NSSM 6

NSSM 6 – Norme de protecţie a muncii pentru transportul intern

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă de răspundere pe cei ce desfăşoara aceste activităţi, fiind necesară luarea oricăror alte măsuri pentru asigurarea securităţii muncii în condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac pa rte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protecţie a muncii cuprinzând prevederile de securitate a muncii şi de medicina muncii, în general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii cuprinzând prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi.

Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activităţile pe care le reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii, urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspetc.elor de securitate a muncii, practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat compus din:
Executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă.

Prevederile sistemului n aţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activităţile de concepţie şi proprietate a echipamentelor şi tehn ologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor.
“Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul inter n” au fost structurate după tipul mijlocului cu care se efectuează transportul intern, adică mijloace auto, mijloace de transport feroviar şi mijloace de ridicat.

Normele mai cuprind un capitol cu prevederi de proietc.are privind mijloacele de transport, p revederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standardele în domeniu.

În finalul lucrării, se prezintă anexe care cuprind lista normelor specifice de securitate a muncii lista standardelor conexe activităţii de transport intern şi lista prescripţiilor tehnice obligatorii ISCIR.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut
Prezentele norme cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă specifice activităţii de transport intern.

Art. 2
Scopul acestor norme este diminuarea sau eliminarea pericolelor de accidentare existente în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediul de muncă).

Art. 3: Domeniu de aplicare
Prevederile ace stor norme se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice la care există activitate de transport intern, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Art. 4: Relaţii cu alte acte normative
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii şi seletc.iv cu prevederile Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice, pentru mijloacele de transport auto şi cu prevederile Normelor de securi t ate a muncii privind transportul pe cale ferată ale SNCFR.

Art. 5: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnologică şi de standarde etc., survenite la nivel naţional, al persoanelor juridice şi persoanelor fizice sau proceselor de muncă.

Art. 6: Definiţie
Prin transport intern se întelege orice activitate de transport desfăsurată pe teritoriul care aparţine persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice.

Art. 7: Obiect, exceptări
Prezentele norme se aplică activităţii de transport intern efectuată cu următoarele mijloace de transport:
– mijloace auto (electro şi motocare, autocamioane, autobasculante, autocisterne şi tr actoare)
– mijloace de transport feroviare (locomotive şi vagoane)
– mijloace de ridicat (autostivuitoare, macarale, automacarale, poduri rulante şi ascensoare).
Celorlalte activităţi de transport intern li se aplică prevederile normelor specifice prezenta te în anexa 1.

Art. 8: Instrucţiuni proprii de securitate a muncii
Fiecare persoană juridică sau persoană fizică este obligată să rezolve Aspectele de securitate a muncii legate de natura sarcinii transportate sau ridicate, prin elaborare de instrucţiuni pr oprii de securitate a muncii.

Art. 9: Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 10: Instruirea pesonalului
Instructaj ul de securitate a muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, în vigoare.

Art. 11: Dotarea cu echipament individual de protecţie
Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie se va face conform “Normativului cadru pentru acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie” aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau conform unui normativ propriu elaborat în baza Normativului cadru, în funcţie de riscurile de accidenta r e specifice activităţii de transport intern.

CAPITOLUL 2: Activitatea de transport cu mijloace auto

SECTIUNEA 1: Generalităţi

SUBSECTIUNEA 1: Căi de circulaţie şi acces

Art. 12
Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparţine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe căi de circulaţie şi acces special amenajate în acest scop.
Lăţimea căilor de circulaţie în incinta unităţii se va stabili în funcţie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulaţiei (într-un sens sau în ambele sensuri), natura şi dimensiunile materialelor transportate.
Ea nu poate fi mai mică decât cea prevazută în tabelul 1 din “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art. 13
Amenajarea căilor de circulaţie din incinta unităţii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.

Art. 14
Pentru circulaţia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate seletc.iv prevederile “Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice”.
Zonele periculoase vor fi marcate pri n indicatoare de securitate, corespunzătoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roşie.

Art. 15
Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili postu ri de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.

Art. 16
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută în permanenţă astfel încât să nu prezinte denivelări care să afetc.eze securitatea circulaţiei.

Art. 17
Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în vigoare.

Art. 18
Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva pericolului de alunecare şi derapare.

Art. 19
Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă simultan va fi:
– pentru autocamioane – 1 m;
– pentru tractoare cu remorci – 1,5 m;
– pentru autostivuitoare – 2 m.
Dacă din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distanţele prescrise, se interzice încărcarea sau descărcarea simultană.

Art. 20
Staţionarea mijloacelor de transport auto se va face astfel încât să asigure o distanţă liberă de cel puţin 2,5 m până la linia de cale ferată.

SUBSECTIUNEA 2: Viteze de circulaţie

Art. 21
Vitezele maxime de circulaţie a mijloacelor de transport auto în incintă trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizică şi astfel limitate, încât să fie asigurată securitatea circulaţiei.

Art. 22
La autovehiculele cu instalaţie de frânare pneumatică sau hidraulică coborârea pantelor se va face fără oprirea motorului şi în mod obligatoriu cu frână de motor.

Art. 23
Coborârea pantelor trebuie făcută cu motorul cuplat în treapta de viteză cu care s-a urcat.

SUBSECTIUNEA 3: Circulaţia pietonilor

Art. 24
Circulaţia pietonilor, de regulă va fi separată de circulaţia autovehiculelor. Încrucişările căilor de circulaţie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. În locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.

Art. 25
Când lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers.

Art. 26
Traversarea căilor de circulaţie de către pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil pietonii s-au asigurat că nu există vreun pericol.

SUBSECTIUNEA 4: Efectuarea operaţiei de încărcare-descărcare a mijlocului de transport auto

Art. 27
Vârsta şi sexul persoanelor care pot efectua operaţii manuale de încărcare-descărcare şi transport, precum şi natura şi greutatea materialelor manipulate, trebuie să se conformeze prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.

Art. 28
Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă. Pe timp de iarnă, căile de acces trebuie curăţate de zăpada şi gheaţă şi presărate cu nisip, zgură, etc. Pe timp de noapte aceste locu r i trebuie să fie bine luminate.

Art. 29
Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a conducătorului formaţiei de lucru, instruit special în acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. În lipsa conducătorului, operaţia trebuie condusă de ajutorul acestuia.
Dacă formaţia de lucru se împarte în două sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusă de către un responsabil numit dintre muncitorii cu experienţă.

Art. 30
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare, conducătorul formaţiei va întocmi un plan de lucru şi de repartizare a sarcinilor pe muncitori, arătându-i detaliat fiecăruia locul şi obligaţiile ce-i revin, verificând totodată funcţionarea corectă a utilajelor, dispozitivelor ş i sculelor ce se vor utiliza.
În cazul executării unor operaţiuni deosebite, explicaţiile asupra modului de lucru, trebuie însoţite de demonstrarea practică a metodelor ce urmează a fi aplicate.
Lucrările trebuie începute numai după ce conducătorul formaţiei de lucru s-a convins că toţi lucrătorii au înteles şi şi-au însuşit obligaţiile ce le revin.

Art. 31
Dacă în timpul lucrului apar modificări privind condiţiile de manipulare, conducătorul formaţiei de lucru trebuie să instruiască personalul din formaţie asupra noilor condiţii de lucru.

Art. 32
Înainte de a trece la încărcarea unui mijloc de transport, conducătorul formaţiei de lucru (ajutorul acestuia) trebuie să controleze starea lui, insistând asupra platformei pe care se aşează sarcina, obloanelor, încuietorilor şi siguranţelor. Mijloacele de transport necorespunzătoare nu trebuie admise la încărcare.

Art. 33
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplasării necomandate, prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare.

Art. 34
Aleger ea mijloacelor ajutătoare pentru operaţiunile de încărcare-descărcare (unelte, cărucioare) trebuie făcută de către conducătorul formaţiei de lucru, în funcţie de felul, volumul şi greutatea materialului de natura terenului şi tipul mijlocului de transport .

Art. 35
La manipulare muncitorii trebuie să se asigure că obiectele respective se pot prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mâinile.

Art. 36
Înainte de a efectua operaţia de încărcare- descărcare, conducătorul formaţiei de lucru trebuie să examineze ambalajele materialelor pentru a evita rănirea mâinilor în cuiele ieşite, aşchii, muchii ascuţite, fier balot, etc. Nu se vor încărca materialele ale căror ambalaje sunt deteriorate.

Art. 37
Materialele încărcate în mijlocul de transport trebuie să fie uniform repartizate pe platforma acestuia şi asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii în timpul transportului. Aşezarea materialelor va fi făcută în aşa fel încât conducătorul mijlocului de transport să aibă asigurată o bună vizibili tate.

Art. 38
Materialele ambalate care depăsesc înălţimea obloanelor, trebuie să fie ancorate sau legate bine cu frânghii, lanţuri ş.a. pentru a nu cădea din autovehicul, în timpul mersului.
Legarea încărcăturii care prezintă muchii tăioase se va face astfel încât în timpul transportului să nu se producă deteriorarea sau desfacerea legăturilor.

Art. 39
Materialele în vrac nu trebuie să depăsească înălţimea obloanelor autovehiculului şi nici capacitatea de încărcare a acestuia. În cazul când încărcătura are o greutate specifică mică, nedepăşind capacitatea de încărcare admisă, se pot utiliza înălţătoare de obloane.

Art. 40
Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita împrăştierea lor în timpul transportului.

Art. 41
Înainte de începere a dezlegării încărcăturii, conducătorul mijlocului de transport trebuie să se convingă personal că nu se află persoane în zona potenţial periculoasă.

Art. 42
Este interzisă folosirea mijlocului de transport care produce rateuri la operaţia de încărcare-descărcare a materialelor inflamabile. Când este cazul, mijlocul de transport trebuie oprit imediat şi împins la o distanţă mai mare de 50 m pentru a se evita pericolul de incendiu. Persoanele aflate în apropiere, au obligaţia de a da ajutor pentru îndepărta rea mijlocului de transport.

SUBSECTIUNEA 5: Încărcarea-descărcarea manuală

Art. 43
Podeţele înclinate folosite la încărcarea-descărcarea manuală trebuie să fie prevăzute cu şipci transversale fixate la distanţa de 300- 400 mm între ele sau cu alte mijloace care să împiedi ce alunecarea muncitorilor.

Art. 44
În cazul când accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampă, muncitorii trebuie să folosească scări de acces special confecţionate, cu cârlige de fixare pe partea superioară şi cu armături ascuţite montate pe partea inferioară în vederea asigurării stabilităţii acestora.

Art. 45
Rampele de încărcare-descărcare trebuie prevăzute la cota de nivel corespunzătoare platformei mijloacelor de transport. În cazul în care această condiţie nu poate fi respectată, trebuie utilizate podeţe de trecere.

Art. 46
În cazul în care între rampă şi mijlocul de transport rămâne un spaţiu liber, de asemenea trebuie folosite podeţe. Podeţele orizontale sau înclinate trebuie să fie rezistente, nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de prindere şi de fixare sigure, pentru evitarea deplasării lor în timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi de maximum 20%, iar lăţimea de minimum 1 m (pentru circulaţia într-un singur sens). Podeţele orizontale sau înclinate situate la înă l ţimi mai mari de 0,5 m faţă de sol trebuie prevăzute cu balustrade înalte de 1 m. Grosimea de rezistenţă a podeţelor trebuie calculată în funcţie de deschiderea sa şi mărimea greutăţii care se transportă.

Art. 47
Pentru operaţiile de încărcare-descărcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate şi calculate corespunzător greutăţii materialelor respective. Se vor lua măsuri de frânare a deplasării obiectelor manipulate (trolii, frânghii e tc.).

Art. 48
La descărcarea pe plan înclinat, se interzice întreruperea lucrului până când materialele nu sunt complet descărcate de pe acesta şi aşezate la locul de depozitare. Este interzis a se sta în faţa materialelor manipulate pe plan înclinat.

Art. 49
La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie să stea lateral la capetele obloanelor, la distanţă pentru a nu fi atinşi de oblon sau de material în cazul unei căderi accidentale. Muncitorii desemnaţi pentru deschiderea obloanelor trebuie să stea lateral faţă de acestea, fiind instruiţi asupra pericolelor ce pot apare.

Art. 50
Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate în forme geometrice regulate trebuie încărcate în mijloacele de transport în stive, cu rânduri întreţesute asigurându-se o bună stabilitate. Pentru situaţia în care se depăşeşte înălţimea obloanelor, trebuie asigurată stabilitatea materialelor.

Art. 51
Aşezarea damigenelor cu coş în vehicule trebuie să se facă pe un singur nivel. Este interzisă aşezarea pe niveluri suprapuse.

Art. 52
La încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel aşezaţi încât să nu se lovească între ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipulează.

SUBSECTIUNEA 6: Încărcarea-descărcarea mecanizată

Art. 53
Încărcarea sau descărcarea pieselor şi materialelor grele, voluminoase sau greu de manipulat, în/sau din mijloacele de transport (vagoane, autocamioane, trailere, remorci, etc.) la locurile de depozitare neprevăzute cu rampe, trebuie să se facă cu mijloace de ridicat mecanizate.

Art. 54
În timpul operaţiilor de încărcare sau descărcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate (translatoare, stivuitoare, macarale, etc.) se interzice prezenţa muncitorilor în raza de acţiune a acestor utilaje. Muncitorii trebuie să dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul levierelor, cablurilor sau frânghiilor, până la aşezarea acesteia în poziţia definitivă şi stabilă.

Art. 55
La încărcarea-descărcarea mecanizată a mijloacelor de transport auto vor fi respectate următoarele r eguli:
– autovehiculele goale trebuie să aştepte rândul în afara razei de acţiune a instalaţiei de încărcare, autovehiculul putând fi adus la încărcare numai după ce a primit semnalul dat de conducătorul utilajului de încărcare sau conducătorul formaţiei d e lucru;
– înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare, autovehiculele trebuie asigurate contra deplasării prin sistemul de frânare de ajutor;
– este interzisă staţionarea conducătorului autovehiculului sau a altor persoane în cabină, pe platformă sau în zona de acţionare a utilajelor de încărcare-descărcare.

Art. 56
La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii, macarale, etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcină de ridicare egală sau superioară sa rcinilor de ridicat.

Art. 57
Toate organele de legare utilizate la încărcarea sau descărcarea mijloacelor de transport trebuie să fie prevăzute cu sisteme de marcare sigure şi nedeteriorabile pe care se va scrie în mod vizibil sarcina maximă admisă. Se vor folosi numai organe de legare dintr-o bucată, neînădite.

Art. 58
Verificarea şi scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb în conformitate cu prescripţiile tehnice R-10-ISCIR.

Art. 59
Încărcarea cu ajutorul troliilor şi macaralelor montate pe vehicule trebuie să se facă numai de către conducătorul mijlocului de transport autorizat pentru operaţii de acest fel.

SUBSECTIUNEA 7: Efectuarea transporturilor

Art. 60
Este interzis transportul prin târâre a materialelor sau utilajelor, cu excepţ ia transportului pe sanie.

Art. 61
Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.

Art. 62
Înainte de începerea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate şi din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (starea tehnică a maşinii, instalaţia de alimentare cu combustibil, aprinderea, carburaţia şi eşaparea, instalaţia electrică, să nu prezinte scurgeri de ulei, existenţa stingătoarelor şi starea lor etc.) luându-se măsuri imediate pentru remedierea deficienţelor constatate.

Art. 63
Este interzisă staţionarea autovehiculelor în apropierea focurilor deschise, a materialelor, a lichidelor şi gazelor inflamabile.

Art. 64
Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de mater iale. Fac excepţie mijloacele de transport prevăzute cu locuri special amenajate conform prevederilor regulamentului de circulaţie pe drumurile publice.

Art. 65
Încărcătorii şi descărcătorii de materiale pe autovehicule care călătoresc în spatele cabinei, într-un loc special amenajat sunt obligaţi:
– să nu stea pe încărcătură;
– să nu fumeze;
– să nu stea în picioare;
– să nu deplaseze încărcătura dintr-un loc în altul;
– să observe eventualele deplasări, slăbiri sau deteriorări ale legăturilor încărcăturii sesizând imediat conducătorul mijlocului de transport în vederea luării măsurilor corespunzătoare;
– să nu slăbească încuietorile sau să deschidă obloanele;
– să nu se aşeze pe obloane.

Art. 66
Este interzisă prezenţa persoanelor în caroseriile autovehiculelor, chiar în locuri special amenajate, dacă se transportă produse care pot să-şi modifice poziţia în timpul mersului (buşteni, material granular, butoaie, etc.).

Art. 67
Înainte de plecarea în cursă conducătorul autovehiculului trebuie să se convingă că nu există pericol de accidentare a încărcătorilor şi însoţitorilor care călătoresc în spatele cabinei.

Art. 68
Încărcăturile lungi ale căror dimensiuni depăşesc cu 1/3 lungimea platformei autovehiculului trebuie transportate cu ajutorul semiremorcilor sau peridocurilor.

Art. 69
Dacă încărcătura depăşeşte în lungime, spatele caroseriei, peridocului, remorcii sau semiremorcii, aceasta trebuie semnalizată conform regulamentului de circulaţie pe drumurile publice.

Art. 70
Trecerea şi staţionarea autovehiculelor în apropierea pieselor incandescente sau a locurilor cu temperaturi ridicate se va face la o distanţă de minimum 15 m.

Art. 71
Se interzice trecerea autovehiculelor peste liniile de cale ferată prin alte locuri decât pasajele special construite şi semnalizate conform regulilor în vigoare.

Art. 72
Se interzice oricărei persoane ca în timpul mersului să stea pe proţap, pe bara de tracţiune, pe aripi sau în spatele scaunului de conducere a mijlocului de transport dacă acesta nu este prevăzut din construcţie cu locuri special amenajate.

Art. 73
În timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea de pe mijlocul de transport, precum şi trecerea de pe acesta pe remorci şi invers.

Art. 74
Gabaritul autovehiculului şi al remorcilor (cu încărcătură) va fi ales în funcţie de caracteristicile căilor de circulaţie existente.
Transportul încărcăturilor agabaritice în incintă, trebuie reglementat prin instrucţiuni elaborate de conducerea persoanei juridice sau persoana fizică
Pentru autovehiculele şi remorcile care se vor deplasa şi pe drumurile publice, încărcătura nu va depăşi înălţimea de 4 m şi lăţimea de 2,75 m. În situaţii speciale când gabaritul este depăşit, se va cere avizul organelor în drept.

Art. 75
Este interzisă punerea în mişcare şi conducerea de la sol a mijloacelor de transport prevăzute cu loc pentru conducător.

Art. 76
Urcarea şi coborârea persoanelor trebuie să se facă numai în timpul staţionării autovehiculului, sub supravegherea conducătorului acestuia.

SUBSECTIUNEA 8: Mijlocul de transport

Art. 77
Este in terzisă achiziţionarea mijloacelor de transport auto dacă acestea nu sunt însoţite de cartea tehnică.

Art. 78
Starea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor utilizate în transportul intern trebuie să corespundă regulamentului privind circulaţia pe drumuril e publice.

Art. 79
Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să ia măsuri pentru efectuarea întreţinerilor, reviziilor şi reparaţiilor autovehiculelor şi remorcilor din dotare conform prevederilor din cartea tehnică, de către persoane autor izate.
La operaţiile de întreţinere şi reparaţii, trebuie respectate prevederile din “Normele specifice de securitate a muncii pentru întreţinere şi reparaţii auto”.

Art. 80
Fiecare mijloc de transport trebuie să fie inscripţionat cu numărul de ordine, viteza maximă de circulaţie şi capacitatea maximă de transport.

Art. 81
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnică necorespunzătoare.

Art. 82
La începutul fiecărui schimb conducătorul mijlocului de transport trebuie să verifice starea frânelor de la mecanismul de deplasare şi cel de ridicare, starea de uzură a lanţurilor şi cablurilor.

Art. 83
Se interzice orice fel de reparaţie, curăţire sau ungere în timpul funcţionării mijloacelor de transport.

Art. 84
Prezenţa mijlocului de transport, aflat în mod accidental în reparaţie, pe calea internă de circulaţie, trebuie semnalizată cu mijloace de avertizare.

Art. 85
Dispozitivele de protecţie ale utilajelor de transport vor fi astfel fixate încât să nu poată fi îndepărtate. În vederea efectuării unor reparaţii, îndepărtarea lor este permisă numai după oprirea mijlocului de transport. La terminarea reparaţiei, acestea vor fi montate la loc.

Art. 86
Staţionarea mijloacelor de transport trebuie să se facă numai pe partea dreaptă a sensului de mers. În acest caz mijloacele de transport trebuie obligatoriu asigurate prin frânare împotriva unei deplasări necomandate. La staţionare în pantă, se pun suplimentar şi saboţi la roţi. Remorcile mijloacelor de transport în timp ce st a ţionează necuplate, trebuie imobilizate cu saboţi de frână.

Art. 87
Este interzisă dărâmarea cu mijloace de transport a stivelor de baloturi, lăzilor sau altor materiale.

Art. 88
Mijloacele de transport intern cu acţionare mecanică sau electrică nu vor fi utilizate pentru tragerea sau împingerea vagoanelor sau altor vehicule. Această interdicţie nu se referă la vehiculele construite special pentru asemenea operaţii.

Art. 89
Este interzis a se impune conducătorului mijlocului de transport să plece în cursă dacă starea tehnică a autovehiculelor sau a remorcilor este necorepunzătoare.

Art. 90
Pentru lucrul în mediu potenţial exploziv sau cu pericol de incendiu trebuie utilizate mijloace de transport de construcţie antiexplozivă.

Art. 91
La umflarea roţilor cu jantă şi inel demontabil, trebuie folosite dispozitive de protecţie care să elimine accidentele la această operaţie.

SUBSECTIUNEA 9: Conducătorul mijlocului de transport auto

Art. 92
Conducerea autocamioanelor, autobasculantelor şi autocisternelor în incintă este permisă numai persoanelor care posedă permis de conducere valabil pentru categoria respectivă eliberat de organul de poliţie.

Art. 93
Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a persoanelor care vor conduce electro(moto)carele şi tractoarele care nu se deplasează pe drumurile publice.

Art. 94
Este interzisă încredinţarea mijlocului de transport persoanelor străine, chiar dacă sunt autorizate pentru conducerea acestuia, fără avizul conducătorului formaţiei de lucr u.

Art. 95
Conducătorul mijlocului de transport este obligat să cunoască şi să respecte indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare întâlnite în incintă.

Art. 96
Conducătorul mijlocului de transport intern cu acţionare mecanică sau electrică este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare prevăzute în cartea tehnică a utilajului.

Art. 97
Se interzice conducerea autovehiculelor de către conducătorii auto bolnavi sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să verifice permanent şi să ia măsuri pentru respectarea regimului normal de lucru al conducătorilor de autovehicule, interzicând conducerea mijloacelor de transport, de către cei bolnavi, sau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Art. 98
În caz de îmbolnăvire sau accidentare, conducătorul autovehiculului este obligat să anunţe şeful ierarhic pentru a trimite înlocuitor.

Art. 99
Conducătorul mijlocului de transport este obligat să participe la supravegherea desfăşurării operaţiilor de încărcare-descărcare în condiţii de securitate.

Art. 100
În timpul funcţionării mijlocului de transport auto se interzice conducătorului acestuia să lase maşina fără supraveghere, să stea de vorbă sau să permită altor persoane manipularea comenzilor. Dacă este necesar să părăsească maşina, el o va opri din funcţionare şi o va bloca prin introducerea în una din viteze sau marşarier, luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu cheia.

Art. 101
Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de apariţia unor defecţiuni, conducătorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să efectueze un control tehnic.

Art. 102
Pornirea motorului cu manivela trebuie să fie executată numai de către conducătorul autovehiculului, fiind interzisă efectuarea acestei operaţii de către alte persoane.

Art. 103
Conducătorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului şi la manevrarea autovehiculului numai după ce s-a asigurat că nu se găsesc persoane sub maşină sau în apropierea ei, pentru evitarea accidentării acestora.

Art. 104
Înainte de intrarea în hală sau în depozite, conducătorul trebuie să oprească autovehiculul la o distanţă de minimum 5 m de intrare, să meargă pe jos în hală şi să anunţe maistrul sau şeful de atelier, asupra manevrelor pe care el are de făcut, luând acceptul pentru executarea acetora.

Art. 105
Conducătorii de autovehicule trebuie să oprească şi să acorde ajutor ori de câte ori trec pe langă locul unui accident, pentru salvarea vieţii persoanelor accidentate şi transportarea acestora la primul post de asistenţă medicală, sesizând imediat şeful ierarhic.

Art. 106
La mersul înapoi şi la executarea unor manevre cu autovehiculele în hale de lucru şi treceri înguste, se va merge încet şi numai pilotat de o persoană care trebuie să se găsească în permanenţă în câmpul vizual al conducătorului.

Art. 107
Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi.

Art. 108
Se interzice pornirea autovehiculelor şi tractoarelor prin împingere sau remorcare cu ajutorul cablurilor de către alte maşini, prin coborârea liberă pe pantă sau prin alte metode improvizate.

Art. 109
La transporturile de noapte vor fi admişi numai conducătorii de autovehicule care sunt apţi pentru lucru.

Art. 110
Se interzice dormitul în cabina autovehiculului, cu motorul în funcţiune.

SUBSECTIUNEA 10: Remorcarea

Art. 111
Remorcarea autovehiculelor rămase în pană se va face conform regulamentului de circulaţie pe drumurile publice.

Art. 112
Remorcile, semiremorcile şi trailerele trebuie prevăzute cu instalaţii de iluminat şi de semnalizare ca şi vehiculele care tractează.

Art. 113
Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanţuri, folosindu-se numai bara de oţel rigidă.

Art. 114
Remorca t ractată va fi asigurată faţă de vehiculul trăgător cu lanţuri sau cabluri.

Art. 115
Pentru remorcare, autovehiculul care tractează, se va apropia cu o viteză redusă de vehiculul care urmează a fi tractat.

Art. 116
Se interzice remorcarea simultană a mai mult de două remorci auto.

Art. 117
Pe timpul remorcării se interzice pătrunderea persoanelor între mijlocul de transport şi remorci.

Art. 118
Se interzice mersul înapoi al mijlocului de transport pentru cuplare fără a fi pilotat.

SUBSECTIUNEA 11: Parcarea-gararea

Art. 119
Parcarea autovehiculelor se face în locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe căile de acces din garaj şi de circulaţie din incintă, precum şi sub liniile electrice aeriene.

Art. 120
Locurile destinate parcării autovehiculelor trebuie alese astfel încât să permită evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.

Art. 121
Este interzisă parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru încălzirea motoarelor autovehiculelor sau în vederea menţinerii în stare caldă a motoarelor aflate pe platforma de parcare.

Art. 122
Autovehiculele se parchează pe platforme, grupate, în raport de tipul şi destinaţia lor. Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile se parchează la marginea platformei astfel încât un eventual incendiu produs la acestea să nu se propage la celelalte autovehicule sau la construcţiile, instalaţiile ori depozitele vecine. Este interzisă parcarea autocisternelor în apropierea staţiilor de a limentare.

Art. 123
După terminarea programului conducătorul autovehiculului este obligat:
– să parcheze autovehiculul la locul stabilit;
– să asigure autovehiculul;
– să sesizeze eventualele defecţiuni ivite.

Art. 124
Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor păstra, în afara programului de lucru, la poartă, pentru a se putea interveni în caz de necesitate.

Art. 125
În interiorul garajelor este interzisă depozitarea chiar şi temporară a materialelor, lichidelor ş i gazelor combustibile.

Art. 126
Este interzisă folosirea focului deschis (lămpi cu benzină etc.) pentru încălzirea motorului sau la executarea unor lucrări de sudură, lipire, etc. în interiorul garajelor.

Art. 127
Este interzisă folosirea benzinei şi petrolului pentru curăţirea pardoselilor, mâinilor, îmbrăcămintei sau a pieselor în garaje.

Art. 128
Acumulatoarele autovehiculelor se vor încărca numai la instalaţii special amenajate, încărcarea acumulatoarelor în garaj fiind interzisă.

SUBSECTIUNEA 12: Alimentarea

Art. 129
Alime ntarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai în locurile special amenajate, ziua şi numai în cazuri excepţionale noaptea, la lumina lămpilor electrice protejate. Nu este admisă alimentarea cu combustibil în interiorul garajelor.

Art. 130
La staţiile de alimentare cu combustibil, conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi:- să respcte distanţa de cel puţin 3 m faţă de autovehiculele care se alimentează şi cel puţin 1 m între autovehiculele care urmează la rând;
– să oprescă funcţionarea motorului în timpul alimentării;
– să respecte regulile de ordine interioară ale staţiei de alimentare;
– să oprească imediat şi să îndepărteze autovehiculul la o distanţă de cel puţin 50 m de staţie, dacă se produc rateuri; conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în staţia de alimentare, trebuie să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului;
– să nu plece de lângă autovehicul;
– să nu fumeze sau să folosească focul deschis pe teritoriul staţiei;
– să regleze motorul sau să remedieze orice defecţiune pe o rază de 50 m.

Art. 131
Este interzis ca însoţitorii şi persoanele aflate în cabină sau în caroseria autovehiculului să fumeze pe teritoriul staţiei sau depozitului de carburanţi, pe timpul alimentării.

Art. 132
Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele şi conductele de combustibil nu trebuie să prezinte scurgeri. După alimentare, se va şterge de pe rezervor combustibilul scurs şi se va închide bine busonul rezervorului.

Art. 133
Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai menţinându-se, în timpul alimentării, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a rezervoarelor. Când nu există pompe speciale de alimentare, se vor folosi pâlnii cu cot prevazute cu sită, iar transportul combustibilului la autovehicule se va face num ai în vase închise.

Art. 134
Este interzisă alimentarea carburatorului cu benzină prin turnare liberă (cu sticla, cu furtun racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate).

SECTIUNEA 2: Electro şi motocare

Art. 135
Circulaţia electro şi motocarelor trebuie să se facă conform reglementărilor şi instrucţiunilor date în acest sens de conducerea persoanei juridice deţinătoare. Se recomandă viteza de circulaţie maximă admisă în incintă de 12 km/h în afara încăperilor de lucru, 6 km/h pe trecerile principale din încăpe r ile de lucru şi 3 km/h pe trecerile înguste şi în locurile cu vizibilitate redusă.

Art. 136
Este interzisă circulaţia electro şi motocarelor:
– pe lângă utilaje şi instalaţii, stive de materiale, la o distanţă mai mică de 0,5 m;
– în locuri aglomerate şi treceri înguste unde nu se asigură gabarite de trecere corespunzătoare;
– pe drumuri neîntreţinute şi insuficient iluminate.
Distanţa dintre elctro sau motocarul care circulă în urma unui alt vehicul, va fi cel puţin 10 m, iar în pante de cel puţin 20 m.

Art. 137
Se interzice transportul persoanelor pe electro şi motocare sau remorci, cu excepţia celor amenajate special pentru aceasta.

Art. 138
Se interzice punerea în mişcare şi conducerea de la sol a electro şi motocarelor. În timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea de pe electro şi motocar.

Art. 139
În timpul cât se face încărcarea cu materiale a electro şi motocarelor cu ajutorul instalaţiilor de ridicat, este interzis conducătorului acestuia să stea pe platforma de conducere.

Art. 140
La ex ploatarea electro şi motocarelor trebuie respectate următoarele:
– la conducere sunt admisi numai muncitori care au vârsta de cel puţin 18 ani, special instruiţi şi autorizaţi de unitate;
– este interzis să fie conduse de muncitori bolnavi, sub influenţa alcoolului, obosiţi sau care au primit sancţiuni cu suspendare pe timp limitat sau definitiv a dreptului de conducere;
– înaintea ieşirii din garaj sau locul de parcare pentru începerea lucrului, conducătorul este obligat să efectueze controlul utilajului a stării de funcţionare a frânei, a direcţiei, a avertizorului sonor sau optic, a acumulatorilor;
– este interzisă utilizarea electro şi motocarelor cu sistemul de frânare, de direcţie şi de semnalizare defect;
– în timpul exploatării, conducătorul este obligat să poarte asupra sa permisul de conducere emis de unitate;
– este interzisă circulaţia electro şi motocarelor în absenţa bandajelor de cauciuc ale roţilor sau cu bandaje uzate;
– în caz de defecţiuni electrice conducătorul electrocarului va anunţa imediat şeful său ierarhic şi pe electricianul de întreţinere.

Art. 141
Electrocarele şi motocarele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. Verificarea funcţionării lor se va face zilnic de către conducător înainte de începerea lucrului, iar verificarea stării tehnice, cel putin o dată pe săptămână (pe bază de grafic), de către personalul specializat.

Art. 142
Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul în cazul când acesta nu este de construcţie antiexplozivă.

Art. 143
Încărcăturile de pe electro şi motocare trebuie uniform repartizate pe platformă şi asigurate împotriva deplasării sau caderii. Acestea nu trebuie să depăsească capacitatea maximă şi gabaritul de încărcare a platformei electro şi motocarului. Încărcarea cu material trebuie astfel făcută încât conducătorul electro şi motocarului să aibă o bună vizibilitate. Când se transportă obiecte lungi (bare, conducte, etc.) acestea nu trebuie să atingă solul în timpul mersului.

Art. 144
La cuplarea între electro(moto)care şi remorcă se va apropia întotdeauna electro(moto)carul încet, iar operaţia de introducere a bulonului de cuplare se va face din lateral după oprire, pentru a se evita accidentarea celui care execută această operaţie. Nu se va folosi electro(moto)carul al cărui bulon de cuplare nu este asigurat.

Art. 145
La pronirea electro(moto)carului cu remorcă se va controla de către conducător dacă nu există persoane între electro(moto)car şi remorcă.

Art. 146
Remorcile electro(moto)carelor trebuie blocate cu saboţi de frânare cât timp stau cuplate pentru încărcare sau descărcare.

Art. 147
Este interzisă încărcarea cu piese sau materiale a electro(moto)carelor dacă acestea nu au pod de lucru.

Art. 148
Se interzice depăşirea cu electro şi motocarul a mijloacelor de transport auto în mers. Depăsirea cărucioarelor manuale şi pietonilor este admisă prin partea stângă a sensului de mers, cu mers incetinit, semnalizând cel puţin de la 5 m.

Art. 149
Cheia de la întrerupătorul principal se va păstra de către conducătorul electrocarului.
Este interzisă predarea acestei chei persoanelor straine. La părăsirea temporară a electrocarului, conducătorul acestuia va deconecta curentul electric prin scoaterea cheii de la întrerupătorul principal.

Art. 150
Pornirea şi frînarea electro şi motocarelor trebuie să se facă lent. Frânarea bruscă este permisă pentru evitarea accidentelor.

Art. 151
Podeaua postului de conducere precum si pedalele de acţionare ale electro şi motocarelor, trebuie să fie menţinute în permanenţă curate, în scopul prevenirii alunecărilor.

Art. 152
Mânerele pârghiilor de comandă a electrocarelor trebuie verificate permanent dacă sunt izolate din punct de vedere electric.

Art. 153
În cazul când mijloacele de transport cu acţionare electrică funcţionează la o tensiune mai mare decât tensiunea nepericuloasă, platformele locurilor de conducere trebuie acoperite cu covoare electroizolante.

Art. 154
Se interzice manevrarea înapoi cu electro şi motocarul când încărcătura împiedică vizibilitatea. În acest caz, mersul înapoi este permis numai dacă conducătorul electro(moto)carului este dirijat de o altă persoană.

Art. 155
Mersul înapoi a electro(moto)carelor este permis numai pentru cuplare, întoarcere sau ieşiri din locuri înguste.

Art. 156
La trec erile peste calea ferată conducătorul electro sau motocarului trebuie să oprească şi să se asigure din ambele sensuri.

Art. 157
Legarea şirului de cărucioare între ele, precum şi a primului cărucior de electro sau motocar, se face cu atenţie numai dupa ce maşina a fost oprită. După legarea ultimului cărucior, muncitorul care a efectuat această operaţie trebuie să dea conducătorului semnalul pentru pornire.

Art. 158
Este interzisă încărcarea bateriilor de acumulatori pentru electrocare în alte locuri decât în staţiile de încărcat acumulatori.Art. 159Unităţile dotate cu staţii destinate încărcării, întreţinerii şi reparării bateriilor de acumulatoare ale electrocarelor şi electrostivuitoarelor, sunt obligate să asigure elaborarea unor instrucţiuni detaliate d e exploatare, care să cuprindă toate măurile de securitate necesare.

Art. 160
Dupa terminarea lucrului, electro şi motocarele trebuie garate sau parcate în locuri special amenajate.

Art. 161
Revizia, repararea şi punerea în funcţiune a electro şi motocarelor trebuie făcută numai în locuri destinate acestui scop şi de persoane specializate.

SECTIUNEA 3: Autocamioane

Art. 162
Conducătorul auto răspunde de asigurarea condiţiilor de transport, de îmbarcarea şi debarcarea persoanelor, precum şi de respectarea regulilor de circulaţie.Art. 163Pentru amenajarea autocamioanelor în vederea transportului de persoane se vor lua următoarele măsuri: – caroseria va fi prevazută cu bănci, fixate rigid pe podea a căror înălţime va fi cu 15 cm mai mică dec â t înălţimea obloanelor;- oboanele laterale vor fi fixate cu siguranţe la capete şi cu lanţ în interior;
– autovehiculul va fi dotat cu o scară mobilă care se va fixa la urcare şi coborâre, în partea din spate a maşinii;
– în caz de intemperii (ploi, vânt, ninsoare, frig, etc.), caroseria autovehiculului va fi acoperită.

Art. 164
În foaia de parcurs a autocamionului întocmită de o persoană autorizată se va menţiona că autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregătit în acest scop.

Art. 165
Este interzis a se transporta în cabina autocamioanelor recipiente – butelii de gaze combustibile lichefiate sub presiune.

Art. 166
La transportul recipienţilor – butelii cu gaze comprimate, acestea trebuie asezate în caroseria autocamioanelor în rastele sau în locuri special amenajate, în poziţie orizontală şi vor avea câte două inele de cauciuc şi capace de protecţie pentru ventile şi cu ventilele aşezate în direcţie opusă cabinei. Locaşurile trebuie căptuşite cu pâslă şi prevăzute cu dispozitiv de prindere, pentru amortizarea completă a şocurilor.

Art. 167
Se interzice încărcarea altor materiale în autovehiculele care transportă butelii cu gaze comprimate. În timpul verii, buteliile cu gaze comprimate trebuie acoperite cu prelată. Încărcarea şi descărcarea recipienţilor – butelii se face cu mare atenţie, numai manual fără aruncări sau lovituri.

SECTIUNEA 4: Autobasculante

Art. 168
Înainte de începerea lucrului cu autobasculanta, conducătorul auto trebuie să verifice starea tehnică a acesteia şi in mod deosebit:
– existenţa şi starea tijei de blocare a benei;- starea de funcţionare a dispozitivului de ridicare şi coborâre a benei.

Art. 169
Conducătorul auto nu trebuie să circule cu autobasculanta având bena ridicată.

Art. 170
La încărcare, autobasculantele trebuie astfel aşezate î ncît încărcarea să se facă numai prin spate sau pe parţile laterale, iar sarcina manevrată nu va trece pe deasupra cabinei.

Art. 171
În timpul încărcării mecanizate a autobasculantei, conducătorului ii este interzis să stea în cabină, exceptând tipurile de a utobasculante prevăzute cu structuri de protecţie împotriva căderilor de obiecte şi materiale.

Art. 172
La descărcare, înainte de a comanda ridicarea benei conducătorul autotrebuie să asigure autovehiculul cu frână de ajutor, asigurând-se că bena nu va lovi vreo construcţie sau nu se va apropia la o distanţă periculoasă de linia electrică aeriană.

Art. 173
Dacă dispozitivul de ridicare-coborâre a benei se blochează sau nu lucrează normal, se interzice lucrul sub ea.

Art. 174
Este interzis transportul de persoane în bena autobasculantelor.

Art. 175
Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguranţă care să impiedice bascularea necomandată a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se pot deschide, vor fi prevăzute cu dispozitive care să asigure închiderea sigură şi să nu permită deschiderea lor necomandată.

Art. 176
La autobasculantele de mare capacitate, în plus trebuie respectate următoarele reguli:
– în cabinele autobasculentelor se vor transporta un număr de persoane care nu va depăsi pe cel prevăzut în cartea tehnică;
– conducătorul auto va porni motorul numai după ce va verifica că nu se găsesc persoane sub maşină sau în apropierea ei;
– după încărcare, conducătorul auto va verifica repartizarea uniformă a încărcăturii în benă precum şi respectarea tonajului şi gabaritului acesteia;
– când vizibilitatea este redusă, viteza de deplasare va fi micşorată;
– este interzisă oprirea motorului când autobasculanta coboară în pantă;
– locul de descărcare va fi prevazut cu un opritor de siguranţă, pentru limitarea mişcării autobasculantei la mersul înapoi;
– se interzice intrarea conducătorului sau altei persoane sub bena ridicată, fără ca aceasta să fie asigurată cu dispozitivul prevăzut.

Art. 177
Umflarea pneului până la presiunea prescrisă trebuie să se facă numai după fixarea roţii în dispozitivul de protecţie.

SECTIUNEA 5: Autocisterne

SUBSECTIUNEA 1: Generalităţi

Art. 178
Aspectele de securitatea muncii legate de natura produsului transportat cu autocisternele, sunt prevazute în Normele specifice de securitate a mun cii, arătate în Anexa 1.

Art. 179
Pentru a fi admise în circulaţie, inclusiv pe căile de acces din incintă, autocisternele trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice, de inscripţionare, amenajare şi dotare prevăzute în regulamentul privind circulaţia pe d rumurile publice.

Art. 180
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare, trebuie verificată starea scărilor şi balustradelor de protecţie precum şi a dispozitivului de legare la pământ.

Art. 181
Înainte de efectuarea transportului produselor pe riculoase trebuie să se verifice starea eşapamentului, a robinetelor şi gurilor de descărcare.

Art. 182
Autocisternele trebuie dotate cu mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, în raport cu produsul pe care il transportă.

Art. 183
Autocister nele pentru transportul produselor periculoase trebuie să fie inscripţionate, conform prevederilor normelor de securitate specifice produselor transportate.

SUBSECTIUNEA 2: Condiţii pentru conducătorii auto care transportă produse periculoase

Art. 184
Conducătorii auto trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să aibă vechimea prevazută de reglementările în vigoare;
– să aibă aviz medical şi psihologic corespunzător;
– să fie reinstruiţi şi testaţi periodic asupra obligatiilor ce le revin;
– să posede adeverinţa autovehiculului emisă de organele în drept din care să rezulte că autovehiculul corespunde pentru transportul de produse periculoase;
– să poarte echipament corespunzător caracteristicilor produsului de transportat.

SUBSECTIUNEA 3: Obligaţiile conducătorului auto

Art. 185
Înainte de plecare, conducătorul auto este obligat să verifice starea tehnică a autocisternei şi în mod deosebit instalaţia electrică.

Art. 186
În incinta depozitului, conducătorul auto este obligat:
– să depună la poartă, ţigările, chibriturile sau orice altă sursă de foc;
– să respecte cu stricteţe viteza de circulaţie în incinta şi indicatoarele de pe drumurile interioare;
– să nu părăsească autocisterna, să evite staţionările şi blocarea căilor de acces;
– să nu efectueze reparaţii la autocisternă;
– să nu fumeze;
– să nu intervină la instalaţiile sau utilajele din dotarea depozitului.

Art. 187
Pe timpul operaţiilor de încărcare-descărcare, conducătorul auto este obligat:
– să oprească autocisterna la locul de încărcare-descărcare indicat de conducatorul locului de muncă respectiv şi să o asigure împotriva deplasărilor necomandate;
– să lege la pămînt părţile metalice, în scopul scurgerii sarcinilor electrostatice;
– să urmărească ca toate racordurile să fie etanşe;
– să supravegheze operaţiile de încărcare-descărcare şi să sesizeze persoanele în drept când apar pierderi cauzate de fisuri, spargeri, etc. În cazul în care apar deversări, autocisterna va fi indepărtată de la locul respectiv prin împingere, fără a porni motorul acesteia.

Art. 188
În timpul transportului, conducătorul auto este obligat:
– să nu provoace şocuri autovehiculului condus;
– să nu remorcheze autovehiculele rămase în pană;
– să nu fumeze în cabina autocisternei;
– să nu lase autocisterna fără supraveghere;
– să nu repare autocisterna încărcată cu produse periculoase;
– când constată pierderi ale produsului transportat să oprească autocisterna, să ia măsuri de izolare a acesteia şi de avertizare, anunţând conducerea persoanei juridice;
– să nu parcheze autocisterna încărcată în garaj.

SECTIUNEA 6: Tractoare

Art. 189
Înainte de pornirea tractorului, conducătorul trebuie să se asigure că nu există persoane între tractor şi remorcă, între remorci sau pe proţap.

Art. 190
Este interzis să se transporte persoane în remorci, cu sau fără marfă, dacă acestea nu au fost amenajate special pentru transportul persoanelor.

Art. 191
Este interzisă folosirea tractoarelor în zone unde există pericol de incendiu dacă toba de eşapament nu a fost prevazută cu parascântei.

Art. 192
La cuplarea remorcilor, tractorul se va apropia încet pentru a evita accidentarea celui care face cuplarea.

Art. 193
Înaintea fiecărui transport, tractoristul trebuie să verifice existenţa şi starea siguranţelor de la buloanele de cuplare sau a cuplelor au tomate.

Art. 194
Se interzice circulaţia cu remorcile dacă obloanelor n-au fost ridicate şi asigurate, indiferent dacă remorcile sunt încărcate sau goale.

Art. 195
În cazul transportului de cherestea în remorcă cu obloane fără lanţuri de asigurare a mărfii, încărcarea se va face numai până la nivelul obloanelor. Se interzice folosirea ţepuselor.

Art. 196
Încărcătura trebuie repartizată uniform pe suprafaţa remorcii, asigurându-i-se stabilitatea în timpul transportului. Nu este admis ca remorcile să fie încă rcate peste capacitatea lor.

Art. 197
Pentru transportul materialelor cu lungime mare, se vor folosi remorci cu peridocuri cu vârtej. Înainte de încărcarea sau descărcarea acestora, tractorul va fi decuplat de la remorci şi scos din raza de acţiune a instalaţiei de ridicat. Această măsură este obligatorie şi când se lucrează cu trailerul la transportul unor mărfuri grele (tablă navală, role cablu, etc.).

Art. 198
Se interzice folosirea remorcilor cu starea tehnica necorespunzătoare.

CAPITOLUL 3: ACTIVITATEA DE TRANSPORT FEROVIAR

SECTIUNEA 1: Generalităţi

Art. 199
Normele specifice de securitate a muncii în transportul intern feroviar sunt obligatorii pentru întregul personal care lucrează pe teritoriul care aparţine unei persoane juridice indiferent dacă este sau nu din unitatea respectivă.

SECTIUNEA 2: Repartizarea sarcinii de muncă

SUBSECTIUNEA 1: Prevederi comune

Art. 200
Salariaţii persoanei juridice care prin natura serviciului efectuează operaţii în legatură cu siguranţa circulaţiei pe liniile CFR (inclusiv calea ferată electrificată) trebuie să fie autorizaţi în acest scop de personalul de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferată, potrivit reglementărilor şi instrucţiunilor elaborate de către CFR.
Aceşti salariaţi trebuie să fie desemnaţi în scris de către conducerea persoanei juridice.

Art. 201
Responsabilul cu siguranţa circulaţiei, verifică respectarea instrucţiunilor privind circulaţia trenurilor şi vagoanelor.

Art. 202
Salariaţii persoanei juridice care prin natura serviciului efectuează operaţii în legătură cu siguranţa circulaţiei pe calea ferată internă (inclusiv calea ferată electrificată) trebuie să fie autorizaţi în acest scop potrivit programului elaborat de către persoana juridică respectivă.

Art. 203
Vehiculele care circulă pe calea ferată industrială (construite în ţară sau din import) care comportă condiţii speciale pentru manipulare, manevrare, circulaţie, etc., vor fi admise pe aceste linii după aprobarea instrucţiunilor speciale de protecţie a muncii de catre conducerea persoanei juridice.

Art. 204
Personalul de explo atare şi de întreţinere are obligaţia:
– să comunice imediat şefului direct, iar în lipsa acestuia şefului ierarhic, toate abaterile de la normele de securitate a muncii observate de el, precum şi defectele constatate la dispozitivele şi instalaţiile de protecţie la echipamente, la linia de contact, la cabluri, etc. care pot prezenta pericol pentru viaţa oamenilor;
– să nu execute dispoziţii care ar contraveni prezentelor norme; lucrătorul care va primi o asemenea dispoziţie este obligat să explice organului care i-a dat dispoziţia greşită motivul pentru care o consideră greşită şi să aducă imediat aceasta la cunoştinţa şefului ierarhic.

Art. 205
Conducerea persoanei juridice este obligată să asigure realizarea prevederilor prezentelor norme de securitate a muncii, introducând în procesul de muncă aparte, dispozitive, instalaţii, echipamente şi materiale de securitate a muncii, specifice transportului pe calea ferată, certificate conform Normelor Metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct d e vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice.

Art. 206
În toate ramurile activităţii de transport feroviar uzinal procesele de muncă vor fi conduse şi supravegheate de persoane care posedă pregătirea corespunzătoare pentru executarea acestei activităţi, care au fost stabilite prin decizie semnată de conducerea persoanei juridice.

Art. 207
Persoanele juridice detinătoare de căi ferate uzinale sunt obligate să ia măsuri de asigurare a gabaritului căii, a spaţiului necesar desfăşurării activităţii partidei de manevră căt şi depozitării materialelor necesare lucrătorilor de cale, în conformitate cu proiectele privind construcţia căii ferate industriale şi cu instrucţiunile CFR în vigoare. Persoanele juridice trebuie să asigure toate condiţiile ca luc r ătorii de cale (reparaţii) şi pe cale ferată (circulaţie, manevră, etc.) să execute la timp şi fără pericol de accidentare.
Toţi salariaţii care lucrează pe calea ferată internă trebuie să fie instruiţi asupra cunoştintelor privind circulaţia terenurilor şi mişcările de manevră, în vederea prevenirii accidentelor.

Art. 208
Responsabilul cu siguranţa circulaţiei sau, dupa caz, altă persoană numită de persoana juridică (şef staţie, impiegat de mişcare, şef tură, maistru, picher, etc.) este obligat să verifice prezenţa personalului la începerea programului de lucru, starea în care se prezintă din punctul de vedere al stării generale de sănătate al odihnei şi consumului de alcool, starea ţinutei, existenţa asupra sa a rechizitelor, echipamentului de protecţie, a sculelor necesare lucrărilor pe care urmează a le efectua.

Art. 209
La circulaţia printre linii, la manevrarea vagoanelor, se interzice:
– călătoria pe locomotivă în alt loc decât în cabină.
Fac excepţie situaţiile în care persoana juridică stabileşte zonele de manevră unde personalul de manevră, în interes de serviciu, poate staţiona pe platforma locomotivei.
– urcarea şi coborârea pe şi de pe scările vagoanelor în mişcare;
– circulaţia, traversarea sau staţionarea pe locul dintre rampă şi linie;
– urcare a cu picioarele pe cutiile cu vaselină, pe tampoane, pe arcuri sau alte părţi ieşinde ale vagoanelor;
– urcarea în vederea deplasării cu convoiul de manevră pe scările de colţ, de acces la părţile superioare etc., pe scările locomotivelor sau alte locuri unde nu este asigurată stabilitatea salariatului;
– staţionarea în vagoanele de marfă acoperite şi de serviciu în dreptul uşilor deschise, dacă nu este lăsata bara de protecţie şi uşile nu sunt asigurate împotriva glisării, pentru a preveni căderea din tren sau strivirea;
– utilizarea gheretelor sau a platformelor frânelor care nu sunt în buna stare;
– acţionarea dispozitivului de descărcare de aer a frânelor vagoanelor aflate în mers sau încercarea de a manipula robinetul de izolare a frânelor vagoanelor în mers.

Art. 210
În timpul cât se află pe garniturile în mers, personalul este obligat:
– să se ţină cu mâna de balustradă atunci când stă pe marginea platformei sau gheretei de frână, spre a evita căderea;
– să nu staţioneze şi să nu se aşeze pe scările vag oanelor;
– să nu se aplece prea mult în afara gheretei sau de pe platforma frânei vagoanelor pentru a nu fi lovit de instalaţiile sau construcţiile care se gasesc în apropierea liniei;
– să nu staţioneze în dreptul uşii deschise şi să nu deschidă uş a vagoanelor în timpul mersului;
– să nu se urce pe acoperişul vagoanelor, pe vagoanele – platformă sau pe încărcătura (în vagoanele descoperite) care depăşeste înălţimea pereţilor.

SUBSECTIUNEA 2: Prevederi specifice căii ferate electrificate

Art. 211
Salariaţii persoanei juridice care are pe teritoriul ei cale ferată electrificată sunt obligaţi:
– să circule numai prin locurile stabilite, traversarea liniei curente facându-se numai prin trecerile de nivel, neavând voie să atingă stâlpii liniei de contact;
– să nu se apropie la o distanţă mai mică de 10 m de locul unde s-a rupt şi atârnă (sau atinge solul sau alte instalaţii) conducătorul liniei de contact;
– să nu prindă de suportul reţelei de contact şi de reţeaua de contact cabluri sau alte obiecte sau să nu se apropie de unele obiecte străine agăţate de linia de contact;
– să nu circule în vagoane sau locomotive cu părţi de acoperiş desprinse, cu capacele de acces deschise sau cu alte elemente ce pot intra în zona de influenţă a liniei de contact;
– să nu urce pe parbrizul locomotivei, pe acoperisurile vagoanelor sau containerelor şi să nu deschidă capacele cisternelor,vagoanelor izoterme etc.;
– să nu încarce sau descarce vagoanele descoperite dacă, direct sau prin sculele, obiectele, mărfurile pe care le mânuiesc, pot ajunge la o distanţă mai mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau elementele aflate sub tensiune;
– să nu se urce pe încărcăturile agabaritice;
– să circule numai în vagoane cu gheretă de frână, în vagoane acoperite, împreuna cu marfa (dacă sunt condiţii) sau pe platformele de frână;
– să nu stingă cu apă sau soluţii lichide obiectele incendiate din apropierea liniei de contact, dacă nu se asigură o distanţă de cel putin 7 m între jetul folosit pentru stingerea incendiului şi linia de contact.

Art. 212
Dare a în exploatare a unui tronson de cale ferată electrificată va fi adusă din timp la cunoştinţa atât a lucrătorilor de cale ferată cât şi a personalului întreprinderii, interzicându-se punerea sub tensiune a liniei de contact, dacă nu s-au efectuat aceste a vizări.

SUBSECTIUNEA 3: Amenajări ale zonelor căilor ferate uzinale

Art. 213
Persoana juridică deţinătoare va organiza marcarea şi inscripţionarea construcţiilor adiacente traseelor de circulaţie a materialului rulant tehnologic şi transporturilor feroviare cu gabarit depăşit.

Art. 214
Locurile de trecere peste linii trebuie să fie amenajate între firele căii cu podeţe de lemn sau dale de beton şi continuate cu podeţe şi dale de beton în afara firelor căii. În loc de podeţ pot fi folosite umpluturi între contraşine, în gen ul trecerii de nivel.

Art. 215
Trecerile peste linii trebuie să fie bine întreţinute, marcate şi iluminate în timpul noptii.

Art. 216
Spaţiile înguste şi alte locuri care ar prezenta pericol de accidentare trebuie marcate cu table indicatoare ca:”LOC
PERICULOS”; “STAŢIONAREA INTERZISĂ”; “GABARIT REDUS” etc.

Art. 217
Toate trecerile de nivel cu cale ferată trebuie să fie construite şi semnalizate conform normelor privind circulaţia rutieră în vigoare, stabilindu-se trecerile de nivel care se păzesc sau cele care rămân nepăzite.

Art. 218
Intersecţiile liniilor ferate cu părţile carosabile şi cu căile pietonale din incinta unităţilor trebuie prevăzute după caz cu sisteme de semnalizare optică şi acustică şi cu plăci avertizoare, în conformitate cu prevederile NSSM pentru transporturi pe calea ferată.

Art. 219
Zona schimbătoarelor de cale şi în special zonele de manevră şi de încărcare-descărcare trebuie să fie iluminate corespunzător pe timp de noapte astfel încât să nu fie pericol de accidentare, în conformitate cu normele în vigoare.

Art. 220
Liniile de cale ferată din incintă precum şi spaţiul dintre ele trebuie să fie întreţinute în permanenţă în stare de curătenie, şi trebuie să fie asigurată în permanenţă scurgerea apei.

Art. 221
Nu se admite depozitarea între linii a zgurii, a zăpezii, a gheţii sau a altor materiale. Acestea trebuie să fie depozitate astfel încât să nu provoace accidente.

Art. 222
Zonele periculoase de linie (curbe, declivităţi, etc.) trebuie marcate şi semnalizate pentru reducerea adecvată a vitezei, pentru a se evita astfel pericolul de deraiere.

Art. 223
Căile de acces şi circulaţie vor fi amenajate în mod corespunzător, marcate vizibil, prevazute cu indicatoare şi iluminate în timpul nopţii, iar pe timp de iarnă pe ele vor fi împrăştiate materii antiderapante.

SUBSECTIUNEA 4: Circulaţia persoanelor în zona liniilor de cale ferată

Art. 224
Trecerea peste linii trebuie să se facă cu atenţie şi perpendicular pe axa căii, după asigurarea, în prealabil, că nu există vagoane, locomotive sau alte vehicule în mişcare pe calea ferată.
Personalul care prin natura serviciului este obligat să circule printre linii în timpul nopţii va purta lămpi de mână aprinse şi îmbrăcăminte avertizoare.

Art. 225
Trecerea peste schimbătoarele de cale şi peste inimile de încrucişare este interzisă.

Art. 226
Atunci când vizibilitatea este redusă (noaptea, pe timp de ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare abundentă etc.) trecerea peste linii trebuie să se facă numai prin locuri marcate şi iluminate, cu asigurarea că nu sunt vehicule în mişcare.

Art. 227
Trecerea peste linii nu trebuie să se facă prin faţa trenurilor, a locomotivelor sau a altor vehicule care se apropie.

Art. 228
Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferata in stationare se face la o distanta de minimum 5 m de acestea.

Art. 229
Atunci cînd nu există condiţii de traversare a liniilor pe la capetele garniturilor aflate în staţionare, trecerea peste linii trebuie să se facă prin gheretele defrână, fiind interzis:
– să se treacă pe sub vagoane;
– să se trecă printre tampoanele materialului rulant, dacă nu au între ele o distanţă de cel puţin 10 m;
– să se treacă peste tampoane sau aparatele de cuplare.

Art. 230
Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie să se facă, având în vedere şi circulaţ ia de pe liniile vecine.

Art. 231
Mersul de-a lungul liniilor trebuie să se facă numai în afara firelor căii, cu atenţie la circulaţia de pe liniile vecine, şi cu respectarea gabaritului de liberă trecere.

Art. 232
Pentru a preîntîmpina accidentarea person alului prin cădere în gol, ramele gropilor de cenuşă şi ale canalelor de revizie trebuie să fie văruite în alb, pentru a fi uşor de observat în timpul nopţii, iar puţurile de vizitare şi gurile de canale se vor acoperi cu capace rezistente sau se vor împr ejmui cu balustrade.

Art. 233
Locurile periculoase din incinta subunităţilor de căi ferate (gropi de cenuşă, canale, spaţii înguste, etc.) care nu pot fi evitate sau acoperite, trebuie să fie semnalizate prin tăbliţe avertizoare, vopsite cu dungi alternative galben-negru şi vor fi iluminate în timpul nopţii.
În cazul în care, datorită executării unor lucrări în incinta unităţii, apar locuri periculoase necunoscute, conducătorii lucrărilor au datoria de a sesiza în scris conducerii subunităţilor respective, în cel mai scurt timp, de apariţia şi existenţa acestor locuri, luând măsuri pentru semnalizarea lor.

SUBSECTIUNEA 5: Viteze de circulaţie

Art. 234
Vitezele de circulaţie şi manevră pe liniile căilor ferate uzinale se stabilesc prin planul tehnic de exploatare al staţiilor de cale ferată în funcţie de condiţiile specifice fiecărei persoane juridice, dar nedepăşind vitezele maxime prevazute pentru materialul rulant prin cartea tehnică sau detaliile de execuţie.

SUBSECTIUNEA 6: Manevra

Art. 235
Manevrele care se execută cu locomotiva sau cu alte mijloace trebuie făcute în prezenţa şi sub conducerea unui conducător de manevră instruit şi autorizat în acest scop de organele competente ale persoanei juridice deţinătoare, urmând ca autorizarea personalului care are acces pe liniile căilor ferate să se facă de organele CFR conform reglementărilor în vigoare.

Art. 236
Persoana juridică deţinătoare va stabili compunerea partidelor de manevră (conducător de manevră, agent de manevră etc.), si instrucţiuni specifice în funcţie de activitatea de manevră la punctele de lucru de pe dispozitivul căilor ferate uzinale propriu.
Partida de manevră poate fi constituită din unul, doi sau mai mulţi agenţi de manevră.

Art. 237
Piaţa de manevră trebuie amenajată, marcată, iluminată şi întreţinută în aşa fel încât să se asigure desfăsurarea normală a activităţii, fără accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, indiferent de perioada din zi, anotimpul, starea atmosferică etc. în care aceasta se desfăşoară.

Art. 238
Manevrarea manuală a vagoanelor se va face cu respectarea următoarelor prevederi:
– manevrarea se va face numai sub supravegherea unui agent de manevră care este obligat să asigure respectarea măsurilor de securitate a muncii;
– manevrarea vagoanelor cu braţele se va face numai prin împingerea de părţile laterale ale vagoanelor, iar muncitorii trebuie să se găsească în afara liniei şi în nici un caz în partea dinspre rampă sau locuri înguste;
– se interzice împingerea în tampoane;
– în cazul în care pentru mişcarea vagoanelor se folosesc pârghii specia le, manipularea se va face stând în afara liniei;
-dacă vagoanele care se manevrează nu au frână sau aceasta este defectă, pentru fânarea, oprirea sau asigurarea lor vor fi folosiţi saboţi de mână, fiind interzisă întrebuinţarea în acest scop a unor traverse, lomuri, etc. sau introducerea sub roţi a unor pârghii sau a altor obiecte.

Art. 239
La deplasareas manuală a vagoanelor, acestea vor fi întotdeauna împinse, fiind interzisă tragerea lor; în cazul în care se deplasează mai multe vagoane, acestea se vor cupla în prealabil.

Art. 240
Se interzice conducătorului manevrei să părăsească locul de muncă înainte de terminarea operaţiilor de manevră la care este angajată partida, precum şi celorlalţi agenţi care participă la efectuarea manevrei, fără încuviinţarea conducătorului manevrei.

Art. 241
Conducătorul manevrei este obligat să trimită un agent sau să meargă personal cu rechizite de semnalizare, pentru acoperirea mişcărilor de manevră, la o depărtare suficientă înaintea convoiului de manevră, spre a observa dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, în următoarele cazuri:
– când locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vederea în depărtare nu este liberă;
– când se manevrează pe liniile magaziilor de mărfuri sau pe liniile de încărcare-descărcare;
– cănd se manevrează cu locomotiva intercalată;
– când se manevrează peste treceri de nivel cu circulaţie rutieră nedirijată în incinta staţiei, din linia curentă sau din incinta întreprinderii, dacă nu sunt prevazute alte reglementări în planul tehnic de exploatare;
– când se manevrează prin împingere pe liniile cu opritori ficsi sau înzestrate cu saboţi ficşi de deraiere;
– când se manevrează pe liniile depozitelor de combustibil ale depourilor, pe liniile de reparaţii din staţii, ale atelierelor de reparaţii, pe liniile unde se execută transvazări, transbordări sau transpuneri de vagoane.

Art. 242
La executarea serviciului de manevră şi de circulaţie a trenurilor se interzice:
– darea semnalelor de manevră din interiorul firelor liniei;
– staţionarea sau darea semnalelor de manevră în mers de pe scarile de colţ ale vagoanelor;
– manevrarea vagoanelor defecte, atât în staţii cât şi pe liniile atelierelor de reparaţii, fără indicaţia sau sub supravegherea unui organ de specialitate din partea atelierelor rep aratoare sau a reviziilor de vagoane;
– staţionarea pe tampoane, pentru a lega sau dezlega vagoane;
– darea semnalelor pentru punerea în mişcare a convoiului, înainte ca agentul însărcinat cu legarea sau dezlegarea vagoanelor să fie ieşite dintre ele, iar manevranţii din partidă să se fi indepărtat din raza de stropire a cisternelor încărcate cu acizi şi alte produse dăunătoare sau fierbinţi;
– staţionarea pe vagoanele – platformă sau în vagoane descoperite indiferent de înălţimea pereţilor;
– staţionarea pe liniile electrificate, în afara timpului afectat executării unor operaţii de reparare;
– intrarea agentului de manevră la legat sau dezlegat fără ordinul verbal al conducătorului de manevră şi numai după ce acesta s-a convins că nu este nici un pericol d e accidentare.

Art. 243
Agenţii care lucrează la cocoaşa de triere vor urmări ca acest loc să fie întreţinut în buna stare.

Art. 244
La trimiterea înainte a unui agent pentru acoperirea mişcărilor de manevră, vor fi respectate următoarele măsuri:
– agentu l de semnalizare, agentul de mişcare sau conducătorul manevrei va merge înaintea convoiului în afara gabaritului liniei, dând din timp semnale, astfel ca acestea să poată fi recepţionate, după caz, de partida de manevră şi mecanic sau de mecanic când pilo t area convoiului este făcută de conducătorul manevrei;
– viteza de mers a convoiului va fi reglată astfel încât acesta să poată fi oprit imediat după darea semnalului de oprire;
– agentul de la acoperire va aviza şi îndepărta personalul care lucrează sau se află în gabaritul şi imediata apropiere a liniei, va îndepărta discul roşu (dacă există), apoi va da semnale pentru punerea în mişcare a convoiului.

Art. 245
Este interzisă manevrarea vagoanelor, atunci când gabaritul de liberă trecere nu este asigurat sa u când pe linie sunt diverse materiale.

Art. 246
Mecanicul de locomotivă trebuie să dea semnale cu fluierul locomotivei, ori de câte ori pune convoiul de manevră în mişcare.

Art. 247
Executarea operaţiilor de manevră cu vagoane tehnologice de orice fel, goale sau încărcate, se va face numai cu locomotiva, prin tragere sau împingere, fiind interzis orice alt mod de manevră.

Art. 248
Toate trenurile şi convoaiele formate din vagoane uzinale sau care aparţin căii ferate de transport intern vor fi semnalizate prin reglementări interne specifice sau cele prevăzute de Instrucţiile căii ferate.

Art. 249
Este interzisă cuplarea sau decuplarea vagoanelor în timpul mişcării acestora şi deplasarea lor prin tamponare cu alte vagoan e.

Art. 250
Se interzice staţionarea persoanelor în spaţiul rămas liber între convoiul de manevră în mişcare şi:
– cadrul uşii de intrare în hale (depozite);
– stâlpii de susţinere ai construcţiilor;
– materialele depozitate în vecinătatea liniei de cale ferată;
– pereţii dinspre linia de cale ferată ai cabinelor de cântărire sau cabinelor pentru acari;
– alte construcţii însoţitoare ale liniei de cale ferată.

Art. 251
Se interzice intrarea în hală sau în depozite cu locomotiva sau convoiul de manevră, fără anuntarea prealabilă a conducătorului locului de muncă de către agentul de manevră. Cel anunţat este obligat:
– să îndepărteze persoanele ce lucrează în gabaritul liniei pe care se face manevra;
– să înştiinţeze persoanele care lucrează în a propierea liniei;
– să se oprească circulaţia macaralelor, podurilor rulante şi altor instalaţii de ridicat în zonele unde se face manevra, iar cele cu sarcină în cîrlig să fie scoase din zonă;
– să ia măsuri pentru deschiderea şi asigurarea uşii halei;
– să avizeze agentul de manevră, conform metodologiei stabilite de persoana juridică, că se poate manevra în hală sau depozite.

Art. 252
Însoţirea convoiului la intrarea şi ieşirea din hală trebuie să se facă de către conducătorul de manevră, pe jos, la o distanţă de cel puţin 5 m înaintea convoiului, în afara gabaritului de liberă trecere.
Pentru transporturile agabaritice se va respecta distanţa faţă de linia căii ferate, stabilită prin proiecte şi preluată în instrucţiunile specifice întocmite de persoana juridică deţinătoare. Înainte de a porni, mecanicul este obligat să dea semnale de avertizare cu fluierul locomotivei şi va circula cu viteza de max. 3 Km/h.

Art. 253
Este interzisă urcarea agentului de manevră sau a delegatului însoţitor al secţiei productive sau al depozitului pe vagoane, dacă acestea nu sunt prevazute cu gheretă sau platformă de frână în bună stare,care sa asigure securitatea personalului în timpul deplasării convoiului.

Art. 254
Se interzice gararea vagoanelor încărcate cu materiale fierbinţi (lingouri, laminate, zgură) pe liniile depozitelor de păcură, benzină sau motorină, conducte cu fluide sub presiune sau pe linii vecine cu acestea.

Art. 255
În cazul transportului sau garării vagoanelor încărcate cu produse inflamabile, trebuie luate măsuri pentru interzicerea folosirii flăcărilor deschise sau surselor producătoare de scântei în vecinătatea liniei de transport.

Art. 256
Circulaţia convoaielor sau trenurilor tehnologice precum si frânarea acestora se va reglementa prin instrucţiuni proprii specifice unităţii respective, întocmite de personal tehnic de specialitate ale acesteia.

Art. 257
Manevrarea vagoanelor – cisternă încărcate şi descărcate sau a unor categorii de vagoane încărcate cu mărfuri periculoase stabilite prin instrucţii, se va executa numai prin tragere sau împingere, legate la locomotivă.
Aceste vagoane vor fi manevrate cu atenţie, fără smucituri sau tamponări, mecanicul urmând să regleze mişcările în acest scop. Este interzisă staţionarea acestor vagoane în apropierea surselor de căldură (gropi de cenuşă, flacără deschisă etc.).

Art. 258
La folosirea saboţilor de mână, agentul are obligaţia să efectueze următoarele operaţii:
a)să verifice – la intrarea în serviciu, în timpul serviciului sau la primirea saboţilor noi – dacă saboţii sunt în bună stare, se află la locurile stabilite prin planul tehnic de exploatare (în rastele sau pe suporturi) şi corespund tipului de şină;
b)sabotul să fie aşezat pe şină în locurile permise din timp, înaintea vagoanelor care trebuie frânate, pentru ca la sosirea acestora sabotul să fie găsit în poziţie corectă iar agentul să se fi îndepărtat la o distanţă suficientă pentru a nu fi accidentat de vagon sau de sabotul care eventual poate fi aruncat de pe linie; în timpul c ând se îndepărtează de locul de aşezare al sabotului, agentul va trebui să fie atent la apropierea altor vehicule pe aceeaşi linie, la mişcarea vehiculelor pe liniile vecine şi să nu intre în gabaritul acestora;
c)să ridice sabotul după frânarea vagoanelor şi să-l aşeze la locul stabilit.
Pentru ridicarea saboţilor de mână aplicaţi la vagoane pot fi folosite dispozitive ajutătoare (cârlige, furci etc.) aprobate prin reglementările specifice.

Art. 259
La folosirea saboţilor de mână se interzic:
a)aşezarea saboţilor de mână sub osia a doua sau sub următoarele osii ale vagoanelor în mers fără folosirea unor aparate sau dispozitive de aplicare a lor, aprobate în reglementările locale de lucru;
b)încercarea de a ridica sabotul aruncat de pe linie înainte de a fi trecut vagonul sau grupul de vagoane respectiv;
c)folosirea unui singur agent pentru frânarea vagoanelor cu ajutorul saboţilor de mână la mai mult de două linii alăturate, dacă pe liniile pe care traversează nu este oprită trecerea şi starea lor de umplere cu vagoane nu permite deplasarea sigură a agentului de manevră. În acest caz, persoana juridică va întocmi instrucţiuni specifice de securitate.

Art. 260
Se interzice folosirea saboţior de mână cu defecţiunile prevăzute de Instrucţiile căii ferate.

Art. 261
Manevrarea vagoanelor de un anumit ecartament cu locomotivă de alt ecartament se poate efectua numai dacă între vagoane şi locomotivă se intrudoce un vagon intermediar, special amenajat pentru legare, care rămâne legat de locomotivă tot timpul manev rei.

Art. 262
Se interzice tamponarea vagoanelor aflate în staţionare.

Art. 263
În zonele de manevră, pentru circulaţia în condiţii de securitate a personalului de serviciu, între vagoane sau grupuri de vagoane, în staţionare, se va lăsa un spaţiu de minim um 10 m.

Art. 264
Pentru adăpostirea personalului în timpul serviciului, conducătorii unităţilor vor amenaja cabine, spaţii care vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a)să fie amplasate astfel încât să fie asigurat cel puţin gabaritul de liberă trecere şi desfăsurarea unei activităţi normale (inclusiv pentru cabinele sau refugiile aflate între linii);
b)scările prin care se face accesul la etaje (în special cele exterioare neacoperite) vor fi asigurate cu balustrade, casa scării va fi iluminată, iar în timpul iernii vor fi curăţate de zăpadă şi gheaţă;
c)în cazul în care uşa cabinei se deschide direct sau lateral faţă de dispozitivul de linii, iar distanţa măsurată din axa uşii, până în axul liniei celei mai apropiate este mai mic de 6 m, accesul trebuie protejat cu balustrade care să împiedice ieşirea personalului direct spre linie.

SUBSECTIUNEA 7: Activitatea de mişcare în secţiile şi halele tehnologice

Art. 265
În secţiile şi halele tehnologice se vor aplica prevederile prezentelor norme cumulativ cu instrucţiunile proprii de lucru.

Art. 266
Accesul trenului şi partidei de manevră în secţiile şi halele tehnologice se va permite numai de către conducătorul locului de muncă respectiv (şef secţie, inginer, maistru etc.) şi numai după încunoştiinţarea şefului de manevră asupra programului de lucru, a evidenţierii punctelor periculoase şi a măsurilor de protecţie a muncii ce urmează să fie luate.

Art. 267
Executarea manevrei în hale sau depozite se face numai cu locomotiva legată.

Art. 268
În zona liniilor de manevră din hale sau depozite, secţiile tehnologice sunt obligate să asigure spaţiul de circulaţie liberă.

Art. 269
La intrarea şi ieşirea din hale, depozite, agentul de mişcare se va aşeza astfel încât să poată supraveghea linia de cale ferată pe care se face manevra şi totodată să poată fi observat de mecanicul de locomotivă la darea semnalelor de manevră.

Art. 270
La intrarea şi ieşirea din hale precum şi la fronturile de încărcare-descărcare, supravegherea liniei de cale ferată pe care se manevrează şi însoţirea convoiului de vagoane pentru îndepărtarea persoanelor din gabaritul liniilor de cale ferată se face de către un salariat al secţiei beneficiare, instruit în acest scop şi care a fost numit de cel care a dat acceptul pentru efect u area manevrei. Această persoană se va deplasa pe jos la 5 m înaintea convoiului, în limita gabaritului de liberă trecere, fiindu-i interzis să dea semnale de manevră.

Art. 271
Nu este obligatorie pilotarea convoaielor în hale – depozite, unde nu sunt asigu rate din construcţie căi de acces pentru deplasare. În asemenea cazuri, modul de lucru se va stabili prin planul tehnic de exploatare.

Art. 272
Ieşirea locomotivei izolate sau a convoiului din hale se face numai după ce agentul de manevră va face verificarea liniei şi se va posta la uşa halei pentru a surpaveghea ieşirea convoiului, iar mecanicul va da semnale cu fluierul locomotivei; în cazul când la ieşirea din hală există pasaj la nivel cu circulaţie nedirijată, agentul de mişcare se va posta în pasajul la nivel, pentru acoperirea manevrei şi oprirea circulaţiei rutiere.

Art. 273
Se interzice scoaterea de la fronturile de încărcare a vagoanelor a căror încărcătură depăseşte gabaritul, este neuniformă sau prezintă pericol de cădere. Se exceptează cazurile prevazute în planul tehnic de exploatare (evitarea avariilor posibile la agregate şi instalaţii, perforări de cuptoare etc.) care se execută pe baza unor dispozitii scrise, pe răspunderea acelora care cer aceste manevre.

Art. 274
Verificarea încărcăturii vagoanelor în hale şi depozite se va face de către personalul secţiei expeditoare care certifică prin documente de transport starea corespunzătoare a încărcăturii ca şi fixarea ei.

Art. 275
Accesul locomotivelor Diesel fără dispozitive antiex la punctele de lucru la care este prevazută distanţă de siguranţă contra eventualelor incendii sau explozii (secţii de subproduse chimice etc.) se va admite numai dupa introducerea între locomotivă şi vagoanele aduse la încărcare/descărcare a unui număr de osii care să conducă la asigurarea distanţei stabilite prin instrucţiuni pentru locul de muncă respectiv.

SUBSECTIUNEA 8: Manevrarea vagoanelor cu tractorul

Art. 276
La manevrarea vagoanelor cu tractorul trebuie respectate următoarele prevederi:
– manevrarea se va efectua numai după ce s-a făcut verificarea lanţului, cablului sau frânghiei de tracţiune, care se va prinde de cârligul special fixat pe colţurile extreme de pe traversele frontale ale vagonului, iar în lipsa acestora, de cârligul de tracţiune;
– lungimea lanţului, cablului sau frânghiei de tracţiune va trebui să fie de cel puţin 5 m;
– pe timpul efectuării manevrei de tractare este interzisă prezenţa persoanelor în apropierea lanţului, cablului sau a frânghiei de tracţiune;
– manevrarea vagoanelor cu tractorul este admisa la maximum 8 osii;
– manevra va putea începe numai după ce agentul de manevră s-a convins că nu sunt oameni în vagoane, între vagoane şi înaintea vagoanelor; el va merge înaintea vagoanelor astfel încât să fie vazut de tractorist pentru a preveni intrarea unor persoane sau utilaje pe linia de manevră;
– în timpul manevrei, distanţa dintre tractor şi vagon va fi de minimum 5 m;
– în timpul executării manevrei, tractoristul va da semnale sonore.

Art. 277
Tractoarele utilizate la manevrarea vagoanelor vor îndep lini următoarele condiţii:
– vor fi vopsite în culoarea galben, având în părţile laterale, pe aripi, dungi negre, oblice pentru avertizare;
– vor fi prevazute cu dispozitive de stringere a cablului dupa terminarea manevrei;
– vor avea sistem de averitzare sonoră diferit de tractoarele folosite la transportul de marfuri;
– în parţile laterale, pe capotă vor avea inscripţionat cu negru “FERIŢI, ZONĂ DE MANEVRĂ”.

At. 278
Este interzis să se execute manevrarea vagoanelor cu tractorul daca:
– pe aceeaşi linie se execută manevră de vagoane cu locomotivă;
– pe drumul urmat de tractor sunt mărci de siguranţă, elemente ale schimbătoarelor de cale, grămezi de pietre, nisip, fier vechi, stive de traverse etc. sau nu este asigurat gabaritul de liberă trecere.

Art. 279
Este interzisă vagoanelor prin împingere cu tractoare, buldozere, încărcătoare frontale (IFRON, FADROMA) etc.

SUBSECTIUNEA 9: Operaţii de legare-dezlegare

Art. 280
Pentru legarea şi dezlegarea vagoanelor cu tampon central şi a vagoanelor tehnologice (indiferent de ecartament) persoana juridică trebuie să elaboreze instrucţiuni specifice fiecărui tip de vagon şi loc de muncă.

Art. 281
Operaţia de legare sau dezlegare a locomotivei şi a vagoanelor care circulă în incintă se efectuează numai după ce garnitura s-a oprit.
In fu ncţie de componenţa partidei de manevră stabilită de persoana juridică deţinătoare în condiţiile specifice locului de muncă, tipul vagoanelor, lungimea convoaielor de manevră etc., se va proceda astfel:
– intrarea agentului de manevră între vagoane pentru operaţii de legare sau dezlegare se face numai la ordinul verbal al conducătorului de manevră şi numai după ce acesta s-a convins că nu există nici un pericol de accidentare;
– intrarea conducătorului de manevră între vagoane pentru operaţii de legare sau dezlegare se face numai după ce acesta s-a convins că nu există nici un pericol de accidentare şi că mecanicul de locomotivă a perceput semnalele date şi supraveghează operaţiunea.
În cazul în care pe locomotivă există mecanic ajutor, operaţia de legare-dezlegare a locomotivei de primul vagon şi ridicarea sabotului va fi executata de acesta, sub supravegherea directă a mecanicului de locomotivă.

Art. 282
Mecanicul de locomotivă va supraveghea în permanenţă operaţiunile de intrare şi ieşire a agentului de manevră la legarea sau dezlegarea vagoanelor şi nu va pune în mişcare convoiul sau locomotiva dacă nu a primit de la conducătorul manevrei semnale care să-i permită punerea în mişcare a convoiului.

Art. 283
Ieşirea agentului de manevră de la operaţia de legare sau dezlegare trebuie să se facă în mod obligatoriu prin acelaşi loc pe unde a intrat, întotdeauna prin partea pe unde este mecanicul de locomotivă.

Art. 284
La legarea şi dezlegarea vagoanelor uzinale cu ecartament îngust, cu tampon central, trebuie respectate următoarele:
– intrarea între vagoane se face numai după ce vagoanele au fost oprite complet, iar distanţa dintre ele permite agăţarea sau ridicarea cuplei cârligului vagonului vecin;
– intrarea persoanelor între vagoane se f ace numai cu mâinile libere de orice fel de obiect (steguleţ, felinar etc.).

Art. 285
Intrarea-ieşirea agentului la şi de la legat se face numai pe sub tamponul vagonului aflat în staţionare, ţinându-se cu mâna de mânerul de prindere anume destinat al vagonului, indiferent de distanţa dintre vagoane.

Art. 286
Semnalele de oprire a convoiului de manevră trebuie date din timp, astfel ca mecanicul să poată opri convoiul în momentul atingerii tampoanelor pentru legarea vagoanelor. Conducătorul manevrei nu va da semnale de punere în mişcare a convoiului decât după completa legare sau dezlegare a vagoanelor şi după ieşirea agentului care a efectuat legarea sau dezlegarea.
În cazul apariţiei unui pericol iminent pentru agentul care efectuează legarea sau dezlegarea vagoanelor, acesta va da semnale acustice de oprire, iar conducătorul manevrei va opri imediat manevra.

Art. 287
La legarea-dezlegarea vagoanelor se va intra între vagoane pe sub tampoane numai după oprirea convoiului. Se va sta între vagoane numai timpul necesar pentru executarea acestor operaţii. Ieşirea de la legare-dezlegare a vagoanelor trebuie să se facă cu atenţie şi cu respectarea gabaritului faţă de vehiculele şi liniile vecine.

Art. 288
Se interzice încercarea de a lega sau dezlega vagoanele când sunt oprite deasupra canalelor de curăţat, în zona macazurilor, pe diagonale, pe trecerile de nivel peste liniile de încrucişare, pe plăcile învârtitoare etc.

Art. 289
Se interzice efectuarea de pe scări, platforme sau tampoane a operaţiilor de legare sau dezlegare a vagoanelor.

Art. 290
Dezlegarea vagoanelor din mers este permisă la viteză redusă, cu ajutorul unei pârghii-manele.

Art. 291
Se interzice prinderea în mîini a cuplei vagonului în mişcare şi mersul înaintea lui, până la vagonul aflat în staţion are.

Art. 292
La legarea sau dezlegarea vagoanelor, cupla se va ţine astfel încât degetele să nu intre în interiorul inelului cuplei.

Art. 293
Legarea între ele a vagoanelor înzestrate cu cuplă automată trebuie să se facă fără intervenţia personalului feroviar. Dezlegarea acestora se face numai din afara căii, indiferent dacă acestea sunt sau nu inzestrate cu tampoane.

SUBSECTIUNEA 10: Întreţinerea instalaţiilor de centralizarea telecomandă şi telecomunicaţii

Art. 294
Se interzice începerea lucrărilor cu specific de electrificare, centralizare telecomenzi şi telecomunicaţii feroviare în halele de producţie, înainte de fixarea unui program comun între factorii interesaţi.

Art. 295
Conducătorul echipei de intervenţie va numi un responsabil cu supravegherea mişcărilor utilajelor în zona de lucru şi cu atenţionarea lucrătorilor pentru adăpostirea în caz de pericol.

Art. 296
Se interzice lucrătorilor de intervenţie să lucreze sub macaralele aflate în reparaţie sau cu sarcini suspendate.

Art. 297
Zonele de lucru si scoaterile de tensiune vor fi acoperite cu semnale regulamentare.

SUBSECTIUNEA 11: Încărcarea şi descărcarea

Art. 298
Înainte de încărcarea vagonului se va controla starea lui, verificându-se în special platforma de încărcare, obloanele, încuietorile şi siguranţele. Este interzisă utilizarea vagoanelor defecte.

Art. 299
Încărcarea se va face astfel încât sarcina să fie distribuită uniform pe toată suprafaţa de încărcare a vagonului şi pe osiile acestuia.
Nu se va depăsi capacitatea maximă de încărcare, respectându-se şi gabaritul prescris.

Art. 300
Încărcăturile trebuie să fie fixate funcţie de natura lor, conform prescripţiilor în vigoare, printr-un sistem de imobilizare sigur.

Art. 301
La încărcara vagoanelor acoperite se va lăsa un spaţiu liber de 25 cm în dreptul fiecarei uşi, pentru a uşura deschiderea lor. În timpul deschiderii obloanelor, muncitorii nu vor sta în dreptul lor ci numai lateral, la o distanţă corespunzătoare, pentru a nu fi accidentaţi de acestea sau de materialele care ar putea cădea din vag on.

Art. 302
La ridicarea – coborârea pereţilor mobili ai vagoanelor, muncitorii trebuie să stea astfel încât să nu fie atinşi de peretele în cădere. Se interzice fixarea pereţilor mobili numai cu un singur cârlig.

Art. 303
Pentru evitarea accidentelor ce p ot avea loc prin căderea materialelor la deschiderea uşilor vagoanelor, muncitorul care deschide uşa trebuie să tragă mânerul uşii spre el, fiind adăpostit astfel în permanenţă de tăblia uşii vagonului.

Art. 304
Înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare, vagoanele vor fi asigurate prin frânare contra deplasării necomandate şi cu saboţi de oprire, în cazul terenurilor în pantă.

Art. 305
La descărcarea şi depozitarea temporară a materialelor lângă liniile de cale ferată normală, la suprafaţa solului, distanţa de la şina alăturată până la baza stivei sau grămezii trebuie stabilită astfel încât să nu se provoace accidente.

Art. 306
După descărcarea vagoanelor, descărcătorii au obligaţia de a înlătura toate dispozitivele şi materialele de ancorare folosite şi de a curăţa zona de descărcare respectivă.

Art. 307
Închiderea şi deschiderea uşilor vagoanelor trebuie să se facă astfel încât să se evite prinderea mâinii celui care face această operaţie, lovirea persoanelor ce se găsesc lângă uşă sau personalul din apropiere prin căderea încărcăturii din vagon.

Art. 308
În timpul încărcării – descărcării mecanizate a vagoanelor cu materiale în vrac, se interzice staţionarea persoanelor în vagoane.

Art. 309
Se interzice încărcarea – descărcarea vagoanelor pe timpul nopţii, dacă nu este asigurată iluminarea corespunzătoare.

Art. 310
La descărcarea pieselor mai grele de 8 t, sub lonjeronul lateral al vagonului, pe partea pe care se coboară piesele se va clădi un picior din traverse, care să împiedice înclinarea vagonului.

SECTIUNEA 3: Locomotive

Art. 311
Locomotivele trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de reglementările CFR în vigoare.

Art. 312
Componenţa echipei de locomotivă va fi stabilită de persoana juridică deţinătoare, în funcţie de: tipul locomotivei şi niveul activităţii din zona de lucru.

Art. 313
Funcţia de mecanic de locomotivă sau mecanic ajutor nu poate fi încredinţată decât persoanleor care posedă autorizaţie valabilă pentru funcţia respectivă şi pentru tipul respectiv de locomotivă.

Art. 314
Personalul de locomotivă va fi examinat periodic din punct de vedere medical, psihologic şi profesional, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 315
Se interzice personalului de locomotivă să se prezinte la serviciu obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice, să consume băuturi alcoolice în timpul serviciului.

Art. 316
Se interzice personalului de locomotivă să permită călătoria pe locomotivă a persoanelor care nu posedă autorizaţie de călătorie pe locomotivă. Călătoria este permisă numai în cabina de conducere a locomotivei şi numai cu uşa închisă.

Art. 317
Se interzice personalului să urce sau să coboare de pe locomotivă în timpul mersului.

Art. 318
Mecanicul nu va pune locomotiva în mişcare decât după ce a dat un semnal de atenţie şi după ce personalul de locomotivă şi-a ocupat locul normal de lucru în cabina locomotivei.

Art. 319
Se interzice circulaţia locomotivelor, cu uşile deschise ori neasigurate contra deschiderii.

Art. 320
Se interzice în timpul mersului:
– aplecarea î n afara ferestrei sau peste uşa cabinei mai mult decât limita gabaritului;
– ieşirea din cabina locomotivei pe pervazele laterale;
– înlăturarea defectelor şi ungerea pieselor în mişcare.

Art. 321
Se interzice executarea oricăror reparaţii în parcurs la instalaţiile de frână ale locomotivei. Asemenea operaţii vor fi executate numai în depou sau în puncte de lucru special amenajate, după ce vor fi luate măsurile de siguranţă corespunzătoare.

Art. 322
Se interzice mecanicului să facă orice mişcare de manevră cu locomotiva, fără a primi semnalele corespunzătoare din partea conducătorului de manevră sau a altei persoane instruite şi autorizate să transmită aceste semnale.

Art. 323
Pe timp de iarnă se va îndepărta gheaţa de pe scările locomotivei, iar la nevoie se va presăra cenuşă sau nisip spre a evita alunecarea.

Art. 324
Se interzice atingerea cu mâna sau cu alte scule metalice a firelor electrice aeriene din vecinătatea liniei sau a celor care traversează calea ferată.

SUBSECTIUNEA 1: Locomotive electrice

Art. 325
La locomotivele care se găsesc pe linie electrificată, până la scoaterea de sub tensiune şi punerea la pământ a reţelei de contact se interzice:
– urcarea pe pervazul sau acoperişul locomotivei;
– mânuirea de piese, scule sau alte obiecte care pot aj unge la o distanţă mai mică de 1,5 m de reţeaua de contact sau de elementele aflate sub tensiune.

Art. 326
La circulaţia pe timp de noapte, înainte de pornire, mecanicul verifică şi se va convinge dacă luminile de semnalizare ale locomotivei şi farul central funcţionează normal şi conform prevederilor din instrucţiunile de serviciu.

Art. 327
Se interzice atingerea directă sau prin intermediul sculelor, obiectelor etc. a părţilor conducătoare de curent ale locomotivelor electrice aflate sub tensiune, indifer ent de valoarea tensiunii.

Art. 328
Înainte de ridicarea pantografului şi conectarea disjunctorului locomotivei electrice se vor asigura următoarele măsuri de protecţie:
– în camera de înaltă tensiune nu trebuie să se afle oameni şi obiecte străine (materiale, scule şi altele); uşile de la camera de înaltă tensiune, după efectuarea controlului, se sigilează de către persoana care a efectuat controlul;
– oamenii trebuie să se afle în cabina de conducere, astfel ca ridicarea pantografului şi închiderea disjunctorului să nu prezinte pericol pentru ei;
– toate persoanele aflate în cabina locomotivei electrice trebuie să fie anunţate că se ridică pantograful;
– la comandarea pantografului, mecanicul va urmări ridicarea lui până la stabilirea contactului cu firul de contact şi numai dupa aceea se va conecta disjunctorul.

Art. 329
Răspunderea pentru legarea corectă a locomotivei electrice cu primul vagon revine mecanicului locomotivei electrice. Conectarea şi deconectarea cuplelor electrice pentru comandă multiplă sunt permise numai cu pantografele coborâte şi disjunctoarele deconectate.

Art. 330
Urcarea şi coborârea de pe locomotiva electrică sunt permise numai în timpul staţionării şi numai prin uşile de la posturile de comandă, dacă pantograful este ridicat.

SUBSECTIUNEA 2: Locomotive Diesel

Art. 331
Înainte de pornirea motorului Diesel, echipa de locomotivă este obligată să verifice starea agregatului şi să strângă toate instrumentele şi sculele, aşezându-le la locul lor.

Art. 332
Pe fiecare locomotivă Diesel trebuie să fie afişate schema circuitului principal de forţă şi instrucţiunile de protecţie a muncii, specifice lucrului pe locomotivă.

Art. 333
Pe uşile cutiilor de protecţie a dispozitivelor sub tensiune şi pe pereţii demontabili ai blocurilor aparatelor se va scrie: “SUB TENSIUNE”.

SUBSECTIUNEA 3: Locomotive cu abur

Art. 334
Se interzice lăsarea sub presiune a locomotivei cu abur pe liniile depoului, fără a o preda unei persoane autorizate pentru manipularea locomotivei sau fochistului de serviciu.

Art. 335
Robinetul corpului central de la locomotiva cu abur va fi întotdeauna în bună stare de funcţionare, pentru a putea izola la nevoie celelalte capete de abur şi robinete în legătură cu acesta.

Art. 336
Se interzice aruncarea de pe locomotivă în timpul mersul ui a obiectelor, materialelor etc.

Art. 337
Este interzis să se umble cu foc deschis în apropierea rezervorului de păcură sau a celui de motorină, în timpul alimentării lor.

Art. 338
Personalului de locomotivă cu abur îi este interzis, indiferent care ar fi motivul, urcarea pe cazanul locomotivei, pe marchiză sau pe tender, atât timp cât locomotiva se află sub linia de contact, indiferent dacă aceasta este sau nu sub tensiune.

Art. 339
Personalului de locomotivă cu abur îi este interzis a se spăla cu jet de apă sau a stropi cărbunii în timpul cât locomotiva se află în zona electrificată.

Art. 340
Se interzice în timpul mersului:
– staţionarea în dreptul contragreutăţii frânei de mână a locomotivelor cu abur;
– intrarea cu corpul în spaţiul dintre cutia de la tender şi rama uşii de la marchiza locomotivei (atât în mers cât şi în staţionare);

Art. 341
În timpul mişcării locomotivei cu abur, se interzice executarea oricăror lucrări la locomotivă. Mişcarea locomotivei nu se va face decât după ce conducătorul lucrării se va convinge că atât în locurile nepermise de pe locomotivă cât şi în canalul de lucru nu exista oameni.

Art. 342
Se interzice operaţia de purjare în alte locuri decât cele stabilite. Aceste locuri vor fi marcate şi amenajate în mod special pentru locomotivele cu abur a căror zonă de activitate se găseşte în incinta unităţilor.

SUBSECTIUNEA 4: Vinciuri de ridicare a locomotivelor

Art. 343
Funcţionarea roţilor dinţate şi a şuruburilor trebuie să fie verificată la mersul în gol, înainte de ridicarea locomotivei iar rotaţia şurubului şi a roţii dinţate trebuie să se execute uşor fără întreruperi, loviri sau bătăi.

Art. 344
După intervenţiile la organele de maşini în mişcare, se vor monta la loc protectorii (apărătorile).

Art. 345
În cazul locomotivelor Diesel sau electrice, vinciurile trebuie să fie astfel aşezate încât să nu împiedice trecerea liberă a boghiurilor, la scoaterea lor de sub cutie.

SECTIUNEA 4: Vagoane

SUBSECTIUNEA 1: Vagoane basculante

Art. 346
Toate tipurile de vagoane speciale vor fi explo atate, revizuite, întreţinute şi verificate periodic, conform instrucţiunilor specifice fiecărui tip de vagon.

Art. 347
Manipularea pentru descărcare în parcurs a vagoanelor basculante trebuie să se facă numai de salariaţi instruiţi în acest scop. Se interzice participarea în acelaşi timp a două persoane la manipularea dispozitivelor de basculare a vagoanelor.

Art. 348
La descărcarea vagoanelor basculante, se interzice bascularea lor cu alte mijloace decât cele ale vagoanelor respective.
Pentru această operaţie, întreprinderile vor întocmi instrucţiuni de lucru specifice de securitate a muncii.

Art. 349
Se interzice acţionarea basculării vagoanelor înainte de asigurarea acestora cu saboţi de mână şi ancore fixate de linia căilor ferate.

Art. 350
Acţionarea dispozitivului de basculare va fi executată numai după ce agentul însărcinat cu aceasta se va convinge că nu există alte persoane atât în dreptul vagonului cât şi al locului în care urmează să se facă bascularea.

Art. 351
Agentul care efectueză bascularea trebuie să se plaseze astfel în dreptul vagonului încât să nu fie lovit de cutie sau de încărcătura din vagon în timpul basculării.

Art. 352
Se interzice postarea lucrătorilor în partea în care se basculează vagonul.

Art. 353
Manevrarea vagonului şi îndepărtarea materialului căzut în gabarit prin basculare se vor face numai dupa ce cutia vagonului a fost adusă la poziţia iniţială.

Art. 354
Vagoanele basculante trebuie să fie prevazute cu dispozitive pentru blocarea basculării necomandate.

Art. 355
Se interzi ce punerea la încărcare sau admiterea în circulaţie a vagoanelor basculante care prezintă defecţiuni la dispozitivele de asigurare contra autobasculării cutiei vagonului.

Art. 356
Se interzice alimentarea cu aer a instalaţiilor de basculare atât în parcurs cât şi în timpul staţionării vagoanelor. Alimentarea cu aer se va efectua numai la basculare.

Art. 357
Se interzice încărcarea şi circulaţia vagoanelor basculante cu urşi, scoarţe, funduri de oală sau alte materiale grele, pentru evitarea răsturnării în parcurs.

Art. 358
Se interzice descărcarea vagoanelor basculante în timpul nopţii, dacă locul de descărcare nu este suficient iluminat.

Art. 359
Se interzice descărcarea vagoanelor basculante fără ca acestea să fie ancorate de şină, pentru a se evita răsturnarea acestora.

Art. 360
Descărcarea vagoanelor basculante se va face cu mijloacele vagoanelor respective, iar pentru vagoanele ce nu au instalaţii proprii de basculare şi cu alte mijloace mecanizate. Pentru aceste operaţii se vor întocmi instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii respective.

Art. 361
Revizia tehnică a vagoanelor basculante va fi făcută numai după ce s-a descărcat aerul comprimat din instalaţia de basculare, prin deschiderea robinetelor frontale de aer şi dupa ce s-a asigurat instalaţia contra basculării.

SUBSECTIUNEA 2: Vagoane cu descărcare automată prin gravitaţie (vagoane autodescărcătoare, vagoane-gondolă)

Art. 362
Revizia şi întretinerea vagoanelor-autodescărcătoare trebuie să se facă numai de personal calificat.

Art. 363
Acţionarea dispozitiviului de descărcare al vagonului autodescărcător se va executa numai după ce agentul însărcinat cu aceasta se va convinge că nu există alte persoane în dreptul vagonului şi al clapelor de descărcare.

Art. 364
Se interzice ca la descărcarea vagoanelor autodescărcătoare să se acţioneze întîi mecanismul central de deschidere şi apoi cel individual.

Art. 365
Se interzice intrarea sub vagoanele – autodescărcătoare cu dispozitiv cu arc volut, dacă se constată că braţul dispozitivului de închidere este blocat în poziţia deschis. În acest caz, mai întîi se va debloca – de la distanţă – arcul volut întepenit, apoi se va trece la efectuarea lucrărilor necesare.

Art. 366
În caz că este necesar să se deschidă clapele pentru diferite intervenţii ca (înlocuirea arcului elicoidal al aparatului de acţionare a clapei, înlocuirea sau repararea buloanelor sau a rolei mecanismului de demontare a clapei deformate, repararea balamalelor clapei şi repararea cârligelor clapei etc.), se va proceda în felul următor:
a)se va veri fica înainte de începerea lucrării ca vagonul să fie descărcat şi dacă este asigurată închiderea clapei cu cârligele de închidere individuală;
b)numai după această verificare, se vor acţiona de la capetele vagonului mecanismele de închidere şi de deschidere centralizată a clapelor, punându-se în poziţie “deschis”;
c)în timpul acţionării dispozitivului central, se interzice intrarea persoanelor sub vagon sau staţionarea în dreptul clapelor;
d)dacă natura lucrărilor cere deschiderea mecanismului de asigurare individuală a clapei, clapele vor fi susţinute de doi muncitori, de mânerele lor, asigurându-se în acest fel o deschidere lentă a acestora, fără să cadă brusc.
După luarea acestor măsuri prealabile se pot începe lucrările necesare şi se poate intra sub vagon.

Art. 367
Descărcarea vagoanelor autodescărcătoare Eacs şi Fals se va face de personal instruit conform instrucţiunilor specifice tipului de vagon.

SUBSECTIUNEA 3: Vagoane – cisternă

Art. 368
Intervenţiile în interiorul vagonului – cisternă şi la venitul central de siguranţă trebuie să se execute de cel puţin doi muncitori, numai după ce cisterna a fost golită şi aerisită.
Muncitorul care intră în cisternă trebuie să fie echipat cu aparat de protecţie respiratorie izolat autonom sau neautonom, centură şi frânghie de siguranţă conform normelor în vigoare.
Cel de-al doilea muncitor trebuie să stea pe platforma domului cisternei pentru a ţine frînghia centurii de siguranţă a muncitorului care se găseşte în cisternă şi a furtunului de la aparatul de protecţie respiratorie izolat neautonom supraveghindu-i permanent fiecare mişcare.

Art. 369
Mersul pe platforma rampelor de încărcare, precum şi pe platformele domurilor vagoanelor – cisternă trebuie să se facă cu atenţie, cunoscând că există pericol de alunecare.
De asemenea, urcare sau coborârea scărilor şi rampelor vagoanelor cisternă trebuie să se facă cu atenţie şi numai după ce se verifică dacă aceste scări sunt în bună stare.

Art. 370
În timpul nopţii, la lucrările de revizuire, etanşare şi reparare a vagoanelor cisternă, personalul muncitor trebuie să folosească lămpi electrice cu tensiune redusă şi în construcţie antiexplozivă.

Art. 371
Se interzice personalului muncitor de a inspecta interiorul vagoanelor cisternă prin introducera capului în dom, fără ca în prealabil să-şi fi pus aparatul de protecţie respiratorie.

SUBSECTIUNEA 4: Vagoneţi

Art. 372
La descărcarea vagoneţilor prin răsturnare, muncitorii vor sta în partea opusă nefiind permis să se ţină piciorul pe vagonet în timpul descărcării. În timpul transportului, la curbe se va micşora viteza, pentru a se evita deraierile.

Art. 373
Traseul liniei decovil trebuie bine consolidat pentru a nu produce accidente prin deraieri din cauza denivelărilor sau a răsturnării vagoneţilor peste muncitori.

Art. 374
Se interz ice împingerea vagoneţilor cu ajutorul prăjinilor.

Art. 375
În cazul folosirii vagoneţilor decovil pe pante, trebuie să se ia măsuri pentru tractarea lor mecanică (locomotive, cabluri mecanice etc.).

Art. 376
În cazul când linia decovil traversează linii normale, vagonetul trebuie fie oprit înainte de intersecţie, iar muncitorul va verifica dacă pe linia normală nu este circulaţie şi numai după aceea va traversa vagonetul.

Art. 377
Deplasarea vagoneţilor trebuie făcută numai prin împingere.

Art. 378
Când pe aceeaşi linie se succed mai mulţi vagoneţi, aceştia vor circula la interval de minim 5 m unul faţă de altul.

Art. 379
Este interzis ca în timpul cuplării sau decuplării vagoneţilor să se introducă capul, mâna sau alte părţi ale corpului între tampoane.

Art. 380
Este interzisă cuplarea sau decuplarea vagoneţilor când aceştia se află în mers.

Art. 381
Este interzisă trecerea peste şi printre vagoneţii aflaţi în convoi.

SECTIUNEA 5: Transportul feroviar intern în industria metalurgică şi siderurgică

SUBSECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare

Art. 382
Prevederile acestui capitol se aplică persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice la care există activitate de transport industrial specifică industriei metalurgice sau a ramurilor industriale complementare – industria de produse refractare, prelucrare materiale feroase refolosibile – indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Art. 383
Salariaţii persoanei juridice cu activitate industrială metalurgică, care prin natura serviciului efectuează operaţii în legătură cu siguranţa circulaţiei pe calea ferată internă, trebuie să fie instruiţi şi autorizaţi în acest scop potrivit programului, tematicii şi instrucţiunilor elaborate de persoana juridică, în situaţia când aceasta deţine o o r ganizare specifică completă (depou, ateliere de reparat vagoane etc.) pentru sectorul de transporturi feroviare uzinale.

Art. 384
Persoanele juridice deţinătoare sunt obligate să ia măsuri de asigurare a gabaritului căii, a spaţiului necesar desfăşurării activităţii partidei de manevră, cât şi depozitării materialelor necesare lucrărilor de cale, în conformitate cu instrucţiunile CFR în vigoare, precum si a prevederilor continute în proiectele privind: construcţia căii ferate industriale, construcţiile îns o ţitoare a căilor ferate, construcţiile ce traversează sau subtraversează calea ferată industrială, realizarea materialului rulant feroviar uzinal.
Toate aceste prevederi vor fi cuprinse în instrucţiunile proprii de securitate a muncii întocmite de conducerea persoanei juridice deţinătoare.

Art. 385
Responsabiliul cu siguranţa circulaţiei sau, după caz, alte persoane numite de persoana juridică (şef staţie cale ferată, maistru, picher, şef revizie, impiegat de mişcare, şef tură etc.) sunt obligaţi să verifice prezenţa personalului la prezentarea la programul de lucru, starea în care se prezintă din punctul de vedere al stării geerale de sănătate, odihnei şi consumului de alcool, starea ţinutei, existenţa asupra sa a rechizitelor, echipamentelor de protecţie şi a sculelor necesare lucrărilor pe care urmează a le efectua.

SUBSECTIUNEA 2: Activitatea de mişcare

Art. 386
La împingerea vagoanelor tehnologice agabaritice (vagoane termos pentru fontă lichidă, vagoanele cu bene agabaritice pentru fier vechi ş.a.), conducătorul manevrei se va asigura dacă semnalizarea pentru acoperirea mişcărilor de manevră este corect percepută de mecanic, prin răspunsurile acestuia realizate cu ajutorul fluierului locomotivei.

Art. 387
Este interzisă manevrarea vagoanelor, atunci când gabaritul de liberă trecere nu este asigurat sau când pe linie sunt materiale sau corpuri străine.
Pentru transporturile agabaritice (vagoane termos pentru fontă lichidă, vagoanele cu bene agabaritice pentru fier vechi ş.a.), verificarea posibilitătilor de circulaţie se va face prin comparaţie cu reperele stabilite de persoana juridică deţinătoare.

Art. 388
Este interzisă pătrunderea convoaielor cu material rulant tehnologic, cu sarcină pe osie sporită, pe dispozitive de cale ferată proiectate pentru transporturi obişnuit e.

SUBSECTIUNEA 3: Manevra cu vagoane tehnologice

Art. 389
La legarea şi dezlegarea vagoanelor tehnologice vor fi respectate şi celelalte măsuri de protecţie a muncii prevăzute la legarea şi dezlegarea vehiculelor de tip CFR. Pentru trenurile compuse din vagoane – oală goale sau încărcate cu fontă sau zgură lichidă, precum şi pentru trenurile pe care sunt montate ansamblurile de turnare (care au un regim special de transport), unităţile de transport vor întocmi instrucţiuni specifice, atât pentru manevră cât şi pentru cir c ulaţie.

Art. 390
La apariţia oricărui pericol pentru agentul care efectuează legarea sau dezlegarea vagoanelor tehnologice sau dacă există posibilitatea prezumtivă a apariţiei acestora (piese şi materiale în echilibru labil, puncte rosii ce anunţă perforarea oalei etc.) conducătorul manevrei va opri imediat atât manevra cât şi accesul agenţilor în zona respectivă.

Art. 391
La apariţia oricărui pericol pentru agentul care efectuează legarea sau dezlegarea vagoanelor tehnologice sau dacă există posibilitatea prezumtivă a apariţiei acestora (piese şi materiale în echilibru labil, puncte roşii ce anunţă perforarea oalei etc.), conducătorul manevrei va opri imediat atât manevra cât şi accesul agenţilor în zona respectivă.

Art. 3911
După potrivirea la frontul de granulare sau de dezbatere a vagoanelor oală de transport a zgurei lichide, agentul de manevră va dezlega locomotiva de convoi şi aceasta va fi îndepărtată la minimum 10 m, după care agenţii de manevră se vor îndepărta de asemenea la minimum 1 0 m de convoiul ce urmează a se bascula, după ce vagoanele au fost asigurate.

Art. 392
Este interzis personalului care lucrează la bascularea oalelor de transport a zgurei lichide să înceapă bascularea acestora în vederea granulării sau dezbaterii la staţiile de granulare sau pe halda de zgură dacă locomotiva de manevră sau agenţii de la manevră nu s-au îndepărtat la distanţa regulamentară.

SUBSECTIUNEA 4: Activitatea de mişcare în secţiile şi halele tehnologice din metalurgie

Art. 393
Se interzice intrarea în hală sau depozit fără anunţarea conducătorului locului de muncă respectiv. Cel anunţat este obligat:
– să îndepărteze personalul ce lucrează în gabaritul liniei pe care se face manevra şi să asigure gabaritul liber;
– să înştiinteze personalul care lucrează în apropier ea liniei;
– să oprească circulaţia macaralelor cu sarcină în cârlig în zona unde se face manevra;
– să anunte conducerea manevrei în scris sau în alt mod din care să rezulte neîndoielnic că poate începe manevra în hale, depozite etc. Din momentul acceptului, răspunderea deplină pentru asigurarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă revine persoanei responsabile, care dă acceptul.

Art. 394
Conducătorul manevrei este obligat să facă o recunoaştere a liniei, apoi să dea semnale de intrare în hală mecanicului de locomotivă, după care va însoţi convoiul la o distanţă de 5 m înaintea lui, în afara gabaritului de trecere.

Art. 395
În halele de trunare, de pregătire a utilajelor de turnare, de încărcare a vagoanelor în depozite etc., liniile ferate trebuie să fie libere de orice obstacol şi să aibă asigurat gabaritul conform prevederilor instrucţiei de mişcare. Această sarcină revine secţiei care utilizează linia respectivă.

Art. 396
Iluminatul în halele tehnologice se va face potrivit necesitătilor de exploatare, în conformitate cu Normele Generale de Protecţie a Muncii.

Art. 397
Nu este permisă circulaţia şi manevra dacă pe linia vecină de intrare se execută operaţii de turnare a fontei, a oţelului, zgurei sau a altor metale şi produse în stare topită.

Art. 398
Încărcarea vagoanelor tehnologice se va verifica de către personalul secţiei productive astfel încât limita admisă de încărcare să fie de 300 mm sub nivelul superior al oalei.

SUBSECTIUNEA 5: Tunelul de dezgheţare

Art. 399
În zona tunelului de dezgheţare, se interzice personalului de mişcare executarea unor manevre ce ar putea să conducă la accidente. Astfel:
– se interzice manipularea macazului de acces la tunel înainte de deschiderea completă a uşilor şi asigurarea cu cârligele de siguranţă (pregătirea accesului se face de către personalul tunelului de dezgheţare);
– se interzice staţionarea în spaţiul liber dintre cadrul uşilor şi părţile exterioare ale vagoanelor;
– se interzice intrarea în tunel staţionând pe scara, pe platforma de frână sau pe cutia vagoanelor ;
– se interzice mersul în tunel printre firele liniilor de cale ferată în timp ce radianţii sunt aprinşi;
– se interzice intrarea în tunel cu îmbrăcăminte spălată cu benzină sau îmbibată cu alte produse inflamabile, precum şi cu îmbrăcăminte confecţionată din materiale uşor inflamabile cum ar fi: relon, nylon, îmbrăcăminte cauciucată;
– se interzice legarea şi dezlegarea vagoanelor în tunel, iar în cazuri cu totul excepţionale, aceste operaţiuni se pot executa numai dupa ce s-au luat măsuri de stingere a radianţilor superiori şi laterali din dreptul vagoanelor respective şi sub supravegherea – la faţa locului – de către conducătorul locului de muncă.

Art. 400
În cazurile în care tunelul de dezgheţare este utilizat pentru alte scopuri decât cele tehnologice pentru care s-a făcut dotarea, instruirea pentru specificul muncii şi conducerea activităţii se va asigura de către partea beneficiară.

SUBSECTIUNEA 6: Culbutorul

Art. 401
În zona culbutorului (răsturnător lateral de vagoane) se vor respecta următoarele măsuri de securita te a muncii:
– pe platforma culbutorului are acces numai personalul special prevăzut pentru asigurarea lucrului de manevră la culbutor şi personalul de deservire a culbutorului şi a benzilor de transport;
– în faţa şi în spatele culbutorului circulaţia agenţilor de manevră se va efectua cu deosebită atenţie şi respectând întocmai dispoziţiile şi instrucţiunile de lucru la culbutor;
– intrarea la operaţia de dezlegare, după fixarea vagonului pe rotor, se va face numai prin cadrul platformei special amenajate şi numai când vagoanele sunt în staţionare. Prin acelaşi loc se va ieşi după efectuarea operaţiei de dezlegare;
– operaţia de legare a vagoanelor descărcate şi ieşite de pe culbutor se va face numai când staţionează culbutorul;
– în situaţia când, din diferite cauze, în gurpa de “acumulare goale” a culbutorului s-au adunat un număr mare de vagoane care trebuie legate, de la pupitru, pentru întreruperea manevrei de descărcare pentru timpul necesar efectuării legării, comunicând apoi despre terminarea operaţiei şi continuarea manevrei. La fel se va proceda şi în cazul când se fac intervenţii la vagoane, atât de personalul de manevră cât şi de cel al reviziei de vagoane;
– în cazul când la culbutor se desfăşoară activitatea fără manevrant la spate operaţia de legare se va face la tot convoiul de către partida de manevră din spatele culbutorului. Înainte de a începe legarea vagoanelor, şeful de manevră va anunţa manevrantul de la pupitru, care va opri manevra la culbutor, respectiv până când va lua legătura din nou cu şeful de manevră care va încuviinţa continuarea manevrelor de descărcare;
– în cazul când se folosesc muncitori necalificaţi pentru curăţirea vagoanelor înclinate pe culbutor, în care au rămas resturi de materiale, aceştia vor fi supravegheaţi permanent de către manevrantul de la pupitru şi manevrantul culbutorului, avizând operatorul de la culbutor despre începerea şi terminarea operaţiei de curăţare a vagonului şi de evacuare a muncitorilor. La fel se va proceda şi în cazul căderii unor corpuri st r ăine pe grătarul culbutorului.

Art. 402
După potrivirea vagonului pe rotorul culbutorului, echipa de manevră va dezlega vagonul de la convoi şi se va retrage de pe rotor dând liber locomotivei să retragă convoiul la distanţa stabilită prin reglementările specifice locului de muncă.

Art. 403
Semnalul de “liber” pentru descărcarea vagonului prin răsturnarea laterală (culbutare) se va da de către şeful de manevră, acesta asigurându-se în prealabil că sunt îndeplinite toate condiţiile de descărcare şi nu există pericole de accidentare.

Art. 404
Este interzisă împingerea unui vagon la descărcare până când conducătorul de manevră de la culbutor (şeful de manevră) nu are certitudinea că vagonul deja descărcat poate circula fără a se ivi probleme de siguranţa circulaţiei.

Art. 405
Autodescărcarea vagonului se face numai la buncăre sau estacade special amenajate.

SUBSECTIUNEA 7: Transbordarea şi depozitarea deşeurilor nerecuperabile (hale siderurgice)

Art. 406
Organizarea rampleor la punctele de transbordare, precum şi depozitele de zgură şi moloz trebuie să se facă în conformitate cu normativele tehnice de amplasare, de asigurare a stabilitătii taluzelor şi elementelor geometrice ale căilor de acces feroviar şi auto, astfel încât haldarea să nu constituie un pericol.

Art. 407
Se inte rzice accesul persoanelor sau al oricăror mijloace de circulaţie în zonă, în special pe partea unde se deversează zgura incandescentă.
Pentru zona afectată dezbaterii cu explozivi se vor respecta prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi Norme tehnice privind deţinerea, prepararea şi experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materialelor explozive, utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.

Art. 408
În cazul haldelor la care se fac valorificări sau a punctelor de transbordare, exploatarea depozitului se va organiza pe zone distincte, fiind interzisă descărcarea sau dezbaterea oalelor concomitent cu evacuarea materialului din aceeaşi zonă.

Art. 409
Per sonalul locomotivelor sau al altor vehicule care circulă in zonele punctelor de transbordare sau ale halelor trebuie să supravegheze permanent calea de rulare şi să dea semnale cu fluierul locomotivei, respectiv cu sirena sau cu claxonul, la punerea în mişcare a vehiculelor, precum şi în mers, când pe linia sau căile de acces se găsesc oameni, animale sau vehicule.

Art. 410
Stabilirea frontului la care se va introduce convoiul de vagoane se va face de conducătorul locului de muncă, care va comunica acestea agentului de manevră.

Art. 411
Personalul deservent de la fronturi are obligaţia de a verifica starea tehnică a liniei ferate; în caz de pericol (linie improprie după gabarit) agentul de manevră va dispune oprirea trenului.

Art. 412
Se interzice depăşirea vitezei de 5 km/h la introducerea şi scoaterea vagoanelor de la fronturile de lucru.

Art. 413
După poziţionarea vagoanelor la frontul de lucru, agentul de manevră va dezlega locomotiva de la convoi iar aceasta se va îndepărta la distanţa stabilită prin reglementările specifice locului de muncă.

Art. 414
Intrarea locomotivei la convoiul de vagoane descărcate sau dezbătute se va face numai la comunicarea conducătorului locului de muncă şi numai după ce agentul de manevră s-a convins că nu există vreun pericol .

Art. 415
Responsabilitatea poziţionării corecte a oalelor pe vagonul de transport oale revine secţiei expeditoare. Este interzisă expedierea trenurilor tehnologice fără a fi revizuite din punct de vedere tehnic de către personalul autorizat.

Art. 416
Vag oanele pentru transportul oalelor de zgură vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă împotriva basculării necomandate în parcurs.
Dispozitivele se vor menţine în stare de funcţionare de către personalul secţiei care le are în dotare.

SUBSECTIUNEA 8: Remorcarea convoaielor tehnologice

Art. 417
Acolo unde este cazul, locomotivele de manevră şi de drum ce deservesc trenurile de turnare care efectuează manevra de tragere şi apoi de împingere vor fi încadrate de două vagoane de siguranţă care vor fi dotate la cele două capete cu aparate de ciocnire şi legare adecvate tipului existent pe locomotivă, respectiv pe vagoanele de turnare, în această situaţie locomotiva neconsiderându-se “locomotivă intercalată”.

Art. 418
Este interzisă staţionarea locomotivelor în halele de turnare, în zonele de acţiune a podurilor rulante sau a jgheburilor de fontă sau zgură.

Art. 419
La intrarea în halele industriale, personalul de locomotivă va urmări în permanenţă dacă linia este liberă, observând indicaţiile semnalelor.
În cazul că linia nu se eliberează, mecanicul este obligat să oprească trenul.

Art. 420
În timpul mişcărilor de manevră, personalul de locomotivă va urmări zona de lucru, pentru a putea lua măsuri corespunzătoare de îndepărtare în caz de pericole.

Art. 421
Compunerea partidei de manevră se stabileşte de conducerea persoanei juridice, precizându-se în planurile tehnice de exploatare ale staţiilor de cale ferată, în funcţie de specificul locurilor de muncă.

SUBSECTIUNEA 9: Întreţinerea liniilor de cale ferată industrială

Art. 422
Se interzice efectuarea unor lucrări de orice fel şi de către oricine ar avea nevoie să intervină la nivelul şi sub nivelul solului în zona cuprinsă până la o distanţă de 5 m de la axa căii ferate, fără acordul secţiei linii din cadrul uzinei sau responsabilului acesteia în cazul unităţilor mai mici.

Art. 423
Se interzice începerea lucrărilor la linii de cale ferată în halele de producţie, înainte de stabilirea unui program comun între picher (sau şeful de echipă linii) şi conducătorul halei respective. Programul va stabili punctele de lucru, locul de refugiu al muncitorilor de la linii în cazul mişcărilor macaralei etc.

Art. 424
Conducătorul echipei de intervenţie la linii va numi un responsabil cu supravegherea mişcărilor utilajelor din hală şi atenţionarea lucrătorilor pentru adăpostirea în cazul pericolelor.

Art. 425
Se interzice lucrătorilor de la întreţinerea liniei să lucreze sub macaraua care se găseşte în reparaţie.

Art. 426
Manevrarea garniturilor de vagoane în zonele de lucru ale echipelor de întreţinere se va face după ce conducătorul lucrării va primi aprobarea şefului de echipă linii de cale ferată.

Art. 427
În halele de pregătire a lingotierelor, de stripaj şi de turnare a oţelului de lingotiere, se interzice staţionarea personalului de cale ferată lângă stivele de lingouri şi vagoanele de turnare încărcate.

Art. 428
Şeful de echipă, înainte de a începe lucrul la liniile din hala de turnare, este obligat să verifice dacă nu sunt bucăţi de material cu temperatură ridicată în sectorul respectiv şi numai după ce locul a fost curăţat va permite începerea lucrului.

Art. 429
Lucrătorilor de întreţinere la liniile de cale ferată le este interzis a sta în apropierea locurilor unde se toarnă fontă, oţel, zgură sau alte materiale fluide.

Art. 430
La ci rculaţia şi manevrarea vagoanelor de turnare, a oalelor cu fontă sau zgură lichidă şi a vagoanelor basculante încărcate, picherul sau şeful de echipă va emite semnale de retragere a lucrătorilor de pe linii, spre locurile dinainte stabilite.

Art. 431
Şeful de echipă va îndepărta lucrătorii care lucrează la linii de la locul unde se bate cu bila (berbec) în oale, pentru desprinderea zgurii. Aceşti lucrători se vor retrage în locurile dinainte stabilite.

Art. 432
Lucrătorii de linie vor fi instruiţi să nu stea în locurile în care apar indicii asupra unor eventuale surpări şi crăpături în teren la halda de zgură şi moloz.

Art. 433
Riparea liniei spre taluz se va face numai din partea opusă acestuia.

Art. 434
Se interzice lucrătorilor de linie de la haldele de zgură să stea cu ambele picioare între linia de cale ferată şi taluz.

Art. 435
Lucrătorii care vor lucra la liniile ferate din sectoarele haldă de zgură, furnale şi laminoare vor fi dotaţi cu căşti de protecţie şi ochelari de protecţie pentru lucrul î n zonele din apropierea materialelor incandescente.

Art. 436
În tunelurile de dezgheţare a minereurilor se vor începe lucrările de reparaţii de cale ferată numai după întreruperea gazului metan şi efectuarea aerisirii prin deschiderea uşilor şi a gurilor de ventilaţie.

Art. 437
Pentru executarea lucrărilor de linie a căii ferate se închide pentru circulaţie linia de cale ferată, eclisându-se schimbătorul de cale şi montându-se discuri rosii.
În tunele de dezgheţare nu se vor depozita materiale de cale, iar cele rezultate în urma reparaţiilor se vor evacua în exterior.

Art. 438
Repararea liniilor de cale ferată de pe partea mobila a culbutoarelor se poate începe numai după încheierea convenţiei între picher şi maistrul tehnolog, prin care se stabilesc intervaluri de lucru, scoaterea de sub tensiune a instalaţiei de acţionare, modul de asigurare contra punerii accidentale a instalaţiei de acţionare sub tensiune şi blocarea culbutorului pentru a nu fi posibilă rotirea.
Prin grija picherului se vor semnaliza şi îngrădi eventualele goluri ce permit căderea în buncăr.

Art. 439
Lucrătorii care execută reparaţii la liniile căii ferate de pe estacade vor utiliza în mod obligatoriu centuri de siguranţă pentru a se evita căderea în buncăre.

Art. 440
Repararea liniilor că ii ferate de sub furnale se va executa numai cu acordul scris al maistrului de schimb.

Art. 441
În toate zonele unde intensitatea zgomotului produs nu permite perceperea semnalelor acustice date cu sirena locomotivei, se va stabili un agent instruit şi dot at cu rechizitele necesare care va semnaliza apropierea trenului, în scopul de a evita surprinderea muncitorilor pe linie.

SUBSECTIUNEA 10: Lucrări de linii de cale ferată pe haldă

Art. 442
Toate lucrările de linii de cale ferată vor fi aprobate de şeful haldei şi se vor desfăsura sub conducerea şefului de lucrare (picher, şef de echipă).

Art. 443
Zona de lucru va fi determinată şi semnalizată regulamentar, asigurându-se distanţele minime faţă de activitatea din vecinătate, care prezintă pericole.
În cazul în care nu se pot asigura distanţele minime normate, activităţile periculoase – dezbateri, descărcări de materiale incandescente – se vor sista până la îndepărtarea salariaţilor din zonele învecinate la o distanţă corespunzătoare.

Art. 444
Înainte de începerea lucrărilor, conducătorul activităţii va verifica:
– starea platformei pe care urmează să ripeze linia;
– situaţia şi stabilitatea taluzelor învecinate zonei de lucru;
– îndeplinirea tuturor condiţiilor de lucru în siguranţă.

Art. 445
Montarea şi demontarea liniilor la front se va executa numai după răcirea platformei terasamentului sub 40 0 C.
În mod excepţional este permisă intervenţia şi la temperaturi de peste 40 0 C, numai în cazul de avarii la linii pe haldă, stabilindu-se condiţii specifice şi echipamente individuale de protecţie.

Art. 446
Este interzisă montarea liniei căii ferate la fronturile instabile.

Art. 447
Pe timpul lucrărilor de demontare sau montare a liniilor căii ferate, atunci când este cazul, se va stropi platforma pentru a preintâ mpina formarea prafului.

SUBSECTIUNEA 11: Repararea vagoanelor tehnologice

Art. 448
Manipularea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de pe vagoanele de transportat zgură trebuie să se execute numai de către personalul specializat şi cu pregătirea corespunzătoare.

Art. 449
În timpul lucrului în hală, sabotul de pe linia de intrare în hală trebuie să fie închis, iar cheia acestuia să stea la masitru sau înlocuitorul său.

Art. 450
Lucrările la vagoanele de pe linia din hală se vor începe numai după ce locomotiva a părăsit hala şi sabotul a fost încuiat.

Art. 451
Deschiderea sabotului la intrarea în hală pentru manevră cu locomotiva se va face numai din ordinul conducătorului locului de muncă sau înlocuitorului acestuia şi numai după ce au fost înlăturaţi toţi muncitorii din zona căii ferate.

Art. 452
Manevrarea podului rulant din hală nu este permisă decât persoanelor autorizate ISCIR.

Art. 453
Maşinile, maşinile – unelte şi agregatele din atelierele de reparaţii vor fi folosite numai de personal instruit şi autorizat.

Art. 454
Este interzisă efectuarea de lucrări la vagoane pe linia din hală în timpul când se efectuează manevre.

Art. 455
Manevrarea sarcinilor mari (platforme de vagoane, boghiuri, inel de basculare, oală, şasiu) cu macaraua se va face numai la ordinul conducătorului locului de muncă sau înlocuitorului acestuia, salariatul însărcinat cu această operaţie va lua toate măsurile necesare, evitând orice pericol.

Art. 456
Este interzis accesul în hala a oricăror persoane fără atribuţii de serviciu în zona respectivă, fără avizul maistrului sau înlocuitorului său.

Art. 457
Este interzisă efectuarea probelor de basculare la vagoane de zgură din hală când oala conţine în ea zgură.

Art. 458
Proba de basculare la un vagon pentru oala de zgură se va face numai la ordinele conducătorului locului de muncă sau înlocuitorului său, iar salariaţii însărcinaţi cu efectuarea probelor vor lua măsuri de înlăturarea a oamenilor din jur.

Art. 459
Persoana care deserveşte transbordul precum şi personalul care face legarea şi dezlegarea vagoanelor cu trolii trebuie să fie instruiţi şi autorizaţi în acest scop.

Art. 460
Transbordorul trebuie să fie vopsit conform prevederilor în vigoare.

Art. 461
Este interzis să se execute ungerea şi repararea transbordorului în timpul funcţionării.

Art. 462
Este interzisă păstrarea în cabina transbordorului a imbrăcămintei, materialelor de şters şi uns sau oricăror alte materiale inflamabile sau combustibile.

Art. 463
La remedierea defectelor de natură electrică sau mecanică ale transbordului nu va i nterveni decât personalul autorizat pentru acest lucru, instruit în acest scop.

Art. 464
La părăsirea cabinei de către personalul autorizat cu manevrarea transbordului, acesta va fi asigurat împotriva manevrării accidentale.

Art. 465
La tragerea sau împing erea unui vagon aflat pe transbordor este interzisă staţionarea salariaţilor între vagon şi pasarela de tragere sau împingere a vagonului.

Art. 466
Punerea în mişcare a transbordorului este permisă numai la semnalizarea regulamentară a conducătorului operaţiei.
Mişcările transbordorului vor fi precedate de semnale acustice care vor fi repetate în caz de necesitate.

Art. 467
Cablurile folosite la trolii vor fi verificate zilnic (la începutul fiecărui schimb).

Art. 468
Cablurile pentru prinderea sarcinilor:
a)trebuie să fie alese astfel încât să corespundă sarcinilor ce urmează a fi ridicate;
b)trebuie să fie prevăzute cu plăcuţă de marcare, care să indice sarcina maximă pe care o suportă cablul respectiv;
c)ochiurile de prindere să fie construite fie prin împletire, fie prin prindere cu clemă.

CAPITOLUL 4: ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE DE RIDICAT

SECTIUNEA 1: Autostivuitoare

Art. 469
Noţiunea de “autostivuitor” utilizată în conţinutul articolelor se referă la “electro” şi “motostivuitoare”. Atunci când este cazul, se vor folosi noţiuni separate.

SUBSECTIUNEA 1: Incărcarea – descărcarea

Art. 470
Încărcăturile formate din lăzi, butoaie, cutii etc. trebuie astfel stivuite încat să nu se deplaseze pe platformă în timpul transportului; în spaţiile goale trebuie introduse pene de lemn, sarcina asigurându-se apoi cu lanţul.

Art. 471
Încărcătura care se ridică sau se transportă trebuie să fie uniform distribuită pe lăţimea furcilor, iar centrul de greutate al acesteia nu trebuie să depăsească 500 mm de la coloana de ridicare a furcilor.

Art. 472
In cazul în care apare tendinţa de pierdere a stabilităţii autostivuitorului prin ridicare a roţilor din spate, se va coborî imediat sarcina pe sol.

Art. 473
Înainte de coborîrea încărcăturii, se va examina cu atenţie terenul pe care urmează a se aşeza sau stivui încărcătura.

Art. 474
Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcină sau paletă, trebuie făcută lent, fără smucituri şi cu viteză redusă.

Art. 475
În cazul în care încărcătura împiedică vizibilitatea conducătorului, acesta va fi dirijat de o altă persoană.

Art. 476
Este interzisă încărcarea autostivuitoarelor peste limita admisă a capacităţii de ridicare.

Art. 477
Pentru prinderea (agăţarea) sarcinilor de cârligul autostivuitoarelor dotate cu asemenea dispozitive, trebuie folosit numai personalul instruit şi autorizat în acest scop.

Art. 478
Manevrele în zona de lucru trebuie făcute cu viteză redusă şi cu multă atenţie, numai după ce conducătorul utilajului s-a asigurat că nu sunt persoane în apropiere.

Art. 479
Este interzisă manipularea sarcinii de către muncitori, când aceasta este suspendată pe furci.

SUBSECTIUNEA 2: Efectuarea transporturilor

Art. 480
Circulaţia autostivuitoarelor se va face pe căile de acces stabilite şi marcate în acest scop. Pentru evitarea derapării, căile de acces vor fi curăţate permanent de urme de uleiuri, carburanţi şi noroi, iar în timpul iernii se vor presăra cu nisip şi sare pentru evitarea formării gheţii şi poleiului.

Art. 481
Viteza de deplasare a autostivuitorului trebuie adaptată la condiţiile drumului. Aceasta nu va depăşi 10 km/h pe căile de acces, 5 km/h în intriorul magaziilor şi 2-3 km/h în locurile înguste.

Art. 482
În locurile în care işi desfăşoaraă activitatea grupuri de persoane, în caz de aglomeraţie, la trecerea pe lângă uşi, la curbe, la trecerea prin porţi, se va micşora viteza de deplasare şi se vor emite semnale acustice.

Art. 483
Este interzisă urcarea sau coborârea din autostivuitor în timpul mersului.

Art. 484
Deplasarea autostivuitoarelor se va face numai în sensul înainte. Mersul înapoi este permis n umai pentru efectuarea întoarcerilor, ieşirilor din locuri înguste şi din vagoane, precum şi la coborârea cu sarcină a pantelor, conform prevederilor cărţii tehnice.

Art. 485
În timpul transportului cu autostivuitorul precum şi la ridicarea paletei încărcate la nivelul compartimentului liber din rastel, muncitorii trebuie să stea la o distanţă de minimum 2,5 m şi în nici un caz sub sarcina ridicată.

Art. 486
Este interzis să se ridice şi să se transporte sarcinile numai pe vârful fucilor.

Art. 487
Este interzisă oprirea voluntară a autostivuitorului pe liniile de cale ferată sau treceri de folosinţă comună (pentru pietoni şi alte mijlloace de transport).

Art. 488
Este interzis transportul cu autostivuitorul prin târâre directă a materialelor sau utilajelor, cu excepţia celor prevazute cu sanie.

Art. 489
Transportarea paleţilor suprapuşi este permisă numai daca sunt asigurate: stabilitatea sarcinii, pilotarea şi vizibilitatea. Nu trebuie depăşită capacitatea de ridicare.

Art. 490
Este interzisă ridicarea sau coborârea sarcinilor în timpul deplasării autostivuitorului.

Art. 491
Este interzisă folosirea autostivuitorului pe terenuri accdientate şi/sau nerezistente.

Art. 492
Manevra de depăsire a altor utilaje este permisă numai dacă este absolută nevoie şi numai după ce conducătorul autostivuitorului s-a asigurat că manevra nu prezintă pericol pentru circulaţie.

Art. 493
Coborârea cu sarcină se va face cu spatele, sarcina fiind menţinută în poziţie înclinată înapoi. Dacă înclinaţia pantei este mai mică decât înclinaţia maximă a cadrului, se poate coborî în mers înainte, cu sarcina complet înclinată spre înapoi şi asigurată cu lanţ. În ambele cazuri, circulaţia se va face cu viteză redusă, cu acţionarea progresivă a frânei.

Art. 494
Deplasarea autostivuitorului c u sau fără sarcină este admisă numai pe drumuri netede şi cu cadrul în poziţie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina ridicată la cel mult 200-300 mm de la sol, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi înclinat astfel încât să se asigure o stabi l itate corespunzătoare a sarcinii.

Art. 495
Deplasarea autostivuitorului cu sarcina ridicată la mai mult de 300 mm de la sol este permisă numai la operaţia de stivuire şi se va executa numai în faţa stivei.

Art. 496
Transportul cu autostivuitorul al substan ţelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua numai dacă acestea sunt ambalate conform instrucţiunilor de ambalare şi transport ale acestor substante, pe care stivuitoriştii sunt obligaţi să le cunoască şi să le respecte.

Art. 497
Transportul carbur anţilor cu autostivuitorul este permis numai în butoaie metalice. Este intrerzis transportul lichidelor inflamabile, indiferent de cantităţi, în vase ca: damigene, găleţi sau alte vase descoperite.

Art. 498
Când se manevrează utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu viteză redusă şi cu multă atenţie.

Art. 499
În depozite, magazii, vor fi folosite numai autostivuitoare a căror capacitate şi gabarit permit pătrunderea şi manevrarea lor în spaţii mici şi numai dacă acestea sunt special pregătite pentru lucrul în interior şi nu pot deveni surse de incendiu.

Art. 500
Sarcinile de greutate şi volum mare (produse laminate legate, lăzi, vitrine etc.) trebuie transportate direct pe furcile utilajului, luându-se măsuri suplimentare de asigurare contra căderii sau alunecării, precum şi măsuri de interzicere a staţionării şi circulaţiei persoanelor în raza de manevră a autostivuitorului.

SUBSECTIUNEA 3: Mijlocul de ridicat

Art. 501
Autostivuitoarele cu stare tehnică necorespunzătoare sau care prezintă defecţiuni la ca drul de ridicare a sarcinii nu trebuie admise în exploatare.

Art. 502
În cazul în care se constată unele defecţiuni în funcţionare autostivuitoarelor (zgomote suspecte, scântei la electromotoare precum şi alte fenomene neobişnuite în funcţionarea mecansimului de acţionare hidraulică sau electrică sau în cazul altor ansamble), conducătorii sunt obligaţi să oprească lucrul si să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă starea de fapt. Lucrul se va reîncepe numai după înlăturarea defecţiunilor cons tatate.

Art. 503
Este interzisă plecarea din parcare a autostivuitoarelor în stare de întreţinere necorespunzătoare (scurgeri de carburanţi şi lubrefianţi, lipsa buşoanelor de la rezervoare etc.)

Art. 504
Presiunea aerului în pneuri trebuie să corespundă cu cea prevăzută de cartea tehnică în funcţie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmează să lucreze utilajul şi de condiţiile atmosferice.

Art. 505
Se interzice lăsarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare a electrost ivuitorului.

Art. 506
În cazul în care electrostivuitoarele lucrează la o tesiune mai mare decât tensiunea nepericuloasă, platformele locurilor de conducere trebuie acoperite cu covoare electroizolante.

Art. 507
Motostivuitoarele cu eşapare liberă a gazelor trebuie folosite numai în depozite deschise, neacoperite sau în hale prevazute cu ventilaţie; funcţionarea în spaţii închise care nu îndeplinesc condiţia de ventilaţie de mai sus este permisă numai dacă motostivuitoarele sunt prevazute cu dispozitive de epurare a gazelor.

Art. 508
Este interzisă sporirea contragreutăţilor cu scopul de a ridica şi trnasporta sarcini a căror greutate depăşeşte capacitatea de ridicare a autostivuitorului.

Art. 509
Este interzisă pornirea unui autostivuitor prin împingere cu furcile de către un alt autostivuitor.

Art. 510
Este interzisă pornirea motorului autostivuitorului dacă acesta s-a oprit datorită unei defecţiuni, având sarcina ridicată.

Art. 511
Este interzisă pornirea sau frânarea bruscă a autostivuitorului cu sarcina ridicată, pentru a se evita răsturnarea utilajului.

Art. 512
Este interzisă utilizarea autostivuitoarelor fără instalaţie de semnalizare acustică, optică precum şi fără sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nopţii sau pe ceaţă.

Art. 513
Periodic, pe baza graficului şi a instrucţiunilor de exploatare, se va revizui starea de funcţionare a autostivuitoarelor şi, în special, sistemul de ridicare, de frânare, de direcţie, de semnalizare şi stabilitatea.

Art. 514
Lucrările de reparaţii ale autostivuitoarelor trebuie executate, numai în ateliere specializate, de către personal calificat.

Art. 515
Parcarea autostivuitoarelor se va face la o distanţă mai mare de 2,5 m de şina de cale ferată.

Art. 516
Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de către persoane a căror vârstă a depăsit 18 ani. Persoana fizică sau juridică deţinătoare va face instruirea şi autorizarea acestora, pe bază de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor conform prevederilor din “Prescripţiile tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat ” CR-5, în vigoare, elaborate de ISCIR.
Conducătorul autostivuitorului trebuie să aibă asupra sa autorizaţia de conducere şi, după caz, foaia de lucru.

Art. 517
Conducătorul autostivuitorului este obligat înaintea începerii lucrului, să controleze starea tehnică a utilajului, să verifice dacă sistemul hidraulic este corespunzător făcând probe de ridicare-coborâre a unei sarcini în funcţie de capacitatea maşinii, p r ecum şi de înclinarea înapoi a cadrului.

Art. 518
Conducătorul autostivuitorului va verifica, înainte de începerea lucrului dacă nu sunt pietre sau alte corpuri tari între cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea roţii laterale.

Art. 519
Conducătorilor de autostivuitoare le este interzisă staţionarea în zona de acţiune a mijloacelor de ridicat.

Art. 520
Conducătorii de autostivuitoare trebuie să respecte următoarele:
– să nu transporte persoane în cabine, pe scările şi părţile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau încărcate;
– să asigure stabilitatea şi siguranţa încărcăturii;
– să nu permită persoanelor străine să conducă utilajul;
– să evite pornirea sau oprirea bruscă, pentru a preveni căderea sarcinilor sau răsturnarea utilajului;
– la intrarea – ieşirea din magazie, precum şi la trecerea pe lângă o persoană să semnalizeze acustic.

Art. 521
În timul deplasării conducătorul autostivuitorului va păstra faţă de utilajul din faţă o distanţă care să-i permită, în cazul că acesta opreşte sau îşi schimbă direcţia de mers, evitarea unei coliziuni.

Art. 522
Este interzis să se conducă autostivuitorul cu o singură mână.

Art. 523
Pentru a evita deraparea, conducătorii de autostivuitoare care circulă pe căile de circulaţie aflate în aer liber, trebuie să folosească lanţurile antiderapante din dotare.

Art. 524
Conducătorului de autostivuitoare îi este interzis să angajeze discuţii în timp ce manevrează utilajul.

Art. 525
Pornirea motostivuitoarelor cu manivela se va face numai de către conducătorul utilajului.

Art. 526
Se interzice conducătorului să părăsească utilajul cu sarcina ridicată. În caz de nevoie, la părăsirea utilajului, se va lăsa sarcina pe sol, se va trage frâna de mână şi se va scoate cheia din contact.

Art. 527
In cazul în care autostivuitorul se defectează, având sarcina ridicată înainte de remedierea defecţiunilor, conducătorul trebuie să ia măsuri de înlăturare a persoanelor din zona periculoasă.

Art. 528
Este interzisă ridicarea persoanelor cu autostivuitorul.

Art. 529
Se interzice conducătorului să manipuleze autostivuitorul stând pe sol lângă acesta.

Art. 530
În cazul că un autostivuitor se defectează pe linia de cale ferată, conducătorul lui va anunţa imediat partida de manevră şi pe şeful de echipă, după care va lua măsuri urgente de scoatere din gabaritul acesteia, solicitând ajutorul persoanelor de la faţa locului.

Art. 531
Conducătorii de motostivuitoare care transportă încărcături inflamabile trebuie să verifice dacă:
– eşapamentul este montat în partea din spate şi este prevazut cu parascântei şi apărătoare metalică;
– există mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor, în funcţie de natura încărcăturii transportate;
– pe parţile laterale, în faţa şi în spatele utilajului este scris, cu litere vizibile “PERICOL DE FOC”.

Art. 532
La terminarea lucrului sau ori de câte ori conducătorul părăseşte autostivuitorul, acesta îl va asigura contra deplasării, în special atunci este oprit în pantă, prin tragerea frânei de mână şi introducerea manetei în una din treptele de viteză.

SECTIUNEA 2: Încărcătoare frontale (IFRON)

Art. 533
La exploatarea incărcătoarelor frontale, trebuie să se respecte şi prevederile de la capitolul “Activitatea de transport cu mijloace auto” din prezenta normă specifică.

Art. 534
Conducerea IFRON-ului trebuie încredinţată numai salariaţilor calificaţi şi autorizaţi de către persoana fizică sau juridică ce exploatează utilajele, pe bază de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor.
Rein struirea conducătorului se va face ori de câte ori i se va încredinţa spre conducere un alt timp de încărcător frontal.

SUBSECTIUNEA 1: Încărcarea-descărcarea

Art. 535
La operaţia de încărcare cu IFRON-ul se vor respecta următoarele:
– conducătorul va semnaliza pentru atenţionare şi va începe manevra numai după retragerea tuturor persoanelor din raza de acţiune a utilajului;
– conducătorul nu va aşeza sarcina în mijloacele de transport decât după ce s-a asigurat că lucrătorii s-au retras din acestea;
– deschiderea graifărului şi bascularea sarcinii în mijlocul de transport este permisă numai după staţionarea utilajului şi încetarea balansării sarcinii;
– la încărcarea cu IFRON-ul în vagoane cu pereţi înalţi pentru formarea de stive (picioare) stabile, se va marca mijlocului acestora pe pereţii vagonului;
– preluarea sarcinilor din grămadă sau tivă se va face numai de către conducătorul IFRON-ului; este interzisă fixarea sau ajustarea cu mâna sau alte unelte a sarcinilor de către alte persoane;
– la ridicarea sarcinii din s tive se va verifica stabilitatea acesteia în graifăr;
– la descărcarea şi încărcarea materialelor în si din stive, conducătorul trebuie să se asigure că nu există persoane pe acestea sau în jurul lor;
– la încărcarea lemnului rotund (buşteni) în nave, treb uie respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi forestiere.

Art. 536
La operaţia de descărcare a sarcinilor cu IFRON-ul, se vor respecta următoarele:
– sarcina ce se preia din autovehicule sau vagoane va fi bine fix ată în echipamentul auxiliar adecvat lucrului, echilibrată pe cele două brate ale furcii utilajului şi corespunzătoare capacităţii sale;
– descărcarea buştenilor prin impingere este admisă numai la vagoanele de cale ferată, în punctele de descărcare prevăzute cu rampe înclinate sau dotate cu balănci;
– în timpul descărcării sarcinilor din autovehicule, conducătorul este obligat să oprească lucrul în caz de pericol.

Art. 537
Pe timpul încărcării sau descărcării, este interzisă staţionarea lucrătorilor pe caroseria autovehiculelor, în faţa sarcinilor sau în raza de acţiune a încărcătoarelor frontale.

Art. 538
Este interzisă deplasarea IFRON-ului înainte de ridicarea sarcinii şi desprinderea completă a acesteia din stivă, din mijloacele de transport sau de pe s ol.

Art. 539
Se interzice depunerea sarcinilor în stive, în mijloacele de transport sau la sol, de la o înălţime mai mare de 0,5 m.

Art. 540
La efectuarea manevrelor de încărcare-descărcare şi transport a materialelor granulare, utilajul va fi acţionat încet, atât la umplerea şi golirea cupei cât şi pe parcursul deplasării.

Art. 541
Se intrzice conducătorului să părăsească utilajul având sarcina ridicată de la sol.

Art. 542
Părăsirea încărcătorului frontal se va face numai după oprirea motorului, blocarea frânei şi închiderea cabinei, furca utilajului fiind sprijinită pe sol.

SUBSECTIUNEA 2: Efectuarea transporturilor

Art. 543
Pe trimpul transportului sarcinilor cu IFRON-ul se vor respecta următoarele:
– deplasarea se va face menţinând sarcina la o înălţime e maximum 0,5 m faţă de sol; ridicarea sarcinii la înălţimi mai mari este permisă numai pentru trecerea prin locurile înguste, cu viteză redusă, până la evitarea oricărui pericol de accidentare;
– se interzice circulaţia cu sarcină, pe terenuri cu pantă mai mare de 10% şi rampe de încărcare-descărcare în vagoane cu o pantă mai mare de 2%;
– la trecerea peste podeţe sau poduri, se va ţine seama de capacitatea de rezistenţă a acestora;
– conducătorul trebuie să urmărească cu atenţie traseul drumului; se interzice deplasarea pe terenuri cu obstacole sau gropi, a căror denivelare este mai mare de 10 cm, care pot provoca răsturnarea utilajului;
– se interzice deplasarea sarcinilor ale căror dimensiuni nu se încadrează în gabaritele căilor de circulaţie sau a celor care periclitează echilibrul utilajului;
– este interzisă oprirea pe pasajele de trecere de cale ferată sau în raza de acţiune a altor utilaje.

Art. 544
Deplasarea IFRON-ului în incintă este permisă numai pe căile de circulaţie stabilite, cu o viteză care să asigure evitarea pericolelor de accidentare, stabilite prin instrucţiunile proprii locului de muncă.

Art. 545
Când este necesară deplasarea încărcătoarelor frontale pe drumurile publice, trebuie respectate prevederile “Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice” şi Normele specifice de securitate a mucnii pentru transporturile rutiere.

Art. 546
La transportul unor sarcini voluminoase, care restrâng vizibilitatea conducătorului, manevrarea va fi dirijată de o persoană aflată în afara utilajului şi în raza de vizibilitate a conducătorului.

Art. 547
În timpul deplasării IFRON-ului îndeosebi în locurile aglomerate, conducătorul va reduce viteza, se va asigura că nu este pericol de accidentare, dând totodată semnale sonore de avertizare.

Art. 548
Se interzice transportul persoanelor cu IFRON-ul.

Art. 549
Este interzisă deplasarea sau lucrul pe întuneric, cu farurile defecte sau stinse.

SUBSECTIUNEA 3: Mijlocul de ridicat

Art. 550
Pe timpul funcţionării, încărcătorul frontal trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic prevederilor cărţii tehnice, fiind utilizat în limitele caracteristicilor lui tehnice. Capacitatea de ridicare va fi înscrisă pe o tăbliţă indicatoare, conducătorul fiind obligat să verifice permanent existenţa acesteia.

Art. 551
Este interzisă folosirea IFRON-ului pentru executarea unor lucrări neadecvate. Pentru sarcini specifice, trebuie să se dispună de echipamentul auxiliar şi sculele anexate, corespunzătoare operaţiei ce se execută, fiind interzisă recurgerea la improvizaţii.

Art. 552
Se interzice utilizarea IFRON-ului pentru împingerea şi tragerea autovehiculelor, a vagoanelor sau a altor mijloace de transport.

Art. 553
Este interzisă acţionarea bruscă sau forţată a comenzilor IFRON-ului (manete, pedale etc.)

Art. 554
Este interzisă manipularea de la sol a pârghiilor de acţionare.

Art. 555
Este interzisă manevrarea sarcinii atunci când motorul este oprit din funcţionare.

Art. 556
Se interzice manevrarea echipamentului auxiliar concomitent cu frânara bruscă a IFRON-ului.

SUBSECTIUNEA 4: Verificări, revizii, reparaţii

Art. 557
În cazul unor defecţiuni, conducătorul este obligat să întrerupă lucrul şi să procedeze la remedierea acestora, daca este posibil.

Art. 558
Încărcătoarele frontale trebuie să aibă, lateral, la geamuri, bare sudate pentru a împiedica conducătorul utilajului să scoată capul în afară, evitându-se astfel accidentarea acestuia.

Art. 559
Verificarea echipamentului auxiliar trebuie să se faca numai când acesta este asezat pe sol.

Art. 560
Încărcătorul frontal trebuie să aibă reviziile tehnice şi lucrările de întreţinere efectuate la termen, conform graficului.

Art. 561
În caz de avarie, remorcarea încărcătorului defect se face numai cu ajutorul unei bare de remorcare, conform prevederilor “Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice”.

Art. 562
Lucrările de reparaţii la încărcătorul frontal trebuie efectuate numai de către personal calificat şi autorizat, în atelierele specializate.

SECTIUNEA 3: Macarale

Art. 563
Exploatarea macaralelor trebuie să se facă cu respectarea prevederilor din “Prescripţiile tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare”, elaborate de ISCIR.

Art. 564
Persoanele juridice şi fizice care detin macarale, sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea acestora, care trebuie autorizat conform prescripţiilor tehnice CR2-ISCIR. Personalul autorizat răspunde împreună cu conducerea persoanei juridice s a u persoana fizică de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a macaralelor şi a normelor de securitatea muncii în vigoare.

SUBSECTIUNEA 1: Responsabilităţi

Art. 565
Responsabilul autorizat ISCIR are următoarele atribuţii p rivind securitatea muncii:
– să ţină evidenţa macaralelor şi să urmărească efectuarea la termen a verificărilor tehnice;
– să supravegheze ca macaralele, mecanismele de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare, să fie folosite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare, instrucţiunile de exploatare şi normele de securitate a muncii;
– să asigure afişarea la locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare, codurilor de semnalizare, instrucţiunilor pentru folosirea cablurilor şi lanţurilor de legare ;
– să interzică manevrarea macaralelor de către personal neautorizat;
– să urmărească efectuarea periodică a instructajului de securitate a muncii cu macaragiii, legătorii de sarcină şi personalul de întreţinere şi revizie;
– să participe la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi să urmăreasca îndeplinirea lui;
– să urmărească executarea verificărilor periodice a instalaţiei de protecţie împotriva tensiunii de atingere şi consemnarea rezultatelor;
– să urmărească executarea la termenele prescrise a verificării cablurilor, lanţurilor şi ale celorlalte dispozitive de prindere şi legare a sarcinilor;
– să oprească din funcţiune macaralele care prezintă defecţiuni atât la partea mecanică, cât şi la cea electrică şi să ia măsuri în vederea eliminării acestora.

SUBSECTIUNEA 2: Exploatarea macaralelor

Art. 566
Manevrarea macaralelor se va face numai de către macaragii autorizaţi, conform “Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat”-CR5-ISCIR.

Art. 567
Macaragiii, legătorii de sarcină, precum şi echipele de întreţinere, revizie şi reparare a macaralelor, trebuie să respecte instrucţiunile de exploatare a utilajelor, prescripţiilor tehnice ISCIR şi prezenta normă specifică.

Art. 568
Instructajul de protecţie a muncii a macaragiilor, legătorilor de sarcină precum şi a echipelor de întreţinere, revizie şi reparaţii a mcaralelor, va fi reparat periodic în funcţie de condiţiile de muncă, însă cel puţin odată pe lună. Odată cu instructajul lunar de protecţie a muncii, macaragiii trebuie instruiţi şi pe linia improspătării cunoştinţelor de specialitate de către personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice deţinătoare.

Art. 569
Ori de câte ori un macaragiu este mutat de la o instalaţie de ridicat la alta, trebuie să i se facă instructajul de protecţie a muncii la noul loc de muncă.

Art. 570
Macaragiii, legătorii de sarcină sau alte persoane însărcinate să dirijeze mişcările macaralelor, trebuie să cunoască şi să aplice întocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completări ale persoanei juridice în funcţie de tipul macaralelor pe care le are în dotare.

Art. 571
La macaralele care lucrează în aer liber, între gabaritul macaralei şi gabaritul de liberă trecere, trebuie lăsat spaţiul de siguranţă conform isntrucţiunilor ISCIR.

Art. 572
Este interzisă funcţionarea macaralelor şi a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător.

Art. 573
Căile de acces la locurile de urcare pe macarale şi la întrerupătoarele liniei principale de alimentare situate în hala trebuie să fie în permanenţă libere de orice fel de obstacole.

Art. 574
Căile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie să fie b ine iluminate în timpul lucrului.

Art. 575
Accesul pe macarale este permis numai macaragiului şi persoanelor a căror activitate este legată de instalaţiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intreţinere, revizii şi reparaţii, de verificare) şi care şi-au însuşit în prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.

Art. 576
Este interzisă folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât sarcina maximă de ridicare admisă sau dacă nu sunt respectate condiţiile de formă sau gabarit impuse de cartea tehnică.

Art. 577
Se interzice:
– folosirea macaralelor pentru târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;
– ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în pozitie oblică;
– balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara;
– deplasarea macaralelor cu lanţurile, cablurile sau cârligele târâte pe so l;
– transportul persoanelor cu cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc.).

Art. 578
Este interzisă funcţionarea macaralelor dacă organele de maşini în mişcare şi elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu apărători de protecţie sau dacă acestea sunt demontate, îndepărtate sau fixate necorespunzător.

Art. 579
Indiferent de tipul construcţiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de acţionare, precum şi incintele pentru aparatajul electric, trebuie să fie prevazute cu stingătoare de incendiu adecvate.

Art. 580
Manevrarea cu comandă de la sol este permisă numai în condiţiile optime de deplasare ale manevrantului: spaţii de trecere libere, fără cotituri bruşte, de lăţime suficientă, cu bună vizibilitate etc.

Art. 581
Este interzisă urcarea, circulaţia sau staţionarea oricăror persoane pe macarale sau căile lor de rulare în timpul funcţionării lor.

Art. 582
Urcarea şi coborârea de pe macara trebuie să se facă numai în timpul staţionării acesteia şi numai prin lo curi special amenajate în acest scop.

Art. 583
Urcarea sau coborârea de pe macara trebuie să se facă numai cu mâinile libere. Pentru sculele necesare se va utiliza o geantă specială care fie că se poartă pe umăr, fie că se ridică şi se coboară cu ajutorul unei frânghii.

Art. 584
Este interzisă utilizarea macaralelor dacă iluminatul la locul de muncă lipseşte sau nu corespunde normelor în vigoare.

Art. 585
Este interzisă utilizarea macaralelor cu braţ care lucrează în aer liber, dacă presiunea rezultată din viteza vântului şi temperatură depăşeşte valorile indicate în cartea tehnică.

Art. 586
Este interzisă utilizarea macaralei cu braţ în zona în care se găsesc conductoare electrice aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevăzută cu un dispozitiv de avertizare a intrării braţului în câmp electric ca tensiune periculoasă.

Art. 587
Este interzisă utilizarea macaralelor acţionate prin motoare termice în apropierea locurilor sau în încăperi unde există praf, gaze sau vapori inflamabili, dacă acestea nu sunt prevazute cu dispozitive de protecţie corespunzătoare, precum şi în încăperile în care instalaţiile de ventilat nu sunt suficeinte pentru a elimina pericolul pe care il prezintă gazele de eşapament.

Art. 588
Este interzisă punerea în funcţiune a macaralei, dacă dispozitivele de siguranţă şi de protecţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau dacă lanţurile şi cablurile acesteia prezintă uzuri peste limitele admise.

Art. 589
Pentru legara şi ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organele de legare şi dispozitive de prindere verificate, corespunzătoare cu sarcina maximă de ridicare a macaralei respective şi verificate conform prescripţiilor tehnice R 10-ISCIR.

Art. 590
Este interzisă transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau încăperilor locuite, utilajelor sau instalaţiilor.

Art. 591
Este interzisă echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini.
Dacă este necesară reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării, aceasta se va executa numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare.

Art. 592
La ridicarea sau coborârea unei sarcini care în timpul manevrei se poate lovi sau agăţa de anumite părţi ale macaralei sau de alte elemente care se găsesc în raza de acţiune a acesteia, sarcina trebuie să fie condusă numai cu ajutorul unor frânghii sau alte mijloace mobile şi în nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, pârghii etc.).

Art. 593
Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale trebuie să se facă numai sub conducerea şi supravegherea responsabilului autorizat ISCIR, nefiind permis să se depăşească la nici una din macarale, sarcina maximă admisă. În timpul ridicării sarcinii, poziţia cablurilor trebuie să fie verificată, iar vitezele de ridicare să fie egale.

Art. 594
În cazul în care se impune lucrul cu mai multe macarale la niveluri diferite, unele deasupra altora, ale căror căi de rulare sau câmpuri de acţionare se intersectează, trebuie fixată o prioritate de manevră şi luate toate măsurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circulă la niveluri inferioare. Între gabaritele părţilor în mişcare trebuie păstrate spaţii de siguranţă de cel puţin 500 mm. Trebuie semnalizată intenţia de începere a mişcării, precum şi că s-a luat cunoştinţă şi s-a înteles intenţia celorlalti macaragii.

Art. 595
La ridicarea unei sarcini aflate în apropierea unui perete, stâlp, stivă, vagon etc., este interzisă staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina suspendată, precum şi în timpul ridicării şi coborârii sarcinii.

Art. 596
Frânarea macaralelor si mecanismelor de ridicat în timpul lucrului, trebuie să fie executată lin.

Art. 597
Utilizarea macaralelor cu electromagneţi de ridicare este permisă numai în zona în care circulaţia persoanelor şi executarea de alte lucrări este interzisă prin indicatoare de securitate.

Art. 598
Este interzis să se toarne metal topit în partea unde se află cabina macaragiului în afara de cazul în care aceasta este bine închisa, protejată şi prevazută cu instalaţie de climatizare.

Art. 599
La macaralele turn utilizate în şantierele de construcţii, trebuie asigurată între poziţia limită superioară a sarcinii si cel mai înalt nivel de lucru un spaţiu liber de minimum 2 m; dacă această condiţie nu poate fi îndeplinită, un observator amplasat corespunzător va fi prezent obligatoriu pentru a da semnalele necesare.

Art. 600
Este interzisă deplasarea macaralelor cu braţ pe şasiu de vagon de cale ferată sau pe autovehicule cu roţi (sau pe senile), dacă nu au braţul aşezat în lungul căii pe care se efectuează deplasarea cu cârligul într-o poziţie care să asigure buna lui viziblitate din cabina macaragiului, de preferinţă în sensul de mers. De asemenea, este interzisă deplasarea acest o r macarale în acelaşi timp cu rotirea braţului, dacă acestea nu sunt destinate prin construcţie să lucreze în asemenea condiţii.

Art. 601
La terminarea sau întreruperea lucrului, sarcina nu trebuie să rămână suspendarea în dispozitivul de prindere. În cazuri cu totul deosebite, trebuie luate măsuri de asigurare prin sprijinirea sau dublarea legăturilor sarcinii, precum şi prin îngrădirea zonei de sub sarcină prevăzându-se şi un indicator de securitate corespunzător.

Art. 602
Este interzisă păstrarea în cabina macaragiului a materialelor de şters sau uns şi a oricăror materiale inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de şters şi uns (permise în cantităţi mici) trebuie să fie păstrate în cutii sau în vase de tablă fixate de construcţia macaralei, în afara cabinei. Cârpele şi bumbacul de şters folosite trebuie să fie îndepărtate imediat de pe macara.

SUBSECTIUNEA 3: Obligaţiile principale ale macaragiului

Art. 603
Macaragiul are următoarele obligaţii:
– să cunoască perfect macaraua pe care o deserveşte şi instrucţ iunile de exploatare ale acesteia;
– să cunoască şi să respecte codul de semnalizare şi măsurile de prim ajutor ce se acordă persoanelor accidentate;
– să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există oameni pe macara;
– la primirea şi predarea serviciului, să consemneze în regimul de supraveghere a mcaralei pe care o deserveşte, starea acesteia;
– să participe efectiv la operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie, precum şi la verificările ce se efectuează la macaraua pe care o deserveşte;
– să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara;
– să întreţină macaraua şi cabina în perfectă curăţenie;
– să urce sau să coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate în acest scop;
– să aibă mânile libere pentru a urca sau coborî scările fără riscuri de accidentare;
-să nu poarte mănuşi cu un singur deget precum şi încălţăminte cu talpă alunecoasă;
– să nu părăsească cabina cât timp macaraua se găseşte sub sarcină;
– să cunoască perfect mişcările cârligului şi drumul pe care il face acesta la ridicare, transportare şi coborâre, cu şi fără sarcină;
– să execute manevrele numai la semnalul legătorului de sarcină sau al persoanei desemnate în acest sens de către conducătorul locului de muncă, cu excepţia semnalului de oprire pe care trebuie să-l respecte, indiferent de către ce persoană este dat;
In caz de incendiu pe macara, să ştie să facă uz de extinctorul din cabina. Macaragiul va avea grija ca extinctorul să fie în permanenţă încărcat şi în stare bună de funcţionare.

SUBSECTIUNEA 4: Obligaţiile macaragiului înainte de începerea lucrului

Art. 604
Înainte de îneperea lucrului, macaragiul are următoarele obligaţii:
– să nu se urce pe macara în stare de oboseală sau de ebrietate;
– să ridice marca (talonul) şi să o depună în cabina de comandă la locul stabilit;
– să verifice ca pe macara să nu se găsească obiecte aşezate liber;
– să verifice toate elementele macaralei şi în special dispozitivele de siguranţă şi de protecţie, frânele, căile de rulare, opritoarele de la capetele liniei, starea cablurilor şi fixarea lor;
– să identifice legătorii de sarcini cu care va lucra;
– în cazul în care macaraua este deservită de doi sau mai mulţi legători de sarcină să informeze care dintre ei este destinat să semnalizeze mişcările necesare;
– să verifice funcţionarea instalaţiilor de semnalizare, iluminat, încălzire, aerisire şi climatizare;
– să verifice legătura electrică la instalaţiile de protecţie împotriva tensiunilor de atingere a şinelor de rulare şi a întregii instalaţii electrice a macaralei, precum şi toate elementele de comandă sunt puse la poziţia zero, înainte de a conecta întrerupătorul principal;
– să verifice dacă scările de acces care duc către cabina macaragiului se prezintă în condiţii normale ( cu coş de protecţie sau mînă curentă);
– să verifice dacă iluminatul cabinei şi al macaralei precum şi al locurilor de încărcare-descărcare este corespunzător;
– să verifice dacă există lubrifianţi în punctele de ungere conform schemei de ungere (va face ungerea acolo unde este cazul);
– la ma caralele cu braţ variabil, să verifice funcţionarea indicatorului de sarcină, pentru fiecare poziţie de deschidere a braţului;
– să verifice dacă linia principală de alimentare se află sub tensiune;
– să verifice dacă contactul de siguranţă electric de la uşa cabinei funcţionează normal;
– să verifice funcţionarea corectă a tuturor mecanismelor instalaţiei de ridicat pe care o deserveşte;
– în cazul în care macaragiul constată defecţiuni pe care nu le poate remedia singur, este obligat să deconecteze imediat instalaţia de la reţea şi să raporteze defecţiunile constatate responsabilului cu supravegherea tehnică a instalaţiei de ridicat, pe care le va trece în registrul de supraveghere. După remedierea defecţiunilor, macaragiul va face o nouă v e rificare, iar după ce a constatat că totul este în ordine şi echipa de întreţinere a coborât de pe calea de rulare, va conecta întrerupătorul principal, în vederea deplasării macaralei la locul de muncă;
– să semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustică fiecare pornire sau manevră a macaralei;
– să nu apropie braţul macaralei în imediata vecinătate a conductoarelor electrice aeriene sau în zona lor de influenţă.

SUBSECTIUNEA 5: Obligaţiile macaragiului în timpul lucrului

Art. 605
In vederea asigurării securităţii muncii în timpul funcţionării macaralei, macaragiul are următoarele obligaţii principale:
– să execute manevrele de ridicare- coborâre şi deplasare a sarcinilor numai în baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de către legătorul de sarcini. Numai în cazul când este vorba de o oprire urgentă, accidentală şi obligatorie a macaralei, macaragiul va executa semnalul de oprire al altei persoane decât a legătorului de sarcini;
– să nu depăsească sarcina maximă admisă înscrisă sau în cazul macaralelor cu braţ variabil, sarcina maximă admisă corespunzătoare deschiderii braţului;
– să execute manevra macaralei lin, astfel încăt sa evite balansarea sarcinii şi producerea şocurilor;
– să nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;
– să nu transporte persoane cu cârligul macaralei sau aşezate pe sarcina prinsă în cârlig;
– înainte de a transporta sarcina, să execute în prealabil o ridicare de probă conform prescripţiilor tehnice R 1-ISCIR;
– la deplasarea sarcinilor pe orizontală să păstreze o distanţă de cel puţin 1 m faţă de obiectele care se află în raza de acţiune a macaralei. În cazul în care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie să fie ridicate la cel puţin 300 mm deasupra acestor obiecte;
– să nu transporte sarcinile pe deasupra maşinilor unelte, tuburilor de oxigen precum şi a materialelor explozive;
– să nu echilibreze sarcinile prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcină;
– să nu folosească macaraua pentru dezbaterea pieselor (în turnătorii) pre cum si aruncarea sarcinilor care sunt fixate în cârligul macaralei;
– să nu lucreze în condiţii lipsite de vizibilitate perfectă;
– să oprească macaraua din funcţie atunci când apare o defecţiune care ar putea conduce la accidente;
– în cazul întreruperii accidentale a curentului electric, să aducă manetele controlerelor în poziţie zero şi să deconecteze întrerupătorul principal. Daca sarcina a rămas agăţată în cîrlig şi nu mai poate fi coborîtă, macaragiul trebuie să îngrădească locul sub sarcină si să ce a ră să se ia măsuri pentru a se împiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin dreptul sarcinii;
– la părăsirea temporară a macaralei să elibereze cârligul de sarcină, să-l ridice la maximum, fără însă ca limitatorul de cursă să fie acţionat, să întrerupă curentul electric din cabină, să aducă controlerele în poziţia zero şi să încuie uşa la macaralele cu cabina închisă, respectiv să nu lase cheia în contact la îndemâna persoanelor străine în cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol;
– să nu ridice sarcini care se află în aropierea unui perete sau a unui obstacol, dacă între acesta şi sarcină se găsesc persoane;
– când sarcinile sunt suspendate prin intermediul unui electromagnet, macaragiul va porni macaraua numai atunci când toate persoanele au fost îndepărtate din raza de acţiune a macaralei (la o distanţă care să asigure evitarea accidentărilor) sau spaţiul respectiv a fost îngrădit şi circulaţia a fost oprită prin indicatoare de securitate.
– să oprească funcţionarea macaralei dacă iluminatul la locul de muncă este insuficient sau dacă vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceaţă, obiecte etc.;
– să oprească funcţionarea macaralei atunci când vântul depăşeşte limita prescrisă în cartea macaralei şi să o ancoreze corespunzător.

SUBSECTIUNEA 6: Obligaţiile macaragiului la terminarea lucrului

Art. 606
La terminarea lucrului macaragiul este obligat:
– să descarce sarcina şi să ridice dispozitivul de prindere a sarcinii în poziţia cea mai de sus;
– să deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macarale care lucrează în exterior trebuie fixate pe calea de rulare cu cleşti de prindere sau dispozitive de ancorare sau calare;
– să gareze macaralele turn şi cele cu braţ rotitor cu mecanismul de rotire a turnului sau a braţului nefrânat pentru a permite rotirea liberă în caz de vânt (braţul se va pune în giruetă);
– să aducă în poziţia de oprire toate manetele de comandă, să deconecteze întrerupătorul principal, să opună în funcţiune iluminatul de bal izare;
– să închidă cu cheia uşa cabinei de comandă; la macaralele care nu au cabină închisă se va închide cu lacăt sau cheie întrerupătorul principal;
– să aducă marca (talonul) macaralei la şeful ierarhic, unde va depune şi cheile.

SUBSECTIUNEA 7: Obligaţiile legătorului de sarcină

Art. 607
Legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, autorizate de persoana juridică pe bază de instruire şi verificare conform prescripţiilor R 1 ISCIR.

Art. 608
Pentru asigurarea securităţii muncii în ceea ce priveşte legarea, fixarea sarcinilor în cârligul macaralei, transportul şi depozitarea acestora la locul dorit, legătorul de sarcini are următoarele obligaţii:
– să cunoască şi să aplice întocmai codul de semnalizare a macaralei, cu eventualele completări ale persoanei juridice (în funcţie de tipul macaralelor pe care le au în dotare), precum şi procesul de producţie (succesiunea operaţiilor) pentru a semnaliza corect manevrele necesare;
– să se prezinte odihnit la lucru şi să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice;
– să poarte echipamentul de protecţie pe care-l are în dotare;
– să utilizeze pentru legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suportă şi să nu lege sarcini a căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectivă, ţinând seama şi de înclinarea ramurilor de cablu sau lanţ;
– să utilizeze numai organe de legare şi dispozitive de prindere ver ificate;
– pentru legarea sarcinii, să aleagă organele de legare corespunzătoare greutăţii şi formei geometrice a acesteia;
– să execute legarea sarcinii în aşa fel încât, cablurile şi lanţurile să nu se încrucişeze la introducerea lor în cârlig, să fie întinse şi asezate uniform pe sarcină fără a forma noduri şi ochiuri, asigurându-se echilibrarea şi asigurarea sarcinii numai pe vertical;
– să execute şi să asigure legarea astfel încât să nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cădea după ce a fost ridicată ;
– pe muchiile ascuţite ale sarcinilor să aşeze piese speciale sau garnituri de tablă sau lemn pentru protejarea cablului sau lanţului de legare;
– să nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;
– să interzică echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane, precum şi transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agăţate pe cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii;
– să lege obiectele lungi şi rigide în cel puţin două puncte pentru a se evita balansarea lor, în aceste cazuri sarcina trebuie să fie ghidată de pe sol, prin intermediul unei frânghii;
– să transporte materiale mărunte sau piesele mici numai în lăzi şi nu pe platforme sau tărgi care nu sunt prevazute cu pereţi; încărcarea lăzilor cu materiale mărunte sau piese mici nu trebuie să depăsească marginea superioară a pereţilor laterali;
– după legarea şi prinderea sarcinii în cârligul macaralei, să semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicări de probă până la înălţimea de cca. 100 mm de la nivelul solului; dacă echilibrul sarcinii este stabil, fără pericol de deplasare sau alunecare, să semnalizeze macaragiului continuarea ridicării precum şi restul de mişcări pe care trebuie să le execute cu macaraua, aşez â ndu-se astfel încât să se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului;
– la macaralele cu deplasare pe sol, să verifice dacă pe calea de rulare se găsesc obiecte sau persoane;
– să urmărească transportul pe orizontală a sarcinii suspendate, mergând în urma ei pe tot traseul, având grijă ca aceasta să nu lovească persoane şi să le accidenteze;
– să interzică circulaţia persoanelor pe sub sarcina suspendată şi să aibă grijă să nu se facă transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesităţile de producţie nu impun aceasta; dacă totuşi trebuie transportată sarcina, se vor îndepărta în prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanţă care să asigure securitatea acestora;
– să nu folosească organe de legare sau dispozitive innădite sau care prezintă uzuri;
– să cunoască şi să respecte normele de securitate a muncii specifice locului de muncă pe care îl deserveşte; când lucrază la înălţime pe platforme, schele, planşee etc., se va asigura cu centură de siguranţă pe care o va fixa pe elemente de rezistenţă ale acestora;
– la aşezarea sarcinilor în stive, pe platformă, pe schele sau pe clădiri va avea grijă ca acestea să nu se răstoarne;
– să supravegheze sarcina până ce se convinge că aceasta este coborâtă şi aşezată corect la locu l dinainte stabilit;
– să nu aşeze şi să nu reazeme sarcinile pe pereţii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor;
– să nu părăsească locul de muncă fără a-i aduce la cunoştinţă macaragiului;
– după terminarea lucrului, legătorul de sarcină, va depozita organele de legare şi dispozitivele de prindere în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenţi corozivi etc.

SUBSECTIUNEA 8: Organele de legare şi dispozitivele de prindere

Art. 609
La legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organele de legare sau dispozitivele executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice R 10-ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă.

Art. 610
Este interzisă legarea sarcinilor a căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv.

Art. 611
Cablurile, lanţurile şi funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascuţite, trebuie să fie protejate la trecerea peste aceste muchii, în vederea evitării deteriorării acestora.

Art. 612
Funiile vegetale se vor păstra în locuri aerisite şi uscate. Este interzisă depozitarea acestora în apropierea instalaţiilor de încălzire centrală, precum şi în locurile în care sunt depozitaţi acizi.

Art. 613
Dacă funiile vegetale sunt umede ele trebuie uscate înainte de a fi depozitate.
Uscarea şi depozitarea trebuie să se facă în conformitate cu instrucţiunile întreprinderii furnizoare.

Art. 614
Cablurile din oţel se vor păstra în încăperi răcoroase, uscate şi bine aerisite. Este interzisă păstrarea acestora în încăperi cu temperatură ridicată sau în care se produc degajări de vapori de acizi.

Art. 615
Este interzisă depozitarea cablurilor de oţel la pămînt. Aşezarea tobelor sau a colacilor pe care sunt înfăşurate cablurile trebuie să se facă într-un singur rând, deoarece aşezarea lor în rânduri suprapuse poate provoca deformarea cablului. Deplasarea tobelor sau a colacilor trebuie să se facă cu atenţie pentru a nu se produce deteriorarea acestora.

Art. 616
Cablurile de oţel păstrate un timp mai îndelungat în depozite trebuie să fie verificate periodic şi unse conform prescripţiilor R 10-ISCIR.

Art. 617
Înainte de darea cablului în exploatare, surplusul de unsoare se va îndepărta cu ajutorul unei cârpe.

Art. 618
Lanţurile se vor păstra în magazii uscate, iar în dreptul lor se va fixa o tablă în care să se indice dimenisunea lanţului şi sarcina maximă de lucru.

Art. 619
Scoaterea din uz a cablurilor va respecta prescripţiile tehnice R 10-ISCIR.

Art. 620
Lanţurile utilizate pentru ridicarea sarcinii se ung în mod periodic conform instrucţiunilor R 10-ISCIR

Art. 621
Realizarea ochiurilor de la capetele libere ale cablurilor de ridicare precum şi fixarea lor se va face conform prescripţiilor tehnie R 1-ISCIR.

Art. 622
Este interzi să fixarea cablurilor sau a lanţurilor prin înnodare.

Art. 623
Lanţurile cu zale se vor utiliza ca organe de tracţiune numai în cazul unor viteze de ridicare de 0,6 -0,7 m/s.

Art. 624
Este interzisă utilizarea lanţurilor înădite prin şuruburi, ca organe de ridicare şi legare. Înădirea lanţurilor se va face numai prin introducerea unei zale intermediare forjate sau sudate, de forma şi dimensiunile zalelor lanţului. Sudarea lanţurilor se face numai de către sudori autorizaţi.

SUBSECTIUNEA 9: Efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a macaralelor

Art. 625
Lucrările de întreţinere şi reparaţii periodice a macaralelor trebuie să fie executate de personal calificat şi bine instruit în acest scop, constituit în echipe (mecanici, lăcătuşi, electricieni şi macaragii) conduse şi supravegheate de către şefii de echipe sau maiştrii de specialitate.

Art. 626
Numărul de muncitori care lucrează la revizia sau repararea macaralelor trebuie stabilit în funcţie de natura lucrării. În nici un caz nu vor lucra mai puţin de doi muncitori. Macaragiul este obligat să participe efectiv la aceste lucrări.

Art. 627
În cadrul reviziilor periodice, trebuie verificată amănunţit starea tehnica a macaralei, dispozitivele de siguranţă şi semnalizare, dispozitivele de protecţie, cablurile, lanţurile, cârligele, precum şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor de atingere, conform instrucţiunilor din cartea tehnică a macaralei.

Art. 628
Este interzisă ungerea, curăţarea întreţinerea sau repararea macaralelor în timpul funcţionării lor.

Art. 629
Pentru prevenirea accidentelor de muncă ce pot avea loc la lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii, trebuie să se respecte următoarele măsuri:
– înainte de a se opri macaraua, pentru lucrările de întreţinere, revizie şi reparaţie, trebuie ca şeful de echipă să anunţe atât macaragiul care deserveşte instalaţia respectiva, cât şi pe cei care deservesc instalaţiile învecinate, stabilind totodată şi locurile de staţionare. În acelaşi timp se va anunţa şi electricianul de exploatare de la locul respectiv de munca;
– macaragiul va deplasa macaraua mai întîi la locul stabilit pentru staţionare, va deconecta întrerupătorul principal şi cel general de pe macara şi numai după aceea se vor urca pe macara membrii echipei care urmează să efectueze lucrări de revizie sau de reparaţie. După urcarea pe macara, şeful echipei va ridica din cabina macaragiului marca acestuia punându-l în situaţia de a nu avea voie să pună în funcţiune macaraua;
– se va scoate instalaţia electrică de sub tensiune şi se va asigura împotriva unei conectări accidentale;
– conducătorul lucrării împreună cu electricianul din echipa de reparaţii nu va permite începerea lucrărilor înainte de a se asigura că liniile de alimentare care deservesc macaralele situate la alte nivele sau în câmpurile învecinate sunt protejate în asemenea măsură încât atingerea lor să fie exclusă chiar în caz de neatenţie;
– la lucrările de revizie, întreţinere sau reparaţie, ale instalaţiilor electrice de la macarale, răspunderea de luare a măsurilor de securitate a muncii o are în primul rând electricianul care execută aceste lucrări pe baza unei dispoziţii scrise date de conducătorul ierarhic, numai dacă posedă autorizaţie pentru execuţia lucrărilor la instalaţiile electrice de joasă tensiune;
– pentru prevenirea accidentelor de electrocutare, la instalaţiile electrice în reparaţie, electricianul desemnat pentru reamedierea deficienţelor semnalate, va lua toate măsurile de semnalizare şi avertizare, folosind indicatoare de interzicere, scoaterea de su b tensiune a instalaţiei de forţă pe porţiunea de lucru, scoaterea siguranţelor de la tabloul de forţă şi plantarea plăcilor de avertizare, iar în cazuri deosebite se va supraveghea instalaţia de conectare şi punere în funcţiune de către alt electrician di n echipa de reparaţii;
– pentru prevenirea pericolului de alunecare a personalului de întreţinere-revizie-reparaţii, precum şi a pericolului de incendiu, uleiul şi unsoarea necesară ungerii, trebuie să se ţină în bidoane sau cutii executate din material necombustibil şi cu capace etanse;
– pe calea de rulare pe partea unde sunt în funcţiune alte macarale, se vor instala tampoane, alese şi montate în aşa fel încât macaraua care s-ar apropia prea mult de cea în reparaţie să atingă în acelaşi timp tampoanele ambelor căi de rulare;
– se va asigura că indicatoarele de sfârşit de cursă ale macaralelor învecinate sunt în perfectă stare de funcţionare;
– se va asigura iluminarea corespunzătoare a locurilor de lucru pe tot timpul lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţii, iar macaraua în reparaţie va fi semnalizată de jur împrejur cu lămpi roşii, pentru a se atrage atenţia macaragiilor de pe macaralele învecinate;
– se interzice circulaţia persoanelor în spaţiul aflat sub macaraua în reparaţie. Acest spaţiu trebuie să fie ingrădit cu paravane şi semnalizat cu indicatorul de semnalizare “Trecere Oprită”, conform standardelor în vigoare.
Dacă din motive obiective, această condiţie nu poate fi îndeplinită, sub macaraua în reparaţie trebuie să se întindă o plasă de sârmă pentru a putea reţine obiectele care ar putea să cadă în timpul lucrărilor de reparaţie de la înălţime;
– în timpul lucrului la înălţime (pe calea de rulare, pe macara etc.) toţi muncitorii trebuie să poarte centuri de siguranţă, ale căror frânghii sau lanţuri se prind de un element de construcţie cu o rezistenţă corespunzătoare;
– în cazul în care se efectuează lucrări pe cale de rulare înainte de începerea lucrărilor se va anunţa macaragiul că pe calea de rulare se găsesc persoane, iar dacă zona de lucru este mică şi nu poate opri macaraua, acasta se delimitează cu opritoare provizorii şi felinare sau fanioane;
– în cazul în care se lucrează pe o cale unde se găsesc conducători de troleu, se vor deconecta liniile de curent şi se vor scoate siguranţele circuitelor respective, iar când deconecatea liniei principale de alimentare nu este posibilă şi linia nu este secţionată, locul de muncă în apropierea liniei se va proteja prin îngrădire;
– la executarea unor lucrări de durata mai mare constând din îndreptarea sau schimbarea şinelor de rulare ale podurilor rulante şi montarea acestora, trebuie să se întindă în lungul căii un cablu de oţel rezistent fixat din loc în loc de structura de rezistenţă pentru prinder e a cârligului centurii de siguranţă cu care sunt echipaţi muncitorii care lucrează la înălţime;
– pentru prevenirea accidentelor ce pot avea loc la urcarea pe calea de rulare, se vor monta dispozitive de semnalizare pe calea de rulare a podului rulant cu semnalizare în cabina macaragiului;
– este interzis a se lăsa pe macara obiecte nefixate şi scule în locurile care nu sunt destinate pentru păstrarea lor.

Art. 630
Personalul însărcinat cu efectuarea lucrărilor de reparaţii va urmări ca demontarea, montarea unor piese sau subansamble, precum şi manevrarea acestora să se facă în aşa fe încât să nu existe pericolul lovirii de macaralele care lucrează la alte niveluri sau câmpuri învecinate.

Art. 631
Conectările întrerupătorului conductorilor liniei principale de alimentare, precum şi ale celor de pe macara, care se fac atât în timpul reparaţiei (pentru probă) cât şi după terminarea acesteia, trebuie să fie efectuate numai din dispoziţia şefului de echipă, care este obligat să avertizeze pe toţi cei ce lucrează p e macara urmărind ca aceştia să ocupe poziţii nepericuloase.

Art. 632
Este interzisă cuplara, punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice de la macarale, poduri rulante, grinzi rulante cu comandă de la sol etc., de către personalul neautorizat sau necal ificat în acest scop.

Art. 633
După terminarea lucrărilor de întreţinere, revizie sau reparaţie, şeful formaţiei de lucru sau macaragiul va verifica modul cum s-au efectuat reparaţiile, dacă s-au montat toate dispozitivele de siguranţă şi semnalizare, dispozitivele şi apărătorile de protecţie, aparatele de comandă şi dacă au fost coborâte toate piesele rezultate ca urmare a reparaţiilor efectuate; macaragiul va verifica – în prezenţa şefului de echipă – buna funcţionare a mecanismelor, frânelor, dispozitiv e lor de siguranţă şi semnalizare, precum si a aparatelor de comandă şi numai daca rezultatul acestor verificări corespunde, şeful de echipă va dispune ca membrii echipei să coboare şi va depune marca în cabina macaragiului; şeful echipei de reparaţii trebu i e să părăsească ultimul macaraua.

Art. 634
Macaragiul nu are voie să pornească macaraua decât după ce şeful echipei de reparaţii a coborât şi i-a semnalat că nici pe macara şi nici pe calea de rulare nu se mai găsesc oameni.

SECTIUNEA 4: Automacarale

Art. 635
La e xploatarea automacaralelor trebuie să se respecte şi prevederile de la cap. “Activitatea de transport cu mijloace auto” din prezenta normă specifică.

Art. 636
Automacaralele trebuie să fie instalate pe teren orizontal şi bine compactat.

Art. 637
Înainte de începerea lucrului cu automacaraua, macaragiul trebuie să verifice cu mare atenţie starea anvelopelor, precum şi presiunea din acestea cu ajutorul manometrului. În cazul constatării unor defecţiuni (anvelope deteriorate, presiuni necorespunzătoare etc.) t rebuie luate măsurile necesare pentru remedieri.

Art. 638
Ridicara sarcinilor se va face numai după ce automacaraua se calează conform instrucţiunilor din cartea tehnică a macaralei. Sub tălpile de calare trebuie aşezate tălpi solide şi stabile sau se vor pune în cruce traverse, grinzi sau scânduri, pentru a mări suprafaţa de sprijin.

Art. 639
În cazul lucrului în apropiera unor canale, şanţuri, gropi, automacaraua trebuie calată la o distanţă suficientă care să-i asigure securitatea ridicării sarcinii, evitându-se în limita unghiului de taluz natural sau taluz executat.

Art. 640
Automacaralele folosite în zonele liniilor electrice aeriene (LEA) aflate sub tensiune mai mare 6 kV trebuie să fie dotate cu dispozitive de avertizare sonoră sau optică la pătrunderea braţului în zona de influenţă a câmpului electric.

Art. 641
Se interzice maaragiului să continue lucrul atunci când dispozitivul de avertizare semnalizează intrarea în câmpul electric. In acest caz, macaragiul este obligat să oprească, să verifice daca între partea extremă a automacaralei şi părţile aflate sub tensiune se păstrează distanţa minimă indicată. În cazul în care distanţa minimă indicată nu se păstrează, macaragiul este obligat să retragă imediat automacaraua din zonă, să anunţe şeful lucrării pentru a se lua măsurile ce se impun în astfel de cazuri.

Art. 642
Este interzisă târârea încărcăturii cu ajutorul cârligului mecanismului de ridicat.

Art. 643
Nu este permisă deplasarea automacaralelor cu cablurile, lanţurile sau câ rligele atârnate sau târâte pe jos.

Art. 644
Se interzice deplasarea automacaralelor cu sarcina suspendată în cârlig decât în condiţiile prescrise de constructor şi înscrise în cartea tehnică a mcacaralei.

Art. 645
Este interzisă staţionarea persoanelor în cabina autovehiculului, în timpul lucrului cu macaraua.

Art. 646
Este interzisă deplasarea automacaralelor în acelaşi timp cu rotirea braţului, în afară de cazul în care prin construcţie, sunt destinate acestui scop.

Art. 647
La deplasarea automacaralei p e traseu, cârligul acesteia va fi fixat pe bara de protecţie cu dispozitivul corespunzător.

SECTIUNEA 5: Poduri rulante

Art. 648
Înainte de începerea lucrului cu podul rulant, macaragiul va verifica sistemele de comenzi pornire-oprire.

Art. 649
În timpul funcţionării, sunt interzise urcarea, circulaţia sau staţionarea pe podurile rulante şi căile lor de circulaţie.

Art. 650
Este interzisă circulaţia persoanelor sub sarcina ridicată.

Art. 651
Macaragiul este obligat să facă uz de unul din semnalizatoarele acustice în timpul manevrelor obisnuite (înainte de pornire, când podul rulant se apropie de un grup de persoane, la oprire), iar pentru cazurile deosebite va avertiza şi cu celălalt semnalizator din dotare.

Art. 652
Înainte de părăsirea cabinei, macaragiul este obligat să deconecteze întrerupătorul general de pe podul rulant şi să încuie cabina.

Art. 653
Este interzisă exploatarea podurilor rulante care lucrază în aer liber, la o temperatură mai mică decât cea prscrisă în cartea tehnică.

Art. 654
Verificarea protecţiei împotriva electrocutării la podurile rulante, trebuie să corespundă prevederilor ISCIR şi standardelor în vigoare.

Art. 655
La podurile rulante care funcţionează la niveluri diferite trebuie stabilită o prioritate de manevră şi luate toate măsurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora, de podul rulant inferior.

Art. 656
Toate mişcările executate cu podurile rulante precum şi frânarea în timpul lucrului trebuie să se execute fără smucituri şi cu atenţie în scopul evitării desprinderii sarcinilor.

Art. 657
Înaintea începerii operaţiei de reparaţii, întreţinere, conducătorul echipei de lucru a podului rulant, are obligaţia să verifice dacă instalaţia este efectiv scoasă d e sub tensiune.

Art. 658
Circulaţia sub podul rulant în reparaţie este interzisă. Se va îngrădi locul cu paravane şi se vor fixa tăbliţe indicatoare cu inscripţia “ATENŢIE, PODUL ÎN REPARAŢIE”
Dacă această condiţie nu poate fi îndeplinită, trebuie să se întindă sub podul în reparaţie o plasă de sârmă pentru a reţine obiectele ce ar putea să cadă de la înălţime.

Art. 659
Este interzisă deplasarea personalului în lungul liniilor de curent care alimentează podul rulant când instalaţia este sub tensiune. În cazul executării operaţiilor de control, revizie şi reparare la aceste linii este permisă circulaţia personalului numai dacă se va întrerupe tensiunea din întrerupătorul principal care va fi închis cu cheia şi la care se va afişa o inscripţie avertizoare “NU ATINGETI, SE LUCREAZA LA INSTALATIE”!

SECTIUNEA 6: Ascensoare

Art. 660
Proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, intreţinerea şi revizia ascensoarelor se va face conform prescripţiilor tehnice R 2-ISCIR.

Art. 661
Supravegherea ascensoarelor trebuie să fie încredinţată unei persoane denumită ” responsabilul cu ascensoarele”, autorizat conform prescripţiilor tehnice CR 2-ISCIR.

Art. 662
Responsabilul cu ascensoarele are următoarele sarcini:
– să supravegheze funcţionarea în condiţii de siguranţă a ascensoarelor şi să urmărească folosirea acestora în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR şi instrucţiunile de exploatare;
– să urmărească efectuarea la termenele stabilite a lucrărilor de întreţinere şi revizie;
– să urmărească efectuarea lunară a instructajului de protecţie a muncii şi a celui periodic cu toţi însoţitorii de ascensoare (liftieri) şi să participe în comisia de examinare a acestora;
– să oprească din funcţiune ascensoarele în toate cazurile în care nu mai prezintă siguranţă în exploatare;
– să anunţe unităţii care efectuează întreţinerea, toate opririle accidentale ale ascensoarelor, fără să intervină la instalaţie.

Art. 663
Deţinătorii ascensoarelor trebuie să posede câte un registru de supraveghere pentru fiecare ascensor, în care responsabilul cu ascensoarele, precum şi delegatul unităţii care efectuează întreţinerea, revizia şi reparaţia vor înscrie toate deranjamentele şi defecţiunile constatate în timpul exploatării, cât şi remedierea acestora.

Art. 664
Pentru asigurarea unor intervenţii operative, care se pot face numai de personalul instruit în acest scop, responsabilul cu ascensoarele va stabili locul în care se vor păstra cheile de la camera troliului, precum si de la alte usi încuiate care aparţin ascensorului.

Art. 665
Liftierul are următoarele îndatoriri:
– să respecte întocmai instrucţiunile de exploatare;
– să urmărească folosirea ascensorului numai în scopul pentru care a fost construit şi autorizat;
– să interzică încărcarea cabinei peste sarcina normală;
– să însoţească permanent cabina, fiind interzisă încredinţarea comenzii unei alte persoane.

Art. 666
Liftierul este obligat să oprească ascensorul din funcţiune ori de câte ori constată deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare. Deficienţele constatate se vor consemna în registrul de supraveghere şi se vor aduce la cunoştinţa responsabilului cu ascensoarele.

Art. 667
Pe uşile principale de încărcare şi descărcare ale ascensorului cât şi în interuorul acestuia se vor afişa la loc vizibil instrucţiunile de exploatare, de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 668
Este interzis transportul persoanelor cu ascensoarele de materiale. Pe uşile ascensoarelor pentru materiale se va inscripţiona următorul aviz: “NUMAI PENTRU MATERIALE! ESTE INTERZISĂ URCAREA PERSOANELOR!”

Art. 669
La ascensoarele de mărfuri încărcătura nu trebuie să depăşească pragul platformei.

Art. 670
La fiecare podeţ, uşile rabatabile ale ascensorului trebuie să se închidă imediat după încărcarea materialului din cabină.

Art. 671
Deţinătorul ascensorului va verifica existenţa plăcuţei pe care este înscris numărul de persoane sau sarcina maximă atât la ascensorul de materiale cât şi la ascensorul de persoane.

Art. 672
Pe uşa camerei troliului se va fixa o plăcuţă cu inscripţia “CAMERA TROLIULUI. INTRAREA OPRITĂ”.

Art. 673
Este interzisă executarea in camera troliului a oricărei alte instalaţii ca: încălzire, canalizare, gaze, instalaţii electrice etc.

Art. 674
Este interzisă folosirea camerei troliului în alte scopuri ca: uscătorii, depozitare, locuri de fumat, loc de odihnă etc.

Art. 675
Este interzisă trecerea sau staţionarea persoanelor străine prin camera troliului spre alte încăperi.

Art. 676
Cablul de tracţiune va fi verificat pentru a nu prezenta deteriorări.

Art. 677
Încărcarea şi descărcarea platformei se va face de către muncitori instruiti.

Art. 678
Atunci când pe platforma ascensorului se transportă tomberoane, containere pe roţi, butoaie, acestora li se vor fixa cu opritori speciali, pentru ca în timpul ridicării sau coborârii, să nu se poata deplasa.

Art. 679
Pentru tragerea încărăturii de pe platformă se va folosi un cârlig de oţel, având la capăt un mâner neted şi fără îndoitură.

Art. 680
Este interzisă îndepărtarea apărătorilor de pe angrenaje în timpul funcţionării ascensorului.

Art. 681
La întreruperea şi terminarea lucrului, cabina sau platforma ascensorului va fi coborâtă pe sol.
Întrerupătorul tripolar va fi decuplat şi siguranţele scoase, iar cutia tabloului se va încuia cu cheia.

Art. 682
Accesul pe platofrma ascensorului trebuie să se facă pe un plan orizontal, fără denivelări intre platformă şi zona de acces.

Art. 683
Pe butonul de comandă se va apăsa numai după închiderea corectă a uşilor de la cabina ascensorului (becul roşu stins).

Art. 684
S e interzice deschiderea uşilor ascensorului în timpul deplasării.

Art. 685
În cazul funcţionării anormale, ascensorul trebuie oprit anunţând responsabilul cu ascensoarele pentru a se lua măsuri de remediere.

Art. 686
Instalaţia electrică a ascensorului trebuie să asigure protecţia împotriva pericolului de electrocutare. Electricianul de întreţinere şi serviciul specializat al persoanei juridice trebuie să execute verificările periodice care să testeze eficacitatea măsurilor de protecţie împotriva pericolul u i de electrocutare. Se verifică zilnic, vizual, dacă există posibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune (capetele şi apărătorile trebuie să fie la locul lor, izolaţia cablurilor electrice nu trebuie să fie deteriorată, carcasele stecherelor şi al e prizelor nu trebuie să fie sparte etc.), precum şi existenţa legăturii la instalaţia de legare la pământ.

SUBSECTIUNEA 1: Întreţinere, reparaţii

Art. 687
Întreaga instalaţie a ascensorului trebuie controlată şi revizuită periodic la intervalele impuse de timpul şi intensitatea utilizării acesteia, pentru a se constata buna funcţionare, cât şi starea tuturor elementelor de tracţiune, frâna, comenzi, inversoare, paracăzătoare, limitatoare de cursă etc. Controlul reviziilor, reparaţiilor şi exploatarea se vor face în confor m itate cu prescripţiile tehnice şi instrucţiunile CR 3-ISCIR.

Art. 688
Revizuirea şi ungerea periodică, precum şi alte reparaţii, trebuie încredinţate numai persoanelor calificate şi autorizate, iar operaţiile la care a fost supus ascensorul vor fi consemna te în registrul de supraveghere.

Art. 689
Camera în care se află mecanismele de ridicare, motorul, tabloul electric etc., va fi permanent închisă, având acces numai persoana autorizată pentru întreţinere.

Art. 690
Dacă un ascensor a fost oprit din funcţie mai mult de 15 zile, repunerea în funcţiune se va face numai după o verificare efectuată de către persoana juridică sau persoana fizică autorizată să execute întreţinerea.

CAPITOLUL 5: PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND MIJLOACELE DE TRANSPORT

SECTIUNEA 1: Autovehicule

Art. 691
La concepţia-proiectarea autovehiculelor, se vor respecta condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie prevăzute în RNTR 2 (Reglementări şi Norme Tehnice în Transpori Rutiere), emis de Ministerul Transporturilor.

Art. 692
Unităţile de cercetare şi proiectare sunt obligate ca la cercetarea şi proiectarea mijloacelor de transport să ţină seama de cerinţele de securitate a muncii, astfel încât la exploatarea acestora să nu existe pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 693
Toate mij loacele de transport se vor livra de către unităţile constructoare cu instrucţiuni privind deservirea lor corectă şi în condiţii de securitate.

Art. 694
Mijloacele de transport vor fi de construcţie robustă, care să reziste condiţiilor de exploatare şi se vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au fost destinate. La probele mecanice şi tehnologice se vor remedia toate deficienţele care eventual vor apărea, asigurându-se exploatarea acestora în condiţii de securitate.

Art. 695
Mijloacele de transport intern vor fi astfel concepute şi construite, încat manevrarea lor să se faca uşor, fără să necesite eforturi mari din partea conducătorilor şi să aibă o funcţionare silenţioasă. Nivelul de zgomot nu va depăsi limitele admise de reglementăril e în vigoare.

Art. 696
Elementele de comandă manuală ale utilajelor de transport trebuie să fie prevazute cu inscripţii sau semne sugestive clare, care să indice felul comenzilor.
Pe cât posibil, sensul de mişcare a elementelor de comandă manuală va corespunde cu sensul mişcării comandate.

Art. 697
Construcţia şi forma mijloacelor de transport trebuie astfel concepute, încât în timpul transportului, să nu existe posibilitatea căderii materialelor.

Art. 698
Locurile de conducere ale electrocarelor şi motocarelor trebuie îngrădite frontal şi lateral şi potejate printr-un plafon cu cadru de rezistenţă.

Art. 699
Pentru prevenirea alunecării când se apasă pedalele de acţionare din podeaua electro şi motocarelor, aceasta trebuie să fie prevăzută cu o bordură.

Art. 700
Mânerele manetelor de comandă trebuie să fie amplasate în interiorul îngrădirii de producţie a locului de conducere. În cazul în care în care construcţia autovehiculului nu permite acest lucru, manetele amplasate în afara îngrădirii de protecţie a locului de conducere vor fi prevăzute cu o protecţie corespunzătoare pentru mâini.

Art. 701
Mijloacele de transport acţionate mecanic sau electric trebuie să fie prevazute cu dispozitive de închidere sau blocare a sistemelor de comandă pentru ca, în absenţa conducătorilor lor, acestea să nu poata fi pornite şi manevrate de către alte persoane sau să pornească necomandate.

Art. 702
Mijloacele de transport cu acţionare mecanică sau electrică trebuie înzestrate cu dispozitive de frânare şi semnalizare acustice, optice. Pentru lucrul pe timp de noapte, vor fi prevăzute cu un sistem de iluminat.
Pentru mersul înapoi se va instala un dispozitiv de avertizare sonoră.

Art. 703
Mijloacele de transport cu acţionare mecanică sau electrică comandate de la sol trebuie să se oprească automat când se eliberează elementul de comandă.

Art. 704
Pentru protejarea conducătorilor de autovehicule în sezonul rece şi cu intemperii, se va prevedea montarea unor cabine de protecţie care să asigure respectarea cerinţelor de vizibilitate şi siguranţă în circulaţie.

Art. 705
Electrocarele trebuie astfel concepute încât la părăsirea locului de conducere să se întrerupă funcţionarea motorului şi să se frâneze roţile. Prin urcarea din nou la locul de conducere motorul n u se va conecta în mod automat.

Art. 706
Dispozitivele pentru cuplarea remorcii autovehiculelor, tractoarelor, electrocarelor etc. trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât să nu se poată desface necomandate.

Art. 707
Autocamioanele şi tractoarele cu remorci vor satisface următoarele condiţii:
– cuplarea dintre autocamioane sau dintre tractor şi remorcă va fi realizată cu ajutorul unei cuple speciale, care să asigure siguranţă remorcării şi amortizarea şocurilor;
– remorcile vor fi prevazute cu frâne, iar în spate cu sisteme de semnalizare.

Art. 708
În cazul în care platforma de încărcare a mijlocului de transport este basculată, aceasta va fi prevăzută cu dispozitive de fixare, astfel încât să nu fie posibilă bascularea necomandată. Acţionarea acestor dispozitive se va face din partea opusă direcţiei de basculare sau din cabina vehiculului.

Art. 709
Autovehiculul destinat transportului de materiale sau produse periculoase (explozive sau uşor inflamabile) va îndeplini condiţiile prevăzute de regelmentările în vigoare.

Art. 710
Robinetele autocisternelor vor fi bine închise şi prevăzute cu un dispozitiv care să înlăture posibilitatea deschiderii lor în timpul mersului.

Art. 711
Remorcile şi semiremorcile cu încărcătura maximă autorizată mai mare de 750 kg vor fi prevăzute cu o instalaţie de frânare care să acţioneze sigur, rapid şi eficace pe toate roţile, comandată de la frâna de serviciu a autovehiculului trăgător. Când încărcătura maximă autorizată a remorcii nu depăşeşte 3500 kg, dispozitivul său d e frânare poate fi acţionat şi prin acoperirea remorcii de autovehiculul trăgător (frânare prin inerţie); dispozitiile acestui aliniat sunt aplicabile şi remorcilor a căror încărcătură maximă autorizată autorizată nu depăseşte 750 Kg, însă este mai mare d e cât jumătate de masa proprie a autovehiculului trăgător. Când remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul trăgător se prevedea un dispozitiv care să permită frânarea (imobilizarea roţilor).

SECTIUNEA 2: Mijloace de ridicat

Art. 712
Concepţia, proiectarea şi construcţia macaralelor, vor fi executate de unităţi autorizate în acest scop, respectându-se întocmai prevederile instrucţiunilor ISCIR şi STAS-urile în vigoare.

SUBSECTIUNEA 1: Autostivuitoare

Art. 713
Autostivuitoarele trebuie prevazute cu frânare atât pentru mecanismul de deplasare, cât şi pentru cel de ridicare.

Art. 714
Instalaţia hidraulică de ridicat a autostivuitoarelor trebuie prevăzută la cilindrul de lucru, cu o diagramă care să limiteze viteze de coborâre a sarcinii la cel mult 0,5 m/s, î n cazul unui defect în circuitul hidraulic.

Art. 715
Catargele autostivuitoarelor cu furcă frontală trebuie prevăzute cu un mecanism care să permită înclinarea lor înainte şi înapoi faţă de verticală.

Art. 716
Autostivuitoarele cu catarg înclinabil trebuie prevăzute cu un dispozitiv care previne răsturnarea catargului spre înainte, în cazul defectării mecanismului de înclinare.

Art. 717
Pe autostivuitoarele cu furcă trebuie indicată sarcina maximă pentru cel puţin 3 distanţe ale centrului de greutate a sarcinii faţă de suprafaţă de sprijin verticală (diagrama sarcinilor maxime admise).

Art. 718
Rolele pentru cablu ale autostivuitoarelor trebuie să fie prevazute cu un dispozitiv de siguranţă pentru prevenirea căderii cablului. Punctele de înfăsurare a cablurilor pe tamburi, roţi, role, trebuie să fie protejate.

Art. 719
Troliile acţionate electric ale autostivuitoa-relor să fie prevăzute cu o frână care să intre automat în funcţiune la întreruperea curentului electric şi care să fie capabilă să reţină sarcina în orice poziţie.

Art. 720
Glisierele autostivuitoarelor trebuie să fie prevazute cu un mecanism care să permită înclinarea lor înainte pentru încărcare, cu 3-50 şi inapoi pentru transportat, cu 10-15 0 faţă de verticală.

Art. 721
Pentru protejarea conducătorilor de autostivuitoare în sezonul rece şi cu intemperii, se va monta o cabină de protecţie care să asigure respectarea cerinţelor de vizibilitate şi siguranţă în circulaţie.

Art. 722
La autostivuitoarele care manipulează obiecte mici nepaletizate sau necontainerizate, organele de prindere (furci, mese, platforme) trebuie să fie echipate cu un spătar vertical care să aibă dimensiunile şi rezistenţa necesară pentru a împiedica o eventuală cădere a sarcinii sau a unei părţi, din sarcină peste conducător at unci când catargul este înclinat la maximum spre spate.

Art. 723
Pentru protecţia conducătorului, locul de comandă al autostivuitoarelor trebuie să fie prevăzut cu apărătoare corespunzătoare deasupra capului care să nu împiedice buna vizibilitate. Golurile din apărătoare nu trebuie să depăşească 150 mm; se exceptează autostivuitoarele la care nu există posibilitatea ca sarcina să poată cădea pe locul conducătorului.

Art. 724
Motostivuitoarele trebuie să fie echipate – după caz – cu următoarele dispozitive de siguranţă şi de protecţie:
– frână de serviciu cu acţionare mecanică şi frână de siguranţă la mecanismul de deplasare;
– limitator de sfârşit de cursă pentru ridicarea sarcinii, pentru poziţia superioară;
– limitator de sfârşit de cursă pentru bascularea în faţa şi în spate a catargelor;
– limitator de sarcină;
– dispozitiv de bolocare împotriva folosirii instalaţiei de către persoane neautorizate (cheie de contact);
– supusă sau alt dispozitiv contra coborârii sarciii în cazul scăderii bruşte a presiunii fluidului de lucru (spargerea conductei), viteza de coborâre a sarcinii nu va depăsi 50 m/min.;
– limitator de sfârşit de cursă şi opritor la mecanismul de deplasare pe orizontală a catargelor cu furci retractabile, precum şi după caz cu un dispozitiv de interblocare a comenzilor pentru a impiedica deplasarea autostivuitorului cu catargele în altă poziţie decât cea retrasă complet (în pozitia de transport);
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– far pentru iluminatul locului de muncă;
– lămpi pentru semnalizarea poziţiei de mers şi a direcţiei;
– locul de comandă cu scaun trebuie să fie prevazut cu un sistem de protecţie, care să asigure securitatea manevrantului împotriva căderii sarcinilor de pe organul de prindere al acestora.

Art. 725
E lectrostivuitoarele vor fi prevăzute – după caz, – cu următoarele dispozitive de siguranţă şi de protecţie:
– limitator de sarcină;
– supapă sau alt dispozitiv contra coborârii sarcinii în cazul spargerii conductelor hidraulice;
– limitator de sfârşit de cursă pentru ridicare-coborâre;
– limitator de înclinare al catargelor mecansimului de ridicare;
– limitator de sfârşit de cursă deplasare (retractare) în ambele sensuri;
– dispozitiv de blocare împotriva folosirii utilajului de către persoane neautorizate ;
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– far pentru iluminarea locului de muncă;
– lămpi de semnalizare a poziţiei şi direcţiei;
– sistem de protecţie pentru locul de comandă cu scaun.

SUBSECTIUNEA 2: Macarale

Art. 726
Cabinele de comandă pentru macaragii, precum şi locurile de muncă ale macaralelor trebuie să fie bine iluminate.

Art. 727
Toate instalaţiile de ridicat trebuie să aibă inscripţionată sarcina maximă admisă, vizibilă de la distanţă.

Art. 728
La macaralele şi mecanismele de ridicat cu acţionare hidraulică, lichidul de lucru utilizat trebuie să-şi păstreze toate proprietăţile în intervalul de temperatură de – 40 0 C şi + 50 0 C, să nu fie periculos din punct de vedere exploziv, să nu fie toxic şi să nu producă coroziunea echipamentului.

Art. 729
La instalaţia hidraulică de ridicat trebuie să se monteze un dispozitiv de siguranţă care să limiteze viteza de coborâre în cazul unui defect în circuitul hidraulic.

Art. 730
Dispozitivele de acţionare manuală a frânelor trebuie să fie în aşa fel amplasate încât să permită o manevrare uşoară şi comodă.

Art. 731
Podeaua podestelor, a platformelor şi a căilor de circulaţie aferente căilor de rulare trebuie să fie executată din tablă striată, expandată sau perforată cu găuri de cel mult 20 mm în diametru.

Art. 732
Lăţimea podestelor se va alege astfel încât să se asigure un spaţiu liber de trecere între cărucior şi cutiilor cu aparataj electric de cel puţin 400 mm.

Art. 733
Platformele şi podestele destinate pentru deservire, revizie şi reparaţie cât şi pentru accesul la cabina de comandă vor fi prevăzute spre exterior cu balustradă de protecţie înaltă de 1 m.
Balustradele vor fi prevăzute cu o mână curentă, la partea inferioară a platformei trebuie să aibă o bordură de protecţie executată din platbandă cu o înălţime de cel puţin 100 mm, pentru a preveni căderea accidentală a pieselor sau sculelor aşezate pe podeste sau platforme precum şi o bară intermediară montată la 500 mm faţă de podest între mâna curentă şi bordura de protecţie fixată de montanţi.

Art. 734
Accesul pe platforme sau podeste trebuie să se facă numai pe scari verticale sau scări inclinate.

Art. 735
Scările verticale sau cele cu înclinare mai mare de 75 0 faţă de orizontală vor fi prevăzute cu trepte din bare rotunde sau ţevi, distanţa dintre ele fiind de cel mult 300 mm, lăţimea lor va fi de cel puţin 600 mm cu condiţia asigurării gabaritului de trecere necesar.

Art. 736
Scările verticale sau cele cu o înclinare mai mare de 75 0 faţă de orizontală care depăşesc înălţimea de 4 m trebuie să fie prevăzute cu cosuri de protecţie începând de la înălţimea de 2 m. Coşurile de protecţie sunt formate din arce de cerc distanţate între ele la cel mult 800 mm, prinse în lonjeroanele scării. Legătura între ele se va face cu cel puţin 3 platforme longitudinale, astfel c a împreună cu lonjeroanele scării să formeze un canal continuu cu distanţa minimă între scară şi cercuri de 700 mm, la o rază a cercului de cel puţin 350 mm. Din 10 în 10 m se vor prevedea platforme de odihnă. Scările vor avea mâna curentă de preferinţă di n ţeavă.

Art. 737
Distanţa între treptele scărilor de acces şi peretele sau proeminenţele acestuia, respectiv elementele montate pe acestea (conducte, rezervoare, aparataj electric etc.) trebuie să fie de cel puţin 300 mm.

Art. 738
Toate părţile metalice ale echipamentului electric al tuturor instalaţiilor de ridicat cu acţionare electrică (carcaselor motoarelor electrice, rezistenţele contoarelor etc., precum şi construcţia metalică şi căile de rulare), care în mod normal nu se găsesc sub tensiune, însă po t ajunge sub tensiune în cazul unei defectări a izolaţiei electrice, trebuie să fie legate la instalaţia de protecţie împotriva electrocutării.

SUBSECTIUNEA 3: Organe de legare

Art. 739
Toate organele în mişcare uşor accesibile (roţi de rulare, roţi dinţate, role, roţi de lanţ, arbori de transmisie cu piese proeminente etc.) ale instalaţiilor de ridicat trebuie să fie prevazute cu apărători de protecţie conform standardelor în vigoare.

Art. 740
Fixarea cablului de ridicare pe tambur se va face conform prescripţiilor tehnice R 1-ISCIR.

Art. 741
Cablul sau lanţul destinat să lucreze ca organ de legare şi fixare a sarcinii în cârlig, trebuie să fie prevăzut cu un inel în care să fie înscrisă prin poansonare sarcina maximă admisă.

Art. 742
Lungimea tamburului trebuie să fie stabilită astfel încât la desfăşurarea totală a cablului (atunci când cârligul se găseşte în poziţia cea mai de jos) pe tambur să mai rămâna infăsurate cel puţin 1,5 spire de cablu, plus lungimea necesară pentru fixarea acestuia pe tambur.

Art. 743
Rolele treb uie să fie prevăzute cu apărători care să împiedice căderea cablului de pe acesta.

Art. 744
Pentru prevenirea căderii lanţului de pe rola de manevră, iar în cazul lanţului calibrat, pentru o aşezare corectă a acestuia în alveole, roţile de manevră trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de ghidare a lanţului.

Art. 745
Pentru evitarea accidentelor care ar putea avea loc din cauza ieşirii accidentale a organelor de legare a sarcinilor din cârlig, se vor prevedea siguranţe la cârlig în următoarele cazuri:
– la macaralele cu sarcini până la 12,5 t inclusiv, în cazul în care acestea sunt echipate cu cârlige simple;
– la macaralele cu sarcini mai mare de 12,5 t, numai daca prin natura sarcinilor, organele de legare ar putea ajunge aproape de extremitatea ciocu lui, scăpând astfel din cârlig sau daca organele de legare sunt rigide (bare, traverse etc.).
– atunci când se prind în cârlig dispozitive de lucru cum ar fi : graifăr, benă, electromagnet, traversă, container etc.

SUBSECTIUNEA 4: Macarale portal

Art. 746
Macaralele porta l şi semiportal se vor prevedea – după caz – cu următoarele dispozitive de siguranţă şi protecţie:
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de ridicare;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de deplasare a macaralei;
– limitator de sfâ rşit de cursă pentru mecanismul de înclinare a braţului;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecansimul de rotire a macaralei sau a braţului, în condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice R 1-ISCIR;
– limitator de sfârşit de cursă de apropiere într e macarale;
– limitator de sarcină sau de moment al sarcinii;
– limitator de sarcini în funcţie de deschiderea braţului;
– tampoane şi opritoare la capetele căii;
– tampoane la cărucior şi opritoare la capetele căii;
– contact electric la uşa cabinei;
– bl ocaj electric al întrerupătorului principal la poziţia controlerelor diferite de zero;
– blocaj electric între comenzile diferitelor mişcări ale macaralei, la cele la care nu se admit mai multe mişcari (prin construcţie);
– dispozitiv de prindere a mcarale i pe şine;
– dispozitiv de evitare a mersului oblic (dispozitiv de indicare sau redresare automată a avansului unui reazem faţă de celălalt la macaralele cu deschidere de peste 40 m);
– anemometru;
– curăţitoare de şină şi piese de reazem;
– dispozitiv de punere în giruetă a braţului macaralei;
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– iluminat de balizare;
– semnalizare optică de gabarit.

SUBSECTIUNEA 5: Macarale turn

Art. 747
Macaralele turn vor fi prevăzute – după caz- cu următoarele dispozitive de siguranţă şi de protecţ ie:
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de ridicare;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de deplasare al macaralei;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de basculare a braţului;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de rotire în condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice R 1-ISCIR;
– limitator de sarcină sau de moment al sarcinii;
– limitator de sarcină în funcţie de deschiderea braţului;
– dispozitiv de prindere pe şine;
– curăţitoare de şină şi pie se de reazem;
– tampoane şi opritoare;
– anemometru;
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– iluminat de balizare;
– semnalizare optică de gabarit;
– întrerupător electric la uşa cabinei;
– blocaj electric al întrerupătorului principal la poziţia controlerelor diferită de zero;
– blocaj electric între comenzile diferitelor mişcări ale macaralei, la cele la care nu se admit mai multe mişcări (prin construcţie).

SUBSECTIUNEA 6: Automacarale

Art. 748
Automacaralele vor fi prevăzute – după caz- cu următoarele dispozitive de siguranţă şi protecţie:
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de ridicare a cârligului;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecansimele de ridicare şi coborâre a braţului;
– limitator de sarcină sau de moment;
– limitator de rotire pentru lucr ul numai pe spate când se pot ridica sarcini mai mari faţă de celelalte poziţii, în condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice R 1-ISCRI;
– dispozitiv de semnalizare la apropierea braţului de liniile electrice aeriene sub tensiune mai mare de 6 KV (pe ntru macaralele la care poate fi adaptat dispozitivul);
– dispozitiv de calare a macaralei;
– supapă de siguranţă la acţionarea hidraulică;
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– nivelă bidirecţională.

SUBSECTIUNEA 7: Macarale portabile

Art. 749
Macaralele portabile trebuie sa fie dotate – dupa caz – cu următoarele dispozitive de siguranţă şi de protecţie:
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de ridicare;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de rotire a macaralei sau a br atului in conditiile stabilite prin prescriptiile tehnice R 1 – ISCIR;
– limitator de sarcina sau de moment;
– indicator de sarcina in functie de deschiderea bratului (la macara catarg);
– blocaj electric intre comenzile diferitelor miscari ale macaralei;
– dispozitiv de calare a macaralei pe sine sau pe sol (la macara catarg);
– dispozitiv de semnalizare acustica;
– semnalizare optica de gabarit.

SUBSECTIUNEA 8: Poduri rulante

Art. 750
Podurile rulante se vor prevedea – după caz- cu următoarele dispozitive de siguranţă şi de protecţie:
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de ridicare;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de deplasare a podului;
– limitator de sfârşit de cursă pentru mecanismul de deplasare a căruciorului;
– limitator de sfârşit de cursă de apropiere între poduri;
– limitator de sfârşit de cursă de apropiere între cărucioare;
– limitator de sarcină (fac excepţie macaralele la care prescripţiile tehnice R 1-ISCIR nu prevăd obligativitatea echipării cu acest dispozitiv de siguranţă);
– tampoane la pod şi opritoare la capetele căii;
– tampoane la cărucior şi opritoare la capetele căii;
– blocaj electric între comenzile diferitelor mişcări ale podului, la cele care nu se admit mai multe mişcări (prin construcţie);
– întrerupător electric la trapă sau uşa îngrădirii;
– blocaj electric al întrerupătorului principal la poziţia controlerului diferită de zero;
– dipsozitiv de prindere pe calea de rulare, la macaralele care funcţionează la exterior;
– curătitoare de şină şi piese de reazem;
– dispozitiv de semnalizare acustică;
– dispozitiv de semnalizare optică.

Art. 751
Liniile principale de contact pentru podurile rulante trebuie amplasate în partea opusă cabinei macaragiului sub calea de rulare. Pentru verificarea conducătorilor se va prevedea în această parte a podului o platformă special îngrădita cu balustrade şi prevăzută cu un capac rabatabil pentru accesul pe pod.

Art. 752
Fiecare pod rulant va fi înzestrat cu două semnalizări acustice (clopote, sirene sau claxoane), puse la îndemâna conducătorului.

Art. 753
Liniile de contact trebuie să fie executate din bară sau profile laminate. În cazuri speciale, când se utilizează conductori de cupru rotund neizolaţi, trebuie ca aceştia să fie legaţi la un sistem de protecţie care întrerupe imediat curentul de alimentare în cazul în care miezul din aceşti conductori se rupe.

Art. 754
La podurile rulante la care şinele de rulare sunt aşezate la o înălţime accesibilă muncitorilor, mecanismul de rulare trebuie să fie prevăzut cu aparatură astfel ca mâinile sau picioarele muncitorilor să nu poată fi prinse între roţi şi şine. În acest scop se vor instala dispozitive de protecţie care vor aluneca pe şine în faţa roţilor şi în părţile laterale.

Art. 755
Limita curselor podurilor rulante trebuie să fie prevăzută cu tampoane atât pe o cale de rulare cât şi pe cealaltă, care vor lovi căruciorul în deplasare în acelaşi timp. Tampoanele montate pe capetele căilor de rulare vor fi elastice.

Art. 756
Pdourile rulante montate în afara halelor în chise trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de ancorare (pentru a nu fi deplasate de vânt) care se vor folosi la terminarea lucrului.

Art. 757
Mecanismele de transmisie, roţile dinţate, şnecurile şi alte părţi ale agregatelor în mişcare care pot provoca accidente, trebuie prevazute cu apărători (capace), iar tamburii trebuie să fie deschişi pentru a se putea urmări înfaşurarea cablului şi starea lui. La electropalane se admite ca tamburul să fie acoperit. La macaralele care lucrează la exterior aceste me canisme vor fi acoperite cu capace demontabile.

Art. 758
Plaformele, trecerile de-a lungul ambelor părţi ale căilor de rulare destinate deservirii podurilor rulante trebuie să fie prevăzute cu balustrade de 1 m.
Astfel de balustrade se vor monta şi în lungul căii de rulare a cărucioarelor mobile pe amblele părţi.

Art. 759
La podurile rulante comandate de jos, la care trecerile laterale nu sunt obligatorii şi care se află la înălţime mai mare de 5 m deasupra nivelului pardoselii trebuie să se construiască la capătul căii o platformă specială. Aceasta trebuie să fie lungă cât întreaga deschidere a macaralei şi va fixată de perete. Dacă există doua asemenea poduri pe aceeaşi cale de rulare trebuie amenajate platforme la ambele capete ale căii.

Art. 760
Scările de acces la calea de rulare a pdourilor rulante trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de semnalizare care pune automat în funcţiune un claxon sau o sonerie montată în cabina macaragiului atunci când cineva se urcă pe calea de rulare.

Art. 761
Pe poduril e rulante, liniile de curent pentru alimentarea căruciorului vor fi protejate înspre trecerea de pe grinda principală alăturată, printr-o plasă de protecţie montată la distanţa de 20 cm.

Art. 762
Pe grinzile de capăt ale podurilor rulante în faţa liniilor principale de alimentare se va monta un paravan de protecţie.

Art. 763
Comenzile trebuie să fie prevazute cu un sistem de bolocare care să excludă posibilitatea executării concomitente a mai multor mişcări ale podului.

Art. 764
Uşa sau capacul cabinei trebuie să fie prevazută cu un dispozitiv care să deconecteze alimentarea electrică a podului când această uşă sau capac se deschide. Acest dispozitiv de siguranţă trebuie să intre în funcţiune şi la deschiderea balustradei de pe grinda de capăt, la locul de i ntrare pe pod. După închiderea uşii sau capacului, pornirea podului trebuie să fie posibilă numai din cabina conducătorului, după aducerea la poziţia zero a tuturor comenzilor.

Art. 765
Podurile rulante se vor vopsi în culoare galbenă. Pentru ca mişcările podurilor şi ale organelor acestora să atragă atenţia persoanelor din jur, anumite porţiuni vopsite cu galben trebuie prevăzute cu dungi negre (de ex.: colţul grinzii de capăt, montantul balustradei care este fixată de grinda de capăt, partea inferio a ră a cabinei, mufla etc.). Dungile negre vor avea o înclinaţie faţă de orizontală de 60 0, lăţimea lor se va alege în funcţie de mărimea şi înălţimea de montare a porţiuni vopsite. Raportul lăţimii dungilor galbene faţă de cele negre va fi cuprins între 1:1 si 1,5:1.

SUBSECTIUNEA 9: Ascensoare

Art. 766
Ascensoarele de materiale care nu au uşi trebuie să aibe grilaje sau balustrade, care să se închidă automat, înainte de ponirea platformei.

Art. 767
Mecanismele de ridicare trebuie să fie prevăzute cu opritoare automate, care să intre în funcţiune când unul dintre cabluri se întinde anormal.

Art. 768
Ascensoarele trebuie să aibă dispozitive solide şi sigure de închidere a uşilor atât la cabină cât şi la locurile de urcare şi coborâre sau la încărcare şi descărcare.

Art. 769
Di spozitivele de comandă (pronire-oprire), trebuie să fie solide si sigure in functionare si sa aibă indicaţii clare la manipulat în toate punctele de deservire.

Art. 770
Fiecare ascensor cu comandă din cabină trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de semnalizare pentru alarmă (sonerie) care să fie acţionat din cabină şi să fie auzit din afara puţului. Alimentarea semnalizării de alarmă va fi independentă de sursă de alimentare a circuitelor de comandă ale ascensorului.

Art. 771
Uşile cabinei ascensorului trebuie să se inchidă automat şi să nu se poată deschide decât atunci când cabina este oprită exact în dreptul palierului respectiv.

Art. 772
Uşile cabinei se vor închide automat în momentul pornirii ascensorului şi nu se vor deschide între etaje în timpul mersului, ci numai atunci când cabina se află oprirtă în dreptul uşilor puţului ascensorului.

Art. 773
La oprirea ascensorului uşile cabinei se vor deschide numai înăuntru, iar uşile puţului ascensorului numai afară sau lateral.

Art. 774
Puţul ascensorului trebuie să fie prevăzut cu ziduri sau grilaje, în aşa fel ca nimeni să nu poată pătrunde înauntru sau să introducă mâna sau alte materiale) bare, grinzi etc.).

Art. 775
Indiferent de locul de instalare, imprejmuirea puţului ascensorului trebuie făcută din tr-un material necombustibil sau rezistent la foc.

Art. 776
Distanţa dintre pragul etajului şi platforma cabinei trebuie să fie cuprinsă între 25-40 mm, pentru a nu permite introducerea piciorului.

Art. 777
Distanţa dintre pereţii cabinei şi ai puţului ascensorului trebuie să nu fie mai mică decât 100 mm în partea uşilor, iar lateral mai mică de 200 mm.

Art. 778
La ascensoarele de mărfuri, platforma trebuie să aibă în dreptul uşii de încărcare un gabarit sau un alt mijloc de control pentru ca încărcătura să nu depăsească pragul platformei.

Art. 779
Cabina trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv sigur de oprire în cazul ruperii cablului.

Art. 780
Instalaţiile de ascensoare trebuie să fie prevăzute cu limitatoare de cursă, iar la cele două extremităţi ale puţului ascensorului să se prevadă tampoane amortizoare de şocuri, pentru cazul de depăşire a cursei cabinei.
De asemenea vor exista şi limitatoare de viteză.

Art. 781
Cablurile vor avea lungimea suficientă, astfel încât la maximum de desfăşurare să mai rămână pe tambur încă 4-5 spire.

Art. 782
Cabina ascensorului va fi iluminată la tensiunea de 24 V, dintr-un circuit independent de circuitul de alimentare a instalaţiei ascensorului. La ascensoarele de materiale, corpul de iluminat va fi protejat contra lovit urilor.

ANEXA 1: NORME DE SECURITATE A MUNCII CONEXE SI/SAU COMPLEMENTARE PREZENTEI NORME
Nr. crt.
Denumirea normei
1.
NSSM pentru exploatări şi transporturi forestiere
2.
NSSM pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mijloac e mecanizate
3.
NSSM pentru extracţia ţiţeiului
4.
NSSM pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor prin sonde marine
5.
NSSM pentru extracţia gazelor naturale
6.
NSSM pentru transportul hidrocarburilor lichide
7.
NSSM pentru transportul prin conducte a gazelor naturale
8.
NSSM pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale
9.
NSSM pentru exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor
10.
NSSM pentru exploatar ea substanţelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi
11.
NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportarea produselor anorganice
12.
NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul produselor organice (exclusiv petrochimie)
13.
NSSM pentru fabricarea depozitarea şi trasportul firelor şi fibrelor sintetice
14.
NSSM pentru transportul, depozitarea şi folosirea materiilor explozive
15.
NSSM pentru fabricarea; stocarea, transportul şi utilizara oxigenului şi azotului.
16.
NSSM pentru desfacerea produselor petroliere
17.
NSSM pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor petrochimice
18.
NSSM pentru fabricarea, tansportul, depozitarea şi utilizarea hidrogenului
19.
NSSM pentru fabricarea, transportul şi depozitarea îngrăşămintelor
20.
NSSM pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
21.
NSSM pentru transportul şi distribuţia energiei electrice
22.
NSSM pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
23.
NSSM pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie)
24.
NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat
25.
NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
26.
NSSM pentru turism, alimentaţie publică şi transportul persoanelor cu instalaţii pe cablu
27.
NSSM pentru transporturi rutiere
28.
NSSM pentru transporturi pe cale ferată
29.
NSSM pentru transporturi navale
30.
NSSM pentru transporturi aeriene
31.
NSSM pentru exploatare şi întreţinere portuară
32.
NSSM pentru gospodărie comunală şi salubritate publică
33.
NSSM pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele.
34.
N SPM pentru depozitarea, transportul şi folosirea materialelor explozive.

* Până la apariţia normelor prezentate în anexă ramân valabile actualele norme departamentale existente în domeniu.

ANEXA 2: STANDARDE CONEXE DE SECURITATE A MUNCII
I.GENERALE
1. STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale;
2. STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări;
3. SR 6646-2:1996
Iluminatul artifical. Condiţii pentru iluminatul spaţiilor de lucru;
4. SR 12294: 1993
Iluminatul artifical. Iluminatul de siguranţă în industrie;
5. STAS 8114/2-4-91
Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat portabile de uz general. Condiţii tehnice speciale;
6. STAS 2612-87
Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise;
7. STAS 12217-88
Protecţia împotriva electrocutărilor la utilajele şi al echipamentele electrice mobile. Prescripţii;

II.Autovehicule
8. STAS 6926/16-79
Autovehicule. Nivel de zgomot şi metode de încercare. Mă surarea zgomotului la interiorul autovehiculelor;
9. STAS 6689/1-81
Vehicule rutiere. Tipuri. Terminologie;
10. STAS 12613-88
Vehicule rutiere. Dimensiunile postului de conducere şi amplasarea organelor de comandă la autoturisme şi vehicule utilitare. Condiţii ergonomice;
11. STAS 6926/17-85
Vehicule rutiere. Asigurarea protecţiei ocupanţilor din cabinele vehiculelor utilitare. Metode de încercare;
12. SR 13078:1996
Vehicule rutiere. Plăci de inmatriculare cu fond refelctorizant pentru autovehciule şi r emorci;
13. SR ISO 3779:1996
Vehicule rutiere. Număr de identificare a vehiculelor. (VIN) Conţinut şi structură;
14. STAS 9371-83
Vehicule rutiere. Recipiente pentru transport ciment. Condiţii tehnice generale de calitate;
15. STAS 9372-84
Vehicule ruti ere. Cisterne auto pentru transportat lapte. Condiţii tehnice generale de calitate;
16. STAS 11369/1-88
Vehciule rutiere. Determinarea emisiilor poluante. Limite admise şi metode de încercare pentru vehicule cu masa până la 3.500 kg;

III.TRANSPORT FEROVIAR
17. STAS 9995-75
Aparate de semnalizare şi siguranţă pentru căi ferate. Terminologie.

IV.ELECTRO a I MOTOCARE
18. STAS 11893-80
Remorci. Tipizare;

V.INSTALATII DE RIDICAT
19. STAS 4661-81
Poduri ru lante. Deschideri şi spaţii pentru căi de circulaţie;
20. STAS 9064/1-82
Instalaţii de ridicat. Tipuri. Terminologie;
21. STAS 10278-87
Instalaţii de ridicat. Limitatoare de sarcină şi limitatoare ale momentului de sarcină. Condiţii generale de calitate;
22. STAS 6773-79
Poduri rulante. Linii de contact. Prescripţii de proiectare şi execuţie;
23. SR ISO 9374-1:1997
Insalaţii de ridicat; Informaţii care trebuie furnizate. Partea 1. Generalităţi
24. SR ISO 9374-5:1997
Instalaţii de ridicat.; Informaţii care trebuie furnizate. Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal;

ANEXA 3: PRESCRIPTII TEHNICE OBLIGATORII PRIVIND SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR DE RIDICAT – COLECŢIA ISCIR – IN VIGOARE
1. R1-87-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare.
2. R2 – 88-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor.
3. R 4-86-
Pr escripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de verificat şi dispozitivelor auxiliare destinate să funcţioneze în medii potenţial explozive.
4. R10-84-
Prescripţ ii tehnice pentru verific area în exploatare a cablurilor, lanţurilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalaţiile de ridicat.
5. R 11- 83-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea exploatarea şi verificarea ascensoarelor pentru şantiere de construcţii.
6. R 13-83-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale.
7. R 14-84-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea exploatarea şi verificarea instalaţiilor de ridicat pe plan înclinat, destinate transportului de persoane şi materiale.
8. CR 1-85-
Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţ iilor de ridicat.
9. CR2-86-
Prescripţii tehnice privind autorizarea de a executa lucrări de proiectare, construire, montare, reparare şi verificare la intalaţiile mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat, dispozitivele de siguranţă ale acestora, precum şi aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial şi arzătoare de funcţionare independentă.
10. CR3-82-
Prescripţii tehnice pentru verificarea reparaţiilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat şi pentru aplicarea plăcii de timbru la instalaţiile mecanice sub presiune.
11. CR5-82-
Prescripţii tehnice pentru automatizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.
12. CR 6-82-
Prescripţii tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a imbinărilor sudate ale elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat.
13. CR7-87-
Prescripţii tehnice privind omologara procedeelor de sudare a oţelurilor folosite la lucrările de construire, montare şi reparare a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat.
14. CR 8-83-
Prescripţii tehhice privind examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat.
15. CR 9-84-
Prescripţii pentru autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare în construirea, montarea şi repararea instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat.
16. CR11-82-
Prescripţii tehhice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţiile de ridicat.
17. CR13-82-
Prescripţii de protecţia muncii în activitatea organelor tehnice ISCIR.
18. NR1-83-
Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare destinate să funcţioneze în cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare.

ANEXA 4: GHID DE TERMINOLOGIE FOLOSITĂ ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR INTERN ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ ŞI SIDERURGICĂ
Conducător de manevră – într-o zonă de activitate este şeful de manevră, seful de tren, şeful staţiei, impiegatul de mişcare sau alt personal instruit şi autorizat în acest scop.
Agent de manevră – salariatul care este repartizat pe fiecare l ocomotivă de manevră şi poate fi manevrant autorizat, şef de manevră sau şef de tren.