ORD 605 din 2008

ORDIN nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
în baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

ANEXĂ: DISPOZIŢII GENERALE de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

CAPITOLUL I: Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1
Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, denumite în continuare dispoziţii generale, este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, precum şi de protecţie a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.

Art. 2
Dispoziţiile generale se aplică pe întreg teritoriul României de către toate persoanele fizice şi juridice care utilizează focul deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Art. 3
(1)Miriştea este terenul agricol pe care au rămas, după recoltare, părţile inferioare ale tulpinilor de cereale păioase sau ale altor plante cultivate.
(2)Prin vegetaţie uscată se înţelege plantele şi copacii cu rădăcina în pământ care s-au uscat şi care nu se mai utilizează în sistemul economic.
(3)Resturile vegetale sunt deşeurile vegetale rezultate în urma activităţilor de curăţare a copacilor, arbuştilor, zonelor de siguranţă de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, de rărire a pădurilor şi altele asemenea.

CAPITOLUL II: Măsuri de prevenire a incendiilor

Art. 4
(1)În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
(2)Respectarea prevederilor alin. (1) este verificată de primar împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.
(3)Cu excepţia condiţiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.
(4)Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Art. 5
(1)Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a)condiţii meteorologice fără vânt;
b)parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c)izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d)desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e)asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f)asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g)asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
(2)Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 6
(1)Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a)condiţii meteorologice fără vânt;
b)colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c)executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d)curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e)desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f)asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g)supravegherea permanentă a arderii;
h)stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i)interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
(2)La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti, condiţia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

Art. 7
Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Art. 8
(1)Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
(2)Se exceptează de la prevederea alin. (1) executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.
(3)Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
(4)În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor menţionate la art. 5, 6 şi art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

CAPITOLUL III: Dispoziţii finale

Art. 9
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Art. 10
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 22 septembrie 2008

Forma sintetică la data 16-iul-2017. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.