NSSM 84

NSSM 84 – Norme de protecţie a muncii pentru elaborarea şi turnarea oţelului

Preambul

Normele Specifice de Protecţie a Muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.

Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:
– Norme generale de protecţie a muncii care cuprind prevederi de protecţie a muncii şi de medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de protecţie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor Norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat compus din următoarele elemente, care interacţionează:
Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) Şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) Care se utilizează în procesul de muncă;
Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi în condiţii de securitate, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protecţiei muncii la nivelul fiecărui element al sistemului: executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea protecţiei muncii constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru :
– activitatea de concepţie a echipamentelor tehnice şi a tehnologiilor;
– autorizarea funcţionării unităţilor;
– instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;
– controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;
– fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general pe care l-am prezentat, “Normele specifice de protecţie a muncii pentru elaborarea şi turnarea oţelului” au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul protecţiei muncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi a riscurilor specifice, astfel încÂt, pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărei componente a procesului de muncă.

Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât ele urmăresc o succesiune logică corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice privind elaborarea şi turnarea oţelului, structurate pe elementele sistemului de muncă, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de producţie, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate, prin standarde în domeniu.

În acelaşi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizată în elaborare, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicitaţi o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la aceeaşi problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale

Art. 1: Conţinut – Scop
Normele specifice de protecţie a muncii pentru elaborarea şi turnarea oţelului cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la elaborarea oţelului în cuptoare Martin, cuptoare electrice – cuptoare cu inducţie, în covertizoare şi la turnarea acestuia în instalaţii de turnare continuă şi în lingotiere.

Art. 2
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă) .

Art. 3: Domeniu de aplicare
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de elaborare şi turnare a oţelului, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Art. 4: Relaţii cu alte acte normative
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii. Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activităţii de elaborare şi turnare a oţelului se vor aplica prevederile normelor prezentate în Anexa 1.

Art. 5
În baza prezentelor norme, fiecare unitate va stabili instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, care vor cuprinde măsuri suplimentare specifice locului de muncă respectiv, responsabilităţile pe funcţii pentru aplicarea şi urmărirea acestor instrucţiuni, pe toată durata desfăşurării activităţii, modalităţile de întocmire şi formalizare a procedurilor (întocmire documente, semnături, aprobări etc.) .

Art. 6: Revizuirea normelor
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă.

CAPITOLUL 2: Prevederi comune pentru activităţile de elaborare şi turnare a oţelului

SECTIUNEA 1: Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 7
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevedrilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 8
Se interzice tinerilor sub 18 ani să lucreze în staţia CIF sau la exploatarea cuptoarelor cu inducţie.

SECTIUNEA 2: Instruirea personalului

Art. 9
Instruirea în domeniul protecţiei muncii, a personalului care desfăşoară activităţi de elaborare şi turnare oţel, se va face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Art. 10
Toţi oţelarii de la convertizoare vor fi instruiţi asupra cunoaşterii regulilor privind utilizarea în condiţii de securitate a oxigenului, a acordării primului ajutor în caz de accidentare prin arsuri şi a prevenirii apariţiei focarelor de incendii.

Art. 11
Turnătorii de fir şi de la oală vor fi instruiţi periodic asupra avariilor care ar putea avea loc şi asupra modului de intervenţie pentru prevenirea accidentelor de muncă.

SECTIUNEA 3: Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art. 12
Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face conform prevederilor Normativului – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat prin ordinul MMPS nr. 225 din 21 iulie 1995.

Art. 13
La intervenţia pe construcţia metalică a cuptorului electric, la boltă, la coloana pentru electrozi sau la alte părţi ale cuptorului electric, personalul de intervenţie va fi dotat cu centuri de siguranţă.

Art. 14
La montarea racordului de apă sau oxigen se va folosi centura de siguranţă.

SECTIUNEA 4: Repartizarea sarcinii de muncă

Art. 15
Încărcarea cuptoarelor electrice cu arc va fi efectuată şi dirijată de personal instruit special în acest scop.

Art. 16
Punerea sub tensiune a cuptoarelor electrice, conducerea regimului, manevrele de basculare şi rotire a cuptorului, ridicarea şi deplasarea bolţii sau a cuptorului, ridicarea şi coborârea coloanelor electrozilor şi a uşii de lucru, se execută numai de către personal special instruit în acest scop şi în privinţa măsurilor de prevenire a deranjamentelor, avariilor şi accidentelor de muncă.

Art. 17
Este obligatoriu ca persoanele care deservesc convertizoarele să fie atestate pe post.

Art. 18
Personalul care îndeplineşte atribuţiile legate de ridicarea şi transportul feroaliajelor în containere sau butoaie va fi instruit şi atestat ca legător de sarcină, iar macaragiii (maşinişti pod rulant) vor fi autorizaţi conform prescripţiilor tehnice ISCIR şi vor respecta prevederile acestor prescripţii referitoare la exploatarea podurilor rulante.

Art. 19
Toţi lucrătorii care deservesc instalaţiile de încălzire cu gaze combustibile (cuptoare pentru încălzirea sau calcinarea feroaliajelor, arzătoare pentru încălzirea fontei din melanjor etc.) trebuie să fie instruiţi şi autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor privind aprinderea şi stingerea arzătoarelor aferente acestor instalaţii.

Art. 20
Curăţarea lăncii pe poziţie se face de către oţelari specializaţi şi atestaţi ca tăietori cu ţeava de oxigen.

Art. 21
Personalul care efectuează încălzirea orificiilor şi a tuburilor de imersie va fi instruit şi autorizat pentru lucrul cu recipienţi sub presiune, oxigen şi gaz metan.

Art. 22
Curăţarea canalelor de ţundăr se va face de lucrători autorizaţi ca legători de sarcină.

Art. 23
Operaţia de tăiere a semifabricatului, în cazul nedesprinderii capului barei false, va fi executată de lucrători autorizaţi pentru lucrări cu oxigen şi gaz natural.

Art. 24
Deservirea maşinilor şi a instalaţiilor de flamat va fi făcută de personal autorizat pentru lucrul cu oxigen şi gaz natural.

Art. 25
Aprinderea şi stingerea arzătoarelor la încălzirea distribuitoarelor cu gaz natural se va face de către personal instruit şi atestat pentru lucrul cu gaz natural.

SECTIUNEA 5: Revizia, întreţinerea, repararea şi curăţarea utilajelor

Art. 26
Planul de acţiune va fi întocmit de şeful de instalaţie, de atelier sau de secţie etc., unde se execută reparaţia sau revizia respectivă, împreună cu şeful sectorului mecanic. Planul de acţiune va cuprinde pe lângă sarcinile ce revin fiecărei persoane în parte şi măsurile de protecţie a muncii care trebuie luate în vederea prevenirii accidentelor, intoxicaţiilor, incendiilor şi exploziilor. Pentru reparaţiile capitale şi pentru reviziile periodice ale instalaţiilor, planul de acţiune va fi aprobat de conducătorul tehnic al unităţii.

Art. 27
Este interzisă începerea oricăror operaţii de reparaţii sau intervenţie, fără a se face în prealabil instructaj pe linie de protecţie a muncii întregului personal care participă la operaţia respectivă, instructaj care se va consemna în permisul de lucru.

Art. 28
La lucrările de reparaţii şi construcţii – montaj care se execută în paralel cu operaţiile de producţie, se vor respecta atât normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii pentru producţie, cât şi normele şi instrucţiunile de lucru pentru reparaţii şi construcţii – montaj. De asemenea, se vor aplica următoarele măsuri:
a)pentru lucrările de construcţii – montaj şi reparaţii executate de terţi, întreprinderile sunt obligate să specifice, în contract, prin convenţie, obligaţiile ce revin ambelor părţi pe linia respectării normelor de protecţie a muncii, în cazul lucrărilor ce se execută în paralel cu producţia;
b)organizatorul producţiei de la locul de muncă unde se execută lucrarea de reparaţii sau construcţii – montaj, împreună cu conducătorul lucrărilor de reparaţii şi construcţii – montaj, sunt obligaţi să colaboreze îndeaproape, să urmărească realizarea măsurilor de protecţie a muncii, fiecare pe linia lui de activitate, în condiţii de securitate reciprocă. Ambii sunt obligaţi să supravegheze personal şi în mod permanent, locul de muncă respectiv şi ambii răspund pentru deficienţele survenite şi măsurile luate, fiecare în domeniul său de activitate;
c)planul de acţiune pentru lucrările de reparaţii şi construcţii – montaj, va fi întocmit pentru întreaga lucrare, iar permisul de lucru va fi eliberat zilnic, pe tipuri de operaţii, specificându-se în aceste documente măsurile suplimentare care au fost necesare pentru buna desfăşurare a lucrărilor;
d)este strict interzis a se folosi lucrători de la locul de muncă respectiv pentru efectuarea acestor lucrări sau pentru acordarea ajutorului la reparaţii şi construcţii – montaj dacă nu au fost instruiţi în prealabil. De asemenea este interzisă folosirea lucrătorilor de la construcţii – montaj în procesul de producţie;
e)conducătorul lucrărilor de reparaţii şi construcţii – montaj, la sfârşitul zilei de lucru, este obligat să verifice prezenţa salariaţilor, să ia toate măsurile de evacuare a resturilor şi deşeurilor, să asigure deblocarea tuturor căilor de acces, să scoată de sub tensiune toate aparatele, maşinile-unelte, să acopere toate golurile şi denivelările la care s-a lucrat, să asigure iluminatul pe timpul nopţii şi în cazul când este obligat să depoziteze materialele, aceasta să se facă în conformitate cu normele În vigoare;
f)ordinea de executare a operaţiilor de protecţie faţă de lucrările de reparaţii şi construcţii – montaj sau invers va fi determinată cu precădere de prevenirea pericolelor de accidentare.

Art. 29
Permisul de lucru îşi pierde valabilitatea după semnarea pentru recepţia lucrării, prin care se certifică faptul că lucrarea se poate da în exploatare. Orice remedieri ulterioare se vor efectua numai pe baza unui nou permis de lucru.

SUBSECTIUNEA 1: Control periodic, revizie şi întreţinere

Art. 30
Pentru fiecare utilaj, maşină, instalaţie, aparat se vor întocmi grafice de control periodic de către sectorul mecano – energetic de acord cu secţia de producţie. Este obligatorie efectuarea controlului periodic şi semnalarea deficienţelor constatate, în vederea remedierii lor imediate.

Art. 31
Curăţarea utilajelor înainte şi după efectuarea reparaţiilor face parte din întreţinerea lor şi este obligatorie pentru fiecare salariat la locul său de muncă.

Art. 32
Ungerea utilajelor se face de către personalul care are în sarcină această operaţie şi se va efectua conform graficului întocmit, în funcţie de caracteristicile utilajelor; este obligatorie folosirea uleiurilor echivalente, în funcţie de caracteristicile lor.

Art. 33
La utilajele şi maşinile la care este obligatorie efectuarea ungerii din mers, se vor monta conducte speciale de ungere. De asemenea, se vor monta dispozitive de control al nivelului uleiului de la angrenajele respective.

Art. 34
După efectuarea ungerii, executantul este obligat să şteargă toate urmele de ulei sau vaselină care au rămas la locul de muncă sau pe utilajul respectiv.

Art. 35
Este interzisă ungerea manuală directă a angrenajelor utilajului în timpul funcţionării lor. Pentru ungerea lor se vor folosi dispozitive adecvate şi în bună stare de funcţionare sau utilajul va fi oprit în vederea acestei operaţii.

Art. 36
Personalul însărcinat cu ungerea este obligat să verifice ca toate dispozitivele de ungere să funcţioneze corect şi să nu piardă uleiul în timpul mersului; acolo unde constată pierderi de ulei este obligat să ia măsuri de remediere, potrivit instrucţiunilor de lucru de la utilajul respectiv.

Art. 37
În cazul în care, pentru executarea ungerii este obligatorie demontarea unor apărători sau dispozitive de protecţie, se vor lua următoarele măsuri:
a)chiar dacă dispozitivele sunt interblocate cu acţionarea sursei de energie, se vor scoate siguranţele şi se vor bloca organele de antrenare;
b)se vor afişa tăbliţe sau panouri avertizoare, atât la tabloul de siguranţă, cât şi la organul de antrenare a transmisiei şi la butoanele de comandă;
c)se vor demonta dispozitivele de protecţie sub supraveghere;
d)după efectuarea ungerii se vor monta dispozitivele de protecţie şi se va reveni la condiţiile normale de funcţionare.

Art. 38
(1)Este interzisă schimbarea garniturilor de etanşare la presiune, în timpul funcţionării utilajului sau a maşinii respective.
(2)La schimbarea garniturii este obligatoriu să se ţină seama de caracteristicile substanţelor cu care se lucrează.

Art. 39
Toate flanşele conductelor, armăturilor, precum şi capacele gurii de vizitare şi ale gurilor de control vor avea toate şuruburile sau dispozitivele de strângere complete şi strânse normal.

Art. 40
Se interzice întrebuinţarea lămpilor portative de 24 V pentru controlul tensiunii. La bancurile de lucru se interzice folosirea dispozitivelor improvizate şi neizolate pentru controlul echipamentului şi receptorilor de forţă.

Art. 41
Decuplarea aparatelor, recipienţilor şi conductelor ce urmează a fi supuse unui control interior sau unor operaţii de curăţare sau reparaţie va fi făcută numai după izolarea acestora de aparatele şi conductele în funcţiune.

Art. 42
(1)Toate manevrele şi operaţiile de decuplare a aparatelor, recipienţilor şi conductelor în funcţiune, precum şi toate lucrările de curăţare de reziduuri de produse tehnologice, purjarea cu abur şi alte măsuri pregătitoare vor fi executate de către personalul de exploatare sau întreţinere din secţie, instruit în acest sens.
(2)Se interzice executarea acestor lucrări de către personalul unor unităţi din afară.

Art. 43
(1)Operaţiile de control şi reparaţii ale utilajelor şi conductelor tehnologice din cadrul uzinelor oţelării şi de turnare continuă vor fi efectuate la termenele prevăzute în grafice. Acestea vor fi întocmite în conformitate cu normele şi regulamentele de efectuare a reparaţiilor planificate preventiv la utilajele tehnologice, instalaţiile şi mijloacele de transport ale unităţilor siderurgice şi aprobate de conducătorul uzinei.
(2)La controlul şi reparaţiile instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, se va ţine seama de prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare.

Art. 44
(1)Toate utilajele principale prevăzute în nomenclatorul unităţii, după reconstituirea sau modernizarea lor, vor fi repuse în funcţiune numai după recepţionarea acestora de către o comisie numită de conducerea uzinei.
(2)Recepţia va conţine toate probele necesare asigurării siguranţei depline în exploatare a utilajelor.

Art. 45
Efectuarea reparaţiilor care necesită lucrări de sudură se va face numai în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare privind execuţia acestor lucrări, asigurându-se toate măsurile necesare pentru evitarea oricăror pericole de incendiu sau explozie.

Art. 46
Schimbarea becurilor la lămpile antiexplozive, în zonele cu pericol de explozie sau cu degajări de praf combustibil, se va face în limita strictă a puterii marcată pe corpul de iluminat, numai de persoane instruite în acest scop. Operaţiunea se execută cu scoaterea de sub tensiune a corpului de iluminat.

Art. 47
Curăţarea corpurilor de iluminat şi a globurilor de sticlă se va face numai după scoaterea lor de sub tensiune, de către persoane instruite special în acest scop. Pentru deservirea corpurilor de iluminat se vor folosi dispozitive fixe sau mobile sigure (poduri rulante, pasarele, platforme de lucru, scări etc) .

Art. 48
Cu ocazia schimbării becului sau curăţării corpului de iluminat se va verifica dacă sunt asigurate: legarea la nul sau legarea la pământ, strângerea presetupelor, legătura fermă la bornele de alimentare, integritatea părţilor componente.

CAPITOLUL 3: Prevederi specifice activităţilor de elaborare a oţelului

SECTIUNEA 1: Elaborarea oţelului în cuptoare Siemens – Martin

SUBSECTIUNEA 1: Melanjoare pentru fontă

Art. 49
Preluarea oalelor cu fontă pe vagonul transportor şi transvazarea lor în melanjor vor fi asistate şi dirijate de personal instruit în acest sens.

Art. 50
În timpul turnării fontei în melanjor şi al descărcării acesteia în oale, precum şi în timpul deplasării oalei cu fontă de la cuptorul Martin şi în timpul golirii ei în cuptor, se interzice staţionarea persoanelor în apropierea oalei, a melanjorului şi sub platforma de lucru. Înainte de începerea acestei operaţii personalul va fi avertizat prin semnale sonore.

Art. 51
Se interzic lăsarea şi sprijinirea oalelor cu fontă pe sol şi pe platforma de lucru a melanjoarelor sau a cuptoarelor, cu excepţia oţelăriilor unde datorită procesului tehnologic este necesar transportul oalei de la melanjor la cuptor cu două macarale.

Art. 52
La intrarea garniturii oalelor cu fontă lichidă în secţie, mecanicul de locomotivă este obligat a semnaliza acustic, iar viteza de deplasare să nu depăşească 3km/oră.

Art. 53
(1)Turnarea fontei în melanjoare se va face prin înclinarea oalei, fără smucituri, cu jetul uniform fără a provoca stropiri. În acest scop gura de turnare se va menţine la dimensiunile sale iniţiale prin curăţarea scoarţelor de fontă depuse.
(2)În prealabil se controlează şi ciocul de scurgere a fontei din oală, care trebuie să fie curăţat de zgură şi de scoarţe de fontă. În cazul în care pe suprafaţa metalului ieşit din oală s-a format o crustă joasă, lângă ciocul oalei se taie cu oxigen un orificiu cu un diametru de cel puţin 200 mm care să permită scurgerea fontei în condiţii de securitate deplină.

Art. 54
Dispozitivele de basculare ale melanjoarelor se vor menţine cu aparatura de blocare în stare bună de funcţionare.

Art. 55
Cârligul, traversele şi cablurile podurilor rulante de turnare a fontei, se vor controla zilnic şi se vor înlocui cele necorespunzătoare.

Art. 56
Pentru a se evita vărsarea fontei din oale în timpul transportului la cuptoare, oalele se umplu numai până la minimum 250 mm sub marginea superioară.

Art. 57
După terminarea operaţiei de basculare a melanjorului, se va deconecta instalaţia de comandă.

Art. 58
(1)Transfercarele pe care se aşează şi se transportă oalele cu fontă, vor fi construite corespunzător, pentru a asigura stabilitatea oalelor.
(2)În timpul aşezării şi transportului oalelor de fontă, persoanele din apropiere vor fi îndepărtate pentru evitarea eventualelor stropiri cu fontă lichidă.

Art. 59
Pardoseala halei melanjoarelor trebuie menţinu-tă permanent curată şi în stare uscată, luându-se măsuri pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale pătrunse în hală în mod accidental.

Art. 60
Ciocul melanjorului se va curăţa de scoarţele de fontă şi zgură depuse pe zidărie pentru ca la descărcarea fontei jetul să curgă concentrat, evitându-se stropirea.

Art. 61
Zgura de pe ciocul melanjorului se va curăţa cu răngi uscate şi neruginite. După golirea fontei din oale în cuptor, resturile de zgură sau scoarţe se vor evacua în vana de zgură, amplasată lângă melanjor, în zona de acţiune a podului rulant.

Art. 62
Scoarţele lipite pe pereţii sau fundul oalelor se înlătură prin demolarea zidăriei sau prin tăierea acestora. Dezbaterea prin lovire, bătăi sau alte procedee este interzisă.

SUBSECTIUNEA 2: Elaborarea oţelului

Art. 63
În timpul elaborării oţelului în cuptoare Siemens Martin se vor respecta următoarele:
– se interzice staţionarea persoanelor neautori-zate în jurul cuptoarelor, în zona acestora montându-se tăbliţe avertizoare;
– în tot timpul încărcării, macaragii vor da semnale de avertizare iar salariaţii se vor îndepărta din faţa cuptorului.

Art. 64
În timpul încărcării cuptorului şi a circulaţiei maşinilor sau macaralelor cu fier vechi se interzic:
– staţionarea în apropierea lor;
– efectuarea unor lucrări pe frontonul de depla-sare a acestora;
– depozitarea unor utilaje sau materiale pe calea de acces a maşinii de şarjare.

Art. 65
Se interzice staţionarea salariaţilor în zona de sub jgheaburile de evacuare a oţelului, atunci când se lucrează la jgheab sau în timpul evacuării oţelului din cuptor.

Art. 66
(1)În timpul introducerii minereului de decarburare în perioada de afânare, se interzice staţionarea persoanelor în faţa uşilor de lucru. Salariaţii care încarcă adaosuri cu lopata vor staţiona lateral faţă de uşă.
(2)Se interzice staţionarea în faţa cuptoarelor Martin în timpul afânării cu oxigen.

Art. 67
(1)Turnarea fontei în cuptor trebuie să se facă numai după închiderea completă a orificiului de evacuare.
(2)În timpul turnării fontei în cuptor oala se va înclina încet, astfel ca jetul să fie continuu şi fără stropiri. Se interzice turnarea fontei în cantităţi care să provoace fierberea violentă şi revărsarea zgurei.

Art. 68
Se interzice turnarea fontei din oală cu pojghiţa solidă fixată. Perforarea sau arderea crustei cu oxigen trebuie să se efectueze într-un loc îngrădit şi dotat cu dispozitive de protecţie împotriva împroşcărilor cu fontă şi împotriva radiaţiilor termice.

Art. 69
(1)Pentru evitarea unor reacţii puternice în cuptor, turnarea fontei trebuie să se efectueze înainte de topirea încărcăturii şi formarea zgurei. La turnarea fontei în cuptor, macaragiul trebuie să încline oala lin, fără şocuri şi s-o conducă spre jgheab în aşa fel încât înălţimea de cădere a jetului să fie minimă şi debitul jetului să nu provoace supraumplerea jgheabului.
(2)În cazul turnării fontei în baia topită pentru a evita aruncările de zgură şi metal pe platforma de lucru, turnarea trebuie să se efectueze în părţi mici, cu întreruperi, operaţia executându-se sub dirijarea unei persoane instruite special în acest sens.

Art. 70
(1)La luarea probelor de oţel şi zgură se interzice introducerea în cuptor a lingourilor de probe umede.
(2)Se interzice inversarea focului în timpul introducerii minereului pentru decarburare şi luarea probelor de oţel, precum şi în timpul introducerii cu troaca a diferitelor materiale în spaţiul de lucru al cuptorului.
(3)În timpul schimbării oalelor de zgură orificiul de evacuare trebuie Închis.
(4)Evacuarea zgurei primare trebuie să înceapă la maximum 30 minute după introducerea fontei lichide.

Art. 71
(1)Zgura şi alte materiale existente sub cuptor se vor curăţa numai în perioada de încărcare a cuptoarelor cu materiale solide. În acest timp se va astupa cu tablă orificiul din platformă destinat evacuării zgurei.
(2)Se interzice lucrul sub platformă după introducerea fontei lichide.
(3)Se interzice tragerea scoarţelor cu macaralele. Această interdicţie se va trece în instrucţiunile de lucru şi se va afişa vizibil la locurile de muncă.

Art. 72
(1)Scoarţele de zgură care se formează pe jgheab trebuie îndepărtate după fiecare şarjă. În timpul curăţării acestora se interzice accesul salariaţilor sub platforma de lucru.
(2)Umplerea oalelor cu zgură trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure o gardă de cel puţin 250 mm.
(3)Scoaterea oalelor cu zgură de sub platforma de lucru a cuptorului trebuie să se execute mecanizat.

Art. 73
În timpul cât se lucrează şarja şi se iau probe, se interzice circulaţia podurilor rulante şi a maşinilor de încărcare în zona cuptorului respectiv.

Art. 74
Toate materialele care se adaugă în cuptor, decarburanţi, fondanţi, dezoxidanţi etc, vor fi uscate şi, acolo unde este posibil, vor fi calcinate. Granulaţia acestora va trebui să fie cea prevăzută de instrucţiunile tehnologice.

Art. 75
În timpul debordării zgurei lichide din cuptor după introducerea minereului de fier, bauxitei, varului precum şi în alte situaţii, se interzice stropirea cu apă a acesteia sau a zgurei lichide aflate deja în oala de zgură de sub cuptor.

Art. 76
Evacuarea zgurei din cuptor trebuie să se efectueze în oale aşezate sub platforma de lucru. În acest sens, în platforma de lucru se execută orificii prevăzute cu jgheaburi, iar în secţiile unde evacuarea zgurei în oale nu este posibilă, aceasta se va efectua în vane aşezate în locuri special amenajate în dreptul uşii.

Art. 77
(1)La apariţia unor reacţii puternice în cuptor, insuflarea oxigenului trebuie micşorată sau oprită.
(2)În cazul În care, insuflarea oxigenului se face prin boltă, se interzice schimbarea lăncilor şi a furtunurilor în timpul turnării fontei şi topirii încărcăturii.

Art. 78
Este interzisă trecerea peste vagoneţi. Trecerea printre vagoneţii dezlegaţi se admite numai la distanţa minimă dintre ei de 5 m şi după o asigurare prealabilă că aceştia nu vor fi puşi în mişcare.

Art. 79
(1)Manevrarea vagoneţilor pe platforma cuptoarelor cu maşina de şarjare, se va efectua numai cu însoţire în faţa trenului cu troace.
(2)Legarea sau dezlegarea vagoneţilor se va face numai cu cheie corespunzătoare şi de către personal instruit.

Art. 80
Uşile cuptoarelor vor fi prevăzute cu lanţuri de siguranţă, pentru a evita căderea lor în cazul slăbirii sau ruperii cablurilor de manevrare a uşii.

Art. 81
(1)Maşina de şarjare trebuie să fie dotată cu sistem acustic de semnalizare şi frâne electrice la sistemul de deplasare, de rotire şi de oscilare, aflate permanent în stare de funcţionare.
(2)Înainte de începerea deplasării, mecanicul maşinii de şarjare este obligat să semnalizeze acustic această intenţie.
(3)Viteza de deplasare a maşinii de şarjare nu trebuie să depăşească 5km/oră.
(4)Prevederile acestui articol se aplică şi în cazul elaborării oţelului în cuptoare electrice cu arc.

Art. 82
Sculele şi materialele necesare în timpul lucrului se aşează în zone care nu stânjenesc circulaţia sau retragerea în caz de pericol.

Art. 83
Jgheabul pentru introducerea fontei lichide în cuptoarele Martin se va monta la cuptor numai după curăţarea, repararea şi uscarea lui.

Art. 84
(1)Troacele vor fi prevăzute pe fund cu mai multe orificii, pentru scurgerea apei. În cazul în care se constată că peste materialul din troace, este zăpadă sau gheaţă, acestea vor fi menţinute, pe platforma cuptorului până la topirea zăpezii sau gheţii şi evacuarea apei, astfel încât materialul introdus în cuptor să nu conţină umiditate.
(2)Materialele încărcate în cuptor trebuie uniform distribuite pe întreaga vatră.

Art. 85
La oalele de fontă aduse de la furnal la melanjor se va controla, înainte de prindere în macara, starea butonilor, a gulerului de siguranţă, a bulonului de prindere pentru basculare şi a mantalei metalice. Acelaşi control se va face şi la oala cu care se transportă fonta de la melanjor la cuptor. Controlul oalelor se va face înainte de evacuarea fontei, la secţia de furnale şi nu în oţelărie.

Art. 86
(1)La folosirea jgheaburilor suspendate, înainte de turnarea fontei în cuptor, trebuie verificate cârligele de suspendare a jgheaburilor şi siguranţa fixării lor.
(2)După retragerea jgheaburilor de introducere a fontei lichide, se interzice stropirea lor cu apă înainte ca fonta lichidă, eventual rămasă în jgheab, să se solidifice.

Art. 87
(1)Înainte de evacuarea şarjei se verifică starea rinelor de evacuare a oţelului, se controlează existenţa în hală a oalelor de oţel şi de zgură precum şi existenţa trenului de turnare.
(2)După ruperea rinei mici de oţel, după evacuarea şarjei din cuptor şi în timpul scurgerii zgurei lichide, se interzice stropirea cu apă a acesteia şi a zgurei aflate în oala de zgură de sub orificiul de evacuare a cuptorului.

Art. 88
(1)Oalele de zgură trebuie să fie curate, uscate şi acoperite cu var. Se interzice evacuarea zgurei în oale în care există materiale umede, uleiuri sau alte grăsimi.
(2)Orificiul de evacuare a oţelului, în timpul evacuării, trebuie să fie deschis, uscat şi curat.
(3)Oalele de turnare trebuie să fie curate şi uscate.

Art. 89
Sistemul automat de inversare a focului va fi astfel conceput încât să dea semnale acustice înainte de începerea acestei operaţii şi până la terminarea ei. Se interzice introducerea braţului macaralei de încărcare în cuptor în perioada cât se emite semnalul acustic de inversare a focului.

Art. 90
(1)Pentru insuflarea oxigenului prin boltă se vor folosi lănci răcite cu apă.
(2)Construcţiile răcitoarelor din orificiile din boltă, prin care se introduc lăncile de insuflat oxigen, trebuie să asigure posibilitatea unei schimbări rapide în cazul arderii lor. Pentru schimbarea lăncilor trebuie prevăzute dispozitive de ridicare şi transport.

Art. 91
(1)Platforma de lucru din spatele cuptoarelor va fi prevăzută cu balustradă iar zona montării jgheabului de evacuare va fi îngrădită cu lanţuri când jgheabul nu este la cuptor.
(2)Deasupra bolţilor cuptoarelor se vor prevedea platforme de circulaţie a salariaţilor.

Art. 92
(1)Accesul pe partea superioară a cuptorului, se va face pe o scară special construită. Se va circula numai pe platforme şi pasarele. Se interzic urcarea şi circulaţia pe construcţia metalică a cuptorului sau a bolţilor.
(2)Spaţiile de sub platforma cuptoarelor vor fi iluminate iar căile de acces vor fi păstrate libere.
(3)Căile de acces la locurile de muncă şi de trecere vor fi delimitate şi degajate de orice obstacole. Acestea vor fi fără denivelări sau găuri şi vor fi menţinute curate.

Art. 93
În toate locurile de acces al salariaţilor unde există goluri sau taluzuri cu diferenţe de nivel mai mari de 1 m, ca şi în toate zonele de acces a mijloacelor autopropulsate unde sunt gabarite de trecere reduse, se vor monta balustrade care să preîntâmpine căderea sau accesul în zonele periculoase.

Art. 94
Construcţia standurilor trebuie să asigure stabilitatea jgheaburilor. Pentru deservirea jgheaburilor staţionare trebuie construite platforme cu balustrade.

Art. 95
Pardoseala cuptoarelor şi, în special, zona de sub platforma de lucru unde se evacuează metalul lichid, trebuie menţinută permanent în stare uscată şi curată.

SECTIUNEA 2: Elaborarea oţelului în cuptoare electrice cu arc

Art. 96
La exploatarea cuptoarelor electrice cu arc, se vor respecta următoarele:
a)se interzice staţionarea persoanelor străine în jurul cuptoarelor. La baza scărilor de acces aferente acestui sector, se vor monta plăcuţe avertizoare;
b)în timpul încărcării cuptorului şi circulaţiei maşinilor sau macaralelor cu fier vechi, se interzic: staţionarea în apropierea lor, efectuarea unor lucrări pe frontul de deplasare a acestora precum şi depozitarea de utilaje sau materiale pe calea de acces a maşinii de şarjare;
c)se interzice staţionarea salariaţilor în zona de sub jgheaburile de evacuare a oţelului, atunci când se lucrează sau în timpul evacuării oţelului din cuptor;
d)în timpul ridicării şi transportării benei spre cuptor, persoana cu atribuţii conform funcţiei, va semnaliza sonor aceasta.

Art. 97
În toate cazurile în care se execută bascularea cuptorului sau rabatarea bolţii, persoana care coordonează această activitate va asigura îndepărtarea tuturor persoanelor de pe platforma mobilă a cuptorului şi de sub platforma din jurul cuptorului.

Art. 98
În timpul introducerii minereului de decarburare în perioada de afânare, se interzice staţionarea persoanelor în faţa uşilor de lucru.Salariaţii care încarcă adaosuri cu lopata, vor staţiona lateral faţă de uşă.

Art. 99
Înainte de cuplarea acţionării platformei mobile a cuptorului persoana care coordonează şi supraveghează această activitate este obligată să se asigure că toţi salariaţii s-au îndepărtat de cuptor şi, numai după semnalizarea optică şi acustică, se va efectua manevra.

Art. 100
Accesul salariaţilor sub platforma de lucru, în zona de evacuare a oţelului şi a zgurei, este permis numai după ce a fost înştiinţată persoana care coordonează şi supraveghează desfăşurarea activităţii.

Art. 101
(1)Înlocuirea şi montarea coloanelor de electrozi se execută sub supravegherea persoanei cu atribuţii în acest sens, care va îndepărta toţisalariaţii din zona de acţiune a macaralei şi din jurul cuptorului la o distanţă de minimum 6 m. Se interzice prinderea coloanelor de electrozi montate la cuptor, în cârligul macaralei, Înainte de decuplarea curentului electric.
(2)Nu este permis accesul salariaţilor în zona reţelei scurte decât după decuplarea cuptorului de către operator şi verificarea cheii de contact.

Art. 102
Măsurarea temperaturii în cuptor se va face de către persoana cu atribuţii în acest sens numai când electrozii sunt ridicaţi şi când alimentarea cu curent electric este întreruptă.

Art. 103
(1)Reparaţia vetrei cuptorului la cald se va face numai după evacuarea completă a oţelului lichid. În cazul existenţei unor gropi în vatră, oţelul se va scoate prin introducerea unor maselotiere manipulate cu podul rulant.
(2)Operaţiile se execută sub supraveghere.

Art. 104
(1)Torcretarea mecanizată a cuptorului se face sub directa îndrumare a persoanei care coordonează activitatea.
(2)Lucrările de întreţinere şi de revizie a construcţiei metalice şi a mecanismelor cuptoarelor electrice se vor face numai după înştiinţarea şi cu avizul coordonatorului lucrării.

Art. 105
Accesul pe partea superioară a construcţiei cuptorului este permis numai pe scările şi platformele de acces de pe construcţia metalică a cuptorului şi numai după ce s-au scos de sub tensiune instalaţiile electrice şi reţeaua de putere a cuptorului.

Art. 106
În timpul transportului benei, tot personalul va fi îndepărtat la cel puţin 6 m. Bena se va transporta la o înălţime de maximum 1 m deasupra obstacolelor. În momentul legării dispozitivului de deschidere la cârligul macaralei, bena se coboară la 20 cm de platformă.

Art. 107
(1)Materialele încărcate în cuptor trebuie uniform distribuite pe întreaga vatră.
(2)Pentru evitarea deteriorării vetrei şi căderii unor bucăţi de material din şarjă, se permite deschiderea mecanismului benei numai după ce aceasta va fi coborâtă în poziţia inferioară iar uşa de vizitare a cuptorului a fost în prealabil închisă.
(3)Sunt interzise intervenţiile la lacătul benei, chiar din poziţie laterală, atât timp cât ea se încarcă.

Art. 108
Dacă încărcarea cuptorului se face din două bene, cea de-a doua se introduce în cuptor numai după ce încărcătura s-a tasat. Ea nu trebuie să cadă pe metal topit.

Art. 109
Tăierea lacătului benei se face din poziţie laterală cu o ţeavă de oxigen mai lungă de 4 m. În timpul operaţiei de tăiere, uşa cuptorului va fi deschisă în aşa fel încât să protejeze salariaţii care execută operaţia şi să ofere vizibilitate asupra fundului benei.

Art. 110
Se interzice tasarea încărcăturilor în cuptor cu ajutorul benei de încărcare sau cu ajutorul unei greutăţi prinsă în cârligul podului rulant.

Art. 111
Efectuarea lucrărilor de curăţare sub cuptoare este permisă numai până la topirea a cca 50% din încărcătură şi numai cu acordul persoanei cu funcţie de coordonare a activităţii sectorului. Aceste lucrări se pot efectua şi în timpul opririi cuptorului pentru reparaţii, cu luarea măsurilor de protecţie pe platforma de deasupra.

Art. 112
(1)La luarea probelor de oţel şi zgură se interzice introducerea în cuptor a lingourilor de probe, umede.
(2)Orificiul de evacuare a oţelului trebuie să fie bine deschis, uscat şi curat.

Art. 113
Înainte de evacuarea şarjei, se verifică starea jgheabului de evacuare a oţelului, starea oalelor de oţel, a oalelor de zgură, precum şi a trenului de turnare.

Art. 114
În cazul în care este necesară prezenţa salariaţilor sub portelectrozi sau sub contragreutăţile mecanismelor de ridicare a electrozilor, trebuie verificat sistemul de fixare a acestora şi numai după aceea se va începe lucrul.

Art. 115
La cuptoarele electrice, părţile uşor accesibile aflate sub tensiune, cum sunt cablurile electrice şi braţele care susţin instalaţia de ridicat şi coborât electrozi, se vor prevedea cu tăbliţe de avertizare iar inductoarele electrice se vor îngrădi.

Art. 116
(1)Izolaţia electrică a dispozitivelor de strângere a electrozilor se va verifica periodic.
(2)Corpul cuptorului şi plăcile platformei de lucru se vor lega la pământ, conform standardelor în vigoare.
(3)Mânerul pentru reglarea manuală a electrozilor se va lega la pământ şi se va acoperi cu un material izolant; manipularea lui se va face de pe o platformă izolată
(4)Pentru bascularea cuptorului electric vor fi în funcţiune două întrerupătoare de curent, unul la masa de comandă şi altul în spatele cuptorului.

Art. 117
La efectuarea lucrărilor de reparaţii, în vederea unui acces fără pericol, la subansamblele cuptorului, trebuie să se folosească scări metalice uşoare, dotate cu dispozitive care împiedică căderea lor.

Art. 118
La rabatarea sau reparaţia la cald a bolţii cuptorului trebuie luate măsuri pentru evitarea accidentelor ce s-ar putea datora desprinderii cărămizilor din boltă.

Art. 119
(1)Se interzic intervenţiile de întreţinere şi reparaţie la instalaţiile şi la construcţia cuptorului, pe o perioadă mai mare de 30 minute, fără scoaterea de sub tensiune a reţelei de putere a cuptorului şi a transformato-rului de putere.
(2)Scoaterea de sub tensiune a transformato-rului de putere şi a reţelei de alimentare este obligatorie, în cazul reviziilor, verificărilor şi intervenţiilor la transforma-torul de putere.

Art. 120
(1)Reparaţia la cald a cuptorului este permisă numai după evacuarea oţelului şi zgurei, după ridicarea electrozilor, rabatarea bolţii şi deconectarea de la reţeaua electrică.
(2)Reparaţiile la partea superioară a cuvei se vor face numai cu maşina de torcretat suspendată de braţul macaralei.

Art. 121
(1)Reparaţia la rece a cuptorului este permisă numai după ce căptuşeala refractară şi instalaţiile de răcire au temperaturi ce nu pot provoca arsuri salariaţilor desemnaţi.
(2)Înainte de începerea reparaţiilor la rece, cuptorul trebuie să fie decuplat de la reţeau electrică de putere.

Art. 122
Spaţiul de sub platforma de lucru, în zona cuptorului aflat în reparaţie, se va îngrădi şi se vor monta tăbliţe avertizoare.

Art. 123
În timpul reparaţiilor la rece a cuptorului se vor face revizia şi controlul instalaţiei electrice de răcire, de basculare, de rotire a cuvei şi de rabatare a bolţii.

Art. 124
Demolarea zidăriei se face succesiv, pentru evitarea prăbuşirii iar, în cazul în care demolarea se execută mecanizat, această operaţie va fi condusă de o persoană cu atribuţii în acest sens pentru a se evita deteriorarea elementelor de răcire şi a construcţiei metalice.

Art. 125
(1)La elaborarea oţelului în cuptoare electrice cu arc, se va verifica existenţa lanţurilor de siguranţă de la uşile cuptoarelor, pentru a se evita căderea lor în cazul slăbirii sau ruperii cablurilor de manevrare.
(2)Înainte de începerea deplasării maşinii de şarjare, mecanicul este obligat să semnalizeze acustic această intenţie.
(3)Sculele şi materialele necesare în timpul lucrului, se aşează în acele zone care nu stânjenesc circulaţia sau retragerea în caz de pericol.
(4)Toate limitatoarele de cursă şi blocajele prevăzute prin proiectare, pentru instalaţiile şi mecanismele cuptoarelor electrice, vor fi menţinute permanent în stare de funcţionare.

Art. 126
La încărcarea cuptoarelor electrice cu ajutorul benelor, acestea se vor verifica înainte de fiecare folosire pentru buna funcţionare a sistemului de închidere la partea inferioară. Lanţul sau cablul se vor verifica şi se vor schimba în cazul când nu prezintă siguranţă în exploatare (deteriorări la lanţ sau ruperi de fire la cablu) . În cazul folosirii lanţurilor, acestea se vor schimba după maximum 7 zile de funcţionare chiar dacă nu prezintă urme de slăbire a rezistenţei.

Art. 127
Troacele vor fi prevăzute cu mai multe orificii pentru scurgerea apei. În cazul în care se constată că peste materialul din troace este zăpadă sau gheaţă, troacele vor fi lăsate (menţinute) pe platforma de lucru până la topirea zăpezii sau gheţii şi până la evacuarea apei, astfel încât materialul introdus în cuptor să nu conţină umiditate.

Art. 128
Toate materialele care se adaugă în cuptor vor fi bine uscate şi acolo unde este posibil, vor fi calcinate. Granulaţia acestora trebuie să fie cea prevăzută de instrucţiunile tehnologice.

Art. 129
În timpul elaborării oţelului se vor respecta următoarele:
a)În timpul operaţiei de insuflare a oxigenului prin uşa cuptorului se vor folosi paravane de protecţie contra radiaţiilor termice şi a stropilor de oţel şi zgură, plasate în faţa uşii de lucru.
b)Oalele de turnare trebuie să fie curate, uscate şi pregătite, astfel încât, să asigure un regim al turnării oţelului controlabil.
c)Este interzisă circulaţia deasupra bolţilor cuptoarelor în afara platformelor de circulaţie special prevăzute.
d)Accesul pe partea superioară a cuptorului se va face pe o scară special construită.
e)Spaţiile de sub platformele cuptoarelor vor fi iluminate, iar căile de acces lipsite de obstacole şi protejate împotriva scurgerilor de apă.
f)Căile de acces la locurile de muncă şi de trecere, vor fi delimitate şi degajate de orice obstacol. Acestea trebuie menţinute curate şi nu vor avea denivelări sau găuri.
g)Locurile de acces ale salariaţilor unde există goluri sau taluzuri cu diferenţe de nivel mai mari de 1 m ca şi toate zonele de acces ale mijloacelor autopropulsate, unde sunt gabarite de trecere reduse, vor fi prevăzute cu balustrade care să preîntâmpine căderea în gol.
h)Este interzisă activitatea pe platforma de lucru a cuptoarelor fără balustrade de protecţie.
i)Pe platforma de lucru de lângă cuptor se permite păstrarea în depozite speciale (containere, buncăre, silozuri etc) a unei rezerve de materiale folosite la elaborare pentru 2-3 schimburi.

SUBSECTIUNEA 1: Acţionări electrice la cuptoarele electrice cu arc

Art. 130
(1)Este interzisă modificarea ferestrelor de trecere a reţelei scurte de la transformator la cuptor, precum şi folosirea armăturilor metalice pentru a se evita apariţia curenţilor de inducţie în armătură.
(2)Se interzice schimbarea cablurilor flexibile la reţeaua scurtă prin ridicarea salariaţilor cu nacela prinsă în cârligul macaralei.
(3)Nu se pot păstra în funcţiune, cablurile de la reţeaua scurtă flexibilă răcite cu apă, dacă curg.
(4)Cablurile flexibile ce alimentează electrozii se izolează şi trebuie să fie situate la cel puţin 1,5 m deasupra platformei de lucru.
(5)Se permite trecerea în zona reţelei scurte numai după decuplarea cuptorului şi numai în prezenţa persoanei coordonatoare.
(6)Pe platforma de lucru a cuptorului se va prevedea semnalizarea optică a prezenţei tensiunii în instalaţie.
(7)Circuitele de forţă şi cele de măsură ale cuptorului vor fi montate independent (fără legături comune pe traseu) .

Art. 131
La darea În exploatare a cuptorului electric cu arc, furnizorul instalaţiei va preda beneficiarului în mod obligatoriu:
a)desenele de execuţie şi de montaj, schemele electrice de alimentare, de protecţie, de comandă şi de semnalizare;
b)descrierea tehnică a cuptorului şi a anexelor sale, cu indicarea parametrilor principali de construcţie şi de exploatare a instalaţiei;
c)documentaţie tehnică completă, pentru instalaţia de alimentare cu energie electrică, pentru instalaţia hidraulică şi reglarea automată a electrozilor;
d)buletinul măsurătorilor reactanţelor pe faze a reţelei scurte (verificarea gradului de alimentare) a măsurătorilor izolaţiei părţilor electrice de pe cuptor şi a prizei de legare la pământ.

Art. 132
(1)Este interzisă funcţionarea cuptoarelor electrice cu arc cu puterea transformatorului de 500 KW sau mai mare, fără reglarea automată a electrozilor.
(2)Reglarea, supravegherea şi întreţinerea regulatorului automat al electrozilor cuptorului electric cu arc, se vor face în strictă conformitate cu instrucţiunile fabricii furnizoare.

Art. 133
(1)Pentru funcţionarea normală a regulatoarelor automate a electrozilor cuptorului trebuie să se asigure o rezistenţă electrică minimă a vetrei pentru ca la coborârea unui electrod pe încărcătură şi în lipsă de curent în această fază, releul de tensiune să aducă regulatorul în poziţia neutră.
(2)Conductibilitatea vetrei se va verifica după fiecare operaţie a ei, conform instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere a regulatorului automat.

Art. 134
Pentru exploatarea în siguranţă a cuptoarelor cu arc, trebuie să se asigure funcţionarea dispozitivelor de blocare, care să facă imposibilă efectuarea următoarelor operaţii:
a)comutarea treptelor de tensiune a transformatorului când întrerupătorul cuptorului este conectat (dacă comutatorul de trepte nu este construit pentru funcţionarea sub sarcină) ;
b)conectarea motorului electric sau hidraulic de înclinare a cuptorului, când întrerupătorul cuptorului este conectat;
c)înclinarea cuptorului (în cazul înclinării lui mecanizate pe la partea superioară) , când comutatorul mecanismului de deplasare a bolţii sau a corpului nu este închis (pentru evitarea umplerii părţii mobile a cuptorului în timpul înclinării) ;
d)retragerea şi rotirea bolţii sau a cuptorului, când bolta cuptorului nu este ridicată;
e)deconectarea instalaţiei de înclinare a cuptorului înainte ca acesta să ajungă la unghiul limită de înclinare a ciocului de turnare (prin întrerupătorul de fine de cursă ce declanşează înaintea limitatorului mecanic al înclinării) .

Art. 135
(1)Se va verifica poziţia corectă de montaj a cablurilor flexibile pentru a nu se deteriora sub acţiunea forţelor de inducţie.
(2)Operatorii de la cuptor trebuie să inspecteze zilnic distanţierii de izolare a cablurilor de cupru.

Art. 136
(1)Temperaturile În diferitele puncte ale cuptorului vor fi permanent controlate, depăşirea valorilor admisibile determinând deconectarea cuptorului de la reţea.
(2)Se interzice funcţionarea cuptorului fără a fi în funcţiune termocuplele pentru măsurarea temperaturii pe vatra cuptorului sau fără aparatul de înregistrare pe bandă a temperaturilor în diferite puncte de pe vatra cuptorului.

Art. 137
(1)Instrumentele de măsură montate în cabina de comandă trebuie menţinute curate, protejate contra umezelii şi contra loviturilor mecanice.
(2)În cazul defectării voltmetrelor sau ampermetrelor pe partea de joasă tensiune, funcţionarea cuptorului nu este admisă.

Art. 138
(1)Legăturile de contact de la conductele de curent mare trebuie să fie expuse reviziei periodice pentru asigurarea presiunilor şi temperaturilor normale de contact.
(2)Cuplarea cuptorului electric la topire se va face numai la comanda persoanei care coordonează activitatea.
(3)Personalul care deserveşte cuptorul electric cu arc trebuie să aibă echipament de protecţie uscat.

Art. 139
(1)Bascularea cuptorului pentru turnare se va face numai după decuplarea de la tabloul de comandă.
(2)Suprafeţele de contact ale portelectrozilor de la cuptoarele electrice cu arc, trebuie să se cureţe de ţundăr ori de câte ori se constată depuneri.

3.3.Elaborarea oţelului în cuptoare electrice cu inducţie

Art. 140
(1)Se interzice staţionarea persoanelor străine în apropierea cuptoarelor cu inducţie. În jurul cuptoarelor şi staţiilor CIF aferente, se vor monta tăbliţe avertizoare.
(2)Se interzice accesul persoanelor străine în sala generatoarelor sau în încăperile de alimentare electrică a cuptoarelor de inducţie. Uşile vor fi ţinute în permanenţă închise.
(3)Se interzice atingerea bobinei inductoare a cuptorului, în timpul elaborării sau când aceasta este conectată la sursa de tensiune.

Art. 141
(1)Este interzisă funcţionarea fără dispozitive de scoatere automată de sub tensiune, în momentul deschiderii uşilor de acces la instalaţiile electrice.
(2)Se interzice punerea în funcţiune a staţiei CIF, a generatoarelor rotative sau statice, a dulapurilor de comandă şi de reglaj cât şi a agregatului de elaborare propriu-zisă, fără a se face legătura la priza de pământ.
(3)Se interzice punerea în funcţiune a cuptoarelor de elaborare prin inducţie dacă acestea nu sunt prevăzute cu echipamente electrice de automatizare pentru semnalizarea străpungerii creuzetului.
(4)Se interzice bascularea cuptorului fără a se deconecta de la sursa de tensiune.
(5)Se interzice luarea probelor sau atingerea metalului topit, la cuptoarele de înaltă şi medie frecvenţă, cu scule neizolate şi fără mănuşi electroizolante.

Art. 142
Capetele de legătură a barelor şi cablurilor de alimentare (reţeaua scurtă) vor fi protejate prin apărători de protecţie.

Art. 143
Reglarea frecvenţei în timpul topirii este permisă numai prin separatori comandaţi de la distanţă. Se interzice deconectarea condensatoarelor când bobina inductoare a cuptorului este sub tensiune.

Art. 144
(1)Se interzice efectuarea oricăror reparaţii fără deconectarea întregii instalaţii CIF de la reţea.
(2)În cazul unor defecţiuni la bateria de condensatoare, remedierea se va face după deconectarea staţiei şi după descărcarea bateriilor de condensatoare, cu ajutorul unei rezistenţe de descărcare.
(3)Se interzice descărcarea bateriilor de condensatoare cu bucăţi de sârmă sau bare metalice.

Art. 145
(1)Periodic se va verifica gradul de ecranare a generatoarelor de înaltă frecvenţă prin măsurarea intensităţii câmpului magnetic în zona de lucru a salariaţilor.
(2)Se interzice continuarea lucrului la agrega-tele de elaborare prin inducţie la care s-au constatat creşteri ale valorii câmpului magnetic peste cel stabilit de Normele generale de protecţie a muncii.
(3)Este obligatorie menţinerea sub cuptor în stare de curăţenie, a gropii pentru colectarea materialului topit, în cazul perforării creuzetului. Groapa pentru colectarea metalului topit va fi căptuşită cu materiale refractare.

SECTIUNEA 4: Elaborarea oţelului în convertizoare cu insuflare prin lance

Art. 146
(1)Se interzice circulaţia salariaţilor la cota zero a halei în timpul manevrelor de descărcare a vagoanelor cu fier vechi şi fontă solidă.
(2)Orice intervenţie care necesită prezenţa salariaţilor la cota zero se va face numai sub supravegherea persoanei cu atribuţii de coordonare.

Art. 147
Se interzice efectuarea de operaţii de legare şi de dezlegare a vagoanelor ca şi a altor operaţii de manevră a acestora, de către personalul din hala de încărcături metalice. Aceste operaţii se vor executa numai de personalul CFU.

Art. 148
La prinderea troacelor în cadrul cu cârlige al macaralei, macaragiul este obligat să verifice dacă a prins toate cele patru cârlige. Este interzisă ridicarea troacelor (pline sau goale) numai cu prinderea a trei cârlige.

Art. 149
(1)Încărcarea convertizorului va fi dirijată şi supravegheată de o singură persoană, care va asigura îndepărtarea lucrătorilor din zona periculoasă. Cel care dirijează încărcarea convertizoarelor trebuie să se situeze lateral faţă de gura de încărcare a convertizorului, în afara zonei periculoase.
(2)Se interzice prezenţa salariaţilor la cota zero sub convertizoare, în timpul încărcării.

Art. 150
Manevrarea maşinii de şarjare se face, în mod obligatoriu, de la postul aflat în direcţia de mers a maşinii. Este interzisă conducerea maşinii fără ca maşinistul să aibă vizibilitate perfectă pe direcţia de deplasare.

Art. 151
(1)Este interzisă circulaţia personalului printre liniile maşinilor de şarjare. Pe pasarelele de legătură circulaţia se va face numai pe calea de acces special amenajată.
(2)Este interzisă urcarea pe maşina de şarjare pentru ajustarea manuală a încărcăturii troacei sau pentru desprinderea unor fâşii de bandă metalică.
(3)În caz de necesitate, urcarea pe maşina de şarjare se va face sub supraveghere şi cu asigurarea împotriva căderii de la înălţime.
(4)Este interzisă trecerea printre cele două maşini de şarjare atunci când se află la o distanţă mai mică de 5 m una de alta.

Art. 152
(1)Aşezarea sau ridicarea troacelor de pe maşină se vor face sub supravegherea operatorului maşinii de şarjare, care are obligaţia să îndepărteze persoanele din preajmă şi să dirijeze macaraua cu cârlig de la distanţa de minimum 5 m de maşina de şarjare.
(2)Se interzice păstrarea de materiale inflamabile în cabina maşinii de şarjare.

Art. 153
Depozitarea fierului vechi şi a fontei solide se va face, astfel încât, să se asigure gabaritul necesar circulaţiei vagoanelor CFU şi a personalului de manevră. Aceste căi vor fi menţinute în permanentă stare de curăţenie şi degajate de orice fel materiale metalice.

Art. 154
Descărcarea din autovehicule a materialelor metalice care nu pot fi preluate cu magnetul se va face prin prindere cu cabluri, care corespund prevederilor ISCIR, de către un salariat autorizat ca legător de sarcină, sub supravegherea operatorului de la cabina de comandă.

Art. 155
Întreaga cantitate de fier vechi va fi recepţionată pe măsură ce se descarcă din vagoane. Se vor îndepărta toate materialele care prezintă pericol de explozie, care degajă vapori nocivi sau care pot avaria căptuşeala convertizorului (plumb, zinc etc) .

Art. 156
(1)Deşeurile metalice vor fi pregătite înainte de a fi introduse în hala de încărcări metalice.
(2)Este interzisă punerea pe maşinile de şarjare a troacelor în care fierul vechi este aşezat în echilibru instabil sau a troacelor din care atârnă fâşii de bandă metalică.
(3)În troace nu se vor introduce bucăţi de brame sau şutaje de table care depăşesc gabaritul troacei sau care prezintă pericolul de blocare în troacă, la introducerea în convertizor.
(4)Se interzice încărcarea în troace a materialelor explozive, a deşeurilor cu cavităţi închise sau care conţin apă, a celor umede sau amestecate cu zăpadă sau gheaţă.
(5)Este interzisă introducerea fierului vechi de dimensiuni diferite de cele stabilite prin instrucţiunile de lucru.

Art. 157
Este interzisă trecerea cu troaca plină prinsă în cârligele macaralei, peste macaralele cu magnet.

Art. 158
Începerea încărcării convertizorului va fi precedată de un semnal sonor pentru avertizarea personalului de la cota zero şi de pe platforma de lucru.

Art. 159
(1)Se interzice golirea troacei prin diferite manevre de “scuturare” a acesteia în poziţia basculantă sau prin sprijinirea încărcăturii în gura de încărcare a convertizorului.
(2)În cazul blocării încărcăturii în troacă, aceasta se returnează la hala de încărcături metalice şi se reaşează încărcătura.

Art. 160
În timpul deplasării maşinii de şarjare se vor emite semnale sonore pentru avertizarea persoanelor aflate pe platforma de lucru.

Art. 161
Trecerea pe calea de acces care intersectează calea de rulare a maşinii de şarjare, se va face numai la lumina permisă a semaforului.

Art. 162
Circulaţia autostivuitoarelor pe pasarelele de legătură a halei de elaborare cu hala de încărcături metalice se va face sub supravegherea operatorului din hala de încărcături metalice, care va lua măsuri de blocare a circulaţiei maşinilor de şarjare în acest interval de timp.

Art. 163
La maşinile de şarjare a fierului vechi sau la vagoneţii de şarjare pe şine, distanţa de protecţie faţă de elementele staţionare trebuie să fie de minimum 0,5 m în zona de circulaţie şi de lucru.

Art. 164
Troacele vor fi prevăzute cu orificii pentru scurgerea apei. Periodic se vor verifica şi se vor desfunda orificiile înfundate, pentru evitarea acumulării apei în troace.

Art. 165
Încărcarea fierului vechi în convertizor se efectuează numai cu ajutorul maşinii de şarjare pe care se transportă două troace al căror volum corespunde cantităţii de deşeuri metalice pentru o şarjă, în condiţiile folosirii şutajelor cu greutate specifică corespunzătoare.

Art. 166
Maşinile de şarjare vor fi prevăzute cu plase de protecţie metalice robuste la geamul dinspre partea de încărcare, care să preia şocul termic de la gura de încărcare a convertizorului.

Art. 167
Depozitarea şi pregătirea fierului vechi şi a fontei solide necesare încărcării din convertizoare se va face pe teren plat sau în gropi special amenajate, în interiorul halei de încărcături metalice.

Art. 168
Cabina de comandă a maşinii de şarjare va avea pe podea covor electroizolant verificat.

Art. 169
Pentru activităţile de preluare a fontei lichide de la furnale şi încărcarea acesteia în convertizor se vor respecta prevederile subcapitolului 3.1. referitoare la aceste activităţi.

SUBSECTIUNEA 1: Elaborarea oţelului

Art. 170
În timpul elaborării oţelului se vor respecta următoarele:
a)se vor supraveghea în permanenţă aspectul flăcării la gura convertizorului, prezenţa stropilor şi modul de răspândire a scânteilor, pentru a preveni perturbaţiile în mersul normal al elaborării.
b)se va urmări starea mantalei metalice a convertizorului în scopul observării înroşirii neaşteptate a acesteia, apariţiei unor defecţiuni exterioare a hotei şi a altor instalaţii din zona de lucru a convertizorului.

Art. 171
Salariaţii care lucrează la convertizor sunt obligaţi să cunoască în amănunt toate instalaţiile pe care le deservesc, cu particularităţile lor constructive. Ei trebuie să urmărească starea căptuşelii, a mantalei metalice şi a instalaţiilor anexe. Deservirea convertizoarelor se face sub supraveghere.

Art. 172
(1)Se interzice staţionarea în faţa convertizorului în perioada de insuflare la o distanţă mai mică de 10 m, zonă care va fi marcată prin inscripţionări vizibile.
(2)Se interzice staţionarea sub convertizor pe toată durata de insuflare a şarjei.

Art. 173
(1)Se interzice scoaterea din funcţiune sau anularea interblocajelor de orice fel. Înainte de încărcarea convertizorului se va efectua verificarea funcţionării acestora şi în cazul constatării unor defecţiuni se vor lua imediat măsuri de remediere.
(2)Încărcarea convertizorului înainte de remedierea defecţiunii este interzisă.

Art. 174
(1)Se interzice funcţionarea convertizorului în condiţiile scurgerii apei din cazan, lance sau din alte elemente de răcire din zona convertizorului sau dacă lancea este necurăţată de scoarţe.
(2)În condiţii excepţionale, când este necesar să se continue insuflarea, iar apa se scurge pe gurile de încărcare sau pe orificiul de evacuare şi există pericolul infiltrării apei în “ursul” de la gura convertizorului, în timpul basculării pentru luarea probei sau evacuării şarjei, se vor îndepărta persoanele din preajmă.

Art. 175
În situaţia în care se produc împroşcări intense de oţel şi zgură din convertizor, se vor lua următoarele măsuri:
a)se va coborÎ lancea la nivelul minim admis de diagrama de insuflare;
b)se va verifica dacă lancea cu care se insuflă nu prezintă spărturi, procedându-se la schimbarea acesteia dacă se constată scurgeri de apă;
c)se va verifica dacă nu se introduce o cantitate mare de umiditate în convertizor cu materialele de adaos sau dacă nu s-au desprins de pe pereţii cazanului scoarţe îmbibate cu apă, luându-se măsurile corespunzătoare.
Dacă după realizarea măsurii de la punctul “a” debordarea nu încetează, se scoate lancea din convertizor, se aşteaptă să se liniştească zgura şi se trece la realizarea măsurilor de la punctele “b” şi “c”.

Art. 176
(1)După insuflarea şarjei se vor îndepărta de pe corpul convertizorului scoarţele căzute din hotă, pe/sau din cazan, pentru a evita căderea acestora în perioada de evacuare a şarjei.
(2)Pentru prevenirea debordărilor, se va verifica periodic nivelul băii în convertizor, făcându-se corecţiile corespunzătoare.

Art. 177
(1)Instalaţia de acţionare a lăncilor va fi prevăzută cu interblocaje care să nu permită introducerea acestora în convertizor, dacă instalaţia de răcire nu funcţionează.
(2)Instalaţia de basculare a convertizorului va fi prevăzută cu interblocaje care să nu permită bascularea acestuia când lancea se află în convertizor.

Art. 178
(1)La convertizoarele cu insuflare prin fund trebuie să existe instalaţii de avertizare care să semnalizeze mişcările convertizorului.
(2)La convertizoarele cu insuflare prin fund este interzisă anularea instalaţiilor de semnalizare care avertizează scăderile presiunii fluidelor termoenergetice sub valorile minime admisibile stabilite de tehnologie.

Art. 179
La orice constatare de perturbaţii a regimului de lucru al oricărui parametru, se va întrerupe imediat insuflarea până la remedierea perturbaţiei constatate.

Art. 180
(1)La sfârşitul insuflării se va curăţa lancea prin tăierea scoarţelor cu ţeava de oxigen. Se interzice începerea unei noi suflări cu o lance încărcată datorită depunerilor, existând pericolul avariei hotei sau ruperii cablurilor de susţinere a lăncii şi căderii acesteia în convertizor.
(2)Tăierea scoarţei de pe lance se va face numai când convertizorul este în poziţie verticală şi numai de sus în jos.

Art. 181
Se interzice funcţionarea convertizorului cu perdeaua de aer de la orificiul de intrare a lăncii, decuplată sau defectă.

Art. 182
(1)Parametrii energetici ai traseului conductelor de gaze vor fi controlaţi de la pupitre de comandă separate.
(2)Semnalizarea de la aceste pupitre va fi dublată la pupitrele de comandă de la convertizoare.

Art. 183
La convertizoarele prevăzute cu instalaţii de captare a gazelor cu ardere parţială sau fără ardere de CO, se vor urmări compoziţia gazelor care se degajă şi presiunea la gura convertizorului.

Art. 184
În secţiile dotate cu instalaţii de tip cu ardere completă a oxidului de carbon la gura convertizorului se vor urmări următorii parametrii:
-limita de explozie: 12,6 – 15 % CO pentru un conţinut de O2>5,6 %;
-limita de detonaţie: 34 – 52 % CO la un conţinut de 9,7 – 13,8 % O2.
Prezenţa hidrogenului în gaze lărgeşte considerabil aceste limite. Temperatura de aprindere a amestecului este de 610 – 660 0C.

Art. 185
Pentru prevenirea aglomerării oxidului de carbon în zone staţionare şi formarea amestecului, se vor lua următoarele măsuri:
– verificarea etanşeităţii instalaţiei pe întregul traseu de deviere a gazelor;
– prevenirea pătrunderii apei în convertizor;
– controlarea compoziţiei gazelor evacuate;
– urmărirea întreruperilor pe traseu şi a gradului de asimilare a oxigenului în baia de oţel.

Art. 186
Toate aparatele de măsură şi control, de semnalizare şi de avertizare din cabina de comandă principală, precum şi sistemul de interblocaje care asigură funcţionarea fără avarii a convertizorului, a lăncii pentru insuflarea oxigenului, a instalaţiei de răcire şi epurare a gazelor şi a instalaţiilor pentru materiale de adaos, trebuie să fie în stare de funcţionare în timpul insuflării şarjei.

Art. 187
Pentru prevenirea căderii lăncii în convertizor, instalaţia va fi prevăzută cu opritori care să limiteze înălţimea de cădere a lăncii.

SUBSECTIUNEA 2: Luarea probelor şi măsurarea temperaturii

Art. 188
Este interzisă circulaţia persoanelor străine, altele decât cele care deservesc convertizoarele respective, prin faţa gurii convertizorului, când acesta este în poziţie de luare de probe.

Art. 189
Circulaţia persoanelor pe partea dinspre evacuarea oţelului în dreptul convertizorului aflat la probe, se va face numai prin zonele marcate.

Art. 190
La luarea probei este interzisă scurgerea împreună cu zgura şi a unei părţi de oţel. Pentru aceasta, înclinarea convertizorului se face atent, sub supraveghere.

Art. 191
Se interzic circulaţia şi staţionarea salariaţilor sub convertizor în timpul luării probei sau măsurării temperaturii.

Art. 192
După terminarea insuflării, bascularea se va face cu atenţie, iar personalul de deservire va fi îndepărtat din zonă.

Art. 193
(1)Luarea probei şi măsurarea temperaturii oţelului se vor face numai după constatarea că zgura nu spumează puternic şi că nu există tendinţa de deversare a acesteia din convertizor (indiferent de utilizarea mijloacelor de protecţie la luarea probelor) (2)Dacă zgura prezintă semne de agitaţie sau spumare, aceasta va fi liniştită printr-o insuflare suplimentară sau prin alt procedeu care se va stabili prin instrucţiuni proprii.

Art. 194
Paravanul sau cărucioarele pentru protecţia oţelarilor la luarea probelor, vor fi asigurate împotriva căderii, cu cărămizi refractare, azbest sau vor fi răcite cu apă.

Art. 195
Este interzisă funcţionarea instalaţiei de acţionare pentru bascularea convertizoarelor fără ca pedala de “om mort” să fie în funcţiune. La încetarea apăsării pe pedală, bascularea trebuie să se oprească automat.

Art. 196
Se interzice utilizarea lingourilor, cochiliilor, termocuplurilor şi în general a tuturor uneltelor de lucru ale oţelarilor, care vin în contact cu zgura lichidă, dacă nu sunt bine uscate.

Art. 197
Ecranele sau paravanele răcite cu apă, nu se vor utiliza fără dispozitive de siguranţă pentru prevenirea distrugerii acestora în situaţia formării “dopurilor” la instalaţia de răcire. Racordul supapei de protecţie se va orienta în direcţia zonei în care nu circulă oameni.

Art. 198
Golul platformei de lucru din jurul convertizorului trebuie împrejmuit. Împrejmuirea trebuie să fie robustă şi verificată periodic.

SUBSECTIUNEA 3: Evacuarea, dezoxidarea şi alierea

Art. 199
Se interzice staţionarea în apropierea pâlniei pentru introducerea diverselor materiale în oală, în timpul introducerii prafurilor de acoperire, a cenuşii de termocentrală sau a varului.

Art. 200
În timpul evacuării oţelului este interzisă circulaţia persoanelor pe platforma convertizorului în partea dinspre evacuare (prin dreptul gurii) şi în apropierea transfercarului pe care se află oala pentru evacuarea oţelului (cota zero) .

Art. 201
Este interzisă introducerea întregii cantităţi de feroaliaje pentru dezoxidarea oţelului, înainte de începerea evacuării oţelului.

Art. 202
(1)La elaborarea oţelului aliat sau slab aliat, elementele de aliere care practic nu se oxidează (Ni, Cu etc) , se pot încărca în convertizor odată cu fierul vechi.
(2)În toate cazurile, adaosurile de aliere şi dezoxidanţii trebuie să fie calcinaţi sau bine uscaţi.
(3)Se interzice introducerea în oală a feroaliajelor ambalate în butoaie închise.

Art. 203
Pentru evacuarea oţelului, în oala de turnare, convertizorul va fi în aşa fel înclinat încât să se excludă deversarea zgurii peste gura convertizorului sau prin orificiul de evacuare.

Art. 204
Supravegherea evacuării şarjei se va face din posturile locale special amenajate, câte unul de fiecare parte a convertizorului, care să asigure protejarea topitorului de acţiunea stropilor de metal şi zgură, de radiaţii şi de scoarţele care cad de pe pereţii cazanului sau ai hotei.

Art. 205
Evacuarea oţelului se va întrerupe prin bascularea convertizorului pe verticală în momentul apariţiei zgurei la nivelul orificiului de evacuare sau când oala s-a umplut cu oţel.

Art. 206
Dacă la evacuarea oţelului supraoxidat sau la contactul zgurei cu oţelul din oală, la începutul sau în timpul evacuării se observă o spumare puternică însoţită de împroşcări a oţelului în oală, se calmează oţelul cu bucăţi de aluminiu uscat sau feromangan. Comportarea oţelului în oală se va supraveghea până la predarea acestuia în hala de turnare.

Art. 207
(1)Este obligatorie evacuarea întregii cantităţi de oţel din convertizor. Pentru aceasta este necesară dozarea corectă a şarjei, ceea ce impune menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a cântarelor din hala de încărcături metalice şi de la podul rulant pentru oalele cu fontă.
(2)La deplasarea transfercarelor cu oţel se vor emite semnale avertizoare.

Art. 208
(1)Se interzice evacuarea oţelului din convertizor când în canalul dintre căile de rulare ale transfercarului se găseşte apă.
(2)Trecerea autostivuitorului prin faţa convertizorului în momentul evacuării şarjei este interzisă.

Art. 209
Toate operaţiunile legate de aducerea şi introducerea feroaliajelor, materialelor de adaos şi prafurilor de acoperire se vor face mecanizat.

Art. 210
Oala se consideră plină când între planul oţelului şi marginea superioară a oalei de turnare rămâne o distanţă de 250 mm. Este interzisă umplerea oalei peste această limită.

SUBSECTIUNEA 4: Întreţinerea la cald

Art. 211
Ruperea depunerilor (“ursului”) de la gura convertorului se va efectua de o persoană desemnată special pentru această operaţie.

Art. 212
În timpul campaniei de lucru, persoana desemnată cu coordonarea activităţii, va urmări starea corpului convertizorului, a inelului de sprijin, a suporţilor, rigidizărilor, a segmenţilor de la gura convertizorului etc şi va comunica personalului de întreţinere de pe platforma de elaborare, neregulile observate.

Art. 213
Reparaţia din exterior a perforărilor, se va face sub directa supraveghere a persoanei care coordonează activitatea, de către echipa specializată în reparaţii la cald, folosindu-se centura de siguranţă, când perforarea se produce În locuri greu accesibile.

Art. 214
Este obligatorie efectuarea controlului preventiv al căptuşelii convertizorului, după terminarea insuflării, înainte de evacuarea oţelului şi a zgurei.

Art. 215
(1)Perforarea convertizorului poate avea loc în timpul insuflării, evacuării şarjei sau în timpul spălării convertizorului în vederea demolării. Pentru prevenirea acestei avarii se va asigura supravegherea convertizorului în aceste faze.
(2)La apariţia primelor semne de perforare a convertizorului se va întrerupe imediat insuflarea şi se va înclina convertizorul în partea opusă zonei susceptibile perforării, sub un unghi care să permită scurgerea zgurei prin gura convertizorului şi se vor îndepărta salariaţii din zonă.

Art. 216
(1)Locul perforării se astupă cu masă refractară şi bucăţi de cărămidă din exterior, apoi se cercetează locul avariei din interior pentru a se stabili proporţiile perforării.
(2)Dacă şarja nu poate fi suflată în continuare (din cauza proporţiei mari a perforării) , se va proceda la evacuarea acesteia şi la repararea zonei perforate.

Art. 217
(1)Până la remedierea defecţiunilor, convertizorul se va opri din funcţiune, pentru evitarea agravării avariei.
(2)Este interzisă funcţionarea convertizorului dacă poziţia defecţiunii este în structura de rezistenţă sau de rigidizare sau la instalaţiile auxiliare ale acestora.

Art. 218
În cazul constatării existenţei unor uzuri, în special în zona îmbinării fundului cu corpul convertizorului, după evacuarea oţelului se reţine în convertizor o parte din zgura cu care se glazurează porţiunile uzate iar, în zona fusurilor, reparaţia la cald se efectuează prin torcretare.

Art. 219
După evacuarea zgurei se efectuează un nou control pentru a se verifica dacă nu au rămas porţiuni cu uzuri avansate, altele decât cele constatate înainte de evacuarea completă a zgurei, după care se poate începe un nou ciclu.

Art. 220
Dacă reparaţia la cald s-a efectuat cu o mare cantitate de zgură lichidă se va asigura un timp de răcire corespunzător solidificării pe întreaga grosime; în caz contrar, în timpul basculării se poate rupe pojghiţa iar zgura reacţionând cu fonta poate determina împroşcări sau explozii.

SUBSECTIUNEA 5: Ajustarea orificiului

Art. 221
În oţelăriile unde se lucrează cu astuparea orificiului de evacuare, înainte de astupare, acesta se curăţă de scoarţă şi zgură şi se ajustează astfel încât după astupare să asigure o etanşeitate perfectă la luarea probelor.

Art. 222
(1)Orificiul de evacuare va fi verificat periodic.
(2)Repararea orificiului se va face prin ajustarea din exterior cu masă refractară specială, iar când acesta se scurtează se va reface pe ţeavă, denivelarea din interior umplându-se cu acelaşi material, utilizând maşina de torcretat.

Art. 223
(1)La destuparea orificiului de evacuare se îndepărtează crusta metalică, deşeurile de fier şi masa refractară de prisos.
(2)După repararea orificiului, înainte de evacuarea şarjei se va verifica dacă materialul introdus s-a uscat.

Art. 224
În timpul operaţiilor de ajustare a orificiului, de torcretare a zidăriei convertizorului sau de rupere a “ursului” de la gura convertizorului, este interzisă curăţarea lăncilor pe poziţie. Această operaţie se va face numai după terminarea suflării oxigenului, când convertizorul este în poziţie de aşteptare a probei sau în timpul evacuării şarjei.

SUBSECTIUNEA 6: Ruperea depunerilor de oţel şi zgură

Art. 225
(1)Îndepărtarea depunerilor de oţel şi zgură de la gura convertizorului se efectuează prin tăiere cu ţeavă de oxigen sau prin rupere cu un dispozitiv special.
(2)În timpul deblocării gurii convertizorului , se va decupla tensiunea de alimentare a maşinii de şarjare. Începerea operaţiunii se va face numai după primirea confirmării privind decuplarea tensiunii.

Art. 226
(1)Se interzice ruperea “ursului” de la gura convertizorului cu ajutorul mecanismului de basculare.
(2)Dispozitivele uzuale pentru îndepărtarea “ursului” sunt de tip “ancoră” şi de tip cuţit cu contragreutăţi.

Art. 227
La dispozitivele de tip “ancoră”, elementele de legătură dintre dispozitiv şi cârligul macaralei vor fi dimensionate la capacitatea maximă a cârligului de prindere.

Art. 228
În cazul utilizării dispozitivului de tipul cuţit cu contragreutate se interzic:
a)acţionarea basculării convertizorului, dacă partea cadrului care susţine cuţitul atinge platforma de lucru;
b)ruperea “ursului” când convertizorul este încărcat cu fier vechi sau fontă;
c)ruperea “urşilor” mai mari care închid practic gura convertizorului. În această situaţie conglomeratul se va tăia în prealabil cu ţeava cu oxigen.

SUBSECTIUNEA 7: Torcretarea

Art. 229
(1)Înainte de începerea lucrului se va verifica corectitudinea îmbinării dintre furtun şi inelele de prindere rapidă.
(2)În timpul torcretării se interzice staţionarea în apropierea racordului dintre furtun şi maşina de torcretat.

Art. 230
Se va controla periodic starea garniturilor de etanşare a rotorului dozator, a racordărilor şi a gradului de umiditate a materialului. Periodicitatea controalelor se va stabili prin instrucţiuni.

Art. 231
(1)Se interzice punerea în funcţiune a maşinii de torcretat cu capota demontată.
(2)Este interzisă pornirea maşinii de torcretat dacă lancea este orientată asupra lucrătorilor din preajmă.
(3)Este interzisă demontarea furtunurilor înainte ca presiunea în aparat să fi scăzut la presiunea atmosferică.

Art. 232
La maşina de torcretat care funcţionează cu aer comprimat se vor respecta următoarele:
a)la introducerea materialului în buncărul maşinii, admisia aerului comprimat trebuie să fie închisă şi să fie pus în funcţiune vibratorul;
b)capacul buncărului maşinii se va asigura în poziţia complet deschis;
c)se va verifica starea garniturii de etanşare a capacului;
d)după introducerea materialului de torcretat în buncărul maşinii se vor respecta instrucţiunile de lucru; e) la introducerea aerului comprimat în buncărul maşinii, vârful lăncii de torcretat trebuie să fie îndreptat spre cavitatea ce se torcretează;
f)în timpul funcţionării maşinii de torcretat se interzice deschiderea capacului buncărului acesteia;
g)la oprirea din funcţionare a maşinii de torcretat se va închide aerul comprimat la intrarea în buncăr şi se va deschide ventilul de purjare a buncărului.

SUBSECTIUNEA 8: Gospodăria de feroaliaje

Art. 233
Se interzice supraîncărcarea containerelor, a buncărelor sau benzilor transportoare (prin reglarea incorectă a deschiderii alimentatoarelor) cu feroaliaje.

Art. 234
Se interzice transportul containerelor cu macaraua dacă acestea nu au fost agăţate corect în cârligul macaralei sau dacă cablurile sunt încrucişate.

Art. 235
În timpul deplasării podului rulant cu sarcina în cârlig, macaragiul va fi dirijat de operatorul de la gospodăria de feroaliaje şi va emite semnale de avertizare.

Art. 236
Materialele transportate paletizat se vor depozita în stive, care vor fi asigurate împotriva prăbuşirii. Înălţimea maximă a stivei se va stabili astfel încât să se excludă posibilitatea prăbuşirii acesteia.

Art. 237
Se interzice sprijinirea sau aşezarea containerelor cu feroaliaje pe cuptoare sau pe elemntele acestora, pentru uscare sau calcinare.

Art. 238
Se interzice sprijinirea sau dirijarea manuală a containerului cu feroaliaje, în vederea poziţionării acestuia, atâta timp cât se află în cârligul macaralei sau în furca autostivuitorului.

Art. 239
Depozitarea diferitelor materiale se face în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces.

Art. 240
Ridicarea sarcinilor va fi supravegheată de legătorul de sarcină până la depozitarea acestora la locul stabilit.

Art. 241
Este interzisă depozitarea butoaielor cu motorină, benzină şi ulei pe platforma gospodăriei de feroaliaje, în apropierea cuptoarelor de calcinare.

Art. 242
Este interzisă prezenţa scurgerilor de ulei sau a altor materiale îmbibate cu substanţe inflamabile, sub platforma cuptoarelor basculante.

Art. 243
Deschiderea butoaielor cu feroaliaje se va face cu ajutorul unui dispozitiv mecanizat sau prin tăiere cu flacără, de către operatorul de la cabina de feroaliaje, care va fi instruit şi autorizat şi ca tăietor cu flacără oxigaz.

Art. 244
Containerul cu feroaliaje va fi transportat la convertizor cu ajutorul autostivuitorului. Acesta nu va circula pe platforma de lucru cu o viteză mai mare de 5 Km/h.

Art. 245
În spaţiul de pe platforma de elaborare, afectat gospodăriei de feroaliaje se vor marca căile de acces şi se vor delimita spaţiile de depozitare.

SUBSECTIUNEA 9: Calcinarea feroaliajelor

Art. 246
Se interzice accesul persoanelor neautorizate în zonele din apropierea arzătorului cu gaz, a armăturilor reţelelor de alimentare sau sub platformele cuptoarelor unde se pot produce scăpări de gaze şi se pot forma amestecuri explozive sau medii toxice.

Art. 247
(1)Se interzice accesul persoanelor străine la instalţiile la care există pericolul acumulării de gaze.
(2)Zona cuptoarelor pentru feroaliaje unde există pericolul acumulării de gaze se va marca cu tăbliţe avertizoare.

Art. 248
Aprinderea arzătoarelor cuptoarelor se va face cu un aprinzător de la distanţă şi la o presiune mică de admisie a gazului. Înainte de aprindere se va aerisi bine cuptorul.

Art. 249
La fiecare instalaţie de gaze este obligatorie afişarea schemei instalaţiei, a instrucţiunilor de deservire. Toate armăturile instalaţiilor interioare şi exterioare vor fi notate pe tăbliţe vopsite cu aceleaşi numere ca cele din schema funcţională a instalaţiei, indicându-se sensul de închidere şi deschidere a vanelor. În cazul organelor de închidere de dimensiuni mari, numerotarea se va face direct pe corpul acestora.

Art. 250
Fiecare secţie trebuie să aibă o schemă clară a instalaţiilor de gaz din dotare. Aceste scheme vor fi păstrate şi urmărite de organul tehnic de specialitate al secţiei respective.

Art. 251
În caz de incendiu la instalaţiile de gaze, se procedează la stingerea acestuia prin scoaterea din circuit a instalaţiei.

Art. 252
Deficienţele constatate în instalaţiile de gaze, vor fi consemnate într-un document scris şi prezentat organului tehnic de specialitate.

Art. 253
(1)Toate orificiile descoperite în conducte, se vor închide prin sudare de către personalul de specialitate.
(2)Astuparea cu argilă sau dopuri de lemn a locurilor neetanşe este interzisă.

Art. 254
Punerea în funcţiune şi oprirea cuptoarelor industriale şi a cazanelor care folosesc gaze naturale se vor face în baza unei foi de manevră întocmite de şeful secţiei.

Art. 255
(1)Gazul se va închide şi la stingerea flăcării datorită scăderii presiunii de gaz sub 60 mm C.A.
(2)Este interzis a se aştepta revenirea gazului cu arzătoarele deschise.

Art. 256
Reţelele şi armăturile de gaz metan pentru alimentarea cuptoarelor pentru feroaliaje şi a arzătoarelor melanjoarelor se vor verifica periodic şi se va interzice utilizarea instalaţiilor defecte.

Art. 257
Se interzice utilizarea cuptoarelor pentru feroaliaje dacă acestea prezintă scăpări de gaze pe traseul conductelor de aducţie, la armături sau arzătoare.

Art. 258
Dacă la instalaţiile de încălzire a cuptoarelor pentru uscarea sau calcinarea feroaliajelor, se constată scăpări de gaze, se închide admisia combustibilului şi se anunţă personalul de întreţinere.

Art. 259
Lângă punctele cu pericol de scăpări de gaze trebuie să existe, într-un loc uşor accesibil, echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor.

Art. 260
Toate aparatele de control ale instalaţiilor de gaze trebuie întreţinute în stare de funcţionare. Ele trebuie să poarte sigiliul de verificare metrologică. Intervenţia la aparate sau la panouri este permisă numai personalului autorizat.

Art. 261
Toate închizătoarele (vane, robinete) şi aparatele de măsură termotehnică, montate atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirilor, vor fi uşor accesibile pentru manevrarea lor în orice moment.

SUBSECTIUNEA 10: Evacuarea zgurei

Art. 262
Se interzice staţionarea sau trecerea prin apropierea oalei cu zgură lichidă dacă aceasta prezintă efervescenţă.

Art. 263
Evacuarea zgurei în vanele cu “urşi” se va face numai după verificarea acestora de către persoana cu atribuţii în acest sens şi cu supravegherea acesteia.

Art. 264
În hala de zgură este interzis accesul persoanelor neautorizate. În categoria persoanelor autorizate intră: personalul secţiei elaborare, instruit special în acest scop, personalul de manevră CFU, lăcătuşii de revizie CFU şi sudorul care asigură întreţinerea vanelor de zgură (în situaţia când asigurarea vanelor se face în hală) .

Art. 265
Traversarea liniilor transfercarelor de zgură, cu autostivuitorul sau încărcătorul, se va face numai după ce mecanicii conducători ai acestora s-au asigurat că transfercarele nu sunt în mişcare.

Art. 266
(1)La deplasarea transfercarului de zgură va funcţiona obligatoriu semnalizarea acustică şi optică.
(2)Manevrarea transfercarelor de zgură se va face din cabina de comandă de la convertizoare, cu pilotare, atât timp cât transfercarul se găseşte sub platforma de elaborare.

Art. 267
Deplasarea transfercarului de zgură, precum şi manevrarea acestuia în hala de zgură, se vor face de la posturile de comandă amplasate la cota zero, de către operatorul din hala de zgură, special instruit în acest scop.

Art. 268
Solul halei de zgură şi spaţiul de sub platforma convertizoarelor trebuie să fie perfect uscat, curăţat de scoarţe sau moloz. De asemenea, liniile transfercarelor trebuie să fie curate, fără scoarţe, praf sau moloz pe ele.

SUBSECTIUNEA 11: Materialele de adaos

Art. 269
(1)Introducerea vagoanelor în hala pentru materiale de adaos în scopul descărcării materialelor se va face numai sub supravegherea persoanei cu atribuţii în acest sens.
(2)Se interzice trecerea cu sarcină în macara, peste vagoanele aflate la frontul de descărcare, în care se lucrează
(3)Este interzisă depozitarea materialelor peste parapeţii buncărelor.

Art. 270
În situaţii speciale, când este necesară intervenţia echipelor de lăcătuşi sau electricieni, aceasta se va face numai după anunţarea prealabilă a persoanei cu atribuţii în acest sens sau la solicitarea şi cu supravegherea acesteia.

Art. 271
(1)Zgura din convertizor se va evacua în vane de zgură, care trebuie să fie văruite şi uscate.
(2)Se interzice aducerea vanei pentru zgură sub convertizor înainte de începerea evacuării zgurei, dacă din hotă sau cazan curge apă.

Art. 272
Se interzice aşezarea oalei de zgură pe transfecar, prin şocuri sau lovituri cu macaraua.

Art. 273
(1)Se interzice evacuarea zgurei în vane (oale) din care zgura de la şarjele precedente nu a fost evacuată în totalitate (oale blocate cu oţel şi zgură) şi dacă conţin umiditate.
(2)Se interzice evacuarea restului de oţel din convertizor în vană de zgură.

Art. 274
La evacuarea zgurei, vana se va umple în aşa fel încât să rămână o gardă liberă la partea superioară de minimum 250 mm.

Art. 275
Reţinerea zgurei în convertizor, dacă nu este făcută în scopul glazurării căptuşelii refractare, este interzisă.

Art. 276
Coborârea în buncăr trebuie să se facă numai pe scările prevăzute pentru coborÂre, sub supravegherea unei persoane din exterior.

Art. 277
Buncărele de depozitare a materialelor vor fi împrejmuite cu balustrade de protecţie din bară sau din lanţuri.

Art. 278
Buncărele din halele pentru materialele de adaos, precum şi cele de la cotele superioare ale halei de elaborare vor fi prevăzute la partea superioară cu capace sau grătar.

SUBSECTIUNEA 12: Concasoare

Art. 279
Înainte de începerea lucrului, gura concasorului trebuie să fie acoperită cu panouri sau grătare.

Art. 280
Înainte de punerea în funcţiune a concasorului se va controla ca între fălcile acestuia să nu se afle materiale sau corpuri străine.

Art. 281
(1)Pornirea concasorului se face numai după o verificare prealabilă a stării tehnice şi după constatarea că acesta nu prezintă defecţiuni.
(2)Funcţionarea concasorului este permisă numai după montarea bolţurilor de siguranţă la uşa volantului.

Art. 282
Alimentarea concasorului se va face numai după pornirea acestuia şi numai la turaţia de regim.

Art. 283
În timpul funcţionării concasorului se vor respecta următoarele:
a)În caz de avarie a unei piese componente, acesta va fi oprit imediat;
b)este interzisă deschiderea gurilor de vizitare;
c)staţionarea pe grătarul de alimentare a concasorului este interzisă;
d)nu se vor executa din mers reglaje şi reparaţii, precum şi operaţii de întreţinere ori scoatere cu mâna a bucăţilor de material rămase în gura de alimentare a concasorului;
e)în cazul deteriorării arcurilor de întindere se va opri concasorul;
f)În caz de blocare a concasorului acesta se va opri pentru deblocare;
g)este interzis ca instalaţiile de concasare să funcţioneze fără semnalizare şi blocaj electric;
h)instalaţia de captare a prafului trebuie să fie în stare de funcţionare.

Art. 284
În afara cazurilor de accidente sau avarii, concasorul se poate opri numai după ce a fost prelucrată întreaga cantitate de material cu care a fost alimentat.

Art. 285
În cazul opririi accidentale a unuia dintre agregatele care compun instalaţia de concasare, se întrerupe automat funcţionarea tuturor utilajelor de pe fluxul tehnologic de dinaintea acestuia.

Art. 286
Se interzice funcţionarea concasorului când sunt slăbite penele de fixare a volanţilor şi a roţilor dinţate pe arborii respectivi, când sunt slăbite buloanele de fundaţii şi cele de fixare a diferitelor părţi ale utilajului (lagăre, capace, carcase) , când nu funcţionează instalaţia de ventilaţie.

Art. 287
Pentru evitarea şocurilor, volanţii concasorului se vor echilibra .

Art. 288
Concasoarele pentru feroaliaje vor fi Închise ermetic cu ajutorul carcaselor metalice prevăzute cu guri de vizitare, care la rândul lor trebuie ermetizate.

Art. 289
Concasoarele se vor alimenta mecanizat. Pâlniile şi jgheaburile de alimentare vor avea o pantă suficientă pentru a asigura trecerea materialelor fără aglomerări şi înfundări, iar transportoarele cu benzi şi elevatoarele vor fi comandate electric împreună cu concasorul, astfel încât, oprirea în caz de defectare, să se facă automat, în ordinea procesului tehnologic.

SUBSECTIUNEA 13: Utilizarea oxigenului şi a gazului natural

Art. 290
Operatorii de la convertizoare şi ajutoarele acestora sunt obligaţi să verifice funcţionarea corectă a ventilelor de oxigen, a furtunurilor, a colierelor, să evite contactul substanţelor grase cu armăturile conductelor de oxigen şi să prevină scăpările de oxigen pe la ventile, racorduri sau baterii, să verifice etanşeitatea robineţilor şi presiunea oxigenului în ţeavă.

Art. 291
În cazul apariţiei fenomenului de “întoarcere a flăcării” în timpul tăierii cu ţeavă sau scăpării de oxigen fierbinte la îmbinarea ţevii cu furtunul, se va Întrerupe imediat alimentarea cu oxigen prin Închiderea robinetului.

Art. 292
(1)Este interzisă folosirea apei pentru stingerea hainelor aprinse.
(2)Se interzice, de asemenea, încercarea de a stinge îmbrăcămintea aprinsă a victimei, de către persoanele care au lucrat în imediata apropierea a sursei de oxigen sau cu obiecte (pături, haine etc. ) îmbibate cu oxigen.

Art. 293
(1)În timpul desfundării orificiului de evacuare de la convertizor, tăietorul va staţiona lateral suflând oxigenul cu ţeava îndoită la 900.
(2)Staţionarea nemijlocită în faţa orificiului în această situaţie este interzisă.
(3)Se interzice controlul armăturilor instalaţiei de oxigen cu substanţe grase.
(4)Se interzice folosirea improvizaţiilor pentru legarea furtunurilor la ştuţul bateriei de oxigen sau la ţeavă. Legarea se va face numai cu coliere sau cu dispozitive special confecţionate în acest scop.

Art. 294
În timpul tăierii cu ţeava de oxigen se vor lua următoarele măsuri:
a)tăietorii nu vor staţiona în zona periculoasă;
b)se interzice trecerea salariaţilor prin faţa jetului sau în zona în care se efectuează tăierea cu ţeava;
c)tăierea se va efectua de către două persoane, din care una va efectua deschiderea sau închiderea robinetului pentru reglarea debitului de oxigen;
d)se interzice dirijarea jetului sau întoarcerea cu ţeava arzândă în direcţii cu o vizibilitate redusă sau mascate de diferite obiecte. Schimbarea direcţiei jetului se va face numai după o asigurare prealabilă că pe direcţia şi în zona respectivă nu sunt persoane.

Art. 295
(1)Se interzice utilizarea ţevilor sau furtunurilor pentru tăiere cu ţeava cu oxigen dacă acestea sunt murdare de unsori sau grăsimi.
(2)Se interzice utilizarea ţevilor înfundate sau deteriorate.
(3)Se interzice tăierea cu ţeava cu oxigen În locuri În care sunt depozitate obiecte sau materiale inflamabile.

Art. 296
Se interzice folosirea instalaţiilor de oxigen dacă armăturile acestora se manevrează greu (sunt înţepenite sau deformate) . În astfel de cazuri se va anunţa instalatorul pentru efectuarea remedierilor.

Art. 297
Este interzis a se folosi oxigenul în scopul suflării hainelor pentru desprăfuire.

Art. 298
Este interzis a se tăia cu ţeava cu oxigen în spaţii închise, în cavităţi lipsite de ventilaţie sau în care există curenţi de aer.

Art. 299
În spaţiile de muncă în care concentraţia oxigenului în atmosferă poate creşte peste 22% se vor respecta următoarele:
a)vor fi marcate prin tăbliţe avertizoare;
b)vor fi prevăzute cu sistem de ventilare;
c)se interzic fumatul şi folosirea focului deschis;
d)se interzice depozitarea materialelor organice, cu excepţia celor strict necesare pentru activitatea curentă;
e)se va evita orice apropiere de o sursă de aprindere şi se vor aerisi hainele şi părul, cel puţin 30 minute, până la îndepărtarea completă a oxigenului.

SUBSECTIUNEA 14: Efectuarea curăţeniei sub convertizor

Art. 300
În zona de sub convertizor se vor respecta următoarele:
a)prezenţa salariaţilor sub convertizor nu este permisă;
b)curăţenia sub convertizor se face folosind mijloace mecanizate;
c)în perimetrul convertizorului se vor instala paravane (panouri) de protecţie care să dirijeze deşeurile care cad din hotă şi zgura în canalul de sub convertizor, în vagoane basculante sau în vane de zgură.

Art. 301
Când se impune prezenţa salariaţilor sub convertizor pentru repararea căilor de rulare, îndepărtarea crustelor, deblocarea transfercarului de oţel sau zgură, repararea panourilor sau a paravanelor de protecţie etc, se vor lua următoarele măsuri:
a)se va avertiza personalul de la cotele superioare asupra lucrărilor ce urmează să se efectueze;
b)se va opri din funcţionare convertizorul;
c)se vor îndepărta scoarţele de pe corpul convertizorului şi se vor acoperi golurile din platforma tuturor buncărelor sub supravegherea topitorului şef şi a maistrului;
d)se vor folosi pentru adăpostire, tablele de deviere ale corpului convertizorului.

Art. 302
În timpul curăţeniei sub convertizor, conducătorul autoîncărcătorului va fi dirijat de un oţelar din formaţia de la convertizor.

Art. 303
Este interzisă efectuarea curăţeniei sub convertizor în timpul insuflării, luării probelor sau evacuării şarjei.

Art. 304
În timpul efectuării curăţeniei în canalul de sub convertizor cu autoîncărcătorul cu apă, conducătorul acestuia va fi supravegheat şi dirijat de oţelarul din hala de zgură.

Art. 305
Lada cu deşeuri din hala de zgură se va descărca în vagonul basculant sub supravegherea oţelarilor din hala de zgură, care vor dirija macaragiul de pe podul rulant şi vor îndepărta orice persoană din preajma vagonului basculant.

Art. 306
Se interzice staţionarea, trecerea sau efectuarea unor lucrări în apropierea oalei (vanei) cu zgură, mai ales dacă aceasta prezintă tendinţa de efervescenţă ca urmare a scurgerii accidentale a oţelului sau a căderii unei cruste reci în oală, în timpul evacuării zgurei.

Art. 307
În cazul intervenţiilor la cota zero, când şarja este în convertizor, acesta se va înclina în partea opusă orificiului de evacuare, în zona în care oţelul nu este în contact cu fundul demontabil al convertizorului.

Art. 308
În secţiile unde lipsesc mijloacele mecanice se poate interveni sub convertizor în primele momente ale insuflării în caz de strictă necesitate.

Art. 309
Pentru asigurarea condiţiilor nepericuloase de lucru sub convertizor va fi prevăzut un mijloc de evacuare rapidă a apei scurse întâmplător din hotă sau din cazan.

Art. 310
Se vor verifica paravanele şi fundaţiile convertizorului şi se vor îndepărta scoarţele, astfel încât să fie asigurate gabaritele corespunzătoare la trecerea transfercarului de oţel şi zgură.

SUBSECTIUNEA 15: Întreţinerea lăncilor pentru insuflarea oxigenului

Art. 311
Demontarea, montarea şi repararea lăncilor se execută de către lăcătuşii instalatori. Transportul şi rabatarea din poziţie verticală în poziţie orizontală şi invers se execută mecanizat.

Art. 312
La operaţia de curăţare a lăncii vor participa în mod obligatoriu două persoane, oţelarul tăietor cu ţeava şi un sudor din cadrul atelierului întreţinere lănci.

Art. 313
(1)În cazul formării pe lance a unui “urs” masiv, la operaţiunea de scoatere prin orificiul din hotă, va asista persoana cu atribuţii de coordonare.
(2)În cazul în care lancea nu poate fi scoasă din convertizor (nu trece prin orificiul din hotă) , se vor lua următoarele măsuri:
a)se va interzice bascularea convertizorului;
b)se va Întrerupe insuflarea şarjei şi se va anunţa persoana cu atribuţii de coordonare care va lua măsurile corespunzătoare pentru deblocarea lăncii.

Art. 314
În timpul tăierii “ursului” de pe lance cu ţeava cu oxigen se va instala pază pe platforma de lucru şi la cota zero, pentru a nu permite accesul lucrătorilor în zona periculoasă.

Art. 315
Schimbarea lăncilor la convertizor se va face la cererea persoanei cu atribuţii de coordonare sau la cererea lăcătuşilor de întreţinere.

Art. 316
Dacă în timpul operaţiei de montare sau de demontare a lăncii se efectuează încărcarea convertizorului respectiv sau evacuarea oţelului, nu se va interveni la instalaţia lăncii, personalul de întreţinere retrăgându-se în spaţiile de siguranţă.

Art. 317
În cazul depunerilor de oţel şi zgură pe partea inferioară a lăncii, adică a formării scoarţei în timpul insuflării, tăierea acestora se va face imediat după terminarea insuflării.

Art. 318
În cazul arderii capului lăncii se va face translaţia căruciorului port lance şi se va continua insuflarea cu lancea de pe cealaltă cale. Lancea avariată se scoate după evacuarea şarjei.

Art. 319
Curăţarea lăncilor de cruste, când acestea se află în poziţie de lucru, se va face numai sub rezerva luării unor măsuri suplimentare care să prevină posibilitatea producerii accidentelor de muncă.

Art. 320
(1)Scoarţele provenite de la curăţarea lăncii se vor îndepărta de pe platforma de lucru a tăietorului cu ţeavă.
(2)Este interzisă supraaglomerarea platformei cu scoarţe tăiate sau alte materiale.

Art. 321
La operaţiunile de tăiere cu ţeavă cu oxigen a scoarţei de pe lancea aflată pe poziţie se vor respecta următoarele reguli:
a)curăţarea scoarţei de pe lănci se va face întotdeauna de sus în jos, degajându-se scoarţa de pe lance pe măsura decupării;
b)degajarea se va face când convertizorul este în poziţie verticală şi în preajma lui nu se află nici un salariat;
c)în timpul curăţării lăncii, tăietorul cu ţeava va menţine permanent legătura prin semnale sonore cu operatorul din cabina de comandă pentru ridicarea sau coborârea lăncii;
d)se vor verifica racordurile dintre furtunurile de apă şi oxigen şi corpul lăncii. În caz de scăpări de oxigen sau pierderi de apă se va anunţa imediat persoana cu atribuţii de coordonare şi personalul de întreţinere.

Art. 322
Transportul lăncii pe dispozitiv se va face prin împingere manuală. Se interzice transportul lăncii cu dispozitivul, dacă calea de acces sau calea de rulare este blocată cu materiale sau deşeuri.

Art. 323
Ridicarea lăncii în poziţia verticală se va face numai după verificarea dispozitivului de frânare a instalaţiei de ridicat precum şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă.

Art. 324
Prinderea lăncii în dispozitivul de ridicat trebuie verificată întotdeauna, astfel încât, ambele braţe ale dispozitivului să intre pe bolţurile lăncii.

Art. 325
La montarea racordului de oxigen se va verifica dacă pe suprafaţa interioară a curbei, a lăncii şi a furtunului de oxigen nu sunt urme de substanţe grase.

Art. 326
Operaţiunea de fixare şi de strângere a furtunului de apă pentru răcirea lăncii se face de pe podestul instalaţiei şi de pe platforma mobilă.

Art. 327
Se va verifica periodic starea de uzură a cablurilor instalaţiei lăncilor, luându-se măsuri de înlocuire când se constată orice deteriorare a acestora.

Art. 328
Lancea se schimbă numai pe poziţia de rezervă şi introdusă în blocaj. Introducerea lăncii în blocaj se va face cu ajutorul instalaţiei pneumatice de către doi lăcătuşi: unul comandă instalaţia şi celălalt urmăreşte deplasarea saniei în sus, comunicând celui ce comandă instalaţia când sania a ajuns în poziţia de blocaj.

Art. 329
(1)Scoaterea lăncii din atelier se va face cu ajutorul dispozitivului de verticalizare.
(2)Lancea probată la presiune se va aşeza pe dispozitiv cu ajutorul macaralei. Deplasarea lăncii se va face fără bruscări.
(3)Aşezarea pe dispozitiv se va face, astfel încât, lancea să aibă o poziţie stabilă în timpul verticalizării.

Art. 330
Dispozitivele pentru preluarea lăncii de pe dispozitivul de verticalizare, vor fi verificate dacă lucrează corect şi dacă răspund corect la comenzi.

Art. 331
Ridicarea lăncii de pe dispozitivul de verticalizare se va face astfel încât să nu se producă şocuri şi balansări.

Art. 332
Aşezarea lăncii pe sanie se face astfel încât să intre corect pe bolţurile de centrare.

Art. 333
Pentru efectuarea schimbării lăncii se va verifica funcţionarea instalaţiei de deplasare a platformei mobile. Pe această platformă se vor monta proiectoare care să lumineze spaţiul de lucru pentru montarea şi demontarea lăncii.

SUBSECTIUNEA 16: Refacerea căptuşelii refractare

Art. 334
La oprirea convertizorului pentru înzidire se va face inventarul tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi instalaţiile aferente convertizorului. Persoana cu atribuţii de coordonare va întocmi o fişă privind situaţia lucrărilor de reparaţii şi va stabili persoanele răspunzătoare de realizarea lucrărilor, precum şi măsurile de protecţie a muncii, aferente lucrărilor.

Art. 335
După efectuarea tuturor lucrărilor pregătitoare, mărcile de restricţie se predau şefului lucrărilor de reparaţii fără permisiunea căruia nu este admisă punerea în funcţiune a instalaţiilor oprite pentru revizii sau reparaţii.

Art. 336
La oprirea convertizorului după spălarea şi răcirea liberă a acestuia se va monta dispozitivul de răcire a convertizorului pe poziţie. Punerea în funcţiune şi verificarea sensului de rotaţie a acestuia se vor efectua de către personalul pentru întreţinerea electrică.

Art. 337
După demontarea fundului, se spală căptuşeala convertizorului cu aer sau cu apă, apoi se demolează zidăria cu ajutorul unei maşini speciale. În acest caz se vor lua măsuri pentru:
a)prevenirea tamponărilor maşinilor care circulă pe platforma de lucru cu maşina de demolare;
b)prevenirea deteriorării furtunului de aer de alimentare a maşinii de demolare;
c)îndepărtarea salariaţilor din zona pericu-loasă.

Art. 338
În timpul reparaţiei, toate instalaţiile aferente convertizorului se opresc. Circuitele electrice se verifică şi se consemnează în jurnalele de reparaţii, constatările şi remedierile efectuate. Constatările se comunică şi personalului de exploatare. Mărcile de restricţie se păstrează la mecanicul şef al secţiei sau la locţiitorul acestuia din schimbul respectiv.

Art. 339
(1)În cazul în care este necesar să se pună în funcţiune o instalaţie oarecare, se consemnează aceasta în jurnalul de tură corespunzător, se ridică sub semnătură marca de restricţie şi se cuplează instalaţia cu aprobarea scrisă a mecanicului şef sau a locţiitorului acestuia.
(2)Răspunderea pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii lipsite de pericol revine celui care a preluat marca de restricţii de la conducătorul lucrărilor de reparaţii.

Art. 340
În cazul în care lucrările de reparaţii se continuă în mai multe schimburi, coordonatorul lucrărilor de reparaţii înmânează mărcile de restricţie, spre păstrare, reprezentantului său din schimbul respectiv, care are obligaţia să impună respectarea regulilor de securitate a muncii la lucrările de reparaţii, acesta transmiţând mărcile de restricţie omologului său din schimbul următor.

Art. 341
(1)Curăţarea plartformelor cotelor superioare, de praf şi deşeuri, se efectuează de personalul de exploatare cu acordul şefului lucrărilor de reparaţii din zonă (sau al locţiitorului său) şi sub coordonarea unei persoane competente.
(2)Cei doi şefi de formaţii se vor informa reciproc asupra pericolelor ce decurg din activitatea proprie, luând măsuri de corelare a celor două activităţi, astfel încât să se asigure securitatea mutuală pentru ambele formaţii.

Art. 342
La începerea demolării se îndepărtează dispozi-tivul de răcire. Scoaterea dispozitivului de răcire şi decuplarea de la reţeaua de alimentare cu tensiune electrică se vor face de către personal specializat pentru astfel de lucrări.

Art. 343
Bascularea convertizorului pentru demolare se va face de către persoane competente. Se va verifica funcţionarea corectă a instalaţiei de frânare.

Art. 344
În timpul demolării convertizorului este interzisă intrarea personalului în interiorul convertizorului.

Art. 345
În timpul descărcării molozului din convertizor este interzisă trecerea prin faţa acestuia, ca şi staţionarea la cota zero, în apropierea vanei de descărcare, existând pericolul autoaprinderii gazelor.

Art. 346
Intrarea zidarilor În convertizor se va face numai prin orificiul de evacuare.

Art. 347
La efectuarea lucrărilor de înzidire a convertizorului cu fund nedemontabil se va verifica compoziţia chimică a aerului din interiorul acestuia, iar intrarea zidarilor în convertizor se va permite numai după constatarea absenţei acumulărilor de oxigen, gaze toxice sau inflamabile.

Art. 348
La convertizoarele cu insuflare de oxigen şi gaze inerte (azot, argon) pe la partea inferioară, intrarea în convertizor se va face după verificarea compoziţiei aerului şi după asigurarea că acesta nu este diluat sub concentraţia admisă. Se vor lua măsuri pentru a preveni scăpările de gaze în convertizor pe toată durata lucrărilor.

Art. 349
În cazul constatării prezenţei gazelor enumerate la articolele precedente sau a diluării atmosferei din interiorul convertizorului, recipientului sau cavităţii cu gaze inerte (azot, argon) , spaţiile menţionate se vor aerisi până la eliminarea completă a gazelor periculoase sau până la îmbogăţirea aerului cu oxigen până la cel puţin 19% , în cazul prezenţei gazelor inerte.

Art. 350
Refacerea căptuşelii refractare (zidăriei) se va efectua pe baza unui grafic aprobat de şeful secţiei.

Art. 351
Lucrările de revizie şi reparaţii ale instalaţiilor de răcire şi epurare a gazelor (cazan) se vor efectua în corelare cu lucrările de înzidire a convertizorului. În acest sens:
a)secţia cazane va fi informată asupra termenului de oprire a convertizorului, graficului de rezidire şi termenului de începere a încălzirii;
b)secţia cazane va întocmi un grafic al lucrărilor simultane şi pe baza acestuia se vor întocmi convenţii care vor reglementa acceptul sau interdicţia efectuării anumitor lucrări, în anumite situaţii, măsurile mutuale de securitate a muncii precum şi obligativitatea informării reciproce asupra efectuării operaţiunilor care comportă necesitatea luării unor măsuri speciale de protecţie a muncii.

Art. 352
La spălarea convertizorului se va respecta tehnologia stabilită pentru această operaţie, pentru a se preveni perforarea acestuia sau topirea incompletă a crustelor de la fundul şi de pe pereţii căptuşelii refractare, ceea ce determină îngreunarea demolării stratului de zgură.

Art. 353
Înainte de oprirea convertizorului în vederea refacerii zidăriei se vor goli buncărele şi transportoarele cu bandă de materiale prăfoase, pentru excluderea posibilităţilor accidentării zidarilor cu bucăţi de materiale rămase pe flux şi în scopul efectuării verificărilor la buncăre şi transportoare.

Art. 354
(1)La convertizoarele cu fund demontabil, care se zidesc pe la partea inferioară, după scoaterea lăncii din poziţia de lucru se vor acoperi orificiul de trecere a lăncii precum şi gura convertizorului pentru a preveni posibilitatea căderii de la înălţime a unor materiale peste cei care lucrează la cotele inferioare sau peste zidarii din convertizor.
(2)Se vor îngrădi zonele aflate în reparaţii la toate cotele.

Art. 355
Zgura rezultată de la spălarea convertizorului se va evacua într-o vană de zgură, stropită cu lapte de var, care să nu prezinte crăpături sau “urşi” de la şarjele precedente. Evacuarea zgurei se va face cu jet redus, pentru prevenirea stropilor sau perforării vanei.

Art. 356
Este interzisă introducerea apei în convertizor pentru urgentarea răcirii acestuia, dacă zgura nu a fost evacuată în întregime.

Art. 357
La convertizoarele cu fund demontabil, Înainte de Începerea demolării fundului se vor acoperi golurile platformei de lucru.

Art. 358
Pe căile de rulare ale transfercarelor de oţel şi zgură se instalează opritori de cale de siguranţă pe întreaga perioadă a reparaţiilor.

Art. 359
Înainte de Începerea Înzidirii se vor lua măsuri de îndepărtare a zgurei de pe hotă pentru prevenirea căderii acesteia în timpul lucrului şi se va verifica corectitudinea montării schelei de acces în convertizor.

Art. 360
Este interzisă bascularea cărămizilor rezultate din demolare, din convertizor, în vane care conţin zgură lichidă sau dacă în cazan se efectuează lucrări de reparaţii. Această operaţiune se va efectua după evacuarea personalului care lucrează la cotele superioare în interiorul sau în exteriorul cazanului.

Art. 361
După demolarea completă a stratului de uzură se va decupla bascularea convertizorului din cabină şi din staţia de alimentare şi se va asigura suplimentar împotriva basculării necomandate, după ce a fost pus în prealabil în poziţie verticală, pentru începerea înzidirii.

Art. 362
Se interzice depozitarea oricărui material pe schela de acces în convertizor.

Art. 363
În cazul lucrului suprapus, se va monta, la cotele superioare, o plasă de protecţie.

Art. 364
Reflectorul pentru iluminarea interiorului convertizorului va fi legat la centura de împământare. Schimbarea poziţiei reflectorului se va face folosind mănuşi electroizolante.

Art. 365
Prin instrucţiuni se vor stabili modalităţile de evacuare a accidentaţilor din convertizor, în conformitate cu specificul fiecărei oţelării.

Art. 366
(1)După spălarea convertizorului se vor efectua demontarea şi deplasarea ghidajului mobil al lăncii, apărătorilor şi capacului hotei. Totodată se vor demonta lancea sau lăncile, după caz.
(2)După demontarea lăncilor, furtunurile de apă şi de oxigen, se vor blinda pentru a nu pătrunde apă sau oxigen în convertizor, în cazul unei manevre greşite şi pentru a nu pătrunde corpuri străine în furtunul de oxigen.

Art. 367
Dispozitivul pentru înzidire se va pune în funcţiune numai după o revizie prealabilă.

Art. 368
Se interzice începerea lucrului în convertizor dacă nu au fost desprinse toate cărămizile de uzură de pe partea tronconică.

Art. 369
Prinderea paletelor pentru cărămizi, cu barele de ridicare se va face numai de către personalul autorizat.

Art. 370
(1)Este interzisă circulaţia pe sub electropalanul pentru înzidire în timpul ridicării paletelor cu cărămizi sau la coborârea paletelor.
(2)În timpul coborârii paletelor cu cărămizi a lăzilor cu masă de ştampe sau al ridicării paletelor golite, salariaţii desemnaţi pentru activitatea de zidire din convertizor se vor retrage către pereţii convertizorului.

Art. 371
La convertizoarele cu fundul demontabil se va prevedea o scară de acces în convertizor care va fi asigurată împotriva căderii.

Art. 372
Platforma de lucru de unde se manevrează electropalanul va fi împrejmuită cu balustradă de protecţie.

Art. 373
Montarea şi demontarea schelei şi a scărilor de acces în convertizor se vor face de către personalul de întreţinere sub supravegherea maistrului sau şefului de echipă. Folosirea acestora se va face numai cu avizul acestora.

Art. 374
(1)Se interzice salariaţilor accesul pe platforma de înzidire în timpul manevrelor de ridicarea şi coborâre. Aceste manevre se vor executa numai după ce zidarii au părăsit convertizorul.
(2)Operatorul de la electropalan va fi obligatoriu legat cu centura de siguranţă.
(3)La înzidirea ultimelor trei rânduri, toţi zidarii de pe platforma de înzidire vor fi legaţi cu centuri de siguranţă de cablurile platformei.

Art. 375
Operaţiunea de punere şi luare a prelatei de pe gura convertizorului se va executa numai sub supravegherea maistrului sau a şefului de formaţie de la zidari şi nu va fi executată decât de salariaţi care au avizul medical pentru lucrul la înălţime.

Art. 376
Desprinderea din cârlig a paletei cu blocuri dolomitice sau cu masă de ştampare se va face numai după îndepărtarea salariaţilor din preajmă.

Art. 377
(1)Este interzis accesul persoanelor străine în convertizor pe timpul înzidirii.
(2)Este interzisă aruncarea diferitelor obiecte sau materiale din convertizor.

Art. 378
(1)Pilotarea stivuitorului de la cota zero se va face de către legătorul de sarcină.
(2)Se interzice staţionarea în apropierea stivelor de materiale pentru înzidirea convertizorului.
(3)În timpul ridicării paletelor cu blocuri dolomitice se interzice staţionarea oricărei persoane în zona periculoasă.

Art. 379
În timpul evacuării zgurei la convertizoarele învecinate, personalul formaţiei de zidari şi salariaţii care lucrează la cota zero se vor adăposti în spatele stâlpilor de susţinere a platformei de lucru.

Art. 380
Sunt interzise oprirea şi staţionarea stivuitorului în perimetrul de lucru al transfercarelor de zgură aflate în funcţiune sau apropierea de acesta la o distanţă mai mică de 5 m când circulă cu vana plină cu zgură.

Art. 381
Deschiderea în platforma de elaborare în vederea ridicării paletelor va fi împrejmuită cu balustrade de protecţie.

Art. 382
În cazul ridicării materialelor pentru înzidire cu liftul, se va avea în vedere ca greutatea sarcinii să nu depăşească capacitatea de ridicare a liftului. Materialele paletizate, se ridică cu platforma ridicătoare.

Art. 383
La oţelăriile în care materialele pentru înzidire se ridică cu liftul se interzic:
a)utilizarea lifturilor defecte;
b)urcarea persoanelor cu liftul pentru materiale.

Art. 384
(1)În cazul platformelor ridicătoare cu dublă comandă – de la sol şi de la înălţime – se va prevedea un sistem de semnalizare care să avertizeze asupra preluării comenzii într-un sens sau celălalt.
(2)Operaţiile de ridicare şi coborâre a materialelor în convertizor vor fi obligatoriu însoţite de semnale sonore.

Art. 385
Toate blocurile folosite la înzidirea convertizorului vor fi astfel dimensionate încât să nu depăşească greutatea de 35 kg/buc., pentru uşurinţa manipulării înzidirii.

Art. 386
Când paletele cu materiale se ridică de la cota zero, instalaţia de ridicat se va pune în funcţiune numai când cârligul este perpendicular pe planul sarcinii, pentru a se evita balansul sau răsucirile.

Art. 387
Comanda pentru ridicarea paletelor se va da prin semnale sonore convenţionale specifice acestei operaţii.

Art. 388
Este interzis transportul sau descărcarea masei de ştampare la cota zero în timpul evacuării şarjei (oţel sau zgură) .

Art. 389
Demontarea şi montarea plăcii de la orificiul de evacuare, precum şi înlocuirea segmenţilor uzaţi se vor efectua sub supravegherea şefului formaţiei de lăcătuşi.

Art. 390
(1)Se interzice acţionarea mecanismului de basculare a convertizorului din momentul pregătirii pentru începerea înzidirii convertizorului până la terminarea încălzirii zidăriei după înzidire.
(2)Se interzice manevrarea lăncii în timpul înzidirii convertizorului.
(3)Se interzice punerea în funcţiune a jgheaburilor vibratoarelor de sub buncărele-cântar, înainte de a se monta la loc hota şi înainte ca zidarii să părăsească convertizorul.

Art. 391
Este interzisă pornirea exhaustorului când în interiorul convertizorului se lucrează pentru înzidire sau pentru alte reparaţii la mantaua metalică a acestuia.

Art. 392
Autostivuitorul nu va trece peste calea de rulare a transfercarelor în funcţiune atâta timp cât acestea sunt în mişcare sau convertizorul evacuează zgura.

Art. 393
În timpul înzidirii se vor sufla de praf instalaţiile lăncilor, se vor efectua ungerea, verificarea şi revizia tehnică a tuturor mecanismelor şi se vor înlocui piesele defecte. Se va verifica în special dacă dispozitivul de dezechilibrat cablul lucrează normal, dacă se face împănarea şinei pe ghidaj, dacă instalaţia pneumatică funcţionează precum şi starea ghidajului mobil şi a celui fix al lăncii etc.

SUBSECTIUNEA 17: Punerea în funcţiune a convertizorului

Art. 394
După terminarea lucrărilor de reparaţii, mărcile de restricţii de la toate instalaţiile se predau personalului de exploatare, şeful lucrărilor de reparaţii consemnând în jurnal că se poate începe exploatarea convertizorului.

Art. 395
Personalul tehnologic are obligaţia ca la primirea convertizorului după înzidire să verifice:
a)dacă în convertizor nu mai există lucrători;
b)dacă s-au îndepărtat schelele ce au fost folosite la Înzidirea convertizorului sau repararea hotei;
c)dacă orificiul de intrare a lăncii în hotă nu este obturat.

Art. 396
(1)Electricienii vor cupla alimentarea cu energie electrică a transfercarelor de oţel şi de zgură şi vor verifica funcţionarea acestora.
(2)Punerea în funcţiune a convertizorului după înzidire se va face sub supravegherea maistrului de la elaborare, care va lua toate măsurile pentru ca încălzirea să se facă în condiţii lipsite de pericol pentru salariaţi şi utilaje.

Art. 397
Personalul tehnologic are obligaţia să anunţe lăcătuşii de la atelierul de lănci despre punerea în funcţiune a instalaţiei lăncilor şi să verifice dacă ambele lănci sunt pregătite.

Art. 398
(1)Sfârşitul reparaţiei convertizorului se consideră din momentul terminării lucrărilor la toate instalaţiile, mecanismele, construcţiile metalice, instalaţiile de acţionare şi telecomandă, la aparatele de măsură şi control, la toate agregatele care aparţin convertizorului sau se află în zona sa de influenţă.
(2)Orice omisiune se va aduce la cunoştinţa persoanei cu atribuţii de conducere, care va stabili şi măsurile ce se impun în funcţie de consecinţele posibile şi stadiul reparaţiilor la agregatul de bază.

Art. 399
Înainte de începerea încălzirii se va verifica funcţionarea tuturor instalaţiilor anexe.

Art. 400
Când se constată, după încălzire, semne evidente de surpare a căptuşelii refractare, se interzice încărcarea fontei lichide. În această situaţie se procedează la demolarea şi reîncălzirea convertizorului.

Art. 401
Pentru începerea încălzirii este obligatoriu:
a)să fie verificată la presiune lancea cu care urmează să se facă insuflarea;
b)să fie montată placa de la orificiu având toate bolţurile şi penele de asigurare;
c)să fie montate capacul hotei şi apărătorile la cazanul recuperator;
d)să fie efectuate probe de deplasare a ghida-jului mobil;
e)să fie făcută verificarea funcţionării transfer-carelor pe toată calea de rulare;
f)după punerea sub tensiune, să se urmărească funcţionarea pompei de ungere a reductorului central şi sistemul de semnalizare a acesteia;
g)se interzice începerea încălzirii dacă sunt scăpări de apă din lance.

Art. 402
După încălzirea convertizorului , basculările se vor executa numai cu viteză minimă şi numai în limitele strict necesare încărcării.

Art. 403
Înainte de încărcarea primei şarje se vor efectua verificările privind funcţionarea corectă a tuturor mecanis-melor şi se vor supraveghea toate sectoarele de la toate cotele pentru remedierea eventualelor deficienţe.

Art. 404
Fonta pentru prima şarjă se va turna în jet subţire pentru a preveni împroşcările sau exploziile.

Art. 405
Înainte de începerea probelor de insuflare se va scoate lancea din blocaj. Începerea insuflării nu este permisă înainte de primirea confirmării scoaterii lăncii din blocaj.

Art. 406
După începerea probelor de insuflare se va face blocarea translaţiei căruciorului de transport lance.

Art. 407
Montarea lăncii de pe cealaltă cale se va face numai după verificarea prealabilă că apa este închisă.

Art. 408
Este interzisă începerea insuflării primei şarje fără efectuarea corecţiei privind poziţia lăncii deasupra nivelului băii.

Art. 409
În timpul insuflării primei şarje se va supraveghea partea inferioară a convertizorului, la îmbinarea fundului cu corpul.

Art. 410
La prima basculare se va verifica starea căptuşelii convertizorului la înclinarea completă şi în special partea inferioară a orificiului de evacuare. În caz de necesitate se va repara la cald partea deteriorată.

Art. 411
Se va verifica instalaţia materialelor de adaos prin extragerea unor cantităţi mici (sub 50 kg) din fiecare buncăr (cântar) .

Art. 412
Se va verifica dacă convertizorul revine la poziţia verticală la apăsarea butonului de avarie.

SUBSECTIUNEA 18: Lucrări de reparaţii şi întreţinere

Art. 413
Pentru lucrătorii secţiilor şi serviciilor auxiliare se vor stabili locuri cu potenţial de accidentare scăzut. Zonele în care se desfăşoară lucrări auxiliare vor fi strict delimitate, stabilindu-se şi intervalele de timp sau fazele tehnologice în care se poate interveni pentru efectuarea lucrărilor respective.

Art. 414
Orice intervenţie pentru remedierea defecţiuni-lor apărute accidental în timpul elaborării şarjei, determinate de blocarea ventilelor de apă sau oxigen, la instalaţia de comandă a lăncii, la sistemul de buncăre pentru alimentarea cu materiale de adaos, la aparatele lăncilor sau ale elementelor de răcire a gazelor şi de epurare a prafului, se va face numai la cererea operatorului de la panoul central de comandă.

Art. 415
Dacă la remedierea deranjamentelor sau avarii-lor participă simultan lucrătorii mai multor secţii, servicii şi formaţii, coordonarea şi corelarea întregii activităţi revine unei persoane instruite special pentru astfel de activităţi.

Art. 416
(1)Scoaterea de sub tensiune, Întreruperea presiunii etc. se vor face din staţia de alimentare, la cererea operatorului de la postul central de comandă a utilajului sau a instalaţiei unde se face intervenţia. La intrarea în instalaţie, personalul de intervenţie va ridica marca de restricţie de la postul central de comandă, iar în staţie şi la posturile locale de comandă se vor afişa inscripţii de avertizare.
(2)Dacă operatorul de la postul central de comandă trebuie să părăsească staţia, el va trebui să se asigure împotriva punerii în funcţiune a instalaţiei de către alte persoane, prin încuierea staţiei, blocarea comenzii şi afişarea inscripţiei de avertizare corespunzătoare.

Art. 417
Punerea sub tensiune, cuplarea presiunii etc. se vor face la comanda persoanei care a cerut scoaterea de sub tensiune, presiune (operatorul de la panoul central de comandă) .

Art. 418
Este interzisă efectuarea cererii de punere sub tensiune înainte de primirea mărcii de restricţie de la personalul care a efectuat intervenţia. Şeful formaţiei de intervenţii sau coordonatorul întregii activităţi nu va depune marca de restricţie decât după ce s-a asigurat că nu a rămas nici un om în instalaţie.

Art. 419
Este interzisă executarea oricărui fel de reglaj în timpul exploatării. Aceste operaţii se vor face numai în cazul în care, la ivirea unui deranjament, lucrarea respectivă reclamă reglaje şi se execută în prezenţa persoanei cu atribuţii de coordonare.

Art. 420
Intervenţiile la convertizor sau la instalaţiile conexe acestuia se vor face în timpul fazelor nepericuloase, cu acordul şi cu supravegherea persoanei cu atribuţii conform funcţiei de pe schimbul respectiv.

Art. 421
În timpul intervenţiilor la convertizor este interzisă bascularea acestuia. În această situaţie orice manevrare a convertizorului se va face numai la cererea şefului formaţiei care efectuează intervenţia.

Art. 422
Zilnic, şeful de formaţie sau înlocuitorul lui va verifica sistemul de acţionare pneumatică a convertizorului şi a lăncilor pentru caz de avarie. Totodată va verifica reglajul frânelor, menţinând convertizorul timp de 1 minut în poziţia orizontală.

Art. 423
În cazul în care se produc deranjamente în instalaţia electrică de acţionare şi la aparatele de măsură şi control, se interzice intervenţia operatorului, orice deranjament fiind remediat de personalul de specialitate.

Art. 424
Lăcătuşii sau instalatorii care efectuează intervenţii în cazan vor fi autorizaţi pentru lucrul la înălţime şi vor fi dotaţi cu centuri de siguranţă.

Art. 425
La efectuarea intervenţiilor la benzile transportoare comandate de la pupitru de comandă se va asigura coordonarea activităţii de întreţinere – reparaţii cu activitatea operatorului de la pupitrele de comandă, în sensul excluderii inoportunităţii intervenţiei operatorului pe timpul efectuării reviziei sau reparaţiei în instalaţia respectivă.

Art. 426
Se interzice staţionarea persoanelor care nu au sarcini nemijlocit legate de efectuarea intervenţiilor sau pentru lichidarea avariei, în locuri cu potenţial ridicat de accidentare. Se va urmări ca la aceste lucrări să participe un număr minim de lucrători strict necesari pentru efectuarea în bune condiţii a intervenţiilor.

Art. 427
Pe perioada cât nu există tensiune, se interzice executarea de manevre asupra vanelor pneumatice din circuitele de răcire.

Art. 428
La efectuarea lucrărilor de revizii şi reparaţii precum şi în timpul intervenţiilor pentru înlăturarea accidentelor sau avariilor, se va delimita zona în care se efectuează lucrarea şi se vor planta tăbliţe avertizoare şi de interdicţie.

Art. 429
Pentru efectuarea lucrărilor la înălţime se vor utiliza schele şi podeste corespunzătoare, precum şi centuri de siguranţă.

Art. 430
(1)Lucrările la instalaţiile electrice vor fi executate cu întreruperea tensiunii. La înaltă tensiune, precum şi la instalaţiile de distribuire de joasă tensiune, unde există posibilitatea, se montează scurtcircuitoare. Verificarea lipsei sau prezenţei tensiunii se face cu indicatorii de tensiune.
(2)Formaţia minimă de lucru este de două persoane.
(3)În locurile unde nu se pot monta scurtcircuitoare se execută blocări şi se afişează plăcuţe avertizoare de culoare roşie.

Art. 431
În timpul lucrărilor de întreţinere sau revizie tehnică la transfercar se va verifica obligatoriu, de la panou, marca de restricţie pentru sectorul respectiv.

Art. 432
Lucrările de revizie sau întreţinere la transfer-care se vor efectua numai la capătul căii de rulare opusă convertizorului.

Art. 433
La intervenţiile efectuate la convertizor, la nivelul platformei de lucru sau sub convertizor, se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor prin căderea crustelor de la partea superioară a cazanului sau din hotă.

Art. 434
Se interzice efectuarea lucrărilor în interiorul cazanului recuperator aferent convertizorului dacă nu s-a efectuat în prealabil ventilarea acestuia.

Art. 435
Intervenţiile în cazan, în caz de avarie, se vor efectua numai după ce convertizorul a fost imobilizat, cu gura în jos şi asigurat împotriva basculării, iar lancea a fost blocată în poziţie ridicată.

Art. 436
(1)Intervenţiile în hotă şi în cazan se vor face utilizând elementele de susţinere realizate numai pe baza unei documentaţii aprobate de organele competente, potrivit legii.
(2)Este interzisă sprijinirea eşafoadelor pe partea exterioară a fundului convertizorului sau a platformei fixate pe căruciorul de deplasare a hotei.

Art. 437
Elementele menţionate la articolul precedent pot fi folosite pentru sprijinirea platformelor de lucru numai în condiţii deosebite, cu luarea unor măsuri suplimentare şi cu aprobarea organului competent care răspunde de întreţinerea şi exploatarea acestora.

Art. 438
Nacela pentru intervenţii în cazan va fi verificată tehnic înaintea fiecărei intervenţii şi va fi autorizată corespunzător instalaţiilor pentru ridicarea persoanelor (lifturi de persoane) .

Art. 439
Se interzice operaţiunea de golire a fontei în melanjor în timpul intervenţiilor la melanjor sau la instalaţiile din vecinătatea acestuia.

Art. 440
(1)În cazul dispariţiei tensiunii de alimentare pentru aparatele de măsură şi control, se va cere la gospodăria de apă oprirea tuturor pompelor de pe circuitele de răcire şi se va anunţa echipa de intervenţii.
(2)După revenirea tensiunii se va anunţa gospodăria de apă pentru repunerea pompelor în funcţiune. După creşterea debitului până la valorile prescrise se va anunţa echipa de lucru că circuitele de apă au revenit la condiţiile normale.

Art. 441
În caz de avarie se va acţiona butonul de avarie pentru scoaterea postului de sub tensiune.

Art. 442
Este interzisă punerea în funcţiune a transfercarelor de oţel şi zgură dacă frânele nu sunt corect reglate sau dacă saboţii sunt uzaţi.

Art. 443
Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor în cazul când lipsesc mărcile de restricţie.

Art. 444
În locurile cu temperaturi ridicate, lucrările de intervenţie se vor organiza în reprize scurte, cu asigurarea unor locuri de refacere şi de repaos, cu microclimă normală.

Art. 445
Partea exterioară a fundului convertizorului nu va putea sluji ca platformă de lucru sau ca suport de sprijin al acesteia, dacă nivelul radiaţiilor termice depăşeşte valorile maxime admisibile, dacă din convertizor se degajă gaze toxice sau dacă în atmosfera mediului de muncă conţinutul de oxigen nu corespunde limitelor normale.

Art. 446
Pe toată durata efecturării intervenţiilor, în hala materialelor de adaos sau în galeriile de benzi transportoare şi în zonele cu mari degajări de praf, se va opri Întregul flux.

3.5.Elaborarea oţelului în convertizoare cu insuflare de oxigen şi gaze inerte prin vatră

Art. 447
Încărcarea oţelului lichid, preluat de la cuptorul electric, în convertizorul AOD se face numai cu ajutorul oalei de oţel cu cioc.

Art. 448
În timpul transvazării oţelului în convertizor, precum şi în timpul evacuării, personalului îi este interzis să stea pe platformele laterale la o distanţă mai mică de 10 m În jurul convertizorului.

Art. 449
Golirea oalei În convertizor va fi dirijată în mod obligatoriu de două persoane. O persoană dirijează macaragiul folosind codul de semnalizare iar cealaltă persoană basculează convertizorul corelat cu înclinarea oalei.

Art. 450
Este interzisă golirea oalei în convertizor fără permisiunea operatorului din cabina de comandă care supraveghează presiunea pe duzele de barbotare ale convertizorului.

Art. 451
Toate manevrele cu convertizorul AOD, din poziţie verticală în poziţia de încărcare cu skipul, se vor face numai de la postul de comandă din cabina de comandă.

Art. 452
Este obligatorie scoaterea de sub tensiune a motoarelor de acţionare şi basculare a troacei în perioadele de reparaţii ale convertizorului.

Art. 453
Înainte de începerea înzidirii este obligatorie efectuarea unor determinării care să indice gradul de viciere a atmosferei din interior.

Art. 454
Este interzisă intrarea salariaţilor în vasul convertizorului înainte de primirea rezultatelor probelor care să confirme lipsa de periculozitate a locului de muncă.

Art. 455
Înainte de predarea la înzidire a vasului se vor decupla reţelele de alimentare cu gaze (argon, azot) a duzelor de barbotare.

Art. 456
Este obligatorie afişarea la loc vizibil în cabina de comandă şi la postul de comandă locală, a unor plăcuţe care să aibă inscripţionat “ATENŢIE PERSOANE ÎN CONVERTIZOR”.

Art. 457
Curăţarea vasului de scoarţe sau agăţări de metal se va face numai de către personal autorizat şi cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru lucrul la înălţime şi în incinte închise.

Art. 458
În timpul introducerii consolelor dispozitivului de Înzidire, toate persoanele trebuie evacuate din convertizor.

Art. 459
(1)Este interzisă intrarea în interiorul desprăfuitorului fără mască de gaze şi fără funcţionarea instalaţiei de insuflare continuă a aerului proaspăt.
(2)Este obligatorie deconectarea de la fluxul de gaze şi ţinerea deschisă a uşilor de vizitare.

Art. 460
(1)Înainte de intrarea personalului în incinta filtrului trebuie făcută o analiză a gazelor în vederea stabilirii existenţei compuşilor toxici (CO) .
(2)Accesul în filtru este permis numai persoanelor autorizate (minimum două persoane) .

Art. 461
Amestecul de hidrazină în apă se face numai de către personalul unui laborator specializat.

SECTIUNEA 6: Tratamente metalurgice în oală

SUBSECTIUNEA 1: Instalaţii de degazare şi de decarburare a oţelului în oala de tratament

Art. 462
În timpul tratamentului, a manevrelor de întreţinere, a reparaţiilor, a demontărilor – remontărilor, accesul persoanelelor, care nu fac parte din echipa de deservire, pe platformele de lucru, la cabina de comandă, la instalaţia de încălzire cu electrod a recipientului, a lăncii de oxigen etc. este strict interzis .

Art. 463
Mişcarea de introducere sau scoatere a transfercarului de sub instalaţie se va executa de personal calificat şi desemnat să facă aceste operaţii.

Art. 464
Este strict interzisă, prezenţa salariaţilor în groapa transfercarului, în timpul tratamentului sub vid şi la orice altă manevră, cu excepţia celor cu atribuţii de întreţinere şi de control.

Art. 465
Este interzisă efectuarea tratamentului sub vid, implicit prezenţa oalei de turnare pe transfercar în momentul în care, atât în groapa de avarie, cât şi în cuva transfercarului se semnalează prezenţa apei.

Art. 466
Este interzisă aducerea la degazare a oalelor de turnare care nu asigură etanşarea perfectă a sistemului de închidere (cu dop sau cu sertar) sau care, depăşesc limita de încărcare prevăzută de proiectant, pentru şarja maximă.

Art. 467
Este strict interzisă prezenţa salariaţilor în timpul tratamentului, pe platformele de lucru din jurul recipientului de degazare şi pe platforma cadrului mobil.

Art. 468
Este interzisă înlocuirea instalaţiei de încălzire înainte de asigurarea cadrului mobil prin blocare cu opritori mecanici superiori.

Art. 469
În cazul unui deranjament În tratamentul VOD la o presiune de peste 200 torr, dacă este necesară aerisirea instalaţiei pentru această întrerupere (datorită concentraţiei mari de CO) , este necesară coborârea presiunii sub 100 torr.

Art. 470
(1)Înălţimea liberă a oalei trebuie să fie de cel puţin 1 m. Pentru a împiedica stropirea cu oţel şi zgură a capacului instalaţiei şi a obturatorului rabatabil, pentru a proteja garniturile de la ecluzele de aliere precum şi pentru micşorarea pierderilor de căldură, pe oala de tratament se va aşeza în mod obligatoriu capacul de protecţie înainte de introducerea recipientului sub instalaţie.
(2)Este interzisă efectuarea oricărui tratament pe postul VOD fără capacul de protecţie aşezat pe oală.

Art. 471
Se impune urmărirea permanentă a tratamentului de decarburare. Dacă reacţia este foarte puternică se reduce debitul de insuflare a oxigenului şi dacă este cazul şi debitul de barbotare cu argon.

Art. 472
Este necesar ca instalaţia hidraulică să se găsească sub supraveghere permanentă în timpul funcţionării, iar exploatarea ei să se facă numai de către persoane specializate.

Art. 473
Este strict interzisă folosirea unor butelii cu alt agent sub presiune decât aer comprimat, necesar funcţionării instalaţiei hidropneumatice.

Art. 474
Comutarea treptelor de tensiune se face cu instalaţia de încălzire (transformatorul) scoasă de sub tensiune (comutare fără sarcină) .

Art. 475
Personalul operativ de la tablourile de aparate de măsură şi control din cabina de comandă trebuie să posede o autorizaţie obţinută prin examen şi a cărei valabilitate este de 5 ani.

Art. 476
Pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi aparatelor de măsură şi control se va desemna numai personal specializat, care efectuează:
– întreţinere preventivă periodică în scopul prevenirii defecţiunilor;
– întreţinere curativă pentru înlăturarea defecţiunilor;
– modificări ale valorilor parametrilor aparatelor de măsură şi control, conform instrucţiunilor din prospectele acestora.

Art. 477
Este interzisă continuarea tratamentului, în momentul întreruperii accidentale a barbotării cu argon.

Art. 478
Se vor monta plăcuţe avertizoare şi de interdicţie în zona furtunurilor de oxigen.

Art. 479
Intervenţiile la ejectoarele mari se vor face numai după o funcţionare timp de 10 minute în gol a pompei de vid.

SUBSECTIUNEA 2: Instalaţia de desulfurare a fontei în oală

Art. 480
Este strict interzisă punerea în contact cu mediul exterior a materialului sulfurat.

Art. 481
În cazul contaminării cu materiale sulfurate se vor lua următoarele măsuri de prim ajutor:
– în cazul inhalării: se va scoate victima la aer curat sau în cazuri mai grave se va administra oxigen sau se va face respiraţie artificială, sub asistenţă medicală;
– în cazul contactului cu pielea: se vor scoate imediat toate hainele contaminate şi se va spăla imediat cu multă apă;
– În cazul contactului cu ochii: se vor spăla cu multă apă timp de cel puţin 15 minute în jet ascendent şi apoi se va consulta un medic;
– în cazul ingerării: se va spăla bine gura şi se vor bea unul, două pahare cu apă, după care va fi consultat imediat medicul.

Art. 482
Manipularea şi deschiderea containerelor care conţin material sulfurat se vor face astfel încât să se evite formarea prafului. Se va prevedea ventilarea locurilor respective.

Art. 483
(1)Stocarea materialului sulfurat se va face în containere sau recipienţi bine închişi, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat.
(2)Nu se va stoca împreună cu apă, acizi, gaze şi agenţi de oxidare.
(3)Este interzisă depozitarea materialului sulfurat lângă o sursă de foc.

Art. 484
(1)În caz de incendiu se va interveni numai echipat cu costum de protecţie şi aparat de respirat.
(2)Materialele de stingere adecvate sunt: nisipul uscat, pulberea uscată. ESTE INTERZISĂ FOLO-SIREA APEI SAU A SPUMEI.
(3)Fumatul În preajma materialului desulfurant este interzis.

Art. 485
Descărcarea materialului din mijlocul de transport se va face respectând prescripţiile de manipulare ale fabricantului.

Art. 486
Este interzisă staţionarea pe platforma capacului instalaţiei de desulfurare în perioada când capacul este pe poziţia translat şi coborât, până la revenirea lui pe platformă.

Art. 487
Este interzisă urcarea pe capac pentru efectuarea remedierilor în perioada când oala cu fontă lichidă este pe basculator şi capacul pe oală.

Art. 488
Este interzisă trecerea prin zona de lucru a braţului maşinii de tras zgura ( zona este delimitată) .

Art. 489
Este interzisă staţionarea în zona de lucru a braţelor standului basculator, când este oală pe stand.

Art. 490
(1)În perioada tratamentului metalurgic sau a reglajelor este obligatorie verificarea zonei adiacente standului basculator, pentru a nu se permite trecerea salariaţilor sau existenţa unor utilaje sau material rulant în zonă.
(2)Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător cu plăcuţe avertizoare şi lămpi pâlpâitoare.

Art. 491
Este interzisă desfacerea tuburilor de transport dacă conţin resturi de material desulfurant, operaţiunea putându-se efectua numai după purjarea cu azot uscat.

Art. 492
Accesul pentru remedieri, la cupla rapidă va fi permis numai cu acceptul şefului punctului de lucru, cu luarea măsurilor prevăzute la articolul anterior.

Art. 493
Este interzis accesul pe rezervorul de depozitare exterior, fără echipament de protecţie adecvat.

Art. 494
Este interzisă blocarea sau îngreunarea clapei de siguranţă, precum şi funcţionarea acesteia, fără lanţul de siguranţă în partea interioară.

CAPITOLUL 4: Prevederi specifice activităţilor de turnare a oţelului

SECTIUNEA 1: Turnarea oţelului în lingotiere

Art. 495
Podurile de turnare de toate tipurile, înainte sau după aşezarea lor pe vagoanele de turnare, vor fi curăţate de scoarţe, stropi de metal, de resturi de cărămizi, de murdărie şi se va verifica starea suprafeţei fiecărui pod, modul de montare a refractarelor în reţeaua de turnare precum şi obturarea cu dopuri de lemn a orificiilor cărămizilor centrale.

Art. 496
Se interzice urcarea salariaţilor pe utilajul de turnare, în afara situaţiilor în care procesul tehnologic de pregătire a acestuia o impune, luându-se măsuri de asigurare a personalului împotriva căderilor.

Art. 497
După fiecare turnare se îndepărtează resturile de oţel şi zgură, se curăţă orificiul dopului sau sertarului. Persoanele cu atribuţii de coordonare a activităţii vor verifica starea zidăriei şi vor lua hotărârea de a scoate sau nu oala din circulaţie, în funcţie de starea tehnică a acesteia.

Art. 498
Înaintea fiecărei turnări, şeful de echipă va controla modul de montare, de etanşare şi de funcţionare a dopului de închidere sau a sertarului.

Art. 499
(1)În timpul turnării, pe vagoanele de turnare se interzice staţionarea personalului în partea opusă platformei de turnare pe o distanţă mai mică de 5 m, exceptând lucrătorul de la pârghia dopului sau de la comanda închizătorului cu sertar.
(2)Se interzice staţionarea sau circulaţia salariaţilor sub platforma de turnare.
(3)În tot timpul turnării este obligatorie prezenţa în apropierea macaralei sau a oalelor, a unui electrician şi a unui lăcătuş din echipele de întreţinere.
(4)Se interzice trecerea pe sub oalele de turnare susţinute de macara.

Art. 500
Deschiderea orificiului, în cazul nefuncţionării mecanismului de deschidere-închidere a oalei de turnare, se va face cu ţeava de oxigen. În acest scop operaţia se execută de către şeful de echipă şi de către personalul muncitor de la manevrarea mecanismului, dar nu înainte de îndepărtarea tuturor persoanelor din zonă la o distanţă de minimum 10 m. Lungimea ţevii de oxigen cu care se lucrează trebuie să fie de cel puţin 5 m. În acest timp se interzic mişcările oalei.

Art. 501
(1)Operaţiile de stripare se vor executa cu instalaţii speciale (poduri rulante de stripare) de personal muncitor calificat, instruit special şi autorizat ISCIR.
(2)În timpul stripării şi manevrării lingourilor şi a altor piese se interzice staţionarea persoanelor pe o rază mai mică de 10 m.

Art. 502
În timpul stivuirii lingourilor, a încărcării şi descărcării lor din vagoane, trecerea şi staţionarea persoanelor se interzic pe o rază de 10 m.

Art. 503
(1)Personalul care efectuează curăţarea cu flacără a lingourilor va respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor. Se interzice curăţarea lingourilor aşezate în stive.
(2)Lingourile se vor curăţa în încăperi speciale. Atunci când lipseşte această posibilitate, lucrările se vor executa într-o parte separată a halei, utilizându-se paravane de protecţie contra aşchiilor de metal sau scânteilor ce sar în timpul curăţării.

Art. 504
Liniile ferate din hale trebuie să fie orizontale, fără denivelări, evitându-se formarea oricăror pante.

Art. 505
Pentru a evita deplasarea trenurilor de turnare în timpul turnării, înaintea începerii operaţiei de turnare, acestea se vor asigura cu saboţi de frânare.

Art. 506
Înainte de montarea plăcilor, este obligatoriu a se verifica fiecare lingotieră. În cazul în care acestea prezintă crăpături, fisuri, arsuri sau rupturi, se vor scoate din circuit.

Art. 507
Rostul dintre lingotieră şi podul de turnare se va etanşa cu şpan de fontă sau şnur de azbest uscat, în situaţia în care nu depăşeşte 5 mm, în caz contrar se schimbă podul de turnare sau lingotiera, în funcţie de uzura acestora.

Art. 508
Depozitarea în hală a utilajului de turnare se va face pe teren plan cu axa cea mai lungă în poziţia orizontală. La stivuirea utilajului de turnare în hală se vor realiza stive cu înălţimea maximă de 1,5 m ori cu baza mică. În jurul stivelor se vor lăsa spaţii de circulaţie de minimum 1,2 m.

Art. 509
Fiecare stand de turnare va fi aprovizionat cu nisip, şpan, aluminiu granule, bare de aluminiu, cochile şi linguri de probe, ţevi de oxigen, furtunuri de oxigen cu dispozitive de fixat ţeava la furtun, furtun de apă şi răngi.

Art. 510
După terminarea turnării se va spăla în mod obligatoriu orificiul de turnare. Spălarea cu oxigen în timpul turnării nu este admisă.

Art. 511
În timpul scurgerii din oalele de turnare în oalele sau vanele de zgură ca şi după aceea, se interzice, până la solidificarea completă, să se arunce peste zgură materiale umede sau apă.

Art. 512
Se interzice aşezarea oalelor de zgură pe solul halei înainte de solidificarea zgurei. După solidificare, oalele pot fi aşezate pe sol numai dacă li se poate asigura stabilitatea.

Art. 513
Înainte de aşezarea oalelor de zgură pe postamente (standuri) , pe transfercare sau pe vagoanele de transport se vor controla locurile de aşezare pentru asigurarea stabilităţii.

Art. 514
Turnarea oţelului nu se va începe până când orificiul oalei nu este perfect centrat deasupra pâlniei sau lingotierei, balansul fiind complet interzis.

Art. 515
Adaosul de aluminiu se va face de la o distanţă de minimum 2 m avându-se în vedere evitarea stropilor de oţel lichid.

Art. 516
Deblocarea pâlniilor turnate se va face cu o rangă de metal de minimum 2 m lungime. Pâlniile care nu se pot debloca cu uşurinţă se vor debloca prin tăiere cu oxigen.

Art. 517
(1)Buteliile de oxigen se vor proteja, astfel încât, să se evite stropirea lor cu oţel sau zgură precum şi expunerea lor la temperaturi ridicate.
(2)Se interzice deschiderea robinetelor cu mâinile murdare de unsoare, uleiuri sau alte grăsimi.
(3)În cazul apariţiei defectelor la instalaţiile de gaz, oxigen, aer etc. acestea vor fi remediate numai de către personal calificat şi instruit în acest scop.
(4)Conductele de oxigen aflate pe standurile de turnare vor fi protejate contra radiaţiilor calorice şi a stropilor de oţel lichid.

Art. 518
(1)Adaosul de apă pe capul lingoului turnat se va face de la distanţa de minimum 4 m şi din poziţii din care să fie posibilă retragerea imediată în caz de pericol.
(2)La începutul stropirii, jetul de apă va fi proiectat pe pereţii lingotierei pentru a se evita spargerea crustei formate pe capul lingoului, după calmarea acestuia.

Art. 519
Intervenţiile cu macaraua, la deblocarea lingou-rilor, se vor face numai în cazul în care macaraua de stripare nu poate satisface această operaţie. În acest caz se vor asigura căi şi zone de refugiu.

Art. 520
Lingourile se vor încărca pe vagoane astfel încât să se asigure stabilitatea încărcăturii în timpul transportului, să nu depăşească capacitatea înscrisă pe mijlocul de transport, iar sarcina pe osii să fie, pe cât posibil, uniform repartizată.

Art. 521
Vagoanele de turnare, înainte de a fi introduse în hală pentru alcătuirea unui ansamblu de turnare, se vor verifica şi îndepărta eventualele defecţiuni. Vagoanele trebuie să fie în stare de funcţionare, neadmiţându-se vagoane cu platforme denivelate şi degradate, cu suspensiile blocate sau deformate şi care nu sunt în conformitate cu instrucţiunile de exploatare.

Art. 522
Vagoanele de turnare trebuie să aibă pe platforma lor un strat de ţunder sau nisip de 40-50 mm, uniform distribuit pe toată suprafaţa, pentru asigurarea unei orizontalităţi perfecte a podurilor ce se aşează pe vagon şi pentru asigurarea securităţii vagonului împotriva neînchiderii de dop sau sertar, pentru protejarea împotriva stropilor de oţel sau scurgerii oţelului din lingotieră în anumite situaţii accidentale.

Art. 523
Se interzice folosirea podurilor de turnare care prezintă crăpături, arsuri şi eroziuni ale canalului în care se montează refractarele, mai mari decât cele admise de instrucţiunile tehnologice specifice.

Art. 524
Ansamblurile de turnare se vor pregăti folosind scule şi dispozitive (lanţuri, cârlige, cleşti etc.) care au fost verificate înainte de fiecare utilizare. Dispozitivele auxiliare vor fi corespunzătoare prescripţiilor ISCIR.

Art. 525
(1)Se interzice aşezarea lingotierelor, podurilor sau pâlniilor în poziţie înclinată.
(2)Utilajele de turnare se vor prinde în macara obligatoriu din ambele părţi.
(3)Se interzice prinderea, în acelaşi cleşte de ridicat a două sau mai multe obiecte.

Art. 526
Apropierea de pâlnii şi de lingotiere este admisă numai atunci când acestea se găsesc la 200 mm deasupra podului de turnare sau de un teren plat orizontal (când acest lucru nu se poate evita în procesul tehnologic) .

Art. 527
Pâlniile de turnare, oalele şi dopurile se vor folosi numai uscate.

Art. 528
Ansamblul de turnare va fi astfel aşezat încât să se realizeze o repartiţie echilibrată a forţelor pe osiile vagonului de turnare.

Art. 529
Lingotierele, maselotierele, pâlniile şi podurile de turnare trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere în stare corespunzătoare. Nu se vor folosi utilaje de turnare care nu au dispozitive de prindere (urechi, bolţuri etc) .

Art. 530
Este interzisă orice modificare la oalele pentru turnarea oţelului fără avizul proiectantului utilajului.

Art. 531
Înaintea fiecărei înzidiri a oalei de turnare se va controla partea metalică (mantaua, butoanele, şuruburile de fixare) .

Art. 532
Oalele nou înzidite vor fi uscate. Încălzirea lor se face în mod progresiv până la o temperatură de 800-9000 C cu ajutorul unor instalaţii speciale de uscare.

Art. 533
Nu se admite montarea orificiului de turnare într-un suport necorespunzător care prezintă fisuri, crăpături sau uzuri accentuate.

Art. 534
Pregătirea şi montarea oalelor sunt permise numai pe standurile de basculare special amenajate în acest scop.

Art. 535
(1)Nu este permis a se deschide dopul sau sertarul oalei de turnare când oala se află deasupra sistemelor de cuplare a vagoanelor.
(2)Este interzis a se interveni la mecanismul de acţionare a sertarului sau dopului oalei stând sub aceasta.
(3)După terminarea turnării, oalele vor fi curăţate de zgură prin basculare.

Art. 536
La turnarea oţelului necalmat, în cazul folosirii capacelor metalice, greutatea capacelor va fi calculată în funcţie de mărimea lingoului, astfel încât să nu poată fi aruncate de gazele ce se dezvoltă la solidificare.

Art. 537
Capacele se vor aşeza numai după ce pe marginea lingourilor turnate s-a format, la partea superioară, o crustă solidificată suficient de groasă pentru a le susţine. Grosimea crustei se va stabili separat pentru fiecare format de lingotieră. Capacele trebuie să fie uscate.

Art. 538
(1)Deblocarea oalelelor de turnare de scoarţele de oţel solidificat, a dispozitivului de închidere a barelor dop blocate în mecanismul de închidere se va executa după răcirea oalei prin tăierea cu flacăra oxigaz.
(2)În timpul executării acestor operaţii oala de turnare va fi aşezată în poziţie orizontală stabilă.
(3)Deblocarea oalelor de oţel solidificat, imediat după turnare, se poate executa şi la cald prin tăierea cu lănci cu oxigen gazos.

Art. 539
Căile de acces şi de trecere la/şi spre locurile de muncă vor fi precis delimitate, curate şi degajate de orice obstacol. Scările trebuie prevăzute cu balustrade. Platformele de turnare şi pardoseala acestora trebuie menţinute curate, fără denivelări sau găuri.

SECTIUNEA 2: Turnarea continuă a oţelului

SUBSECTIUNEA 1: Hala de primire a oţelului

Art. 540
Se interzice efectuarea lucrărilor de curăţenie în timpul transportului oalei cu oţel lichid cu transfercarul sau podul rulant ori în timpul barbotării, dacă prin aceasta există posibilitatea producerii accidentelor.

Art. 541
(1)În timpul deplasărilor la rampa de descărcare, conducătorul mijlocului de transport va înştiinţa despre aceasta operatorul de la punctul de comandă al transfercarului de oţel.
(2)La trecerile peste liniile transfercarului se vor emite semnale sonore.

Art. 542
Se interzice staţionarea sau circulaţia persoanelor în zona de lucru a podului rulant, în timpul ridicării şi încărcării scoarţelor.

Art. 543
Zonele, din hala în care se efectuează curăţenia, vor fi delimitate de restul halei prin inscripţii sau împrejmuiri. În această zonă se interzice:
a)accesul persoanelor străine;
b)vehicularea oţelului sau zgurei în stare lichidă;
c)deplasarea transfercarului pentru transportul oţelului. Acţionarea acestuia în interiorul halei se va face de către tehnologul care supraveghează efectuarea curăţeniei şi care a fost instruit asupra modului de acţionare a acestuia.

Art. 544
Dacă evacuarea deşeurilor din hala de primire se face direct din autoîncărcătorul cu cupă în vagoane basculante garate în exteriorul halei, rampele de descărcare vor fi prevăzute cu borduri pe flancuri sau vor fi accesibile pentru autoîncărcătoare atât frontal, cât şi pe cele două flancuri (plane înclinate) .

Art. 545
(1)La introducerea garniturilor de tren în hală se vor emite semnale sonore de avertizare.
(2)Căile de rulare ale transfercarului şi trenurilor vor fi menţinute curate.
Deblocarea oalei de avarie

Art. 546
Formaţiile de lucru care efectuează deblocarea oalei de avarie vor fi dotate cu mijloace necesare măsurării temperaturii oţelului în curs de solidificare din oala de turnare staţionată la răcire.

Art. 547
Se interzice staţionarea sau circulaţia persoanelor în zona din apropierea oalei de zgură în timpul descărcării acesteia din oala de turnare.

Art. 548
Pentru cunoaşterea exactă a stării oalei de avarie se va organiza o evidenţă privind circulaţia acestor oale cu menţionarea numărului oalei, a maşinii la care a fost repartizată, a cantităţii şi stării oţelului din oală.

Art. 549
Se interzice depozitarea bramei de răcire în poziţie necorespunzătoare, simplu rezemată, în poziţie verticală cu stabilitatea neasigurată. În vederea preluării fără dificultate, în cârligul macaralei, aceasta va fi aşezată pe un suport special.

Art. 550
La efectuarea operaţiei de răcire cu brama se va evita lovirea fundului sau a pereţilor oalei precum şi scăparea acesteia din cârligul macaralei.

Art. 551
Oala de avarie se va aşeza numai în locul amenajat în acest scop şi în poziţie perfect verticală, pentru a se evita scurgerea oţelului.

Art. 552
Brama de răcire va fi corect fixată în dispozitivul de prindere în cârligul macaralei, care va fi verificat periodic.

Art. 553
Zonele în care se efectuează bascularea oalelor în vederea deblocării sau extragerii oţelului solidificat vor fi marcate şi semnalizate cu plăcuţe de avertizare.

Art. 554
Spălarea orificiului oalei cu ţeava de oxigen se va face într-un loc special amenajat. Protecţia împotriva radiaţiilor calorice şi a stropilor se va face cu un paravan.

SUBSECTIUNEA 2: Transportul oţelului lichid de la hala de elaborare la hala de turnare

Art. 555
Dirijarea macaralei de la oţelărie se va face dintr-o poziţie care să nu expună operatorul la accidentare prin stropire cu oţel sau zgură lichidă şi care să-i asigure vizibilitatea la ambele reazeme în timpul aşezării oalei cu oţel pe vagonul cu care se transportă la turnare.

Art. 556
(1)La ridicarea oalei cu oţel lichid de pe transfercar sau vagon, macaragiul va fi dirijat într-un loc care să asigure vizibilitatea asupra modului În care cÂrligele macaralei au fost prinse În urechile oalei.
(2)Ridicarea oalei se va face numai după o asigurare prealabilă cu privire la fixarea corespunzătoare a cârligelor în urechile oalei.

Art. 557
Circulaţia sau staţionarea salariaţilor în hala de primire a oţelului, în timpul ridicării şi transportării cu macaraua a oalei de oţel lichid, este interzisă.

Art. 558
Aşezarea oalei cu oţel lichid pe instalaţia de barbotare se va face numai în condiţiile dirijării macaragiului dintr-un loc care să asigure vizibilitatea lăcaşurilor pentru aşezarea oalei şi numai după ce s-a constatat că aceasta poate fi aşezată vertical pentru a se evita deversarea oţelului.

Art. 559
Nivelul oţelului în oala de turnare se va stabili prin instrucţiuni, astfel încât, să nu deverseze pe timpul transportului, manipulărilor şi al barbotării.

Art. 560
Înainte de evacuarea oţelului din convertizor se va verifica starea dipozitivului de închidere a oalei. Se interzice utilizarea dopurilor, sertarelor defecte sau cu funcţionare defectuoasă.

Art. 561
Înainte de expedierea la turnare se vor îndepărta scoarţele lipite de mantaua metalică a oalelor de turnare, care s-ar putea desprinde în timpul manipulărilor sau ar putea stânjeni aşezarea pe masa de barbotare sau turnul rotitor.

Art. 562
Oalele cu oţel lichid, închise cu dop, vor fi asigurate împotriva deschiderii necomandate pe toată durata evacuării şarjei, transportului, barbotării şi aşezării pe turnul rotitor.

Art. 563
În timpul deplasării transfercarului sau a vagonului special cu oala cu oţel lichid se interzice transportul diverselor materiale pe acestea. Transportul persoanelor este interzis chiar dacă pe transfercar nu se află oala cu oţel lichid.

Art. 564
(1)Pornirea sau oprirea transfercarului sau a vagonului special cÂnd se transportă oala cu oţel lichid se va face fără şocuri, pentru evitarea debordărilor de oţel şi zgură.
(2)Atât la pornire cât şi în timpul deplasării mijloacelor de transport ale oalei cu oţel lichid se vor emite semnale sonore pentru avertizarea persoanelor din preajmă.

Art. 565
Se interzice aşezarea, în vederea transportului, oalei cu oţel lichid pe transfercar sau vagon, dacă aceasta prezintă scurgeri de oţel de la orificii sau nu a fost asigurată împotriva deschiderii necomandate.

Art. 566
Liniile din hala de primire, din zona destinată circulaţiei mijloacelor de transport a oalelor cu oţel, vor fi fără denivelări, înclinaţii sau poziţii care să pericliteze stabilitatea mijlocului de transport pe timpul deplasărilor.

SUBSECTIUNEA 3: Barbotarea oţelului

Art. 567
Barbotarea oţelului va fi efectuată numai de persoane instruite care cunosc construcţia, modul de exploatare şi parametrii de lucru ai instalaţiei, instruiţi şi atestaţi pe post.

Art. 568
Se interzice staţionarea sau circulaţia în raza de lucru a braţului instalaţiei de barbotare, în timpul funcţionării acesteia sau în timpul efectuării reparaţiilor.

Art. 569
Schimbarea dopului instalaţiei de barbotare trebuie efectuată, astfel încât, să se evite posibilitatea căderii de la înălţime.

Art. 570
Barbotarea se va începe numai după ce se constată că oala este aşezată corect pe suporţii mesei de barbotare.

Art. 571
(1)Înainte de începerea barbotării se va verifica starea tehnică a instalaţiei referitor la:
– circulaţia gazelor inerte prin conducte şi furtunuri;
– funcţionarea mecanismului de antrenare pe verticală şi a limitatoarelor de cursă ridicare – coborâre;
– funcţionarea manometrelor, regulatoarelor de presiune şi a robineţilor;
– etanşeitatea îmbinărilor dintre ţeavă şi furtun;
(2)Racordul dintre tub şi furtun se va face numai prin intermediul unui regulator de presiune.

Art. 572
Măsurarea temperaturii oţelului se va face la adăpostul unui paravan de protecţie, cu lănci de lungime corespunzătoare.

Art. 573
Depozitarea recipienţilor cu gaze inerte pentru barbotare se va face în conformitate cu prevederile normelor privind transportul, manipularea şi depozitarea recipienţilor sub presiune.

Art. 574
Standul de barbotare va fi prevăzut cu post interfonic cuplat cu cel existent în cabina aparatelor de măsură şi control.

Art. 575
Prafurile de acoperire termoizolante trebuie să fie uscate şi ambalate în saci de maximum 35 kg.

Art. 576
În cazul formării unei cruste de zgură pe suprafaţa oţelului din oala de turnare înainte de măsurarea temperaturii, aceasta se va sparge cu scule uscate şi încălzite. La fel se va proceda şi pentru spargerea zgurei în jurul tijei dopului în cazul utilizării oalelor cu dop.

Art. 577
Se interzice utilizarea lăncilor de barbotare care prezintă uzură avansată, neetanşeităţi între elementele refractare sau nu au verticalitatea asigurată.

SUBSECTIUNEA 4: Turnarea oţelului

Art. 578
Aşezarea şi centrarea oalei cu oţel pe braţele turnului vor fi comandate de către persoana cu atribuţii în acest sens.

Art. 579
Ridicarea oalei de pe masa de barbotare şi aşezarea ei în vederea turnării se vor face numai prin dirijarea macaralei de pe platforma de turnare de către o persoană special instruită. Se interzice transmiterea semnalelor de către două sau mai multe persoane simultan.

Art. 580
(1)Persoana care dirijează transportul oalei cu oţel lichid se va situa într-o poziţie cu vizibilitate maximă, în afara zonei periculoase.
(2)Se interzice aşezarea sau ridicarea oalei cu oţel lichid, pe sau de pe turn fără ca macaragiul să fie dirijat.

Art. 581
Toţi turnătorii vor fi autorizaţi ca legători de sarcină şi vor fi instruiţi pentru tăiere cu ţeava de oxigen.

Art. 582
(1)În timpul scoaterii dopului de lemn şi a nisipului din orificiul de scurgere se interzice staţionarea în zona din apropierea oalei de turnare.
(2)Deschiderea sertarului sau a dopului se va efectua sub supravegherea turnătorului şef, care va asigura îndepărtarea persoanelor din preajmă.

Art. 583
(1)În timpul turnării se interzice circulaţia sau staţionarea persoanelor în raza de acţiune a turnului rotitor sau în zona oalei de avarie.
(2)Operaţia va fi executată de persoane special instruite, asigurându-se condiţii pentru retragerea nestingherită a turnătorului în momentul apariţiei jetului şi a impactului cu fundul distribuitorului.
(3)Se interzice prezenţa altor persoane pe platforma de turnare de unde se comandă turnul rotitor, în afară de turnătorul şi ajutorul acestuia.

Art. 584
(1)Administrarea prafurilor de acoperire a oţelului din distribuitor se va face, astfel încât, să se evite stropirea celor de pe platforma superioară de turnare şi a turnătorilor de la fire.
(2)Prafurile de acoperire vor fi lipsite de umiditate.

Art. 585
Începerea turnării pe fiecare fir în parte se va comanda de către o persoană cu atribuţii în acest sens, după ce operatorul din cabina de comandă confirmă starea bună de funcţionare a maşinii de turnare.

Art. 586
Se interzice accesul în spatele distribuitorului în zona vanei de preaplin pentru efectuarea diverselor lucrări în timpul turnării.

Art. 587
În cazul întreruperii accidentale a turnării (perforări ale sertarului sau defectări ale mecanismului de acţionare a sertarului şi deplasarea turnului spre oala de avarie) , personalul va părăsi zona de lucru pentru a nu fi surprins de împroşcările de stropi de oţel sau zgură lichidă.

Art. 588
Se interzice intervenţia turnătorilor pentru remedierea defecţiunilor apărute la mecanismul închidere – deschidere a sertarului, în timpul turnării.

Art. 589
Luarea probei de oţel se va face cu o lingură încălzită într-un cuptor de uscat probe. În timpul acestei operaţiuni turnătorul care comandă închizătorul oalei cu oţel va reduce debitul jetului de oţel.

Art. 590
La executarea operaţiei de curăţare din cristalizator se vor utiliza scule uscate şi curăţate de grăsimi.

Art. 591
În cazul perforării cristalizatorului, se va retrage jgheabul de avarie, iar turnătorii se vor retrage în locuri de refugiu dinainte stabilite.

Art. 592
În cazul perforării firului, muncitorii care efectuează intervenţia în vederea eliminării avariei vor fi instruiţi în prealabil asupra lucrărilor ce urmează să le efectueze.

Art. 593
(1)În cazul turnărilor secvenţiale, turnătorii de la fire vor lucra în reprize pentru evitarea efectelor radiaţiilor şi a instalării stării de oboseală prematură.
(2)Duratele pauzelor şi timpul de lucru între pauze se vor stabili prin instrucţiuni care vor fi avizate de organele medicale.

Art. 594
În cazul perforării duzei la unul din firele în turnare, turnătorul va avertiza pe turnătorul de la pupitrele învecinate de tragerea jgheabului de avarie pentru a se evita accidentarea acestora prin stropirea cu oţel.

Art. 595
Înlocuirea distribuitorului în timpul turnării se va face la comanda persoanei cu atribuţii de coordonare a activităţii, care va asigura îndepărtarea persoanelor din zona periculoasă.

Art. 596
Nu se va lucra etajat pe firul curb, fiind pericol de accidentare în timpul intervenţiilor.

Art. 597
În cazul creşterii temperaturii pe returul cristalizatorului peste limita admisă tehnologic, va fi anunţată persoana cu atribuţii de coordonare a activităţii care va hotărî întreruperea turnării la firul respectiv sau va dispune altă intervenţie adecvată situaţiei.

Art. 598
(1)Pe toată durata turnării, operatorul din cabina de comandă va supraveghea permanent aparatele de măsură şi control.
(2)În timpul turnării, părăsirea cabinei de comandă de către operator este interzisă.
(3)În timpul turnării prezenţa persoanelor în camera de răcire şi deschiderea uşilor, sunt interzise.

Art. 599
(1)Se interzice aşezarea oalei cu oţel pe suporţii braţului turnului rotitor, dacă aceştia nu sunt curăţaţi de scoarţe de oţel sau zgură.
(2)Deplasarea turnului rotitor va fi însoţită de semnale de avertizare sonore şi luminoase.

Art. 600
Înainte de turnare se va verifica starea tehnică a oalei de avarie sau preaplin, a urechilor de prindere şi a instalaţiei de răcire, parametrii agenţilor de răcire şi ungere, modul de aşezare pe fundaţie a maşinii şi jgheaburile cărucioarelor.

Art. 601
Se interzice ca în oala de avarie, în vanele de zgură şi de preaplin să fie depozitate moloz, gunoaie etc. Dacă sunt pline peste 50% din volum, vor fi Înlocuite (golite) .

Art. 602
Nu este permisă începerea turnării dacă nu este asigurată apa de răcire de avarie şi dacă nu funcţionează comanda automată a instalaţiei.

Art. 603
Înainte de aducerea oalei cu oţel se va asigura funcţionarea corectă a întregii instalaţii electrice, mecanice, hidraulice precum şi a aparaturii de comandă (pupitre suspendate, pupitre de comandă) , a cajei de extracţie şi a maşinilor de tăiere.

Art. 604
Înainte de începerea turnării se vor verifica sistemele de semnalizare optică şi acustică şi sistemul de comunicaţii prin interfon.

Art. 605
Protecţia turnului rotitor se va asigura prin zidire cu cărămidă refractară a 3/4 din înălţime.

Art. 606
La toate aparatele telefonice vor fi afişate vizibil principalele numere de telefon (salvare, pompieri, poliţie, dispecerat) .

Art. 607
Toate amenajările instalaţiei şi dispozitivele de siguranţă vor fi verificate zilnic.

Art. 608
Înainte de turnarea oţelului se vor respecta următoarele:
a)se vor îndepărta din preajmă persoanele care nu au sarcini legate nemijlocit de turnare;
b)vor fi verificate sculele tehnologice necesare (răngi, dopuri de cupru, furtunuri stropitoare, aparat de tăiere cu oxigen, clemele de prindere etc) ;
c)se va verifica existenţa echipamentului individual de protecţie, sistemul de protecţie faţă de distribuitor, funcţionarea exhaustoarelor camerei de răcire, prezenţa perdelei de aer pentru răcire de protecţie etc.

Art. 609
Deschiderea oalei de turnare se va face când distribuitorul este pe cărucior în poziţie de turnare. Se
interzice deschiderea oalei de turnare dacă aceasta nu este perfect verticală şi poziţionată corect pe distribuitor.

Art. 610
Înainte de începerea turnării se va verifica starea de funcţionare a instalaţiei hidraulice de acţionare a mecanismului de Închidere – deschidere.

Art. 611
(1)Înainte de îndepărtarea dopului de siguranţă din orificiul oalei de turnare (în cazul oalelor cu dop) este necesară verificarea prealabilă a dispozitivului de închidere.
(2)Dacă una din tije este retezată (la oale cu două orificii) , dopul de siguranţă de la acestea nu se scoate iar turnarea se va efectua printr-un orificiu.
(3)În cazul retezării ambelor tije portdop se scoate dopul de siguranţă. Turnarea în acest caz se va face pe un singur orificiu, transvazându-se oţelul în altă oală (oala de avarie) cu jet plin.

Art. 612
Scoaterea dopului de lemn şi a nisipului din orificiul de scurgere a oţelului se va face numai de pe platforma pe care se află pupitrul de comnadă al turnului rotitor şi cu un dispozitiv care să asigure o distanţă de protecţie între orificiul de scurgere şi lucrătorul ce execută operaţia.

Art. 613
În timpul turnării se interzice staţionarea podului rulant deasupra distribuitorului şi a oalei de turnare.

Art. 614
Dacă după deschiderea sertarului se constată că orificiul este blocat cu crustă din oţel solidificat sau nisip, se va practica deblocarea prin insuflare cu ţeavă cu oxigen.

Art. 615
Se interzice utilizarea instalaţiei de tăiat cu ţeava în stare tehnică necorespunzătoare (lipsă coliere la îmbinarea dintre furtun şi ţeavă, robineţi cu scăpări de oxigen) şi cu echipament de protecţie îmbibat cu grăsimi.

Art. 616
Deschiderea prin insuflare cu oxigen se va face numai de pe platforma pupitrului de comandă al turnului rotitor şi a instalaţiei hidraulice de acţionare a sertarului.

Art. 617
Se interzice umplerea distribuitorului peste nivelul de gardă, volumul de oţel fiind reglat prin închizătorul oalei. Dacă oţelul iese din distribuitor prin preaplin, se va urmări ca nivelul oţelului în vană să nu depăşească 2/3 din volum, când sertarul se închide complet.

Art. 618
(1)Închiderea accidentală a firului se va executa fără comandă. Operaţia de închidere trebuie realizată în timp scurt, evitându-se împroşcarea cu oţel a celor din jur.
(2)Închiderea firului în cazul turnării deschise se va realiza prin astuparea orificiului distribuitorului cu dop de cupru sudat la o tijă care trebuie să aibă o lungime de cel puţin 1,5 m. Dopurile vor fi uscate.

Art. 619
În cazul În care orificiul este decalibrat, se va Întrerupe turnarea pe toate firele iar distribuitorul va fi dirijat la vana de avarie.

Art. 620
Admisia uleiurilor în cristalizator se va regla astfel încât ungerea să se facă numai pe plăcile de cupru. Uleiul nu trebuie să ajungă pe oglinda oţelului.

Art. 621
Pentru prevenirea perforării firului sub cristalizator, ca urmare a scăderii nivelului oţelului sub limita admisă în distribuitor, se va reduce viteza de extracţie.

Art. 622
Se interzice reluarea turnării firului după o întrerupere mai mare de două minute.

Art. 623
În cazul în care se constată bombarea laturilor semifabricatului, în scopul evitării perforărilor de fir, se va reduce viteza de turnare sau se creşte debitul de răcire.

Art. 624
În caz de perforare a oalei de turnare, aceasta va fi dirijată pe regim de avarie la oala de avarie, apoi va fi preluată cu podul rulant şi deplasată în hala de primire astfel încât să nu deterioreze instalaţiile şi să se evite incendiile.

Art. 625
Pătrunderea zgurei în cristalizator este interzisă. Prezenţa acesteia poate duce la perforări.

Art. 626
Se interzice îndepărtarea distribuitoarelor dacă oţelul de la suprafaţa lor este lichid. Ridicarea şi transportul acestora se vor face numai după formarea unei cruste cu o grosime corespunzătoare care să împiedice scurgerea oţelului.

Art. 627
Se interzice tăierea semifabricatului perforat în timpul operaţiunii de turnare. Aceasta se face numai după oprirea turnării şi după răcirea semifabricatului (să nu aibă miezul lichid) .

Art. 628
Avariile survenite în timpul turnării, la instalaţiile din zona de răcire, vor fi remediate numai după întreruperea turnării şi după evacuarea semifabricatului de pe fir.

Art. 629
În timpul turnării cu tuburi de imersie se vor respecta următoarele reguli:
a)prafurile de acoperire care se dau pe suprafaţa oţelului din cristalizator vor fi în stare uscată;
b)tuburile de imersie se vor monta sau se vor suspenda de distribuitor numai cÂnd orificiile distribuito-rului sunt obturate.

Art. 630
La turnările secvenţiale se vor respecta următoarele reguli:
a)se va revizui starea distribuitorului înainte de primirea şarjei care urmează, acordându-se atenţie deosebită verificării căptuşelii în zona impactului cu jetul din oala de turnare. Această verificare se va face pe măsura coborârii nivelului oţelului în distribuitor;
b)în cazul utilizării distribuitorului cu capac, înainte de începerea turnării secvenţiale, se vor tăia depunerile metalice de la orificiile din capac.

Art. 631
(1)Înlocuirea distribuitorului se va face numai cÂnd orificiul acestuia este Închis.
(2)La fixarea distribuitorului pe cărucior se va verifica dacă acesta este corect aşezat pe suporţi.

Art. 632
În cazul maşinilor de turnare prevăzute cu instalaţii de schimbare a distribuitorului, în timpul secvenţei la suspendarea distribuitorului de masa de ridicare-rotire, se va urmări ca marginile distribuitorului să fie corect fixate în dispozitivul de prindere, apoi se va da comandă operatorului de la pupitrul principal pentru ridicarea mesei.

Art. 633
După terminarea turnării, stropirea capului semifabricatului se va face cu ajutorul unui duş fixat pe un mâner lung, astfel încât lucrătorul să fie situat în afara zonei periculoase.

Art. 634
În caz de avarie, se va acţiona butonul de avarie pentru scoaterea postului de sub tensiune.

Art. 635
Pentru prevenirea perforării crustei solidificate a semifabricatului se va îndepărta în permanenţă zgura de pe oglinda metalului din cristalizator.

Art. 636
În timpul turnării se vor urmări şi regla debitele de apă pe circuitul secundar în funcţie de vitezele de turnare prevăzute şi se va verifica temperatura apei la cristalizator.

Art. 637
Uşile de acces în camerele de răcire se vor închide obligatoriu şi vor fi etanşe.

Art. 638
(1)Intervenţiile în camera de răcire când circuitul de răcire este în funcţiune, se vor face utilizând echipament impermeabil care să permită libertatea mişcărilor pe spaţii restrânse.
(2)Accesul în camerele de răcire, pentru verificări sau intervenţii de deblocare a firelor perforate sau a barelor false agăţate, se va face numai după oprirea turnării şi îndepărtarea distribuitorului cu zgură sau oţel.
(3)Urmărirea barelor false se va face numai de la ferestrele special amenajate în acest scop.

Art. 639
Înainte de aşezarea oalei pe unul din braţele turnului rotitor se va verifica funcţionarea corectă a mecanismelor de acţionare şi frânare a turnului şi în mod deosebit a acţionării pe regim de avarie.

Art. 640
(1)Turnul rotitor trebuie să fie prevăzut cu dublă comandă de acţionare locală şi de la postul central de comandă.
(2)Pe ambele braţe ale turnului vor fi marcate cu săgeţi, sensul de rotaţie şi numărul de ordine al braţului.

Art. 641
(1)Înainte de începerea turnării se va verifica existenţa vanelor de zgură, a oalei de avarie, a jgheaburilor şi vanelor de preaplin, a lingurilor şi cochilelor pentru probe, a termocuplelor şi prafurilor de acoperire.
(2)Oala de avarie, vana şi jgheabul de preaplin sau avarie trebuie să fie în stare bună, căptuşite cu cărămidă refractară şi bine uscate.
(3)Deplasarea oalei cu oţel sau a distribuitorului în caz de avarie, se va face numai după lansarea de semnale sonore specifice.

Art. 642
La distribuitoarele prevăzute cu capac pentru turnare, se vor folosi şabloane speciale pentru centrarea orificiului oalei pe orificiul capacului.

Art. 643
Sculele folosite pentru îndepărtarea zgurei din cristalizator vor fi confecţionate din oţel rotund sub formă de cârlige. Se interzice folosirea ţevii pentru confecţionarea acestor scule. Capetele rezultate după retragerea zgurei din cristalizator vor fi depozitate în locuri special amenajate, pentru a se evita accidentele prin arsuri.

Art. 644
Se interzice depozitarea materialelor inflamabile sau explozive pe platformele de turnare, lângă maşina de tăiere sau în apropierea firului cald.

Art. 645
Căile de acces şi platformele din camerele de răcire vor fi menţinute permanent în stare de curăţenie.

SUBSECTIUNEA 5: Distribuitorul

Art. 646
Se interzice controlul distribuitorului de către o singură persoană.

Art. 647
Căruciorul portdistribuitor va fi verificat şi manevrat de către persoane instruite special pentru aceste operaţii.

Art. 648
Mantaua metalică a distribuitorului va fi prevăzută cu orificii pentru eliminarea umidităţii rezultate la uscarea căptuşelii refractare.

Art. 649
Înzidirea, ştamparea şi placarea distribuitoarelor se vor face pe baza unei tehnologii care să asigure funcţionarea acestora fără pericol, în condiţii normale de exploatare.

Art. 650
Controlul distribuitorului în vederea turnării se va face numai după ce se întrerupe focul de la arzătoare şi după ce s-au luat măsuri pentru diminuarea efectelor radiaţiilor.

Art. 651
Se interzice folosirea distribuitorului dacă se constată fisuri sau rupturi la orificiile calibrate sau la tuburile de imersie sau dacă prezintă deficienţe la mecanismele de închidere – deschidere, la placarea sau la montarea orificiilor de turnare a tuburilor de imersie sau a dopurilor.

Art. 652
Este obligatorie verificarea centrării orificiilor calibrate, a tecilor de protecţie sau a tuburilor de imersie faţă de axa centrală a cristalizatorului şi se va respecta distanţa dintre axe. Verificarea se va face cu un şablon special prevăzut în acest scop.

Art. 653
Instalaţia de acţionare pentru depozitarea distribuitorului se va verifica înaintea utilizării, astfel încât să permită centrarea corectă a acesteia.

Art. 654
Se interzice aducerea sau scoaterea în/şi din poziţia de turnare, a căruciorului portdistribuitor cu ajutorul podului rulant.

Art. 655
Se interzice folosirea improvizaţiilor la operaţiunea de fixare a distribuitorului pe cărucior, precum şi la aducerea distribuitorului în poziţia de turnare.

Art. 656
(1)În vederea evitării stropirii cu oţel lichid în timpul turnării oţelului din oală, căruciorul portdistribuitor va fi prevăzut cu apărători de protecţie antistropi, care să elimine posibilitatea accidentării lucrătorilor ce deservesc pupitrul suspendat, mecanismul de închidere a distribuitorului şi cristalizatorului.
(2)Apărătorile vor fi fixate conform proiectului, pentru a se evita căderea lor şi accidentarea turnătorilor.

Art. 657
Calea de rulare a căruciorului portdistribuitor se va menţine curată şi lipsită de materiale care ar putea produce blocarea acestuia.

Art. 658
Căruciorul portdistribuitor va fi prevăzut cu instalaţii de acţionare pentru viteză mică în cazul centrării şi viteză mare pentru deplasare în caz de avarie şi cu semnalizare sonoră şi luminoasă.

Art. 659
Jgheaburile de avarie şi de preaplin vor fi bine înzidite, curate, uscate şi corect montate, astfel încât să nu permită deversări de oţel şi să poată fi manevrate cu uşurinţă.

SUBSECTIUNEA 6: Deblocarea distribuitorului

Art. 660
În timpul deblocării distribuitorului prin rotirea basculatorului se vor îndepărta toate persoanele din zona periculoasă.

Art. 661
Distribuitorul utilizat la turnare se aduce cu ajutorul macaralei cu traversă:
a)se interzice deplasarea distribuitorului dacă nu a fost corect prins în cele patru braţe ale dispozitivului;
b)se interzice transportul distribuitorului cu oţel dacă la partea superioară nu s-a format o crustă suficient de groasă pentru a preveni deversarea oţelului în timpul transportului.

Art. 662
În hala de deblocare, distribuitorul se aşează pe un stand special, unde va staţiona până la solidificarea completă a oţelului şi zgurei. Dirijarea macaralei se va face dintr-un loc care să asigure vizibilitatea asupra locului de aşezare a distribuitorului.

Art. 663
Se interzice introducerea apei în distribuitor pentru urgentarea solidificării.

Art. 664
(1)După solidificarea oţelului, distribuitorul se va aşeza pe basculator. Umerii distribuitorului se vor bloca cu ajutorul siguranţelor de fixare.
(2)Părţile în mişcare ale dispozitivului de acţionare a basculatorului vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.

Art. 665
Se interzice bascularea distribuitorului dacă sub acesta, în zona de cădere a “ursului”, se găseşte apă.

SUBSECTIUNEA 7: Înzidirea distribuitoarelor

Art. 666
(1)Zidarul este obligat să cunoască şi să aplice corect comenzile de lucru cu macaralele.
(2)Se interzic intervenţiile la utilaje şi dispozitive, pentru care zidarul nu are calificarea necesară.

Art. 667
Înainte de Începerea Înzidirii se va verifica construcţia metalică a distribuitorului care trebuie să fie curăţaţă de resturi de zgură şi oţel. Totodată se va verifica starea mecanismelor de închidere – deschidere a dopurilor, a ramei la partea superioară şi starea urechilor de prindere. În cazul în care se constată defecţiuni la aceste elemente se interzice începerea înzidirii distribuitorului.

Art. 668
Înzidirea distribuitorului se va efectua conform prevederilor instrucţiunilor tehnologice, cu respectarea normelor privind manipularea şi depozitarea materialelor precum şi cele referitoare la calitatea sculelor şi uneltelor.

Art. 669
(1)Toate operaţiunile de înzidire, ştampare şi placare se vor executa numai de pe platforma de lucru special amenajată.
(2)Între zidăria de uzură şi plăci se va asigura un spaţiu care va fi umplut cu nisip foarte bine uscat.

Art. 670
(1)Se interzice cioplirea cărămizilor pentru stratul de uzură. Ajustarea acestora se va executa la maşina de fasonat.
(2)Pentru evitarea perforărilor, înzidirea stratului de uzură se va face, astfel încât mărimea rosturilor să nu depăşească 2 mm.

Art. 671
Se interzice depozitarea necorespunzătoare a paletelor cu cărămizi, a suporţilor, a sacilor cu ciment, a maselor de ştampare, în stive mai mari de 1,5 m înălţime.

Art. 672
Se interzice suflarea prafului şi a hainelor cu jet de oxigen sub presiune.

Art. 673
După înzidire, distribuitoarele ştampate se vor preîncălzi. Durata minimă, precum şi temperatura de preîncălzire se vor stabili prin instrucţiuni. Gradul de uscare se va verifica prin măsurarea temperaturii exteriorului. În lipsa aparatului de măsură, uscarea se va verifica prin conţinutul de umiditate a gazelor evacuate prin orificiile de aerisire.

SUBSECTIUNEA 8: Pregătirea şi încălzirea distribuitoarelor

Art. 674
La efectuarea operaţiunii de montare a capacelor pe distribuitoare se interzice urcarea persoanelor pe capac cÂnd acesta este suspendat În cÂrligul podului rulant.

Art. 675
Salariaţii care efectuează încălzirea orificiilor calibrate şi a tuburilor de imersie vor verifica furtunurile, arzătoarele, bateriile de recipienţi, robinetele, colierele de strângere, aparatura de măsură.

Art. 676
Transportul distribuitorului la locul de montare se va efectua cu ajutorul podului rulant cu traversă. Se interzic ridicarea şi transportul distribuitorului dacă cele patru braţe ale traversei nu sunt prinse corect în urechile distribuitorului.

Art. 677
Montarea distribuitorului se va efectua conform prevederilor instrucţiunilor de lucru.

Art. 678
Toate operaţiunile care se efectuează la distribuitor (montarea suporţilor, dopurilor, tuburilor de imersie etc) se vor efectua pe standuri special amenajate. Se interzice efectuarea acestor operaţiuni cu distribuitorul suspendat în cârligul podului rulant.

Art. 679
La fixarea dopului în mecanismul de închidere şi de deschidere se vor utiliza chei şi prelungitoare speciale. Rigidizarea prin baterea cu ciocanul este interzisă.

Art. 680
Montarea tubului de imersie se va face numai după ce a fost verificat şi uns cu mortar la partea conică. Montarea se va face, astfel încât, orificiile tubului să fie coaxiale cu orificiile distribuitorului.

Art. 681
(1)Aprinderea arzătoarelor pentru preîncălzirea distribuitoarelor se va face de persoane special instruite. Deschiderea robinetelor de admisie a gazului combustibil se va face după regula “Gaz pe flacără”.
(2)Dacă există indicii de formare de acumulări de gaz în atmosfera din apropierea armăturilor conductelor de gaz, se va efectua în prealabil aerisirea locului respectiv după care se va proceda la aprinderea arzătoarelor.

Art. 682
Lăcaşurile arzătoarelor staţiilor de preîncălzire se vor curăţa periodic de zgură.

Art. 683
Staţiile de preîncălzire trebuie să fie corect înzidite iar flacăra astfel reglată încât să asigure o încălzire constantă.

SUBSECTIUNEA 9: Cristalizatorul

Art. 684
Înainte de începerea turnării se vor verifica:
– funcţionarea sistemului de oscilaţie al cristali-zatorului, etanşeitatea pe suport, înclinarea şi centrarea pe zonă a acestuia;
– plăcile de cupru pentru depistarea eventualelor fisuri, ciupituri, îmbinări necorespunzătoare la muchii;
– instalaţia de semnalizare optică de la pupitrul suspendat, care atestă existenţa presiunii apei în instalaţia de răcire. Se interzice începerea turnării dacă instalaţia de semnalizare este defectă.

Art. 685
Se vor verifica capacele cristalizatoarelor la intrarea în schimb şi dacă se constată că nu corespund, vor fi schimbate sau completate cu masă de ştampare.

Art. 686
Dacă se constată prezenţa apei la pereţii cristalizatoarelor sau pe capetele de bară se vor lua măsuri pentru îndepărtarea cauzelor care au generat această situaţie, reprogramându-se turnarea.

Art. 687
Se interzice intervenţia pentru reparaţii sau curăţenie pe ghidajul firului, dacă nu se asigură o distanţă de cel puţin 300 mm, între rola superioară şi rola inferioară.

Art. 688
După turnare, cristalizatorul se va curăţa de resturile de ulei şi de picăturile de oţel rămase în rosturile de îmbinare.

SUBSECTIUNEA 10: Caja de tragere şi îndreptare a semifabricatului

Art. 689
Se interzice intervenţia la dispozitivul de tragere şi îndreptare a semifabricatului în timpul turnării sau deasupra semifabricatului incandescent.

Art. 690
Comanda de extracţie a barei fixe şi a firului turnat se va realiza în concordanţă cu prevederile instrucţiunilor tehnologice atât în ceea ce priveşte nivelul oţelului în cristalizator cât şi sub raportul vitezei de extracţie. În timpul trecerii semifabricatelor din caja de extracţie către zona maşinii de tăiere este interzisă trecerea peste ghidaje. Accesul este admis numai pe pasarelele cabinei maşinii de tăiere.

Art. 691
În timpul pregătirii şi turnării şarjei este interzisă staţionarea în apropierea elementelor în mişcare ale maşinii de debitare şi în apropierea firului cald.

Art. 692
Se interzice trecerea peste role sau peste lanţul barei false, când aceasta se află în caja de tragere şi îndepărtare.

Art. 693
Curăţarea canalelor de ţunder se va face de cel puţin 2 salariaţi.

Art. 694
Se interzice începerea turnării dacă nu s-au asigurat, realizat sau verificat sincronizările la ridicarea şi coborârea segmenţilor, funcţionarea rolelor, etanşeitatea sistemului de răcire, materialele pentru adaos etc.

Art. 695
Înainte de începerea turnării se vor îndepărta resturile de zgură sau deşeuri metalice de pe caja de tragere. Canalele de ţunder se vor menţine permanent în stare curată.

Art. 696
Se interzice dirijarea manuală (cu răngi sau plăci de tablă) a semifabricatului, la ieşirea din caja de îndreptare.

Art. 697
Şnurul de azbest, şpanul de cuie şi fierul vechi de priză pentru etanşare, trebuie să fie uscate şi lipsite de grăsimi sau oxizi.

Art. 698
Se vor verifica vitezele de introducere şi de extracţie a barelor false. Dacă se constată funcţionarea în şocuri a acestora, instalaţia se opreşte şi se remediează defecţiunea.

Art. 699
În cazul nedesprinderii capului barei false se va acţiona pentru desprinderea capului prin demontarea rapidă a bulonului de asamblare a capului, cu prima zală a lanţului. Dacă operaţiunea nu reuşeşte se taie semifabricatul.

Art. 700
Reluarea extracţiei după terminarea turnării se va face numai după închiderea (solidificarea) capului semifabricatului, prin răcire cu jet de apă.

Art. 701
(1)Se interzice folosirea improvizaţiilor la introducerea barei false.
(2)În cazul efectuării unor remedieri în zona de sub cristalizator este obligatoriu ca bara falsă să fie coborâtă fără a fi ţinută sub presiune.

Art. 702
La efectuarea curăţeniei în canalul de ţunder se vor folosi lanterne sau lămpi portabile în bună stare. Se interzice utilizarea instalaţiilor improvizate pentru iluminat. Se interzice utilizarea torţelor pentru iluminarea canalelor (iluminarea cu flacără) .

Art. 703
Înainte de montare, capul barei false se va încălzi şi se va unge cu mortar refractar. Se va verifica corectitudinea etanşării capului de bară în cristalizator.

Art. 704
Se va verifica starea tehnică a troliului, lanţului, balansierului, rolelor de ghidare a lanţului, ridicarea şi coborârea segmenţilor de pe firul curb şi se vor remedia toate defecţiunile constatate.

SUBSECTIUNEA 11: Ajustaj

Art. 705
Înainte de pornirea căilor cu role a transportoarelor sau a altor instalaţii de transport, operatorii se vor asigura că în zonele de acţiune a acestora nu se deplasează persoane şi că la posturile vecine în flux nu sunt operatori.

Art. 706
Se interzice dirijarea semifabricatelor cu răngi sau alte dispozitive ajutătoare când acestea se deplasează înclinat pe patul de evacuare. Operaţiunea se va executa cu ajutorul podului rulant sub supraveghere.

Art. 707
Se interzice trecerea peste calea cu role. Se vor folosi În acest caz pasarele special amenajate.

Art. 708
Se interzice orice intervenţie sub paturile de evacuare sau răcire în timpul deplasării semifabricatelor (brame, blumuri, şleburi, ţagle) .

Art. 709
Se interzice pornirea utilajelor de la cabinele de comandă dacă mărcile de restricţie nu sunt la post.

Art. 710
(1)Toate cabinele, căile de acces, utilajele şi instalaţiile din sectorul ajustaj, vor fi păstrate în perfectă stare de curăţenie.
(2)Se interzice depozitarea materialelor inflamabile În cabine sau În apropierea utilajelor.

Art. 711
(1)Circulaţia macaralelor cu sarcină se va face numai pe culoarele stabilite În afara zonelor de lucru.
(2)La trecerea macaralelor cu sarcină se vor emite semnale sonore pentru avertizarea salariaţilor.

Art. 712
(1)Se interzice transportul semifabricatelor pe căile cu role, prin tamponări sau prin împingere.
(2)Se interzice transportul semifabricatelor suprapuse sau care prezintă bavuri sau curburi.

Art. 713
Se interzice transportul semifabricatelor de pe mesele de stivuire, cu macaraua. Transportul cu macaraua se face numai când acestea se află pe stelaje.

Art. 714
Depozitarea semifabricatelor pentru flamare, raşchetare, tăiere se va face prin aşezare. Se interzice efectuarea acestei operaţiuni prin desprinderea de la înălţime a sarcinii din dispozitivul de prindere.

SUBSECTIUNEA 12: Debitarea cu flacără oxigaz

Art. 715
După terminarea debitării semifabricatelor instalaţia se retrage în zona de pornire în vederea eliberării stelajului de semifabricatele debitate şi realimentate. Se interzice efectuarea manevrelor cu macaraua în zona maşinilor atunci când acestea sunt în funcţiune.

Art. 716
Se interzice traversarea, de către personal, a stelajului maşinilor de tăiat oxigaz.

Art. 717
(1)Înainte de pornirea instalaţiilor de tăiere, operatorul trebuie să se asigure că în jurul instalaţiei nu sunt persoane.
(2)Se interzice accesul persoanelor străine în zona de acţiune a acestei instalaţii.

Art. 718
Se interzice efectuarea lucrărilor de întreţinere la maşinile de flamat când acestea se află sub tensiune şi cu fluidele pornite sau când acestea se află în poziţie de lucru. Intervenţiile sunt admise numai când maşina se află în poziţie retrasă.

Art. 719
Se interzice pornirea sau deplasarea maşinii de flamare, dacă mărcile de restricţie nu se află la postul de comandă.

Art. 720
(1)Se interzice orientarea aparatului oxigaz pentru debitare sau flamare, În direcţia în care se află salariaţii. Este interzisă schimbarea direcţiei de orientare a aparatului fără o asigurare prealabilă, pentru a nu surprinde în direcţia jetului persoane care staţionează sau circulă în zonă.
(2)Se interzice staţionarea flamatorului pe patul de curăţare, în timpul întoarcerii semifabricatului.

Art. 721
În timpul curăţării prin raşchetare a suprafeţelor semifabricatelor, raşchetatorul se va asigura ca în zona de proiectare a aşchiilor să nu staţioneze alte persoane.

Art. 722
(1)Instalaţia de debitare automată aferentă maşinii de turnare se va porni numai după efectuarea verificărilor privind funcţionarea la parametrii optimi, etanşeitatea conductelor de gaz şi după ce s-a asigurat vizibilitatea de la postul de comandă precum şi starea de funcţionare a maşinilor, a utilajelor şi instalaţiilor din avalul fluxului.
(2)În cazul nefuncţionării maşinii de tăiere sau în cazul tăierii incomplete (fir prea rece sau funcţionare defectuoasă a maşinii) se va efectua tăierea manuală cu flacără, de către salariaţi instruiţi şi autorizaţi special în acest sens.

Art. 723
După debitarea semifabricatului, acesta se va evacua pe calea cu role în sectorul ajustaj, cu respectarea prevederilor privind transportul semifabricatelor pe căile cu role.

Art. 724
Pentru evitarea căderii şutajelor pe ghidaje, se interzice debitarea semifabricatelor mai scurte decât dublul distanţei dintre cele două reazeme consecutive.

Art. 725
Se interzice depozitarea materialelor inflamabile (combustibili, lubrifianţi etc) în apropierea maşinilor de tăiat oxigaz.

Art. 726
Se interzice funcţionarea instalaţiei de tăiere dacă duzele sunt uzate şi în timpul tăierii provoacă împrăştierea metalului topit.

Art. 727
Se interzice reglarea debitului de oxigen şi gaz, în timpul funcţionării aparatului.

Art. 728
Se interzice utilizarea maşinii, dacă prezintă defecţiuni privind etanşarea, fixarea unităţilor de flamare, înfundarea duzelor etc. Garniturile de etanşare se vor verifica şi înlocui periodic. Periodicitatea verificărilor se va stabili prin instrucţiuni.

Art. 729
După reparaţiile sau remedierile efectuate la subansamblurile maşinii de flamare, înainte de montare, acestea se vor degresa cu o substanţă care se va stabili prin instrucţiuni. Se interzice utilizarea substanţelor grase sau inflamabile.

Art. 730
Zona de amplasare a maşinii de flamat se va îngrădi pentru a nu permite accesul persoanelor străine.

SUBSECTIUNEA 13: Sortarea, marcarea , luarea probelor, depozitarea şi încărcarea semifabricatelor

Art. 731
(1)În timpul verificării suprafeţei semifabricate-lor, al sortării, marcării şi prelevării probelor, persoana care se deplasează la stive sau la paturile de marcare nu va trece pe sub sarcinile aflate în macara, în timpul manevrelor acestora.
(2)Deplasarea se va face numai pe căile de acces dinainte stabilite şi marcate.

Art. 732
La intrarea între stive pentru identificarea mărcilor de oţel, la încărcarea şi descărcarea din vagoane, lucrătorul se va asigura că în apropiere nu se deplasează macarale cu sarcină în cârlig.

Art. 733
Se interzice staţionarea în apropierea stivelor de semifabricate, indiferent de înălţimea sau modul de stivuire a acestora.

Art. 734
Se interzice efectuarea marcării semifabricatelor pe paturile de răcire. Această operaţie se va efectua pe paturile de marcare sau în locurile special amenajate.

SUBSECTIUNEA 14: Utilizarea oxigenului şi a gazelor naturale la instalaţiile de turnare continuă a oţelului

Art. 735
(1)La preluarea schimbului, persoana cu atribuţii de coordonare a activităţii este obligată să verifice starea furtunurilor de oxigen şi modul de fixare la ştuţurile bateriei de oxigen sau la reţeaua de oxigen.
(2)La constatarea unor defecţiuni aceasta va dispune măsurile corespunzătoare de remediere.

Art. 736
(1)Înainte de începerea uscării distribuitoarelor, orificiilor calibrate şi a tuburilor de imersie, instalatorul de serviciu este obligat să verifice, înainte de deschiderea robinetului de gaz, starea tehnică a conductelor, arzătoarelor, vanelor, furtunurilor, tuturor flanşelor. Dacă se constată că acestea nu prezintă scăpări de gaze va permite fixarea arzătoarelor la distribuitoare şi sub orificii.
(2)Deschiderea gazului se va face de către instalatorul de serviciu.

Art. 737
(1)Înainte de începerea spălării orificiului se deschide robinetul de oxigen cu debit redus şi numai după introducerea ţevii în orificiu se măreşte debitul de oxigen insuflat (se deschide complet ventilul de oxigen) .
(2)Se interzice introducerea ţevii în orificiu când ventilul de oxigen este închis.

SUBSECTIUNEA 15: Particularităţile condiţiilor de muncă în secţiile de turnare continuă

Art. 738
Protecţia turnătorilor împotriva stropilor de oţel din distribuitor se va realiza cu ajutorul apărătorilor confecţionate din tablă de oţel şi căptuşite refractar.

Art. 739
Toate construcţiile şi instalaţiile aferente oţelăriilor şi turnărilor continue, expuse pericolului distrugerii prin contactul direct cu metal lichid, în caz de avarie, vor fi protejate (zidite) cu cărămidă sau beton refractar.

Art. 740
Toate conductele energetice, conductele pentru instalaţiile de răcire, conductorii electrici, conductele instalaţiei de ungere şi altele vor fi protejate împotriva radiaţiilor calorice cu material termoizolant, astfel încât să se prevină avarierea acestora.

SECTIUNEA 3: Prelucrarea materialelor feroase refolosibile

Art. 741
Înălţimea materialului depozitat în grămezi pe platforme nu poate depăşi 2,5 m iar la depozite cu estacadă şi poduri rulante, înălţimea nu poate depăşi 5 m.

Art. 742
Stivuirea materialelor se face, astfel încât, să se asigure stabilitate deplină. Materialul se scoate din stivă numai prin partea superioară. Se interzice încărcarea containerelor peste gabaritul lor. Containerele se aşează în depozit, astfel încât, să se dea posibilitatea manevrării uşoare cu macaraua. Se interzice staţionarea salariaţilor lângă stivele în curs de aşezare sau de încărcare. Urcarea pe stive sau grămezi este permisă numai salariaţilor care execută operaţii de depozitare sau încărcare.

Art. 743
Materialele se vor depozita numai sub supravegherea unei persoane desemnate în acest sens care va indica locul şi condiţiile specifice de depozitare.

SUBSECTIUNEA 1: Pregătirea materialelor feroase refolosibile – sortarea

Art. 744
Operaţiile de sortare vor fi dirijate de către o persoană cu atribuţii în acest sens.

Art. 745
La sortarea materialelor se vor admite numai salariaţi instruiţi special pentru această operaţie.

Art. 746
(1)La sortarea manuală se vor depista şi separa elementele de muniţie (proiectile, mine, bombe, focoase etc.) cu sau fără elemente active.
(2)La descoperirea acestor elemente, salariaţii vor anunţa imediat şeful depozitului.

Art. 747
Când se lucrează cu doi sau mai mulţi salariaţi la transportul sau la manevrarea unui singur obiect, unul dintre ei va fi însărcinat în mod special cu conducerea lucrărilor.

Art. 748
Când doi sau mai mulţi salariaţi transportă greutăţi ca: grinzi, ţevi, şine etc. toţi vor aşeza materialul pe acelaşi umăr, aşezându-se după înălţime şi vor merge în aceeaşi cadenţă.

Art. 749
Înainte de începerea lucrului, salariaţii vor fi instruiţi de către organul de specialitate pentru sortarea şi separarea elementelor de muniţie şi a corpurilor închise (recipiente, rezervoare etc) .

Art. 750
Operaţia de încărcare – descărcare se execută numai sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă.

Art. 751
Zonele periculoase pentru trecere vor fi marcate prin tăbliţe indicatoare iar noaptea aceste zone vor fi marcate prin sisteme optice.

Art. 752
Toate locurile destinate operaţiilor de încărcare – descărcare, precum şi drumurile de circulaţie trebuie să fie luminate în cazul lucrului de noapte.

SUBSECTIUNEA 2: Balotarea şi tăierea mecanică

Art. 753
Deservirea utilajului la balotare se face numai de către mecanicul de serviciu.

Art. 754
Terenul unde se execută operaţia de balotare şi tăiere mecanică trebuie să fie neted şi curat.

Art. 755
(1)După încărcarea cutiei, coordonatorul lucrărilor va controla aşezarea materialului în vederea evitării ruperii sau săririi unor părţi proeminente cu ocazia lăsării capacului.
(2)Pornirea maşinii se va face după un semnal acustic dat de coordonatorul lucrării care s-a asigurat că toţi salariaţii s-au retras la o distanţă de 2 m în spatele presei sau în spaţii protejate cu paravane.
(3)Înainte de pornirea utilajului, mecanicul răspunde cu un semnal acustic că a înţeles comanda şi pune în funcţiune utilajul.

Art. 756
(1)Este interzisă staţionarea sau trecerea prin faţa cutiei de presare în timpul funcţionării presei.
(2)În timpul lăsării capacului, este interzisă orice intervenţie la cutia utilajului.
(3)În timpul funcţionării utilajului, se interzice mecanicului părăsirea locului de muncă şi intervenţia la mecanismele, supapele şi conductele presei.

Art. 757
Se interzice folosirea utilajului fără aparatura de măsură şi control în funcţiune, fără apărători de protecţie şi fără existenţa tăbliţelor avertizoare în jurul utilajului.

Art. 758
Baloturile rezultate la operaţia de presare nu trebuie să depăşească greutatea maximă prescrisă în cartea tehnică a presei. Manipularea şi transportarea baloturilor la locul de depozitare se vor face cu ajutorul podurilor rulante echipate cu electromagnet.

Mărunţirea manuală

Art. 759
Mărunţirea se execută numai într-un spaţiu împrejmuit cu paravane de protecţie, care să oprească schijele de fontă care se desprind.

Art. 760
Se interzice staţionarea salariaţilor care nu au atribuţii la spargeri, în apropierea locului unde se execută spargerea.

Art. 761
Greutatea ciocanelor şi baroaselor folosite la spargerea fontei trebuie să fie de maximum 10 kg.

Art. 762
Distanţa minimă de cel mai apropiat loc de muncă este de 10 m.

Art. 763
Ciocanul şi barosul trebuie să fie bine fixate în cozi de lemn, fără noduri sau crăpături.

SUBSECTIUNEA 3: Mărunţirea mecanică

Art. 764
Ridicarea berbecului se va face după semnalul acustic dat de coordonatorul lucrării. Mecanicul trolist răspunde, cu un semnal acustic după care pune în funcţiune mecanismul de ridicare a troliului.

Art. 765
(1)După căderea berbecului, coordonatorul lucrării dă semnalul pentru coborârea cârligului. Numai după lăsarea la sol a cârligului lucrătorii pot să-şi reia activitatea în jurul sonetei.
(2)Mecanicul trolist nu are voie să încredinţeze altor persoane manevrarea troliului.
(3)Întreaga activitate ce se desfăşoară la sonetele de spart fontă şi scoarţă de oţel va fi supravegheată şi condusă direct de către coordonatorul lucrării.

Art. 766
Înainte de începerea schimbului, coordonatorul lucrării verifică starea tehnică a zalei berbecului, cablurilor, răngilor şi a celorlalte unelte cu care se manevrează materialul, consemnându-se aceasta în registrul special întocmit.

Art. 767
Manevrarea materialelor pe şabotă nu se face cu instalaţia de ridicat a sonetei.

Art. 768
(1)Prinderea cleştelui de berbec se execută numai de coordonatorul lucrării.
(2)Înainte de ridicarea berbecului, toţi lucrătorii vor părăsi spaţiul de lucru retrăgându-se la adăpost.
(3)După terminarea lucrului, berbecul rămâne la sol lângă şabotă iar cleştele se ridică la înălţimea de minimum 3 m.
(4)Se interzice lăsarea berbecului în poziţia ridicată, după terminarea lucrului.

Art. 769
(1)Este interzisă desfăşurarea totală de pe tambur a cablului de ridicat. În poziţia cea mai de jos a cârligului, trebuie să rămână pe tambur cel puţin două spire complete de cablu.
(2)Se interzice exploatarea sonetelor la o tempeatură sub -200C.

Art. 770
Accesul mijloacelor de transport şi de ridicat în zona de siguranţă se admite numai atunci când nu au loc spargeri de materiale.

Art. 771
Ridicarea şi declanşarea bilei cu ajutorul electromagnetului se vor efectua numai după primirea ordinului (prin radiotelefon) de la coordonatorul lucrării care comandă retragerea salariaţilor în adăpost şi avertizează sonor întreaga zonă de începere a lucrului.

Art. 772
Este interzisă alimentarea şabotei cu material, peste perdelele de protecţie. Alimentarea se va face numai prin coridorul special amenajat în acest scop.

Art. 773
Legarea pieselor ce urmează a fi transportate se va executa numai de către personal autorizat şi numai cu cabluri mecanice matisate, verificate, evitându-se trecerea acestor cabluri peste muchii tăietoare.

Art. 774
În timpul efectuării spargerii, podul rulant pentru transportul materialelor, va fi retras din zona şabotei. În această zonă se va găsi numai podul rulant echipat cu cabină blindată şi cu electromagnet.

Art. 775
Sonetele utilizate pentru spargerea pieselor din fontă şi din oţel se amplasează la o distanţă de cel puţin 30 m de locurile de muncă, de drumurile de circulaţie şi de clădiri.

Art. 776
Sonetele de spart fontă tip trepied se îngrădesc cu bile de lemn căptuşite cu tablă până la înălţimea de 3/4 din înălţimea de ridicare a berbecului.

Art. 777
Sonetele de spart fontă tip MAST se îngrădesc cu bile de lemn (pereţi dubli) pe o înălţime de 2,50 m. Pereţii vor fi prevăzuţi cu deschideri prin care se alimentează cu material şi se evacuează materialul prelucrat (mărunţit) .

Art. 778
Troliile care ridică berbecul sonetelor pentru spart fontă şi oţel sunt adăpostite într-o cabină cu acoperiş din tablă cu grosime de cel puţin 2 mm şi pereţi rezistenţi în afara îngrădirii. În această cabină se adăpostesc şi salariaţii care deservesc sonetele.

Art. 779
Cabina troliului va fi prevăzută, la tabloul electric, cu covor de cauciuc şi cu un grătar de lemn pe care va sta mecanicul trolist în timpul funcţionării troliului.

Art. 780
În jurul sonetelor pentru spart scoarţă se delimitează o zonă de securitate pe o rază de cel puţin 30 m marcată cu tăbliţe avertizoare plantate din 10 În 10 m.

Art. 781
Între locul de cădere al bilei (nicovală sau şabotă) şi cabină, se interpune un paravan de protecţie de tablă cu grosimea de cel puţin 5 mm, prins pe un schelet de oţel profilat. Înălţimea paravanului va fi de cel puţin 3 m.

Art. 782
Este interzisă punerea în funcţiune a troliului fără apărătoare de protecţie a volantului.

Art. 783
Instalaţiile de mărunţire mecanică se amplasează în zone cât mai depărtate de locul de muncă, de drumurile de circulaţie şi de clădiri, pe o rază de cel puţin 50 m, zonă care va fi marcată cu tăbliţe avertizoare plasate din 10 în 10 m.

Art. 784
Nu se admite începerea lucrului dacă se constată deteriorări la perdelele de protecţie şi la şabotă.

Art. 785
Se interzice lucrul cu electromagnetul podului rulant dacă nu funcţionează şi al doilea circuit electric de siguranţă, care să prevină declanşarea necomandată a bilei sau a materialului, în cazul întreruperilor accidentale ale curentului electric.

Art. 786
Pentru reducerea zgomotului transportoarelor metalice de la instalaţiile de mărunţire strunjituri, şeful formaţiei de lucru va verifica şi va lua măsuri ca toate elementele în mişcare să fie unse şi în stare normală de funcţionare.

Art. 787
Pentru lucrul pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusă, se va asigura un iluminat corespunzător (minimum 75 lx) ; în caz contrar lucrul este interzis.

SECTIUNEA 4: Organizarea şi executarea lucrărilor periculoase şi în mediu toxic

Art. 788
(1)În fiecare oţelărie şi secţie de turnare continuă se va întocmi lista lucrărilor desfăşurate în medii toxice, listă aprobată de conducătorul unităţii.
(2)Lucrările în mediu toxic vor fi executate după un plan special de organizare şi executare.

Art. 789
Lucrările în mediul toxic, legate de lichidarea avariilor vor fi executate în conformitate cu planurile de lichidare a avariilor aprobate de conducătorul unităţii.

Art. 790
Organizarea şi executarea lucrărilor cu foc deschis se vor face în conformitate cu prevederile Normelor generale, de prevenire şi stingere a incendiilor şi numai după obţinerea “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC”.

CAPITOLUL 5: Prevederi de proiectare

SECTIUNEA 1: Aparataj de măsură şi control

Art. 791
Sesizoarele de temperatură, de cantitate, prizele de tensiune, de debit, de nivel, de analiză, elementele de execuţie şi strangulare se vor amplasa în locuri uşor accesibile, ferite de lovituri, bine iluminate atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii. Ele vor avea inscripţionate vizibil (pe eticheta anexată sau pe element) , simbolul aparatului, conform simbolizării din proiect.

Art. 792
(1)În cazul în care sesizoarele sau prizele se vor amplasa la înălţime sau în locuri cu acces greoi se vor prevedea platforme de deservire cu scări de acces.
(2)Înălţimea de amplasare a aparatelor indicatoare locale trebuie să permită citirea uşoară a acestora.

Art. 793
(1)Aparatele şi traductoarele amplasate local vor fi protejate contra intemperiilor, loviturilor, radiaţiilor termice şi accesului personalului neautorizat, prin introducerea în cutie, cofrete sau dulapuri executate din materiale necombustibile.
(2)Amplasarea cutiilor, cofretelor, aparatelor locale trebuie realizată, astfel încât, să nu se obtureze căile de acces sau căile de evacuare de pe utilajele tehnologice.

Art. 794
La conductele de impuls cu gaz toxic, combustibil sau exploziv nu se vor prevedea sau monta robinte cu trei căi, pentru a se evita răspândirea gazului în mediul de lucru, la o manevră greşită.

Art. 795
Conductele de impuls vor fi prevăzute cu însoţitoare cu abur, pentru a le feri de îngheţ acolo unde există posibilitatea formării condensului În conducte.

Art. 796
Se interzice trecerea traseelor cablurilor electrice dintr-o încăpere în alta, având categorii de pericol de incendiu diferite. Intrarea cablurilor în încăperi cu pericol de explozie se va face, din exterior. În caz contrar se va prevedea etanşarea corespunzătoare la trecerea cablurilor prin ziduri sau planşee.

Art. 797
Pentru alimentarea instalaţiilor cu energie electrică vor fi prevăzute două sisteme de alimentare din care unul va constitui alimentarea de rezervă.

Art. 798
În lungul transportoarelor, la cca 50 m unul de altul, se vor prevedea prize pentru legarea diverselor aparate necesare lucrărilor de reparaţii (aparate de sudură, aparate de vulcanizare) .

Art. 799
Filtrele silozurilor pentru stocarea materialului desulfurant trebuie să fie prevăzute cu sistem de determinare automată, cu înregistrare şi semnalizare a creşterii conţinutului de acetilenă.

Art. 800
Pentru avertizare, în cazul deplasării şi basculării cuptorului, se vor monta sub cuptor, în jurul mecanismului de basculare şi a părţii superioare a cuptorului, instalaţii speciale de semnalizare.

SECTIUNEA 2: Camere de comandă

Art. 801
(1)Camerele de comandă se recomandă a fi realizate cu echipamente de tip deschis (panouri) , la care este obligatorie separarea spaţiului operativ de spaţiul de întreţinere din spatele panourilor. Separarea se realizează cu peretele despărţitor prevăzut cu una sau două uşi de acces, în funcţie de lungimea tabloului.
(2)În cabinele de comandă locale se pot amplasa echipamente de tip închis (dulapuri) , la care nu este obligatorie o separare.

Art. 802
Iluminatul în camerele de comandă va asigura supravegherea optimă a echipamentelor fără solicitarea vizuală a personalului. Iluminatul se va realiza indirect astfel încât panourile de comandă să nu reflecte lumina primită.

Art. 803
În camerele de comandă se interzic:
a)introducerea conductelor de apă pentru stingerea incendiilor precum şi amenajarea de dulapuri pentru hidranţi de incendiu şi furtunuri;
b)introducerea ţevilor de impuls, conţinând gaze combustibile, substanţe toxice sau alte substanţe, care prin defectarea conductei de impuls pot provoca accidente. Excepţie o fac conductele cu aer instrumental ce deservesc instalaţia de automatizare.

Art. 804
(1)Amplasarea aparatelor de măsură pe tablouri va fi realizată în aşa fel încât să asigure citirea, manevrarea şi întreţinerea uşoară. Aparatele de comandă manuală vor fi dispuse într-o ordine logică, conform necesităţilor de funcţionare şi conducere a instalaţiilor tehnologice.
(2)Schemele sinoptice vor permite urmărirea uşoară a fluxurilor tehnologice şi a circuitelor de automati-zare aferente, având inscripţionate, în mod vizibil, simbolurile sau reperele prevăzute în schemele tehnologice.
(3)Semnalizările de avertizare vor fi realizate cu dispozitive de avertizare sonoră, a căror anulare se va face de către operator.

Art. 805
Maşinile de deservire a agregatelor de elaborare şi turnare continuă vor fi prevăzute cu următoarele sisteme de semnalizare:
a)acustică – funcţionând la comanda conducătorului maşinii;
b)acustică – comandă automată, la depăşirea maşinilor (clopot – sirenă) ;
c)optică – automată, pentru semnalizarea deplasării maşinii (cu girofarul) .
Dotarea simultană a maşinilor cu semnalizările de la punctul a) şi b) este obligatorie.

Art. 806
Morile, concasoarele, ciururile etc. vor fi prevăzute cu sisteme şi dispozitive de eliminare a trepidaţiilor precum şi de micşorare a zgomotului.

Art. 807
Înaintea utilajelor de sortare şi sfărâmare se vor prevedea separatoare magnetice şi detectoare de metal pe benzi, pentru prevenirea pătrunderii unor bucăţi de metal, care pot produce avarii şi accidente.

Art. 808
(1)Toate utilajele sau recipientele descoperite (buncăre, decantoare, colectare etc.) se vor prevedea cu împrejmuiri regulamentare.
(2)Amplasarea rezervoarelor pentru produse inflamabile precum şi a staţiilor de pompare aferente acestora se vor face în conformitate cu Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, în vigoare.

Art. 809
Oalele pentru transportul fontei de la melanjoare la cuptoare vor avea centrul de greutate cu cel puţin 200 mm sub axa fusurilor de basculare În cÂrligele podurilor rulante.

Art. 810
Macaragii de la încărcare vor fi protejaţi contra radiaţiilor termice şi a stropilor de zgură, prin instalarea pe podul rulant a paravanelor din plasă de sârmă şi prin pereţi căptuşiţi cu materiale izolatoare.

Art. 811
Cabina maşinii de şarjare trebuie să fie rezistentă la şocuri mecanice, termoizolantă şi să protejeze mecanicul de împroşcări de metal şi zgură.

Art. 812
(1)Cabina mecanicului de pe podul rulant sau maşina de şarjare trebuie să fie dotate cu un scaun comod cu spătar şi să asigure o bună vizibilitate a frontului de lucru. Construcţia scaunului trebuie să excludă vibraţiile.
(2)Pentru accesul în cabină trebuie să existe o scară cu balustradă.

Art. 813
Maşina de şarjare trebuie să fie dotată cu un sistem acustic de semnalizare şi frâne electrice la sistemul de deplasare, rotire şi oscilare.

Art. 814
(1)Convertizorul trebuie să fie astfel conceput încât să poată fi menţinut în orice poziţie.
(2)În cazul alimentării manuale se va avea grijă ca grilajul amplasat la gura utilajului să aibă ochiurile dimensionate în funcţie de mărimea bucăţilor de materiale ce pot intra în concasor.

Art. 815
(1)La gura concasorului se va amplasa o platformă de lucru cu lăţimea de cel puţin 1 m, prevăzută cu balustradă montată la înălţimea de 1m.
(2)Gura de încărcare a concasorului va avea apărătoare sau jgheab pentru prevenirea eventualelor aruncări de material. Gura de alimentare va avea o distanţă de minimum 2 m până la tavan.

SECTIUNEA 3: Elemente de legătură

Art. 816
Elementele de legătură vor fi dimensionate, astfel încât, să permită trecerea integrală a debitului de materiale fără pericol de înfundare.

Art. 817
Elementele de legătură demontabile, intermedi-are între buncăre şi utilaje vor fi prevăzute cu vibratoare, dacă nu se pot executa la dimensiuni şi la pante, care să permită evitarea lipirii materialului.

Art. 818
Elementele de legătură amplasate sub transpor-toarele mobile sau cu cap mobil vor fi prevăzute la partea superioară cu grătare sau capace demontabile.

Art. 819
Elementele de legătură dintre utilaj vor fi prevăzute cu:
a)blindaje sau praguri pentru acumulare de material, în scopul protejării contra uzurii la blindaje se pot folosi, după caz, plăci de oţel sau fontă manganoasă, şine uzate de cale ferată, covor de cauciuc uzat etc. Se interzice utilizarea de plăci din oţel carbon normal;
b)guri de vizitare pentru supraveghere şi intervenţie în caz de înfundare;
c)parte demontabilă (flanşată) sau rabatabilă pentru a permite înlocuirea blindajelor.

Art. 820
(1)În cazul în care elementele de legătură au o lungime de peste 2 m, acestea se vor executa din tronsoane flanşate, fiecare cu o lungime maximă de 3 m şi o greutate de maximum 500 kg (exclusiv greutatea blindajelor interioare) .
(2)De asemenea, se vor prevedea, după caz, fie platformă şi scări la gurile intermediare de vizitare, fie locuri de acces (prevăzute cu capace rabatabile) realizate la nivelul superior al elementului.

Art. 821
Partea superioară a buncărelor se va realiza din metal şi, după caz, se vor prevedea cu plăci de protecţie demontabile.

Art. 822
Buncărele tampon (de trecere sau de stocare temporară) vor fi prevăzute cu sesizoare de nivel, de minim şi de maxim, cu transmitere la postul centralizat de comandă. Sesizarea atingerii unuia dintre aceste niveluri se va face atât electric (cu întreruperea funcţionării) , cât şi acustic – local. Pentru supraveghere şi întreţinere, în zona sesizoarelor de nivel, se vor realiza platforme şi căi de acces.

SECTIUNEA 4: Armături şi conducte tehnologice

Art. 823
Prin conducte tehnologice, în prezenta normă, se înţeleg toate instalaţiile de conducte care asigură procesul tehnologic respectiv şi prin care se transportă:
a)materia primă;
b)produse semifabricate;
c)produse finite;
d)abur;
e)apă;
f)combustibil, gaze;
g)reactivi;
h)alte materiale care asigură procesul tehnologic respectiv;
i)reactivi şi gaze uzate;
j)produse intermediare ale procesului tehnologic;
k)deşeuri rezultate din procesele de producţie.

Art. 824
Armăturile de închidere, pentru manevrarea (deschiderea) cărora este necesar un efort mare, vor fi prevăzute cu conducte de ocolire (by-passuri) şi cu acţionare mecanică sau electrică.

Art. 825
Armăturile de închidere şi de reglaj montate pe conducte trebuie să fie uşor accesibile pentru deservire.

Art. 826
Pentru deconectarea (decuplarea) agregatelor şi aparatelor care lucrează sub presiuni de 40 atm. şi mai mari, se vor prevedea, pe fiecare ramificaţie de la colectoarele principale, câte două armături de închidere (ventile, vane) , între care se vor prevedea robinete de control pentru verificarea închiderii etanşe a armăturilor.

Art. 827
(1)Numărul şi amplasarea armăturilor de închi-dere se stabilesc prin proiect şi trebuie să asigure o izolare perfectă a fiecărui aparat sau agregat în parte.
(2)În afara armăturilor de închidere, se vor prevedea şi armături de reglaj, impuse de necesităţile procesului tehnologic.

Art. 828
(1)Conductele de avarie şi instalaţiile de legătură cu rezervoarele de avarie trebuie să aibă o pantă către rezervoarele de avarie şi un traseu liniar cu un număr minim de curbe şi ramificaţii.
(2)Conductele de avarie nu trebuie să aibă armături de închidere pe întreaga lor lungime, în afara armăturilor de izolare, în dreptul aparatelor.

Art. 829
(1)Conductele vor fi amplasate pe reazeme şi suspensii calculate la greutatea conductei, a izolaţiei termice, a lichidului transportat, la presiunea vântului, precum şi la greutatea stratului de gheaţă (pentru conductele exterioare) .
(2)Reazemele fixe trebuie calculate şi la eforturi suplimentare care apar la dilatarea termică a conductei.

Art. 830
(1)Toate conductele, indiferent de temperatura mediului ambiant şi a aerului transportat, trebuie să fie calculate la autocompensare totală.
(2)În cazurile în care nu este posibilă autocompensarea amintită, se vor monta compensatoare corespunzătoare.
(3)Se interzice prevederea şi montarea compresoarelor cu presgarnituri la conductele prin care se transportă produse toxice, gaze combustibile (inclusiv cele lichefiate) , lichide combustibile şi inflamabile.

Art. 831
Se interzice montarea conductelor pentru transportul substanţelor toxice şi al celor care prezintă pericol de explozie şi de incendiu prin încăperi auxiliare cu destinaţie socială sau administrativ – gospodărească şi prin staţii de distribuţie a energiei electrice.

Art. 832
(1)Protecţia termoizolatoare a conductelor va fi realizată din materiale necombustibile.
(2)Conductele care depozitează sau transportă fluide, care se pot solidifica la temperaturi sub 00C, trebuie însoţite cu conducte de abur şi izolate termic împreună.
(3)Toate conductele se vor vopsi în culori convenţionale, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 833
La amplasarea vanelor sau a altor armături în cămine, canale sau alte construcţii sub nivelul terenului se vor prevedea tije prelungite sau roţi de manevră, de asemenea, se va realiza accesul în siguranţă la aceste armături, pentru cazurile de reparaţii sau înlocuire.

Art. 834
Se interzice amplasarea conductelor pentru apă, abur, lichide corozive şi inflamabile deasupra sau în apropierea conductorilor şi echipamentului electric. Se interzice, de asemenea, amplasarea armăturilor şi a prizelor de apă şi de abur în apropierea conductorilor şi a echipamentului electric.

Art. 835
(1)Montarea vanelor, a armăturilor şi a accesorilor montate pe conducte trebuie să asigure accesibilitatea deservirii executării reparaţiilor şi controlului.
(2)Se interzice folosirea garniturilor de cauciuc la flanşe sau armături pe conductele de abur.

Art. 836
Conductele pentru oxigen umed trebuie să fie pozate în pantă de cel puţin 3%, iar în punctele cele mai joase trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de drenare protejate împotriva îngheţului.

Art. 837
(1)Conductele subterane trebuie să fie îngropate sub nivelul de îngheţ.
(2)Conductele îngropate vor fi protejate împotriva curenţilor vagabonzi prin măsuri adecvate (exemplu: protecţie catodică) .
(3)Trecerile conductelor prin pereţi se vor face prin tuburi de protecţie.

Art. 838
Se interzice montarea robineţilor sau a ventilelor de orice fel pe conductele de presiune, dacă acestea nu au fost construite pentru presiunea nominală de funcţionare a conductei.

Art. 839
(1)În punctele de minim, conductele vor fi prevăzute cu ventile de golire.
(2)Drenarea conductelor de abur se va realiza prin oale de condens.
(3)Se interzice funcţionarea oalelor de condens care nu sunt racordate la colectoare sau care au ventilul de purjare defect.

Art. 840
Posturile de utilizare a oxigenului trebuie să fie realizate conform prevederilor următoare:
a)ţeava de coborâre a postului de utilizare va fi racordată la partea superioară a conductei de oxigen, prin intermediul unei bucle pentru prevenirea pătrunderii apei de condens şi a impurităţilor;
b)ţeava de coborâre va fi prevăzută cu un ventil de închidere;
c)robinetul de serviciu cu ventil, împreună cu reductorul de presiune, se vor monta în aval de ventilul de închidere cu ajutorul unui racord în formă de T;
d)capătul ţevii de coborâre va fi închis cu un dop filetat pentru a putea efectua evacuarea impurităţilor din ţeavă.

ANEXA 1: NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII CONEXE ŞI/SAU COMPLEMENTARE
PRESCRIPŢII TEHNICE ISCIR
1.- NSSM pentru distribuţia şi utilizarea gazelor naturale
2.- NSSM pentru producerea aerului comprimat
3.- NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului
4.- NSSM pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei
5.- NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere
6- NSSM pentru sudarea şi tăierea metalelor
7.- NSSM pentru activităţi de vopsire
8.- NSSM pentru utilizarea energiei electrice În medii normale
9.- NSSM pentru transportul, distribuţia şi utilizarea energiei termice
10.- NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice
11.- NSSM pentru transportul intern
12.- NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
13.- NSSM pentru transporturi rutiere
14.- NSSM pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule
15.- NSSM pentru lucrul la înălţime
16.- NSSM pentru activităţile de exploatare şi întreţinere a transportoarelor cu bandă
17.- NSSM pentru tratamente termice şi termochimice
18.- NSPM pentru elaborarea şi turnarea fontei
19.- NSPM pentru fabrici de aglomerare
20.- NSPM pentru fabricarea cocsului şi a produselor cocsochimice
21.- Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea, recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie
22.- R 1 – 87 – Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat şi dispozitivelor auxiliare
23.- C 4 – 83 – Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea repararea, şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune
24.- C 15 – 84 – Prescripţii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea şi verificarea conductelor de abur şi apă fierbinte sub presiune
25.- CR 5 – 82 – Prescripţii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţii-lor mecanice sub presiune şi instala-ţiilor de ridicat
26.- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, 1994
27.- Norme pentru transportul, manipularea şi evidenţierea explozibililor
28.- Norme tehnice privind deţinerea, prepararea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor şi pirotehniştilor, aprobat prin ordinul MMPS nr. 225/ 04.06.1996
Până la apariţia normelor prezentate în anexă, rămân valabile actualele norme departamentale existente în domeniu.

ANEXA 2: Standarde conexe de securitate a muncii
STAS 10743/2-88
Concasoare cu fălci. Parametri principali
SR 2077-1:1997
Benzi de transport cu inserţii textile de uz general
STAS 8589-70
Culori convenţionale pentru identificarea conductelor care transportă fluide în instalaţii terestre şi navale
STAS 12604-87
Protecţia împotriva electrocută-rilor. Prescripţii generale
STAS 12604/4-89
Protecţia împotriva electrocută-rilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
STAS 12604/5-90
Protecţia împotriva electrocută-rilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie, verificare
STAS 12165-83
Maşini – unelte pentru prelucrarea prin aşchiere a metalelor. Condiţii tehnice pentru prevenirea pericolelor mecanice.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii
Noţiuni de bază
1.Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.
2.Boală profesională: afecţiune care se produce, ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factorii nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului În procesul muncii.
3.Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.
4.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei salariaţilor în timpul procesului de muncă.
5.Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
6.Echipamente tehnice: maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.
7.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se desfăşoare la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de protecţia muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.
8.Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în domeniul protecţiei muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci când Normele generale de protecţie a muncii şi Normele specifice de protecţie a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate sau voluntară, atunci când conducerea persoanei juridice consideră necesar, pentru îmbunătăţirea protecţiei muncii, detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
9.Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării protecţiei muncii.
10.Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
11.Noxă (sinonim factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediu luat în considerare.
12.Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
13.Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
14.Risc profesional: risc în procesul de muncă.
15.Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.
16.Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic, în care o persoană este expusă riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională.