NSSM 32

NSSM 32 - PROTECTIA MUNCII

NSSM 32 – Norme specifice de securitatea muncii pentru metrou

PREAMBUL

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederile minime obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru stabilirea si aplicarea oricaror altor masuri de protectia muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind realizarea securitatii in  munca, sistem care cuprinde:
– Norme generale de protectia muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;
– Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin  aceasta prevederile Normelor generale de protectia muncii.

Prevederile tuturor normelor specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare si de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu factorii de risc specifici uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistematica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectia muncii.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:
EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca;
MIJLOACE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;
MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANT – SARCINA DE MUNCA – MIJLOACE DE PRODUCTIE – MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru realizarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
– activitatea de conceptie si proiectare a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
– autorizarea functionarii unitatilor;
– instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
– cercetarea accidentelor de munca si de stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;
– controlul si autocontrolul de protectie a muncii;
– fundamentarea programului de protectie a muncii.

In acest context, “Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatarea metroului” au fost elaborate tinandu-se seama de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru acesta activitate, precum si pe baza studierii proceseolr de munca si stabilirea factorilor de risc specifici, astfel incat, pentru fiecare factor de risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestei norme s-a facut pe subactivitati, prevedeerile urmand o ordonare logica, corespunzatoare succesiunii si importantei proceselor de munca specifice prin care se defineste activitatea globala de exploatare a metrolului, intretinere, revizii si reparati. De asemenea, in cadrul fiecarui proces de munca s-a urmarit respecarea succesiunii operatiilor efectuate de executant in baza sarcinii de munca.

In vederea explicitarii terminologiei de securitatea a muncii, utilizata pe parcursul normei, a fost adaugata la acesta, in anexa, un ghid de terminologie.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale sin din punct de vedere al formei de prezentare, in corelatie cu alte acte legislative si normative, s-a procedat la includerea in continut a unor subtitluiri, prin care se precizeaza problematica tratata in articolele ce urmeaza, facilitand astfel pentru utilozatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. PREVEDERI GENERALE

Continut

Art.1 Normele specifice de securitatea a muncii pentru exploatarea metroului cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru preveirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatea de exploatarea a metroului, intretinere, revizii si reparatii.

Scop

Art.2 Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art.3 Prezentele norme specifice se aplica activitatilor de exploatare a metroului desfasurate de persoane juridice care utilizeaza personal angajat cu contract de munca sau sub alta forma legala.

Art.4 (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de expoloatare a metrolului, se vor aplica cel putin prevederile normelor specifice si a celorlalte reglementari prezentate in ANEXA 1.

Art.5 Unitatea care desfasoara activitati de exploatare a metroului este obligata sa elaboreze si sa aplice instructiuni proprii de securitate a muncii.

Revizuirea normelor 

Art.6 Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica, etc., survenite la nivel national, al unitatilor sau proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR PROCESELOR DE MUNCA DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE A METROULUI, INTRETINERE, REVIZII SI REPARATII

2.1 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art.7 Lucrarile de exploatare, intretinere, revizii si reparatii se vor executa numai de catre personal calificat si instruit special pentru operatia respectiva, aplicandu-se intocmai instructiunile de serviciu, instructiunile tehnice, de exploatare, de protectie a muncii si P.S.I.

Art.8 Pentru exercitarea functiilor legate de siguranta circulatiei este obligatorie examinarea psihologica a personalului (examen psihologic), la angajare si periodic.

Art.9 Examenul psihologic in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu inainte de proba practica, examen, concurs sau termen de incercare urmatoarelor categorii de personal:
– celor care urmeaza sa fie angajati si celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni calendaristice;
– celor care sunt transferati sau detasati in locuri de munca sau activitati legate de siguranta circulatiei;
– ucenicilor, practicantilor, elevilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesiuni, precum si in cazul schimbarii meseriei pe parcursul instruirii.

Art.10 Efectuarea controalelor psihologice in vederea angajarii in functii legate de siguranta circulatiei, periodicitatea acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc prin ordin al Ministrului transporturilor, in baza reglementarilor in vigoare ale Ministerului Sanatatii.

2.2. Instruirea personalului

Art.11 Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor Generale de protectia munci.

Art.12 Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi de 30 de zile calendaristice, cu execptia celor efectuate conducatorilor de formatie si functiilor asimilate acestora, carora li se va realiza instructajul trimestrial si personalul tehnico-administrativ, pentru care intervalul este de 12 luni calendaristice, conform Normelor generale de protectia muncii.

Art.13 Personalul care detine functii de conducere si cel din aparatul de control si instruire isi insusesc cunostintele de protectie a muncii prin studiu individual, iar verificarea cunostintelor asimilate se va face prin examinare in comisii si la datele stabilite de conducerea intreprinderii.

Art. 14 (1) Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protectie a muncii la inceperea lucrului; execptie fac personalul tehnico-administrativ si personalul nominalizat la articolul 13 din prezentele norme.
(2) Instructajul zilnic se va face de catre conducatorul locului de munca, pentru toti lucratorii din formatia sa, timp de 5-10 minute si se va consemna in scris. Pentru personalul turant, instructajul zilnic se va efectua de catre cel care preda serviciul celui care primeste serviciul.
(3) Instructajul zilnic va cuprinde masurile de protectie a muncii care trebuie respectate in desfasurarea activitatii din ziua respectiva, luandu-se in considerare caonditiile concrete ale locului de munca la momentul dat.
(4) Verificarea efectuarii si insusirii acestui instructaj se va face de catre sefii ierarhici, prin sondaj, consemnandu-se intr-o nota constatarile facute si masurile ce se impun.

2.3 Dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru

Art.15 Toti lucratorii din activitatile de exploatare a metroului, intretinere, revizii si reparatii sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie adecvat, conform “Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie” emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si echipamentul de lucru stabilit prin reglementarile interne.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Accesul personalului

Art.16 Toate caile de acces ale spatiilor tehnice vor fi mentinute in stare buna, curate, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil.

Art.17 Se interzice accesul in spatiile tehnice tuturor persoanelor care nu apartin unitatii, neinstruite in prealabil din punct de vedere al protectiei muncii si neinsotite de o persoana competenta din intreprindere.

Art.18 In spatiile in care este permis accesul publicului calator se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare si se vor afisa instructiuni privind deplasarea calatorilor si comportamentul in utilizarea trenurilor electrice de metrou, astfel incat sa se evite pericolele de accidentare.

Art.19 Toate portile de evacuare rapida a publicului calator se vor mentine permanent in stare buna de functionare.

Art.20 Autorizarea persoanelor care au dreptul sa lucreze in tunel in prezenta tensiunii in linia de contact se va face pentru perioade determinate de timp, in conformitate cu reglementarile Ministarului Transporturilor si dispozitiile interne de serviciu.

Art.21 Lista lucrarilor care se pot executa in tunel in prezenta tensiunii in linia de contact va fi stabilita de catre conducerea intreprinderii. Pentru alte lucrari, decat cele cuprinse in aceasta lista, intrarea in tunel, cand linia de contact se afla sub tensiune, nu se va face decat in baza unei aprobari scrise data de conducerea unitatii.

Art. 22 Indiferent de functia exercitata, personalului din activitatea de exploatare a metroului ii este interzis:
– sa stationeze pe banda de siguranta la intrarea sau trecerea trenului prin statie;
– sa se aplece peste marginea peronului sau a balustradei de la culoarele de acces la spatiile tehnologice;
– sa calce pe sina de contact si calea de rulare; este permisa trecerea (numai prin pasire) peste sina de contact si calea de rulare, numai atunci cand sina este scosa de sub tensiune;
– sa lucreze cu spatele la calea de rulare, daca se afla in zona de pericol a acesteia, indiferent daca circula sau nu trenuri; exceptie fac lucrarile de intretinere pereti, stalpi, dulapuri si instalatii electrice montate pe stalpi etc., cu conditia sa fie luate toate masurile de siguranta necesare;
– sa treaca peste linii prin fata trenurilor electrice de metrou sau a altor vehicule ce se apropie;
– sa treaca pe la capetele vehiculelor in stationare, la o distanta mai mica de 5m de acestea;
– sa urce pe, respectiv sa coboare de pe vehicule de material rulant aflate in miscare; de asemenea, sunt interzise saritul sau cataratul din/in vehicul;
– sa treaca pe sub materialul rulant;
– sa treaca peste cuplele automate;
– sa sara de pe peroanele statiilor pe calea de rulare sau sa se catare direct de pe calea de rulare pe peron.

Art.23 Se interzice intrarea in galerie sau in tunel, in perioada de circulatie a trenurilor electrice de metrou, a oricarei persoane fara a fi luata in evidenta si fara aprobarea operatorului de ciculatie sau a conducerii intreprinderii, conform instructiunilor de serviciu in vigoare.

Art.24 Intrarea in tunel se va face numai prin locurile special amenajate in acest scop; portile de acces speciale vor fi mentinute descuiate numai in intervalul afectat lucrarilor de intretinere, reparatii si revizii.

Art. 25 Se interzice, in conditiile in care linia de contact este sub tensiune:
– accesul personalului in tunel, indiferent daca circula sau n u trenurile de metrou. In cazuri exceptionale, in care sunt necesare lucrari sau interventii urgente la instalatiile care afecteaza siguranta sau buna desfasurare a circulatiei trenurilor, se admite intrarea in tunel si accesul la instalatiile respective, numai personalului autorizat pentru lucrul in tunel in prezenta tensiunii in linia de contact;
– coborarea in tunel prin alte locuri decat cele special amenajate la capetele peroanelor;
– deplasarea prin alte locuri decat cele special amenajate la capetele peroanelor;
– deplasarea prin alte locuri decat pe drumurile stabilite (marcate). Circulatia personalului in tunel se va face numai pe partea opusa sinei de contact si in exteriorul caii de rulare a firului de circulatie pe care urmeaza sa se faca interventia, in formatie de mers, unul dupa altul si in pas normal.
Este inrezisa deplasarea in fuga. In cazul in care este necesara circulatia lucratorilor in interiorul caii, acesta se va face numai pe durata de timp strict necesara si cu respectarea masurilor de protectie impotriva electrocutarii;
– intrarea unei singure persoane in tunel; sunt permise numai echipe formate din cel putin doi lucratori, cu un conducator de formatie.

Art.26 Este obligatorie tinerea evidentei clare a persoanelor care intra sai ies in/si din galerie sau tunel; raspunderea pentru acesasta revine conducatorilor formatiilor de intretinere, reparatii si revizie, personalului care executa lucrari in galerie sau in tunel si personalului de exploatare (IDM, agent statie).
In acest sens, conducatorii formatiilor au urmatoarele obligatii:
a) in cazul in care circulatia TEM este intrerupta:
– la intrare:
– sa se prezinte la IDM (agent statie) si sa solicite inscrierea nominala a conducatorului formatiei si numerica a membrilor  din echipa sa, in formularul de evidenta in vigoare;
– sa se prezinte la ora de intrare in galerie sau tunel;
– sa precizeze locul de munca sau distanta pe care se desfasoara activitatea, respectiv statia prin care se va iesi din tunel;
– sa ia la cunostinta despre circulatia trenurilor de lucru sau a altor vehicule similare in zona in care se executa lucrari;
– sa cunoasca locurile inguste (portiunile cu gabarit redus) existente in zona de desfasurare a lucrarilor;
– la iesire:
– sa se convinga ca s-a asigurat gabaritul de libera trecere a trenurilor, la locul sau pe distanta pe care a lucrat el si echipa sa, ca s-au retras, depozitat, parcat si asigurat, la locul stabilit, utilajele, sculele, uneltele si vehiculele folosite  si ca toti membrii formatiei de lucru au iesit din galerie sau tunel;
– sa nu iasa din tunel sau din galerie prin alt loc decat prin portile de acces;
– sa se prezinte la IDM (agent statie) din statia prin care se iese din tunel si sa solicite inscrierea sa nominala si numerica pentru echipa sa, in evidenta;
– sa preconizeze ora iesirii din galerie sau din tunel;
– sa confirme prin semnatura indeplinirea in totalitate a obligatiilor mentionate mai sus;
– sa nu paraseasca, el si echipa sa, statia prin care a iesit sau sediul echipei, pana ce trenul de control nu a parcurs distanta respectiva, iar aorganul de insotire nu a avizat favorabil posibilitatea reluarii circulatiei trenurilor de calatori.
b) in conditiile circulatiei TEM:
– sa solicite avizul de intrare, prin inscrierea in registrul de revizii a instalatiilor de siguranta a circulatiei, din statia prin care urmeaza a se intra in tunel, precizand motivul intrarii in tunel, zona in care se vor desfasura lucrarile, durata aproximativa a acestora, numele sau complet si al persoanelor care intra in tunel si faptul ca acestea sunt instruite si autorizate pentru lucru in conditii de tensiune in linia de contact si in timpul circulatiei trenurilor de metrou;
– sa completeze evidenta la iesirea din tunel sau galerie.
Obligatiile IDM (agent statie) se vor stabili prin sinstructiunile de serviciu.

Art.27 (1) Inainte de inceperea lucrului in tunel, conducatorul formatiei va stabili, pentru fiecare persoana din echipa, locul de refugiu al acesteia in caz de pericol si-l va comunica lucratorilor respectivi. In timpul trecerii trenurilor, indiferent de firul de circulatie, personalul din echipa trebuie sa stea cat mai aproape de perete, pe partea opusa sinei de contact, unul langa altul si cu fata spre tren.
(2) Seful de formatie de lucru va avea obligatoriu asupra sa:
– un radiotelefon pentru comunicarea directa cu personalul desemnat prin instructiunile de serviciu;
– o lampa electrica portabila (lanterna) pentru a da semnale de oprire a trenului in caz de necesitate; toti lucratorii autorizati sa intre in tunel trebuie sa cunoasca modul de semnalizare pentru oprirea trenurilor.

Art.28 In timpul lucrului in aproprierea caii de rulare se vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea gabaritului de libera trecere.

Art.29 Personalul trenurilor electrice de metrou, al locomotivelor de manevra si al altor vehicule trebuie sa fie atent, sa dea semnale acustice de atentie si sa reduca viteza, atunci cand pe linie se gasesc oameni, cand se apropie de o zona cu vizibilitate redusa (neiluminata, curbe, aparate de cale), de peroanele statiilor sau de zone cu gabarit redus, pana la limita evitarii oricarui pericol de accidentare.

Art.30 Intrarea personalului in tunel, respectiv iesirea din tunel prin statiile (posturile) cu serviciul de miscare suspendat, se vor face numai in conformitate cu reglementarile interne de serviciu.

Art.31 In timpul circulatiei in tunelul sau galeria de metrou, personalul trebuie sa aiba continuu in vedere eventualitatea apropierii trenurilor, a drezinelor, a vagonetelor cu motor sau a altor vehicule.

Art.32 La trecerea – ca aobligatie de serviciu – peste linii in dreptul macazurilor si al inimilor de incrucisare, lucratorii nu trebuie sa puna piciorul intre sina si contrasina sai intre piesele inimii de incrucisare si, in general sa evite atingerea partilor metalice ale caii; de asemenea, personalul nu va avea urechile acoperite cu sepci, caciuli, glugi, gulere ridicate, care sa impiedice perceperea semnalelor acustice sau zgomotul materialului rulant in miscare.

Art.33 Mersul de-a lungul liniilor este permis numai in afara firelor caii si cu atentie la ciruclatia de pe liniile vecine, precum si la eventualele obstacole care pot impiedica trecerea (marci de siguranta, aparate de cale, materiale depozitate, base de decantare a apelor de infiltratie, etc.)

Art.34 Coborarea in tunel din trenurile electrice de metrou si alte materiale rulante, atunci cand linia de contact este sub tensiune, se va face numai dupa oprirea definitiva a acestora si numai pe partea opusa liniei de contact (pe bancheta tunelului, acolo unde exista), cu atentie, fara a se atinge captatorii. Este interzis sa se sara din tren. Atat coborarea, cat si urcarea se vor facea cu atentie deosebita; personalul trebuie sa observe trenul si sa aprecieze inaltimea, pentru a nu se accidenta, sa calce pe fiecare treapta a scarii, folosind bara de sprijin (mana curenta) si sa nu aiba obiecte in maini. Urcarea si coborarea se vor face numai cu fata catre vehicul de material rulant.

Art.35 Inainte de a da aprobarea pentru intrarea in tunel a echipelor de lucru sau de interventie, operatorul de circulatie ve solicita si va verifica aprinderea iluminatului normal in tunel, pe intreaga distanta pe care se face deplasarea, inclusiv la punctul sau in zona de lucru. De asemenea, va dispune reducerea vitezei de circulatie a trenurilor conform instructiunilor de serviciu in vigoare.

Art.36 (1) Portiunile din tunel in care spatiul lateral dintre trenul de metrou si peretele galeriei nu permite desfasurarea in siguranta a unor activitati in timpul circulatiei trenurilor (zone cu gabarit redus) vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare.
(2) Amplasarea indicatoarelor se va face pe peretele tunelului, la distanta de 50m de o parte si de alta a zonei cu gabarit redus, ele avand aceeasi semnificatie, atat pentru sensul normal de mers, cat si pentru circulatia pe linie falsa.

Art. 37 (1) Este interzisa introducerea in tunel a materialelor, utilajelor, uneltelor voluminoase etc., care depasesc gabaritul de libera trecere, fara oprirea prealabila a circulatiei materialului rulant.
(2) Materialele necesare pentru executarea oricarei lucrari nu se vor introduce in tunel decat in cantitati strict necesare lucrului in intervalul de timp de la intrare a echipei in tunel pana la prima iesire a echipei din tunel. Nu se vor lasa materialele, utilajele, sculele in tunel la incetarea lucrului.
(3) La depozitarea temporara a materialelo se va respecta cu strictete gabaritul de libera trecere.

Art.38 In subsolurile de cabluri sau sub peroanele respectiv spatiile fara ventilare cel putin naturala, accesul perosonalului este permis numai dupa ce au fost deschise toate usile si capacele trapelor de acces in subsol si dupa o aerisire de cel putin 15 minute.

Spatii tehnice de intretinere, revizii si reparatii (depouri, remize, hale de parcare, ateliere, centrale de ventilare, etc.)

Art.39 Circulatia in interiorul spatiilor tehnice se face cu deosebita atentie, numai prin locurile stabilite prin reglementarile interne; la deplasarea pe scarile de acces la utilajele si agregatele complexe (centrale de ventilare, statii de pompare, etc.) personalul va folosi mana curenta, va purta incaltaminte corespunzatoare si va pasi cu grija pe trepte.

Art.40 La locurile de munca permanente si fixe se vor afsa, in mod obligatoriu, instructiunile de folosire a utilajelor, instalatiilor, aparatelor, precum si indicatoare de securitate conform standardelor in vigoare.

Art.41 Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ridicat se vor efectua in conformitate cu prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. in vigoare si a cartilor tehnice respective. Personalul muncitor de diferite meserii care utilizeaza ocazional instalatiile de ridicat trebuie sa fie autorizat, in conformitate cu prescriptiile I.S.C.I.R.

Art.42 Pentru lucrarile de sudare se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudare oxiacetilenica, a transformatoarelor de sudare electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul sudarii electrice. Transformatoarele de sudare vor fi conectate la instalatia de legare la pamant, iar cablurile vor fi amplasate si protejate astfel incat sa nu fie deteriorate.

Art.43 Petele de ulei de pe pardoselile incaperilor de lucru vor fi acoperite cu nisip, dupa care vor fi luate masuri de curatare si de evacuare a materialului rezultat in locuri care nu prezinta pericol de incendiu.

Art.44 Materialele textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi depuse in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate in locuri stabilite in acest scop pentru a fi arse sau ingropate.

Art.45 Canalele de revizie din spatiile destinate repararii materialului rulant vor fi mentinute in stare curata, asigurandu-se scurgerea apei si a uleiurilor.

Art.46 (1) La locurile de munca la inaltime, definite conform Normelor generale de protectia muncii, inceperea lucrului este permisa numai dupa atestarea scrisa ca lucratorul este apt din punct de vedere medical pentru lucrul la inaltime.
(2) La aceste locuri de munca se vor utiliza scari fixe sau mobile, platforme, schele, avand stabilitatea bine asigurata, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in Normele specifice de securitatea muncii pentru lucrul la inaltime.

Art.47 In locurile in care exista riscul de intoxicare cu diverse gaze sau de axfisiere, inceperea lucrarilor este permisa numai dupa ventilarea fortata sin depresiune a spatiului vi verificarea prin probe a atmosferei din spatiul respectiv.

Art.48 Incarcaturile transportate cu ajutorul diverselor mijloace rulante se vor asigura impotriva deplasarilor necomandate, cu ajutorul unor sisteme special confectionate.

Art.49 Lucratorii sunt obligati ca inainte de iceperea lucrului sa verifice daca uneltele, utilajele, instalatiile si dispozitivele din dotare pe care urmeaza sa le foloseasca sunt in stare buna si corespund din punct de vedere al securitatii muncii.

Art.50 Sculele vor fi asezate pe suporturi special amplasate in locuri corespunzatoare si la inaltimi accesibile. Dupa terminarea lucrului, sculele vor fi curatate si inchise in dulapuri, cutii sau truse speciale.

Art.51 Este interzisa modificarea sculelor sau a oricarui alt echipament tehnic prin improvizatii.

Art.52 Inainte de inceperea lucrului, locul de munca trebuie sa fie in ordine perfecta. Nu se admite aglomerarea locului de munca cu materiale, scule, etc.

Art.53 In incaperile de lucru se vor monta placi avertizoare si afise sugestive pe teme de protectie a muncii, referitoare la activitatile efectiv prestate in spatiul respectiv.

Mediul de munca

Art.54 Incalzirea depourilor, atelierelor si a celorlalte incaperi de lucru va fi asigurata in perioada rece in functie de temperatura exterioara, in limitele stabilite de Normele generale de protectie a muncii. Incaperile din subteran vor fi prevazute cu ventilare macanica.

Art.55 In spatiile tehnice aflate in statiile de metrou aerul se va introduce din incinta statiei; cantitatea aerului extras nu trebuie sa depaseasca cantitatea introdusa cu mai mult de 0,5 schimburi de aer pe ora.

Art.56 Instalatiile de ventilare generala si locala se vor mentine in bunastare, urmarindu-se funtionarea permanenta la parametrii proiectati.

Art.57 Laboratorul de climatizare va efectua masuratori periodice la locurile de munca privind temperatura, umiditatea si viteza de circulatie a aerului, nivelul concentratiilor de noxe din atmosfera (mai ales pentru statiile unde aductia aerului se face din zone cu circulatie intensa sau zone industriale), precum si a celorlalti factori de risc pentru care este posibila depasirea nivelurilor maxim admisibile, urmarind respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art.58 Iluminatul natural si artificial se va realiza astfel incat sa asigure o buna vizibilitate la locul de munca, respectandu-se valorile prescrise prin Normele generale de protectie a muncii si cele indicate in tabelul 1.

Tabelul 1

Valorile nivelurilor de iluminare pentru iluminatul normal de lucru

Nr. Crt. Denumirea spatiului Nieluri de iluminare Observatii
0 1 2 3
1 Intrarea in metrou a) In timpul zilei, in sensul de intrare in metrou, va descreste pe primii 15m de la iluminarea exterioara la: Variatia iluminarii se va asigura prin lumina naturala care se suprapune peste iluminarea artificiala constanta de 150 (100)lx, la nivelul pardoselii
-150lx, in statiile principale aglomerate
-10lx, in celelalte statii Aceste valori se mentin apoi pana la intrarea in vestibul
b) In timpul noptii va fi constant pana la intrarea in vestibul
c) 75lx in statiile principale, 50lx in celelalte statii
2 Vestibul a) In statiile principale aglomerate:
– 150lx – pe planul general
– 200lx – deasupra dispozitivelor de taxare
b) In celelelte statii: Idem
– 100lx
– 150lx
3 Scarile dintre vestibul si peron 150 (100)lx functie de nivelul de aglomerare al statiei
4 Peron a) In statiile principale:
– 200lx – de-a lungul liniei de marcare a marginii peronului
– 150lx – pe planul general
b) In celelalte statii: Idem
– 150lx
– 100lx
5 Tunel – 6olx pentru activitatea curenta a echipelor de revizii si pentru revizii grosiere – la nivelul pardoselii
– iluminat portabil pentru lucrari de reparatii si revizii pretentioase
6 Camera impiegat – reglabila intre 75lx si 250lx Iluminat local pe masa de lucru
7 Camera turantilor – 200lx Idem
8 Sala relee S.C.B. – 300lx Pe planul general
– iluminat portabil pentru interventii in zone umbrite
9 Sala echipamente – 300lx Pe plan general
– iluminat portabil pentru lucrari vizuale pretentioase
10

Substatia electrica

– camera de comanda

– 250lx – pe suprafete cu aparate si dispozitive de comanda
– iluminat portabil pentru lucrari in interiorul tablourilor
– camera de distributie – 150lx – la aparatele de masura si dispozitivele de actionare
– camera transformatori – 30lx – pe planul general
– camera redresori – 30lx – idem
11 Subsoluri sau poduri pentru cabluri – 20lx – la nivelul pardoselii
12 Incaperi acumulatori – 30lx – pe planul general
13 Camera de acizi – 20lx – la nivelul pardoselii
14 Grup electrogen – 75lx – pe planul general
15 Centrala de ventilare
– climatizare – 150lx – Iluminat portabil pentru interventii in interiorul instalatiilor
– spatiul filtrelor – 20lx

– pe planul general

– Iluminat portabil pentru interventii la partea electrica

16 Statii de pompare – 75lx – pe planul general
17 Punct termic hidrofor – 75lx – pe planul general
18 Camera personal intretinere ventilare, incalzire, sanitara – 150lx – pe planul general
– iluminatul local pe mesele de lucru
19 Magazii piese de schimb – 75lx – pe planul general
20 Spatiu pentru agent de peron – 75lx – pe planul general
21 Dispecerat central
– dispecerat trafic – reglabil intre 150lx si 130lx – pe pupitru si panouri
– 75lx – pe planul general
– 200lx in spatele panourilor – pe planul general
– camera echipamente telemecanice trafic – 300lx – pe suprafete de lucru
– iluminat portabil pentru lucru in panouri
– dispecerat energetic – 250lx – pe pupitre si panouri
– 75lx – pe planul general
– 200lx in spatele panourilor – pe planul general
– camera echipament telemecanic energetic – 300lx – pe suprafetele de lucru
– iluminat portabil pentru lucru in panouri
– 75lx – pe planul general
– laborator de reparatii echipament radio-comunicatii TV – 75lx – pe planul general
– 500lx – pe suprafetele de lucru
-laborator de reparatii echipament tehnomecanic – 75lx – pe planul general
– 300lx – pe suprafetele de lucru
– camera metrologie – 300lx – pe suprafetele de lucru
– centrala telefonica – 300lx – pe suprafetele de lucru
– camera operatoare – 150lx – pe planul general
– atelier de reparatii aparate de masura, comanda si telecomunicatii – 500lx – pe suprafetele de lucru
– laborator A-Tc – iluminat portabil pentru lucru in panouri – pe suprafetele de lucru
– 75lx – pe planul general
– centrala climatizare – 150lx – pe planul general
– iluminat portabil pentru interventii in interiorul statiilor
22

Depou

– hala depou

– 200lx – pe suprafete de lucru(iluminat portabil)
– 75lx – pe suprafete de circulatie
– 30lx in zona macazelor – la nivelul sinelor
– lucrari in vagon – iluminat propriu al vagonului sau iluminat portabil
– hala spalare vagoane – 75lx iluminat general localizat – pe suprafata verticala a vagonului
– ateliere de reparatii echipamente electrice si mecanice – 300lx – pe suprafetele de lucru
– atelier sudura – 150lx – pe suprafetele de lucru
23 Sectia de reparatii material rulant si instalatii
– hala demontaj-montaj – 200lx – pe suprafetele de lucru
-75lx – pe suprafetele de circulatie
– ateliere – 200lx – pe suprafetele de lucru
– vopsitorie – 200lx – pe suprafata verticala a vagonului
– laborator electronic – 500lx – pe mesele de lucru
– 75lx – pe planul general

Art.59 Toate spatiile din incinta unitatii vor fi prevazute cu iluminat de siguranta, respectandu-se valorile precizate in tabelul 2.

Tabelul 2

Niveluri de iluminare pentru iluminatul de siguranta

Nr. crt. Felul iluminatului de siguranta Niveluri de iluminare Suprafata la care se refera nivelul de iluminare
0 1 2 3
1

Iluminat de siguranta in spatiile tehnice in care se impune continuarea lucrului

10% din iluminarea stabilita pentru condiții normale

– pe planul de lucru

2

Iluminat de siguranta pentru evacuare din spatiile tehnice

0,5% din iluminarea stabilita pentru condiții normale, dar nu mai putin de 0,5lx

– la nivelul pardoselii

3

Iluminat de siguranta pentru evacuare din spatiile in care se gasesc calatori:

– peron, tunel

– 3lx

– la nivelul pardoselii

– vestibule, culoare

– 1% din iluminarea normala

– idem

– capetele scarilor mecanice

– 20lx

– idem

4

Iluminat de siguranta pentru interventii in instalatii

– 5lx

– pe suprafetele elementelor de interventie

Admiterea la lucru

Art.60 Zilnic inaintea inceperii lucrului, conducatorul direct al locului de munca va verifica starea de sanatate si oboseala a lucratorilor. Daca in urma verificarilor se constata ca unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala sau se afla sub incidenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau medicamente care afecteaza capacitatea de munca, nu vor fi admise la lucru.

Art.61 La repartizarea lucrarilor pe muncitori, seful de formatie va indica procedeul corect de lucru (neriscant) si masurile corespunzatoare privind utilizarea echipamentelor tehnice. De asemenea, va verifica starea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitor la lucrarea respectiva.

Art.62 Este interzisa pastrarea imbracamintei personale a lucratorilor si a alimentelor in spatiile de lucru din depouri, remize, hale de parcare, ateliere, etc. Imbracamintea se va pastra numai in vestiar. Alimentele se vor consuma numai in incaperile corespunzatoare din punctul de vedere al medicinei muncii si numai dupa ce lucratorii respectivi isi vor spala bine mainile.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art.63 La exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte prevederile cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Art.64 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa, utilajele trebuie sa fie in constructie inchisa, cu gradul de protectie cel putin IP33; este admisa folosirea utilajelor electrice in constructie deschisa numai deca s-au luat masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile unei atingeri neitentionate.

Art.65 La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere indirecta, toate echipamentele si instalatiile electrice vor fi legate la pamant.

Art.66 Toate partile conducatoare ale instalatiilor electrice care accidental pot ajunge sub tensiune trebuie sa fie conectate la instalatiile de protectie prin legare la pamant.

Art.67 Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa solicite periodic verificarea instalatiilor echipamentelor si utilajelor electrice pe care le au in dotare si sa verifice imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, precum si existenta legaturilor vizibile de protectie.

Art.68 Lucrarile si operatiile de exploatare, manevrare, intretinere si reparare a instalatiilor electrice vor fi evectuate numai de catre personalul care are astfel de sarcini de serviciu.

Art.69 (1) Cei care exploateaza si executa manevre la instalatiile, echipamentele si utilajele electrice trebuie sa verifice inainte de inceperea lucrului imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune, precum si existenta legaturilor vizibile de protectie.
(2) Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice care prezinta pericol de atingere a pieseor aflate normal subtensiune, care au legaturile de protectie desfacute sau nu au fost verificate din punctul de vedere al asigurarii protectiei impotriva electrocutarii.

Art.70 (1) Este interzisa trevarsarea peste sina de contact sau apropierea de acesta sau de firul de contact, cu orice parte a corpului sau cu obiecte de orice fel, la o distanta mai mica de 0,75m (sina de contact), respectiv 1,5m (firul de contact) – distanta de securitate.
(2) Apropierea la o distanta mai mica decat distanta de securitate si lucrul la linia de contact sunt perimise numai dupa scoaterea acestora de sub tensiune, verificarea lipsei tensiunii si scurtcircuitarea liniei de contact la calea de rulare.

Art.71 Operatiile de montare si demontare a scurtcirtcuitoarelor se vor executa numai de catre personalul autorizat pentru astfel de lucrari.

Art.72 (1) Admiterea la lucru in aproprierea liniei de contact trebuie sa se faca numai de catre seful de lucrare, dupa ce a verificat executarea manevrelor de intrerupere a tensiunii si montarea scurtcircuitoarelor.
(2) Este interzisa demontarea scurcircuitoarelor inainte de terminarea completa a lucrarilor in zona de pericol si indepartarea persoanelor si a materialelor din zona de pericol a liniei de contact.

Art.73 La repunerea sub tensiune dupa executarea de revizii, reparatii si lucrari la linie sau la instalatii aflate in apropierea liniei de contact, sunt obligatorii si urmatoarele masuri:
a) verificarea de catre seful de lucrare a zonei de pericol si a starii liniei de contact si evacuarea lucratorilor;
b)demontarea scurtcirtcuitoarelor;
c) instiintarea personalului care are competenta de decizie pentru punerea sub tensiune a liniei de contact.

Art.74 In toate situatiile, repunerea sub tensiune a liniei de contact este permisa numai dupa evacuarea din zona de pericol a personalului, materialelor, echipamentelor, etc.

Art.75 Impotriva atingerilor directe se va asigura integritatea permanenta a aparatoarei electroizolante a liniei de contact; aparatoarea trebuie sa fie rezistenta la socuri mecanice si la foc si sa fie colorata distinct.

Art.76 Circulatia autovehiculelor grele pe sub firul de contact suprateran se va face numai pe sub porti gabaritice special construite. Daca inaltimea vehiculului (inclusiv incarcatra) intra in zona de pericol, se vor lua in prealabil masuri de intrerupere a tensiunii firului de contact.

Art.77 La materialul rulant, pana la scoaterea de sub tensiune si legarea la calea de rulare a liniei de contact, se interzice:
– urcarea pe acoperisul trenurilor electrice de metrou;
– efectuarea oricarei lucrari la partile aflate normal sub tensiune;
– incarcarea sau descarcarea vagoanelor descoperite in cazul trenurilor de lucru, daca lucratorii – le manipuleaza – pot intra in zona de pericol a liniei de contact sau a elementelor aflate sub tensiune;
– folosirea jetului de apa pentru localizarea incendiilor sau initierilor de incendiu; se interzice stingerea cu apa sau cu solutii lichide a obiectelor incendiate din apropierea  firului de contact, daca nu se asigura zona de securitate intre jetul folosit pentru stingerea incendiului si firul de contact.

Art.78 In cazul in care firul de contact s-a rupt si atarna sau atinge solul ori alte instalatii, este interzisa apropierea oricarei persoane, inclusiv a celei care constata defectiunea, la o distanta mai mica de 1,5m de locul respectiv. Aceeasi interdictie este valabila si in cazul unor obiecte straine agatate de firul de contact.

Art.79 Se interzice intreruperea continuitatii electrice a cailor de rulare precum si a legaturii caii de rulare cu polul minus al suresei (-750 Vcc). Pe durata reviziilor si a reparatiilor se poate autoriza intreruperea continuitatii electrice a cailor de rulare pe interstatii, insa numai dupa scoaterea de sub tensiune a liniei de contact pe interstatia respectiva si asigurarea prin scurtcircuitoare mobile, montate in ambele sensuri, impotriva revenirii accidentale a tensiunii de 750Vcc in linia de contact sau in calea  de rulare. Scurtcircuitoarele trebuie legate la calea de rulare.

Art.80 Dupa fiecare interventie la calea de rulare trebuie verificata si consemnata in evidenta operativa asigurarea continuitatii electrice a caii de rulare.

Art.81 Este interzisa alimentarea directa a instalatiilor interioare ale metroului din reteaua 0,4kV a orasului. De asemenea, este intezisa utilizarea tensiunii de 0,4kV din instalatia metroului pentru alimentarea consumatorilor din exterior. In cazuri execptionale, cand sunt absolut necesare astfel de alimentari, este obligatoriu avizul organelor de specialitate.

Art.82 In dreptul tablourilor electrice de 0,4kV, al standurilor si punctelor de control electric, trebuie sa se plaseze covorase sau platforme electroizolante. In cazul in care tablourile sunt amplasate in medii cu infiltratii de apa se vor monta obligatoriu numai platforme electroizolante.

Art.83 Este interzis sa se stropeasca sau sa se arunce cu apa pe ATM-uri (turnicheti), sina de contact, conductori electrici, semnalistica electrica in functiune.

Art.84 Mijloacele de protectie utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie omologate si verificate. Procedura de urmat si verificarile necesare ale eficacitatii instalatiilor si echipamentelor de protectie impotriva electrocutarii se vor stabili prin instructiunile proprii de securitate a muncii, cu respectarea normativelor RENEL.

Art.85 Este interzisa folosirea mijloacelor de protectie care nu au fost verificate, care nu au corespuns la verificari, a caror data de valabilitate a expirat, care prezinta defecte vizibile, sunt murdare sau nu corespund tensiunii nominale a instalatiei la care ar trebui utilizate. Inainte de fiecare folosire a unui mijloc de protectie, lucratorul respectiv este obligat sa faca verificarile de mai sus si sa nu utilizeze mijlocul care nu corespunde.

2.6 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art.86 In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice; pe usa de acces se vor monta placute avertizoare.

Art.87 Se interzice apropierea cu flacara, foc deschis sau tigari aprinse de depozitele de materiale inflamabile sau explozive, de materialul rulant sau de instalatiile la care exista pericolul de incendiu.

Art.88 Este interzis fumatul in spariile tehnice de exploatare, publice, administrative, etc., in alte locuri decat cele stabilite prin normele tehnice PSI.

Art.89 Este interzisa montarea rezervoarelor si pastrarea bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti, etc. in alte locuri decat cele prevazute prin proiectul de constructie si normele tehnice PSI.

3. CONDUCEREA SI MANEVRAREA TRENURILOR ELECTRICE DE METROU SI A ALTOR TIPURI DE MATERIAL RULANT

Art.90 Trenurile electrice de metrou si celelalte vehicule de material rulant trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite de RET, de instructiunile de reparatii precum si de ordinele si instructiunile in vigoare.

Art.91 Trenurile electrice de metrou, trenurile de serviciu, de proba, interventiile etc., precum si utilajele pentru revizii si reparatii nu vor fi conduse decat de personal autorizat pentru functia respectiva si pentru tipul de vehicul.

Art.92 Este interzisa parasirea cabinei de conducere a TEM sau a celorlalte vehicule fara avizarea operatorului de circulatie.

Art.93 In cabinele de conducere ale TEM si ale altor vehicule de material rulant se vor afisa instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii.

3.1 Punerea in circulatie a trenurilor electrice de metrou

Art.94 Sursele de lumina din cabina de conducere a TEM vor fi in asa fel camuflate, incat personalul sa fie ferit de stralucirea lor, care ar putea sa le afecteze vederea sau perceptia semnalelor.

Art.95 Fiecare tren electric de metrou trebuie sa fie prevazut cu urmatoarele:
– un voltmetru pentru masurarea tensiunii de 24V si 110V la bateria de acumulatori;
– un dispozitiv de siguranta si vigilentan si instalatie de control al vitezei, care sa asigure oprirea trenului in cazul in care atat mecanicul , cat si mecanicul ajutor, si-ar pierde capacitatea de conducere sau nu respecta semnalele de circulatie;
– doua perechi de manusi electroizolante si doua perechi de sosoni sau galosi electroizolanti;
– doua stangi electroizolante;
– opt scari de interventie;
– doua masti de protectie impotriva fumului si a gazelor toxice ce pot fi emanate in caz de incendiu.

Art.96 (1) La prezentarea la serviciu, mecanicul este obligat sa se convinga ca starea de sanatate a mecanicului ajutor este corespunzatoare, dupa care, impreuna cu acesta se va prezenta la seful de tura.
(2) Seful de tura va constata daca echipa este completa si daca personalul este apt pentru serviciu; personalul apt va fi indrumat pentru efectuarea controlului medical. In cazul personalului inapt, seful de tura va lua masuri de inlocuire.

Art.97 Dupa prezentarea la seful de tura, personalul TEM nu va incepe pregatirea trenului decat dupa ce va lua la cunostinta, sub semnatura, ordinele si dispozitiile legale de siguranta a circulatiei si de protectia muncii trecute in condica de ordine.

Art.98 Inainte de a pune TEM in miscare in depou, remiza sau in alte locuri de parcare (remizare), personalul TEM este obligat sa se convinga ca nu se afla persoane sub sau langa vehicule si ca nu sunt piese sau materiale in gabarit, dupa care isi va ocupa locul corespunzator in cabina de conducere.

Art.99 Inainte de ridicarea pantografelor este necesar sa se asigure urmatoarele masuri de protectie:
a) se vaor indeparta orice fel de legaturi provizorii de la aparatele si instalatiile care au fost reparate;
b) instalatiile, aparatele si dispozitivele trebuie sa fie pregatite pentru pornire si functionare;
c) se semnalizeaza sonor ridicarea pantografului.

3.2. Conducerea TEM

Art.100 In conducerea trenului si in activitatea de manevra, mecanicul nu va pune trenul in miscare decat dupa indeplinirea prevederilor instructionale si dupa ce mecanicul ajutor si-a ocupat locul normal de lucru in cabina de conducere.

Art.101 In timpul conducerii TEM, in cabina de conducere este interzisa prezenta oricarei persoane in afara mecanicului si a mecanicului ajutor.

Art.102 Este interzis ca in timpul serviciului comandat, personalul TEM sa aiba alte preocupari.

Art.103 Este interzisa circulatia TEM cu usile de la cabina de conducere deschise. Usile vor fi inchise dar nu incuiate; execptie fac celelalte usi de acces cabina ale TEM (mijloc, cap opus), care vor fi inchise si incuiate.

Art.104 La iesirea din depou, cat si in parcurs, personalul TEM va urmari in permanenta daca linia este libera, observand indicatiile semnalelor. In cazul in care pe linie apar obstacole, mecanicul este obligat sa opreasca trenul.

Art.105 In cazul deplasarii pe langa tren (in tunel) cand acesta este alimentat cu energie electrica, persoana care se deplaseaza pa langa vehicul trebuie sa respecte prevederile subcapitolului 2.4 din prezentele norme si sa aiba obligatoriu asupra sa o lanterna in stare buna de functionare.

Art.106 Este interzis ca personalul TEM sa lucreze in timpul mersului la echipamentul mecanic, pneumatic sau electric al trenului. In caz de defectiuni in parcurs, trenul va fi retras din circulatie la depou sau va fi indreptat spre cea mia apropiata statie, unde se va executa interventia. In cazuri exceptionale de opriri neprevazute sau fortuite in tunel sau in statie, mecanicul va lua masuri contra pornirii necomandate.

Art.107 La circulatia trenurilor de metrou pe liniile depoului, mecanicul si mecanicul ajutor isi vor ocupa locurile normale de lucru in cabina de conducere si vor urmari starea liniei, pozitia macazurilor si indicatiile date de instalatiile de semnalizare, luand masuri de oprire imediata a trenului cand situatia o impune.

Art.108 (1) Daca mecanicul isi pierde capacitatea de conducere in parcurs, trenul va putea fi condus de mecanicul ajutor pana la prima statie, cu avizarea operatorului de circulatie; operatorul va dispune acordatea trenului de ajutor si va preciza conditiile de circulatie pana la statia capat de sectie.
(2) Daca mecanicul ajutor isi pierde capacitatea de conducere, atunci trenul va putea fi condus pana la statia de capat de sectie numai de catre mecanic, dar cu avizarea operatorului de circulatie care va dispune conditiile de circulatie.

Art.109 Este interzisa prezenta in cabina de conducere a TEM sau in saloanele de pasageri a recipientelor cu substante inflamabile. In  cabina de conducere a TEM se vor amplasa stingatoare  in numarul reglementat prin instructiunile PSI.

Art.110 In cazul TEM defecte, cand se impinge de la mijlocul trenului sau prin intermediul trenului de ajutor, mecanicul ocupa postul de conducere dinfata in sensul de mers.

Art.111 Este interzisa stationarea trenului peste marcile de siguranta.

Art.112 Legarea si dezlegarea REM si a vagoanelor se va face numai de catre personalul autorizat conform instructiunilor interne.

Art.113 Este interzisa compunerea si  indrumarea TEM in circulatie cu mai mult de trei rame electrice de metrou cuplate.

Art.114 Este permisa punerea in circulatie numai a trenurilor de serviciu, de proba si de interventie, precum si a utilajelor la care s-a constatat:
– buna lor stare tehnica, mai ales din punctul de vedere al osiilor, sistemului de franare, al instalatiilor electrice (inclusiv existenta nulului de protectie) precum si asigurarea gabaritului;
– existenta tuturor rechizitelor de semnalizare prevazute in instructia de semnalizare, a celorlalte scule si mijloace de interventie prevazute in instructiunile de serviciu;
– stabilitatea incarcaturii si modul in care este asigurat gabaritul de libera trecere.

Art.115 Conducatorii autorizati sa insoteasca trenurile de serviciu si utilajele trebuie sa respecte conditiile de circulatie stabilite prin reglementarile interne.

Art.116 La manevrarea materialului rulant se interzic impingerea, tragerea si oprirea vehiculelor cu bratele stand in interiorul liniei sau pe linie; operatiile respective se vor face la colturile vehiculelor si din afara liniei.

Art.117 Este interzisa impingerea cu ajutorul rangilor, al manetelor etc., a vagonetelor sau a altor vehicule care pot fi scoase din cale cu bratele.

Art.118 Compunerea trenurilor de serviciu, de proba si de interventie, se va stabili de catre organul care solicita intrarea lor in circulatie; conditiile de circulatie se vor stabili odata cu punerea lor in circulatie. Legarea si dezlegarea vehiculelor se vor face de catre personalul autorizat.

Art.119 Cuplarea vagonetelor se va face cu bare de legatura rezistente, confectionate din profiluri metalice avand articulatii cu bolturi, numai de catre personal instruit si autorizat pentru aceasta; vagonetele care se remorcheaza trebuie sa fie prevazute obligatoriu cu frana sau mijloace cere sa permita franarea lor.

Art.120 Pentru transportul materialelor cu ajutorul vagonetelor de cale, incarcatura trebuie sa fie bine asigurata, astfel incat sa aiba stabilitate, tinand seama de declivitatea caii de rulare, viteza si celelalte conditii de circulatie.

Art.121 Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a materialelor, mecanicul trenurilor va lua masuri de garare a vehiculului si de asigurare contra pornirii din loc. Materialul rulant care nu este prevazut cu sisteme proprii de franare nu va fi dezlegat de mijlocul de tractiune, pana nu va fi asigurat impotriva deplasarii necomandate.

Art.122 In cazul trenurilor de lucru cu care se transporta atat persoane cat si materiale, persoanele vor sta numai in locurile special amenajate in acest scop.

Art.123 Mecanicii de pe locomotivele tenurilor de lucru, de control, de proba si de interventie, inainte de pornirea acestora, sunt obligati sa se asigure ca:
– s-au urcat toti muncitorii si si-au ocupat locurile;
– usile si obloanele vagoanelor au fost inchise si asigurate contra deschiderii;
– dupa incarcarea/ descarcarea materialelor a fost asigurat gabaritul.

Art.124 In toate cazurile in care trenurile (vehiculele) sunt conduse de un singur agent, iar acesta isi pierde capacitatea de conducere, continuitatea deplasarii se va face numai dupa inlocuirea acestuia printr-un alt agent autorizat.

Art.125 La iesirea din circulatie se va asigura gararea corespunzatoare a vehiculelor, in conformitate cu instructiunile interne de serviciu.

3.4 Operatii de manevra

Art.126 Manevra se va executa potrivit procesului tehnologic stabilit si dupa un plan de manevra care sa asigure securitatea oamenilor, siguranta circulatiei, integritatea materialului rulant si a instalatiilor.

Art.127 Este interzisa executarea operatiei de miscare a TEM pe acceasi linie sau de pe o linie pe alta, prin tragere sau impingere (manevrare), in timp ce in vehicul se mai afla calatori.

Art.128 Se interzice lasarea vagoanelor in linie curenta sau peste macazuri fara locomotiva; vagoanele vor fi garate numai in locuri special destinate acestui scop.

Art.129 Dupa terminarea operatiunilor de manevra, conducatorul manevrei va lua masuri pentru eliberarea marcilor de siguranta si asigurarea contra deplasarii necomandate a vehiculelor aflate in stationare. Este interzisa utilizarea sabotilor de mana si a penelor de lemn pentru asigurarea materialului rulant in statiile de metrou si in tunel.

Asigurarea materialului rulant

Art.130 Vehiculele aflate in stationare pe liniile din statii, in linia curenta, pe liniile depourilor, remizelor, atelierelor, etc. trebuie sa fie legate intre ele, avand usile , respectiv obloanele inchise si asigurate impotriva deschiderii; de asemenea, materialul rulant va fi asigurat contra pornirii din loc.

Art.131 Asigurarea vehiculului contra deplasarii necomandate se va face de catre mecanicul trenului, respectiv de catre conducatorul manevrei, care are obligatia de a verifica buna functionare a dispozitivului de franare.

Art.132 In scopul asigurarii contra pornirii din loc a vehiculelor, altele decat REM, si in special a vehiculelor care nu sunt dotate cu dispozitive de franare, inclusiv a materialului rulant cu destinatie speciala (vagonete cu sau fara motor, drezine motor, vagoane amenajate, etc.), la parcarea si remizarea acestora se vor lua urmatoarele masuri:
a) deraierea sau parcarea pe platforme special amenajate, fara linii de legatura directa la liniile de circulatie sau manevra;
b) parcarea si remizarea vehiculelor numai pe liniile depoului sau remizelor, pe liniile de pe platformele supraterane, pe liniile de rebrusment ale statiilor, pe liniile infundate pentru revizie tehnica su pe alte linii ale statiilor, conform planului tehnic de exploatare.

Art.133 Parcarea si remizarea vehiculelor, altele decat REM, pe liniile de rebrusment, pe liniile infundate pentru revizie tehnica sau pe alte linii ale statiilor, se vor face numai prin exceptie, cand capacitatea practica de parcare a liniilor de pe platformele supraterane sau din depouri si ateliere este depasita si numai cu aprobarea conducerii unitatii.

Art.134 Asigurarea contra deplasarii necomandate a vehiculelor parcate si remizate pe liniile de rebrusment sau pentru revizie tehnica (altele decat REM) se va face cu frana de mana si opritoare mobile asigurate cu incuietori cu chei. Pentru introducerea lor pe linia de parcare, remizare, respectiv scoaterea lor, este obligatorie aprobarea IDM. Vehiculele parcate vor fi acoperite cu disc rosu mobil de catre agentul sectiei care le are in dotare.

Art.135 Cheia sabotului de deraiere, care are rol de protejare a liniei subterane a metroului fata de liniile supraterane ale depourilor sau atelierelor, pentru evitarea scaparii materialului rulant, se va pastra la IDM sau agentul MR din depou, dupa caz.

Art.136 In caz de deplasare necomandata a vehiculelor, intregul personal are obligatia de a intrebuinta toate mijloacele pentru oprirea lor.

4. EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR RETELEI DE 750Vcc, 20kV (10kV) SI 0,4 KVca, 220Vcc SI 24Vcc

Art.137 Zilnic, inaintea punerii sub tensiune a sinei de contact pentru reluarea circulatiei TEM, IDM (agent statie) trebuie sa verifice daca portile de acces in tunel sunt incuiate.

Art.138 Punerea sub tensiune a liniei de contact 750Vcc se va face de catre dispecerul electroenergetic, la solicitarea operatorului de circulatie. Operatorul de circulatie trebuie sa ceara mai intati impiegatilor de miscare (agentilor de statie) din fiecare statie confirmarea ca a fost evacuat personalul din tunel, pe portiunea care va fi pusa sub tensiune. Dupa punerea sub tensiune, dispecerul elecroenergetic va comunica operatorului de circulatie care, in continuare, va dispune redeschiderea liniilor.

Art.139 Dupa avizul operatorului de circulatie, IDM (agent statie) vor verifica existenta tensiunii, pe baza indicatiilor luminoase ale TDU sau ale pupitrului de comanda al instalatiei de centralizare.

Art.140 Scoaterea de sub teniune a sinei de contact se va face la solicitarea operatorului de circulatie, adresata dispecerului electroenergetic. Dispecerul electroenergetic va aviza ca s-a scos tensiunea din reteaua si pe distanta solicitata numai dupa ce au fost inchise scurtcircuitoarele.

Art.141 Dupa primirea dispozitiei de scoatere de sub tensiune, IDM (agentii de statie) vor observa concordanta cu indicatiile date de TDU sau de pupitrul de comanda, acolo unde sunt realizate astfel de indicatii, precum si cu indicatiile casetelor de semnalizare a prezentei tensiunii si numai dupa aceasta vor permite intrarea persoanelor in tunel, pentru executarea lucrarilor programate.

Art.142 Daca tensiunea a fost scoasa direct prin actionarea unui BDU (din statie) si nu se cunoaste cauza scoaterii de sub tensiune, IDM va informa imediat operatorul de circulatie, dupa care, impreuna cu electricianul de serviciu, va trece la elucidarea cauzelor care au dus la scoaterea de sub tensiune. In statiile cu serviciul de miscare suspendat, in locul IDM va actiona o persoana autorizata stabilita prin reglementarile interne ale intreprinderii.

Art.143 Executarea lucrarilor la firul de contact se va face numai in conformitate cu instructiunile proprii de securitate a muncii.

Art.144 Operatiile de montare a scurtcircuitoarelor se vor realiza in urmatoarea ordine:
– se leaga la pamant clema (papucul) scurtcircuitorui;
– se verifica lipsa tensiunii;
– se descarca sarcinile electrice reziduale, pentru linii electrice subterane (LES) de 20kV (10kV);
– se monteaza clemele scurtcircuitorului pe elementele instalatiei scoase de sub tensiune.

Art.145 Se vor respecta cu strictete detaliile operatiile de punere si scoatere de sub tensiune a liniei de contact, care se stabilesc prin reglementarile interne.

Art.146 Carcasele, sasiile si alte parti metalice ale instalatiilorsi echipamentelor  de 20kV (10kV), care in mod normal nu sut puse sub tensiune, dar care pot fi puse accidental sub tensiune, trebuie sa fie legate pentru protectie la pamantul tunelului. In statiile in care exista separator PT-PE, acesta trebuie blocat in pozitia inchis.

Art. 147 Personalul  de deservire operativa (turant) trebuie sa aiba evidenta echipelor care lucreaza la instalatiile electrice pe care le deserveste, precum si a scurtcircuitoarelor montate.

Art.148 Intreruperea tensiunii in firul de contact se va face obligatoriu, cu exeptia cazurilor cand exista instalatie automata, prin decuplarea cu stanga electroizolanta a separatorului liniei de contact. Este interzisa nerespectarea conventiilor interne de exploatare, prin care sunt stabilite persoanele care pot efectua decuplarea si modul de operare.

Art.149 Punerea sub tensiune a instalatiilorse va face numai dupa ce s-au luat urmatoarele masuri in ordinea indicata:
a) se verifica existenta legaturilor de protectie;
b) se verifica imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune;
c) se verifica daca protectiile sunt in functiune;
d) se demonteaza scurtcircuitoarele, in ordinea inversa montarii.

Art.150  Echipamentele alimentate din reteaua de 0,4kV, ale caror carcase nu pot fi izolate de potentialul caii de rulare, trebuie sa fie alimentate prin transformatoare de separatie.

Art.151 Inlocuirea sigurantelor in instalatii de 0,4kV amplasate in locuri insuficient iluminate se va face numai de catre o echipa compusa din doua persoane calificate, instruite si autorizate pentru aceasta. Locul de munca se va ilumina cu un corp de iluminat alimentat de la o tensiune de maximum 24V (sau 220V cu trensformator de separatie).

5. INTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA MATERIALULUI RULANT

Art.152 Personalul care circula in depourile subterane va acorda mare atentie deplasarii pe langa canalele de revizie, pentru a evita riscul caderii in ele.

Art.153 Sunt interzise interventiile de orice fel la piese in situatiile in care trenul electric este remizat pe una din liniile depoului sau stationeaza pe una din liniile statiei inainte de a se lua masuri de acoperire cu discuri rosii, montate astfel incat sa fie vizibile atat de pe tren, cat si din fata si din spate.

Art.154 Se interzice urcarea pe cupla automata a trenului de metrou sau sprijinirea de aceasta.

Art.155 Se interzice urcarea sau coborarea printre vagoane. Urcarea si coborarea de pe acoperisul ramei se vor face pe scari special destinate; personalul va avea mainile libere si va proceda cu atentie.

Art.156 La demontarea si montarea pieselor grele cand se lucreaza cu parghii, se va verifica daca acestea au capul de reglare bine asigurat contra alunecarii.

Art.157 Atunci cand se foloseste parghia cu brat lung este interzis sa se stea pe bratul parghiei.

Instalatii de aer comprimat

Art.158 La lucrarile executate la instalatiile de aer comprimat se vor respecta prescriptiile I.S.C.I.R. in vigoare.

Art.159 Orice lucrari de reparatii la instalatiile de aer comprimat vor incepe numai dupa evacuarea aerului din intreaga instalatie.

Art.160 Se interzice deschiderea si inchiderea ventilelor si a robinetelor prin lovire cu ciocanul sau cu alte obiecte.

Art.161 Pentru inlaturarea pierderilor de aer la aparatele si partile care sunt sub presiune, acestea vaor fi mai intai izolate de sursele de aer si se va reduce presiunea.

Art.162 La montarea diferitelor instalatii care au ca agent aerul comprimat, se interzice verificarea coaxialitatii gaurilor de fixare cu degetele; se vor utiliza numai dornuri metalice.

Art.163 Probele statice si verificarea functionalitatii instalatiilor ce lucreaza cu aer comprimat se vor executa numai la comanda si sub supravegherea sefului de formatie.

Art.164 Demontarea si montarea axei triunghiulare la instalatiile de frana vor fi executate numai dupa verificarea starii sigurantelor; de asemenea, la demontarea si montarea arcurilor de rapel vor fi folosite dispozitive de comprimare.

Art.165 Este interzis sa se stea cu mainile pe piesele in miscare in timpul efectuarii probelor de franare sau defranare.

Art.166 Nu se va demonta capacul cilindrului de frana daca acesta este prins in dispozitiv si daca nu a fost evacuat aerul din instalatie.

Art.167 Rezervoarele de aer degresate cu soda caustica vor fi spalate si scurse bine.

Art.168 Parafinarea rezervoarelor si a cilindrilor se va face numai in bai special amenajate, dotate cu hote pentru evacuarea gazelor.

Art.169 Orice verificare a ansamblului franei va avea loc dupa ce s-a efectuat franarea sau defranarea completa.

Art.170 Inainte de inceperea probelor pe standuri se va verifica starea tehnica a conductelor si a legaturilor dintre cilindrul de frana si stand.

Art.171 Demontarea ansamblurilor componente ale franei pe standuri se va face numai dupa evacuarea aerului din conducta standului.

Art.172 Verificarea etanseitatii instalatiei de franare se va face numai cu solutie de sapun.

Art.173 Demontarea si montarea regulatoarelor se vor realiza numai cu dispozitive special construite pentru acest scop.

Art.174 Nu se admite efectuarea probei de calibrare a conductelor principale de franare fara a folosi dispozitivul de retinere a bilei cu care se face proba.

Lucrari la utilajele si instalatiile electrice

Art.175 Executarea de lucrari la utilaje si instalatiile electrice se va realiza cu respectarea prevederilor subcapitolului 2.5 si ale capitolului 4 din prezentele norme.

Prelucrari mecanice prin aschiere

Art.176 La operatiile de strunjire, frezare, rabotare, gaurire, alezare, polizare, etc. se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, in vigoare.

Art.177 Se interzice urcarea pe platoul strungului carusel in timp ce masina este conectata la reteaua de alimentare.

Art.178 Trenurile de metrou se introduc la strungul de bandaje numai pe cale de manevra, in conditiile stabilite pentru circulatia materialului rulant in incinta depoului, conform PTE.

Art.179 Pentru oprirea trenurilor la punct fix, strungarul va folosi pene de lemn prevazute cu cozi de lemn.

Art.180 Dupa impanarea rotilor si retragerea locomotivei de manevra la o distanta minima de 5m, strungarul va aseza in fata ramei un disc rosu.

Art.181 Se interzice personalului care lucreaza la strungul de bandaje sa-l paraseasca in timp ce aceasta functioneaza.

Art.182 Pe timpul strunjirii nu se admit alte lucrari sau manevre de material rulant pe linia strungului.

Art.183 Strungarul este obligat ca, dupa incheiarea operatiunilor de strunjire, sa asigure linia pentru circulatie.

Art.184 In incinta unde se afla strungul de bandaje nu este permis accesul altor persoane in afara celor autorizate pentru lucrul la strung; spatiul in care este situat strungul va fi ingradit si semnalizat conform standardelor in vigoare.

Sudare

Art.185 La lucrarile de sudare, taiere, lipire, incalzire, tratare superficiala, metalizare, se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor, precum si reglementarile interne ale intreprinderii privind lucrul cu foc deschis.

Art.186 La lucrarile de sudare aluminotermica se vor respecta instructiunile proprii de securitate a muncii.

Vopsirea exterioara a trenurilor electrice de metrou

Art.187 La lucrarile de vopsire exterioara a trenurilor se vor respecta prevederile cuprinse in Normale specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire in vigoare. Lucrarile de vopsire exterioara se vor executa numai in spatii special amenajate, care sa nu permita formarea de amestecuri expozive sau depasirea concentratiilor maxime admise in admosfera pentru substantele nocive.

Ridicarea trenurilor de metrou pe vinciuri

Art.188 Trenurile se introduc va vinciuri cu ajutorul locomotivei hidraulice, cu respectarea conditiilor privind circulatia materialului rulant in incinta depoului si numai in prezentasefului de formatie, care trebuie sa confirme asigurarea masurilor pregatitoare (gabarit, ridicare, captatori, indepartarea bratelor de la vinciuri, usile ramelor inchise, acoperirea cu discuri rosii de avertizare).

Art.189 Se admite intrarea personalului sub rama pentru demontarea subansamblelor numai dupa aplicarea bratelor vinciurilor, prevazute cu adaose de lemn, sub sasiul trenului, in locurile anuma destinate si fixarea stifturilor de siguranta.

Art.190 Manipularea postului de comanda pentru ridicare sau coborare se va face numai sub comanda personalului instruit si autorizat in acest scop.

Art.191 In timpul ridicarii si coborarii ramelor nu se admit persoane sub materialul rulant sau in interiorul acestuia.

Art.192 Este interzis sa se mentina rama electrica de metrou ridicata la vinci in timpul in care nu se lucreaza efectiv la ea.

Art.193 In timpul actionarii, la fiecare vinci va exista cate un supraveghetor, care va raporta si va asculta numai de comenzile personalului instruit si autorizat in acest scop.

Art.194 Este interzisa in timpul executarii operatiunilor la vinciuri a oricarei persoane care nu are sarcini de serviciu in acest sens.

Art.195 Pupitrul de comanda a vinciurilor va fi asigurat prin incuiere, deschiderea lui fiind permisa numai maistrului si numai pentru efectuarea operatiilor de ridicare/coborare a ramelor.

Verificarea si incercarea instalatiilor electrice, electronice si a aparaturii TEM

Art.196 La standurile de proba au dreptul sa lucreze numai persoane autorizate pentru operatiile respective.

Art.197 Standurile de incercari sau punctele de control care prezinta pericol deosebit vor fi separate de restul depoului prin ingradiri cu plase de sarma sau alte materiale si vor fi pravazute cu placute indicatoare de interzicere a accesului, cu execeptia personalului care are asemanea sarcini de serviciu. La standurile electrice, usile vor fi prevazute cu blocaje electromagnetice, care pot fi deblocate numai din interior si cu avertizare optica si acustica pe timpul efectuarii incercarilor; semnalele optice vor functiona pe tot timpul incercarilor.

Art.198 Pe standurile de incercari de vor monta numai utilaje si instalatiile care au trecut prin toate treptele anterioare de control prevazute in documentatia tehnica.

Art.199 Standurile de incercari sau punctele de control la care supravegherea obiectului de incercat se face atat local, cat si de la distanta, trebuie prevazute cu sisteme de semnalizare sau comunicare intre punctele de supraveghere.

Art.200 Panourile electrice ale utilajelor montate pe standurile de proba si incercari trebuie prevazute obligatoriu cu un buton de „STOP GENERAL”.

Art.201 Este interzisa parasirea locului de munca si lansarea fara supraveghere in functionare a standului de proba sau a punctului de control.

Art.202 Comenzile de pornire-oprire a standurilor se vor da de catre seful de lucrare, care va conduce nemijlocit probele si incercarile.

Art.203 In timpul incarcarilor de izolatie (rigiditate dielectrica, supratensiune) sau de supraturare se vor opri orice alte activitati pe standuri.

Art.204 La standurile de incercari unde se utilizeaza lichide trebuie prevazute posibilitati de scurgere a acestora din stand.

Art.205 Pentru circuitele de comanda vor fi utilizate trensformatoare de separatie.

Art.206 Standurile de echilibrare-supraturare a motoarelor trebuie sa fie amplasate in locuri protejate impotriva riscurilor proiectarii de piese.

Art.207 Comanda si controlul incercarilor de scurtcircuitare pentru aparataj electric se vor face numai din incaperi separate de stand si numai dupa ce personalul de deservire a standului a fost avertizat.

Art.208 La amenajarea standurilor de incercari, in imediata apropiere a obiectului incercat, trebuie sa se prevada celule sau cutii de racord, echipate cu separatoare, astfel incat cel care executa legaturile sa poata verifica personal deconectarea tensiunii la bornele de racord.

Art.209 In timpul probelor, al pupitrul de comanda al standului nu ai voie sa lucreze decat cel mult doi operatori.

Art.210 Standurile pentru incercari pneumatice de etanseitate si presiune trebuie prevazute cu pereti sau paravane de protecție suficient de rezistente la proiectarea cu corpuri si eruptia de jeturi.

Salubrizarea trenurilor de metrou

Art.211 La salucrizarea TEM se vor respecta prevederile cumprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe calea ferata.

Art.212 Manevrarea trenului electric la instalatia mecanica de spalare trebuie facuta numai din dispozitia sefului de tura.

Art.213 Sunt interzise operatiile de salubrizare a trenuriloe in locurile in care exista sina de contact, chiar daca acesta este scoasa de sub tensiune.

Art.214 Se interzice efectuarea oricaror interventii la instalatia de salubrizare mecanica in timpul functionarii acesteia.

Art.215 Este interzisa circulatia persoanelor in incinta instalatiei mecanice de salubrizare a trenurilor.

Art.216 Este interzisa prezenta oricarei persoane in apropierea periilor instalatiei mecanice in timpul functionarii acesteia.

Art.217 Pentru spalarea si curatarea parbrizelor si a geamurilor laterale se vor folosi scari si platforme cu balustrade, bine asigurate, trenul va fi scos vizibil de sub tensiune si se vor folosi teuri cu maner de lemn.

Art.218 La salubrizarea interioara si la spalarea parbrizelor REM este interzisa folosirea jetului de apa.

Art.219 Se interzice stergerea dispersoarelor de iluminat din saloane pana la scoaterea pana la scoaterea lor de sub tensiune.

Lucrari de impregnare a pieselor pentru REM si pentru instalatii

Art.220 Solventii folositi pentru spalarea si curatarea pieselor vor fi adusi in atelier numai in cantitatile necesare unui schimb. Dupa spalare se vor aduna resturile de solvent intr-un recipient inchis.

Art.221 La scoaterea pieselor din cuptor se va porni obligatoriu instalatia de ventilare, iar usile se vor deschide cu 10 minute inainte.

Art.222 Asezarea pieselor in cuptor se va face in stive, luandu-se masuri pentru a li se asigura stabilitatea.

Art.223 Inainte de intrarea lucratorilor in autoclava, acesta va fi aerisita si spalata.

Art.224 Lucratorii care intra in autoclava vor fi supravegheati permanent din afara.

Art.225 Se va controla permenent temperatura cuptorului, pentru a nu depasi 120-140C.

Art.226 Inainte de inchiderea usilor, ca si de punerea in functiune a cuptorului, este obligatoriu sa se verifice daca exista vreo persoana in interiorul acestuia.

6. INTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA INSTALATIILOR SI APARATELOR DE SEMNALIZARE, CENTRALIZARE, BLOC DE LINIE AUTOMAT, AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII

Art.227 Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea intslatiilor S.C.B. trebuie sa fie autorizat in functie.

Art.228 Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, reparare, verificare si inlocuire a instalatiilor si aparatelor de siguranta circulatiei fara aprobarea IDM sau operatorului de circulatie, dupa caz, si fara a se inregistra operatiile respective conform instructiunilor in vigoare.

Art.229 Se interzice deconectarea conexiunilor bobinelor de joanta si ale minibondurilor, atat de la bornele acestora, cat si de la calea de rulare, in timpul prezentei tensiunii in sina de contact si a circulatiei trenurilor electrice.

Art.230 In timpul cat se lucreaza la instalatiile si aparatele S.C.B., la circulatia trenurilor si executarea manevrelor trebuie sa se respecte inscrierile facute de organul S.C.B. in registrul de revizie a instalatiilor de siguranta a circulatiei.

Art.231 Dupa terminarea lucrarilor va fi anuntat impiegatul de miscare, respectiv operatorul de circulatie, dupa caz, comunicandu-i-se si eventualele modificari ale conditiilor de circulatie.

Art.232 Cand instalatiile S.C.B. nu functioneaza normal, se considera scoase din functiune pana la inlaturarea defectiunii, iar impiegatul de miscare avizeaza imediat pe operatorul de circulatie, dupa care se edifica in ce condiții se poate executa in continuare serviciul.

Art.233 In timpul reviziilor la instalatii, daca personalul constata prezenta unor defectiuni care ameninta siguranta circulatiei trenurilor, acesta este obligat sa avizeze imediat pe cei in drept pentru inlaturarea defectiunii.

Art.234 Instalatiile S.C.B. trebuie inchise si plumbuite. De asemenea, repartitorul A-Tc din statie va fi incuiat, iar cheile se vor pastra la biroul de miscare, sigilate.

Ruperea plumbilor, luarea cheii de la sala de relee sau de la repartitorul A-Tc, precum si deschiderea aparatelor, sunt permise numai persoanelor autorizate.

Art.235 Revizia instalatiilor in legatura cu circulatia trenurilor, executarea manevrelor si deservirea publicului calator se vor executa numai de catre persoanele si la termenele stabilite prin instructiunile de serviciu.

Art.236 In timpul lucrarilor la instalatii, este interzis sa se atinga cu vreo parte a corpului cablurile si simultan, partile metalice de sustinere.

Art.237 Legarea aparatelor telefonice la circuitele din cablu trebuie sa se faca prin intermediul unui trenslator de izolatie. Inainte de conectare, corpul trenslatorului se va lega la pamantul tunelului.

6.1. Lucrari la instalatiile exterioare S.C.B.

Art.238 In timpul lucrarilor la semnale  de tip exterior (cu catarg) este interzisa ridicarea pieselor sau utilajelor direct cu bratele sau prin aruncare; operatia se va executa numai cu ajutorul franghiilor. La fel se va proceda la coborarea lor pe sol.

Art.239 Se interzice transportarea semnalelor exterioare cu bratele de distante mari; operatia se va realiza numai cu mijloace mecanizate.

Art.240 Se intezice inceperea lucrarilor de revizie si reparare a electromecanismelor de macaz pana nu se executa intreruperea circuitului de actionare a acestora.

Art.241 (1) Lucrarile de intretinere si reparatii la cablurile S.C.B. se executa numai dupa scoaterea conductoarelor de sub tensiune.
(2) Nu se vor incepe operatiile pana cand seful de lucrare nu a verificat personal ca s-a efectuat scoaterea de sub tensiune si s-au luat toate masurile impotriva repunerii accidentale sub tensiune.

Art.242 La curatarea macazurilor centralizate, lucratorii nu vor incepe operatia decat dupa ce au introdus intre limbile macazurilor penele de protecție pentru blocare si au intrerupt circuitul electric de actionare al macazului respectiv, prin scoaterea sigurantelor corespunzatoare.

Art.243 Se interzice curatarea macazelor cu mana.

Art.244 Nu se vor schimba rezistentele la incalzitoarele de macaz fara oprirea acestora si scoterea sigurantelor aferente.

Art.245 Pentru lucrarile executate la pichetii de alimentare, cutiile distribuitoare, dulapurile exterioare, cutiile de transformatoare si jonctiunile de la semnalele luminoase se va aseza sub picioare, de regula, un covor electroizolant. Partile metalice ale cutiilor sau ale dulapurilor nu trebuie sa fie atinse cu nici o parte a corpului neprotejata corespunzator.

Art.246 Masuratorile electrice la sectiunile izolate, la circuitele de cale, picheti, distribuitori, dulapurile exterioare si semnalele luminoase se vor face numai din afara caii, cu cordoane suficient de lungi si bine izolate electric.

Art.247 Se interzice depozitarea sculelor, pieselor, utilajelor si a materialelor pentru lucrarile exterioare S.C.B. intre sinele de cale.

Art.248 Echipa de curatatori va fi formata din minimum doua persoane, dintre care una va supraveghea zona macazurilor.

6.2 Lucrari la instalatiile interioare S.C.B.

Art.249 Lucrarile la circuitele S.C.B. care functioneaza cu tensiuni de la 110V la 220V vor fi executate numai cu scoaterea de sub tensiune a acestor circuite.

La panoul de sigurante, unde s-au scos circuitele de sub tensiune, se va aseza o placa avertizoare cu inscriptia „NU CUPLATI – SE LUCREAZA LA CIRCUITE”.

Scoaterea de sub tensiune si cuplarea din nou a tensiunii se vor face numai de catre conducatorul lucrarii.

Partile din instalatii la care se lucreaza se vor lega la pamant. Nu se va incepe lucrarea pana nu s-a verificat ca legarea la pamant este corecta si ca tensiunea este absenta.

Art.250 Lucrarile la circuitele releelor sau la partile electrice cu tensiune de pana la 110V pot fi facute cu instalatia sub tensiune; in acest caz se va folosi echipamentul individual de protecție adecvat, iar lucarea se va executa in formatie de minimum doua persoane, din care una cu rol de supraveghere.

Art.251 Verificarile sau masuratorile in cazul unor tensiuni de lucru mai mari de 24V se vor face stand pe covorul electroizolant. Este interzisa atingerea simultana cu ambele maini a doua conductoare neizolate ale regletelor.

Art.252 Sunt interzise lagaturile de derivatie provizorii de la bornele de alimentare ale tabloului de introducere si distributie sau de la oricare alt punct al instalatiei electrice.

Art.253 Scarile mobile de lucru trebuie asigurate obligatoriu impotriva alunecarii

Art.254 Este interzisa rezemarea cu spatele de ramele releelor din sala CED.

Art.255 Se interzice utilizarea lampilor portabile de iluminat cu tensiuni mai mari de 24V.

Art.256 Ciocanele de lipit electrice utilizate la instalatiile interioare S.C.B. vor fi alimentate la tenisunea de maximum 220V, din retea izolata fata de pamant, prin transformator de separatie si vor fi legate obligatoriu la pamant prin cordonul de alimentare cu trei conductoare (doua conductoare de lucru si unul de protecție) si prize cu contact de protecție.

Art.257 Este interzis sa se lucreze fara incaltaminte la instalatii; incaltamintea trebuie sa aiba talpa buna si uscata. De asemenea, se interzice lucrul cu mainile ude sau umede.

Art.258 Este interzisa curatarea cu benzina a contactelor sau a altor piese in salile de relee.

Art.259 Curatarea prafului de pe instalatii se va face cu ajutorul unor pensule fara elemente metalice sau a aspiratoarelor de praf. La acestea din urma, gura de aspiratie trebuie sa fie izolata cu o banda sau cu un mason de cauciuc.

6.3 Instalatii de telecomunicatii

Art.260 La lucrarile de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de telecomunicatii se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru telecomunicatii si vor fi realizate numai de catre personal autorizat in acest scop.

6.4 Instalatii de automatizare

Art.261 Reviziile si lucrarile la instalatiile de automatizare se vor executa numai de catre personal autorizat.

Art.262 Iluminatul necesar la executarea lucrarilor se va face cu lampi portabile de constructie speciala si alimentate la maximum 24V.

Art.263 Pentru desprafuirea instalatiilor de automatizare se vor folosi numai furtunuri si piese de aspiratie nemetalice.

Art.264 La depozitarea, transportarea, verificarea si utilizarea detectoarelor cu camera ionizanta se vor respecta prevederile normelor de radioprotectie in vigoare.

7. EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

7.1 Instalatii de ventilare, climatizare si incalzire

Art.265 Se interzice accesul personalului in centralele de ventilare generala din statii si interstatii cand ventilatoarele sunt in functiune. De asemenea, se interzice lucrul la ventilatoarele VAM care nu au montata grila de protecție.

Art.266 Incaperea in care se afla agregatele de ventilare va fi accesibila numai persoanelor care au astfel de sarcini de serviciu.

Art.267 In cazul ventilatoarelor care lucreaza cu aspiratie deschsa se vor prevedea gtilaje de protecție, care sa impiedice accesul in apropierea partilor in miscare.

Art.268 Pentru toate agregatele si organele de reglaj se vor prevedea si mentine in stare corespunzatoare cai de acces (scari, pasarele).

Art.269 Usile de la incaperile centralelor de ventilare trebuie sa fie sigurate cu gratare metalice. Inchiderea lor este obligatorie, cheia fiind pastrata in permanenta la personalul care deserveste instalatia.

Art.270 Pornirea si oprirea ventilatoarelor trebuie sa poata fi facuta atat local, cat si de la distanta.

Art.271 Se interzice lasarea ferestrelor de acces la rotor deschise si neasigurate.

Art.272 Schimbarea sensului de rotatie al ventilatoarelor la trecerea de la regimul de functionare de vara la cel de iarna sau in caz de incendiu trebuie sa se faca numai de la tabloul de comanda.

Art.273 Bazinele de apa ale camerelor de umidificare trebuie sa fie curate (fara depuneri) si robinetul cu plutitori trebuie sa functioneze corect, pentru ca nivelul apei din bazin sa fie tot timpul ce indicat prin proiect.

Art.274 Ventilatoarele care sunt utilizate in dublu scop (in condiții normale si in caz de incendiu) trebuie sa aiba dubla alimentare electrica.

Art.275 Prizele de aer, fantele de absortie si gurile de evacuare trebuie sa fie in permanenta curate, neobturate si prevazute cu sisteme de protecție pentru a impiedica patrunderea corpurilor straine prin canalele de ventilare.

Art.276 Canalele de ventilare, ramele cu jaluzele actionate prin servomotor si atenuatoarele de zgomot trebuie sa fie permanent curatate de depunerile de praf si mentinute in buna stare de functionare.

Art.277 Este obligatoriu, ca in cadrul interventiilor, sa fie controlat nivelul de vibratii al lagarelor ventilatoarelor. De asemenea, trebuie verificat si intretinut corespunzator gradul de ungere al acestora.

Art.278 Curelele de transmisie ale agregatului central de ventilare trebuie sa fie egale, uniform intinse si fara uzuri.

Art.279 Casetele filtrelor trebuie sa fie mentinute curate; in cazul colmatarii lor pana la limita impusa prin proiect, vor fi imediat schimbate.

Art.280 In cazul interventiilor la partile electrice ale ventilatoarelor, se vor respecta prevederile subcapitolului 2.5 si ale capitolului 4 din prezentele norme.

Art.281 (1) Instalatiile de ventilare ale instalatiilor electrice, precum si ale camerelor in care se afla echipament electric de telecomunicatii, trebuie sa functioneze in regim de suprapresiune. In primul caz, ventilatoarele vor fi obligatoriu in constructie antiex, iar tubulatura se va vopsi in exterior si in interior cu clorcauciuc.
(2) Instalatiile de ventilare ale incaperilor pentru acumulatori, ca si cele ale grupurilor sanitare, trebuie sa functioneze in depresiune.

Art.282 Pornirea agregatelor de rezerva din cadrul centralei de ventilare pentru incaperile cu acumulatori trebuie sa se faca automat, in momentul opririi agregatelor de serviciu.

Art.283 Se interzice repararea instalatiilor de ventilare si climatizare in timpul functionarii lor.

Art.284 Este interzis accesul in apropierea partilor in miscare ale ventilatoarelor al persoanelor cu haine descheiate, cu parul lung, etc.

Art.285 Demontarea, repararea si montarea ventilatoarelor si a celorlalte agregate componente ale centralei de ventilare se vor efectua numai in echipa, compusa din persoane calificate in meseria respectiva.

Art.286 Inainte de a se incepe demontarea unui agregat, seful de echipa este obligat sa se asigure ca acesta nu poate fi pus in functiune accidental.

Art.287 Dupa efectuarea reparatiilor nu se va pune instalatia in functiune inainte de a i se monta despozitivele de protecție si a se controla indepartarea tuturor uneltelor, materialelor etc.

Art.288 Intre comanda de pornire a ventilatoarelor si pornirea lor efectiva trebuie sa existe un interval de timp suficient pentru a permite persoanelor aflate in centrala de ventilare sa peraseasca locul. Comanda ve fi semnalizata optic si acustic.

Art.289 Se va opri imediat ventilatorul in urmatoarele situatii:
a) vibratii foarte mari;
b) fum sau miros de ars de la motor sau lagarele ventilatorului;
c) incalzirea anormala a ventilatorului.

Art.290 Toate agregatele componente ale instalatiilor termice trebuie sa fie usor accesibile.

Art.291 Armaturile conductelor de ducere si intoarcere trebuie sa nu prezinte neetanseitati.

Art.292 In jurul instalatiilor din punctele termice trebuie sa se mentina un spatiu suficient care sa permita efectuarea manevrelor de inchidere-deschidere.

Art.293 Usile punctului termic trebuie sa fie asigurate in timpul functionarii instalatiilor si sa se deschida in afara.

Art.294 Locurile periculoase din incinta punctului termic vor fi marcate prin placi avertizoare si ingradiri, mai ales in timpul efectuarii reviziilor.

Art.295 Se interzic interventiile la corpurile de incalzit fara inchiderea robinetelor de pe conductele tur si retur.

Art.296 Se interzic depozitarea materialelor sau a gunoaielor in punctul termic.

Art.297 Se interzice curatarea pardoselilor si a aparatelor cu substante grase sau inflamabile.

Art.298 Ventilele si vanele se manevreaza lent, fara smuciri. Se interzice manevrarea venelor cu roti improvizate si neasigurate.

Art.299 Se interzice urcarea pe aparate, conducte, electropompe.

Art.300 Se interzic interventiile la recipientii de incalzit apa (boilere) cand acestea se afla sub tensiune si presiune.

Art.301 Se interzice astuparea conductelor avariate cu dopuri de lemn sau alte improvizatii.

Art.302 Este interzisa demontarea aparatorilor de la sticlele de nivel.

Art.303 Termometrele cu mercur sparte vor fi inlaturate repede; pentru aceasta, vor fi puse cu multa grija intr-un vas, dupa care lucratorul se va spala bine pe maini cu apa si sapun.

Art.304 Se interzice spalarea instalatiilor si a agregatelor din punctul termic cu furtun cu apa.

Art.305 In cazul inundarii punctului termic se vor scoate imediat instalatiile de sub tensiune.

7.2 Instalatii de alimentare cu apa si canalizare

Art.306 Se interzice executarea lucrarilor la conductele PSI de apa potabila si apa menajera fara inchiderea vanelor de alimentare.

Art.307 Legaturile de la obiectele sanitare la conducte si canalizare trebuie sa fie etanse.

Art.308 Nu se vor folosi obiecte sanitare la care sifoanele sau preplinul nu functioneaza corect.

Art.309 Pentru echipamentele de la instalatiile de hidrofor se va asigura spatiu suficient, in jur si deasupra, pentru manevrarea organelor de inchidere.

Art.310 Gurile de vizitare ale rezervoarelor tampon trebuie sa aiba asigurat accesul la robinetele cu plutitor si vor fi acoperite cu un capac.

Art.311 Se interzice controlul cu mana al coincidentei orificiilor suruburilor; operatia se va executa numai cu ajutorul dornurilor sau al suruburilor.

Art.312 Nu se vor executa pe chele operatii de prelucrare a tevilor (taiere, indoire, etc.); este permisa din acesta pozitie numai ajustarea racordurilor intre conducte.

Art.313 Cand se lucreaza in spatii unde instalatiile de apa fierbinte sunt in functiune, se vor  lua masuri speciale de protecție, prin blocarea robinetelor din sectorul respectiv de lucru, fixarea de flanse oarbe,  robineti de inchidere, placi avertizoare si ingradiri.

Art.314 La curatarea chimica a tevilor cu diferiti acizi se va tine seama ca temperatura sa nu depaseasca 40C.

Art.315 Conductele care prezinta pericol de arsura pentru muncitori vor fi izolate pe toata suprafata lor.

Art.316 Este interzisa ungerea lagarelor sau atingerea pregarniturilor in timpul functionarii pompelor.

Art.317 Incercarea conductelor instalatiilor de apa, precum si incercarile cu aer comprimat vor fi executate sub supravegherea sefului de formatie.

Art.318 Locurile de asezare a flanselor oarbe, in timpul incercarii hidraulice a conductelor, vor fi prevazute cu semne distincte.

Art.319 Conductele de alimentare prin care circula apa de la pompa la instalatia care se incarca vor fi verificate in prealabil hidraulic.

Art.320 Este interzisa ciocanirea conductelor sub presiune in locurile de imbinare.

Art.321 Piesele fasonate (fitingaria) si armaturile (robinetele) conductelor de otel, precum si portiunile acestora care se afla in locul unde accesul la conducta este ingreunat, trebuie sa fie incercate inainte de montare.

Art.322 Se interzic: lucrul in basa al lucratorilor care prezinta rani deschise; intrarea in basa daca nivelul apei este mai mare de 0,5m, masurat de la fundul basei; lucrul in bas afara supravegherea din afara de catre seful de lucrare sau alta persoana din echipa. Daca ultima conditie nu poate fi indeplinita se va monta obligatoriu o pompa EFET.

Art.323 Basele si canalele de dren vor fi acoperite permanent cu capace adecvate, asigurate contra rasturnarii. Dupa scoterea pompelor din basa golurile se vor obligatoriu cu capacele.

Art.324 Muncitorii care asigura functionarea instalatiilor de apa si a puturilor de mare adancime (PMA) vor fi examinati medical periodic, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii. La apartitia unor cazuri de boli infectioase se vor lua masuri de izolare a bolnavilor. In incinta instalatiilor de apa sunt obligatorii normele privitoare la protecția sanitara a surselor de apa.

Art.325 Camera puturilor, caminele si toate aparatele de manevra vor fi iluminate astfel incat sa faca posibile operatiile de deservire si interventii fara riscuri. Comanda iluminatului electric trebuie sa se faca prin intrerupatoare montate in locuri uscate.

Art.326 In salile de filtrare, decantare, camine, puturi si oriunde sunt posibilitati de acumulare de vapori, lampile electrice vor fi montate in incaperi separate si uscate. Este interzisa intrebuintarea prizelor electrice in aceste locuri.

Art.327 La instalatiile electrice care alimenteaza utilajele de pompare se vor folosi numai cabluri impermeabila la apa.

Art.328 Se interzice ridicarea cu mana a capacelor de fonta ale caminelor; se vor utiliza numai carlige speciale.

Art.329 Accesul in camine, puturi, etc., este permis numai dupa controlul compozitiei aerului din acestea.

Art.330 Scarile de acces in caminele de vizitare trebuie sa fie in perfecta stare si bine incastrate in peretele caminului.

Art.331 La operatiile de ridicare a greutatilor cu macaraua, lucratorii vor sta la distanta de cel putin 2m in afara axei verticale a piesei ridicate.

Art.332 Pomparea trebuie facuta cu atentie, fara muncitori in jurul coloanei de refulare.

7.3 Escalatoare

Art.333 Se interzice accesul peroanelor neautorizate in spatiile tehnice ale escalatoarelor.

Art.334 Acolo unde intrarea in spatiul tehnic al escalatorului se face printr-un spatiu acoperit cu trapa, inaintea deblocarii se va imprejmui locul de intrare cu rigle verticale deplasabile; in același mod se va proceda si in cazul interventiilor la escalatoare la care accesul se face din spatiile publice (peroane).

Art.335 Lucrarile care necesita punerea in functiune a escalatoarelor se vor efectua numai in echipa de minimum doua persoane.

Art.336 La lucrarile de intretinere si reparatii, punerea in miscare a escalatorului se va efectua numai cu ajutorul dispozitivului special de pornire.

Art.337 Se interzice ramanerea vreunei persoane in interiorul spatiului tehnic al escalatorului in timpul functionarii acestuia.

Art.338 Se interzice depozitarea de materiale inflamabile in spatiile tehnice ale escalatoarelor.

Art.339 Cand se lucreaza la instalatie si intrerupatorul principal este in pozitie „0” este obligatorie afisarea placutei indicatoare „NU CUPLA, SE LUCREAZA LA INSTALATIE!”

Art.340 Se interzice punerea in miscare a escalatoarelor atunci cand pe ele se afla persoane.

8. INTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA LINIILOR, TUNELURILOR SI CONSTRUCTORILOR SPECIALE

8.1 Intretinerea si repararea caii de rulare

Art.341 Se interzice inceperea lucrarilor la suprafata, la linie, inainte de a acoperi locul de munca (punctul de lucru) cu semnale reglementate. Acestea vor fi ridicate obligatoriu numai dupa terminarea completa a lucrarilor, respectiv dupa scoaterea muncitorilor, a sculelor, masinilor si uneltelor de lucru in afara gabaritului caii.

Art.342 Uneltele de mana folosite la lucrarile de cale-tarnacoape de burat, topoare, ciocane, dalti, etc.-vor fi verificate, inainte de utilizare, daca sunt bine fixate in maner cu ajutorul penelor; nu se vor folosi chei de buloane sau tirfoane uzate sau de marimi necorespunzatoare.

Art.343 Incarcarea si descarcarea in/sau din vagon a traverselor de beton armat trebuie sa se faca mecanizat.

Art.344 Transportul si manipularea manuala a sinelor trebuie sa se faca cu ajutorul clestilor de transportat sine.

Art.345 Pentru toate operatiile de transport manual si mecanizat aferente lucrarilor la linie se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art.346 Asezarea sinelor pe una sau mai multe platforme complexe se va face numai prin intermediul unor talpi speciale.

Art.347 La boghiurile pentru transportul tronsoanelor de sina, ridicarea sinelor pentru fixarea lor in aparatele de sustinere ale boghiului se va face numai cu ajutorul macaralelor-capra ale fiecărui boghiu. In timpul transportului, clestii boghiulurilor vor fi asigurati contra desfacerii. La primul si ultimul boghiu, pe sub cele doua capete de sina se va monta un cablu sau un lant de siguranta prins de cadrul boghiului, pentru a se evita caderea capetelor de sina.

Art.348 Se interzice incarcarea si descarcarea sinelor sau a altor piese grele de pe platforma trenului de lucru, vagonetelor de cale, etc., in timpul mersului acestora; aceste operatii se vor executa numai dupa oprirea si fixarea mijlocului respectiv de transport.

Art.349 Pentru tragerea liniei le tipar se interzice miscarea firului de sina cu ajutorul manelelor care se sprijina pe crampoane, pe tirfoane prinse pe traverse sau asezate pe pietre sau alte materiale de pe care poate sa alunece capatul manelei. Miscarea firului de sina se va face numai cu dispozitive special concepute.

Art.350 Se interzice folosirea drept punct de sprijin a manelelor pentru ridicarea sinelor, a unor materiale care nu prezinta siguranta (pietre, buloane, etc.); se vor folosi numai suporturi special confectionate din lemn si, in mod execptional, placi metalice.

Art.351 Indreptarea crampoanelor, tirfoanelor si a altor piese nu se va face prin asezarea acestora pe sina sau pe alte materiale metalice.

Art.352 Se interzice curatarea direct cu mainile a gunoiului de pe traverse.

Art.353 Se interzice verificarea direct cu degetele daca gaurile din eclise coincid cu gaurile din sina; verificarea se va face cu ajutorul unui dorn.

Art.354 Clemele elastice contra fugii sinelor vor fi montate cu un aparat special, lucrandu-se numai pe cate un fir de sina, din interiorul caii spre exterior.

Art.355 In cazul unei sine rupte sau al vreunei discontinuitati a firului de sina cand linia de contact este sub tensiune se vor respecta prevederile subcapitolelor 2.4, si 2.5 si ale capitolului 4 din prezentele norme.

Art.356 Readucerea joantelor la echer se va executa numai cu scoaterea de sub tensiune a retelei de contact si legarea ei la pamant.

Art.357 Orice lucrari de verificare a gabaritului caii, care se executa cu folosirea conturului de gabarit si cele cu masurarea directa a gabaritului caii la partea lui superioara, precum si mantarea si repararea conturului de gabarit, se pot face numai dupa scoaterea de sub tensiune a retelei de contact si legarea ei la pamant.

8.2 Intretinerea si repararea tunelurilor si a galeriilor de metrou

Art.358 Lucrarile de consolidare si reparare a tunelurilor simple se de cale dubla vor fi conduse numai de catre personal autorizat.

Art.359 La terminarea operatiilor de curatare a rigolelor se va asigura gabaritul de libera trecere.

Art.360 Spalarea tunelului se va efectua de catre o echipa formata din minimum doua persoane, numai dupa scoaterea completa de sub tensiune a tuturor instalatiilor, cu intreruperea totala a circulatiei TEM.

Art.361 La montarea jgheaburilor pentru drenarea apelor de infiltratie, formatia de lucru va fi formata din minimum doua persoane, autorizate pentru lucrul la inaltime.

Art.362 Pistoalele de implantat bolturi nu vor fi folosite decat de catre persoane autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995 si instructiunile de aplicare a acesteia.

Art.363 Curatarea si ungerea pistolului se va face zilnic, la sfarsitul schimbului. Daca intr-un schimb se trage un numar mare de bolturi, aceste operatii se vor efectua  dupa fiecare suta de trageri. La ungere nu se vor folosi uleiuri sau unsori consistente.

Art.364 Pistoalele de implantat bolturi vor fi verificate dupa executarea a 3000 de impuscaturi. Chiar daca pistolul nu este utilizat, el se va verifica periodic, cel putin o data pe an.

Art.365 La trageri se vor utiliza numai tuburi-cartus si boltiri originale. Tuburile-cartus trebuie sa se trensporte si sa se pastreze la locul de munca numai in cutia metalica a pistolului.

Art.366 La transportul, depozitarea si folosirea tuburilor-cartus se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive.

Art.367 Prepararea masei de injectare in vederea lucrarilor de injectare cu rasini sintetice se va face numai in laboratorul special amenajat.

Art.368 Inainte de inceperea lucrarilor in laborator se vor ferifica:
a) modul de functionare a instalatiei;
b) starea sursei de apa;
c) dotarea cu materiale igienico-sanitare.

Art.369 In laborator nu se vor pastra decat acele substante si numai in cantitatile necesare efectuarii probelor.

Art.370 Materialele igienico-sanitare se vor pastra numai in ambalaje speciale si in locurile destinate acestui scop.

Art.371 Este interzis accesul in laborator al persoanelor care nu au sarcini de serviciu in acest sens in timpul prepararii masei de etansare.

Art.372 La punctul de lucru unde se executa injectari va exista obligatoriu un recipient inchis cu apa potabila, cu o capacitate de 25l, ce se va folosi pentru spalarea partilor corpului care au venit intamplator in contact direct cu rasinile sintetice.

Art.373 Pastrarea substantelor care intra in componenta masei de etansare se va face in pungi de plastic, inchise in dulapuri metalice, la care trebuie sa aiba acces numai personalul cu astfel de sarcini de serviciu.

Art.374 Transportul masei de etansare se va face in bidoane de plastic, de culori diferite, fiecare culoare corespunzand unui tip de component.

Art.375 Se interzic consumul de alimente si fumatul simultan cu manipularea substantelor care compun rasinile sintetice.

Art.376 Dupa terminarea lucrului, sculele, dispozitivele si echipamentul de protecție vor fi curatate, spalate si depozitate in locuri special destinate acestui scop.

Art.377 Dupa terminarea lucrarilor de preparare a masei de etansare in laborator, precum si a lucrarilor de injectare in teren, muncitorii sunt obligati sa se spele pe maini si pe fata cu apa si sapun.

8.3 Intretinerea si repararea construcțiilor speciale

Lucrari de finisaje si zidarie

Art.378 Este interzis sa se lucreze pe zid sau sa se umble pe acesta. Zidaria trebuie sa se execute de pe schela sau podina. In timpul si dupa terminarea lucrului trebuie sa se stranga si sa se indeparteze toate caramizile de prisos, sculele si alte obiecte.

Art.379 La toate lucrarile de finisaje si zidarie se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Art.380 La zidaria corniselor se vor prevedea dispozitive pentru sprijinirea provizorie a cornisei. Pana la inarirea completa a nisei si asezarea sarpantei, demontarea acestor dispozitive este interzisa.

Art.381 Placajele si orice alte elemente ornamentale aplicate pe ziduri vor fi bine consolidate cu dispozitive provizorii, a caror demontare nu este permisa decat dupa intarirea mortarului.

Art.382 Transportul la distanta al materialelor pentru intretinerea finisajelor se va reliza mecanizat.

Art.383 Masinile de taiat placile de marmura, granitm travertin, etc. trebuie sa fie prevazute cu aparatoare de protecție.

Art.384 Locurile de munca ale cioplitorilor trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 3m unul fata de celalalt. In caz contrar, trebuie asezate intre acestea paravane de protecție. Este interzisa asezarea pietrarilor unul in fata celuilalt.

Art.385 In timpul prelucrarii elementelor de finisaje de dimensiuni mari si grele, acestea vor fi bine asezate, pentru a nu fi posibila rasturnarea lor.

Art.386 La intrebuintarea prenadezului pentru lipirea covoarelor PVC de pe pardoseala se va verifica absenta ventilarii naturale. Este strict interzisa apropierea de zona in care se executa astfel de operatii cu surse de foc.

Lucrari de vopsitorie si zugraveli, izolatii hidorfuge si etansari rosturi cu mastic

Art.387 Se interzice utilizarea la lucrarile exterioare de vopsitorie si zugraveli a scarilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.

Art.388 Lucrarile de vopsitorie, zugraveli interioare, izolatii hidrofuge si etansari rosturi cu mastic trebuie executate de pe schele interioare sau scari duble bine ancorate, cu respectarea prevederilor cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru lucru la inaltime, in vigoare.

Art.389 Utilizarea scarilor rezemate este permisa numai in cazul vopsirii sau zugravelii unor suprafete mici si la o inaltime de maximum 3m, de la sol, podea sau podina de lucru.

Art.390 La vopsirea luminatoarelor, este interzis lucratorilor sa circule pe elementele scheletului luminatoarelor.

Art.391 Sunt interzise fumatul si accesul cu surse de foc in locurile in care se utilizeaza nitrolacuri si alte materiale specifice care formeaza usor vapori inflamabili.

Art.392 Daca in incaperile in care se executa vopsirea cu vopsele pe baza de apa se gasesc conductori electrici sub tensiune, acestia vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului.

Art.393 Este interzisa prezenta oamenilor in incaperile proaspat vopsite cu vopsele pe baza de ulei sau nitrolacuri, inainte ca acestea sa se fi uscat.

Art.394 In timpul arderii vopselelor vechi cu ajutorul lampii de benzina in incaperi inchise, se va asigura aerisirea acestora.

Art.395 La indepartarea vopselelor vechi pe cale chimica, reziduurile rezultate trebuie stranse cu grija intr-o lada si arse sau ingropate la cel putin 50cm adancime.

Art.396 Vopsirea tamplariei de lemn se va efectua in spatii fara ventilare naturala.

Lucrari de montare a geamurilor

Art.397 Geamurile trebuie transportate in lazi, care vor fi asezate in magazie sau la locul de munca in pozitie verticala.

Art.398 Taierea gemurilor trebuie sa se faca in incaperi speciale. Deseurile si gemurile sparte trebuie adunate si indepartate de la locul de munca.

Art.399 La curatarea si, respectiv montarea geamurilor la inaltime, se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, in vigoare.

Art.400 Montarea geamurilor pe tamplarie, suporturi metalice sau beton armat, trebuie sa se faca de pe schele solide.

Intretinerea si repararea plafoanelor suspendate

Art.401 Lucrarile de intretinere si reparare a plafoanelor suspendate se vor executa numai cu ajutorul platformelor telescopice si al scarilor duble, cu respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, in vigoare.

Art.402 Pentru circulatia pe planul inclinat al luminatorului trebuie sa se utilizeze scari sau podine cu carlige metalice la capetele superioare, care se vor agata de muchia luminatorului.

Art.403 La montarea geamurilor luminatoarelor se va ingradi suprafata situata sub luminator si se va impiedica accesul oricarei persoane in acesta zona.

Art.404 Platformele telescopice vor fi prevazute cu scari de acces la platforma de lucru, in pozitia limita inferioara a acesteia.

Art.405 Intretinerea suprafetelor vitrate se va efectua de catre echipe formate din doi lucratori, dintre care unul va ramane pe sol pentru supraveghere.

Lucrarile de lacatuserie, tinichigerie, tamplarie, s.a.

Art.406 Pentru lucrarile de lacatuserie si tinichigerie se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru confectii metalice.

Art.407 Transportarea jgheaburilor metalice confectionate pentru dirijarea apelor de infiltratie se va face cu ajutorul vagonetilor cu motor.

Art.408 Montarea jgheaburilor pentru dirijarea apelor de infiltratie se va face in formatii de lucru compuse din minimum doua persoane, autorizate pentru lucrul la inaltime.

Art.409 La cioplirea manuala a lemnariei distanta dintre lucratorii alaturati trebuie sa fie de cel putin 3m.

Art.410 La executarea planseelor din lemn se va cauta sa se reduca la minimum executarea operatiilor de fasonare a materialelor la locul de montare.

9. SUPRAVEGHEREA AUTOMATELOR DE ACCES SI ACCESUL CALATORILOR INTRETINEREA SPATIILOR DE ACCES SI ASTEPTARE DIN STATII

Art.411 Este intezis personalului care indeplineste functia de controlor acces:
– sa execute interventii la cutia alimentatorului sau la aparatele automate de taxare;
– sa manipuleze butoanele sigurantelor automate;
– sa foloseasca instalatii electrice improvizate sau defecte;
– sa depoziteze obiecte de orice fel sau sa verse, respectiv sa stropeasca cu apa sau alte lichide capacul alimentatorului, panoul de sigurante automate sau pupitrul de comanda si control;
– sa deplaseze din locul fixat instalatiile din dotarea postului.

Deservirea spatiilor de acces si asteptare din statii

Art.412 Personalul de deservire nu trebuie sa intre sau sa lucreze in zona de cadere a usilor realizate din sticla tip SECURIT, sau sa incerce inchiderea lor, cand acestea prezinta defectiuni la sistemul de prindere.
In cazul in care se constata desprinderea, respectiv inclinarea usilor, zona va fi marcata pentru interzicerea circulatiei; marcarea se va face din partea opusa directiei de cadere a usii.

Art.413 Se interzice la efectuarea curateniei in incinta statiilor si la locurile de munca:
– folosirea de substante acide;
– utilizarea unor echipamente defecte sau improvizate (maturi, teuri, perii defecte, cu cozi improvizate);
– stergerea aparatelor sau instalatiilor alimentate electric cu mana sau cu materiale ude;
– sprijinirea de geamuri de pe scarile mobile;
– apropierea cu spatele de marginea peronului;
– trecerea peste cordoanele de alimentare a aparatelor utilizate la curatenie sau peste alte obstacole.

Art.414 Este interzisa incarcarea cu apa si detergent a masinii de spalat pardoseli in timpul functionarii acesteia.

Art.415 Este interzisa curatarea sacului de filtrare si a recipientului de depozitare de la aspiratoare in timpul functionarii acestora.

ANEXA 1

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII SI PRESCIPTII I.S.C.I.R. CONEXE NORMELOR SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU EXPLOATAREA METROULUI

1. NSSM pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive
2. NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului
3. NSSM pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei
4. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald
5. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare
6. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere
7. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor
8. NSSM pentru constructii si confectii metalice
9. NSSM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice
10. NSSM pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)
11. NSSM pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice
12. NSSM pentru lucrari la instalatii tehnico-sanitare si de incalzire
13. NSSM pentru lucrarile de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice
14. NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor
15. NSSM pentru prelucrarea automata a datelor
16. NSSM pentru lucrul la inaltime
17. NSSM pentru utilizarea energiei electrice
18. NSSM pentrul laboratoarele de analize fizico-chimice si incercari mecanice
19. NSSM pentru activitati de vopsire
20. NSSM pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.
21. NSSM pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje constructii
22. NSSM pentru lucrarile de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive
23. NSSM pentru productia energiei termice
24. NSSM pentru transporturi pe calea ferata
25. NSSM pentru telecomunicatii
26. C4-90 Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune
27. C5-84 Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientilor butelie sub presiune pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate, sub presiune
28. R1-87 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.
29. R10-84 Prescriptiile tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat
30. CR1-85 Prescriptiile tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat
31. CR2-86 Prescriptiile tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare, reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de siguranta ale acestora, precum si aparatele consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzatoare cu functionare independenta
32. CR3-82 Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat si pentru aplicarea placii de timbru la instalatiile mecanice sub presiune
33. CR5-82 Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.
34. CR9-84 Prescriptii pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat.
35. Norme P.S.I.

Nota:
Pana la intrarea in vigoare a tuturor normeleor specifice de securitate a muncii raman valabile actualele norme departamentale de protecția muncii existente in domeniu.

ANEXA 2

STANDARDE DE REFERINTA

1. STAS 279/1-88
Culori si indicatoare de securitate. Condiții tehnice generale

2. STAS 297/2-92
Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

3. STAS CEI 598-2-8-92
Corpuri de iluminat. Partea2: Condiții tehnice speciale: Sectiunea 8: Lampi portabile de mana

4. STAS CEI 598-2-22-92
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiții tehnice speciale: Sectiunea 22: Corpuri de iluminat

5. STAS 2566/2-88
Echipament de radioprotectie. Manusi. Condiții tehnice generale de calitate

6. STAS 2612-87
Protecția impotriva electrocutarilor. Limite admise

7. STAS 2614/22-90
Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Aspiratoare electrice. Condiții tehnice speciale de securitate

8. STAS 4102-85
Piese pentru instalatii de legare la pamant de protecție

9. SR ISO 4304:1994
Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Condiții generale privitoare la stabilitate

10. STAS 4936-87
Marcarea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si statii electrice de conexiuni si transformatoare

11. STAS 6271-81
Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistanta electrica. Prescriptii

12. STAS 6307-80
Supape hidraulice de siguranta pentru acetilena. Condiții tehnice generale de calitate

13. STAS 6646/2-88
Iluminatul artificial. Condiții speciale pentru iluminatul in industrie

14. STAS 6670-88
Dispozitivele mobile de scurtcircuitare si legare la pamant. Conditiile tehnice generale de calitate

15. STAS 6790-89
Materiale electroizolante utilizate in echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Condiții tehnice si metode de verificare

16. SREN 50014:1995
Aparatura electrica pentru atmosfere partial explozive. Prescriptii generale

17. STAS 7342-89
Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Condiții tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice

18. STAS 7937/1-82
Aparate electrice de incalzit incaperi pentru uz casnic si scopuri similare. Condiții tehnice speciale de securitate

19. STAS 8138-83
Echipament electric pentru masini industriale. Condiții tehnice generale

20. STAS 9153-90
Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase

21. STAS 9638-74
Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice

22. STAS 9954/1-74
Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare

23. STAS 9981-82
Simboluri de baza pentru radiatii ionizante

24. STAS 10327/1-87
Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de securitate

25. STAS 10327/2-87
Aparate electronice de masurat. Prescriptii de electrosecuritate

26. STAS 10327/3-87
Aparate electronice de masurat. Prescriptii de securitate privitoare la componente si accesorii

27. STAS 10353-75
Dispozitive de siguranta pentru scari portabile

28. STAS 10413/1-84
Unelte elctrice portabile. Condiții tehnice generale de securitate

29. STAS 10627-76
Ventilatoare. Principii de securitate

30. STAS 10636-83
Identificarea bornelor aparatelor si reguli generale pentru un sistem uniform de marcare alfanumerica a bornelor

31. STAS 10734-76
Masini-unelte de prelucrat metale prin aschiere. Masini de gaurit si de alezat. Prescriptii de securitate

32. STAS 10735-76
Masini de frezat. Prescriptii de securitate

33. STAS 11358-80
Masini si utilaje. Mijloace de protecție fata de pericolele mecanice

34. STAS 12165-83
Masini unelte pentru prelucrarea prin aschiere a metalelor. Condiții pentru prevenirea pericolelor mecanice

35. STAS 12216-84
Protecția impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

36. STAS 12217-88
Protecția impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice  mobile.Prescriptii

37. SR 12294:1993
Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie

38. STAS 12441/2-87
Reguli de securitate privind echipamentele de emisie radioelectrica. Prescriptii de electrosecuritate

39. STAS 2604-87
Protecția impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

40. STAS 12604/4-89
Protecția impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, execuție si verificare

41. STAS 12604/5-90
Protecția impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, execuție si verificare

42. STAS 12894-90
Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca

43. STAS 12961-91
Masini unelte. Carcase de protecție a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni

ANEXA 3

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII. NOTIUNI DE BAZA

1. Accident de munca
Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2.Avarie
Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de producție, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

3. Boli profesionale
Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor orgene sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

4. Defectare
Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj, etc., de a-si indeplini functia specificata.

5. Dispozitiv de protecție
Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

6. Echipament individual de lucru
Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

7. Echipament individual de protecție
Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

8.Echipamente tehnice
Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, uneltele si alte mijloace asemanatoare utilizate in procesul muncii.

9.Factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala
Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca-executant-sarcina de munca-mijloace de producție-mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea si gravitatea producerii unei leziuni sau afecatarii sanatatii.

10.Functii de securitate
Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protecție prin care sa fie eliminata sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

11.Indicator de securitate
Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

12.Instructaj de securitatea muncii
Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

13.Instructiuni proprii de securitatea muncii
Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activităților desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necasar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

14.Instructiuni de utilizare
Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului, si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost ceeat si al asigurarii securitatii muncii.

15.Mijloc individual de protecție
Mijloc de protecție (protector) destinat protecție unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

16.Nocivitate
Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

17.Noxa (sinonim: factor nociv)
Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

18.Pericol
a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.
Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii; pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare, etc.
b) Proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale)

19.Persoana autorizata
O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

20.Persoana avertizata
O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfășurarea unei activitati in condiții de securitate.

21.Persoana competenta
O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare a realiza corect anumite activitati.

22.Persoana expusa
O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

23.Prevenire
Ansmblul procedeelor si masurile luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea proiectelor sau reducerea riscurilor.

24.Prevenire intrinseca
Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:
– evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;
– limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

25.Protecție
Ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecție, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.

26.Proces de munca
Succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mjiloacelor de producție in sistemul de munca.

27.Protector
Mijloc de protecție special conceput si utilizat pentru a realiza protecție prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

28.Risc
Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr- situatie periculoasa.

29.Risc profesional
Risc in procesul de munca

30.Situatie periculoasa
Orce situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

31.Substanta periculoasa
O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

32.Zona periculoasa
Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

33.Zona periculoasa a unui echipament de munca
Orice zina situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in acesta definitie:
– poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura, etc.)
– poate sa apara neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta)

34.Zona de securitate
Zona in care este exclusa prezenta oricarui factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala pentru executant.

ANEXA 4

ABREVIERI UZUALE IN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A METROULUI UTILIZATE IN PREZENTELE NORME

A-Tc – automatizare-telecomunicatii;

BDU – buton pentru deconectare de urgenta;

CED – centralizare electrodinamica;

EE – electroenergetic;

IDM – impiegat de miscare;

LES – linii electrice subterane;

MR – material rulant;

PE – pamant exterior;

PT – pamantul tunelului;

PTE – plan tehnic de exploatare;

RC – regulator de circulatie;

REM – rama electrica de metrou;

RET – revizii electrotehnice;

SCB – semnalizare, centralizare, bloc de linie automat;

TDU – tablou de semnalizare a deconectarilor de urgenta;

TEM – tren electric de metrou