NSSM 64

NSSM 64 – Norme de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit

Preambul

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspunderi pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de protecţie şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;
– Normele specifice de protecţie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţii sau grupe de activităţii, detaliind prin acestea prevederile de protecţie din normele generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au aplicabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii, pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii – practicată în cadrul Normelor generale – pentru orice proces de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc:
Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;
Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant -sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglemetare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, baza pentru:
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor.

În contextul general prezentat, “Normele specifice de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit” au fost elaborate ţinând seama de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestei norme este făcută pentru fiecare activitate, prevederile urmând o succesiune logică corespunzătoare modului de acţiune al executantului În procesul de lucru.

De asemenea, aplicarea “Normei specifice de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit”, trebuie să se facă complementar cu prescripţiile standardelor de securitate a muncii, referitoare la domeniul de activitate abordat.

Normele mai cuprind un capitol de prevederi, care vor fi respectate la proiectarea clădirilor, echipamentelor tehnice, ambarcaţiunilor cu şi fără propulsie şi navelor de pescuit, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate prin standardele În domeniu.

În acelaşi timp, pentru terminologia de specialitate utilizată la elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, conform altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

În contextul actual de integrare a României în structurile Comunităţii Europene, una din condiţiile majore o reprezintă armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu legislaţia europeană referitoare la aceste domenii.

În acest sens, la elaborarea “Normelor specifice de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit” s-au preluat şi adaptat prevederi cuprinse într-o serie de directive ale Consiliului Economic European.

Astfel, prevederile cuprinse în “Directiva 93/103/CEE referitoare la prescripţiile minimale de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit”, au fost preluate în cap.5, subcap.5.4. Nave de pescuit, al normei specifice.

Prin preluarea şi adaptarea prevederilor din aceste Directive Europene în structura “Normei specifice de protecţie a muncii pentru piscicultură şi pescuit”, se asigură cadrul juridic necesar alinierii la cerinţele Consiliului Economic European referitoare la domeniul abordat.

1.Prevederi generale

Conţinut

Art.1
Normele specifice de protecţie a muncii pentru activităţile desfăşurate în piscicultură şi pescuit, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, specifice acestor activităţi.

Scop

Art.2
Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau reducerea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia: executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă.

Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme specifice se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de piscicultură şi pescuit cu personal angajat cu contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege, indiferent de forma de proprietate a capitalului social şi de modul de organizare al acestora.

Corelarea cu alte acte normative

Art.4
a)Prevederile cuprinse în prezentele norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
b)Pentru activităţile auxiliare sau conexe activităţilor din piscicultură şi pescuit se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.5
Prezentele norme specifice se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau fizice sau la nivelul proceselor de muncă.

2.Prevederi comune activităţilor desfăşurate în piscicultură şi pescuit

2.1.Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locul de muncă

Art.6
Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locul de muncă se vor face conform prevederilor cuprinse în “Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.7
La acţiunile de combatere a vegetaţiei dure cu produse de uz fitosanitar nu sunt admişi să lucreze tinerii sub 18 ani, femeile gravide, lucrătorii cu răni deschise sau cu afecţiuni ale ficatului, plămânilor etc.

2.2.Instruirea lucrătorilor

Art.8
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire în domeniul protecţiei muncii, a lucrătorilor care participă la activităţile din piscicultură şi pescuit, se vor face conform prevederilor din ” Normele generale de protecţie a muncii”.

Art.9
La instruirea în domeniul protecţiei muncii a lucrătorilor din piscicultură şi pescuit se va ţine cont şi de posibilitatea apariţiei unor condiţii nefavorabile ale mediului de muncă (frig, îngheţ, furtună etc).

Art.10
Activităţile din piscicultură şi pescuit vor fi executate numai de către lucrători care au fost instruiţi în domeniul protecţiei muncii şi care deţin calificarea sau autorizarea necesară realizării sarcinilor de muncă.

Art.11
Comandanţii de navă trebuie să fie instruiţi în mod detaliat asupra:
a)măsurilor pentru prevenirea bolilor şi a accidentelor de muncă la bord;
b)măsurilor ce trebuie luate în caz de accidentare;
c)măsurilor pentru asigurarea stabilităţii navei în toate condiţiile de încărcare şi a operaţiunilor de pescuit;
d)navigaţiei şi comunicaţiilor prin radio, inclusiv procedurile.

Art.12
Lucrătorii de la bordul navelor de pescuit trebuie instruiţi cu privire la utilizarea instalaţiilor de pescuit şi a echipamentelor de tracţiune, metode de semnalizare, funcţionarea echipamentului de radio portabil, utilizarea mijloacelor de salvare şi supravieţuire şi a mijloacelor de luptă împotriva incendiilor.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie (EIP)

Art.13
Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie se vor face conform prevederilor din “Normele Generale de Protecţie a Muncii” şi din “Normativul – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie”, aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Ordinul nr.225/21 iulie 1995.

Art.14
Conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfăşurarea nici unei activităţi înainte de a verifica dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi utilizarea corectă a acestuia.

Art.15
Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri) se va face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care este expus lucrătorul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă de către comisia mixtă, compusă din personal de specialitate aparţinând agentului economic şi un reprezentant al organizaţiei sindicale şi se aprobă de Consiliu de administraţie.

Art.16
Se interzice acordarea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele În vigoare.

Art.17
Echipamentul de protecţie individuală utilizat de către lucrătorii de la bordul navelor de pescuit trebuie să aibă o culoare contrastantă cu cea a mediului marin.

2.4.Repartizarea sarcinii de muncă

Art.18
Proprietarul Înregistrat al unei nave sau persoana fizică sau juridică ce a închiriat şi administrează nava, are următoarele obligaţii:
a)să asigure întreţinerea tehnică a navelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de la bord, iar defecţiunile constatate să fie remediate cât mai repede posibil;
b)să ia măsuri pentru a asigura curăţenia regulată a navelor şi ansamblului instalaţiilor şi dispozitivelor pentru a menţine condiţiile de igienă adecvată;
c)să menţină mijloacele de salvare şi supravieţuire corespunzătoare de la bordul navei;
d)să asigure echipamente de protecţie individuală în conformitate cu prevederile subcap. 2.3. al prezentei norme;
e)să pună la dispoziţia comandanţilor navelor mijloacelor necesare pentru a asigura securitatea şi sănătatea personalului.

Art.19
Navele folosite în piscicultură şi pescuit, vor fi conduse de personal navigant specializat, corespunzător tipului navei şi conform legislaţiei în vigoare.

Art.20
Indiferent de tipul şi mărimea navei, personalul aflat la bord trebuie să respecte prevederile legale ale Regulamentelor de navigaţie şi “NSSM pentru transporturi navale”. (Anexa 1 poz.3).

Art.21
În caz de pericol, personalul aflat la bord va lua măsuri de îndeplinire a atribuţiilor specificate în rolurile navei. Rolurile navei trebuie cunoscute şi aplicate de către tot personalul aflat la bord.

Art.22
Comandantul navei trebuie să ia toate măsurile tehnico – organizatorice pentru a menţine nava într-o bună stare de navigabilitate şi stabilitate.

Art.23
Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia de a verifica, înainte de începerea lucrului, starea psiho-fiziologică a lucrătorilor din subordine şi de a nu permite desfăşurarea oricărei activităţi de către cei aflaţi într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.

Art.24
Se interzice accesul În unitatea piscicolă şi efectuarea sarcinilor de muncă de către lucrătorii aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.

2.5.Organizarea locului de muncă

Art.25
Activităţile din piscicultură şi pescuit sunt permise numai dacă la locurile de muncă au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, conform prevederilor din “Norma generală de protecţie a muncii”.

Art.26
Toate echipamentele tehnice de ridicat, precum şi componentele acestora, trebuie autorizate şi verificate periodic de către personal ISCIR.

2.6.Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)

Art.27
La fiecare echipament tehnic trebuie afişate vizibil instrucţiuni de funcţionare şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii.

Art.28
a)Conducătorul locului de muncă şi lucrătorii au obligaţia de a verifica vizual înainte de începerea activităţii, existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie.
b)Se interzice lucrul cu un echipament tehnic care nu are montaţi toţi protectorii sau ale cărui dispozitive de protecţie funcţionează defectuos.

Art.29
Când se constată o defecţiune a echipamentului tehnic, lucrătorii au obligaţia de a opri imediat echipamentul tehnic şi de a înştiinţa conducătorii locurilor de muncă.

Art.30
Se interzice ca lucrătorii să intervină pentru remedierea defecţiunilor constatate la echipamentele tehnice aflate în funcţiune, indiferent de natura acestora (mecanică, electrică etc.). Remedierea defecţiunilor se va face de către lucrători special desemnaţi în acest scop, şi numai după oprirea lor din funcţiune.

2.7.Transport, manipulare şi depozitare

Art.31
Pentru activităţile de transport, manipulare şi depozitare desfăşurate în cadrul agenţilor economici cu profil piscicol se vor respecta prevederile cuprinse în “NSSM pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă” (Anexa 1 poz.1) şi “NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” (Anexa 1 poz.2), “NSSM pentru transporturi navale” (Anexa 1 poz.3).

Art.32
Mijloacele de salvare şi supravieţuire trebuie să fie omologate şi avizate de către Registrul Naval Român.

Art.33
Mijloacele de salvare şi supravieţuire trebuie menţinute la locul prevăzut, şi să fie uşor accesibile şi în bună stare de funcţionare.

Art.34
Lucrătorii trebuie să verifice înainte de plecarea navei cât şi în timpul navigaţiei starea de funcţionare a mijloacelor de salvare şi supravieţuire.

Art.35
La navele fără parapet, lucrătorii de la bord sunt obligaţi să poarte pe corp centura sau vesta de salvare.

Art.36
Se interzice utilizarea bărcii de salvare din dotarea navei în alte scopuri decât cele pentru care a fost prevăzută.

Art.37
Zonele periculoase de la bordul navelor trebuie prevăzute cu indicatoare de avertizare sau interdicţie care să indice natura pericolului şi modul cum poate fi evitat.

Art.38
Balizele şi flotoarele trebuie să aibă o culoare contrastantă cu cea a mediului acvatic.

2.8.Protecţia împotriva electrocutării

Art.39
Echipamentele tehnice acţionate electric, precum şi echipamentele electrice, trebuie să corespundă prevederilor din “Normele generale de protecţie a muncii” şi din “NSSM pentru utilizarea energiei electrice în medii normale” (Anexa 4 poz. 12).

Art.40
Înainte de punerea În funcţiune a echipamentelor tehnice acţionate electric lucrătorii sunt obligaţi să verifice vizual, imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub tensiune şi legătura la centura de împământare.

Art.41
Deplasarea de la un loc de muncă la altul a echipamentelor tehnice mobile acţionate electric, trebuie efectuată numai după întreruperea alimentării cu curent electric.

Art.42
Toate echipamentele tehnice electrice sau acţionate electric trebuie să fie verificate la recepţie, după fiecare reparare sau modificare tehnică, pentru a se testa eficacitatea măsurilor de protecţie împotriva pericolului de electrocutare.

Art.43
Este strict interzisă folosirea energiei electrice pentru pescuit.

2.9.Protecţia împotriva incendiilor

Art.44
Agenţii economici care desfăşoară activităţi de piscicultură sau pescuit au obligaţia de a asigura echiparea şi dotarea cu materiale de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu normele PSI.

Art.45
La fiecare loc de muncă unde există pericol de incendiu trebuie afişate instrucţiuni cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art.46
Este interzis ca la bordul navelor să se utilizeze instalaţii de încălzire sau de gătit neomologate sau cu improvizaţii.

Art.47
Fumatul şi focul deschis nu sunt permise decât în locurile special amenajate.

Art.48
Se interzice blocarea accesului la mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor.

3.Prevederi specifice activităţilor din piscicultură

3.1.Condiţionarea şi exploatarea bazinelor piscicole

Art.49
Lucrătorii care deţin funcţia de paznic şi au în dotare armament sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în “NSSM pentru silvicultură şi economia vânatului” (Anexa 2, poz. 14) şi în alte acte normative specifice.

Art.50
La depozitarea, manipularea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar trebuie respectate prevedereile din “NSSM pentru cultură mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţile din agricultură” (Anexa 1, poz. 13).

Art.51
Zonele din bazinele piscicole cu adÂncimi ale apei de peste 1,5 m trebuie obligatoriu marcate.

Art.52
Când operaţia de cosire mecanică se desfăşoară în zone cu adâncimi ale apei de peste 1,5m, lucrătorii de la bordul secerătorii, sunt obligaţi să poarte centuri de salvare.

Art.53
Accesul la bordul secerătorii nu este permis decât lucrătorilor instruiţi pentru activitatea de cosire mecanică.

Art.54
Pentru păstrarea la bord a combustibilului de alimentare a motorului secerătorii, se va folosi un singur recipient (canistră metalică) închis ermetic.

Art.55
Zona de lucru de la bordul secerătorii va fi în permanenţă liberă de scule, piese şi alte materiale care nu sunt folosite în procesul muncii.

Art.56
Pornirea motorului trebuie făcută numai prin acţionarea pedalei de pornire, cu piciorul sau, după caz, cu mâna.

Art.57
Este interzisă turnarea benzinei în cilindru pentru pornirea motorului sau alimentarea cu combustibil în timpul funcţionării.

Art.58
În timpul funcţionării se interzice orice intervenţie a lucrătorilor la cuţitele verticale şi orizontale ale secerătorii.

Art.59
Este interzis accesul secerătorilor pe canalele cu apă curgătoare prin propulsie proprie sau prin remorcare.

Art.60
Este interzisă utilizarea secerătorii la remorcarea bărcilor sau a altor corpuri plutitoare.

Art.61
Strângerea vegetaţiei cosite se va executa numai din bărci cu minimum 16 crivace, cu ajutorul furcilor. Bărcile vor fi echipate cu flotoare şi vor avea inventarul complet.

Art.62
În timpul deplasării cu barca, de la şi la locul de muncă, lucrătorii au obligaţia de a asigura furcile împotriva deplasărilor necontrolate.

Art.63
Vegetaţia dură rămasă după recoltare şi plaurul se vor distruge prin ardere, pe baza unui plan întocmit de conducerea unităţii şi avizat de Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art.64
La lucrările de refacere a digurilor erodate de valuri şi protejarea acestora prin fascine, trebuie îndeplinite următoarele măsuri:
a)uneltele de lucru (ciocane, lopeţi, cazmale) trebuie să fie în bună stare de utilizare;
b)echipamentele tehnice trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să aibă montaţi toţi protectorii şi dispozitivele de protecţie;
c)manipularea stufului şi a fascinelor se va efectua conform “NSSM pentru exploatarea stufului” (Anexa 1 poz. 6).

Art.65
La lucrările de întreţinere a canalelor drenoare efectuate mecanizat sau manual se vor respecta, după caz, prevederile cuprinse în “NSSM pentru transporturi navale” (Anexa 1 poz.3) şi “NSSM pentru exploatarea, gospodărirea apelor, întreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apă, cadastrul apelor şi a folosinţelor legate de ape şi apărarea împotriva inundaţiilor” (Anexa 1 poz. 9).

Art.66
Distribuirea varului ca dezinfectant al bazinelor piscicole şi refacerea structurii solului, se vor executa numai în perioada de îngheţ.

Art.67
Nu se admite efectuarea clorinării, pe timp ploios, cu amestec de clorură de var şi azotat de amoniu.

Art.68
a)Accesul în remorcile încărcate cu var este permis numai lucrătorilor care efectuează clorinarea.
b)Se interzice efectuarea clorinării în timpul deplasării autovehiculului.

Art.69
Inundarea bazinelor piscicole se va efectua numai prin lucrări hidrotehnice corespunzătoare, prevăzute cu instalaţii de filtrare a apei.

Art.70
Spaţiile pentru introdus site sau grătare, situate în dreptul căii de circulaţie, trebuie acoperite cu capace rezistente.

Art.71
Ridicarea sitelor sau a grătarelor cu lăţime mai mare de 0,5 m. trebuie efectuată de doi lucrători simultan sau folosind o instalaţie de ridicat.

Art.72
Verificarea etanşeităţii vanelor sau grătarelor în apă, în cămine şi la stăvilare trebuie efectuată numai de către scafandri.

Art.73
În vederea evacuării apei din bazinele piscicole trebuie asigurate:
a)condiţii pentru accesul lucrătorilor în zona de lucru (cu barca, pasarelă cu mână curentă etc.);
b)condiţii pentru îndeplinirea sarcinii de muncă (posibilităţi de circulaţie, de sprijin, balustradă de protecţie, etc.);
c)unelte de lucru în perfectă stare de utilizare (cârlige pentru scos vanele, trepied la instalaţiile mari, roată de manevră la vane).

Art.74
Lucrătorii care participă la manevrarea vanelor şi a stăvilarelor trebuie să cunoască schema de amplasare a amenajărilor hidrotehnice.

Art.75
Operaţiile legate de evacuarea apei gravitaţional şi/sau mecanic din bazine, trebuie efectuate sub supravegherea unui lucrător instruit în mod special şi numit prin decizia conducerii agentului economic care desfăşoară activităţi piscicole.

Art.76
Evacuarea apei se va urmări permanent în vederea evitării obturării instalaţiilor de filtrare. Scoaterea sitelor trebuie efectuată numai după întreruperea debitului de apă.

3.2.Tehnologia de reproducere naturală şi artificială a speciilor de cultură

Art.77
La staţia de reproducere artificială, lucrătorii sunt obligaţi să respecte următoarele prescripţii:
a)interzicerea spălării la sursa de alimentare a incubatoarelor sau bazinelor cu alevini;
b)interzicerea deversării de substanţe poluante în sursa de alimentare;
c)menţinerea curăţeniei în staţie prin spălari după fiecare mulgere;
d)respectarea igienei personale.

Art.78
Căile de circulaţie de la viviere la bazine trebuie să fie degajate de orice obstacole, iar pe taluze se vor lua măsuri de evitare a alunecărilor.

Art.79
Lucrătorilor le este interzisă introducerea degetelor sub opercule sau în gura peştelui.

Art.80
Controlul saltelelor cu icre embrionate se va efectua de către doi lucrători, care vor folosi pentru sprijin ghiondere.

Art.81
La operaţiunile de desângerare şi scalpare lucrătorii trebuie să folosească numai cuţite pescăreşti bine ascuţite. Cuţitele se vor păstra numai în teacă sau în cutii cu capac.

Art.82
Mânuirea cuţitului se va face cu tăişul lamei îndreptat spre partea opusă lucrătorului care operează.

Art.83
După terminarea operaţiunilor de recoltare a glandei hipofize lucrătorii au obligaţia de a curăţa locul de depozitare prin spălare cu apă .

Art.84
Se interzice lucrul cu foc deschis sau depozitarea conservanţilor (acetonă, alcool etilic pur) în apropierea surselor de căldură.

Art.85
În timpul inoculării extractului de hipofiză, lucrătorilor le este interzisă ţinerea în braţe a reproducătorului injectat.

Art.86
În vederea asigurării unei prize corespunzătoare şi evitarea scurgerii apei de pe corpul reproducătorului, lucrătorii vor înfăşura în tifon partea anterioră şi pedunculul caudal ale reproducătorilor prezentaţi pentru mulgere.

Art.87
Verdele de malahit trebuie păstrat numai în locuri asigurate, sub cheie, ţinându-se evidenţa consumului.

Art.88
Soluţiile de substanţe chimice folosite în procesul de descleiere a icrelor trebuie păstrate în sticle etichetate şi închise cu dopuri corespunzătoare.

3.3.Producerea, transportarea, depozitarea şi distribuirea furajelor

Art.89
Pentru activităţile de reproducere, transport, depozitare şi distribuirea furajelor se vor aplica prevederile cuprinse în “NSSM pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor” (Anexa 1, poz. 7).

Art.90
Lucrătorii au obligaţia de a verifica înainte de începerea lucrului la moara cu ciocane:
a)existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi dispozitivelor de protecţie;
b)integritatea circuitelor de legare la priza de împământare a carcaselor metalice ale electromotoarelor şi tablourilor electrice;
c)abaterea de la diferenţa de greutate admisibilă între ciocane (max 5 gr.);
d)existenţa magnetului permanent;
e)asigurarea ungerii lagărelor şi rulmenţilor.

Art.91
Conductele, în care este transportat furajul prelucrat, trebuie să fie etanşe.

Art.92
Electromotoarele care acţionează morile cu ciocane trebuie curăţate după fiecare funcţionare, pentru a se evita aprinderea pulberii vegetale. Curăţarea trebuie efectuată numai după întreruperea alimentării cu energie electrică.

Art.93
Fumatul şi focul deschis în încăperile în care funcţionează morile cu ciocane sunt interzise. Se vor afişa la loc vizibil indicatoare de interdicţie.

Art.94
Se interzice introducerea corpurilor solide în coşul de alimentare a batozei de bătut porumb.

Art.95
Deplasarea batozelor de bătut porumb de la un loc de muncă la altul trebuie efectuată numai sub supravegherea conducătorului locului de muncă şi obligatoriu după întreruperea alimentării cu energie electrică.

Art.96
La transportul manual al furajelor, lucrătorii sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în “NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” (Anexa 1 poz.2) referitoare la sarcina maximă admisă la transportat.

Art.97
La încărcarea ambarcaţiunilor cu furaje în vederea transportului, nu se admite ca bordul liber la barcă să fie mai mic de 12 cm.

Art.98
Încărcarea şi descărcarea furajelor în/din ambarcaţiuni trebuie să se efectueze începând cu mijlocul lor, evitându-se supraîncărcarea bordurilor sau a provei, respectiv pupei.

Art.99
În cazul folosirii ghionderului ca mijloc de deplasare, lucrătorii nu trebuie să stea pe bordurile ambarcaţiunii.

Art.100
După terminarea acţiunii de distribuire a furajelor, lucrătorii sunt obligaţi să efectueze curăţirea ambarcaţiunilor.

3.4.Sortarea şi transportarea peştelui

Art.101
Echipamentele tehnice pentru ridicat peştele se vor autoriza, exploata şi verifica numai în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR.

Art.102
Este interzisă staţionarea sau circulaţia lucrătorilor în zonele periculoase generate de funcţionarea echipamentului tehnic pentru ridicat peştele şi a benzilor transportoare.

Art.103
Zilnic, lucrătorii vor proceda la îndepărtarea deşeurilor, prin spălarea cu jet de apă a benzii pentru sortarea peştelui.

Art.104
Sortarea peştelui trebuie efectuată în locuri curate, cu posibilităţi de menţinere a curăţeniei şi cu adăpost pentru lucrători.

Art.105
Peştele sortat pentru expediţie la consum se va depozita numai în buncăre special costruite sau în lăzi care se vor aşeza în stive. În acest ultim caz se vor respecta prevederile cuprinse în “NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” (Anexa 1 poz. 2).

Art.106
Punerea în funcţiune a instalaţiei hidraulice pentru transportat peşte viu se va face numai după verificarea instalaţiei şi efectuarea probei cu apă. Toate îmbinările se vor face folosind numărul complet de şuruburi la flanşe şi toate garniturile, pentru asigurarea etanşeităţii.

Art.107
Zona de acces dintre masa de sortare şi buncăr trebuie menţinută în stare de curăţenie şi prevăzută cu mijloace antiderapante.

Art.108
Lucrătorii de la capătul de refulare al instalaţiei hidraulice pentru transportat peşte viu, nu trebuie să stea pe direcţia de curgere a jetului de apă.

Art.109
Se interzice transportul peştelui cu hidrobioane dacă acestea nu sunt bine fixate pe platforma autocamionului sau a remorcii şi închise etanş.

Art.110
Tuburile de oxigen pentru oxigenarea hidrobioanelor se vor fixa În spatele cabinei autocamionului numai în poziţie verticală.

Art.111
La manipularea tuburilor de oxigen, cât şi a instalaţiei de distribuire, lucrătorii sunt obligaţi să respecte “NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului” (Anexa 1 poz. 8).

3.5.Recepţia, ambalarea şi transportul peştelui pentru consum

Art.112
La transportul manual al peştelui cu tărgi, coşuri, lăzi, lucrătorii sunt obligaţi să respecte prevederile din “NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” (Anexa 1 poz. 2) referitoare la sarcina maximă admisă de transportat.

Art.113
Coşurile şi tărgile trebuie să fie bine întreţinute, bine încheiate cu mânere solide şi ergonomice; balotul sau cuiele trebuie să fie bine fixate şi îndoite penru a se evita rănirile.

Art.114
Pe platforma de ambalare este interzisă depozitarea diferitelor materiale, aruncarea deşeurilor sau a apelor uzate.

Art.115
În cazul încărcării sau descărcării peştelui cu ajutorul scripeţilor, bigilor, vinciurilor, benzilor transportoare, acestea nu trebuie să fie încărcate peste sarcina maximă.

Art.116
Pentru asigurarea stabilităţii, încărcătura trebuie să fie repartizată uniform pe puntea sau platforma mijlocului de transport şi asigurată împotriva deplasărilor necontrolate.

3.6.Recoltarea, depozitarea, şi manipularea gheţii

Art.117
La recoltarea gheţii, lucrătorii sunt obligaţi să respecte măsurile tehnice de securitate a muncii prevăzute în 4.4.- Pescuitul sub gheaţă.

Art.118
Lucrătorii trebuie să verifice periodic starea acoperişului, căptuşeala pereţilor, etanşeitatea uşilor de alimentare şi evacuare de la gheţăriile de adâncime.

Art.119
În timpul descărcării gheţii este interzisă staţionarea sau circulaţia altor lucrători în zona de descărcare.

Art.120
Manevrarea cărucioarelor pentru transportat gheaţă în perimetrul gheţăriei se va executa numai manual.

Art.121
Sarcina de transportat (gheaţa) trebuie să fie asigurată împotriva deplasărilor necontrolate.

Art.122
În timpul funcţionării maşinii pentru spart gheaţă, lucrătorilor le sunt interzise:
a)introducerea mâinii sau a braţului în zdobitor;
b)accesul în zona coşului de alimentare.

4.Prevederi specifice activităţii de pescuit

4.1.Confecţionarea uneltelor pentru pescuit

Art.123
Cuţitele folosite la confecţionarea manuală a plaselor pentru pescuit, trebuie să fie în bună stare (bine ascuţite, mânere cu priză corespunzătoare etc.).

Art.124
a)Manipularea cuţitului trebuie făcută cu tăişul lamei îndreptat spre partea opusă lucrătorului.
b)Lucrătorul nu va ţine mâna liberă înaintea lamei cuţitului.

Art.125
Este interzisă păstrarea cuţitului în cizmă sau la brâu.

Art.126
Igliţele şi acele folosite la confecţionarea uneltelor pentru pescuit trebuie să fie fără asperităţi, bine lustruite.

4.2.Impregnarea uneltelor pentru pescuit şi a ambarcaţiunilor

Art.127
Este interzis a se efectua impregnarea uneltelor pentru pescuit sau a ambarcaţiunilor la o distanţă mai mică de 25 m. faţă de clădiri sau de depozite de materiale; de asemenea se interzice efectuarea impregnării pe un teren cu vegetaţie uscată.

Art.128
Pentru desfacerea dopurilor de la butoaiele ce conţin impregnanţi, lucrătorii sunt obligaţi să folosească numai chei speciale, executate din materiale neferoase.

Art.129
Turnarea impregnantului din butoaie în căzi, cât şi introducerea şi scoaterea uneltelor se vor executa cu atenţie, evitându-se stropirea lucrătorilor.

Art.130
Se interzice păstrarea impregnanţilor în bidoane, butoaie sau bazine expuse la radiaţia solară sau în apropierea surselor de căldură.

Art.131
Se interzice turnarea unor produse inflamabile (petrol, motorină, benzină etc.) în cazanul în care se prepară amestecul pentru impregnare, în timp ce focul de încălzire este aprins.

Art.132
a)În cazul În care amestecul pentru impregnare a luat foc, lucrătorii vor executa stingerea utilizând mijloacele prevăzute de normele PSI.
b)Se interzice stingerea amestecului cu apă.

Art.133
După terminarea operaţiunii de impregnare, lucrătorii vor proceda la stingerea focului de încălzire.

4.3.Utilizarea ambarcaţiunilor

Art.134
Este interzisă utilizarea la pescuit a ambarcaţiunilor cu mai puţin de 13 crivace.

Art.135
Pe lacul Razelm se vor utiliza numai ambarcaţiuni cu peste 15 crivace iar pe şenalul navigabil al Dunării se vor utiliza numai ambarcaţiuni cu peste 14 crivace.

Art.136
Pentru paza heleşteelor şi combaterea păsărilor ihtiofage se vor utiliza ambarcaţiuni de minimum 14 crivace.

Art.137
La acţiunea de distribuire a îngrăşămintelor şi de furajare se vor utiliza ambarcaţiuni de minimum 18 crivace.

Art.138
Pentru prevenirea accidentelor prin Înec se interzic:
a)plecarea în larg a ambarcaţiunilor fără centuri de salvare în număr egal cu cel al lucrătorilor prezenţi la bord;
b)introducerea şi consumul băuturilor alcoolice la bordul ambarcaţiunilor;
c)dormitul în ambarcaţiuni în timp ce aceastea se află la ancoră sau la remorcă;
d)staţionarea ambarcaţiunilor în coturile Dunării sau pe canalele principale.

Art.139
Pentru prevenirea răsturnării ambarcaţiunii sau a căderii în apă, lucrătorilor le este interzisă aplecarea peste bord.

Art.140
Se interzice folosirea velei ca mijloc de transport în condiţii climatice defavorabile (vânt tare, în rafale şi valuri mari).

Art.141
Lucrătorii sunt obligaţi să execute amararea materialelor şi a uneltelor aflate în ambarcaţiune pe timp cu vânt tare sau în rafale.

Art.142
Materialele, uneltele şi peştele pescuit, se vor aşeza la mijlocul ambarcaţiunii, astfel încât bordul liber să fie de minimum 12 cm.

Art.143
Conducătorul locului de muncă are obligaţia de a verifica starea tehnică a ambarcaţiunilor înainte de plecarea acestora în cursă.

Art.144
Este interzisă utilizarea ambarcaţiunilor care prezintă o stare tehnică necorespunzătoare (crivace rupte, calafatul ieşit, spărturi etc.).

Art.145
La îmbarcare nu se va călca cu piciorul între crivace, ci direct pe acestea.

Art.146
La remorcajul ambarcaţiunilor trebuie respectate următoarele măsuri:
a)lucrătorii vor purta obligatoriu pe corp centura sau vesta de salvare;
b)se interzice agăţarea ambarcaţiunilor în timpul mersului;
c)pe timp de noapte, ambarcaţiunile trebuie iluminate.

Art.147
În timpul deplasării ambarcaţiunilor se interzice statul în picioare sau pe copastie.

Art.148
În timpul deplasării ambarcaţiunilor lucrătorii vor sta numai pe bănci, simetric faţă de axul longitudinal al ambarcaţiunii.

Art.149
Pentru a se evita pericolul de agăţare a uneltelor de pescuit şi de răsturnare a ambarcaţiunii, lucrătorii au obligaţia de a verifica în prealabil, zona de pescuit.

Art.150
Lucrătorii sunt obligaţi să întreţină puntea sau podeaua de acces în stare de curăţenie, prin spălare zilnică cu apă.

Art.151
Se interzice folosirea materialelor inflamabile pentru spălarea punţii sau a pardoselei ambarcaţiunilor.

Art.152
Este interzisă utilizarea centurilor de salvare în alte scopuri decât cele pentru care au fost prevăzute.

Art.153
Este interzisă mutarea sau deteriorarea balizelor şi a semnalelor avertizoare.

Art.154
Locurile de transbordare trebuie consolidate în vederea evitării alunecării lucrătorilor care execută transbordarea ambarcaţiunilor.

Art.155
Traversele pentru transbordare trebuie fixate astfel încât să permită rostogolirea acestora pe loc, fără deplasare.

Art.156
Pentru transbordarea manuală, ambarcaţiunile trebuie descărcate de materiale şi accesorii.

Art.157
Pe timpul transbordării este interzisă staţionarea lucrătorilor în ambarcaţiuni sau în partea din spate a acestora.

4.4.Pescuitul în ape dulci. Pescuitul sub gheaţă

Art.158
Conducătorul locului de muncă nu va permite efectuarea pescuitului sub gheaţă atunci când grosimea gheţii este mai mică de 12 cm. şi temperatura peste 00C. Se vor monta indicatoare de avertizare.

Art.159
Se interzice efectuarea pescuitului sub gheaţă în condiţii meteorologice nefavorabile (ploaie, ninsoare, viscol etc.).

Art.160
Se interzice efectuarea pescuitului sub gheaţă pe timp de noapte.

Art.161
a)Este interzisă deplasarea lucrătorilor în grup pe suprafaţa gheţii.
b)La deplasarea pe gheaţă lucrătorii sunt obligaţi să păstreze între ei o distanţă de 3-4 m.

Art.162
În timpul deplasării pe gheaţă, lucrătorii sunt obligaţi să aibă asupra lor frânghii şi cuţite pescăreşti.

Art.163
Pentru evitarea căderii prin alunecare, la deplasarea pe gheaţă lucrătorii sunt obligaţi să poarte colţare metalice (buzlugi) fixaţi pe talpa încălţămintei.

Pescuitul în bălţi cu taliene, ave, setci, vintire, pripoane, prostovoale

Art.164
La controlul uneltelor pasive pentru pescuit (taliene de baltă, vintire etc.), lucrătorii sunt obligaţi să folosească ghionderul.

Art.165
La tăierea cărărilor prin vegetaţia dură pentru instalarea vintirelor, lucrătorii vor mânui cu atenţie rizacul. Pe timpul cât nu este folosit, lucrătorul trebuie să fixeze rizacul în barcă, cu partea activă ascunsă şi protejată.

Art.166
La pescuitul cu unelte care prezintă pericol de agăţare, lucrătorii vor purta îmbrăcăminte fără nasturi.

Art.167
Mânuirea uneltelor de pescuit care prezintă pericol de înţepare şi rănire se va face cu atenţie.

Art.168
La controlul pripoanelor, În timpul desprinderii cârligului de gura peştelui prins, lucrătorilor le este interzisă prinderea în gură a avanei (codala).

Art.169
La pescuitul cu prostovolul, lucrătorilor le este interzisă legarea capătului saulei de mână. Capătul saulei se leagă de barcă.

Art.170
La pescuitul cu prostovolul, lucrătorilor le este interzisă prinderea în gură a plumbului de pe camăna prostovolului; se va prinde însăşi camăna.

Art.171
Lucrătorii trebuie să efectueze lansarea şi scoaterea setcilor numai din poziţia în picioare, pe fundul bărcii.

Pescuitul cu năvoade, năvoade îngemănate şi lăptaşe

Art.172
Încărcarea năvodului în ambarcaţiune se va executa numai la mijlocul acesteia.

Art.173
Lucrătorii trebuie să efectueze lansarea năvodului numai după ce s-au asigurat că strapazanul este scos din bordul din care se face lansarea.

Art.174
În timpul tragerii codolelor, lucrătorii nu trebuie să stea în faţa baranului.

Art.175
La utilizarea baranului se interzice orice improvizaţie.

Art.176
Pentru scoaterea peştilor din matiţă, lucrătorii trebuie să utilizeze minciogul.

Art.177
a)În cazul agăţării lăptaşului, lucrătorii trebuie să efectueze desprinderea, prin legarea ambarcaţiunilor prin intermediul unei punţi din bile de lemn.
b)Este interzisă efectuarea desprinderii lăptaşului prin balansarea ambarcaţiunii.

Pescuitul la garduri

Art.178
La instalarea şi scoaterea gardurilor şi plaselor de închidere, lucrătorii trebuie să respecte instrucţiunile de lucru şi prevederile cuprinse în “NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” (Anexa 1 poz. 2).

Art.179
La instalarea şi întreţinerea gardurilor, este obligatorie supravegherea scufundărilor de către cel puţin un lucrător, având la dispoziţie mijloace de salvare.

Art.180
Este interzisă efectuarea scufundărilor la adâncimi mai mari de 2m. fără utilizarea costumului de scafandru.

Art.181
Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, gardurile pescăreşti vor fi obligatoriu iluminate.

4.5.Pescuitul marin costier. Pescuitul cu taliene marine

Art.182
a)La transportul parilor de taliene cu ambarcaţiuni, lucrătorii trebuie să asigure încărcătura împotriva deplasărilor necontrolate.
b)Încărcătura trebuie repartizată în mod uniform în ambele borduri ale ambarcaţiunii.

Art.183
În instalaţia talianului, lucrătorii trebuie să se ferească de sârme şi să nu ţină mâinile pe copastia ambarcaţiunii.

Art.184
În timpul controlului la taliene, lucrătorilor le sunt interzise agăţarea de sârme sau legarea ambarcaţiunii de pari sau sÂrme.

Art.185
Se va evita pătrunderea ambarcaţiunilor în instalaţia talianului pe timp nefavorabil (mare agitată, vânt tare, ceată, etc.).

Pescuitul cu paragate şi carmace

Art.186
Înainte de lansare, lucrătorii au obligaţia de a verifica modul de aranjare a paragatelor.

Art.187
La ridicarea sau controlul paragatelor lucrătorii trebuie să poarte două degetare de piele sau cauciuc pe degetul mare şi arătător.

Art.188
Pentru evitarea înţepăturilor peştilor veninoşi (dragon, pisica de mare etc) lucrătorii vor apuca cu mâna numai speciile de peşti cunoscute ca fiind neveninoase.

Art.189
În timpul controlului carmacelor, lucrătorii nu trebuie să ridice avana (hreptina) mai sus de copastia ambarcaţiunii.

Art.190
În timp ce se execută desprinderea cârligelor, lucrătorii trebuie să fixeze hreptina printr-o dublă înfăşurare în cârligul montat pe etambou, la pupa ambarcaţiunii.

Pescuitul cu plasa pungă

Art.191
Înainte de a se lansa plasa pungă, lucrătorii au obligaţia de a verifica modul de aranjare a acesteia.

Art.192
În timpul derulării accelerate a cablului lucrătorii sunt obligaţi să păstreze distanţele de securitate corespunzătoare.

Art.193
Se interzice utilizarea tamburilor pe care se înfăşoară cablu în cazul în care aceştia nu sunt dotaţi cu frâne manuale cu saboţi de lemn.

Art.194
Se interzice utilizarea cablurilor aflate în stare tehnică necorespunzătoare (sârme plesnite, înădiri etc).

Art.195
În caz de forfecare a cablurilor ce se virează, lucrătorilor le este interzisă deblocarea tamburului cu mÂna, Înainte de oprirea vinciului.

Art.196
În timpul virării cablurilor, prin pastici, este interzisă trecerea sau staţionarea lucrătorilor prin/în unghiurile vii ale cablului.

Art.197
În timpul ridicării inelelor plasei pungă la bigă, lucrătorii nu vor lua pe tambur mai puţin de trei volte pe cablu.

Art.198
Este interzisă circulaţia sau staţionarea lucrătorilor în zona de sub inele, în timpul ridicării acestora.

4.6.Pescuitul marin expediţionar. Pescuitul cu traulul

Art.199
Înainte de fiecare lansare şi virare a traulului conducătorul locului de muncă împreună cu lucrătorii trebuie să controleze starea tehnică a uneltei de pescuit şi a sistemului de armare.

Art.200
Se interzice utilizarea de cabluri de tracţiune şi chei de împreunare subdimensionate.

Art.201
Se interzice lucrul cu unelte (cavile, chei crocodil bases, dălţi, ciocane, prese tăiere cablu, cârlige etc) aflate în stare tehnică necorespunzătoare (uzură avansată).

Art.202
În timpul utilizării traulului, este interzisă depozitarea pe puntea de pescuit a materialelor, uneltelor etc. care nu sunt prevăzute prin sarcina de muncă.

Art.203
La deplasarea navei cu traulul armat pe puntea de lucru, în condiţii climaterice defavorabile (mare montală), lucrătorii vor proceda la amararea traulului.

Art.204
În timpul lansării, virării şi descărcării traulului, accesul pe puntea de lucru este permis numai lucrătorilor desemnaţi pentru executarea acestor operaţiuni.

Art.205
În timpul operaţiei de măsurare a vaierelor este interzisă staţionarea lucrătorilor în zona cablului sub tensiune.

Art.206
Este interzisă circulaţia lucrătorilor pe plase, cabluri bobineţi şi pe cablurile sub tensiune.

Art.207
Este interzisă efectuarea altor activităţi în afara celor prevăzute prin sarcina de muncă, de către lucrătorul aflat la comanda vinciului traul.

Art.208
a)În timpul traulării efective, conducătorul locului de muncă are obligaţia de a urmări, de la pupa navei, modul de comportare a uneltei de pescuit în apă.
b)În cazul constatării unor nereguli (rupere vaier, răsturnare panouri, unghiul de incidenţă vaier cu suprafaţa apei, uzura cablului etc.) conducătorul locului de muncă trebuie să ia toate măsurile pentru remedierea acestora.

Art.209
Prinderea şi desfacerea frâielor intermediarelor trebuie efectuată numai din poziţie laterală. Se interzice trecerea peste cablurile tensionate.

Art.210
La virarea traulului este interzisă continuarea operaţiei fără boţarea panourilor venite de la post.

Art.211
În timpul virării traulului pe puntea de lucru, pentru operaţia de boţare lucrătorii vor aştepta în locuri special amenajate.

Art.212
Desfacerea boţurilor de pe unealtă este permisă numai după terminarea virării.

Art.213
Se interzice folosirea boţurilor vegetale sau din relon. Se vor folosi numai boţuri din cabluri metalice dimensionate corespunzător.

Art.214
În cazul ruperii boţurilor, lucrătorii sunt obligaţi să se adăpostească până la terminarea derulării traulului în apă. Reînceperea operaţiei de boţare se va face numai după ce traulul sau sistemul de armare al acestuia rămâne într-o poziţie fixă pe puntea de lucru.

Art.215
Manevrarea curenţilor (cabluri care garnisesc pasticile de la coloane) se va executa astfel încât să se evite intrarea gaşelor în pastici.

Art.216
Lucrătorii care execută lucrări pe slip, trebuie asiguraţi cu centuri de siguranţă şi două socare manevrate de către doi lucrători aflaţi pe punte. Aceştia din urmă trebuie să aibă jumătate de voltă luată la tachet. Un alt lucrător va avea pegătit un colac de salvare cu bandulă, iar operaţia se va executa sub supravegherea conducătorului locului de muncă.

Art.217
În timpul aducerii sacului pe punte, lucrătorii trebuie să se adăpostească.

Art.218
După aducerea sacului pe punte este obligatorie închiderea slipului (lanţ sau porţi).

Art.219
Lucrătorii vor efectua tăierea centurilor sacului numai de la distanţă şi din poziţie laterală faţă de direcţia de scurgere a peştelui prins.

Art.220
Este interzisă staţionarea sau circulaţia lucrătorilor în apropierea sacului suspendat pentru descărcare în buncărele de peşte.

Art.221
Pe timpul descărcării sacului în buncărele de peşte, acestea trebuie să aibă montate grătare de protecţie.

Art.222
Este interzis a se lăsa buncărele de peşte deschise, fără a se monta grătare de protecţie.

Art.223
Este interzisă ieşirea lucrătorilor în afara bordului, chiar asiguraţi, pentru intervenţia la panourile aflate la post.

Art.224
Lucrătorii sunt obligaţi să efectueze spălarea punţii de lucru după fiecare lansare a traulului.

5.Prevederi de proiectare pentru activităţile din piscicultură şi pescuit

5.1Clădiri şi alte construcţii

Art.225
Amplasarea şi orientarea clădirilor faţă de punctele cardinale şi direcţia vânturilor dominante trebuie să asigure condiţiile cele mai favorabile pentru iluminat şi ventilare naturală.

Art.226
Pontoanele-dormitor trebuie amplasate în funcţie de orientarea canalului navigabil şi a posibilităţilor de ancorare şi legare la mal.

Art.227
Amplasarea depozitelor se va face cu respectarea normelor în vigoare şi vor fi prevăzute cu drumuri de acces şi rampe de încărcare – descărcare, cu echipamente tehnice corespunzătoare efectuării operaţiilor respective.

Art.228
Depozitarea substanţelor inflamabile se va face numai în depozite special amenajate, la o distanţă de minimum 150m faţă de clădiri, depozite de materiale, pontoane dormitor.

Art.229
Depozitele de gheaţă trebuie să aibă asigurate scurgerea apei iar căile de acces vor fi prevăzute cu mijloace antiderapante (grătare de lemn sau stuf).

Art.230
Curtea unităţii piscicole trebuie să fie drenată pentru a asigura accesul la clădiri, manipularea în siguranţă a materialelor şi echipamentelor tehnice. Când drenarea se face prin puţuri acestea trebuie împrejmuite şi acoperite. În cazul în care nu există canalizare, curtea trebiue să aibă o înclinare corespunzătoare pentru a asigura drenarea gravitaţională.

Art.231
Întreaga incintă a unităţii piscicole va fi împrejmuită corespunzător şi prevăzută cu porţi de acces pentru personal şi mijloace auto.

Art.232
Construcţiile hidrotehnice din interiorul unităţilor piscicole se vor executa în conformitate cu prevederile cuprinse în “NSSM pentru construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile “. (Anexa 1 poz 10).

Art.233
Evacuarea apelor din bazinele piscicole se face prin amenajări hidrotehnice (călugări, deversoare) prevăzute cu mijloace de prevenire a accidentelor de muncă. În acest scop se va asigura:
a)pasarelă, mână curentă, iar călugării cu înălţimea de peste 2,5m vor fi prevăzuţi cu platformă de exploatare, împrejmuită cu balustradă;
b)pentru intervenţii în corpul călugărului se vor prevedea scară de acces şi accesorii;
c)pasarelă şi mână curentă pe linia grătarelor de la deversoare.

Art.234
Pasarelele de trecere vor fi prevăzute cu mână curentă la înălţimea de 1 m., iar lăţimea minimă a acestora va fi de 30 cm.

Art.235
Pentru manevrarea vanelor se va prevedea un dispozitiv de ridicare.

5.2.Echipamente tehnice

Art.236
Echipametele tehnice trebuie fixate astfel încât să se evite posibilitatea deplasării necontrolate (alunecări, căderi, desprinderi etc).

Art.237
În scopul amortizării vibraţiilor, echipamentele tehnice se fixează pe postamente sau fundaţii elastice.

Art.238
Conductele din incinta unităţii piscicole se vor monta în general în canale subterane sau în construcţii aeriene, respectându-se înălţimea de trecere peste căile de acces, cu posibilităţi de control şi întreţinere.

Art.239
Conductele prin care se vehiculează aburi, apă sau gaze fierbinţi vor fi prevăzute cu lire pentru dilatare, izolate termic, şi vor fi vopsite În culorile de avertizare standardizate.

Art.240
La conductele pentru gaze şi vapori ce condensează se vor prevede robineţi pentru purjare.

Art.241
Instalaţia electrică de forţă şi lumină în construcţiile în care există pericolul de explozie va fi de tip antiexploziv.

Art.242
Canalele de montare a transportoarelor fixe vor fi acoperite cu capace sau cu dale pentru a permite circulaţia normală şi posibilitatea de intervenţie.

Art.243
În cazul montării batozei de bătut porumb pe eşafodaje, platforme etc. acestea trebuie să corespundă din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii.

Art.244
În coşul de alimentare a morii cu ciocane trebuie prevăzută o sită corespunzător dimensionată.

Art.245
Buncărul pentru alimentarea instalaţiei hidraulice pentru transportat peşte viu se va amlpasa cu 0,5 m deasupra cotei terenului.

5.3.Ambarcaţiuni cu propulsie şi fără propulsie

Art.246
Fiecare ambarcaţiune care nu are copastia ridicată deasupra punţii cu cel puţin 0,8 m, va fi prevăzută cu o balustradă confecţionată din ţevi metalice verticale fixate în copastie sau puntea vasului şi unite între ele cu 2-3 rânduri orizontale de cablu de oţel, ţevi sau lanţ. Pe anumite porţiuni, balustrada poate fi demontabilă.

Art.247
În timpul mersului, balustradele vor fi asigurate, iar locurile de trecere vor fi Închise.

Art.248
Ambarcaţiunile mai mari de 17 crivace se vor dota cu proptea pentru sprijinirea picioarelor în timpul vâslirii.

Art.249
La pescuitul în ape dulci ambarcaţiunile trebuie dotate cu accesoriile următoare: -rame, vâsle, ghiondere, sidelci, mastoc, strapazane, ujbe, ispol, rizac, cuţite, remorcă, centuri de salvare, felinar cu petrol.

Art.250
La pescuitul marin costier ambarcaţiunile trebuie dotate cu:-rame, ujbe, strapazane de rezervă, ancoră, parâme, ghionder, pânză, felinar cu petrol,butoiaş cu apă potabilă, centuri de salvare.

Art.251
La pescuitul marin în larg ambarcaţiunile trebuie dotate cu aceleaşi accesorii ca la pescuitul costier şi în plus cu:-minimum 70 braţe parâmă de ancoră, bidon de petrol şi stupă, pistol şi cartuşe de semnalizare, veletentă cu suprafaţa de 2/3 din ambarcaţiune, două ancore, busolă de barcă, toacă de fier.

Art.252
Pentru transportul peştelui viu, destinat populării eleşteelor se vor utliza viviere de32 crivace dotate cu:-remorci din parâmă vegetală sau metalică, cu o lungime de 6-8metri;-schelă pentru circulaţie, găleată, ghionder, centuri de salvare;-flotoare în provă şi pupă, perfect etanşe.Vivierele se vor folosi numai perechi, asigurate cu traverse la provă şi pupă, iar bordul liber va fi de minimum 12 cm.

Art.253
Unghiul maxim al pantei pentru care este permisă transbordarea manuală a ambarcaţiunilor sau vivierelor este de 400.

5.4.Nave de pescuit. Navigabilitate şi stabilitate

Art.254
Nava trebuie să fie menţinută într-o bună stare de navigabilitate şi dotată cu echipamente corespunzătoare, care să corespundă destinaţiei şi utilizării sale.

Art.255
Informaţiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie să fie disponibile la bord şi să fie accesibile personalului de cart.

Art.256
Toate navele trebuie să aibă şi să-şi păstrze o stabilitate suficientă şi în stare intactă, în condiţiile de serviciu prevăzute.

Art.257
Instrucţiunile relative la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.

Instalaţii mecanice şi electrice

Art.258
Instalaţia electrică trebuie să fie concepută şi realizată de aşa natură, încât să nu constituie un pericol şi să asigure:
a)protecţia echipajului şi a navei contra riscurilor electrice;
b)buna funcţionare, fără a se recurge la o sursă de energie de securitate de toate echipamentele necesare pentru a menţine nava în condiţii normale de exploatare şi de locuire;
c)funcţionarea, în diverse situaţii de urgenţă, a aparatelor electrice esenţiale pentru securitate.

Art.259
Instalaţiile electrice de la bordul navei, expuse deteriorării datorită manipulării mărfurilor sau circulaţiei lucrătorilor, trebuie să fie protejate.

Art.260
Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice care prezintă improvizaţii la instalaţia electrică şi/sau fără protecţie contra electrocutării.

Art.261
O sursă de energie electrică de siguranţă trebuie să fie prevăzută. Ea trebuie, în afara navelor deschise, să fie situată în afara sălii maşinilor, şi trebuie în toatele cazurile, să fie concepută de aşa natură încât să asigure, în caz de incendiu sau de o pană a instalaţiei electrice principale, funcţionarea simultană pe o perioadă de cel puţin trei ore a:
a)sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare în caz de urgenţă;
b)luminilor de navigaţie şi a iluminatului de siguranţă;
c)sistemului de radiocomunicaţie;
d)pompei electrice de incendiu de siguranţă, dacă nava este echipată cu acesta.

Art.262
Când sursa de energie electrică de siguranţă este o baterie de acumulatoare şi când sursa de energie electrică principală este în pană, această baterie de acumulatoare trebuie să fie conectată în mod automat la tabloul de distribuţie a energiei electrice de siguranţă şi trebuie să asigure alimentarea neîntreruptă pe o perioadă de trei ore a:
a)sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare în caz de urgenţă;
b)luminilor de navigaţie şi a iluminatului de siguranţă;
c)sistemului de radiocomunicaţie.

Art.263
Tabloul principal de distribuţie a electricităţii şi tabloul de siguranţă, trebuie în măsura în care este posibil, să fie instalate de aşa natură încât să nu poată fi expuse simultan la apă sau la foc.

Art.264
Tablourile trebuie să fie prevăzute cu indicaţii clare; tablourile de siguranţă şi port siguranţele trebuie să fie controlate periodic, pentru a se asigura că sunt corect calibrate.

Art.265
Încăperile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.

Art.266
Instalaţiile electronice de navigaţie trebuie să fie testate în mod frecvent şi bine întreţinute.

Art.267
Când există la bord instalaţii de răcire şi de aer comprimat, ele trebuie să fie bine întreţinute şi verificate periodic.

Art.268
Cuptoarele şi aparatele casnice care utilizează gaze grele, nu trebuie să fie utilizate decât în încăperi bine ventilate iar orice acumulare periculoasă de gaze trebuie să fie evitată.

Art.269
(1)Buteliile metalice care conţin gaze inflamabile şi alte gaze periculoase trebuie inscripţionate clar şi precis şi aşezate în stative deschise.
(2)Supapele, regulatoarele de presiune şi conductele de la aceste butelii trebuie să fie protejate contra deteriorărilor.

Instalaţii de radiocomuncaţii

Art.270
Instalaţia de radiocomunicaţii trebuie să permită intrarea în legătură în orice moment, cu cel puţin o staţie costieră sau de pe ţărm, ţinând seama de condiţiile normale de propagare a undelor electromagnetice.

Căi şi ieşiri de siguranţă

Art.271
Căile şi ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de siguranţă, trebuie să fie totdeauna degajate şi uşor accesibile şi să aibă ieşirile cel mai direct posibil pe puntea deschisă sau într-o zonă de securitate şi, de aici, pe o suprafaţă de salvare.

Art.272
Ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri de siguranţă şi fiind închise, trebuie să poată fi deschise uşor şi imediat, în caz de urgenţă.

Art.273
Etanşeitatea la intemperii sau la apă a uşilor de siguranţă şi a celorlalte ieşiri de siguranţă, trebuie să fie adaptate la amplasamentul şi la funcţia lor specifică. Uşile de siguranţă şi celelalate ieşiri de siguranţă trebuie să aibă capacitatea de a rezista la foc.

Detectarea şi lupta contra incendiului

Art.274
Pentru activităţile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la bordul navelor, trebuie respectate prevederile din Normele Generale de Prevenire şi Stingere a Incendiilor.

Art.275
După dimensinile şi utilizarea navei, echipamentele existente, caracteristicile fizice şi chimice a substanţelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, încăperile de locuit, locurile de muncă închise inclusiv compartimentele motoarelor, precum şi cala de peşte, dacă este necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru combaterea incendiului şi în măsura în care este nevoie, de detectoare de incendiu şi de sistemul de alarmă.

Art.276
Materialul de luptă contra incendiului trebuie totdeauna să se găsească la locul special amenajat pentru aceasta şi să fie menţinut în stare bună şi să poată fi utilizat imediat.

Art.277
Sistemele de detecţie şi de alarmă contra incendiului trebuie să fie în mod regulat testate şi menţinute în stare de funcţionare.

Art.278
Exerciţiile de luptă contra incendiului trebuie să fie efectuate În mod regulat.

Art.279
Dispozitivele manuale de luptă contra incendiului trebuie să fie uşor accesibile, uşor de manipulat şi să fie marcate conform legislaţiei specifice naţionale. Aceste marcaje trebuie să fie aplicate în locuri corespunzătoare şi să fie durabile.

Ventilaţia locurilor de muncă

Art.280
Dacă se foloseşte o instalaţie de ventilaţie mecanică, aceasta trebuie să fie menţinută în bună stare de funcţionare.

Temperatura încăperilor

Art.281
Temperatura la locurile de muncă trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinând cont de metodele de lucru şi condiţiile fizice impuse lucrătorilor şi de condiţiile meteorologice dominante sau probabile să apară în zona unde operează nava.

Art.282
Temperatura încăperilor de locuit, sanitare, cantinelor şi a celor de prim ajutor, dacă aceste încăperi există, trebuie să răspundă destinaţiei specifice acestor încăperi.

Art.283
Pentru încălzirea încăperilor de la bordul navelor aceasta va fi prevăzută cu o instalaţie centrală de încălzire.Iluminatul natural şi artificial al locurilor de muncă.

Art.284
Locurile de muncă trebuie să dispună de lumină naturală suficientă şi să fie prevăzute cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător operaţiilor specifice pescuitului, fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi navigaţia altor nave.

Art.285
Instalaţiile de iluminat ale încăperilor de lucru, a scărilor, căilor de trecere trebuie să fie astfel amplasate încât în timpul iluminatului prevăzut, să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrător, iar pentru navigaţia navei să nu constituie un obstacol.

Art.286
La bordul navei trebuie iluminate: punţile, pardoseala sau schela de acces, căile de acces pe punte, scările de bord, trecerile, precum şi zonele periculoase: gurile de buncăre şi ale depozitelor de combustibil lichid şi apă, tambuchiurile, gurile hambarelor deschise, locurile de manevră şi încăperile destinate pesonalului.

Art.287
Iluminatul natural va fi asigurat prin ferestre şi hublouri prevăzute cu grătare din plasă din sârmă sau site.

Art.288
Iluminatul artificial va fi asigurat prin lămpi fixe (becuri) electrice, alimentate la o tensiune de 12-14 volţi.

Art.289
Sursele de lumină vor fi astfel amplasate şi folosite încât să fie respectate prevederile din Regulamentul Internaţional de

Prevenire a Abordajelor.

Art.290
Iluminatul de siguranţă trebuie menţinut în stare de funcţionare şi să fie testat periodic.

Punţi, pereţi şi tavane

Art.291
Platforma de lucru şi căile de acces trebuie să fie prevăzute cu mijloace antiderapante sau dispozitive contra căderii şi în măsura în care este posibil, lipsite de obstacole.

Art.292
Locurile de muncă, în care se găsesc posturi de muncă, trebuie să aibă izolare fonică şi termică suficientă, ţinându-se seama de sarcinile şi activitatea fizică a lucrătorilor.

Art.293
Suprafeţele punţilor, pereţilor şi a tavanelor trebuie să poată fi curăţate şi răzuite.

Uşi

Art.294
Uşile trebuie să poată fi deschise din interior fără utilizarea unor scule speciale.

Art.295
La locurile de muncă la care accesul se face frecvent,uşile trebuie să poată fi deschise din ambele părţi.

Art.296
Uşile, şi în special cele culisante, trebuie să funcţionze în mod sigur pentru lucrători.

Căi de circulaţie – zone de pericol

Art.297
Căile de trecere, tamburii, părţile exterioare ale cabinei comandantului de pe puntea superioară şi în general, toate căile de circulaţie, trebuie prevăzute cu parapeţi, mâini curente, linii de viaţă sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităţilor care se execută la bord.

Art.298
Dacă există riscul căderii unui lucrător în deschiderea punţii, sau de pe o punte pe alta, se vor face tot acolo unde este posibil, o protecţie adecvată. Când această protecţie este asigurată cu parapeţi, înălţimea acestora va fi de cel puţin un metru.

Art.299
Accesul deasupra punţii, în vederea utilizării sau întreţinerii instalaţiilor trebuie să fie de aşa natură încât să garanteze securitatea lucrărilor. Se vor amplasa parapeţi sau dipozitive de protecţie similare, cu o înălţime corespunzătoare pentru a împiedica căderea.

Art.300
(1)Scuturile şi alte mijloace de protecţie contra căderii peste bord, trebuie să fie menţinute în stare bună.
(2)Deschizături de scurgere sau alte dispozitive similare trebuie să fie prevăzute în scuturi, pentru scurgerea rapidă a apei.

Art.301
Partea superioară a rampei de lansare a plasei de pescuit trebuie prevăzută cu o uşă sau un alt mijloc care să oprească accesul lucrătorilor. Acestea trebuie să fie uşor de deschis sau închis, de preferinţă prin comandă la distanţă, şi numai atunci când sarcina de muncă o impune (lansarea şi strângerea plasei de pescuit).

Amenajarea posturilor de lucru

Art.302
Zonele de lucru trebuie să fie degajate şi în măsura în care este posibil, să fie protejate de apele mării şi să ofere o protecţie adecvată contra căderii lucrătorilor la bord sau peste bord.

Art.303
Zonele în care se prelucrează peştele vor fi dimensionate corespunzător.

Art.304
(1)Controlul motoarelor trebuie să fie făcut într-o încăpere izolată fonic şi termic faţă de compartimentul motoarelor şi cu acces separat.
(2)Pasarela de comandă este considerată ca o încăpere care satisface exigenţele prevăzute la primul alineat.

Art.305
Comenzile echipamentelor de tracţiune trebuie să fie instalate într-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod.

Art.306
Echipamentele de tracţiune trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de securitate corespunzătoare pentru cazuri de urgenţă inclusiv dispozitive de oprire de urgenţă.

Art.307
Lucrătorul aflat la comanda echipamentelor tehnice de tracţiune trebuie să aibă o vedere clară a procesului de muncă, fie direct, fie prin intermediul unor sisteme corespunzătoare.

Art.308
Între postul de comandă şi puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicaţii fiabil.

Art.309
Totdeauna trebuie să se avertizeze, cu maximă vigilenţă, echipajul, de pericolul iminent al mării agitate în timpul operaţiilor de pescuit, sau a altor lucrări efectuate pe punte.

Art.310
Contactul cu frânghiile, otgoanele şi a pieselor mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecţie.

Art.311
Trebuie prevăzute sisteme de control al maselor în deplasare şi în special al plaselor de pescuit:
a)dispozitive de blocaj a panourilor divergente;
b)dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.

Încăperi de locuit

Art.312
Încăperile de locuit şi cele de serviciu, dacă există, ca şi mijloacele de acces la acestea trebuie să asigure protecţia lucrătorilor contra intemperiilor, vibraţiilor, zgomotului şi a emanaţiilor din alte încăperi.

Art.313
Atunci când concepţia, dimensiunile şi/sau specificul navei o permit, încăperile de locuit trebuie dispuse astfel încât să minimalizeze efectele mişcărilor şi acceleraţiilor.

Art.314
Încăperile de locuit trebuie să fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspăt şi a împiedica condensul.

Art.315
Încăperile de locuit trebuie prevăzute cu:
a)un iluminat general normal;
b)un iluminat general atenuat (de veghe);
c)un iluminat individual în fiecare cuşetă.

Art.316
(1)Bucătăria şi sala de mese, acolo unde există, trebuie să fie adecvate, bine iluminate şi aerisite şi uşor de curăţat.
(2)Trebuie să fie prevăzute frigiderele şi alte mijloace de conservare a alimentelor pe bază de temperatură.

Echipamente sanitare

Art.317
La bordul navelor trebuie amenajate spălătoare, duşuri şi grupuri sanitare complet echipate, în funcţie de numărul de lucrători.

Art.318
Robinetele pentru apă potabilă vor fi incripţionate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Art.319
Pardoseala spălătoarelor trebuie acoperită cu grătare de lemn şi prevăzută cu sifoane şi conducte de evacuare.

Art.320
Fiecare lucrător trebuie să dispună de un spaţiu unde să-şi aşeze îmbrăcămintea.

Primul ajutor

Art.321
Toate navele trebuie dotate la bord cu materiale de prim ajutor, În conformitate cu prevederile NSSM pentru transporturi navale (Anexa 1 poz. 3).

Scări şi pasarele de îmbarcare

Art.322
O scară şi o pasarelă de îmbarcare sau alte dispozitive similare, trebuie să ofere acces corespunzător şi sigur la bordul navei şi să fie disponibile.

Zgomot

Art.323
La bordul navelor trebuie luate toate măsurile tehnice pentru ca nivelul sonor de la locurile de muncă şi în încăperile de locuit să fie în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională în vigoare.

Mijloace de salvare şi supravieţuire

Art.324
Navele trebuie să dispună de mijloace adecvate de salvare şi supravieţuire şi de mijloace adecvate care să permită scoaterea lucrătorilor din apă şi mijloace de salvare radio, în special o radiobaliză de localizare a sinistrelor, echipată cu dispozitiv de declanşare hidrostatică ţinând cont de numărul de lucrători îmbarcaţi şi de zona în care operează nava.

Art.325
Mijloacele de salvare şi supravieţuire trebuie să fie verificate la intervale regulate.

Art.326
Dacă lungimea navei este mai mare de 45m sau echipajul se compune din cinci lucrători sau mai mulţi, trebuie să existe o listă a echipajului şi instrucţiuni de supravieţuire şi să fie precizată fiecărui lucrător, în caz de urgenţă.

Art.327
(1)O adunare a lucrătorilor, în vederea efectuării unui execiţiu de salvare, trebuie să aibă loc în fiecare lună în port şi/sau pe mare.
(2)Aceste exerciţii trebuie să aibă scopul de a se asigura că lucrătorii stăpânesc operaţiile care s-au efectuat, pentru a manipula şi a face să funcţioneze ansamblul mijloacelor de salvare şi supravieţuire şi că ele au fost efectuate.

Reparaţii, transformări şi modificări capitale

Art.328
Navele supuse reparaţiilor, transformărilor şi modificărilor capitale, trebuie să fie conform cu prevederile cap. 5.4. al prezentei norme.
-****-

ANEXA 1: Norme specifice de securitate a muncii complementare prezentei norme

1.NSSM pentru exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă.
2.NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
3.NSSM pentru transporturi navale.
4.NSSM pentru lucrul la înălţime.
5.NSSM pentru îmbunătăţiri funciare şi irigaţii.
6.NSSM pentru exploatarea stufului.
7.NSSM pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea şi livrarea furajelor.
8.NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului.
9.NSSM pentru exploatarea, gospodărirea apelor, întreţinerea lucrărilor şi a cursurilor de apă, cadastrul apelor şi a folosinţelor legate de ape şi apărarea împotriva inundaţiilor.
10.NSSM pentru construcţii hidrotehnice, portuare şi canale navigabile.
11.NSSM pentru construcţii navale.
12.NSSM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale.
13.NSSM pentru cultură mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea substanţelor toxice în activităţi din agricultură.
14.NSSM pentru silvicultură şi economia vânatului.
15.Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare: ISCIR (R1-87).
Întrucât în prezent sistemul naţional al normelor specifice de protecţie a muncii este în curs de elaborare, până la apariţia tuturor normelor specifice se vor respecta şi aplica după caz, normele existente referitoare la aceste activităţi.

ANEXA 2: Standarde de referinţă
1) SR ISO 4304:1994
Instalaţii de ridicat, altele decât macarale mobile şi macarale plutitoare. Condiţii generale privitoare la stabilitate
2) STAS 10278-87
Instalaţii de ridicat. Limitatoare de sarcină şi limitatoare ale momentului de sarcină. Condiţii tehnice generale de calitate
3) SR ISO 1819:1994
Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale
4) SR ISO 5031:1995
Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Tubulaturi flexibile şi racorduri utilizate în transportul pneumatic. Reguli de securitate
5) SR ISO 5041:1995
Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lanţ de antrenare sau purtător de tip biplanar pentru sarcini unitare cu bază plată. Reguli de securitate
6) STAS 9876-87
Transportoare. Prescripţii generale de securitate
7) STAS 9879-74
Transportoare mobile cu bandă. Prescripţii speciale de securitate
8) STAS 9881-89
Transportoare cu raclete. Prescripţii speciale de securitate
9) STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie
10) SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie
11) STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de avertizare. Condiţii tehnice generale
12) STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări
13) STAS12604-87
Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale
14) STAS 11358-80
Maşini şi utilaje. Mijloace de preotacţie faţă de pericolele mecanice
15) STAS 11336/1-80
Acustica pshihofizologică. Evaluarea încadrării în limita admisibilă a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului
16) STAS 8589-70
Culori convenţionale pentru identificare conductelor care transportă fluide în instalaţii terestre şi navale

ANEXA 3: Ghid de terminnologie de securitate a muncii. – Noţiuni de bază-

1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
3.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.
4.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
5.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
6.Factori de risc: factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă, ce caracterizează riscurile proprii acestor elemente şi care, conducând la o disfuncţie a sistemului pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoare la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de protecţie a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul protecţiei muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci când normele generale de securitate a muncii şi normele specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când conducerea persoanei juridice sau persoanei fizice consideră necesar, pentru îmbunătăţirea protecţiei muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
10.Proces de muncă: succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor ed producţie.
11.Protector: mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţia prin interpunere ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.
12.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.