NSSM 48

NSSM 48 – Norme de protectia muncii pentru telecomunicatii

Preambul

Normele specifice de protectia  muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională , care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de protecţie a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective, prin instrucţiuni proprii.

Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă , sistem compus din:
-Normele generale de protecţie a muncii care cuprind prevederi de protecţie a muncii şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate.
-Normele specifice de protecţie a muncii care cuprind prevederi de protecţie a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează .

Structurarea sistemului naţional de norme specifice de protectia a muncii urmă reşte corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii, practicată în Normele generale de protecţie a muncii.

Conform acestor abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc.
-Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă ;
-Sarcina de muncă : totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă ;
-Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul muncii;
-Mediul de muncă : ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă .

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul Normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de protecţie a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protecţiei muncii la nivelul fiecărui element al sistemului, executant-sarcină de muncă -mijloace de producţie-mediu de muncă , propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări în domeniul protecţiei muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi protecţia în muncă , bază pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la protecţia muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general prezentat “Normele specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul protecţiei muncii pentru această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii riscurilor specifice, astfel încât, pentru fiecare risc să existe cel puţin o mă sură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă .

Structurarea acestei norme s-a făcut pe subactivităţi, prevederile urmând o ordonare logică , corerspunză toare succesiunii şi importanţei proceselor de muncă specifice prin care se defineşte activitatea globală de telecomunicaţii.

De asemenea, în cadrul fiecărui proces de muncă s-a urmărit respectarea succesiunii operaţiilor efectuate de executant în baza sarcinii sale de muncă .

În vederea explicită rii terminologiei de protecţie a muncii utilizată pe parcursul normei, a fost adăugată la aceasta, în anexă , un ghid de terminologie.

Pentru ca normele specifice să ră spundă cerinţelor actuale şi din punct de vedere al formei de prezentare, în corelaţie cu alte acte legislative şi normative, s-a procedat la includerea în conţinut a unor subtitluri, prin care se precizează problematica tratată în articolele ce urmează , facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii cuprind prevederi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în activitatea de telecomunicaţii (inclusiv întreţinere).

Scop

Art.2
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională existente în cadrul acestei activităţi proprii celor patru elemente componente ale sistemului de muncă (executant-sarcină de muncă -mijloace de producţie-mediu de muncă ).

Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme specifice se aplică persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice, care utilizează în activitatea de telecomunicaţii persoane angajate cu contract de muncă sau sub altă formă legală .

Art.4
(1)Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
(2)Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de telecomunicaţii se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în ANEXA 1.

Art.5
Unitatea care desfăşoară activităţi de telecomunicaţii este obligată să elaboreze şi să aplice instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, pentru toate cazurile particulare în care apar şi alţi factori decât cei specifici.
Revizuirea normelor

Art.6
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă , tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă .

2.Prevederi comune tuturor proceselor de muncă din activitatea de telecomunicaţii

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.7
Toate procesele de muncă vor fi conduse şi supravegheate de persoane care posedă pregă tire tehnică corespunzătoare şi care au fost desemnate în acest scop.

Art.8
Repartizarea la locurile de muncă la înălţime se va face numai după atestarea scrisă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime.

2.2.Instruirea personalului

Art.9
Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.

Art.10
Personalul muncitor calificat şi necalificat trebuie să posede cunoştinţe generale cu privire la lucrul în condiţii de protecţie a muncii, precum şi cele specifice lucrărilor ce urmează a le executa.

Art.11
Instructajul de protecţie a muncii se efectuează tuturor persoanelor care depun o activitate cu caracter direct productiv, de manipulare, transport, întreţinere, reparaţii etc., precum şi celor care prin natura obligaţiilor profesionale conduc aceste activităţi.

Art.12
(1)Personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în incinta staţiilor de cale ferată va fi instruit şi examinat în afara prevederilor din prezentele norme şi asupra prevederilor specifice lucrului în staţiile de cale ferată , cuprinse în “Normele specifice de protecţie a muncii pentru transporturi pe calea ferată “.
(2)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în zona că ilor ferate electrificate va fi instruit, examinat şi autorizat pentru lucru în zonă .

Art.13
Personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în staţiile de electroalimentare (instalaţii electrice, tablouri de distribuţie, staţii de energie, baterii de acumulatoare) va fi instruit şi examinat în afara prevederilor din prezentele norme şi asupra prevederilor cuprinse în NSPM privind utilizarea energiei electrice.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.14
Toţi lucrătorii din activitatea de telecomunicaţii sunt obligaţi să utilizeze echipamentul individual de protecţie adecvat, conform “Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie” emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

2.4.Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

Art.15
Înainte de începerea lucrului, persoanele special desemnate în acest scop vor verifica starea şi funcţionarea uneltelor, sculelor, utilajelor şi dispozitivelor ce urmează să fie utilizate şi vor lua măsuri pentru a nu fi folosite decât cele corespunzătoare din punctul de vedere al protecţiei muncii.

Art.16
Este interzisă utilizarea sculelor sau uneltelor care prezintă defecţiuni.

Art.17
Este interzisă modificarea sculelor sau oricărui alt echipament tehnic prin improvizaţii.

Art.18
Este interzisă schimbarea locului de muncă fără avizul şefului de formaţie.

Art.19
În locurile de muncă din incinte unde existăriscul de intoxicare cu diferite gaze sau de asfixiere, începerea lucrărilor este permisă numai după ventilarea spaţiului şi verificarea prin probe a atmosferei din spaţiul respectiv.

Art.20
Pentru lucrările de sudare se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de oxiacetilenă , a transformatoarelor de sudare electrică , precum şi a paravanelor de protecţie folosite în timpul sudă rii electrice. Transformatoarele de sudare vor fi legate la pământ, iar cablurile vor fi amplasate şi protejate astfel încât să nu fie deteriorate.

Art.21
La locurile de muncă permanente şi fixe se vor afişa obligatoriu instrucţiunile de folosire a utilajelor, instalaţiilor, aparatelor şi indicatoarelor de protecţie conform standardelor în vigoare.

Art.22
Echipamentele tehnice din încăperile de lucru vor fi fixate şi vor fi dotate cu dispozitive de protecţie în bună stare. De asemenea, ele vor avea afişate instrucţiunile tehnice de exploatare şi de protecţie a muncii.

Art.23
În sălile de echipamente de telecomunicaţii, locurile de trecere şi spaţiile din jurul echipamentelor vor fi complet libere; este interzisă ocuparea lor cu materiale sau cu aparataj inutil. Locurile de muncă vor fi menţinute în stare de curăţenie.

Art.24
Este interzis să se execute operaţii de înlocuiri, reparaţii, intervenţii de orice fel la echipamentele de telecomunicaţii sau la alte echipamente tehnice folosite în procesul de muncă de către persoane care nu au această sarcină de serviciu.

Art.25
Încălzirea spaţiilor de muncă din clădiri va fi asigurată în perioada rece, în funcţie de temperatura exterioară , în limitele stabilite de Normele generale de protecţie a muncii.

Art.26
Instalaţiile de ventilare şi climatizare vor fi menţinute în bună stare, urmărindu-se funcţionarea lor la parametrii proiectaţi.

Art.27
La toate locurile de muncă permanente din spaţii închise unde existăriscuri de incendiu, explozii, intoxicaţii şi surse de zgomot sau vibraţii, se vor efectua măsurători în vederea depistării concentraţiilor/nivelurilor maxim admisibile şi a anihilării surselor acestora.

Art.28
Iluminatul natural şi artificial se va realiza astfel încât să asigure o bună vizibilitate la locurile de muncă .

Art.29
Corpurile de iluminat trebuie Curăţate periodic.

Art.30
Toate spaţiile din incintele staţiilor şi centrelor vor fi prevăzute cu iluminat de siguranţă .

Art.31
În încăperile de lucru se vor monta plăci avertizoare şi afişe sugestive pe teme de protecţie a muncii, referitoare la activităţile efectiv prestate în spaţiul respectiv.

Art.32
În cazul încăperilor de lucru în care se găsesc instalaţii prin a că ror manevrare sau atingere se pot produce accidente, pe uşile acestora se vor afişa indicatoare de avertizare (conform standardelor în vigoare). Aceste tăbliţe se vor fixa şi pe uşile încăperilor în care sunt instalaţii de îanltă tensiune, instalaţii sub presiune, transformatoare, săli de relee, centrale de telecomunicaţii.

Art.33
Zilnic, înaintea începerii lucrului, şeful de formaţie va verifica starea de sănătate şi oboseală a lucrătorilor. Dacă în urma examină rii se constată că unele persoane prezintă stări maladive sau de oboseală , sau se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau droguri, nu vor fi admise la lucru.

Art.34
La repartizarea lucrărilor pe muncitori, şeful de formaţie va indica procedeul corect de lucru (neriscant) şi măsurile corespunzătoare, va verifica starea echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectivă .

2.5.Protecţia împotriva electrocutării

Art.35
La exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice trebuie să se respecte prevederile cuprinse în Normele specifice de protecţie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Art.36
Şefii de compartimente sunt obligaţi să solicite periodic verificarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor electrice pe care le au în dotare şi să verifice imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, precum şi existenţa legăturilor vizibile de protecţie.

Art.37
(1)Cei care exploatează şi execută manevre la instalaţiile, echipamentele şi utilajele electrice, trebuie să verifice înainte de începerea lucrului imposibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune, precum şi existenţa legăturilor vizibile de protecţie.
(2)Este interzisă punerea sub tensiune a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor electrice care prezintă pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legăturile de protecţie desfăcute sau nu au fost verificate din punctul de vedere al asigură rii protecţiei împotriva electrocutării.

Art.38
Lucrările care se execută asupra instalaţiilor electrice de joasă şi înaltă tensiune vor fi organizate şi desfă şurate în conformitate cu prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii (NSPM) pentru transportul şi distribuţia energiei electrice şi Normele specifice de protecţie a muncii (NSPM) pentru utilizarea energiei electrice.

Art.39
Lucrările fără întreruperea tensiunii se vor executa numai în cazurile speciale, când instalaţia nu poate fi întreruptă fără să fie afectate instalaţii importante de telecomunicaţii, cu luarea tuturor măsurilor de protecţie, muncitorul care execută lucrarea fiind asistat de alt lucrător, instruit pentru supravegherea lucrării şi intervenţie urgentă în caz de accident.

Art.40
La executarea lucrărilor noi, de suporţi, cabluri etc., punerea sub tensiune se va face cu respectarea tuturor prescripţiilor de la capitolul 4, privitor la instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor telefonice, telegrafice şi de transmisiuni.

Art.41
La montarea scurtcircuitoarelor de protecţie trebuie să se respecte următoarea ordine a operaţiilor:
a)verificarea lipsei tensiunii;
b)legarea scurtcircuitorului la pământ;
c)legarea scurtcircuitorului la bornele de fază .
La demontarea scurtcircuitoarelor se va proceda mai întâi la dezlegarea scurtcircuitorului de la bornele de fază , după care se va dezlega scurtcircuitorul de la pământ.

Art.42
Este interzisă folosirea mijloacelor de protecţie care nu au fost verificate periodic, care nu au corespuns la verificări, a că ror dată de valabilitate a expirat, care prezintă defecte vizibile, sunt murdare sau nu corespund tensiunii nominale a instalaţiei la care ar trebui utilizate; înainte de fiecare folosire a unui mijloc de protecţie, lucrătorul respectiv este obligat să facă verificările de mai sus şi să nu utilizeze mijlocul care nu corespunde.

Art.43
Lucrările pe stâlpii folosiţi în comun (circuite de telecomunicaţii şi de energie electrică ) se vor face numai după ce toate circuitele au fost scoase de sub tensiune şi s-a confirmat în scris scoaterea de sub tensiune.

Art.44
La locul unde se lucrează , circuitele electrice vor avea montate dispozitive mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ. La locul de alimentare a liniilor electrice scoase de sub tensiune se vor afişa indicatoare de avertizare.

Art.45
Circuitele de radioficare vor fi deconectate de la amplificator şi legate la pământ prin comutatoare. Pe mânerul comutatorului se va afişa indicator de avertizare. Aceleaşi măsuri se vor lua şi atunci când se va lucra la montarea de noi circuite, sau la întinderea circuitelor existente la radioficare care sunt montate pe stâlpii folosiţi în comun.

Art.46
Se pot executa În circuitele de telecomunicaţii cu tensiuni până la 240 V inclusiv, montate pe stâlpii folosiţi în comun, fără scoaterea de sub tensiune a celorlalte circuite precum şi a circuitelor proprii, urmă toarele lucrări :
a)Lucrări la linii de radioficare de 30 V:
– ridicări de deranjamente;
– racorduri sau desfiinţări de branşamente;
– Înlocuiri la limitatoare;
– Înlocuiri de izolatoare;
– conectări şi deconectări de transformatoare;
– înlocuiri de siguranţe la transformatoare;
– înlăturări de scurtcircuite la linii şi branşamente;
– înlăturarea oxidărilor la punctele de contact sau la legăturile dintre conductoarele izolate şi cele neizolate;
b)Lucrări la linii de radioficare 120 – 240 V:
– înlăturarea deranjamentelor;
c)La branşamente şi cabluri telefonice:
– racordări de branşamente;
– desfiinţări de branşamente şi cabluri;
– ridicări de deranjamente;
– lucrări de întreţinere curentă (revizii tehnice).
Lucrările enumerate în prezentul articol se execută la circuitele de telecomunicaţii montate pe stâlpii folosiţi în comun numai în cazul când acestea sunt montate sub circuitele de energie electrică .

Art.47
La traversarea stră zilor sau a drumurilor cu conductori izolaţi sau neizolaţi, aceştia nu vor fi lăsaţi să atârne pe jos, ci se vor ridica destul de sus, în aşa fel încât să nu constituie obstacole pentru circulaţia normală a vehiculelor şi pietonilor.

Art.48
Este interzis să se atingă în mod simultan doi conductori ai unui circuit de telecomunicaţii (telefonic sau de radioficare).

Art.49
Lucrările care prezintă pericol de electrocutare se vor executa sub supravegherea şefului de echipă .

Art.50
Este interzisă nerespectarea distanţelor minime admise faţă de elementele care sunt sub tensiune sau care pot fi puse accidental sub tensiune.

Art.51
Atat timp cat cablurile nu sunt conectate la priza de pământ, atingerea învelişului metalic sau a conductelor nu este permisă decât cu mănuşi electroizolante.

Art.52
Săparea gropilor sau şanţurilor pentru diferite lucrări la cablurile existente se face numai cu cizme (galoşi) şi mănuşi de cauciuc.
Începând de la 0,4 m adâncime, se va să pa numai cu ajutorul lopeţilor, nefolosindu-se nici un fel de alte unelte, pentru a evita pericolul de electrocutare.

Art.53
În apropierea cablurilor dezgropate, se vor afişa indicatoare de avertizare.

Art.54
Toate prizele de electroalimentare ca şi cordoanele prelungitoare, alimentate cu tensiuni mai mari de 60 V, trebuie echipate cu prize tip “Schuko”, adică cu un contact separat pentru firul de masă .

Art.55
Nu se admite să se lucreze la instalaţiile electrice cu mâinile ude sau umede.

Art.56
Legarea telefoanelor de serviciu, necesare la lucrări de instalare sau intervenţie, se face numai prin intermediul bobinelor translatoare, cu carcasele legate la pământ şi având tensiunea de încercare a izolaţiei între bobinajul primar şi cel secundar de cel puţin 1800 V.

2.6.Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor

Art.57
În încăperile cu pericol de incendiu şi explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scântei, lovirea a două scule feroase şi folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. În acest scop, pe uşa de acces se vor monta plăcuţe avertizoare.

Art.58
Este interzis accesul în spaţiile cu pericol de explozie al tuturor persoanelor străine. Pe uşile de acces ale acestor spaţii se vor afişa indicatoare de avertizare.

Art.59
Este interzis fumatul În alte locuri decÂt cele stabilite prin normele tehnice PSI.

Art.60
Este interzisă păstrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluanţi etc., în alte locuri decât cele destinate acestui scop.

Art.61
Fiecare încă pere în care există echipamente de telecomunicaţii va fi dotată cu extinctoare cu bioxid de carbon.

Art.62
În cazul producerii incendiilor la tablourile electrice sau instalaţiile de forţă nu se admite folosirea extinctoarelor cu spumă , ci numai a celor cu bioxid de carbon.

Art.63
În caz de incendiu se va Întrerupe imediat alimentarea cu energie electrică a sectoarelor incendiate şi a celor ameninţate de incendiu. Se va proceda imediat la stingerea incendiului.

3.Instalarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor urbane şi interurbane de telecomunicaţii

3.1.Prevederi generale

Art.64
Pentru Lucrările executate la înălţime sau în canaliză ri de adâncime este obligatorie verificarea zilnică , înainte de începerea lucrului, a centurilor şi cordoanelor de siguranţă , a scărilor (extensibile, de căţărat pe stâlpii de beton), a ghearelor (scăriţelor) de căţărat pe stâlpii de lemn.

Art.65
Este interzisă folosirea echipamentelor defecte sau a scărilor de înălţime necorespunzătoare în comparaţie cu înălţimea de lucru.

Art.66
În cazul utiliză rii scărilor extensibile, lucrarea se va executa în echipă formată din două persoane, dintre care una va sprijini scara.

Art.67
Sculele nu vor fi purtate în buzunarele salopetei, ele vor fi transportate în cutii sau genţi de lucru.

Art.68
În timpul lucrului la înălţime aparatele şi sculele trebuie asigurate contra că derii.

Art.69
Este interzisă staţionarea oamenilor, vehiculelor etc., sub locul de muncă situat la înălţime.

Art.70
Pentru lucrările la înălţime se vor respecta şi celelalte măsuri prevăzute de Normele specifice de protecţie a muncii pentru lucrul la înălţime.

Art.71
La transportul şi manipularea materialelor necesare pentru instalarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor urbane şi interurbane de telecomunicaţii se vor respecta prevederile cuprinse în Normele specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.

Art.72
În cazul utilizării mijloacelor mecanice de ridicare şi manipulare, prinderea materialelor, pieselor de ridicat se va face cu dispozitive speciale, certificate, care să asigure prinderea corectă şi echilibrată a acestora.

Art.73
Se interzice ca la prinderea subansamblelor să se folosească lanţuri sau cabluri care nu au poansonate sarcina maximă de ridicat.

Art.74
(1)Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de ridicat se va efectua în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare şi ale că rţilor tehnice respective.
(2)Personalul muncitor de diferite meserii care utilizează ocazional instalaţiile de ridicat trebuie să fie autorizat ca legă tor de sarcini, în conformitate cu prescripţiile ISCIR.

Art.75
La traversarea străzilor sau drumurilor cu conductori izolaţi sau neizolaţi, aceştia nu vor fi lăsaţi să atârne pe jos. Conductorii se vor ţine cu mâna, fiind interzisă legarea lor de centură sau înfăşurarea în jurul corpului.

Art.76
În cazul lucrărilor de instalare, exploatare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii în zone situate pe drumurile publice se vor lua măsuri de acoperire a locurilor de muncă cu indicatoare de protecţie (de interzicere a accesului şi de avertizare) şi de dirijare a circulaţiei pietonilor şi vehiculelor pe trasee ocolitoare, cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de drumuri, poduri şi construcţii că i ferate.

Art.77
Este interzisă traversarea cu circuite de telecomunicaţii peste LEA (exclusiv branşamentele cu fire izolate sau circuite de alimentare a mijloacelor de transport în comun – tramvai, troleibuze); Lucrările se vor realiza numai prin subtraversă ri.

Art.78
Executarea lucrărilor pe trasee comune cu LEA sau cu reţelele de radioficare este permisă numai după scoaterea lor de sub tensiune.

Art.79
Manipularea obiectelor metalice lungi (ţevi, conductori, cabluri etc.) în apropierea instalaţiilor electrice sub tensiune se va realiza numai sub supravegherea şefului de lucrare.

Art.80
Pistoalele de împlântat bolţuri vor fi folosite numai de lucrători care au depăşit vârsta de 18 ani şi sunt autorizaţi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.81
Este obligatoriu ca înainte de darea în folosinţă să se controleze ca fiecare pistol să aibă talonul de control şi cartea tehnică.

Art.82
Tragerea cu pistolul de împlântat bolţuri se va executa numai după ce s-a montat apărătoarea de protecţie de la gura ţevii, iar cuva a fost împinsă până la refuz în vederea armă rii şi numai perpendicular pe perete.

Art.83
După introducerea tubului – cartuş, închiderea pistolului se va face cu atenţie, direcţia ţevii fiind spre perete.

Art.84
La transportul, depozitarea şi folosirea tuburilor – cartuş se vor respecta prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive.

Art.85
Sunt obligatorii curăţarea şi ungerea pistolului zilnic la încetarea lucrului. Dacă într-un schimb se trag mai mult de 100 de bolţuri, atunci curăţarea se va face după fiecare lot de tragere.

Art.86
(1)Dacă percuţia nu s-a produs, se repetă tragerea, iar în caz de recidivă se va lăsa pistolul câteva secunde, după care se schimbă poziţia cartuşului sau încărcătura.
(2)Nu se va repeta tragerea unui nou bolţ în locul în care nu s-a putut fixa bolţul de la prima tragere.

Art.87
Pistoalele se vor pă stra în cutii metalice, depozitate în încăperi lipsite de umezeală .

Art.88
Repararea pistoalelor se va realiza numai de persoane autorizate În acest sens; piesele se vor Înlocui numai cu piese de schimb originale.

Art.89
Înainte de utilizarea pistolului se va verifica să nu existe nici o persoană în zona de tragere şi în spatele peretelui respectiv.

Art.90
Nu se va lăsa din mână pistolul încărcat, iar descărcarea se va face numai cu ţeava ridicată în sus.

Art.91
Se interzice implantarea bolţurilor în materiale perforabile, care pot forma aşchii, în piese elastice (cu posibilităţi de arcuire), la o distanţă mai mică de 5 cm de muchia zidului, în găuri care ar putea provoca devieri sau în pereţi pe care apără toarea de protecţie de la gura ţevii nu calcă complet.

Art.92
Este interzisă utilizarea pistoalelor de implantat bolţuri în încăperi unde există pericol de explozie sau incendiu.

Art.93
La utilizarea pompelor submersibile, acestea se vor porni numai după scufundarea în apă .

Art.94
La utilizarea dispozitivului de forat orizontal, tractorul care îi asigură manevrarea va fi amplasat la cel puţin 2 m de groapa unde lucrează dispozitivul.

Art.95
Burghiul elicoidal sau tijele dispozitivului de foraj nu se vor schimba în timpul funcţionării acestuia.

3.2.Instalarea stalpilor

Încărcarea – descărcarea şi transportul stâlpilor

Art.96
Este interzisă descărcarea stâlpilor din mijloacele de transport de către lucrători care au efectuat 8 ore de serviciu, fără să fi avut în prealabil un repaus de cel puţin 2 ore.

Art.97
Descărcarea stâlpilor de pe platformele vagoanelor de cale ferată trebuie să înceapă numai după oprirea vagonului şi asigurarea lui cu frâna de mână sau cu saboţi.

Art.98
În cazul descărcării mecanizate a stâlpilor, vagoanele, vor fi garate în locuri unde au acces mijloacele de încărcare – descărcare mecanizate.

Art.99
Este interzisă descărcarea stâlpilor în timpul nopţii în staţiile unde nu se poate asigura o bună iluminare a rampei.

Art.100
(1)La descărcarea manuală a stâlpilor din vagoane se vor lua măsuri pentru prevenirea rostogolirii lor libere.
(2)Şeful de echipă are obligaţia să verifice luarea acestor măsuri.

Art.101
La descărcarea stâlpilor din vagoane cu obloane, deschiderea obloanelor se va face numai la comanda şefului de echipă .

Art.102
La descărcarea manuală , antrenarea stâlpilor din vagon se va face numai cu mijloace corespunzătoare (bare de oţel, razuri tip PTT).

Art.103
Lucrătorii care acţionează la descărcarea stâlpilor nu vor sta în perimetrul stâlpului ce se rostogoleşte din vagon.

Art.104
(1)Descărcarea stâlpilor din autovehicule se va face numai prin spatele autovehicului.
(2)Este interzisă descărcarea stâlpilor prin pornirea maşinii şi trântirea lor la pământ.

Art.105
Înainte de descărcarea stâlpilor din mijloacele de transport se vor înlătura de pe teren toate obstacolele ce ar putea împiedica descărcarea şi transportul acestora.

Art.106
La încărcarea – descărcarea cu mijloace mecanizate a stâlpilor se vor lua măsuri să nu se intre cu braţul macaralei în zona de influenţă a liniei electrice şi să nu se atingă cu stâlpul liniile electrice aflate sub tensiune.

Art.107
Este interzisă pătrunderea şi staţionarea orică rei persoane în zona periculoasă de cădere sau răsturnare a braţului macaralei sau în spaţiul util de manevrare.

Art.108
Înainte de începerea lucrului cu dispozitivul de încărcat şi descărcat stâlpi, conducătorul formaţiei de lucru va verifica buna funcţionare a sistemului de frânare a cablului de care este prins cârligul de sarcină .

Art.109
(1)Conducătorul operaţiei va supraveghea în permanenţă mişcările dispozitivului.
(2)Dacă observă că în drumul său stâlpul prins de dispozitiv este împiedicat de un obstacol, va ordona oprirea dispozitivului şi înlăturarea obstacolului.

Art.110
La manipularea stâlpilor impregnaţi se va purta obligatoriu echipament individual de protecţie, iar lucrătorii îşi vor spă la cu să pun toate părţile corpului atinse de impregnant.
Plantarea şi armarea stâlpilor

Art.111
(1)Operaţiile de plantare a stâlpilor se vor executa numai sub supravegherea şi dirijarea conducătorului formaţiei de lucru.
(2)La executarea operaţiei, stâlpul va fi lăsat în groapă lent, fără smucituri. Muncitorul care manevrează stâlpul în groapă îl va apă sa de sus în jos, la bază , numai cu un dispozitiv adecvat (raz sau ţapină ).

Art.112
În timpul cat stalpul este suspendat de macara este interzis să se treacă pe sub el.

Art.113
Dezlegarea cârligului de punctul de fixare pe stâlpi se va face numai după ce stâlpul s-a aşezat pe fundul gropii.

Art.114
Este interzis să se ridice cu dispozitivul de plantat stâlpi greută ţi mai mari decât sarcina indicată .

Art.115
(1)Manevrarea stâlpilor cu ajutorul macaralelor pentru încărcare – descărcare în şi din mijloacele de transport sau pentru plantare se va face numai la comanda legătorului de sarcină , lent şi fără şocuri.
(2)Coborârea stâlpului se va face lent, numai din motor; se interzice coborârea din frână .
(3)Pentru evitarea balansării, stâlpul va fi dirijat de doi lucrători , cu ajutorul funiilor.

Art.116
La plantare se va evita ridicarea stÂlpului deasupra solului, manevra desfăşurându-se astfel încât acestea să alunece lent în groapă .

Art.117
Dezlegarea cârligului macaralei se va face numai după fixarea stâlpului în groapă şi baterea pământului în jurul stâlpului până la 1/3 din adâncimea gropii.

Art.118
La desfiinţarea liniilor de stâlpi, automacaraua se va utiliza numai după ce stâlpii au fost în prealabil dislocaţi, prin săpare, de terenul în care au fost plantaţi.

Art.119
Când plantarea stâlpilor se face manual, se va asigura numărul de lucrători necesar conform tabelului.

În cazul în care terenul în care se execută plantarea este înclinat şi accidentat (văi, pante de deal sau de munte), numărul de lucrători se va mări astfel încât să se respecte prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Art.120
La plantările manuale în teren accidentat este obligatorie reţinerea stâlpului în planul de ridicare până la terminarea operaţiei. Frânghiile de reţinere vor fi solid fixate de vârful stâlpului, iar muncitorii care le manevrează se vor plasa astfel încât să nu se afle în zona de cădere a stâlpului.

Art.121
Este interzis să se folosească pentru ridicarea stâlpilor dispozitive şi scule improvizate (lopeţi, pari, razuri, scări etc.).

Art.122
La manevrarea furcilor sau ţapinelor se interzice lucrătorilor sprijinirea cozilor acestora pe piept; ele se vor sprijini în pământ.

Art.123
La utilizarea ţapinelor, acestea se vor fixa astfel încât să se împiedice răsucirea şi căderea stâlpului.

Art.124
Acolo unde, pe o rază egală cu 1,5 ori lungimea stâlpului de telecomunicaţii, există racorduri electrice, nu se va lucra la plantare decât după întreruperea alimentării acestora cu energie electrică .

3.3.Lucrul pe stâlpi

Art.125
Lucrul pe stâlp va începe numai după ce lucrătorul a verificat fixarea scăriţelor şi a cordonului centurii de siguranţă .

Art.126
Este interzis ca lucrătorul să se sprijine pe o singură scăriţă .

Art.127
Înainte de a Începe urcarea pe stâlp, lucrătorul trebuie să verifice rezistenţa şi stabilitatea stâlpului.

Art.128
În cazul stâlpilor care nu au fost plantaţi definitiv sau care nu prezintă siguranţă , se vor lua urmă toarele măsuri:
a)sprijinirea stâlpului cu furci sau ţapine, prin legarea de un alt stâlp nou (la înlocuirea stâlpilor dintr-o linie existentă ), sau prin plantarea unui stâlp ajutător, executându-se o ancorare provizorie, după caz;
b)supravegherea şi dirijarea operaţiilor de fixare şi urcare de către şeful de formaţie.

Art.129
Se interzice urcarea şi lucrul pe stâlpii de colţ în interiorul unghiului de tragere a firelor (în partea dină untrul colţului).

Art.130
Se interzice lucrătorilor să aşeze sculele şi uneltele pe traverse sau să înfigă toporaşul în stâlp sau traverse.

Art.131
Ajutorul celui care lucrează pe stâlp va sta la o distanţă de minimum 2 m de la baza stâlpului pe care se lucrează.

Art.132
Sculele sau materialele se vor trimite la lucrătorul aflat pe stâlp numai cu ajutorul frânghiei şi numai după ce s-a verificat corecta lor legare; este interzisă aruncarea lor.

Art.133
Se interzice modificarea dimensiunilor scărilor de că ţă rat pe stâlpii de beton, mărind sau micşorând deschiderea acestora.

Art.134
(1)Pe timp umed (ceaţă, ploaie sau ninsoare) şi atunci când stâlpii din beton sunt acoperiţi cu polei se interzice folosirea scăriţelor de căţărat.
(2)Se admite lucrul în cazul când stâlpii sunt acoperiţi de polei numai cu condiţia utiliză rii scărilor extensibile: ultima treaptă a scării se va lega obligatoriu de stâlp cu frÂnghia.

Art.135
Este interzis lucrul pe stâlpi pe timp de ploaie, furtună, descărcări electrice în zona de lucru.

Art.136
În cazul stâlpilor de beton folosiţi în comun, muncitorii nu vor începe lucrul decât după ce au verificat cu instrumente indicatoare de tensiune absenţa tensiunii de defect.

Art.137
Dacă lucrătorul, prin natura sarcinii de muncă, este obligat să se urce într-un pom, se va asigura prin legarea de copac cu cordonul centurii de siguranţă .

Art.138
La trecerea peste liniile de cale ferată neelectrificată se vor respecta prevederile cuprinse în Normele specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de drumuri, poduri şi construcţii că i ferate.

Art.139
La executarea să pă turilor pentru canalizaţiile telefonice se vor respecta prevederile corespunzătoare din Normele specifice de protecţie a muncii pentru lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren.

3.4.Lucrări pentru executarea canalizaţiilor telefonice

Art.140
Se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor, a conductelor sau a blocurilor de beton pe lizierele de protecţie sau pe platformele de lucru.

Art.141
Pe timpul nopţii este obligatorie iluminarea drumurilor, trecerilor şi punctelor de acces sau de depozitare, precum şi toate locurile de muncă .

Art.142
În anotimpurile reci, locurile de trecere peste şanţurile de canalizaţie (podeţe, punţi de trecere, trepte, rampe de acces etc.) se vor curăţa de noroi, zăpadă, resturi de materiale şi se vor presăra cu materiale antiderapante.

Art.143
Căile de acces între punctele periculoase (pericol de surpare, alunecare, atingere de conductori electrici sub tensiune etc.) vor fi prevăzute cu îngră diri, balustrade de protecţie, săgeţi indicatoare şi alte indicatoare de protecţie.

Art.144
Înaintea Începerii să pă turilor este obligatorie identificarea amplasamentului instalaţiilor subterane.

Art.145
La lucrările unde urmează să fie întâlnite instalaţii subterane de forţă sau de transport gaze este obligatoriu să asiste un delegat din partea unităţilor de profil.

Art.146
Dacă în timp ce se execută să pă tura se descoperă construcţii şi instalaţii subterane neprevăzute, Lucrările se vor întrerupe imediat, iar muncitorii vor fi evacuaţi până la identificarea instalaţiilor şi luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare.

Art.147
În apropierea conductelor de apă şi a celor de gaz trebuie să se evite utilizarea mijloacelor mecanice.

Art.148
În apropierea cablurilor electrice subterane, executarea să pă turilor se va realiza numai după scoaterea lor de sub tensiune. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor respecta prevederile NSPM pentru transportul şi distribuţia energiei electrice şi NSPM pentru utilizarea energiei electrice.

Art.149
În cazul în care pe traseul canalizaţiei ră mân porţiuni de conductori electrici descoperite, acestea se vor proteja cu folii de PVC.

Art.150
Dacă în timpul executării săpăturilor apar infiltraţii de gaz se va opri imediat lucrul şi nu se va relua decât după înlăturarea cauzelor infiltrării.

Art.151
Înainte de începerea lucrărilor de să pă tură se vor îndepărta de pe amplasament apele de suprafaţă .

Art.152
La să parea şanţurilor pentru canalizaţia principală este obligatoriu să se lase, la distanţe de circa 10 m, punţi de 1 m lă ţime, în zona cărora nu se desface nici pavajul. Tunelul de subtraversare se va săpa din ambele părţi, fără ca lucrătorul să intre sub punte.

Art.153
Staţionarea muncitorilor în şanţuri, în gropile de sub maluri sau pe marginea gropilor, este interzisă .

Art.154
La prepararea betoanelor, montarea şi demontarea cofrajelor şi turnarea betoanelor, se vor respecta prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimat.

Art.155
Demontarea susţinerilor planşeelor camerelor de tragere după turnare, ca şi a cofrajelor, sau eliberarea pentru circulaţie, se vor face numai cu aprobarea conducătorului de lucrare.

Art.156
După demontarea cofrajelor camerelor de tragere, până la finisarea şi refacerea pavajului În jurul acestora, se vor monta bariere sau panouri de avertizare.

Art.157
În timpul tencuirii, sclivisirii sau a altor lucrări de finisare a camerelor de tragere, se interzice muncitorilor care lucrează în subteran să fumeze.

Art.158
Lucrările de întreţinere curentă şi periodică a camerelor de tragere sau a canalizaţiilor propriu-zise se vor efectua numai în echipe formate din cel puţin două persoane, cu respectarea prevederilor art. 199 – 203.

Art.159
Este obligatoriu ca în ordinele de execuţie, în schemele şi în planurile de amplasare sau în planurile de lucru ale echipelor de întreţinere, să se indice toate camerele de tragere în care există pericolul de infiltraţii de gaze sau de inducţii de tensiuni periculoase.

3.5.Lucrări de cabluri şi conductoare

Art.160
La tragerea cablurilor de pe tamburi de mari dimensiuni şi greutăţi, în special în canalizaţie, se va evita coborârea şi ridicarea din nou a tamburului pe circuitele speciale pentru derulare, aflate pe sol.

Art.161
În cazul cÂnd tragerea se efectuează de pe tamburul fixat pe cricuri, acestea din urmă trebuie să fie bine fixate, iar operaţia nu se va derula decât după verificarea orizontalită ţii axului ce suportă tamburul.

Art.162
Lucrătorul care asistă la tragere în camera de tragere trebuie să fie atent să nu intre în zona de pericol a scripetelui ajutător.

Art.163
În cazul în care pe conducte sunt dopuri, înainte de tragerea cablului se scot dopurile şi se aeriseşte.

Art.164
La tragerile de cabluri prin camerele de tragere se vor respecta şi prevederile art. 199 – 203 din prezentele norme.

Art.165
La pozarea cablului în săpături, toţi muncitorii se vor plasa de aceeaşi parte a cablului şi a şanţului şi vor lua cablul la şold (direct sau cu şablonul).

Art.166
La executarea lucrărilor de cabluri pe stÂlpii cu cutii terminale este obligatorie verificarea În prealabil a treptelor de fier.

Art.167
(1)La urcarea pe ferestre şi pe acoperiş lucrării vor purta centură de siguranţă , al că rui cordon îl vor prinde de un obiect fix şi rezistent.
(2)Scările se vor sprijini pe faţadă cu ambele părţi în dreptul locului unde se va lucra.

Art.168
Atunci când se dau gă uri în zid se vor ocoli conductorii electrici.

Art.169
La identificarea circuitelor telefonice în interiorul clădirilor, mai ales la cele cu instalaţii cu tuburi, se va avea grijă să nu se atingă conductorii electrici.

Art.170
La intrarea în poduri, pivniţe, subsoluri întunecoase, pentru iluminarea traseului se vor utiliza fie instalaţiile existente, fie în lipsa acestora, lanterne electrice.

Art.171
Pentru executarea lucrărilor în subsolurile clădirilor unde pot apare infiltraţii de gaze se vor obtura toate conductele de acces ale cablurilor, fie libere, fie ocupate.

Art.172
La stâlpii folosiţi în comun, se vor respecta distanţele între circuitele de telecomunicaţii şi cele de energie electrică stabilite prin standardele în vigoare. Este interzisă atingerea ambelor fire telefonice simultan.

Art.173
Se interzice scoaterea din funcţiune a clichetelor de la troliile mecanice şi de mână folosite la tragerea cablurilor.
Înainte de a pune în funcţiune troliul se va verifica:
a)dacă agăţarea sarcinii este corect făcută ;
b)dacă sarcina nu depă şeşte capacitatea troliului;
c)dacă cablul nu este agăţat de vreun obstacol.

Art.174
Schimbarea bruscă a sensului de rotaţie a troliului este strict interzisă .

Art.175
Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie de pe mecanismele în mişcare.

Art.176
Personalul de deservire nu va pără si troliul în timpul funcţionării.

Art.177
La Întreruperea lucrului, troliul electric va fi deconectat de la reţea.

Art.178
Se interzice să se tracteze cu troliul alte obiecte decât acelea pentru care a fost destinat.

Art.179
Instalarea şi conectarea la reţea sau la grupuri electrogene a troliilor electrice se va face numai de către un electrician autorizat.

Art.180
Folosirea troliilor electrice se va face numai după punerea la pământ a tuturor părţilor metalice ale utilajului.

Art.181
La utilizarea lansatorului de cabluri, muncitorii care rotesc tamburul se vor asigura Împotriva că derii.

Art.182
La manipularea tamburului se va verifica să nu existe cuie sau aşchii de lemn.

Art.183
Este interzisă derularea cablului în timpul ridicării tamburului şi a deplasă rii lansatorului de cablu.

Art.184
Se interzice lucrătorilor care derulează cablul să stea pe tractor.

Art.185
Este interzisă folosirea lansatorului de cablu pe partea laterală cu înclinare mai mare de 50.

3.6.Joncţiunea cablurilor

Art.186
La joncţiunea cablurilor la înălţime sunt interzise: îndreptarea flăcării lămpii de benzină spre frânghia de susţinere a platformei, spre cort sau spre ştreang; aşezarea oalei cu parafină topită pe platformă .

Art.187
În cazul utilizării scării extensibile la joncţionarea cablului aerian la cutia terminală , scara va fi fixată astfel încât să depăşească cel puţin cu 1 m înălţimea ştreangului; treapta scării din dreptul ştreangului va fi legată de acesta cu frânghia.

Art.188
Este interzisă montarea şi executarea lucrărilor la cutiile terminale pe timp de ploaie, furtună şi descărcări electrice atmosferice.

Art.189
Este obligatorie verificarea zilnică a stării lămpilor de benzină şi a sobelor de sudat; nu se vor utiliza lămpile sau sobele cu neetanşeităţi la robinete sau garnituri.

Art.190
Este interzisă desfacerea lămpilor de benzină sau a sobelor de sudat dacă sunt aprinse sau dacă în apropiere există o sursă de flacă ră deschisă .

Art.191
Este interzisă orice intervenţie pentru repararea lămpilor cu benzină în corturi sau în subteran.

Art.192
Lămpile de benzină şi sobele de sudat vor fi ferite de loviri şi nu se vor transporta decât în sacul de scule sau în ladă , în care vor fi bine fixate.

Art.193
La terminarea lucrului, zilnic, lampa de benzină şi soba de sudat vor fi curăţate de zgură şi murdă rie.

Art.194
Pentru lucrările realizate în zone unde există reţele de gaze, echipele vor fi dotate obligatoriu cu aparate detectoare şi vor fi instruite asupra utilizării lor.

Art.195
Este interzisă folosirea tensiunilor mai mari de 24 V în interiorul camerelor de tragere.

Art.196
(1)La iluminarea camerelor de tragere se vor folosi numai lămpi electrice portative cu mâner izolat, alimentate de la acumulatoare speciale sau de la transformatoare electrice coborâtoare de tensiune, conectate la cofretele electrice prin cordoane izolate În cauciuc.
(2)Este interzisă folosirea autotransformatoarelor electrice.

Art.197
Este interzisă amplasarea transformatoarelor de coborâre pentru iluminat sau pentru ventilare în cămin sau imediat lângă gura căminului.

Art.198
(1)Înainte de a se trimite jonctorului tuciul cu aliaj topit sau oală cu parafină topită , ajutorul va verifica dacă frânghia macaralei sau frânghia de ajutor nu prezintă defecţiuni.
(2)Este interzisă prezenţa oricărei persoane sub locul de muncă al jonctorului sau În zona de manevrare a tuciului.

Art.199
Lucrările executate în camerele de tragere se vor executa numai în echipă de două persoane; cel de al doilea jonctor va sta permanent la gura căminului şi va supraveghea desfăşurarea operaţiilor.

Art.200
În jurul căminului se vor monta panouri sau garduri de protecţie; se interzice marcarea camerelor de tragere deschise numai cu scara introdusă înăuntru.

Art.201
Pe timp de ploaie se vor fixa la gura camerelor de tragere capacele de protecţie.

Art.202
În cazul lucrărilor realizate noaptea, camerele de tragere deschise vor fi marcate cu indicatoare de protecţie luminoase.

Art.203
În timpul lucrului în camere de tragere situate între şinele de tramvai, camerele vor fi acoperite cu gră tare de protecţie.

Art.204
(1)Pentru topirea sudurii sau a parafinei este obligatorie montarea paraflă că rii, iar soba sau lampa de sudat vor fi aşezate la cel puţin 3 m distanţă de gura camerei de tragere.
(2)Se interzice încălzirea la temperaturi mai mari de 2000C.

Art.205
Înainte de realizarea parafină rii joncţiunii se vor evacua din cameră toate materialele şi sculele care nu sunt strict necesare; de asemenea, se va înlătura orice sursă de umiditate de pe pereţi, tavan şi de la gura camerei de tragere.

Art.206
Pe timp ploios, parafina se va încălzi numai în cort şi se vor monta la gura camerei de tragere stavilele circulare.

Art.207
Nu se va desprinde cârligul frânghiei de ajutor cu care se coboară oala de parafină de toarta sobei.

Art.208
La turnarea parafinei se interzice colectarea pică turilor în oala cu parafină încă lzită .

Art.209
După terminarea operaţiilor, oala cu parafină se lasă până la răcire la o distanţă de minim 3 m de cameră .

Art.210
Camerele de tragere situate în zone unde nu există pericolul infiltraţiilor de gaze se vor ventila prin ţinerea capacelor deschise.

Art.211
Dacă există pericolul infiltraţiilor de gaze, înainte de coborâre în camera de tragere se vor lua urmă toarele măsuri:
a)se va efectua aerisirea naturală a camerei timp de 20 de minute, deschizându-se şi două camere adiacente;
b)se va controla atmosfera din cameră cu ajutorul detectoarelor de gaze.

Art.212
Dacă se constată prezenţa unor emanaţii de gaze, se efectuează obturarea tuturor gă urilor de acces în camera de tragere şi nu se vor continua lucrările decât după avizul dat de organele în drept.

Art.213
În zonele unde există instalaţii de gaze este obligatorie obturarea tuturor orificiilor de acces în camera de tragere.

Art.214
Sunt interzise introducerea de materiale inflamabile şi fumatul În camerele de tragere.

Art.215
În cazul obturării conductelor sau dacă este necesară o aerisire mai eficientă , se va utiliza ventilarea mecanică în timpul lucrului; ajutorul de jonctor va pune în funcţiune ventilatorul câte 10 – 15 minute la fiecare oră .

3.7.Măsuri pentru lucrările ce se execută în zona LEA, LES

Art.216
(1)Înainte de începerea lucrului la liniile existente, toate circuitele vor fi legate la pământ atât în punctele de secţionare conductivă (sau la ambele părţi ale locului de lucru), cât şi de o parte şi alta a stâlpului pe care se lucrează .
(2)Unul din fire va fi legat la pământ printr-o sonerie polarizată sau o lampă cu neon. Legarea la pământ se va realiza cu ajutorul dispozitivelor mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ, legând mai întâi aceste dispozitive la priza de pământ.

Art.217
Ridicarea şi întinderea conductorilor pe stâlpi, în zonele expuse permanent la inducţie, se va face numai prin intermediul funiilor textile.

Art.218
Ridicarea şi întinderea conductelor de telecomunicaţii, a funiilor de suspensie (ştreanguri) şi a cablurilor pe stâlpi în zonele expuse tensiunilor se va face numai prin intermediul funiilor din textile uscate.

Art.219
Liniile şi instalaţiile de telecomunicaţii aflate în zona de influenţă a LEA de înaltă tensiune vor fi marcate cu un semn distinctiv. Se vor marca stâlpii din doi în doi, precum şi toţi stâlpii care au conductori de punere la pământ.

Art.220
Când se execută orice fel de lucrări la liniile de telecomunicaţii în punctele de încrucişare cu LEA de înaltă tensiune, se va solicita în prealabil întreprinderii furnizoare de energie electrică întreruperea alimentării LEA. În cazul când această întrerupere nu este posibilă , se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare, conform NSPM pentru utilizarea energiei electrice şi a reglementărilor emise de Regia Autonomă de Electricitate.

Art.221
Este interzis să se depoziteze materialele necesare construirii liniilor de telecomunicaţii sub liniile electrice de înaltă tensiune.

Art.222
Transportul stâlpilor pe sub linia electrică de înaltă tensiune se va face numai în poziţia orizontală .

Art.223
Este interzis ca sub linia electrică de înaltă tensiune să fie plantaţi stâlpi pentru susţinerea firelor de telecomunicaţii.

Art.224
Se vor lua măsuri speciale în timpul lucrului pentru a se evita micşorarea spaţiilor între linia electrică de înaltă tensiune şi conductoarele liniei de telecomunicaţii ce se montează .

Art.225
Este interzis ca lucrătorii să execute lucrări la liniile de telecomunicaţii în deschiderea de încrucişare cu LEA – I.T. pe timp de furtună , ploaie, descărcări electrice, ceaţă sau ninsoare.

Art.226
La executarea lucrărilor din imediata apropiere a căii ferate electrificate sau în punctele de subtraversare a acestora se vor respecta NSPM pentru transportul pe calea ferată şi NSPM pentru lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate.

Art.227
Muncitorii trebuie să fie instruiţi asupra locului de refugiu fixat în prealabil de către conducătorul echipei pentru cazul apropierii unui tren, care trebuie să fie de regulă pe partea dreaptă a sensului de mers al trenului.

Art.228
(1)La trecerea trenului sau la apropierea unei locomotive, lucrătorii vor sta la o distanţă corespunzătoare de şina de cale ferată pentru eliminarea pericolului de accidentări.
(2)După trecerea trenului, este interzisă reînceperea lucrului până ce conducătorul echipei nu se va convinge că imediat după tren nu mai circulă alte vehicule ca: drezine, vagoane cu motor etc.

Art.229
În apropierea căii ferate este interzisă folosirea semnalelor (ca fanioane etc.) care ar putea fi confundate cu semnalele feroviare de circulaţie.

Art.230
(1)În cazul lucrărilor în zonă sau pe terasamentul căii ferate conducătorul echipei va numi un observator care să anunţe prin fluier apropierea unui tren.
(2)În cazul liniilor de cale ferată cu vizibilitatea redusă (ex. în curbe pronunţate sau pe un teren în pantă ), observatorul va fi dublat prin unul sau două ajutoare aşezate la distanţe convenabile înainte şi după locul de muncă , astfel încât, să poată anunţa supraveghetorul în timp util despre apropierea unui tren.

Art.231
Este interzisă aşezarea pe şine a obiectelor metalice, tragerea şinelor sau a panglicii de măsurat etc., care ar putea scurtcircuita cele două şine ale unei linii, provocÂnd deranjarea semnalelor feroviare.

Art.232
Este interzisă circulaţia de-a lungul căii ferate electrificate sau traversarea acesteia de către muncitori purtând pe umă r obiecte lungi, acestea vor fi purtate numai în mână , în poziţie orizontală .

Art.233
Liniile şi instalaţiile de telecomunicaţii aflate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate vor fi marcate cu un semn distinctiv, de avertizare asupra pericolului de electrocutare. Se vor marca stâlpii din doi în doi, precum şi toţi stâlpii care au condensatori de punere la pământ.

Art.234
(1)La începerea lucrului se va anunţa masa de verificare de care aparţine linia de telecomunicaţii în cauză , sau staţia de radioficare respectivă , spre a nu lega la pământ vreunul din firele la care se lucrează sau să deconecteze legătura la pământ de pe conductorul de control.
(2)La terminarea zilnică a lucrului şi la reînceperea lucrului a doua zi, se va anunţa din nou masa de verificare sau staţia de radioficare respectivă .

Art.235
Telefoanele portative ale personalului de întreţinere şi exploatare, precum şi cele ale echipelor de montaj vor fi prevăzute cu dispozitive antişoc acustic.

Art.236
În cazul liniilor indicate ca periculoase în paşaportul lucrării sau în proiectul de execuţie, conectarea circuitului la aparatul telefonic portativ se va face prin intermediul unui transformator de separaţie, a cărui carcasă va fi legată la pământ printr-o priză de pământ improvizată (ancoră metalică , un raz etc.). Punctele de conexiune vor fi curăţate pentru a se realiza un bun contact electric.

Art.237
Se interzice executarea lucrărilor pe liniile de telecomunicaţii care se găsesc în zona de influenţă a liniei ferate electrificate înainte de a fi realizată (de ambele părţi ale locului) legarea la pământ a conductorilor liniei de telecomunicaţii la priza de pământ de protecţie.

Art.238
Lucrările la liniile de telecomunicaţii expuse inducţiei se vor executa în echipe de cel puţin doi lucrători .

Art.239
(1)În cadrul lucrărilor de intervenţii la cablurile expuse la tensiuni periculoase, trebuie să se asigure continuitatea prizei de pământ înainte de secţionarea cablului. Valoarea prizei de pământ trebuie să respecte prevederile standardelor în vigoare.
(2)La rama de cablu sau În repartitor se va face o a doua legătură la pământ a învelişului, direct la bara de legare la pământ a ramei sau repartitorului.

Art.240
În galeriile de cabluri sau înaintea intrării în staţii, toate mantalele metalice de protecţie ale cablurilor, care servesc şi ca ecran, vor fi conectate între ele şi la priza de legare la pământ.

Art.241
În timpul când se execută orice fel de lucrări la liniile de telecomunicaţii în deschiderea de încrucişare cu liniile electrice aeriene de înaltă tensiune (L.E.A. – I.T.), conducătorul formaţiei de lucru va fi prezent în permanenţă .

Art.242
Lucrătorii care execută orice fel de lucrări la liniile de telecomunicaţii în porţiunea de încrucişare a acestora cu L.E.A. – I.T. vor purta echipamentul individual de protecţie adecvat.

Art.243
Orice lucrare de cabluri expuse la tensiuni periculoase, inclusiv joncţionarea cablurilor, se execută de cel puţin doi muncitori, din care unul are rol de supraveghere.

Art.244
La săparea gropilor pentru diferite lucrări la cablurile existente, începând de la 0,40 m adâncime, se vor folosi numai lopeţi.

Art.245
În apropierea cablurilor dezgropate se vor afişa indicatoare de avertizare.

Art.246
Se interzice să se atingă în acelaşi timp fără echipament individual de protecţie adecvat învelişul sau firele cablului şi priza de pământ, conductorul prizei de pământ sau oricare alt obiect metalic pus la pământ.

Art.247
Instrumentele folosite la joncţionarea cablurilor (cuţit de tăiat cablu, cleşte, şurubelniţe etc.) trebuie să aibă mânere electroizolante (dielectrice), care să reziste la o tensiune de 3000 V c.a. timp de un minut şi să nu prezinte asperităţi.

Art.248
În vederea realizării joncţiunilor de cabluri în gropi, se vor lua măsuri de izolare electrică a lucrătorului în raport cu pământul. În cazul infiltraţiilor de apă , se evacuează mai întâi aceasta, după care se montează panourile de lemn şi alte materiale electroizolante. Panoul de lemn de pe peretele gropii trebuie să rămână în orice situaţie la cel puţin 10 cm deasupra nivelului maxim al apei.

Art.249
În groapă (sau în imediata ei apropiere) se va amenaja o priză de pământ, conform standardelor în vigoare, la care se execută legarea la pământ a mantalei (învelişul metalic de protecţie al cablului de telecomunicaţii), respectiv dispozitivele de scurtcircuitare şi legare la pământ.

Art.250
La lucrările de joncţionare, nu se vor atinge pereţii gropii sau camerei de tragere cu nici o parte a corpului.

Art.251
Este obligatorie legarea la pământ atât a armăturii, cât şi a mantalei capetelor de cablu de joncţionat.

Art.252
În cazul cablurilor în funcţiune este interzis să se taie armătura până ce nu s-a asigurat continuitatea galvanică a acesteia. Aceeaşi măsură se va aplica şi în cazul tăierii mantalei cablului sau a firelor de ecranare, precum şi la scoaterea manşonului de joncţionare al cablului în funcţiune.

Art.253
Capetele armăturii şi ale mantalei cablului, inclusiv clema de legare la pământ, se vor înfăşura cu bandă (faşă ) de cauciuc sau de P.V.C. şi se vor menţine astfel până la terminarea joncţionării tuturor firelor.

Art.254
Locul de muncă din groapă al jonctorului se va curăţa periodic de capetele de fire tăiate sau de alte obiecte metalice.

Art.255
Înainte de instalarea cutiei de protecţie a joncţiunilor subterane se va executa punerea la pământ a armăturii cablurilor (care nu au învelişul din mase plastice).

Art.256
În cazul cablurilor coaxiale sau ale circuitelor ecranate din cabluri simetrice se va lega la pământ şi ecranul respectiv.

Art.257
Legarea telefoanelor de serviciu necesare la lucrări de instalare sau de intervenţie se face prin intermediul bobinelor translatoare, cu carcasele legate la pământ şi având tensiunea de încercare a izolaţiei între bobinajul primar şi cel secundar de cel puţin 1800 V.

Art.258
La repararea cablurilor aeriene unde este necesară instalarea unui manşon sau deschiderea unui manşon existent, se va verifica mai întâi integritatea conductelor de legare la pământ şi lipsa tensiunii periculoase.

Art.259
Lucrările de reparaţii şi de ridicare a deranjamentelor executate la cablurile interurbane magistrale, conţinând circuite destinate telealimentării staţiilor de amplificare nedeservite, se vor executa prin luarea următoarelor măsuri:
-trecerea, dacă este posibil a telealimentării pe cel de al doilea cablu nederanjat;în acest caz se va pune la cutia terminală a cablului defect indicator de avertizare;
-trecerea telealimentă rii în situaţia normală se va face numai după confirmarea făcută de către şeful sectorului de cabluri sau de către înlocuitorul acestuia.
În cazul În care nu se poate realiza trecerea telealimentă rii pe cel de al doilea cablu, se vor lua măsurile de protecţie prevăzute pentru lucrările efectuate pe cabluri aflate în zona de influenţă a liniei electrice aeriene sau a liniei de tracţiune electrică .

3.8.Instalare cablu subfluvial

Art.260
Înaintea începerii lansării cablului telefonic subfluvial, conducătorul operaţiunii anunţă porturile din aval şi din amonte să suspende navigaţia pe durata lansării.

Art.261
Ambarcaţiunea din care se lansează cablul subfluvial va fi dotată cu scripeţi sau ghid cu scripeţi şi cu una sau două frâne solide pentru a preveni derularea necontrolată a cablului în apă şi dezechilibrarea ambarcaţiunii.

3.9.Desfiinţarea liniilor de telecomunicaţii

Art.262
La lucrările de desfiinţare a liniilor de telecomunicaţii, nu se va folosi decât personal special instruit în acest scop.

Art.263
(1)Lucrările de desfiinţare a liniilor aeriene de telecomunicaţii se vor efectua numai în prezenţa conducătorului locului de muncă , care răspunde de toate aspectele legate de executarea şi terminarea în bune condiţii a lucrătorilor.
(2)Lucrările de complexitate deosebită , vor fi conduse de către şeful serviciului reţele sau conducătorul tehnic, după caz.

Art.264
Lucrul pe stâlpul supus dezafectării va începe numai după ce lucrătorul a verificat atent dacă scăriţa are colţii bine fixaţi în stâlp şi după ce fixează sigur cordonul şi centura de siguranţă , pentru a preveni alunecarea.

Art.265
Este interzisă desfiinţarea stâlpilor prin tăiere la bază .

Art.266
La lucrările de desfiinţări linii aeriene de telecomunicaţii, transportul stâlpilor se va face cu cârlige de transportat stâlpi. Dacă condiţiile o impun, stâlpii se pot transporta şi pe umăr, în acest caz conducătorul lucrării având grijă ca toţi lucrătorii să ia stâlpul pe acelaşi umăr.
Stâlpul se va ridica, transporta şi arunca la pământ la comanda conducătorului lucrării .
Lucrătorii vor fi aşezaţi în ordinea înălţimii.

Art.267
La desfiinţarea ancorelor se vor folosi ancore ajutătoare, prevăzute cu scripeţi. Ancorele vechi se vor demonta numai după întinderea cu ajutorul scripeţilor a ancorelor ajutătoare, care apoi vor fi slăbite până la scoaterea stâlpului din linie, după care se demontează şi ancorele ajutătoare.

Art.268
Desfiinţarea liniilor de telecomunicaţii ce sunt montate sub liniile electrice de înaltă tensiune se va face începând cu panoul care subtraversează .

Art.269
Conductorul care se desfiinţează va fi prins cu o legătură – cheie la stâlpii vecini cu cei adiacenţi liniei electrice de înaltă tensiune.

Art.270
Tăierea conductorului este permisă numai după executarea lucrărilor de consolidare a stâlpilor şi de fixare a conductorului.

Art.271
Lucrătorul care ţine de funie nu va lăsa firul să se mişte liber.

3.10.Instalarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de presurizare a cablurilor telefonice
– A. Instalaţii în regim static (butelii de azot uscat)

Art.272
Executarea oricăror manevre manuale este permisă numai persoanelor instruite special în acest scop.

Art.273
În incinta staţiei de presurizare trebuie să se afişeze:
a)indicatoare de avertizare;
b)regulile de manipulare a instalaţiei în diferite situaţii de reglaj manual al presiunii;
c)regulile de manipulare în cazul înlocuirii buteliei active cu cea pasivă (de rezervă ), precum şi ordinea manevrelor, care se va respecta cu stricteţe.

Art.274
Se interzice strângerea piuliţelor neetanşe, precum şi alte acţiuni de demontare – montare a unor elemente componente ale staţiei de presurizare, atunci când surse de azot debitează în cablu. Pentru executarea acestei lucrări trebuie închise complet robinetele cu ventil de la ambele butelii de azot (chiar dacă una din butelii este descărcată ).

Art.275
(1)Ca surse de azot uscat se vor utiliza numai butelii speciale, vopsite şi inscripţionate conform standardelor în vigoare, fiind verificate şi încărcate de persoane autorizate ale întreprinderii furnizoare de azot.
(2)Buteliile care prezintă defecţiuni trebuie înapoiate întreprinderii care a executat încărcarea. Buteliile considerate bune de a fi date în folosinţă trebuie să aibă imprimat pe ele, prin poansonare, data ultimei verificări, precum şi data viitoarei verificări.

Art.276
Se interzice utilizarea buteliilor de azot la care:
a)termenul reviziei periodice a expirat, sau nu se cunoaşte;
b)lipsesc poansoanele reglementare;
c)se constată deranjamentele de ventil;
d)se constată deterioră ri vizibile pe corp;
e)lipseşte vopsirea cu inscripţiile reglementare;
f)lipsesc, sunt deteriorate sau sunt montate strÂmb sau slab suporturile de bază .

Art.277
Se va evita lovirea buteliilor în timpul manipulării, în timpul consumului se va asigura stabilitatea recipientului (în poziţie verticală sau orizontală ).

Art.278
Se interzice transportarea prin rostogolire a buteliilor. Pentru transportul pe distanţe mici se vor folosi cărucioare speciale.

Art.279
Buteliile neconectate la instalaţia de presurizare vor avea înşurubat capacul la racordul robinetului şi capacul protector al robinetului, indiferent dacă sunt pline sau goale.

Art.280
La instalaţia de presurizare se interzice utilizarea de scule necorespunzătoare, care pot degrada tija şi ar face imposibilă închiderea rapidă a buteliei de azot în caz de pericol.

Art.281
Buteliile de azot nu se vor lăsa să se descarce sub presiunea de 5×102 N/m2. Înainte de atingerea acestei presiuni, buteliile se vor prezenta la încărcare. După umplerea recipientului, furnizorul este obligat să aplice o etichetă de hârtie, indicându-se: felul gazului, data umplerii şi menţiunea “verificat”. Acest document se va păstra la beneficiar.

Art.282
În legătură cu robinetele cu ventil ale buteliilor cu azot sub presiune şi cu reductoarele de presiune, se vor respecta următoarele măsuri:
a)montajul, întreţinerea şi verificarea robinetelor se va face numai de persoane autorizate ale întreprinderii furnizoare de azot sub presiune; se va solicita pentru fiecare caz în parte atestarea scrisă a acestei lucrări ;
b)robinetele nu se deschid complet, ci numai o tură (maxim două ), pentru a putea fi închise repede în caz de pericol;
c)robinetele se manevrează numai manual, folosindu-se chei speciale, care se aplică pe rozetă . Robinetele trebuie protejate cu capace contra loviturilor.
d)încercarea etanşeităţii robinetelor se va face numai cu emulsie de săpun (apă cu săpun);
e)reductoarele de presiune se vor vopsi cu aceeaşi culoare cu care este vopsită butelia de azot, interzicându-se folosirea lor alternativă pentru gaze, diferite;
f)reductoarele îngheţate se vor dezgheţa numai cu apă caldă curată sau prin aplicarea de cârpe înmuiate în apă fierbinte;
g)în timpul manipulării buteliei, se interzice apucare acesteia de reductor;
h)lipsa scurgerii gazului prin reductor şi buna funcţionare a supapei trebuie controlată cel puţin o dată pe săptămână .
După utilizare mai îndelungată , membrana de cauciuc a reductorului trebuie înlocuită (de persoane competente).
i)furtunurile de cauciuc folosite trebuie să corespundă standardelor în vigoare, fixarea capetelor la aparatele respective realizându-se numai prin coliere metalice bine strÂnse.

Art.283
(1)Se vor utiliza numai tipurile de manometre prevăzute cu un sistem de siguranţă care să asigure evacuarea în atmosferă a azotului în cazul fisurării elementului elastic. Manometrele se vor vopsi în aceeaşi culoare ca şi butelia de azot.
(2)Manometrele care prezintă defecţiuni vor fi înlocuite imediat cu altele corespunzătoare. Se interzice ruperea sigiliului sau repararea manometrelor de către persoane neautorizate. Este interzis a se utiliza manometre şi aparate de măsură şi control care au depăşit termenul de verificare.

Art.284
La transportarea buteliilor cu azot se vor lua măsuri speciale, după cum urmează :
a)buteliile, goale sau pline, pot fi transportate numai după înşurubarea capacului la racordul robinetului şi a capacului de protecţie pe gâtul buteliei;
b)în timpul transportului buteliilor încărcate se va exclude posibilitatea încălzirii lor sub acţiunea razelor solare sau a altor surse de căldură , peste temperatura de + 400C. De asemenea, se vor lua măsuri pentru evitarea că derii sau lovirii acestora;
c)transportul buteliilor se face numai pe vehicule prevăzute cu arcuri, fiecare butelie fiind protejată cu inele de cauciuc, iar robinetele să se găsească pe aceeaşi parte;
d)se interzice transportul călătorilor în vehiculul care transportă butelii încărcate;
e)depozitarea buteliilor (încărcate sau goale) se va face în încăperi închise (având cel mult trei pereţi comuni cu clădirea de producţie), sau în aer liber (construcţie semideschisă de tip şopron îngrădit, executat din materiale necombustibile, care le protejează împotriva razelor solare, intemperiilor şi intervenţiei persoanelor străine), asigurându-se măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, conform normelor în vigoare.

Art.285
Instalaţia de presurizare va fi alimentată numai cu două butelii cu azot sub presiune, conectate fiecare (prin intermediul unui reductor montat pe butelie şi a furtunului de cauciuc) la staţia de presurizare. Buteliile încărcate trebuie să fie la cel puţin 1 m distanţă de radiatoarele de încălzire sau alte aparate încălzitoare, şi la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de sursa de încălzire cu foc deschis sau sobă . Dacă aparatele sunt prevăzute cu ecrane care protejează buteliile împotriva unei încălziri locale, distanţa dintre ecrane şi butelii trebuie să fie de cel puţin 0,1 m.

Art.286
La instalaţia de presurizare, se interzice utilizarea de piese care nu sunt însoţite de buletine de calitate sau care nu au marca de stat (în cazul manometrelor). Documentele se vor păstra în dosarul tehnic al instalaţiei de presurizare.

– B. Instalaţii în regim dinamic

Art.287
Se interzice intervenţia persoanelor care nu au sarcini de serviciu în acest sens la partea electrică , mecanică sau pneumatică a agregatelor şi aparatelor de presurizare.

Art.288
La aparatele şi agregatele de presurizare cu comandă electrică , se va face legătura acestora la priza de pământ.

Art.289
Intervenţia la partea mecanică a instalaţiei se va face după ce sursa de alimentare a fost deconectată de la reţea.

Art.290
Se interzice transportul agregatelor avÂnd rezervorul cu aer al compresorului sub presiune.

Art.291
Se interzice amplasarea agregatului de presurizare în spaţii în care se află : materiale inflamabile, substanţe care în amestec cu uleiul pot produce explozii.

Art.292
Deschiderea cuvelor din staţiile de amplificare nedeservite şi a rezervoarelor presurizate se va face numai după ce au fost depresurizate.

Art.293
La supapele de siguranţă ale rezervoarelor cu aer ale compresoarelor nu pot interveni decat persoane autorizate.

4.Instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor telefonice, telegrafice şi de transmisiuni

– A. Echipamente telefonice analogice (echipamente telefonice şi telegrafice-centrale automate telefonice şi telegrafice, staţii de frecvenţă , repartitoare)

Art.294
Toţi lucrătorii sunt obligaţi să poarte echipamentele de protecţie şi de lucru. În centralele automate Rotary, lucrătoarele sunt obligate să poarte părul strâns şi acoperit.

Art.295
La instalaţiile şi echipamentele la care se poate veni în atingere cu tensiuni periculoase, deranjamentele se vor îndepărta numai după întreruperea tensiunii.

Art.296
Lucrările care se efectuează sub tensiune periculoasă se vor executa numai de o formaţie de lucru compusă din cel puţin două persoane, dintre care una va avea rol numai de supraveghere.

Art.297
(1)Este interzisă utilizarea lămpilor portative defecte. Înainte de folosirea acestora se va face verificarea vizuală a stării izolaţiei şi nu vor fi folosite decât dacă sunt prevăzute cu paravan opac În partea dinspre muncitor.
(2)Alimentarea se va face la tensiune nepericuloasă 24 V sau 12 V după caz, de la baterii electrice de acumulatoare, sau prin intermediul transformatorului electric coborâtor de tensiune de protecţie, care va avea înfăşurările primar şi secundar pe coloane separate.

Art.298
Nu vor fi utilizate ciocane electrice de lipit defecte, având mânerul spart şi cordonul cu izolaţie necorespunzătoare sau fără coş de protecţie de bună calitate.

Art.299
Toate prizele de electroalimentare, ca şi cordoanele prelungitoare alimentate cu tensiuni mai mari de 60 V, trebuie echipate cu prize tip “Schuko” şi inscripţionate.

Art.300
Cordoanele de electroalimentare cu energie electrică trebuie să aibă izolaţia în stare bună . Nu se admit alimentări de echipamente cu izolaţii necorespunzătoare.

Art.301
Înainte de utilizare, este obligatorie verificarea indicatorului de tensiune sau a lămpii de control.

Art.302
Personalul care lucrează în staţii trebuie să aibă încălţăminte cu talpa întreagă .

Art.303
Echipamentul individual de protecţie contra supratensiunilor din repartitoare (parafulgere) va fi controlat periodic pentru a feri utilizatorul de şocuri acustice sau de electrocutare.

Art.304
Echipamentele de protecţie şi de lucru nu vor fi prevăzute cu fermoare ci cu nasturi.

Art.305
Nu se va lucra la conexiunile ramelor de electroalimentare şi la siguranţele aflate sub tensiune decât în cazurile ce vor fi hotărâte de responsabilul de staţie sau centrală şi sub supravegherea acestuia.

Art.306
Curăţarea tablourilor de forţă se va face numai cu ajutorul periilor speciale, fără metal, sau cu aspiratoare de praf cu capete din materiale izolante. În prealabil trebuie să se decupleze alimentarea cu energie electrică .

Art.307
Toate bornele, întrerupătoarele cu cuţite (tip heblu) şi comutatoarele cu tensiuni de peste 65 V de pe tablourile de forţă sau de pe panourile de electroalimentare vor fi acoperite cu capace electroizolante şi neinflamabile.

Art.308
Se interzice depozitarea oricăror utilaje, obiecte sau haine în spatele tablourilor de electroalimentare, redresoarelor, ramelor de comutare, panourilor de control şi superviziune.

Art.309
Fiecare lucrător va fi instruit pentru a acorda primul ajutor în caz de electrocutare sau alte accidente; în fiecare staţie sau centrală va exista o trusă de prim ajutor.

Art.310
Aparatul de operatoare va fi de uz personal şi bine izolat electric; microfonul se va dezinfecta periodic prin ştergere cu alcool sau lizoform.

Art.311
Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile în sălile de telecomunicaţii.

Art.312
În clădirile cu echipamente de telecomunicaţii se va verifica soliditatea scărilor de lucru, dulapurilor etc. pe care se aşează aparatele grele. De asemenea se va verifica stabilitatea aparatelor pe locul unde au fost aşezate.

Art.313
Pentru curăţarea parchetului din sălile cu echipamente de telecomunicaţii se vor folosi detergenţi; acolo unde prin folosirea acestora nu se realizează o curăţenie corespunzătoare, se poate folosi petrosin, luându-se măsurile necesare prevenirii incendiilor, şi asigurându-se o bună aerisire a încăperii.

Art.314
Curăţarea instalaţiilor se face cu pensula cu mâner izolat; dacă se utilizează aspiratorul, capătul furtunului trebuie să fie izolat electric. Când se lucrează pe scară , în partea de sus a ramei, aspiratorul va fi aşezat pe treapta scării, unde va fi fixat pentru a nu cădea.

Art.315
În sălile cu echipamente de telecomunicaţii cu schimburi de lucru permanente, se va evita curentul direct de aer, deschizându-se numai părţile superioare ale ferestrelor. Uşile şi ferestrele trebuie verificate ca să asigure o închidere etanşă.

Art.316
Se interzice lăsarea capacelor faţă şi spate ale echipamentelor centralelor telefonice automate scoase. La capacele tip Pentaconta se vor închide şi părţile laterale. Când se lucrează la echipament, capacele vor fi aşezate astfel încât să nu poată provoca accidente. Se interzice punerea capacelor pe stelaje sau scări.

Art.317
Iluminarea locurilor de muncă se face conform prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.

Art.318
Lucrătorii din staţiile de frecvenţă în care există şi echipamente de radioreleu, vor respecta pe lângă prevederile prezentelor norme şi NSPM pentru radiocomunicaţii, referitoare la radiorelee de mică capacitate.

Art.319
Pentru lucrările de construcţii şi întreţinere la antene, fidere, turnuri şi piloni de antene, paratrăsnete şi instalaţii de balizaj, se va ţine seama de NSPM pentru construcţii şi lucrul la înălţime.

– B. Echipamente de comutaţie şi transmisiuni digitale

Art.320
Toate normele de protecţie a muncii referitoare la echipamentele analogice se aplică şi în cazul echipamentelor digitale.

Art.321
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de muncă este necesară reglarea corespunzătoare a temperaturii şi umidităţii, prin instalarea unor dispozitive de condiţionare a aerului.

Art.322
Este obligatorie etanşeizarea ferestrelor şi uşilor, pentru eliminarea curenţilor de aer şi amplasarea de paravane în faţa surselor de curenţi de aer, astfel ca viteza acestora să nu depăşească 0,3 m/s în sezonul rece şi 0,6 m/s în sezonul cald.

Art.323
La echipamentele de linie pe cabluri cu fibră optică din sălile de transmisiuni digitale, se va evita contactul direct cu spotul optic (LASER) în cazul deconectării secţiunii optice.

Art.324
Este obligatorie verificarea conectorilor optici înainte de utilizare, precum şi a mecanismului de întreţinere automată a laserului, în caz de decuplare accidentală sau a unor lucruri de remediere a deranjamentelor.

Art.325
Dispozitivele şi aparatele sensibile la încercări electrostatice pot fi utilizate numai după operaţiunea de descărcare şi curăţare.

Art.326
Este interzisă distrugerea prin ardere a ambalajelor şi pieselor de schimb.

Art.327
În camerele cu echipamente de linie pentru cabluri cu fibră optică se vor amplasa indicatoare de protecţie pentru radiaţia laser, pentru dispozitivele sensibile electrostatic şi cu componente cu oxid de beriliu (toxic).

– C. Instalaţii de climatizare

Art.328
Lucrările la dulapul sau cofretul electric la ventilatoare, la compresor, la umidificator, la electrovane se vor face cu scoatere totală de sub tensiune. Se va afişa indicator de avertizare.

Art.329
Curăţarea ţevăriei se va face numai cu azot.

Art.330
Etanşarea îmbinărilor ţevăriei se va face cu garnituri de cauciuc rezistente la glycole.

Art.331
La lucrările de întreţinere, revizii, reparaţii se vor folosi aparate de măsură (manometre, anemometre, ampermetre, voltmetre etc.) verificate conform normelor în vigoare.

Art.332
Ţevile între instalaţia de climatizare şi condensatoare nu vor trece prin săli cu mediu exploziv, săli de consiliu, birouri.

Art.333
La executarea de suduri, flacăra nu trebuie să depăşească 15 – 20 mm lungime.

Art.334
Butelia de freon nu se va Încălzi direct, existând pericol de explozie. Încălzirea se va face în apă încălzită la maxim 500C.

Art.335
Este interzisă montarea cu mâna a curelelor de transmisie ale ventilatoarelor, în timpul funcţionării.

Art.336
Transportul dulapurilor se va face numai în poziţie verticală .

Art.337
Se vor respecta şi prevederile specifice din capitolele A şi B.

– D. Echipament telegrafic

Art.338
Este interzis să se scoată capacul de la teleimprimator fără a verifica în prealabil dacă aparatul telegrafic este pus la masă .

Art.339
Este interzis să se umble la clemele de alimentare a aparatelor cu o mână şi cu cealaltă să se sprijine pe aparat.

Art.340
Electromecanicul, înainte de a începe întreţinerea şi depanarea aparatelor telegrafice, este obligat să scoată aparatul de sub tensiune.

Art.341
(1)Colectoarele de la motoarele teleimprimatoarelor se vor curăţa numai după ce au fost scoase de sub tensiune, învârtindu-se motorul numai cu mâna.
(2)Este interzisă păstrarea materialelor inflamabile (benzină , alcool etc.) în alte vase decÂt În bidoane de metal.

Art.342
Este interzisă stropirea cu benzină a aparatului sau a masei teleimprimatorului în timpul lucrărilor de întreţinere.

Art.343
Transportul aparatelor telegrafice între ateliere şi sălile de aparate se va face, de preferinţă , numai cu cărucioare. Este interzis transportul aparatelor în braţe de către o singură persoană .

Art.344
În sălile de aparate nu se vor folosi covoare care sunt confecţionate din materiale lucioase.

Art.345
Se va evita mersul grăbit în sălile de aparate şi folosirea încălţămintei care alunecă pe parchet, pe covor sau pe mozaic.

Art.346
Este interzis ca telegrafista să ţină pe mese lângă aparatele telegrafice, borcane sau pahare cu apă , precum şi alte lichide.

Art.347
Este interzisă prelucrarea telegramelor cu capacele de la teleimprimator deschise.

Art.348
Este interzisă lipirea benzilor gumate pe telegramă , jurnale etc., prin alte procedee decât cu ajutorul gumectoarelor speciale (cu apă ).

Art.349
Se interzice personalului de exploatare ca în cazul unor deranjamente de orice natură ivite la aparatele telegrafice să intervină pentru a înlătura singur deranjamentele. Acestea vor fi remediate numai de către personalul tehnic de întreţinere.

– E. Echipament de radioficare

Art.350
La amplificatoarele prevăzute cu dispozitive automate de întrerupere a tensiunii înalte este interzis personalului de exploatare să blocheze aceste dispozitive şi să menţină în funcţiune amplificatoarele în aceste condiţii.

Art.351
Funcţionarea amplificatoarelor cu dispozitive de protecţie blocate este permisă numai în timpul depanării acestora sau al măsurării indicilor calitativi, caz în care operaţiile se vor executa de către cel puţin doi specialişti.

Art.352
Este interzis personalului de exploatare să execute lucrări (de întreţinere sau de depanare) la aparatajul de radioficare fără a întrerupe tensiunea de alimentare.

Art.353
Înainte de executarea oricărei lucrări , se va verifica prezenţa tensiunii de alimentare cu ajutorul instrumentului de măsurare sau cu lămpi de control de tensiune – în punctele de alimentare cu energie electrică şi după descărcarea condensatoarelor de filtraj şi legarea la masă .

Art.354
Este interzis ca în cabina tehnică să fie lăsaţi conductori suspendaţi şi instalaţi provizoriu, indiferent dacă acestea sunt sau nu alimentate cu energie electrică .

Art.355
Este interzis să se scoată derivaţii dintr-un echipament cu scopul de a alimenta cu energie electrică (continuă sau alternativă ) alte aparate în afara scheletului metalic al acestuia. Toate conductoarele electrice vor fi trecute numai prin canalele de cablu care pot fi Îngropate sau aparente.

Art.356
Este interzis să se depoziteze în cabina tehnică materiale inflamabile.

Art.357
Este interzis ca în cabina tehnică să existe în suspensie pulberi metalice sau în atmosfera cabinei să existe gaze explozive sau mediu coroziv.

Art.358
În cabina tehnică se vor folosi drept combustibil numai materiale care nu pot produce pulberi de cărbune.

Art.359
În cazul cÂnd aparatajul este montat Într-un dulap sau pe suport (masă ) se va aşeza în aşa fel încât între peretele camerei şi aparataj să rămână un spaţiu minim de 60 cm.

Art.360
Este interzisă instalarea aparatajului în aşa fel încât în spate să existe radiatorul caloriferului ce ar putea fi atins în timpul când se lucrează la amplificatorul sub tensiune.

Art.361
Nu este permis ca în apropierea aparatajului să existe conductorul prizei de pământ. Traseul acestuia va fi stabilit în aşa fel încât să nu poată fi atins de către persoanele care lucrează la amplificator. Este de preferat ca conductorul prizei de pământ să fie introdus în canalul de cabluri.

– F. Telealimentarea staţiilor de amplificare

Art.362
Este interzis să se lase în staţia de amplificare telealimentată fire sub tensiune nefixate definitiv.

Art.363
Este interzis să se depoziteze în staţia de amplificare materiale inflamabile.

Art.364
Depanările se fac numai după deconectarea tensiunii. Verificarea şi reglajul care se fac sub tensiune se vor executa cu cea mai mare precauţie şi numai cu scule bine izolate. Lucrul şi reglările sub tensiune se vor executa numai cu aprobarea, pe răspunderea şi sub supravegherea conducătorului echipei de măsurători.

Art.365
Uşa de acces la staţia de amplificare va fi ţinută în mod permanent încuiată .

Art.366
La intervenţiile în staţiile de frecvenţă nedeservite (SAN-uri) se va avea în vedere ca la deschiderea acestora, personalul să asigure ventilarea incintei împotriva eventualelor infiltraţii de gaze inflamabile sau nocive.

Art.367
Lucrul În SAN-uri va fi efectuat de cel puţin două persoane din care una cu rol de supraveghere.

Art.368
Deschiderea capacelor la cheson şi cuvă se va face cu participarea a cel puţin două persoane.

Art.369
Se interzice categoric să se atingă în acelaşi timp conductorul de punere la pământ, învelişul şi fibrele cablurilor fără mănuşi dielectrice.

Art.370
Atingerea firelor, armăturii şi învelişului cablului liniei de telecomunicaţii nelegate la pământ este permisă numai cu mănuşi dielectrice.

Art.371
Orice lucrări la linii de telecomunicaţii în cablu trebuie să se execute de cel puţin două persoane, dintre care una supraveghează executarea operaţiilor.

5.Prevederi de proiectare

– A. Proiectare reţele

Art.372
(1)Pentru cablurile noi, la întocmirea proiectului, pe lângă valoarea tensiunilor longitudinale induse în întreg cablul, se va indica şi valoarea probabilă a tensiunilor longitudinale ce ar putea fi induse în cablu pe lungimi de fabricaţie, sau pe lungimi de 100 m de cablu de diferite porţiuni mai expuse ale traseului cablului.
(2)În cazul când aceste tensiuni însumate pe o lungime de fabricaţie vor depăşi valoarea de 40 V, operaţiile de instalare a cablului se vor efectua cu folosirea echipamentului individual de protecţie.

Art.373
Subtraversările de linii de cale ferată electrificată se vor executa în conducte de PVC , beton sau azbociment care să depăşească cu cel puţin 5 m şinele exterioare ale căii ferate.

Art.374
(1)La orice subtraversare de cale ferată electrificată se va executa de ambele părţi ale căii ferate o legare la pământ a mantalei şi a armăturii, prin priza de pământ.
(2)Aceste prize se vor amplasa la cel mult 100 m, de calea ferată , dar în nici un caz sub 20 m de la axa liniei ferate electrificate. Adâncimea de îngropare, precum şi amplasamentele executate ale subtraversă rii şi prizelor de legare la pământ vor fi precizate cu exactitate în proiecte.
(3)Se interzice legarea cablurilor de telecomunicaţii direct de părţile metalice ale podurilor, viaductelor şi ale celorlalte părţi metalice ale căii ferate, fără o izolare perfectă a cablului faţă de aceste părţi metalice.
(4)În cazul în care cablul subteran trebuie să traverseze aerian anumite obstacole, toate părţile metalice ale traversării vor fi legate la pământ la ambele capete ale porţiunii aeriene, prin prize de pământ.

Art.375
Este interzisă amplasarea cablurilor de telecomunicaţii în imediata apropiere a stâlpilor reţelei de contact, a prizelor şi a altor elemente ale liniei de tracţiune. Distanţele minime vor fi indicate concret în proiecte.
Art.376
(1)În cazul când pe acelaşi traseu există mai multe cabluri, în punctele de ramificare se va executa o interconectare a învelişurilor cablurilor pentru echipotenţierea lor şi legarea lor la pământ printr-o priză comună .
(2)Mantaua şi armătura metalică a cablurilor aeriene, ca şi funia de suspensie a cablului, vor fi legate la pământ la capătul dinspre linia cu fibre goale şi în punctele intermediare indicate în proiecte.

Art.377
La proiectare se va da o deosebită atenţie amplasării şi prevenirii numărului de prize de pământ în zona de influenţă a căii ferate electrificate, astfel încât să nu se creeze diferenţe de potenţial periculoase, iar la execuţie se vor respecta cu stricteţe prevederile proiectelor.

Art.378
(1)La subtraversarea cu cabluri de telecomunicaţii a LEA atunci când nu există plase de protecţie, cablurile de telecomunicaţii vor fi prevăzute de ambele părţi ale LEA cu prize de pământ la care se leagă mantaua şi armătura.
(2)În cazul că deasupra cablului subteran de telecomunicaţii se va instala o plasă de protecţie, acesta va fi legată la pământ prin prize situate la capete numai pentru această plasă .
(3)La lucrările de instalare a cablurilor în zona situată la mai puţin de 100 m de linia ferată sau de LEA în funcţiune, sau în timpul lucrărilor de întreţinere, se vor lua măsuri contra tensiunilor provocate de câmpul electric al LEA sau al reţelei de contact.

– B. Proiectare echipamente

Art.379
Se va evita gruparea în acelaşi tablou de distribuţie sau staţie de energie a aparatelor de curent alternativ împreună cu aparate de curent continuu, sau a aparatelor alimentate la tensiuni diferite între fază şi pământ. În cazurile în care nu se pot respecta aceste condiţii, aparatele pentru acelaşi tip de curent sau aceleaşi tensiuni se instalează separat şi se marchează distinct.

Art.380
Legăturile electrice între elementele componente din tablourile de distribuţie şi staţiile de energie pentru curenţi mai mari de 100 A se execută în mod obişnuit prin bare.

Art.381
La tablourile de forţă se va urmări ca intrarea curentului să se facă prin întrerupătoare, astfel încât prin deconectarea lor să nu existe tensiuni la fuzibile.

Art.382
Între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou sau staţie de energie precum şi între acestea şi elemente şi părţi metalice legate la pământ se prevede o distanţă de izolare în aer de cel puţin 15 mm şi o distanţă de conturnare de minimum 30 mm.

Art.383
(1)Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului de distribuţie sau staţiei de energie trebuie să fie de cel puţin:
– 50 mm, până la elemente de construcţie (uşi pline, perete etc.);
– 100 mm, până la pereţi sau uşi din plasă ;
– 200 mm, până la bariere de protecţie.
(2)Pereţii şi îngrădirile de protecţie şi uşile pline sau din plasă se execută cu înălţimea de minimum 1,7 m iar barierele, cu înălţimea de minimum 1,2 m.

Art.384
Distanţa dintre elementele metalice de protecţie sau susţinere care nu sunt legate la pământ sau la nul ale unui tablou de distribuţie sau staţie de energie (carcase, panouri etc.) şi elementele metalice legate la pământ trebuie să fie de minimum 0,8 m.

Art.385
Coridorul de deservire din faţa sau din spatele unui tablou sau staţie de energie se prevede cu o lungime de cel puţin 0,8m măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului sau staţiei şi elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pereţii, balustrade de protecţie etc.).

Art.386
Coridorul de deservire dintre două tablouri de distribuţie sau staţii de energie şi coridorul dintre un tablou sau staţie şi părţile metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie să aibă o lă ţime de cel puţin 1 m.

Art.387
Între elementele sub tensiune neizolate şi neprotejate ale tablourilor sau staţiilor aşezate pe ambele părţi ale unui coridor de deservire şi între aceste elemente şi alte echipamente sau utilaje electrice se prevede o distanţă de cel puţin 1,4 m.

Art.388
Între elementele sub tensiune neizolate din spatele unui tablou sau staţie şi elementele neelectrice de pe peretele opus se prevede o distanţă de cel puţin 1m.

Art.389
(1)Între pardoseala finită a coridorului din faţa sau din spatele tabloului sau staţiei, plafonul încăperii sau elementele metalice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, se prevede o distanţă liberă pe verticală de cel puţin 1,9 m. Aceste elemente se protejează împotriva atingerilor directe, dacă se găsesc la mai puţin de 2,5 m de la pardoseală .
(2)Distanţa până la elementele care fac parte din circuitul curenţilor de lucru şi care în exploatare se găsesc sub tensiune şi nu sunt protejate împotriva atingerilor, trebuie să fie de cel puţin 2,5 m.

Art.390
Coridoarele de deservire cu lăţimea mai mică de 3 m din spatele tablourilor sau staţiilor formate din mai multe panouri cu lungimea totală de peste 10 m se prevăd cu acces pe la ambele capote.

Art.391
Dispozitivele de protecţie, aparatele de comandă , de separare, elementele de conectare, circuitele de intrare şi plecările din tablourile de distribuţie sau staţiile de energie se etichetează clar şi vizibil astfel încât să nu fie posibilă atingerea părţilor sub tensiune.

Art.392
Prizele din instalaţiile electrice utilizate pentru diferite tensiuni şi intensităţi de curent trebuie să fie distincte ca formă şi să aibă culori diferite sau se marchează distinct în mod vizibil.

Art.393
Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protecţie în încăperile cu pardoseală conductoare electric (mozaic, ciment, gresie).

Art.394
Succesiunea de montare a prizelor şi fişelor pe traseul conductelor circuitelor electrice nu trebuie să permită punerea sub tensiune a fişelor atunci când nu sunt introduse în prize.

Art.395
(1)Întreruptoarele, comutatoarele şi prizele fără contact de protecţie în carcasă metalică nelegată la pământ trebuie să se afle la o distanţă de minim 0,8 m de orice piesă metalică în contact cu pământul sau de alt echipament electric.
(2)Prizele în carcasă metalică , dacă fac parte din instalaţii electrice în care s-a aplicat pentru protecţie tensiune redusă sau separarea de protecţie, se pot instala la orice distanţă faţă de elemente metalice în legătură cu pământul.

Art.396
Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie pentru montaj îngropat în elemente de construcţie se instalează în doze de aparat care trebuie să asigure protecţia împotriva electrocutărilor.

Art.397
Aparatele de comandă a conectă rii şi deconectării instalaţiilor de forţă se aleg şi se montează astfel încât să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului. Se admite şi întreruperea conductorului de nul de lucru, numai dacă ea nu este utilizată şi pentru protecţie şi numai dacă întreruperea ei se realizează simultan cu aceea a conductorilor de fază .

Art.398
La tablourile generale de distribuţie, când este necesar să se asigure un control vizual, direct şi rapid al separaţiei, se vor folosi întrerupătoare, comutatoare şi separatoare cu pârghie.

Art.399
(1)Întreruptoarele se montează astfel încât contactele lor mobile să nu se poată închide sau deschide sub efectul unor vibraţii sau datorită greutăţii proprii a părţilor mobile sau lovirii aparatelor.
(2)Modul de montare se va alege urmărindu-se ca atunci când întreruptorul este deschis, contactele mobile să nu fie sub tensiune.

Art.400
(1)Întreruptoarele automate şi siguranţele automate cu filet se pot utiliza atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină .
(2)Siguranţele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate şi în execuţie închisă . Se interzice folosirea siguranţelor fuzibile ca aparate de conectare şi deconectare.

Art.401
Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex.: soclu metalic), nelegate la un conductor de protecţie, trebuie instalate faţă de elementele în legătură cu pământul la distanţa de cel puţin 0,8 m.

Art.402
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolţuri, dibluri) se aleg astfel încât să poată suporta fără deformă ri o greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de 10 kg.

Art.403
Instalaţiile de baterii de acumulatoare staţionare sunt prevăzute cu următoarele săli distincte:
– sala bateriilor de acumulatoare;
– sala depozitului de electrolit, apă distilată şi materiale de rezervă ;
– SAS-ul (sala tampon).

Art.404
Instalaţia de baterii de acumulatoare nu se prevede cu SAS dacă accesul în sala de acumulatoare se face direct din exterior sau dacă acumulatoarele sunt de tip închis (capsulat) şi accesul în camera lor se face dintr-o încăpere de trecere sau dintr-un coridor în care nu există instalaţii tehnologice şi personalul nu lucrează în permanenţă .

Art.405
În sala de acumulatoare se interzice instalarea aparatelor care pot produce arcuri electrice (întrerupătoare, prize).

Art.406
Este interzisă traversarea ţevilor de apă prevăzute cu robineţi prin sala de acumulatoare.

Art.407
SAS-urile sălilor de acumulatoare vor avea prevăzută chiuvetă cu apă curentă .

Art.408
Toate echipamentele conductoare de curent ale circuitelor, aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice aflate în mod normal sub tensiune, trebuie să fie inaccesibile unei atingeri directe.

Art.409
La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice inaccesibilitatea la părţile active se asigură prin construcţie, amenajă ri speciale sau amplasare, prin aplicarea uneia sau mai multor mijloace tehnice de protecţie în condiţiile prevăzute în standardele în vigoare.

Art.410
Măsurile de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă sunt prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii.

Art.411
Alimentarea la tensiune redusă de protecţie se aplică ţinându-se seama şi de următoarele condiţii, pe lângă cele prevăzute în standardele în vigoare:
– conductele electrice şi aparatele utilizate în circuitele de tensiune redusă se aleg de tip corespunzător tensiunii de lucru de 250 V.
– traseul circuitelor de tensiune redusă se stabileşte astfel încât lungimea lui să rezulte cât mai mică ;
– conductoarele circuitului de tensiune redusă instalate fix se amplasează distinct de cele ale altor circuite;
– circuitele de tensiune redusă , respectiv cablurile sau cordoanele de alimentare ale echipamentelor, nu se prevăd cu conductori de protecţie;
– părţile active ale circuitelor de tensiune redusă nu trebuie să aibă nici un punct legat la pământ, la alte părţi active sau la conductori de protecţie şi se realizează astfel încât să nu fie posibilă o legătură electrică cu reţele legate la pământ;
– prizele de tensiune redusă se marchează distinct prin etichete fixate sigur sau prin alte mijloace sau se aleg astfel încât să nu permită , prin construcţie, decât intrarea fişelor circuitului de tensiune redusă ;
– prizele de tensiune redusă se aleg de tip fără contact de protecţie;
– carcasele echipamentelor alimentate la tensiunea redusă nu se leagă la conductorul de protecţie, la pământ, la carcasele altor instalaţii sau la alte elemente conductoare;
– carcasele şi miezurile surselor de alimentare la tensiune redusă (transformator) se leagă la conductorul de protecţie;
– circuitul primar de alimentare se prevede cu Întreruptor;
– circuitul primar şi circuitul secundar de tensiune redusă se prevăd cu protecţie împotriva supracurenţilor (siguranţe).

Art.412
În cazurile în care se aplică separarea de protecţie, pe lângă condiţiile din standardele în vigoare, trebuie să se respecte şi următoarele precizări:
– reţeaua de alimentare primară să aibă tensiunea între faze de cel mult 500 V, iar tensiunea nominală a circuitului separat să fie de cel mult 400 V;
– În circuitul electric separat montat fix şi în cordonul de alimentare al receptorului sau echipamentului, nu se prevede conductor de protecţie;
– circuitul electric separat instalat fix se amplasează distinct de alte circuite, iar traseul cordonului de alimentare al receptorului sau echipamentului trebuie să fie vizibil pe tot parcursul;
– părţile active ale circuitului electric separat nu trebuie să aibă nici un punct comun cu un alt circuit şi trebuie să fie izolate faţă de pământ şi faţă de elementele instalaţiei electrice care pot fi în contact direct sau indirect cu pământul;
– racordarea echipamentului electric trebuie să se facă printr-o priză fără contact de protecţie, montată fix pe carcasa transformatorului de separare;
– carcasa întreruptoarelor, prizelor, dozelor etc., trebuie să fie din material electroizolant;
– carcasa transformatorului de separare se leagă la conductorul de protecţie;
– pe circuitul primar de alimentare se prevede Întreruptor;
– circuitul primar şi circuitul de tensiune redusă se prevă d cu protecţie împotriva supracurenţilor (siguranţe).

Art.413
Prizele de pământ şi conductorii de protecţie se proiectează şi se execută conform standardelor în vigoare.

Art.414
Conductorii electrici se montează liber în interiorul clădirilor numai în locuri în care:
– atingerea lor de către oameni, direct sau prin manevrarea unor scule, obiecte sau dispozitive de lucru sau de către utilaje în mişcare, să nu fie posibilă , cu excepţia conductoarelor folosite pentru protecţie;
– nu există pericol de deteriorare mecanică .

Art.415
Coborârile din distribuţiile cu conductoare neizolate sau izolate montate liber spre maşini electrice, aparate etc., se execută cu conductoare izolate. Sub înălţimea de 2,5 m de la pardoseală conductoarelor se instalează în tuburi de protecţie.

Art.416
Tuburile şi ţevile se fixează pe elementele de construcţii cu accesorii de montare prin care să se realizeze o prindere sigură în timp (ochiuri de sârmă , copci de ipsos, brăţări, console).
-****-
ANEXA 1: Norme conexe normelor specifice de protecţie a muncii pentru telecomunicaţii

1.NSPM pentru construcţii şi confecţii metalice
2.NSPM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald
3.NSPM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare
4.NSPM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
5.NSPM pentru sudarea şi tăierea metalelor
6.NSPM pentru activitatea de vopsire
7.NSPM pentru acoperiri metalice
8.NSSM pentru fabricarea acumulatoarelor şi a pilelor electrice
9.NSPM pentru producerea energiei electrice
10.NSPM pentru transportul şi distribuţia energiei electrice
11.NSPM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale
12.NSPM pentru lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren
13.NSPM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi precomprimat
14.NSPM pentru executarea construcţiilor înalte
15.NSPM pentru lucrări de montaj utilaje tehnologice şi construcţii metalice
16.NSPM pentru lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate
17.NSPM pentru excavaţii şi construcţii subterane
18.NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
19.NSPM pentru transporturi rutiere
20.NSPM pentru transporturi pe calea ferată
21.NSPMpentru transport intern
22.NSPM pentru radiocomunicaţii
23.NSPM pentru lucrul la înălţime
24.NSPM pentru fabricarea şi prelucrarea fibrelor din sticlă
25.NSPM pentru transporturi navale

ANEXA 2: Standarde de referinţă

1. STAS 9638-74
Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalaţiilor electrice
2. STAS 832-79
Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii. Prescripţii.
3. STAS 4102-85
Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie
4. STAS 6670-88
Dispozitive mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ. Condiţii tehnice generale de calitate
5. STAS 10413/1-84
Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate
6. STAS 6271-81
Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistenţa electrică . Prescripţii
7. STAS 12441/2-87
Reguli de securitate privind echipamentele de emisie radioelectrică . Prescripţii de electrosecuritate
8. STAS 12216-84
Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice portabile. Prescripţii
9. STAS 12604/1-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale
10. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
11. STAS 12217-88
Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii
12. STAS 12604/4-89
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
13. STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
14. STAS 6790-89
Materiale electroizolante utilizate În echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Condiţii tehnice şi metode de verificare.
15. STAS 10327/1-87
Aparate electronice de măsurat. Prescripţii generale de securitate
16. STAS 10327/2-87
Aparate electronice de măsurat. Prescripţii generale de electrosecuritate
17. STAS 10327/3-87
Aparate electronice de măsurat. Prescripţii de securitate privitoare la componente şi accesorii
18. STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie
19. STAS CEI:598-2- 22 1992.01.01
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranţă
20. STAS CEI: 598-28 1992.02.01
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 8 : Lămpi portabile de mână
21. STAS 10353-75
Dispozitive de siguranţă pentru scări portabile
22. STAS 12358-90
Ţesături şi confecţii de protecţie. Condiţii tehnice generale privind comportarea la agenţi chimici şi metode de determinare
23. SR ISO 4304 : 1994
Instalaţii de ridicat, altele decât macaralele plutitoare. Cerinţe. Condiţii generale privitoare la stabilitate
24.STAS 6787/8-77
Piese metalice pentru centuri de siguranţă . Dispozitiv de suspendare. Condiţii tehnice speciale de calitate.
25. STAS 6787/7-79
Piese metalice pentru centuri de siguranţă . Ochet pentru frânghie. Condiţii tehnice speciale de calitate
26. STAS 3052-79
Echipament de protecţie. Măşti pentru sudori. Condiţii tehnice generale de calitate
27. STAS 3159-81
Material de protecţie. Căşti de protecţie
28. STAS 3375-88
Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii din telecomunicaţii
29. STAS 6687-81
Ochelari de protecţie. Condiţii tehnice generale de calitate
30. STAS 7408-75
Încălţăminte de protecţie. Încălţăminte electroizolantă din cauciuc
31. STAS 7761-81
Echipament de protecţie din cauciuc. Mănuşi electroizolante
32. STAS 8268/1-86
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Ventilatoare electrice. Condiţii tehnice speciale de securitate.
33. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate
34. STAS 11054-78
Aparate electrice şi electronice. Clase de protecţie contra electrocutării
35. STAS 12211-85
Motocompresoare ermetice pentru utilaje frigorifice de uz casnic şi scopuri similare. Condiţii tehnice speciale de securitate
36. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de protecţie a muncii. Noţiuni de bază

1.1.Accident de muncă : vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională , care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
1.2.Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.
1.3.Boli profesionale: afecţiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă , precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă .
1.4.Defectare: încetarea aptitudinii unei maşini, instalaţii utilaj etc. de a-şi îndeplini funcţia specifică .
1.5.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.
1.6.Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă .
1.7.Echipament individual de protecţie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă , pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională .
1.8.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare utilizate în procesul muncii.
1.9.Factor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională : factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă – executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii.
1.10.Funcţii de protecţie: funcţii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protecţie prin care fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.
1.11.Indicator de protecţie: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protecţie şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la protecţia muncii.
1.12.Instructaj de protecţie a muncii: modalitate de instruire în domeniul protecţiei muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de protecţia muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
1.13.Instrucţiuni specifice de protecţie a muncii : componente ale sistemului de reglementări în domeniul protecţiei muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci când normele generale şi specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară , atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea protecţiei muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
1.14.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării protecţiei muncii.
1.15.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
1.16.Nocivitate: proprietate a unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.
1.17.Noxă (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.
1.18.Pericol
a)Sursă a unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
Notă : În domeniul protecţiei muncii termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectă ri a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
b)Proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).
1.19.Persoană autorizată : o persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
1.20.Persoană avertizată ; o persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de protecţie.
1.21.Persoană competentă : o persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.
1.22.Persoană expusă : o persoană care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă .
1.23.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
1.24.Prevenire intrinsecă ; prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:
-evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
-limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.
1.25.Protecţie: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă .
1.26.Proces de muncă : succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă .
1.27.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă .
1.28.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă .
1.29.Risc profesional: risc în procesul de muncă .
1.30.Situaţie periculoasă : orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
1.31.Substanţă periculoasă : substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico – chimice, poate constitui un pericol.
1.32.Zonă periculoasă : orice zonă în care există sau poate apare un pericol.
1.33.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
Notă : Pericolul care generează riscul înfăţişat în această definiţie:
– poate fi permanent prezent pe durata funcţionării prevăzute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substanţe periculoase, arc electric în timpul fazei de sudură etc.)
– poate să apară neaşteptat (pornire neintenţionată /neprevăzută )

ANEXA 4: Lista principalilor factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii proceselor de muncă specifice activităţii de telecomunicaţii

1.Construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea liniilor aeriene tc
– 1.1.Plantare stâlpi şi instalaţii ancore

– 1.2. Lucrări executate pe stâlpi (exclusiv instalare/desfiinţare cabluri şi fire izolate şi joncţionare)

2.Construirea şi întreţinerea canalizaţiilor subterane
Obs.: Procesele de muncă sunt specifice activităţii de lucrări geotehnice, de excavaţie, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren, precum şi pentru Lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje construcţie. De aceea nu sunt prezentaţi decât câţiva factori de risc, ilustrativi

3.Lucrări de instalare cabluri
– 3.1. Tragerea cablurilor în canalizaţie sau în şanţuri deschise

– 3.2. Instalarea şi desfiinţarea cablurilor şi a firelor izolate pe faţade sau aeriene

– 3.3. Instalare cabluri subfluvial

4.Lucrări de joncţionare a cablurilor

5.Lucrări de instalare, exploatare şi întreţinere a echipamentelor telefonice, de transmisiuni şi radiorelee