.68
(1)Se vor efectua probele de presiune la recipiente numai cu lichidul şi la presiunea prevăzută prin program (instrucţiuni).
(2)Se va îndepărta personalul din zona din apropierea recipientului.
(3)Se vor lua măsurile necesare la începutul sezonului friguros pentru prevenirea îngheţării lichidului în recipient.

Art.69
În cazul sondelor cu presiuni statice mai mari de 64 bari, la care duzele sunt montate după acumulatorul subteran, scurgerea impurităţilor se va face numai după închiderea sondei prin robinetul aflat înaintea acumulatorului şi după o pauză suficientă până la egalizarea presiunilor.

Art.70
Dezgheţarea armăturilor robinetelor se va face numai cu apă caldă, fiind interzisă dezgheţarea cu foc.

Art.71
Este interzisă dirijarea scurgerilor de gaze şi a impurităţilor în locuri în care jetul poate întâlni obstacole, reţele electrice, surse de foc, construcţii sau căi de acces.

Art.72
Nu este permisă intrarea în rezervoare, chiar dacă sunt golite, fără aerisirea, curăţarea, spălarea cu apă caldă aditivată cu detergenţi şi reaerisirea ulterioară fără luarea altor măsuri, stabilite prin programul de lucru. Asigurarea cu centură de siguranţă prevăzută cu cordon şi prezenţa şefului echipei şi a maistrului sunt obligatorii.

Art.73
Este interzisă staţionarea pe rezervoare a personalului în zona gurilor neprevăzute cu capace, pe capacul boltit al rezervorului care nu este prevăzut cu balustrade.

Art.74
Toate bazinele (decantoarele) epuratoarele vor avea capacele, balustradele şi scările fixe metalice în bună stare, complete şi curăţate de depunerile de reziduuri alunecoase.

Art.75
Este interzis accesul sau curăţarea, fără dotarea personalului cu echipament individual de protecţie, scule şi mijloace corespunzătoare şi fără luarea măsurilor de prevenire a asfixierilor, alunecărilor, căderilor accidentale şi de prevenire a exploziilor şi incendiilor.

Art.76
(1)Scurgerea din separatoare în rezervoare, cămine, epuratoare se va face lent, cu debit redus, pentru evitarea ieşirii cu presiune şi împrăştierea fluidelor.
(2)Dacă e necesar, în prealabil, se vor dezgheţa cu apă caldă toate armăturile şi legăturile.

Art.77
(1)Toate scurgerile şi legăturile vor fi bine ancorate pe traseu şi la capete, pentru evitarea trepidaţiilor, frecărilor, smulgerii din filet, în special, în zona de evacuare a gazelor, lichidelor şi nisipului În suspensie.
(2)În timpul manevrării robinetelor de scurgere, operatorul va sta în poziţie laterală, ferit de jet.

Art.78
Personalul care lucrează la controlul conductelor şi la instalaţiile de colectare, captare, şi depozitare a condensatului va fi instruit şi verificat asupra cunoaşterii pericolelor şi efectelor nocive pe care le poate provoca acest produs, respectându-se următoarele:
a)purtarea echipamentului individual de protecţie adecvat;
b)utilizarea dispozitivelor de absorbţie pentru evitarea acumulării de vapori degajaţi, deoarece formează rapid un amestec exploziv foarte puternic şi periculos, în special vara, sau în încăperi, chiar ventilate;
c)folosirea sculelor antiscÂntei.

Art.79
(1)Rezervoarele pentru depozitarea condensatului vor fi prevăzute cu racorduri pentru descărcarea în cisterne şi dotate cu mijloace de stingere a incendiilor.
(2)Locul respectiv va fi marcat şi cu plăci de avertizare cu inscripţiile: “PERICOL DE FOC”, “PERICOL DE EXPLOZIE”, “PERICOL DE INTOXICARE”.
(3)Locurile de încărcare-descărcare în cisterne vor fi prevăzute cu puneri la pământ la care se vor lega vasele cisternă.

Art.80
(1)Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea căminelor, instalaţiilor de captare, încărcare, transport şi depozitare a condensatului.
(2)Pornirea motorului autocisternelor de transport se face numai după terminarea încărcării-descărcării, închiderea vanelor şi capacelor, degajarea completă a vaporilor şi curăţarea scurgerilor.

Art.81
Iluminatul locurilor de muncă din instalaţiile de manipulare-captare-depozitare a condensatului va fi exclusiv în sistem etanş-antiex.

Art.82
Este interzisă folosirea condensatului în lămpi de iluminat şi la spălarea echipamentului de lucru sau de protecţie.

Art.83
Separatoarele, rezervoarele şi barăcile metalice vor fi prevăzute cu punere la pământ ce vor fi verificate periodic conform normativelor în vigoare.

3.6.Dezgheţarea sondelor şi a conductelor de gaze

Art.84
(1)Dezgheţarea capului de erupţie – robinete, niple duze reglabile şi fixe, armături sub presiune,în vederea manevrării normale, se face numai cu cârpe înmuiate în apă caldă.
(2)Se interzice folosirea oricăror mijloace cu foc sau care produc scântei.

Art.85
Operaţiile de dezgheţare a sondelor vor fi executate numai în baza unor programe de lucru care vor cuprinde, pentru fiecare caz în parte, instrucţiuni specifice de protecţie a muncii.

Art.86
În timpul operaţiei de pompare a metanolului se va întrerupe curentul electric, circulaţia auto şi focurile din zonă.

Art.87
Personalul care lucrează la încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea şi manipularea metanolului, va fi instruit asupra pericolului de orbire şi de moarte pe care îl prezintă acest produs şi va purta echipamentul individual de protecţie necesar (ochelari, mănuşi şi şorţuri de cauciuc) .

Art.88
Pentru prevenirea unor sustrageri de metanol, rampa şi baraca cu recipienţi va fi special construită şi va fi păzită permanent, iar produsul va fi odorizat cu petrol lampant.

Art.89
Se vor lua măsuri contra împrăştierii de metanol atât la manipulare cât şi la scurgerea (lentă) a produsului din lubricator, în timpul evacuării gazelor sub presiune, pentru a feri personalul de execuţie de contactul cu fluidul refulat.

Art.90
(1)Evidenţa consumului de metanol se va face de către o persoană instruită special.
(2)Cantităţile neconsumate la operaţie, se vor transporta imediat la magazie (depozit) .
(3)Atât la depozit, rampa cât şi baraca sondei şi recipienţii cu alcool (glicol) vor fi vizibil inscripţionate cu menţiunea: “OTRAVĂ”, “PERICOL DE MOARTE”, “PERICOL DE EXPLOZIE”, “PERICOL DE INCENDIU”.

Art.91
La dezgheţarea capului de erupţie şi a instalaţiilor anexe de la sondă, se interzice:
a)aprinderea focurilor, fumatul, utilizarea aparatelor de sudură sau execuţia altor lucrări care ar putea provoca scântei sau flame în zona expusă gazelor şi lichidelor;
b)purjarea de gaze sau lichid în zona în care jetul ar putea lovi obstacole, dacă acestea nu pot fi îndepărtate;
c)lovirea sau forţarea porţiunilor din instalaţii rămase sub presiune;
d)demontarea de duze, flanşe, cupoane, la care într-o parte laterală a dispozitivului de închidere au rămas fluide sub presiune. În astfel de cazuri, se vor izola gazele cu un alt robinet din instalaţie, iar cel la care se lucrează, va fi scos complet de sub presiune;
e)lucrul cu scule care pot provoca scÂntei;
f)efectuarea operaţiilor de dezgheţare fără program stabilit şi aprobat de conducerea tehnică a schelei şi fără asistenţă tehnică cu calificare corespunzătoare.

Art.92
În timpul nopţii, se va lăsa pauză de dezgheţare. În cazul în care situaţia de la sondă impune lucrul pe timp de noapte, se va asigura un iluminat corespunzător antiex precum şi asistenţă tehnică competentă în permanenţă.

Art.93
(1)Dezgheţarea conductelor se va efectua prin izolarea tronsonului respectiv din robinetele de secţionare, evacuarea presiunii prin refulatoare (ţinând seama de pericolele menţionate la articolele precedente) şi lăsarea în pauză.
(2)Evacuarea aerului după dezgheţarea dopului, se va face încet, prin controlul amestecului aer-gaze, pentru a nu se atinge limita inferioară a amestecului exploziv. Se vor respecta prevederile de prevenire a exploziilor şi incendiilor în zona de lucru.

Art.94
La omorârea sondelor de gaze se vor respecta prevederile din “Normele specifice de securitate a muncii pentru extracţia ţiţeiului”.

3.7.Reducerea presiunii

Art.95
Instalaţiile de reglare se montează în aer liber sau clădiri în care să fie asigurată o ventilaţie naturală permanentă, în vederea evacuării scăpărilor de gaze. În scopul funcţionării corecte a regulatoarelor de gaze, înainte de a intra în instalaţia de reglare, trebuie să fie curăţate şi în acest sens se procedează astfel:
a)prizarea instalaţiilor de reglare să se facă din punctele cele mai ridicate ale conductei, unde circulă gazele curate;
b)se montează instalaţii de separatoare şi filtre de praf pentru reţinerea impurităţilor lichide şi solide antrenate de gaze. Impurităţiile acumulate vor fi evacuate periodic, conform instrucţiunilor de lucru.

Art.96
(1)Instalaţiile de reglare montate în aer liber vor fi împrejmuite, interzicându-se accesul persoanelor străine în incinta lor.
(2)Pe gardul împrejmuirii sau pe uşa clădirii, când acestea se montează în clădiri, se vor afişa plăcuţe avertizoare, pe care se vor înscrie: “PERICOL DE EXPLOZIE!”, “INTRAREA CU FOC STRICT OPRITĂ!”.

Art.97
În funcţie de presiunea în mm coloană de apă a arzătoarelor utilizate la diferitele agregate sau instalaţii de încălzire, precum şi debitul acestora, se stabileşte şi se dimensionează instalaţia de reglare şi tipul regulatoarelor utilizate, numărul treptelor de reglare, la stabilirea cărora intervine şi presiunea de intrare şi ieşire.

Art.98
Instalaţia de reglare a presiunii va fi prevăzută cu:
– robinete de intrare şi ieşire, care să ofere posibilitatea secţionării ei în caz de avarie;
– bypass;
– supape de siguranţă;
– manometre pe fiecare treaptă de reglare;
– regulator care se va monta între două robinete (pe intrare şi ieşire) ;
– supape de siguranţă care se instalează obligatoriu în orice instalaţie de reglare a presiunii, şi care vor fi cu evacuare la exterior (de pereţii clădirilor sau cofret) ; capătul liber al conductei de reglare va fi dirijat în jos, pentru a se feri de înfundare cu dopuri de gheaţă sau apă.

Art.99
Nu se admite menţinerea în funcţiune a unei instalaţii de reglare a presiunii cu elemente diferite (regulatoare, supape, ventile) şi la care reglarea presiunii în limite valoric prescrise nu se mai poate realiza, sau funcţionarea instalaţiei pe direct. În cazul defectării regulatoarelor, acestea se vor secţiona şi schimba imediat, sau repara.

Art.100
(1)La intrarea în arzător, sau pe rampa arzătorului, atunci când acestea sunt mai multe la un agregat, se vor monta două robinete sau două canale, din care una de manevră şi una de siguranţă, iar pe intrarea în fiecare arzător, dacă sunt mai multe, se va monta ventil de închidere sau cana. Aceasta va asigura, în funcţie de necesitate, reducerea sau mărirea debitului de gaze şi a cantităţii de căldură.
(2)Robinetele de manevră şi siguranţă, vor fi astfel instalate, încât manevrarea lor să se poată face concomitent cu supravegherea aprinderii focului.

Art.101
La punerea în funcţiune, instalaţiile de reglare se vor completa cu manometru, eventual termometru, armăturile se vor manevra la închidere şi deschidere de câteva ori şi se va face reglarea regulatoarelor.

Art.102
(1)Remedierea defectelor la instalaţiile de reglare se vor face după un program stabilit de către şeful formaţiei de lucru şi aprobate după caz, de şeful de secţie.
(2)Lucrările de remediere prin sudură se execută numai cu instalaţii scoase complet de sub presiune şi cu luarea măsurilor de securitate a muncii şi PSI specifice, măsuri care, vor fi consemnate şi în programul de lucru întocmit cu această ocazie şi aprobat de către cei în drept.

Art.103
(1)În cazul îngheţării regulatoarelor, care conduc la întreruperi sau la dereglarea alimentării cu gaze combustibile a consumatorilor, se vor lua măsuri imediate de dezgheţare, numai cu apă caldă, abur sau obiecte încălzite, interzicându-se utilizarea unor surse cu flacără.
(2)Se va instrui personalul ca, în perioada cât regulatorul este îngheţat, să nu facă încercări de reglare a acestuia. După dezgheţare şi restabilirea funcţionării normale, se vor face reglaje necesare, urmărindu-se încadrarea în presiunea prescrisă.
(3)Preventiv, acolo unde la instalaţiile de reducerea presiunii nu sunt asigurate condiţii de încălzire, pe timp friguros, se vor menţine pe regulatoarele de înaltă presiune, unde detenta este mare, obiecte încălzite.

Art.104
(1)Se interzice funcţionarea cu instalaţii de reglare a presiunii defecte.
(2)Ori de câte ori se observă după manometrele de pe rampă sau din modul în care sunt alimentate arzătoarele, că regulatoarele nu funcţionează corect, se va trece, după caz, la dezgheţarea instalaţiei, la reparaţia şi verificarea regulatorului sau atunci, când defecţiunea nu se poate remedia pe loc, la înlocuirea celui defect.
(3)Pe durata verificărilor sau reparaţiei, alimentarea se va efectua prin bypassul instalaţiei de reglare. Oprirea gazelor se va face pe ventilul de intrare.

Art.105
Modificările în instalaţiile de reducere a presiunii gazului combustibil se fac numai conform unei documentaţii tehnice avizate.

Art.106
Verificările instalaţiei de reglare se vor face:
– cu ocazia apariţiei unor defecte;
– periodic-anual, conform graficelor de revizii;
Operaţiile de revizie completă a unei instalaţii de reglare constau din:
– verificarea aparaturii de măsură şi control;
– verificarea şi demontarea regulatorului;
– verificarea filtrelor şi separatoarelor montate în amonte de instalaţia de reglare;
– verificarea armăturilor sub aspectul etanşeităţii;
– verificarea modului de funcţionare a regulatoarelor, reglarea lor.

Art.107
(1)Este interzisă menţinerea în funcţiune a instalaţiilor de reducere a presiunii gazelor, care prezintă defecţiuni, (regulatoare defecte, scăpări de gaze, ventile blocate sau îngheţate) şi cu aparatură de măsură lipsă.
(2)Oprirea gazelor se va face întodeauna de la ventilul de intrare în instalaţia de reglare.

3.8.Măsurarea debitului la sondele de gaze

Art.108
Instalaţia de măsurare a debitului la sondă se va executa în conformitate cu proiectele aprobate, interzicându-se orice improvizaţie, care este contrară normelor de proiectare. Toate poligoanele de măsură trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie la suprapresiune, formate din supape de siguranţă, reglate la presiunea de regim a poligonului, sau membrane de rezervă specificate şi marcate pentru presiunea de lucru.

Art.109
(1)Schimbarea ajustajelor, membranelor şi supapelor de siguranţă şi robinetelor se va face după izolarea prealabilă a panourilor de măsură, evacuarea presiunii, luarea măsurilor pentru lichidarea sau limitarea emanaţiilor, îndepărtarea surselor de foc şi luarea măsurilor pentru prevenirea producerii accidentale a scânteii.
(2)În cazul în care intervenţia la panoul de măsură predare-primire trebuie făcută fără oprirea sondelor din câmp, scoaterea panoului din funcţiune se face prin dirijarea gazelor pe ocolitor.

Art.110
(1)Se vor asigura membrane sau supape de siguranţă corespunzătoare presiunii maxime de lucru a panoului de măsură şi respectiv a conductei în care se leagă acestea.
(2)Se va asigura menţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a supapelor de siguranţă şi verificarea lor periodică.

Art.111
Punerea şi scoaterea din funcţiune a contoarelor diferenţiale se vor face conform instrucţiunilor tehnice, respectându-se ordinea operaţiilor şi manipulării.

Art.112
Verificarea etanşeităţii contoarelor şi a legăturilor acestora se va face cu apă şi săpun, iar dezgheţarea lor se va face cu apă sau obiecte încălzite.

Art.113
Înainte de începerea lucrului în cofretul contor, se va proceda la aerisirea acestuia, curăţarea urmelor de marcare cu pensula. Demontarea şi verificarea contorului se va face numai după izolarea acestuia, conform instrucţiunilor tehnice, scurgerea completă şi lentă a presiunii pentru evitarea împrăştierii mercurului.

Art.114
(1)Verificarea contoarelor diferenţiale se va face numai cu dispozitivele special destinate acestui scop (coloane cu apă sau mercur, pompe de verificat manometre, pompe tip bicicletă pentru reproducerea presiunii diferenţiale).
(2)Este interzisă provocarea diferenţei de presiune prin suflare sau aspirare cu gura.

Art.115
Cofretele pentru contoare vor fi prevăzute la partea inferioară cu tăvi cu apă şi cu orificii de aerisire, care vor fi menţinute în stare de funcţionare.

Art.116
Personalul care lucreză sau manevrează contoare şi diagrame, îşi va întreţine permanent igiena mâinilor şi a echipamentului.

Art.117
Se interzice controlul şi depozitarea contoarelor fără evacuarea completă a mercurului.

Art.118
Folosirea de metanol sau dietilenglocol pentru prevenirea îngheţării instalaţiilor de la contoare, se va face cu respectarea strictă a regimului de transport, depozitare, manipulare şi folosire a substanţei respective.

Art.119
La atelier, Înainte de demontarea vaselor comunicante ale contorului se va proceda la spălarea lor cu apă (în aer liber).

4.Tratarea şi deshidratarea gazelor

4.1.Prevederi generale

Art.120
Accesul persoanelor străine sau a angajaţilor întreprinderii în staţiile de uscare, fără interes de serviciu, este strict interzis. Angajaţii care au drept de acces permanent în staţii, vor fi înscrişi pe un tabel întocmit de şeful secţiei, iar ceilalţi angajaţi care vin în interes de serviciu, vor fi însoţiţi de una din persoanele menţionate în tabel.

Art.121
Introducerea sau posedarea ţigărilor, chibriturilor sau oricăror surse de foc în incinta staţiilor, sunt interzise cu desăvârşire. În acest scop se vor monta la intrarea în staţie o cutie specială de depunere a ţigărilor, chibriturilor etc. Se va amenaja loc pentru fumat.

Art.122
La instalaţia de uscare a gazelor se vor lua următoarele măsuri:
– aparatura pentru uscarea gazelor va fi montată în aer liber;
– clădirile în care există agregate auxiliare cu gaze vor fi bine ventilate.

Art.123
(1)Încălţămintea persoanelor ce intră în staţiile de uscare va fi cea corespunzatoare evitării pericolului de producere a scânteilor. Umblatul desculţ în incintă este interzis.
(2)La fiecare staţie este obligatorie afişarea următoarelor documente:
– schema tehnologică a instalaţiilor actualizată în funcţie de modificările făcute în timp;
– graficul de refulare a separatoarelor din amonte de staţie şi a separatoarelor de regenerare;
– tabelul cu presiunile maxime şi minime admise în timpul funcţionării staţiei;
– instrucţiuni tehnice pentru deservirea staţiei;
– obligaţiile de serviciu ale personalului de deservire;
– instrucţiunile de utilizare a instalaţiilor de ardere a gazelor şi pericolul ce îl prezintă amestecul aer-gaz;
– instrucţiunile de tehnica securităţii specifice locului de muncă;
– graficul de serviciu al personalului de deservire;
– instrucţiunile P.S.I specifice locului de muncă.

Art.124
Respectarea normelor P.S.I. va fi asigurată prin dotarea cu materiale, dispozitive şi aparate de stins incendii corespunzătoare normelor P.S.I. în vigoare.

Art.125
(1)Iluminatul staţiilor este admis numai electric antiex. Aparatele de conectare vor fi montate fie în hol sau pe peretele exterior al clădirii.
(2)Tabloul de distribuţie şi contoarele vor fi montate în nişe metalice prevăzute cu uşiţe. Conductorii electrici vor fi din cupru introduşi în tuburi I.P.E. sau ţeava de gaz, montajul ţevilor făcându-se aparent.

Art.126
Încălzirea încăperilor destinate personalului de supraveghere de la staţii se poate face fie prin calorifer cu apă caldă, fie cu ajutorul sobelor din ţeavă de oţel cu aprindere din exterior. Sobele vor fi prevăzute cu burlane sudate şi etanşe la coşul de fum al clădirii.

Art.127
Pe poarta de acces în staţie vor fi montate tăbliţe avertizoare cu inscripţiile: “INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE ESTE INTERZISĂ!”; “FUMATUL OPRIT!” şi “PERICOL DE EXPLOZIE!”.

Art.128
Robinetele din staţie vor fi numerotate şi prevăzute cu plăcuţe care indică numărul de ture şi poziţia închis – deschis. Ordinea de acţionare la pornire, schimbarea ciclurilor, oprirea vor fi indicate în instrucţiunile tehnice, care se vor respecta întocmai.

Art.129
În exploatarea instalaţiilor de colectare, receptare şi depozitare condensat, personalul va fi instruit şi verificat asupra cunoaşterii şi efectelor acestui produs. Se vor respecta următoarele reguli:
– evitarea inhalării de vapori degajaţi deoarece provoacă intoxicaţii;
– evitarea contactului direct cu pielea deoarece provoacă iritaţii;
– evitarea acumulărilor de vapori degajaţi, deoarece formează amestec exploziv foarte periculos în special în încăperi.

4.2.Punerea în funcţiune a staţiei de tratare şi uscare gaze

Art.130
Punerea în funcţiune a staţiilor de uscare se va face sub supravegherea directă a şefului de atelier şi a şefului de formaţie, cu respectarea normelor de mai jos.

Art.131
Se va face controlul general la staţie, inclusiv verificarea dacă toate ventilele sunt închise, cu excepţia ventilelor de 1/2″ de la manometre ce trebuie închise.

Art.132
La pornirea staţiei se vor avea în vedere următoarele:
– evacuarea aerului din întreaga instalaţie;
– verificarea stării cuptorului;
– verificarea funcţionării instalaţiei de reducere a presiunii pentru gazul combustibil;
– pornirea cuptorului cu respectarea normelor indicate pentru caloriferul de la sonda de gaze;
– punerea în funcţiune a contoarelor pentru gaze, tratare, regenerare, gaz combustibil, asigurând debitele şi presiunile prevăzute în instrucţiunile tehnice;
– controlul vizual şi auditiv pentru a depista eventualele scăpări.

Art.133
Funcţionarea aparatelor de măsură şi control, precum şi a dispozitivelor de siguranţă şi avertizare vor fi verificate în mod obligatoriu la punerea în funcţiune a staţiei de uscare.

Art.134
Supapele de siguranţă se vor monta:
– la fiecare adsorbor;
– la fiecare schimbător de căldură;
– la fiecare separator;
– la vasele de probă;
– la răcitoarele de gaze.

Art.135
Manometrele vor fi montate:
– pe colectoarele de gaze umede şi uscate;
– pe conducta de abur la intrarea în instalaţie;
– pe conducta de apă la intrarea în răcitoare;
– la fiecare adsorbor.
Presiunile de regim vor fi marcate cu roşu.

Art.136
Aparatele de măsură se vor monta:
– pe conducta de intrare a gazelor în instalaţie;
– pe conducta de gaze pentru regenerare;
– pe conducta de gaze pentru răcire.

Art.137
Termometrele se vor monta în locaşurile prevăzute pe:
– conducte de gaze de intrare în instalaţie;
– conducte de gaze de ieşire în instalaţie;
– conducte de gaze de răcire a instalaţiei;
– conducta de abur.

Art.138
Conductele vor fi sprijinite pe suporţi iar la ieşirea din pământ vor fi izolate pe o distanţă de 15 cm.

Art.139
Operaţia de punere în funcţiune va începe în mod obligatoriu prin refularea aerului şi impurităţilor din instalaţie prin refulatoarele montate pe conducta de intrare pe răcitor şi conducta de regenerare.

Art.140
La efectuarea refulărilor se vor lua măsuri de pază pentru ca folosirea focului deschis să nu se facă pe o rază mai mică de 100 m faţă de refulator. Refularea se face cu ajutorul pipelor de refulare de lungime corespunzătoare şi montate rigid pe robinetul de manevră a refulatorului.

Art.141
Refularea gazelor nu se face în direcţia liniilor electrice sau telefonice pentru a se evita orice fel de posibilitate de accidentare.

Art.142
În funcţie de rolul bateriilor (tratare sau regenerare) va fi indicată poziţia fiecărui ventil (deschis sau închis) precum şi numărul de ture.

Art.143
Pentru scoaterea din circuit a instalaţiei, conducta de intrare şi conducta de ieşire vor fi legate între ele într-o conductă şi prevăzute cu ventile uşor accesibile.

Art.144
(1)Instalaţiile vor fi folosite la presiunile de regim indicate, depăşirea acestor presiuni fiind interzisă.
(2)Manipularea ventilelor se va face numai cu mănuşi.

Art.145
Dezgheţarea robinetelor şi a altor armături se face numai prin utilizarea apei calde.

Art.146
La instructajul special ce se va face în mod obligatoriu personalului de deservire la punerea în funcţiune se vor verifica:
– modul de însuşire a cunoştinţelor de exploatare normală;
– manevrarea În caz de avarie;
– modul de acţionare în caz de incendiu.

Art.147
După eliminarea aerului, ventilele de pe conductele de intrare-ieşire a gazelor din staţie rămân deschise.

Art.148
Se va verifica dacă cuptorul este plin de apă şi dacă toate ventilele de la cuptor sunt Închise.

Art.149
Instrucţiunile tehnice de exploatare şi schema tehnologică vor fi afişate la loc vizibil şi vor fi actualizate în funcţie de modificările care se fac în timp.

Art.150
Căminele pentru robinete, epuratoarele de apă şi condensat vor fi prevăzute cu capace din material incombustibil, cu scări de acces şi vor fi controlate periodic.

Art.151
Robinetele vor fi manevrate numai de pe platformele amenajate în acest scop, menţinute în perfectă stare de curăţenie, prevăzute cu scări de acces şi balustrade.

Art.152
Aerisirea focarului cazanului este de asemenea obligatorie timp de cca.10 minute înainte de aprinderea focului, verificându-se totodată şi tirajul coşului.

Art.153
Se va face un control vizual şi auditiv dacă nu sunt scăpări de gaze. Dacă nu se constată nici o defecţiune se consideră staţia pornită.

4.3.Exploatarea staţiei de uscare şi tratare gaze

Art.154
Supravegherea staţiei de uscare se face în mod permanent prin personal care lucrează în 3 schimburi.

Art.155
Exploatarea staţiei se va face respectându-se instrucţiunile tehnice privind: durata ciclurilor, parametrii limită, ordinea acţionării limită şi ordinea acţionării robinetelor.

Art.156
Pornirea, exploatarea curentă, oprirea, revizia se asigură cu respectarea strictă a instrucţiunilor tehnice proprii fiecărei staţii.

Art.157
Parametrii se măsoară orar şi se înscriu în “Raportul staţiei”. Orice defecţiune va fi consemnată şi raportată imediat pe cale ierarhică, până la directorul unităţii.

Art.158
Durata ciclurilor, parametrii maximi, ordinea deschiderii şi închiderii ventilelor specifice fiecărei staţii vor fi indicate de către serviciile de resort.

Art.159
La schimbarea ciclurilor se va respecta întocmai ordinea deschiderii şi închiderii ventilelor din instalaţii.

Art.160
La fiecare schimbare de ciclu se verifică buna funcţionare a supapelor de siguranţă.

Art.161
La scurgerea, manipularea şi măsurarea nivelului de condensat se va ţine capacul rezervorului deschis, luându-se toate măsurile de prevenire a scÂnteilor.

Art.162
Condensatul colectat la staţiile de uscare va fi depozitat la o distanţă minimă de 50 metri faţă de cuptorul instalaţiei. Locul de depozitare va fi marcat prin plăci avertizoare cu inscripţia “PERICOL DE INCENDIU!”.

Art.163
Fiecare staţie va avea indicată periodicitatea scurgerii impurităţilor lichide din separatorul de pe conducta de regenerare şi din separatoarele montate în faţa staţiei.

Art.164
Manipularea condensatului, umplerea cisternelor şi golirea rezervoarelor impun în mod obligatoriu purtarea echipamentelor de protecţie pentru evitarea contactului dintre condensat şi piele şi îmbibarea îmbrăcămintei cu condensat deoarece prin aprindere se pot produce arsuri grave.

Art.165
Buna funcţionare a aparatelor de măsură şi control, cât şi etanşeitatea armăturilor vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare. Ele trebuie să poarte sigiliul de verificare oficială a I.S.C.I.R.

Art.166
Exploatarea, întreţinerea, revizuirea şi repararea instalaţiilor, se efectuează de către personalul de deservire şi de către echipa de intervenţie din cadrul atelierului. Aceştia se vor îngriji ca toate robinetele montate în căminele de vizitare să fie accesibile pentru manevrare. Căminele vor avea câte o scară din fier pentru acces, bine consolidată. Robinetele montate la suprafaţă vor fi prevăzute cu podeţe şi balustradă. Robinetele aferente instalaţiei vor fi numerotate corespunzător schemei tehnologice.

Art.167
Căile de acces în şi spre incinta staţiilor de uscare vor fi amenajate astfel încât să permită intervenţia rapidă a echipelor de salvare sau a formaţiilor de pompieri.

Art.168
În caz de incendiu se izolează staţia închizând ventilul principal de intrare în staţie după ce, în prealabil, s-a deschis ventilul de by-pass după care se închide focul.

Art.169
Operatorii din schimb vor localiza şi stinge, focul utilizând echipamentul, instalaţiile şi aparatele din dotare. Pentru orice început de incendiu se vor anunţa în ordinea de mai jos, următoarele organe:
– formaţia de pompieri a staţiei ;
– unitatea P.S.I. – M.A.I. cea mai apropiată;
– conducerea secţiei.

4.4.Oprirea staţiei de tratare şi uscare gaze

Art.170
Staţia se va opri pentru revizie numai după o regenerare prelungită a silicogelului pentru eliminarea hidrocarburilor rămase în porii lui. De asemenea, se va aştepta să se consume, prin arderea în cuptor, gazele din conducta de alimentare.

Art.171
Este interzisă închiderea focului şi evacuarea gazelor combustibile prin supapa de siguranţă.
Pe timpul opririi staţiei, refulatoarele vor fi permanent deschise iar conductele de intrare şi ieşire din adsorbere se vor blinda în cazul în care robinetele de secţionare nu sunt absolut etanşe.

Art.172
După oprirea staţiei se vor pune conductele de intrare şi ieşire ale adsorbanţilor pe zero, iar refulatoarele vor rămâne deschise tot timpul.

Art.173
Se vor blinda conductele de intrare şi ieşire a gazelor din adsorbere.

Art.174
Se vor deschide gurile superioare de vizitare ale adsorberelor.

Art.175
În cazul opririlor accidentale de curent electric la staţia de uscare, se va scurge apa din conductele tehnologice în sezonul rece în vederea protejării contra îngheţului.

4.5.Revizia staţiei de tratare şi uscare gaze

Art.176
Lucrările de revizii se vor face numai în baza unui program întocmit de conducerea unităţii. Lucrările de revizie vor fi permanent supravegheate.

Art.177
Personalul care manipulează silicagelul (extragerea din adsorber, cernere, introducere) va purta mască de protecţie contra prafului.

Art.178
După evacuarea silicagelului, adsorberul se va spăla cu jet de apă şi se va aerisi, controlându-se cu detectorul prezenţa gazelor. Personalul care lucrează în interiorul adsorberelor va fi echipat cu costum de azbest şi mască de protecţie.

Art.179
Încărcarea silicagelului se va face numai în condiţiile de aerisire puternică în adsorber şi eliminarea totală a posibilităţilor de producere a scânteilor; se vor scoate din adsorber toate piesele metalice care pot produce scântei.

Art.180
În timpul efectuării operaţiilor de înlocuire a silicagelului se va asigura personalul de schimb.

Art.181
În timpul reviziei staţiei de tratare şi uscare gaze se vor menţine în stare de funcţionare toate dotările de P.S.I.

5.Extracţia răcirea şi îmbutelierea bioxidului de carbon

5.1.Exploatarea sondelor de bioxid de carbon

Art.182
Sondele de CO2 vor fi prevăzute cu cap de erupţie (C.E.) , corespunzător condiţiilor cerute de fiecare sondă în conformitate cu programele de lucru elaborate şi cu prevederile din proiectele de execuţie.

Art.183
Capul de erupţie furnizat de unitatea constructoare sau reparatoare va fi însoţit de certificatul de calitate şi de fişa tehnică care se va păstra la staţia de îmbuteliere CO2.

Art.184
Sondele care au montate capete de erupţie supraînălţate, vor fi echipate cu podeţe de lucru prevăzute cu scări de acces şi balustrade pentru manevrarea în condiţii normale a tuturor robinetelor din componenţa CE.

Art.185
O atenţie deosebită se va acorda prevenirii corodării echipamentului de fund prin pomparea de substanţe inhibante în conformitate cu normele şi prescripţiile tehnice în vigoare şi a proiectelor de specialitate.

Art.186
Exploatarea sondelor de bioxid de carbon se realizează respectându-se normele specifice de protecţie a muncii utilizate la exploatarea sondelor de gaze naturale.

Art.187
Manevrarea robinetelor capului de erupţie la sonda CO2 se va executa în prezenţa şefului de echipă de către personalul calificat din cadrul staţiei, special instruit pentru această operaţie.

Art.188
Zilnic se va efectua verificarea vizuală a tuturor armăturilor, robinetelor, îmbinărilor şi etanşeităţilor pentru depistarea oricăror emanaţii.

Art.189
Spaţiile inelare dintre coloane vor fi echipate cu instalaţie completă pentru verificarea şi măsurarea în permanenţă a eventualelor presiuni ce pot apare în timpul exploatării, iar beciul sondei va fi amenajat corespunzător pentru depistarea oricăror emanaţii.

Art.190
Pe fiecare robinet din componenţa CE va fi montat o plăcuţă pe care se inscripţionează poziţia ventilului, închis-deschis, numărul de ture necesar închiderii sau deschiderii complete şi sensul de rotire pentru închidere.

Art.191
Sondele ce produc bioxid de carbon se vor controla zilnic de către lăcătuşii mecanici sau operatorii de extracţie în baza sarcinilor trasate. Se va verifica în principal următoarele:
a)integritatea şi starea tuturor armăturilor CE;
b)emanaţii sau scăpari de CO2 la îmbinări, etanşări sau în beciul sondei;
c)verticalitatea capului de erupţie;
d)situaţia alunecărilor de teren din jurul CE sau din zona apropiată de CE;
e)starea împrejmuirii CE şi dotarea cu plăcuţe avertizoare: NSSM şi PSI;
f)efectuarea de lucrări de persoane neautorizate în incinta sau în imediata apropiere a împrejmuirii.

Art.192
Înlocuirea sau urmărirea la duză se vor executa numai după închiderea robinetului înainte şi după duza cu evacuarea presiunii şi eliminarea emanaţiilor. Operaţia se va executa din poziţie laterală faţă de axa robinetului cu mişcări lente fără smucituri.

Art.193
Supapele de siguranţă vor fi exploatate, menţinute în perfectă stare de funcţionare şi verificate în conformitate cu instrucţiunile tehnice ISCIR. În cazul defectării, remedierea se va efectua numai după secţionarea tronsonului pe care este montată supapa respectivă şi scurgerea presiunii la zero.

Art.194
Aparatura de măsură şi control precum şi robinetul de reglare a presiunii de lucru se vor verifica zilnic sau ori de câte ori este nevoie. Robinetul de reglaj va fi reglat în limitele prescrise presiunii gazului CO2 pentru lichefiere şi îmbuteliere, respectiv 75-80 bari, valori ce se vor marca cu vopsea roşie pe cadranul manometrului montat în aval de acesta.

Art.195
Verificarea şi repararea dispozitivului de refulare de la acumulatorul subteran se va executa numai după închiderea sondei din ventilul central de la CE şi după scăderea presiunii la zero.

Art.196
Sursa de presiune constantă va fi pusă în funcţiune, numai după verificarea presiunii azotului din acumulator (cca.60 bar) , a nivelului uleiului din rezervor şi a poziţiei contactelor manometrului electric. Este interzis accesul persoanelor străine în imediata apropiere a sursei şi regulatorului de presiune în timpul funcţionării acestora.

Art.197
Acumulatorul de presiune va fi încărcat în exclusivitate cu azot. Se interzice categoric folosirea aerului.

Art.198
Habele de răcire ale schimbătoarelor de căldură vor fi acoperite cu capace prevăzute cu guri de vizitare.

Art.199
Exploatarea, revizia şi întreţinerea motoarelor şi pompelor de recirculare a agentului de răcire, se va face de către electricianul autorizat al staţiei de Îmbuteliere CO2 şi de către lăcătuşii mecanici, cu respectarea prevederilor tehnice şi normelor de protecţie a muncii pentru instalaţiile electrice din şantierele de petrol şi gaze.

Art.200
Compresoarele şi recipientele sub presiune din componenţa instalaţiei de suprafaţă (de aer, azot, CO2) se vor exploata cu respectarea normelor I.S.C.I.R. şi a normelor de protecţie a muncii privind exploatarea staţiilor de comprimare.

5.2.Răcirea bioxidului de carbon

Art.201
Instalaţia de răcire cu amoniac va fi exploatată, revizuită şi întreţinută de personal calificat care va respecta instrucţiunile tehnice ale instalaţiei şi normelor ISCIR în vigoare.

Art.202
Sala maşinilor în care este montată instalaţia frigorifică şi instalaţiile va fi prevăzută cu sistemul de ventilaţie corespunzător pentru prevenirea intoxicării cu CO2 şi menţinută permanent în perfectă stare de funcţionare şi aerisire.

Art.203
Tabloul electric general de distribuţie a energiei electrice pentru forţă şi iluminat va fi dotat conform normativelor în vigoare. Verificarea şi întreţinerea lui se va face numai de către un electrician autorizat. Tabloul va fi în permanentă stare de funcţionare şi va fi încuiat cu lacăt.

Art.204
Conductele aferente instalaţiei de răcire şi instalaţiei tehnologice de suprafaţă vor fi marcate şi vopsite în culori convenţionale conform standardului în vigoare.

Art.205
Recipientele sub presiune din cadrul instalaţiei frigorifice vor fi puse sau repuse în funcţiune numai după efectuarea periodică a verificărilor oficiale ISCIR.

Art.206
În sala maşinilor frigorifice vor fi afişate schemele tehnologice, electrice şi instrucţiunile specifice privind montajul, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor frigorifice în condiţii de securitate.

Art.207
În cazul scăpărilor masive de agent frigorific în sala maşinilor, se va intra numai cu echipament individual de protecţie adecvat şi cu mască prevăzută cu tub de aducţiune a aerului şi cu supravegherea permanentă de la distanţă. Personalul va fi instruit şi antrenat periodic pentru aceste intervenţii.

Art.208
În cazul producerii unor avarii în sala instalaţiei frigorifice, instalaţia se va goli prin circuitul de siguranţă care va fi menţinut în permanenţă în stare de funcţionare.

5.3.Îmbutelierea, manipularea şi depozitarea recipientelor şi buteliilor de bioxid de carbon

Art.209
La construcţia staţiilor de îmbuteliere C02 se vor asigura următoarele condiţii:
a)ventilarea atmosferei din staţie (hala de îmbuteliere) , pentru menţinerea concentraţiei de bioxid de carbon sub limitele admise;
b)încăperile aferente vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire cu abur de joasă presiune, apă, sau aer cald.

Art.210
Este interzisă montarea conductelor de bioxid de carbon pe sub clădiri şi instalaţii. Pe traseele din apropierea clădirilor şi instalaţiilor, conductele vor fi drenate, prevăzute cu răsuflători, în vederea drenării şi detectării eventualelor scăpări sau emanaţii de CO2.

Art.211
Proba de presiune a conductelor de C02 se va efectua la o valoare egală cu 1,5 presiunea nominală de lucru atât la punerea în funcţiune cât şi după fiecare revizie generală a staţiei.

Art.212
Operaţiunea de încărcare a recipientelor, buteliilor se face conform reglementărilor I.S.C.I.R. în vigoare şi va fi precedată de următoarele lucrări obligatorii:
a)verificarea cântarelor şi a manometrelor instalaţiei;
b)verificarea furtunurilor de umplere care vor fi de tip flexibil, confecţionate din material rezistent la presiunea de lucru şi în mediu C02;
c)verificarea racordurilor şi robinetelor de încărcare;
d)verificarea conductelor de evacuare a gazului suprîncărcat în recipient;
e)eliminarea tuturor materialelor depozitate accidental În sala de Îmbuteliere.

Art.213
(1)Recipientele şi buteliile ce urmează a fi încărcate se vor verifica fiecare în parte. Este interzisă încărcarea :
a)dacă lipseşte placa de timbru – inscripţionare incompletă;
b)la depăşirea datei scadente la verificare;
c)dacă există neconcordanţa privind datele de presiune de încărcare, greutatea încărcăturii şi natura gazului de încărcat;
d)dacă sunt rectificări ale inscripţiilor de pe placă;
e)dacă corpul recipientelor sau buteliilor este deformat, tăiat sau corodat;
f)când robinetul cu ventil este defect sau incomplet;
g)dacă lipseşte capacul de protecţie sau este deteriorat ;
h)dacă vopsirea nu este conformă cu prescripţiile ISCIR în vigoare;
i)când postamentul este defect;
j)când se constată prezenţa altui gaz remanent ( în loc de C02) .
(2)Buteliile defecte vor fi returnate la beneficiar pentru a fi reparate În ateliere autorizate.
(3)Buteliile pot fi completate de către îmbuteliatori, cu rozete, inele de cauciuc şi capace.

Art.214
Este interzisă depăşirea greutăţii de încărcare stabilită şi marcată cu vopsea roşie pe cadranul cântarului. Depăşirea accidentală va fi remediată prin racordarea buteliei la dispozitivul de descărcare în rampa de dirijare C02 la exteriorul halei de Îmbuteliere.

Art.215
(1)Manipularea furtunurilor de încărcare şi deşurubarea robinetelor se efectuează încet, pentru evitarea evacuării bruşte a gazelor remanente aflate sub presiune în recipient.
(2)Este interzisă efectuarea înşurubării sau deşurubării piuliţelor de la furtunurile de încărcare, prin lovire.

Art.216
Demontarea robinetelor înfundate se va face în ateliere autorizate. Dezgheţarea robinetelor se face prin înfăşurarea lor în pânză de in înmuiată în apă. Se interzice categoric încălzirea corpului buteliei.

Art.217
Încărcarea maximă admisibilă a recipientului cu C02 este dată de greutatea maximă stabilită pe un litru capacitate, respectiv 0,75kg. Încărcarea se face cu recipientul în poziţie verticală la presiunea de 75-80 bari (presiunea de exploatare a sondei de C02) .

Art.218
Este interzisă efectuarea strângerii piuliţelor şi racordurilor de la recipientele la instalaţia de îmbuteliere, când instalaţia se află sub presiune.

Art.219
În cazul în care se constată emanaţii de gaze pe la garniturile robinetelor, racordurile de încărcare sau de defectare a cântarului, operaţia va fi imediat oprită, închizându-se sursa de C02, luându-se măsuri de remediere.

Art.220
După încărcare, buteliile vor fi verificate din punctul de vedere al etanseităţii, vor fi etichetate şi inscripţionate, menţionându-se felul gazului, data umplerii şi verificării. Se va face menţiunea “VERIFICAT”.

Art.221
Recipientele (buteliile) încărcate vor fi înscrise în registrul special numerotat şi vizate de conducerea unităţii conform reglementărilor ISCIR în vigoare, menţionându-se:
a)data încărcăturii;
b)numărul de fabricaţie;
c)data verificării şi scadenţa;
d)presiunea sau greutatea încărcăturii;
e)persoana care a efectuat încărcătura.

Art.222
Recipientele şi buteliile care urmează să se depoziteze temporar în hală, vor avea capac la racordul robinetului şi capac de protecţie.

Art.223
Temperatura din depozit va fi maximum +300C. În timpul transportului recipientele vor fi ferite de efectul direct al razelor solare sau al altor surse de încălzire puternică.

Art.224
Se interzice depozitarea recipientelor încărcate cu C02 pe culoare, coridoare sau în camere prin care se circulă.

Art.225
(1)Depozitarea buteliilor se va realiza prin aşezarea în poziţie verticală pe stelaje cu capacitate de câte 20-25 butelii şi cu bariere de sprijin. Buteliile goale vor fi depozitate separat de cele pline.
(2)Locul de depozitare va fi etichetat cu “BUTELII PLINE” şi ” BUTELII GOALE”.

Art.226
Staţiile de încărcare, depozitare şi distribuţie a recipientelor de C02, vor fi dotate din punct de vedere sanitar, pentru acordarea de prim ajutor în cazul unor eventuale intoxicaţii.

Art.227
În timpul efectuării încărcării, descărcării, umplerii şi remedierii defecţiunilor, personalul de deservire a staţiei va purta echipamentul individual de lucru şi de protecţie corespunzător normelor şi normativelor în vigoare.

Art.228
În timpul transportului fixarea recipientelor şi a buteliilor se va face pe stelaje.

Art.229
Manipularea recipientelor şi a buteliilor prin rostogolire sau aruncare este interzisă. Pe distanţe mici transportul se va efectua cu ajutorul cărucioarelor speciale.

Art.230
(1)Transportul recipientelor se va realiza cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii în transporturi rutiere. Este interzisă transportarea recipientelor fără capacul de protecţie montat şi fără inele de cauciuc pentru protecţie la şocuri.
(2)La aşezarea lor pe platforma autovehiculului toate buteliile vor fi plasate cu robinetele în aceeaşi parte.

Art.231
Este interzisă transportarea personalului sau materialelor pe platforma autovehiculului care transportă butelii încărcate cu C02.

Art.232
Este interzisă stationarea nesupravegheată a vehiculului care transportă recipiente şi butelii încărcate cu C02, conducătorul auto fiind instruit în special cu privire la condiţiile de transport.

Art.233
Orice intervenţie pentru remedierea defecţiunilor, apărute în cadrul instalaţiei atunci când sunt emanaţii mari de C02 în cămine, excavaţii sau în spaţii închise cu atmosferă de C02, se va executa cu aparat respirator automat, cu supravegherea permanentă de la distanţă. Se va face instruire şi antrenament periodic pentru astfel de operaţiuni.

6.Comprimarea gazelor naturale

6.1.Dispozitii generale

Art.234
Proiectarea, amplasarea, construirea halelor, montarea şi exploatarea echipamentelor tehnice, se va face conform prevederilor din “Normele generale de protecţie a muncii”, asigurându-se şi păstrându-se în mod permanent:
1.Distanţa necesară faţă de alte construcţii pentru evitarea poluării fonice şi atmosferice;
2.Ventilaţia naturală a halei compresoarelor prin jaluzele mobile, cu posibilitatea de blocare în poziţia deschis, amplasate la partea inferioară pe unul din pereţii longitudinali şi la partea superioară sub acoperiş. În timpul funcţionării compresoarelor, jaluzelele vor fi blocate în poziţia deschis;
3.Căile de circulaţie şi de acces în interiorul şi exteriorul halei, care vor fi menţinute libere pe tot timpul funcţionării staţiei;
4.Dotarea cu echipamentele prevăzute în normele de P.S.I. şi amplasate conform acestor norme;
5.Construcţia instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat În mediu exploziv de gaze;
6.Protecţia construcţiilor, şi instalaţiilor prin legare la pamânt;
7.Instalarea dispozitivelor de colectare a scăpărilor de gaze de pe tijele pistoanelor compresoarelor şi a celor evacuate din cartere şi dirijarea lor la coşurile amplasate în conformitate cu normele tehnice şi de P.S.I.;
8.Sistem de aerisire a vanelor de comandă şi a altor echipamente, asigurat prin conducte independente;
9.Dotarea cu dispozitive şi instalaţii de ridicat, dimensionate la capacitatea corespunzătoare greutăţii maxime a utilajelor ce vor fi deplasate; sarcina maximă va fi inscripţionată vizibil pe fiecare instalaţie de ridicat;
10.Izolarea termică a conductelor de eşapare şi a părţilor agregatului de comprimare cu temperaturi de peste 700C;
11.Prevederea de apărători de protecţie la piesele în mişcare şi la îmbinările cu flanşe ale conductelor pentru fluide fierbinţi şi sub presiune, bine încastrate şi care nu vor putea fi îndepărtate decât după oprirea agregatului, răcirea şi depresurizarea conductelor; acestea vor fi marcate cu plăci de avertizare (“corp fierbinte”).
12.Montarea aparatelor de măsură şi control necesare exploatării în condiţii de siguranţă a agregatelor motoarelor, turbinelor, pompelor şi a instalaţiilor tehnologice aferente.
A.M.C. vor fi amplasate la loc vizibil pentru a fi observate în permanenţă.
13.Montarea de scări cu mâna curentă şi de plaforme cu balustrade care să împiedice căderea sau alunecarea personalului în timpul deplasării la şi de la părţile superioare ale agregatelor de comprimare şi conductelor aferente.
14.Montarea pe conductele de aspiraţie, a separatoarelor de impurităţi lichide şi solide, prevăzute cu dispozitive de evacuare a acestora manual sau automat.
15.Montarea separatoarelor de ulei pe conductele de refulare.
16.Montarea instalaţiei de captare a uleiului ars şi a scurgerilor de ulei pe la etanşări, pentru a nu se scurge pe pardoseala staţiei.
17.Montarea instalaţiei de captare – purificare şi reglare a gazului combustibil la parametrii indicaţi de furnizorul agregatului de comprimare.
18.Montarea colectoarelor şi conductelor aparente de gaze la 0,5 m faţă de sol şi a podeţelor de acces peste conducte.
19.Montarea aparaturii de pornire a motorului electric în construcţie antiexplozivă la cel puţin 0,5 m distanţă faţă de piesele în mişcare.
20.Dotarea fiecărei instalaţii de pornire a motoarelor electrice cu poduri izolante.
21.Montarea supapelor de siguranţă şi a clapetelor de reţinere pe conductele de refulare ale agregatelor. Ţeava de refulare în exterior a supapei se va monta în partea opusă a coşului de evacuare a gazelor arse de la motoare.
22.Se vor monta plăci de cauciuc între conducte şi suporţi, grătare, pentru evitarea contactului direct, amortizarea vibraţiilor şi şocurilor.
23.Conductele montate pâna la 0,3 m de sol vor fi izolate anticoroziv iar pe o porţiune de cel puţin 0,15 m în exteriorul conductelor la ieşirea din teren, nu se vor amplasa materiale abrazive, respectiv dale de beton piatră spartă, pentru protejarea suprafeţei exterioare a conductei.
24.Staţia de compresoare va fi dotată cu aparatură fixă şi trusă portabilă pentru determinarea concentraţiilor periculoase de gaze.
25.Pe conductele de aspiraţie şi refulare a gazelor, respectiv la intrarea şi ieşirea din staţie, vor fi montate robinete acţionate pneumatic sau electric şi prevăzute cu telecomandă, pentru acţionarea lor în caz de necesitate.
26.Se vor monta robinete cu acţionare pneumatică sau electrică şi pe conductele care merg la coş, în vederea golirii claviaturii În caz de necesitate.
27.Înainte de punerea în funcţiune a staţiei se vor afişa obligatoriu la loc vizibil schemele tehnologice instrucţiunile de lucru în toate încăperile staţiei de comprimare.
28.Personalul staţiei va fi instruit pentru a cunoaşte şi acţiona corect în orice situaţie de modificare a parametrilor normali de funcţionare a staţiei.
29.Dotarea cu scule antiscântei, şi echipament de salvare în caz de pericol şi cu post de prim ajutor.

Art.235
Conductele de gaze din interiorul staţiei vor fi îmbinate în atelier prin sudare de către sudori autorizaţi şi probate. Etanşeitatea îmbinărilor în filete sau flanşe va fi controlată zilnic cu detectorul de gaze.

Art.236
Orice modificare a instalaţiei sau a claviaturii se va executa numai cu avizul proiectantului.
Schema tehnologică şi instrucţiunile de exploatare vor fi reactualizate la zi cu toate modificările survenite.

Art.237
La staţiile de moto şi turbocompresoare se vor, monta şi menţine în ” rezerva caldă” grupuri electrogene de securitate, care să poată fi pornite imediat în cazul unor opriri accidentale a alimentării cu energie electrică din reţea.

Art.238
(1)Întreaga aparatură electro-energetică din interiorul staţiei ca şi cea amplasată în alte încăperi sau în exterior cu mediu exploziv, va fi executată în construcţie antiex şi întreţinută în condiţii corespunzătoare.
(2)Este interzisă cu desăvârşire modificarea instalaţiilor electrice de iluminat, utilizarea unor improvizaţii sau folosirea celor care prezintă defecţiuni sau sunt incomplete.

Art.239
(1)Sistemul de aprindere prin scânteie al motoarelor cu gaze va fi în construcţie antiexplozivă.
(2)Intervenţiile la piesele acestui sistem se vor executa numai după oprirea motorului de către personal autorizat.
(3)Fisele, bujiile, bobinele de inducţie şi magnetourile vor fi verificate periodic, conform instrucţiunilor.

Art.240
La toate intrările în incinta şi în interiorul staţiei de comprimare şi construcţiile anexe vor fi montate placi avertizoare cu insripţia: “INTRAREA STRICT OPRITĂ”, “NU UMBLAŢI CU FOC”, “PERICOL DE EXPLOZIE.”

Art.241
Sunt strict interzise:
a)accesul în incinta sau în interiorul staţiei, a persoanelor străine, sau a angajaţilor întreprinderii, care nu sunt în interes de serviciu.
Persoanele cu drept de acces se vor înscrie într-un tabel, iar celelalte persoane care vin în interes de serviciu, vor fi însoţite de una din persoanele autorizate, menţionate în tabel;
b)introducerea sau posedarea chibriturilor, brichetelor sau a oricăror surse de foc şi fumatul în incinta împrejmuită a staţiilor de compresoare; în acest scop, în baraca portarului se va amenaja o cutie specială, destinată depunerii acestor obiecte;
c)amplasarea altor obiective la o distanţă faţă de staţie mai mică decât cea prevăzută în normativele în vigoare;
d)amplasarea în interiorul halei compresoarelor de gaze, a compresoarelor de aer pentru combustie subterană, a atelierelor sau bancurilor de lucru sau a altor echipamente tehnice sau materiale care nu intră în componenţa staţiei;
e)depozitarea în hală a materialelor utilizate pentru întreţinere: ulei, cârpă de şters, mături, găleţi şi bidoane cu lichide inflamabile, ambalaje, echipamente individuale de lucru şi de protecţie, instalarea de mobilier inflamabil. Bumbacul şi cârpele de şters se vor păstra în exteriorul halei într-o cutie metalică acoperită;
f)curaţarea cu substanţe uşor inflamabile (gazolină, condensat, petrol lampant, motorină etc.) a podelei, capacelor de pe canale a podeţelor metalice, a carcaselor a echipamentelor individuale de lucru sau de protecţie;
g)descompletarea capacelor sau grătarelor de pe canalele din incinta sau din exteriorul staţiei, a scărilor, barierelor podeţelor sau a altor dispozitive de protecţie a muncii; remedierea sau înlocuirea acestora se va face imediat.

Art.242
În instalaţiile cu electrocompresoare se vor respecta următoarele condiţii de montaj şi exploatare în condiţii de securitate:
a)aparatura electrică de comandă şi protecţie care este în execuţie normală, va fi montată numai în afara zonelor cu pericol de explozie;
b)tablourile cu A.M.C. montate în staţie vor fi numai în construcţie antiexplozivă;
c)ampermetrele motoarelor electrice se vor monta în cutii etanşe numai în exteriorul staţiei, la o distanţă de 0,5m de peretele acesteia în dreptul unui geam, pentru a fi observate;
d)butoanele de oprire şi pornire de la distanţă vor fi de construcţie antiex;
e)pentru întreruperea totală a alimentării cu energie electrică a staţiei de electrocompresoare, în caz de avarie, se va monta un buton de “stop general”, În afara zonei de mediu cu pericol de explozie;
f)transmiterea cuplului de la motorul electric la compresor se va realiza numai prin curele trapezoidale în execuţie antistatică sau cu aplicarea unor inserţii (straturi) din materiale conductibile;
g)racordurile electrice de forţa din incinta staţiei vor fi în cabluri subterane din cupru izolate şi montate conform normelor în vigoare;
h)motoarele electrice de acţionare a compresoarelor de gaze, precum şi motoarele pentru acţionări auxiliare vor fi în execuţie antiexplozivă.

6.2.Punerea în funcţiune a compresoarelor

Pornirea motocompresoarelor

Art.243
Pentru pornirea agregatelor de comprimare se va controla obligatoriu îndeplinirea următoarelor condiţii de prevenire a accidentelor umane sau tehnice:
a)montajul corect al tuturor conductelor, accesoriilor, capacelor, apărătorilor;
b)existenţa şi funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control;
c)funcţionarea normală a tuturor dispozitivelor de protecţie, de semnalizare acustică şi optică;
d)nivelul corespunzător al uleiului şi lichidului de răcire;
e)poziţia corectă a armăturilor tuturor sistemelor funcţionale şi a armăturilor instalaţiei tehnologice;
f)funcţionarea normală a instalaţiei de reglare a gazului combustibil
g)funcţionarea instalaţiei de aer comprimat;
h)controlul conductelor de refulare, al buteliilor de aer comprimat şi al separatoarelor de lichide de pe conductele de aspiraţie;
i)montajul corect al demarorului şi funcţionarea normală a sistemului de antrenare a angrenajelor;
j)controlul existenţei eventuale a amestecului exploziv gaze- aer;
k)evacuarea din zona demarorului a personalului care nu este implicat direct la operaţia de pornire;
l)asigurarea ventilaţiei naturale în interiorul halei.

Art.244
Operaţiile legate de încercările prealabile la rece, rodajul mecanic, probele tehnologice, probele de funcţionare neîntreruptă şi determinarea unor anomalii tehnice, vor fi executate sub supravegherea delegaţilor uzinelor furnizoare a agregatelor, a şefului staţiei şi secţiei.

Art.245
Manevrele legate de punerea în funcţiune a staţiilor de compresoare, se vor executa numai de către personalul calificat, sub supravegherea şefului staţiei.

Art.246
Repornirea motorului termic se va executa numai după evacuarea completă a gazelor din cilindrii motori şi din galeria de evacuare.

Art.247
Rotirea motorului termic pentru pornire sau reglaj se va executa numai cu ajutorul dispozitivelor prevăzute de furnizor. Este total interzisă utilizarea altor procedee de rotire a motorului.

Pornirea electrocompresoarelor

Art.248
Pornirea electrocompresoarelor se va face numai din dispoziţia şi sub supravegherea şefului de tură cu respectarea tuturor instrucţiunilor de operare.

Art.249
În perioada pregătitoare pornirii se vor verifica:
a)nivelul uleiului În compresor;
b)funcţionarea pompei de preungere;
c)circulaţia apei de răcire;
d)dacă dispozitivele de protecţie şi siguranţă sunt montate sau fixate corespunzător şi dacă sunt în bună stare de funcţionare;
e)dacă aparatele de măsură, control, comandă şi reglare funcţionează;
f)dacă compresorul a fost scos din sarcină.

Art.250
Robinetul de intrare a gazelor în compresor se va deschide treptat, cu deosebită atenţie, operatorul urmărind în acelaşi timp, presiunea gazelor la manometrul de pe conducta de refulare.

Art.251
(1)Se interzice cu desăvârşire depăşirea presiunii maxime prevăzută la refularea staţiei de compresoare.
(2)Limitele maxime admise vor fi marcate cu roşu, atât pe manometre cât şi pe plăcuţele avertizoare, ce se vor afişa la fiecare staţie de compersoare.

Art.252
În cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice grave, cu pericol iminent asupra securitaţii în staţie sau în afara acesteia, se va proceda imediat la oprirea compresorului.

Art.253
După un timp de staţionare a staţiei de comprimare indiferent din ce cauze punerea în funcţiune a compresoarelor şi a instalaţiilor aferente vor fi precedate în mod obligatoriu de următoarele operaţiuni:
a)controlul şi eliminarea eventualelor depuneri de emulsii, reziduuri, calamină, atât pe conducta de aspiraţie, cât şi, în mod special, pe conducta de refulare.
Depunerile respective se oxidează în contact cu aerul în timpul opririlor de durată şi dacă nu sunt eliminate (prin curăţare – spălare) şi evacuate în exterior iniţial după pornirea compresorului, prin creşterea temperaturii gazelor şi a amestecului aer – gaze, devin surse de aprindere, de explozie puternică şi de accidente umane;
b)verificarea etanşeităţii instalaţiei interioare şi exterioare, prin control vizual, auditiv, folosirea emulsiei de apă cu săpun sau cu detectorul portabil de gaze.
Pornirea turbocompresoarelor

Art.254
Înainte de pornirea turbocompresoarelor se vor efectua următoarele verificări:
a)presiunea gazului combustibil;
b)tensiunea de alimentare cu energie electrică;
c)pornirea gazului de acţionare;
d)nivelul uleiului În toate rezervoarele dispozitivelor de ungere;
e)starea cuplajelor pompelor auxiliare de preungere şi etanşare;
f)poziţia corectă a armăturilor din secvenţa de pornire automată;
g)închiderea robinetelor de purjare a sistemului pneumatic şi de drenaj al uleiului;
h)lipsa oricărei semnalizări de avarie pe tabloul de comandă al agregatului.
i)starea izolaţiei legăturilor electrice şi capacele de control bine Închise.

Art.255
Pornirea sau oprirea turbocompresoarelor se va efectua cu respectarea întocmai a succesiunilor operaţiilor prevăzute în instrucţiunile tehnice de lucru.

Art.256
Este interzisă modificarea schemei tehnologice de pornire şi control a funcţionării turbocompresoarelor, descompletarea acesteia sau modificarea reglajului releelor de timp şi a potenţiometrelor monitoarelor.

Art.257
Pornirea turbocompresoarelor va fi întreruptă la apariţia unor defecţiuni cum ar fi:
a)spargerea conductelor din sistemele funcţionale şi tehnologice;
b)neîncadrarea în limitele parametrilor funcţionali prevăzuţi;
c)apariţia unor zgomote suspecte la organele în mişcare.

Art.258
(1)Aerisirea halei turbinelor şi a sălii compresoarelor este obligatorie în perioada premergătoare demarajului.
(2)Se va verifica scoaterea de sub tensiune a instalaţiei electrice şi a podurilor rulante.
(3)La prizele de forţă şi iluminat se va verifica deconectarea prealabilă a tuturor aparatelor şi dispozitivelor.

Art.259
Se va urmări cu atenţie de către maiştri şi şeful de tură, potrivit schemei din instrucţiuni, efectuarea manevrelor manuale pentru eliminarea aerului din instalaţia tehnologică exterioară, în fază de pregătire a demarajului.

Art.260
(1)Este obligatorie verificarea curăţeniei în camera de aspiraţie a aerului, înaintea demarajului.
(2)Capacele de lemn de pe gurile de aspiraţie ale compresorului axial de aer şi prelatele de pe fantele difuzoanelor ventilatoarelor de răcire a uleiului vor fi îndepărtate în mod obligatoriu.

Art.261
Uşile de la camera de aspiraţie a aerului se vor încuia cu cheia, înainte de pornirea grupurilor turbocompresoare, pentru a preveni pătrunderea vreunei persoane în aceste încăperi sau deschiderea accidentală a uşilor în timpul funcţionării staţiei. Cheile se vor păstra în camera de comandă de fiecare şef de tură.

Art.262
Va fi verificată buna funcţionare a încălzitoarelor de gaz combustibil, acolo unde este cazul, înaintea oricărei porniri, evacuându-se condensatul din conducta de retur a încălzitorului.

Art.263
Este cu desăvârşire interzisă introducerea gazelor în compresoarele centrifugale, fară existenţa diferenţei de presiune nominală ulei baraj – gaz.

Art.264
Vor fi strict respectate următoarele reguli pentru executarea operaţiilor şi manevrelor de purjare manuală a separatoarelor ciclon, filtrelor de gaz tehnologic şi a separatoarelor orizontale:
a)verificarea prealabilă a fixării conductelor de purjare pe suporţi;
b)deschiderea mai întâi a primului robinet de lângă separatorul ciclon sau filtrul de gaz, urmată de deschiderea şi celui de al doilea robinet, manevre necesare începerii operaţiei de purjare;
c)pentru terminarea operaţiei de purjare, ordinea manevrării robinetelor pentru închidere va fi inversă;
d)în timpul executării operaţiilor de deschidere şi închidere a robinetelor, nu este permis manevrantului să stea în faţa jetului de gaze şi nici aplecat peste roţile de manevră ale robinetelor.

Art.265
Pornirea grupurilor turbocompresoare nu se va executa până când regulatoarele antipompaj şi de temperatură a gazelor refulate nu sunt deschise.

Art.266
Orice activitate în încaperile tehnologice care nu este legată de operaţia de pornire încetează pe toată durata demarajului.

Art.267
În spaţiile de lucru, la maşini şi tablouri de comandă, în timpul demarajului, vor lucra numai muncitorii din schimbul respectiv sau cei desemnaţi de şeful de staţie sau de maistrul din schimb.

Art.268
Toate manevrele aferente pornirii vor fi executate atent şi numai la comanda şefului de staţie sau a maistrului de schimb, care coordonează acestă operaţie.

Art.269
(1)Este absolut obligatorie urmărirea cu deosebită atenţie în timpul fazei de demaraj, a vibraţiilor, zgomotelor anormale, a culorii flăcării din camerele de combustie, precum şi pierderile în sistemele de gaz aer şi ulei.
(2)În cazul constatării unor anomalii de funcţionare în hala turbinelor, sala compresoarelor, precum şi în restul instalaţiei, se va anunţa imediat şeful de tură, maistrul din schimb şi şeful staţiei.

Art.270
(1)În timpul operaţiei de pornire, se va supraveghea cu foarte mare atenţie încadrarea şi menţinerea temperaturii gazelor la intrarea în turbina (T3) , în limitele admise prevăzute în instrucţiuni.
(2)În cazul depăşirii valorilor admise şi nefuncţionarii sistemului de securitate, se va declanşa imediat instalaţia de la butonul de oprire de urgenţă.

Art.271
În cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice grave, care ar putea periclita securitatea instalaţiei şi a personalului, se va proceda imediat la oprirea grupurilor, fie de pe panoul local, fie de la tabloul principal din camera de comandă, prin butonul de oprire de urgenţă.

Art.272
(1)Se interzice cu desăvârşire depăşirea presiunii maxime admise la refularea staţiei de compresoare.
(2)Limitele admise vor fi marcate atât pe A.M.C.-urile din camera de comandă, cât şi pe plăcuţele avertizoare, ce se vor fixa în instalaţia tehnologică exterioară.

Art.273
(1)După pornirea şi punerea sub sarcină a staţiei de compresoare, se vor verifica indicaţiile aparatelor de măsură-înregistrare a presiunii de aspiraţie şi refulare a staţiei, cu ajutorul aparaturii etalon.
(2)Aceste verificări vor fi efectuate periodic în ţimpul funcţionării staţiei.

6.3.Exploatarea staţiilor de compresoare

Exploatarea staţiilor de moto şi electrocompresoare

Art.274
Personalul de supraveghere şi control pentru asigurarea funcţionarii în condiţii de securitate a compresoarelor va urmări în mod permanent în fiecare schimb:
a)încadrarea în limitele prevăzute a tuturor parametrilor funcţionali (presiuni, temperaturi) care vor fi consemnaţi în raport, şi la predarea schimbului;
b)completarea cu lichide de răcire, gresare etc., la nivelul prevăzut în instrucţiunile de exploatare;
c)starea etanşeităţii îmbinării conductelor şi elementelor de etanşare; în acest sens se vor respecta următoarele:
– verificarea etanşeităţii se face prin control vizual-auditiv, emulsie apă săpun sau detectoare portabile de gaze;
– verificările de etanşeitate vor fi consemnate în scris şi aduse la cunoştinţa maistrului compresorist;
– este interzisă încercarea remedierii neetanşeităţiilor prin strângerea sub presiune, în timpul funcţionării agregatelor, a şuruburilor sau buloanelor îmbinărilor sau elementelor de etanşare de la tija pistoanelor agregatelor.

Art.275
(1)Pornirea sau oprirea unui compresor, în condiţiile normale de funcţionare se va face cu avizul şi supravegherea şefului de tură.
(2)În cazuri excepţionale, de pericol iminent, chiar dacă remedierile depăşesc competenţa şefului de tură, acesta va lua imediat măsurile de oprire din funcţie a întregii staţii şi va anunţa maistrul compresorist sau şeful staţiei.

Art.276
Este interzisă funcţionarea compresoarelor dacă instalaţiile de răcire şi de ungere nu funcţionează normal.

Art.277
În cazul opririi accidentale a unui compresor, după decuplarea de la reţea a motorului electric de acţionare a compresorului, obligatoriu se va proceda la scoaterea din sarcină a acestuia, prin închiderea succesivă a robinetelor de pe refulare, admise şi deschiderea robinetului de evacuare a gazelor la coşul staţiei.

Exploatarea staţiilor de turbocompresoare

Art.278
În timpul funcţionarii grupului compresor, mecanicii din tură vor manevra, cu atenţie, organele, armăturile şi filtrele aflate sub presiune de ulei şi vor lua totodată măsurile necesare, pentru evitarea scurgerii uleiului pe pardoseală.
Orice scurgere de ulei va fi imediat raportată şefului de tură sau maistrului de schimb.

Art.279
Purjarea rezervoarelor, filtrelor, recipientelor pentru condensat şi reductoarelor de aer şi gaz din sistemele pneumatice de comandă şi reglaj, se va executa periodic conform instrucţiunilor în tot timpul funcţionării staţiei.

Art.280
Controlul răcitoarelor de ulei de ungere şi de ulei de etanşare se va face cu multă atenţie, manevrând cu grija uşile de acces, pentru a evita loviturile provocate de curentul puternic de aer, produs de ventilatoarele de răcire.

Art.281
Se vor folosi în mod obligatoriu căştile antifon, şi căştile de protecţie la manevrele şi controalele din sala compresoarelor de gaze şi la partea frontală a filtrelor de aer, în timpul funcţionării staţiei, precum şi la înlocuirea sau inspectarea filtrelor de aer, sau la trecerea prin faţa acestora.

Art.282
În cazuri de ceaţă, ninsoare, chiciură, pe timpul funcţionării staţiei, se vor pune în funcţiune instalaţiile antigivraj, la acele agregate care sunt dotate cu astfel de dispozitive.

Art.283
Totodată, se vor lua măsurile prevăzute la articolul precedent şi în scopul evitării givrajului la filtrele de aer, se va urmări în permanenţă şi se va înregistra orar, valoarea depresiunii în filtre, care nu trebuie să depăşească valoarea prescrisă în instrucţiunile tehnice de lucru.

Art.284
(1)Cel puţin săptamânal, se va verifica etanşeitatea îmbinărilor din instalaţia tehnologică exterioară şi a compresoarelor de gaz, cu detectorul sau cu emulsie de apă-săpun.
(2)Controlul vizual – auditiv se va efectua în fiecare schimb, în conformitate cu instrucţiunile de serviciu.

Art.285
Este interzisă încercarea de remediere a neetanşeităţilor prin strângerea buloanelor sau a şuruburilor, sau a dispozitivului respectiv al oricărui sistem de etanşare, în timpul funcţionării agregatelor sau a conductelor aflate sub presiune sau la temperatură ridicată (peste 500C) .

Art.286
(1)Se vor controla atent eventualele scăpări de aer şi amestec combustibil de la turbine.
(2)Părţile fierbiniţi ale instalaţiei vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare montate pe soclul turbinei sau în apropierea acesteia.

Art.287
Nu este permis accesul nici unei persoane în staţie în timpul funcţionării turbinei – chiar în scopuri de control sau intervenţie în următoarele locuri:
a)la recuperatoare de căldură sau în faţa capetelor deflectoare de pe eşaparea gazelor arse.
b)în camera de aspiraţie, în spatele filtrelor de aer.
Pe uşile respective de intrare se va afişa “INTRAREA STRICT INTERZISĂ”.

Art.288
(1)Remedierea oricarei avarii se va executa numai sub controlul şefului de staţie şi a maistrului de schimb.
(2)Micile dereglări sau defecţiuni, apărute în timpul funcţionării staţiei vor fi remediate prin grija şefului de tură şi maistrul din schimb.
(3)În cazul excepţional, în care defecţiunile ivite depăşesc competenţa şefului de tură şi a maiştrilor – dar care pot avea consecinţe care periclitează securitatea instalaţiei, aceştia vor proceda imediat la oprirea instalaţiei şi vor lua măsuri de asigurare a continuităţii transportului gazelor prin conductă. Va fi anunţat imediat şeful staţiei şi dispecerul întreprinderii.

Art.289
Acţionarea asupra reglajelor sistemelor de protecţie şi securitate, este permisă numai în scopul remedierii unor defecţiuni şi numai cu avizul şefului staţiei.

Art.290
(1)Nu se admite funcţionarea staţiei, fără suprapresiune în camerele de comandă prevăzute cu ventilatoare de suprapresiune.
(2)Se va controla existenţa acestei măsuri în sistemul de securitate. Nu este permisă scoaterea din circuitul de protecţie a releului de suprapresiune minimă.

Art.291
(1)Sunt interzise orice alte activităţi în camera de comandă, în afara celor prevăzute în instrucţiuni, în scopul de a nu distrage atenţia personalului din tură, asupra urmăririi funcţionării instalaţiei.
(2)Nu este permis accesul în camera de comandă a personalului staţiei fară interes de serviciu.
(3)Nu este permis accesul in incinta sau în interiorul staţiei a oricarei persoane care poartă încălţăminte cu corpuri metalice pe talpă.

6.4.Oprirea compresoarelor

Oprirea staţiilor de moto şi electrocompresoare

Art.292
La oprirea staţiei pe o durată mai lungă se vor scoate de sub presiune instalaţiile şi se vor lua măsuri specifice de conservare şi de interzicere a accesului în incinta staţiei a personalului.

Art.293
Agregatul de comprimare se opreşte, în mod obligatoriu, în următoarele cazuri de defecţiuni, pentru prevenirea unor accidente umane sau tehnice:
a)fisurarea sau spargerea unei conducte;
b)vibraţii interne ale conductelor, datorită pierderii stabilităţii fundaţiilor;
c)creşterea accidentală a presiunii de refulare peste limita maximă prescrisă;
d)scăderea presiunii de aspiraţie sub limita minim prescrisă;
e)creşterea temperaturii cilindrilor compresori peste limita maximă prevăzută;
f)bătăi sau zgomote anormale ale agregatului;
g)vibraţii excesive ale agregatului de comprimare sau radiatorului;
h)defecţiuni la unul din sistemele de: ungere, răcire, aprindere sau de transmisii;
i)încălzirea excesivă a unor părţi ale motorului cu gaze;
j)întreruperea alimentării cu energie electrică, aer comprimat sau gaz combustibil;
k)scăderea presiunii în filtrele de praf, ulei sau separatoarele de lichide.

Art.294
(1)Oprirea motoarelor se va face cu compresorul scos din sarcină conform instrucţiunilor de exploatare.
(2)Oprirea turbocompresoarelor se va executa numai după reducerea vitezei prin scoaterea din sarcină a compresorului de gaze.
(3)După oprirea turbocompresorului, pompa auxiliară de port ungere va fi menţinută în funcţie, pe timpul prevăzut în instrucţiunile tehnice.

Art.295
În cazul opririi bruşte din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, şi dacă secvenţa automată a vanelor nu a avut loc, se vor acţiona manual vanele (aspiraţie – refulare la închis şi cea de ocolire şi de la coş la deschis).
Oprirea staţiei de turbocompresoare

Art.296
Măsurile ce trebuie luate pentru oprirea staţiei de turbocompresoare, sunt următoarele:
a)închiderea robinetelor de pe aspiraţie şi refulare, în scopul izolarii staţiei;
b)deschiderea imediată a robinetului principal de secţionare cu comandă automată (unde este cazul şi cele manuale) ;
c)refularea gazelor din conductele exterioare;
d)refularea gazului de combustie din porţiunea de comandă cuprinsă între S.R.M. şi grupul ventilelor de alimentare;
e)refularea gazelor din conducta de demaraj situată între filtrele de gaze şi robinetul de dinaintea turbinei de expansiune;
f)oprirea sistemului de ulei de etanşare, dar numai după ce presiunea gazelor din compresor a scăzut la zero;
g)supravegherea fazei de post gresaj şi răcire a maşinilor;
h)menţinerea robinetelor în poziţia “deschis” pe toată durata opririi staţiei:
– manuale de pe scurgerea bateriei de separatoare ciclon;
– telecomandate, de pe conductele de refulare ale fiecărui compresor;
i)inspectarea camerelor de aspiraţie şi aşezarea capacelor pe gurile de aspiraţie a aerului.

Art.297
Orice oprire accidentală a staţiei de turbocompresoare, va fi anunţată telefonic imediat conducerii unitaţii, direct sau prin dispecerul respectiv. Acesta va avertiza imediat celelalte staţii aflate în funcţiune precum şi schelele din care pleacă gazele din cadrul sistemului, pentru evitarea depăşirii presiunilor maxime admisibile.

Art.298
În cazul unei opriri accidentale a instalaţiei, însoţită de fenomene de pompaj la compresorul axial de aer şi de descărcare violentă a presiunii din recuperatoare prin aspiraţia compresorului axial de aer, nu se va efectua repornirea maşinii, pâna ce nu se verifică starea camerei de aspiraţie şi a filtrului de aer.

6.5.Revizia şi reparaţia compresoarelor

Revizia şi reparaţia moto şi electrocompresoarelor

Art.299
Înainte de Începerea reviziilor periodice se vor lua următoarele măsuri de prevenire a unor accidente umane sau tehnice:
a)se va întrerupe alimentarea cu energie electrică de la tabloul de distribuţie şi cu gaz combustibil şi de demaraj, pentru a se evita o comandă de pornire involuntară la compresorul ce urmează a intra în revizie. Se vor blinda obligatoriu conductele de aspiraţie, refulare şi ventilul de scurgere la coş;
b)toate conductele demontate se vor proteja la capete pentru a nu pătrunde corpuri străine în interior;
c)la verificarea sistemului de aprindere se vor lua măsurile de electrosecuritate indicate în instrucţiuni ;
d)demontarea pieselor fierbinţi se va efectua numai după scăderea temperaturii acestora sub +50°C;
e)după terminarea operaţiilor de montaj, se vor verifica toate sistemele funcţionale şi în special sistemul electric ale cărui conexiuni trebuie să fie bine izolate iar capacele de control bine închise;
f)toate sculele folosite vor fi antiscÂntei;
g)la revizia sistemului logic de pornire se vor regla potenţiometrele, releele de timp, traductorii mărimilor neelectrice, pentru încadrarea acestora în limitele prescrise.

Art.300
Lucrările de revizie şi reparaţie la instalaţiile energo-electrice, vor fi precedate în prealabil de scoaterea totală de sub tensiune a instalaţiilor care se revizuiesc.

Art.301
Lucrările de revizii sau reparaţii curente la utilaje şi subansamble care nu pot fi uşor scoase din hală, sudurile sau alte operaţii cu foc, se vor executa numai cu staţia oprită, scoasă complet de sub tensiune şi presiune în baza programului de lucru aprobat, a permisului de foc şi în prezenţa maistrului şi cu efectuarea măsurătorilor cu detectorul de gaze.

Art.302
În cazul efectuării de reparaţii sau revizii la un compresor aflat în staţionare, în timpul funcţionării celorlalte compresoare se vor lua următoarele măsuri:
a)se vor evacua gazele din instalaţia tehnologică a compresorului;
b)se vor menţine închise robinetele de pe aspiraţie şi refulare, iar cel de pe conducta de evacuare la coş se va menţine deschis;
c)se va verifica etanşeitatea robinetelor din instalaţia tehnologică a compresorului;
d)se vor blinda legăturile de aspiraţie şi refulare ale compresorului respectiv;
e)se vor fixa plăcuţele de avertizare pe tabloul aparaturii electrice de pornire ale compresorului.

Art.303
La reparaţiile periodice de lungă durată se vor respecta următoarele:
a)instructajul special al echipelor, referitor la lucrările şi măsurile de securitate a muncii pentru prevenirea factorilor de risc specifici, menţinerea robinetelor la coş deschişi.
b)blindarea – izolarea conductelor de aspiraţie şi refulare;
c)aerarea continuă a halei;
d)stropirea cu apă a acoperişului şi pereţilor de tablă a halei în timp de vară cu temperaturi ridicate, precum şi amplasarea la umbră a aparatelor de stingere cu CO2;
e)fixarea pe toată durata lucrărilor, de plăcuţe avertizoare pe tabloul aparaturii de comandă cu inscripţie: “ATENŢIE, NU PORNIŢI, SE LUCREAZĂ ÎN STAŢIE”.

Art.304
Operaţiile de curăţare, degresare, spălare, numai cu detergenţi, a pieselor şi subansamblelor se va efectua în afara staţiei sau a altor încăperi tehnologice, fiind interzisă chiar şi în exteriorul staţiei spălarea şi curăţarea cu produse inflamabile.

Art.305
Repunerea în funcţiune a compresorului după fiecare revizie sau reparaţie nu se va putea face nici chiar pentru probe decât după ce s-au montat şi verificat dispozitivele de protecţie, aparatura de indicare şi înregistrare a parametrilor şi dispozitivele complete de securitate a muncii, aferente fiecărui agregat.
Revizia şi reparaţia turbocompresoarelor

Art.306
(1)Măsurile de securitate a muncii, de P.S.I. precum şi condiţiile de efectuare a lucrărilor de întreţinere, revizii, reparaţii la staţiile de compresoare, sunt similare cu cele prevăzute la staţiile de electrocompresoare şi se vor respecta ca atare.
(2)Măsurile suplimentare specifice reparaţiilor staţiilor de turbocompresoare sunt prevăzute în articolele următoare.

Art.307
Lucrările de reparaţii care generează flăcări sau scântei se vor executa numai în baza permisului de lucru cu foc şi sub directa supraveghere a şefului de staţie, cu luarea următoarelor măsuri specifice de protecţie:
a)oprirea grupurilor turbocompresoare;
b)refularea gazelor din instalaţiile tehnologice exterioare;
c)verificarea prealabilă a etanşeităţii robinetelor de gaze, lubrifierea – etanşarea acestora dacă este cazul şi blindarea lor;
d)trecerea tuturor robinetelor cu acţionare electrică aflate sub presiune de gaze, de pe poziţia “COMANDĂ AUTOMATA” telecomandă s-au “COMANDĂ LOCALA” pe poziţia “MANUAL” şi blocarea mecanică a comutatorului local pentru comandă electrică;
e)fixarea de plăcuţe avertizoare, atât pe cheile de comandă de pe tabloul sinoptic cât şi pe comutatoarele locale de comandă a robinetelor, cu următorul conţinut: “ATENŢIE! NU ACŢIONAŢI ROBINETUL – SE LUCREAZĂ LA COMPRESORUL CENTRIFUGAL DE GAZE” şi respectiv: “ATENŢIE ! NU ACŢIONAŢI – SE LUCREAZĂ LA TURBINA CU GAZE”;
f)aerisirea continuă a încăperilor în care urmează să se execute reparaţia;
g)pentru lucrările cu foc sau cu scântei la compresoarele de gaze, se vor demonta, în prealabil, flanşele de intrare – ieşire din compresoarele centrifugale şi se vor blinda.

Art.308
(1)În cazul efectuării de revizii sau reparaţii numai la un grup turbocompresor, cu funcţionarea celorlalte grupuri, se vor lua măsurile de protecţie similare celor prevăzute pentru electrocompresoare.
(2)Pe toată durata lucrărilor la grupurile rămase în funcţiune, se va verifica zilnic etanşeitatea îmbinărilor mecanice ale conductelor din circuitele de gaze şi a celorlalte dispozitive de etanşare ale turbocompresoarelor, cu detectorul portabil de gaze.
(3)În cazul semnalării sau apariţiei unor emanaţii de gaze se va opri imediat lucrul la grupul aflat în reparaţie sau revizie, se va anunţa şeful staţiei pentru luarea măsurilor de remediere necesare.
(4)Se va evita trântirea sau izbirea sculelor sau pieselor de podea sau de părţile metalice ale maşinii.
(5)Ridicarea pieselor şi a ansamblurilor grele se va efectua cu macaraua manuală. Este interzisă acţionarea electrică a podului rulant.

Art.309
În cazul executării unor lucrări de revizie a armăturilor din cadrul instalaţiei tehnologice exterioare, se vor lua măsurile preventive speciale prevăzute prin proiecţie sau programe de lucru.

Art.310
(1)Piesele demontate se vor aşeza în conformitate cu instrucţiunile tehnice iar rotoarele grupului turbocompresor se vor aşeza pe suporţi stabili bine fixaţi, special confecţionaţi, pentru astfel de piese.
(2)Nu se vor bloca cu aceste piese căile de acces sau de circulaţie în interiorul staţiei.

Art.311
(1)Curăţarea paleţilor compresorului axial de aer, nu este permisă cu scule metalice. Această operaţie se va efectua cu aşchii de lemn sau cu soluţiile indicate în instrucţiuni.
(2)Curăţarea paleţilor cu aşchii de lemn este permisă în lungul paleţilor. Se interzice curăţarea acestora în sens transversal.

Art.312
(1)Se va asigura o corectă etanşare a suprafeţelor mecanice, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare.
(2)Se vor verifica siguranţele prevăzute contra deşurubării îmbinărilor metalice.
(3)Toate siguranţele mecanice, uzate sau defecte, vor fi înlocuite cu siguranţe noi.

Art.313
(1)Spălarea, degresarea cu petrol, petrosin sau cu tricloretilenă (toxică!) a filtrelor de ulei de ungere sau etanşare, precum şi curăţarea altor piese, se va efectua în afara încăperilor tehnologice, în exteriorul staţiei.
(2)Este interzisă spălarea cu benzină, motorină, gazolină condensat sau cu alte produse inflamabile cu volatilitate foarte ridicată.

Art.314
(1)Pentru a se evita crearea unui amestec exploziv în interiorul maşinii, piesele care au fost degresate sau spălate în timpul reviziilor sau reparaţiilor, nu vor fi montate decât după completa lor uscare.
(2)După terminarea operaţiilor de montaj, înainte de pornirea agregatelor se va efectua o curăţare generală a halelor şi sălilor maşinilor.

Art.315
Tri-cresil fosfaltul şi unii aditivi organici din uleiurile sintetice, sunt uşor absorbiţi de piele şi sunt foarte toxici. Orice parte a corpului care vine în contact cu aceste uleiuri, trebuie curăţată şi spălată imediat. Purtarea echipamentului individual de protecţie a ochilor, mâinilor şi corpului, este absolut obligatorie.

Art.316
Pentru a se elimina orice pericol de explozie, este absolut obligatorie operaţia de aerisire a maşinii de forţă (turbinei) la prima pornire după executarea reviziei generale, înaintea închiderii circuitului de încălzire al spiralelor de aprindere şi lăsarea în funcţiune timp de 4-5 minute a turbinei de pornire.

Art.317
Toate lucrările de revizii sau reparaţii ale turbinelor compresoarelor, cazanelor de abur, grupurilor electrogene de rezervă ale instalaţiilor electrice etc., se vor executa sub directa supraveghere a maistrului de resort, cu respectarea instrucţiunilor tehnice şi de securitate a muncii.

Art.318
Repunerea în funcţiune a agregatelor turbocompresoarelor după fiecare revizie sau reparaţie nu se va putea face nici chiar după probe, decât după ce s-au montat, verificat şi pus în stare de funcţiune sau de utilizare următoarele:
a)dispozitivele de protecţie tehnologică şi de securitate a muncii, aferente instalaţiei respective;
b)aparatura de indicare şi înregistrare a parametrilor funcţionali şi tehnologici;
c)aparatura de testare a amestecurilor explozive aer – gaze (fixă sau portabilă) ;
d)aparatura de măsură şi control;
e)recipienţii şi supapele de siguranţă;
f)dispozitivele şi instalaţiile de ridicat, în conformitate cu normele tehnologice şi de securitate a muncii.

7.Exploatarea dispozitivelor de automatizare, măsură şi control

7.1.Prevederi generale

Art.319
Este interzisă intrarea în coloane, vase, rezervoare etc. fără echipament de protecţie adecvat şi fără permis special de lucru, care să garanteze executarea lucrării fără pericol.

Art.320
Toate utilajele, sculele şi dispozitivele fixe sau portative, folosite la lucrări cu caracter A.T.M. sau auxiliare, vor trebui să respecte NSSM pentru utilizarea energiei electrice. Verificarea lor va fi făcută de personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

Art.321
Toate utilajele, sculele şi dispozitivele fixe sau portative, folosite la lucrările de montare, demontare, întreţinere şi reparare, vor trebui să fie în perfectă stare de funcţionare. Acest lucru se va verifica periodic, pe baza unui grafic de revizie aprobat de conducerea unităţii, cât şi înainte de începerea lucrului.

Art.322
(1)Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă.
(2)În cazul cozilor şi mânerelor de lemn, se va alege lemn de esenţă tare, cu fibrele axiale drepte, fără noduri, crăpături şi aşchii desprinse.
(3)Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene metalice corespunzătoare. Utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe unelte de mână este interzisă, cu excepţia truselor de scule construite cu mâner detaşabil.

Art.323
Instrumentele de măsură vor fi păstrate în dulapuri, lăzi, rastele sau pe suporturi speciale, în apropierea locurilor de muncă şi vor fi astfel aşezate încât să aibă orientată spre exterior partea de prindere, pentru a exclude contactul cu părţile ascuţite sau tăietoare.

Art.324
Instrumentele de măsură folosite în mediu de gaze şi vapori explozivi, vor fi confecţionate din materiale care să nu producă scântei prin lovire sau frecare, sau care să nu producă în contact cu atmosfera respectivă compuşi care ar putea iniţia explozii.

Art.325
(1)Uneltele de percuţie din oţel, ciocanele, dălţile, foarfecele, dornurile şi toate uneltele de mână similare, vor fi executate conform standardelor în vigoare, din oţeluri corespunzătoare tratate termic în aşa fel, încât sub acţiunea eforturilor la care sunt supuse să nu permită deformări permanente, fisuri sau desprinderi de aşchii.
(2)Folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână improvizate, este interzisă.

Art.326
Şuruburile sau piuliţele se vor desface sau strânge numai cu ajutorul cheilor. Folosirea ciocanului la strângerea sau desfacerea piuliţelor este interzisă.

Art.327
În cadrul atelierelor de reparaţii pentru aparate electrice sau electronice, se vor afişa instrucţiuni de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare.

Art.328
Fiecare aparat de măsurare sau reglare trebuie prevăzut cu alimentare electrică pentru funcţionare, comandă sau semnalizare. Circuitele electrice din tabloul de alimentare se vor eticheta. Conductorii electrici vor fi protejaţi. Sunt interzise improvizaţiile în alimentarea cu energie electrică.

Art.329
(1)Alimentarea electrică a aparatelor de măsurare şi automatizare, precum şi iluminatul din camera de comandă va fi asigurat din două surse independente.
(2)Comutarea de la sursa de bază la sursa de rezervă se va face de preferinţă automat.

Art.330
Se interzice montarea în camera de comandă a aparatelor de debit, presiune, nivel etc., care au comunicaţie directă cu vasele şi conductele de produse inflamabile din instalaţie.

Art.331
Camera de comandă în care este montat tabloul cu aparate de măsură şi control în execuţie electrică normală, va fi complet izolată de sălile de maşini, sau alte încăperi, în care se pot acumula vapori sau gaze inflamabile. În cazul când camera de comandă are pereţi comuni cu încăperile tehnologice, trecerile legăturilor electrice şi pneumatice se vor face numai prin pereţii exteriori şi vor fi etanşe.

Art.332
(1)Camerele de comandă prevăzute cu instalaţii electrice normale şi situate în platforma instalaţiilor tehnologice ce pot crea atmosferă explozivă, vor fi protejate prin suprapresiune de aer curat, împotriva pătrunderii aerului viciat, în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice din mediu cu pericol de explozie”.
(2)Se vor asigura urmărirea permanentă a suprapresiunii de aer.

Art.333
(1)Tablourile A.M.C. cu o lungime mai mare de 6 m, vor fi prevăzute cu 2 uşi.
(2)După terminarea lucrărilor uşile se vor închide cu cheia, care se va păstra la tabloul de comandă.

Art.334
În spatele tabloului A.M.C. se vor aşeza covoare de cauciuc în dreptul tablourilor electrice şi a aparatelor prevăzute cu alimentare electrică.

Art.335
Pentru a permite o intervenţie normală, spatele tabloului A.M.C. va fi iluminat corespunzător, conform prevederilor normelor În vigoare.

Art.336
În camera de comandă se va păstra o curăţenie desăvârşită. Spălatul tabloului A.M.C. cu produse petroliere este interzis; pentru spălare se vor folosi soluţii de detergenţi.

Art.337
(1)Toate aparatele de măsurare şi reglare montate pe tabloul A.M.C. din camera de comandă, vor fi prevăzute cu etichete pe care se vor indica locul şi parametrul măsurat.
(2)Aceeaşi etichetare se va folosi şi la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.

7.2.Măsurarea presiunii

Art.338
Repararea şi verificarea manometrelor cu element elastic, se face în ateliere şi respectiv laboratoare de verificări amenajate, conform instrucţiunilor metrologice şi autorizate la Inspecţia de Stat pentru metrologie, de către personal reparator şi respectiv verificator autorizat.

Art.339
Verificarea manometrelor se face în laboratoare sau chiar în schelele cu aparate etalon, cu ajutorul pompei de presiune manuale, cu ulei, care va fi montată rigid pe banc de lucru.

Art.340
(1)În instalaţii, manometrele se vor monta pe mărimi corespunzătoare presiunii maxime de lucru şi se va ţine cont ca ele să lucreze în treimea mijlocie în scopul prevenirii decalării la vibraţii de presiune şi pentru înregistrarea unor erori cât mai mici.
(2)Valoarea presiunii maxime de lucru va fi marcată pe geamul manometrului cu o dungă de vopsea vizibilă (alb, roşu etc.).

Art.341
Prizele, conductele de legătură, ventilele de izolare şi elementul de măsură al aparatelor de presiune, vor fi corespunzătoare caracteristicilor fizice şi chimice – presiune, temperatură, coroziune etc., ale fluidului de măsurat.

Art.342
Locul de montaj al aparatelor de presiune va fi ales încât să se asigure funcţionarea aparatelor în condiţiile de temperatură impuse de firma constructoare; în lipsa acestor instrucţiuni se vor păstra limitele de temperatură ambiantă de -25°C şi +50°C.

Art.343
Montarea manometrelor pentru fluide cu o temperatură mai mare de 70°C, se va face prin intermediul unui element de răcire şi amortizare.

Art.344
Montarea manometrelor cu element elastic se realizează într-un teu intercalat între 2 robinete care asigură închiderea şi respectiv evacuarea presiunii din aparat la demontarea acestuia.

Art.345
La montarea manometrelor în instalaţie se va verifica tipul filetului în cazul în care nu se potriveşte, se va utiliza o reducţie corespunzătoare. Este interzis a se monta manometrele cu filetele încălecate sau solidarizate cu cânepă etc.

Art.346
(1)Montarea aparatelor de presiune cu contacte sau cu transmisie electrică de construcţie normală, în medii explozive, este interzisă.
(2)În acest caz se vor folosi numai aparate de construcţie specială, antiexplozivă.

Art.347
Etanşarea la aparatele de presiune se va asigura prin garnituri corespunzătoare presiunii, temperaturii şi naturii fluidului ce se măsoară.

Art.348
Aparatele de presiune pentru măsurarea fluidelor inflamabile cu temperaturi mai mari de 200°C, vor fi de tipul cu burdon de oţel corespunzător presiunii, temperaturii şi naturii corozive a fluidului.

Art.349
Garnitura de etanşare de la ştuţul aparatului de presiune se va folosi o singură dată.

Art.350
(1)Demontarea aparatelor de presiune este permisă numai dacă se constată că ventilul de izolare reţine presiunea.
(2)Se vor lua măsuri de protecţie pentru a Împiedica contactul produselor petroliere cu corpuri calde.

Art.351
Este interzisă folosirea aparatelor de presiune neverificate de organele abilitate sau cu termenul de verificare expirat.

Art.352
Este interzisă desfundarea arcurilor tubulare elastice prin încălzire cu flacără.

Art.353
Pentru a se preveni impurificarea ştuţului cu ulei, după demontarea manometrelor de oxigen, se înşurubează la ştuţul aparatului o piuliţă oarbă bine degresată.

Art.354
Aparatele cu mercur folosite la reparaţia şi verificarea aparatelor de presiune, vor fi protejate împotriva împrăştierii mercurului.

Art.355
La demontarea manometrelor se va proceda astfel:
– se închide robinetul de izolare, se scurge presiunea prin robinetul aval manometru şi apoi cu acesta din urmă deschis, se va deşuruba manometrul uşor, fără smucituri,utilizând chei de bronz.
– în timpul demontării manometrului, persoana care lucrează va sta în poziţie ferită pentru a preveni un eventual accident provocat de aruncarea manometrului.

Art.356
La demontare, întreţinere, reparare, montare şi manipulare se vor lua toate măsurile pentru a se evita contactul manometrelor de oxigen cu corpuri grase sau uleioase.

Art.357
Reparaţia manometrelor de oxigen se va executa într-o cameră special amenajată, destinată exclusiv acestui scop.

Art.358
(1)Utilajul folosit la reparare şi verificare (pompe de presiune, aparate etalon, scule etc) pentru manometre de oxigen, va fi folosit numai în acest scop.
(2)Toate aceste utilaje şi scule se vor feri de contactul cu grăsimi, uleiuri etc.

7.3.Măsurarea nivelului

Art.359
Aparatele de nivel ce vin în contact cu fluidul de măsurat vor corespunde caracteristicilor fizico – chimice ale fluidului respectiv (presiune, temperatură, densitate, acţiune corozivă etc).

Art.360
Sticlele de nivel cilindrice vor fi utilizate numai la vase cu produse fără pericol de autoaprindere, cu temperatură de maximum 80°C cu presiune de maximum 8 bari.

Art.361
Sticlele de nivel cilindrice vor fi prevăzute cu apărători metalice care să le protejeze contra loviturilor.

Art.362
Este interzisă montarea aparatelor de nivel exterioare şi a sticlelor de nivel direct pe coloane sau vase, fară armăturile intermediare de închidere şi de purjare.

Art.363
La vasele care conţin produse fierbinţi (peste 80°C) se vor utiliza sticle de nivel numai de tip prismatic rezistente la temperatura şi presiunea de lucru.

Art.364
La recipientele sub presiune folosite pentru fluide inflamabile, toxice sau caustice, sticlele de nivel vor fi prevăzute cu dispozitive de închidere automată, în cazul spargerii sticlelor sau a pierderii etanşeităţii şi vor fi de tipul cu sticle prismatice.

Art.365
Montarea, demontarea, exploatarea şi întreţinerea sticlelor de nivel de toate categoriile, se va face de personalul mecanic ce deserveşte utilajul tehnologic respectiv.

Art.366
Pentru prevenirea accidentelor de muncă sau avariilor la demontarea aparatelor de nivel, racordate la vase prin ventile de izolare, se va proceda astfel:
-se va face izolarea aparatului, prin Închiderea ventilelor de racordare;
– se va aştepta până când temperatura produsului scade sub 40°C;
– se va face degajarea de presiune prin purjare, cu atenţie şi în mod treptat, controlându-se dacă ventilele sunt etanşe. În caz că acestea nu sunt etanşe, se interzice demontarea;
– se vor lua măsuri pentru colectarea produsului evitându-se împrăştierea acestuia.

Art.367
Se interzice sudarea plutitoarelor care şi-au pierdut etanşarea şi care au fost folosite la lichide inflamabile, înainte de a se face o aburire corespunzătoare şi asigurarea că în interior nu au mai rămas produse inflamabile, gaze explozive sau apă.

Art.368
(1)Refacerea etanşeităţii, în timpul funcţionării instalaţiei, la nivelmetrele prevăzute cu cutie de etanşare se va face cu foarte multă atenţie, pentru a nu se produce accidente. În acest sens se va proceda la izolarea aparatului, se va aştepta scăderea temperaturii lichidului sub +40°C, se va degaja presiunea şi numai după aceea se va proceda la refacerea etanşeităţii.
(2)Dacă izolarea aparatului nu este posibilă refacerea etanşeităţii este permisă numai prin strângerea garniturii existente. Se interzice înlocuirea garniturii dacă aparatul este sub presiune.
(3)Operaţiile se vor face folosind ochelari şi mănuşi de protecţie.

7.4.Reglarea automată a presiunii

Art.369
Regulatoarele se vor alege astfel încât să corespundă caracteristicilor fizico – chimice ale fluidului reglat (presiune, temperatură, coroziune).

Art.370
Amplasarea ventilelor regulatoare va fi astfel aleasă încât să asigure posibilitatea unei intervenţii fără pericol.

Art.371
Poziţia normală a ventilului regulator închis sau deschis – se va alege în funcţie de protecţia instalaţiei la absenţa energiei de acţionare.

Art.372
Între ventilul de reglare şi ventilele de izolare ale acestuia se vor monta ventile de purjare pentru a se putea realiza degajarea presiunii fară pericol.

Art.373
Scoaterea accidentală din funcţiune a unei bucle de reglare automată, va fi adusă de urgenţă, la cunostinţa, atât conducerii tehnologice cât şi conducerii A.T.M., pentru a se lua măsuri corespunzătoare.

Art.374
Scoaterea din funcţie pentru revizie a unei bucle de reglare este permisă numai cu aprobarea şefului de instalaţie.

Art.375
(1)Scoaterea din funcţiune a unui ventil regulator, respectiv izolarea lui, se va face după ce fluxul tehnologic s-a asigurat prin ventilul de ocolire.
(2)Operaţiile de trecere de pe automat pe by-pass şi invers, respectiv manevrarea ventilelor mecanice, se va face de personal tehnologic răspunzător de oprirea instalaţiei.

Art.376
(1)Refacerea etanşeităţii la cutia de etanşare a ventilelor regulatoare se va face cu foarte multă atenţie, pentru a nu se produce accidente. În acest sens se va proceda la izolarea ventilului regulator, se va aştepta scăderea temperaturii sub 40°C, se va degaja presiunea prin ventilele de purjare şi numai după aceea se va proceda la refacerea etanşeităţii.
(2)Dacă izolarea ventilului regulator nu este posibilă, refacerea etanşeităţii este permisă numai prin strângerea garniturii existente.
(3)Operaţiile se vor face de către lăcătuşul A.M.C. de serviciu, folosind ochelari şi mănuşi de protecţie.
(4)Se interzice înlocuirea garniturii dacă ventilul regulator este sub presiune.

Art.377
Refacerea etanşeităţii la flanşele ventilului regulator, se va face de personalul mecanic răspunzator de etanşarea circuitelor şi a vaselor tehnologice.

Art.378
(1)Trecerea unei bucle de reglare, de la funcţionare pe automat la funcţionarea pe comandă manuală de la distanţă, este permis a se face, fie de lăcătuşul A.M.C. de serviciu, fie de personalul tehnologic, atunci când se constată că funcţionarea pe automat a devenit necorespunzătoare.
(2)Trecerea de la comandă manuală la comandă automată este permisă a se face numai de lăcătuşul A.M.C. de serviciu, în prezenţa personalului tehnologic şi numai după eliminarea cauzelor care au condus la defectarea funcţionării pe automat.

Art.379
(1)Demontarea ventilelor regulatoare se va face numai după izolarea, răcirea şi degajarea presiunii conform instrucţiunilor existente de lucru.
(2)Se interzice demontarea ventilului regulator dacă se constată că ventilele de izolare nu reţin presiunea.

Art.380
La demontarea ventilelor regulatoare cu acţionare electrică, operaţiile de demontare se vor începe numai după ce s-a făcut scoaterea de sub tensiune şi controlul absenţei tensiunii la borne.

Art.381
(1)Este interzis a se face egalizarea, purjarea, controlul curentului de lucru sau alte operaţii similare la aparatele regulatoare în stare de funcţionare pe automat, înainte ca aparatul să fie trecut de pe poziţia automat la poziţia manual sau intermediar.
(2)Operaţia se execută de la tabloul de comandă de către lăcătuşul A.M.C. de serviciu, în prezenţa operatorului tehnologic.

Art.382
Ventilele regulatoare montate pe circuite tehnologice cu fluide fierbinţi (peste 100°C) se vor introduce în circuit treptat, pentru a se evita şocurile termice periculoase.

7.5.Măsurarea temperaturii

Art.383
Tecile de protecţie pentru elementele sensibile ale aparatelor pentru măsurarea temperaturii, montate pe vase sau conducte tehnologice, vor fi corespunzătoare caracteristicilor fizico – chimice ale fluidului de măsurat.

Art.384
În cazul termocuplelor sau termorezistenţelor duble, cele două elemente se vor eticheta distinct.

Art.385
Aparatele electrice şi electronice pentru măsurarea temperaturii se vor lega la reţeaua generală de legare la pământ, atât la funcţionare în instalaţie, cât şi la repararea sau verificarea în atelier.

Art.386
(1)În timpul funcţionării instalaţiei este interzis să se lucreze la aparatele electrice sau electronice pentru măsurarea temperaturii, dacă acestea se găsesc sub tensiune.
(2)Se permite executarea cu aparatul în funcţiune a lucrărilor de reglare, sau acordare, care se fac din şuruburile speciale prevăzute În acest scop.
(3)În cazul în care depistarea defecţiunii reclamă menţinerea aparatului sub tensiune, se permite executarea de măsurători sau încercări, conform instrucţiunilor tehnice, cu condiţia de a folosi aparate şi scule corespunzătoare şi de a nu atinge direct părţile aflate sub tensiune.
(4)Operaţiile se vor executa de pe podeţe izolante, covor dielectric sau pardoseală din material rău conducător.

Art.387
(1)În atelier, legăturile între aparate şi sursele de energie electrică se vor face cu cabluri bine izolate, prevăzute la capete cu stekere sau papuci.
(2)În atelier sau laboratoare este interzis să execute legături improvizate între bancurile de lucru sau între aparate, blocându-se căile de acces şi constituind un pericol de accidentare.

Art.388
La operaţiile ce se execută pentru repararea aparatelor electrice sau electronice pentru măsurarea temperaturii, se vor folosi scule izolante corespunzător tensiunii de lucru.

Art.389
Bancurile de lucru din atelierele de reparat aparate electrice şi electronice pentru măsurarea temperaturii, vor fi legate la pământ şi vor fi prevăzute cu covor de P.V.C. pe banc şi covor de cauciuc în faţa bancului.

Art.390
Desfundarea tubului capilar de la aparatele de temperatură manometrice, prin încălzirea rezervorului, sau prin aplicarea unei presiuni de fluid mai mare decât presiunea de lucru, este interzisă.

Art.391
Nu se vor lăsa nesupravegheate băile de temperatură pentru controlul şi verificarea aparatelor de temperatură manometrice.

Art.392
(1)Lichidul folosit la băile de verificare a termometrelor, termorezistenţelor etc, va avea punctul de inflamare superior cu minimum 50°C faţă de temperatura maximă de verificare.
(2)Nu se permite depăşirea temperaturii maxime indicate în prospectul termostatului.

Art.393
În atelierele de reparat aparate pentru măsurarea temperaturii se va menţine o curăţenie deosebită. Depozitarea sau împrăştierea de substanţe sau materiale, care pot degaja vapori inflamabili sau nocivi, este interzisă.

Art.394
După terminarea lucrului în atelierul de reparat, panoul şi aparatele se vor scoate de sub tensiune, iar aparatele auxiliare necesare controlului şi verificării se vor demonta din circuit şi depozita în dulap.

Art.395
Cuptoarele electrice pentru verificarea temperaturilor, termorezistenţelor etc., nu vor fi lăsate fără supraveghere când sunt sub tensiune.

Art.396
Cuptoarele electrice, băile de termostate electrice sau alte aparate electrice de termostatare, folosite în atelierele şi laboratoarele A.T.M., vor fi legate la pamânt.

Art.397
După terminarea lucrului aparatele electrice de termostatare vor fi scoase de sub tensiune.

Art.398
În cazul folosirii de termorezistenţe, ca elemente sensibile de temperatură, montate în medii explozive, se va verifica înainte de montare, dacă sistemul de măsură este corespunzător mediului unde se montează termorezistenţa.

7.6.Măsurarea debitului

Art.399
(1)Repararea şi verificarea contoarelor diferenţiale se va face în încăperi special amenajate şi autorizate de organele metrologiei de stat.
(2)Este interzis a se executa lucrări de această natură în încăperi neautorizate şi de către personal neautorizat.

Art.400
Aparatele de măsurare a debitului (sau a cantităţilor de fluid) străbătute de fluidul măsurat vor trebui să corespundă caracteristicilor fizico – chimice al acestuia.

Art.401
Încăperile destinate pentru amenajarea laboratoarelor de verificări şi ateliere de reparaţii debitmetre diferenţiale cu mercur, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru a fi autorizate de organele metrologice de stat:
– pereţii şi tavanul să fie vopsite în ulei;
– pardoseala să fie executată din beton;
– pardoseala să fie prevăzută cu sifon cu scurgeri în reţeaua de canalizare;
– să fie dotate cu chiuvete;
– să aibă ventilaţie artificială, asigurată de un ventilator cu debit ridicat.

Art.402
Prizele pentru prelucrarea presiunii diferenţiale vor fi prevăzute cu ventile de izolare corespunzătoare caracteristicilor mediului de măsură.

Art.403
Pentru manometrele diferenţiale care nu rezistă acţiunii chimice a fluidului măsurat se vor prevedea vase de separaţie cu lichide de separaţie corespunzătoare caracteristicilor fizico – chimice ale fluidului măsurat.

Art.404
Aparatele pentru măsurarea debitului vor fi protejate de influenţa suprafeţelor de radiaţie, luându-se măsuri ca temperatura mediului să nu depăsească + 50°C sau să fie mai mică de – 25°C, dacă nu se specifică alte condiţii de către firma constructoare.

Art.405
Legăturile între elementul de ştrangulare şi aparatul primar vor trebui să corespundă normelor de verificare I.S.C.I.R. impuse conductei pe care este montat elementul de strangulare.

Art.406
Presiunea statică de lucru şi temperatura admisă nu va fi mai mare decât cea garantată de fabrică pentru aparatul respectiv.

Art.407
(1)În camera de mercur se va păstra o temperatură maximă de 18°C.
(2)În cazul când temperatura depăşeste 18°C se va proceda la reducerea ei, prin efectuarea de spălări cu apă rece, sau alte metode.

Art.408
Se interzice purjarea conductelor de presiune ale aparatelor de debit pentru fluide ce se pot autoaprinde, precum şi pentru fluide inflamabile, dacă locul de purjare este în apropierea surselor de foc.

Art.409
La demontarea sau la purjarea aparatelor de debit, montate pe conducte de produse petroliere, se vor lua măsuri pentru evitarea împrăştierii produselor pe conducte sau pe vase fierbinţi.

Art.410
În încăperile în care se lucrează cu mercur, vor trebui afişate, la loc vizibil, instrucţiuni de lucru care previn intoxicaţiile cu mercur precum şi măsurile de profilaxie personală.

Art.411
În încăperile în care se lucrează cu mercur, trebuie să se facă analiza aerului, cel puţin o dată pe an (vara) spre a se constata concentraţia vaporilor de mercur şi respectiv eficienţa sistemului de ventilaţie existent.

Art.412
Se interzice demontarea aparatelor primare de debit, înainte de a face izolarea aparatului, egalizarea presiunilor în aparat, degajarea presiunii, sau când se constată că ventilele de izolare nu sunt etanşe.

Art.413
Depozitarea şi manevrarea mercurului se va face obligatoriu sub apă. În acest scop se vor lua următoarele măsuri :
– toate vasele conţinând mercur vor avea deasupra acestuia un strat de apă, care să impiedice evaporarea mercurului, în acest scop vor fi şi astupate;
– standul de lucru cu mercur trebuie să fie în permanenţă plin cu apă, ce se scurge continuu;
– golirea mercurului din vas se va face numai deasupra standului de lucru. După golirea mercurului din aparat, acesta va fi spălat bine, pentru eliminarea tuturor urmelor de mercur;
– se va lucra în aşa fel, încât să fie evitată împrăştierea mercurului pe jos.
În cazul când accidental mercurul a căzut pe pardoseală se va strânge de urgenţă în vase cu apă, iar pardoseala se va spăla bine cu apă.

Art.414
Manipularea aparatelor cu mercur ( montare, demontare, transport etc.) se va face cu deosebită atenţie şi numai în poziţia normală, pentru evitarea împrăştierii mercurului.

Art.415
(1)Pentru a evita evaporările masive de mercur, se interzice ţinerea aparatelor cu mercur lângă calorifer, în bătaia soarelui sau lângă alte surse de încălzire.
(2)Concentraţia de vapori de mercur trebuie să se încadreze în limitele admisibile prevăzute în normativele în vigoare.

Art.416
(1)Pentru a nu se depăşi noxele admise în încăperile unde se lucrează cu mercur, sistemul de ventilaţie va trebui să funcţioneze continuu.
(2)Se interzice orice fel de manipulare a mercurului, dacă ventilaţia nu funcţionează normal.
(3)Ventilatoarele vor fi puse în funcţiune cu cel puţin 15 minute înainte de începerea lucrului şi se vor opri după cel puţin 15 minute de la încetarea lucrului.

Art.417
Este interzisă executarea în camera de mercur a altor lucrări care nu sunt legate de folosirea mercurului.

Art.418
Curăţarea atelierelor şi laboratoarelor de verificări pentru debitmetre diferenţiale cu mercur se face astfel:
– zilnic se spală pardoseala cu jet de apă la ieşirea din schimb.
– săptămânal se spală pereţii şi tavanul cu apă şi săpun.

Art.419
În încăperile în care se lucrează cu mercur se va păstra o temperatură de maximum +18°C.

Art.420
Reparatorul şi verificatorul A.M.C. este obligat să se spele pe mâini cu apă şi săpun, ori de câte ori serveşte masa sau la ieşirea din schimb.

Art.421
Este interzisă servirea mesei, păstrarea alimentelor sau a altor obiecte în laboratoarele şi atelierele de reparaţie a debitmetrelor diferenţiale cu mercur, pentru prevenirea intoxicaţiilor.

Art.422
Pe cât posibil, în cadrul atelierelor şi laboratoarelor toate aparatele cu mercur vor fi concentrate în aceeaşi încăpere. Lucrările cu aparate sau dispozitive mici cu mercur, în care mercurul este bine izolat, pot fi executate în încăperile comune de laborator sau alte ateliere, dar numai pe mese anume destinate şi utilate în mod corespunzător, luându-se măsuri pentru evitarea împrăştierii accidentale a mercurului pe suprafeţe unde nu se poate face o curăţenie corespunzătoare a mercurului căzut accidental.

Art.423
Se interzice depozitarea În camera de mercur a diferitelor obiecte străine; în această cameră se vor menţine numai aparatele şi uneltele cu care se lucrează efectiv.

Art.424
Buteliile ( recipientele) cu mercur ca şi aparatele bune sau defecte, se păstrează în magazii speciale sau afară. Este interzis a se păstra în incinta laboratoarelor sau atelierelor de reparaţii.

Art.425
Piesele demontate din debitmetru, contaminate cu mercur, se vor păstra în vase cu apă sau în afara atelierului, pentru prevenirea eliminării vaporilor de mercur.

Art.426
Pentru repararea sau verificarea debitmetrelor diferenţiale cu mercur, care sunt montate în cofrete închise, se va proceda la aerisirea cofretelor timp de 30 de minute înainte de începerea operaţiei de verificare.

Art.427
Montarea, demontarea şi verificarea debitmetrelor diferenţiale la parcurile (poligoanele) de măsură, se face numai de metrologul autorizat, care va lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţie a muncii pentru prevenirea intoxicării cu mercur.

Art.428
Personalul reparator, verificator şi metrologii în întreţinere din şantier, care lucrează cu mercur, va fi supus periodic controlului medical pentru evaluarea dozei de mercur.
-****-
ANEXA 1: Norme conexe normelor de securitate a muncii pentru extracţia gazelor naturale *
1.Norme generale de protecţie a muncii.
2.Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protecţie.
3.NSSM pentru lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice
4.NSSM la lucrări de foraj sonde pentru hidrocarburi.
5.NSSM pentru minele de petrol.
6.NSSM pentru lucrările speciale în activitatea de foraj-extracţie a hidrocarburilor.
7.NSSM pentru lucrările de foraj pe platforme marine.
8.NSSM pentru lucrările de foraje speciale.
9.NSSM pentru extracţia ţiţeiului.
10.NSSM pentru extracţia ţiţeiului şi a gazelor prin sonde marine.
11.NSSM pentru transportul hidrocarburilor lichide.
12.NSSM pentru transportul prin conducte a gazelor naturale.
13.NSSM pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.
14.NSSM pentru desfacerea produselor petroliere.
15.NSSM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice.
16.NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.
17.NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice şi mecanice.
18.NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor.
19.NSSM pentru lucrări geotehnice, de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren.
20.NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
21.NSSM pentru transportul rutier.
22.NSSM pentru lucru la înălţime.
23.NSSM pentru utilizarea energiei electrice.
* Până la apariţia normelor prezentate în anexă rămân valabile actualele norme departamentale existente în domeniu.

ANEXA 2: Ghid de terminologie de securitate a muncii. Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoriilor de serviciu, indiferent de natura contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Defectare: încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii utilaj etc. de a-şi îndeplini funcţia specifică.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
5.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
6.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
7.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, ce caracterizează riscurile proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului, pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
8.Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
9.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi, (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie, atunci când normele generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau facultativă, atunci când patronul consideră necesar, pentru îmbunătăţirea securităţii muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
10.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţii muncii.
11.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
12.Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
13.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
14.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinsecă.
15.Proces de muncă: succesiunea în timp şi în spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului, mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
16.Protectori: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
17.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
18.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
19.Securitatea muncii
a.situaţie, stare caracterizată prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, în sistemele de muncă.
b.situaţie, stare caracterizată prin absenţa riscului inacceptabil, în sistemele de muncă.
NOTĂ: Activitatea de realizare a securităţii muncii, este activitatea de reducere a riscului la nivel necesar şi posibil, ţinând cont de experienţa generală în materie de securitate a muncii, a ştiinţei şi tehnicii, precum şi de valorile admise în comun de societate (convenţiile sociale).
Uzual, sintagma “securitatea muncii” cuprinde aspecte legate atât de accidentele de muncă, cât şi de boli profesionale.
20.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
21.Subatanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.
22.Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apare un pericol.
23.Zonă periculoasă a unui echipament de muncă: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului de muncă în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
NOTĂ: Pericolul care generează riscul prezentat în acestă definiţie poate fi permanent prezentat pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului de muncă (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.) sau poate apare neaşteptat (pornirea neintenţionată/ neprevăzută etc.) .