ORDIN 3577 din 15 mai 2020

ORDIN nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologie determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1
(1)Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, toţi angajatorii din sectorul public şi din privat implementează următoarele măsuri:
1.a) reinstruiesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toţi lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecţia cu SARS-CoV-2 şi se va desfăşura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;
2.b) reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecţia cu SARS-CoV-2;
3.c) stabilesc activităţile care pot fi continuate şi/sau adaptate, în funcţie de specificul acestora şi de resursele disponibile, şi implementează măsurile necesare pentru reluarea şi/sau menţinerea activităţii, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu – care poate rămâne o prioritate;
4.d) identifică riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
5.e) stabilesc consultări cu reprezentanţii angajaţilor cu responsabilităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, după caz, cu membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
6.f) afişează la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
7.g) informează angajaţii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare şi de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecţie şi la regulile de distanţare socială care se aplică în cadrul unităţii, precum şi cu privire la regulile pentru gestionarea situaţiilor în care angajaţii sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusului SARS-CoV-2;
8.h) informează angajaţii cu privire la precauţiunile universal valabile:
– menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
– menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;
– evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
– menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m;
9.i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (mască de protecţie, mănuşi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de specificul activităţii;
10.j) se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanţii, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienţii respectă măsurile de protecţie stabilite de acesta;
11.k) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
12.l) pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
13.m) pot individualiza programul de lucru al angajaţilor astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spaţiile de lucru cu mai mult de 50 de angajaţi, indiferent dacă salariaţii aparţin unor angajatori diferiţi, fără a afecta durata programului normal de lucru;
14.n) asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;
15.o) limitează accesul la zonele comune şi asigură respectarea normelor de distanţare socială în aceste zone;
16.p) stabilesc reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;
17.q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;
18.r) asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
19.s) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;
20.t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2;
21.u) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică;
22.v) aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m;
23.w) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
24.x) dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar);
25.y) dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS-CoV-2;
26.z) pot crea spaţii special amenajate pentru angajaţii care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
27.aa) asigură acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei de minimum 1,5 metri între lucrători;
28.ab) evită folosirea instalaţiei de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea şi dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
29.ac) asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
30.ad) amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
31.ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale;
32.af) se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
33.ag) revizuiesc planul de prevenire şi protecţie, conform prevederilor menţionate;
34.ah) revizuiesc instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor menţionate şi le aduc la cunoştinţa angajaţilor.
(2)Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2:
a)angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3°C şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;
b)dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
(i)se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
(ii)înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
(iii)pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult;
c)dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
(i)nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;
(ii)se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină;
d)se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.

Art. 2
Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii din sectorul public şi privat au obligaţia să urmeze măsurile de mai jos:
a)respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
b)poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de angajatori;
c)îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi mănuşi) cu un echipament nou;
d)acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu;
e)înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată);
f)rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;
g)contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
h)în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
i)în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcţia de sănătate publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/municipiul Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajaţi;
j)se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei şi persoana simptomatică;
k)dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;
l)îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile;
m)identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator;
n)evită staţionarea în spaţiile comune;
o)aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;
p)în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
q)evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane.

Art. 3
Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin se completează cu recomandările Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Art. 4
Angajatorii din sectorul public şi privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul sănătăţii,

Nelu Tătaru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 16 mai 2020